INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE PROCJENA IMOVINE I OBAVEZA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA “MONETA” A.D. PODGORICA NA DAN 31. 12. 2011. GODINE INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE Momišići, Malo Brdo, "A", N/3 i N/4, 81000 Podgorica CRNAԛGORA Tel/faks: +382 20 227 708 E‐mail: [email protected] Internet: www.irrcg.co.me PROCJENA IMOVINE I OBAVEZA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA “MONETA” A.D. PODGORICA NA DAN 31. 12. 2011. GODINE Dokument: Procjenjivač: Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica na dan 31. 12. 2011. godine Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista Podgorica, januar 2012. godine SADRŽAJ DOKUMENT: Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica na dan 31. 12. 2011. godine Izjava procjenjivača Fond zajedničkog ulaganja „MONETA“ A.D. Podgorica Osnovne informacije o fondu Predmet i cilj procjene Knjigovodstveno stanje imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja „MONETA“ A.D. na dan 31.12.2011. godine Procijenjena vrijednost Fonda zajedničkog ulaganja „MONETA’’ A.D Zaključak Procjena pozicija imovine ‐bez nekrentina ‐ Napomena procijenitelja Rekapitulacija procijenjenih pozicije imovine fonda Rekapitulacija procjenjenih pozicija obaveza fonda INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE Dokument: Procjenjivač: Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica na dan 31. 12. 2011. godine Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
IZJAVA PROCJENJIVAČA
Izvršili smo po zahtjevu Fonda zajedničkog ulaganja „MONETA“ A.D. Podgorica (u
daljem tekstu: fond) procjenu imovine i obaveza na dan 31.12.2011. godine, koje su
prikazane u njegovom finansijskom knjigovodstvu .
Rukovodstvo fonda je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih
izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji regulišu njihovo finansijsko
izvještavanje, a samim tim i za njihovo prikazivanje u izvještajima .
Ova odgovornost uključuje:
• definisanje i primjenu metoda relevantnih za sastavljanje i prezentaciju
finansijskih pozicija koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja,
kao ni po osnovu kriminalnih radnji ili grešaka;
• odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, i korišćenje najboljih
mogućih računovodstvenih procjena.
Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva fonda korišćenje najboljih
mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekat na prezentirane vrijednosti
imovine i obaveza, i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan
sastavljanja finansijskih izvještaja. Procjene i prosuđivanja se donose na osnovu
istorijskog iskustva i drugih činilaca, uključujući očekivanja u pogledu budućih događaja
za koje se vjeruje da su u okvirima datih okolnosti razumna, gdje rezultati daju dobru
osnovu za procjenu knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza koje se ne mogu jasno
sagledati iz drugih izvora. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama
raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja.
Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim pozicijama koje
predstavljaju stavke imovine i obaveza fonda na dan procjene.
Procjena uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje relevantnih dokaza kojima se
potkrijepljuju iznosi i informacije date u izvještaju o procjeni. Odabrani postupci su
zasnovani na profesionalnom sudu procjenjivača, uključujući procjenu rizika materijalno
značajnih grešaka sadržanih u finansijskim pozicijama, kao i po osnovu nedozvoljenih
radnji ili grešaka.
Procjena takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje
značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije
finansijskih pozicija koje su predmet procjene.
Smatramo da su dokazi koje smo pribavili dovoljni da obezbijeđuju solidnu osnovu za
izražavanje našeg mišljenja o procjeni imovine i obaveza.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
1.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
Fond zajedničkog ulaganja „Moneta ’’ A.D.
Osnovne informacije o fondu
Privatizacioni fond „Moneta ’’ a.d. Podgorica, osnovan je u skladu sa Uredbom o
privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim menadžment preduzećima
(„Sl.list CG , broj 8/99,18/00,49/01,06/02,19/02) od Menadžment preduzeća „Moneta ’’
a.d. Podgorica .Na osnovu člana 16 Zakona o privatizaciji privrede („Sl.list Cg broj
23/96,6/99 i 59/00 ) i člana 10 tačka 1 Uredbe o privatizacionim fondovima i
specijalizovanim
privatnim
menadžment preduzećima
(„Sl.list CG broj
8/99,18/00)Vlada Crne Gore je 27.jula 2001.godine izdala Rješenje broj R-RF 06/01 ,
kojim je data dozvola za osnivanje privatizacionog fonda „Moneta ’’kai i dozvola za
rukovođenje privatizacionim fondom „Moneta’’ od strane Menadžment preduzeća
„Moneta ’’ a.d. Podgorica.
Na osnovu člana 16 Zakona o privatizaciji privrede („SL.list CG broj 23/96,6/99,59/00),
člana 5 stav 2 i člana 24 stav 2 i 3 Uredbe o privatizacionim fondovima i
specijalizovanim
privatnim menadžment
preduzećima („Sl.list Cg broj
8/99,18/00,49/01) Ministarstvo finansija je 31.oktobra 2001.godine donijelo Rješenje
broj 01-2673/1 o upisu privatizacionog fonda „Moneta ’’ u Registar privatizacionih
fondova .
Privatizacioni fond „Moneta’’ poslovao je pod tim nazivom do 29.novembra
2005.godine , kada je na osnovu odredbi Zakona o investicionim fondovima („SL.list
CG broj 49/04) i u skladu sa Pravilima o izdavanju dozvole za rad društvima za
upravljanje investicionim fondovima („Sl.list CG 69/04 ), Komisija za hartije od
vrijednosti izdala je Rješenje o davanju dozvole za rad broj 03-13-1429/4-04
Privatizacionom investicionom fondu „Moneta’’ a.d. Podgorica. Promjena podataka
registrovana je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 28.marta 2005.godine
pod registracionim brojem 11-0000034/001. U skladu sa
navedenim zakonskim
odredbama i Menadžment preduzeće „Moneta’’ a.d. Podgorica mijenja naziv i
postaje Društvo za upravljanje privatizaciono–investicionim fondom „Moneta’’ a.d.
Podgorica .
Privatizaciono-investicioni fond „Moneta’’ a.d. Podgorica
mijenja naziv u Fond
zajedničkog ulaganja „Moneta’’ a.d. Podgorica
i ovu promjenu registruje
u
Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 8.avgusta 2005.godine pod
registracionim brojem 11-0000034/002.
Na dan 31.decembra 2011.godine Fondom zajedničkog ulaganja „Moneta’’ a.d.
(Fond) upravlja Društvo za upravljanje
investicionim fondom „Moneta’’ a.d.
Podgorica , čije je sjedište u Podgorici, Moskovska 93.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
2.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
PREDMET I CILJ PROCJENE
Predmet procjene Fonda zajedničkog ulaganja „MONETA“ A.D. Podgorica, je definisan
članom 170 Zakona o investicionim fondovima (’’Sl.list Crne Gore’’, br.54/11 od
17.11.2011) , na osnovu koga je Nadzorni odbor fonda dužan da angažuje ovlašćenog
procjenjivača da izvrši procjenu imovine i obaveza fonda.
Imovina fonda obuhvata:
1. Stalnu imovinu
• Nekretnine
• Dugoročne finansijske plasmane
2. Obrtnu imovinu
• Potraživanja
• Kratkoročne finansijske plasmane
• Novčana sredstva
Obaveze fonda obuhvataju:
1.Kratkoročne obaveze
• Kratkoročne obaveze iz poslovnih odnosa
• Krtkoročne obaveze iz finansijskog poslovanja
2.Dugoročne obaveze
• Dugoročne obaveze iz poslovnih odnosa
• Dugoročne finansijske obaveze
Cilj procjene je transformacija kojom se postojeći (zatvoreni) investicioni fond osnovan u
skladu sa Uredbom o privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim
menadzment preduzećima, i organizovan u obliku fonda zajedničkog ulaganja,
transformiše u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima u oblike (zatvoreni i
otvoreni fond ) predviđene ovim Zakonom, odnosno da se iz postojećeg fonda po Članu
169 izdvoji dio imovine u otvoreni fond.
Izvještaj o izvršenoj procjeni mora biti dostupan akcionarima u sjedištu društva za
upravljanje, radi omogućavanja uvida, trideset dana prije datuma održavanja skupštine
akcionara, na kojoj će se odlučivati o rokovima i uslovima tranformacije postojećeg
fonda, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
3.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
KNJIGOVODSTVENO STANJE IMOVINE I OBAVEZA FONDA
ZAJEDNIČKOG ULAGANJA „MONETA’’ A.D.
NA DAN 31.12.2011 GODINE
(bez nekretnina)
I. Prema dostavljenom zaključnom listu na dan 31.12.2011 godine Fond
zajedničkog ulaganja „MONETA’’ A.D. Podgorica je imao sledeće
stanje imovine:
1. Kupci u zemlji 10.363,00 EUR-a
2. Potraživanja u iznosu od 320.368,65 EUR-a.
3. Hartije od vrijednosti
Prema pregledu dostavljenom procjenitelju, na dan 31.12.2011. godine fond
’’MONETA’’ a.d. Podgorica je imao u svom portfelju sledeće hartije od
vrijednosti:
R.b
r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Simbol
ARMG
ATMO
AUPR
BERA
BRJE
CGIN
DEKO
DRGM
DRVM
DUKR
DVAM
EURF
GRAD
HLTA
HOMO
IBMR
JGPK
LIPA
LOVO
MAKS
MALP
MIGF
MOBD
Broj
akcija
220
155.000
1.349
30
50
190
146.957
130
20
336
290
757.500
90
30.000
60
110
44.458
2.750
210
310
140
417.748
165
Tržišna cijena
2,8720
0,0550
0,2101
0,2000
23,7500
2,0000
0,1500
9,1800
10,0000
1,0000
0,3000
0,0200
5,0100
0,0100
1,5044
1,5000
8,8856
1.000,0000
149,0000
0,2800
0,0926
120,0000
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
Tržišna
vrijednost
631,84
8.525,00
283,42
6,00
1.187,50
380,00
22.043,55
1.193,40
200,00
336,00
87,00
15.150,00
450,90
300,00
90,26
165,00
395.036,00
2.750.000,00
31.290,00
0,00
39,20
38.683,46
19.800,00
4.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
MONS
MONT
MORG
OTRU
OZVS
PEKA
PEVM
PLAJ
PLAP
PLCO
POIS
PREN
RAIN
RAKO
RASE
RIIN
RUPV
SAIK
SONI
TECG
TRCG
TRCO
TREN
TRNK
TUBI
ULRI
ULTE
USLS
ZETP
ZICG
ZPCG
320
330
35.715
1.184.259
48.117
180
10
50
1.402.190
10
390
3.313.340
350
260
280
410
1.050
30
50
40.585
470
250
161.395
210
20
28.509
3.000
70
447
3.413.430
48.117
1,0209
7,0000
0,2700
0,6500
2,0000
1,9900
0,1900
1,0300
1,0000
0,3427
2,7900
2,8710
2,7900
1,0000
2,8804
4,0000
2,7017
0,5000
0,0440
49,9973
2,0422
1,0000
1,1400
0,8363
0,0503
0,5400
Ukupna vrijednost akcija sa tržišta :
Ostale hartije od vrijednosti :
0,00
0,00
36.461,44
8.289.813,00
12.991,59
117,00
20,00
99,50
266.416,10
10,30
390,00
1.135.481,62
976,50
746,46
781,20
410,00
3.024,42
0,00
200,00
109.648,49
0,00
125,00
7.101,38
10.499,43
0,00
58.221,08
3.000,00
79,80
373,83
171.695,53
25.983,18
13.420.545,38
4.929.652,07
4. Novčana sredstva u iznosu od 74.781,43 Eura
5. Kratkoročno oročena sredstva u iznosu od 8.480.000,00 Eura.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
5.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
II. Prema dostavljenom zaključnom listu na dan 31.12.2011 godine Fond
zajedničkog ulaganja „MONETA ’’ A.D. Podgorica je imao sledeće stanje obaveza:
1. Obaveze po osnovu kupovine nekretnine 120.000,00 EUR
2. Obaveze po osnovu dobavljača u iznosu od 10.894,99 EUR
3. Obaveze po osnovu provizije menadzment preduzeća za 2011 godinu iznos od
72.536,25 EUR
4. Obaveze prema nadzornom odboru iznos od 1.624,67 EUR
5. Obaveze za porez na dobit pravnih lica 48.308,39 EUR
PROCIJENJENA VRIJEDNOST FONDA ZAJEDNIČKOG
ULAGANJA „MONETA’’ A.D
Metodologija korišćena kod procjene finansijskih instrumenata (dugoročnih i
katkoročnih finansijskih plasmana) i obaveza
Kod utvrđivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza fonda za potrebe ovog
izvještaja korišćena je metodologija propisana kroz odredbe Međunarodnih
računovodstvenih standarda ( MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja
(MSFI).
Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog
izvještavanja predviđaju prikazivanje i objelodanjivanje poštene (fer) vrijednosti
finansijskih sredstava i finansijskih obaveza. Za navedene potrebe, pravična (fer)
vrijednost je definisana kao iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti, ili obaveza
izmiriti, u transakciji između dobro obaviještenih i voljnih strana, međusobno suočenih
na aktivnom tržištu. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i
likvidnost kod kupovine i prodaje finansijskih sredstava i obaveza, kao i ostalih
finansijskih instrumenata, i zvanične tržišne informacije nijesu u svakom trenutku
raspoložive. Stoga, pravičnu (fer) vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima
nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtijevaju MRS i MSFI.
Kod izražavanja mišljenja o vrijednosti svake finansijske imovine procjenitelj je imao
obavezu da finansijsku imovinu procjenjuje i vrednuje u skladu sa MRS 39.
Treba istaći da je i fond, kao pravno lice koje je dužno da vodi poslovne knjige u skladu
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, dužan da svoje finansijske izvještaje sastavlja u
skladu sa zahtjevima MRS/MSFI.
S obzirom na namjenu, prema MRS 39, finansijska imovina se raspoređuje u sljedeće
grupe:
1. finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje;
2. finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća;
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
6.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
3. finansijska ulaganja u depozite i potraživanja;
4. finansijska imovina raspoloživa za prodaju.
1. Finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje
Finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje su finansijska imovina koja ispunjava bilo
koji od sljedećih uslova:
• ako je razvrstana kao imovina namijenjena za trgovanje, pod uslovom da je
stečena ili nabavljena sa svrhom prodaje ili ponovne kupovine u roku kraćem od
12 mjeseci, ili ako je prilikom nabavke donijeta Odluka Uprave o njenom
razvrstavanju u ovu kategoriju,
• ako za nju postoji aktivno tržište i ako je njenu vrijednost moguće pouzdano
izmjeriti,
Za finansijsku imovinu namijenjenu aktivnom trgovanju na organizovanim
finansijskim tržištima, fer vrijednost određena je u visini objavljene tržišne cijene
berzanske kotacije na kraju trgovanja na dan bilansa stanja.
Finansijska imovina za koju ne postoji objavljena cijena na aktivnom tržištu, odnosno za
koju ne postoji aktivno tržište, odnosno čiju vrijednost poslije sticanja u daljem periodu
nije moguće pouzdano izmjeriti poštenu vrijednost, ne može se rasporediti u ovu grupu.
Promjene vrijednosti finansijske imovine klasifikovane u ovu grupu na kraju godine se
iskazuju kroz bilans uspjeha.
Upravo će ovaj uslov biti od koristi procjenitelju kod vrednovanja pojedinih hartija od
vrijednosti sadržanih u portfelju fonda, kada ona nije prilikom sticanja razvrstana u jednu
od prethodno navedenih kategorija.
Zbog odredjenih poremećaja i naglog pada vrijednosti mnogih hartija od vrijednosti koji
su se desili na berzanskom trzištu mnogih zemalja, donešen je MSFI 7, kojim je
omogućeno da se hartije od vrijednosti koje su prvobitno svrstane u ovu kategoriju, izvrši
reklasifikacija u drugu grupu (raspoloživa za prodaju). Pravi cilj je bio da se izbjegnu
ogromni gubici koji bi nastali kroz bilans uspjeha, a da se promjene vrijednosti iskažu
kao promjene revalorizacionih rezervi u bilansu stanja.
Sagledavajući budućnost transformacija postojećih investicionih fondova, hartije od
vrijednosti svrstane u ovu kategoriju najčešće će biti one koje će pripasti ‘’otvorenom
fondu’’ u budućoj tranformaciji.
Sa stanovišta ročnosti ovo bi uglavnom trebale da predstavljaju kratkoročne finansijske
plasmane u hartije od vrijednosti.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
7.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
2. Finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća
U ovu grupu raspoređuje se finansijska imovina sa fiksnim ili utvrdivim iznosom
plaćanja i fiksnim dospijećem za koju fond, koji ima namjeru i mogućnost da je drži do
dospijeća.
Fond ne može rasporediti finansijsku imovinu u ovu grupu ako je u tekućoj poslovnoj
godini, ili prethodne dvije godine, znatan dio takvih ulaganja prodao ili prerasporedio
prije dospijeća (znatnim dijelom smatra se onaj dio koji ima značajnu vrijednost u odnosu
na cjelokupnu vrijednost ulaganja koja se drže do dospijeća).
Napominjemo da su i pojedine obveznice koje je fond probavio, iako su imale svoj rok
dospjeća bile u prilici da ih procjenitelj vrednuje kao hartije od vrijednosti namijenjene za
trgovanje, jer se sa njima trgovalo u periodu od sticanja do dana na koji se vrši njihova
procjena.
Finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća početno se vrednuju po trošku
sticanja, uvećana za troškove transakcije koji su nastali na dan transakcije. Trošak
sticanja ne uključuje stečenu kamatu.
Nakon početnog priznavanja, finansijska ulaganja u posjedu do dospijeća vrednuju se u
skladu s amortizovanim troškovima pomoću metode efektivne kamatne stope.
3. Finansijska ulaganja u depozite i potraživanja
Depoziti i potraživanja su finansijska imovina s određenim ili odredivim plaćanjima, koja
se ne kotiraju na aktivnom tržištu.
U tu grupu uvrštavaju se i ulozi u banke i druge finansijske institucije .
Kod početnog priznavanja finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti .
Nakon početnog priznavanja finansijska imovina se vrednuje po metodi efektivne
kamatne stope, prema amortizovanom trošku .
Efektivnom kamatnom stopom smatra se kamatna stopa koja tačno diskontuje
procijenjena buduća novčana plaćanja ili prilive kroz očekivani vijek trajanja finansijskog
instrumenta.
Amortizovanim troškom smatra se trošak finansijske imovine, tj. iznos po kojem se
finansijska imovina početno mjeri, umanjen za iznos otplate glavnice i uvećan za iznos
kumulativnog otpisa primjenom metode efektivne kamatne stope za svaku razliku između
početnog iznosa i iznosa dospijeća.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
8.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
a.
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju
U ovu grupu svrstava se sva finansijska imovina koja je klasifikovana kao raspoloživa za
prodaju, ali koja nije raspoređena u neku od prethodno navedenih grupa .
Tačnije ovoj grupi pripadaju one hartije od vrijednosti koje je fond početno nabavio, i u
daljem periodu nije vršio prodaju (ili nije značajnije vršio prodaju) već je uvećavao
njihov broj sa ciljem da kod emitenta te hartije ima značajan uticaj u vodjenju poslovne
politike.
Ovo ne znači da fond kada je procijenio da neće, ili ne može da ostvari svoj poslovni
interes kroz uticaj na poslovnu politiku, ne može da ih proda. Onog trenutka kada se to
desi, rukovodstvo donosi odluku da ih reklasifikuje u hartije od vrijednosti namijenjene
trgovini, i vrši slobodno njihovu prodaju.
Sa stanovišta ročnosti, ovdje se svrstavaju one hartije od vrijednosti koje imaju
dugoročan karakter.
Kod početnog priznavanja, finansijska imovina mjeri se po fer vrijednosti, odnosno
nabavnoj vrijednosti (ako se vrijednosni papir ne kotira), uključujući sve troškove
sticanja, i priznaje se na datum trgovanja.
Promjene vrijednosti ovih hartija od vrijednosti iskazuju se kroz revalorizacione rezerve u
bilansu stanja, izuzev ukoliko one ne postoje, a postoji čvrst dokaz obezvredjenja u
trenutku procjene i da će se to nastaviti u budućnosti držanjem ovih hartija, onda se ta
promjena vrijednosti može iskazati u bilansu uspjeha.
Sa stanovišta buduće transformacije postojećih investicionih fondova, grupacija ovih
hartija od vrijednosti svakako bi trebala da obuhvati one koje ostaju u portfelju
zatvorenog fonda.
ZAKLJUČAK
Iz prethodno iznešenih napomena o korišćenim metodama procjene izdvajamo sledeće :
• Vrednovanje finansijske imovine fonda, svrstane u grupu namijenjene za
trgovanje i grupe raspoloživih za prodaju vrši se istom metodom, primjenom fer
vrijednosti tako da nema bitnijeg značaja da li je izvršena pravilna klasifikacija
ove imovine u jednu ili drugu grupu,
• Za imovinu koja se kotira na aktivnom tržištu i za koju se trguje, vrijednost je
utvrdjena na osnovu zadnje saldirane cijene te hartije na berzanskom tržištu
ostvarene na dan vrednovanja (procjene), bilo da se radi o tržištu Crne Gore ili
tržišta nekih drugih država za koje je uzet izvještaj sa berze na dan vrednovanja,
• Za finansijsku imovinu koja se nije kotirala na berzanskom tržištu u dužem
periodu, koristili smo njenu poslednju cijenu sa tržišta, uzimajući u obzir
mogućnost obezvredjenja te hartije i razloge njene neaktivnosti na berzi,
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
9.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
•
•
•
Kod finansijske imovine čiji emitent je u stečaju vrijednost je utvrdjena na osnovu
utvrdjene vrijednosti stečajne imovine od strane stečajnog upravnika i donešenog
rješenja o utvrdjivanju vrijednosti koja sprovodjenjem postupka stečaja, pripada
fondu po osnovu vlasništva nad tim akcijama,
Kod udjela u drugim preduzećima korišćena je nabavna vrijednost udjela kao
vrijednost te imovine, uzimajući u obzir mišljenje rukovodstva o eventualnoj
mogućnosti obezvredjenja,
Kao materijalno značajne stavke finansijske imovine uzete su sve stavke (akcije)
čija ukupna vrijednost (broj akcija x pojedinačna vrijednost) po iskazanoj
knjigovodstvenoj vrijednosti prelazi 1.000,00 EUR-a, smatrajući da manje stavke
nemaju sa stanovišta ukupne vrijednosti fonda materijalni značaj niti kod
finansijskog izvještavanja, niti bitnijeg značaja kod iskazivanja vrijednosti od
strane procjenjivača.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
10.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
Procjena pozicija imovine
-bez nekrentina1. Kupci u zemlji
Iskazana pozicija ’’Kupci u zemlji’’ u iznosu od 10.363,00 EUR-a, predstavlja
potraživanja po osnovu pravnih lica sa kojima je sklopljen ugovor o zakupu poslovnih
prostora koji su vlasništvo fonda. Njihov analitički i tabelarni pregled je sledeći:
R.br.
01
02
03
Naziv pravnog lica koje duguje
B4BC COMUNICATION
SAVANA
SALEGRA GOSTINSTVO
UKUPNO POTRAŽIVANJE
Iznos potraživanja
1.600,00
4.700,00
4.063,00
10.363,00
Mišljenje procjenitelja:
Na osnovu neposrednog uvida, koji je dostavljen procjenitelju smatramo da je
iskazani iznos realan i predstavlja tačan iznos potraživanja u iznosu od 10.363,00
EUR-a, koje fond ima na dan 31.12.2011 godine od pravnih lica po osnovu
zakupnine.
2. Potraživanja u iznosu od 320.368,65 EUR-a.
Iskazana pozicija potraživanja sastoji se od:
• Potrazivanja za kamatu 279.031,63
• Potraživanja od DZU Moneta 41.337,02
Iskazana potraživanja za kamatu u iznosu od 279.031,63 predstavljaju potraživanja po
osnovu kamata koja fond ima po osnovu:
• novčanih sredstava kod Factor banke Ljubljana, i .
• po osnovu ugovorene kamate pri kupovini obveznica.
Potraživanja od DZU ‘’Moneta’’ u iznosu od 41.337,02 predstavlja potraživanje po
osnovu troškova koji su plaćeni od strane fonda, a prema pravilima pripadaju kao
obaveza društva za upravljanje. Politika fonda je da ne vrši prebijanje iznosa potraživanja
od društva za upravljanje sa iznosom provizije koja pripada društvu, već vrši direktni
prenos iskazanih potraživanja jedne i druge strane.
Mišljenje procjenjivača:
Na osnovu uvida u prikazane stavke mišljenja smo da potraživanje po osnovu
kamate u iznosu od 279.031,60 EUR-a, predstavlja tačan iznos potraživanja na dan
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
11.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
31.12.2011 godine, koji je proknjižen u finansijskom knjigovodstvu fonda, a koji je
nastao po osnovu obračunate kamate za deponovana sredstva i obračunate kamate
po osnovu obveznica.
Takodje i potraživanje od DZU ‘’Moneta’’ u iznosu od 41.337,02 EUR-a,
predstavlja realnu i tačne stavke potraživanja, za koje smatramo da su i realno
naplative.
3. Kratkoročni finansijski plasmani
Ova pozicija sastoji se od hartija od vrijednosti koje čine portfelj fonda.
Kako postoje hartije od vrijednosti koje su se kotirale na berzi u Crnoj Gori
(Montenegroberza), Bosni i Hercegovini (Sarajevska berza), Republici Srpskoj
(Banjalučka berza), Sloveniji (Ljubljanska berza), i Švajcarskoj (berza NAV) analizu
ovih hartija dajemo kroz prikaz ostvaren posebno za podatke sa svake berze.
Za hartije od vrijednosti koje su imale trgovine u 2011 godini posmatrali smo njihovo
kretanje cijena, obim trgovine, vrijednost ukupne trgovine na berzi i zadnju ostvarenu
cijenu .
Akcije koje su se kotirale u Crnoj Gori na Montenegro berzi
Iz pregleda portfolija fonda možemo uočiti veliki broj akcija koje su iskazane kao
domaće akcije, od čega jedan broj akcija nije imao trgovinu u 2011 godini, a takodje
se nalazi i jedan broj akcija čija vrijednost ne predstavlja materijalno značajnu
stavku, niti kod finansijskog knjigovodstva, niti je od materijalnog značaja za
procjenu. Kako je po odluci rukovodstva fonda utvrdjena materijalno značajna
stavka kao pozicija čija ukupna vrijednosti prelazi iznos od 1.000,00 EUR-a, u
nastavku dajemo analizu za materijalno značajne stavke hartija od vrijednosti, dok
analizu beznačajnih stavki dajemo zbirno kroz njihov prikaz i opštu procjenu te
grupe.
a) Akcije koje su se kotirale na Montenegro berzi u 2011 godini a čine
materijalno značajne stavke imovine:
1
ATMO
2
EURF
Akcije Atlas mont privatizacionog fonda ad Podgorica u 2011 godini
imale su kretanje cijene od 0,0463 kao najniže do 0,078 kao najviše
cijene. Ostvaren je obim trgovanja u količini od 15.441.867 akcija i
vrijednosti od 954.379,52 EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan
31.12.2011 godine prema izvještaju sa berze je 0,0550
Akcije FZU Eurofond ad Podgorica u 2011 godini imale su kretanje
cijene od 0,0121 kao najniže do 0,0329 kao najviše cijene. Ostvaren je
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
12.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
3
JGPK
4
MIGF
5
MORG
6
OTRU
7
OZVS
8
PLAP
9
PREN
10
RUPV
11
TECG
obim trgovanja u količini od 31.653.405 akcija i vrijednosti od
807.308,73 EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine
prema izvještaju sa berze je 0,0200
Akcije Jugopetrol ad Kotor u 2011 godini imale su kretanje cijene od
8,5300 kao najniže do 12,5000 kao najviše cijene. Ostvaren je obim
trgovanja u količini od 338.007 akcija i vrijednosti od 3.753.244,46
EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema
izvještaju sa berze je 8,8856.
Akcije PIF ’’MIG’’ ad Podgorica u 2011 godini imale su kretanje
cijene od 0,0500 kao najniže do 0,1050 kao najviše cijene. Ostvaren je
obim trgovanja u količini od 11.599.940 akcija i vrijednosti od
1.040.997,02 EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine
prema izvještaju sa berze je 0,0926.
Akcije Montecargo ad Podgorica u 2011 godini imale su kretanje
cijene od 1,0209 kao najniže do 2,2695 kao najviše cijene. Ostvaren je
obim trgovanja u količini od 2.569 akcija i vrijednosti od 4.096,39
EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema
izvještaju sa berze je 1,0209.
Akcije Otrantkomerc ad Ulcinj u 2011 godini imale su kretanje cijene
od 7,0000 kao najniže do 14,9000 kao najviše cijene. Ostvaren je obim
trgovanja u količini od 4.311 akcija i vrijednosti od 34.601,oo EUR-a.
Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema izvještaju sa
berze je 7,0000. Ulaganje u ove akcije predstavlja sa stanovišta
poslovne politike dugoročno ulaganje fonda.
Akcije Održavanje željezničkih voznih sredstava ad Podgorica u 2011
godini imale su kretanje cijene od 0,2ooo kao najniže do 0,3917 kao
najviše cijene. Ostvaren je obim trgovanja u količini od 1.170 akcija i
vrijednosti od 374,18 EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan
31.12.2011 godine prema izvještaju sa berze je 0,2700.
Akcije Plantaže ad Podgorica u 2011 godini imale su kretanje cijene od
0,1770 kao najniže do 0,3799 kao najviše cijene. Ostvaren je obim
trgovanja u količini od 2.345.807 akcija i vrijednosti od 659.170,53
EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema
izvještaju sa berze je 0,1900.
Akcije Crnogorski elektroprenosni sistem ad Podgorica u 2011 godini
imale su kretanje cijene od 0,2153 kao najniže do 0,8498 kao najviše
cijene. Ostvaren je obim trgovanja u količini od 1.027.241 akcija i
vrijednosti od 626.253,01 EUR-a. Zadnja saldirana cijena na dan
31.12.2011 godine prema izvještaju sa berze je 0,3427.
Akcije Rudnik uglja ad Pljevlja u 2011 godini imale su kretanje cijene
od 2,8ooo kao najniže do 5,88oo kao najviše cijene. Ostvaren je obim
trgovanja u količini od 65.009 akcija i vrijednosti od 259.868,38 Eura.
Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema izvještaju sa
berze je 2,8804.
Akcije Crnogorski telekom ad Podgorica u 2011 godini imale su
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
13.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
12
TREN
13
TRNK
14
ULRI
15
ZICG
16
ZPCG
kretanje cijene od 2,6600 kao najniže do 4,2ooo kao najviše cijene.
Ostvaren je obim trgovanja u količini od 1.438.545 akcija i vrijednosti
od 4.949.413,13 Eura. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011
godine prema izvještaju sa berze je 2,7017.
Akcije PIF ’’TREND’’ ad Podgorica u 2011 godini imale su kretanje
cijene od 0,0386 kao najniže do 0,0869 kao najviše cijene. Ostvaren je
obim trgovanja u količini od 11.487.346 akcija i vrijednosti od
635.568,09 Eura. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine
prema izvještaju sa berze je 0,0440.
Akcije Trebjesa ad Nikšić u 2011 godini imale su kretanje cijene od
36,0201 kao najniže do 54,oooo kao najviše cijene. Ostvaren je obim
trgovanja u količini od 13.073 akcija i vrijednosti od 632.150,87 Eura.
Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema izvještaju sa
berze je 49,9973.
Akcije Ulcinjska rivijera ad Ulcinj u 2011 godini imale su kretanje
cijene od 1,9000 kao najniže do 7,oooo kao najviše cijene. Ostvaren je
obim trgovanja u količini od 46.977 akcija i vrijednosti od 199.155,92
Eura. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine prema
izvještaju sa berze je 2,0422.
Akcije Željeznička infrastruktura CG ad Podgorica u 2011 godini
imale su kretanje cijene od 0,0503 kao najniže do 0,1790 kao najviše
cijene. Ostvaren je obim trgovanja u količini od 272.559 akcija i
vrijednosti od 25.598,95 Eura. Zadnja saldirana cijena na dan
31.12.2011 godine prema izvještaju sa berze je 0,0503.
Akcije Željeznički prevoz CG ad Podgorica u 2011 godini imale su
kretanje cijene od 0,54oo kao najniže do 0,7920 kao najviše cijene.
Ostvaren je obim trgovanja u količini od 1.718 akcija i vrijednosti od
1.260,01 Eura. Zadnja saldirana cijena na dan 31.12.2011 godine
prema izvještaju sa berze je 0,5400.
Mišljenje procjenitelja:
Posmatrajući navedene parametre analize ovih akcija, možemo reći da je oscilacija
cijena akcija bila veoma značajna i da se kretala u odnosu na prosječnu cijenu kao
procentualni pad cijena od 3,72% kod MORG, do 71,22% kod ULRI .
Bez obzira što je prethodno istaknuto da je berzansko tržište u Crnoj Gori, tržište
koje se ne može posmatrati kao aktivno tržište razvijenih zemalja, procjenitelj je za
potrebe ove analize i iskazivanja njihove vrijednosti, koristio zadnju cijenu iz
berzanskog izvještaja kao relevantnu cijenu kod utvrdjivanja vrijednosti. Iako se
takvom pristupu može izreći i niz nedostataka, razlog za ovako opredeljenje leži u
sledećim činjenicama:
1. Procjena vrijednosti ovog vida imovine pravnih lica zasniva se na
metodologiji koju propisuju MRS/MSFI uz sve njihove manjkavosti,
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
14.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
2. Iskazivanje vrijednosti u finansijskim izvještajima pravnih lica takodje se
zasniva na zahtjevima MRS/MSFI,
3. Metodologija obračuna neto vrijednosti fonda od strane Komisije za hartije
od vrijednosti uzima kao mjerodavnu ’’prosječnu zadnju cijenu trgovine’’,
Izimajući u obzir sve prethodno navedeno, kao i to da je krajnji cilj ove procjene
transformacija postojećeg fonda, pri čemu kriterijum koji je odabran za podjelu od
40% vlasništva, neće dovesti do uticaja da iskazana procijenjena vrijednosti ovog
vida imovine utiče na transformaciju. Ovako iskazana procjena će biti samo polazna
osnova za definisanje početne vrijednosti tranformisanih fondova, dok će se stvarna
vrijednost otvorenog i zatvorenog fonda dobiti kroz vrednovanje stečenih akcija
putem trgovanja na berzi od dana transformacije.
Smatramo da je vrijednost ovih akcija ostvarena kroz vrednovanje po ostvarenoj
zadnjoj cijeni na berzi kriterijum koji se može prihvatiti za potrebe ove procjene i
njihova ukupna vrijednost iznosi 10.584.731,72 EUR-a.
b) Akcije koje nijesu imale promet na berzi u 2011 godini a predstavljaju
materijalno značajne stavke:
1
BRJE
2
DEKO
3
DRGM
4
LIPA
5
LOVO
6
MOBD
Akcijama ”Bratstvo jedinstvo’’ Ulcinj se nije trgovalo u 2011 godini.
Zadnja trgovina na berzi je ostvarena 12.10.2009. godine. Zadnja
saldirana ostvarena cijena je 23,75, što predstavlja i cijenu iz zadnjeg
obračuna koju koristi fond.
Akcijama ”Dekor’’ Rožaje se nije trgovalo u 2011 godini. Zadnja
trgovina na berzi je ostvarena 29.10.2008. godine. Zadnja ostvarena
cijena je 0,15 što predstavlja i cijenu iz zadnjeg obračuna koju koristi
fond.
Akcijama ”Drvoimpex GM’’ Podgorica se nije trgovalo u 2011
godini. Zadnja trgovina na berzi je ostvarena 03.04.2008. godine.
Zadnja ostvarena cijena je 9,18, što predstavlja i cijenu iz zadnjeg
obračuna koju koristi fond.
Akcijama ”Lipska pećina’’ Podgorica se nije trgovalo u 2011 godini.
Nema podataka o ostvarenoj trgovini na berzi. Radi se o akcijama
koje su izdate po nominalnoj cijeni 1.000,00 što predstavlja i cijenu
iz zadnjeg obračuna koju koristi fond. Ulaganje u ove akcije
predstavlja sa stanovišta poslovne politike dugoročno ulaganje fonda.
Akcijama ”Lovćen osiguranje’’ Podgorica se nije trgovalo u 2011
godini. Zadnja trgovina na berzi je ostvarena 12.10.2010. godine.
Zadnja ostvarena cijena je 149,00 što predstavlja i cijenu iz zadnjeg
obračuna koju koristi fond.
Akcijama ”Moneta broker diler’’ Podgorica se nije trgovalo u 2011
godini. Zadnja trgovina na berzi je ostvarena 28.12.2010. godine.
Zadnja ostvarena cijena je 120,00 što predstavlja i cijenu iz zadnjeg
obračuna koju koristi fond.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
15.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
7
ULTE
Akcijama ”ULTEP’’ Ulcinj se nije trgovalo u 2011 godini. Zadnja
trgovina na berzi je ostvarena 29.07.2010. godine. Zadnja ostvarena
cijena je 1,00 što predstavlja i cijenu iz zadnjeg obračuna koju koristi
fond.
Mišljenje procjenitelja:
Akcije preduzeća u vlasništvu fonda kojima se u 2011 godini nije trgovalo na berzi
predstavljaju preduzeća koja imaju:
• relativno malu vrijednost u ukupnoj vrijednosti fonda, kao što su akcije
BRJE, DRGM i ULTE, koje nećemo detaljnije razmatrati, već njihovu
iskazanu vrijednost po zadnjoj trgovini prihvatamo kao relevantnu za
potrebe procjene,
• i preduzeća koji imaju značajno učešće u vrijednosti fonda, kao što su
DEKO, LOVO, LIPA. Akcije ovih preduzeća pokazuju da se radi o
preduzećima koja imaju svoju vrijednost i to se odnosi na akcije LOVO i
akcije LIPA koje predstavlja sa stanovišta poslovne politike dugoročno
ulaganje fonda.
Akcije DEKO predstavljaju relativno značajan iznos u ukupnoj vrijednosti
preduzeća, medjutim pitanje njihove dalje vrijednosti nije pitanje koje je
predvidivo, i procjenitelj ga za potrebe ove procjene prihvata po zadnjoj iskazanoj
cijeni.
Akcije MOBD-Moneta broker diler ad Podgorica koje su iskazane u portfelju fonda
na dan 31.12.2011 godine su akcije entiteta koji je u procesu likvidacije. Prema
informacijama dostavljenim procjenjivaču radi se o akcijama čija je ukupna
vrijednost isplaćena fondu, ali se na dan 31.12.2011 godine nijesu izbrisale iz
evidencije CDA. Vrijednost ove stavke na dan 31.12.2011 godine iskazane u iznosu
od 19.800,00 za potrebe procjene neće biti prihvaćena, već je naša procjena 0,00
Eura.
Ukupna procijenjena vrijednost ovih akcija je 2.808.714,45 Eura.
c) Akcije koje predstavljaju materijalno beznačajne stavke portfolija fonda
1
ARMG
2
AUPR
Akcije ’’Kompas-arming’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 14.04.2009. po cijeni
od 2,8720 koje se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 631,84 Eura
Akcije ’’Tehno baza Niksic’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 30.09.2010. po
cijeni od 0,2101 koje se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda.
Ukupna vrijednost ovih akcija je 283,42 Eura
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
16.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
3
BERA
4
CGIN
5
DRVM
6
DUKR
7
DVAM
8
GRAD
9
HLTA
10
HOMO
11
IBMR
12
MAKS
13
MALP
Akcije ’’Berane’’ ad Berane nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 18.07.2005. po cijeni
od 0,2000 koje se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 6,00 Eura
Akcije ’’Crna Gora inženjering’’ ad Nikšić, nijesu imale trgovinu na
berzi u 2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena
26.12.2005 po cijeni od 2,0000 koje se koristi u obračunu
vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 380,00 Eura
Akcije ’’Drvoimpex Mibex’’ ad Podogrica nijesu imale trgovinu na
berzi u 2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena
03.06.2010. po cijeni od 10,0000 koja se koristi u obračunu
vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 200,00 Eura
Akcije ’’Duklja ribnica’’ ad Podgorica nijesu imale trgovinu na berzi
u 2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 08.08.2008. po
cijeni od 1,0000 koje se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda.
Ukupna vrijednost ovih akcija je 336,00 Eura
Akcije ’’2 M’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u 2011 godini.
Nema podataka o ostvarenoj trgovina. Zadnja ostvarena cijena koja
se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda je 0,3000. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 87,00 Eura
Akcije ’’Gradina kvarta’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 17.10.2008. po cijeni
od 5,0100 koja se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 450,90 Eura
Akcije ’’PIF HLT fond’’ ad Podgorica su imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Ostvareni obim trgovine je iznosio 14.406.625 ukupne
vrijednosti 1.098.661,62 Eura. Cijena se kretala od 0,0063 kao
najniža do 0,0329 kao najviša cijena. Zadnja ostvarena cijena od
0,0100 se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 420,00 Eura
Akcije ’’Hotel Mojkovac’’ ad Mojkovac nijesu imale trgovinu na
berzi u 2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena
07.02.2008. po cijeni od 1,5044 koja se koristi u obračunu vrijednosti
kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 90,26 Eura
Akcije ’’Ibarmont’’ ad Rožaje nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 13.01.2009. po cijeni
od 1,5000 koja se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 165,00 Eura
Akcije ’’Maksim’’ ad Murino nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Ne postoje podaci o ostvarenoj trgovini bilo kada na berzi.
Akcije stečene preuzimanjem 2007 godine. Ukupna količina 310
akcija. Vrijednost ovih akcija je 0,00 Eura
Akcije ’’Maloprodaja Berane’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 17.09.2009. po
cijeni od 0,2800 koje se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
17.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
14
MONS
15
MONT
16
PEKA
17
PEVM
18
PLAJ
19
PLCO
20
POIS
21
RAIN
22
RAKO
23
RASE
Ukupna vrijednost ovih akcija je 39,20 Eura
Akcije ’’Montenegrosport’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 11.10.2007. po cijeni
od 0,2001 . Broj akcija 320. Vrijednost ovih akcija u knigovodstvu je
0,00 Eura
Akcije ’’Montex’’ ad Podgorica nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Ne postoji evidencija o ostvarenoj trgovini na berzi.
Broj akcija 330. Vrijednost ovih akcija u knigovodstvu je 0,00 Eura
Akcije ’’Pekara Berane’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 26.10.2009. po cijeni
od 0,6500 koja se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 117,00 Eura
Akcije ’’Pekara Vojo Mijuskovic’’ad Niksic nijesu imale trgovinu na
berzi u 2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena
12.12.2007. po cijeni od 2,00 koja se koristi u obračunu vrijednosti
kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 20,00 Eura
Akcije ’’Plavsko jezero’’ad Plav nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 06.07.2009. po
cijeni od 1,9900 koja se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda.
Ukupna vrijednost ovih akcija je 99,50 Eura
Akcije ’’Plus commerce’’ ad nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Zadnja ostvarena trgovina je ostvarena 16.06.2010. Ostvaren
obim prometa od 273 akcije ukupne vrijednosti 281,19 Eura. Zadnja
ostvarena cijena je 1,0300 koja se koristi u obračunu vrijednosti kod
fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 10,30 Eura
Akcije ’’Poljoprivreda i šumarstvo’’ad Berane nijesu imale trgovinu
na berzi u 2011 godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena
2010. godine. Ostvaren obim prometa od 71 akcije ukupne
vrijednosti 71,00 Eur. Zadnja ostvarena cijena je 1,00 koja se koristi
u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je
390,00 Eura.
Akcije ’’Radnik invest’’ad u stečaju nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena 2009. godine.
Zadnja ostvarena cijena je 2,79 koja se koristi u obračunu vrijednosti
kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 976,50 Eura.
Akcije ’’Radnik komerc’’ad Bijelo Polje nijesu imale trgovinu na
berzi u 2011 godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena
14.04.2009. godine. Zadnja ostvarena cijena je 2,8710 koja se
koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih
akcija je 746,46 Eura.
Akcije ’’Kompas servis’’ad Bijelo Polje nijesu imale trgovinu na
berzi u 2011 godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena
14.10.2009. godine. Zadnja ostvarena cijena je 2,79 koja se koristi u
obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je
781,20 Eura.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
18.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
24
RIIN
25
SAIK
26
SONI
27
TRCG
28
TRCO
29
TUBI
30
USLS
31
ZETP
Akcije ’’Gradjevinsko Crna Gora’’ad Nikšić nijesu imale trgovinu
na berzi u 2011 godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena
15.02.2008. godine. Zadnja ostvarena cijena je 1,0000 koja se
koristi u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih
akcija je 410,00 Eura.
Akcije ’’Šavnik ’’ad u stečaju, u nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Nema podataka o ostvarenoj trgovini bilo kada. Cijena,
a ujedno i vrijednost koja se koristi u obračunu vrijednosti kod fonda
je 0,00 Eura.
Akcije ’’Sokara’’ad Nikšić nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena 02.04.2007.
godine. Zadnja ostvarena cijena je 4,0000 koja se koristi u obračunu
vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 200,00 Eura.
Akcije ’’Trgovina CG’’ad Rožaje nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Nema podataka o ostvarenoj trgovini bilo kada na berzi.
Cijena, a ujedno i vrijednost koja se koristi u obračunu vrijednosti
kod fonda je 0,00 Eura. Broj akcija u portfelju je 470.
Akcije ’’Trgokoop’’ ad Podgorica su imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Ostvareni obim trgovine je iznosio 125 ukupne vrijednosti
62,50 Eura. Cijena koja je ostvarena od 0,5000 se koristi u obračunu
vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 125,00 Eura
Akcije ’’Turistbiro’’ad Nikšić nijesu imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Nema podataka o ostvarenoj trgovini bilo kada na berzi.
Cijena, a ujedno i vrijednost koja se koristi u obračunu vrijednosti
kod fonda je 0,00 Eura. Broj akcija u portfelju je 20.
Akcije ’’Uslužni servis’’ad Berane nijesu imale trgovinu na berzi u
2011 godini. Poslednja ostvarena trgovina je ostvarena 28.09.2009.
godine. Zadnja ostvarena cijena je 1,1400 i koristi se u obračunu
vrijednosti kod fonda. Ukupna vrijednost ovih akcija je 79,80 Eura.
Akcije ’’Zetatrans’’ ad Podgorica su imale trgovinu na berzi u 2011
godini. Ostvareni obim trgovine je iznosio 54.536 ukupne vrijednosti
54.359,99 Eura. Cijena koja je ostvarena kod zadnje trgovine je
0,8363 i koristi se u obračunu vrijednosti kod fonda. Ukupna
vrijednost ovih akcija je 374,63 Eura
Mišljenje procjenitelja:
Akcije koje su u knjigovodstvu fonda iskazane kao pozicije koje ne čine pojedinačno
(niti ukupno) značajnu stavku koja može dovesti do značajnijeg odstupanja
smatramo da svojom daljom kotacijom (nekotacijom) na berzanskom tržištu ne
može ni za potrebe ove procjene imati bitnijeg uticaja. Procjenitelj je prihvatio da se
za akcije koje su ranije bile kotirane na berzi poslednja trgovana cijena koristi kao
obračunska cijena i za potrebe ove procjene, kao i za akcije koje nijesu nikada
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
19.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
trgovane, koje u knjigovodstvu nemaju svoju vrijednost,
vrijednost ni za potrebe ove procjene.
da nemaju svoju
Ukupna vrijednost ovih akcija je 7.299,21 Eur.
d) Akcije koje su se kotirale na stranim tržištima
1
2
3
-Banjalučka berza
Iznosi u tabeli dati u EUR
NOVB-R-E Akcije ’’Nova banka’’ ad Banja Luka u 2011 godini su se kotirale
na Banjalučkoj berzi. Ostvaren je promet od 1.722.066 akcija
ukupne vrijednosti 792.484,47 Eura. Cijene akcija na berzi kretale
su se od 0,3400 kao najniže do 0,5500 kao najviše cijene.
Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan
31.12.2011 godine je 0,4591 Eura (0,8980 KM) po kojoj se vrši
obračun neto imovine fonda.
INVP-R-A
Akcije ’’ZIF Invest Nova’’ ad Bijeljina u 2011 godini su se
kotirale na Banjalučkoj berzi. Ostvaren je promet od 7.586.757
akcija ukupne vrijednosti 233.828,88 Eura. Cijene akcija na berzi
kretale su se od 0,0209 kao najniže do 0,0511 kao najviše cijene.
Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan
31.12.2011 godine je 0,0245 Eura (0,0480 KM) po kojoj se vrši
obračun neto imovine fonda.
JHKP-R-A
Akcije ’’ZIF Jahorina Koin’’ ad Pale u 2011 godini su se kotirale
na Banjalučkoj berzi. Ostvaren je promet od 133.683 akcija
ukupne vrijednosti 306.242,69 Eura. Cijene akcija na berzi kretale
su se od 1,3900 kao najniže do 2,6700 kao najviše cijene.
Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan
31.12.2011 godine je 2,0758 Eura (4,0600 KM) po kojoj se vrši
obračun neto imovine fonda.
4
HEDR-R-A
5
KRIP-R-A
Akcije ’’Hidroelektrane na Drini’’ ad u 2011 godini su se kotirale
na Banjalučkoj berzi. Ostvaren je promet od 3.283.491 akcija
ukupne vrijednosti 1.098.661,62 Eura. Cijene akcija na berzi
kretale su se od 0,2275 kao najniže do 0,3732 kao najviše cijene.
Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan
31.12.2011 godine je 0,2551 Eura (0,4990 KM) po kojoj se vrši
obračun neto imovine fonda.
Akcije ’’ZIF Kristal’’ ad u 2011 godini su se kotirale na
Banjalučkoj berzi. Ostvaren je promet od 268.689 akcija ukupne
vrijednosti 887.135,38 Eura. Cijene akcija na berzi kretale su se od
2,3600 kao najniže do 4,6016 kao najviše cijene. Poslednja
ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan 31.12.2011
godine je 2,5615 Eura (5,0100 KM) po kojoj se vrši obračun neto
imovine fonda.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
20.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
1
2
3
1
-Sarajevska berza
FRTFRK1
Akcije ’’ZIF Fortuna fond’’ dd Bihać u 2011 godini su se kotirale
na Sarajevskoj berzi. Ostvaren je promet od 372.148 akcija
ukupne vrijednosti 794.970,70 Eura. Cijene akcija na berzi kretale
su se od 1,8000 kao najniže do 2,3800 kao najviše cijene.
Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan
31.12.2011 godine je 2,0758 Eura (4,0600 KM) po kojoj se vrši
obračun neto imovine fonda.
HRBFRK2 Akcije ’’ZIF Herbos fond’’ dd Mostar u 2011 godini su se
kotirale na Sarajevskoj berzi. Ostvaren je promet od 672.273
akcija ukupne vrijednosti 1.998.262,38 Eura. Cijene akcija na
berzi kretale su se od 2,6900 kao najniže do 3,2600 kao najviše
cijene. Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na
dan 31.12.2011 godine je 2,8632 Eura (5,6000 KM) po kojoj se
vrši obračun neto imovine fonda.
BIGFRK3
Akcije ’’ZIF Big investiciona grupa’’ dd Sarajevo u 2011 godini
su se kotirale na Sarajevskoj berzi. Ostvaren je promet od
2.393.185 akcija ukupne vrijednosti 6.040.081,93 Eura. Cijene
akcija na berzi kretale su se od 1,6300 kao najniže do 3,12oo kao
najviše cijene. Poslednja ostvarena cijena data kroz berzanski
izvještaj na dan 31.12.2011 godine je 2,0451 Eura (4,0000 KM)
po kojoj se vrši obračun neto imovine fonda
- Ljubljanska berza
POPG
Akcije ’’Plama-Pur’’ dd u 2011 godini su se kotirale na
Ljubljanskoj berzi. Ostvaren je promet akcija ukupne vrijednosti
834.386,78 Eura. Cijene akcija na berzi kretale su se od 13,6000
kao najniže do 17,0000 kao najviše cijene. Poslednja ostvarena
cijena data kroz berzanski izvještaj na dan 31.12.2011 godine je
14,7200 Eura po kojoj se vrši obračun neto imovine fonda.
2
AGOG
3
AGO1
Akcije ’’Agrogorica’’ dd Ljubljana u 2011 godini su se kotirale
na Ljubljanskoj berzi. Ostvaren je promet akcija ukupne
vrijednosti 1.493.989,45 Eura. Cijene akcija na berzi kretale su se
od 5,9500 kao najniže do 9,0000 kao najviše cijene. Poslednja
ostvarena cijena data kroz berzanski izvještaj na dan 31.12.2011
godine je 5,9500 Eura po kojoj se vrši obračun neto imovine
fonda
Obveznice ’’Agrogorica’’ dd Ljubljana emitovane su
31.01.2011, pojedinačne vrijednosti 1.000,oo Eura, pri čemu svaka
obveznica ima 15 kupona koji dospijevaju od 2012 do 2026
godine. Kamata na obveznice je predvidjena u procentualnom
iznosu od 7,50 % godišnje.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
21.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
Fond je kupio 1.790 obveznica čija vrijednost na dan 31.12.2011
godine je bila 1.879.500,00 Eura.
1
- Švajcarska berza
BANEMEQ:SW
Akcije ’’Bangladeš & Em Equity Fund’’ prema obračunu na
dan 31.12.2011 godine iznose 274.399,38 Eura, prema
poslednjoj ostvarenoj cijeni od 71,57 Eura sa ukupnim brojem
u vlasništvu fonda od 3.834 akcije.
Mišljenje procjenitelja:
Iako u svom portfelju ima hartije od vrijednosti koje su se kotirale na berzama van
Crne Gore, relevantnost informacija sa tih berzi nije isti. Za kotiranje na
Švajcarskoj i Ljubljanskoj berzi smatramo da se može smatrati kao aktivnim
tržištima, i za koje je prema navedenoj metologiji uzeta poslednja trgovana cijena
kao relevantna, dok kod berzi kao što je Sarajevska i Banjalučka berza, možemo
iznijeti rezerve koje su izrečene kao i za Montenegro berzu.
Procjenitelj prihvata na osnovu iskazane analize da je vrijednost koja je utvrdjena i
iskazana u knjigovodstvu fonda kao realna vrijednost ovih hartija od vrijednosti,
izuzev Obveznica ’’AG01’’ čiji broj na dan 31.12.2011 godine iznosi 1.790, ali je
došlo do njihovog umanjenja po osnovu kupovine akcija ’’Plama-Pur-POPG’’ tako
da je taj iznos umanjen za 546 obveznica. Naime kupovinom dodatnih 432.184
akcije ’’POPG’’ (koje su saldirane 10.01.2012 godine), došlo je do smanjenja
novčanih sredstava koja su iskazana na dan 31.12.2011 godine, ali i do smanjenja
obveznica AG01 kojima je djelimično plaćena ta trgovina. Kako pitanje te trgovine
u trenutku procjene nije riješeno, procjenitelj za potrebe svoje procjene može da
iskaze da je broj OBVEZNICA AG01 koji je u nespornom i neopterećenom
vlasništvu fonda u trenutku procjene i za čiju vrijednost može izreći pouzdanu
procjenu su 1.244 obveznice po nominalnoj cijeni 1.000,00.
Kako smo ranije napomenuli ugovorena kamata po osnovu obveznica AG01 je
iskazana kroz stavku ’’potraživanja po osnovu obračunatih kamata’’.
Uz ovo umanjenje ukupna vrijednost akcija koje su se kotirale na stranim tržištima
po mišljenju procjenitelja iznosi 4.294.152,08 Eura.
4. Tekuća novčana sredstva
a. u Crnoj Gori
Novčana sredstva fonda predstavljaju stanje novčanih sredstava na dan
31.12.2011. godine na sledećim računima:
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
22.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
•
•
•
Žiro račun ’’Crnogorska komercijalna banka’’ prema izvodu br.110 od
30.12.2011 godine iznos od 20.534,50,
Ziro račun ’’Prva banka CG’’ prema izvodu br.29 od 31.12.2011 godine
iznos od 3.273,09
Žiro račun ’’NLB Montenegro banka’’ prema izvodu br.12 od 21.12.2011
godine iznos od 934,96
b. u Inostranstvu
• Žiro račun ’’Factor banka’’ Ljubljana prema izvodu (ispisu) br.54 od
29.12.2011 godine iznos od 36.722,53 EUR-a.
• Devizni račun kod ’’Hypo banke’’ u Srbiji iznos od 6.313,14
Mišljenje procjenitelja:
Prema našem mišljenju novčana sredstva iskazana na tekućim računima u zemlji i
inostranstvu predstavljaju realan i tačan iznos novčanih sredstava fonda u
ukupnom iznosu od 67.778,22 EUR-a.
Pozicija novčanih sredstava iskazana na računu ’’prelazni račun-See Investment
Solution’’ u iznosu od 7.003,21 EUR predstavlja iznos spornih i sumnjivih
potraživanja koje fond ima po osnovu datih sredstava, i u trenutku procjene ne
predstavlja stavku novčanih sredstava, već stavku spornih i sumnjivih potraživanja.
c. Kratkoročno oročena sredstva
Na poziciji finansijskog knjigovodstva ‘’kratkoročno oročena sredstva’’ fond ima
dvije stavke i to:
• Kratkoročno oročena sredstva kod CKB Podgorica, u iznosu od 530.000,00, i
• Kratkoročno oročena sredstva kod Factor banke u iznosu od 7.950.000,00 .
Mišljenje procjenitelja:
Kao realnu i tačnu poziciju kratkoročno oročenih sredstava možemo smatrati iznos
od 530.000,00 koji se nalazi na dan 31.12.2011 godine oročen kod CKB Podgorica,
dok se iznos oročenih sredstava kod Factor banke u iznosu od 7.950.000,00 EUR-a,
u trenutku procjene mora posmatrati kao:
• dio oročenih sredstava blokiranih za pokriće bankarske garancije u iznosu
od 6.763.535,90 Eura, koji je namijenjen (i iskorišćen početkom 2012 godine)
za plaćanje akcija Plama-pur POPG (u sticanju), a koje su saldirane
10.01.2012. godine, i
• preostali dio oročenih sredstava iznos od 1.186.464,10 Eura, koji je ostao
oročen i koji fond može da koristi bez opterećenja.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
23.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
Realnim novčanim sredstvima po ovom osnovu može se smatrati iznos od
1.716.464,10 Eura, koji je ostao kao iznos novčanih sredstava koji fond može da
koristi bez ikakvog opterećenja.
NAPOMENA PROCJENITELJA
Prilikom analize prethodnih pozicija imovine fonda je data rezerva na sledeće
stavke:
• Kratkoročno oročena sredstva su smanjena za iznos od 6.763.535,90 Eura,
koji je namijenjen (i iskorišćen početkom 2012 godine) za plaćanje akcija
Plama-pur POPG (u sticanju), a koje su saldirane 10.01.2012. godine, i
• vrijednosti obveznica Obveznica ’’AG01’’ čiji broj na dan 31.12.2011 godine
je bio 1.790, ali je došlo do njihovog umanjenja po osnovu kupovine akcija
’’Plama-Pur-POPG’’ tako da je taj iznos umanjen za 546 obveznica.
Vrijednost preostalih obveznica( 1244 obveznice) u odnosu na ukupni broj
obveznica (1.790 obveznica) umanjen je za iznos od 583.592,10 Eura.
Ukupna vrijednost iskazane rezerve od strane procjenitelja je 7.347.128,00 Eura.
Kako se radi o značajnom umanjenju imovine koja nije trajno izgubila svoju
vrijednost, i čiji izostanak iz procjene bi predstavljao grubi ’’previd’’ od strane
procjenitelja, smatramo da ovu vrijednost treba da iskažemo kao vrijednost
’’potencijalne imovine fonda’’ na dan 31.12.2011 godine.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
24.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
Procjena pozicija obaveza
1. Obaveze po osnovu kupovine nekretnina
Iskazana pozicija u iznosu od 120.000,00 odnosi se na obavezu prema dobavljaču za
kupovinu poslovnog prostora u Ljubljani koja nije plaćena.
Mišljenje procjenitelja:
Mišljenja smo da navedeni iznos prestavlja ugovorenu obavezu koja je sa stanovišta
naplativosti izvjesna pa je za potrebe ovog izvještaja iskazujemo kao realno i tačan
iznos obaveze u iznosu od 120.000,00 EUR-a.
2. Obaveze po osnovu dobavljača u zemlji
Iskazana pozicija obaveza prema dobavljačima u zemlji u negativnom iznosu od
10.894,99 Eura predstavlja stanje na sledećim stavkama:
• ‘’VGT broker’’ iznos od 8.502,79
• ‘’Broker Nova’’ iznos od 8.222,20
• ‘’Dnevnik’’ dd iznos od (5.830,00)
Mišljenje procjenjivača:
Pozicije ‘’VGT broker’’ i ‘’Broker Nova’’ predstavljaju stavke novčanih sredstava
koje je fond izdvojio kod navedenih lica za kupovinu hartija od vrijednosti, a
knjižene su kao pozicija ‘’dobavljači’’. Iznos od 16.724,99 EUR-a, koje se sastaji od
zbira ove dvije stavke predstavlja iznos novčanih sredstava koji se nalazi kod ove
dvije brokerske kuće, koji pripada fondu bez bilo kojih drugih opterećenja, i koji
treba uključiti u ukupni iznos novčanih sredstava fonda.
Iznos na poziciji ‘’Dnevnik’’ dd od 5.830,00 Eura predstavlja iznos neplaćene
obaveze po osnovu poslovnog odnosa fonda sa ovim licem i smatramo ga realnom
obavezom fonda.
3. Obaveze po osnovu provizije menadzment preduzeća
Naknada društvu za upravljanje investicionim fondom ‘’Moneta’’ definisana je shodno
odredbama Pravila o bližoj sadržini ugovora o upravljanju investicionim fondom, i ona
iznosi 3% godišnje vrijednosti imovine fonda. Godišnja neto vrijednost fonda se
utvrdjuje na način što se godišnja vrijednost imovine fonda podijeli sa prosječnim brojem
akcija fonda u toj godini, shodno Metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine
investicionih fondova (‘’Sl.list CG’’ br.68/04 i 48/09).
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
25.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
Tokom poslovne 2011. godine izvršen je obračun provizije u iznosu od 974.640,50 EURa, od čega je tokom godine isplaćen iznos od 902.104,25 EUR-a.
Mišljenje procjenitelja:
Obračun provizije za upravljanje menadzment preduzeću vršen je u skladu sa
zakonskim propisima kojime je uredjeno poslovanje fondova, i preostali iznos
obaveze od 72.536,25 EUR-a, predstavlja tačan iznos provizije koju je fond dužan
da isplati društvu za upravljanje.
4. Obaveze prema nadzornom odboru
Ova pozicija sadrži mjesečne obaveze prema članovima Nadzornog odbora, koja nije
isplaćena tokom 2011 godine, a odnosi se na neto naknadu, obaveze po osnovu poreza na
dohodak fizičkih lica, obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje, i opštinskog prireza
na porez. Analitički prikaz tih obaveza za 2011. godinu je:
a. Obaveze za neto primanja – Nadzorni odbor
1.600,00
b. Obaveze za porez i doprinose – Nadzorni odbor
0,94
c. Obaveze za prirez
23,73
Mišljenje procjenitelja:
Ukupni iznos obaveza prema članovima nadzornog odbora predstavlja iznos od
1.624,67 EUR-a. Ovaj iznos prestavlja iznos stvarnih obaveza prema članovima
nadzornog odbora, i obračunat je u skladu sa Statutom fonda, i zakonskim
propisima kojima je uredjena isplata naknada fizičkim licima.
5. Obaveze za porez na dobit preduzeća
Ova stavka obuhvata obračunati porez na dobit pravnih lica, koji se obračunava za
poslovnu 2011 godinu do kraja Marta 2012 godine, a odnosi se na ostvarenu oporezivu
poslovnu i kapitalnu dobit. Iznos obračunate poreske obaveze iznosi 48.308,39 Eura.
Mišljenje procjenitelja:
Obračun obaveze po osnovu poreza na dobit fond utvrdjuje podnošenjem poreske
prijave za porez na dobit pšravnih lica za poslovnu 2011 godinu, gdje se iskazuje
tačan iznos poreskih obaveza po osnovu oporezive poslovne i kapitalne dobiti.
U trenutku procjene na dan 31.12.2011 godine procjenitelj nije u mogućnosti da
precizno potvrdi obračunati iznos poreskih obaveza, jer nije podnešena poreske
prijava za utvrdjivanje istih. Na osnovu dostavljenih podataka, u prilici je da
smatra da je iskazani iznos obaveza po osnovu poreza na dobit pravilno utvrdjen i
iskazan u iznosu koji ukoliko ne bude drugih korektivnih stavki predstavlja tačan
iznos obaveza po osnovu poreza na dobit za poslovnu 2011 godinu.
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
26.
Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja “MONETA” A.D. Podgorica
na dan 31. 12. 2011. godine
REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH POZICIJA
IMOVINE FONDA
Red.
br.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
Naziv pozicije imovine
Potraživanja od (za)kupaca
Potraživanja po osnovu kamata i menadz. društva
Kratkoročni finansijski plasmani u CG
Kratkoročni finansijski plasmani van CG
Tekuća novčana sredstva
Kratkoročno oročena sredstva
Potencijalna vrijednost imovine fonda
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Procijenjeni
iznos
10.363,00
320.368,65
13.400.745,38
4.294.152,08
84.503,21
1.716.464,10
7.347.128,00
27.173.724,42
REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH POZICIJA
OBAVEZA FONDA
Red.
br.
01.
02.
03.
04.
05.
Naziv pozicije obaveze
Obaveze po osnovu kupovine nekretnine
Obaveze po osnovu dobavljača u zemlji
Obaveza po osnovu naknade menadzmet
preduzeću
Obaveze prema nadzornom odboru
Obaveze za porez na dobit preduzeća
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST OBAVEZA
Procjenjivač: Rade ŠĆEKIĆ, diplomirani ekonomista
Procijenjeni
iznos
120.000,00
5.830,00
72.536,25
1.624,67
48.308,39
248.299,31
27.
Download

Procjena imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja