T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Eğitim ve Yaym Dairesi Başkanlığı
Sayı : 4 8 4 9 3 9 7 5 /7 7 4 -2 ./^
Konu : Hizmet İçi Eğit im Programı
O. İJO .fylO 14
GENELGE
(2014/...)
657 Sayılı Devlet Memurları Hakkında Kanun ve Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim
Yönetmeliği gereğince 17/03/2014 tarih ve 181 sayılı Olur’ları ile yürürlüğe girmiştir.
Olur kapsamında eğitim tarihlerinde değişiklik yapılması veya ek eğitim talepleri
yapılmasının gerekli olduğu durumlarda önceden Makamdan izin alınarak, Makamın görüşleri
doğrultusunda uygulanacaktır.
Eğitim programlarda teknik konulara ilaveten personelin kişisel gelişimine katkı
sağlayacak zaman yönetimi, kalite yönetimi vb. konularda üniversitelerden konularında
uzman akademisyenlerin ders vermeleri sağlanacaktır.
Söz konusu eğitim programının başarılı bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaya
yönelik olarak Eğitim ve Yaym Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalar yürütülecektir. Bu
çerçevede, Eğitim ve Yaym Dairesi Başkanlığı tarafmdan görevlendirilecek personel, eğitim
programı yöneticisi olarak görev yapacak olup, program öncesinde ve program süresince
yapacağı yönlendirmelere uyulması büyük önem taşımaktadır.
Eğitim programı süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve eğitim programının
sorunsuz olarak tamamlanmasmdan da Eğitim ve Yaym Dairesi Başkanlığı sorumlu
olacağmdan dolayı, program sırasında katılımcılar tarafmdan kurallara uyulmaması halinde,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Bu kapsamda hazırlanan 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Uygulama Esasları da ilgi Olur
ile yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız personelinin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin
kalitesinin arttırılması, kişisel gelişimine katkı sağlamaya yönelik düzenlenen eğitim
programlarında yukarıda bahsedilen hususlara gerekli özenin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim..
Prof. Dr. Mustafa OZTURK
Bakan a.
Müsteşar
Dağıtım:
81 İl Müdürlüğüne
Bu belge 5070 sayılı elektronik im za kan u n a göre güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
i
T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
EĞİTİM VE YA VIN DAİRESİ BAŞKANLIĞ
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
17/03/1014 17:36 - 4849397S/774/I81
inilllilllllllllllllüll!
00197913_____
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
.*48493975/773
: 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı
.../.../2014
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra
teşkilatında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri ile görevlerinin gerektirdiği bilgi,
beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarım sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek
verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarına yönelik olarak merkez ve taşra teşkilatı
birimlerinden alman görüşler doğrultusunda hazırlanan 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ekte sunulmuştur.
2014 yılında düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri, ilgi Yönetmelik ve Uygulama Esasları
çerçevesinde. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütülecektir.
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, “2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Uygulama
Esasları” ile “ Hizmet İçi Eğitim Planı” nın ekte yer alan şekilde uygulamaya konulması hususunu
Olur’larınıza arz ederim.
Mehmet L atif Ç İÇ EK
Daire Başkanı V.
Uygun görüşle arz ederim.
.../03/2014
Mehmet İSLAMOĞLU
M üsteşar Yardımcısı
OLUR
.../03/2014
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Bakan a.
M üsteşar
EKLER:
1- Hizmet İçi Eğitim Uygulama Esasları (3 Sayfa)
2- 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (16 Sayfa)
Bu belge 5070 sayıh elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Elektronik İmzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Nfum.:48493975/774/181 ve Barkod Num.:1979t3 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik im za kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Hizmetiçi Eğitim Genelgesi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı