T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/100/1866972
Konu: Çanakkale'den Kurtuluşa
Tiyatro Oyunu
19/02/2015
...........................MÜDÜRLÜĞÜNE
Yayladağı Belediyesi tarafından 20 Şubat 2015 Cuma günü Yayladağı Kapalı Spor
Salonunda 10:00-14:00 ve 19:00 saatleri arasında "Çanakkale'den Kurtuluşa" adlı etkinlik
düzenlenecektir.
Söz konusu etkinliğe saat 10:00'da İlçemiz merkez dışındaki köylerde (mahallerde)
bulunan ortaokul öğretmen ve öğrencilerin saat 14;:00'da olan etkinliğe
ise İlçe
merkezindeki ortaokul ve ortaöğretim öğretmen ve öğrencilerin katılması için alınan
Kaymakamlık Onayı yazımız ekinde gönderilmiş olup,düzenlenecek olan etkinliğe gerekli
katılımın sağlanması hususunda:
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
1-Onay (1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend27b-916a-380a-94be-f57e kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/100/1860109
Konu: Çanakkale'den Kurtuluşa
Tiyatro Oyunu.
19/02/2015
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
İlgi
:Yayladağı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/02/2015 tarih ve 48 sayılı yazısı.
Yayladağı Belediyesi tarafından 20 Şubat 2015 Cuma günü Yayladağı Kapalı Spor
Salonunda 10:00 ,14:00 ve 19:00 saatlerinde "Çanakkele'den Kurtuluşa " adlı etkinlik
düzenlenecektir.
Söz konusu etkinlerden saat 10:00'da düzenlenecek olan etkinliğe ilçemiz merkezi
dışındaki mahallelerde (köylerde) bulunan ortaokul öğrenci ve öğretmenlerinin, saat 14:00'da
düzenlenecek olan etkinliğe de ilçe merkezinde bulunan ortaokul ve ortaöğretim öğrenci ve
öğretmenlerinin katılabilmeleri, öğrenci ve öğretmenlerin taşınmalarının öğrenci taşıma
araçları tarafından yapılabilmesi ve belirtilen gün ve saatte öğrencilerin izinli, idareci ve
öğretmenlerin ise görevli-izinli sayılabilmeleri Müdürülüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde ,Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa ÖZTÜRK
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
OLUR
..../02/2015
Alpaslan ALTINIŞIK
Kaymakam
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0238-defa-324c-a60d-2dd4 kodu ile teyit edilebilir.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zyxwvutsrqponmlkjihgfed
T.C.
YA YLADAGI BELEDiYESi
Yazi i~leri MOdOrlOgO
SAYI : 49429913-0 1014J'
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KONU: Canakkaleden 1<.urtulu~a
Tiyatro Oyunu
11102/2015
YA YLADAGI KA YMAKAMLIGINA
Yayladagi Belediyesi olarak 20.02.2015 Cuma gunu 14:00 ve 19:00 saatlerinde iki matine
halinde "Canakkale.'den Kurtulusa" adh etkinlik duzenlenecek olup, Yayladagi Kapah Spor Salonunda
saat 14:00'da ilcemizde bulunan ogrencilere yonelik yapilacak gosterime gerekli katihmm saglanmasi
hususunda;
Bilgi ve geregini arz ederim.
~J;,l~ M:\\-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C~~~;M
1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{~ I 01. 12U 5
Kaymakarn
Camalu Mah. Ataturk Cad. No: 101 YA YLADA(JI ! IIATA Y
Tclcfon: (326) 471 3029 Faks: (326) 471 3026
Ayrrnuh Bilgi [cin lrtibar: M.YATMAZ
c-posta: [email protected]
"-:i
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T.e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Y A Y LA D A GlKA Y MA KA MLIGIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
il~e MU ll Egitim Miidiirliigii
52656196/100/1706594
Say. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Konu: Canakkale'den Kurtulusa
Tiyatro Oyunu
.............................
ilgi
16/02/2015
MUDURLOGUNE
:Yayladagi Belediyesi YaZI lsleri Mudurlugunun 11102/2015 tarihli ve 48 sayih yazrsi.
ilgi yazida belirtilen, Yayladagi Belediyesi tarafmdan 20.02.2015 Cuma giinii 14:00 ve
19:00 saatlerinde iki matine halinde Yayladagi Kapah Spor Salonunda "Canakale'den
Kurtulusa" adh etkinlik duzenlenecek olup, okulunuz ogrencilerinin yapilacak gosterime
katihmmm saglanmasi hususunda;
Bilgi ve geregini rica ederim.
MehmetBABA
Miidilr a.
ilge Milli Egitim Sube Miidiirii
EKLER
Yazi (1 Sayfa)
DAGITIM
Tiim Okullara
....... ..
,
Atatiirk Blv. 06648Klzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
"-,-,--,,~Bu evras-guvenli elektronik imza ile imzalanmisnr,
http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden150~
..Aynntih bilgi icin: Ad SOY AD Onv~
Tel: (0312) XXX XX XX
Faks: (0 312) ~
XX XX
1842~3491~bca6-b9al
kodu ile teyit edilebil~"""
.. .,.....=
Download

çanakkaleden kurtuluşa tiyatro oyunu