T.C.
NiGDE VALiLi(;i
il Milli Egitim Miidiirliigii
Say• : 51024361/903.07/3997329
Konu: ilk Defa ve Yeniden Mi.idi.ir Olarak
Gorevlendirileceklere ili~kin Duyuru .
17/09/2014
......................................... FCi\Y~~ICi~i\
(ilc;:e Milli Egitim Mi.idi.irli.igi.i)
............. ............ .... ................ ...... ................. MDDiJR.LDCiONE
ilgi
a) MEB. Bagh Egitim FCurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin
Yonetmelik.
b) MEB. Bagh Egitim FCurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin
FCilavuz.
c) 21/08/2014 tarihli ve 3476910 Sayth Yazt.
d) 26/08/2014 Tarihli ve 106677 Sayth Yazt.
Milli
Egitim
Bakanhgma
Bagh
Egitim
Kurumlan
Yoneticilerinin
Gorevlendirilmelerin ili~kin ilgi (a) yonetmelik, ilgi (b) ki1avuz ve ilgi (c) ve (d) yazt
hi.iki.imleri dogrultusunda yi.iri.iti.ilen ek takvim c;:erc;:evesinde, ilk defa ve yeniden mi.idi.ir olarak
gorevlendirileceklere ili~kin ba~vurular 18-22 Eyli.il 2014 tarihleri arasmda elektronik
ortamda ahnacakttr.
ilgi (a) yonetmeligin ilk defa ve yeniden mi.idi.ir olarak gorevlendirileceklere ili~kin
duyuru ve b~vuru ba~hklt 18. Maddesinde;
1- Mi.idi.irli.ik gorev si.iresinin uzattlmast i~lemlerinin tamamlanmasmdan sonra mi.idi.irli.ik
norm kadrosu bo~ kalan egitim kurumlan, il milli egitim mi.idi.irli.iklerinin internet
sitesinde duyurulur.
2- "Mi.idi.irli.ik gorev si.iresi uzattlmayanlar ve daha once mi.idi.irli.ik gorevinde bu1unm~
olanlar ile duyurunun yaptldtgt tarihten once mi.idi.irllik gorevinde bulunmamt~ olup
duyurunun son gi.ini.i itibariyle yonetmeligin 5 ve 6'mc1 maddelerinde belirtilen ~artlan
ta~tyanlardan mi.idi.ir olarak gorevlendirilmek isteyenlerin ba~vurulan elektronik
ortamda ahrur" denilmektedir.
ilk defa ve yeniden mi.idi.ir olarak gorevlendirileceklere ili~kin duyuru ve b~vuru
ekteki
i~lem
takvimine
gore
elektronik
ortamda
almacaktrr.
B~vurular
http://mebbis.meb.gov.tr adresi i.izerinden almacakttr.
ilimiz genelindeki egitim kurumlanrun mi.inhal mi.idi.irli.ik kadrolan Miidi.irli.igi.imi.ize
ait http://nigde.meb.gov.tr internet adresinde yaymlanacakttr. Ba~vuruda bu1unan adaylarm
ekli takvimde belirtilen tarihler arasmda "Okul Mi.idi.irli.igiince Onayh Elektronik B~vuru
Yukan Kayab~J Mh. D1~an Cami Sk. No: 9 51200 Mekez!Nigde
Elektronik Ag: http://nigde.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
'
,.
Aynntil1 bilgi i'rin: Halil ALDAG ~ef
Tel: (0 388) 232 32 72
Faks: (0 388) 232 32 74
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5b81 -0a44-3131-b2e5-731 a kodu ile teyit edilebilir.
Formu", bu formda puana esas belgelerin okul miidtirliigiince onayh omegi, onayh hizmet
cetveli, 2011 ytlmda smava girenler i9in smav sonu9 belgesi ve soz konusu smav puaruru
kullanmad1gma dair dilek9e ile birlikte okul/kurum mtidtirltigiiniin list yaziSI ile bagh
bulunduklan i19e milli egitim mtidtirltigiine 22/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar
ula~tirmalan gerekmektedir. il9e milli egitim mlidtirliikleri de aym tarihte ba~vuru sahiplerine
ait belgeleri il milli egitim mtidtirltigtine ula~tlrmalan gerekmektedir. Ba~vuru i~lemleri ile
ilgili yap1lacak ek duyurular ya da miinhal egitim kurumlan listesindeki yapllabilecek
giincellemeler nedeniyle ba~vuru sahipleri ile egitim kurumu mtidtirliiklerinin
Mtidtirltigtimtize ait internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve yaztmtzm okulunuz/kurumunuzda bulunan tUm ogretmen ve
yoneticilere imza kar~1hg1 duyurulmas1 ve yonetici gorevlendirme stirecinin herhangi bir
aksakhga meydan verilmeden sonuylandmlmasi i9in geregini rica ederim.
Halil ibrahim Y A~AR
Valia.
Milli Egitim Mtidtirti
EK:
i~lem Takvimi (1 Sayfa)
DAGITIM:
Kaymakamhklar (il9e MEM.)
Merkez ve Merkeze Bagh TUm Okul ve Kurumlar
Yukan Kayab~t Mh. Dt~an Cami Sk. No: 9 51200 Mekez!Nigde
Elektronik Ag: http://nigde.meb.gov.tr
e-posta: atama51 @meb.gov .tr
Aynntth bilgi ir;:in: Halil ALDAG $ef
Tel: (0 388) 232 32 72
Faks: (0 388) 232 32 74
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanmi~tir. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5b81-0a44-3131-b2e5-73la kodu ile teyit edilebilir.
Download

MDDiJR.LDCiONE