MU~
T.e. . ...,.
VALILIGI
iI Milli Egitim Mudurliigu
SaYI : 32026198/821/5958662
KOBu: Siimer Abiy1e Tiirkii1er
02/12/2014
............................................ KAYMAKAMLIGINA
i1~e Milli Egitim Miidiirliigu
.................................................... MUDURLUGUNE Ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yeni1ik ve Egitim Tekno1ojileri Gene1 Mlidiirliigii'niin
01112/2014 tarih ve 5899490 saytll yazlSl.
Anado1u Folk1or Vakfmm. Tiirkiye geneli resmi/oze1 ilkokullarda ogrenim goren 8-11
yal' grubundaki tiim ogrencilerin, popiiler kiiltiir etkisinden korunarak. milli kiiltiiriimiizUn bir
par~asl olan ha1k tiirkiilerimize yakm1al'malanm saglamaya yonelik, "Sumer Ahiyle
Turkiiler" etkinlikleri diizen1emek istedik1eri ilgi yazl ile bildiri1mil'tir.
Soz konusu etkinliklerin okullanmlzda sosyal etkinlikler kapsammda ders d1iH
saatlerde plan1anarak. goniilliiliik esasma gore yapllmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim Miidiirii Ekler: l-Yazl (3 Sayfa) DagltIm: iI~e Kaymakamhklanna Resmi/Ozel ilkokul Miidiirliiklerine Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
7fd8-7440-3ge3-bfe7-e 159 kodu ile tcyit edilebilir.
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI YeniIik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.99/5899490
Konu: Siimer Abiyle Tiirkiiler
01112/2014
.................V ALILIGINE
(11 Milli Egitim Miidiirliigii)
Ilgi:
Anadolu Folklor Vakfl'nm 19.11.2014 tarihli yazlSl.
Anadolu Folklor Vakfl'run, Tiirkiye geneli resmi/ozel ilkokul1arda ogrenim goren
8-11 ya~ gurubundaki tUm ogrencilerin, popiiler kiiltiir etkisinden korunarak, milli
kiiltiiriimiiziin bir par«asl olan halk tiirkiilerimize yakmla~rnalanm saglamaya yonelik,
"Siimer Ahiyle Tiirkiiler" etkinlikleri diizenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlsl
incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu He Turk Milli
Egitiminin genel ama«lanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama«lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilc;e milli egitim
miidiirliikleri tarafmdan gerc;ekle~tirilmek iizere soz konusu etkinligin goniilliiliik esasma
gore yapllmasl uygun goriilmii~tiir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinc;er ATES Bakan a. Genel Miidiir EK : ilgi yazl ve ekleri (3 sayfa) DAGITIM: Geregi:
B Plant
Konya YolUiT.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Temel Egitim Genel Miidurliigii Din Ogretimi Genel Miidiirliigii
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Anadolu Folklor Vakfl
Aynntul bilgii~in: Yll9ar ~AHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
4093-aba2-3f8f-b31 b-ab6fkodu de teyit edilebilir.
YE~ir.iK
vr: [(,iTj\t TEKNOLOJil.ERi GE~£L MOD("iRLfl(je~E
ANKARA
C.;ocuklarnmzm Kendi kiilturlerine )'akml,*,mlsi. k.:ndi mcmlekct liirkUlcrini tanl/nasl
amaclyla 8·11 Yll~mdaki ogrcllcilerlc birliktc hazlTlal1ll~ oldugumuz "SQm.:r Atliyll!' Tlirkiiler"
~lkinligj <imcgi ekte sunulmu:;tur. Bu etkinlikle tigrcncilerimille birlildc uy~un sO?, rilm vc
c/.gilcrde Ulrkliler s\!~ilerek birliktc tUrkO si1ylcme clkinliklcri }u.apmaktaYlz. Boylecl:
ogrem:ilerimizin turkiilerimize ulan i1gilerini nrtlrmaYI yc tOrkiilerimizi dogru
slly lc~,,""oiJ mC'lerini heddlcmekteyiz,
Yuk:mda belirlliilimiz ama~lanl1l1la uygun ulntnk ukullannuzda yapllan sos}ul
clkinliklcr kups;.amlilda "Slimer ."hiylc TOrkilld' etkinlilderi dii/.entcycl1i1mcmiz hU!iuslintia
Rltisaadelerini:ti arz cdcrim.
EKI.F.R:
t. SOmer Abiyk TlirkOlcr I'rojesi
2. ··SOmer Ahiylc Tlirki.ild' i I adct CD)
(E£gli Mil7ik K 11 Bnndrlll \:0 THG (504079)
Sumer EZ(;e
!\Iladolu Folklor Vakfl
Yliksd Cadd.::;i 5f.::! Kl7.llny :\:"JKAR,\
Ideftin:
OC31~):i
l2 418 56 58
O( 3 I .2} 3 I :! 418 99 () I
"erimli \e I:tkili son~lar clde cdilmcsi y6nllnde clkili olacagJ dU$iiniilmektc ....f bu ~ah~malarll1 hi,
kazanmaSI
oll('riln~ktedir.
(TUrknlt'n. 2010)
Bu sorumluluk ile yola
~Ikllaro.k
)c'mclik "SOmer Abiyle TOrkO!cr" pr~iesi
.,
anaokullan. ilkokullar
~
olmak Ozere fiim
p-dyda~lara
gcli~lirilmi~tir.
Ama~:
"SOmer Ezgo vc Super Cocuklar" slogamyla !:,!er\=ckh::$tiritecck olan Siimcr Ahiyle Tiirkulcr
Projl!5i. gelecckte Tilrkiye'yi. belki de dunyaYI y6nclccek ~ocuklanmlzl OZ kOltilrlcriylc blllu~lllrmak
istiyoruz.
Hamth~{onh~ Justin 8iehe(. One D~tiQn \b )'~.miligin yogun ctki alanmda olan
~ocuklannnzjn milli killUlrilmUzuf.n hatk~ijlerimi.d d¢taI'WlmJ.-•• liz ktihOrlcrine yakmla~Ill11lan
amm':I!,la,egitim kurumlanm.l.aY~aiun12:~msildefIe4~J t y~~i ogn:ncilcre uygull sOz. rilm
\'..:' C7'gil.kki lQrkUlerimizi ~):leyebU~yi. Stlyleebilmeyiheddlt)'Otttz.
J. i~erik:
"Sl1mer E%jU vc Super <;~kJar"'t,,(}pnl)la
i~crigi~ ~uklW"tn
Projl.:si
g¢r~ek\e$tiriJ4:Cek
olan Silmer Abiyle Tilrkiiier
ratmncf mbijin yoaun clki alamnda olan ritm. s(jl ve cl.gilere altc:malir
nitdiklC lempohmohUl.~ belirtilen tQrfdtler ana ~e"icvesinde yapllacaktlr. Sunlt'r EZGC'nlin.
kUljuk ~ocllk[arla bjrtikt~&iyJedigi balk Hirk.O~imizi kapsamaktadlr.
Kalcnin Bcdenlcri.
l.eblcbl Ko) dum Tllsa. rin Tin Tinimi Ilamnl. Hornzumu Km;lrdiiar.
Bu li.irkiiler ilc lin "ah~ma yaplhlll$ olup biiyUk be<J.cni \'~ ilgi ilc ka~II~lhm~llr. Ekle ornek
CD halinde sunulntu~ olup. gCf\:eklc~tirilc..'Cek olan etkinliklcrin on dcneme "a!J$lnasl olarak
kabul ed ilmckli,:dir.
~ah~la
4.
Zaman <;b;e1Icsi:
nu
pf(~jc
okul
dl~1
faaliye[ olarak
de-Jcrlendirilmj~
olup_ dcrs
dl~l ~tlfrdc
yapllmasl
planlanm)~tlr.
Proic sallat~1 SOmer EZOO tarafindan yOruUlk.'Cckrir.
Prqjeyc katl1an vc tamamlayan ogrcnciler "Stiper (:'ocuklar" olamk nitclenuirileccktir.
jJ'IIlIlIa:::r ! lJygUlay~~t!,uUIE~--L~"
Sumer
EZOC
.
I
.
-'~i15~'-H-uin~~-·~·l
7JUl"Wtptanl iigi VI: ~nnfe bt:fJannm dcgi,kenligi dikkalC almarak
r'
i~rikte bc;lirtifcn dart Wla tilrldl.:!.i8S almnruk grupJarm kendi
kUO,fdinasyonuyla pJanlamlcak~I~~ _ _ _ _ _ j
5. Kaynak~.
11 AC.J\ r>: LL Hasan: ··Gl."li/iim \-~ ()grenmc'·. Nobel Yapn·Daglllll1. oJ. BuStIll. Ankara 2(){)!
EDWARDS. Rob. "Children Lcam Fa$ter To 'Ille Sound or Music" (Miizigin Scsi)le I !Izh Ogrem."11 Coclildar). New
ScientiSI. Mo.~ 1996. (oe\ir'cn: f:SKiOGUJ, Inr
p.>\MiR. I.e) 1<1: "C;·ag.da$ I'iyaoo Hititimi-; UC)aL KO\i1.. Ya}'fIlkiltt. 1m. iStanbul
TE KMi\"" H. Giirkan. "Dilde I.-e Muzikt\!" Bilif!iel Siir~ler A~"'Rir K"l$ll:l$unn~i". Oil IJilin! l\ra~llrlTlalan :woo
TORKI\.·1I.N. Emd Funda (2010). "Ualk MU;tlgilldcL:i l'NIi$jl~ 'if! HOlIk MilLi~1 r::girimillt: I:.tkil.:ri" Kurnm.'i11
Egitimbilim. } (2). ~3-68. 2010
lJ<;'AN. Ali: ··\-1u7.ik Egilimi Tcmel kavramlar.ilkelc:r·Yalt.~tnllnr··: MOl-it. Ansiklop.:disi Yaymlan: 1994. Ank.ara
y(lNETKEN. Bcdii Halil: "lnrkiyc'dc MOilik F.gilimintn ()n~mi-: Mrlzik Egilimi: \1ib:ik Ansiklopedi.. i Yaymlan: 1993.
ETILI. Can. (1998), "Radyo ve TV'Jerde THM'nin DUnU \~ Oug.onir· ... istanbul Turk Mii.dj}i
Giil~leri. TUrk Miitigindc Eyitim S"mP07~'Ilm\l. Yayma Hil7.1rla~nn: GOkUln AV. Anl..am: Klillilr Bl1knl1h~l.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız