T.C.
MU~ VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
/5. ().3 -2 olr
8/
Say1 : 67496438.903.07/
Konu : Yonetici Gorevlendirme Stireci 3. A~ama
ilk Defa ve Yeniden Mtidtir Olarak
Gorevlendirileceklere ili~kin Duyuru .
................................ KAYMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Mudurlugu)
................................................... M0D0RL0G0NE
ilgi
: a) MEB. Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin
Yonetmelik.
b) MEB Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin
Ktlavuz.
c) 21108/2014 tarihli ve 41289672.903/3476910 sayth yazt.
d) 26/08/2014 tarih ve 41289672.903/106676-106677 sayth yaztlan.
Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine
ili~kin ilgi (a) yonetmelik, ilgi (b) Kllavuz ve ilgi (c) ve (d) yazt htikilmleri dogrultusunda ytirtittilen
ek takvim yeryevesinde, ilk defa ve yeniden miidiir olarak gorevlendirileceklere ili~kin duyuru ve
ba~vuru silresi geregi ba~vurular 18-22 Eylii12014 tarihleri arasmda Elektronik ortamda almacakttr.
ilgi (a) Yonetmeligin ilk defa ve yeniden mildtir olarak gorevlendirileceklere ili~kin duyuru ve
ba~vuru ba~hkh 18.maddesinde;
1)Mildtirltik gorev stiresinin uzatllmast i~lemlerinin tamamlanmasmdan sonra mtidtirli.ik norm
kadrosu bo~ kalan egitim kurumlan, il milli egitim mildtirli.iklerinin internet sitesinde duyurulur.
2)Mi.idtirltik gorev stiresi uzattlmayanlar ve daha once mi.idtirltik gorevinde bulunmu~ olanlar
ile duyurunun yaptldtgi tarihten once mtidtirli.ik gorevinde bulunmam1~ olup duyurunun son gtinil
itibartyla 5 ve 6' net maddelerde belirtilen ~artlar1 ta~tyanlardan mildilr olarak gorevlendirilmek
isteyenlerin ba~vurulan elektronik ortamda ahmr. Denilmektedir.
ilk defa ve yeniden mtidtir olarak gorevlendirileceklere ili~kin duyuru ve ba~vuru ekli i~lem
takvimine gore e1ektronik ortamda almacaktir.
ilimiz genelindeki egitim kurumlanmn mtinhal mildtirltik kadrolart Mtidtirltigtimilze ait
http://mus.meb.gov.tr internet adresinde yayimlanmi~tlr. Ba~vuruda bulunan adaylann ekli takvimde
belirtilen tarihler arasmda Elektronik ba~vuru formunda puana esas belgelerini eklemek suretiyle okul
veya ilye list yaztsl eklenmek suretiyle Mtidtirltigi.imtiz insan Kaynaklan Boliimtine ula~tmlmast
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve yonetici gorevlendirme silrecinin herhangi bir aksakhga yol aymayacak ~ekilde
sonu~landmlmaSI i~in geregini ricaederim.
~
Cevdet A.RSLAN
Valia.
Milli Egitim Mtidiirii
Ekler:
i~lem takvimi
Dag1tim:
ilye Kaymakamhklarma
Okul ve Kurum Mtidtirltiklerine
i~LEM TAKviMi
Mi.idi.irli.ige ilk defa ve yeniden gorevlendirme duyurusu
Ba~vurularm elektronik ortamda ahnmas1
Degerlendirme i~lemlerinin sonuylandmlmasi
Degerlendirme sonuylanrnn duyurulmas1
itirazlarm degerlendirilmesi ve sonuylanrnn duyurulmas1
15-17 Eyli.il
18-22 Eyliil
23-25 Eyli.il
26-29 Eyli.il
30 Eyli.il2014
03 Ekim 2014
8-10 Ekim
Sozlii smav duyurusu
Sozlii smav
13-15 Ekim
16-23 Ekim
Sozli.i smav sonuylarmm duyurulmas1
24-28 Ekim
Sozli.i smav sonuylarma itiraz
30 Ekim-5 Kas1m
itirazlarm degerlendirilmesi ve sonuylanrnn duyurulmas1
6-12 Kas1m
Miidiirliige ilk defa ve yeniden gorevlendirme i~lemleri
13-18 Kas1m
Degerlendirme sonuylarma itiraz
Milli Egitim Miidiirliigii
Download

MU~ V ALiLiGi