MERKUR BH OSIGURANJE D.D.
SARAJEVO
Finansijski izvještaji za godinu
koja je završila 31. decembra 2013.
i Izvještaj nezavisnog revizora
Sadrţaj
Stranica
Odgovornost za finansijske izvještaje
Izvještaj nezavisnog revizora
1
2-3
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4
Izvještaj o finansijskom poloţaju
5
Izvještaj o promjenama na kapitalu
6
Izvještaj o novčanim tokovima
7
Napomene uz finansijske izvještaje
8 - 51
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
Napomena
Zaračunate bruto premije
Premije predane u reosiguranje
6
6
Neto prihod od premija osiguranja
ObraĎene štete i troškovi po osiguranju
Udio reosiguravatelja u obraĎenim štetama
7
7
Neto troškovi šteta
Promjene tehničkih rezervi, bruto
Promjene tehničkih rezervi, udio reosiguranja
8
8
Neto promjene tehniĉkih rezervi
Prihodi od provizija
Troškovi pribave
9
10
Neto troškovi provizija
Neto prihod od osiguranja
Prihodi od ulaganja, neto
Ostali operativni prihodi
Opći i administrativni troškovi
12
11
Dobit prije oporezivanja
Porez na dobit
13
NETO DOBIT
2013.
2012.
24.786
(1.143)
22.271
(1.060)
23.643
21.211
(5.544)
680
(4.637)
713
(4.864)
(3.924)
(14.441)
52
(12.717)
9
(14.389)
(12.708)
272
(3.406)
275
(3.292)
(3.134)
(3.017)
1.256
1.562
4.442
10
(3.402)
3.668
13
(3.295)
2.306
1.948
(377)
(214)
1.929
1.734
-
-
1.929
1.734
Ostala sveobuhvatna dobit
UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
3
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Izvještaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
Dioniĉki
kapital
Statutarne
rezerve
Zadrţana
dobit
Ukupno
6.000
2.185
2.166
10.351
Isplaćena dividenda za 2011. godinu
-
-
(480)
(480)
Neto dobit
-
-
1.734
1.734
Ostala sveobuhvatna dobit
Ukupna sveobuhvatna dobit
-
-
1.734
1.734
6.000
2.185
3.420
11.605
Isplaćena dividenda za 2012. godinu
-
-
(600)
(600)
Neto dobit
Ostala sveobuhvatna dobit
-
-
1.929
-
1.929
-
Ukupna sveobuhvatna dobit
-
-
1.929
1.929
6.000
2.185
4.749
12.934
Stanje na 31. decembar 2011.
Stanje na 31. decembar 2012.
Stanje na 31. decembar 2013.
Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
5
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Izvještaj o novčanim tokovima
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
2013.
2012.
2.306
1.948
145
117
22
125
1.457
14.389
2
332
12.708
Promjena odgoĎenih troškova pribave
(Otpuštanje) / umanjenja vrijednosti potraţivanja po kamatama
Gubici od otuĎenja opreme
Prihodi od kamate priznati u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti
(1.080)
(2)
1
(837)
7
6
(4.440)
(3.677)
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu
12.798
10.731
Novĉani tok iz poslovnih aktivnosti
Dobit prije oporezivanja
UsklaĎenja za:
Amortizacija
Priznata rezervisanja, neto
UsklaĎenja fer vrijednosti finansijske imovine iskazane po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha
Promjene rezervisanja za prenosnu premiju
Promjena tehničkih rezervi
Smanjenje / (povećanje) potraţivanja po osnovu premija osiguranja i
šteta pokrivenih od strane reosiguravatelja
35
(169)
(119)
610
148
(84)
(160)
221
Novac iz poslovnih aktivnosti
Plaćeni porez na dobit
13.472
(206)
10.539
(242)
Neto novac ostvaren iz poslovnih aktivnosti
13.266
10.297
(268)
(15.873)
(166)
(12.501)
50
4.445
-
250
2.883
101
(11.646)
(9.433)
Isplaćene dividende
(600)
(480)
Neto novac korišten u finansijskim aktivnostima
(600)
(480)
Neto povećanje novca i novĉanih ekvivalenata
1.020
384
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku godine
3.574
3.190
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju godine
4.594
3.574
Povećanje ostale imovine i potraţivanja
Povećanja / (smanjenje) obaveza po poslovima osiguranja
Povećanje ostalih obaveza
Novĉani tok iz ulagaĉkih aktivnosti
Nabavka materijalne i nematerijalne imovine
Povećanje potraţivanja za depozite i date kredite
Primici od finansijske imovine koja se drţi do dospijeća
Primljene kamate po kreditima i depozitima
Primici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Neto novac korišten u ulagaĉkim aktivnostima
Novĉani tok iz finansijskih aktivnosti
Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
6
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
1.
OPŠTI PODACI
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo (“Društvo”) je registrovano u maju 2003. godine u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“FBiH”) kao dioničko društvo. Registrovana adresa društva je: Fra AnĎela Zvizdovića br. 1,
toranj A, 9. sprat, Sarajevo. Društvo ima tri poslovnice: Mostar, Banja Luka i Tuzla.
Osnovna djelatnost Društva je obavljanje poslova ţivotnog i neţivotnog osiguranja.
Na dan 31. decembar 2013. godine, Društvo je imalo 47 zaposlenika (2012.: 27).
Uprava
Ermin Nuhić
Direktor
Sabina Mujanović
Izvršni direktor
Nadzorni odbor
Gerald Kogler
Predsjednik od 27. februara 2014. godine
Član do 27. februara 2014. godine
Alois Sundl
Predsjednik do 13. januara 2014. godine
Michael Inthaler
Član od 13. januara 2014. godine
Michael Bock
Član od 29. aprila 2013. godine
Denis Stroligo
Član do 29. aprila 2013. godine
Terence John Taylor
Član do 29. aprila 2013. godine
Odbor za reviziju
Atifa Halilović
Predsjednik
Esmir Krnić
Član
Nedţad Madţak
Član od 29. aprila 2013. godine
Damir Sokolović
Član do 29. aprila 2013. godine
2.
USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAĈUNOVODSTVENIH STANDARDA
2.1
Standardi i tumaĉenja na snazi u tekućem periodu
Sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja, izdani od Odbora za meĎunarodne
računovodstvene standarde, na snazi su za tekući period:

MSFI 10: “Konsolidirani finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
januara 2013.);

MSFI 11: “Zajednički aranţmani” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2013.);

MSFI 12: “Objavljivanja o sudjelovanju sa drugim subjektima” (na snazi za godišnje periode koji
počinju na ili nakon 1. januara 2013.);

MSFI 13: “Mjerenje fer vrijednosti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2013.);

MRS 27 (revidiran u 2011.): “Odvojeni finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju
na ili nakon 1. januara 2013.);

MRS 28 (revidiran u 2011.): “Ulaganja u pridruţena društva i zajedničke poduhvate” (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);

Izmjene MSFI 1: “Prva primjena MSFI“ – Drţavni zajmovi (na snazi za godišnje periode koji počinju na
ili nakon 1. januara 2013.);
7
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
2.
USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAĈUNOVODSTVENIH STANDARDA (NASTAVAK)
2.1
Standardi i tumaĉenja na snazi u tekućem periodu (nastavak)

Izmjene MSFI 7: “Finansijski instrumenti: Objavljivanja” – Netiranje finansijske imovine i finansijskih
obveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);

Izmjene MSFI 10: “ Konsolidirana finansijska izvješća“, MSFI 11 “Zajednički aranţmani” i MSFI 12
“Objavljivanja o sudjelovanju sa drugim subjektima” –
prelazne smjernice (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);

Izmjene MRS 1: “Prezentacija finansijskih izvještaja“ - Prezentacija stavki Izvještaja o ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2012.);

Izmjene MRS 19: “Primanja zaposlenika“ – u računovodstvu Primanja zaposlenih nakon umirovljenja
(na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);

Izmjene različitih standarda i tumačenja “Poboljšanja MSFI-a (ciklus 2009.-2011.)“ koja su rezultat
projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS 34)
prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (izmjene će biti na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);

IFRIC 20 “Troškovi demontaţe u fazi proizvodnje kod površinskih rudnika” (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.).
Usvajanje spomenutih standarda, izmjena postojećih standarda i tumačenja nije vodilo nikakvoj promjeni
računovodstvenih politika Društva.
2.2
Standardi i tumaĉenja koji su objavljeni a nisu još usvojeni
Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja
su objavljeni, ali nisu još na snazi:

MSFI 9: “Finansijski instrumenti'' (datum stupanja na snagu još nije odreĎen);

Izmjene MSFI 10 “Konsolidirani finansijski izvještaji”, MSFI 12 “Objavljivanje učešća u drugim
društvima” i MRS 27 “Odvojeni finansijski izvještaji“ – Ulagačka društva (na snazi za godišnje periode
koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);

Izmjene MRS 19 ''Primanja zaposlenika'' – Definirani planovi primanja zaposlenika: doprinosi
zaposlenika (na snazi godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);

Izmjene MRS 32 “Finansijski instrumenti: prezentacija“ - Netiranje finansijske imovine i finansijskih
obveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);

Izmjene MRS 36 “Umanjenje vrijednosti imovine“ - Objavljivanja nadoknadivih iznosa za nefinansijsku
imovinu (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);

Izmjene MRS 39: “Finansijska imovina: Priznavanje i mjerenje“ – Zamjenski ugovori kod derivata i
nastavak hedţing računovodstva (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2014.);

Izmjene različitih standarda i tumačenja “Poboljšanja MSFI-a (ciklus 2010.-2012.)“ koja su rezultat
projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS
24 i MRS 38) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (izmjene će biti na
snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.);
8
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
2.
USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAĈUNOVODSTVENIH STANDARDA (NASTAVAK)
2.2
Standardi i tumaĉenja koji su objavljeni a nisu još usvojeni (nastavak)

Izmjene različitih standarda i tumačenja “Poboljšanja MSFI-a (ciklus 2011.-2013.)“ koja su rezultat
projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) prvenstveno
kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (izmjene će biti na snazi za godišnje periode
koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.);

IFRIC 21 “Daţbine” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.).
Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, izmjene i tumačenje prije nego oni stupe na snagu. Društvo
predviĎa da usvajanje ovih standarda, izmjena i tumačenja neće imati materijalan uticaj na finansijske
izvještaje Društva u periodu inicijalne primjene.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.
Izjava o usklaĊenosti
Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa MeĎunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
("MSFI") koje je objavio Odbor za meĎunarodne računovodstvene standarde.
Osnova prezentiranja
Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška.
Historijski trošak se uglavnom temelji na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu.
Fer vrijednost je cijena koja bi se dobila za prodaju ili bi bila plaćena za prijenos obaveza u redovnoj
transakciji izmeĎu učesnika na trţištu na datum mjerenja, bez obzira na to je li ta cijena direktno uočljiva ili
procijenjena koristeći drugu tehniku procjene vrijednosti. U procjeni fer vrijednosti imovine ili obaveza,
Društvo uzima u obzir karakteristike imovine ili obaveza kada bi učesnici na trţištu uzeli u obzir ove
karakteristike kod odreĎivanja cijene imovine ili obaveza na datum mjerenja. Fer vrijednost za mjerenje i/ili
za svrhu objavljivanja u ovim finansijskim izvještajima je odreĎena na takvoj osnovi, osim za leasing
transakcije koje su u djelokrugu MRS 17 i za mjerenja koja imaju neke sličnosti u fer vrijednosti, ali nisu fer
vrijednosti, kao što su neto utrţiva vrijednost prema MRS 2 ili vrijednost u upotrebi prema MRS 36.
Osim toga za potrebe finansijskog izvještavanja, pokazatelji fer vrijednosti su podijeljeni na Nivoe 1, 2 ili 3
na temelju stepena do kojeg je vrednovanje fer vrijednosti moguće posmatrati i prema značaju vrednovanja
fer vrijednosti u cijelosti, kako slijedi:

Nivo1 ulazni podaci su kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnim trţištima za identičnu imovinu ili
obaveze kojima Društvo moţe pristupiti na datum mjerenja; pokazatelji fer vrijednosti su izvedeni iz
cijena koje kotiraju na aktivnim trţištima

Nivo 2 ulazni podaci, osim onih kotiranih cijena koje su uključene u Nivo 1, koji su uočljivi za
imovinu ili obaveze, bilo direktno ili indirektno; i

Nivo 3 ulazni podaci su neuočljivi ulazni podaci za imovinu ili obveze.
Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (KM), obzirom da je to valuta u kojoj je
iskazana većina poslovnih dogaĎaja Društva. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR =
1,95583 KM).
9
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Osnova prezentiranja (nastavak)
Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave korištenje prosudbi, procjena i
pretpostavki koje utiču na primjenu računovodstvenih politika, te objavljene iznose imovine, obaveza,
prihoda i rashoda. Stvarni rezultati mogu biti različiti od tih procjena.
Procjene i povezane pretpostavke redovno se pregledavaju. Promjene računovodstvenih procjena priznaju
se u periodu u kojem su procjene promijenjene, te eventualno budućim periodima, ako utiču i na njih.
Informacije o područjima sa značajnom neizvjesnošću u procjenama i kritičnim prosudbama u primjeni
računovodstvenih politika, koje imaju najznačajniji uticaj na iznose objavljene u ovim finansijskim
izvještajima objavljene su u Napomeni 4.
Strane valute
Poslovni dogaĎaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiţe preračunavanjem po vaţećem
kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u
stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum izvještajnog perioda primjenom kursa vaţećeg na taj
datum. Nemonetarne stavke u stranoj valuti iskazane po historijskom trošku se ne preračunavaju ponovno
na datum izvještajnog perioda. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o bilansu
uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za period u kojem su nastali.
Nekretnine i oprema
Nekretnine i oprema početno se iskazuju po trošku nabavke umanjenom za ispravak vrijednosti i
akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove
direktno povezane s dovoĎenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg
odrţavanja i popravaka, zamjene te investicijskog odrţavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su
nastali. Značajna unapreĎenja i zamjene sredstava se kapitaliziraju. Dobit ili gubitak od rashodovanja ili
umanjenja stalnih sredstava se uključuju u izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u
periodu u kojem su nastali.
Nekretnine u izgradnji iskazuju se po trošku umanjenom za umanjenja vrijednosti, ako postoje.
Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu.
Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearnu metodu
obračuna, kako slijedi:
Ulaganja u tuĎu imovinu
ovisi o trajanju ugovora o najmu
Uredska oprema i namještaj
5 godina (20%)
Kompjuterska i IT oprema
3 do 5 godina (20% do 33,33%)
Vozila
5 godina (20%)
Dobici ili gubici nastali otuĎenjem ili rashodovanjem odreĎenog sredstva utvrĎuju se kao razlika izmeĎu
prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti u periodu u kojem su nastali, u korist, odnosno na teret prihoda.
Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabavke i amortizuje se linearno tokom procijenjenog
vijeka upotrebe.
10
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Nematerijalna imovina (nastavak)
Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu.
Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearnu metodu
obračuna, kako slijedi:
Softver
5 godina (20%)
Licence
zavisno od trajanja ugovora o licenci
Finansijski instrumenti
Finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Društvo postane ugovorna strana u ugovoru
vezanom za finansijski instrument.
Finansijska imovina i obaveze inicijalno se priznaju po fer vrijednosti. Transakcijski troškovi koji su direktno
pripisivi sticanju finansijske imovine, odnosno nastanku finansijske obaveze (izuzev finansijske imovine i
finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha), dodaju se, odnosno oduzimaju, od fer
vrijednosti finansijske imovine, odnosno finansijskih obaveza, pri početnom priznavanju. Transakcijski
troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha odmah se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
a)
Finansijska imovina
Finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja
imovine definirana ugovorenim datumom isporuke finansijske imovine u rokovima utvrĎenima u skladu
konvencijama na predmetnom trţištu.
Finansijska imovina je klasifikovana u kategoriju: “po fer vrijednost kroz bilans uspjeha”, “u posjedu do
dospijeća“ i “krediti i potraţivanja”.
Klasifikacija finansijske imovine ovisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i odreĎena je u trenutku inicijalnog
prepoznavanja.
Metoda efektivne kamatne stope
Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i
rasporeĎivanja prihoda od kamata tokom odreĎenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa
koja tačno diskontuje buduća novčana primanja (uključujući sve naknade za plaćene ili primljene poene
koje čine sastavni dio efektivne kamatne stope, troška transakcije i ostalih premija i rabata) kroz očekivani
vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.
Finansijski instrumenti koji su “u posjedu do dospijeća“ i “krediti i potraţivanja” priznaju prihod na temelju
efektivne kamatne stope.
Krediti i potraživanja
Krediti, depoziti i ostala potraţivanja (uključujući i potraţivanja po finansijskom najmu) s fiksnim ili odredivim
plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom trţištu klasifikuju se kao ''krediti i potraţivanja''. Isti nastaju kad
Društvo daje novac duţniku bez namjere istovremene prodaje tih potraţivanja ili prodaje u bliskoj
budućnosti.
11
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijski instrumenti (nastavak)
a)
Finansijska imovina (nastavak)
Krediti i potraživanja (nastavak)
Krediti i potraţivanja početno se priznaju po fer vrijednosti uvećani za inkrementalne troškove. Nakon
početnog priznavanja, krediti i potraţivanja se vrednuju po amortizovanom trošku koristeći metodu efektivne
kamate, umanjeni za eventualno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne
kamatne stope, osim za kratkoročna potraţivanja kada bi priznavanje kamate bilo nematerijalno.
Finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Društvo imovinu klasifikuje kao finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kada se imovina
drţi kao “namijenjena za trgovanje” ili je inicijalno odreĎena kao finansijska imovina iskazana po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijska imovina je klasifikovana kao "namijenjena za trgovanje" ako:

je nabavljena s ciljem prodaje u bliskoj budućnosti; ili

je dio identifikovanog portfolija finansijskih instrumenata koje Društvo drţi zajedno, i koja se ponaša po
šablonu kratkoročne zarade; ili

je imovina derivativni instrument koji nije okarakterisana kao efektivni hedţing instrument.
Finansijska imovina moţe biti priznata kao finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti iako nije
"namijenjena za trgovanje" ako:

takva klasifikacija eliminiše ili značajno reducira nekonzistentnost mjerenja i priznavanja koja bi inače
nastala; ili

je finansijska imovina dio grupe finansijske imovine ili obaveza čiji je učinak mjeren na bazi fer
vrijednosti, u skladu s dokumentovanim upravljanjem rizika Društva ili njegovom investicijskom
strategijom, i informacijama oko internog grupisanja imovine na toj osnovi; ili

je dio ugovora koji sadrţi jedan ili više ugraĎenih derivativa, a prema MRS 39 koji kaţe da svi elementi
ovakvog kombinovanog ugovora mogu biti okvalifikovani kao finansijska imovina iskazana po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijska imovina priznata kao finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti prikazuje se prema fer
vrijednosti, sa rezultantnom dobiti ili gubitkom prikazanom u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti. Neto dobit ili gubitak priznat u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj
dobiti treba da sadrţi bilo kakvu dividendu ili kamatu koja se odnosi na tu imovinu.
Finansijska imovina u posjedu do dospijeća
Obveznice sa fiksnim ili odredivim plaćanjima i fiksnim rokom dospijeća, za koje Društvo ima pozitivnu
namjeru i mogućnost da ih čuva do dospijeća, klasifikuju se kao imovina u posjedu do dospijeća. Knjiţe se i
po trošku amortizacije koristeći metodu efektivne kamatne stope, umanjenom za umanjenje vrijednosti, sa
prihodom koji se priznaje na bazi efektivnog prihoda.
12
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijski instrumenti (nastavak)
a)
Finansijska imovina (nastavak)
Umanjenje vrijednosti finansijske imovine
Finansijska imovina, osim finansijske imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, se vrednuje
sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na svaki datum izvještajnog perioda. Finansijska
imovina je pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više dogaĎaja
koji su se desili nakon početnog priznanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije
su izmijenjeni.
Objektivni dokaz umanjenja moţe uključiti:

značajnu finansijske teškoće strane pod ugovorom; ili

kašnjenje ili propust u plaćanju kamata ili glavnice; ili

kada postane vjerovatno da će duţnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.
U zavisnosti od visine finansijske imovine odnosno iznosa izloţenosti Društva prema odreĎenom duţniku
na datum izvještavanja, umanjenje vrijednosti, te imovine se mjeri na pojedinačnom ili grupnom nivou.
Iznos gubitka od umanjenja vrijednosti pojedinačno značajne imovine se utvrĎuje kao razlika izmeĎu
knjigovodstvene vrijednosti te imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova od iste,
a koji uključuju naplative iznose iz garancija i kolaterala, diskontovanih originalnom efektivnom kamatnom
stopom te finansijske imovine.
Klasifikacija i utvrĎivanje iznosa grupnog umanjenja vrijednosti se vrši za grupe finansijske imovine sličnih
karakteristika kreditnog rizika, a u skladu sa podzakonskim aktima Agencije za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine i relevatnim internim aktima Društva.
Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine po amortizovanom trošku se umanjuje upotrebom konta
ispravke vrijednosti. Kada je potraţivanje nenaplativo, otpisuje se preko konta ispravke vrijednosti.
Naknadne naplate ranije otpisanih iznosa se knjiţe na teret konta ispravke vrijednosti. Promjene u
knjigovodstvenoj vrijednosti konta ispravke vrijednosti se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti.
Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno moţe povezati sa
dogaĎajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja
vrijednosti se ispravlja kroz izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u mjeri koja neće
rezultirati knjigovodstvenim iznosom većim nego što bi bio amortizirani trošak da nije došlo do priznavanja
umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti priznato.
Prestanak priznavanja finansijske imovine
Društvo prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od
finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od
vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese i zadrţi suštinski sve rizike i povrate od
vlasništva, i zadrţi kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.
13
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijski instrumenti (nastavak)
b)
Finansijske obaveze i vlasniĉki instrumenti koje je izdalo Društvo
Klasifikacija kao finansijska obaveza ili kapital
Duţnički ili vlasnički instrumenti su klasifikovani ili kao finansijske obaveze ili kao kapital u skladu sa
suštinom ugovornog angaţmana.
Vlasnički instrumenti
Vlasnički instrument je bilo koji ugovor koji dokazuje pravo na preostali iznos udjela u imovini subjekta
nakon odbijanja svih njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje je Društvo izdalo knjiţe se u iznosu
primljenih sredstava, umanjenih za troškove izdavanja.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze su klasifikovane kao “ostale finansijske obaveze“.
Ostale finansijske obaveze
Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze prema bankama, klijentima i subordinirani dug, se početno
priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove.
Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne
kamatne stope.
Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i odreĎivanja
troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena
buduća plaćanja u gotovini kroz očekivani period trajanja finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u
kraćem periodu.
Prestanak priznavanja finansijske obaveze
Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva otpuštene,
otkazane ili ističu.
Oporezivanje
Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekuće poreske obaveze i odgoĎenih poreza.
Poreski rashod se temelji na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda
iskazanoj u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti jer uključuje stavke prihoda i rashoda
koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne.
Tekuća poreska obaveza Društva izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno u
postupku donošenja na datum izvještajnog perioda.
OdgoĎeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat temeljem razlike
izmeĎu knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske
osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze.
OdgoĎene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgoĎena poreska
imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloţiva oporeziva dobit na temelju koje je
moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju.
14
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
3.
Oporezivanje (nastavak)
Knjigovodstveni iznos odgoĎene poreske imovine preispituje se na svaki datum bilansa i umanjuje u onoj
mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloţiv dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili
dijela poreske imovine. OdgoĎeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti
u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. OdgoĎeni porez knjiţi
se na teret ili u korist izvještaja o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, osim ako se odnosi na
stavke koje se knjiţe direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se odgoĎeni porez takoĎer
iskazuje u okviru kapitala.
OdgoĎena poreska imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula ista
poreska vlast i ako Društvo namjerava podmiriti svoju tekuću poresku imovinu i obaveze na neto osnovi.
Društvo ima obavezu plaćanja raznih indirektnih poreza, koji su iskazani u okviru administrativnih troškova.
Naknade zaposlenima
U ime svojih zaposlenika, Društvo plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziono, invalidsko,
zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji se obračunavaju po zakonskim stopama
tokom godine na bruto platu. Društvo plaća navedeni porez i doprinose u korist institucija Federacije Bosne
i Hercegovine (na federalnom i kantonalnom nivou) i Republike Srpske.
Nadalje, topli obrok, naknada za prevoz i regres su plaćeni u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi
troškovi su prikazani u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u periodu u kojem su
nastali troškovi plata.
Ostale naknade zaposlenima
U skladu sa lokalnim zakonskim propisima i internim Pravilnikom o radu, Društvo obračunava rezervisanja
za sljedeće ostale naknade zaposlenima:

Trajna invalidnost ili teška bolest;

Smrt zaposlenika na poslu;

Jubilarne nagrade;

Otpremnine prilikom odlaska u penziju;

Otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu.
Ostale naknade zaposlenima se računaju i iskazuju na godišnjoj osnovi od strane aktuara i priznaju u
iznosu sadašnje vrijednosti utvrĎene obaveze plaćanja naknada na datum izvještajnog perioda, umanjene
za vrijednost imovine za pokriće beneficije (ukoliko je ima), uključujući korekcije za neiskazane aktuarske
dobitke i gubitke i troškove minulog rada.
S obzirom na činjenicu da domaće trţište kapitala nije dovoljno razvijeno, sadašnja vrijednost buduće
obaveze plaćanja beneficija utvrĎuje se diskontovanjem očekivanih budućih odliva gotovine primjenom
prosječne kamatne stope na dugoročne depozite klijenata u komercijalnim bankama u zemlji ili primjenom
druge slične kamatne stope za koju aktuar ili lice koje obavlja procjenu smatra da najbolje reprezentuju
vremensku dimenziju novca.
15
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
3.
Rezervisanja
Društvo priznaje rezervisanje ako ima sadašnju obavezu koja je nastala temeljem prošlih dogaĎaja, ako
postoji vjerovatnoća da će za podmirenje obaveze biti potreban odliv resursa. Uprava Društva odreĎuje
iznos rezervisanja na temelju najbolje moguće procjene troškova koji će nastati podmirenjem obaveze.
Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje
obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Gdje su
rezervisanja mjerena pomoću novčanih tokova koji se procjenjuju za podmirenje sadašnjih obaveza, njihov
knjigovodstveni iznos je sadašnja vrijednost tih novčanih tokova.
Rezervisanja se ukidaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odliv
ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerojatan, rezervisanje se ukida.
Štetni ugovori
Rezervacije po osnovu štetnih ugovora priznaju se kad su neizbjeţni troškovi od ugovora veći od dobiti
njihovog ispunjenja. Neizbjeţni troškovi predstavljaju najmanje neto trošak raskida ugovora ili šta je manje u
odnosu na trošak realizacije ili kazni koje proizilaze iz neispunjenja ugovora.
Novac i novĉani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti obuhvataju depozite po viĎenju i gotovinu u blagajni.
Ugovori o osiguranju
Društvo izdaje ugovore o osiguranju kojima se prenosi rizik osiguranja.
Ugovori kojima Društvo preuzima značajni rizik osiguranja od druge strane (imaoca police) prihvaćajući
kompenzirati imaoca police ili drugog korisnika osiguranja ako nastupi odreĎeni neizvjestan budući dogaĎaj
(osigurani dogaĎaj) koji negativno utiče na imaoca police ili drugog korisnika osiguranja, klasifikuju se kao
ugovori o osiguranju. Ovi ugovori obuhvataju ugovore o ţivotnom osiguranju (ţivotno i dodatno osiguranje
uz ţivotno) i neţivotnom osiguranju (nezgoda, zdravstvo i imovina).
Ugovori o osiguranju mogu sadrţavati obiljeţja diskrecione participacije u dobiti. Ugovor s obiljeţjem
diskrecione participacije u dobiti osigurava ugovorna prava imaoca police na primanje dodatka u odnosu na
minimalna zagarantovana plaćanja a čiji su iznos ili trenutak nastanka uz diskreciju izdavatelja i koja se
ugovorno temelje na:

uspješnosti odreĎene grupe ugovora ili odreĎenog tipa ugovora,

realizovanim i/ili nerealizovanim prinosima na ulaganja u odreĎene grupe imovine izdavatelja ili

dobiti ili gubitku Društva koje je izdalo ugovore.
Na osnovu odobrenja Uprave, Društvo priznaje diskrecione participacije u dobiti sadrţane u ugovorima o
osiguranju kao obavezu iz ugovora (tehničke rezerve) i odgovarajuće troškove (promjene u tehničkoj
rezervi).
16
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Ugovori o osiguranju (nastavak)
Prenosne premije
Prenosne premije se obračunavaju za one vrste osiguranja kod kojih osiguravajuće pokriće traje i nakon
kraja obračunskog perioda budući da se osiguravajući i obračunski periodi ne poklapaju.
Prenosne premije osiguranja obračunate su po metodi „pro-rata temporis'. Osnova za obračun prenosnih
premija ţivotnog osiguranja je naplaćena premija, a osnova za obračun neţivotnog osiguranja je
zaračunata bruto premija.
Neto prenosna premija je bruto prenosna premija umanjena za naplativi reosiguravajući dio, koji je
obračunat na osnovu trenutnih ugovora sa reosiguravateljima.
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata priznaju se po načelu obračunatih kamata na temelju nepodmirene glavnice i po
efektivnim kamatnim stopama koje su u primjeni.
Rezerve za prijavljene, a neizmirene štete
Rezerve za prijavljene, a ne izmirene štete (“RBNS“) odnose se na štete koje su nastale i prijavljene do
kraja obračunskog perioda za koje se oblikuje rezerva šteta, odnosno, do datuma izvještajnog perioda
ukoliko do tog dana nisu riješene. Visine rezervacija utvrĎene su pojedinačnom procjenom za svaku štetu.
U postupku utvrĎivanja visine rezervi šteta poštuju se Uvjeti iz ugovora o osiguranju, dokumentacija sa
kojom se raspolaţe u spisu, iskustvo procjenitelja i drugih radnika, trenutna sudska praksa u naknadi štete.
Sve ovo se razmatra vodeći pri tome računa o promjenama koje se mogu očekivati u narednom periodu, a
koje mogu uticati na povećanje ili smanjenje rezervi.
Izračun udjela reosiguravatelja u RBNS se bazira na trenutnim ugovorima sa reosiguravateljima.
Rezerve za nastale, a neprijavljene štete
Rezerve za nastale, a neprijavljene štete (“IBNR“) izračunate na temelju vlastitih statističkih podataka o
naknadno prijavljenim štetama u proteklim godinama. Ovaj izračun se oslanja na korištenje metoda koje
koriste razvojne trokutove („run-off triangle'). Rezerve za nastale, a neprijavljene štete se izračunavaju i na
bazi statističkih trendova kretanja navedenih šteta.
Ove rezerve su bazirane na procijeni i dok menadţment smatra da je taj iznos odgovarajući, konačne
obaveze mogu biti veće ili manje od raspoloţivih sredstava. U skladu sa privrednom praksom,
prilagoĎavanje procjena i razlika izmeĎu procjena i isplaćenih sredstava su knjiţene u periodu nastanka.
Izračun udjela reosiguravatelja u IBNR se bazira na trenutnim ugovorima sa reosiguravateljima.
Isplate osiguranih suma
Osigurane sume uključuju isplate po osnovu ostvarenog osiguranog rizika, ili po osnovu korištenja
ugovornih prava. Isplate po osnovu ostvarenog osiguranog rizika su priznate kao trošak kada je prijavljen
osigurani slučaj. Isplate po osnovu ugovornih prava su priznate kao trošak kada su izvršene.
17
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
3.
Ugovori o osiguranju (nastavak)
Matematička rezerva za životno osiguranje (ili Rezerva za životno osiguranje)
Matematička rezerva je izračunata za svaku pojedinu polisu ţivotnog osiguranja korištenjem aktuarskih
metoda (uključujući i Zilmerovu metodu). Matematička rezerva predstavlja sadašnju vrijednost budućih
obaveza Društva na temelju dugoročnih ugovora o osiguranju, umanjenu za sadašnju vrijednost budućih
premija koje će biti primljene po osnovu tih ugovora. U svrhu izračuna rezerve, korištene su tabele smrtnosti
i kamatne stope identične onima koje su korištene pri postavljanju stopa premije osiguranja. Negativna
vrijednost matematičke rezerve se postavlja na vrijednost nula (0).
Rezerva za diskrecione participacije u dobiti
Rezerva za diskrecione participacije u dobiti po ugovorima ţivotnog osiguranja Društva se evidentiraju
unutar matematičke rezerve ţivotnog osiguranja i sastoji se od:

rezerve za pripis dobiti osiguranicima, koje se formiraju u tekućem obračunskom periodu u svrhu
njihovog pripisa osiguranicima u narednom obračunskom periodu, a pod uslovima definisanim u
ugovorima o osiguranju i internim aktima Društva, te

rezerve pripisane dobiti osiguranicima, koje predstavljaju već alociranu (pripisanu) dobit osiguranika
po pojedinačnim ugovorima o osiguranju.
Ostale rezerve
U svrhu finansiranja odreĎenih preventivnih mjera, kao što su protivpoţarna zaštita, sigurnost prometa na
cestama i sl., a na osnovu zakonskih i ugovornih obaveza osiguravajućih društava, Društvo formira rezerve
za preventivne namjene. Procjenu i izračun ovih rezervi vrši aktuar Društva.
Imovina i obaveze po poslovima reosiguranja
Imovina i obaveze po poslovima reosiguranja se knjiţe kada nastanu.
Društvo uključuje ugovore o reosiguranju sa reosiguravajućim društvima na osnovu kojih se Društvo
kompenzira za gubitke nastale po pojedinačnim ili grupi ugovora. Društvo reosigurava premije neţivotnog i
ţivotnog osiguranja kako bi ograničilo svoju izloţenost značajnim gubicima. Premije reosiguranja i udjeli
reosiguravatelja u štetama su prikazani na odgovarajućim kontima bilansa uspjeha. Premije reosiguranja se
knjiţe u bruto iznosu bez diskonta.
Na svaki datum izvještajnog perioda Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih potraţivanja po
osnovu ugovora o osiguranju i od reosiguravatelja da bi utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka
uslijed umanjenja vrijednosti navedene finansijske imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se
gubitak nastao umanjenjem koji se priznaje u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
Razgraničeni troškovi pribave
Razgraničeni troškovi pribave obuhvataju naknade plaćene agentima za usluge pribavljanja novih
osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorima, ali koji se odnose na naredne obračunske periode.
18
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
3.
PREGLED TEMELJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Ugovori o osiguranju (nastavak)
Razgraničeni troškovi pribave (nastavak)
Zbog primjene Zilmerove metode na matematičku rezervu, troškovi pribave ugovora o ţivotnom osiguranju
su do odreĎenog nivoa razgraničeni kroz ovu metodu. Ipak, preostali troškovi pribave ugovora o ţivotnom
osiguranju koji nisu uključeni u izračun matematičke rezerve linearno se razgraničavaju tokom perioda
osiguranja. Troškovi pribave ugovora o neţivotnom osiguranju, uključujući i neţivotno osiguranje dodato
ugovoru o ţivotnom osiguranju, linearno se razgraničavaju tokom perioda osiguranja.
Procjena umanjenja vrijednosti se vrši na svaki datum izvještavanja ili češće kada postoje indicije o
nastanku umanjenja. Kada je nadoknadivi iznos manji od knjigovodstvenog iznosa, umanjenje vrijednosti se
priznaje u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Razgraničeni troškovi pribave se
razmatraju i prilikom testiranja adekvatnosti obaveza za svaki izvještajni period. Razgraničeni troškovi
pribave se isknjiţavaju kada se ugovori na koje se odnose ili izmire ili otkaţu.
Test adekvatnosti obaveza
Na svaki datum izvještajnog perioda, Društvo vrši test adekvatnosti obaveza kako bi utvrdilo da su obaveze
i tehničke rezerve umanjene za povezanu imovinu dovoljne za podmirenje šteta po osnovu ugovora o
osiguranju. Prilikom vršenja ovog testa, uzimaju se u obzir najbolje procjene budućih novčanih tokova
vezano za ugovorna potraţivanja i obaveze, te procjene šteta i troškova obrade i administrativnih troškova,
kao i prihoda od ulaganja koji su povezani sa ugovorima. Ukoliko se utvrdi da je obaveza nedovoljna, ista
se povećava i evidentira na teret rezultata perioda povećanjem tehničkih rezervi, odnosno obaveza po
osnovu ugovora o osiguranju.
Potraživanja i obaveze po osnovu ugovora o osiguranju
Potraţivanja i obaveze koji nastaju iz ugovora o osiguranju uglavnom uključuju iznose koji se potraţuju,
odnosno koji su plativi osiguranicima i agentima-posrednicima u osiguranju. Ukoliko postoje objektivni
indikatori umanjenja vrijednosti potraţivanja proisteklih iz ugovora o osiguranju, Društvo adekvatno
umanjuje njihovu knjigovodstvenu vrijednost i priznaje umanjenje vrijednosti u izvještaju o bilansu uspjeha i
ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Društvo dobija objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti potraţivanja
proisteklih iz ugovora o osiguranju na isti način kao za kategoriju finansijske imovine opisanu pod “krediti i
potraţivanja“.
Dioniĉki kapital
Redovni dionički kapital predstavlja nominalnu vrijednost uplaćenih dionica klasificiranih u poziciju kapitala.
Rezerve
Zakonske rezerve predstavljaju akumulirane prijenose iz zadrţane dobiti u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima Federacije Bosne i Hercegovine i internim aktima Društva. Zakonske se rezerve mogu iskoristiti
za pokrivanje gubitaka koji su nastali u prethodnim periodima, a koji se ne mogu pokriti iz dobiti tekuće
godine ili kad nema drugih rezervi.
Dividende
Dividende na obične dionice se priznaju kao obaveza u periodu u kojem su objavljene.
19
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
4.
KLJUĈNE RAĈUNOVODSTVENE PROCJENE I KLJUĈNI IZVORI PROCJENE NEIZVJESNOSTI
Kod primjene računovodstvenih politika Društva, opisanih u Napomeni 3, Uprava Društva donosi odluke, te
daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih
izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem iskustvu i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni
iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih.
Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu
izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena
utiče na tekući i buduće periode.
Kljuĉni izvori procjene neizvjesnosti
Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti
na datum izvještajnog perioda, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklaĎivanja
knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini. Procjene su korištene, ali ne
i ograničene na aktuarske rezerve, periode amortizacije i ostatke vrijednosti nekretnina i opreme, umanjenja
vrijednosti potraţivanja.
Neizvjesnost procjena vezana uz formiranje aktuarskih rezervi
Najznačajnija procjena vezana uz finansijske izvještaje Društva odnosi se na formiranje rezervi. Društvo
ima razumno oprezan pristup formiranju rezervi i primjenjuje regulativu izdatu od strane Agencije za nadzor
osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Politika Društva je da formira rezervisanja za rizik koji nisu
istekli, a koji se odnose na poslove neţivotnih osiguranja kada postoji vjerovatnost da iznos šteta,
odgoĎenih troškova pribave i administrativnih troškova koji nastanu nakon kraja finansijske godine, a koji se
odnose na ugovore zaključene prije kraja godine, bude veći od iznosa nezaraĎenih premija i premija
raspoloţivih po tim ugovorima.
Procjena rezervi šteta za prijavljene, a neizmirene štete (RBNS)
Priroda poslovanja u osiguranju čini oteţanim tačno predviĎanje ishoda svake pojedine štete i krajnjeg
troška svake pojedine štete. Svaka prijavljena šteta se procjenjuje pojedinačno, slučaj po slučaj, uzimajući u
obzir okolnosti vezane za štetu, dostupne informacije i historijsko iskustvo o veličini sličnih šteta. Procjena
rezerve štete za svaki slučaj pojedinačno se redovno kontroliše te aţurira kada su nove informacije
raspoloţive. Rezervisanja za štete se baziraju na informacijama koje su trenutno dostupne. MeĎutim,
krajnje obaveze po štetama mogu varirati kao rezultat naknadnih promjena raspoloţivih činjenica. Teškoće
u procjeni rezervi šteta se razlikuju prema vrsti osiguranja uslijed razlika u ugovorima o osiguranju,
sloţenosti šteta, obima šteta i pojedinačnoj prosječnoj veličini šteta. Rizik povezan s procjenom rezervacija
za štete koje su prijavljene a nelikvidirane je smanjen kroz ugovore o reosiguranju.
Procjena rezervi šteta za nastale neprijavljene štete (IBNR)
Rezervisanja za nastale neprijavljene štete su procijenjena uz pomoć aktuarskih metoda. Izvori podataka
korištenih prilikom izračuna rezervisanja su interni, preuzeti iz detaljnih analiza koje se redovno provode od
strane Društva. Teţište paţnje je na tekućim trendovima, a kad u ranijim godinama nije bilo dovoljno
informacija koje su potrebne za pouzdanu procjenu razvoja šteta koriste se razumne pretpostavke.
20
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
KLJUĈNE RAĈUNOVODSTVENE PROCJENE I KLJUĈNI IZVORI PROCJENE NEIZVJESNOSTI
(NASTAVAK)
4.
Kljuĉni izvori procjene neizvjesnosti (nastavak)
Procjena rezervi šteta za nastale neprijavljene štete (IBNR)(nastavak)
Rezerve za nastale neprijavljene štete se baziraju na izračunima koji se rade za svaku vrstu osiguranja
posebno. Za svaku vrstu osiguranja koriste se statistički podaci o štetama u zadnjih pet godina. Za izračun
rezervisanja se koriste sljedeće metode:

Osnovna metoda ulančanih ljestvica,

Metoda prosječnog iznosa štete,

Metoda očekivane kvote šteta.
Na kraju se na bazi kvaliteta i kvantiteta podatka vrši izbor metode. Uprava vjeruje da je trenutni nivo
tehničkih rezervi dostatan.
Vijek trajanja nekretnina i opreme
Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina i opreme na kraju
svakog godišnjeg izvještajnog perioda.
Rezervisanja za potraživanja po premijama osiguranja i potraživanja za kamate
Društvo je na izvještajni datum izvršilo vrednovanje i klasifikaciju potraţivanja po premijama osiguranja sa
stanovišta dospjelosti i visine izloţenosti prema pojedinačnim duţnicima. Potraţivanja starija od 365 dana
su rezervisana u punom iznosu, u skladu sa podzakonskim aktom Agencije za nadzor osiguranja FBiH.
21
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
5.
IZVJEŠTAVANJE PO TIPU OSIGURANJA
U skladu sa lokalnim zakonima i propisima Društvo je duţno pripremiti odvojene finansijske izvještaje za
poslove ţivotnog osiguranja i poslove neţivotnog osiguranja i da vodi odvojene poslovne knjige za ove dvije
pod-aktivnosti.
Informacije o ovim pod-aktivnostima su prezentirane u nastavku:
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
Neţivot
2013.
Ţivot Ukupno
Neţivot
2012.
Ţivot
Ukupno
Zaračunate bruto premije
Premije predane u reosiguranje
550
(75)
24.236
(1.068)
24.786
(1.143)
382
(42)
21.889
(1.018)
22.271
(1.060)
Neto prihod od premija osiguranja
475
23.168
23.643
340
20.871
21.211
ObraĎene štete i troškovi po osiguranju
Udio reosiguravatelja u obraĎenim
štetama
(247)
(5.297)
(5.544)
(220)
(4.417)
(4.637)
16
664
680
9
704
713
Neto troškovi šteta
(231)
(4.633)
(4.864)
(211)
(3.713)
(3.924)
46 (12.763)
(12.717)
Promjene tehničkih rezervi, bruto
Promjene tehničkih rezervi, udio
reosiguranja
(30)
Neto promjene tehniĉkih rezervi
(29)
Prihodi od provizija
Troškovi pribave
1
(14.411) (14.441)
51
52
(14.360) (14.389)
7
2
9
53 (12.761)
(12.708)
28
(119)
244
(3.287)
272
(3.406)
69
(80)
206
(3.212)
275
(3.292)
Neto troškovi provizija
(91)
(3.043)
(3.134)
(11)
(3.006)
(3.017)
Neto prihod od osiguranja
124
1.132
1.256
171
1.391
1.562
222
(132)
4.220
10
(3.270)
4.442
10
(3.402)
194
(130)
3.474
13
(3.165)
3.668
13
(3.295)
Dobit prije oporezivanja
214
2.092
2.306
235
1.713
1.948
Porez na dobit
(50)
(327)
(377)
(24)
(190)
(214)
NETO DOBIT
165
1.764
1.929
211
1.523
1.734
-
-
-
-
-
-
165
1.764
1.929
211
1.523
1.734
Prihodi od ulaganja, neto
Ostali operativni prihodi
Opći i administrativni troškovi
Ostala sveobuhvatna dobit
UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
22
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
5.
IZVJEŠTAVANJE PO TIPU OSIGURANJA (NASTAVAK)
Izvještaj o finansijskom položaju
31. decembar 2013.
Neţivot
Ţivot Ukupno
31. decembar 2012.
Neţivot
Ţivot
Ukupno
IMOVINA
Nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina
Finansijska imovina iskazana po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha
Finansijska imovina koja se drţi do
dospijeća
Potraţivanja za depozite i date kredite
Razgraničeni troškovi pribave
Imovina po osnovu reosiguranja
(udio reosiguravatelja u tehničkim
rezervama)
Potraţivanja po osnovu premija
osiguranja i za štete pokrivene od
strane reosiguranja
-
339
145
339
145
-
334
28
334
28
-
-
-
-
-
-
3.514
86
940
79.740
2.367
940
83.254
2.453
3.507
58
927
63.940
1.315
927
67.447
1.373
54
1.065
1.119
37
1.012
1.049
111
757
868
119
784
903
Ostala imovina i potraţivanja
Novac i novčani ekvivalenti
1
1.567
388
3.027
389
4.594
4
1.013
273
2.561
277
3.574
UKUPNO IMOVINA
5.333
88.768
94.101
4.738
71.174
75.912
3.000
537
3.000
1.648
6.000
2.185
3.000
537
3.000
1.648
6.000
2.185
445
4.304
4.749
354
3.066
3.420
3.982
8.952
12.934
3.891
7.714
11.605
1.045
56
250
77.363
1.685
555
78.408
1.741
805
719
44
84
61.773
1.087
409
62.492
1.131
493
-
213
213
-
191
191
1.351
79.816
81.167
847
63.460
64.307
5.333
88.768
94.101
4.738
71.174
75.912
KAPITAL I OBAVEZE
Dionički kapital
Statutarne rezerve
Zadrţana dobit
OBAVEZE
Tehničke rezerve
Obaveze po poslovima osiguranja
Ostale obaveze
Rezervisanja
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE
23
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
6.
NETO PREMIJE OSIGURANJA
2013.
2012.
846
(296)
759
(377)
Prihodi od premija ostvarenih izdatim ugovorima o osiguranju
550
382
Premije predane u reosiguranje
(91)
(58)
16
16
(75)
(42)
475
340
Bruto zaračunate premije
25.415
21.858
Promjena rezervisanja za prenosnu premiju
(1.179)
31
Prihodi od premija ostvarenih izdatim ugovorima o osiguranju
24.236
21.889
Premije predane u reosiguranje
Promjene rezervisanja za prijenosne premije predane u reosiguranje
(1.070)
2
(1.016)
(2)
Premije osiguranja predane u reosiguranje, neto
(1.068)
(1.018)
23.168
20.871
Bruto zaračunate premije
26.261
22.617
Promjena rezervisanja za prenosnu premiju
(1.475)
(346)
Prihodi od premija ostvarenih izdatim ugovorima o osiguranju
24.786
22.271
Premije predane u reosiguranje
Promjene rezervisanja za prijenosne premije predane u reosiguranje
(1.161)
18
(1.074)
14
Premije osiguranja predane u reosiguranje, neto
(1.143)
(1.060)
23.643
21.211
Neţivotno osiguranje
Bruto zaračunate premije
Promjena rezervisanja za prenosnu premiju
Promjene rezervisanja za prijenosne premije predane u reosiguranje
Premije osiguranja predane u reosiguranje, neto
Ţivotno osiguranje
Ukupno
24
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
6.
NETO PREMIJE OSIGURANJA
6.1
Analiza zaraĉunatih premija i nastalih šteta po vrstama osiguranja
Bruto zaraĉunate Bruto zaraĊene
premije
premije
Bruto nastale Administrativni
štete
troškovi
Troškovi
pribave
Pokriveno
reosiguranjem
2013.
Neţivotno osiguranje
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje od poţara i ostalih prirodnih sila
Osigurane imovine
598
123
339
115
240
17
93
19
84
18
(1)
(7)
87
37
64
32
7
10
14
6
12
5
(21)
(7)
845
550
274
132
119
(36)
22.441
2.974
22.441
1.795
2.025
647
2.887
383
2.902
385
(173)
(111)
25.415
24.236
2.672
3.270
3.287
(284)
26.260
24.786
2.946
3.402
3.406
(320)
588
241
107
100
58
-
95
51
25
88
34
19
48
2
15
17
9
4
11
7
4
(5)
(11)
4
759
382
172
130
80
(12)
20.127
1.731
20.127
1.762
1.614
583
2.915
250
2.810
402
(97)
(139)
21.858
21.889
2.197
3.165
3.212
(236)
22.617
22.271
2.369
3.295
3.292
(248)
Ţivotno osiguranje
Ţivotno osiguranje
Dodatno osiguranje uz ţivotno
2012.
Neţivotno osiguranje
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje od poţara i ostalih prirodnih sila
Osigurane imovine
Ţivotno osiguranje
Ţivotno osiguranje
Dodatno osiguranje uz ţivotno
25
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
7.
OBRAĐENE ŠTETE I TROŠKOVI PO OSIGURANJU
2013.
2012.
ObraĎene štete
Troškovi po osiguranju
223
24
205
15
Troškovi šteta proizašli iz izdatih ugovora o osiguranju
247
220
Udio reosiguravatelja u obraĎenim štetama
(16)
(9)
231
211
ObraĎene štete
Troškovi po osiguranju
5.138
159
4.285
132
Troškovi šteta proizašli iz izdatih ugovora o osiguranju
5.297
4.417
Udio reosiguravatelja u obraĎenim štetama
(664)
(704)
4.633
3.713
ObraĎene štete
Troškovi po osiguranju
5.361
183
4.490
147
Troškovi šteta proizašli iz izdatih ugovora o osiguranju
5.544
4.637
Udio reosiguravatelja u obraĎenim štetama
(680)
(713)
4.864
3.924
Neţivotno osiguranje
Ţivotno osiguranje
Ukupno
26
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
8.
PROMJENE TEHNIĈKIH REZERVI
2013.
2012.
(11)
37
(48)
-
3
1
1
1
Promjene tehničkih rezervi
30
(46)
Promjene rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Promjene rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
(1)
-
(7)
-
-
-
(1)
(7)
29
(53)
63
49
Promjene rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Promjene matematičkih rezervi
111
14.237
46
12.668
Promjene tehničkih rezervi
14.411
12.763
Promjene rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Promjene rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
6
(35)
(2)
Promjene matematičkih rezervi
(22)
-
Promjene tehničkih rezervi, udio reosiguranja
(51)
(2)
14.360
12.761
52
148
1
46
Promjene matematičkih rezervi
Promjene matematičkih rezervi (za ţivotno osiguranje)
Promjene ostalih tehničkih rezervi
14.237
3
1
12.668
1
1
Promjene tehničkih rezervi
14.441
12.717
Neţivotno osiguranje
Promjene rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Promjene rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Promjene matematičkih rezervi (za ţivotno osiguranje)
Promjene ostalih tehničkih rezervi
Promjene matematičkih rezervi (za ţivotno osiguranje)
Promjene tehničkih rezervi, udio reosiguranja
Ţivotno osiguranje
Promjene rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Ukupno
Promjene rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Promjene rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Promjene rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
5
(7)
Promjene rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Promjene matematičkih rezervi (za ţivotno osiguranje)
Promjene matematičkih rezervi (za neţivotno osiguranje)
(35)
(22)
-
(2)
-
Promjene tehničkih rezervi, udio reosiguranja
(52)
(9)
14.389
12.708
27
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
9.
PRIHODI OD NAKNADA
2013.
2012.
126
96
128
77
14
36
9
61
272
275
2013.
2012.
3.548
544
3.611
507
394
(1.080)
11
(837)
3.406
3.292
2013.
2012.
1.813
848
1.632
815
641
109
66
631
110
60
Rezervisanja za ostale naknade zaposlenima (Napomena 26.)
Ostali troškovi
Zakupnina
14
135
335
1
15
270
Troškovi telekomunikacije
Amortizacija (napomene 14. i 15.)
Ostale takse i daţbine
321
145
127
314
117
117
Konsultantske usluge
Odrţavanje
Troškovi sluţbenih putovanja
124
113
88
130
153
86
Rezervisanja za sudske sporove (Napomena 26.)
Ostalo
9
327
133
343
3.402
3.295
Naknade za troškove uplatnica
Profitna provizija od reosiguranja
Provizija od reosiguranja
Ostalo
10.
TROŠKOVI PRIBAVE
Troškovi provizija
Troškovi reklame i sponzorstva
Ostali troškovi pribave
Promjena razgraničenih troškova pribave (Napomena 19.)
11.
OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Troškovi zaposlenih:
Neto plate
Porezi i doprinosi na plate
Naknade za topli obrok i prevoz
Regres za godišnji odmor
28
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
12.
PRIHODI OD ULAGANJA, NETO
2013.
2012.
4.327
63
3.596
65
50
16
2
(7)
Neostvareni gubici od finansijske imovine iskazane po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha (Napomena 16.)
-
(1)
Ostvareni gubici od finansijske imovine iskazane po fer vrijednosti
kroz bilans uspjeha
-
(1)
4.442
3.668
Kamata za date kredite
Kamata za finansijsku imovinu koja se drţi do dospijeća (Napomena 17.)
Kamata na depozite po viĎenju (računi kod banaka)
Otpuštanje umanjenja / (umanjenje) vrijednosti potraţivanja po
kamatama (Napomena 18.)
13.
POREZ NA DOBIT
Porez na dobit za godine koje su završile na dan 31. decembar 2013. i 2012. godine iznosio je 10%.
SvoĎenje dobiti iskazane u bilansu uspjeha na oporezivu dobit moţe se prikazati kako slijedi:
2013.
2012.
2.306
1.948
Porez na dobit po zakonskoj stopi pod 10%
Efekat porezno nepriznatih rashoda
231
146
195
19
Porez na dobit
377
214
16,35%
10,99%
Dobit prije oporezivanja
Efektivna poreska stopa za godinu
Društvo na dan 31. decembra 2013. godine nema evidentiranu odgoĎenu poresku imovinu, kao ni
odgoĎene poreske obaveze.
29
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
14.
NEKRETNINE I OPREMA
Oprema i
namještaj
Vozila
Ulaganja u
tuĊu imovinu
Investicije
u toku
Ukupno
681
147
(10)
818
127
(28)
NABAVNA VRIJEDNOST
Stanje na dan 31. decembar 2011.
Povećanja
Smanjenja
Stanje na dan 31. decembar 2012.
Povećanja
Transferi
Smanjenja
474
80
(10)
544
82
50
(28)
207
207
23
17
17
6
-
-
50
50
16
(50)
-
Stanje na dan 31. decembar 2013.
648
230
23
16
917
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Stanje na dan 31. decembar 2011.
Trošak amortizacije (Napomena 11.)
Smanjenja
Stanje na dan 31. decembar 2012.
Trošak amortizacije (Napomena 11.)
Smanjenja
342
54
(10)
386
74
(26)
55
42
97
42
-
1
1
4
-
-
397
97
(10)
484
120
(26)
Stanje na dan 31. decembar 2013.
434
139
5
-
578
Stanje na dan 31. decembar 2013.
214
91
18
16
339
Stanje na dan 31. decembar 2012.
158
110
16
50
334
NETO KNJIGOVODSTVENA
VRIJEDNOST
15.
NEMATERIJALNA IMOVINA
Softveri
Investicije
u toku
Licence
Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST
Stanje na dan 31. decembar 2011.
Povećanja
Smanjenja
Stanje na dan 31. decembar 2012.
Povećanja
Transferi
Smanjenja
309
17
(2)
324
126
(10)
-
24
2
(20)
6
10
(5)
18
-
333
19
(22)
330
144
(5)
Stanje na dan 31. decembar 2013
440
11
18
469
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Stanje na dan 31. decembar 2011.
Trošak amortizacije (Napomena 11.)
Smanjenja
Stanje na dan 31. decembar 2012.
Trošak amortizacije (Napomena 11.)
Transferi
Smanjenja
282
17
299
22
(4)
-
16
3
(16)
3
3
4
(3)
-
298
20
(16)
302
25
(3)
Stanje na dan 31. decembar 2013.
317
7
-
324
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST
Stanje na dan 31. decembar 2013.
123
4
18
145
25
3
-
28
Stanje na dan 31. decembar 2012.
30
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
16.
FINANSIJSKA IMOVINA ISKAZANA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA
Finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha se odnosi ulaganja u investicijske
fondove koja su prodana tokom 2013. godine.
Kretanja u finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha bila su kako slijedi:
2013.
2012.
-
103
Gubitak u fer vrijednosti (Napomena 12.)
Prodaja
(1)
(102)
Stanje na kraju godine
-
-
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
940
927
940
927
2013.
2012.
927
1.112
63
65
Naplaćena glavnica i kamata
(50)
(250)
Stanje na kraju godine
940
927
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
81.395
1.843
66.116
1.277
21
61
83.259
67.454
(5)
(7)
83.254
67.447
Stanje na poĉetku godine
17.
FINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE DRŢI DO DOSPJEĆA
Obveznice:
Vlada Republike Srpske
Promjene u finansijskoj imovini koja se drţi do dospijeća su bile kako slijedi:
Stanje na poĉetku godine
Nabavke tokom godine
Prihod od kamata (Napomena 12.)
18.
POTRAŢIVANJA ZA DEPOZITE I DATE KREDITE
Plasmani kod banka (depoziti)
Dati krediti klijentima
Ostala potraţivanja za date kredite
Manje: Ispravka vrijednosti (Napomena 12.)
Na dan 31. decembar 2013. godine plasmani kod banaka su uključivali 107 depozita plasiranih kod banaka
u Bosni i Hercegovini, koji dospijevaju u periodu od marta 2014. godine do decembra 2020. godine i sa
kamatnim stopama izmeĎu 5% i 8,60% godišnje.
Na dan 31. decembar 2013. godine krediti dati klijentima su uključivali kredite date osiguranicima i
društvima – agentima / posrednicima u osiguranju sa dospijećima u periodu od juna 2014. godine do jula
2048. godine i sa kamatnom stopom izmeĎu 7% i 10% godišnje. Krediti dati klijentima su osigurani sa
policama ţivotnog osiguranja izdatim od strane Društva, za graĎane, i sa mjenicama, za pravna lica.
Plasmani kod banka i krediti dati klijentima uključuju dospjela i obračunata potraţivanja za kamatu.
31
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
19.
RAZGRANIĈENI TROŠKOVI PRIBAVE
Promjene u razgraničenim troškovima pribave su bile kako slijedi:
2013.
2012.
Stanje na poĉetku godine
1.373
536
Povećanja
1.105
841
Smanjenja
Neto promjene priznate u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti (Napomena 10.)
(25)
(4)
1.080
837
Stanje na kraju godine
2.453
1.373
20.
POTRAŢIVANJA PO OSNOVU
REOSIGURAVATELJA
PREMIJA
I
ZA
ŠTETE
POKRIVENE
OD
STRANE
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
771
96
799
102
3
-
3
870
904
(2)
(1)
868
903
Potraţivanja od reosiguravatelja
Potraţivanja za premije osiguranja
Ostala potraţivanja
Plaćeni avansi
Manje: Ispravka vrijednosti
Ispravka vrijednosti u iznosu od 2 hiljade KM (2012.: 1 hiljadu KM) je formirana po osnovu potraţivanja za
premije osiguranja starija od 365 dana (1 hiljada KM) te za ostala potraţivanja (1 hiljada KM).
U odreĎivanju naplativosti potraţivanja, Društvo razmatra svaku promjenu u kreditnom kvalitetu
potraţivanja od datuma kada su inicijalno odobreni do izvještajnog datuma. Koncentracija kreditnog rizika je
ograničena, jer je baza klijenata velika i nepovezana. Prema tome, Uprava smatra da dodatno rezervisanje
za kreditni rizik nije potrebno. Kretanja u ispravci vrijednosti su bila kako slijedi:
Stanje na poĉetku godine
Povećanje ispravke vrijednosti
Otpuštanje ispravke vrijednosti uslijed naplate
Stanje na kraju godine
2013.
2012.
1
1
2
(1)
1
(1)
2
1
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
855
11
900
3
1
1
2
1
870
904
Starosna struktura potraţivanja je bila kako slijedi:
Nedospjelo
Dospjelo i nije u kašnjenju
U kašnjenju od 1 do 90 dana
U kašnjenju od 91 do 180 dana
U kašnjenju od 181 do 365 dana
U kašnjenju preko 365 dana
32
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
21.
OSTALA IMOVINA I POTRAŢIVANJA
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Zalihe
Unaprijed plaćeni troškovi
Potraţivanja za izvršene usluge povezanim licima
141
11
-
123
17
13
Akontacije poreza na dobit
Ostala potraţivanja
237
7
117
389
277
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
4.593
1
3.573
1
4.594
3.574
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Rezervisanja za prenosne premije
Rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
810
48
514
59
Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Matematička rezerva (zdravstveno osiguranje)
Ostale tehničke rezerve
118
67
2
81
64
1
1.045
719
(46)
(8)
-
(30)
(7)
-
22.
NOVAC I NOVĈANI EKVIVALENTI
Novac na računima kod banaka
Novac u blagajni
23.
TEHNIĈKE REZERVE
Neţivotno osiguranje
Bruto
Ukupne obaveze po osnovu osiguranja, bruto
Udio reosiguravatelja
Rezervisanja za prenosne premije
Rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Matematičke rezerve (zdravstveno osiguranje)
Ostale tehničke rezerve
Ukupna imovina po osnovu osiguranja, bruto - udio
reosiguravatelja
-
-
(54)
(37)
Rezervisanja za prenosne premije
Rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
764
40
118
484
52
81
Matematičke rezerve (zdravstveno osiguranje)
Ostale tehničke rezerve
67
2
64
1
991
682
Ukupne obaveze po osnovu osiguranja, neto
33
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
23.
TEHNIĈKE REZERVE (NASTAVAK)
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
1.459
884
586
280
821
475
Matematička rezerva (Napomena 23.1)
Rezervisanja za prenosnu premiju koja je dio matematičke rezerve
71.140
3.294
57.001
3.196
Ukupne obaveze po osnovu osiguranja, bruto
77.363
61.773
Ţivotno osiguranje
Bruto
Rezervisanja za prenosne premije
Rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Udio reosiguravatelja
Rezervisanja za prenosne premije
(96)
(94)
Rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Matematička rezerva
(351)
(241)
-
(357)
(206)
-
Rezervisanja za prenosnu premiju koja je dio matematičke rezerve
Ukupne imovina po osnovu osiguranja, bruto - udio
reosiguravatelja
(377)
(355)
(1.065)
(1.012)
1.363
533
186
464
Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete
Matematička rezerva
Rezervisanja za prenosnu premiju koja je dio matematičke rezerve
345
71.140
2.917
269
57.001
2.841
Ukupne obaveze po osnovu osiguranja, neto
76.298
60.761
Ukupne obaveze po osnovu osiguranja, bruto
Ukupna imovina po osnovu osiguranja, bruto - udio reosiguravatelja
78.408
(1.119)
62.492
(1.049)
Ukupne obaveze po osnovu osiguranja, neto
77.289
61.443
2013.
2012.
Stanje na dan 1. januar
57.001
44.447
Alokacija tehničke premije
15.399
12.951
Kamata
Smanjenje rezervi u skladu sa Zillmerovom metodom
Otpuštanje rezervisanja uslijed plaćanja
2.052
(76)
(4.342)
1.590
(6)
(3.471)
Rezervisanja administrativnih troškova
Rezervisanja za bonuse i popuste
Rezervisanja za dodatno osiguranje uz ţivotno
264
47
13
67
46
6
Pripis dobiti
781
1.371
71.140
57.001
Rezervisanja za prenosne premije
Rezervisanja za prijavljene, a neizmirene štete
Ukupno
23.1
Matematiĉka rezerva
Stanje na dan 31. decembar
34
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
23.
TEHNIĈKE REZERVE (NASTAVAK)
23.2
Tabele dospijeća
31. decembar 2013.
Rezervisanja za prenosne
premije
Rezervisanja za prijavljene,
a neizmirene štete
Rezervisanja za nastale, a
neprijavljene štete
Matematičke rezerve
Matematičke rezerve
(zdravstveno osiguranje)
Ostale tehničke rezerve
31. decembar 2012.
Rezervisanja za prenosne
premije
Rezervisanja za prijavljene,
a neizmirene štete
Rezervisanja za nastale, a
neprijavljene štete
Matematičke rezerve
Matematičke rezerve
(zdravstveno osiguranje)
Ostale tehničke rezerve
24.
6 do 10 11 do 15 16 do 20 Više od 20
godina
godina
godina
godina
Manje od
1 godine
2 do 5
godina
2.269
-
-
-
-
-
2.269
795
137
-
-
-
-
932
257
4.671
439
9.745
8
17.033
18.864
11.845
12.276
704
74.434
2
4
-
12
-
24
-
14
-
13
-
67
2
7.994
10.325
17.053
18.888
11.859
12.289
78.408
794
-
-
-
-
-
794
689
191
-
-
-
-
880
172
3.938
384
7.046
12.691
14.640
10.782
11.100
556
60.197
1
3
-
10
-
24
-
12
-
15
-
64
1
5.594
7.624
12.701
14.664
10.794
11.115
62.492
OBAVEZE PO POSLOVIMA OSIGURANJA
Obaveze po osnovu premije reosiguranja
Obaveze prema agentima / posrednicima u osiguranju
Obaveza po osnovu ugovora o osiguranju
25.
Ukupno
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
1.109
234
1.056
66
398
9
1.741
1.131
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
110
69
106
164
356
128
106
102
157
805
493
OSTALE OBAVEZE
Razgraničeni prihodi
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema poslovnim partnerima – povezanim stranama
Obaveze za porez na dobit
Ostalo
35
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
25.
OSTALE OBAVEZE (NASTAVAK)
Kamata se ne obračunava na obaveze prema dobavljačima. Društvo posjeduje politike za upravljanje
finansijskim rizikom da bi osigurala da se sva dugovanja izmire unutar ugovorenog vremenskog okvira.
Društvo nije imalo kašnjenja u izmirenju obaveza i nije dalo nikakve instrumente osiguranja plaćanja za
obaveze prema dobavljačima.
26.
REZERVISANJA
Rezervisanja za sudske sporove
Ostale naknade zaposlenima
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
142
71
133
58
213
191
Promjene u rezervisanju su bile kako slijedi:
Sudski
sporovi
Ostale
naknade
zaposlenima
Ukupno
133
66
1
66
134
-
(9)
(9)
133
58
191
Priznata dodatna rezervisanja (Napomena 11.)
9
14
23
Smanjenja radi ponovnog vrednovanja
(dio Ostalog operativnog prihoda)
-
(1)
(1)
142
71
213
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
6.000
6.000
Stanje na dan 1. januar 2012.
Priznata dodatna rezervisanja (Napomena 11.)
Smanjenja uslijed ponovnog vrednovanja
(dio Ostalog operativnog prihoda)
Stanje na dan 31. decembar 2012.
Stanje na dan 31. decembar 2013.
27.
DIONIĈKI KAPITAL
Merkur Versicherung Aktiengesellschaft Grac, Austrija – 100% udio
6.000 redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti od 1.000 KM
28.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA
Transakcije sa povezanim stranama u okviru redovnog poslovanja su bile kako slijedi:
Troškovi
Prihodi
2013.
2012.
2013.
2012.
Merkur Versicherung
Aktiengesellschaft Grac, Austrija
-
-
106
102
Merkur Osiguranje a.d. Podgorica,
Crna Gora
-
-
-
-
-
-
106
102
36
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
28.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (NASTAVAK)
Na kraju godine meĎusobna potraţivanja i obaveze sa poveznim stranama bili su kako slijedi:
Potraţivanja
31. decembar 31. decembar
2013.
2012.
Merkur Versicherung
Aktiengesellschaft Grac, Austrija
Merkur Osiguranje a.d. Podgorica,
Crna Gora
Obaveze
31. decembar
31. decembar
2013.
2012.
-
-
106
102
-
13
-
-
-
13
106
102
U toku 2013. godine dividenda u iznosu od 600 hiljada KM (2012.: 480 hiljada KM) je isplaćena vlasniku Merkur Versicherung Aktiengesellschaft Grac, Austrija.
Naknade ĉlanovima Uprave
Članovima Uprave isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:
Bruto plate
Ostale naknade
29.
2013.
2012.
490
83
469
73
573
542
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA
Društvo je izloţeno rizicima osiguranja koji proizlaze iz široke ponude proizvoda osiguranja ţivota i
neţivota, i to: tradicionalnih proizvoda ţivotnog osiguranja i neţivotnog osiguranja (imovine, nezgode i
zdravstvenog osiguranja).
Rizik osiguranja se odnosi na neizvjesnost poslova osiguranja. Najznačajnije komponente rizika osiguranja
su premijski rizik i rizik rezervi. Oni se tiču adekvatnosti premijskih tarifa i adekvatnosti rezervi u odnosu na
obaveze iz osiguranja i kapitalnu osnovu.
Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja police prije nego što se dogodi osigurani slučaj. Rizik je da će
troškovi i štete koji će nastati biti veći od primljenih premija za portfolio predmetnog proizvoda. Rizik rezervi
predstavlja rizik da je ukupni nivo tehničkih rezervi krivo procijenjen ili da će stvarne štete varirati oko
statističke srednje vrijednosti.
Rizik pribave neţivotnog osiguranja takoĎer uključuje rizik katastrofalnih šteta, koji proizlazi iz izvanrednih
dogaĎaja koji nisu u dovoljnoj mjeri pokriveni premijom ili rezervama. Rizik pribave osiguranja ţivota
uključuje biometrijski rizik (koji uključuje smrtnost, dugovječnost, rizik pobolijevanja i invalidnosti) i rizik
odustajanja.
Rizik odustajanja predstavlja neočekivanu veću ili manju stopu odustajanja od polica, prekida osiguranja,
promjena u statusu police (kapitalizacija - prestanak plaćanja premije i otkupa).
29.1
Upravljanje rizicima
Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz limite pribave, procedure odobravanja transakcija koje uključuju
nove proizvode ili prelaze odreĎene limite, razumno odreĎivanje cijene proizvoda, dizajn proizvoda i
upravljanje reosiguranjem.
37
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.1
Upravljanje rizicima (nastavak)
Strategija pribave Društva teţi diverzifikaciji koja će osigurati uravnoteţen portfolio i bazira se na velikom
portfoliu sličnih rizika tokom više godina što smanjuje varijabilnost rezultata. Svi ugovori neţivotnog
osiguranja, osim onih sa jednokratnim plaćanjem premije, su u pravilu godišnji i osiguravatelji imaju pravo
odbiti produţenje ugovora ili promijeniti uslove ugovora prilikom obnove.
Društvo reosigurava dio rizika koje pribavlja kako bi se kontrolisala izloţenost gubicima i zaštitila kapitalna
osnova. Društvo kupuje proporcionalne ugovore o reosiguranju kako bi zaštitilo neto izloţenost za datu
poslovnu godinu.
Cedirano reosiguranje sadrţi i kreditni rizik i takva potraţivanja od reosiguranja su prikazana nakon
rezervacije za umanjenje vrijednosti. Društvo prati finansijsko stanje reosiguravatelja i sklapa ugovore s
reosiguravateljima sa dobrim kreditnim rejtingom (vidjeti Napomenu 30.9).
Adekvatnost obaveza procjenjuje se uzevši u obzir odgovarajuću imovinu, promjene u kamatnim stopama i
kursevima valuta te razvoj smrtnosti, pobolijevanja, učestalost i iznose šteta, odustajanja i troškove kao i
opće uslove na trţištu. Posebna paţnja se posvećuje adekvatnosti obaveza iz poslova ţivotnog osiguranja.
Test adekvatnosti obaveza detaljnije je opisan u Napomeni 29.4.
29.2
Koncentracija rizika osiguranja
Ključni aspekt rizika osiguranja kojem je Društvo izloţeno je stepen koncentracije rizika osiguranja koji
odreĎuje stepen do kojega odreĎeni dogaĎaj ili serija dogaĎaja mogu uticati na obaveze Društva. Vaţan
aspekt koncentracije rizika osiguranja je da koncentracija takoĎer moţe proizaći iz akumulacije rizika kroz
različite vrste osiguranja.
Koncentracija rizika moţe proizaći iz rijetkih dogaĎaja s velikim posljedicama kao što su prirodne katastrofe,
u situacijama kada je Društvo izloţeno neočekivanim promjenama u trendovima, na primjer, neočekivane
promjene u ljudskoj smrtnosti ili u ponašanju vlasnika polica osiguranja; ili kada značajni sudski ili
regulatorni rizici mogu prouzrokovati velike pojedinačne gubitke, ili imati uticaj koji se odnosi na veliki broj
ugovora.
Uprava vjeruje da Društvo nema značajnih koncentracija izloţenosti prema bilo kojoj skupini osiguranika po
društvenim, profesionalnim, generacijskim ili sličnim kriterijima. Najveća vjerovatnoća značajnih gubitaka
Društva proizilazi iz katastrofalnih dogaĎaja, kao što su poplave, oluje i slične katastrofe. Tehnike i
pretpostavke koje Društvo koristi da izračuna ove rizike uključuju sljedeće:
•
Mjerenje geografskih akumulacija;
•
Procjena vjerovatnosti maksimalnih gubitaka;
•
Reosiguranje.
38
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.2
Koncentracija rizika osiguranja (nastavak)
Maksimalni rizik osiguranja kojem je Društvo izloţeno predstavlja odnos: “Osigurani iznos / Iznos pod
rizikom”, kao što je prikazano u nastavku:
Osigurani iznos / Iznos
pod rizikom - bruto
31. decembar 31. decembar
2013.
2012.
Osigurani iznos / Iznos
pod rizikom – udio
reosiguranja
31. decembar 31. decembar
2013.
2012.
Osigurani iznos / Iznos
pod rizikom - neto
31. decembar 31. decembar
2013.
2012.
Vrsta
osiguranja
Nezgoda
Zdravstveno
osiguranje
Poţari i ostale
prirodne sile
94.195
32.587
1.158
494
93.037
32.093
39.950
23.721
14.303
7.162
25.647
16.559
86.004
50.586
55.903
32.881
30.101
17.705
Imovina
23.086
6.862
6.890
4.460
16.196
2.402
845.907
707.508
325.621
322.744
520.286
384.764
711.339
684.601
272.536
270.474
438.803
414.127
1.800.481
1.505.865
676.411
638.215
1.124.070
867.650
Ţivotno
Dodatno
osiguranje uz
ţivotno
Rizik koncentracije za ugovore za dugoročno osiguranje ţivota koji se temelji na pet skupina ugovora
grupisanih po osiguranim sumama po polici je dat u tabeli u nastavku:
31. decembar 2013.
Osigurani iznos
Prije
reosiguranja
31. decembar 2012.
Poslije
% reosiguranja
Prije
% reosiguranja
Poslije
% reosiguranja
%
do 19.558
204.640
24
151.765
29
170.122
22
123.435
28%
19.559 do 39.117
366.111
43
216.048
42
327.189
43
173.543
40%
39.118 do 58.678
157.307
19
102.217
20
129.516
17
69.675
16%
58.679 do 78.233
72.348
9
37.650
7
81.813
11
43.236
10%
Preko 78.233
45.501
5
12.606
2
51.761
7
25.587
6%
845.907
100
520.286
100
760.401
100
435.476
100%
29.3
Osnovne pretpostavke koje imaju najveći uticaj na priznatu imovinu, obaveze, prihode i
rashode iz poslova osiguranja
Neživotno osiguranje
Na datum izvještavanja Društvo formira rezerve za procijenjeni konačni trošak podmirenja svih nastalih
šteta koje proizlaze iz dogaĎaja nastalih do toga datuma, bilo da su prijavljene ili ne, zajedno sa
odgovarajućim troškovima obrade šteta, umanjeno za već plaćene iznose.
Obaveza za prijavljene, a neizmirene štete (“RBNS“) je procijenjena posebno za svaku pojedinačnu štetu
uzevši u obzir okolnosti, dostupne informacije od procjenitelja i istorijske dokaze o iznosima sličnih šteta.
Pojedinačne štete se redovno pregledavaju i rezerva se redovno aţurira kada se pojave nove informacije.
39
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.3
Osnovne pretpostavke koje imaju najveći uticaj na priznatu imovinu, obaveze, prihode i
rashode iz poslova osiguranja (nastavak)
Neživotno osiguranje
Procjena rezerve za nastale, a neprijavljene štete (“IBNR“) je općenito podloţna većem stepenu
neizvjesnosti nego rezerva za prijavljene štete, a neriješene štete. IBNR rezervu procjenjuju aktuari Društva
koristeći priznate aktuarske metode.
Ključne metode za izračun IBNR rezervisanja, koje se nisu mijenjale u odnosu na prošlu godinu, su:
•
metoda ulančanih ljestvica, koja koristi istorijske podatke kako bi se procijenili udjeli isplaćenih i
nastalih šteta u konačnom trošku šteta, do odreĎenog datuma;
•
metoda očekivanih kvota šteta, koja koristi procjene Društva o očekivanim kvotama šteta za pojedinu
vrstu osiguranja i koja se koristi za sve vrste osiguranja.
U mjeri u kojoj ove metode koriste istorijski razvoj šteta, pretpostavlja se da će se istorijski uzorak razvoja
šteta ponoviti i u budućnosti. Postoje razlozi zašto ovo moţda ne bude slučaj, koji su u mjeri u kojoj se
mogu utvrditi, uzeti u obzir na način da su metode procjene modifikovane. Takvi razlozi uključuju:
•
ekonomske, političke i društvene trendove (koji uzrokuju različit nivo inflacije u odnosu na očekivani);
•
promjene u kombinaciji vrsta ugovora o osiguranju koji se pribavljaju;
•
nasumične varijacije, uključujući uticaj velikih gubitaka.
IBNR rezervisanja su inicijalno procijenjena u bruto iznosu, te se zasebno obavlja izračun kojim se
procjenjuje udio reosiguranja.
Pretpostavke koje imaju najveći uticaj na mjerenje iznosa rezervi za neţivotna osiguranja su sljedeće:
•
Očekivani omjer šteta: omjer nastalih šteta u odnosu na zaraĎene premije;
Životno osiguranje
Matematička rezerva / rezerva za ţivotno osiguranje se izračunava metodom prospektivne neto premije kao
razlika sadašnje vrijednosti svih budućih obaveza (po potpisanim ugovorima o osiguranju) i sadašnje
vrijednosti svih budućih uplata premije uz dozvoljeno smanjenje za neamortizovane stvarne troškove
pribave osiguranja (Zillmerova metoda, pri čemu stopa nije veća od 3,5%). Pri izračunu matematičke
rezerve korištene su sljedeće tablice smrtnosti / bolesti:
40
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.3
Osnovne pretpostavke koje imaju najveći uticaj na priznatu imovinu, obaveze, prihode i
rashode iz poslova osiguranja (nastavak)
Životno osiguranje (nastavak)
Proizvod
Osigurani sluĉaj
MG
MGE
MGK
MPM
MRS
MSP
MSP-***
MTB
MTB-15
Smrt ili doţivljenje
Smrt ili doţivljenje za jednokratnu premiju
Smrt ili doţivljenje
Doţivljenje
Smrt
Smrt
Smrt
Smrt ili doţivljenje, i teške bolesti
Smrt ili doţivljenje, i teške bolesti
Smrt ili doţivljenje, i teške bolesti za dvije
osobe
Smrt ili doţivljenje, i teške bolesti sa
jednokratnom premijom
Smrt ili doţivljenje, i teške bolesti
Doţivljenje
Teške bolesti
Teške bolesti
Teške bolesti
MTBD
MTBJ
MTBK
MŠO
OTB/MG
OTB/MG1
OTB/MTB
Tablice smrtnosti / bolesti
Tabela smrtnosti - Bosna i Hercegovina
Tabela smrtnosti - Bosna i Hercegovina
Tabela smrtnosti - Bosna i Hercegovina
Tabela smrtnosti EROF G 1950 Austrija Ţene
Tabela smrtnosti - Bosna i Hercegovina
Tabela smrtnosti - Bosna i Hercegovina
Tabela smrtnosti - General Reinsurance AG
Tabela smrtnosti - General Reinsurance AG RE
Tabela smrtnosti - General Reinsurance AG
Kamatna
stopa
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Tabela smrtnosti - General Reinsurance AG
3%
Tabela smrtnosti - General Reinsurance AG
Tabela smrtnosti - General Reinsurance AG
Tabela smrtnosti EROF G 1950 Austrija
Podaci o bolestima od General Reinsurance AG
Podaci o bolestima od General Reinsurance AG
Podaci o bolestima od General Reinsurance AG
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Matematička rezerva neživotnog osiguranja
Matematička rezerva za ugovore neţivotnih osiguranja računa se za proizvode OTB/MG, OTB/MG1,
koristeći podatke o bolestima iz prethodnih tablica i kamatnu stopu od 3%.
Izračun matematičke rezerve raĎen je metodom prospektivne neto premije, bez Zillmerove metode.
Diskrecione participacije u dobiti
Pravo na raspodjelu dobiti predviĎenu za raspodjelu osiguranicima imaju sva osiguranja zaključena po
tarifama koja u sebi imaju rizik doţivljenja i koja su najmanje u trećoj osigurateljnoj godini za proizvode MG,
MGK, MPM, MŠO, MTB, MTB-15, MTBK, MTBD ili najmanje u drugoj osigurateljnoj godini za proizvode
MGE, MTBJ.
29.4
Test adekvatnosti obaveza
Životno osiguranje
Matematička rezerva / rezerva za ţivotno osiguranje testira se na svaki datum izvještavanja u odnosu na
izračun budućih novčanih tokova koristeći eksplicitne i konzistentne pretpostavke svih faktora – budućih
premija, smrtnosti, pobolijevanja, rezultata investiranja, isteka, otkupa, garancija, bonusa osiguranicima,
troškova i iskorištavanja opcija. Za testiranje Društvo koristi proizvode koji imaju najveći udio u portfoliu
matematičke rezerve (za 2013. godinu – 99,86% ukupne matematičke rezerve). Pretpostavke su izvedene
iz dostupnih trţišnih podataka; u suprotnome, koriste se tekuće pretpostavke izračunate na temelju vlastitih
internih modela Društva i javno dostupnih podataka.
41
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.4
Test adekvatnosti obaveza (nastavak)
Životno osiguranje (nastavak)
Osnovne pretpostavke korištene u testu adekvatnosti obaveza su:
Segmentacija
Društvo radi test na homogenim grupama formiranim po osnovu istovrsnosti proizvoda i mortalitetnih tabela.
Svaka grupa je zasebno testirana za dostatnost obaveza. Nedostatnost obaveza za pojedini segment se ne
netira viškom obaveza koji proizilazi iz drugih segmenata.
Sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova izračunata na temelju dole opisanih pretpostavki uporeĎuje se
sa obavezama iz osiguranja, za svaki segment zasebno. Ako ta usporedba pokazuje da je knjigovodstvena
vrijednost obaveza iz osiguranja nedovoljna u poreĎenju sa procijenjenim novčanim tokom, cjelokupni
nedostatak se priznaje kao trošak kroz gubitak te se priznaje dodatna obaveza.
Smrtnost i pobolijevanje
Smrtnost i pobolijevanje se usklaĎuju na temelju statističkih analiza iskustva smrtnosti za Društvo.
Tablice koje se koriste su objašnjene u Napomeni 29.3.
Postojanost
Pretpostavke o odustajanjima i otkupima temelje se na prošlom iskustvu Društva sa policama osiguranja.
Društvo redovno ispituje stvarne stope postojanosti prema segmentima i na temelju tako dobivenih rezultata
usklaĎuje svoje pretpostavke.
Troškovi
Pretpostavke o troškovima po polici osiguranja uključene u test adekvatnosti obaveza izvode se iz tekućeg
iskustva Društva.
Očekivani povrat investicija i diskontna stopa
Budući povrati od investicija su izračunati koristeći prosječnu iskustvenu stopu povrata na ulaganja Društva;
diskontna stopa je nerizična kamatna stopa izvedena iz postojećih stopa povrata za one godine u kojima su
pripadna investiranja vaţeća, dok se za kasnije godine uzima stopa od 3%.
Diskrecione participacije u dobiti
Iako je za većinu polica osiguranja ţivota iznos i vrijeme dodjele bonusa osiguranicima prema diskreciji
Uprave, procjena adekvatnosti obaveza uzima u obzir buduće diskrecione bonuse.
Neživotno osiguranje
Za razliku od ţivotnog osiguranja, obaveze iz neţivotnog osiguranja se računaju koristeći tekuće (umjesto
istorijskih) pretpostavke.
42
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.4
Test adekvatnosti obaveza (nastavak)
Neživotno osiguranje (nastavak)
Test adekvatnosti obaveza (UPR test) za neţivotna osiguranja je ograničen na neistekli dio postojećih
ugovora, dok je run-off testom provjeravana adekvatnost postojećih štetnih rezervi. Test adekvatnosti
obaveza se radi poreĎenjem očekivane vrijednosti šteta i troškova koji se mogu pripisati neisteklim
ugovorima polica vaţećim na datum izvještavanja u poreĎenju sa nezaraĎenim premijama po tim
ugovorima nakon umanjenja razgraničenih troškova naknade. Očekivani novčani tokovi vezani za štete i
troškove se procjenjuju na temelju iskustva tokom proteklog perioda ugovora o osiguranju i usklaĎuju za
značajne pojedinačne gubitke za koje se ne očekuje da će se ponoviti. Test je proveden na nivou porftolia.
29.5
Osjetljivost testa adekvatnosti obaveza budućeg novĉanog toka na promjene znaĉajnih
varijabli
Dobit ili gubitak, kao i obaveze od osiguranja, su većinom osjetljivi na promjene u stopi ulaganja, smrtnosti,
isteka i troška koji su procijenjeni za izračun odgovarajuće vrijednosti obaveza iz osiguranja testa
adekvatnosti obaveza.
Društvo procjenjuje uticaj promjena u ključnim varijablama koje mogu imati materijalno značajne efekte na
test adekvatnosti obaveza budućeg novčanog toka na kraju godine.
Životno osiguranje
Promjene u varijablama predstavljaju razumno moguće promjene koje bi, ukoliko bi nastale, dovele do
značajnih promjena u obavezama po osnovu osiguranja na datum izvještavanja. Razumno moguće
promjene ne predstavljaju niti očekivane promjene u varijablama niti najgori mogući ishod. Analiza se
priprema za promjene u jednoj varijabli dok sve ostale pretpostavke ostaju nepromijenjene te ne uzima u
obzir promjene u vrijednosti povezane imovine.
Osjetljivost na promjene kamatne stope je izračunata uz pretpostavku efekta matematičke rezerve na test
adekvatnosti obaveza povećanjem i smanjenjem za 1%; osjetljivost na promjene smrtnosti je izračunata uz
pretpostavku efekta matematičke rezerve na test adekvatnosti obaveza povećanjem i smanjenjem
smrtnosti za proizvode ţivotnog osiguranja od 10%. Efekti promjene su navedeni u tabeli ispod:
(u KM)
Inicijalno stanje
Varijable
Promjene varijabli
2013.
2012.
66.046
52.894
Efekti
Kamatna stopa
Kamatna stopa
Smanjenje za 1%
Povećanje za 1%
(11.807)
8.425
(5.388)
22.622
Rizik smrtnosti / pobolijevanja
Rizik smrtnosti / pobolijevanja
Povećanje za 10%
Smanjenje za 10%
927
(495)
1.306
(335)
Neživotno osiguranje
U neţivotnim osiguranjima, varijable koje imaju najveći uticaj na obaveze osiguranja odnose se na
nastanak šteta i promjene u troškovima. Uprava vjeruje da nije praktično da se kvantificira osjetljivost na
neţivotne rezerve na promjene ovih varijabli.
43
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.5
Odredbe i uslovi ugovora o osiguranju koji imaju znaĉajan uticaj na iznos, vrijeme i
neizvjesnost budućih novĉanih tokova
Ugovori neživotnog osiguranja
Društvo nudi različite vrste neţivotnih osiguranja, koji se najvećim dijelom odnose na osiguranje imovine,
zdravstveno i osiguranje od nezgode. Ugovori mogu biti zaključeni na fiksni period od godinu dana ili kao
višegodišnji. Društvo ima mogućnost ponovne procjene rizika i prilagoĎavanja cijene u intervalima koji nisu
kraći od godine dana. TakoĎer, Društvo ima mogućnost uvećanja premije kao i odbijanja šteta koje
proizlaze iz prevara.
Buduće štete osiguranja su glavni izvor neizvjesnosti koji utiče na iznos i vrijeme budućih novčanih tokova.
Iznos plaćen po pojedinoj šteti je ograničen osiguranom sumom koja je utvrĎena u polici osiguranja.
Ostali značajni izvori neizvjesnosti vezani za neţivotna osiguranja proizilaze iz regulative koja daje pravo
vlasnicima polica osiguranja da prijave štetu prije stupanja na snagu zastare, koja nastupa tri godine od
saznanja osiguranika za štetu, ali ne kasnije od pet godina od početka godine, nakon godine nastanka
štete. Ova odredba je posebno značajna za trajnu invalidnost koja proizlazi iz osiguranja nezgode.
Karakteristike pojedinih vrsta osiguranja, ako se značajno razlikuju od gore navedenih, opisane su u
nastavku.
Osiguranje imovine
Uključuje individualne imovinske rizike koji se sastoje od standardnih osiguranja graĎevina i stvari. Štete se
obično prijavljuju brzo i likvidiraju bez odgaĎanja.
Osiguranje od nezgode
Društvo u svojoj ponudi ima individualnu i grupnu nezgodu. Osiguranje od nezgode koje se prodaje kao
dodatno osiguranje uz osiguranje ţivota priznaje se unutar segmenta ţivotnih osiguranja.
Ugovori životnog osiguranja
Bonusi osiguranicima (diskrecione participacije u dobiti)
Oko 49,03% polica osiguranja ţivota Društva uključuje pravo na diskrecioni bonus. Bonusi se dodjeljuju
prema diskreciji Uprave i priznaju kao obaveze unutar matematičke rezerve u skladu s odgovarajućim
lokalnim propisima. Nakon što se alociraju osiguranicima, bonusi postaju zagarantovani.
Premije
Premije ţivotnog osiguranja vezane su uz EUR. Neki proizvodi osiguranja doţivljenja sadrţe opciju
indeksacije premije ovisno o inflaciji, koja moţe biti iskorištena od strane osiguranika ili ugovaratelja
godišnje. Ako se opcija ne iskoristi od strane osiguranika ili ugovaratelja, premije se ne mijenjaju.
Dugoročna životna osiguranja (smrt)
Tradicionalno osiguranje za slučaj smrti uključuje rizik smrti od bolesti ili nezgode. Premije se plaćaju u
ratama ili jednokratno. Police nude fiksnu ili opadajuću osiguranu sumu (ovisno o tarifi) u slučaju smrti.
Naknade u slučaju smrti plaćaju se samo ako osiguranik umre tokom trajanja osiguranja.
44
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
29.
UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA (NASTAVAK)
29.5
Odredbe i uslovi ugovora o osiguranju koji imaju znaĉajan uticaj na iznos, vrijeme i
neizvjesnost budućih novĉanih tokova (nastavak)
Ugovori neživotnog osiguranja (nastavak)
Dugoročna životna osiguranja (smrt ili doživljenje)
Ovo su takoĎer tradicionalni proizvodi osiguranja ţivota koji pruţaju dugoročnu finansijsku zaštitu. Kapitalne
police osiguranja ţivota za redovnu ili jednokratnu premiju pokrivaju rizik smrti i doţivljenja. Nezgoda i
nastup odreĎene teške bolesti mogu biti priključni proizvod osnovnom pokriću.
Dugoročna životna osiguranja (doživljenje)
Ovo su takoĎer tradicionalni proizvodi osiguranja ţivota koji pruţaju dugoročnu finansijsku zaštitu prilikom
isteka, a plaćaju se u ratama ili jednokratno.
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
30.1
Upravljanje kapitalnim rizikom
Osnovni ciljevi Društva prilikom upravljanja kapitalom su sljedeći:
•
usklaĎenost sa zahtjevima adekvatnosti kapitala propisanima Zakonom o društvima za osiguranje u
privatnom osiguranju i propisima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
•
sačuvati sposobnost Društva za nastavak poslovanja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti
poslovanja kako bi moglo osiguravati povrate dioničaru; i
•
sačuvati sposobnost Društva za isplatu pripisane dobiti osiguranicima temeljem zaključenih ugovora
o osiguranju.
Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju i propisi Agencije za nadzor osiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine odreĎuju minimalni iznos i visinu kapitala i garantnog fonda koji moraju postojati uz
obaveze iz osiguranja. Kapital i garantni fond Društva se moraju odrţavati konstantno tokom godine na
razinama koje su dostatne za zadovoljavanje zahtjeva solventnosti osiguranja.
31. decembar 2013.
Neţivot
Ţivot
Dionički kapital
Zakonske rezerve
Zadrţana dobit (isključujući dobit tekuće godine
i isplaćenu dividendu)
Nematerijalna imovina
Revalorizacijske rezerve za ulaganja
Garantni fond
Granica solventnosti
Minimalni garantni kapital
Garantni fond > Minimalni garantni kapital
Garantni fond > Granica solventnosti
31. decembar 2012.
Neţivot
Ţivot
3.000
537
3.000
1.648
3.000
537
3.000
1.648
280
2.540
143
1.543
-
(145)
-
-
(28)
-
3.817
7.043
3.680
6.163
101
4.174
86
3.191
3.000
3.000
3.000
3.000
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
45
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)
30.2
Znaĉajne raĉunovodstvene politike
Temeljne računovodstvene politike i procedure, uključujući kriterije za priznavanje i osnov za mjerenje za
svaku kategoriju finansijske imovine i finansijskih obaveza, uključujući i osnovu po kojoj se priznaju
povezani prihodi i rashodi objavljene su u Napomeni 3. uz ove finansijske izvještaje.
30.3
Kategorije finansijskih instrumenata
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
88.718
71.935
940
927
89.658
72.862
2.080
1.339
2.080
1.339
Finansijska imovina
Krediti i potraţivanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)
Finansijska imovina koja se drţi do dospijeća
Finansijske obaveze
Po amortiziranom trošku
30.4
Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom
Odjel upravljanja rizicima Društva pruţa usluge operacijama, koordinira pristup trţištu, nadzire i upravlja
finansijskim rizikom koji se odnosi na operacije Društva kroz interne izvještaje o riziku, koji analiziraju
izloţenost prema stepenu i veličini rizika. Ovi rizici uključuju trţišni rizik (uključujući valutni rizik i kamatni
rizik), kreditni rizik, likvidni rizik i rizik novčanog toka kamatne stope.
30.5
Trţišni rizik
Aktivnosti Društva su primarno izloţene finansijskom riziku promjene kursa strane valute (vidi dole).
Izloţenost trţišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloţenosti Društva
trţišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.
30.6
Upravljanje valutnim rizikom
Društvo obavlja odreĎene transakcije denominirane u stranim valutama. Društvo je izloţena valutnom riziku
u slučaju promjene kursa Eura (EUR). Budući da je Konvertibilna marka (KM) vezana za EUR, Društvo nije
izloţeno riziku promjene EUR kursa.
46
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)
30.6
Upravljanje valutnim rizikom (nastavak)
Iznosi monetarne imovine i monetarnih obaveza Društva u stranim valutama na dan izvještavanja bili su
kako slijedi:
EUR
EUR vezan
za KM
KM
Ukupno
21
81.395
940
1.838
940
83.254
623
.
247
870
-
-
4.594
4.594
644
81.395
7.624
89.658
Obaveze iz poslova osiguranja
886
-
855
1.741
Ostale obaveze
106
992
-
233
1.088
339
2.080
61
66.116
927
1.270
927
67.447
634
13
-
267
-
901
13
-
-
3.574
3.574
708
66.116
6.038
72.862
Obaveze iz poslova osiguranja
830
-
301
1.131
Ostale obaveze
102
932
-
106
407
208
1.339
Na dan 31. decembar 2013.
IMOVINA
Finansijska imovina koja se drţi do dospijeća
Potraţivanja za depozite i date kredite
Potraţivanja po osnovu premija osiguranja i
za štete pokrivene od strane reosiguranja
Novac i novčani ekvivalenti
Ukupno
OBAVEZE
Na dan 31. decembar 2012.
IMOVINA
Finansijska imovina koja se drţi do dospijeća
Potraţivanja za depozite i date kredite
Potraţivanja po osnovu premija osiguranja i
za štete pokrivene od strane reosiguranja
Ostala imovina i potraţivanja
Novac i novčani ekvivalenti
Ukupno
OBAVEZE
30.7
Upravljanje kamatnim rizikom
Izloţenost Društva trţišnom riziku promjena u kamatnim stopama je koncentrisana u investicijskom portfoliu
Društva. Poslovanje Društva je podloţno riziku promjene kamatnih stopa utoliko što kamatonosna imovina i
obaveze na koje se plaća kamata dospijevaju u različitim rokovima i kamate im se mijenjaju u različitim
periodima ili u različitim iznosima.
Društvo je takoĎer izloţeno riziku promjena u budućim gotovinskim tokovima koje proizlaze iz promjena
kamatnih stopa na trţištu. MeĎutim, ovaj rizik je ograničen budući da sva kamatonosna ulaganja Društva na
datum izvještavanja nose fiksnu kamatnu stopu.
Društvo nema obaveza po uzetim zajmovima i promjene kamatnih stopa ne utiču na nivo tehničke rezerve
za neţivotno osiguranje.
Izloţenost Društva kamatnim stopama na finansijsku imovinu i finansijske obaveze je detaljno prikazana u
sekciji upravljanje rizikom likvidnosti, Napomena 30.10.
47
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)
30.7
Upravljanje kamatnim rizikom (nastavak)
Analiza osjetljivosti kamatne stope
Analiza efekata promjene kamatne stope uraĎena je za finansijske instrumente za koje je Društvo izloţeno
kamatnom riziku na datum izvještaja o finansijskom poloţaju. Analiza je uraĎena pod pretpostavkom da je
preostali iznos finansijskih instrumenata na datum izvještajnog perioda bio nepodmiren čitavu godinu.
Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku
kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa.
U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale
varijable ostale nepromijenjene, neto rezultat Društva za godinu koja je završila 31. decembra 2013. bi se
povećao / smanjio za iznos od 418 hiljada KM (2012.: 338 hiljada KM).
30.8
Cjenovni rizik
Cjenovni rizik je rizik da će se vrijednost finansijskog instrumenta mijenjati kao rezultat promjena trţišnih
cijena, bez obzira jesu li promjene nastale kao rezultat faktora specifičnih za odreĎeni instrument ili
njegovog izdavatelja ili faktore koji utiču na sve instrumente kojima se trguje na trţištu.
S obzirom da 97% investicijskog portfolia Društva uključuje plasmane kod banaka po fiksnoj kamatnoj stopi,
Uprava vjeruje da Društvo nije u značajnoj mjeri izloţeno cjenovnom riziku.
30.9
Kreditni rizik
Investicijski portfolio Društva, koji uključuje potraţivanja za date kredite i ulaganja, podloţan je kreditnom
riziku. Kreditni rizik se definiše kao potencijalni pad trţišne vrijednosti kao rezultat nepovoljnih promjena u
sposobnosti duţnika da vrati dug, odnosno rizik kod kojeg će jedna strana finansijskog instrumenata
uzrokovati finansijski gubitak drugoj strani, zbog neispunjenja obaveza. Maksimalna izloţenost Društva
kreditnom riziku predstavljena je knjigovodstvenom vrijednošću finansijske imovine.
Društvo je donijelo i implementiralo interne akte koji regulišu upravljanje izloţenosti kreditnom riziku.
Kreditna analiza se radi za sve duţnike, te se osigurava postojanje instrumenata osiguranja naplate prije
isplate ili produţenja odobrenih zajmova osiguranicima. Pored toga, Društvo konstantno nadgleda kreditini
rejting svojih poslovnih partnera.
Kreditni rejting investicija
Kreditni
rejting
Finansijska imovina koja se drţi do dospijeća
Vlada Republike Srpske
Potraţivanja za depozite i date kredite
Plasmani kod banaka (depoziti)
Krediti dati klijentima
Potraživanja za ostale kredite
B
B
n/a
n/a
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
940
927
81.395
1.843
21
66.116
1.277
61
84.199
68.381
48
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)
30.9
Kreditni rizik (nastavak)
Kreditni rejting reosiguravatelja
Kreditni
rejting
General Reinsurance AG Beč, Austrija
Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo
Udio reosiguravatelja u
tehniĉkim rezervama
(Napomena 24.)
31. decembar
31. decembar
2013.
2012.
AA+
866
819
B
253
230
1.119
1.049
Društvo je na dan 31. decembra 2013. godine imalo značajnu izloţenost prema komercijalnim bankama u
iznosu od 81.395 hiljada KM (2012.: 66.116 hiljada KM). MeĎutim, kreditni rizik po ovoj izloţenosti je
ograničen zbog diversifikacije ulaganja Društva u 13 banaka sa veoma dobrom reputacijom i
performansama.
30.10 Rizik likvidnosti
Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leţi na Upravi, koja je izgradila odgovarajući okvir za
upravljanje rizikom likvidnosti. Društvo upravlja ovim rizikom time što konstantno nadgleda prognozirane i
stvarne novčane tokove i usporeĎuje profile dospijeća finansijske imovine i obaveza.
30.10.1 Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti
Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativnu finansijsku
imovinu. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine uključujući i
kamate na tu imovinu koje će biti zaraĎene osim na imovinu za koja Društvo očekuje da će se novčani tok
pojaviti u drugom periodu.
Dospijeće nederivativne finansijske imovine
Ponderisana
prosjeĉna
Do 6
kamatna stopa
mjeseci
31. decembar 2013.
Bez kamata
Instrumenti po fiksnoj
kamatnoj stopi
31. decembar 2012.
Bez kamata
Instrumenti po fiksnoj
kamatnoj stopi
6 do 12 1 do 2
mjeseci godine
2 do 5 Preko 5
godine godina
Ukupno
-
5.464
-
-
-
-
5.464
5,88%
4.810
6.076
11.026
54.982
26.195
103.089
10.274
6.076
11.026
54.982
26.195
108.553
-
4.488
-
-
-
-
4.488
6,06%
4.368
6.005
19.440
31.292
22.992
84.097
8.856
6.005
19.440
31.292
22.992
88.585
Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativne finansijske
obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu
najranijeg datuma na koji se od Društva moţe traţiti da plati.
49
MERKUR BH Osiguranje d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (NASTAVAK)
30.10 Rizik likvidnosti (nastavak)
30.10.1 Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti (nastavak)
Dospijeće nederivativnih finansijskih obaveza
Ponderisana
prosjeĉna
Do 6
kamatna stopa
mjeseci
31. decembar 2013.
Bez kamata
31. decembar 2012.
Bez kamata
31.
-
-
6 do 12 1 do 2
mjeseci godine
2 do 5 Preko 5
godine godina
Ukupno
2.080
-
-
-
-
2.080
2.080
-
-
-
-
2.080
1.339
-
-
-
-
1.339
1.339
-
-
-
-
1.339
MJERENJE FER VRIJEDNOSTI
Ova napomena daje informacije o načinu na koji Društvo procjenjuje fer vrijednosti različite finansijske
imovine i finansijskih obaveza.
31.1
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Društva koji se mjere po fer
vrijednosti na trajnoj osnovi, iz perioda u period
Društvo nema finansijske imovine, niti finansijskih obaveza koje se mjere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi.
31.2
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Društva koji se ne mjere po fer
vrijednosti na trajnoj osnovi, iz perioda u periode (ali se zahtijeva objavljivanje njihove fer
vrijednosti)
Osim navedenog u sljedećoj tabeli, Uprava smatra da knjigovodstveni iznosi finansijske imovine i
finansijskih obaveza priznati u finansijskim izvještajima pribliţno odgovaraju njihovim fer vrijednostima.
31. decembar 2013.
Knjigovodstvena
Fer
vrijednost
vrijednost
31. decembar 2012.
Knjigovodstvena
Fer
vrijednost
vrijednost
Finansijska imovina
Krediti i potraživanja:
- potraţivanja za depozite i
date kredite
83.254
88.014
67.447
79.911
940
920
927
911
Finansijska imovina koja se
drži do dospijeća:
- obveznice
50
Download

Finansijski izvještaji Merkura za 2013. godinu