U skladu sa članom 50. I članom 51. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS”br. 31/2011) I
članom 3. Pravilnika o sadržini , formi I načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih I kvartalnih izveštaja
javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 14/2012)
“ŠUMADIJA”AD RAČA
MB: 07113706
Objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ZA 2013. godinu
SADRŽAJ
- GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
-BILANS STANJA
-BILANS USPEHA
-IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
-IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
-NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
-
IZVEŠTAJ REVIZORA
-
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
-
IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG
IZVEŠTAJA
ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
Пословно име Sumadija A.D.Raca
Матични број
07113706
ПИБ 101227998
Општина Raca
Место Raca
ПТТ број 34210
Улица Karadjordjeva
Број 2
ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
редовни годишњи финасијски извештај за 2013. годину.
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,
обвезник се разврстао као микро
правно лице.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ
Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.
Назив
Општина
Место
ПТТ број
Улица
Број
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
Назив/име и презиме 0109933721428
Место
Sipic
Улица
Sipic
E-mail
[email protected]
Miodrag Radojevic
Бро
ј
bb
Телефон 034/763-186
ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података
Законски заступник обвезника
Својеручни потпис
Име
Презиме
Jadranka
М.П.
Stojkovic
ЈМБГ
2002981766016
Broj zahteva:525926
Strana 1 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07113706
101227998
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Sumadija A.D.Raca
Sediste : Raca, Karadjordjeva 2
BILANS STANJA
7005021605916
na dan 31.12.2013. godine
- u hiljadama dinara
Iznos
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
47260
49433
005
46888
49061
020, 022, 023, 026,
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
027(deo), 028
(deo), 029
006
38968
40926
024, 027(deo), 028
(deo)
007
7920
8135
009
372
372
372
372
00
012
01 bez 012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027(deo),
3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
008
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
4762
5863
I. ZALIHE
013
114
458
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
4648
5405
1. Potrazivanja
016
4448
5167
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
142
142
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
58
96
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
223
Broj zahteva:525926
Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
27 i 28 osim 288
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
020
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
022
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
52022
55296
52022
55296
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
25156
31764
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
85526
85526
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
35
VIII. GUBITAK
109
60370
53762
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
111
26866
23532
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
1. Dugorocni krediti
114
2. Ostale dugorocne obaveze
115
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
26866
23532
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
24289
22339
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
119
673
1193
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
1904
0
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
330 i 331
037 i 237
414, 415
41 bez 414 i 415
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:525926
Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
498
89
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
D. VANBILANSNA PASIVA
125
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
52022
55296
24.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:525926
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07113706
101227998
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Sumadija A.D.Raca
Sediste : Raca, Karadjordjeva 2
BILANS USPEHA
7005021605923
u period 01.01. 2013 do 31.12.2013
od
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
2818
2987
1.Prihodi od prodaje
202
281
0
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
5. Ostali poslovni prihodi
206
2537
2987
207
8978
4936
60 i 61
631
64 i 65
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
281
0
51
2. Troskovi materijala
209
1050
726
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
3968
504
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
2173
2173
5. Ostali poslovni rashodi
212
1506
1533
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
6160
1949
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
0
264
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
142
94
67 i 68
VII. OSTALI PRIHODI
217
0
162
57 i 58
VIII. OSTALI RASHODI
218
306
1369
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
6608
2986
69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
221
59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
53 i 55
Broj zahteva:525926
Strana 5 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
6608
2986
6608
2986
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:525926
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07113706
101227998
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Sumadija A.D.Raca
Sediste : Raca, Karadjordjeva 2
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005021605930
- u hiljadama dinara
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
301
5475
3670
1. Prodaja i primljeni avansi
302
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
5475
3670
305
5513
3684
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
306
2988
2192
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
2064
1263
3. Placene kamate
308
142
89
4. Porez na dobitak
309
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
319
140
38
14
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
311
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
312
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
313
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
315
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
321
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
323
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
324
Broj zahteva:525926
Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
325
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
329
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
3. Finansijski lizing
332
4. Isplacene dividende
333
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
5475
3670
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
5513
3684
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
339
38
14
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
96
110
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
58
96
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:525926
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07113706
101227998
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Sumadija A.D.Raca
Sediste : Raca, Karadjordjeva 2
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005021605954
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Red
. br.
OPIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez AOP
309)
2
1
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
3
85526
- u hiljadama dinara
Neuplaceni
Emisiona
upisani kapital AOP premija (racun
(grupa 31)
320)
4
5
414
427
440
402
415
428
441
403
416
429
442
417
430
443
405
418
431
444
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
419
432
445
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
407
420
433
446
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
421
434
447
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
422
435
448
423
436
449
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
410
(red.br. 7+8-9)
85526
85526
85526
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
413
426
439
452
Broj zahteva:525926
85526
Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
Rezerve (racun
AOP
AOP
321, 322)
1
6
Nerealizovani
Nerealizovani
Revalorizacione
dobici po osnovu
gubici po osnovu
rezerve (racuni AOP hartija od vrednosti AOP hartija od vrednosti
330 i 331)
(racun 332)
(racun 333)
7
8
9
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
453
466
479
492
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
454
467
480
493
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
455
468
481
494
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 456
(red.br. 1+2-3)
469
482
495
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457
470
483
496
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
471
484
497
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
459
472
485
498
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
474
487
500
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
462
(red.br. 7+8-9)
475
488
501
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
465
478
491
504
Broj zahteva:525926
Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
AOP
11
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
505
518
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
Otkupljene
sopstvene akcije
i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
53762
13
31764
531
544
519
532
545
507
520
533
546
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 508
(red.br. 1+2-3)
521
534
547
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
509
522
535
548
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
523
536
549
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
511
524
537
550
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
514
(red.br. 7+8-9)
527
53762
540
553
31764
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
528
6608
541
554
6608
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
529
542
555
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
517
530
543
556
Broj zahteva:525926
53762
53762
60370
Strana 11 od 18
31764
31764
25156
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 560
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
566
(red.br. 7+8-9)
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
569
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:525926
Strana 12 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07113706
101227998
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Sumadija A.D.Raca
Sediste : Raca, Karadjordjeva 2
STATISTICKI ANEKS
7005021605947
za 2013. godinu
I
OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
601
12
12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4)
602
1
2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)
603
2
2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu
604
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
605
2
2
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Bruto
Ispravka vrednosti
Neto (kol. 4-5)
1
2
3
4
5
6
01
02
Broj zahteva:525926
1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine
606
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
607
XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine
608
XXXXXXXXXXXX
1.4. Revalorizacija
609
XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
610
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine
611
157168
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
612
XXXXXXXXXXXX
2.3. Smanjenja u toku godine
613
0 XXXXXXXXXXXX
2.4. Revalorizacija
614
XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)
615
157168
108107
110280
Strana 13 od 18
49061
2173
46888
- iznosi u hiljadama dinara
III STRUKTURA ZALIHA
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
10
1. Zalihe materijala
616
11
2. Nedovrsena proizvodnja
617
12
3. Gotovi proizvodi
618
13
4. Roba
619
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
6. Dati avansi
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)
14
15
18
362
621
96
96
622
114
458
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
300
623
1. Akcijski kapital
2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu
625
3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva
85524
85526
85526
627
628
u tome : strani kapital
303
4. Drzavni kapital
629
304
5. Drustveni kapital
630
305
6. Zadruzni udeli
631
309
7. Ostali osnovni kapital
632
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)
633
30
85524
626
u tome : strani kapital
302
2
624
u tome : strani kapital
301
2
- broj akcija kao ceo broj
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Obicne akcije
deo 300
1.1. Broj obicnih akcija
634
85526
85526
1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno
635
1
1
2.1. Broj prioritetnih akcija
636
7
7
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
637
1
1
3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)
638
2
2
2. Prioritetne akcije
deo 300
300
Broj zahteva:525926
Strana 14 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
4448
5167
43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
673
1193
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)
641
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
0
14
43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
2468
2364
450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
2620
310
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
66
38
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
639
76
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
47
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
0
29
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
650
10914
9191
deo 228
461, 462 i 723
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
513
1. Troskovi goriva i energije
651
281
713
520
2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
652
3325
424
521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
653
643
80
4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora
654
526
5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
655
529
6. Ostali licni rashodi i naknade
656
53
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
433
531
533, deo 540 i deo
525
8. Troskovi zakupnina
658
deo 533,deo 540 i
deo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista
659
10. Troskovi istrazivanja i razvoja
660
540
11. Troskovi amortizacije
661
2173
2173
552
12. Troskovi premija osiguranja
662
553
13. Troskovi platnog prometa
663
26
15
522, 523, 524 i 525
536, 537
Broj zahteva:525926
Strana 15 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
554
14. Troskovi clanarina
664
555
15. Troskovi poreza
665
556
16. Troskovi doprinosa
666
562
17. Rashodi kamata
667
deo 560, deo 561 i
562
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
deo 560, deo 561 i
deo 562
498
640
668
142
89
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
142
89
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)
671
7663
4754
deo 579
VIII DRUGI PRIHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
60
1. Prihodi od prodaje robe
672
640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina
673
641
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
5. Prihodi od clanarina
676
deo 650
651
deo 660, deo 661,
6. Prihodi od kamata
662
677
deo 660, deo 661 i 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama
deo 662
678
deo 660, deo 661 i
8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
deo 669
679
9. Kontrolni zbir (672 do 679)
680
0
2537
2987
2818
2987
- iznosi u hiljadama dinara
IX OSTALI PODACI
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)
681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)
682
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
683
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja
684
5. Ostala drzavna dodeljivanja
685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
687
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)
688
Broj zahteva:525926
281
Strana 16 od 18
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
689
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
690
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
691
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
693
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
694
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
695
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
696
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
697
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
698
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
700
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
701
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
702
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
703
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
704
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:525926
Strana 17 od 18
Налог за уплату
уплатилац
износ
4.000,00
Sumadija A.D.Raca
рачун примаоца
840-29775845-87
сврха
уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих
финансијских извештаја
позив на број
09-07113706
прималац
Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
Broj zahteva:525926
Strana 18 od 18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2013. GODINU
"Šumadija" a.d. Rača
RAĈA: februar 2014. godine
BILANS STANJA
na dan 31.12.2013. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Uĉešće u kapitalu
2. Ostali dugoroĉni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
47.260
49.433
D2
46.888
49.061
D2
D2
38.968
7.920
40.926
8.135
D3
D3
372
372
372
372
D4
4.762
114
5.863
458
4.648
5.405
D5
4.448
5.167
D6
D7
142
58
142
III. KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Prethodna
godina
96
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraniĉenja
V. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
E. VANBILANSNA AKTIVA
52.022
55.296
52.022
55.296
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(I do III)
I. DUGOROĈNA REZERVISANJA
II. DUGOROĈNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
III. KRATKOROĈNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavlja
Prethodna
godina
D8
25.156
85.526
31.764
85.526
D8
60.370
53.762
26.866
23.532
26.866
24.289
23.532
22.339
D9
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraniĉenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
D10
D11
D12
673
1.904
1.193
52.022
55.296
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Prethodna
godina
D13
2.818
281
2.987
D13
D14
2.987
4.936
D14
D14
2.537
8.978
281
1.050
3.968
D14
D14
2.173
1.506
2.173
1.533
6.160
1.949
264
94
162
1.369
D15
D16
D17
D18
142
306
726
504
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
6.608
2.986
6.608
2.986
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
3. Odloţeni poreski prihodi perioda
D. Isplaćena liĉna primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAĈIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIĈNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
6.608
Prethodna
godina
2.986
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVĈANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B. NOVĈANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
5.475
3.670
5.475
5.513
2.988
2.064
142
3.670
3.684
2.192
1.263
89
319
140
38
14
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
V. NOVĈANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAĈUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAĈUNA GOTOVINE
5.475
5.513
3.670
3.684
38
96
14
110
58
96
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈ. PERIODA
(Đ-E+Ţ+Z-I)
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
hiljada dinara
OPIS
Osnovni kapital
Gubitak do visine
kapitala
Ukupno
Stanje na dan: 01.01.2012. godine
85.526
53.762
31.764
85.526
53.762
31.764
85.526
53.762
31.764
85.526
53.762
31.764
6.608
(6.608)
60.370
25.156
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i promena
raĉunovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i promena
raĉunovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje
Korigovano poĉetno stanje na dan 01.01.2012. godine
Ukupna povećanja u prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2012. godine
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i promena
raĉunovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i promena
raĉunovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje
Korigovano poĉetno stanje
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
Stanje na dan: 31.12.2013. godine
85.526
A. RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA I OSNOVE ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Pri saĉinjavanju finansijskih izveštaja Društvo je obavezno da se pridrţava sledećih naĉela:
A1. NAĈELO STALNOSTI podrazumeva da društvo u doglednom periodu ne menja osnovnu
delatnost osim u sluĉaju znaĉajnog gubitka trţišta ili bitnog smanjenja prirodnih resursa
neophodnih za obavljanje delatnosti. Zbog toga, finansijski izveštaji treba da pruţe objektivnu
osnovu za donošenje ispravnih upravljaĉkih odluka i da spreĉe donošenje pogrešnih upravljaĉkih
odluka, s ciljem opstanka društva u neograniĉenom roku. Ispravne upravljaĉke odluke biće
donete ako finansijski izveštaji objektivno iskazuju prinosni, imovinski i finansijski poloţaj
društva. Donošenje pogrešnih upravljaĉkih odluka biće spreĉeno ako se pri bilansiranju dosledno
poštuje naĉelo opreznosti.
A2. NAČELO REALIZACIJE podrazumeva da se u bilans ukljuĉuju poslovni dogaĊaji kad su
nastali (obraĉunati i fakturisani) a ne kada su naplaćeni odnosno plaćeni. U bilansu uspeha
iskazuje se finansijski rezultat koji je trţišno potvrĊen.
A3. NAČELO OPREZNOSTI kada data imovina ili obaveza ne mogu biti objektivno
vrednovani, naĉelo opreznosti zahteva da se imovina vrednuje po niţoj a obaveza po višoj
vrednosti, što se ostvaruje promenom naĉela impariteta. Naĉelo impariteta podrazumeva kod
graĊevina, postrojenja, oprema i nematerijalnih ulaganja procenu kraćeg korisnog veka ili
primenu degresivne amortizacije kod postrojenja i opreme, procenu zaliha uĉinaka po neto
prodajnoj ceni kada je ona niţa od cene koštanja, procena hartija od vrednosti po nabavnoj ceni
kada je ona niţa od berzanske cene ili kada je berzanska cena nestabilna, rezervisanje u visini
najviših troškova koji se mogu oĉekivati i sliĉno. Sva ova procenjivanja vrše se nezavisno od
njihovog uticaj na finansijski rezultat.
A4. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir svi
prihodi i svi rashodi datog obraĉunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda
(fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
A5. NAČELO POJEDINAČNOG PROCENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA pri ĉemu
eventualna grupna procenjivanja nisu dozvoljena.
A6. NAČELO IDENTITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću
godinu mora da bude identiĉan zakljuĉnom bilansu za prethodnu godinu.
A7. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Finansijski izveštaji su
sačinjeni po računovodstvenim propisima Republike Srbije koje čine:
− Zakon o raĉunovodstvu i reviziji (»Sluţbeni glasnik RS«, 46/06 i 111/09),
− MeĊunarodni raĉunovodstveni standardi (»Sluţbeni glasnik RS«, 77/10),
− MeĊunarodni standardi finansijskog izveštavanja (»Sluţbeni glasnik RS«, 77/10),
− Pravilnik o Kontnom okviru i sadrţini raĉuna u Kontnom okviru za privredna društva,
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Sluţbeni glasnik RS«, 114/06, 119/08, 9/09, 4/10,
3/11 i 101/12),
− Zakon o porezu na dobit pravnih lica (»Sluţbeni glasnik RS«, 25/01, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11 i 119/12),
− Zakon o porezu na dodatu vrednost (»Sluţbeni glasnik RS«, 84/04),
− Pravilnik o sadrţini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge,
druga pravna lica i preduzetnike (»Sluţbeni glasnik RS«, 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i
101/12).
− Zakon o trţištu kapitala (»Sluţbeni glasnik RS«, 31/11),
− Zakon o privrednim društvima (»Sluţbeni glasnik RS«, 36/11 i 99/11),
− Zakon o javnim preduzećima (»Sluţbeni glasnik RS«, 119/12) za drţavna preduzeća.
d) Tumaĉenja komiteta za tumaĉenje raĉunovodstvenih standarda do 1. januara 2009.
godine (»Sluţbeni glasnikRS«, 77/10)
IFRIC 1 – Promene postojećih obaveza vezanih za povlaĉenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i
sliĉnih obaveza
IFRIC 2 – Uĉešća ĉlanova kooperativnih entiteta i sliĉni instrumenti
IFRIC 4 – OdreĊivanje da li ugovor sadrţi elemente lizinga
IFRIC 5 – Pravo na uĉešće u fondovima namenjenim povlaĉenju imovine iz
upotrebe, obnavljanju i zaštiti ţivotne sredine
IFRIC 6 – Obaveze koje se javljaju od uĉešća na posebnom trţištu –
Odlaganje elektriĉne i elektronske opreme
IFRIC 7 – Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema MRS 29 Finansijsko
izveštavanje u hiperinflatornim privredama
IFRIC 8 – Delokrug MSFI 2
IFRIC 9 – Ponovna procena ugraĊenih derivata
IFRIC 10 – Periodiĉno finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti
IFRIC 11 – MSFI 2 – Grupne transakcije i transakcije drţavnim hartijama od vred
IFRIC 12 – Ugovori o koncesiji za pruţanje usluga
IFRIC 13 – Programi lojalnosti klijenata
IFRIC 14 – Ograniĉenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i
njihova interakcija
IFRIC 15 – Sporazumi za izgranju nekretnina
IFRIC 16 – Hedţing neto investicije u inostranom poslovanju
IFRIC 17 – Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima
b) Odgovori na pitanje Komiteta za tumaĉenje raĉunovodstvenih standarda (»Sluţbeni
glasnik RS«, 77/10)
SIC 7 – UvoĊenje evra
SIC 10 – Drţavna pomoć - Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima
SIC 12 – Konsolidacija - Entiteti za posebne namene
SIC 13 – Zajedniĉki kontrolisani entiteti - nemonetarni ulozi uĉesnika u
zajedniĉkom poduhvatu
SIC 15 – Operativni lizing - podsticaji
SIC 21 – Porez na dobitak – povraćaj revalorizovanih sredstava
SIC 25 – Porez na dobitak - promene por. statusa entiteta ili njegovih akcionara
SIC 27 – Procena suštine transakcije koje ukljuĉuju pravni oblik lizinga
SIC 29 – Ugovori o koncesiji za pruţanje usluga: Obelodanjivanje
SIC 31 – Prihod - transakcije razmene koje ukljuĉuju i usluge reklamiranja
SIC 32 – Nematerijalna imovina - Troškovi veb-sajta.
B. ZNAĈAJNE RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE
B1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, graĊevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva
(knjige u biblioteci, dela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine,
postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuĊim
nekretninama i postrojenjima. Poĉetno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.
GraĊevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog veka.
Ukoliko knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od trţišne vrednosti,
u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procena se vrši po
poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti procene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve.
Negativni efekti procene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona rezerva ne
postoji, negativni efekti procene terete rashode obezvreĊenja.
B2. INVESTICIONE NEKRETNINE
Ova imovina obuhvata zemljište i graĊevinske objekte. Poĉetno priznavanje se vrši po nabavnoj
ceni. U toku korisnog veka investicione nekretnine se ili procenjuju po poštenoj vrednosti ili se
vrši amortizacija graĊevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 - Ulaganja u nekretnine). Ako
se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procene evidentiraju se u korist
revalorizacione rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacione rezerve, a ako te
revalorizacione rezereve nema negativni efekti procene terete rashode obezvreĊenja.
Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procene su prihod od
usklaĊivanja vrednosti a negativni efekti procene su rashod po osnovu obezvreĊenja tekućeg
perioda.
B3. AMORTIZACIJA
Osnovica za obraĉun amortizacije je nabavna vrednost. Metod obraĉuna je proporcionalan ili
degresivni ili funkcionalni (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo primenjuje sledeće metode i stope amortizacije:
B4. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se po
nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljaĉa i zavisne troškove nabavke.
Obraĉun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po proseĉnoj
nabavnoj ceni.
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe niţa od
knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika se
evidentira na teret rashoda po osnovu obezvreĊenja.
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvreĊenja u okviru finansijskog raĉunovodstva.
B5. POTRAŢIVANJA - obuhvataju potraţivanja od prodaje (kupci matiĉna i zavisna pravna
lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu), potraţivanja iz
specifiĉnih poslova i druga potraţivanja (potraţivanja za kamatu i dividendu, potraţivanja od
zaposlenih, potraţivanja od drţavnih organa i organizacija, potraţivanja po osnovu preplaćenih
poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak).
Potraţivanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraţivanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraţivanja od
duţnika u steĉaju i potraţivanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća, indirektno se
otpisuju na teret ostalih rashoda.
B6. KRATKOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoroĉne kredite
(kratkoroĉni krediti matiĉnim i povezanim pravnim licima, kratkoroĉne kredite ostalim
povezanim pravnim licima, kratkoroĉne kredite u zemlji, kratkoroĉne kredite u inostranstvu i deo
dugoroĉnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrednosti koje dospevaju
za naplatu do godinu dana, hartije od vrednosti kojima se trguje i ostale kratkoroĉne finansijske
plasmane. Kratkoroĉni krediti i hartije od vrednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem
kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a
negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrednosti ukljuĉene na listu kotacije berze
efekata vrednuju se po berzanskoj ceni na dan bilansa. Pozitivni efekti promene cene hartije od
vrednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.
Kratkoroĉni finansijski plasmani od duţnika u steĉaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365
dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovĉive hartije od
vrednosti (ove hartije od vrednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu, ĉekovi, na primer),
gotovinu na poslovnom raĉunu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom raĉunu u stranoj valuti,
izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne
kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih
rashoda.
B8. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRA-NIĈENJA
obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa naplaćenim porezom na
dodatu vrednost, potraţivanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost, unapred obraĉunate
troškove (troškovi koji se odnose na budući obraĉunski period), potraţivanja za nefakturisani
prihod, razgraniĉene troškove po osnovu obaveza (unapred obraĉunate kamate, na primer) i
ostala aktivna vremenska razgraniĉenja.
B9. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na
dobitak i MRS 12 – Porez ina dobitak a evidentiraju u korist odloţenih poreskih rashoda.
B10. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju,
rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po
osnovu hartija od vrednosti, nerasporeĊeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine i upisani
neuplaćeni kapital.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti. Upisani
neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
B11. DUGOROĈNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za verovatne troškove.
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno oĉekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoroĉna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
B12. DUGOROĈNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoroĉnim kreditima i dugoroĉne
obaveze po finansijskom lizingu. Dinarske dugoroĉne obaveze iskazuju se u nominalnoj
neisplaćenoj vrednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan
bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoroĉne obaveze sa valutnom klauzulom
vrednuje se takoĊe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrĊene valutnom klauzulom.
B13. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoroĉne obaveze sa
rokom dospeća do godinu dana i deo dugoroĉnih obaveza koji dospeva za plaćanje u narednoj
godini. Dinarske kratkoroĉne finansijske obaveze iskazuju se u nominalno vrednosti a obaveze u
stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa
ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.
B14. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljaĉe, izdate menice i ĉekove poveriocima i obaveze iz specifiĉnih poslova. Dinarske
obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem
kursu na dan bilansa.
B15. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu zarada i
naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za
dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema ĉlanovima upravnog i
nadzornog odbora, obaveze prema fiziĉkim licima po ugovoru o delu, obaveze za obustavljene
neto zarade i ostale obaveze.
B16. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA obuhvataju obaveze
po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge
daţbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
daţbine. Pasivna vremenska razgraniĉenja obuhvataju unapred obraĉunate troškove, obraĉunate
prihode budućeg perioda, obraĉunate zavisne troškove nabavke, odloţene prihode i primljene
donacije.
B17. OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK obuhvataju neplaćeni porez na dobitak.
B18. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na
dobitak i MRS 12 - Porez na dobitak, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.
B19. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
B19.1. Poslovne prihode ĉine:
prihodi od prodaje robe i uĉinaka umanjene za poreske daţbine i date popuste nezavisno
od momenta naplate,
prihodi od aktiviranja i potrošnje uĉinaka priznaju se po ceni koštanja,
prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni, a prihodi od prirasta
osnovnog stada priznaju se po trţišnoj ceni,
prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja daţbina po osnovu prodate robe i
uĉinaka,
prihodi od donacija, zakupa, ĉlanarina i tantijema.
B19.2. Poslovne rashode ĉine: nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala za izradu,
troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada,
ostali liĉni rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
B20. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
B20.1. Finansijske prihode ĉine finansijski prihodi od matiĉnih i zavisnih pravnih lica, prihodi
od kamata, od uĉešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od
pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.
B20.2. Finansijske rashode ĉine finansijski rashodi iz odnosa matiĉnih i zavisnih pravnih lica,
rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne
klauzule i ostali finansijski rashodi.
B21. OSTALI PRIHODI I RASHODI
B21.1. Ostale prihode ĉine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih
nekretnina, bioloških sredstava, uĉešća u kapitalu, dugoroĉnih hartija od vrednosti i materijala,
viškovi osim viškova zaliha uĉinaka, naplaćena otpisana potraţivanja, prihodi po osnovu
ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoroĉnih
rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklaĊivanja vrednosti imovine koje ĉine:
prihodi od usklaĊivanja vrednosti bioloških sredstava, nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme, dugoroĉnih finansijskih plasmana, hartija od vrednosti, zaliha, osim zaliha
uĉinaka, kratkoroĉnih potraţivanja i kratkoroĉnih finansijskih plasmana i prihodi od usklaĊivanja
vrednosti ostale imovine.
B21.2. Ostale rashode ĉine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, gubici po osnovu
prodaje uĉešća u kapitalu, hartija od vrednosti i materijala, manjkovi osim manjkova zaliha
uĉinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa
potraţivanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvreĊenja imovine (obezvreĊenje
bioloških sredstava, obezvreĊenje nematerijalnih ulaganja, obezvreĊenje nekretnina, postrojenja,
opreme, obezvreĊenje dugoroĉnih plasmana i hartija od vrednosti, obezvreĊenje zaliha materijala
i robe, obezvreĊenje potraţivanja i kratkoroĉnih finansijskih plasmana).
B22. POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak obraĉunava se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (''Sluţbeni glasnik RS'',
25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10 i 119/12). Poreska osnovica utvrĊuje se poreskim bilansom i
poreskom prijavom a poreska stopa je 10%.
C. SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
Srednji kurs vaţnijih stranih valuta je:
31.12.2012.
113,7183
86,1763
94,1922
1 EUR
1 USD
1 CHF
31.12.2013.
114,6421
83,1282
93,5472
Koeficijenti rasta potrošaĉkih cena u Republici Srbiji (godišnja inflacija):
Mesec
Januar
Februar
Mart
April
Maj
2013.
0,6
1,1
1,1
1,9
2,0
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
3,0
2,0
2,5
2,5
2,6
2,0
2,2
D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
D1.
BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUĈD2.
NI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS TEKUĆE
GODINE
D3.
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA
SREDSTVA
Hiljada dinara
GraĊevinski
objekti
Postrojenja i
oprema
Investicione
nekretnine
Ukupno
Nabavna vrednost na poĉetku godine
107.265
14.977
15.070
137.312
Nabavna vrednost na kraju godine
107.265
14.977
15.070
137.312
66.123
14.977
7.151
88.251
Kumulirana ispravka na poĉetku
godine
Povećanje:
Amortizacija
Stanje na kraju godine
2.173
2.173
2.173
2.173
68.296
14.977
7.151
90.424
38.969
7.919
46.888
41.142
7.919
49.061
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2013. godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2012. godine
D4.
DUGOROĈD5.
NI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Ostali dugoroĉni
finansijski plasmani
Ukupno
1. Bruto vrednost na poĉetku godine
372
372
2. Bruto vrednosti na kraju godine (1)
372
372
Neto vrednost 31.12.2013. godine (2)
372
372
Neto vrednost 31.12.2012. godine (1)
372
372
D6.
ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2012.
1. Roba (1.1-1.2-1.3)
1.1. Bruto vrednost robe
1.2. Ukalkulisani PDV
1.3. Ukalkulisana razlika u ceni
I Zalihe - neto (1 do 4)
458
499
41
458
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I)
D7.
458
NA POTRAŢIVANJA
KRATKOROĈD8.
Hiljada dinara
Druga potraţivanja
Kupci u zemlji
Bruto potraţivanje na poĉetku godine
5.330
Potraţivanja ukupno
75
5.405
Bruto potraţivanje na kraju godine
4.686
4.686
0
0
Ispravka vrednosti na poĉetku godine
238
238
Ispravka vrednosti na kraju godine
238
0
238
NETO STANJE
31.12.2013. godine
4.448
0
31.12.2012. godine
5.092
75
4.448
Starost potraţivanja u danima
1
Potraţivanja od kupaca u zemlji (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraţivanja
Potraţivanja do 365 dana
starosti
2
5.167
Ukupno
(2)
3
5.802
5.802
5.802
5.802
Druga potraţivanja (bruto)
Neto potraţivanja
D9.
KRATKOROĈD10.
NI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Kratkoroĉni krediti u zemlji
Ukupno
Bruto stanje na poĉetku godine
142
142
Bruto stanje na kraju godine
142
142
31.12.2013. godine
142
142
31.12.2012. godine
142
142
NETO STANJE
D11.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2021.
1. Dinarski poslovni raĉun
58
96
UKUPNO (1)
D12.
58
96
KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2012.
1. Akcijski capital
I. Svega osnovni kapital (1 )
85.526
85.526
85.526
85.526
2. Gubitak do visine kapitala ranijih godina
3. Gubitak do visine kapitala tekuće godine
II. Svega gubitak do visine kapitala (2+3)
50.776
50.776
44.801
44.801
KAPITAL (I-II)
34.750
40.725
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a)
Osnovni kapital
Hiljada dinara
Akcijski capital
Stanje na poĉetku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
b)
85.526
85.526
Svega
osnovni
Ukupno
kapital
85.526
85.526
85.526
85.526
Gubitak do visine kapitala
Hiljada dinara
Stanje na poĉetku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Stanje 31.12. tekuće godine
50.776
2.986
53.762
D13.
KRATKOROĈD14.
NE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2012.
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
24.289
24.289
UKUPNO (1)
24.289
24.289
D15.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2012.
1. Dobavljaĉi u zemlji
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1)
D16.
OSTALE KRATKOROĈD17.
673
673
1.193
1.193
NE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2012.
1.904
0
1.904
0
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE (1 do 3)
D18.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈD19.
ENJA
Hiljada dinara
31. decembra 2013. 31. decembra 2012.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
0
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGR. (1)
D20.
0
0
0
POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013.
01.01-31.12.
2012.
a) Ostali prihodi
1. Prihodi od zakupnine
2.818
2.987
A. OSTALI PRIHODI (1)
2.818
2.987
POSLOVNI PRIHODI (A)
2.818
2.987
D21.
POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013. 01.01-31.12. 2012.
1.Nabavna vrednost prodate robe
2.Nabavna vrednost prodatih nekretnina
pribavljenih radi prodaje
I.Nabavna vrednost prodate robe (1+2)
281
0
0
0
0
281
3. Troškovi ostalog (reţijskog) materijala
4. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (3+4)
5. Troškovi zarada i naknada (bruto)
1050
1.050
3.325
13
713
726
424
6. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret
poslodavca
643
80
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih liĉnih
primanja (5 do7)
3.968
5
504
8. Troškovi amortizacije
IV. Troškovi amortizacije i rezerv. - ukupno (8)
2.173
2.173
7. Ostali liĉni rashodi i naknade
9. Troškovi transportnih usluga
10. Troškovi usluga na odrţavanju
11.Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga( 9 do 11)
12. Troškovi neproizvodnih usluga
13. Troškovi reprezentacije
14. Troškovi platnog prometa
15. Troškovi poreza
16. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (12 do 16)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
POSLOVNI RASHODI (I do V)
POSLOVNI GUBITAK
D22.
1.506
0
0
1.506
8.978
6.160
2.173
2.173
53
141
337
531
318
0
15
640
29
0
1.533
4.936
1.949
FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013. 01.01-31.12. 2012.
1. Ostali finansijski prihodi
FINANSIJSKI PRIHODI (1)
D23.
0
0
264
264
FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013. 01.01-31.12. 2012.
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
FINANSIJSKI RASHODI (1 + 2)
142
94
142
94
D24.
OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013. 01.01-31.12. 2012.
1. Ostali nepomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI (1)
D25.
0
0
162
162
OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013. 01.01-31.12. 2012.
1. Ostali nepomenuti rashodi
2. ObezvreĊenje potraţivanja i kratkoroĉnih finansijskih
plasmana
306
1.369
OSTALI RASHODI (1 + 2)
306
1.369
D26.
DOBITAK I GUBITAK
Hiljada dinara
01.01-31.12. 2013. 01.01-31.12. 2012.
1. Gubitak pre oporezivanja
6.608
2.986
Neto gubitak (1)
6.608
2.986
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
ZA 2013. GODINU
"ŠUMADIJA" A.D. RAČA
Beograd, 19.03.2014. godine
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ...........................................................................1
BILANS STANJA.................................................................................................................4
BILANS USPEHA ................................................................................................................6
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ...........................................................................8
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ...............................................................10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ...................................................................11
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU ........................................................................................................ 11
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA .................................................. 13
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA........................................... 15
OBELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ............................................................. 19
SKUPŠTINI I ODBORU DIREKTORA
"ŠUMADIJA"A.D. RAČA
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Uvod
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva "Šumadija" a.d. Rača (u daljem
tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31.
decembra 2013. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans
uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz
finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i
za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje
ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi
nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih
pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške.
Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su
odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih
kontrola pravnog lica.
Nastavak - Strana 2
Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i
opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte
prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu
za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.
Osnova za mišljenje sa rezervom
1. Društvo nije izvršilo obezvređenje datih avansa starijih od godinu dana, čime je potcenilo
rashode perioda, a precenilo potraživanja za date avanse i finansijski rezultat u iznosu od 96
hiljada dinara.
2) Kao što je navedeno u napomeni broj 4 uz finansijske izveštaje, Društvo nije vršilo
obezvređenje potraživanja koja su starija od godinu dana u iznosu od 2.850 hiljada dinara,
čime je precenilo potraživanja od kupaca i finansijski rezultat a potcenilo rashode od
obezvređenja u iznosu od 2.850 hiljada dinara.
3) Kao što je navedeno u napomeni broj 5 uz finansijske izveštaje, kratkoročni finansijski
plasmani u iznosu od 142 hiljade dinara odnose se na date robne kredite radnicima, bez
kamate, na rok od godinu dana. Krediti se ne servisiraju redovno i stariji su od godinu dana,
pa je trebalo izvršiti obezvređenje istih. Društvo je potcenilo rashode obezvređenja, a
precenilo kratkoročne finansijske plasmane i finansijski rezultat u iznosu od 142 hiljade
dinara.
4) Kao š to je navedeno u napomeni broj 9 uz finansijske izveštaje Društvo nije obaveze sa
valutnom klauzulom obračunalo po kursu strane valute za koju je vezana valutna klauzula,
čime je potcenilo finansijske rashode i kratkoročne finansijske obaveze a precenilo finansijski
rezultat u iznosu od 2.906 hiljada dinara.
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetog u pasusu Osnova za mišljenje sa
rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa
Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog
izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.
2
Nastavak - Strana 3
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:
1. Prilikom sastavljanja finansijskih izvešzaja za 2013. godinu poreski bilans je sastavljen na
osnovu poznatih podataka na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. S obzirom na zakonski rok
dostavljanja poreskog bilansa, shodno Zakonu o porezu na dobit (30.06.2014) godine, postoji
mogućnost izmene navedenih podataka u poreskom bilansu.
2) Kao što je navedeno u napomeni broj D1 uz finansijske izveštaje, Društvo pri prvoj primeni
MRS (MSFI - 1) a i kasnije do dana bilansa, nekretnine, potrojenja i oprema nije procenilo po
fer vrednosti u skladu sa MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema, zbog čega se nismo
mogli uveriti da su nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani po poštenoj (fer) vrednosti,
tim pre što je sadašnja vrednost opreme ravna nuli.
3) Kao što je navedeno u napomeni 24 uz finansijske izveštaje, koeficijent finansijske
stabilnosti je 1,88, što znači da je dugoročno vezana imovina veća od trajnog i dugoročnog
kapitala za 22.218 hiljada dinara, što otežava održavanje likvidnosti.
Ostala pitanja
(1) U toku revizije smo se uverili da Društvo shodno članu 50. Zakona o tržištu kapitala
sastavlja godišnji izveštaj o poslovanju, koji je dužno da dostavi Komisiji za hartije od
vrednosti Republike Srbije najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne godine.
Beograd,19.03.2014. godine
3
"Šumadija''a.d. Rača
BILANS STANJA
na dan 31.12.2013. godine
hiljada dinara
POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
E. VANBILANSNA AKTIVA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Tekuća
godina
Prethodna
godina
47.260
49.433
1
46.888
49.061
1
1
38.968
7.920
40.926
8.135
2
2
372
372
372
372
3
4.762
114
5.863
458
0
4.648
5.405
4
4.448
5.167
5
6
142
58
142
96
52.022
55.296
52.022
55.296
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"Šumadija''a.d. Rača
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
Odgovorno lice za sastavljanje fin. izveštaja:
M.P.
Mića Radojević
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Tekuća
godina
Prethodna
godina
7
25.156
85.526
31.764
85.526
7
60.370
53.762
0
26.866
23.532
9
26.866
24.289
23.532
22.339
10
11
673
1.904
1.193
52.022
55.296
8
Direktor:
Jadranka Stojković
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"Šumadija''a.d. Rača
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, nak. zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Tekuća
godina
Prethodna
godina
12
12
2.818
281
2.987
12
13
13
13
13
13
13
2.537
8.978
281
1.050
3.968
2.173
1.506
2.987
4.936
6.160
306
1.949
264
94
162
1.369
6.608
2.986
6.608
2.986
14
15
16
17
142
726
504
2.173
1.533
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
18
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"Šumadija''a.d. Rača
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
POZICIJA
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MAT. PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Odgovorno lice za sastavljanje fin. izveštaja:
31
Tekuća
godina
Prethodna
godina
6.608
2.986
0
0
Direktor:
M.P.
Mića Radojević
Jadranka Stojković
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"Šumadija''a.d. Rača
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktiv. invest.(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
hiljada dinara
Prethodna
godina
Tekuća
godina
5.475
3.670
5.475
5.513
2.988
2.064
142
3.670
3.684
2.192
1.263
89
319
140
38
14
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"Šumadija''a.d. Rača
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
Tekuća
godina
POZICIJA
Prethodna
godina
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratk. krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktiv. finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČ. OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
Odgovorno lice za sastavljanje fin. izveštaja:
5.475
5.513
3.670
3.684
38
96
14
110
58
96
Direktor:
M.P.
Mića Radojević
Jadranka Stojković
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
"Šumadija''a.d. Rača
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
hiljada dinara
OPIS
Osnovni kapital
Stanje na dan: 01.01.2012. godine
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena
računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena
računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2012.
godine
Ukupna povećanja u prethodnoj godini
Gubitak do
visine kapitala
Ukupno
85.526
53.762
31.764
85.526
53.762
31.764
85.526
53.762
31.764
85.526
53.762
31.764
6.608
(6.608)
60.370
25.156
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2012. godine
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena
računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena
računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje
Korigovano početno stanje
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
Stanje na dan: 31.12.2013. godine
85.526
Odgovorno lice za sastavljanje fin. izveštaja:
Direktor:
M.P.
Mića Radojević
Jadranka Stojković
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 30 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU
Akcionarsko Društvo za trgovinu i ugostiteljstvo " ŠUMADIJA" a.d. Rača, ulica Krađorđeva
broj 17, (U daljem tekstu Društvo), osnovano je 19.03.1949. godine, Rešenjem Narodnog
odbora Sreza u Rači, broj 103, kao TRUP "ŠUMADIJA" Rača, a od 15.12.1989. godine
Rešenjem Okružnog privrednog suda u Kragujevcu, transformiše se u Radnu organizaciju za
promet na veliko i malo i ugostiteljstvo "Šumadija" Rača.
Dana 22.02.1994. godine preduzeće se transformiše u deoničarsko društvo za trgovinu i
ugostiteljstvo i tako posluje do 27.02.2003. godine kada je po Ugovoru o kupoprodaji Ov. br.
510/03 prodato i na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Kragujevcu, br. Fi 442/03 od
08.04.2003. godine upisano kao akcionarsko Društvo za trgovinu i ugostiteljstvo
"ŠUMADIJA" A.D. RAČA.
Prema potvrdi Agencije za privatizaciju od 27.02.2003. godine i Ugovora o kupoprodaji Ov.
br. 510/03 verifikovana je i upisana u sudski registar struktura kapitala i to:
- 70% akcijski kapital na ime većinskih vlasnika i
- 30% na ime besplatnih akcija radnicima.
Dana 02.10.2003. godine, shodno članu 7.3.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala,
izvršena je prodaja 4.079 akcija i verifikovano povećanje akcijskog kapitala u iznosu od 4.079
hiljada dinara u sudskom registru, tako da ukupna vrednost kapitala upisanog u sudski registar
iznosi 84.685.000,00 dinara od čega 60.503.000,00 dinara pripada većinskom vlasniku, a
24.182.000,00 dinara manjinskim akcionarima.
Društvo je izvršilo prevođenje u registar privrednih subjekata Rešenjem broj BD.66095/2005
od 08.05.2005. godine, sa upisanim kapitalom od 80.606.000,00 dinara.
Društvo je izvršilo usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima Rešenjem BD
73461/2009 od 03.06.2009. godine sa upisanim akcijskim novčanim kapitalom u iznosu od
1.257.211,66 eur-a.
Kapital upisan u registar Agencije za privredne registre iznosi 1.257.211,66 eur-a u dinarskoj
protivvrednosti na dan upisa u iznosu od 80.606.000,00 dinara.
Kapital upisan u Centralni registar HoV iznosi 80.606.000,00,00 dinara.
Kapital koji se vodi u knjigama Društva iznosi 84.685.000,00 dinara.
Razlika u iznosu od 4.079.000,00 dinara, se odnosi na povećanje kapitala po članu 7.3.1.
Ugovora o kupoprodaji broj510/03 od 27.02.2003.godine, nije upisana u registar Agencije za
privredne registre i u Centralni registar HoV.
Ostali akcijski kapital u iznosu od 841 hiljadu dinara odnosi se na dokapitalizaciju unosom
osnovnih sredstava od strane većinskog vlasnika. Povećanje kapitala nije verifikovano
(upisano) u Agenciji za privredne registre.
11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
Društvo je izvršilo usaglašavanje akata sa Zakonom o privrednim društvima i promene
registrovale u Registar privrednih subjekata Rešenjem broj BD 137261/2012 od 26.10.2012.
godine.
Matični broj Društva: 07113706,
PIB: 101227998,
Šifra delatnosti: 4719 - trgovina i ugostiteljstvo
Oznaka i broj rešenja u sudu: Fi 442/03
Veličina preduzeća: malo
Prosečan broj zaposlenih u toku 2013. godine: 2
12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
a) Finansijski izveštaji su sačinjeni po računovodstvenim propisima Republike Srbije
koje čine:
− Zakon o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, 46/06 i 111/09),
− Međunarodni računovodstveni standardi (»Službeni glasnik RS«, 77/10),
− Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (»Službeni glasnik RS«, 77/10),
− Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva,
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik RS«, 114/06, 119/08, 9/09, 4/10,
3/11 i 101/12),
− Zakon o porezu na dobit pravnih lica (»Službeni glasnik RS«, 25/01, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11 i 119/12),
− Zakon o porezu na dodatu vrednost (»Službeni glasnik RS«, 84/04 i 93/12),
− Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge,
druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik RS«, 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i
101/12).
− Zakon o tržištu kapitala (»Službeni glasnik RS«, 31/11),
− Zakon o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS«, 36/11 i 99/11),
b) Tumačenja komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda do 1. januara 2009.
godine (»Službeni glasnikRS«, 77/10)
IFRIC 1 – Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe,
obnavljanje i sličnih obaveza
IFRIC 2 – Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti
IFRIC 4 – Određivanje da li ugovor sadrži elemente lizinga
IFRIC 5 – Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz
upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine
IFRIC 6 – Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu –
Odlaganje električne i elektronske opreme
IFRIC 7 – Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema MRS 29 Finansijsko
izveštavanje u hiperinflatornim privredama
IFRIC 8 – Delokrug MSFI 2
IFRIC 9 – Ponovna procena ugrađenih derivata
IFRIC 10 – Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti
IFRIC 11 – MSFI 2 – Grupne transakcije i transakcije državnim hartijama od vred
IFRIC 12 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
IFRIC 13 – Programi lojalnosti klijenata
IFRIC 14 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i
njihova interakcija
IFRIC 15 – Sporazumi za izgranju nekretnina
IFRIC 16 – Hedžing neto investicije u inostranom poslovanju
IFRIC 17 – Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima
13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
c) Odgovori na pitanje Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (»Službeni
glasnik RS«, 77/10)
SIC 7 – Uvođenje evra
SIC 10 – Državna pomoć - Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima
SIC 12 – Konsolidacija - Entiteti za posebne namene
SIC 13 – Zajednički kontrolisani entiteti - nemonetarni ulozi učesnika u
zajedničkom poduhvatu
SIC 15 – Operativni lizing - podsticaji
SIC 21 – Porez na dobitak – povraćaj revalorizovanih sredstava
SIC 25 – Porez na dobitak - promene por. statusa entiteta ili njegovih akcionara
SIC 27 – Procena suštine transakcije koje uključuju pravni oblik lizinga
SIC 29 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: Obelodanjivanje
SIC 31 – Prihod - transakcije razmene koje uključuju i usluge reklamiranja
SIC 32 – Nematerijalna imovina - Troškovi veb-sajta.
14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
DRUŠTVA
B1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu. Početno
priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.
Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog veka.
Nekretnina, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrednosti (paragraf 30 MRS 16).
Naše je mišljenje, s obzirom na visinu vladajuće stope inflacije, da bi ova imovina bila
realnije vrednovana po poštenoj (fer) vrednosti iz paragrafa 31 MRS 16.
B2. INVESTICIONE NEKRETNINE
Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Priznavanje investicionih nekretnina
vrši se po nabavnoj ceni. U toku korisnog veka građevinski objekti u okviru investicionih
nekretnina se amortizuju
B3. AMORTIZACIJA
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrednost. Metod obračuna je proporcionalan
(paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo primenjuje sledeće stope amortizacije:
- Građevinski objekti
1,8%
- Oprema u ugostiteljstvu
12,5%
- Klima uređaji
15%
B4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
B4.1. Učešće u kapitalu
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se
ovako:
- ako su dati u dinarima po knjigovodstvenoj vrednosti,
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj ceni akcije na dan
bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne
razlike na teret finansijskih rashoda.
15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
B5. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se
po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove
nabavke.
Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po
prosečnoj nabavnoj ceni.
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe
niža od knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika
se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva
B6. POTRAŽIVANJA - - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci u zemlji) potraživanja
iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu, potraživanja
od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu
preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak).
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća,
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B7. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite date
radnicima.
Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za
365 dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata gotovinu na poslovnom
računu u domaćoj valuti.
B8. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital i ostali ostali osnovni kapital.
Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine do visine kapitala su ispravka vrednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti.
B9. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za verovatne troškove.
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
B10. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa
rokom dospeća do godinu dana a odnose se na pozajmice od vlasnika za likvidnost firme.
Dinarske kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalno vrednosti a obaveze u
stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan
bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.
B11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Dinarske
obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po
srednjem kursu na dan bilansa.
B12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu zarada i
naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za
dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i
nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu, obaveze za
obustavljene neto zarade i ostale obaveze.
B13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu
na dobitak i MRS 12 - Porez na dobitak, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.
B14. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
B14.1. Poslovne prihode čine:
- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste
nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni,
- prihodi od zakupa,
B14.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala za izradu,
troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada,
ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
B15. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
B15.1. Finansijske prihode prihode čine finansijski prihodi od kamata, od pozitivnih
kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.
B15.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih
razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.
17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
"Šumadija''a.d. Rača
B16. OSTALI PRIHODI I RASHODI
B16.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih
nekretnina, učešća u kapitalu, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu
ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoročnih
rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti imovine koje čine:
prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih
plasmana, zaliha, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od
usklađivanja vrednosti ostale imovine.
B16.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina, postrojenja,
opreme, investicionih nekretnina, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, rashodi po
osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja. Ostali
rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine (obezvređenje nekretnina,
postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrednosti, obezvređenje
zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
B17. POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak obračunava se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (''Službeni glasnik
RS'', 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 119/12 i 47/2013). Poreska osnovica utvrđuje se
poreskim bilansom i poreskom prijavom a poreska stopa je 15%.
18
OBELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Hiljada dinara
Nabavna vrednost na
početku godine
Nabavna vrednost na kraju
godine
Građevinski
objekti
Postrojenja i
oprema
Investicione
nekretnine
107.265
14.977
15.285
137.527
107.265
14.977
15.285
137.527
66.339
14.977
7.150
88.466
14.977
215
215
7.365
2.173
2.173
90.639
Ukupno
Kumulirana ispravka na
početku godine
Povećanje:
Amortizacija
Stanje na kraju godine
1.958
1.958
68.297
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2013. godine
38.968
7.920
46.888
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2012. godine
40.926
8.135
49.061
Vlasništvo nad objektima:
- Poslovni objekat u ul. Kralja Petra br. bb, upisan u list nepokretnosti br. 874, na kp br.
658/2, KO Rača, kao nosilac prava na ojektu - držalac "Šumadija" a.d. Rača a svojina
mešovita.
- Poslovni objekat ugostiteljstva u ul. Karađorđeva broj 17, upisan u list nepokretnosti br. 874,
na kp. br. 573/1 KO Rača, kao nosilac prava korišćenja je "Šumadija" a.d. Rača a svojina
mešovita.
- Poslovni objekati u selu Sipić, upisani u list nepokretnosti br. 524, na kp. br. 3164. KO Sipić
kao nosilac prava na objektima upisana j Mesna zajednica Sipić a svojina državna.
- Stambeno poslovni objekat ul. Kralja Petra br.1, upisan u list nepokretnosti br. 874, na kp.
br. 312/12 KO Rača, kao oblik svojine je mešovito, kao nosilac prava na objektu je
"Šumadija" a.d. Rača.
- Stambena zgrada za kolektivno stanovanje u ul. Karađorđeva broj 71, upisan u list
nepokretnosti br. 1051, na kp. br. 398/4 KO Rača, kao pravo korišćenja je mešovito, kao
nosilac prava na objektu su vlasnici posebnih delova zgrade upisani u list nepokretnosti.
- Zemljište pod objektima je gradsko odnosno državno.
Nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrednosti (paragraf 30 MRS 16). .
Priznavanje investicionih nekretnina vrši se po nabavnoj ceni. U toku korisnog veka
građevinski objekti u okviru investicionih nekretnina se amortizuju.
19
Amortizacija nekretnina je obračunata i evidentirana na rashodima.
2.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
1. Bruto vrednost na početku godine
2. Bruto vrednosti na kraju godine (1)
Neto vrednost 31.12.2013. godine (2)
Neto vrednost 31.12.2012. godine (1)
Ostali dugoročni
finansijski plasmani
372
372
372
372
Ukupno
372
372
372
372
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana evidentirana su ulaganja u akcijski kapital ,,Credy
banke" a.d. Kragujevac. Dugoročni finansijski plasmani su usaglašeni u skladu sa članom 20.
Zakona o računovodstvu i reviziji.
3.
ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrednost
1.2. Ispravka vrednosti (otpis)
2. Roba (2.1-2.2)
2.1. Bruto vrednost robe
2.2. Ukalkulisana razlika u ceni
I Zalihe - neto (1 + 2)
18
507
489
18
18
507
489
344
385
41
362
1. Bruto dati avansi
II Dati avansi - neto (1)
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
96
96
114
96
96
458
Sitan inventar i alat u upotrebi su usaglašeni sa popisom. Obračun izlaza zaliha materijala,
rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po prosečnoj nabavnoj ceni.
Starosna struktura avansa
Hiljada dinara
Preko godinu
Ukupno
dana
Dati avansi, bruto
96
96
Dati avansi, neto
96
96
Potraživanja za date avanse nisu usaglašena u skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu i
reviziji.
Starost datih avansa u danima
20
Društvo nije izvršilo obezvređenje datih avansa starijih od godinu dana, u iznosu od 96
hiljada dinara
4.
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Hiljada dinara
Kupci u zemlji
Bruto potraživanje na početku godine
Bruto potraživanje na kraju godine
Ispravka vrednosti na početku godine
Ispravka vrednosti na kraju godine
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
5.330
4.686
238
238
Druga
potraživanja
75
4.448
5.092
Potraživanja ukupno
5.405
4.686
238
238
4.448
5.167
75
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva predviđen je indirektan
otpis za sva potraživanja starija od godinu dana i direktan otpis ako je nenaplativost
dokumentovana, prema odluci organa upravljanja.
Na osnovu prezentirane dokumentacije (izvoda otvorenih stavki) i sprovedene nezavisne
potvde salda za najznačajnija kratkoročna potraživanja pružamo zadovoljavajući dokaz o
usaglašenosti sa dužnicima..
Starost potraživanja u danima
1
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja do
365 dana
starosti
2
Potraživanja
starija od
godinu dana
3
1.598
Ukupno
(2+3)
4
3.088
238
2.850
1.598
4.686
238
4.448
Društvo nije vršilo obezvređenje potraživanja koja su starija od godinu dana u iznosu od
2.850 hiljada dinara, prema Odluci organa upravljanja.
5.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Bruto stanje na početku godine
Bruto stanje na kraju godine
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
Kratkoročni krediti u
zemlji
142
142
142
142
Ukupno
142
142
142
142
21
1) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
u hiljadama
Vrsta plasmana
Kratkoročni krediti dati radnicima
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
datum
plasman
2008.god
Rok dospeća
Valuta
1.godina
nema
neto
iznos
142
142
Kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 142 hiljade dinara odnose se na date robne
kredite radnicima, bez kamate, na rok od godinu dana. Krediti se ne servisiraju redovno i
stariji su od godinu dana, pa je dat predlog za obezvređenje istih.
6.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Dinarski poslovni račun
UKUPNO (1)
31. decembra
2012.
96
96
58
58
Sredstva na poslovnim računima odogovaraju zbiru izvoda banke na dan bilansa.
7.
KAPITAL
31. decembra
2013.
Hiljada dinara
31. decembra
2012.
1. Akcijski kapital
2. Dokapitaizacija većinskog vlasnika po ugovru o
kupoprodaji broj 510 /03
3. Ostali osnovni kapital
80.606
80.606
4.079
4.079
841
841
I. Svega osnovni kapital (1 do 3)
85.526
85.526
4. Gubitak do visine kapitala ranijih godina
5. Gubitak do visine kapitala tekuće godine
II. Svega gubitak do visine kapitala (4+5)
KAPITAL (I-II)
53.762
6.608
60.370
25.156
50.776
2.896
53.762
31.764
Kapital upisan u registar Agencije za privredne registre iznosi 1.257.211,66 eur-a u dinarskoj
protivvrednosti na dan upisa u iznosu od 80.606.000,00 dinara.
Kapital upisan u Centralni registar HoV iznosi 80.606.000,00,00 dinara.
Kapital koji se vodi u knjigama Društva iznosi 84.685.000,00 dinara.
Razlika u iznosu od 4.079.000,00 dinara, se odnosi na povećanje kapitala po članu 7.3.1.
Ugovora o kupoprodaji broj510/03 od 27.02.2003.godine, nije upisana u registar Agencije za
privredne registre i u Centralni registar HoV.
22
Ostali akcijski kapital u iznosu od 841 hiljadu dinara odnosi se na dokapitalizaciju unosom
osnovnih sredstava od strane većinskog vlasnika. Povećanje kapitala nije verifikovano
(upisano) u Agenciji za privredne registre.
Članom 589 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, 36/11 i 99/11) APR je
obavezana da registrovani osnovni kapital iskaže u dinarima po srednjem kursu dinara na dan
uplate. Prema našem saznanju APR nije izvršio preračun osnovnog kapitala u dinare u skladu
sa članom 589 ZPD, pa zato nije uskladjena dinarska vrednost osnovnog kapitala u registru i
na računima osnovnog kapitala privrednog društva.
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a) Osnovni kapital
Hiljada dinara
Akcijski
kapital
Stanje na početku
godine
Stanje 31.12. tekuće
godine
b)
Dokapitalizacija
vlasnika po ugovoru
Ostali
osnovni
kapital
Ukupno
80.606
4.079
841
85.526
80.606
4.079
841
85.526
Gubitak do visine kapitala
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Stanje 31.12. tekuće godine
Hiljada dinara
53.762
6.608
60.370
Struktura akcijskog kapitala upisana u Centralni registar HoV:
Prema izveštaju Centralnog registra HoV, na dan revizije, struktura akcijskog kapitala
upisanog u registar je:
Broj
Broj
% akcija
Iznos u 000
akcionara
akcija
Većinski akcionar
1
56.424
69,99975%
56.424
Manjinski akcionari
71
7.874
9,76851%
7.874
Akcijski fond
1
16.308
20,23174%
16.308
73
80.606
100,00%
80.606
Svega akcijski kapital
Nominalna vrednost jedne akcije je 1.000,00 dinara.
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 312,085 dinara.
Nije bilo trgovanja na berzi tokom 2013. godine
Akcije koje nisu upisane u APR i Centralni registar HoV odnose se na:
Broj
Broj
% akcija
akcionara
akcija
Većinski akcionar
1
4.920
100%
Nominalna vrednost jedne akcije je 1.000,00 dinara
Iznos u 000
4.920
23
8.
DUGOROČNA REZERVISANJA
Društvo nije izvršilo rezervisanje za otpremnine, jubilarne nagrade i druga rezervisanja za
zaposlene u skladu sa MRS 19 - Primanja zaposlenih. Prema članu 22a Zakona o porezu na
dobit rezervisanja po prethodno navedenim osnovama ne priznaju se u Poreskom bilansu i za
iznos ovih rezervisanja vrši se uvećanje poreske osnovice.
9.
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Kratkoročne finansijske obaveze
UKUPNO (1)
31. decembra
2012.
24.289
24.289
22.339
22.339
Ostale krtkoročne finansijske obaveze, odnose se na obaveze prema većinskom vlasniku na
ime pozajmica za likvidnost po Ugovorima, bez kamate, sa rokom vraćanja do godinu dana
uz valutnu klauzulu, koja je predviđena aneksom ugovora od 31.12.2012. godine, po
srednjem kursu.
Obaveza je usaglašena sa većinskim vlasnikom u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji.
Kreditor
Rok
otplate
1
2
Valuta u
kojoj je
pozajmica
uzeta
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
hiljada
dinara
4
5
6
7
nema
eur
213.482
Kamatna
Obezbeđenje
stopa
3
Pozajmica osnivača
1. god. valut.klauz.
a) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
24.289
24.289
Društvo nije obaveze sa valutnom klauzulom obračunalo po kursu strane valute za koju je
vezana valutna klauzula.
10.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Dobavljači u zemlji
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1)
673
673
31. decembra
2012.
1.193
1.193
Na osnovu prezentirane dokumentacije (izvoda otvorenih stavki) za najznačajnije kratkoročne
obaveze prikupili smo zadovoljavajući dokaz o usaglašenosti istih.
24
11.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 )
31. decembra
2012.
1.904
1.904
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada odnose se na ukalkulisane obaveze za neto lične
dohodke po sudkoj presudi za dva radnika za period od 1.03.2008. godine do 02.02.2012.
godine.
12.
POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
I. Prihodi od prodaje robe (1)
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)
b) Ostali prihodi
2. Prihodi od zakupnine
3. Ostali poslovni prihodi
B. OSTALI PRIHODI (2 + 3)
POSLOVNI PRIHODI (A+B)
01.01-31.12.
2012.
281
281
281
1.317
1.220
2.537
2.818
2.987
2.987
2.987
Ostali poslovni prihodi u iznosu od 1.220 hiljada dinara odnosi se na refundaciju komunalija
od zakupaca.
13.
POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Nabavna vrednost prodate robe
I. Nabavna vrednost prodate robe (1)
2. Troškovi materijala za izradu
3. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
4. Troškovi goriva i energije
01.01-31.12.
2012.
281
281
344
37
669
713
II. Troškovi materijala (2 do 4)
1.050
726
5. Troškovi zarada i naknada (bruto)
6. Troškovi poreza i dopr. na zarade i naknade na teret posl.
7. Ostali lični rashodi i naknade
2.546
1.348
74
424
80
13
25
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (5 do 7)
3.968
504
2.173
2.173
115
114
204
433
545
4
26
423
75
2.173
2.173
53
141
337
531
318
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
1.073
1.506
1.002
1.533
POSLOVNI RASHODI (I do V)
8.978
4.936
8. Troškovi amortizacije
IV. Troškovi amortizacije i rezerv. - ukupno (8)
9. Troškovi transportnih usluga
10. Troškovi usluga na održavanju
11. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (9 do 11)
12. Troškovi neproizvodnih usluga
13. Troškovi reprezentacije
14. Troškovi platnog prometa
15. Troškovi poreza
16. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (12 do 16)
15
640
29
POSLOVNI GUBITAK
6.160
1.949
Ostali lični rashodi i naknade u iznosu od 74 hiljade dinara odnose se na naknadu prevoza na
posao i sa posla.
Troškovi ostalih usluga u iznosu od 204 hiljade dinara odnose se na troškove komunalnih
usluga.
Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 75 hiljada dinara odnose se na sudske takse, takse za
isticanje firme i dr.
14.
FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Ostali finansijski prihodi
264
FINANSIJSKI PRIHODI (1)
264
15.
FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Rashodi kamata
FINANSIJSKI RASHODI (1)
142
142
01.01-31.12.
2012.
94
94
26
16.
OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Ostali nepomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI (1 )
17.
01.01-31.12.
2012.
162
162
OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Ostali nepomenuti rashodi
OSTALI RASHODI (1)
306
306
01.01-31.12.
2012.
1.369
1.369
Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 306 hiljada dinara odnose se na troškove sporova i
veštačenja.
18.
DOBITAK I GUBITAK
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Gubitak pre oporezivanja
6.608
2.986
Neto gubitak (1)
6.608
2.986
19.
POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Sudski sporovi
Prema izjavi rukovodstva Društvo nema materijalno značajnih sudskih sporova u toku, osim
radnih sporova.
Društvo nema drugih potencijalnih obaveza, niti terećenja nad imovinom.
20.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i
kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na
vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim
rizicima.
27
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji.
Tržišni rizik
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je
tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak
upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.
Devizni rizik
Izloženost Društva deviznom riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugoročne finansijske
plasmane, kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente,
dugoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz
poslovanja nominirane u stranoj valuti.
Rizik likvidnosti
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća
obaveza.
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:
2013. godina
dо 1
Hiljada dinara
Ukupno
Obaveze iz poslovanja
Krat. finan. obaveze
Ostale krat. obaveze
673
24.289
1.904
26.866
673
24.289
1.904
26.866
2012. godina
Dugoročni krediti
Krat. finan. obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale krat. obaveze
dо 1
22.339
1.193
23.532
Ukupno
22.339
1.193
23.532
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg
datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).
21.
UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.
Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.
28
Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao
odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što
se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu
stanja i neto zaduženosti.
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine su bili sledeći:
Hiljada dinara
Ukupna zaduženost
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
673
58
22.339
96
Neto zaduženost
Kapital
615
25.156
22.243
31.764
Ukupni kapital
25.771
54.007
Pokazatelj zaduženosti
2,40%
41,20%
*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finanansijske obaveze
**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala
Ključno rukovodstvo Društva čine direktori (izvršni i neizvršni) i članovi Nadzornog odbora.
22.
NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti)
i načelu stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o
tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog
perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu
gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u
budućem periodu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
budućnosti.
23.
SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
a) Srednji kurs važnijih stranih valuta je:
1 EUR
1 USD
1 CHF
31.12.2013.
114,6421
83,1282
93,5472
31.12.2012.
113,7183
86,1763
94,1922
b) Koeficijenti rasta cena na malo u Republici Srbiji (godišnja inflacija):
29
Mesec
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
2013.
2012.
0,6
1,1
1,1
1,9
2,9
3,0
2,0
2,5
2,5
2,6
2,0
0,1
0,9
2,0
2,6
4,1
5,2
5,4
7,1
9,6
12,7
12,6
12,2
24. FINANSIJSKA STABILNOST
1. Stalna imovina
2. Zalihe i dati avansi
I. Dugoročno vezana imovina (1 +2)
3. Kapital umanjen za gubitke do visine kapitala
II. Trajni i dugoročni kapital (3)
Koeficijent finansijske stabilnosti (I/II)
Razlika
Tekuća
godina
47.260
114
47.374
25.156
25.156
Prethodna
godina
49.433
458
49.891
31.764
31.764
1,88
1,57
22.218
18.127
Koeficijent finansijske stabilnosti je viši od jedan, dugoročno vezana imovina je veća od
trajnog i dugoročnog kapitala u iznosu od 22.218 hiljade dinara, što znači da je u oblasti
dugoročnog finansiranja otežano održavanje likvidnosti
Odgovorno lice za sastavljanje fin. izveštaja:
M.P.
Mića Radojević
Direktor:
Jadranka Stojković
30
Pismo o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema
upravljanja rizicima i sistema interne kontrole
PREDMET: Revizija finansijskih izveštaja za 2013. godinu
I
UVOD
U skladu sa ugovorom zaključenim između "Šumadija" a.d. Rača (u daljem tekstu „Društvo“) i
“EUROAUDIT” d.o.o. Beograd o obavljanju poslova revizije, vršimo završne poslove revizije
finansijskih izveštaja za 2013. godinu Društva.
Reviziju vršimo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima revizije
(MSR-ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Reviziju smo izvršili na način koji
omogućava da se u razumnoj meri uverimo da računovodstvene evidencije ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze. Revizija je uključila ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, koji
potkrepljuju iznose u računovodstvenim evidencijama za period 01. januar – 31. decembar 2013.
godine. Takođe, smo izvršili ocenu korišćenih računovodstvenih načela i značajnih procena izvršenih
od strane rukovodstva.
Vreme obavljanja revizije
Reviziju finansijskih izveštaja za period 01.01.2013-31.12.2013. godine smo obavili u periodu od
zaključenja ugovora do 19.03.2014.godine. U toku revizije, usredsredili smo se na ispitivanje
valjanosti iznosa koji su iskazani u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2013. godine.
Naša ispitivanja vršimo na bazi uzoraka. Uočene nepravilnosti tokom obavljanja posla revizije,
navedene u ovom pismu ne isključuju eventualno postojanje i drugih slabosti i nepravilnosti u sistemu
Vašeg Društva.
Prema stavu 6. člana 54. Zakona o tržištu kapitala revizor je dužan da dostavi Komisiji za hartije od
vrednosti i organima upravljanja mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu
upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola i da svoje zaključke i nalaze uvrsti u obavezan
sadržaj pisma rukovodstvu.
Obim ispitivanja
Obim ispitivanja sveli smo na nivo koji smo, u datim okolnostima, smatrali dovoljnim da izrazimo
mišljenje o objektivnosti i istinitosti finansijskih izveštaja za 2013. godinu Vašeg Društva i mišljenje o
efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih
kontrola.
31
II
NEDOSTACI UOČENI U POSTUPKU VRŠENJA REVIZIJE
U Izveštaju nezavisnog revizora izrazili smo materijalno značajne rezerve koje imaju uticaj na
finansijske izveštaje Društva za 2013. godinu, prema sledećem:
1. Društvo nije izvršilo obezvređenje datih avansa starijih od godinu dana, čime je potcenilo
rashode perioda, a precenilo potraživanja za date avanse i finansijski rezultat u iznosu od 96
hiljada dinara.
2) Kao što je navedeno u napomeni broj 4 uz finansijske izveštaje, Društvo nije vršilo
obezvređenje potraživanja koja su starija od godinu dana u iznosu od 2.850 hiljada dinara,
čime je precenilo potraživanja od kupaca i finansijski rezultat a potcenilo rashode od
obezvređenja u iznosu od 2.850 hiljada dinara.
3) Kao što je navedeno u napomeni broj 5 uz finansijske izveštaje, kratkoročni finansijski
plasmani u iznosu od 142 hiljade dinara odnose se na date robne kredite radnicima, bez
kamate, na rok od godinu dana. Krediti se ne servisiraju redovno i stariji su od godinu dana,
pa je trebalo izvršiti obezvređenje istih. Društvo je potcenilo rashode obezvređenja, a
precenilo kratkoročne finansijske plasmane i finansijski rezultat u iznosu od 142 hiljade
dinara.
4) Kao š to je navedeno u napomeni broj 9 uz finansijske izveštaje Društvo nije obaveze sa
valutnom klauzulom obračunalo po kursu strane valute za koju je vezana valutna klauzula,
čime je potcenilo finansijske rashode i kratkoročne finansijske obaveze a precenilo finansijski
rezultat u iznosu od 2.906 hiljada dinara.
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:
1. Prilikom sastavljanja finansijskih izvešzaja za 2013. godinu poreski bilans je sastavljen na
osnovu poznatih podataka na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. S obzirom na zakonski rok
dostavljanja poreskog bilansa, shodno Zakonu o porezu na dobit (30.06.2014) godine, postoji
mogućnost izmene navedenih podataka u poreskom bilansu.
2) Kao što je navedeno u napomeni broj D1 uz finansijske izveštaje, Društvo pri prvoj
primeni MRS (MSFI - 1) a i kasnije do dana bilansa, nekretnine, potrojenja i oprema nije
procenilo po fer vrednosti u skladu sa MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema, zbog čega
se nismo mogli uveriti da su nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani po poštenoj (fer)
vrednosti, tim pre što je sadašnja vrednost opreme ravna nuli.
3) Kao što je navedeno u napomeni 24 uz finansijske izveštaje, koeficijent finansijske
stabilnosti je 1,88, što znači da je dugoročno vezana imovina veća od trajnog i dugoročnog
kapitala za 22.218 hiljada dinara, što otežava održavanje likvidnosti.
Osim rezerve i skratanja pažnje izraženih u Izveštaju nezavisnog revizora nismo oučili
nedostatke i obelodanili u Napomenama uz Izveštaj nezavisnog revizora, koji nemaju
materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u odnosu na ukupno ostvarene prihode
Društva, kao i na nedostatke za koje su korekcije izvršene do dana revizije.
Društvo nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom formiralo Komisiju za
reviziju, čiji je zadatak unapređenje poslovanja društva, kao i poboljšanje efikasnosti
upravljanja rizicima, internim kontrolama i procesom upravljanja.
Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni deo i odvija se u skladu sa
neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mesta.
Nema podataka šta je kontrolisano, na osnovu testa SIK utvrđeno da sistem internih kontrola ne
funkcioniše i društvo ne vrši upravljanje rizicima.
32
3.
III ZAVRŠNE NAPOMENE
Pored toga, sve prethodno navedene sugestije treba uzeti u obzir prilikom sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2014 godinu, kako bi izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu, u delu
prethodno navedenih sugestija bio bez kvalifikacija.
S poštovanjem,
Licencirani Ovlašćeni revizor,
dr Jovan rodić
33
Download

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE