iLi
TARiH
'.~I
u', '
: GENEL
: 09/0112015
'. <..>;'.~\
'I.'".' ,.s.
~\ II 11~
'.: ~'~~.
• JIJ'J W~
,
~J
~
~,;y-:>- 0'" J
/0
~
~
,"
,...
"."
:{J.::.J~~I ~;U\ J?JJl.i
~\):f' :;01~~
\~
~~~~)r\
":4 :411:; ~I~\
~
~~81 ~~:;~
\;..p'i
EZAN: OZGURLUCUN GUR SEDASI
Allahu ekber, Allahu ekber!
Bu nida, glinde bq
vakit, minarelerimizde
yankI1amrken, Rabbimizi tasdike, O'na itaat ve ibadete
yagtrlyor
mliminleri.
Dlinya me~galesinden
uyan!
Kullugun geregi olan namaz iyin kiyama dur! diyor ve
zamanm kalbini tutuyor, islam'm glir sedasl. Kendisine
icabet edenin elinden tutuyor; bireyden topluma,
limitsizlikten umuda gatlirliyor bu yagn.
Karde~lerim!
Rahmet Elyisi (s.a.s), vazifesini tamamladlktan
soma, ardmda sevglslm
blrakarak
vefat etml~tl.
Doyamaml~tl ona ashabl. Bunlardan birisi de Kutlu
Nebi'nin,
"mliezzinlerin efendisi" avglisline mazhar
olmu~ Habe~li Bilal'di. Uzlintlislinden duramaml~tl Bilal
Medine'de.
"Resulullah'tan
soma
ezan
okumayacaglm/okuyamayacaglm."
diyerek
uzakla~tl
peygamber diyarmdan. Ancak iliklerine kadar i~leyen
peygamber sevgisi ve muhabbeti onu tekrar Medine'ye
getirdi. Geldiginde sabah namaZI vakti girmek lizereydi.
Dogrudan Ravza'ya, Resulullah'm huzuruna gitti. Agladl
ve yliregindeki hasreti gazya~lanyla dindirmeye yah~tl.
Derken Efendimizin
torunlan
Hasan ve Hliseyin
Ylkageldiler. Dedelerinin hatlrasml yad etmek lizere
Bilal'den ezan okumasml istediler. Kabul etti Bilal ve
peygamber zamanmda oldugu gibi mescidin damma
yl!Gp, "Allahu ekber" dedi. Bilal'in ResuJullah (s.a.s)
zamanmdaki bu nidaslyla Medine'de
yer yerinden
oynadi. Bir tarih canlamyordu. Bir ~ehir agltyordu.
Hlykmklara bogulan Medine, 0 glin Allah ResulU'nlin
vefatmdan
soma en hlizlinlU gUnlerinden
birini
ya~lyordu.l
Karde~lerim!
Bu olay, biz mliminler aylsmdan ezanm iyengml,
anlammt ve mesajml ortaya koymaktadlr. Ezan her
okundugunda ve her okundugu yerde; ilk gUn okundugu
gibi, 0 gUn Bilal'in okudugu gibi, bliylik manalar,
co~kular ve hatlralar ya~atlr ganlilden dinleyenlere ve
anlayanlara.
beynini, ruhunu ve bedenini harekete geylren sesli
dokunu~tur ezan. Ezan, "Allah'a l;aglran, salih amel
i~leyen ve 'Ku~kusuz
ben Miisltimanlardamm'
diyenden daha giizel sozlii kimdir?,,2 buyrulan Kerim
Kitablmlzda taltif edilen en glizel yagrilardan biridir.
Karde~lerim!
Ezan, dogum ile alum arasmda bo~ blrakmaz
insam. Dlinyaya gazlerini ac;an bebeklerin kulaklanna
ezan okunur. Her mlimin hayata merhaba dediginde
ezanla kendisine Rabbinin adl hatlrlatI11r ve ad eta ilk
manevi a~ISI yapillr. Bu anlamda ezan, blitOn manevl
kirlerin, kattiltiklerin ve sapkmhklann hayatl boyunca 0
yocuktan uzak durmasl iyin yapilan bir duadlr.
Ezan, islam'm ~iarlanndan biridir. "insanlar ezan
okum~., ve birinci safta yer almadaki sevabl bilselerdi,
bunu yapmak
il;in aralarmda
kura l;ekerlerdi.,,3
sazliyle Efendimiz ezanm bu anemine i~aret etmi~tir.
Ezan, Ummet-i Muhammed'in
simgesi ve ortak
degerlerindendir. Ezan, dilleri, renkleri, lrklan ve blitlin
farkltltklan islam dilinde birle~tirir. Bir kubbe altmda
omuz omuza bir ve beraber kilar mliminleri. <;ogu zaman
gUndelik hayatm tlirlli me~galelerine bogulan bizleri,
AlIah'm huzurunda saf durmaya, diri olmaya yagmr; her
daim yineler yagnsml:
Hayya ala's-salah,
Karde~lerim!
Ezan, aynl zamanda azgUrlUglin sembollidtir, glir
sedasldlr.
Ezan, okundugu
beldenin
azgUrluglinli,
baglmslzltgml da haykmr. Bu yUzdendir ki merhum
Mehmet Akif:
"Bu ezanlar ki ~ahadetleri dinin temeli,
Ebedi, yurdumun listlinde benim inlemeli" derken
bu geryegi dile getirmektedir.
Bununla birlikte geryek azglirlUk, imandadlr.
Gerc;ek hlirriyet, AlIah'a kulluktadlr. Geryek ozglirIUk,
rani olanm esiri degil, hakimi olabilmektir. i~te ezan,
dlinya lizerindeki herkesi her daim, Alemlerin Rabbi'ne
kulluga ve hakiki azgUrlUge davettir.
Karde~lerim!
Ne mutlu glinde be~ qefa yapilan bu kutlu yagnya
rUkD ile, secde ile icabet edebilenlere. Ne mutlu glinde
be~ defa, "Evet, Ya Rabbi! Sadece seni yUceltiyoruz.
Senden ba~ka ilah olmadlgma, Muhammed Mustafa
(s.a.s)'nm
senm
resulUn olduguna,
kurtulu~ ve
mutlulugun bu yagnya uymakta olduguna inamyor ve
~ahitlik ediyoruz." diyebi lenlere.
Zehebi, Siyeru a'liimi'n-nUbelii,
Fussilet, 41/33.
3 Buhari, Ezan, 9.
I
2
Ezan, Habe~li Bila!'in namaz iyin atan kalbinin
dudaklanndan dakUlen sesidir. Ezan, tevhidin sembolU,
islam'm ses ve saze dakUlu~Udur. MlislUmanm kalbini,
Hayya ala'l-felah.
1,357-358.
Download

09.01.2015 2. Hafta