T.e.
BA~MAK<;I KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
'tLr
SaYI : 7932539/703.01/ '1
Konu: OBS nin TUm Okullara Acilmast,
Fatih Projesi Donamm Bilgilerinin
Guncellenmesi.
.
06.08.2014
MUUURLUdUNI
itgi : it Milli Egitim Mlidful"UgilnUn 25/07/2014 tarih ve 3171769 sayih yazisi.
il Milli Egitim Muduriuguntm OBS nin Tum Okullara Actlmasi.Fatih Projesi Donamm
Bilgilerinin Guncellenmesi ile ilgili yazilanmn fotokopisi yazuniz ekinde gonderilmistir.
Bilgilerinizi ve gereginin ilgi yazi dogrultusunda yapilmasim rica ederim.
Eki: YaZI (3 sayfa)
06/08/2014 V.H.KJ. N.
OGUZHAN~
DAGITIM
Bilgi ve Geregi
Biitiin Okul Miidiirliiklerine
M~~'~~'l~'"Z.- ...d, t.1l-"w'~
ilye Milli Egitim Mlidlirliigli
Tel-Faks: 0272 4113176
int.Adresi : http:[email protected]
Caner 6ZDEMiR
e-posta basmakci03(i1 meb.gov.tr.
Adres: Hukumet Konagi Kat:4 Basmakci
T.e.
AFYONKARAHiSAR VALiLtGi
iI Milli Egitim Miidiirliigii
Sayi : 96155588/703.01/3171769
Konu: OBS nin TUm Okullara Acilmasi,
Fatih Projesi Donamm Bi1gi1erinin
Guncellenmesi
25/07/2014
..................................KAYMAKANILlGI\lA
(Bye Milli Egitim Mtidtirltigli)
..................................MUDURLUGUNl
llgi: Milli Egitim Bakanligi Yeni1ik ve Egitim Tekno1ojileri Genel Mudurlugunun
24/07/2014 tarihli ve 3129333 sayih yazisi,
Bakanhgimizca 2005 yihnda alinrms olan Cografi Bilgi Sisteminin guncellemesi
yapilrrns ve Fatih Projesinde kullam1an oku1 bilgileri ve okullann donammlan ile ilgili
bi1gileri iceren Oku1 Bilgi Sistemi(OBS) acilmisnr. Soz konusu sistemde bu1unan okullara ait
bi1giler MEBBis den almmakta, Fatih projesi kapsammdaki donarumlanna ait bilgiler ise
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene1 Mudurlugn (YEGiTEK) ile Okullar tarafmdan
girilmektedir. Buna gore ilgi Bakanhgirmz i1gi emrinde yer alan hususlara dikkat edi1erek,
aciklamalar dogrultusunda gerekli guncellemelerin ivedilikle yapilmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.
Metin Y AL~IN
YaH a.
,.~.1illi Egitim Muduru
/1
EKLER:
l-Bakanhk Resmi Yazi Ornegi (2 Sayfa)
Evr.HI.I'I.Eo.Yer
IdLl LdYI..__.
~avale Tarmi a.!fl.1MJ~'l:.~ __
Havale Sayjll
KAYMAKAM
.1/29: ..
DAGITIM:
-17 ilye...Kaymakamhgma,
-Nferke~tVeMerReze Bagli OkullKurum Mudurluklerine
5''' %' Qot'1
­
. l'~["
';T. .
'
\
~\.
Bu beIge, 5070 sayih Elektronik lmza Kanununun 5 inci maddesi ger .' ce gilvenli elektr nik imza ile imzalanrmsur
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ef45-a685·37b7-ac e-f818 kodu iJe .apilabilir,
---------1
Egitim MildtirlUgU Kararnan 1~ Merkezi MerkezlAFYONKARAH1SAR
Aynnuh bilgi icin: Mustafa GONA Y Onvan: B1' ll Koor.
Bilgi lslem ve Egitim Ieknolojileri Hizrnctlcri
Faks: (0272) 2137605
Elektronik Ag: afyon.rneb.gov.tr
Tel: (0272) 2137604/1.')-171
J Milli
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii
24/07/2014
Sayr : 89692170/450/3129333
Konu: OBS nin tum okullara acrlmasi, Fatih
Projesi donarum bilgiJerinin gilncellenmesi
...................... VALiLiGiNE
rn Milli Egitim Mudurlugune)
Bakanhgirmzca 2005 yihnda almmrs olan Cografi Bilgi Sisteminin guncellernesi
yapilmis ve Fatih Projesinde kullarnlan okul bilgileri ve okullann donammlan ile ilgili
bilgileri iceren Okul Bilgi Sistemi(OBS) acilmistir.
Soz konusu sistemde bulunan okullara ait bilgiler MEBBIS den almrnakta, Fatih
projesi kapsamindaki donarnmlanna ait bilgiler ise Yenilik ve I: ~itim Teknoloj ileri Genel
MUdUrlU(YEGiTEK) ile Okullar tarafmdan girilmektedir.
Yeni okullann acilmasi, eski binalann yikilmasi, okullann kapanmasi, okul1ann
bolunrnesi, okulun yeni binaya tasmmasi, kurum kodunun V{' turtlnun degisrnesi gibi
nedenlerden dolayi okullarm;
• Harita lizerinde yerlestlrilmesinde,
• Fatih projesi kapsammda tesis edilen donanimlann takip edilrnesinde,
• Fatih projesi kapsammda alum ve sevkiyati yapilacak donarumlann planlamasmda,
• Okul1ar tarafmdan yapilan donamm taleplerinin degerlendirilmesinde
Sikmtilar yasanmaktadir.
Soz konusu sikintilann asilmasi icin Genel MlidlirlligilmUz tarafmdan yonetimi
yapilan Okul Bilgi Sisteminde bulunan Okullara ait bilgilerin ve harita lizerindeki konumun
kontrol edilmesi on em arz etmektedir.
Okul Mudurlerince;
1. Okullara ait eksik veya yanhs olan bilgilerin ilgili modiilden gUncellenmesi,
2. Fatih projesi ile ilgili alanlann guncellenrnesi ve glincel tutulmasi,
3. Okul1ara tesis ve teslim edilen donarurmn ve sayisnur en kisa sUrede sisteme
islenmesi,
4. Okullann eksik kalan donanrm taleplerini yapmalan;
icin okul mudtlrlerine gerekli bilgilendirmelerin ek-l deki hususlar dikkate alinarak
yapilmasi ve koordinasyonun saglanmasi hususunda,
Geregini rica ederim.
Dincer ATE~
Bakan a.
EKLER:
Genel Mudlir V.
1) Okul Bilgi Sistemine Giriste Dikkat Edilecek HususJar
Bu beige, 5070 sayili Elektronik lmza Kanununun.5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmisnr
Ataturk Blv. 06648 Krzilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynnuh bilgi icin: Caglar GONE~ Mtlhendis
Tel: (0312) 29694 00*97.53
Faks: (0312) 223873
.
EK:l
OKUL BiLGi SiSTEMiNE GiRi~TE OiKKAT EoiLECEK HUSUSLAR
1. Sisteme http://cbs.eba.gov.tr/adresinden;
a. II Kocrdmatorleri;
i. "Kullaruci ad:" "Koordinatorun TC No.su",
ii. "$ifre"
-: "Koordtnatorun TC No.su"
b. Okullar;
i. "Kullaruci adr": " Kurum kodu"
ii. "$ifre":
"Kurum kodu" ile giri~ yaptlabrlecektlr,
I
2. ilk giri~ yaplldlglnda "$ifre Degl~tir" ekraru belirmektedir.
Soz konusu ekrandan yeni sltre belirlenebilmesi lcln:
1. II Koordlnatorlerlnln kurumsal mail adreslne ([email protected]),
2. Okullann mail adresine ([email protected] r [email protected])
Sistemden qonderllen
yaprlabilecektlr,
doqrularna
kodunun
ilgili
alana
yazilmastyla
slsterne
giri~
3. Eger Okul sisteme giri~ yaparruyorsa "Giri~ yaparruyorum'' bolumunde;
a. "Kullanici Ad:" xxxx nolu, aaaa okulunun rnudure,
b. "Kurum mail adresi": [email protected] [email protected]~12.tr
c. "Acrklarna" bolurnune okulla i1gili;
i. Yeni arylldl (kurum kodu, eat, bag" oldugu Genel Madar/Ok)
ii. Kurum kodu deg;§ti (eski kurum kodu yen; kurum kodu)
I
gibi ar;Jklamalan ir;eren
tneseit yazllarak gonderilmelidir.
4. Sistem Okula/ il Koordlnatorune aylldlglnda soz konusu kurumsal mail adresine
[email protected]
[email protected]
[email protected] mesaj
gelecektir.
5. Sistemde bulunan "Okul Bilgi" ekrarundaki:
a. Gri alanlar: MEBBiS'in ilgili modOIOnden annan alanlard.r. Bu alanlarla ilgili
degi~iklikleri MESBIS'in ilgili modOlOnde yapilrnas: gerekmektedir.
OBS sisternl; MEBBiS'ten geceleri bilgi alarak gOncellediginden MEBSiS'in ilgili
modulunoen girilmi~ olan bilgi ertesi gun OBS sisteminde gorOlmektedir.
b. Aylk alanlar: degi~iklik yapilmaya uygun alanlardir. GOncelleme yaprlrnak
istendiginde degi~iklik yapihp "KAYDET" butonuna basrlrnas: gerekmektedir.
I
I
6. Okul yoneticilerinin; okullanna tesis ve teslim edilen aonentn» ve say,sm, en kls.
slirede sisteme i$lemesi ve okul bilgilerini giincel tutmest gerekmektedir.
7. Hatah veri giri~i yapurnarnas: konusunda ozen gosterilmeli, Okul taraftndan girilen bilgiler
Koordlnatoru taratmdan kontrol edilmelidir.
8. Okul Bilgi Sisteminde bulunan yardirn dokurnanlannda yetkiter dogrultu5unda Sistemde nele
yaprlabileceq] benrtllmlstir.
Download

OBS nin Tüm Okullara Açılması