Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica
Na osnovu odredbe člana 170 Zakona o investicionim fondovima (Sl. list CG br. 54/11),
Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti broj 04/3-50/119-14 od 30.05.2014. godine, i
Statutom Fonda zajedničkog ulaganja Trend, Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja
Trend AD Podgorica, (u daljem tekstu: FZU Trend), postupajući po navedenom Rješenju
Komisije, na sjednici od 4. Juna 2014 godine donio odluku da sazove:
Vanrednu skupštinu akcionara
Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica
U zakonskom roku, u skladu sa članom 175 Zakona o investicionim fondovima akcionarima
Fonda je predložen još jedan Program transformacije, pa će se Vanredna skupština akcionara,
zakazana radi sprovođenja transformacije Fonda u skladu sa Zakonom o investicionim
fondovima, održati po sledećem dnevnom redu:
- Izbor verifikacione komisije,
- Izbor predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara,
- Izbor zapisničara,
- Izbor ovjerivača zapisnika,
1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Fonda
zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica,
2. Usvajanje Programa transformacije:
a. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Fonda zajedničkog
ulaganja Trend AD Podgorica predloženog od strane Društva za upravljanje
investicionim fondom Trend AD Podgorica, ili
b. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Fonda zajedničkog
ulaganja Trend AD Podgorica predloženog od strane Društva za upravljanje
investicionim fondom Butterfly Finance AD Podgorica,
3. Donošenje Odluke o promjeni naziva Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica,
4. Usvajanje Statuta transformisanog zatvorenog fonda:
a. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda Trend
AD Podgorica – u postupku transformacije, (predlog Društva za upravljanje
investicionim fondom Trend AD Podgorica),
b. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda Trend
AD Podgorica – u postupku transformacije, (predlog Društva za upravljanje
investicionim fondom Butterfly Finance AD Podgorica),
5. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom,
6. Usvajanje ugovora o upravljanju i transformaciji transformisanog zatvorenog fonda:
a. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju i transformaciji
Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije sa Društvom za upravljanje investicionim fondom Trend AD
Podgorica,
b. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju i transformaciji
Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije sa Društvom za upravljanje investicionim fondom Butterfly
Finance AD Podgorica,
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja
Trend AD Podgorica,
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog
fonda Trend AD Podgorica – u postupku transformacije,
9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog
fonda Trend AD Podgorica – u postupku transformacije,
10. Donošenje odluke o imenovanju depozitara.
Vanredna Skupština akcionara FZU Trend održaće se 21.07.2014. godine u Podgorici u
Hotelu Philia – sala za sastanke, na adresi Cetinjski put bb, sa početkom u 10:00 časova.
Vanredna Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji
posjeduju najmanje 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog
punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.
Skupština akcionara donosi odluku zakonom propisanom većinom glasova prisutnih ili
zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. Prisutni ili zastupani akcionari koji nemaju
pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na skupštini akcionara
računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja
odluka. Kod tačke 2 dnevnog reda akcionari glasaju za jedan ili drugi program transformacije.
Program transformacije koji dobije više glasova smatra se usvojenim. Kod tačke 8 dnevnog
reda primjenjuje se kumulativno glasanje, a svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira
članova nadzornog odbora.
Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom (lična karta, pasoš itd.) Ovlašćeni
punomoćnik prilaže punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom.
Obavještenje o sazivanju ponovne Skupštine akcionara FZU Trend staviće se na uvid
akcionarima na internet stranici www.trendfund.me. Materijali po navedenim tačkama
Dnevnog reda biće stavljeni akcionarima na uvid u Zakonom definisanim rokovima, i to u
sjedištu Društva za upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica na adresi Jovana
Tomaševića 15, 81000 Podgorica, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 časova, kao i
na navedenoj internet stranici.
U skladu sa članom 173 stav 2 Zakona o investicionim fondovima, akcionar koji posjeduje
najmanje 2% akcija FZU Trend može predlagati članove Nadzornog odbora.
Akcionari Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica sve dopise i predloge u vezi sa
Vanrednom skupštinom akcionara mogu dostaviti direktno ili poštom u sjedište Društva za
upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica, na adresi Jovana Tomaševića 15,
81000 Podgorica, ili na email adrese [email protected] i/ili [email protected]
Nadzorni odbor FZU Trend
Predsjednik
Pavle Gegaj, s.r.
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 170 i 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O USVAJANJU STATUTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
TREND AD PODGORICA – U POTUPKU TRANSFORMACIJE
Član 1
Usvaja se Statut Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije.
Usvojeni Statut Fonda čini sastavni dio ove Odluke.
Statut se dostavlja Komisija za hartije od vrijednosti radi davanja saglasnosti, u
skladu sa članom 178 stav 3 tačka 9 Zakona o investicionim fondovima.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
PROCJENA IMOVINE I OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA "TREND" A.D.
PODGORICA
na dan 18.06.2014. godine
NARUČILAC:
Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja "Trend" AD, Podgorica
RADI:
Transformacije fonda u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima
DOKUMENTA:
-
Procjena imovine i obaveza Investicionog fonda "Trend" A.D. Podgorica na dan 18.06.2014.
godine (zaključno sa stranom broj 59)
Procjenjivač: Dragan Nišavić, dipl.ecc., vodeći procjenjivač za ekonomsku oblast
-
Izvještaj o procjeni nepokretnosti (zemljište Ulcinj i zemljište Berane)
Procjenjivač: Dragan Mičetić, dipl.ing.građ. Procjenjivač u oblasti građevine
U Baru, 18.06.2014. godine
Bulevar Revolucije A3, 85000
PIB:
2826607;
PDV:
80/31-
Bar, Crna Gora
02567-3;
Ž-R: 535-11885-23 kod Prve Banke Crne Gore
IZJAVA PROCJENJIVAČA
Procjena imovine (akcija) i obaveza na dan 18.06.2014. godine, izvršena je po zahtjevu Fonda zajedničkog
ulaganja ’’Trend’’ ad Podgorica (u daljem tekstu: Fond).
Ovaj Izvještaj ima za cilj procjenu vrijednosti prvenstveno i jedno radi transformacije Fonda u skladu sa
Zakonom o investicionim fondovima (član 168 do 179).
Za ovu procjenu, Fond nije dostavio podatke o imovini i obavezama koje su prikazane u njegovom finansijskom
knjigovodstvu, niti finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenim propisima koji regulišu njihovo
finansijsko izvještavanje, a samim tim i za njihovo prikazivanje u izvještajima.
Rukovodstvo Fonda je odgovorno za nesastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, kao i odgovornost za
tačnost podataka koji su dostavljeni procjenitelju uz zahtjev za procjenu od 4.6.2014 godine umjesto podataka
iz finasijskog knjigovodstva.
Procjene i prosuđivanja se donose na osnovu istorijskog iskustva i drugih činilaca, uključujući očekivanja u
pogledu budućih događaja za koje se vjeruje da su u okvirima datih okolnosti razumna, gdje rezultati daju dobru
osnovu za procjenu vrijednosti imovine i obaveza koje se ne mogu jasno sagledati iz drugih izvora. Ove
procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan procjene.
Ukoliko postoje informacije koje nijesu bile dostupne, ili nijesu prezentovane procjenitelju do dana procjene,
stvarni rezultati mogu odstupati od ove procjene, za šta procjenitelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Pored toga što je uložen maksimum napora da bi se osigurala što veća tačnost dobijenih podataka procjenitelj
ne može garantovati tačnost istih, a posebno što nijesu prezentovane knjigovodstvene evidencije.
Takodje procjenitelj ne prihvata bilo kakvu odgovornost u slučaju promjena na tržištu akcija, nekretnina ili
okolnosti vezanih za iste. Svrha ovog Izvještaja je da obezbijedi klijentu podatke sa tržišta kao i analitički
materijal u momentu izrade procjene, a radi što boljeg razumijevanja i što kvalitenije procjene vrijednsoti.
Svaki potencijalni investitor zainteresovan za investiranje se podržava u namjeri da obavi sopstvenu istragu
tržišta i pregled svih uslova vezanih za investiranje, kao i da se osloni na dobijene rezultate, a ne na ovaj
Izvještaj.
Odgovornost procjenitelja je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim pozicijama koje predstavljaju
stavke imovine i obaveza Fonda na dan procjene.
Procjena uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje relevantnih dokaza kojima se potkrijepljuju iznosi i
informacije date u izvještaju o procjeni. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom sudu procjenjivača.
Analize, mišljenja, pretpostavke i zaključci sadržani u ovom Izvještaju su izvedeni profesionalno, nezavisno i
nepristrasno. Procjenjivač nema trenutnog ili budućeg interesa vezanog za akcije koja je predmet ovog
Izvještaja kao ni trenutnih ili budućih naklonosti prema strankama uključenim u ovaj proces. Naknada za izradu
ovog Izvještaja nije vezana za unaprijed pripremljene rezultate i nije vezana za favorizovanje neke od strana
kojih se tiče ovaj Izvještaj.
Procjenjivačevo angažovanje u ovom zadatku nije odredjeno na osnovu unaprijed pripremljenih i odredjenih
rezultata.
Smatramo da su dokazi koje smo pribavili dovoljni da obezbijeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg
mišljenja o procjeni imovine i obaveza.
2
Posebna napomena:
Procjenitelj se nije bavio nadležnostima raznih državnih institucija niti bilo kakvim pravnim pitanjima koja
regulišu nadležnosti istih nad Fondovima već je postupio strogo i jedino u skladu sa Zakonom o investicionim
fondovima, kojim je predviđeno da fondovi za slučaj transformacije angažuju nezavisnog procjenitelja za
procjenu vrijednosti imovine i obaveza. U tom smislu ovaj izvještaj o procjeni ima za cilj i jedinu namjenu
transformaciju Fonda Trend koja je izvršena na osnovu pisanog zahtjeva nadzornog odbora tog Fonda. Ovdje
je posebno važno napomenuti da budući investitori ili kupci akcija ili imovine ne mogu zasnivati svoje odluke
na ovoj procjeni jer tip procjene nije studija opravdanosti, već je cilj procjene isključivo - transformacija fonda
u skladu sa zakonom.
Bar, 20.06.2014 g .
Dragan Nišavić, dipl.ecc.
Vodeći procjenjivač za ekonomsko-finansijsku oblast (licenca broj 16)
izvršni direktor d.o.o. "Berza" Bar
3
SADRŽAJ
IZJAVA PROCJENJIVAČA ..................................................................................................................................................................... 2
Osnovne informacije o fondu ........................................................................................................................................................... 5
1.
PREDMET I CILJ PROCJENE .............................................................................................................................................................. 7
2.
Metodologija ............................................................................................................................................................................................ 9
3.
2.1.
Finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje ........................................................................................................... 9
2.2.
Finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća ..........................................................................................................10
2.3.
Finansijska ulaganja u depozite i potraživanja ..........................................................................................................10
2.4.
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju ...............................................................................................................10
Analiza hartija od vrijednosti .........................................................................................................................................................12
ZAKLJUČAK I REKAPITULACIJA PROCJENE AKCIJA: ...........................................................................................................37
PROCJENA OSTALE IMOVINE FONDA........................................................................................................................................40
4.
Potraživanja ...........................................................................................................................................................................................40
5.
Obaveze fonda .......................................................................................................................................................................................41
6.
Nekretnine ..............................................................................................................................................................................................42
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PROCJENI VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA .................................................................43
7.
REKAPITULACIJA PROCJENE: ........................................................................................................................................................58
8.
Prilozi: ......................................................................................................................................................................................................59
4
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU
Fond zajedničkog ulaganja „Trend’’ A.D. Podgorica je osnovan 2001. godine u skladu sa Uredbom o
privatizacionim fondovima i specijalizovanim menadžment preduzećima, od strane Menadžment preduzeća
Trend AD Podgorica. Na osnovu člana 16 Zakona o privatizaciji privrede i Uredbe o privatizacionim fondovima
i specijalizovanim privatnim menadžment preduzećima, Vlada Republike Crne Gore je 31. decembra 2001.
godine data dozvola za osnivanje privatizacionog fonda Trend kao i dozvolu za rukovođenje privatizacionim
fondom Trend od strane Menadžment preduzeća Trend AD Podgorica.
Na osnovu odredbe člana 19 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/2002 ) i člana 36 Zakona o
investicionim fondovima (Sl.list RCG br. 49/04) izvršena je transformacija Privatizacionog fonda Trend u Fond
zajedničkog ulaganja Trend. Ova statusna transformacija je stupila na snagu od 29. marta 2005. godine.
Privatizacioni investicioni fond Trend A.D. Podgorica, promijenio je naziv u Fond zajedničkog ulaganja Trend
AD Podgorica (u daljem tekstu FZU Trend ili Fond). Komisija za hartije od vrijednosti donijela je Rješenje o
davanju dozvole za rad Fondu zajedničkog ulaganja Trend broj 03/14-2/206 od 01.02.2006.godine .
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima FZU Trend je registrovan u Centralnom registru privrednog suda
pod brojem 11-0000015/001. Fond može da vrši ulaganja u hartije od vrijednosti, novčane depozite i
nekretnine, a u skladu sa načelima sigurnosti, smanjenja i disperzije rizika i profesionalnog upravljanja.
U novembru 2011 godine je usvojen novi Zakon o investicionim fondovima (Sl.list CG br. 54/11) kojim je svim
fondovima osnovanim u skladu sa Uredbom o privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim
menadžment preduzećima, i organizovanim u obliku fonda zajedničkog ulaganja, naložena obaveza
transformacije u skladu sa tim Zakonom.
Fondovi, uključujući FZU Trend, su bili u obavezi da se transformišu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na
snagu Zakona o investicionim fondovima.
Nadzorni odbor FZU Trend je organizovao sazivanje skupština akcionara koja je trebala da odlučuje o
transformaciji. Međutim, ova skupština nikad nije održana. Umjesto transformacije, za avgust 2012 godine je
sazvana vanredna skupština akcionara na kojoj je na dnevnom redu bilo donošenje odluka o likvidaciji FZU
Trend i izboru likvidatora FZU Trend. Zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena skupština sa istim dnevnim
redom je održana 4. septembra 2012 godine i tom prilikom su donijete odluke o likvidaciji Fonda i izboru
likvidatora. Ove izmjene, zbog osporavanja od strane Komisije za hartije od vrijednosti, nisu upisane u Centralni
registar privrednih subjekata sve do januara 2013 godine, kada je Ministarstvo finansija, kao drugostepeni
organ, naložilo upis odluka u CRPS, čime je Fond prešao u status likvidacije.
Likvidacija je trajala 3 mjeseca. U međuvremenu su odluke Komisije za hartije od vrijednosti potvrđene od
strane Upravnog i Vrhovnog suda Crne Gore, nakon čega je Ministarstvo finansija, u aprilu 2013 godine,
donijelo novo rješenje kojim se zabranjuje likvidacija Fonda i Fond se vraća u pređašnje stanje. U toku trajanja
likvidacije, dio imovine Fonda je prodat, i akcionarima isplaćem dio likvidacione mase, u iznosu od oko
2.043.775,70 EUR, odnosno 1,07 eurocenti po akciji.
Takođe, u tom periodu je se računa fonda skinut novac u iznosu od 701.002,07 EUR od strane NLB
Montenegrobanke, a zbog obaveza Društva za upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica (u daljem
tekstu DZU Trend ili Društvo za upravljanje). Koliko nam je poznato, i prema informacijama dobijenim, Fond
nije bio garant ovih obaveza, i nije postojao osnov za pokrivanje obaveza iz imovine Fonda. Organi Fonda su
pokrenuli spor pred Privrednim sudom u Podgorici za povraćaj novca. Ročište je završeno i očekuje se presuda.
Ovo potraživanje je garantovano zalogom nad 5.000.000 akcija FZU Trend koje su u vlasništvu AB Investicije
DOO Podgorica, tržišne vrijednosti oko 425.000 EUR.
U januaru 2014 godine, Društvo za upravljanje saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara Fonda, koja je
održana 22. maja 2014 godine a na kojoj je izabran novi nadzorni odbor, stavljena van snage odluka o likvidaciji
i odluka o izboru likvidatora. Komisija za hartije od vrijednosti je nakon održavanja skupštine, Rješenjem broj
04/3-50/119-14 od 30.5.2014 godine naložila Nadzornom odboru Fonda da organizuje i obezbijedi da se izvrši
procjena vrijednosti imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica, da organizuje
5
vanrednu Skupštinu akcionara Fonda na kojoj će akcionari raspravljati o transformaciji Fonda u skladu sa
Zakonom o investicionim fondovima, i da se omogući uvid u Procjenu akcionarima Fonda u Zakonom
definisanim rokovima.
Ugovorom o upravljanju Fondom zajedničkog ulaganja, upravljanje FZU trend AD Podgorica povjereno je
Društvu za upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica, kao pravnom sljedbeniku Specijalizovanog
menadžment preduzeća Trend AD Podgorica koje je upravljalo Privatizacionim fondom Trend AD Podgorica.
Organi Fonda su Skupština kao najviši organ odlučivanja Fonda i Nadzorni odbor. Skupštinu Fonda čine
akcionari Fonda.
Nadzorni organ Fonda je organ nadzora nad upravljanjem Fondom i ima tri člana koje imenuje Skupština.
Sjedište FZU Trend je u Podgorici, ulica Vaka Đurovića bb. Sjedište DZU Trend je u Podgorici, ulica Jovana
Tomaševića broj 15.
6
1. PREDMET I CILJ PROCJENE
Predmet procjene Investicionog fonda ’’TREND’’ a.d. Podgorica, je definisan članom 170 Zakona o investicionim
fondovima (’’Sl.list Crne Gore’’, br.54/11 od 17.11.2011) , na osnovu koga je Nadzorni odbor fonda dužan da
angažuje ovlašćenog procjenjivača da izvrši procjenu imovine i obaveza fonda. Predmet procjene su imovina i
obaveze iskazane u zahtjevu nadzornog odbora Fonda Trend dostavljenom procjenitelju 04.06.2014. godine.
Umjesto finansijskih izvještaja
U nedostatku knjigovodstvenih podataka i finansijskih izvještaja procjenitelju je dostavljen Zahtjev za procjenu
koji u cjelosti dajemo kako slijedi:
7
Imovina fonda obuhvata:
(1) Stalnu imovinu
a. Nekretnine
b. Dugoročne finansijske plasmane
(2) Obrtnu imovinu
a. Potraživanja
b. Kratkoročne finansijske plasmane
c. Novčana sredstva
Obaveze fonda obuhvataju:
(1) Kratkoročne obaveze
a. Kratkoročne obaveze iz poslovnih odnosa
b. Kratkoročne obaveze iz finansijskog poslovanja
(2) Dugoročne obaveze
a. Dugoročne obaveze iz poslovnih odnosa
b. Dugoročne finansijske obaveze
Cilj procjene je transformacija kojom se postojeći investicioni fond osnovan u skladu sa Uredbom o
privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim menadzment preduzećima, i organizovan u obliku
fonda zajedničkog ulaganja, transformiše u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima u oblike (zatvoreni
i otvoreni fond) predviđene ovim Zakonom.
Izvještaj o izvršenoj procjeni mora biti dostupan akcionarima u sjedištu društva za upravljanje, radi
omogućavanja uvida, trideset dana prije datuma održavanja skupštine akcionara, na kojoj će se odlučivati o
rokovima i uslovima tranformacije postojećeg fonda, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.
8
2. Metodologija korišćena kod procjene finansijskih instrumenata (dugoročnih i
katkoročnih finansijskih plasmana) i obaveza
Kod utvrđivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza fonda za potrebe ovog izvještaja korišćena je
metodologija propisana kroz odredbe Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih
standarda finansijskog izvještavanja (MSFI).
Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja predviđaju
prikazivanje i objelodanjivanje poštene (fer) vrijednosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza. Za
navedene potrebe, poštena (fer) vrijednost je definisana kao iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti,
ili obaveza izmiriti, u transakciji između dobro obaviještenih i voljnih strana, međusobno suočenih na aktivnom
tržištu. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje
finansijskih sredstava i obaveza, kao i ostalih finansijskih instrumenata, i zvanične tržišne informacije nisu u
svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu (fer) vrijednost nije moguće u potpunosti utvrditi u uslovima
nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtijevaju MRS i MSFI.
Kod izražavanja mišljenja o vrijednosti svake finansijske imovine procjenitelj je imao obavezu da finansijsku
imovinu procjenjuje i vrednuje u skladu sa MRS 39. Treba istaći da je i Fond, kao pravno lice koje je dužno da
vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu, dužno da svoje finansijske izvještaje sastavlja u
skladu sa zahtjevima MRS/MSFI. S obzirom na namjenu, prema MRS 39, finansijska imovina se raspoređuje u
sljedeće grupe:
(1)
(2)
(3)
(4)
finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje;
finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća;
finansijska ulaganja u depozite i potraživanja;
finansijska imovina raspoloživa za prodaju.
2.1.
Finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje
Finansijska ulaganja namijenjena za trgovanje su finansijska imovina koja ispunjava bilo koji od sljedećih
uslova:
(1) ako je razvrstana kao imovina namijenjena za trgovanje, pod uslovom da je stečena ili nabavljena sa
svrhom prodaje ili ponovne kupovine u roku kraćem od 12 mjeseci, ili ako je prilikom nabavke donijeta
Odluka Uprave o njenom razvrstavanju u ovu kategoriju,
(2) ako za nju postoji aktivno tržište i ako je njenu vrijednost moguće pouzdano izmjeriti.
Za finansijsku imovinu namijenjenu aktivnom trgovanju na organizovanim finansijskim tržištima, fer
vrijednost određena je u visini objavljene tržišne cijene berzanske kotacije na kraju trgovanja na dan bilansa
stanja.
Finansijska imovina za koju ne postoji objavljena cijena na aktivnom tržištu, odnosno za koju ne postoji aktivno
tržište, odnosno čiju vrijednost poslije sticanja u daljem periodu nije moguće pouzdano izmjeriti poštenu
vrijednost, ne može se rasporediti u ovu grupu. Promjene vrijednosti finansijske imovine klasifikovane u ovu
grupu na kraju godine se iskazuju kroz bilans uspjeha.
Upravo će ovaj uslov biti od koristi procjenitelju, kod vrednovanja pojedinih hartija od vrijednosti sadržanih u
portfelju fonda, kada ona nije prilikom sticanja razvrstana u jednu od prethodno navedenih kategorija.
Zbog odredjenih poremećaja i naglog pada vrijednosti mnogih hartija od vrijednosti koji su se desili na
berzanskom trzištu mnogih zemalja, donešen je MSFI 7, kojim je omogućeno da se hartije od vrijednosti koje
su prvobitno svrstane u ovu kategoriju, izvrši reklasifikacija u drugu grupu (raspoloživa za prodaju) . Pravi cilj
je bio da se izbjegnu ogromni gubici koji bi nastali kroz bilans uspjeha, a da se promjene vrijednosti iskažu kao
promjene revalorizacionih rezervi u bilansu stanja.
9
Sagledavajući budućnost transformacija postojećih investicionih fondova, hartije od vrijednosti svrstane u ovu
kategoriju najčešće će biti one koje će pripasti ‘’otvorenom fondu’’ u budućoj tranformaciji.
Sa stanovišta ročnosti ovo bi uglavnom trebale da predstavljaju kratkoročne finansijske plasmane u hartije od
vrijednosti.
2.2.
Finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća
U ovu grupu raspoređuje se finansijska imovina sa fiksnim ili utvrdivim iznosom plaćanja i fiksnim dospijećem
za koju fond ima namjeru i mogućnost da je drži do dospijeća.
Fond ne može rasporediti finansijsku imovinu u ovu grupu ako je u tekućoj poslovnoj godini, ili prethodne dvije
godine, znatan dio takvih ulaganja prodao ili prerasporedio prije njenog dospijeća. Znatnim dijelom smatra se
onaj dio koji ima značajnu vrijednost u odnosu na cjelokupnu vrijednost ulaganja koja se drže do dospijeća.
Finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća početno se vrednuju po trošku sticanja, uvećana za troškove
transakcije koji su nastali na dan transakcije. Trošak sticanja ne uključuje stečenu kamatu.
Nakon početnog priznavanja, finansijska ulaganja koja se drže do dospijeća vrednuju se u skladu s
amortizovanim troškovima pomoću metode efektivne kamatne stope.
2.3.
Finansijska ulaganja u depozite i potraživanja
Depoziti i potraživanja su finansijska imovina s određenim ili odredivim plaćanjima, koja se ne kotiraju na
aktivnom tržištu. U tu grupu uvrštavaju se i ulozi u banke i druge finansijske institucije . Kod početnog
priznavanja finansijska imovina se mjeri po fer vrijednosti . Nakon početnog priznavanja finansijska imovina
se vrednuje po metodi efektivne kamatne stope, prema amortizovanom trošku .
Efektivnom kamatnom stopom smatra se kamatna stopa koja tačno diskontuje procijenjena buduća novčana
plaćanja ili prilive kroz očekivani vijek trajanja finansijskog instrumenta. Amortizovanim troškom smatra se
trošak finansijske imovine, tj. iznos po kojem se finansijska imovina početno mjeri, umanjen za iznos otplate
glavnice i uvećan za iznos kumulativnog otpisa primjenom metode efektivne kamatne stope za svaku razliku
između početnog iznosa i iznosa dospijeća.
2.4.
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju
U ovu grupu svrstava se sva finansijska imovina koja je klasifikovana kao raspoloživa za prodaju, ali koja nije
raspoređena u neku od prethodno navedenih grupa . Tačnije ovoj grupi pripadaju one hartije od vrijednosti
koje je fond početno nabavio, i u daljem periodu nije vršio prodaju (ili nije značajnije vršio prodaju) već je
uvećavao njihov broj sa ciljem da kod emitenta te hartije ima značajan uticaj u vodjenju poslovne politike.
Ovo ne znači da fond kada je procijenio da neće, ili ne može da ostvari svoj poslovni interes kroz uticaj na
poslovnu politiku, ne može da ih proda. Onog trenutka kada se to desi, rukovodstvo donosi odluku da ih
reklasifikuje u hartije od vrijednsoti namijenjene trgovini, i vrši slobodno njihovu prodaju.
Sa stanovišta ročnosti, ovdje se svrstavaju one hartije od vrijednosti koje imaju dugoročan karakter.
Kod početnog priznavanja, finansijska imovina mjeri se po fer vrijednosti, odnosno nabavnoj vrijednosti (ako
se vrijednosni papir ne kotira), uključujući sve troškove sticanja, i priznaje se na datum trgovanja.
Promjene vrijednosti ovih hartija od vrijednosti iskazuju se kroz revalorizacione rezerve u bilansu stanja,
izuzev ukoliko one ne postoje, a postoji čvrst dokaz obezvredjenja u trenutku procjene i da će se to nastaviti u
budućnosti držanjem ovih hartija, onda se ta promjena vrijednosti može iskazati u bilansu uspjeha.
Sa stanovišta buduće transformacije postojećih investicionih fondova, grupacija ovih hartija od vrijednosti
svakako bi trebala da obuhvati one koje ostaju u portfelju zatvorenog fonda.
10
Iz prethodno iznešenih napomena o korišćenim metodama procjene izdvajamo sledeće:
(1) Vrednovanje finansijske imovine fonda, svrstane u grupu namijenjene za trgovanje i grupe
raspoloživih za prodaju vrši se istom metodom, primjenom fer vrijednosti tako da nema bitnijeg
značaja da li je izvršena klasifikacija imovine u jednu ili drugu grupu,
(2) Za imovinu koja se kotira na aktivnom tržištu i za koju se trguje, vrijednost je utvrdjena na osnovu
zadnje saldirane cijene te hartije na berzanskom tržištu ostvarenih na dan vrednovanja (procjene), bilo
da se radi o tržištu Crne Gore ili tržišta nekih drugih država za koje je uzet izvještaj sa berze na dan
vrednovanja,
(3) Za finansijsku imovinu koja se nije kotirala na berzanskom tržištu u dužem periodu, koristili smo njenu
poslednju cijenu sa tržišta, uzimajući u obzir mogućnost obezvredjenja te hartije i razloge njene
neaktivnosti na berzi,
(4) Kod finansijske imovine čiji emitent je u stečaju analizirana je vrijednost koja je utvrdjena na osnovu
vrijednosti stečajne imovine od strane stečajnog upravnika i donešenog rješenja o utvrdjivanju
vrijednosti koja sprovodjenjem postupka stečaja, pripada fondu po osnovu vlasništva nad tim
akcijama,
(5) Kod udjela u drugim preduzećima korišćena je nabavna vrijednost udjela kao vrijednost te imovine,
uzimajući u obzir mišljenje rukovodstva o eventualnoj mogućnosti obezvredjenja,
(6) Kao materijalno značajne stavke finansijske imovine uzete su sve stavke (akcije) čija ukupna vrijednost
(broj akcija x pojedinačna vrijednost) po iskazanoj knjigovodstvenoj vrijednosti prelazi 1.000,00 Eura,
smatrajući da male stavke nemaju sa stanovišta ukupne vrijednosti fonda materijalni značaj, niti kod
finansijskog izvještavanja, niti bitnijeg značaja kod iskazivanja vrijednosti od strane procjenjivača.
Metodologija korišćena kod procjene nekretnina i izvršena procjena je uradjena od strane saradnika
koga je angažovalo d.o.o. "Berza" Bar, čiju procjenu dajemo na kraju ovog izvještaja.
11
3. Analiza hartija od vrijednosti
Hartije od vrijednosti koje čine imovinu svih pravnih lica, a samim tim i imovinu fonda zajedničkog ulaganja
’’Trend’’ ad Podgorica, u svojim finansijskim iskazima se vrednuju putem primjene MRS/MSFI.
Primjena medjunarodnih računovodstvenih standarda i zahtjevi koji su njima propisani odnose se na hartije
od vrijednosti kojima se trguje na organizovanim berzama hartija od vrijednosti, i za koje postuje dostupne
cijene i podaci i otrgovanju.
Naša procjena hartija od vrijednosti u vlasništvu fonda Trend AD Podgorica je bazirana na podacima o
trgovanju i to prometu i cijanama za emitente u poslednjih 12 mjeseci od dana izrade procjene. Osim toga, mi
ćemo dati svoje mišljenje u vezi sa svakim dijelom imovine kako bismo akcionarima Fonda dali precizniji
pregled i procjenu imovine.
Kao sastavni dio analize je i posmatranje pojedinih akcija sa stanovišta berzanske kotacije, odnosno berzanskog
tržišta. O prijemu hartija od vrijednosti na berzansko tržište odlučuje Komisija za kotaciju.
Da bi se emitenti mogli kotirati na berzanskom tržištu, pored opštih uslova, moraju ispuniti i određene
kriterijume u pogledu veličine kapitala, broja akcionara, finansijskog stanja, primjene Kodeksa korporativnog
upravljanja, primjene Međunarodnih racunovodstvenih standarda, finansijskih iskaza i dr. Berzansko tržište
sastoji se od sledećih segmenata : “ A” i “B” lista , primarna prodaja i dužničke hartije od vrijednosti. Na
berzansko tržište “ A “ i “B” listu mogu biti primljene hartije od vrijednosti koje, pored opštih, ispunjavaju i
sledeće uslove:
Poslovanje
Primjena kodeksa
Kapital u slobodnom prometu
Broj dana trgovanja
»A« lista
da je najmanje u 2 godine od
poslednje 3 poslovao sa dobitkom
da u potpunosti primjenjuje
principe
transparentnosti
i
javnosti poslovanja definisane
Kodeksom
da je najmanji iznos kapitala koji
se nalazi u slobodnom prometu
15% od ukupne nominalne
vrijednosti kapitala emitenta
da se odnosnom hartijom trgovalo
najmanje 50% ukupnih dana
trgovanja na Berzi u proteklih
godinu dana
»B« lista
da je najmanje u 2 godine od
poslednjih
4
poslovao
sa
dobitkom
da u potpunosti primjenjuje
principe
transparentnosti
i
javnosti poslovanja definisane
Kodeksom
da je najmanji iznos kapitala koji
se nalazi u slobodnom prometu
10% od ukupne nominalne
vrijednosti kapitala emitenta
Dnevno pomjeranje cijena hartija na berzanskom tržištu ograničeno je na ± 10%.Hartije od vrijednosti koje se
nalaze na berzanskom tržištu trguju se po kontinuiranom metodu trgovanja u skladu sa Pravilima Berze i
Pravilnikom o kotaciji.
Slobodno tržište obuhvata sve one hartije koje se ne nalaze na berzanskom tržištu. Na segment Slobodnog
tržišta – Slobodno tržište akcija, može se primiti hartija emitenta koji Berzi podnese Zahtjev za prijem na
kotaciju i dokumentaciju propisanu Pravilnikom o kotaciji.
Na ostalim segmentima Slobodnog tržišta, hartije emitenata se primaju samim upisom u registar hartija kod
nadležnog organa.
Dnevno pomjeranje cijena hartija na slobodnom tržištu akcija je ograničeno je na ± 20%. Navedeni podaci su
podaci iz zvaničnih izvještaja Montenegro berze, i Komisije za hartije od vrijednsoti.
12
Kako se od procjenitelja zahtijevalo poseban osvrt na pojedine akcije, u njihovoj analizi su korišćeni i sledeći
parametri: Tržišna kapitalizacija se utvrđuje množenjem zaključne cijene akcije postignute naberzi poslednjeg
dana u posmatranom periodu sa brojem ukupno izdatih akcija, Neto profit po akciji utvrđuje se kao odnos neto
profita umanjenog za dividende po prioritetnim akcijama i broja emitovanih redovnih akcija, Odnos tržišne
cijene akcije i neto profita po akciji utvrđuje se kao odnos poslednje tržišne cijene akcije i neto profita po akciji,
Dividendna stopa utvrđuje se kao odnos dividende po akciji i poslednje tržišne cijene po akciji, Knjigovodstvena
vrijednost po akciji utvrđuje se kao odnos kapitala i broja običnih akcija.
Na osnovu iskazanog portfelja hartija od vrijednosti možemo uočiti da se uglavnom radi o hartijama od
vrijednosti koje su se kotirale isključivo na crnogorskoj berzi. Kako smo prethodno istakli, kod metodologije po
kojoj je vršena procjena, klasifikacija hartija od vrijednosti prema predvidjenim grupama, u skladu sa
zahtjevima MRS/MSFI, nije mogla da izazove odstupanja kod procjene pojedinih hartija od vrijednosti. Tako da
ih u nastavku dajemo kao analizu akcija koje su se kretale na berzi, bez obzira da li se radi o akcijama sa
dugoročnim interesom fonda ili akcijama koje su namijenjene trgovini.
ZAKLJUČNO MIŠLJENJE:
Prilikom procjene analizirali smo više parametara u cilju utvrđivanja cijene, odnosno vrijednosti akcija.
Mišljenja smo da se za akcije kojima se trgovalo na berzi kao relevantna može uzeti PROSJEČNA PONDERISANA
CIJENA NA POSLEDNJI DAN TRGOVANJA PRIJE ZAKLJUČENJA OVE PROCJENE. Iako se ovako opredijeljenom
kriterijumu mogu izreći i odredjeni nedostaci, razlog ovakvog pristupa lezi u činjenici da poslednja cijena
hartija od vrijednosti najbolje oslikava sve dostupne informacije u vezi sa određenom kompanijom.
Kod drugih akcija kojima se nije trgovalo u toku poslednjih 12 mjeseci uglavnom se koristila zadnja cijena koja
je korišćena za potrebe izvještavanja prema KHOV, a koja je odredjena na osnovu pravila koja se primjenjuju u
obračunu vrijednosti takvih akcija.
Slijedi pojedinačna analiza hartija od vrijednosti u vlasništvu Fonda zajedničkog ulaganja Trend, sa sledećim
statističkim podacima:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
13
AKIN – Aktiva integra AD Podgorica
Fond zajedničkog ulaganja ’’Aktiva integra’’ ad Podgorica, je osnovan dana 28.05.2007. godine kao akcionarsko
društvo u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima. Fondom je upravljelo Društvo za upravljenje
investicionim fondovima ’’Aktiva max’’ doo Podgorica. Skupština akcionara fonda na sjednici održanoj
12.03.2009. godine donijela je Odluku o tranformaciji Fonda u akcionarsko društvo za menadzment poslove i
upravljanje nekretninama ’’Aktiva integra’’ Podgorica. Na istoj sjednici donijeta je Odluka o sporazumnom
raskidu Ugovora o upravljanju izmedju Društva za upravljenje investicionim fondom ’’Aktiva max’’ doo i
investicionog fonda ’’Aktiva integra’’ ad Podgorica. Osnovna djelatnost društva je upravljanje nekretninama i
konslating i menadzment poslovi. Sjedište društva je u Podgorici Bulevar Džordža Vašingtona b.b. Ukupan broj
emitovanih akcija je 53.359, od čega u vlasništvu fonda je 3.000 ili procentualno 5.6223%. Nominalna cijena
akcije je 26.8975 EUR po akciji.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
53,359
3,000
5.62%
8.5000
4.0200
7.9583
26.8975
25,500.00
€
€
€
€
€
197,542
18
0.01%
1.0000
1.0000
19.7301
18.00
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
BAPO – Bajo Pivljanin poljoprivreda u stečaju AD Plužine
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
BERA – HTP Berane AD Berane
Htp “Berane”, nekada solventnu i bogatu kompaniju, bez gubitaka u martu 2003. godine privatizovalo je
“Euroturist GMBH”, koje je imalo u prvom trenutku 36 odsto akcija, ali im je Fond za razvoj ustupio na
upravljanje svojih 15 odsto. “Euroturist GMBH” je vrlo brzo, kupujući vaučere i akcije od građana i radnika, i
postao samostalno vlasnik preko 50 odsto HTP-a. Popularno mjesto Gradska kafana, ili kafana “Korzo”, na
najatraktivnijoj lokaciji u centru, s pogledom na glavnu ulicu prodato je već sljedeće godine. Zbog nevraćenog
kredita banka oduzima najatraktivniji objekat, hotel “Berane”. Prodat je ubrzo i Ski-centar “Lokve” na planini
Cmiljevici.
14
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
267,800
15,000
5.60%
0.2000
0.2000
19.3309
3,000.00
BJER – Bjelasica Rada u stečaju AD Bijelo Polje
Nad akcionarskim Društvom "Bjelasica-Rada" Bijelo Polje je Rješenjem St.Br. 20/07 Od 17.04.2007 godine
pokrenut stečajni postupak. Fabrika raspolaže sa dovoljno prostora za instalisanje novih tehnoloških linija i
proširenje magacinskog prostora. U blizini postojećeg cjevovoda za dovod mineralne vode, u naselju Lješnica,
postoji izvorište mineralne vode, koje nije dovoljno ispitano. S obzirom da se radi o istom kvalitetu vode
potrebno bi bilo izvršiti dodatna istraživanja na istom lokalitetu u cilju povećanja vodozahvata, a samim tim i
ukupne količine vode za eksploataciju. Pošto se na teritoriji Opštine Bijelo Polje nalazi i dosta izvorišta mirne
vode, u blizini postojećeg cjevovoda idealno bi bilo imati mogućnost flaširanja mirne i gazirane vode. Fabrika
trenutno zapošljava 67 radnika. Pregovori o ekskluzivnom pravu na prodaju i distribuciju proizvoda između
firme „Bjelasica Rada“AD i kompanije Hellenic Coca Cola, započeti su u junu prošle godine.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
1,121,665
107,019
9.54%
2.5000
2.6400
2.2607
12.7823
267,547.50
BUDR – HTP Budvanska rivijera AD Budva
HTP Budvanska rivijera AD Budva je najveća hotelska grupa u Crnoj Gori koja upravlja so 3,866 kreveta u 4
hotela u svom vlasništvu –Slovenska plaža i Aleksandar hotel u Budvi i Palas i Castelastva u Petrovcu. Osim ova
4, Budvaska je vlasnik još četiri hotela – Sveti Stefan, Mogren, Piva i Crzstal Riviera.
Slovenska plaža hotel se prostire na 182,062 metra kvadratne površine na kojoj se nalaze kućice visoke jedan
i dva sprata, povezane putevima i alejama, uz dosta zelenila, restorana, barova i ostalih sadržaja. Hotel se nalazi
na obali istoimene plaže. Hotel ima 1,985 kreveta u 1,016 soba kategorije 3 i 4 zvjezdice. Skorije je renoviran
da bi dobio ovu kategorizaciju. U 2012 godini hotel je radio 151 dan.
Aleksandar hotel je izgrađen 1988 godine odmah uz hotel Slovenska plaža, kao luksuzni dio kompleksa.
Međutim, kako nije renoviran, danas je hotel sa 3 zvjezdice, sa sobama lošijim u odnosu na Slovensku plažu.
Iako pretstavlja posebnu jedinicu, izgrađen je u istom stilu i uklapa se u arhitekturu Slovenske plaže. Hotel je
na zemlji površine 17,137 kvadrata, ima jedan bazen i nekoliko teniskih terena. Hotel ima 571 krevet u 209
soba, i otvoren je 214 dana godišnje, što ga čini hotelom sa najviše radnih dana tokom godine u grupi. Hotel ima
3 restorana i bara.
Palas hotel u Petrovcu, koje je iz godine u godinu sve popularniju turistička destinacija, ima 4 zvjezdice i
izgrađen je 1983 godine. Hotel se nalazi na parceli površine 14,267 kvadrata, ima 342 kreveta u 171 dobi. Hotel
15
ima 2 bazena, jedan otvoreni jedan zatvoreni, i 3 restorana i bara. Otvoren je 194 dana godišnje. Hotel se nalazi
na samoj obali, uz plažu, centralno pozicioniran.
Hotel Castelastva je hotel sa 2 zvjezdice u Petrovcu. Ovo je ujedno najstariji hotel u vlasništvu Budvanske
rivijere, i izgrađen je 1973 godine na parceli od 10,840 kvadrata. Hotel ima 472 kreveta u 171 sobi, i 2 restorana
i bara. Hotel nema bazen.
Grad hotel Sveti Stefan je u vlasništvu Budvanske rivijere. Hotel je dat u dugoročni zakup kompaniji Adriativ
properties, na period do 2037 godine. Mogren hotel se nalazi u centru Budve. Ima 104 kreveta u kategorizaciji
2 zvjezdice. Hotel je pod sporom u dužem trajanju između kompanije i zakpca hotela. Kompanija je vlasnik i
hotela Piva u Plužinama, i novoizgrađenog hotela sa 5 zvjezdica Crystal Riviera u Petrovcu. Osim ovoga,
kompanija ima u vlasništvu brojne nepokretnosti u opštini Budva.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
3,489,968
596
0.02%
7.6000
4.4100
7.3885
19.9481
4,529.60
€
€
€
€
€
14,866,970
25,633
0.17%
0.2000
0.2000
1.1632
5,126.60
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
CRNA – UTIP Crna Gora AD Podgorica
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
DKPG – Duvanski kombinat u stečaju AD Podgorica
Duvanski kombinat Podgorica je crnogorska kompanija ukljucena u duvansku industriju. Njene aktivnosti
ukljucuju procesiranje duvana, veleprodaja sirovog duhana, kao i veleprodaja i maloprodaja duvanskih
proizvoda. Duvanski kombinat je osnovan1903.godine aktom kralja Nikole Petrovica kao “Duvanski monopol”.
Nakon II svjetskog rata kompanija je transformisana u kompaniju u državnom vlasništvu. Kao akcionarsko
društvo Duvanski kombinat posluje od 1991. godine. Kompanija ima proizvodni i trgovinski prostor u nizu
mjesta širom Crne Gore. Glavne djelatnosti društva su primarno procesuiranje duvana, proizvodnja cigareta i
veleprodajna i maloprodajna distribucija finalnih proizvoda. Kompanija je u stečaju, i kompletna imovina je
prenešena na novosnovani Novi duvanski kombinat AD Podgorica.
16
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
14,957,700
5,224
0.03%
0.0390
0.0390
1.3225
203.74
EPCG – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšic (EPCG) je elektroenergetska kompanija osnovana odlukom o
transformaciji JEP „Elektroprivreda Crne Gore“ Nikšic br.1001-2772/1 od 16.10.1998. godine radi obavljanja
privredne djelatnosti, odnosno proizvodnje, distribucije i snabdijevanja elektricnom energijom.
Elektroenergetske djelatnosti Društva propisane su Zakonom o energetici, licencama u energetskom sektoru i
Statutom EPCG. Realizacijom osnovnih djelatnosti EPCG obezbjeduje uredno i kvalitetno zadovoljavanje
potreba potrošaca na svim naponskim nivoima, te sigurnu i stabilnu isporuku elektricne energije privredi i
stanovništvu Crne Gore. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšic raspolaže kapacitetima za proizvodnju elektricne
energije ukupne instalisane snage 868 MW, od cega se 657 MW (76%) odnosi na hidroelektrane “Perucica” i
“Piva”, a 210 MW (24%) na termoelektranu “Pljevlja”.
Kompanija je djelimično privatizovana 2009 godine, kada je italijanska kompanija A2A S.p.A. kupila akcije
manjinskih akcionara i akcije iz nove emisije po cijeni od 8,4 EUR po akciji, i time stekla 43,5% vlasništva, i
prava upravljanja kompanijom. Država Crna Gora je zadržala 55% vlasništva u kompaniji.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
125,345,318
1,678
0.00%
2.4986
2.1000
2.5696
7.6482
4,192.65
€
€
€
€
€
272,158,950
180,670
0.07%
0.0080
0.0120
0.0099
0.6740
1,445.36
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
EURF – Zatvoreni investicioni fond Eurofond AD Podgorica
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
FABE – Fabrika elektroda Piva AD Plužine
Fabrika elektroda »Piva« nalazi se na platou Goransko u opštini Plužine, na magistralnom putu PodgoricaNikšić-Plužine-Sarajevo. Izgradnja fabrike je počela 1982., a proizvodnja 1986 godine. U početku je radila pod
imenom »Fabrika dodatnih materijala za zavarivanje Veljko Mićanović« - Plužine, kao dio Metalurško-
17
metalskog kombinata Nikšić. Od 1990 godine posluje samostalno pod imenom Fabrika elektroda »Piva«
Plužine. 1995. godine transformisana je u dioničarsko društvo. Tri godine kasnije postala je akcionarsko
društvo. Fabrika je počela sa proizvodnjom jedne elektrode po inostranoj licenci. Danas »Piva« proizvodi 62
vrste dodatnih materijala za zavarivanje, razvijenih po sopstvenoj tehnologiji i recepturama. Danas, proizvodni
program fabrike elektroda »Piva« - Plužine obuhvata sledeće elektrode: za zavarivanje i navarivanje čelika, za
žljebljenje i sječenje, za zavarivanje visokolegiranih čelika i sivog liva. Osim toga fabrika proizvodi više vrsta
žica: za zavarivanje u zaštiti CO2 gasa, za zavarivanje EPP postupkom, za zavarivanje po TIG postupku i žice za
gasno-plameno zavarivanje. Fabrika takođe proizvodi građevinske i livačke eksere.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
348,674
36,460
10.46%
0.8000
0.8000
25.5646
29,168.00
FBEZ – Fabrika betonskih elemenata Zaton AD Bijelo Polje u stečaju
Fabrike betonskih elemenata ‘’ZATON’’- RJEŠENJEM ST.BR.57/07 OD 23.10.2007. GODINE POKRENUT STEČAJ.
Registarski broj 4-0001614/009. Stari registarski broj 1-4328-00 SUD BIJELO POLJE. Datum registracije
28.07.2007 godine. Adresa za prijem službene pošte ZATON BB. BIJELO POLJE. Datum donošenja
statuta10.05.2002. Šifra djelatnosti 26610. Opis djelatnosti Proizv. proizvoda od betona.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
110,708
33,222
30.01%
2.4900
2.4900
9.8424
82,722.78
HEIO – Holding elektroindustrija OBOD u stečaju AD Cetinje
Kompanija je osnovana prije pola vijeka, tačnije 1953. godine kada je počela sa proizvodnjom sapuna, pasti za
cipele, a nešto kasnije uvedena je i proizvodnja fluorescentnih svjetiljki. Godine 1956. OBOD proširuje svoj
proizvodni asortiman u domenu instalacionih materijala, električnih brojila i malih električnih aparata. Godina
1960. je obilježena uspostavljanjem novog asortimana koji je uključivao hladnjake, svjetiljke i zaštitne
prekidače. Međutim, prvobitni uspjeh kompanije nije valjano praćen i OBOD je postepeno ušao u duboku krizu.
Veliki sistem sa oko 5000 zaposlenih uskoro je počeo stagnirati. Godine 2002. osnovan je Novi OBOD d.o.o. kao
odvojeno pravno lice zbog određenih očiglednih prepreka koje se nijesu mogle prevazići u starom Holding
sistemu koji se sastojao od ukupno 14 dioničarskih društava. Međutim, kako se i nova firma pokazala
nelikvidnom, proizvodnja je opet bila obustavljena. Konačno, u 2005. godini, preduzeće se registruje kao OBOD
Elektroindustrija AD, čekajući na privatizaciju ili strateško partnerstvo sa nekom inostranom kompanijom.
18
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
31,723,596
5,444,260
17.16%
0.0250
0.0250
0.5113
136,106.50
HLTA – Zatvoreni investicioni fond HLT AD Podgorica – u transformaciji
Privatizacioni fond „HLT FOND’’a.d. Podgorica osnovan je u skladu sa Uredbom o privatizacionim fondovima i
specijalizovanim privatnim menadžment preduzećima od strane Menadžment preduzeća. Na osnovu člana 16
Zakona o privatizaciji privrede i člana 25 stav 2 i 3 Uredbe o privatizacionim fondovima i specijalizovanim
menadžment preduzećima, Ministarstvo finansija je 31.oktobra 2001.godine donijelo Rješenje br. 01-2659/1 o
upisu privatizacionog fonda „HLT FOND’’u Registar privatizacionih fondova . 28.aprila 2005.godine Komisija
za hartije od vrijednosti izdala Rješenje o davanju dozvole za rad br. 03/13-1419/7-04 Privatizacionom
investicionom fondu „HLT FOND’’ .a.d. Podgorica. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama i Odlukom
Skupštine akcionara Fonda od 7.marta 2005.godine došlo je do promjene menadžment preduzeća koje upravlja
Fondom , te je na osnovu usvojenog Ugovora o upravljanju Fondom, upravljanje Fondom povjereno je Društvu
za upravljanje investicionim fondom „Prima’’ a.d. Podgorica .
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
487,979,200
10,097,520
2.07%
0.0032
0.0059
0.0038
0.1578
32,312.06
HTBO – HTP Vektra Boka AD Herceg Novi u stečaju
AD Vektra Boka Herceg Novi je crnogorskia kompanija ukljucena u turisticku industriju. Ona upravlja sa
hotelom Plaza; deset restorana, snack – bar, nacionalni restoran, , autobuskom satnicom, i turistickom
agencijom u Herceg Novom i Beogradu (“Bokaturist”).
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
26,266,177
693
0.00%
0.1347
0.1347
2.6894
93.35
INSM – Institut za fiz. med. reh. i reum. Simo Milošević AD Igalo
19
Institut Simo Miloševic AD. Igalo je crnogorska kompanija ukljucena u zdravstvenu industrju osnovana 1949.
godine. Institut Igalo je najveca i najpoznatija institucija za multidisciplinarno i evropsko banjsko lijecenje na
Mediteranu. Njena oblast poslovanja ukljucuje fizikalnu i preventivnu medicinu, wellness, kao i pedijatrsijsku
rehabilitaciju, rehablitiaciju za odrasle i gerijatrijsku rehabilitaciju. Institut ,izmedu ostaloga, nudi razlicite
zdravstvene, rehabiltacione i medicinske programe, ukljucujuci takve tretmane poput hidroterapije,
talasoterapije, elektroterapije, balneoterapije, personalizovane programe za gubitak težine i programme vježbi,
i razlicite masaže. Institut Igalo je clan Univerziteta Crne Gore, nastavna jedinica Medicinskog fakulteta u
Podgorici. Institut upravlja Višom fizioterapeutska školom koja je otvorena 1983.godine, a od 2005. godine
Visokom školom sestrinstva "Kraljica Jelena".
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
382,351
1,240
0.32%
30.0000
22.0000
29.8051
154.9369
37,200.00
€
€
€
€
€
1,607,529
9
0.00%
1.5000
1.5300
1.6719
19.6651
13.50
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
JABD – Jadransko brodogradilište AD Bijela
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
JGPK – Jugopetrol AD Kotor
Jugopetrol AD Kotor osnovan je 12. aprila 1947. godine sa sjedištem u Kotoru, kao preduzece za eksploataciju
i promet nafte i naftnih derivata. Preduzece je zapocelo svoj rad sa skromnim resursima i u zacecima stvaranja
naftne privrede bivše Jugoslavije. U periodu od 1992. do 1996. godine Jugopetrol posluje kao Javno preduzece
za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata, a decembra 1996. godine transformisan je u
Akcionarsko Društvo. Od oktobra 2002. godine Jugopetrol je u sastavu velike Hellenic Petroleum Grupe. Glavne
poslovne aktivnosti kompanije su: Veleprodaja nafte i naftnih derivata, Maloprodaja preko mreže benzinskih
stanica koje posluju pod EKO zaštitnim znakom i Istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori (u podmorju i na kopnu).
Jugopetrol je najveći prodavac goriva u Crnoj Gori sa oko 55% učešća u tržištu. U vlasništvu ima 42 benzinske
stanice u svakoj opštini, na najboljim lokacijama. U prosjeku Jugoptrol prodaje oko 8 metara kubnih goriva
dnevno po stanici, što je daleko najveći prosjek na tržištu. Sve sem dvije benzinske stanice su na COMO principu
– u vlasništvu kompanije a date na upravljanje menadžeru. Na taj način su prihodi maksimizovani, a troškovi i
obaveze minimizovane. Kompanija isplaćuje dividendu svake godine, i za ovu godinu je predložena dividenda
od oko 79 eurocenti po akciji.
20
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
4,653,971
277,711
5.97%
9.1000
9.3061
9.4756
14.6083
2,527,170.10
€
€
€
€
€
10,616,905
138
0.00%
0.5399
0.5399
5.0510
74.51
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
KAPG – Kombinat aluminijuma AD Podgorica u stečaju
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
KOGE – Kontejnerski terminal i generalni tereti AD Bar
Akcionarsko društvo “Kontejnerski terminal i generalni tereti”, Bar osnovano je Odlukom o restruktuiranju
putem odvajanja uz osnivanje novog društva koju je donijela Skupština akcionara AD “Luka Bar”, Bar 4.09.2009.
godine. Kontejnerski terminal i generalni tereti je registrovan za obavljanje sledecih delatnosti: istovar,
pretovar i utovar razne robe; skladištenje robe; istovar, pretovar i utovar kontejnera; punjenje i pražnjenje
kontejnera; kompletan servis kontejnera (cišcenje, pranje i popravka); pakovanje, prepakivanje, vaganje robe;
snabdevanje brodova strujom, vodom, telefonskim linijama.Kontejnerski terminal i generalni tereti obuhvata
površinu od 518.790 m2 odnosno oko 80% teritorije nekadašnje Luke Bar, a pretovarni kapaciteti su 2 miliona
tona tereta. Kompanija je privatizovana krajem 2013 godine, i većinski paket akcija je kupio turski Global Ports.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
56,766,736
878,274
1.55%
0.1565
0.2600
0.1579
1.1485
137,449.88
KONI – Koni konfekcija u stečaju AD Nikšić
21
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
90,501
200
0.22%
6.0520
6.0520
21.1624
1,210.40
LUBA – Luka Bar AD Bar
Kompanija AD ,,Luka Bar“ Bar osnovano je Odlukom Saveznog Izvršnog Vijeca 16.04.1954 godine. Odlukom o
organizovanju Javnog preduzeca ,,Luka Bar“ Skupština Republike Crne Gore je 20.06.1990 godine izvršila
transformaciju preduzeca u Javno preduzece. Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade
Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz
osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“. Poslovni sistem Luka Bar
sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednoclanih društava koje je kao maticno društvo osnovala, i to:
Hotel Sidro, Informatika i komunikacije, Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita. Kompanija AD ,,Luka Bar“ pruža
sledece usluge: pretovara ruda, koncentrata, starog željeza, ugalja, koksa, boksita, lomljenog kamena, glinice;
pretovara i skladištenja žitarica preko silosa kapaciteta 30 000 tona; prihvat i otpremanje nafte i naftnih
derivata kao i snabdjevanje brodova naftom; pretovar i skladištenje baznih ulja; pretakalište za sircetnu
kiselinu. Luka Bar posjeduje i površina namijenjena za prijem, cuvanje i otpremu Ro-Ro tovarnih jedinica kao
ihladnjace kapaciteta 4500 tona.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
56,766,736
883,230
1.56%
0.1300
0.1499
0.1323
1.2113
114,819.90
€
€
€
€
€
2,761,769
435
0.02%
1.7200
1.7200
1.7118
748.20
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
LUCG – Lutrija Crne Gore AD Podgorica
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
METP – Metalprodukt AD Podgorica
AD "METAL PRODUKT " PODGORICA, Registarski broj 4-0006874/007, Datum registracije13.08.2007, Adresa
za prijem službene pošteUL. JADRANSKA BR.5 PODGORICA, Datum zaključenja ugovora o osnivanju
05.02.1992, Datum donošenja statute 12.08.2002, Šifra djelatnosti 52722, Opis djelatnosti Opravka ost. el.
aparata za domacinstvo.
22
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
20,175
4,080
20.22%
8.0000
8.0000
18.8360
32,640.00
€
€
€
€
€
3,436,509
249
0.01%
0.5500
0.8607
0.7213
3.0076
136.95
€
€
€
€
€
112,274
22
0.02%
28.0000
28.0000
22.4457
616.00
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
MIMO – HTP Mimoza AD Tivat
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
MOBK – Montepranzo-bokaprodukt AD
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
MOEK – Montenegroexpress group AD Budva
MONTENEGRO-EXPRESS
GROUP
A.D.
–
BUDVA,
Registarski
broj4-0003310/024,
Datum
registracije13.08.2007, Adresa za prijem službene pošte TRG SUNCA 2 BUDVA, Datum zaključenja ugovora o
osnivanju 15.06.1995, Datum donošenja statuta14.06.2002, Šifra djelatnosti 63300, Opis djelatnosti Delatnost
putnickig agencija i sl.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
20,023,692
335,460
1.68%
0.2046
0.2046
0.3056
68,635.12
MONB – NLB Montenegrobanka AD Podgorica
23
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
11,668,734
1,328
0.01%
4.5000
4.5000
5.5640
5,976.00
MONF – Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica – u postupku transformacije
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
152,857,950
130,350
0.09%
0.0400
0.0560
0.0442
0.1340
5,214.00
MORG – Montecargo AD Podgorica
Akcionarsko društvo ’’ MONTECARGO ’’ Podgorica osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja
uz osnivanje novog društva broj 5465/3, koju je donijela I Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza
Crne Gore AD - Podgorica, održana 08.06.2009.godine. Akcionarsko društvo ’’MONTECARGO’’ Podgorica ima
svojstvo pravnog lica i razvrstava se kao srednje pravno lice shodno članu 3a Zakona o računovodstvu i reviziji.
Akcionarsko društvo ’’ MONTECARGO ’’ Podgorica ima razvijenu saradnju sa željezničkim upravama iz Evrope
i zemljama okruženja. Osnovna djelatnost Društva je prevoz robe. Akcionarsko društvo ’’ MONTECARGO ’’
Podgorica, kao dio evropskog željezničkog sistema, na međunarodnim sastancima učestvuje u aktivnostima
vezanih za organizaciju prevoza robe i na kojima se dogovora organizacija i red vožnje za prevoz robe između
evropskih željezničkih uprava. Akcionarsko društvo ’’ MONTECARGO ’’ Podgorica obavlja teretni prevoz
između Crne Gore i Srbije i Crne Gore i Albanije.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
3,340,114
80,503
2.41%
0.4400
0.4554
0.4123
5.2285
35,421.32
NAKO – Napredak AD Kotor
24
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
193,312,088
1,136
0.00%
0.0250
0.0186
0.0214
0.0900
28.40
€
€
€
€
€
410,168
3,277
0.80%
91.7800
90.0000
91.7800
127.8200
300,763.06
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
NKBA – Prva banka Crne Gore osnovana 1901 AD Podgorica
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
OPGO – Opštegrađevinsko gorica u stečaju AD Podgorica
Društveno preduzeće GRADJEVINSKO ’’GORICA’’ Podgorica je nastalo 1987 godine. Na osnovu zakona o
svojinskoj i upravljačkoj transformaciji izvršena je procjena raspoloživog kapitala preduzeća i preduzeće je
registrovano kao AD Gradjevinsko ’’Gorica’’ Podgorica. Od 2002 godine u okviru druđtva su poslovale radne
jedinice’’Šljunkara’’, ’’Betonjerka’’, ’’Armiračnica’’, ’’Programat’’, ’’Visokogradnja’’ i ’’Mehanizacija’’. Zbog
poteškoća u poslovanju društvo je donijelo odluku o restruktuiranju preduzeća dana 29.12.2003 godine
podjelom na 5 akcionarskih društava i to: ad ’’Gorica visokogradnja’’, ad ’’Gorica mehanizacija’’, ad ’’Gorica
arming’’, ad ’’Gorica programat’’, ad ’’Gorica beton’’. Nakon restruktuiranja manjinski akcionari su podnijeli
tužbu za poništenje odluke o restruktuiranju društva. Privredni sud u Podgorici je presudom P 45/04 poništio
odluku Skupštine akcionara. Postupajući po presudi društvo je registrovano kao Gradjevinsko preduzeće
’’Gorica’’ ad Podgorica.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
30,651,424
2,908,891
9.49%
0.0150
0.0150
0.3319
43,633.37
OZVS – Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica
Akcionarsko društvo Održavanje željezničkih voznih sredstava, Podgorica osnovano je Odlukom br.9839/5 o
restruktuiranju putem odvajanja od Željezničkog prevoza Crne Gore ad, uz osnivanje novog društva, koju je
donijela V Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore ad, održana 22.12.2010. godine. Na
osnovu identifikacije imovine koja je u postupku restruktuiranja prenešena na ad Održavanje željezničkih
voznih sredstava, utvrdjena je nominalna vrijednost upisanog akcijskog kapitala u iznosu od 21.004.168 Eura,
koji je podijeljen na 4.500.012 običnih akcija. Većinski vlasnik društva je država Crna Gora, sa učešćem preko
25
85% u ukupnoj vrijednosti kapitala. Osnovna djelatnost Društva je održavanje željezničkih voznih sredstava u
putničkom i teretnom saobraćaju. Društvo u svom radu podliježe Zakonu o bezbijednosti u željezničkom
saobraćaju, Zakonu o željeznici i pravilnicima koji se odnose na održavanje željezničkih vozila i drugim
propisima. Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br.13. Na dan 31.12.2011 godine društvo
ima 211 zaposlenih.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
4,500,012
108,459
2.41%
0.0413
0.0516
0.0413
4.6676
4,479.36
PLAP – Plantaže AD Podgorica
Akcionarsko društvo Plantaže osnovano je 1963. godine, a bavi se proizvodnjom vinskog i stonog grožda i
breskve, proizvodnjom i distribucijom vina i lozovih rakija, uzgojem ribe, ugostiteljstvom i maloprodajom.
Najvažniji segment, svakako, vezan je za grožde i vino. AD Plantaže je danas, najveci proizvodac vinskog i stonog
grožda u Crnoj Gori i okruženju sa godišnjom proizvodnjom od oko 22 miliona kg, koje se preraduje u tri
vinarska podruma, ukupnog kapaciteta 310.000 hl. Godišnje se na domacem i inostranom tržištu realizuje oko
17 miliona flaširanih proizvoda, koji se izvoze u 25 zemalja svijeta - od zemalja jugoistocne Evrope, preko
Evropske Unije, Rusije, Kine ii Australije do Kanade i Amerike. U posjedu Plantaža je najveci vinograd u jednom
kompleksu u Evropi, površine 2310 ha na kojem je zasadeno oko 11,5 miliona cokota. Plantaže danas, posjeduju
plantažu bresaka na 83.5 ha. Tu je i maticnjak lozne podloge na površini od 25 ha, kao i sopstvena proizvodnja
loznog i vocnog sadnog materijala. Plantaže posjeduju i ribnjak u kome se proizvodi godišnje 120 t kalifornijske
pastrmke, hladnjace, ugostiteljski i maloprodajni objekti. Plantaže su 1996.godine, prve u svojoj branši,
uskladile poslovanje sa medunarodnim standardima serije JUS ISO 9000, a 2003 godine zvanicno od SGS -a u
Cirihu dobile sertifikat ISO 9001: 2000.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
179,255,993
2,111,935
1.18%
0.1300
0.1500
0.1463
0.5113
274,551.55
€
€
€
€
€
96,736
2
0.00%
205.0000
200.0000
203.4958
255.6500
410.00
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
POBA – Societe Generale Montenegro bank AD Podgorica
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
26
POLI – KIPS Polimka AD Berane
Društveno preduzeće “Polimka” Berane je transformisano u akcionarsko društvo, shodno Zakonu o
preduzećima i Zakonu o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji i upisano u registar Privrednog suda u Bijelom
Polju pod brojem Fi. 364/98. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Crne Gore, AD “Polimka”
Berane registrovano je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002. godine, pod
registarskim brojem 4-0002864/001. Odlukom skupštine akcionara od 7.10.2009. godine, Društvo je
promijenilo naziv u AD “KIPS-Polimka”. Ugovorom o kupoprodaji 64,1624 % akcija “Polimka” AD Berane,
zaključenim 19.08.2009. godine, Vlada Crne Gore, Fond za razvoj Republike Crne Gore, Republički fond
penzijsko-invalidskog osiguranja i Zavod za zapošljavanje Crne gore izvršili su prodaju 1.275.208 akcija kupcu
“KIPS” KVALITET I POSLOVNA SIGURNOST društvo za proizvodnju i promet roba i usluga D.O.O. Podgorica.
Odbor direktora je dana 21.12.2010. godine donio Odluku o zaključenju ugovora o poslovnoj saradnji sa KIPS
Podgorica, kojim je predviđeno otvaranje Tržnog centra u prostorijama KIPSPolimka a.d. Berane. KIPS –
Polimka a.d. Berane se obavezuje da, uz ugovorenu proviziju, u ime i za račun KIPS Podgorica skladišti, čuva i
prodaje robu iz programa KIPS Podgorica.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
1,987,470
266,380
13.40%
0.3000
0.3000
6.8172
79,914.00
PREN – Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Osnovna djelatnost Crnogorskog elektroprenosnog sistema je prenos elekticne energije. Sjediste ove
kompanije je u Podgorici. 1. jula 1957. godine u Nikšicu je puštena u rad prva prenosna trafostanica cime je
otpoceo intezivan razvoj elektroprenosnog sistema Crne Gore kao integralnog dijela elektroenergetskog
sistema tadašnje SFRJ. U martu 2009 godine prateci zahtjeve koje namece liberalizacija tržišta elektricne
energije kao i propise EU u pogledu razdvajanja tržišnih i monopolskih djelatnosti, a imajuci u vidu potrebu
unapredenja ekonomske efikasnosti, skupština akcionara EPCG donijela odluku o formiranju novog
akcionarskog društva Prenos. Kasnije je odlukom skupštine akcionara kompanija promijenila ime u Crnogorski
elektroprenosni sistem - CGES AD.
CGES je vlasnik mreže visoke voltaže za prenos energije (35+ kV). Država Crna Gora je vlasnik 55% kompanije,
dok je italijanska kompanija Terna stekla 22% vlasništva kroz kupovinu akcija iz nove emisije. Preostalih 23%
je u vlasništvu manjinskih akcionara. CGES u saradnji sa Ternom radi na projektu podmorskog kabla između
Italije i Crne Gore, kapaciteta 1,000 MW, kojim će biti povezane električne mreže Italije i Balkana. CGES će imati
udio od 20% u prihodima koje kabal ostvari.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
146,176,876
4,119,385
2.82%
0.5200
0.4927
0.5239
1.0611
2,142,080.20
PRIT – HTP Primorje AD Tivat
27
Hotelsko Turisticko Preduzece Primorje AD je osnovano 1965 godine sa sjedištem u Tivtu. U okviru preduzeca
posluju dva hotela: Hotel Palma u Tivtu i Hotel Planinka u Žabljaku. HTP Primorje je većinski vlasnik Centra za
odmor i rekreaciju Herceg Novi.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
2,712,280
154,788
5.71%
3.9900
3.9900
6.2353
617,604.12
€
€
€
€
€
470,742
89
0.02%
0.5000
0.5000
45.7144
44.50
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
PRPL – Prekookeanska plovidba AD Bar
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
PUTE – Barska plovidba AD Bar
BARSKA PLOVIDBA je akcionarsko društvo sa sjedištem u Baru. Osnovano je 20. oktobra 2000. godine sa ciljem
obavljanja pomorskog saobracaja, drugih srodnih pomorskih aktivnosti, agencijskih i ugostiteljskih poslova,
medunarodne špedicije i dr. Društvo je od osnivanja poslovalo pod nazivom AD "Putnicki terminal" Bar, koji je
odlukom Skupštine akcionara, 22. novembra 2002., promijenjen u "Barska plovidba" AD Bar. Osnovnu
aktivnost (pomorski saobracaj) ostvaruje kroz prevoz putnika i vozila brodovima „Sveti Stefan“ i „Sveti Stefan
II“ na relacijama između Crne Gore i Italije (Bar-Bari-Bar i Bar-Ankona-Bar). Barska plovidba AD posluje u
zgradi Putničkog terminala u barskoj luci, na koridoru moćnih robnih i putničkih tokova (Budimpešta-BeogradBar-Bari/Ankona). Barska plovidba AD ima skraćeni naziv BARPLOV, engleski naziv Bar Shipping Company i
italijanski naziv Navigazione di Antivari. Brodovi nose natpis Montenegro lines.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
2,299,213
3,924
0.17%
0.5000
0.4500
0.5276
4.2806
1,962.00
PZGN – Preduzeće za građevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja AD Podgorica
28
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
17,235
73
0.42%
35.0000
35.0000
35.0000
13.4552
2,555.00
QUER – Trend Invest AD Podgorica
A.d. ‘’TREND INVEST’’ Podgorica je nastao promjenom naziva društva a.d. ‘’ Quercus invest" Podgorica.
Registarski broj: 4-0009031/004, Datum registracije: 09.09.2009 godine, Adresa za obavljanje privredne
djelatnosti: Vaka Djurovića bb Podgorica, Šifra djelatnosti: 70110, Opis djelatnosti: Razvoj projekata o
nekretninama.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
1,250,000
1,250,000
100.00%
4.0480
4.0480
4.0000
5,060,000.00
RDHK – HK Radoje Dakić AD Podgorica
Vlada NRCG, rješenjem br. 11561 od 03.10.1946 godine, osnovala je fabriku – centralnu mašinsku radionicu,
koja se bavila opravkom tehničkih sredstava. Tadašnji uslužni, a kasnije i proizvodni kapacitet počeo je sa
radom na današnjoj lokaciji. U periodu od osnivanja pa do danas, preduzeće mijenja i dopunjuje predmet
poslovanja i organizacionu strukturu, kao i sopstveni status. Saglasno restrukturalnom procesu, a u skladu sa
Zakonom o privrednim društvima, navedena restrukturalna promjena je izvedena na 31.12.2005 godine.
Društvo posluje pod nazivom ,,Radoje Dakić“ Akcionarsko društvo Podgorica, Sjedište preduzeća je u Podgorici
, Ul. Cetinjski put b.b. Preduzeće je na dan 31.12.2010. godine zapošljavalo 16 radnika. Broj zaposlenih radnika
u preduzeću je smanjen shodno specijalnom programu o dobrovoljnom napuštanju preduzeća uz otpremninu
uključujući i redovno penzionisanje.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
1,829,977
272,768
14.91%
0.1500
0.1500
28.9212
40,915.20
SOBS – Solana Bajo Sekulić AD Ulcinj
Solana ’’Bajo Sekulić’’ Ulcinj izgradjena je u periodu od 1926 do 1934 godine. U postupku svojinske i upravljačke
transformacije, a u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji (izvršena je procjena vrijednosti imovine i
29
kapitala, primijenjen model transformacije izdavanjem dionica radnicima i prenos na fondove), preduzeće je
registrovano kao dioničarsko i registrovano kod Privrednog suda u Podgorici. Osnovna djelatnost “Solane Bajo
Sekulic” AD Ulcinj je proizvodnja morske soli industrijskim putem, prirodnom kristalizacijom, prerada i
prodaja morske soli za ljudsku ishranu, stocnu hranu, u industrijske svrhe, mirišljave soli za kupanje i soli za
druge namjene. Na osnovu predloga povjerilaca (a.d. ’’Tranšped’’ Beogradza medjunarodnu špediciju i
transport-Filijala Ulcinj) koji je podnešen 19.04.2005. godine, Privredni sud u Podgorici, na ročištu održanom
04.05.2005. godine donio je rješenje (st.br.77/05) kojim je nad preduzećem otvoren stečajni postupak.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
4,062,745
239,249
5.89%
2.5000
2.9692
2.5560
9.1302
598,122.50
STOB – Štamparija Obod AD Cetinje
Akcionarsko društvo za proizvodnju grafičkih proizvoda i usluga i trgovine Štamparija ’’Obod’’ Cetinje,
registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podogrici 06.09.2002. godine u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima. Osnovna djelatnost društva je obavljanje grafičke djelatnosti kao osnovne
(štampanje knjiga, novina, časopisa, koverata, i drugog grafičkog materijala) i trgovina na veliko i malo
prhrambenim i neprehrambenim proizvodima, kao i spoljne trgovine. Sjedište firme je u Cetinju, ulica
Njegoševa br.3. Na dan 31.12.2011. godine Štamparije ’’Obod’’ je imala zapošljena 54 radnika.
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
573,925
137,756
24.00%
2.5000
2.5000
3.6521
344,390.00
€
€
€
€
€
562,317
148
0.03%
78.9900
78.9900
5.3351
11,690.52
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
SWIO – Swiss osiguranje AD Podgorica
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
TECG – Crnogorski telekom AD Podgorica
Crnogorski Telekom (CT) je najveca telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori. Pruža kompletan spektar
telekomunikacionih usluga - usluge fiksne telefonije, broadcasta, mobilne telefonije, prenosa podataka,
30
Interneta, i medunarodnih komunikacija. Napredna telekomunikaciona infrastruktura i strucan ljudski
potencijal omogucavaju visoki stepen integracije i pružanje širokog spektra visokokvalitetnih servisa, koji
garantuju rast i razvoj Crnogorskog Telekoma u buducnosti. Crnogorski Telekom posluje kao posebna
kompanija od kraja 1998, do kada je bio dio JP PTT saobracaja Crne Gore. Kompanija je privatizovana 2005.
Vecinski vlasnik je Magyar Telekom, sa 76.53% akcija dok se ostaliim akcijama slobodno trguje. Do septembra
2006. Godine Kompanija je pružala svoje usluge pod jedinstvenim brendom T-Com, kao i usluge mobilne
telefonije pod brendom T-Mobile, a postao je dio T porodice Deutsche Telekom AG. Glavni stakeholder je filijala
Deutche Telekom AG, madarska kompanija Magyar Telekom NyRt.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
47,273,940
69,731
0.15%
3.7000
4.1865
4.1289
2.6200
258,004.70
TEKR – Trend Korali Sutomore AD Bar
Hotelsko turističko preduzeće "Trend Korali" AD Sutomore, Bar osnovano je Odlukom br 09/12 od 31.12.2009.
godine o restruturiranju HTP "Korali" AD, Bar putem podjele uz osnivanje dva nova akcionarska društva.(
"Trend Kotali" AD Sutomore, Bar i ""Atlas Korali" AD, Bar). Odluka o restruktuiranju donijeta je na osnovu člana
35 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG 17/02, 80/08 ). Podjelom imovine i kapitala HTP "Korali" AD, Bar
formiran je akcionarski kapital Društva HTP "Trend korali" AD u iznosu od 12.504.098 €, odnosno 3.961.642
akcija , nominalne vrijednosti jedne akcije od 3,1565 €. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne
Gore HTP "Trend Korali" AD Sutomore, Bar registrovano je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici
31.12.2009. godine pod brojem 4-0009141/001. Društvo je kao emitent hartija od vrijednosti registrovano kod
Komisije za hartije od vrijednosti pod broj 504 od 13.01.2010.godine. Osnovna djelatnost Društva je
hotelijerstvo i moteli sa restoranima. Sjedište Društva je u Sutomoru, Obala Iva Novakovića bb.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
4,669,351
4,566,249
97.79%
3.0000
2.5000
0.9671
3.1565
13,698,747.00
NAPOMENA:
Procjenitelj je obaviješten od strane predstavnika naručioca, da je izvršena prodaja dijela HTP Korali i to hotel
"Južno More" sa zemljištem površine 12.671m2. Imajući u vidu da se radi o veoma značajnoj stavci imovine to
je procjenitelj izvršio preliminarnu analizu vrijednosti preostalog zemljišta u Sutomoru površine 26.761m2 na
kojem se nalazi Hotel "Korali", kao i zemljišta u kompleksu nekadašnjeg hotela "Agava" u Baru.
Procjenitelj je mišljenja, a na osnovu dugogodišnjeg praćenja cijena sličnih nepokretnosti u Baru da je
vrijednost akcija HTP Korala potcijenjena primjenjujući metodu tržišne vrijednosti na dan procjene. Osnovni
razlog za to je evidentna stagnacija finansijskog tržišta (Hartije od vrijednosti), pa se u ovom slučaju
preporučuje Fondu da se izvrši detaljna procjena vrijednosti imovine HTP Korali i utvrdi tzv neto vrijednost
imovine.
31
Takođe je procjenitelj u saznanju da je postignuta prodajna cijena za hotel "Južno more" neuporediva iz razloga
kratkog vremena prodaje i sudskog postupka, međutim uporedna cijena za prodaju Hotela Nikšić i Hotela Ineks
daju osnov za izračunavanje vrijednosti akcija HTP "Korali" primjenom metoda korigovane knjigovodstvene
vrijednosti, a kako knjigovodstvene vrijednosti nijesu dostupne to smo pribjegli metodu preliminarnog
utvrđivanja neto sadašnje vrijednosti imovine.
U nedostatku knjigovodstvenih podataka i finansijskih izvještaja fonda vještak ne može utvrditi takozvanu
korigovanu knjigovodstvenu vrijednost, pa predlaže do konačne procjene vrijednosti nepokretnosti HTP Korali
povećanje vrijednosti akcija u odnosu na iskazanu vrijednost na dan procjene za 40%.
Procijenjena vrijednost akcija HTP Korali = 13.698.747,00 eur * 140% = 19.178.245,80 eur ili 4,20 eur po
akciji.
TEPL – Termoplast u stecaju AD Gusinje
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
95,346
66,141
69.37%
2.4182
2.4200
49.9362
159,942.17
TITI – PLC Morača AD Podgorica
Tekstilna industrija sa neogranicenom odgovornošcu, Titograd, ciji je skraceni naziv bio Titeks n. Sol. O., sada
"Titex" AD Podgorica, osnovana je 1978. godine. Društvo je nastalo integrisanjem preduzeca "Pamucni
kombinat", Titograd (osnovano 1963. godine) i preduzeca "Trikotaža" Titograd (osnovano 1964. godine).
Tekstilna industrija sa neogranicenom solidarnošcu, Titograd, (Titeks n. Sol. O.) registrovano je kod Privrednog
suda u Titogradu pod registracionim brojem Fi 43/78. Društvo je bilo u stecajnom postupku u periodu od
1990.-1995. godine. Vlasnicka i statusna transformacija Društva izvršena je 1996. godine, kada je Društvo
registrovano kao Dionicarsko društvo tekstilna industrija "Titex". Registracija je izvršena kod Privrednog suda
u Podgorici pod registracionim brojem Fi 98/96. Društvo je izvršilo ažuriranje registracije u Centralnom
registru Privrednog suda u Podgorici, 13. jula 2002. godine, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim
društvima. Registracioni broj Društva je 4-0000512/001. Djelatnost Društva je proizvodnja prediva, tkanina
pamucnog tipa i konfekcije.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
2,559,945
1,707,123
66.69%
1.5000
1.2200
1.5106
6.9740
2,560,684.50
NAPOMENA:
Procjenitelj je mišljenja, a na osnovu dugogodišnjeg trenda - kretanja cijena sličnih nepokretnosti u Podgorici
da je vrijednost akcija TITI PLC Morača AD Podgorica potcijenjena primjenjujući metodu tržišne vrijednosti na
dan procjene. Posebno napominjemo da se u slučaju tzv "rasparčavanja" zemljišta u vlasništvu ovog AD (za
sada ogroman kompleks za kojeg je teško pronaći jednog kupca) u eventualnoj realizaciji prodaje, za sve
32
akcionare se može doći do znatno veće vrijednosti nego što se dobija po trenutnoj tržišnoj vrijednosti akcija.
Osnovni razlog za to je evidentna stagnacija finansijskog tržišta (Hartije od vrijednosti), pa se u ovom slučaju
preporučuje Fondu da se izvrši detaljna procjena vrijednosti imovine PLC Morača AD Podgorica i utvrdi tzv
neto vrijednost imovine.
Ovaj lokalitet ima oko 12 ha, približno centralnoj zoni glavnog grada, sa svim komunalnim priključcima i
dozvolama za rad, pa se ova zona može smatrati atraktivnom za investiranje i samim tim predlažemo procjenu
vrijednosti upoređenjem sa neto sadašnjom vrijednosti zemlijšta.
U nedostatku knjigovodstvenih podataka i finansijskih izvještaja fonda vještak ne može utvrditi takozvanu
korigovanu knjigovodstvenu vrijednost, pa predlaže do konačne procjene vrijednosti nepokretnosti PLC
Morače, povećanje vrijednosti akcija u odnosu na iskazanu vrijednost na dan procjene kao 50% od nominalne
vrijednosti akcija.
6,97 eur * 50% = 3,485 eur x 1.707.123 (broj akcija u vlasništvu Fonda Trend) = 5.949.323,65 eur
TUBI – Turist biro AD Nikšić
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
8,449
10
0.12%
1.0000
1.0000
6.0152
10.00
ULRI – HTP Ulcinjska rivijera AD Ulcinj
HTP Ulcinjska rivijera je vodece turisticko preduzece na podrucju Ulcinja. Poceci razvoja ovog preduzeca
datiraju vec vise od jednog vijeka kada su se u Ulcinju poceli javljati prvi znaci organizovanog turizma. Prvi
objekat koji se poceo baviti organizovanim prihvatom turista nalazio se na mjestu danasnjeg hotela Galeb. On
je srusen u aprilskom zemljotresu 1979.g.i na njegovom mjestu izgradjen je danasnji Galeb. Ulcinjsku rivijeru
danas cini 2 hotela Olimpik i Belvi, i turistički kompleks Ada Bojana. Takodje posjeduje i dva Autokampa
Neptun, Bojana. Ulcinjska rivijera u svom sastavu ima i veliki broj restorana, kafana, diskoteka, terasa,
kafererija, sportskih terena smjestenih u samoj blizini plaza.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
1,524,389
55,863
3.66%
3.0000
2.1500
2.9062
39.5005
167,589.00
ULTE – Ultep AD Ulcinj
Akcionarsko društvo Ultep Ulcinj registrovano je kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici
13.08.2002 godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 40001026/001. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja tepiha i prekrivača za pod. Društvo je registrovano i
za druge djelatnosti iz oblasti trgovine i usluga kao i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu. Sjedište društva
je u Ulcinju, Vladimir bb.
33
Ukupan broj akcija emitenta
€
€
€
€
€
13,630
900
6.60%
1.0000
1.0000
51.1292
900.00
€
€
€
€
€
32,909
18
0.05%
2.7000
2.0400
2.3878
54.2165
48.60
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
VELE – Veleprodaja AD
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
VUNK – Vunk u stečaju AD Bijelo Polje
A.D VUNARSKI KOMBINAT ''VUNKO'' BIJELO POLJE-RJEŠENJEM ST.BR.65/07 OD 16.01.2008.GODINE
POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK, Registarski broj 4-0001743/009, Stari registarski broj 1-579-00 BIJELO
POLJE, Datum registracije12.08.2007, Adresa za prijem službene pošte INDUSTRIJSKA 10 BIJELO POLJE, Datum
zaključenja ugovora o osnivanju 13.04.1998, Datum donošenja statuta13.04.1998, Šifra djelatnosti -17403,
Opis djelatnosti Proizvodnja cebadi.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
1,333,291
102,342
7.68%
0.3200
0.3200
25.5646
32,749.44
ZEHK – Željezara Nikšić AD u stečaju
U Željezari Nikšic je rešenjem Privrednog suda br 76/11 od 15.04.2011. godine uveden stečajni postupak. Kroz
stečajni postupak je na tender prodata cjelokupna imovina kompaniji Tosjali Holding iz Turske.
34
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
2,834,607
19,381
0.68%
0.0160
0.0160
22.3588
310.10
ZEIN – Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić
Institut je osnovan 1974 godine za potrebe naučnoistraživačkog rada i spostvenog tehnološkog razvoja
Željezare, kao i za potrebe nastave Metaluško-tehnološkog fakulteta. Od osnivanja do danas u Institutu je
realizovano oko 300 istraživačkih zadataka, studija i ekspertiza, za potrebe Željezare i ostalih korisnika.
Realizovano je takodje i više medjunarodnih naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa Univerzitetima i
Institutima u zemlji i inostranstvu. Zahvaljujući mogućnostima poluindustrijske, industrijske i laboratorijske
opreme, paralelno sa poslovima koje je obavljao za potrebe osniovača, Institut je istraživački i razvojno osvojio
dvadesetak sopstvenih programa, od kojih je jedan komercijalno valorizovan. Institut danas proizvodi odlivke
za termoenergetska postrojenja, procesnu industriju, rudarske i gradjevinske mašine, legure u obliku žice i
trake za izradu grijača, alatne čelike za rad u toplom i hladnom stanju, kovane proizvode od čelika. Četiri
elektrootporne legure zaštićene su patentom čiji je nosilac Institut. Institut je poslednjih nekoliko godina stekao
vodeću poziciju u Crnoj Gori u oblasti ispitivanja stanja industrijske i procesne opreme i orudja i uredjaja za
rad, mikroklime i hemijskih štetnosti, kao i obuci zavarivača i zaštite na radu.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
639,708
65,827
10.29%
1.8888
1.8888
8.1602
124,334.04
ZERA – Radvent u stečaju AD Nikšić
"Radvent" A.D. Nikšić (Rješenjem St.Br.102/11 Od 06.06.2011.Godine Pokrenut Stečajni Postupak). Fabrika
Radvent je do prije nekoliko godina funkcionisala kao pogon Nikšićke Željezare. Preduzećem je do juna prošle
godine upravljala kompanije Montenegro spešlti stils koja je bila i vlasnik Željezare. Montenegro spešlti stils je
2008 godine kupio većinski paket radventa od države i njenih fondova za 70.000 Eura, ali trogodišnji
investicioni program nije ispoštovan, kao ni odredbe koje se odnose na zaposlene. Zbog višemjesečnih
dugovanja za plate, oko 180 radnika zaposlenih odlučilo se da pokrene stečaj. U stečajnom postupku više od 40
povjerilaca prijavilo je 2,5 miliona eura potraživanja od Radventa, od čega je 2,33 miliona priznato. Bivši i
sadašnji radnici potražuju skoro million eura, a država više od million po osnovu plata i doprinosa. Cjelokupna
imovina prodaje se za 3.830.048 eura.
35
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
295,680
29,477
9.97%
0.2000
0.2000
9.5040
5,895.40
ZICG – Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Saglasno Strategiji Vlade Crne Gore o restrukturiranju Željeznice Crne Gore, vanredna Skupština akcionara
Željeznice Crne Gore AD-Podgorica, je na sjednici održanoj dana 02.07.2008. godine donijela Odluku o
restrukturiranju Željeznice Crne Gore-Infrastruktura-DOO, Podgorica u Željeznicku Infrastrukturu Crne Gore
AD-Podgorica. Upravljanje Infrastrukturom podrazumijeva: održavanje infrastrukture, organizovanje i
regulisanje željeznickog saobracaja, modernizacija infrastrukture, zaštita infrastrukture i vršenje
invenstitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture. Infrastruktura je, izuzimajuci industrijske
kolosjeke, dobro u opštoj upotrebi, u državnoj je svojini i dostupna je na korišcenje pod jednakim uslovima
svim zainteresovanim privrednim društvima koja obavljaju prevoz.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
168,036,558
7,695,077
4.58%
0.0362
0.0470
0.0401
2.7891
278,561.79
ZPCG – Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Željeznicki prevoz Crne Gore AD - Podgorica je pravni sljedbenik Željeznice Crne Gore AD - Podgorica, kao
Društva koje se restrukturira podjelom, shodno Odluci o prenosu u potpunosti imovine i obaveza Željeznice
Crne Gore AD - Podgorica na dan 29.12.2008. godine. Skraceni naziv Društva je ŽPCG AD Podgorica. Sjedište
Društva je u Podgorici, Trg Golootockih žrtava br. 13. Društvo može u medunarodnom prometu obavljati sve
djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu. Društvo obavlja prevoz putnika, lica i stvari u
željeznickom saobracaju u skladu sa odredbama Zakona o željeznici. Društvo posjeduje Licencu za prevoz u
željeznickom saobracaju, kao i Sertifikat za bezbjednost u željeznickom saobracaju. Kao svoj dan Društvo slavi
,,13. Septembar“, dan kada je 1908. godine prva lokomotiva prispjela iz Bara u Virpazar.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
6,772,189
108,459
1.60%
0.1389
0.1543
0.1389
5.2813
15,064.96
ZZIB – Zavod za izgradnju Bara AD Bar u stečaju
36
Građevinsko preduzeće AD Zavod za izgradnju Bara, nastalo je izdvajanjem iz Stambeno komunalnog
preduzeća 1974 godine, a nakon svojinske i upravljačke transvormacije preduzeće je transformisano u
akcionarsko društvo i 2000 godine privatizovano sa većinskim akcijskim kapitalom menadžerskog tima
preduzeća. AD Zavod za izgradnju Bara – Bar je specijalizovano za poslove izvođenja građevinskih i
građevinsko zanatskih radova, kao i za poslove projektovanja i nadzora. U samom preduzeću stalno je
zaposleno 240 radnika, a u toku godine, po potrebi, upošljavamo još na određeno vrijeme do 100 radnika svih
profila. Sa ciljem da obezbjedi samostalnost u izvođenju građevinskih radova AD Zavod za izgradnju Bara je
koncesionar kamenoloma Velji Zabio u Baru, koji se nalazi pored magistralnog puta za Ulcinj, čije su rezerve
kvalitetnog kamena velike. AD Zavod za izgradnju Bara na tržištu nastupa kao investitor i izvođač radova i
posjeduje svu tehničku opremu neophodnu za izvođenje građevinskih radova.
Ukupan broj akcija emitenta
Broj akcija emitenta u vlasništvu Fonda Trend
Učešće Fonda u kapitalu emitenta
Cijena akcije na dan sastavljanja ove procjene – 18. jun 2014 godine
Cijena akcije na dan 31. decembar 2013 godine
Prosjecna ponderisana cijena u toku 2014 godine zaključno sa 18. junom 2014 godine
Nominalna vrijednost jedna akcije
Tržišna vrijednost pozicije
€
€
€
€
€
3,401,000
16,718
0.49%
0.1120
0.1400
0.1214
0.6851
1,872.42
ZAKLJUČAK I REKAPITULACIJA PROCJENE AKCIJA:
Bez obzira što je prethodno istaknuto da je berzansko tržište u Crnoj Gori, tržište koje se ne može posmatrati
kao aktivno tržište razvijenih zemalja, procjenitelj je za potrebe ove analize i iskazivanja njihove vrijednosti,
koristio posljednju cijenu iz berzanskog izvještaja kao relevantnu cijenu kod utvrdjivanja vrijednosti (za akcije
gdje je bilo prometa). Iako se takvom pristupu može izreći i niz nedostataka, razlog za ovako opredeljenje leži
u sledećim činjenicama:
1.
2.
3.
Procjena vrijednosti ovog vida imovine pravnih lica zasniva se na metodologiji koju propisuju
MRS/MSFI uz sve njihove manjkavosti,
Iskazivanje vrijednosti u finansijskim izvještajima pravnih lica takodje se zasniva na zahtjevima
MRS/MSFI,
Metodologija obračuna neto vrijednosti fonda od strane Komisije za hartije od vrijednosti uzima kao
mjerodavnu ’’posljednju cijenu trgovine’’,
S obzirom na sve prethodno, kao i to da je krajnji cilj ove procjene transformacija postojećeg fonda, neće dovesti
do uticaja da iskazana procijenjena vrijednosti ovog vida imovine utiče na transformaciju. Ovdje je posebno
važno napomenuti da budući investitori ili kupci akcija ili imovine ne mogu zasnivati svoje odluke na ovoj
procjeni jer tip procjene nije studija opravdanosti, već je cilj procjene isključivo - transformacija fonda u skladu
sa zakonom.
Ovako iskazana procjena će biti samo polazna osnova za definisanje početne vrijednosti tranformisanih
fondova, dok će se stvarna vrijednost fonda dobiti kroz vrednovanje stečenih akcija putem njihovih cijena na
berzi od dana transformacije, kao i nakon detaljne procjene akcija HTP "Korali" i PLC Morača AD gdje je
procjenitelj mišljenja da i zaista treba izvršiti reprocjenu vrijednosti imovine, imajući u vidu značajnu razliku
između knjigovodstvene i nominalne vrijednosti sa jedne strane, i tržišne vrijednosti sa druge. Takođe, ove
pozicije Fonda predstavljaju većinsko vlasništvo, što dodatno osnažava mišljenje procjenitelja da je njihova
vrijednost veća od trenutne tržišne.
37
Smatramo da je vrijednost ovih akcija ostvarena kroz vrednovanje po ostvarenoj zadnjoj cijeni na berzi
kriterijum koji se može prihvatiti za potrebe ove procjene (uz korigovanu vrijednost za HTP Korali i PLC
Morača)i njihova ukupna vrijednost iznosi kao u slijedećoj tabeli:
PROCJENA VRIJEDNOSTI AKCIJA NA DAN 18.06.2014 godine.
RB
SIMBOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
AKIN
BAPO
BERA
BJER
BUDR
CRNA
DKPG
EPCG
EURF
FABE
FBEZ
HEIO
HLTA
HTBO
INSM
JABD
JGPK
KAPG
KOGE
KONI
LUBA
LUCG
METP
MIMO
MOBK
MOEK
MONB
MONF
MORG
NAKO
NKBA
OPGO
OZVS
PLAP
POBA
POLI
PREN
PRIT
PRPL
PUTE
PZGN
QUER
RDHK
SOBS
STOB
SWIO
TECG
TEKR*
TEPL
TITI*
TUBI
BR AKCIJA
3,000
18
15,000
107,019
596
25,633
5,224
1,678
180,670
36,460
33,222
5,444,260
10,097,520
693
1,240
9
277,711
138
878,274
200
883,230
435
4,080
249
22
335,460
1,328
130,350
80,503
1,136
3,277
2,908,891
108,459
2,111,935
2
266,380
4,119,385
154,788
89
3,924
73
1,250,000
272,768
239,249
137,756
148
69,731
4,566,249
66,141
1,707,123
10
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TRŽIŠNA CIJENA
8.50
1.00
0.20
2.50
7.60
0.20
0.04
2.50
0.01
0.80
2.49
0.03
0.00
0.13
30.00
1.50
9.10
0.54
0.16
6.05
0.13
1.72
8.00
0.55
28.00
0.20
4.50
0.04
0.44
0.03
91.78
0.02
0.04
0.13
205.00
0.30
0.52
3.99
0.50
0.50
35.00
4.05
0.15
2.50
2.50
78.99
3.70
4.20
2.42
3,485
1.00
TRŽIŠNA VRIJEDNOST
€
25,500.00
€
18.00
€
3,000.00
€
267,547.50
€
4,529.60
€
5,126.60
€
203.74
€
4,192.65
€
1,445.36
€
29,168.00
€
82,722.78
€
136,106.50
€
32,312.06
€
93.35
€
37,200.00
€
13.50
€
2,527,170.10
€
74.51
€
137,449.88
€
1,210.40
€
114,819.90
€
748.20
€
32,640.00
€
136.95
€
616.00
€
68,635.12
€
5,976.00
€
5,214.00
€
35,421.32
€
28.40
€
300,763.06
€
43,633.37
€
4,479.36
€
274,551.55
€
410.00
€
79,914.00
€
2,142,080.20
€
617,604.12
€
44.50
€
1,962.00
€
2,555.00
€
5,060,000.00
€
40,915.20
€
598,122.50
€
344,390.00
€
11,690.52
€
258,004.70
€
19,178,245.80
€
159,942.17
€
5,949,323.66
€
10.00
38
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
ULRI
ULTE
VELE
VUNK
ZEHK
ZEIN
ZERA
ZICG
ZPCG
ZZIB
Ukupno akcija
55,863
900
18
102,342
19,381
65,827
29,477
7,695,077
108,459
16,718
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.00
1.00
2.70
0.32
0.02
1.89
0.20
0.04
0.14
0.11
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
167,589.00
900.00
48.60
32,749.44
310.10
124,334.04
5,895.40
278,561.79
15,064.96
1,872.42
39,255,287.88
*korigovane vrijednosti
39
PROCJENA OSTALE IMOVINE FONDA
Pored izvršene procjene vrijednosti akcije, procijenili smo i sledeću imovinu fonda:
Potraživanja fonda
Novčana sredstva fonda
Nekretnine u vlasništvu fonda
4. Potraživanja
Prema podacima koji su dostavljeni procjenitelju (Zahtjev za procjenu ), Fond zajedničkog ulaganja Trend AD
Podgorica ima potraživanje u iznosu od 701.002,07 EUR od NLB Montenegrobanke AD Podgorica.
U vezi sa ovim potraživanjem upisana je zaloga u korist Fonda, zavedena u Registru zaloga pod registracionim
brojem R-13100700015 od 7.10.2013 godine kojom je založeno 5.000.000 običnih akcija Fonda zajedničkog
ulaganja Trend AD Podgorica nominalne vrijednosti 0,8685 EUR po akciji, kao garancija potraživanja koje Fond
ima od NLB Montenegrobanke.
Prilog :Izvod iz citirane zaloge
Republika Crna Gora -Registar zaloga
PRIJAVA ZALOGE
OPŠTI PODACI:
Registracioni broj: R-13100700015 Datum registracije: 07/10/2013 VriJeme registracije: 09:02:23 Datum
prestanka zaloge: 07/10/2016 Interni broj korisnika: Datum predaje : 13.09.2013. godine u 12:15h
Medjutim nema podataka o pravnom poslu po kojem je zalogoprimac založene akcije primio, zatim po kom
osnovu je NLB MONTENEGROBANKA zadržala sporni iznos.
Traženo je od fonda dodatno objašnjenje za ovo potraživanje i dokumentaciona osnova kao i preduzete mjere
(usaglašenje sa bankom, IOS , sudski spor i dr) i dostavljeno je slijedeće pisano objašnjenje:
„U tom periodu je se računa fonda skinut novac u iznosu od 701.002,07 EUR od strane NLB Montenegrobanke,
a zbog obaveza Društva za upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica (u daljem tekstu DZU Trend
ili Društvo za upravljanje). Koliko nam je poznato, i prema informacijama dobijenim, Fond nije bio garant ovih
obaveza, i nije postojao osnov za pokrivanje obaveza iz imovine Fonda. Organi Fonda su pokrenuli spor pred
Privrednim sudom u Podgorici za povraćaj novca. Ročište je završeno i očekuje se presuda. Ovo potraživanje je
garantovano zalogom nad 5.000.000 akcija FZU Trend koje su u vlasništvu AB Investicije DOO Podgorica,
tržišne vrijednosti oko 425,000 EUR. Fond je pokrenuo spor protiv Banke u vezi sa ovim potraživanjem pred
Privrednim sudom u Podgorici. U vezi sa sporom su održana ročišta i očekuje se presuda. U ovom trenutku
nismo u mogućnosti procijeniti vjerovatnoću dobijanja spora.“
U skladu sa opisanom metodologijom procjene akcija izvršena je i procjena vrijednosti založenih akcija od
strane procjenitelja.
Mišljenje procjenitelja:
Polazeći od preporuka MRS/MSFI da se vrednovanje može vršiti prema ostvarenoj trgovini iz prethodnog
perioda, i procjene da vrijednost ovih akcija u ukupnoj vrijednosti akcija fonda predstavljaju relativno
značajnu materijalnu stavku, na dan sačinjavanja ovog izvještaja procijenili smo vrijednost ovih akcija na
40
425.000 EUR. U nedostatku drugih egzaktnih podataka, smatramo da se ta vrijednost 425.000 EUR u trenutku
procjene može prihvatiti kao polazna vrijednost ove pozicije.
Prema dostavljenim podacima koji su dostavljeni procjenitelju (Zahtjev za procjenu), Fond zajedničkog
ulaganja Trend AD Podgorica ima potraživanje u iznosu od 49.266,90 EUR, od Crnogorskog Telekoma AD
Podgorica.
Fond zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica ima potraživanja od Crnogorskog Telekoma AD Podgorica po
osnovu usvojenih i obračunatih a neisplaćenih dividendi.
Prema podacima javno odstupnim (Web site) Crnogorski Telekom je na dan 5. mart 2014 godine donio odluku
o umanjenju kapitala u iznosu od 17.138.694,21 EUR, odnosno 36,254 centi po akciji. Na dan donošenja odluke
Fond je imao 69.731 akciju Crnogorskog Telekoma.
Na dan 28. maj 2014 godine Crnogorski Telekom je donio odluku o isplati redovne dividend u iznosu od
21.500.000 EUR, odnosno 41,3864 centa po akciji. Na dan donošenja odluke Fond je imao 69.731 akciju
Crnogorskog Telekoma. Ukupno potraživanje po osnovu dividendi Crnogorskog Telekoma, poslije odbitka
poreza po odbitku u iznosu od 9% iznosi 49.266,90 EUR.
Mišljenje procjenitelja:
Polazeći od preporuka MRS/MSFI da se vrednovanje može vršiti prema ostvarenoj javno objavljenoj raspodjeli
dividendi Telekoma AD Podgorica, te smo na dan sačinjavanja ovog izvještaja procijenili u nedostatku drugih
egzaktnih podataka, da ta vrijednost potraživanja Fonda iznosi 49.266,90 EUR, i da se u trenutku procjene
može prihvatiti kao polazna vrijednost ove pozicije.
Novčana sredstva
Dostavljena je popisna lista –potvrda da u blagajni na dan procje nije bilo novčanih sredstava.
Prema dostavljenoj kartici prometa računa kod Prve Banke Crne Gore broj žiro računa 535-11630-12 na ime
Fond zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica, saldo na računu iznosi: 481.564,35 EUR, na dan 18.06.2014.
godine.
Mišljenje procjenitelja:
Iskazano stanje novčanih sredstava fonda na žiro računu kod Prve Banke Crne Gore u ukupnom iznosu od
481.564,35 EUR-a, predstavlja realno i tačno stanje novčanih sredstava na ovom računu na dan procjene
18.06.2014. godine, a prema kartici prometa računa.
5. Obaveze fonda
Društvo za upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica je objavilo oglas u dnevnim novinama koje
se distribuiraju na teritoriji cijele Crne Gore zahtjevom da sva pravna i fizička lica koja imaju otvorene stavke
u vezi sa Fondom da to i prijave i dostave izvod otvorenih stavki i dokaz o potraživanju i/ili dugovanju.
U cilju bolje procjene obaveza Fonda, Društvo za upravljanje je uputilo dopis svim bankama sa sjedištem u
Crnoj Gori sa zahtjevom da dostavi podatke o imovini i obavezama Fonda kod te banke.
Do dana sačinjavanja ove procjene banke su dostavile Fondu odgovore i to :
1. First financial bank Podgorica, dostavila potvrdu br. 8136/14 od 03.06.2014. god , prema kojoj ova banka
nema ni potraživanja ni obaveza prema Fondu na dan 23.05.2014.god .
41
2. Erste bank Podgorica, dostavila potvrdu br. 3952/14 od 30.05.2014. god, prema kojoj ova banka nema ni
potraživanja ni obaveza prema Fondu na dan 23.05.2014. god .
3. Komercijalna banka AD Budva, dostavila potvrdu br. 01/7229 od 28.05.2014. god, prema kojoj ova banka
nema ni potraživanja ni obaveza prema Fondu na dan 23.05.2014. god.
4. Societe Generale Montenegro Podgorica, dostavila potvrdu br. 13336 od 26.05.2014. god , prema kojoj ova
banka nema ni potraživanja ni obaveza prema Fondu na dan 23.05.2014. god .
5. Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt potražuje od Fonda 2.317.271,80 EUR, prema izvodu od
23.05.2014. godine potražuje od Fonda.
Mišljenje procjenitelja:
Polazeći od preporuka MRS/MSFI, a u nedostatku knjigovodstvenih podataka Fonda i eventualnog ugovora o
kreditu kao i anuitetskog plana, to smo na dan sačinjavanja ovog izvještaja procijenili da obaveza Fonda iznosi
2.317.271,80 EUR, a prema IOS–u banke na dan 23.05.2014. godine i da se u trenutku procjene može prihvatiti
kao polazna vrijednost ove pozicije (do konačnog usaglašenja), uz napomenu da se preporučuje Fondu
usaglašavanje iste i dokumentovanje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji kao i MRS.
Komisija za hartije od vrijednosti je dostavila Društvu za upravljanje Fondom Trend Čavlović Balšipredsjedniku odbora direktora, odgovor na dopis Fonda od 05.06.2014. godine, prema kojem Fond duguje
Komisiji za hartije od vrijednosti iznos od 64, 560.39 EUR na ime naknade za rad komisije.
Potvrda- prema izvodu otvorenih stavki dostavljenog 06.06.2014 godine po brojem 04/3-50/128-14.
Mišljenje procjenitelja:
Polazeći od preporuka MRS/MSFI , a u nedostatku knjigovdstvenih podataka Fonda , IOS Komisija za hartije od
vrijednosti se može prihvatiti kao polazna vrijednost ove pozicije (do konačnog usaglašenja), uz napomenu da
se preporučuje Fondu usaglašavanje iste i dokumentovanje u skaldu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji kao
i MRS.
6. Nekretnine
Kao što je već napomenuto Berza Bar DOO je angažovala nezavisnog procjenjivača građevinske struke za
procjenu vrijednosti nepokretnosti u vlasništvu fonda i njegov izvještaj se nalazi u nastavku procjene koji
ujedno predstavlja drugi dokument ove procjene.
42
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PROCJENI VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA
Naručilac :
"Berza" d.o.o. Bar
CILJ: Procjena vrijednosti cjelokupne imovine Fonda Trend
Nepokretnost: Zemljište u Ulcinju i to:
•
Zemljište Ul 1 (77.409m2): Procijenjena vrijednost: 7.000.000,00 EUR
Zemljište U 2 (57.661m2): Procijenjena vrijednost: 4.500.000,00 EUR
Zemljište Ul 3 (25.000m2): Procijenjena vrijednost: 1.875.000,00 EUR
•
Zemljište Berane 4 (2.500m2): Procijenjena vrijednost: 18.500,00 EUR
•
•
43
Ukupna vrijednost: 13.375.000,00 EUR (Ulcinj) + 18.500,00 EUR (Berane) =
13.393.500,00 EUR
U Baru, 10.06.2014. godine
Procjenu izvršio:Dragan Mičetić
dipl.ing grdajevine-procjenjivač u gradjevinarstvu
I Z V J E Š T A J
1. Razlozi za procjenu
D.o.o. "Berza" Bar je zahtijevalo procjenu vrijednosti zemljišta, a radi procjene vrijednosti
imovine (akcija) Fonda Trend AD. U postupku procjene imovine Fonda Trend, d.o.o.
Berza Bar je naručila od nezavisnog procjenjivača Mičetić Dragan, dipl.ing.građevine i
nezavisni procjenjivač, procjenu vrijednosti nepokretnosti u vlasništvu Fonda Trend.
2. Predmet i cilj procjene nepokretnosti .
Predmet procjene je zemljište u Ulcinju i u Beranama.
3. Objektivnost procjene
Objektivan iskaz – procijenjena vrijednost nepokretnosti, nije vezan za želje, zahtjeve ili
potrebe klijenta koji je angažovao procjenjivača.
4. Definicija pravedne – fer trzisne vrijednosti
Koncept fer vrijednosti jeste vrijednost koja bi preovladavala na otvorenom tržištu ili
iznos za koji bi sredstvo moglo biti razmijenjeno između poznatih, valjanih stranaka u
nezavisnoj razmjeni. Tržišna vrijednost je obično ista kao i fer vrijednost.
Dakle, definicija fer tržišne vrijednosti polazi od sljedećih činjenica i pretpostavki :
•
•
•
Imovina treba da ima vrijednost, da je razmjenjiva i da postoji dobra volja kupca i
prodavca da dođe do razmjene,
Nijedna strana nije ničim prisiljena da vrši predmetnu razmjenu, svaka strana je
upoznata podjednako sa relativnim činjenicama onoga sto je predmet razmjene,
Razmjena proizvodi podjednake koristi za obje strane na dan razmjene.
Proizilazi da je fer tržišna vrijednost neke imovine ona veličina koja proizvodi podjednake
koristi za kupca i prodavca pod gore citiranim uslovima.
44
5. Nezavisnost procjenjivača
Za procjenu vrijednosti imovine odabran je nezavisni procjenjivac koji nema interes niti
namjerava da stekne interes u vezi sa predmetnom imovinom, posredovanjem u njenoj
prodaji ili kupovini , kao ni u vezi sa upravljanjem istom.
Procjenjivač posjeduje certifikat:
•
procjenjivača za gradjevinsku oblast
6. Osnovni podaci o nepokretnosti
•
Opis nepokretnosti –identifikacija- lokacija
a. ZEMLJIŠTE-KAT. PARCELA BR. 175/1 KO DONJI ŠTOJ-LN. br.
2084.
Zemljište broj 1
6.1.1.Opis-identifikacija-lokacija:
Predmetna nepokretnost-zemljište se nalazi na veoma atraktivnoj lokaciji, sa desne strane
saobraćajnice Ulcinj-Ada Bojana, u zaleđu Velike Plaže, iza auto-kampa ,,Neptun", na udaljenosti
od oko 550m od morske obale, odnosno oko 4,5km od centra Ulcinja.
Sastoji se od jedne parcele, površine P=77.409m².
Do predmetnog zemljišta se dolazi asfaltnim putem (gore pomenuta saobraćajnica Ulcinj-Ada
Bojana).
Predmetno zemljište nije opremljeno komunalnim priključcima, ali se nalazi u naseljenom
području sa mogućnošću rješavanja infrastrukturnog opremanja.
45
6.1.2. Pravni status i restrikcije:
Predmetno zemljište je upisano u L.N. br. 2084-KO Donji Štoj, potes Brijeg mora, kao kat. parcela
br. 175/1, po kulturi-njiva 5. klase, površine P=77.409m².
U podacima o vlasniku ili nosiocu prava, isto je evidentirano kao svojina Privatizacionoinvesticionog fonda ,,Trend", u obimu prava 1/1.
U podacima o teretima i ograničenjima, nad predmetnim zemljištem su upisani tereti: -720Morsko dobro i 600-Pravo zaloga-hipoteka u korist Hypo Alpe Adria Banke.
b. ZEMLJIŠTE-kat. parcele br. 1112/3, 1113/2, 1114/1, 1115, 1116/2,
1118/2 i 1119/15-KO DONJI ŠTOJ-LN. br. 2121:
Zemljište broj 2
6.2.1.Opis-identifikacija-lokacija:
Predmetna nepokretnost-zemljište se nalazi sa desne strane saobraćajnice Ulcinj-Ada Bojana, u
zaleđu Velike plaže, na udaljenosti od oko 800m od morske obale, odnosno oko 8,5km od centra
Ulcinja.
Do predmetnog zemljišta se dolazi asfaltnim putem (gore pomenuta saobraćajnica Ulcinj-Ada
Bojana) i skretanjem sa istog na makadamski put u dužini od 300m.
Predmetno zemljište se sastoji od više parcela različitih površina, grupisanih na jednom mjestu
(sedam parcela), ukupne površine Puk=57.661m².
46
6.2.2.Pravni status i restrikcije:
Predmetno zemljište je upisano u L.N. br. 2121 KO Donji Štoj, potes Brijeg mora i to kako slijedi:
-kat. parcela br. 1112/3, po kulturi-šuma 3. klase, površine P=1.120m²;
-kat. parcela br. 1113/2, po kulturi-livada 5. klase, površine P=1.788m²;
-kat. parcela br. 1114/1, po kulturi-pašnjak 3. klase, površine P=28.827m²;
-kat. parcela br. 1115, po kulturi-pašnjak 4. klase, površine P=2.639m²;
-kat. parcela br. 1116/2, po kulturi-pašnjak 4. klase, površine P=1.073m²;
-kat. parcela br. 1118/2, po kulturi-šuma 3. klase, površine P=7.654m²;
-kat. parcela br. 1119/15, po kulturi-livada 5. klase, površine P=14.560m².
Ukupna površina zemljišta je: Puk=57.661 m².
U podacima o vlasniku, ili nosiocu prava, predmetno zemljište je upisano kao svojina, u obimu
prava 1/1, na ime vlasnika: Fond zajedničkih ulaganja ,,Trend" A.D.Podgorica.
U podacima o teretima i ograničenjima upisani su sledeći tereti na predmetnom zemljištu:
-za kat. parcele br. 1112/3, 1113/2, 1114/1, 1115, 1116/2 i 1118/2 Morsko dobro, zatim
Zabilježba postupka u korist kupca-Fonda zajedničkog ulaganja ,,Trend" A.D. Podgorica
i Pravo zaloga-hipoteka u korist Hypo Alpe Adria Banke;
-za kat. parcelu br. 1119/15: Zabilježba postupka u korist kupca-Fonda zajedničkog
ulaganja ,,Trend" A.D. Podgorica i Pravo zaloga-hipoteka u korist Hypo Alpe Adria
Banke
47
6.3.ZEMLJIŠTE-kat. parcela br. 1280/1-KO DONJI ŠTOJ-LN br. 4081
6.3.1.Opis-identifikacija-lokacija:
Zemljište broj 3
Predmetna nepokretnost-zemljište je locirano u zaleđu Velike Plaže sa desne strane
saobraćajnice Ulcinj-Ada Bojana, na udaljenosti od oko 800m od morske obale, odnosno na oko
10,5km od centra Ulcinja.
Do istog se dolazi asfaltnim putem (gore pomenuta saobraćajnica Ulcinj-Ada Bojana) i
skretanjem sa magistralnog puta na makadamski put u dužini od 400m.
Predmetno zemljište nema riješene infrastrukturne priključke, a lokacija istog nije obrađena
planskom dokumentacijom.
Sastoji se od jedne kat. parcele, površine: P=25.000m².
6.3.2.Pravni status i restrikcije:
Predmetno zemljište je evidentirano u L.N. br. 4081-KO Donji Štoj, potes-Brijeg mora, kao kat.
parcela br. 1280/1, površine P=25.000m².
48
U podacima o vlasniku ili nosiocu prava predmetno zemljište je upisano kao svojina, u obimu
prava 1/1, na ime vlasnika: Fond zajedničkog ulaganja ,,Trend" A.D. Podgorica.
U podacima o teretima i ograničenjima za predmetnu parcelu su upisani sledeći tereti: Morsko
dobro i Pravo zaloga-Ugovor o hipoteci u korist Hypo Alpe Adria Banke.
6.4. ZEMLJIŠTE LOKVE - BERANE
a) ZEMLJIŠTE-KAT. PARCELA Blok BR. 143, broj 81/2, RB 1, pašnjak treće
klase, površine 500m2, KO Polica - Posjedovni list broj 1588:
b) ZEMLJIŠTE-KAT. PARCELA Blok BR. 143, broj 81/2, RB 2, livada šeste
klase, površine 2.000m2, KO Polica - Posjedovni list broj 1588:
6.4.1.Opis-identifikacija-lokacija:
Parcele se nalaze u dijelu u kom važi popisni katastar, bez digitalnih mapa, tako da je identifikacija
otežana. U posjedovnom listu nema podataka o teretima i ograničenjima.
Predmetna nepokretnost-zemljište se nalazi u naselju Lokve, opština Berane u neposrednoj blizini
bivšeg hotela Lokve i skijališta Lokve. Prema uputima naručioca procjene do zemljišta vodi
makadamski put - cca 500m, iznad hotela "Lokve", a u blizini vikendica.
Konkretnu mikrolokaciju nije moguće utvrditi.
Sastoji se od dvije parcele, površine P=2.500m².
Prikaz lokacije (makro)
49
Lokacija makro (put, ski staza i hotel)
Mikro lokacija zemljišta
7. Metod - tehnika procjene vrijednosti nepokretnosti
Metod –tehnike procjene
Knjigovodstvena vrijednost nepokretnosti nije mogla posluziti kao reper u procjeni zbog razloga
koje smo već konstatovali.
Za procjenu su korišćene tehnike predložene Uputstvom o sadržini izvjestaja o procjeni
vrijednosti preduzeca / SL L. R CG, br 16/92 / , kao i Zakonom propisani kriterijumi za
50
odredjivanje trzisne vrijednosti nepokretnosti / “Zakon o porezu na nepokretnosti “ SL.L. RCG
.65 / 2001 g. / čl. 6 tog zakona, kao i pravilnika o mjerilima i kriterijumima za utvrdjivanje trzisne
vrijednosti.
Postoje tri osnovna pristupa (TEHNIKE ) za utvrdjivanje vrijednosti neke nepokretnosti :
- onaj koji podrazumijeva analizu prodaje nepokretnosti koje su slicne nepokretnostima
koje se procjenjuju,
- onaj koji podrzumijeva analizu prihoda , koje mogu dati nepokretnosti date u zakup i
- onaj koji podrazumijeva procjenu troskova izgrdnje zgrada i objekata.
Međunarodno prihvaćeni standardi utvrdjivanja vrijednosti zahtijevaju da se najveća pažnja
posveti pristupu analize prodaje gdje god postoji aktivno tržište nepokretnosti, kao i da se
znacajna paznja posveti pristupu kapitalizacije prihoda kad postoji aktivno trziste davanja
nekretnina pod zakup i kada se mogu dobiti podaci o zakupnini i opertivnim troskovima. Analiza
troskova izgradnje koristi se samo kada direktni podaci sa trzista ne postoje .
Medjunarodno prihvaceni standardi utvrdjivanja vrijednosti zahtijevaju da se najveca paznja
posveti pristupu analize prodaje gdje god postoji aktivno trziste nepokretnosti, kao i da se
znacajna paznja posveti pristupu kapitalizacije prihoda kad postoji aktivno trziste davanja
nekretnina pod zakup i kada se mogu dobiti podaci o zakupnini i operativnim troskovima.
Posebno su korišćena pravila i standardi iz opštih načela i principa procjene vrijednosti (GAVP)
Međunarodni Standardi Vrednovanja (MSV)
• MSV 1 – Tržišna vrednost kao osnova vrednovanja • MSV 2 – Ostale osnove vrednovanja osim
tržišne vrednosti • MSV 3 – Izveštavanje o vrednovanju •
Međunarodne Primene Vrednovanja (MPV)
MPV 2 – Vrednovanje u svrhu osiguranog zajma • MPV 3 –
Smernice za Primenu
• Smernica 1 – Vrednovanje nepokretne imovine
1. Za zemlju; koncept zemljišta i imovine( tržišna vijednost zemljišta se zasniva na konceptu
„optimalne iskorišćenosti „koji odražava upotrebljivost i trajnost zemljišta u kontekstu
tržišta ,sa poboljšanjima koji čine razliku izmedju vrijednosti samog zemljišta i ukupne
tržišne vrijednosti tog istog ,poboljšanog zemljišta). Optimalna iskorišćenost se definiše
kao najvjerovatbije upotreba imovine koja je fizički moguća ,na odgovorajući način
sprovedena ,pravno dopuštena ,finansijski izvodljiva i koja kao rezultat daje najveću
vrijednost imovine koja se proicjenjuje. Drugi koncept za procjenu vrijednosti zemljišta je
upotrebljivost kao relativni i komparativni pojam ( da li zemljište ima proizvodni kapacitet
ili pak razvojini) Dakle: vrijednost zemljipta se utvrdjuje procjenom njgove korisnosti u
smislu pravih, fizičkih funkcionalnih, ekonomskih i faktora životne sredine koji utiču na
njegove proizvodne kapacitete.
51
2. Za objekte koncept nekretnina ,imovina i sredstava (upotrebljivost nekretnine )
Tržišna vrijednost ili vrijednost na otvorenom tržištu definisana u Standardu 1 medjunarodnih
procjena vrijednosti. Koncept vrijednosti razmatra novčani iznos pridružen transakciji. Prodaja
procijenjene vrijednosti ,pak , nije nužan uslov za procjenu cijene po kojoj imovina treba da bude
prodata ako je prodata na dan procjene. Koncept tržišne vrijednosti odražava kolektivnu
percepciju i dešavanja na tržištu i predstavlja osnovu za vrednovanje većine resursa u tržišnim
ekonomijama.
tržišna vrijednost je definisana kao procijenjeni iznos za koji se imovina može razmeniti na dan
procjene vrijednosti, izmedju voljnog kupca i voljnog prodavca ,medju nepovezanim i nezavisnim
stranama, poslije odgovrajućeg marketinga ,pri čemu obje strane posjedju doovljno informacija,
znanja i djeluju bez prinude.
Prstupi u procjeni vrijednosti kojinje zasnovan na tržištu :
1. pristup zasnovan na poredjenju prodaje ; imovina koja se procjenjuje se poredi sa
prodajom slične imovine koja je bila prenijeta na otvorenom tržištu ,a takodje se mogu
razmotriti i spiskovi i ponude
2. pristup zasnovan na kapitalizaciji neto prihoda (stope prinosa ili eskontne stope )-koje
odražavaju mjere povraćaja ulaganja
3. pristup zasnovan na nabavnoj vrijednosti – koji kao komparativni pristup ima u vidu
mogućnost da kao zamjena za kupovinu neke date imovine ,neko može doći do druge
imovine ,koja je lii kopija originala ili može imati jednaku upotrebuuz uvažavanje faktora
vrijeme, , rizik , i drugi angažmani i nelagodnosti. Ovaj pristup ima u vidu i depresijaciju
cijena za stariju imovinu (SMR 8).
Svaki pristup u procjeni vrijednosti ima svoj alternativni metod ili primjenu. Ekspertiza
procjenitelja i njegova obuka, lokalni standardi ,zahtjevi tržišta, raspoloživi podaci,čine
kombinaciju koja odredjuje koji će se metod ili metodi primijeniti . Razlog za alternativne metode
i pristupe u procjeni je da se procjenitelju omoguće niz analitičkih procedura koje će na kraju biti
izmjerene i pretočene u konačnu procjenu vrijednosti, u zavisnosti od posebnih vrsta vrijednosti
koje se razmatraju.
Pristupi i metodi u procjeni vrijednosti su generalno zajednički za bukvalno sve vrste procjena
vrijednosti; uključujući nepokretnu imovinu, pokretnu imovinu, preduzeća i finansijska prava.
Naglasak je na korišćenju faktičkih tržišnih informacija iz kojih se može izvući profesionalni sud
u vezi sa procjenom vrijednosti imovine.
Imajući u vidu vrstu i namjenu nekretnine, a posebno namjenu iste, mikrolokacijske uslove,
tehničke karakteristike i tržišne pokazatelje, izvršen je izbor prioritetnih tehnika za procjenu
vrijednosti.
52
8. Procjena vrijednosti nepokretnosti:
8 - A: ZEMLJIŠTE ULCINJ:
Opreijedilili smo se za primjenu tržišne metode, odnosno komparativnog metoda: upoređivanja
sa prodajama sličnih nepokretnosti na približnoj lokaciji. Na ovom terenu je rađen Master plan i
najveći dio lokacije Donji Štoj prema plaži je u nacrtu predviđen za razvoj turizma i posebnu
izgradnju ekskluzivnih hotelskih kapaciteta. Detaljna razrada na ovom terenu nije izvršena tako
da je to nedostatak odnosno značajno umanjuje takozvanu razvojnu vrijednost ovog lokaliteta. U
periodu od 2007. do 2008. godine na ovom terenu su postignute kupoprodaje od 150 do 250 EUR
po m2, međutim zbog ekonomske krize cijene su znatno niže. Uporedili smo ponude na javnim
glasilima na ovom području i pregled dajemo u nastavku:
1.Prodajem plac u Donjem stoju.
Cijena: €225.000
Zemljište: 2.500 m2
Od Mora (m): 600
Opis: Plac se nalazi 600 metara od plaze Copacabana. Dobra lokacija. Moze cijena po
DOGOVORU!
Oglasio: Ljubo Mobitel: 069154169
2. Prodajem Zemljište, Ulcinj
Cijena: €5.250.000
Zemljište: 15.000 m2
Opis: Plac je od hotela Albatrosa udaljen 500 m,na povrsini od 15 000 kvadrata...Ribarska
koliba i plaza na istoimenom placu...
Oglasio: Željka Krivokapić 00382(0)69-934-099.. 25 Mar, 2014
3. Prodajem Zemljište
Lokacija: Ulcinj-Velika Plaža
Zemljište: 16.000 m2
Opis: Nekretnina je na Velikoj plazi u Ulcinju. To je na desetom kilometru Velike plaze, u
blizini rijeke Bojane i otoka Ade. Odmah posle plaze Kopakabana. To je 300 m od obale mora,
ali je također na prvoj liniji obale, jer je na Velikoj plazi morsko dobro do granice imanja, t.j.
drzavno zemljiste. Zemljišta su ovdje vrlo atraktivna za turističke komplekse.
Cijena na upitu
Željka Krivokapić 00382(0)69-934-099.. 25 Mar, 2014
4. Lokacija: Ulcinj-Velika Plaža
Cijena: €1.500.000
53
Zemljište: 22.232 m2
Opis: Nalazi se u blizini granice sa Albanijom, spada u 5 sektora za izgrdanju hotela. Plac je
kvadratnog oblika, oivicen mediteranskom sumom, mogucnost postavljanja 50-tak montaznih
kucica.
Oglasio: PREMIER. Telefon: 068105101
5. Opština: Ulcinj
Naselje: Donji Štoj
Type: Land For Sale
Price: € 110Plot: 2.860 m2
From the sea (m): 900
Description: The plot is 2860 m2 and is located along the main road on the seaward side.
Width of the plot is 50 m from the exit to the main road to Adi.
Located at 2.5 km from the bridge at the beginning of the big beach.
In the vicinity of land on the other side of the road is the Hotel Imperial.
The plot is the power station and the road towards the sea at a distance of 100 m.
In addition to the site was brought and plumbing
I udajen land is 900 meters from the sea
6. POVOLJNO PRODAJEM PLAC U DONJEM STOJU
€546,300 (1m²=€60)
Ukupna povrsina je 9105 m2. Udaljen oko 900 m od mora. Moze da se dijeli na manje parcele.
+38269154169
Jedna od dobrih metoda, kao reper za procjenu služi metoda formule iz uputsva Ministarstva
finansija Vlade Crne Gore, koje je sačinjeno za potrebe povraćaja imovine. Primjenom te formule
dobijamo slijedeći rezultat:
ZEMLJIŠTE BROJ 1
8.1.PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDMETNOG ZEMLJIŠTA-PARCELE :
P=77.409m²
V=[(a+c+e)-g]·15·y·r
a=52
c=8+8+3=19
e=4
g=31
y=0,036
[€/m²]
54
r=2,2
V=[(52+19+4)-31]·15·0,036·2,2=52,72€/m²
V = 52,72 €/m²
Najpogodniji pristup za izračunavanje vrijednosti predmetne nepokretnosti je komparativni, a
metoda izračunavanja je uporedna metoda.
Provjerom tržišnih trendova u ovom gradu u 2014. godini, odnosno pretraživanjem i uvidom u
ponude i podatke na: www.nekretnine-crnegore.com i www.realitica.com , može se zaključiti da
se cijene zemljišta na predmetnom području, a u zavisnosti od veličine istog kreću od 70 €/m²
do 130 €/m².
Imajući sve ovo u vidu i nakon detaljnih analiza tržišta, predmetno zemljište je procjenjeno na
iznos:
Vuk = 7.000.000,00 €, odnosno V=90,43€/m²
ZEMLJIŠTE BROJ 2
8.2.PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDMETNOG ZEMLJIŠTA-PARCELA:
Puk=57.661m²
Najpogodniji pristup za izračunavanje vrijednosti predmetne nepokretnosti-zemljišta je
komparativni, a metoda izračunavanja je uporedna metoda.
Provjerom tržišnih trendova u ovom gradu u 2014. godini, odnosno uvidom u postojeće ponude
i podatke na užem lokalitetu, kome pripada i predmetno zemljište, a imajući u vidu kvalitet i
veličinu zemljišta, predmetno zemljište je procijenjeno na iznos:
Vuk=4.500.000,00€, odnosno V=78,04€/m²
ZEMLIJŠTE BROJ 3
8.3.PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDMETNOG ZEMLJIŠTA-PARCELE:
Puk=25.000m²
I za ovo zemljište, kao i za prethodna dva, najpogodniji pristup procjeni vrijednosti istog je
komparativni, a metoda procjene je uporedna metoda.
Analizom tržišta nekretnina u 2014. godini, na području Ulcinja, a posebno na ovom lokalitetu,
kao i uvidom u postojeće ponude i podatke za zemljišta na susjednim lokacijama, a imajući u
vidu kvalitet i veličinu zemljišta, predmetno zemljište je procijenjeno na iznos:
Vuk=1.875.000,00€, odnosno V=75,00€/m²
REKAPITULACIJA za zemljište u Ulcinju:
55
•
•
•
PLAC 1 (77.409m2): Procijenjena vrijednost: 7.000.000,00 eur
PLAC 2 (57.661m2): Procijenjena vrijednost: 4.500.000,00 eur
PLAC 3 (25.000m2): Procijenjena vrijednost: 1.875.000,00 eur
Ukupna vrijednost zemljišta u Ulcinju: 13.375.000,00 eur
8 - B: ZEMLJIŠTE BERANE
ZEMLJIŠTE BROJ 4 (Berane)
8.4.PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDMETNOG ZEMLJIŠTA-PARCELE:
Puk=2.500m²
Kako se radi o planinskom zemljištu koje služi u principu za pašnjake (iako je nekada bilo
atraktivno za izgradnju vikendica uz skijalište), u ovom momentu se ne može smatrati
atraktivnim za prodaju. Ispitivanjem tržišta smo utvrdili da je 2008. godine bilo kupoprodaja na
ovom terenu i cijena je dostizala vrijednost i do 20,00 eur po m2 u zavisnosti od lokacije. U
javnim glasilima nema ponuda za slične lokacije, lokacija nije u okviru detaljnog plana tako da
se vrijednost procjenjuje na 7,00 eur po m2.
Vuk=18.500,00€, odnosno V=7,00€/m²
ZAKLJUČAK
o metodu procjene koji se predlaže kao prihvatljiv uz obrazloženje
Procjena je uskladjena i sa Zakonom o računovdstvu i reviziji i MRS .
Posebno su korišćena pravila i standardi iz opštih načela i principa procjene vrijednosti (GAVP);
Za zemlju; koncept zemljišta i imovine.
Pri procjeni su u potpunosti ispoštovane preporuke:
a)Evropskog saveza računovodstvenih,finansijskih i ekonomskih eksperata (UEC)
b) postupci koje primjenjuju finansijski eksperti prilikom procjene vrijednosti preduzeća ,
c)Principi prakse procjenjivanja i kodeks profesionalne etike.
U konačnom je prihvaćena metoda tržišne vrijednosti – uporedjenja sa cijenama
sličnih nepokrenosti.
Dakle, tržišna vrijednost gradjevinskog zemljišta:
56
Zemljište Ulcinj:
• PLAC 1 (77.409m2): Procijenjena vrijednost: 7.000.000,00 eur
• PLAC 2 (57.661m2): Procijenjena vrijednost: 4.500.000,00 eur
• PLAC 3 (25.000m2): Procijenjena vrijednost: 1.875.000,00 eur
Ukupno vrijednost zemljišta u Ulcinju: 13.375.000,00 eur
Zemlijšte Berane: 18.500,00 eur
U ovom slučaju kao i u svim drugim treba imati u vidu da samo postignuta licitaciona cijena daje
realnu procjenu ovog placa .
Svi podaci u ovom izvještaju su dati od podnosioca zahtjeva za procjenu i isti je odgovoran za
njihovu tačnost. U vezi prava vlasništva procjenjivač se nije bavio istraživanjem istih i ne snosi ni
u tom dijelu nikakvu odgovornost.
Procjena polazi od činjenice da su sve klijentove tvrdnje tačna .
Sa ovim je procjena vrijednosti završena ,
Prilozi:
•
•
•
list nepokretnosti
foto prikaz-katastar
prikaz lokacije u prostoru
Dragan Mičetić; dipl.ing građvine-procjenjivač u građevinarstvu
57
7. REKAPITULACIJA PROCJENE:
REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH POZICIJA IMOVINE FONDA:
rb
1
2
3
4
Naziv pozicije imovine
Hartije od vrijednosti (Akcije)
Potraživanja fonda
Novčana sredstva
Nekretnine
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Procijenjeni iznos
€ 39.255.287,88
€
474.266,90
€
481.564,35
€ 13.393.500,00
€ 53.604.619,13
REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH POZICIJA OBAVEZA FONDA
rb Naziv pozicije obaveza
1 Komisija za hartije od vrijednosti CG
2 Hypo Alpe Adria Bank International - AG Klagenfurt
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Procijenjeni iznos
€
64.560,39
€
2.317.271,80
€
2.381.832,19
58
8. Prilozi:
- Original Listovi nepokretnosti za imovinu Ulcinj
- Zahtjev za procjenu od 04.06.2014. godine
- Izvještaj CDA na dan 05.05.2014. godine
- Izvod iz zaloge NLB Montenegrobanka
- Kartica prometa računa kod Prve Banke Crne Gore
- Potvrde poslovnih banaka o tome da nemaju obaveze i potraživanja prema fondu
- Izvod Hypo Alpe Adria International AG Klagenfurt o potraživanju od Fonda
- Odgovor na dopis Fonda od Komisije za hartije od vrijednosti o potraživanju prema Fondu
59
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 171 i 175 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA TRANSFORMACIJE
FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA TREND AD PODGORICA
Član 1
Usvaja se Program transfromacije Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica
urađen u skladu sa članom 177 Zakona o investicionim fondovima, a koji je
predložilo Društvo za upravljanje ___________________________________________________.
Usvojeni Program transformacije Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica
čini sastavni dio ove Odluke.
Usvojeni Program transformacije će Društvo za upravljanje iz stava 1 ovog člana
Odluke dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti na davanje saglasnosti, u skladu
sa članom 178 stav 1 Zakona o investicionim fondovima.
Transformaciju na osnovu usvojenog programa transformacije sprovodi Društvo za
upravljanje iz stava 1 ovog člana, nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od
vrijednosti u skladu sa članom 178 stav 2 Zakona o investicionim fondovima.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Društvo za upravljanje investicionim fondom Trend AD Podgorica, u skladu sa članom 175
stav 2 Zakona o investicionim fondovima, a u vezi sa Vanrednom skupštinom akcionara
Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica zakazanom za 21.07.2014 godine,
dostavlja akcionarima Fonda na razmatranje sledeći
PROGRAM TRANSFORMACIJE
Fonda zajedničkog ulaganja Trend a.d. Podgorica
Ovaj program transformacije sačinjen je u skladu sa Članom 177. Zakona o investicionim
fondovima te uz uvažavanje objektivnih okolnosti u kojima fond posluje.
Sadržaj Programa:
1. Prikaz imovine koja će se prenijeti na otvoreni investicioni fond u skladu sa
zakonom;
2. Iznos za koji će se smanjiti akcijski kapital postojećeg fonda radi prenosa sredstava
u otvoreni investicioni fond koji je u skladu sa izvršenom procjenom;
3. Preostali iznos kapitala nakon smanjenja iznosa pod tačkom 2;
4. Informacija o srazmjeri po kojoj se vrši zamjena akcija postojećeg fonda za
investicione jedinice otvorenog fonda;
5. Investicioni program restrukturiranja i razvoja privrednih društava sa sjedištem u
Crnoj Gori u kojima postojeći fond ima preko 40% učešća u kapitalu, način i rokovi
za njegovo sprovođenje;
6. Rokovi u kojima akcionari postojećeg fonda koji postaju vlasnici investicionih
jedinica otvorenog fonda formiranog prenosom imovine postojećeg fonda mogu
zahtijevati otkup investicionih jedinica i način na koji će se vršiti otkup;
7. Provizija za otkup koju će Društvo za upravljanje investicionim fondom Trend ad
Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“) naplaćivati u korist otvorenog fonda tokom
prve i druge godine poslovanja fonda i prikaz planiranih troškova poslovanja
fonda;
8. Način izvršavanja obaveza fonda nastalih prije transformacije;
9. Predlog Ugovora o upravljanju otvorenog fonda nastalog transformacijom;
10. Pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz transformacije;
11. Statut i Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji transformisanog
zatvorenog fonda.
1. PRIKAZ IMOVINE KOJA ĆE SE PRENIJETI NA OTVORENI INVESTICIONI FOND
1. U skladu sa izvršenom procjenom imovine i članom 169 stav 1 alineja 1 Zakona o investicionim fondovima slijedi prikazpreduzeća iz
portfolija Fonda zajedničkog ulaganja Trend a.d. Podgorica (u daljem tekstu „Fond“) u kojima fond ima manje od 40% učešća u kapitalu,
gotovine, depozita, obveznica i prioritetnih akcija koji će se izdvojiti iz imovine FZU Trend i na osnovu njih formirati otvoreni fond definisan
članom 5 stav 1 alineja 1 i 2 Zakona o investicionim fondovima.
RB
NAZIV EMITENTA
SIMBO
L
UKUPAN BR AKCIJA
EMITENTA
BR AKCIJA
NOM. VRIJEDNOST
AKCIJE
UČEŠĆE U
EMITENTU
TRŽIŠNA
CIJENA
TRŽIŠNA
VRIJEDNOST
1
AKTIVA INTEGRA AD, za menadžment poslove i upravljanje
AKIN
3.000
53.359
26,8975
5,6223%
8,5000
25.500,00
2
BAJO PIVLJANINPOLJOPRIVREDA U STEČAJU PLUŽINE
BAPO
18
197.542
19,7301
0,0091%
1,0000
18,00
3
BERANEA. DBERANE
BERA
15.000
267.800
19,3309
5,6012%
0,2000
3.000,00
4
BJELASICARADA ADU STEČAJU
BJER
107.019
1.121.665
12,7823
9,5411%
2,5000
267.547,50
5
HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" AD Budva
BUDR
596
3.489.968
19,9481
0,0171%
7,6000
4.529,60
6
UTIP CRNA GORA ADPODGORICA
CRNA
25.633
14.866.970
1,1632
0,1724%
0,2000
5.126,60
7
DUVANSKI KOMBINAT - stečaju AD Podgorica
DKPG
5.224
14.957.700
1,3225
0,0349%
0,0390
203,74
8
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
EPCG
1.678
125.345.318
7,6482
0,0013%
2,4986
4.192,65
9
Z.I.F "EUROFOND" - u postupku transformacije
EURF
180.670
272.158.950
0,6740
0,0664%
0,0080
1.445,36
10
FABRIKA ELEKTRODA PIVA ADPLUŽINE
FABE
36.460
348.674
25,5646
10,4568%
0,8000
29.168,00
11
FABRIKA BETONSKIH ELEMENATA ZATON AD u stečaju
FBEZ
33.222
110.708
9,8424
30,0087%
2,4900
82.722,78
12
ELEKTROINDUSTRIIJA"OBOD" U STEČAJU AD CETINJE
HEIO
5.444.260
31.723.596
0,5113
17,1615%
0,0250
136.106,50
13
Zatvoreni investicioni fond ,,HLTFOND'' AD Podgorica - u postupku
transformacije
HLTA
10.097.520
487.979.200
0,1578
2,0693%
0,0032
32.312,06
14
AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA -BOKA"H.NOVI
HTBO
693
26.266.177
2,6894
0,0026%
0,1347
93,35
15
INSTITUT ZA FIZ. MED. REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ
INSM
1.240
382.351
154,9369
0,3243%
30,0000
37.200,00
16
JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE AD BIJELA
JABD
9
1.607.529
19,6651
0,0006%
1,5000
13,50
17
JUGOPETROL AD
JGPK
277.711
4.653.971
14,6083
5,9672%
9,1000
2.527.170,10
18
KOMBINAT ALUMINIJUMA U STEČAJU AD PODGORICA
KAPG
138
10.616.905
5,0510
0,0013%
0,5399
74,51
19
"KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI"AD
KOGE
878.274
56.766.736
1,1485
1,5472%
0,1565
137.449,88
20
KONI- KONFEKCIJA U STEČAJU AD NIKŠIĆ
KONI
200
90.501
21,1624
0,2210%
6,0520
1.210,40
21
LUKA BAR AD BAR
LUBA
883.230
56.766.736
1,2113
1,5559%
0,1300
114.819,90
22
LUTRIJA CRNE GORE AD
LUCG
435
2.761.769
1,7118
0,0158%
1,7200
748,20
23
METALPRODUKT AD
METP
4.080
20.175
18,8360
20,2230%
8,0000
32.640,00
24
HTP " MIMOZA"AD TIVAT
MIMO
249
3.436.509
3,0076
0,0072%
0,5500
136,95
25
MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT AD
MOBK
22
112.274
22,4457
0,0196%
28,0000
616,00
26
"MONTENEGRO EXPRESS GROUP"ADBUDVA
MOEK
335.460
20.023.692
0,3056
1,6753%
0,2046
68.635,12
27
NLB MONTENEGROBANKA AD
MONB
1.328
11.668.734
5,5640
0,0114%
4,5000
5.976,00
28
ZIF "MONETA" AD U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
MONF
130.350
152.857.950
0,1340
0,0853%
0,0400
5.214,00
29
"MONTECARGO"
MORG
80.503
3.340.114
5,2285
2,4102%
0,4400
35.421,32
30
"NAPREDAK" AD KOTOR
NAKO
1.136
193.312.088
0,0900
0,0006%
0,0250
28,40
31
PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA
NKBA
3.277
410.168
127,8200
0,7989%
91,7800
300.763,06
32
OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA U STEČAJU AD PODGORICA
OPGO
2.908.891
30.651.424
0,3319
9,4902%
0,0150
43.633,37
33
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA AD
OZVS
108.459
4.500.012
4,6676
2,4102%
0,0413
4.479,36
34
13 JUL- PLANTAŽE AD
PLAP
2.111.935
179.255.993
0,5113
1,1782%
0,1300
274.551,55
35
SOCIETE GENERALE MONTENEGRO
POBA
2
96.736
255,6500
0,0021%
205,0000
410,00
36
KIPS - POLIMKA AD
POLI
266.380
1.987.470
6,8172
13,4030%
0,3000
79.914,00
37
"CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM"AD
PREN
4.119.385
146.176.876
1,0611
2,8181%
0,5200
2.142.080,20
38
HTP PRIMORJE AD TIVAT
PRIT
154.788
2.712.280
6,2353
5,7069%
3,9900
617.604,12
39
PREKOOKEANSKAPLOVIDBABAR
PRPL
89
470.742
45,7144
0,0189%
0,5000
44,50
40
"BARSKA PLOVIDBA" ADBAR
PUTE
3.924
2.299.213
4,2806
0,1707%
0,5000
1.962,00
41
PREDUZEĆE ZA GRAĐ. NADZOR I LAB. ISPITIVANJA
PZGN
73
17.235
13,4552
0,4236%
35,0000
2.555,00
42
RADOJE DAKIĆ AD
RDHK
272.768
1.829.977
28,9212
14,9055%
0,1500
40.915,20
43
SOLANA" BAJO SEKULIĆ" AD ULCINJ U STEČAJU
SOBS
239.249
4.062.745
9,1302
5,8889%
2,5000
598.122,50
44
ŠTAMPARIJA "OBOD" AD Cetinje
STOB
137.756
573.925
3,6521
24,0024%
2,5000
344.390,00
45
Osiguravajuće društvo "SWISS OSIGURANJE"AD
SWIO
148
562.317
5,3351
0,0263%
78,9900
11.690,52
46
CRNOGORSKI TELEKOMAD PODGORICA
TECG
69.731
47.273.940
2,6200
0,1475%
3,7000
258.004,70
47
TURIST BIRO AD NIKŠIĆ
TUBI
10
8.449
6,0152
0,1184%
1,0000
10,00
48
H.T.P ULCINJSKA RIVIJERA ULCINJ
ULRI
55.863
1.524.389
39,5005
3,6646%
3,0000
167.589,00
49
ULTEP ADULCINJ
ULTE
900
13.630
51,1292
6,6031%
1,0000
900,00
50
VELEPRODAJAAD
VELE
18
32.909
54,2165
0,0547%
2,7000
48,60
51
VUNARSKI KOMBINAT VUNKO ADBIJELO POLJE U STEČAJU
VUNK
102.342
1.333.291
25,5646
7,6759%
0,3200
32.749,44
52
ŽELJEZARA NIKŠIĆ HOLDING KOMPANIJA-u stečaju AD NIKŠIĆ
ZEHK
19.381
2.834.607
22,3588
0,6837%
0,0160
310,10
53
INSTITUT CRNE METALURGIJEA. D
ZEIN
65.827
639.708
8,1602
10,2902%
1,8888
124.334,04
54
RADVENT U STEČAJU AD NIKŠIĆ
ZERA
29.477
295.680
9,5040
9,9692%
0,2000
5.895,40
55
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD Podgorica
ZICG
7.695.077
168.036.558
2,7891
4,5794%
0,0362
278.561,79
56
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" AD
ZPCG
108.459
6.772.189
5,2813
1,6015%
0,1389
15.064,96
57
ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU AD Bar
ZZIB
16.718
3.401.000
0,6851
0,4916%
0,1120
1.872,42
VRIJEDNOST PORTFOLIJA €:
8.907.776,25
NOVAC NA RAČUNU €:
481.564,35
UKUPNO €:
9.389.340,60
2. IZNOS SMANJENJA AKCIJSKOG KAPITALA POSTOJEĆEG FONDA
Na osnovu izvršene Procjene vrijednosti imovine, kapital postojećeg fonda zajedničkog
ulaganja Trend se smanjuje za vrijednost prenijete imovine na otvoreni fond, odnosno za
iznos od9.389.340,60 EUR.
Procijenjena vrijednost UKUPNE imovine Fonda na18.06.2014. godine sastoji se od:
1. Hartije od vrijednosti:
39.255.287,88 EUR
2. Vrijednost nepokretnosti-zemljišta:
13.393.500,00 EUR
3.Oročena sredstva:
0,00 EUR
4. Gotovina na računima u bankama:
481.564,35 EUR
5. Potraživanja:
474.266,90 EUR
6. Dugovanja:
7. Ukupno:
-2.381.832,19 EUR
51.222.786,94 EUR
Ukupna procijenjena vrijednost postojećeg fonda na dan18.06.2014.godine iznosi
51.222.786,94 EUR, odnosno 0,2682 EUR po akciji, koji će se umanjiti za dio imovine koji
se prenosi na otvoreni fond u iznosu od9.389.340,60 EUR, dok će zatvoreni fond
raspolagati sa imovinom u procijenjenoj vrijednosti od 41.833.446,34 EUR.
Procijenjena vrijednost akcije postojećeg fonda u iznosu od 0,2682 EUR po akciji će se
smanjiti za vrijednost akcije otvorenog fonda koja iznosi 0,0492 EUR po akciji.
To znači da će otvoreni fond emitovati 191.007.075 investicionih jedinca procijenjene
vrijednosti 0,0492EUR.
Dan zaključivanja računa Otvorenog investicionog fonda TREND Podgorica – u postupku
transformacije je dan dobijanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o upisu Fonda
u registar Otvorenih Fondova.
Stanje imovine fonda na dan zaključivanja može se razlikovati od stanja imovine datog u
tekstu programa transformacije.
Ukupan akcijski kapital Fonda iznosi 165.889.664,64 EUR i podijeljen je na 191.007.075
akcija nominalne vrijednosti 0,8685 EUR po akciji. Ovim programom transformacije
predloženo je izdvajanje dijela imovine u otvoreni fond, u skladu sa članom 169 Zakona o
investicionim fondovima, opisanim u tački 1 ovog programa. Imovina predložena za
izdvajanje u otvoreni fond čini 63.591.996,81 EUR akcijskog kapitala Fonda odnosno
0,3326 EUR nominalne vrijednosti po akciji.
Nakon izdvajanja ovog dijela imovine, ukupan akcijski kapital Fonda će iznositi
102.297.667,83 EUR odnosno nominalna vrijednost jedne akcije će iznositi 0,5356
EUR po akciji.
3. PREOSTALI IZNOS KAPITALA POSTOJEĆEG FONDA NAKON SMANJENJA
Preostali iznos kapitala Fonda predstavljaju Emitenti u kojima Fond ima učešće u kapitalu
veće od 40%, kao i nekretnine u vlasništvu fonda na dan 18.06.2014.godine, u skladu sa
izvršenom procjenom imovine fonda.
Preduzeća iz portfolija Fonda u kojima fond ima vise od 40% učešća u kapitalu:
RB
3
1
4
2
NAZIV EMITENTA
"Trend Invest" ad
Podgorica
"Trend Korali" ad
Sutomore
"Termoplast u
stečaju" Gusinje
Poslovno Logistički
Centar "Morača" a.d.
Podgorica
NOM.
VRIJEDNOST
AKCIJE
UČEŠĆE U
EMITENTU
1.250.000
4,0000
100,00%
4,0480
5.060.000,00
4.566.249
4.669.351
3,1565
97,79%
4,2000*
19.178.245,80*
TEPL
66.141
95.346
49,9362
69,36%
2,4182
159.942,17
TITI
1.707.123
2.559.945
6,9740
66,68%
3,4850*
5.949.323,66*
UKUPNO:
30.347.511,63
SIMBOL
BR AKCIJA
QUER
1.250.000
TEKR
UKUPAN BR
AKCIJA
EMITENTA
TRŽIŠNA
CIJENA
TRŽIŠNA
VRIJEDNOST
* korigovana cijena/vrijednost prema procjeni procjenitelja
1. Procijenjena vrijednost ovih preduzeća:
30.347.511,63 EUR
2. Nepokretnosti-zemljište procijenjena vrijednost:
3.Potraživanja na dan 18.06.2014
a) Potraživanja od NLB Montenegrobanke:
b) Potraživanja po osnovu dividendi:
4.Dugovanja na dan 18.06.2014. godine
a) Dugovanja po osnovu kredita:
b) Dugovanja komisiji za HOV:
13.393.500,00 EUR
5. Ukupno:
425.000,00 EUR
49.266,90 EUR
-2.317.271,80 EUR
-64.560,39 EUR
41.833.446,34 EUR
Prema procjeni, zatvoreni IF će emitovati 191.007.075 investicionih jedinica procijenjene
vrijednosti : 0,2190 EUR.
4. INFORMACIJA O SRAZMJERI PO KOJOJ SE VRŠI ZAMJENA AKCIJA POSTOJEĆEG
FONDA ZA INVESTICIONE JEDINICE OTVORENOG FONDA
Broj akcija Fonda na dan 18.06.2014. godine iznosi 191.007.075 akcija.
Srazmjera zamjene akcija postojećeg fonda za akcije otvorenog investicionog fonda je 1:1
što znači da će svaki vlasnik jedne akcije Fonda na dan održavanja skupštine akcionara
Fonda dobiti jednu investicionu jedinicu u otvorenom fondu.
To znači da će otvoreni IF emitovati 191.007.075 investicionih jedinca procijenjene
vrijednosti0,0492 EUR, dok će zatvoreni IF emitovati 191.007.075 investicionih jedinca
procijenjene vrijednosti: 0,2190 EUR.
5. INVESTICIONI
PROGRAM RESTRUKTURIRANJA I RAZVOJA PRIVREDNIH
CRNOJ GORI U KOJIMA POSTOJEĆI FOND IMA
PREKO 40% UČEŠĆA U KAPITALU, NAČIN I ROKOVI ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U
Postojeći fond u svom vlasništvu ima četiri (4) kompanije u kojima ima vlasničko učešće
iznad 40%.
1. TREND KORALI A.D. SUTOMORE
Trend Korali a.d. Sutomore je akcionarsko društvo kojem je primarna djelatnost iz oblasti
turizma i ugostiteljstva i Fond je vlasnik 97,7919%ovog društva.
Broj zaposlenih je 52, a od toga 50 stalno zaposlenih i 2 na određeno vrijeme. U svojim
smještajnim kapacitetima ima 616 kreveta kategorije dvije zvjezdice.
Društvo ima dugoročni kredit do 2021.godine kod Hypo-Alpe-AdriaInternational AG
banke u iznosu od preko 6,1mEUR sa pripadajućim redovnim i zateznim kamatama a koji
je preuzet po podjeli društva HTP Korali AD Bar.
Sudski sporovi: u sporu sa „Bitermo“ za vrijednost glavnice od 2.001.644,77EUR,a za
izvođenje radova na rekonstrukciji Hotela Princes, Trend Korali su izgubili hotel Južno
more, koji je bio založen. Na drugom ročištu, za iznos glavnice i pripadajuće kamate, za
iznos od 2.850.000,00 EUR, doo „Gumista“ iz Budve je kupio hotel Južno More i time je
ovaj sudski spor završen.
Površina zemljišta i njihov status:
- Agava - 9.175m2– vlasništvo 1/1
- Korali - 26.761m2 – vlasništvo 1/1
Do sada je Fond investirao u izradu projektne dokumentacije, obnovu kapaciteta,
finansijsku konsolidaciju i rješavanje tehnološkog viška zaposlenih u iznosu od
2.233.883,00 EUR.
Veliki napori od strane Fonda i poslovodstva su bili uloženi pri izradi prostornih planova
za zemljišta u vlasništvu Trend Korali. Rezultat toga su prihvaćeni prostorni planovi sa
našim predloženim idejnim rješenjima za navedene lokacije.
Prostorni planovi za Hotele Korali dopuštaju obnovu i nadogradnju postojećih kapaciteta
i izradu sasvim novih hotelskih sadržaja.
Lokacija „Agava“ u Baru površine 9.175m2 ima prihvaćen detaljni urbanistički plan, po
kojem je moguća izgradnja poslovno-stambenog objekta površine cca 23.000m2
spratnostiP+7; P+10.
U narednom periodu od dvije godine Fond će se angažovati u smjeru postizanja pozitivnog
rezultata u poslovanju preduzeća sa kapacitetima u sadašnjoj kategoriji. Obnova hotela
Korali u sadašnjim kapacitetima kao i njihova nadogradnja sa novim sadržajimazavisiće
od finansijskih mogućnosti samog društva kao i Fonda kao vlasnika. Mišljenja smo da
obnovu ili izgradnju hotelskih kapaciteta ne možemo bazirati na bankarskim kreditima
već ocjenjujemo da je to moguće ostvariti prodajom lokacije „Agava“ u Baru ili
pronalaženjem strateškog partnera.
Trenutna ekonomska situacija nije povoljna za veće investicije, zato ocjenjujemo da je za
period od dvije godine realno očekivati konsolidaciju društva. Napori će biti usmjereni na
optimizaciju troškova, povećanju prodaje i drugih aktivnosti sa ciljem revitalizacije
društva.
2. TREND INVEST A.D. PODGORICA
Društvo „Trend invest” a.d. je u 100% vlasništvu Fonda i 100% je vlasnik firme “Damir
projekt” doo u Zaprešićima, Hrvatska. Firma “Damir projekt” je vlasnik građevinske
parcele od 33.263m2, za koju je izrađen detaljni urbanistički plan. Na navedenoj lokaciji
predviđena je izgradnja 21-og objekta stambenog, poslovnog i vaspitno-obrazovnog
sadržaja ukupne površine cca 50.000m2.
Fond će raditi na ponovnoj procjeni i prodaji firme “Damir projekt” zajedno sa zemljištem
i novac investirati u skladu sa zakonskim mogućnostima, a na osnovu urađenih analiza, u
namjene koje će biti najpovoljnije za Fond.
3. PLC „MORAČA“ A.D. PODGORICA
PLC Morača je akcionarsko društvo koje je 66,69% u vlasništvu Fonda. Sjedište društva je
u Podgorici, Ulica 8 Marta 55. Šifra djelatnosti društva je 6820 a osnovna djelatnost
iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.
„PLC Morača“ AD raspolaže sa imovinom koja se nalazi na izuzetno atraktivnim
lokacijama, blizu samog centra Podgorice. Najveći dio imovine kojom „PLC Morača“
raspolaže, ukupne površine od oko 117.000 m2, nalazi se na jednoj lokaciji („KRUG
FABRIKE“- naselje Zabjelo) na udaljenosti manjoj od 2 km od centra Podgorice. Ova
imovina predstavlja jedinstveni kompleks u Podgorici i veoma atraktivno područje za
realizaciju različitih investicionih ideja. U prilog tome govori i činjenica da za ovo područje
još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP) što ostavlja mogućnost dogovora
budućeg investitora sa lokalnim vlastima prilikom određivanja namjene ovog zemljišta.
Za područje oko „PLC Morača“ DUP-om je predviđena gradnja: stanovanje sa
djelatnostima, kolektivno stanovanje individualno stanovanje, centralne djelatnosti,
skladišta i servisi, poslovanje, postojeće školstvo (Centar za obrazovanje i osposobljavanje
1.jun Podgorica) školstvo i socijalna zaštita.
Imajući u vidu navedeno, imovina „PLC Morača“, a i samo Društvo predstavlja atraktivno
područje radi realizacije različitih investicionih ideja i projekata iz oblasti nekretnina.
Sredinom 2011 godine Odlukom Skupštine akcionara, Društvo je promijenilo ime u „PLC
Morača“ AD čime je prekinut pedesetogodišnji kontinuitet postojanja tekstilne fabrike sa
svim negativnim opterećenjima i glasom koji su je pratili.
2011. godina je za bivši AD „Titex“ bila godina konsolidacije u pravcu opredjeljenja za
novu profilaciju Društva kao poslovno logističkog centra. U skladu sa Odlukom Odbora
direktora, pristupilo se izgradnji novog subjektiviteta što je podrazumijevalo i značajna
ulaganja u atribute novo profilisanog društva – novi logo, nova obilježja, reklama, spoljno
uređenje prostora i objekata i što je najznačajnije, prvi put se pristupilo ozbiljnijem
saniranju krovnih površina, što je bila najurgentnija potreba, zbog opasnosti da zakupci,
iz razloga nezadovoljstva kvalitetom istih, napuste korišćenje zakupljenih prostora. U tom
smjeru sanirano je cca 5.000 m2 krovnih površina. Ukupna ulaganja u tekuće i investiciono
održavanje u 2011. godini su bila 153.210,00 €.
Kako je osnovna djelatnost, rentiranje prostora , smatramo da smo na tržištu koje se bavi
ovom djelatnošću izgradili solidnu poziciju koristeći prije svega prednosti fabričkog
kompleksa, a to je blizina grada, dobru saobraćajnu povezanost, dovoljno parking
prostora, kao i konkurentne cijene.
Ovaj uvodni osvrt poslužio je kao skup značajnih odrednica za formiranje Investicionog
plana za naredni dvogodišnji perioda to znači:
-
sačuvati i povećati iskorišćenost zakupljenih prostora, odnosno nivo prihoda;
Nastaviti sa ulaganjima u sanaciju i održavanje krovnih površina;
Adaptacija i privođenje namjeni u svrhu rentiranja objekta „nove toplane “što
predstavlja investiciju od oko 200.000 EUR;
Profesionalnošću u odnosima, korektnošću dalje se boriti za svoje mjesto na
lokalnom tržištu koje se bavi rentiranjem poslovnih prostora.
4. TERMOPLAST A.D. GUSINJE
Preduzeće Termoplast a.d. iz Gusinja se nalazi u stečaju, pod ingerencijom je Privrednog
suda u Bijelom Polju odnosno stečajnog sudije i od njegove strane imenovanog stečajnog
upravnika.
Prema dostupnim informacijama od strane stečajnog upravnika vrsi se sudska prodaja
imovine stečajnog dužnika iz čije mase se želi izvršiti poravnanje obaveza prema
povjeriocima i vlasnicima.
5. ZEMLJIŠTE U ULCINJU I BERANAMA
Fond ima u vlasništvu zemljište na Velikoj plaži u Ulcinju na tri lokacije ukupne površine
160.000m2. Veličine pojedinih parcela su: 77.409m2, 57.661m2 i 25.000m2. Za navedene
lokacije izrađen je samo Master plan razvoja. Po Master planu navedene površine su
namijenjene izgradnji turističkih kapaciteta i njihovih pratećih sadržaja.
Fond posjeduje i zemljište u Beranama površine 2.500m2. Namjera Fonda je da u period
sledeće dvije godine zemljište proda ili, ukoliko to ne bude moguće, nađe strateškog
investitora koji je spreman da investira i valorizuje zemljište. Pri tome mislimo na
pridobijanje strateškog partnera koji će uraditi studije o izvodljivosti i napraviti detaljan
biznis plan.
6. ROKOVI
U KOJIMA AKCIONARI POSTOJEĆEG FONDA KOJI POSTAJU VLASNICI
INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENOG FONDA FORMIRANOG PRENOSOM
IMOVINE POSTOJEĆEG FONDA MOGU ZAHTIJEVATI OTKUP INVESTICIONIH
JEDINICA I NAČIN NA KOJI ĆE SE VRŠITI OTKUP
U skladu sa odredbama Člana 183 Zakona o investicionim fondovima (Sl. List 54/2011 od
17.11.2011.godine):
1. Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda u postupku transformacije pravo na
otkup investicionih jedinca mogu ostvariti u roku od dvije godine od dana donošenja
rješenja Komisije za HOV o davanju saglasnosti na program transformacije svakih 120
dana po prosječnoj cijeni investicione jedinice u tim periodima.
2. Ukoliko nema dovoljno likvidnih sredstava u imovini otvorenog fonda nastalog
transformacijom za isplatu vlasnika investicionih jedinica koji su zahtijevali
ostvarenje svog prava otkupa, društvo za upravljanje je dužno da sredstva za isplatu
obezbijedi prodajom imovine otvorenog fonda.
3. Ukoliko sredstva za isplatu vlasnika investicionih jedinica, koji su zahtijevali
ostvarivanje svog prava otkupa, ne mogu biti obezbijeđena prodajom imovine u roku
od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za otkup, društvo za upravljanje je dužno
da izvrši prenos dijela svake vrste imovine otvorenog fonda, koji je srazmjeran
procentualnom odnosu broja investicionih jedinica vlasnika prema ukupnoj
vrijednosti imovine otvorenog fond.
7. PROVIZIJA
ZA OTKUP KOJU ĆE
DRUŠTVO
ZA UPRAVLJANJE
TREND
AD
NAPLAĆIVATI U KORIST OTVORENOG FONDA TOKOM PRVE I DRUGE GODINE
POSLOVANJA FONDA I PRIKAZ PLANIRANIH TROŠKOVA POSLOVANJA FONDA
1. Provizija za otkup
U skladu sa odredbama Člana 181 Zakona o investicionim fondovima (Sl. List 54/2011 od
17.11.2011.godine):
1. Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog transformacijom
postojećeg fonda plaćaju proviziju za otkup investicionih jedinica u prvoj
godini od početka transformacije koja iznosi 20%, a u drugoj godini 10%
vrijednosti investicione jedinice.
2. Provizija za otkup je sastavni dio imovine otvorenog fonda nastalog
transformacijom.
2. Prikaz planiranih troškova poslovanja fonda
U skladu sa odredbama Člana 11 Zakona o investicionim fondovima (Sl. List 54/2011 od
17.11.2011.godine):
Tekući troškovi obuhvataju sve troškove koji se plaćaju iz imovine otvorenog fonda, i to:
1. troškove poslovanja otvorenog fonda,
2. naknade za upravljanje fondom.
Tekući troškovi, koji se plaćaju na teret Fonda, u skladu sa članom 73 Zakona o
investicionim fondovima mogu biti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
naknade društvu za upravljanje;
naknade depozitara;
naknade za rad članova nadzornog odbora;
troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
troškovi isplate dividendi;
revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog
fonda;
7. troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi sa objavljivanjem i dostavljanjem
izvještaja koji se na osnovu ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8. troškovi održavanja redovne skupštine akcionara, osim u slučajevima vanredne
skupštine koju sazove društvo za upravljanje u kom slučaju te troškove snosi
društvo za upravljanje;
9. troškovi za izdavanje dozvole za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom
plaćaju Komisiji za hartije od vrijednosti;
10. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11. porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12. troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni
Zakonom o investicionim fondovima.
8. NAČIN IZVRŠAVANJA OBAVEZA FONDA NASTALIH PRIJE TRANSFORMACIJE
Izmirivanje obaveza fonda nastalih prije transformacije
Obaveze fonda prije transformacije odnose se na sljedeće kategorije:
-
Obaveze prema bankama,
Obaveze po osnovu provizije za upravljanje,
Obaveze prema Nadzornom odboru,
Obaveze po osnovu ugovorenih obaveza.
Obaveze po osnovu odobrenog dugoročnog kredita od strane Hypo-alpe-adria
banke Klagenfurt-Austrija
Fond ima kreditne obaveze prema Hypo-Alpe-Adia-Bank u iznosu od 2.317.271,80 EUR,
po izvršenoj procjeni na dan 18.06.2014.godine. Pored ovog kredita, Fond duguje Komisiji
za hartije od vrijednosti 65.560,39 EUR.
Zakonom o Investicionim fondovima je predviđeno da se sva gotovinska sredstva prenesu
na otvoreni fond, što će se negativno odraziti na likvidnost i poslovanje budućeg
zatvorenog fonda, pri ispunjavanju obaveza nastalih prije transformacije kao i njegovom
tekućem poslovanju.
Nelikvidnost zatvorenog fonda može prouzrokovati i aktiviranje solidarne odgovornosti
povjerilaca za naplatu njihovih potraživanja od otvorenog fonda. Navedena mogućnost je
data u Zakonu o privrednim društvima, kada dolazi do podjele pravnog subjekta na dva ili
više pravnih subjekata.
Aktiva koja ostaje u zatvorenom fondu je u trenutku podjele dosta nelikvidna. Obzirom na
to i pored prodaje akcija iz portfelja za očekivati je problem likvidnosti u poslovanju
zatvorenog fonda. Da bi se izbjegao problem nelikvidnosti treba što prije raditi na prodaji
zemlje koja se u budućnosti neće valorizovati, na naplati potraživanja, posebno kod NLB
Montenegrobanke, kao i na poboljšanju poslovanja društava koje su u vlasništvu Fonda
preko 40% kako bi Fond imao eventualne prilive novca kroz dividende.
9. PREDLOG UGOVORA O UPRAVLJANJU OTVORENOG FONDA NASTALOG
TRANSFORMACIJOM
Predlog Ugovora o upravljanju otvorenog fonda nastalog transformacijom dat je u prilogu
Programa transformacije i čini njegov sastavni dio.
10. Pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz
transformacije
Pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz transformacije su data u prilogu
Programa transformacije i cine njegov sastavni dio.
11. Statut i Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji
transformisanog zatvorenog fonda
Statut i Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji transformisanog zatvorenog fonda
su dati u prilogu Programa transformacije i cine njegov sastavni dio.
Odbor direktora DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE "TREND"AD Podgorica u skladu sa članom 14 Zakona o
Investicionim Fondovima (Službeni list Crne Gore, br. 54/11) dana _____ usvaja:
PRAVILA O UPRAVLJANJU
OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM “TREND” A.D.
- U POSTUPKU TRANSFORMACIJEI OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim Pravilima o upravljanju (u daljem tekstu Pravila) a skladu sa zakonom bliže se određuju sledeća
pitanja:
1. naziv fonda, vrijeme na koje se osniva i naziv i sjedište društva za upravljanje i depozitara;
2. investiciona politika u skladu sa posebnim investicionim ciljem fonda i kriterijume na osnovu koji
se utvrđuje investiciona politika;
3. način distribucije investicionih jedinica;
4. iznos naknade i troškova koje je društvo za upravljanje ovlašćeno da naplati na teret fonda i način
obračunavanja naknade i troškova upravljanja;
5. način promovisanja fonda;
6. dan zaključivanja računa fonda;
7. slučajeve u kojima se može izvršiti likvidacija fonda;
8. postupak izmjene pravila o upravljanju fondom;
9. postupak izdavanja investicionih jedinica;
10. postupak otkupa investicionih jedinica uslove pod kojima se vrši otkup investicionih jedinica i
uslove pod kojima se otkup investicionih jedinica može obustaviti.
II NAZIV FONDA, VRIJEME NA KOJE SE OSNIVA I NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I
DEPOZITARA
Član 2.
Naziv fonda je :"Otvoreni investicioni fond Trend - u postupku transformacije" (u daljem tekstu Fond).
Član 3.
Fond se osniva na neodređeno vrijeme.
Član 4.
Društvo za upravljanje Fondom je DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE "TREND" AD Podgorica (u daljem tekstu
Društvo za upravljanje). Sjedište Društva za upravljanje je u Podgorici, u ulici Jovana Tomaševića 15,
Član 5.
Depozitar Fonda je (upisati ime i sjedište Depozitara)______________________.
Član 6.
Fond se organizuje i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika investicionih jedinica. Fond nastaje
saglasno odredbama o transformaciji propisanim Zakonom o investicionim fondovima i to
transformacijom Investicionog fonda “TREND” AD Podgorica u: “Otvoreni fond Trend - u postupku
transformacije” i na “Zatvoreni investicioni fond Trend AD Podgorica - u postupku transformacije“. Fond
posluje u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i pravilima Komisije za hartije od
vrijednosti Crne Gore ( u daljem tekstu Komisija).
Član 7.
Fond nije pravno lice. Fond je nepodijeljena imovina kojom se upravlja u skladu sa principom disperzije
rizika za račun solidarnih vlasnika čija je odgovornost ograničena do visine uloga, pri čemu su prava
vlasnika predstavljena investicionim jedinicama koje se javno nude i čija vrijednost je na zahtjev vlasnika
isplativa iz imovine Fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje, a u skladu sa ovim Pravilima i važećim
zakonima Crne Gore.
Imovina Fonda ne može biti predmet izvršenja.
III INVESTICIONA POLITIKA I KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJI SE UTVRĐUJE INVESTICIONA POLITIKA
Član 8.
Fond za svoj osnovni cilj ima postizanje prihvatljivih stopa prinosa na investirani kapital, odnosno
povećanje vrijednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, kamata i
drugih vrsta prihoda.
Fond je namijenjen svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koja žele investirati na duži
vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrijednosti (prvenstveno akcija) sa
ciljem ostvarenja stabilnog povrata na investicije uz poštovanje principa sigurnosti investicija i
diversifikacije rizika ulaganja, i samim tim dugoročnog rasta vrijednosti imovine Fonda, odnosno onim
investitorima koji žele diversfikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrijednosti kako bi povećali
prinos.
Društvo za upravljanje upravlja sredstvima Fonda sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima likvidnosti,
sigurnosti i raspodjele rizika u skladu sa Zakonom.
Načelo likvidnosti podrazumijeva, da će se u portfelju fonda nalaziti hartije od vrijednosti kojima se
dnevno trguje na berzi u zemlji i regionu po relativno ujednačenim cijenama.
Načelo sigurnosti podrazumijeva da će se portfelj sastojati od hartija čiji izdavaoci imaju visok kreditni
rejting.
Načelo disperzije rizika podrazumijeva da će portfelj biti sačinjen od hartija različitih vrsta i emitenata i
struktuiran u skladu sa zakonskim propisima.
Član 9.
Investiciona politika Fonda u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima čini sastavni dio ovih Pravila i
data je u prilogu broj 1 ovih Pravila.
Prilikom investiranja vodiće se računa da je posao kompanije u čije se akcije investira transparentan i
razumljiv kako bi se mogla napraviti adekvatna analiza. Pored toga, važne odrednice će biti i stabilna
istorija poslovanja, kao i povoljni izgledi za profitabilnost kompanija na duži rok.
Osnovni kriterijumi po kojima se utvrđuje investiciona politika su :
-
usklađenost sa zakonskim propisima,
struktuiranost portfelja u skladu sa definisanim ciljevima I zakonskim propisima,
ostvarivanje prihoda na investirana sredstva u iznosima većim od kamate na jednogodišnje
oročene depozite,
mogućnost kontinuiranog prilagođavanja promjenama na tržištima na kojima fond investira
Društvo za upravljanje će prilikom investicionih aktivnosti, voditi računa da investicione odluke budu
donošene na osnovu kvantitativne i kvalitativne analize tržišta. Prilikom donošenja odluka koje su vezane
za inostrane hartije od vrijednosti, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima, Društvo za upravljanje može
angažovati strane savjetnike radi donošenja što kvalitetnijih i objektivnijih investicionih odluka.
Član 10.
Sredstva Fonda mogu se ulagati u:
1. prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca koji su prihvaćeni ili se njima trguje na
uređenom tržištu; Pod uređenim tržištima se podrazumijevaju tržišta kako u zemlji, tako i u
inostranstvu.
2. novoizdate prenosive hartije od vrijednosti, ako je uslovima izdavanja utvrđena obaveza
podnošenja zahtjeva za uvrštavanje u službenu kotaciju na berzi ili na drugom uređenom tržištu,
koje posluje redovno i priznato je i otvoreno za javnosti uvrštavanje je obezbijeđeno u roku od
godinu dana od dana izdavanja;
3. investicione jedinice otvorenog fonda, koji je dobio dozvolu za rad u skladu sa zakonom, ili drugih
investicionih fondova, pod uslovom da:
a. su dobili dozvolu za rad u skladu sa propisima kojima je utvrđeno da su pod stalnim
nadzorom nadležnog organa ekvivalentnim nadzoru utvrđenom zakonom i da je
obezbijeđena adekvatna saradnja nadležnih organa,
b. je stepen zaštite vlasnika investicionih jedinica u drugim fondovima ekvivalentan stepenu
zaštite koji je propisan za vlasnike investicionih jedinica otvorenog fonda, a naročito da su
pravila koja se odnose na razdvajanje imovine, zaduživanje, kreditiranje i prodaju
prenosivih hartija od vrijednosti i instrumenata tržišta novca bez pokrića, ekvivalentna
zakonu,
c. se o poslovanju drugih fondova izvještavanje vrši polugodišnjim i godišnjim izvještajima,
radi obezbjeđenja procjene imovine, obaveza i prihoda i poslovanja u izvještajnom
periodu,
d. najviše 10% imovine otvorenog fonda ili drugog zajedničkog fonda u koji se ulaže može
biti uloženo u investicione jedinice drugog otvorenog fonda ili drugog društva za
zajedničko ulaganje.
4. u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi, pod uslovom da podliježu
nadzoru i ograničenjima ekvivalentnom nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima, koji
dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti.
5. derivativne finansijske instrumente koji se namiruju u gotovini, a kojima se trguje na uređenom
tržištu ili derivativne finansijske instrumente kojima se trguje izvan berze (OTC), pod uslovima koji
su propisani zakonom
Član 11.
Fond ne smije sticati plemenite metale ili potvrde koje ih predstavljaju.
1. Fond ne smije ulagati više od:
a. 10% svoje imovine u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca istog
emitenta;
b. 20% svoje imovine u depozite kod istog subjekta.
2. Izloženost Fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija vanberzanskim derivatima ne smije
biti veća od:
a. 10% njegove imovine kada je druga ugovorna strana kreditna institucija neka od
ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu nadzoru i
ograničenjima ekvivaletnom nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima, koji
dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti;
b. 5% njegove imovine u ostalim slučajevima.
3. Ukupna vrijednost prenosivih hartija od vrijednosti i instrumenata tržišta novca koje drži otvoreni
fond u emitentima u koje pojedinačno ulaže više od 5% svoje imovine ne smije prelaziti 40%
vrijednosti imovine otvorenog fonda.
4. Ograničenje iz stava 3 se ne primjenjuje na depozite ili na transakcije vanberzanskim derivatima
sa finansijskim institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru.
5. Izuzetno od ograničenja iz stava 1, otvoreni fond ne smije, ako bi na taj način došlo do ulaganja
više od 20% njegove imovine u isto društvo, kombinovati:
a. ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca koje izdaje to
društvo;
b. depozite kod tog društva;
c. izloženosti koje proizlaze iz transakcija vanberzanskim derivatima u koje je uključeno to
društvo.
6. Izuzetno od stava 1, otvoreni fond može ulagati do 35% svoje imovine u prenosive hartije od
vrijednosti ili instrumente tržišta novca istog društva, ako prenosive hartije od vrijednosti ili
instrumente tržišta novca izdaje ili za njih garantuje država, lokalna vlast ili međunarodna
organizacija.
7. Izuzetno od stava 1, otvoreni fond može ulagati do 25% svoje imovine u obveznice ako obveznice
izdaje kreditna institucija koja ima sjedište u državi članici Evropske Unije i koja je pod stalnim
nadzorom nadležnog organa u svrhu zaštite vlasnika obveznica.
8. Sredstva prikupljena emisijom obveznica iz stava 7 ulažu se u imovinu koja, do dana dospjelosti
obveznice, može pokriti potraživanja po obveznicama, a koja bi se u slučaju stečaja emitenta
mogla iskoristiti za isplatu glavnice i plaćanje obračunatih neisplaćenih kamata.
9. Ako otvoreni fond ulaže više od 5% svoje imovine u obveznice iz stava 7 koje izdaje isti emitent,
ukupna vrijednost tih ulaganja ne smije preći 80% vrijednosti imovine otvorenog fonda.
10. Ukoliko otvoreni fond investira više od 5% svoje imovine u prenosive hartije od vrijednosti i
instrumente tržišta novca u skladu sa stavovima 6 i 7, te prenosive hartije od vrijednosti ne
uzimaju se u obzir prilikom primjene ograničenja iz stava 2.
11. Ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca, koje izdaje isti emitent, ili
u depozite ili derivativne instrumente istog emitenta, koja se sprovode u skladu sa stavovima 1 do
8, zajedno ne smiju preći 35% imovine otvorenog fonda .
12. Društva koja su uključena u istu grupu koja vode konsolidovane račune u skladu sa priznatim
međunarodnim računovodstvenim standardima smatraju se jednim društvom u svrhu obračuna
ograničenja iz ovog člana. Otvoreni fond može kumulativno uložiti do 20% svoje imovine u
prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca unutar iste grupe.
IV NAČIN DISTRIBUCIJE INVESTICIONIH JEDINICA
Član 12.
Fond nastaje saglasno odredbama o transformaciji propisanim Zakonom o investicionim fondovima i to
transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja “TREND” AD u: “Otvoreni investicioni fond Trend u postupku
transformacije” i “Zatvoreni investicioni fond TREND AD Podgorica - u postupku transformacije“.
Lica koja su dan održavanja Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja “TREND” AD, na kojoj se
glasalo o izboru Programa transformacije bili akcionari tog fonda, postali su vlasnici investicionih jedinica
saglasno Programu transformacije.
Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 3 dana prijema rješenja Komisije o davanju saglasnosti na
Program transformacije izvrši upis podataka u registar investicionih jedinica, na način što će svaki vlasnik
dobiti onaj broj investicionih jedinica koji je proporcionalan njegovom učešću u fondu koji se transformiše.
Broj investicionih jedinica pojedinačnog vlasnika mora biti jednak broju akcija koje je vlasnik imao prije
usvajanja Programa transformacije u fondu koji se transformiše.
Član 13.
Fizičko, odnosno pravno lice postaje vlasnik srazmjernog dijela imovine otvorenog investicionog fonda
uplatom investicionih jedinica tog fonda.
Ukupna vrijednost svih investicionih jedinica fonda jednaka je ukupnoj neto vrijednosti fonda.
V IZNOS NAKNADE I TROŠKOVA KOJE JE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OVLAŠĆENO DA NAPLATI NA TERET
FONDA I NAČIN OBRAČUNAVANJA NAKNADE I TROŠKOVA UPRAVLJANJA
Član 14.
Naknade koje se naplaćuju investitoru, odnosno Fondu su:

ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje investicionih jedinica;


izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po investicionoj jedinici u
trenutku otkupa,
naknada za upravljanje, koja se obračunava na osnovu neto vrijednosti imovine fonda.
Društvo za upravljanje može naplatiti Fondu i troškove za upis vlasnika investicionih jedinica u registar ako
tu uslugu obavlja društvo za upravljanje.
Član 15.
Ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje investicionih jedinica i zavisi od visine
pojedinačnog ulaganja i definisan je na slijedeći način u odnosu na vrijednost pojedinačne uplate je
definisan iznos provizije:




do 5.000 EUR 2 %, min 20 EUR
Od 5.000 do 100.000 EUR 2 % od iznosa uplate
Od 100.000 do 250.000 EUR 1,5 % od iznosa uplate
Preko 250.000 EUR 0,8 % od iznosa uplate
Izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po investicionoj jedinici u trenutku
otkupa zavisi od visine pojedinačne isplate i definisana je na slijedeći način:
Vrijednost provizije kod isplate u odnosu na pojedinačni iznos isplate iznosu:




do 5.000 EUR 1,5 %, min 15 EUR
Od 5.000 do 100.000 EUR 1,5 % od iznosa isplate
Od 100.000 do 250.000 EUR 1,2 % od iznosa isplate
Preko 250.000 EUR 1,0 % od iznosa isplate
Visina izlazne naknade koja se primjenjuje na vlasnike investicionih jedinica koji su iste stekli Fond na
osnovu transformacije Fonda zajedničkog ulaganja Trend, utvrđuje se u članu 45 ovih pravila.
Član 16.
Naknada društvu za upravljanje i naknada depozitaru, obračunavaju se na osnovicu koju čini ukupna
imovina fonda umanjena za iznos obaveza fonda po osnovu ulaganja (finansijske obaveze) za dan
vrednovanja (t-1), a izračunati iznosi terete imovinu fonda.
Društvo za upravljanje kao i depozitar naplaćuju naknade najranije mjesečno, ili u drugim vremenskim
intervalima utvrđenim opštim aktima fonda, odnosno ugovorom o obavljanju poslova depozitara između
društva za upravljanje i depozitara, u iznosu koji predstavlja zbir svih dnevnih vrijednosti naknada.
Naknada za upravljanje ne obračunava se na sredstva koja investicioni fond ulaže u druge investicione
fondove kojima upravlja isto društvo za upravljanje, a ukoliko su ti fondovi i u istoj depozitarnoj banci,
naknada depozitarnoj banci se ne obračunava na iznose tih transakcija.
Član 17.
Tekući troškovi obuhvataju sve troškove koji se plaćaju iz imovine Fonda, i to:
1. troškove poslovanja fonda,
2. naknade za upravljanje fondom.
Tekući troškovi obuhvataju naročito:
1. naknade:
a. društvu za upravljanje zatvorenim fondom,
b. depozitaru;
2. naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar i druge naknade koje se plaćaju Komisiji;
3. naknade revizoru;
4. troškove, provizije ili takse vezane uz sticanje ili prodaju imovine;
5. troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o
transakciji ili stanju investicionih jedinica, kao i troškove isplate učešća u dobiti;
6. troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika
investicione jedinice;
7. poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit;
8. troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja;
9. druge troškove određene posebnim propisima.
Član 18.
Kada Fond investira značajan iznos svojih sredstava u drugi zatvoreni fond ili investicioni fond, iznos
tekućih troškova obuhvata:
1) ukoliko otvoreni fond investira u drugi otvoreni fond ili investicioni fond koji objavljuje ključne
informacije za investitore, posljednji objavljeni iznos tekućih troškova;
2) ukoliko otvoreni fond investira u druge investicione fondove, tekuće troškove u skladu sa
metodologijom utvrđenoj pravilima Komisije, koje je društvo za upravljanje otvorenim fondom dužno da
procijeni;
3) ukoliko investicioni fond nije obuhvaćen tač. 1 i 2 ovog stava i ne objavljuje iznose tekućih troškova,
društvo za upravljanje otvorenim fondom će koristiti druge objavljene informacije i podatke (odnos
ukupnih troškova, odnosno odnos bruto troškova u odnosu na prosječnu neto imovinu fonda) ili izračunati
maksimalni iznos na osnovu podataka iz prospekta fonda i posljednjih objavljenih izvještaja fonda;
4) kada investicioni fond iz tačke 3 ovog stava predstavlja manje od 15% imovine otvorenog fonda za
obračun se, umjesto tekućih troškova, koriste objavljeni iznosi godišnje naknade za upravljanje za svaki
investicioni fond;
5) ako ulazne, odnosno izlazne naknade plaća otvoreni fond u vezi sa sticanjem ili prodajom investicionih
jedinica drugog otvorenog fonda, novčana vrijednost tih naknada se sabira za period za koji se izračunava
i obračunava u okviru iznosa tekućih troškova.
Član 19.
Iz imovine Fonda mogu se plaćati samo troškovi utvrđeni ovim Pravilima.
Član 20.
Iz imovine Fonda ne smije se naplaćivati naknada vezana za oglašavanje ili promovisanje prodaje
investicionih jedinica fonda, kao ni naknada prodajnim zastupnicima fondova, a te troškove snosi Društvo
za upravljanje.
Iznos tekućih troškova koji se objavljuje u ključnim informacijama za investitore predstavlja ukupni iznos
tih troškova.
Član 21.
Društvo za upravljanje fondom dužno je da vrši obračun tekućih troškova i objavljuje tačne iznose tekućih
troškova u ključnim informacijama za investitore, vrši obračun tekućih troškova u skladu sa metodologijom
koju propiše Komisija za hartije od vrijednosti, vodi registar obračuna tekućih troškova i čuva podatke iz
registra najmanje pet godina od dana upisa u registar.
VI NAČIN PROMOVISANJA FONDA
Član 22.
Pravila o načinu i uslovima promovisanja uređuju se u skladu sa Pravilima o bližim uslovima i načinu
promocije poslovanja fondova u transformaciji. Prilikom promocije Društva za upravljanje i Otvorenog
investicionog fonda posredstvom pisanih i elektronskih medija, Društvo za upravljanje je dužno obavezno
objaviti:
1) puni naziv firme, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu društva za upravljanje i fonda
u transformaciji;
2) oznaku mjesta gdje se može besplatno dobiti program transformacije odobren od strane Komisije;
3) naziv ovlašćenog učesnika u promociji ili ime i prezime drugog lica odgovornog za tačnost i potpunost
informacija iznesenih u promociji, i
4) izjavu da program transformacije treba pažljivo proučiti prije donošenja odluke o investiranju.
Član 23.
Promocija obavezno sadrži sljedeću izjavu: "Investiranje u akcije zatvorenog fonda u transformaciji i
investicione jedinice otvorenog fonda u transformaciji uključuje rizik. Informacije o poslovanju fonda
transformaciji u prethodnom periodu ne garantuju uspješno poslovanje u narednom periodu."
Član 24.
U promociji ne smiju se objavljivati:
1. nepotpune i netačne informacije o društvu za upravljanje i fondu u transformaciji, hartijama od
vrijednosti koje se nude za kupovinu i prodaju i uslovima prodaje i kupovine;
2. procjene i garancije povećanja vrijednosti i prinosa od hartija od vrijednosti kod zatvorenog fonda u
transformaciji;
3. povećanja vrijednosti obračunske jedinice i prinosa otvorenog fonda u transformaciji;
4. javna garancija na dobit po osnovu ulaganja, informacije na osnovu poređenja sa ulaganjima u druge
hartije od vrijednosti i informacije na osnovu poređenja sa vrijednošću obračunske jedinice drugog fonda
u transformaciji;
5. podaci o nedostacima u radu ovlašćenih učesnika koji učestvuju u sličnim aktivnostima u trgovini
hartijama od vrijednosti ili nedostacima emitenata sličnih hartija od vrijednosti;
6. naznake o smanjenju rizika investiranja po osnovu kvaliteta ili vrste usluga zbog toga što te usluge fondu
u transformaciji pruža određeno društvo za upravljanje ili ovlašćeni učesnik;
7. poređenje poslovanja fonda u transformaciji sa poslovanjem drugih fondova u transformaciji;
8. informacije koje sadrže izjave ili tvrdnje bivših, sadašnjih ili mogućih investitora o prednosti fonda;
9. predviđanja i procjene budućih investicionih performansi fondova u transformaciji;
10. selektivne informacije o prošlim rezultatima poslovanja društva za upravljanje i fonda u transformaciji,
11. informacije o prethodnim rezultatima osnivača fonda u transformaciji, zaposlenih u društvu za
upravljanje koji su bili anagažovani na sličnim poslovima.
Član 25.
Promocija se mora bazirati na principima fer poslovanja i mora sadržati osnovu za evaulaciju činjenica koje
su izložene u promociji. Ne smiju se izostaviti nikakve materijalne činjenice, ukoliko bi njihovo izostavljanje
činilo da se promocija može tumači dvosmisleno.
Pretjerane izjave, izjave bez stvarne podloge ili tvrdnje koje navode na pogrešan zaključak su zabranjene
u promociji, a nijedan ovlašćeni učesnik u promociji ne smije ni u jednom javnom nastupu da objavi ili
proslijedi bilo kakvu informaciju za koju zna, ili pretpostavlja da sadrži netačne izjave.
-
Promocija ne smije sadržati obećanja nekih određenih rezultata, neutemeljene ili pretjerane
tvrdnje, mišljenja bez osnove, kao ni predviđanja budućih događaja za koje ne postoji garancija.
Promocija ne smije sadržati previđanja budućih investicionih rezultata. Ilustracija investicionih
performansi ne smije ni na koji način navesti na zaključak da će se prošli rezultati ponoviti i u
budućnosti.
Kada učestvuju na seminaru, radiju ili televiziji, ili su na bilo koji drugi način javno izloženi, ovlašćeni
učesnici u promociji se moraju pridržavati svih odredbi navedenih u ovom članu.
VII DAN ZAKLJUČIVANJA RAČUNA FONDA
Član 26.
Zaključni račun se mora završiti na način i u rokovima definisanim propisima.
VIII SLUČAJEVE U KOJIMA SE MOŽE IZVRŠITI LIKVIDACIJA FONDA
Član 27.
Postupak likvidacije Fonda pokreće se:
1.Ako ne bude izabrano novo društvo za upravljanje, odnosno depozitar, u roku od 60 dana od nastupanja
okolnosti i to:
-
raskida ugovora od strane društva za upravljanje,
sporazumnog raskida ugovora ili raskida ugovora sa depozitarom od strane društva za upravljanje;
kada je nad društvom za upravljanje ili depozitarom pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
odnosno prinudna uprava;
kada nadzorni organ oduzme dozvolu za rad društvu za upravljanje ili depozitaru;
2. U drugim slučajevima propisanim Pravilima o upravljanju fondom.
Postupak likvidacije fonda ne mogu pokrenuti vlasnici investicionih jedinica i povjerioci vlasnika
investicionih jedinica.
Član 28.
Danom nastupanja uslova za pokretanje postupka likvidacije Fonda društvo za upravljanje ne smije
izdavati investicione jedinice fonda. Danom nastupanja uslova za pokretanje postupka likvidacije Fonda
može se vršiti otkup investicionih jedinica fonda pod uslovom da društvo za upravljanje obezbijedi jednak
tretman svih vlasnika investicionih jedinica.
Član 29.
Izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju likvidacije fonda bez obzira na osnov za pokretanje postupka
likvidacije.
IX POSTUPAK IZMJENE PRAVILA O UPRAVLJANJU FONDOM
Član 30.
Pravila o upravljanju odnosno njihove izmjene i dopune usvaja odbor direktora Društva za upravljanje.
Član 31.
Sve izmjene ovih Pravila moraju biti učinjene u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Komisije, i uz
saglasnost Komisije.
X POSTUPAK IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA
Član 32.
Fond je nastao saglasno odredbama o transformaciji propisanim Zakonom o investicionim fondovima i to
transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja “TREND” AD u: “Otvoreni investicioni fond TREND - u
postupku transformacije” i “Zatvoreni investicioni fond TREND AD Podgorica - u postupku transformacije“.
Otvoreni fond nastao u postupku transformacije može početi sa primanjem novih uplata I izdavanjem
novih investicionih jedinica od dana dostavljanja rješenja Komisije o davanju saglasnosti na Program
transformacije.
Član 33.
Investicione jedinice fonda se izdaju po cijeni koja se izračunava na način da se neto vrijednost imovine
fonda podijeli sa ukupnim brojem izdatih investicionih jedinica fonda. Investicione jedinice ne mogu se
izdati prije nego što se u propisanom roku i na propisan način uplati neto iznos cijene po kojoj su
investicione jedinice izdate.
Član 34.
Društvo je obavezno da prihvati uplatu bilo kojeg lica koje je zainteresovano da investira u Fond. Jedno
lice može neograničen broj puta kupovati investicione jedinice u Fondu. U skladu sa zakonom smatra se
da se vlasnik investicione jedinice saglasio sa ovim Pravilima kupovinom investicionih jedinica fonda.
Član 35.
Prodaju investicionih jedinica fonda vrši Društvo za upravljanje. Osim Društva za upravljanje prodaju
investicionih jedinica mogu, na osnovu ugovora zaključenog sa Društvom za upravljanje vršiti:
- banke;
- društva za osiguranje;
- ovlašćeni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti.
Član 36.
Registri investicionih jedinca se vode u elektronskom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih
investicionih jedinica dostupan je vlasnicima investicionih jedinica, kako u sjedištu društva tako i
upotrebom korisničkog servisa na internet stranici društva.
Društvo za upravljanje mora osigurati dostupnost podataka iz registra investicionih jedinica na način da
jednoznačno identifikuje korisnika i zaštiti tajnost podataka.
Član 37.
Upis podataka u registar investicionih jedinica vrši se nakon izvršene uplate novčanih sredstava u fond od
strane kupca investicionih jedinica, odnosno izdavanjem potvrde o kupovini investicionih jedinica. Uz svaki
upis u registar investicionih jedinica upisuje se datum i vrijeme upisa. Svaka promjena podataka upisanih
u registar investicionih jedinica evidentira se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum
prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, kao i sadržaj novog podatka.
Nakon unosa podataka u registar investicionih jedinica izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom
unosu.
XI POSTUPAK OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA , USLOVE POD KOJIMA SE VRŠI OTKUP INVESTICIONIH
JEDNICA I USLOVE POD KOJIMA SE OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA MOŽE OBUSTAVITI
Član 38.
Fond je dužan da otkupi investicione jedinice Fonda na zahtjev vlasnika investicione jedinice.
Član 39.
Otkup investicionih jedinica fonda se vrši po vrijednosti koja se izračunava na način da se neto vrijednost
imovine Fonda podijeli sa brojem izdatih investicionih jedinica Fonda, uz odbijanje svih troškova i naknada.
Postupak obračuna i naplate troškova i naknada kao i uslovi, način, postupak i rokovi za isplatu vlasnika
investicionih jedinica utvrđuje se pravilima Komisije.
Član 40.
Društvo za upravljanje može privremeno obustaviti otkup investicionih jedinica kada to zahtijevaju
posebne okolnosti i zaštita interesa vlasnika investicionih jedinica. Otkup će od strane Društva biti
obustavljen u sledećim slučajevima:
- da je iznos sredstava koje fond mora isplatiti nemoguće ostvariti prodajom imovine Fonda po berzanskim
cijenama u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za otkup
- kada bi se ovakvim prodajama narušila stabilnost tržišta i dovelo do snižavanja cijena akcija emitenata iz
portfelja Fonda odnosno obezvređivanja imovine fonda a time i vrijednosti investicionih jedinica vlasnika
koji ostaju u fondu,
- kada nije moguće primijeniti odredbe člana 180 stav 3 Zakona o investicionim fondovima o uslovima i
roku obustave otkupa investicionih jedinica odluku donosi Odbor direktora društva za upravljanje, o čemu
se vlasnici investicionih jedinica obavještavaju objavljivanjem oglasa u dnevnim novinama i preko sajta
društva za upravljanje.
U slučaju da Društvo za upravljanje privremeno obustavi otkup, dužno je da o obustavi otkupa
investicionih jedinica, bez odlaganja, obavijesti Komisiju i vlasnike investicionih jedinica sa navođenjem
datuma irazloga za obustavu otkupa i perioda u kojem će biti obustavljen otkup investicionih jedinica.
Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od tri dana od dana početka obustave otkupa investicionih
jedinica, obavijesti Komisiju o mjerama preduzetim radi otklanjanja uzroka za obustavu otkupa
investicionih jedinica.
Član 41.
Period obustave otkupa investicionih jedinica fonda počinje da teče od dana donošenja odluke društva za
upravljanje o obustavljanju otkupa investicionih jedinica fonda. U periodu obustave otkupa investicionih
jedinica fonda društvo za upravljanje ne smije izdavati nove investicione jedinice ili vršiti otkup
investicionih jedinica fonda. Zabrana se odnosi i na otkup investicionih jedinica koji je zahtijevan odstrane
vlasnika investicione jedinica prije početka perioda obustave, a koji nije završen prije obustave, kao i na
investicione jedinice čiji je otkup zahtijevan tokom perioda obustave.
Društvo za upravljanje je dužno da izvrši otkup investicionih jedinica po cijeni utvrđenoj u skladu sa
odredbama ovog zakona na dan prestanka obustave otkupa investicionih jedinica fonda.
Vlasnici investicionih jedinica nemaju pravo na kamatu za vrijeme obustave otkupa investicionih jedinica,
osim ako:
- je društvo za upravljanje u periodu obustave već bilo u docnji;
- Komisija ukine odluku društva za upravljanje o obustavi otkupa investicionih jedinica.
Član 42.
Ako Komisija ocijeni da je obustava otkupa investicionih jedinica u suprotnosti sa interesima vlasnika
investicionih jedinica fonda, ukinuće odluku društva za upravljanje o obustavi otkupa investicionih
jedinica.
Rješenje je konačno. U tom slučaju društvo za upravljanje je dužno da obavijesti vlasnike investicionih
jedinica o ukidanju odluke društva za upravljanje o obustavi otkupa investicionih jedinica fonda
objavljivanjem oglasa preko sajta društva za upravljanje.
Član 43.
Komisija može naložiti obustavu otkupa investicionih jedinica radi zaštite interesa vlasnika investicionih
jedinica ili javnog interesa, odnosno kada društvo za upravljanje ne postupa u skladu sa ovim zakonom,
drugim propisom ili ugovorom kojim se uređuje poslovanje fonda.
Član 44.
Izdavanje i otkup investicionih jedinica ne može se vršiti kada:
- zajednički fond nema društva za upravljanje ili depozitara;
- je nad društvom za upravljanje ili depozitarom pokrenut postupak likvidacije ili stečaja.
Član 45.
Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog transformacijom postojećeg fonda plaćaju
proviziju za otkup investicionih jedinica u prvoj godini od početka transformacije koja iznosi 20%, a u
drugoj godini 10% vrijednosti investicione jedinice.
Provizija za otkup iz stava 1 ovog člana je sastavni dio imovine otvorenog fonda nastalog transformacijom.
Član 46.
Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog u postupku transformacije pravo na otkup
investicionih jedinica mogu ostvarivati u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja Komisije o
davanju saglasnosti na program transformacije svakih 120 dana po prosječnoj cijeni investicione jedinice
u tim periodima.
Društvo je dužno da vrši isplatu investicionih jedinica, nakon isteka svakog pojedinačnog perioda od 120
dana vlasnicima investicionih jedinica koji su podnijeli zahtjev za otkup investicionih jedinica u svakom
pojedinačnom periodu, u roku od 3 dana.
Ukoliko nema dovoljno likvidnih sredstava u imovini otvorenog fonda nastalog transformacijom za isplatu
vlasnika investicionih jedinica koji su zahtijevali ostvarivanje svog prava otkupa, društvo za upravljanje je
dužno da sredstva za isplatu obezbijedi prodajom imovine.
Ukoliko sredstva za isplatu vlasnika investicionih jedinica, koji su zahtijevali ostvarivanje svog prava
otkupa, ne mogu biti obezbijeđena prodajom imovine u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva
za otkup, društvo za upravljanje je dužno da izvrši prenos dijela svake vrste imovine otvorenog fonda, koji
je srazmjeran procentualnom odnosu broja investicionih jedinica vlasnika prema ukupnoj vrijednosti
imovine otvorenog fonda.
Ukoliko društvo za upravljanje ne otpočne sa otkupom investicionih jedinica u skladu sa stavom 1 ovog
člana, Komisija će društvu za upravljanje oduzeti dozvolu za rad.
XII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 47.
Ova pravila stupaju na snagu danom dobijanja odobrenja od strane Komisije.
Predsjednik Odbora direktora
Društva za upravljanje fondom Trend
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na Vanrednoj sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O PROMJENI NAZIVA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA TREND AD PODGORICA
Član 1
Fond zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica mijenja naziv u Zatvoreni
investicioni fond Trend AD Podgorica – u postupku transformacije.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 170 i 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O USVAJANJU STATUTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
TREND AD PODGORICA – U POTUPKU TRANSFORMACIJE
Član 1
Usvaja se Statut Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije.
Usvojeni Statut Fonda čini sastavni dio ove Odluke.
Statut se dostavlja Komisija za hartije od vrijednosti radi davanja saglasnosti, u
skladu sa članom 178 stav 3 tačka 9 Zakona o investicionim fondovima.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
ZATVORENI INVESTICIONI FOND
Trend AD Podgorica – u postupku transformacije
STATUT
Predlog
Podgorica, jun 2014. godine
1
Na osnovu člana 19, člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.06/02, 17/07,
80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i Zakona o investicionim fondovima (Sl.list CG br. 54/11), Skupština
akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend ad Podgorica, na sjednici održanoj _______ 2014.
godine, usvaja
STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
TREND AD PODGORICA – u postupku transformacije
OPŠTE ODREDBE
Član 1
Zatvoreni investicioni fond Trend ad Podgorica u postupku transformacije (u daljem tekstu:
Zatvoreni investicioni fond) organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o
investicionim fondovima, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom kojim se uređuju hartije od
vrijednosti.
Član 2
Zatvoreni investicioni fond Trend ad Podgorica u postupku transformacije je poseban oblik
investicionog fonda koji nastavlja poslovanje Fonda zajedničkog ulaganja Trend ad Podgorica
organizovanog u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (Sl. list CG 49/04) a nastao je
podjelom, odnosno transformacijom navedenog fonda u skladu sa članom 168 Zakona o
investicionim fondovima.
Član 3
Zatvoreni fond je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovim
Statutom i Ugovorom o upravljanju.
Saglasno Zakonu, Zatvoreni investicioni fond se upisuje u Centralni registar Privrednih subjekata
u Podgorici (CRPS) sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.
Član 4
Ovim Statutom se utvrđuju sledeća poglavlja:
1. naziv i sjedište zatvorenog investicionog fonda,
2. djelatnost zatvorenog investicionog fonda,
3. investiciona politika i investicioni ciljevi zatvorenog investicionog fonda
4. kapital i akcije zatvorenog investicionog fonda,
5. imovina zatvorenog investicionog fonda,
6. vrijednost imovine fonda,
7. finansije i raspodjela profita,
8. organi zatvorenog investicionog fonda,
9. odnosi zatvorenog investicionog fonda i društva za upravljanje,
10. odnosi zatvorenog investicionog fonda i depozitarne banke,
2
11. odnosi zatvorenog investicionog fonda i Centralne depozitarne agencije,
12. statusne promjene,
13. upotreba pečata i postupak izdavanja i prijema pismena,
14. izmjene i dopune statuta,
15. prelazne i završne odredbe.
NAZIV ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 5
Zatvoreni investicioni fond posluje pod nazivom: Zatvoreni investicioni fond Trend ad Podgorica u postupku transformacije.
Skraćeno ime zatvorenog fonda je: Trend ad Podgorica – u postupku transformacije.
SJEDIŠTE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 6
Sjedište Zatvorenog investicionog fonda Trend ad – u postupku transformacije je: Ul. Jovana
Tomaševića 15, Podgorica.
DJELATNOST ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 7
Šifra djelatnosti zatvorenog investicionog fonda je 64.30 i Obuhvata pravne subjekte organizovane
s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili
korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih
društava za upravljanje fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju
određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i
promjenljivost cijena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od
svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu
privrednu djelatnost
INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 8
Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrijednosti
imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, uz poštovanje
principa diversifikacije rizika, likvidnosti i sigurnosti.
3
Član 9
Investiciona politika Fonda zasnovana je na fokusiranom investiranju u portfolio sa umjerenim
brojem hartija od vrijednosti, primarno u akcije društava kojima se trguje na organizovanom
tržištu, a sekundarno u druge finansijske instrumente.
Član 10
Detaljnije definisanje investicionih ciljeva i investicione politike zatvorenog investicionog fonda
bliže se utvrđuje ugovorom o upravljanju i prospektom Fonda.
KAPITAL I AKCIJE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 11
Akcionarski (nominalni) kapital Zatvorenog investicionog fonda iznosi 102.297.667,83 € i
podijeljen je na 191.007.075 akcija.
Nominalna vrijednosti jedne akcije Zatvorenog investicionog fonda iznosi 0,5356 €.
Član 12
Kapital zatvorenog investicionog fonda prikuplja se sa ciljem ulaganja prikupljenog kapitala po
principu disperzije rizika.
Član 13
Akcije su obične, iste klase, izdate na ime i u dematerijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i
njima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti.
Zatvoreni investicioni fond ne može izdavati povlašćene akcije.
Član 14
Akcionarom u smislu ovog Statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija
u registru CDA.
Član 15
Vlasnici akcija zatvorenog investicionog fonda imaju prava i obaveze utvrđene zakonom.
PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA
Član 16
Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital zatvorenog investicionog
fonda emisijom novih akcija.
4
Na donošenje odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama
primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona i drugih propisa kojima se
uređuju hartije od vrijednosti.
Emisija akcija vrši se putem javne ponude.
Član 17
Akcionarski kapital zatvorenog investicionog fonda može se umanjiti na osnovu odluke skupštine
akcionara pod uslovima, koje propisuje Zakon.
OBVEZNICE
Član 18
Odluku o izdavanju obveznica donosi Skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda.
Zatvoreni investicioni fond je dužan da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom
emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospijeća.
IMOVINA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 19
Imovina zatvorenog investicionog fonda sastoji se od onih oblika imovine koje Fond može sticati u
skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.
Imovina fonda kojom upravlja društvo za upravljanje nije imovina društva za upravljanje i ne može
biti dio stečajne mase društva za upravljanje ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza društva
za upravljanje.
Sredstva, obaveze, potraživanja, prihodi, rashodi i druga prava zatvorenog investicionog fonda
vode se odvojeno od sredstava, obaveza, potraživanja, prihoda, rashoda i drugih prava Društva za
upravljanje.
DOZVOLJENA ULAGANJA I USLOVI ZA ULAGANJA
Član 20
Dozvoljena ulaganja zatvorenog investicionog fonda su:
1. u hartije od vrijednosti;
2. u investicione jedinice ili akcije investicionih fondova;
3. u instrumente tržišta novca;
4. u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da
podliježu nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim
5
propisima koji dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku
razročiti;
5. u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate kojima se trguje na uređenim
tržištima pod uslovom da:
a) se zasnivaju na finansijskim instrumentima ulaganja finansijskim indeksima, kamatnim
stopama, deviznim kursevima ili valutama u koje fond smije ulagati na osnovu svog
prospekta i statuta,
b) se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima sklapaju sa institucijama koje
podliježu nadzoru nadležnog organa u Crnoj Gori ili državi članici,
c) podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se
u svako doba mogu prodati, likvidirati ili okončati poravnanjem po njihovoj pravičnoj
vrijednosti na zahtjev fonda,
d) se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili
povećanje prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez povećanja rizika, odnosno
da se njima neće mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja utvrđeni ovim
zakonom, prospektom i/ili statutom fonda,
e) je prospektom fonda predviđeno ulaganje u te instrumente i svrha u koju se mogu
koristiti (zaštita od rizika i/ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda) i data
procjena tih instrumenata na rizičnost ulaganja fonda;
6. nekretnine;
7. novac na računu.
VRIJEDNOST IMOVINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 21
Vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine Fonda
koje su Zakonom propisane kao dozvoljene.
Vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda Društvo za upravljanje obračunava i utvrđuje
u skladu sa Pravilom o metodologiji obračunavanja neto vrijednosti imovine investicionih fondova
u postupku transformacije.
Društvo za upravljanje obračunava dnevno vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda i
vrijednost akcije fonda.
Društvo za upravljanje utvrđuje:
1. mjesečnu vrijednost imovine i mjesečnu vrijednost akcije,
2. godišnju vrijednost imovine i godišnju vrijednost akcije fonda,
3. godišnju vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije zatvorenog investicionog
fonda.
Član 22
Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda dužan je da utvrđuje tačnost obračuna i odobrava
mjesečnu i godišnju vrijednost imovine fonda, mjesečnu i godišnju vrijednost akcije fonda,
godišnju vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije fonda.
6
FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA
Član 23
Finansijska godina je kalendarska godina.
Za finansijsku godinu se utvrđuje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću
gubitaka odlučuje skupština akcionara saglasno Zakonu.
Član 24
O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda na osnovu
predloga društva za upravljanje i isplaćuje se, samo iz akumuliranog neto profita Zatvorenog
investicionog fonda, licima koja su bila akcionari Zatvorenog investicionog fonda na dan kada je
donijeta odluka o isplati dividende.
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Član 25
Reviziju finansijskih izvještaja vrši nezavisni revizor.
Član 26
Revizora Zatvorenog investicionog fonda bira Skupština akcionara na period od godinu dana.
Član 27
Odluku o izboru revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
Član 28
Pravo predlaganja kandidata za revizora Zatvorenog investicionog fonda imaju akcionari koji
posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva za upravljanje.
Član 29
Na osnovu odluke Skupštine akcionara, Izvršni direktor Društva za upravljanje zaključuje ugovor
sa revizorom.
Član 30
Revizija finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda vrši se po isteku finansijske godine
u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.
Revizor je dužan da o izvršenoj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.
Izvod iz izvještaja revizora pročitaće se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid
7
svim akcionarima na toj skupštini.
Član 31
Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini društva i da daje objašnjenja i odgovore na
postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan,
kao i akcionar društva.
REZERVE
Član 32
Zatvoreni investicioni fond ima rezervni fond i druge fondove koje obrazuje Skupština akcionara
Fonda svojom odlukom u skladu sa propisima.
ORGANI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 33
Zatvoreni investicioni fond ima sledeće organe:
- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor
SKUPŠTINA AKCIONARA
Član 34
Skupštinu Zatvorenog investicionog fonda čine akcionari tog Fonda. Skupština je najviši organ
odlučivanja Zatvorenog investicionog fonda.
Član 35
Svi akcionari Zatvorenog investicionog fonda, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju,
imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda.
Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije Zatvorenog investicionog fonda daje akcionaru
pravo jednog glasa na sjednici skupštine akcionara.
Članovi Nadzornog odbora Fonda po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.
Izvršni direktor i Sekretar društva za upravljanje obavezno prisustvuju Skupštini akcionara, osim
ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.
Član 36
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini
8
akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.
Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa zakonom.
Član 37
Skupština je nadležna da:
1. vrši izmjene i dopune statuta Fonda;
2. bira članove Nadzornog odbora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Nadzornog odbora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Nadzornog odbora;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Fonda;
7. donese odluku o raspodjeli dobiti;
8. povećava ili smanjuje kapital Fonda utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase
akcijama druge;
9. donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, restrukturiranju ili podnošenju predloga
za pokretanje stečajnog postupka;
10. na zahtjev Nadzornog odbora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na
poslovanje Fonda;
11. donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih
hartija od vrijednosti;
12. donosi odluku o usvajanju Ugovora o upravljanju;
13. bira društvo za upravljanje;
14. razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora;
15. vrši izbor depozitarne banke;
16. donosi odluku o raskidu ugovora o upravljanju;
17. donosi i druge odluke i obavlja poslove predviđene zakonom.
Član 38
Fond je dužan da održi skupštini akcionara jednom godišnje.
Skupštinu saziva Odbor direktora Društva za upravljanje.
Pravo sazivanja skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda ima Nadzorni odbor fonda u
slučaju kada tu skupštinu ne sazove društvo za upravljanje.
Pravo sazivanja skupštine imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog
kapitala.
Član 39
Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije održavanja
Skupštine, dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Republici i objavljuje
na internet stranici Društva.
Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
1. mjesto održavanja skupštine;
9
2. datum i vrijeme održavanja skupštine;
3. predlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se
predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj
odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje
akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na
skupštini akcionara;
4. adresu internet stranice Fonda na kojoj će biti dostupne informacije o sazivanju Skupštine;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na
skupštini, u skladu sa zakonom i statutom društva.
Član 40
Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti
dostupni na uvid akcionarima zatvorenog investicionog fonda u sjedištu fonda najmanje 20 dana
pije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Član 41
Skupština ne može donositi odluke o pitanjima, koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi
akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način
na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana
održavanja skupštine.
Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje
dnevnog reda Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz zahtjev
za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz
predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora Društva za upravljanje je dužan da proširi dnevni
red skupštine., Pravo da proširi dnevni red Skupštine ima i Nadzorni odbor u slučaju da Odbor
direktora to ne učini.
Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog
reda, sa predloženim odlukama.
Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji
je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.
Član 42
Društvo za upravljanje je dužno da spisak akcionara iz CDA pribavi najranije dva radna dana prije
održavanja skupštine akcionara Fonda.
Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara mogu
učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara.
Predsjedavajući skupštine je dužan da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na
koji je utvrđen spisak akcionara.
10
Član 43
Za pristup na sjednicu skupštine, akcionar mora da se iskaže odgovarajućim identifikacionim
dokumentom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika
pravnog lica) odnosno zakonom propisanim i uredno ovjerenim punomoćjem vlasnika akcionara
za slučaj, da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično odnosno, zakoniti predstavnik pravnog
lica.
Član 44
Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem
liste prisutnih.
Listu prisutnih, koja iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki prisutni akcionar, potpisuju
Predsjedavajući Skupštine akcionara i Sekretar Društva za upravljanje.
Član 45
Skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda, ukoliko
drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
Sekretar Društva za upravljanje je sekretar sjednice Skupštine akcionara Fonda.
Član 46
Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju Predsjedavajući skupštine, Sekretar društva za
upravljanje i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.
Lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali
unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.
Zapisnik sa skupštine akcionara sačiniće se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja
skupštine akcionara.
Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine
akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova
radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima
glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.
Član 47
Na sazivanje, održavanje i nadležnost skupštine akcionara zatvorenog investicionog fonda
primjenjuju se odredbe kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Član 48
Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih
punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.
Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Nadzornog odbora i ako to
11
zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na
skupštini akcionara.
Član 49
Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.
NADZORNI ODBOR
Član 50
Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda je organ nadzora nad upravljanjem zatvorenim
investicionim fondom i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda.
Na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka Nadzornog odbora Zatvorenog
investicionog fonda primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih
društava, a koje se odnose na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka odbora
direktora.
Član 51
Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda može biti imenovano samo lice koje
ima odgovarajuće profesionalno iskustvo i dobru reputaciju u vezi sa upravljanjem investicionim
fondom.
Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda ne mogu biti imenovana sljedeća lica:
1. članovi organa upravljanja i rukovođenja, odnosno nadzornog organa društva za
upravljanje, depozitara, ovlašćenog učesnika ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama
od vrijednosti, društva za osiguranje ili društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim
fondom, u vrijeme kada je tim društvima nadležni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od
tri godine od oduzimanja dozvole,
2. lica koja su izgubila članstvo u profesionalnom udruženju zbog nepridržavanja pravila
udruženja ili kojima je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje
poslova sa hartijama od vrijednosti,
3. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ili prekršaj propisan zakonom kojim je
uređeno poslovanje sa hartijama od vrijednosti za vrijeme od godine dana po
pravosnažnosti odluke;
4. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili
dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili
društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana.
5. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost.
Član 52
Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda sastoji se od 7 članova s tim da:
12
-
-
najviše 40% od ukupnog broja članova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda
sa javnom ponudom mogu biti zaposleni ili povezana lica društva za upravljanje ili lica koja
su sa fondom u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga, uključujući
revizore, advokate i notare;
ostali članovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda moraju biti nezavisni.
U smislu stava 1 alineja 2 ovog člana nezavisnim se ne smatraju lica:
- zaposlena u društvu za upravljanje, depozitaru, revizoru ili lica koja imaju licencu brokera
ili investicionog savjetnika koji odnosne poslove obavljaju kao zaposleni kod ovlašćenog
učesnika ili banke ovlašćene za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ili lica koja
su sa pojedinim od njih u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga;
- zaposleni kod lica povezanih sa licima iz alineje 1 ovog stava ili sa njima povezana lica.
Član 53
U periodu trajanja transformacije fonda, akcionari koji posjeduju najmanje 2% akcionarskog
kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora.
Član 54
Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
1. potpisuje ugovor o upravljanju sa društvom za upravljanje i stara se da se u potpunosti
sprovode odredbe tog ugovora;
2. saziva skupštinu akcionara zatvorenog investicionog fonda u slučaju kada skupštinu ne
sazove društvo za upravljanje;
3. daje mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora;
4. utvrđuje izvještaj o poslovanju investicionog fonda;
5. utvrđuje završni račun investicionog fonda i obezbjeđuje da se izvrši njegova revizija;
6. kontroliše i odobrava obračun neto vrijednosti imovine fonda;
7. kontroliše obračun i odobrava isplate, naknade društvu za upravljanje u skladu sa
ugovorom o upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove fonda;
8. predlaže program investicione politike u skladu sa statutom, pravilima upravljanju fondom
i prospektom.
9. odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za nesmetano poslovanje fonda, u skladu sa
statutom.
Član 55
Nadzorni odbor fonda je dužan da vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza društva za upravljanje
utvrđenih zakonom o investicionim fondovima, programom transformacije i ugovorom o
upravljanju u postupku transformacije.
Nadzorni odbor fonda u transformaciji je dužan da Komisiji za hartije od vrijednosti dostavlja
izvještaj jednom mjesečno sa podacima i u rokovima propisanim Pravilom o sadržaju, načinu i
rokovima dostavljanja i objavljivanja Izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji.
Po dostavljanju Komisiji za hartije od vrijednosti, Nadzorni odbor objavljuje Izvještaje na internet
stranici Društva za upravljanje.
13
Nadzorni odbor je dužan da Skupštini akcionara dostavlja Izvještaje u pisanoj formi i elektronski
na način što Izvještaji predstavljaju posebnu tačku dnevnog reda Skupštine akcionara u roku u
kome se dostavlja materijal za Skupštinu akcionara shodno zakonu.
Član 56
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
Član 57
Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.
Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.
Član 58
Redovne sjednice Nadzornog odbora održavaće se u skladu sa potrebama Zatvorenog
investicionog fonda, a najmanje jednom mjesečno.
Član 59
Vanredne sjednice Nadzornog odbora održavaće se na inicijativu Predsjednika ili na zahtjev bilo
kog člana Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne desetine vlasnika kapitala ili na zahtjev društva
za upravljanje.
Član 60
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu, a iznos iste odobrava Skupština akcionara
Zatvorenog investicionog fonda na predlog Društva za upravljanje.
U godišnjem finansijskom izvještaju zatvorenog investicionog fonda objavljuje se ukupni iznos
naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih akcija kojim
pojedini član nadzornog odbora raspolaže u fondu.
Članovima nadzornog odbora zabranjeno je da primaju naknadu od emitenta hartija od vrijednosti
u koje fond ulaže svoja sredstva.
ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE
POSTUPANJE U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA FONDA
Član 61
Zatvorenim investicionim fondom upravlja društvo za upravljanje na osnovu ugovora o
upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za
račun fonda.
Društvo upravlja Fondom u najboljem interesu akcionara Fonda, u skladu sa najvišim
14
profesionalnim standardima.
Društvo za upravljanje dužno je da u upravljanju sredstvima fonda postupa sa pažnjom dobrog
privrednika, na načelima likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika u skladu sa profesionalnim
standardima, u interesu akcionara fonda.
Član 62
Društvo za upravljanje dužno je da:
1. obezbijedi jednak tretman svih akcionara Fonda;
2. postupa na način kojim se obezbjeđuje stabilnost i integritet tržišta;
3. obezbijedi sistem vrednovanja koji je pravičan, tačan i transparentan, kako bi se obezbedilo
postupanje u najboljem interesu akcionara Fonda;
4. obezbijedi sprovođenje postupaka i donošenje odluka u skladu sa ciljevima i investicionom
politikom;
5. implementira politike upravljanja rizikom kojima se zahtijeva da se prije svakog
investiranja sredstava fonda sačini analiza doprinosa transakcije portfelju fonda,
likvidnosti i profile rizika fonda;
6. postupa sa povećanom pažnjom prilikom zaključenja ili raskida ugovora sa trećim licima u
vezi sa izvršavanjem dužnosti upravljanja rizikom.
ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
Član 63
Društvo za upravljanje je odgovorno za obavljanje poslova Zatvorenog investicionog fonda,
upravljanje i funkcionisanje organa tog fonda, a naročito za:
1. upravljanje imovinom fonda;
2. promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija u zatvorenim investicionim
fondovima;
3. administrativne poslove:
- vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
- utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun vrijednost i akcija,
- objavljivanje i obavještavanje akcionara,
- isplata akcionara iz imovine ili dobiti fonda,
- vođenje registra akcionara,
- druge poslove upravljanja koje odobri Komisija.
Član 64
Ukoliko društvo za upravljanje ne obavi ili propusti da obavi, u cijelosti ili djelimično, odnosno ako
nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu Zakonom o investicionim fondovima, statutom,
Ugovorom ili prospektom, odgovara akcionarima fonda, u skladu sa zakonom.
Društvo za upravljanje odgovara za izvršavanje poslova povjerenih trećem licu.
15
IZVJEŠTAVANJE O POSLOVANJU FONDA
Član 65
Društvo za upravljanje sastavlja mjesečne i godišnji izvještaj o poslovanju Zatvorenog
investicionog fonda, kao i mjesečni izvještaj o držanju novčanih sredstava Zatvorenog
investicionog fonda i dostavlja ih Komisiji.
Sadržina, način i rokovi za podnošenje i objavljivanje Izvještaja iz stava 1 ovog člana utvrđeni su
Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti.
OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA
Član 66
Društvo za upravljanje za zatvoreni investicioni fond kojim upravlja objavljuje:
prospekt;
godišnji izvještaj za svaku finansijsku godinu;
polugodišnji finansijski izvještaj koji obuhvata prvih šest mjeseci finansijske godine, detaljne
mjesečne izvještaje o stanju imovine, portfelja i obavezama fondova.
PROMOCIJA POSLOVANJA FONDA
Član 67
Društvo za upravljanje vrši i promociju poslovanja zatvorenog fonda na način propisanim
Pravilom Komisije za hartije do vrijednosti o bližim uslovima I načinu promocije poslovanja
fondova u transformaciji.
OGRANIČENJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE U UPRAVLJANJU FONDOM
Član 68
Društvo za upravljanje ne smije direktno ni preko povezanih lica sticati akcije zatvorenog
investicionog fonda za vrijeme upravljanja fondom.
Član 69
Društvo za upravljanje investicionim fondovima ne smije da:
1. obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
2. otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu fonda, kao ni da je od fonda stiče, ni za svoj
račun ni za račun povezanih lica;
3. kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom;
4. obavlja transakcije kojim krši odredbe zakona i pravila Komisije, uključujući odredbe o
ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
5. otuđuje imovinu zatvorenog investicionog fonda bez odgovarajuće protivnaknade za fond;
16
6. stiče ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne
cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
7. u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa
Zakonom;
8. odobrava zajmove iz imovine fonda;
9. koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza
trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima
omogućilo zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
10. dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod
uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj
u odnosu na drugi;
11. preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije
vlasništvo investicionog fonda sa javnom ponudom;
12. direktno ni preko povezanih lica stiče akcije Fonda za vrijeme upravljanja Fondom;
13. ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono
emituje.
TROŠKOVI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 70
Iz imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se direktno plaćati samo sljedeći troškovi:
1. naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti
akcija fonda i obavezno se određuje u ugovoru koji zaključuju fond i društvo za upravljanje
i navodi u prospektu fonda;
2. naknada depozitaru;
3. naknada za rad članova nadzornog odbora;
4. troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5. troškovi isplate dividendi;
6. revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;
7. troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi objavljivanja i dostavljanja izvještaja koji se na
osnovu ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8. troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove
društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9. za izdavanje dozvola za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisiji;
10. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11. porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12. troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni ovim zakonom.
Na teret imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni
prospektom.
Član 71
Ukupan iznos svih troškova ne smije biti veći od 3,5% prosječne vrijednosti akcije fonda
izuzimajući troškove iz stava 1 alineja 9 i alineja 11 člana 70. ovog Statuta. Višak troškova
zatvorenog investicionog fonda iznad 3,5% prosječne vrijednosti akcija fonda snosi Društvo za
upravljanje.
17
Iznos troškova iz stava 4 ovog člana obavezno se objavljuje u revidiranom godišnjem izvještaju
Fonda.
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Član 72
Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje zatvorenim investicionim fondom.
Naknada za upravljanje zatvorenim investicionim fondom utvrđuje se ugovorom o upravljanju i
iskazuje u procentualnom iznosu u odnosu na prosječnu godišnju vrijednost akcija fonda.
Društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu ugovoriti i dodatnu naknadu koja se
odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20%
porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi.
PRESTANAK UGOVORA O UPRAVLJANJU
Član 73
Ugovor o upravljanju prestaje u sljedećim slučajevima:
1. raskidom ugovora;
2. prestankom ugovora po sili zakona;
3. u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.
Član 74
Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda u postupku transformacije može dati skupštini
akcionara predlog odluke o izmjeni naknade za upravljanje i/ili raskidu ugovora sa društvom za
upravljanje.
U slučaju da skupština akcionara usvoji predlog odluke iz stava 1 ovog člana, Nadzorni odbor je
dužan je da odluku dostavi društvu za upravljanje, sa predlogom za izmjenu ugovora o upravljanju.
Ukoliko društvo za upravljanje ne prihvati predlog za izmjenu ugovora o upravljanju iz stava 2
ovog člana, ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 60 dana od dana dostavljanja odluke.
Društvo je dužno da obavlja poslove upravljanja do izbora novog društva za upravljanje.
Član 75
Odluku o raskidu ugovora o upravljanju donosi Skupština akcionara Fonda, a odluka se smatra
usvojenom ukoliko za nju glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcija preko punomoćnika ili putem
glasačkih listića.
18
Član 76
Ugovor o upravljanju Fondom zajedničkog ulaganja se raskida po sili zakona ako Komisija za
hartije od vrijednosti oduzme dozvolu za rad Društvu za upravljanje.
U slučaju iz stava 1 Nadzorni odbor postojećeg fonda u transformaciji preuzima upravljanje
fondom od društva za upravljanje kojem je oduzeta dozvola za rad, do donošenja odluke o izboru
novog društva za upravljanje u skladu sa zakonom.
Član 77
Nadzorni odbor fonda dužan je da bez odlaganja raspiše poziv za dostavljanje ponuda za
zaključenje ugovora o upravljanju, a u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad društvu
za upravljanje.
Nadzorni odbor fonda je dužan da:
- u roku od deset dana od dana dostavljanja ponuda iz stava 1 ovog člana stavi na uvid
akcionarima postojećeg fonda u transformaciji dostavljene ponude za zaključivanje
ugovora o upravljanju,
- organizuje skupštinu akcionara radi odlučivanja o ponudama iz alineje 1 ovog stava, u roku
od 30 dana od dana dostavljanja ponuda
U slučaju da na poziv nadzornog odbora ni jedno društvo za upravljanje ne dostavi ponudu,
nadzorni odbor obavještava Komisiju o tome i pokreće postupak likvidacije fonda.
Uslovi, način i postupak likvidacije investicionog fonda u slučaju nastupanja uslova iz stava 3 ovog
člana sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije ili
postupak stečaja i likvidacije privrednih društava.
ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA DEPOZITARNOM BANKOM
Član 78
Društvo za upravljanje, u ime i za račun zatvorenog fonda, zaključuje ugovor sa depozitarom o
obavljanju poslova u vezi sa imovinom zatvorenog investicionog fonda i dostavlja ga Komisiji u
roku od tri dana.
Član 79
Depozitarne poslove u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima može obavljati banka koja
za obavljanje depozitarnih poslova pribavi prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, u
skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje
poslova depozitara utvrđene Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti.
Depozitar, pored depozitarne banke može biti institucija koja ispunjava sljedeće uslove:
1. da ima svojstvo pravnog lica i
2. da joj je visina osnovnog kapitala najmanje 1.000.000,00 EUR.
19
Član 80
Depozitarni poslovi koje depozitar obavlja u vezi sa imovinom investicionog fonda su:
1. otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti koje čine imovinu investicionog fonda kod
Centralne Depozitarne Agencije u svoje ime, a za račun investicionog fonda (zbirni
depozitarni račun);
2. vođenje evidencije o novčanim sredstvima investicionog fonda i otvaranje računa za
novčana sredstva investicionog fonda, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja,
3. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine radi
utvrđivanja da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom fonda;
4. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za prenos prava iz hartija od
vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti da li su nalozi dati
u skladu sa zakonom i prospektom fonda;
5. utvrđivanje tačnosti obračuna i odobravanje mjesečne i godišnje neto vrijednosti imovine
po akciji, obračunatih od strane društva za upravljanje I izvještavanje Komisije;
6. obavještavanje Komisije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje
odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
7. obavještavanje društva za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim
aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;
8. podnošenje, u ime fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima, podnesaka protiv društva
za upravljanje, za štetu nanijetu fondu;
9. obavještavanje društva za upravljanje investicionim fondom o neophodnim korporativnim
aktivnostima u vezi sa imovinom fonda, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za
upravljanje;
10. izvještavanje društva za upravljanje o isplati dividende ili dospijeću ostalih instrumenata
na naplatu, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
11. obavještavanje o godišnjim skupštinama akcionara i pravima vezanim za imovinu
investicionog fonda, kao i izvršenje naloga društva za upravljanje u vezi sa ostvarivanjem
ovih prava, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
12. pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama akcionara, ako je tako uređeno
ugovorom sa društvom za upravljanje;
13. obavljanje i drugih poslova za koje je ovlašćen na osnovu ugovora sa društvom za
upravljanje, u skladu sa propisima.
Član 81
Depozitarnu banku određuje skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda, na predlog
društva za upravljanje i mišljenja Nadzornog odbora tog fonda.
ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA CENTRALNOM DEPOZITARNOM AGENCIJOM
Član 82
Društvo za upravljanje zaključuje ugovor sa Centralnom depozitarnom agencijom u skladu sa
zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti i pravilima Centralne depozitarne agencije.
20
STATUSNE PROMJENE
Član 83
Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine akcionara Fond zajedničkog ulaganja se može
restrukturirati podjelom na dva ili više fondova zajedničkog ulaganja, spajanjem sa drugim
fondom.
U slučajevima iz stava 1 ovog člana obavezno se sprovodi postupak zaključenja novog ugovora o
upravljanju između društva za upravljanje i transformisanog investicionog fonda.
PRESTANAK POSLOVANJA FONDA
Član 84
Fond prestaje da posluje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.
Ako razlika između tržišne vrijednosti akcija Fonda u transformaciji i neto vrijednosti imovine po
akcije iznosi više od 40% tokom perioda od najmanje od šest mjeseci uzastopno, zatvoreni
investicioni fond u transformaciji se transformiše u zajednički otvoreni fond.
Društvo za upravljanje je dužno da obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti o nastupanju
okolnosti iz prethodnog stava, u roku od 10 dana od nastanka tih okolnosti.
Član 85
Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, skupština akcionara može odlučiti, da se
sprovede dobrovoljna likvidacija Zatvorenog investicionog fonda.
UPOTREBA PEČATA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA I POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA
PISMENA
UPOTREBA PEČATA
Član 86
Fond ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Fonda je okruglog oblika i čine ga dva koncentrična kruga prečnika 30mm i 29mm između
kojih je upisan naziv Fonda, a u sredini je upisano sjedište Fonda.
Štambilj Fonda je pravougaonog oblika, standardne veličine, na kome je upisan naziv Fonda,
oznaka za djelovodni broj i oznaka za datum. Pečat i štambilj služe za potvrđivanje autentičnosti
akata Fonda.
Pečatom se ovjerava potpis Predsjednika Nadzornog odbora Fonda i Izvršnog direktora Društva
za upravljanje ili lica koje on ovlasti.
21
IZDAVANJE I PRIJEM PISMENA
Član 87
Sva pismena koja izdaje Zatvoreni investicioni fond moraju biti potpisana od strane ovlaštenih
osoba za zastupanje Fonda, zavedena u djelovodniku i ovjerena pečatom.
Sva pismena koja prima Zatvoreni investicioni fond zavode se u arhivi i odmah dostavljaju na dalji
postupak.
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Član 88
Predlog izmjena i dopuna Statuta razmatra i utvrđuje Odbor direktora Društva za upravljanje i
šalje ga Skupštini akcionara Fonda na usvajanje.
Skupština akcionara Fonda donosi odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta, a izmjene i dopune
se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcija preko punomoćnika
ili putem glasačkih listića.
Usvojene izmjene i dopune Statuta Fonda stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane
Komisije za hartije od vrijednosti i nakon registracije u CRPS.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 89
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobijanja saglasnosti od
strane Komisije za hartije od vrijednosti a nakon registracije u CRPS.
Danom početka primjene odredaba ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Fonda
zajedničkog ulaganja Trend ad Podgorica od juna 2008. godine.
Podgorica, jun 2014. godine.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
22
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 170 i 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O IZBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM
Član 1
Za Društvo koje će upravljati Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica
–
u
postupku
transformacije
bira
se
Društvo
za
upravljanje
_________________________________________________.
Društvo za upravljanje iz stava 1 ovog člana će upravljati Zatvorenim investicionim
fondom Trend AD Podgorica – u postupku transformacije na osnovu Zakona o
investicionim fondovima i Ugovora o upravljanju.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 170 i 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O USVAJANJU UGOVORA O UPRAVLJANJU I TRANSFORMACIJI
ZATVORENIM INVESTICIONIM FONDOM TREND AD PODGORICA – U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE
Član 1
Usvaja se Ugovor o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom
Trend AD Podgorica – u postupku transformacije.
Ugovor iz stava 1 ovog člana zaključuje se sa Društvom za upravljanje
_________________________________________________.
Tekst Ugovora čini sastavni dio ove Odluke.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda sa izvrši izmjene i dopune ovog Ugovora u
skladu sa eventualnim sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
UGOVOR O UPRAVLJANJU I TRANSFORMACIJI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA TREND
AD PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
PODGORICA 21.06.2014.
I UGOVORNE STRANE
Član 1
Ovaj Ugovor se zaključuje između:
1) ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA TREND AD U POSTUPKU TRANSFORMACIJE,
PODGORICA, koji je dobio dozvolu za rad Komisije za hartije od vrijednosti rješenjem broj ___________
od _____2014. godine (u daljem tekstu: Fond), koga zastupa _______________, predsjednik Nadzornog
odbora Fonda, i
2) DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM TREND AD, PODGORICA, koji ima dozvolu
Komisije a hartije od vrijednosti za upravljanje investicionim fondovima, (u daljem tekstu: Društvo), koga
zastupa Ljubo Anđelić, izvršni direktor.
II PREDMET UGOVORA
Član 2
Ovim ugovorom Fond ovlašćuje društvo da upravlja imovinom Fonda, u skladu sa ovim Ugovorom,
investicionom politikom, statutom fonda, zakonom o investicionim fondovima i drugim propisima. Prenosom
prava na upravljanje imovinom, Fond ne prenosi na društvo pravo vlasništva nad imovinom Fonda.
Ovim ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obaveze Društva i Fonda u vezi sa poslovima iz stava 1
ovog člana.
III PREDMET I CILJEVI INVESTICIONE POLITIKE FONDA
Član 3
Cilj investicione politike Fonda je ostvarivanje kontinuiranog rasta vrijednosti imovine Fonda. Investicionu
politiku predlaže Društvo za upravljanja a odobrava Nadzorni odbor fonda. Investiciona politika se definiše
u skladu sa profesionalnim standardima i pažnjom dobrog privrednika, uz uvažavanje tržišnih rizika.
IV PRINCIPI UPRAVLJANJA INVESTICIONIM FONDOM
Član 4
Društvo upravlja fondom na osnovu Ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove
upravljanja imovinom u ime i za račun fonda, a u najboljem interesu Fonda i akcionara fonda, u skladu sa
najvišim profesionalnim standardima.
Pri upravljanju imovinom fonda, odnosno pri ulaganju sredstava fonda u hartije od vrijednosti, novčane
depozite, nekretnine i drugu imovinu društvo postupa sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima
likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika.
V OSNOVNA NAČELA I OGRANIČENJA ULAGANJA FONDA
Član 5
Dozvoljena ulaganja fonda su:
1) u hartije od vrijednosti;
2) u investicione jedinice ili akcije investicionih fondova;
3) u instrumente tržišta novca;
4) u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu
nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima koji
dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti.
Ekvivalentnost iz ove tačke utvrđuje Komisija za hartije od vrijednosti;
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
5) u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate kojima se trguje na uređenim tržištima
pod uslovom da:
a. se zasnivaju na finansijskim instrumentima ulaganja finansijskim indeksima, kamatnim
stopama,
b. deviznim kursevima ili valutama u koje fond smije ulagati na osnovu svog prospekta i
statuta,
c. se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima sklapaju sa institucijama koje
podliježu nadzoru nadležnog organa u Crnoj Gori ili državi članici,
d. podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se u
svako doba mogu prodati, likvidirati ili okončati poravnanjem po njihovoj pravičnoj
vrijednosti na zahtjev fonda,
e. se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje
prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez povećanja rizika, odnosno da se njima
neće mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja utvrđeni ovim zakonom,
prospektom i/ili statutom fonda,
f. je prospektom fonda predviđeno ulaganje u te instrumente i svrha u koju se mogu koristiti
(zaštita od rizika i/ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda) i data procjena tih
instrumenata na rizičnost ulaganja fonda;
6) nekretnine;
7) novac na računu.
VI PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA
Član 6
Ovim ugovorom Društvo se obavezuje da:
1) otvori i održava poslovni račun Fonda na kojem će držati novčana sredstva Fonda, odvojeno od
svojih vlastitih novčanih sredstava;
2) depozitaru dostavi primjerke potpisa radnika Društva ovlašćenih da potpisuju naloge za isplatu
novčanih sredstava sa računa Fonda;
3) ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti - brokerima ili dilerima, koji kupuju ili prodaju
hartije od vrijednosti ili na drugi način vrše transakcije u korist Fonda, dostavi potpise radnika
Društva ovlašćenih da izvršavaju takve transakcije;
4) prouči sve mogućnosti za investiranje sredstava Fonda u nekretnine, hartije od vrijednosti, novčane
depozite ili drugu imovinu;
5) investira ili reinvestira sredstva Fonda u nekretnine, hartije od vrijednosti, novčane depozite ili drugu
imovinu, u skladu sa zakonom, statutom i godišnjim programom investicione politike Fonda;
6) priprema materijale i organizuje održavanje sjednica nadzornog odbora Fonda;
7) pisano izvještava nadzorni odbor Fonda, na način i u rokovima utvrđenim propisima i od strane
nadzornog odbora Fonda, o aktivnostima koje Društvo preduzima u upravljanju investicijama Fonda
u nekretnine, portfeljom hartija od vrijednosti i drugom imovinom Fonda;
8) priprema i podnosi izvještaje o aktivnostima Fonda i finansijskim rezultatima, zajedno sa svom
neophodnom dokumentacijom, i predlozima u pogledu investicione politike Fonda, uključujući i
dodatne izvještaje po zahtjevu nadzornog odbora Fonda;
9) podnosi, na pisani zahtijev nadzornog odbora Fonda, izvještaj o svim transakcijama imovinom
Fonda, koji obavezno sadrži informacije o vrsti investicija, datumu i cijeni svih prodaja, kupovina i
drugih transakcija, dividendi, prihodu, kapitalnim dobicima ili gubicima i sl.;
10) priprema i podnosi, periodično i godišnje, u skladu sa propisima, izvještaj o poslovanju Fonda u
periodu za koji se izvještaj podnosi, ili u kraćem roku na pisani zahtjev nadzornog odbora Fonda i
u obliku koji utvrdi nadzorni odbor Fonda;
11) podnosi tromjesečno nadzornom odboru Fonda izvještaj o ugovorima koje je Društvo zaključilo u
ime i za račun Fonda;
12) podnosi, na zahtjev nadzornog odbora Fonda, izvještaj o prodaji i kupovini hartija od vrijednosti od
strane lica koja raspolažu povlašćenim informacijama o poslovanju Društva i Fonda;
13) izračunava i objavljuje neto vrijednost imovine Fonda i neto vrijednost akcija Fonda, u skladu sa
propisima Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija);
14) priprema i distribuira prospekt akcija Fonda pri dokapitalizaciji Fonda javnom ponudom akcija;
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
15) vrši javnu promociju Fonda;
16) vodi poslovne knjige Fonda, u skladu sa propisima;
17) obezbijeđuje da poslovne knjige, izvještaji i drugi dokumenti i informacije o poslovanju Fonda budu
potpune, istinite i zaštićene;
18) izrađuje finansijske i statističke izvještaje i iste podnosi nadzornom odboru Fonda i drugima
ovlašćenim organima, u skladu sa zakonom;
19) odgovori na pisana i usmena pitanja akcionara Fonda;
20) omogućava akcionarima Fonda uvid u dokumenta o poslovanju Fonda, na njihov zahtjev;
21) dostavlja potencijalnim investitorima publikacije i prospekte Fonda;
22) putem dnevnih novina obavještava akcionare Fonda o svim važnim odlukama Fonda koje imaju
uticaja na njihove interese;
23) obavijesti Fond kada primi zahtjev, uputstvo ili preporuku od strane nadležnog organa, a u vezi sa
upravljanjem Fondom;
24) zastupa Fond u pravnim postupcima i podnosi pravna sredstva, ukoliko je potrebno, u cilju zaštite
interesa Fonda;
25) obavlja redovne konsultacije sa nadzornim odborom Fonda o investicionoj politici i ciljevima
investiranja Fonda;
26) obavlja i druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje Fonda.
Društvo u poslovima koje obavlja za Fond istupa u ime i za račun Fonda, u skladu sa zakonom, ovim
ugovorom i nalozima nadzornog odbora Fonda.
Član 7
Društvo se ovim ugovorom ovlašćuje da, u ime i za račun Fonda, zaključuje ugovore sa depozitarom i
Centralnom Depozitarnom Agencijom.
Član 8
Društvo je ovlašćeno da iz novčanih sredstava Fonda finansira troškove nastale iz poslovanja Fonda, u
skladu sa zakonom i propisima Komisije.
Naknadu troškova iz stava 1. ovog člana Društvo je dužno vršiti u skladu sa propisima Komisije o
izračunavanju neto vrijednosti imovine Fonda i o obračunu i naplati naknade društva za upravljanje.
Iz imovine Fonda mogu se direktno plaćati samo sljedeći troškovi:
1) naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti akcija
fonda koja je određena ovim ugovorom
2) naknada depozitaru;
3) naknada za rad članova Nadzornog odbora;
4) troškovi provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5) troškovi isplate dividendi;
6) revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;
7) troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi objavljivanja i dostavljanja izvještaja koji se na osnovu
ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8) troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za
upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9) za izdavanje dozvola za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisiji;
10) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11) porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12) troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni Zakonom o investicionim
fondovima.
Ukupni iznos svih troškova koji se plaćaju na teret Fonda obavezno se objavljuju u revidiranom godišnjem
izvještaju Fonda.
Ukupni troškovi koji se plaćaju na teret Fonda ne smiju biti veći od 3,5% prosječne vrijednosti akcija fonda
s tim što ne uključuju troškove navedene u stavu 3 alineja 3,9 i 11 ovog člana. Višak troškova Fonda iznad
3,5% prosječne vrijednosti akcija fonda snosi društvo za upravljanje investicionim fondom.
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
Član 9
Predstavnik Društva može prisustvovati sjednicama nadzornog odbora Fonda, bez prava glasa.
Član 10
Društvo nema pravo da poslove upravljanja Fondom prenese na treće lice.
Društvo snosi potpunu odgovornost za aktivnosti i odluke u vezi sa upravljanjem Fondom.
Društvo može na treća lica prenijeti slijedeće poslove:
 vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
 utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun vrijednosti investicionih jdinica i akcija,
 objavljivanje i obavještavanje akcionara i vlasnika investicionih jedinica,
 isplata akcionara, odnosno vlasnika investicionih jedinica iz imovine ili dobiti fonda,
 vođenje registra vlasnika investicionih jedinica, odnosno akcionara,
 vođenje registra svih transakcija u ime i za račun otvorenog fonda, koji sadrži podatke neophodne
za praćanje transakcije u svakom trenutku,
 vođenje registra prijema naloga za upis i otkup investicionih jedinica,
 druge poslove upravljanja koje odobri Komisija.
Član 11
Ako dođe do spora u izvršavanju prava i obaveza između Društva i Fonda, Nadzorni odbor zastupa Fond
prema trećim licima.
VII PRAVA I OBAVEZE FONDA
Član 12
Fond je dužan, preko nadzornog odbora:
1) usvajati odnosno utvrđivati investicionu politiku Fonda;
2) sazivati i organizovati održavanje prve skupštine akcionara Fonda, u skladu sa zakonom i statutom
Fonda;
3) prenijeti na Društvo ovlašćenja koja su mu potrebna za izvršavanje obaveza preuzetih ovim
ugovorom, uključujući pisana ovlašćenja za zaključivanje ugovora i potpisivanje svih dokumenata
u ime i za račun Fonda, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom, statutom, i investicionom politikom
Fonda;
4) nadzirati izvršavanje obaveza Društva preuzetih ovim ugovorom;
5) kontrolisati i odobravati obračun neto vrijednosti imovine Fonda i neto vrijednosti akcije Fonda;
kontrolisati obračun i odobravati isplate naknade društvu za upravljanje u skladu sa ugovorom o
upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove Fonda;
6) potpisati ugovor o upravljanju sa društvom za upravljanje i starati se da se u potpunosti sprovedu
odredbe ugovora;
7) davati mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora Fonda;
8) utvrditi izvještaj o poslovanju Fonda;
9) utvrditi završni račun Fonda i obezbjediti njegovu reviziju;
10) druga pitanja neophodna za nesmetano poslovanje Fonda, u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.
VIII NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Član 13
Društvo ima pravo na naknadu za upravljanje Fondom.
Naknada za upravljanje Fondom utvrđuje se u visini od 3,5 % prosječne godišnje vrijednosti akcije Fonda i
isplaćuje se mjesečno.
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
Odobrena naknada ima “pari passu” rang sa svim drugim potraživanjima prema Fondu, i ista se ne može
podrediti isplati bilo kojeg drugog potraživanja, osim ukoliko je utvrđeno zakonom, ili uz datu saglasnost
društva za upravljanje.
Odobravanjem obračuna naknade od strane Nadzornog odbora društvo stiče pravo na naplatu iste.
Nadzorni odbor prilikom odobravanja naknade nema pravo da istu podredi isplati bilo kog drugog
potraživanja prema Fondu, niti da na bilo koji način odlaže isplatu iste, na određeno ili neodređeno vrijeme,
pod uslovom ili bez uslova.
Društvo za upravljanje ima pravo i na dodatnu godišnju naknadu koja se odnosi na porast prosječne
godišnje vrijednosti akcija Fonda na berzi, a visina te nadoknade može iznositi do 20% porasta prosječne
godišnje vrijednosti akcija Fonda na berzi.
IX OGRANIČENJA ZA DRUŠTVO I FOND
Član 14
Društvo neće sprovoditi aktivnosti koje nijesu u skladu sa zakonom i drugim propisima, statutom ili
investicionom politikom Fonda i ograničenjima investiranja.
Društvo za upravljanje ne smije:
 imati kontrolni uticaj ni kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za obavljanje
poslova sa hartijama od vrijednosti.
 imati udio u depozitaru, a poslovanje depozitara i društva za upravljanje ne smije biti organizaciono
povezano i na tim poslovima ne smiju biti zaposlena ista lica.
 direktno ni preko povezanih lica sticati akcije Fonda za vrijeme upravljanja Fondom.
Društvo za upravljanje ne smije da:
1) obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
2) otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu Fonda, kao ni da je od Fonda stiče, ni za svoj račun
ni za račun povezanih lica;
3) kupuje sredstvima Fonda imovinu koja nije predviđena statutom Fonda i prospektom;
4) obavlja transakcije kojim krši odredbe Zakona o investicionim fondovima i pravila Komisije,
uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
5) otuđuje imovinu Fonda i imovinu koja čini zajednički investicioni fond bez odgovarajuće
protivnaknade za fond;
6) stiče ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili
procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
7) u svoje ime i za račun zajedničkog investicionog fonda, odnosno u ime i za račun zatvorenog
investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima
8) odobrava zajmove iz imovine Fonda;
9) koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih
lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućilo
zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
10) dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod uslovima
različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj u odnosu na drugi;
11) preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo
investicionog fonda sa javnom ponudom;
12) za svoj račun stiče ili otuđuje investicione jedinice u zajedničkom investicionom fondu kojim
upravlja;
13) ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje
14) emituje druge hartije od vrijednosti zajedničkih investicionih fondova osim njihovih investicionih
jedinica;
X. NAČIN IZVJEŠTAVANJA O POSLOVANJU INVESTICIONOG FONDA
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
Član 15
Društvo za upravljanje priprema i dostavlja akcionarima i Komisiji za hartije od vrijednosti informacije i
izvještaje o poslovanju Fonda, na način i u rokovima propisanim Zakonom i pravilima Komisije.
XI ODGOVORNOST DRUŠTVA I FONDA
Član 16
Ukoliko Društvo za upravljanje ne obavi, ili propusti da obavi, u cijelosti ili djelimično, odnosno, ako
nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu Zakonom, statutom ili prospektom i pravilima Fonda, odgovara
akcionarima fonda, u skladu sa zakonom.
Društvo za upravljanje odgovara za izvršavanje poslova povjerenih trećem licu.
Imovina kojom upravlja Društvo za upravljanje nije imovina Društva za upravljanje i ne može biti dio stečajne
mase Društva za upravljanje ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza Društva za upravljanje.
Društvo će sopstvenim sredstvima nadoknaditi štetu Fondu izazvanu nesavjesnim radom, otkrivanjem
povjerljivih podataka ili neispunjavanjem obaveza iz ovog ugovora.
Član 17
Fond će sopstvenim sredstvima nadoknaditi štetu Društvu nastalu kao posljedica neispunjavanja odredaba
ovog ugovora od strane Fonda.
Član 18
Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje svojih obaveza utvrđenih
ovim ugovorom, koje nastane kao posljedica zemljotresa, požara, havarijskih isključenja iz energetskog
sistema ili bilo kakvih drugih okolnosti više sile koja im onemogućava izvršenje obaveza.
XII TRAJANJE UGOVORA
Član 19
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme od godinu dana od dana izdavanja rješenja Komisije za hartije od
vrijednosti o davanju saglasnosti na program transformacije.
XIII IZMJENE I DOPUNE UGOVORA
Član 20
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršitit isključivo na osnovu dogovora ugovornih strana, po istom
postupku po kojem je zaključen ovaj ugovor.
XIV KRŠENJE I PRESTANAK UGOVORA
Član 21
Ovaj Ugovor može prestati u sljedećim slučajevima:
1) raskidom ugovora
2) prestankom ugovora po sili zakona;
3) u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.
U slučaju kršenja odredaba ovog ugovora i prestanka ugovora Društvo i Fond postupaju u skladu sa
zakonom.
Član 22
Društvo za upravljanje ne može jednostrano raskinuti ugovor o upravljanju do donošenja rješenja Komisije
kojim se utvrđuje da je transformacija okončana.
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Predlog Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
Nadzorni odbor može skupštini akcionara Fonda dati prijedlog odluke o izmjeni naknade za upravljanje
Društvu za upravljanje i/ili raskidu Ugovora sa Društvom za upravljanje i ukoliko Društvo za upravljanje ne
prihvati prijedlog za izmjenu ugovora o upravljanju, ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 60 dana
od dana dostavljanja odluke.
Odredba iz stava jedan i dva ovog člana važe samo u toku postupka transformacije.
Odluku o raskidu ugovora o upravljanju donosi skupština akcionara transformisanog zatvorenog fonda
većinom propisanom statutom, a koja se odnosi na izmjene statuta transformisanog zatvorenog fonda.
Ako skupština akcionara transformisanog zatvorenog fonda donese odluku o raskidu ugovora o upravljanju
i transformaciji nadzorni odbor je dužan da zakaže skupštinu akcionara i sprovede postupak za izbor novog
društva za upravljanje u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raskidu ugovora.
Ako skupština akcionara transformisanog zatvorenog fonda donese odluku o raskidu ugovora o upravljanju
i transformaciji, društvo za upravljanje obavlja poslove upravljanja do izbora novog društva za upravljanje,
odnosno do dobijanja saglasnosti Komisije na ugovor o upravljanju zaključen sa drugim društvom.
Nadzorni odbor Fonda u transformaciji preuzima upravljanje fondom od Društva za upravljanje u slučaju da
Komisija oduzme Društvu dozvolu za rad, do donošenja odluke o izboru novog društva za upravljanje u
skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, odnosno do dobijanja saglasnosti Komisije na ugovor o
upravljanju zaključen sa drugim društvom.
XV RIJEŠAVANJE SPOROVA PO OVOM UGOVORU
Član 23
Svako sporno pitanje koji proistekne iz ovog Ugovora ugovorna strana dostaviće drugoj ugovornoj strani u
pisanom obliku, i ima pravo na pisani odgovor u roku od tri dana od dana prispjeća zahtjeva. Sporovi između
ugovornih strana rješavaće se međusobnim sporazumom, a ukoliko se ne riješe na taj način, spor će se
rješavati pred nadležnim sudom.
XVI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24
Zaključenjem ovog Ugovora, prestaje da važi Ugovor o upravljanju fondom zajedničkog ulaganja Trend AD
Podgorica
Član 25
Ovaj ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od čega po dva (2) primjerka za svaku ugovornu
stranu, a 1 (jedan) za Komisiju za hartije od vrijednosti.
ZA DRUŠTVO
Izvršni direktor
ZA FOND
Predsjednik Nadzornog odbora
________________________
__________________________
Predlog za razmatranje Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na sjednici zakazanoj
za 21.7.2014 godine.
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim
fondovima, Skupština akcionara na Vanrednoj sjednici održanoj dana 21.07.2014.
godine donosi sledeću
ODLUKU
RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA “TREND” A.D.
PODGORICA
Član 1
Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja
„TREND“ a.d. Podgorica izabrani na Skupštini akcionara održanoj
22.05.2014.godine:
1. Pavle Gegaj, JMB: 0608956215011
2. Radomir Rudanović, JMB: 0806958210242
3. Lazar Janinović, JMB: 1306959215230
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na Vanrednoj sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA TREND AD PODGORICA – U
POSTUPKU TRANSFORMACIJE
Član 1
Za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica –
u postupku transformacije imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
__________________________, JMB __________________________
__________________________, JMB __________________________
__________________________, JMB __________________________
__________________________, JMB __________________________
__________________________, JMB __________________________
__________________________, JMB __________________________
__________________________, JMB __________________________
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim
fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 21.07.2014. godine
donosi sledeću
ODLUKU
O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
Član 1
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda Trend AD
Podgorica – u postupku transformacije primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 250
EUR.
U skladu sa članom 73 stav 1 tačka 3 Zakona i investicionim fondovima, naknada se
isplaćuje iz imovine Fonda.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Podgorica 21.07.2014. godine
Broj:__________________
Naosnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima i člana 171 Zakona o
investicionim fondovima, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana
21.07.2014. godine donosi sledeću
ODLUKU
O IMENOVANJU DEPOZITARA
Član 1
Za depozitarnu banku Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u
postupku transformacije bira se _____________________ banka AD Podgorica.
Predsjednik Nadzornog odbora Fonda će sa izabranom bankom zaključiti Ugovor u
skladu sa datom ponudom.
Član 2
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
______________________
Društvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly Finance AD Podgorica
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA TREND AD PODGORICA
Predmet:
PREDLOG PROGRAMA TRANSFORMACIJE
Poštovani,
U skladu sa članom 175 stav 3 alineja 1 Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu Zakon)
dostavljamo predlog Programa transformacije Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica
sa pratećom dokumentacijom.
Društvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly Finance AD Podgorica je društvo za
upravljanje u skladu sa Zakonom, i u prilog dostavljamo dozvolu za rad Komisije za hartije od
vrijednosti i potvrdu o registraciji.
U prilogu, u skladu sa članom 175 Zakona dostavljamo sledeća dokumenta:
(1) Predlog Programa transformacije Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica,
(2) Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom Trend u postupku transformacije,
(3) Statut Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku transformacije,
(4) Ugovor o upravljanju i transformaciji Zatvorenog investicionog fonda Trend AD
Podgorica – u postupku transformacije,
(5) Dozvolu za rad DZU Butterfly Finance AD Podgorica,
(6) Potvrdu o registraciji DZU Butterlfy Finance AD Podgorica.
U Podgorici,
1. jula 2014 godine.
DZU Butterfly Finance AD Podgorica
Izvršni direktor
Nedeljko Šuškavčević
Društvo za upravljanje Butterfly Finance AD Podgorica u skladu sa članom 175 stav 3 alineja 1 Zakona
o investicionim fondovima, a u vezi sa Vanrednom skupštinom akcionara Fonda zajedničkog ulaganja
Trend AD Podgorica (u daljem tekstu Fond) zakazanom za 21.07.2014 godine, dostavlja Nadzornom
odboru i akcionarima Fonda na razmatranje sledeći
PROGRAM TRANSFORMACIJE
FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA TREND A.D. PODGORICA
Ovaj program transformacije sačinjen je u skladu sa Članom 177 Zakona o investicionim fondovima i
Procjenom imovine Fonda objavljenom na websajtu fonda www.trendfond.me, kao i uz uvažavanje
objektivnih okolnosti u kojima fond posluje. Cilj ovog programa je transformacija Fonda u skladu sa
Zakonom i podjela na Otvoreni i Zatvoreni investicioni fond.
Definicije
U daljem tekstu pojedine riječi imaju sledeća značenja:
Program
Program transformacije Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD
Podgorica, predložen od strane Društva za upravljanje Butterflz
Finance AD Podgorica
Zakon
Bez navođenja o kom zakonu se radi, se odnosi na Zakon o
investicionim fondovima Službeni list Crne Gore broj 54/11
DZU, Društvo, Društvo za Društvo za upravljanje Butterfly Finance AD Podgorica
upravljanje
ili
Butterfly
Finance
Fond, FZU
Fond zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica
OIF, ili OIF Trend
Otvoreni investicioni fond Trend – u postupku transformacije
ZIF ili ZIF Trend
Zatvoreni investicioni fond Trend AD Podgorica – u postupku
transformacije
Procjena
Procjena vrijednosti imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja
Trend AD Podgorica, dostavljena na uvid akcionarima Fonda na web
stranici www.trendfund.me
Sadržaj Programa:
(1) Prikaz imovine koja će se prenijeti na otvoreni investicioni fond u skladu sa zakonom;
(2) Iznos za koji će se smanjiti akcijski kapital postojećeg fonda radi prenosa sredstava u otvoreni
investicioni fond koji je u skladu sa izvršenom procjenom;
(3) Preostali iznos kapitala nakon smanjenja iznosa pod tačkom 2;
(4) Informacija o srazmjeri po kojoj se vrši zamjena akcija postojećeg fonda za investicione
jedinice otvorenog fonda;
(5) Investicioni program restrukturiranja i razvoja privrednih društava sa sjedištem u Crnoj Gori
u kojima postojeći fond ima preko 40% učešća u kapitalu, način i rokovi za njegovo
sprovođenje;
(6) Rokovi u kojima akcionari postojećeg fonda koji postaju vlasnici investicionih jedinica
otvorenog fonda formiranog prenosom imovine postojećeg fonda mogu zahtijevati otkup
investicionih jedinica i način na koji će se vršiti otkup;
(7) Provizija za otkup koju će Društvo za upravljanje investicionim fondom Trend ad Podgorica
(u daljem tekstu „Društvo“) naplaćivati u korist otvorenog fonda tokom prve i druge godine
poslovanja fonda i prikaz planiranih troškova poslovanja fonda;
(8) Način izvršavanja obaveza fonda nastalih prije transformacije;
(9) Predlog Ugovora o upravljanju otvorenog fonda nastalog transformacijom;
(10) Pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz transformacije;
(11) Statut i Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji transformisanog zatvorenog fonda.
DIO 1. PRIKAZ IMOVINE KOJA ĆE SE PRENIJETI NA OTVORENI INVESTICIONI FOND
Zakon o investicionim fondovima u članu 169 stav 1 alineja 1 predviđa kriterijum na osnovu kojeg će
se identifikovati imovina FZUa koja će se prenijeti na OIF Trend. S tim u vezi, imajući u vidu Procjenu
Fonda, kao i prikaz tipova imovine u vlasništvu Fonda, imovina koja će se prenijeti na OIF će biti
kompletan portfelj akcija sa izuzetkom akcija kompanija Trend Invest AD Podgorica, Trend Korali AD
Sutomore, PLC Morača AD Podgorica i Termoplast u stečaju AD Gusinje. Osim ovoga, gotovina
Fonda na računu kod banaka će biti prenijeta na OIF. FZU Trend, prema dostavljenoj Procjeni, nema
obveznica, prioritetnih akcija kao ni akcija nad kojima je ustanovljena zaloga.
U tabeli dolje je dat prikaz imovine koja se prenosi na OIF i njene vrijednosti:
#
1
2
Naziv emitenta
AKTIVA INTEGRA AD, za
menadžment poslove i upravljanje
BAJO PIVLJANINPOLJOPRIVREDA
U STEČAJU PLUŽINE
Učešće
fonda u
emitentu
Vrijednost
akcije
Vrijednost
pozicije
5,6223%
8,5000
25.500,00
18
0,0091%
1,0000
18,00
Simbol
Broj akcija
AKIN
3.000
BAPO
3
BERANEA. DBERANE
BERA
15.000
5,6012%
0,2000
3.000,00
4
BJELASICARADA ADU STEČAJU
BJER
107.019
9,5411%
2,5000
267.547,50
BUDR
596
0,0171%
7,6000
4.529,60
CRNA
25.633
0,1724%
0,2000
5.126,60
DKPG
5.224
0,0349%
0,0390
203,74
EPCG
1.678
0,0013%
2,4986
4.192,65
EURF
180.670
0,0664%
0,0080
1.445,36
FABE
36.460
10,4568%
0,8000
29.168,00
FBEZ
33.222
30,0087%
2,4900
82.722,78
HEIO
5.444.260
17,1615%
0,0250
136.106,50
HLTA
10.097.520
2,0693%
0,0032
32.312,06
HTBO
693
0,0026%
0,1347
93,35
INSM
1.240
0,3243%
30,0000
37.200,00
JABD
9
0,0006%
1,5000
13,50
JGPK
277.711
5,9672%
9,1000
2.527.170,1
0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA
RIVIJERA" AD Budva
UTIP CRNA GORA
ADPODGORICA
DUVANSKI KOMBINAT - stečaju
AD Podgorica
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE
AD NIKŠIĆ
Z.I.F "EUROFOND" - u postupku
transformacije
FABRIKA ELEKTRODA PIVA
ADPLUŽINE
FABRIKA BETONSKIH
ELEMENATA ZATON AD u stečaju
ELEKTROINDUSTRIIJA"OBOD" U
STEČAJU AD CETINJE
Zatvoreni investicioni fond
,,HLTFOND'' AD Podgorica - u
postupku transformacije
AD ZA HOTELIJERSTVO I
TURIZAM "VEKTRA BOKA"H.NOVI
INSTITUT ZA FIZ. MED. REH. I
REUM. SIMO MILOŠEVIĆ
JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE
AD BIJELA
JUGOPETROL AD
KOMBINAT ALUMINIJUMA U
STEČAJU AD PODGORICA
"KONTEJNERSKI TERMINAL I
GENERALNI TERETI"AD
KONI- KONFEKCIJA U STEČAJU
AD NIKŠIĆ
KAPG
138
0,0013%
0,5399
74,51
KOGE
878.274
1,5472%
0,1565
137.449,88
KONI
200
0,2210%
6,0520
1.210,40
21
LUKA BAR AD BAR
LUBA
883.230
1,5559%
0,1300
114.819,90
22
LUTRIJA CRNE GORE AD
LUCG
435
0,0158%
1,7200
748,20
23
METALPRODUKT AD
METP
4.080
20,2230%
8,0000
32.640,00
18
19
20
24
25
26
HTP " MIMOZA"AD TIVAT
MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT
AD
"MONTENEGRO EXPRESS
GROUP"ADBUDVA
MIMO
249
0,0072%
0,5500
136,95
MOBK
22
0,0196%
28,0000
616,00
MOEK
335.460
1,6753%
0,2046
68.635,12
27
NLB MONTENEGROBANKA AD
MONB
1.328
0,0114%
4,5000
5.976,00
28
ZIF "MONETA" AD U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE
MONF
130.350
0,0853%
0,0400
5.214,00
29
"MONTECARGO"
MORG
80.503
2,4102%
0,4400
35.421,32
30
"NAPREDAK" AD KOTOR
NAKO
1.136
0,0006%
0,0250
28,40
NKBA
3.277
0,7989%
91,7800
300.763,06
OPGO
2.908.891
9,4902%
0,0150
43.633,37
OZVS
108.459
2,4102%
0,0413
4.479,36
31
32
33
PRVA BANKA CRNE GORE AD.
PODGORICA
OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA U
STEČAJU AD PODGORICA
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH
VOZNIH SREDSTAVA AD
34
13 JUL- PLANTAŽE AD
PLAP
2.111.935
1,1782%
0,1300
274.551,55
35
SOCIETE GENERALE
MONTENEGRO
POBA
2
0,0021%
205,0000
410,00
36
KIPS - POLIMKA AD
POLI
266.380
13,4030%
0,3000
79.914,00
37
CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
PREN
4.119.385
2,8181%
0,5200
2.142.080,2
0
38
HTP PRIMORJE AD TIVAT
PRIT
154.788
5,7069%
3,9900
617.604,12
39
PREKOOKEANSKA PLOVIDBA AD
BAR
PRPL
89
0,0189%
0,5000
44,50
40
"BARSKA PLOVIDBA" ADBAR
PUTE
3.924
0,1707%
0,5000
1.962,00
41
PREDUZEĆE ZA GRAĐ. NADZOR I
LAB. ISPITIVANJA
PZGN
73
0,4236%
35,0000
2.555,00
42
RADOJE DAKIĆ AD
RDHK
272.768
14,9055%
0,1500
40.915,20
43
SOLANA" BAJO SEKULIĆ" AD
ULCINJ U STEČAJU
SOBS
239.249
5,8889%
2,5000
598.122,50
44
ŠTAMPARIJA "OBOD" AD Cetinje
STOB
137.756
24,0024%
2,5000
344.390,00
SWIO
148
0,0263%
78,9900
11.690,52
TECG
69.731
0,1475%
3,7000
258.004,70
45
46
Osiguravajuće društvo "SWISS
OSIGURANJE"AD
CRNOGORSKI TELEKOMAD
PODGORICA
47
TURIST BIRO AD NIKŠIĆ
TUBI
10
0,1184%
1,0000
10,00
48
H.T.P ULCINJSKA RIVIJERA
ULCINJ
ULRI
55.863
3,6646%
3,0000
167.589,00
49
ULTEP ADULCINJ
ULTE
900
6,6031%
1,0000
900,00
50
VELEPRODAJAAD
VELE
18
0,0547%
2,7000
48,60
VUNK
102.342
7,6759%
0,3200
32.749,44
ZEHK
19.381
0,6837%
0,0160
310,10
ZEIN
65.827
10,2902%
1,8888
124.334,04
ZERA
29.477
9,9692%
0,2000
5.895,40
ZICG
7.695.077
4,5794%
0,0362
278.561,79
ZPCG
108.459
1,6015%
0,1389
15.064,96
ZZIB
16.718
0,4916%
0,1120
1.872,42
51
52
53
54
55
56
57
VUNARSKI KOMBINAT VUNKO
ADBIJELO POLJE U STEČAJU
ŽELJEZARA NIKŠIĆ HOLDING
KOMPANIJA-u stečaju AD NIKŠIĆ
INSTITUT CRNE METALURGIJEA.
D
RADVENT U STEČAJU AD NIKŠIĆ
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA
CRNE GORE AD Podgorica
"ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE
GORE" AD
ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U
STEČAJU AD Bar
UKUPNA
VRIJEDNOST
8.907.776,25
PORTFELJA
NOVAC NA
RAČUNIMA
FONDA
UKUPNA
VRIJEDNOST OIF-a
481.564,35
9.389.340,60
DIO 2. IZNOS SMANJENJA AKCIJSKOG KAPITALA POSTOJEĆEG FONDA
Na osnovu izvršene Procjene vrijednosti imovine, kapital postojećeg fonda zajedničkog ulaganja
Trend se smanjuje za vrijednost imovine koja se prenosi na OIF Trend, odnosno za iznos od
9.389.340,60 EUR.
Procijenjena vrijednost UKUPNE vrijednosti Fonda, prema Procjeni na dan 18.06.2014. godine sastoji
se od sledećih kategorija imovine i obaveza:
1. Hartije od vrijednosti
39.255.287,88 EUR
2. Vrijednost nepokretnosti-zemljišta
13.393.500,00 EUR
3.Oročena sredstva
0,00 EUR
4. Gotovina na računima u bankama
481.564,35 EUR
5. Potraživanja
474.266,90 EUR
6. Dugovanja
7. Ukupno:
2.381.832,19 EUR
51.222.786,94 EUR
Ukupna procijenjena vrijednost postojećeg fonda na dan 18.06.2014. godine iznosi 51.222.786,94 EUR,
odnosno 0,2682 EUR po akciji, koji će se umanjiti za dio imovine koji se prenosina otvoreni fond u
iznosu od 9.389.340,60 EUR, dok će zatvoreni fond raspolagati sa imovinom u procijenjenoj vrijednosti
od 41.833.446,34 EUR.
Procijenjenavrijednost akcije postojećeg fonda u iznosu od 0,2682 EUR po akciji će se smanjiti za
vrijednost akcije otvorenog fonda koja iznosi 0,0492 EUR po akciji. Preostala imovina ZIFa će iznositi
0,2190 EUR po akciji.
Dan zaključivanja transakcije i otvaranja računa Otvorenog investicionog fonda TREND Podgorica – u
postupku transformacije je dan dobijanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o upisu Fonda u
Registar otvorenih fondova.
Stanje imovine fonda na dan zaključivanja može se razlikovati od stanja imovine datog u tekstu
programa transformacije.
Ukupan akcijski kapital Fonda iznosi 165.889.664,64 EUR i podijeljen je na 191.007.075 akcija
nominalne vrijednosti 0,8685 EUR po akciji. Ovim programom transformacije predloženo je izdvajanje
dijela imovine u otvoreni fond, u skladu sa članom 169 Zakona o investicionim fondovima, opisanim u
dijelu 1 ovog Programa. Imovina predložena za izdvajanje u otvoreni fond čini 63.591.996,81 EUR
akcijskog kapitala Fonda odnosno 0,3326 EUR nominalne vrijednosti po akciji. Nakon izdvajanja ovog
dijela imovine, ukupan akcijski kapital Fonda će iznositi 102.297.667,83 EUR odnosno nominalna
vrijednost jedne akcije će iznositi 0,5356 EUR po akciji.
DIO 3. PREOSTALI IZNOS KAPITALA POSTOJEĆEG FONDA NAKON SMANJENJA
Preostali iznos kapitala Fonda predstavljaju Emitenti u kojima Fond ima učešće u kapitalu veće od
40%, nekretnine u vlasništvu fonda na dan 18.06.2014.godine, potraživanja i dugovanja Fonda u
skladu sa izvršenom Procjenom imovine i obaveza Fonda.
Preduzeća iz portfolija Fonda u kojima fond ima vise od 40% učešća u kapitalu:
#
Naziv emitenta
Simbol
Broj akcija
Učešće
fonda u
emitentu
Vrijednost
akcije
Vrijednost
pozicije
1
"Trend Invest" ad Podgorica
QUER
1.250.000
100,00%
4,0480
5.060.000,00
2
"Trend Korali" ad Sutomore
TEKR
4.566.249
97,79%
4,2000*
19.178.245,80*
3
"Termoplast u stečaju" Gusinje
TEPL
66.141
69,36%
2,4182
159.942,17
4
Poslovno Logistički Centar "Morača"
a.d. Podgorica
TITI
1.707.123
66,68%
3,4850*
5.949.323,66*
UKUPNO
30.347.511,63
* korigovana cijena/vrijednost prema procjeni procjenitelja
1. Procijenjena vrijednost ovih preduzeća
30.347.511,63 EUR
2. Nepokretnosti-zemljište procijenjenavrijednost
13.393.500,00 EUR
3.Potraživanja na dan 18.06.2014
a) Potraživanja od NLB Montenegrobanke
425.000,00 EUR
b) Potraživanja po osnovu dividendi
49.266,90 EUR
4.Dugovanja na dan 18.06.2014. godine
a) Dugovanja po osnovu kredita
-2.317.271,80 EUR
b) Dugovanja komisiji za HOV
5. Ukupno
-64.560,39 EUR
41.833.446,34 EUR
Prema procjeni, ZIF će imati 191.007.075 akcija procijenjene vrijednosti 0,2190 EUR.
DIO 4. INFORMACIJA O SRAZMJERI PO KOJOJ SE VRŠI ZAMJENA AKCIJA POSTOJEĆEG FONDA ZA
INVESTICIONE JEDINICE OTVORENOG FONDA
Broj akcija Fonda na dan sačinjavanja ovog programa iznosi 191.007.075 akcija.
Srazmjera zamjene akcija postojećeg fonda za akcije otvorenog investicionog fonda je 1:1 što znači da
će svaki vlasnik jedne akcije Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica na dan usvajanja ovog
Programa dobiti jednu investicionu jedinicu u Otvorenom investicionom fondu Trend u postupku
transformacije.
To znači da će OIF emitovati 191.007.075 investicionih jedinca procijenjene vrijednosti 0,0492 EUR, dok
će ZIF imati 191.007.075 akcija procijenjene vrijednosti 0,2190 EUR.
DIO 5. INVESTICIONI PROGRAM RESTRUKTURIRANJA I RAZVOJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U
CRNOJ GORI U KOJIMA POSTOJEĆI FOND IMA PREKO 40% UČEŠĆA U KAPITALU, NAČIN I ROKOVI ZA
NJEGOVO SPROVOĐENJE
Postojeći fond u svom vlasništvu ima četiri (4) kompanije u kojima ima vlasničko učešće iznad 40%.
Slijedi predlog programa restrukturiranja i razvoja svih ovih kompanija pojedinačno.
1.
TRENDKORALI A.D. SUTOMORE
Trend Korali AD Sutomore je akcionarsko društvo kojem je primarna djelatnost iz oblasti turizma i
ugostiteljstva i Fond je vlasnik 97,79% ovog društva.
Broj zaposlenih je 52, a od toga 50 stalno zaposlenih i 2 na određeno vrijeme. U svojim smještajnim
kapacitetima ima 616 kreveta kategorije dvije zvjezdice.
Društvo ima dugoročni kredit do 2021. godine kod Hypo-Alpe-Adria International AG banke u iznosu
od preko 6,1 miliona EUR sa pripadajućim redovnim i zateznim kamatama a koji je preuzet po podjeli
društva HTP Korali AD Bar.
Sudski sporovi: u sporu sa„Bitermo“ za vrijednost glavnice od 2.001.644,77EUR,a za izvođenje radova
na rekonstrukciji Hotela Princes, Trend Korali su izgubili hotel Južno more, koji je bio založen. Na
drugom ročištu, za iznos glavnice i pripadajuće kamate, za iznos od 2.850.000,00 EUR, doo „Gumista“
iz Budve je kupio hotel Južno More i time je ovaj sudski spor završen.
Površina zemljišta i njihov status:
- Agava - 9.175m2– vlasništvo 1/1
-
Korali - 26.761m2 – vlasništvo 1/1
Do sada je Fond investirao u izradu projektne dokumentacije, obnovu kapaciteta, finansijsku
konsolidaciju i rješavanje tehnološkog viškazaposlenih u iznosu od 2.233.883,00 EUR.
Veliki napori od strane Fonda i poslovodstva su bili uloženi pri izradi prostornih planova za zemljišta
u vlasništvu Trend Korali. Rezultat toga su prihvaćeni prostorni planovi sa predloženim idejnim
rješenjima za navedene lokacije. Prostorni planovi za Hotele Korali dopuštaju obnovu i nadogradnju
postojećih kapaciteta i izradu sasvim novih hotelskih sadržaja. Lokacija „Agava“ u Baru površine
9.175m2 ima prihvaćen detaljni urbanistički plan, po kojem je moguća izgradnja poslovno-stambenog
objekta površine cca 23.000m2 spratnostiP+7; P+10.
U naredne dvije godine Društvo će se angažovati na postizanju sledećih ciljeva:
(a) Konsolidaciji poslovanja – posebna pažnja će biti posvećena maksimizaciji prihoda iz
pansiona i van-pansiona kroz postizanje bolje popunjenosti i boljih cijena smještaja, i bolje
iskorišćenosti dostupnih sadržaja, i dodatnih usluga,
(b) Valorizaciji imovine – ovdje prije svega imamo u vidu lokaciju Agava, koja ima veliki
potencijal. Društvo planira da aktivno traži strateškog partnera sa kojim bi se ova lokacija na
najbojli način realizovala u vidu izgradnje dozvoljenih objekata i njihove prodaje i/ili
rentiranja u zavisnosti od usvojenog projekta. Društvo će posebno vrednovati projekte sa
povoljnom cash flow strukturom za kompaniju imajući u vidu zaduženje i kamate koje
kompanija plaća.
2.
TRENDINVEST A.D. PODGORICA
Društvo Trend invest AD je u 100% vlasništvu Fonda i 100% je vlasnik firme Damir projekt DOO u
Zaprešićima, Hrvatska. Firma Damir projekt je vlasnik građevinske parcele od 33.263m2, za koju je
izrađen detaljni urbanistički plan. Na navedenoj lokaciji predviđena je izgradnja 21-og objekta
stambenog, poslovnog i vaspitno-obrazovnog sadržaja ukupne površine cca 50.000m2.
Fond će raditi na ponovnoj procjeni i prodaji firme Damir projekt zajedno sa zemljištem. U slučaju
realizacije oev prodaje, kompanija Trend Invest bi akcionarima fonda predložila program investiranja,
uz likvidaciju kompanije i vraćanje novca Fondu kao alternativu. Odluka će biti prepuštena
akcionarima Fonad.
Društvo će prilikom predlaganja programa investiranja eventualnog novca dobijenog prodajom
zemljišta i/ili firme Damir projekt posebno voditi račuina o mogućnostima saradnje sestri firmi, i/ili
valorizacije nekretnina u vlasništvu Fonda.
3.
PLC „MORAČA“ A.D. PODGORICA
PLC Morača je akcionarsko društvo koje je 66,69% u vlasništvu Fonda. Sjedište društva je u Podgorici,
Ulica 8 Marta 55. Šifra djelatnosti društva je 6820 a osnovna djelatnost iznajmljivanje vlastitih ili
iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.
PLC Morača AD raspolaže sa imovinom koja se nalazi na izuzetno atraktivnim lokacijama, blizu
samog centra Podgorice. Najveći dio imovine kojom „PLC Morača“ raspolaže, ukupne površine od
oko 117.000 m2, nalazi se na jednoj lokaciji („KRUG FABRIKE“- naselje Zabjelo) na udaljenosti manjoj
od 2 km od centra Podgorice. Ova imovina predstavlja jedinstveni kompleks u Podgorici i veoma
atraktivno područje za realizaciju različitih investicionih ideja. U prilog tome govori i činjenica da za
ovo područje još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP) što ostavlja mogućnost dogovora
budućeg investitora sa lokalnim vlastima prilikom određivanja namjene ovog zemljišta. Za područje
oko„PLC Morača DUP-om je predviđena gradnja: stanovanje sa djelatnostima, kolektivno stanovanje
individualno stanovanje, centralne djelatnosti, skladišta i servisi, poslovanje, postojeće školstvo
(Centar za obrazovanje i osposobljavanje 1.jun Podgorica), školstvo i socijalna zaštita.
Imajući u vidu navedeno, imovina PLC Morača, a i samo Društvo predstavlja atraktivno područje radi
realizacije različitih investicionih ideja i projekata izoblasti nekretnina.
Sredinom 2011 godine Odlukom Skupštine akcionara,Društvo je promijenilo ime u „PLC Morača“ AD
čime je prekinut pedesetogodišnji kontinuitet postojanja tekstilne fabrike sa svim negativnim
opterećenjima i glasom koji su je pratili.
2011. godina je za bivši AD Titex bila godina konsolidacije u pravcu opredjeljenja za novu profilaciju
Društva kao poslovno logističkog centra. U skladu sa Odlukom Odbora direktora, pristupilo se
izgradnji novog subjektiviteta što je podrazumijevalo i značajna ulaganja u atribute novo profilisanog
društva – novi logo, nova obilježja, reklama, spoljno uređenje prostora i objekata i pristupilo saniranju
krovnih površina, što je bila najurgentnija potreba, zbog opasnosti da zakupci, iz razloga
nezadovoljstva kvalitetom istih, napuste korišćenje zakupljenih prostora.
U naredne dvije godine Društvo će se angažovati na postizanju sledećih ciljeva:
(a) Konsolidacija poslovanja – Društvo će raditi na maksimizaciji prihoda od rentiranja,
istovremeno vodeći računa da kvalitet prihoda (u smislu redovnosti i sigurnosti naplate) bude
na što većem nivou.
(b) Alternativni izvori prihoda – Kompanija PLC Morača ima u svom vlasništvu jednu
najatraktivnijih parcela u užem gradskom jezgru, koja je trenutno nedovoljno razvijena i/ili
iskorišćena. Društvo će od početka upravljanja raditi na traženju alternativnih načina
upošljavanja kapaciteta, uključujući pokretanje novih inicijativa koje mogu da generišu
prihode, stvaranje business friendlz zona, itd.
(c) Smanjenje troškova – prema mišljenju Društva troškovi kompanije su preveliki i postoji dobar
prostor za njihovo smanjivanje, odnosno povećanje profitabilnosti.
(d) Kontrola poslovanja – Društvo će posebnu pažnju posvetiti kontroli dosadašnjeg poslovanja
Društva imajući u vidu uočene nepravilnosti, a pogotovo netačne finansijske izvještaje
sastavljene u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o računovodstvu i
reviziji.
(e) Stvaranje veće vrijednosti za akcionare – Društvo će insistirati na poslovanju koje će stvarati
višak novčanih tokova, koji će moći da se distribuira akcionarima u vidu dividende bez uticaja
na poslovanje kompanije.
4.
TERMOPLAST A.D. GUSINJE
Preduzeće Termoplast AD iz Gusinja se nalazi u stečaju, pod ingerencijom je Privrednog suda u
Bijelom Polju odnosno stečajnog sudije i od njegove strane imenovanog stečajnog upravnika.
Prema dostupnim informacijama od strane stečajnog upravnika vrsi se sudska prodaja imovine
stečajnogdužnika iz čije mase se želiizvršiti poravnanje obaveza prema povjeriocima i vlasnicima.
5.
ZEMLJIŠTE U ULCINJU I BERANAMA
Fond ima u vlasništvu zemljište na Velikoj plaži u Ulcinju na tri lokacije ukupne površine cca
160.000m2. Veličine pojedinih parcela su: 77.409m2, 57.661m2 i 25.000m2. Za navedene lokacije izrađen
je samo Master plan razvoja. Po Master planu navedene površine su namijenjene izgradnji turističkih
kapaciteta i njihovih pratećih sadržaja. U toku je izrada prostornog plana za ovj dio obale. Plan
Društva je da se aktivno uključi u javnu raspravu i učini sve što je u moći Društva da se obezbijedi što
je moguće povoljniji plan za parcele u vlasništvu fonda.
Fond posjeduje i zemljište u Beranama površine 2.500m2. Namjera Fonda je da u period sledeće dvije
godine zemljište proda ili, ukoliko to ne bude moguće, nađe strateškog investitora koji je spreman da
investira i valorizuje zemljište. Pri tome mislimo na pridobijanjestrateškog partnera koji će uraditi
studije o izvodljivosti i napraviti detaljan biznis plan.
DIO 6. ROKOVI U KOJIMA AKCIONARI POSTOJEĆEG FONDA KOJI POSTAJU VLASNICI INVESTICIONIH
JEDINICA OTVORENOG FONDA FORMIRANOG PRENOSOM IMOVINE POSTOJEĆEG
ZAHTIJEVATI OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA I NAČIN NA KOJI ĆE SE VRŠITI OTKUP
FONDA
MOGU
U skladu sa odredbama Člana 183 Zakona o investicionim fondovima (Službeni list Crne Gore broj
54/2011 od 17.11.2011.godine):
1.
2.
3.
Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda u postupku transformacije pravo na otkup
investicionih jedinca mogu ostvariti u roku od dvije godine od dana donošenjarješenja Komisije za
HOV o davanju saglasnosti na program transformacije svakih 120 dana po prosječnoj cijeni
investicione jedinice u tim periodima.
Ukoliko nema dovoljno likvidnih sredstava u imovini otvorenog fonda nastalog transformacijom
za isplatu vlasnika investicionih jedinica koji su zahtijevali ostvarenje svog prava otkupa, društvo
za upravljanje je dužno da sredstva za isplatu obezbijedi prodajom imovine otvorenog fonda.
Ukoliko sredstva za isplatu vlasnika investicionih jedinica, koji su zahtijevali ostvarivanje svog
prava otkupa, ne mogu biti obezbijeđena prodajom imovine u roku od tri mjeseca od dana
podnošenja zahtjeva za otkup, društvo za upravljanje je dužno da izvrši prenos dijela svake vrste
imovine otvorenog fonda, koji je srazmjeran procentualnom odnosu broja investicionih jedinica
vlasnika prema ukupnoj vrijednosti imovine otvorenog fond.
DIO 7. PROVIZIJA ZA OTKUP KOJU ĆE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE BUTTERFLY FINANCE AD PODGORICA
NAPLAĆIVATI U KORIST OTVORENOG FONDA TOKOM PRVE I DRUGE GODINE POSLOVANJA FONDA I PRIKAZ
PLANIRANIH TROŠKOVA POSLOVANJA FONDA
1.
Provizija za otkup
U skladu sa odredbama Člana 181 Zakona o investicionim fondovima (Službeni list Crne Gore broj
54/2011 od 17.11.2011.godine):
1.
2.
Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog transformacijom postojećeg fonda
plaćaju proviziju za otkup investicionih jedinica u prvoj godini od početka transformacije
koja iznosi 20%, a u drugoj godini 10% vrijednosti investicione jedinice.
Provizija za otkup je sastavni dio imovine otvorenog fonda nastalog transformacijom.
2.
Prikaz planiranih troškova poslovanja fonda
U skladu sa odredbama Člana 11 Zakona o investicionim fondovima (Službeni list Crne Gore broj
54/2011 od 17.11.2011.godine):
Tekući troškovi obuhvataju sve troškove koji se plaćaju iz imovine otvorenog fonda, i to:
1.
2.
Troškove poslovanja otvorenog fonda,
Naknade za upravljanje fondom.
Tekući troškovi, koji se plaćaju na teret Fonda, u skladu sa članom 73 Zakona o investicionim
fondovima mogu biti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naknade društvu za upravljanje;
Naknade depozitara;
Naknade za rad članova nadzornog odbora;
Troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
Troškovi isplate dividendi;
Revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;
Troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi sa objavljivanjem i dostavljanjem izvještaja koji
se na osnovu ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8. Troškovi održavanja redovne skupštine akcionara, osim u slučajevima vanredne skupštine
koju sazove društvo za upravljanje u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9. Troškovi za izdavanje dozvole za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju
Komisiji za hartije od vrijednosti;
10. Troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11. Porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12. Troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni Zakonom o
investicionim fondovima.
DIO 8. NAČIN IZVRŠAVANJA OBAVEZA FONDA NASTALIH PRIJE TRANSFORMACIJE
Obaveze fonda prije transformacije odnose se na sljedeće kategorije:
-
Obaveze prema bankama,
Obaveze po osnovu provizije za upravljanje,
Obaveze prema Nadzornom odboru,
-
Obaveze po osnovu ugovorenih obaveza.
Obaveze po osnovu odobrenog dugoročnog kredita od strane Hypo-alpe-adria banke KlagenfurtAustrija
Fond ima kreditne obaveze prema Hypo-Alpe-Adia-Bank u iznosu od 2.317.271,80EUR, po izvršenoj
procjeni na dan 18.06.2014.godine. Pored ovog kredita, Fond duguje Komisiji za hartije od vrijednosti
65.560,39 EUR.
Zakonom o Investicionim fondovima je predviđeno da se sva gotovinska sredstva prenesu na
Otvoreni fond, što će se negativno odraziti na likvidnost i poslovanje budućeg zatvorenog fonda, pri
ispunjavanju obaveza nastalih prije transformacije kao i njegovom tekućem poslovanju.
Nelikvidnost zatvorenog fonda može prouzrokovati i aktiviranje solidarne odgovornosti otvorenog
fonda za obaveze prema povjeriocima. Navedena mogućnost je data u Zakonu o privrednim
društvima, kada dolazi do podjele pravnog subjekta na dva ili više pravnih subjekata.
Aktiva koja ostaje u zatvorenom fondu je u trenutku podjele dosta nelikvidna. Obzirom na to i pored
prodaje akcija iz portfelja za očekivati je problem likvidnosti u poslovanju zatvorenog fonda. Da bi se
izbjegao problem nelikvidnosti treba što prije raditi na prodaji zemlje koja se u budućnosti neće
valorizovati, na naplati potraživanja, posebno kod NLB Montenegrobanke, kao i na poboljšanju
poslovanja društava koje su u vlasništvu Fonda preko 40% kako bi Fond imao eventualne prilive
novca kroz dividende.
DIO 9. PREDLOG UGOVORA O UPRAVLJANJU OTVORENOG FONDA NASTALOG TRANSFORMACIJOM
Upravljanje i detalji upravljanja Otvorenim investicionim fondom Trend u programu transformacije su
definisani Pravilima o upravljanju u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, a koji su sastavni
dio ovog Programa transformacije.
DIO 10. PRAVILA O UPRAVLJANJU OTVORENIM FONDOM NASTALIM IZ TRANSFORMACIJE
Pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz transformacije su data u prilogu Programa
transformacije i čine njegov sastavni dio.
DIO 11. STATUT I PREDLOG UGOVORA O UPRAVLJANJU I TRANSFORMACIJI TRANSFORMISANOG
ZATVORENOG FONDA
Statut i Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji transformisanog zatvorenog fonda su dati u
prilogu Programa transformacije i cine njegov sastavni dio.
Odbor direktora DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM BUTTERFLY FINANCE AD
Podgorica u skladu sa članom 14 Zakona o Investicionim Fondovima (Službeni list Crne Gore, br.
54/11) dana 30.06.2014 godine usvaja predlog:
PRAVILA O UPRAVLJANJU
OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM „TREND“
- U POSTUPKU TRANSFORMACIJEI OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim Pravilima o upravljanju (u daljem tekstu Pravila) a skladu sa Zakonom bliže se određuju
sljedeća pitanja:
1. naziv fonda, vrijeme na koje se osniva i naziv i sjedište društva za upravljanje i depozitara;
2. investiciona politika u skladu sa posebnim investicionim ciljem fonda i kriterijume na osnovu
kojih se utvrđuje investiciona politika;
3. način distribucije investicionih jedinica;
4. iznos naknade i troškova koje je društvo za upravljanje ovlašćeno da naplati na teret fonda i
način obračunavanja naknade i troškova upravljanja;
5. način promovisanja fonda;
6. dan zaključivanja računa fonda;
7. slučajeve u kojima se može izvršiti likvidacija fonda;
8. postupak izmjene pravila o upravljanju fondom;
9. postupak izdavanja investicionih jedinica;
10. postupak otkupa investicionih jedinica, uslove pod kojima se vrši otkup investicionih jedinica
i uslove pod kojima se otkup investicionih jedinica može obustaviti.
II NAZIV FONDA, VRIJEME NA KOJE SE OSNIVA I NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
I DEPOZITARA
Član 2.
Naziv fonda je: „Otvoreni investicioni fond Trend - u postupku transformacije“ (u daljem tekstu
Fond).
Član 3.
Fond se osniva na neodređeno vrijeme.
Član 4.
Društvo za upravljanje Fondom je DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM
BUTTERFLY FINANCE AD Podgorica (u daljem tekstu Društvo za upravljanje). Sjedište Društva za
upravljanje je u Podgorici, u ulici Marka Miljanova, broj 46.
Član 5.
Depozitar Fonda je (upisati ime i sjedište Depozitara)______________________.
Član 6.
Fond se organizuje i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika investicionih jedinica. Fond nastaje
saglasno odredbama o transformaciji propisanim Zakonom o investicionim fondovima i to
transformacijom Investicionog fonda „TREND“ AD Podgorica u: „Otvoreni fond Trend - u postupku
transformacije“ i „Zatvoreni investicioni fond Trend AD Podgorica - u postupku transformacije“. Fond
posluje u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i pravilima Komisije za hartije od
vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu Komisija).
Član 7.
Fond nije pravno lice. Fond je nepodijeljena imovina kojom se upravlja u skladu sa principom
disperzije rizika za račun solidarnih vlasnika čija je odgovornost ograničena do visine uloga, pri čemu
su prava vlasnika predstavljena investicionim jedinicama koje se javno nude i čija vrijednost je na
zahtjev vlasnika isplativa iz imovine Fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje, a u skladu sa ovim
Pravilima i važećim zakonima Crne Gore.
Imovina Fonda ne može biti predmet izvršenja.
III INVESTICIONA POLITIKA I KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJI SE UTVRĐUJE INVESTICIONA
POLITIKA
Član 8.
Fond za svoj osnovni cilj ima postizanje prihvatljivih stopa prinosa na investirani kapital, odnosno
povećanje vrijednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi,
kamata i drugih vrsta prihoda.
Fond je namijenjen svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koja žele investirati na duži
vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrijednosti (prvenstveno akcija)
sa ciljem ostvarenja stabilnog povrata na investicije uz poštovanje principa sigurnosti investicija i
diversifikacije rizika ulaganja, i samim tim dugoročnog rasta vrijednosti imovine Fonda, odnosno
onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrijednosti kako bi
povećali prinos.
Društvo za upravljanje upravlja sredstvima Fonda sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima
likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika u skladu sa Zakonom.
Načelo likvidnosti podrazumijeva, da će se u portfelju Fonda nalaziti hartije od vrijednosti kojima se
dnevno trguje na berzi u zemlji i regionu po relativno ujednačenim cijenama.
Načelo sigurnosti podrazumijeva da će se portfelj sastojati od hartija čiji izdavaoci imaju visok
kreditni rejting.
Načelo disperzije rizika podrazumijeva da će portfelj biti sačinjen od hartija različitih vrsta i
emitenata i struktuiran u skladu sa zakonskim propisima.
Član 9.
Investiciona politika Fonda u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima čini sastavni dio ovih
Pravila.
Prilikom investiranja vodiće se računa da je posao kompanije u čije se akcije investira transparentan
i razumljiv kako bi se mogla napraviti adekvatna analiza. Pored toga, važne odrednice će biti i stabilna
istorija poslovanja, kao i povoljni izgledi za profitabilnost kompanija na duži rok.
Osnovni kriterijumi po kojima se utvrđuje investiciona politika su :
- usklađenost sa zakonskim propisima,
- struktuiranost portfelja u skladu sa definisanim ciljevima i zakonskim propisima,
- ostvarivanje prihoda korigovanog za rizik u iznosima većim od kamate na jednogodišnje
oročene depozite,
- mogućnost kontinuiranog prilagođavanja promjenama na tržištima na kojima fond investira,
- kontrola rizika portfelja i diversifikacija rizika.
Društvo za upravljanje će prilikom investicionih aktivnosti, voditi računa da investicione odluke
budu donošene na osnovu kvantitativne i kvalitativne analize tržišta. Prilikom donošenja odluka koje
su vezane za inostrane hartije od vrijednosti, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima, Društvo za
upravljanje može angažovati domaće i strane savjetnike radi donošenja što kvalitetnijih i
objektivnijih investicionih odluka.
Detalji aktuelne investicione politike će biti jasno dostupni na internet prezentaciji Fonda.
Član 10.
Sredstva Fonda mogu se ulagati u:
1. prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca koji su prihvaćeni ili se njima
trguje na uređenom tržištu. Pod uređenim tržištima se podrazumijevaju tržišta kako u Zemlji,
tako i u inostranstvu;
2. novoizdate prenosive hartije od vrijednosti, ako je uslovima izdavanja utvrđena obaveza
podnošenja zahtjeva za uvrštavanje u službenu kotaciju na berzi ili na drugom uređenom
tržištu, koje posluje redovno i priznato je i otvoreno za javnost, i uvrštavanje je obezbijeđeno
u roku od godinu dana od dana izdavanja;
3. investicione jedinice otvorenog fonda, koji je dobio dozvolu za rad u skladu sa zakonom, ili
drugih investicionih fondova, pod uslovom da:
a. su dobili dozvolu za rad u skladu sa propisima kojima je utvrđeno da su pod stalnim
nadzorom nadležnog organa ekvivalentnim nadzoru utvrđenom zakonom i da je
obezbijeđena adekvatna saradnja nadležnih organa,
b. je stepen zaštite vlasnika investicionih jedinica u drugim fondovima ekvivalentan
stepenu zaštite koji je propisan za vlasnike investicionih jedinica otvorenog fonda, a
naročito da su pravila koja se odnose na razdvajanje imovine, zaduživanje,
kreditiranje i prodaju prenosivih hartija od vrijednosti i instrumenata tržišta novca
bez pokrića, ekvivalentna zakonu,
c. se o poslovanju drugih fondova izvještavanje vrši polugodišnjim i godišnjim
izvještajima, radi obezbjeđenja procjene imovine, obaveza i prihoda i poslovanja u
izvještajnom periodu,
d. najviše 10% imovine Fonda može biti uloženo u investicione jedinice drugog
otvorenog fonda ili bilo kojeg drugog društva.
4. u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi, pod uslovom da
podliježu nadzoru i ograničenjima ekvivalentnom nadzoru i ograničenjima utvrđenim
propisima, koji dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku
razročiti.
5. derivativne finansijske instrumente koji se namiruju u gotovini, a kojima se trguje na
uređenom tržištu ili derivativne finansijske instrumente kojima se trguje izvan berze (OTC),
pod uslovima koji su propisani zakonom.
Član 11.
Fond ne smije sticati plemenite metale ili potvrde koje ih predstavljaju.
1. Fond ne smije ulagati više od:
a. 10% svoje imovine u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca
istog emitenta;
b. 20% svoje imovine u depozite kod istog subjekta.
2. Izloženost Fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija vanberzanskim derivatima ne
smije biti veća od:
a. 10% njegove imovine kada je druga ugovorna strana kreditna institucija neka od
ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu
nadzoru i ograničenjima ekvivalentnom nadzoru i ograničenjima utvrđenim
propisima, koji dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom
trenutku razročiti;
b. 5% njegove imovine u ostalim slučajevima.
3. Ukupna vrijednost prenosivih hartija od vrijednosti i instrumenata tržišta novca koje drži
Fond u emitentima u koje pojedinačno ulaže više od 5% svoje imovine ne smije prelaziti 40%
vrijednosti imovine Fonda.
4. Ograničenje iz stava 3 se ne primjenjuje na depozite ili transakcije vanberzanskim derivatima
sa finansijskim institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru.
5. Izuzetno od ograničenja iz stava 1, Fond ne smije, ako bi na taj način došlo do ulaganja više
od 20% njegove imovine u isto društvo, kombinovati:
a. ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca koje izdaje to
društvo;
b. depozite kod tog društva;
c. izloženosti koje proizlaze iz transakcija vanberzanskim derivatima u koje je uključeno
to društvo.
6. Izuzetno od stava 1, Fond može ulagati do 35% svoje imovine u prenosive hartije od
vrijednosti ili instrumente tržišta novca istog društva, ako prenosive hartije od vrijednosti ili
instrumente tržišta novca izdaje ili za njih garantuje država, lokalna vlast ili međunarodna
organizacija.
7. Izuzetno od stava 1, Fond može ulagati do 25% svoje imovine u obveznice ako obveznice
izdaje kreditna institucija koja ima sjedište u državi članici Evropske Unije i koja je pod
stalnim nadzorom nadležnog organa u svrhu zaštite vlasnika obveznica.
8. Sredstva prikupljena emisijom obveznica iz stava 7 ulažu se u imovinu koja, do dana
dospjelosti obveznice, može pokriti potraživanja po obveznicama, a koja bi se u slučaju
stečaja emitenta mogla iskoristiti za isplatu glavnice i plaćanje obračunatih neisplaćenih
kamata.
9. Ako Fond ulaže više od 5% svoje imovine u obveznice iz stava 7 koje izdaje isti emitent,
ukupna vrijednost tih ulaganja ne smije preći 80% vrijednosti imovine Fonda.
10. Ukoliko Fond investira više od 5% svoje imovine u prenosive hartije od vrijednosti i
instrumente tržišta novca u skladu sa stavovima 6 i 7, te prenosive hartije od vrijednosti ne
uzimaju se u obzir prilikom primjene ograničenja iz stava 2.
11. Ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca, koje izdaje isti
emitent, ili u depozite ili derivativne instrumente istog emitenta, koja se sprovode u skladu
sa stavovima 1 do 8, zajedno ne smiju preći 35% imovine Fonda.
12. Društva koja su uključena u istu grupu koja vode konsolidovane račune u skladu sa priznatim
međunarodnim računovodstvenim standardima smatraju se jednim društvom u svrhu
obračuna ograničenja iz ovog člana. Fond može kumulativno uložiti do 20% svoje imovine u
prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca unutar iste grupe.
IV NAČIN DISTRIBUCIJE INVESTICIONIH JEDINICA
Član 12.
Fond nastaje saglasno odredbama o transformaciji propisanim Zakonom o investicionim fondovima
i to transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja „TREND“ AD u: „Otvoreni investicioni fond Trend u
postupku transformacije“ i „Zatvoreni investicioni fond TREND AD Podgorica - u postupku
transformacije“.
Lica koja su na dan održavanja Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „TREND“ AD, na
kojoj se glasalo o izboru Programa transformacije bili akcionari tog fonda, postali su vlasnici
investicionih jedinica saglasno Programu transformacije.
Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 3 dana, od dana prijema rješenja Komisije o davanju
saglasnosti na Program transformacije izvrši upis podataka u registar investicionih jedinica, na način
što će svaki vlasnik dobiti onaj broj investicionih jedinica koji je proporcionalan njegovom učešću u
fondu koji se transformiše.
Broj investicionih jedinica pojedinačnog vlasnika mora biti jednak broju akcija koje je vlasnik imao
prije usvajanja Programa transformacije u fondu koji se transformiše.
Član 13.
Fizičko, odnosno pravno lice postaje vlasnik srazmjernog dijela imovine Otvorenog investicionog
fonda uplatom investicionih jedinica Fonda.
Ukupna vrijednost svih investicionih jedinica Fonda jednaka je ukupnoj neto vrijednosti Fonda.
V IZNOS NAKNADE I TROŠKOVA KOJE JE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OVLAŠĆENO DA
NAPLATI NA TERET FONDA I NAČIN OBRAČUNAVANJA NAKNADE I TROŠKOVA UPRAVLJANJA
Član 14.
Naknade koje se naplaćuju investitoru, odnosno Fondu su:
- ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje investicionih jedinica;
- izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici u
trenutku otkupa,
- naknada za upravljanje, koja se obračunava na osnovu neto vrijednosti imovine Fonda.
Društvo za upravljanje može naplatiti Fondu i troškove za upis vlasnika investicionih jedinica u
registar ako tu uslugu obavlja Društvo za upravljanje.
Član 15.
Ulazna naknada, koja se odbija od iznosa uplate, u trenutku prodaje investicionih jedinica i zavisi od
visine pojedinačnog ulaganja je definisana na sljedeći način u odnosu na vrijednost pojedinačne
uplate, kroz iznos provizije:
- do 5.000 EUR 2 %, min 20 EUR;
- Od 5.000 do 100.000 EUR 2 % od iznosa uplate;
- Od 100.000 do 250.000 EUR 1,5 % od iznosa uplate;
- Preko 250.000 EUR 0,8 % od iznosa uplate.
Izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po investicionoj jedinici u trenutku
otkupa zavisi od visine pojedinačne isplate i definisana je na slijedeći način:
Vrijednost provizije kod isplate u odnosu na pojedinačni iznos isplate u iznosu:
- do 5.000 EUR 1,5 %, min 15 EUR,
- Od 5.000 do 100.000 EUR 1,5 % od iznosa isplate,
- Od 100.000 do 250.000 EUR 1,2 % od iznosa isplate,
-
Preko 250.000 EUR 1,0 % od iznosa isplate.
Visina izlazne naknade koja se primjenjuje na vlasnike investicionih jedinica, koji su iste stekli na
osnovu transformacije Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ AD, utvrđuje se u članu 45 ovih pravila.
Društvo za upravljanje ima pravo da u situacijama kada je to u interesu Fonda koriguje iznose ulaznih
i/ili izlaznih naknada.
Član 16.
Naknada Društvu za upravljanje i naknada Depozitaru, obračunavaju se na osnovicu koju čini ukupna
imovina Fonda umanjena za iznos obaveza Fonda po osnovu ulaganja (finansijske obaveze) za dan
vrednovanja (t-1), a izračunati iznosi terete imovinu fonda.
Društvo za upravljanje kao i Depozitar naplaćuju naknade najranije mjesečno, ili u drugim
vremenskim intervalima utvrđenim opštim aktima Fonda, odnosno Ugovorom o obavljanju poslova
Depozitara između Društva za upravljanje i Depozitara, u iznosu koji predstavlja zbir svih dnevnih
vrijednosti naknada.
Naknada za upravljanje iznosi 2% od godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada se naplaćuju
mjesečno, akontativno, u iznosu koji predstavlja zbir svih dnevnih vrijednosti naknada.
Naknada za upravljanje ne obračunava se na sredstva koja Fond ulaže u druge investicione fondove
kojima upravlja isto društvo za upravljanje, a ukoliko su ti fondovi i u istoj depozitarnoj banci,
naknada depozitarnoj banci se ne obračunava na iznose tih transakcija.
Društvo za upravljanje ima pravo i na dodatnu godišnju naknadu (varijabilnu naknadu) koja se
odnosi na porast prosječne ponderisane godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda na berzi, a visina
te naknade iznosi 10% porasta prosječne ponderisane godišnje tržišne vrijednosti svih akcija Fonda
na berzi.
Varijabilna naknada se obračunava u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine za prethodnu
godinu, a isplaćuje Društvu najkasnije do 30. juna godine za prethodnu godinu, vodeći računa da ne
ugrozi likvidnost i poslovanje Fonda.
Varijabilna naknada će se prvi put obračunati za 2015 godinu, i to u roku od 30 dana od kraja 2015
godine. Polazna osnova za obračun varijabilne naknade je 2014. godina, a prosječna ponderisana
godišnja tržišna vrijednost akcija Fonda se računa od momenta davanja saglasnosti na program
transformacije od strane Komisije za hartije od vrijednosti do 31.12.2014. godine.
Član 17.
Tekući troškovi obuhvataju sve troškove koji se plaćaju iz imovine Fonda, i to:
1. troškove poslovanja Fonda,
2. naknade za upravljanje Fondom.
Tekući troškovi obuhvataju naročito:
1. naknade:
a. Društvu za upravljanje Fondom,
b. Depozitaru.
2. naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar i druge naknade koje se plaćaju Komisiji,
3. naknade revizoru,
4. troškove, provizije ili takse vezane uz sticanje ili prodaju imovine,
5. troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o
transakciji ili stanju investicionih jedinica, kao i troškove isplate učešća u dobiti,
6. troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika
investicione jedinice,
7. poreze koje Fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit,
8. troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja,
9. druge troškove određene posebnim propisima.
Član 18.
Kada Fond investira značajan iznos svojih sredstava u drugi zatvoreni fond ili investicioni fond, iznos
tekućih troškova obuhvata:
1. ukoliko Fond investira u drugi otvoreni fond ili investicioni fond koji objavljuje ključne
informacije za investitore, posljednji objavljeni iznos tekućih troškova,
2. ukoliko Fond investira u druge investicione fondove, tekuće troškove u skladu sa
metodologijom utvrđenoj pravilima Komisije, koje je Društvo za upravljanje Fondom dužno
da procijeni,
3. ukoliko investicioni fond nije obuhvaćen tač. 1 i 2 ovog stava i ne objavljuje iznose tekućih
troškova, Društvo za upravljanje Fondom će koristiti druge objavljene informacije i podatke
(odnos ukupnih troškova, odnosno odnos bruto troškova u odnosu na prosječnu neto
imovinu fonda) ili izračunati maksimalni iznos na osnovu podataka iz prospekta fonda i
posljednjih objavljenih izvještaja fonda,
4. kada investicioni fond iz tačke 3 ovog stava predstavlja manje od 15% imovine Fonda za
obračun se, umjesto tekućih troškova, koriste objavljeni iznosi godišnje naknade za
upravljanje za svaki investicioni fond,
5. ako ulazne, odnosno izlazne naknade plaća Fond u vezi sa sticanjem ili prodajom
investicionih jedinica drugog otvorenog fonda, novčana vrijednost tih naknada se sabira za
period za koji se izračunava i obračunava u okviru iznosa tekućih troškova.
Član 19.
Iz imovine Fonda mogu se plaćati samo troškovi utvrđeni ovim Pravilima.
Član 20.
Iz imovine Fonda ne smije se naplaćivati naknada vezana za oglašavanje ili promovisanje prodaje
investicionih jedinica Fonda, kao ni naknada prodajnim zastupnicima fondova, a te troškove snosi
Društvo za upravljanje.
Iznos tekućih troškova koji se objavljuje u ključnim informacijama za investitore predstavlja ukupni
iznos tih troškova.
Član 21.
Društvo za upravljanje Fondom dužno je da vrši obračun tekućih troškova i objavljuje tačne iznose
tekućih troškova u ključnim informacijama za investitore, vrši obračun tekućih troškova u skladu sa
metodologijom koju propiše Komisija za hartije od vrijednosti, vodi registar obračuna tekućih
troškova i čuva podatke iz registra najmanje pet godina od dana upisa u registar.
VI NAČIN PROMOVISANJA FONDA
Član 22.
Pravila o načinu i uslovima promovisanja uređuju se u skladu sa Pravilima o bližim uslovima i načinu
promocije poslovanja fondova u transformaciji. Prilikom promocije Društva za upravljanje i
Otvorenog investicionog fonda posredstvom pisanih i elektronskih medija, Društvo za upravljanje je
dužno obavezno objaviti:
1. puni naziv firme, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu Društva za
upravljanje i Fonda u transformaciji,
2. oznaku mjesta gdje se može besplatno dobiti program transformacije odobren od strane
Komisije,
3. naziv ovlašćenog učesnika u promociji ili ime i prezime drugog lica odgovornog za tačnost i
potpunost informacija iznesenih u promociji, i
4. izjavu da program transformacije treba pažljivo proučiti prije donošenja odluke o
investiranju.
Član 23.
Promocija obavezno sadrži sljedeću izjavu: „Investiranje u investicione jedinice Otvorenog
investicionog fonda Trend u postupku transformacije uključuje rizik. Informacije o poslovanju Fonda
u transformaciji u prethodnom periodu ne garantuju uspješno poslovanje u narednom periodu.“
Član 24.
U promociji se smiju ne objavljivati:
1. nepotpune i netačne informacije o Društvu za upravljanje i Fondu u transformaciji, hartijama
od vrijednosti koje se nude za kupovinu i prodaju i uslovima prodaje i kupovine;
2. procjene i garancije povećanja vrijednosti i prinosa od investiranja u investicione jedinice
otvorenog fonda u transformaciji;
3. povećanja vrijednosti obračunske jedinice i prinosa Otvorenog fonda u transformaciji;
4. javna garancija na dobit po osnovu ulaganja, informacije na osnovu poređenja sa ulaganjima
u druge hartije od vrijednosti i informacije na osnovu poređenja sa vrijednošću obračunske
jedinice drugog fonda u transformaciji;
5. podaci o nedostacima u radu ovlašćenih učesnika koji učestvuju u sličnim aktivnostima u
trgovini hartijama od vrijednosti ili nedostacima emitenata sličnih hartija od vrijednosti;
6. naznake o smanjenju rizika investiranja po osnovu kvaliteta ili vrste usluga zbog toga što te
usluge fondu u transformaciji pruža određeno društvo za upravljanje ili ovlašćeni učesnik;
7. poređenje poslovanja Fonda u transformaciji sa poslovanjem drugih fondova u
transformaciji;
8. informacije koje sadrže izjave ili tvrdnje bivših, sadašnjih ili mogućih investitora o prednosti
fonda;
9. predviđanja i procjene budućih investicionih performansi fondova u transformaciji;
10. selektivne informacije o prošlim rezultatima poslovanja društva za upravljanje i Fonda u
transformaciji,
11. informacije o prethodnim rezultatima osnivača Fonda u transformaciji, zaposlenih u Društvu
za upravljanje koji su bili anagažovani na sličnim poslovima.
Član 25.
Promocija se mora bazirati na principima fer poslovanja i mora sadržati osnovu za evaluaciju
činjenica koje su izložene u promociji. Ne smiju se izostaviti nikakve materijalne činjenice, ukoliko bi
njihovo izostavljanje činilo da se promocija može tumači dvosmisleno.
Pretjerane izjave, izjave bez stvarne podloge ili tvrdnje koje navode na pogrešan zaključak su
zabranjene u promociji, a nijedan ovlašćeni učesnik u promociji ne smije ni u jednom javnom nastupu
da objavi ili proslijedi bilo kakvu informaciju za koju zna, ili pretpostavlja da sadrži netačne izjave.
- Promocija ne smije sadržati obećanja nekih određenih rezultata, neutemeljene ili pretjerane
tvrdnje, mišljenja bez osnove, kao ni predviđanja budućih događaja za koje ne postoji
garancija.
- Promocija ne smije sadržati previđanja budućih investicionih rezultata. Ilustracija
investicionih performansi ne smije ni na koji način navesti na zaključak da će se prošli
rezultati ponoviti i u budućnosti.
Kada učestvuju na seminaru, radiju ili televiziji, ili su na bilo koji drugi način javno izloženi, ovlašćeni
učesnici u promociji se moraju pridržavati svih odredbi navedenih u ovom članu.
VII DAN ZAKLJUČIVANJA RAČUNA FONDA
Član 26.
Zaključni račun se mora završiti na način i u rokovima definisanim propisima.
VIII SLUČAJEVE U KOJIMA SE MOŽE IZVRŠITI LIKVIDACIJA FONDA
Član 27.
Postupak likvidacije Fonda pokreće se:
1. Ako ne bude izabrano novo društvo za upravljanje, odnosno depozitar, u roku od 60 dana od
nastupanja okolnosti i to:
- raskida Ugovora od strane Društva za upravljanje,
- sporazumnog raskida Ugovora ili raskida Ugovora sa Depozitarom od strane Društva za
upravljanje;
- kada je nad Društvom za upravljanje ili Depozitarom pokrenut postupak stečaja ili
likvidacije, odnosno prinudna uprava;
- kada nadzorni organ oduzme dozvolu za rad Društvu za upravljanje ili Depozitaru;
2. U drugim slučajevima propisanim Pravilima o upravljanju Fondom.
Postupak likvidacije Fonda ne mogu pokrenuti vlasnici investicionih jedinica i povjerioci vlasnika
investicionih jedinica.
Član 28.
Danom nastupanja uslova za pokretanje postupka likvidacije Fonda, Društvo za upravljanje ne smije
izdavati investicione jedinice Fonda. Danom nastupanja uslova za pokretanje postupka likvidacije
Fonda može se vršiti otkup investicionih jedinica Fonda pod uslovom da Društvo za upravljanje
obezbijedi jednak tretman svih vlasnika investicionih jedinica.
Član 29.
Izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju likvidacije Fonda bez obzira na osnov za pokretanje
postupka likvidacije.
IX POSTUPAK IZMJENE PRAVILA O UPRAVLJANJU FONDOM
Član 30.
Pravila o upravljanju odnosno njihove izmjene i dopune usvaja Odbor direktora Društva za
upravljanje.
Prilikom izmjene Pravila nova Pravila mogu stupiti na snagu tek nakon što su akcionari imali rok od
15 dana da se sa novim Pravilima upoznaju i imali priliku da otkupe svoje investicione jedinice
ukoliko novim Pravilima nisu zadovoljni.
Stav 2 ovog člna neće se primjenjivati ukoliko se Pravila mijenjaju po nalogu Komisije ili radi
usklađivanja sa proipisima.
Član 31.
Sve izmjene ovih Pravila moraju biti učinjene u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima Komisije,
i uz saglasnost Komisije.
X POSTUPAK IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA
Član 32.
Fond je nastao saglasno odredbama o transformaciji propisanim Zakonom o investicionim
fondovima i to transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja „TREND“ AD u: „Otvoreni investicioni
fond TREND - u postupku transformacije“ i „Zatvoreni investicioni fond TREND AD Podgorica - u
postupku transformacije“. Otvoreni fond nastao u postupku transformacije može početi sa
primanjem novih uplata i izdavanjem novih investicionih jedinica od dana dostavljanja rješenja
Komisije o davanju saglasnosti na Program transformacije.
Član 33.
Investicione jedinice Fonda se izdaju po cijeni koja se izračunava na način da se neto vrijednost
imovine Fonda podijeli sa ukupnim brojem izdatih investicionih jedinica Fonda. Investicione jedinice
ne mogu se izdati prije nego što se u propisanom roku i na propisan način uplati neto iznos cijene po
kojoj su investicione jedinice izdate.
Član 34.
Društvo je obavezno da prihvati uplatu bilo kojeg lica koje je zainteresovano da investira u Fond.
Jedno lice može neograničen broj puta kupovati investicione jedinice u Fondu. U skladu sa zakonom
smatra se da se vlasnik investicione jedinice saglasio sa ovim Pravilima kupovinom investicionih
jedinica Fonda.
Član 35.
Prodaju investicionih jedinica Fonda vrši Društvo za upravljanje. Osim Društva za upravljanje
prodaju investicionih jedinica mogu, na osnovu ugovora zaključenog sa Društvom za upravljanje
vršiti:
- banke;
- društva za osiguranje;
- ovlašćeni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti.
Član 36.
Registri investicionih jedinca se vode u elektronskom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih
investicionih jedinica dostupan je vlasnicima investicionih jedinica, kako u sjedištu Društva tako i
upotrebom korisničkog servisa na internet stranici Društva.
Društvo za upravljanje mora osigurati dostupnost podataka iz registra investicionih jedinica na način
da jednoznačno identifikuje korisnika i zaštiti tajnost podataka.
Član 37.
Upis podataka u registar investicionih jedinica vrši se nakon izvršene uplate novčanih sredstava u
Fond od strane kupca investicionih jedinica, odnosno izdavanjem potvrde o kupovini investicionih
jedinica. Uz svaki upis u registar investicionih jedinica upisuje se datum i vrijeme upisa. Svaka
promjena podataka upisanih u registar investicionih jedinica evidentira se na način da se uz podatak
koji se mijenja navodi datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, kao i sadržaj
novog podatka.
Nakon unosa podataka u registar investicionih jedinica izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o
izvršenom unosu.
XI POSTUPAK OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA , USLOVE POD KOJIMA SE VRŠI OTKUP
INVESTICIONIH JEDNICA I USLOVE POD KOJIMA SE OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA MOŽE
OBUSTAVITI
Član 38.
Fond je dužan da otkupi investicione jedinice Fonda na zahtjev vlasnika investicione jedinice.
Član 39.
Otkup investicionih jedinica Fonda se vrši po vrijednosti koja se izračunava na način da se neto
vrijednost imovine Fonda podijeli sa brojem izdatih investicionih jedinica Fonda, uz odbijanje svih
troškova i naknada. Postupak obračuna i naplate troškova i naknada kao i uslovi, način, postupak i
rokovi za isplatu vlasnika investicionih jedinica utvrđuje se pravilima Komisije.
Član 40.
Društvo za upravljanje može privremeno obustaviti otkup investicionih jedinica kada to zahtijevaju
posebne okolnosti i zaštita interesa vlasnika investicionih jedinica. Otkup će od strane Društva biti
obustavljen u sledećim slučajevima:
- da je iznos sredstava koje Fond mora isplatiti nemoguće ostvariti prodajom imovine Fonda po
berzanskim cijenama u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za otkup,
- kada bi se ovakvim prodajama narušila stabilnost tržišta i dovelo do snižavanja cijena akcija
emitenata iz portfelja Fonda odnosno obezvređivanja imovine Fonda a time i vrijednosti
investicionih jedinica vlasnika koji ostaju u Fondu,
- kada nije moguće primijeniti odredbe člana 180 stav 3 Zakona o investicionim fondovima, o
uslovima i roku obustave otkupa investicionih jedinica odluku donosi Odbor direktora Društva za
upravljanje, o čemu se vlasnici investicionih jedinica obavještavaju objavljivanjem oglasa u dnevnim
novinama i preko sajta Društva za upravljanje.
U slučaju da Društvo za upravljanje privremeno obustavi otkup, dužno je da o obustavi otkupa
investicionih jedinica, bez odlaganja, obavijesti Komisiju i vlasnike investicionih jedinica sa
navođenjem datuma i razloga za obustavu otkupa i perioda u kojem će biti obustavljen otkup
investicionih jedinica.
Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od tri dana od dana početka obustave otkupa investicionih
jedinica, obavijesti Komisiju o mjerama preduzetim radi otklanjanja uzroka za obustavu otkupa
investicionih jedinica.
Član 41.
Period obustave otkupa investicionih jedinica Fonda počinje da teče od dana donošenja odluke
Društva za upravljanje o obustavljanju otkupa investicionih jedinica Fonda. U periodu obustave
otkupa investicionih jedinica Fonda Društvo za upravljanje ne smije izdavati nove investicione
jedinice ili vršiti otkup investicionih jedinica Fonda. Zabrana se odnosi i na otkup investicionih
jedinica koji je zahtijevan odstrane vlasnika investicione jedinica prije početka perioda obustave, a
koji nije završen prije obustave, kao i na investicione jedinice čiji je otkup zahtijevan tokom perioda
obustave.
Društvo za upravljanje je dužno da izvrši otkup investicionih jedinica po cijeni utvrđenoj u skladu sa
odredbama Zakona o investicionim fondovima na dan prestanka obustave otkupa investicionih
jedinica Fonda.
Vlasnici investicionih jedinica nemaju pravo na kamatu za vrijeme obustave otkupa investicionih
jedinica, osim ako:
- je Društvo za upravljanje u periodu obustave već bilo u docnji,
- Komisija ukine odluku Društva za upravljanje o obustavi otkupa investicionih jedinica.
Član 42.
Ako Komisija ocijeni da je obustava otkupa investicionih jedinica u suprotnosti sa interesima vlasnika
investicionih jedinica fonda, ukinuće odluku Društva za upravljanje o obustavi otkupa investicionih
jedinica.
Rješenje je konačno. U tom slučaju Društvo za upravljanje je dužno da obavijesti vlasnike
investicionih jedinica o ukidanju odluke Društva za upravljanje o obustavi otkupa investicionih
jedinica Fonda objavljivanjem oglasa preko sajta društva za upravljanje.
Član 43.
Komisija može naložiti obustavu otkupa investicionih jedinica radi zaštite interesa vlasnika
investicionih jedinica ili javnog interesa, odnosno kada Društvo za upravljanje ne postupa u skladu
sa Zakonom o investicionim fondovima, drugim propisom ili ugovorom kojim se uređuje poslovanje
Fonda.
Član 44.
Izdavanje i otkup investicionih jedinica ne može se vršiti kada:
- zajednički fond nema društva za upravljanje ili depozitara,
- je nad Društvom za upravljanje ili Depozitarom pokrenut postupak likvidacije ili stečaja.
Član 45.
Vlasnici investicionih jedinica Fonda plaćaju proviziju za otkup investicionih jedinica u prvoj godini
od početka transformacije koja iznosi 20%, a u drugoj godini 10% vrijednosti investicione jedinice.
Provizija za otkup iz stava 1 ovog člana je sastavni dio imovine Fonda.
Član 46.
Vlasnici investicionih jedinica Fonda, pravo na otkup investicionih jedinica mogu ostvarivati u roku
od dvije godine od dana donošenja rješenja Komisije o davanju saglasnosti na program
transformacije, svakih 120 dana po prosječnoj cijeni investicione jedinice u tim periodima.
Društvo je dužno da vrši isplatu investicionih jedinica, nakon isteka svakog pojedinačnog perioda od
120 dana, vlasnicima investicionih jedinica koji su podnijeli zahtjev za otkup investicionih jedinica u
svakom pojedinačnom periodu, u roku od 3 dana.
Ukoliko nema dovoljno likvidnih sredstava u imovini Fonda, za isplatu vlasnika investicionih jedinica
koji su zahtijevali ostvarivanje svog prava otkupa, Društvo za upravljanje je dužno da sredstva za
isplatu obezbijedi prodajom imovine.
Ukoliko sredstva za isplatu vlasnika investicionih jedinica, koji su zahtijevali ostvarivanje svog prava
otkupa, ne mogu biti obezbijeđena prodajom imovine u roku od tri mjeseca od dana podnošenja
zahtjeva za otkup, Društvo za upravljanje je dužno da izvrši prenos dijela svake vrste imovine Fonda,
koji je srazmjeran procentualnom odnosu broja investicionih jedinica vlasnika prema ukupnoj
vrijednosti imovine Fonda.
Ukoliko Društvo za upravljanje ne otpočne sa otkupom investicionih jedinica u skladu sa stavom 1
ovog člana, Komisija će Društvu za upravljanje oduzeti dozvolu za rad.
XII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 47.
Ova Pravila je Odbor direktora Društva za upravljanje usvojio kao Predlog akcionarima Fonda
zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica, za razmatranje na Vanrednoj skupštini akcionara u vezi
sa transformacijom. U slučaju usvajanja ovih Pravila od strane akcionara, ona postaju konačna, a
stupaju na snagu danom dobijanja odobrenja od strane Komisije.
Predsjednik Odbora direktora
Društva za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica
Giulio Facchinelli Mazzoleni Berlucchi
ZATVORENI INVESTICIONI FOND
Trend AD Podgorica – u postupku transformacije
STATUT
Predlog
Podgorica, jun 2014. godine
1
Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br.06/02, 17/07, 80/08,
40/10, 36/11 i 40/11) i Zakona o investicionim fondovima (sl. list CG br. 54/11), Skupština akcionara
Fonda zajedničkog ulaganja Trend ad Podgorica, na sjednici održanoj 21.07.2014. godine, usvaja
STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
TREND AD PODGORICA – u postupku transformacije
OPŠTE ODREDBE
Član 1
Zatvoreni investicioni fond Trend ad Podgorica u postupku transformacije (u daljem tekstu: Zatvoreni
investicioni fond) organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o investicionim
fondovima, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti.
Član 2
Zatvoreni investicioni fond Trend ad Podgorica u postupku transformacije je poseban oblik
investicionog fonda koji nastavlja poslovanje Fonda zajedničkog ulaganja Trend ad Podgorica
organizovanog u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (Sl. list CG 49/04) a nastao je
podjelom, odnosno transformacijom navedenog fonda u skladu sa članom 168 Zakona o investicionim
fondovima.
Član 3
Zatvoreni fond je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovim
Statutom i Ugovorom o upravljanju.
Saglasno Zakonu, Zatvoreni investicioni fond se upisuje u Centralni registar Privrednih subjekata u
Podgorici (CRPS) sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.
Član 4
Ovim Statutom se utvrđuju sledeća poglavlja:
1. naziv i sjedište zatvorenog investicionog fonda,
2. djelatnost zatvorenog investicionog fonda,
3. investiciona politika i investicioni ciljevi zatvorenog investicionog fonda
4. kapital i akcije zatvorenog investicionog fonda,
5. imovina zatvorenog investicionog fonda,
6. vrijednost imovine fonda,
7. finansije i raspodjela profita,
8. organi zatvorenog investicionog fonda,
9. odnosi zatvorenog investicionog fonda i društva za upravljanje,
10. odnosi zatvorenog investicionog fonda i depozitarne banke,
11. odnosi zatvorenog investicionog fonda i Centralne depozitarne agencije,
12. statusne promjene,
13. upotreba pečata i postupak izdavanja i prijema pismena,
2
14. izmjene i dopune statuta,
15. prelazne i završne odredbe.
NAZIV ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 5
Zatvoreni investicioni fond posluje pod nazivom: Zatvoreni investicioni fond Trend ad Podgorica - u
postupku transformacije.
Skraćeno ime zatvorenog fonda je: Trend AD Podgorica – u postupku transformacije.
SJEDIŠTE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 6
Sjedište Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku transformacije je: Marka
Miljanova 46, 81000 Podgorica.
DJELATNOST ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 7
Šifra djelatnosti zatvorenog investicionog fonda je 64.30 i obuhvata pravne subjekte organizovane s
ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri
čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava za upravljanje
fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih
karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i promjenljivost cijena. Ovi
entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo
zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu djelatnost
INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 8
Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje najboljeg odnosa očekivanog prinosa i rizika, u srednjem i dugom
orku. Investiciona politika fonda će imati za cilj kreiranje portfelja male i srednje rizičnosti, i samo u
izuzetnik situacijama će predviđati investiranje u visoko rizične hartije od vrijednosti.
Cilj Fonda je da stvori vrijednost za njegove akcionare, tj da omogući akcionarime konstantne benefite
od vlasništva nad akcijama fonda bilo kroz mogućnost prodaje akcija po povoljnim uslovima ili kroz
dobijanje dividende.
Član 9
Investiciona politika Fonda zasnovana je na temeljnoj analizi hartija od vrijednosti, i fundamentalnih
pokazatelja poslovanja, prije svega u akcije društava kojima se trguje na organizovanim tržištima, bez
3
obzira ne geografsku dimenziju..
Član 10
Detaljnije definisanje investicionih ciljeva i investicione politike zatvorenog investicionog fonda bliže se
utvrđuje ugovorom o upravljanju i prospektom Fonda.
KAPITAL I AKCIJE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 11
Akcionarski (nominalni) kapital Zatvorenog investicionog fonda iznosi 102.297.667,83 € i podijeljen je
na 191.007.075 akcija.
Nominalna vrijednosti jedne akcije Zatvorenog investicionog fonda iznosi 0,5356 €.
Član 12
Kapital zatvorenog investicionog fonda prikuplja se sa ciljem ulaganja prikupljenog kapitala po
principu disperzije rizika.
Član 13
Akcije su obične, iste klase, izdate na ime i u dematerijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i njima
se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti.
Zatvoreni investicioni fond ne može izdavati povlašćene akcije.
Član 14
Akcionarom u smislu ovog Statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija u
registru CDA.
Član 15
Vlasnici akcija zatvorenog investicionog fonda imaju prava i obaveze utvrđene zakonom.
PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA
Član 16
Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital zatvorenog investicionog fonda
emisijom novih akcija.
Na donošenje odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenjuju
se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa kojima se uređuju hartije od vrijednosti.
Emisija akcija vrši se putem javne ponude.
4
Član 17
Akcionarski kapital zatvorenog investicionog fonda može se umanjiti na osnovu odluke skupštine
akcionara pod uslovima koje propisuje Zakon.
OBVEZNICE
Član 18
Odluku o izdavanju obveznica donosi Skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda.
Zatvoreni investicioni fond je dužan da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom
emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospijeća.
IMOVINA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 19
Imovina zatvorenog investicionog fonda sastoji se od onih oblika imovine koje Fond može sticati u
skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.
Imovina fonda kojom upravlja društvo za upravljanje nije imovina društva za upravljanje i ne može biti
dio stečajne mase društva za upravljanje ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza društva za
upravljanje.
Sredstva, obaveze, potraživanja, prihodi, rashodi i druga prava zatvorenog investicionog fonda vode
se odvojeno od sredstava, obaveza, potraživanja, prihoda, rashoda i drugih prava Društva za
upravljanje.
DOZVOLJENA ULAGANJA I USLOVI ZA ULAGANJA
Član 20
Dozvoljena ulaganja zatvorenog investicionog fonda su:
1. u hartije od vrijednosti;
2. u investicione jedinice ili akcije investicionih fondova;
3. u instrumente tržišta novca;
4. u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu
nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima koji
dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti;
5. u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate kojima se trguje na uređenim
tržištima pod uslovom da:
a) se zasnivaju na finansijskim instrumentima ulaganja finansijskim indeksima, kamatnim
stopama, deviznim kursevima ili valutama u koje fond smije ulagati na osnovu svog
prospekta i statuta,
b) se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima sklapaju sa institucijama koje
podliježu nadzoru nadležnog organa u Crnoj Gori ili državi članici,
5
c) podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se u
svako doba mogu prodati, likvidirati ili okončati poravnanjem po njihovoj pravičnoj
vrijednosti na zahtjev fonda,
d) se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje
prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez povećanja rizika, odnosno da se njima neće
mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja utvrđeni ovim zakonom, prospektom
i/ili statutom fonda,
e) je prospektom fonda predviđeno ulaganje u te instrumente i svrha u koju se mogu koristiti
(zaštita od rizika i/ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda) i data procjena tih
instrumenata na rizičnost ulaganja fonda;
6. nekretnine;
7. novac na računu;
8. u druge hartije od vrijednosti dozvoljene propisima.
VRIJEDNOST IMOVINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 21
Vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine Fonda koje
su Zakonom propisane kao dozvoljene.
Vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda Društvo za upravljanje obračunava i utvrđuje u
skladu sa Pravilom o metodologiji obračunavanja neto vrijednosti imovine investicionih fondova u
postupku transformacije.
Društvo za upravljanje obračunava dnevno vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda i
vrijednost akcije fonda.
Društvo za upravljanje utvrđuje:
1. mjesečnu vrijednost imovine i mjesečnu vrijednost akcije,
2. godišnju vrijednost imovine i godišnju vrijednost akcije fonda,
3. godišnju vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije zatvorenog investicionog
fonda.
Član 22
Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda dužan je da utvrđuje tačnost obračuna i odobrava
mjesečnu i godišnju vrijednost imovine fonda, mjesečnu i godišnju vrijednost akcije fonda, godišnju
vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije fonda.
FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA
Član 23
Finansijska godina je kalendarska godina.
Za finansijsku godinu se utvrđuje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću
gubitaka odlučuje skupština akcionara saglasno Zakonu.
6
Član 24
O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda na osnovu
predloga društva za upravljanje i isplaćuje se, samo iz akumuliranog neto profita Zatvorenog
investicionog fonda, licima koja su bila akcionari Zatvorenog investicionog fonda na dan kada je
donijeta odluka o isplati dividende.
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Član 25
Reviziju finansijskih izvještaja vrši nezavisni revizor.
Član 26
Revizora Zatvorenog investicionog fonda bira Skupština akcionara na period od godinu dana.
Član 27
Odluku o izboru revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
Član 28
Pravo predlaganja kandidata za revizora Zatvorenog investicionog fonda imaju akcionari koji posjeduju
najmanje 5% akcija Fonda.
Član 29
Na osnovu odluke Skupštine akcionara Fonda, Izvršni direktor Društva za upravljanje zaključuje
ugovor sa revizorom.
Član 30
Revizija finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda vrši se po isteku finansijske godine u
skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.
Revizor je dužan da o izvršenoj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.
Izvod iz izvještaja revizora pročitaće se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim
akcionarima na toj skupštini.
Član 31
Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini društva i da daje objašnjenja i odgovore na
postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao
i akcionar društva.
REZERVE
7
Član 32
Zatvoreni investicioni fond ima rezervni fond i druge fondove koje obrazuje Skupština akcionara Fonda
svojom odlukom u skladu sa propisima.
ORGANI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 33
Zatvoreni investicioni fond ima sledeće organe:
- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor
SKUPŠTINA AKCIONARA
Član 34
Skupštinu Zatvorenog investicionog fonda čine akcionari tog Fonda. Skupština je najviši organ
odlučivanja Zatvorenog investicionog fonda.
Član 35
Svi akcionari Zatvorenog investicionog fonda, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju
pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda.
Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije Zatvorenog investicionog fonda daje akcionaru pravo
jednog glasa na sjednici skupštine akcionara.
Članovi Nadzornog odbora Fonda po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.
Izvršni direktor i Sekretar društva za upravljanje obavezno prisustvuju Skupštini akcionara, osim
ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.
Član 36
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara
ili da obavlja druge pravne radnje.
Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa zakonom.
Član 37
Skupština je nadležna da:
1. vrši izmjene i dopune statuta Fonda;
2. bira članove Nadzornog odbora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Nadzornog odbora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
8
5.
6.
7.
8.
odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Nadzornog odbora;
usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Fonda;
donese odluku o raspodjeli dobiti;
povećava ili smanjuje kapital Fonda utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama
druge;
9. donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, restrukturiranju ili podnošenju predloga za
pokretanje stečajnog postupka;
10. na zahtjev Nadzornog odbora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na
poslovanje Fonda;
11. donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih
hartija od vrijednosti;
12. donosi odluku o usvajanju Ugovora o upravljanju;
13. bira društvo za upravljanje;
14. razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora;
15. vrši izbor depozitarne banke;
16. donosi odluku o raskidu ugovora o upravljanju;
17. donosi i druge odluke i obavlja poslove predviđene zakonom.
Član 38
Fond je dužan da održi skupštini akcionara jednom godišnje.
Skupštinu saziva Odbor direktora Društva za upravljanje.
Pravo sazivanja skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda ima Nadzorni odbor Fonda u
slučaju kada tu skupštinu ne sazove društvo za upravljanje.
Pravo sazivanja skupštine imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcija Fonda.
Član 39
Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije održavanja
Skupštine, dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Republici i objavljuje na
internet stranici Društva.
Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
1. mjesto održavanja skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja skupštine;
3. predlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se
predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci
glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu
izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
4. adresu internet stranice Fonda na kojoj će biti dostupne informacije o sazivanju Skupštine;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u
skladu sa zakonom i statutom društva.
Član 40
Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni
na uvid akcionarima zatvorenog investicionog fonda u sjedištu fonda najmanje 20 dana prije održavanja
9
sjednice Skupštine akcionara.
Član 41
Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari
sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na
koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja
skupštine.
Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda
Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje
dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke
dnevnog reda. Odbor direktora Društva za upravljanje je dužan da proširi dnevni red skupštine. Pravo
da proširi dnevni red Skupštine ima i Nadzorni odbor u slučaju da Odbor direktora to ne učini.
Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda,
sa predloženim odlukama.
Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio
predviđen za skupštinu koja nije održana.
Član 42
Društvo za upravljanje je dužno da spisak akcionara iz CDA pribavi najranije dva radna dana prije
održavanja skupštine akcionara Fonda.
Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara mogu
učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara.
Predsjedavajući skupštine je dužan da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je
utvrđen spisak akcionara.
Član 43
Za pristup na sjednicu skupštine, akcionar mora da se iskaže odgovarajućim identifikacionim
dokumentom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika
pravnog lica) odnosno zakonom propisanim i uredno ovjerenim punomoćjem vlasnika akcionara za
slučaj da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično odnosno, zakoniti predstavnik pravnog lica.
Član 44
Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste
prisutnih.
Listu prisutnih, koja iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki prisutni akcionar potpisuju
Predsjedavajući Skupštine akcionara i Sekretar Društva za upravljanje.
Član 45
10
Skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda, ukoliko
drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
Sekretar Društva za upravljanje je sekretar sjednice Skupštine akcionara Fonda.
Član 46
Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju Predsjedavajući skupštine, Sekretar društva za upravljanje i
najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.
Lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali
unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.
Zapisnik sa skupštine akcionara sačiniće se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine
akcionara.
Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine
akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih
tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja,
usvojene odluke na skupštini akcionara.
Član 47
Na sazivanje, održavanje i nadležnost skupštine akcionara zatvorenog investicionog fonda primjenjuju
se odredbe kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Član 48
Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika ili
glasanjem putem glasačkih listića.
Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Nadzornog odbora i ako to
zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini
akcionara.
Član 49
Prema članu 39b Zakona o privrednim društvima, u radu skupštine akcionara može se učestvovati i
elektronskim putem u skladu sa statutom na sljedeći način:
1. prenosom skupštine direktno,
2. dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge
lokacije,
3. glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.
U slučajevima iz stava 1 ovog člana društvo može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti
elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu skupštine elektronskim putem.
Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama,
predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.
Član 50
11
Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.
NADZORNI ODBOR
Član 51
Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda je organ nadzora nad upravljanjem zatvorenim
investicionim fondom i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda.
Na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog
fonda primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, a koje se
odnose na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka odbora direktora.
Član 52
Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda može biti imenovano samo lice koje ima
odgovarajuće profesionalno iskustvo i dobru reputaciju u vezi sa upravljanjem investicionim fondom.
Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda ne mogu biti imenovana sljedeća lica:
1. članovi organa upravljanja i rukovođenja, odnosno nadzornog organa društva za upravljanje,
depozitara, ovlašćenog učesnika ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
društva za osiguranje ili društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom, u vrijeme
kada je tim društvima nadležni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od
oduzimanja dozvole,
2. lica koja su izgubila članstvo u profesionalnom udruženju zbog nepridržavanja pravila
udruženja ili kojima je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova
sa hartijama od vrijednosti,
3. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ili prekršaj propisan zakonom kojim je
uređeno poslovanje sa hartijama od vrijednosti za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti
odluke;
4. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti
koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili društva za
upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana.
5. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost.
Član 53
Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda sastoji se od 7 članova s tim da:
- najviše 40% od ukupnog broja članova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda sa
javnom ponudom mogu biti zaposleni ili povezana lica društva za upravljanje ili lica koja su sa
fondom u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga, uključujući revizore,
advokate i notare;
- ostali članovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda moraju biti nezavisni.
U smislu stava 1 alineja 2 ovog člana nezavisnim se ne smatraju lica:
- zaposlena u društvu za upravljanje, depozitaru, revizoru ili lica koja imaju licencu brokera ili
investicionog savjetnika koji odnosne poslove obavljaju kao zaposleni kod ovlašćenog učesnika
12
-
ili banke ovlašćene za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ili lica koja su sa pojedinim
od njih u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga;
zaposleni kod lica povezanih sa licima iz alineje 1 ovog stava ili sa njima povezana lica.
Član 54
U periodu trajanja transformacije fonda, akcionari koji posjeduju najmanje 2% akcija imaju pravo
predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora.
Član 55
Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
1. potpisuje ugovor o upravljanju sa društvom za upravljanje i stara se da se u potpunosti
sprovode odredbe tog ugovora;
2. saziva skupštinu akcionara zatvorenog investicionog fonda u slučaju kada skupštinu ne sazove
društvo za upravljanje;
3. daje mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora;
4. utvrđuje izvještaj o poslovanju investicionog fonda;
5. utvrđuje završni račun investicionog fonda i obezbjeđuje da se izvrši njegova revizija;
6. kontroliše i odobrava obračun neto vrijednosti imovine fonda;
7. kontroliše obračun i odobrava isplate, naknade društvu za upravljanje u skladu sa ugovorom o
upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove fonda;
8. predlaže program investicione politike u skladu sa statutom, pravilima upravljanju fondom i
prospektom.
9. odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za nesmetano poslovanje fonda, u skladu sa statutom.
Član 56
Nadzorni odbor fonda je dužan da vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza društva za upravljanje
utvrđenih zakonom o investicionim fondovima, programom transformacije i ugovorom o upravljanju
u postupku transformacije.
Nadzorni odbor fonda u transformaciji je dužan da Komisiji za hartije od vrijednosti dostavlja izvještaj
jednom mjesečno sa podacima i u rokovima propisanim Pravilom o sadržaju, načinu i rokovima
dostavljanja i objavljivanja Izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji.
Po dostavljanju Komisiji za hartije od vrijednosti, Nadzorni odbor objavljuje Izvještaje na internet
stranici Društva za upravljanje.
Nadzorni odbor je dužan da Skupštini akcionara dostavlja Izvještaje u pisanoj formi i elektronski na
način što Izvještaji predstavljaju posebnu tačku dnevnog reda Skupštine akcionara u roku u kome se
dostavlja materijal za Skupštinu akcionara shodno zakonu.
Član 57
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
Član 58
Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.
13
Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.
Član 59
Redovne sjednice Nadzornog odbora održavaće se u skladu sa potrebama Zatvorenog investicionog
fonda, a najmanje jednom mjesečno.
Član 60
Vanredne sjednice Nadzornog odbora održavaće se na inicijativu Predsjednika ili na zahtjev bilo kog
člana Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne desetine vlasnika kapitala ili na zahtjev društva za
upravljanje.
Član 61
Nadzorni odbor sjednice može držati elektronski ili u fizičkom prisustvu svih članova odbora.
Ukoliko se sjednice Nadzornog odbora drže elektronski to može biti:
1) prenosom sjednice direktno,
2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava članovima odbora da prate i učestvuju u
sjednici nadzornog odbora sa druge lokacije,
3) glasanjem elektronskim putem i to prije ili u toku održavanja sjednice.
Član 62
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu, a iznos iste odobrava Skupština akcionara
Zatvorenog investicionog fonda na predlog Društva za upravljanje.
U godišnjem finansijskom izvještaju zatvorenog investicionog fonda objavljuje se ukupni iznos naknada
i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih akcija kojim pojedini član
nadzornog odbora raspolaže u fondu.
Članovima nadzornog odbora zabranjeno je da primaju naknadu od emitenta hartija od vrijednosti u
koje fond ulaže svoja sredstva.
ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE
POSTUPANJE U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA FONDA
Član 63
Zatvorenim investicionim fondom upravlja društvo za upravljanje na osnovu ugovora o upravljanju,
kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun fonda.
Društvo upravlja Fondom u najboljem interesu akcionara Fonda, u skladu sa najvišim profesionalnim
standardima.
Društvo za upravljanje dužno je da u upravljanju sredstvima fonda postupa sa pažnjom dobrog
privrednika, na načelima likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika u skladu sa profesionalnim
standardima, u interesu akcionara fonda.
14
Član 64
Društvo za upravljanje dužno je da:
1. obezbijedi jednak tretman svih akcionara Fonda;
2. postupa na način kojim se obezbjeđuje stabilnost i integritet tržišta;
3. obezbijedi sistem vrednovanja koji je pravičan, tačan i transparentan, kako bi se obezbedilo
postupanje u najboljem interesu akcionara Fonda;
4. obezbijedi sprovođenje postupaka i donošenje odluka u skladu sa ciljevima i investicionom
politikom;
5. implementira politike upravljanja rizikom kojima se zahtijeva da se prije svakog investiranja
sredstava fonda sačini analiza doprinosa transakcije portfelju fonda, likvidnosti i profile rizika
fonda;
6. postupa sa povećanom pažnjom prilikom zaključenja ili raskida ugovora sa trećim licima u vezi
sa izvršavanjem dužnosti upravljanja rizikom.
ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
Član 65
Društvo za upravljanje je odgovorno za obavljanje poslova Zatvorenog investicionog fonda, upravljanje
i funkcionisanje organa tog fonda, a naročito za:
1. upravljanje imovinom fonda;
2. promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija u zatvorenim investicionim fondovima;
3. administrativne poslove:
- vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
- utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun vrijednost i akcija,
- objavljivanje i obavještavanje akcionara,
- isplata akcionara iz imovine ili dobiti fonda,
- vođenje registra akcionara,
- druge poslove upravljanja koje odobri Komisija.
Član 66
Ukoliko društvo za upravljanje ne obavi ili propusti da obavi, u cijelosti ili djelimično, odnosno ako
nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu Zakonom o investicionim fondovima, statutom,
Ugovorom ili prospektom, odgovara akcionarima fonda, u skladu sa zakonom.
Društvo za upravljanje odgovara za izvršavanje poslova povjerenih trećem licu.
IZVJEŠTAVANJE O POSLOVANJU FONDA
Član 67
Društvo za upravljanje sastavlja mjesečne i godišnji izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog
fonda, kao i mjesečni izvještaj o držanju novčanih sredstava Zatvorenog investicionog fonda i dostavlja
ih Komisiji.
Sadržina, način i rokovi za podnošenje i objavljivanje Izvještaja iz stava 1 ovog člana utvrđeni su
15
Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti.
OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA
Član 68
Društvo za upravljanje za zatvoreni investicioni fond kojim upravlja objavljuje:
1) prospekt,
2) godišnji izvještaj za svaku finansijsku godinu,
3) polugodišnji finansijski izvještaj koji obuhvata prvih šest mjeseci finansijske godine, detaljne
mjesečne izvještaje o stanju imovine, portfelja i obavezama fondova.
PROMOCIJA POSLOVANJA FONDA
Član 69
Društvo za upravljanje vrši i promociju poslovanja zatvorenog fonda na način propisanim Pravilom
Komisije za hartije do vrijednosti o bližim uslovima I načinu promocije poslovanja fondova u
transformaciji.
OGRANIČENJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE U UPRAVLJANJU FONDOM
Član 70
Društvo za upravljanje ne smije direktno ni preko povezanih lica sticati akcije zatvorenog investicionog
fonda za vrijeme upravljanja fondom.
Član 71
Društvo za upravljanje investicionim fondovima ne smije da:
1. obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
2. otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu fonda, kao ni da je od fonda stiče, ni za svoj
račun ni za račun povezanih lica;
3. kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom;
4. obavlja transakcije kojim krši odredbe zakona i pravila Komisije, uključujući odredbe o
ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
5. otuđuje imovinu zatvorenog investicionog fonda bez odgovarajuće protivnaknade za fond;
6. stiče ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene
ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
7. u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa
Zakonom;
8. odobrava zajmove iz imovine fonda;
9. koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza
trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima
omogućilo zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
10. dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod
uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj u
odnosu na drugi;
16
11. preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo
investicionog fonda sa javnom ponudom;
12. direktno ni preko povezanih lica stiče akcije Fonda za vrijeme upravljanja Fondom;
13. ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje.
TROŠKOVI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
Član 72
Iz imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se direktno plaćati samo sljedeći troškovi:
1. naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti
akcija fonda i obavezno se određuje u ugovoru koji zaključuju fond i društvo za upravljanje i
navodi u prospektu fonda;
2. naknada depozitaru;
3. naknada za rad članova nadzornog odbora;
4. troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5. troškovi isplate dividendi;
6. revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;
7. troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi objavljivanja i dostavljanja izvještaja koji se na
osnovu ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8. troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo
za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9. za izdavanje dozvola za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisiji;
10. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11. porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12. troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni ovim zakonom.
Na teret imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni
prospektom.
Član 73
Ukupan iznos svih troškova ne smije biti veći od 3,5% prosječne vrijednosti akcije fonda izuzimajući
troškove iz stava 1 alineja 9 i alineja 11 člana 70. ovog Statuta. Višak troškova zatvorenog investicionog
fonda iznad 3,5% prosječne vrijednosti akcija fonda snosi Društvo za upravljanje.
Iznos troškova iz stava 4 ovog člana obavezno se objavljuje u revidiranom godišnjem izvještaju Fonda.
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Član 74
Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje zatvorenim investicionim fondom.
Naknada za upravljanje zatvorenim investicionim fondom utvrđuje se ugovorom o upravljanju i
iskazuje u procentualnom iznosu u odnosu na prosječnu godišnju vrijednost akcija fonda.
Društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu ugovoriti i dodatnu naknadu koja se odnosi
na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne
17
godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi.
PRESTANAK UGOVORA O UPRAVLJANJU
Član 75
Ugovor o upravljanju prestaje u sljedećim slučajevima:
1. raskidom ugovora;
2. prestankom ugovora po sili zakona;
3. u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.
Član 76
Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda u postupku transformacije može dati skupštini
akcionara predlog odluke o izmjeni naknade za upravljanje i/ili raskidu ugovora sa društvom za
upravljanje.
U slučaju da skupština akcionara usvoji predlog odluke iz stava 1 ovog člana, Nadzorni odbor je dužan
je da odluku dostavi društvu za upravljanje, sa predlogom za izmjenu ugovora o upravljanju.
Ukoliko društvo za upravljanje ne prihvati predlog za izmjenu ugovora o upravljanju iz stava 2 ovog
člana, ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 60 dana od dana dostavljanja odluke.
Društvo je dužno da obavlja poslove upravljanja do izbora novog društva za upravljanje.
Član 77
Odluku o raskidu ugovora o upravljanju donosi Skupština akcionara Fonda, a odluka se smatra
usvojenom ukoliko za nju glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcija preko punomoćnika ili putem
glasačkih listića.
Član 78
Ugovor o upravljanju Fondom zajedničkog ulaganja se raskida po sili zakona ako Komisija za hartije
od vrijednosti oduzme dozvolu za rad Društvu za upravljanje.
U slučaju iz stava 1 Nadzorni odbor postojećeg fonda u transformaciji preuzima upravljanje fondom od
društva za upravljanje kojem je oduzeta dozvola za rad, do donošenja odluke o izboru novog društva
za upravljanje u skladu sa zakonom.
Član 79
Nadzorni odbor fonda dužan je da bez odlaganja raspiše poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje
ugovora o upravljanju, a u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje.
Nadzorni odbor fonda je dužan da:
- u roku od deset dana od dana dostavljanja ponuda iz stava 1 ovog člana stavi na uvid
akcionarima postojećeg fonda u transformaciji dostavljene ponude za zaključivanje ugovora o
upravljanju,
- organizuje skupštinu akcionara radi odlučivanja o ponudama iz alineje 1 ovog stava, u roku od
18
30 dana od dana dostavljanja ponuda
U slučaju da na poziv nadzornog odbora ni jedno društvo za upravljanje ne dostavi ponudu, nadzorni
odbor obavještava Komisiju o tome i pokreće postupak likvidacije fonda.
Uslovi, način i postupak likvidacije investicionog fonda u slučaju nastupanja uslova iz stava 3 ovog
člana sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije ili postupak
stečaja i likvidacije privrednih društava.
ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA DEPOZITARNOM BANKOM
Član 80
Društvo za upravljanje, u ime i za račun zatvorenog fonda, zaključuje ugovor sa depozitarom o
obavljanju poslova u vezi sa imovinom zatvorenog investicionog fonda i dostavlja ga Komisiji u roku
od tri dana.
Član 81
Depozitarne poslove u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima može obavljati banka koja za
obavljanje depozitarnih poslova pribavi prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje poslova
depozitara utvrđene Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti.
Depozitar, pored depozitarne banke može biti institucija koja ispunjava sljedeće uslove:
1. da ima svojstvo pravnog lica i
2. da joj je visina osnovnog kapitala najmanje 1.000.000,00 EUR.
Član 82
Depozitarni poslovi koje depozitar obavlja u vezi sa imovinom investicionog fonda su:
1. otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti koje čine imovinu investicionog fonda kod
Centralne Depozitarne Agencije u svoje ime, a za račun investicionog fonda (zbirni depozitarni
račun);
2. vođenje evidencije o novčanim sredstvima investicionog fonda i otvaranje računa za novčana
sredstva investicionog fonda, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja,
3. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine radi
utvrđivanja da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom fonda;
4. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za prenos prava iz hartija od vrijednosti i
naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti da li su nalozi dati u skladu sa
zakonom i prospektom fonda;
5. utvrđivanje tačnosti obračuna i odobravanje mjesečne i godišnje neto vrijednosti imovine po
akciji, obračunatih od strane društva za upravljanje I izvještavanje Komisije;
6. obavještavanje Komisije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah
nakon što uoči takve nepravilnosti;
7. obavještavanje društva za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima
u vezi sa imovinom fonda;
8. podnošenje, u ime fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima, podnesaka protiv društva za
upravljanje, za štetu nanijetu fondu;
9. obavještavanje društva za upravljanje investicionim fondom o neophodnim korporativnim
19
10.
11.
12.
13.
aktivnostima u vezi sa imovinom fonda, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za
upravljanje;
izvještavanje društva za upravljanje o isplati dividende ili dospijeću ostalih instrumenata na
naplatu, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
obavještavanje o godišnjim skupštinama akcionara i pravima vezanim za imovinu investicionog
fonda, kao i izvršenje naloga društva za upravljanje u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ako je
tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama akcionara, ako je tako uređeno ugovorom
sa društvom za upravljanje;
obavljanje i drugih poslova za koje je ovlašćen na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje,
u skladu sa propisima.
Član 83
Depozitarnu banku određuje skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda, na predlog društva
za upravljanje i mišljenja Nadzornog odbora tog fonda.
ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA CENTRALNOM DEPOZITARNOM
AGENCIJOM
Član 84
Društvo za upravljanje zaključuje ugovor sa Centralnom depozitarnom agencijom u skladu sa zakonom
kojim se uređuju hartije od vrijednosti i pravilima Centralne depozitarne agencije.
STATUSNE PROMJENE
Član 85
Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine akcionara Fond zajedničkog ulaganja se može
restrukturirati podjelom na dva ili više fondova zajedničkog ulaganja, spajanjem sa drugim fondom.
U slučajevima iz stava 1 ovog člana obavezno se sprovodi postupak zaključenja novog ugovora o
upravljanju između društva za upravljanje i transformisanog investicionog fonda.
PRESTANAK POSLOVANJA FONDA
Član 86
Fond prestaje da posluje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.
Ako razlika između tržišne vrijednosti akcija Fonda u transformaciji i neto vrijednosti imovine po akcije
iznosi više od 40% tokom perioda od najmanje od šest mjeseci uzastopno, zatvoreni investicioni fond u
transformaciji se transformiše u zajednički otvoreni fond.
Društvo za upravljanje je dužno da obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti o nastupanju okolnosti
iz prethodnog stava, u roku od 10 dana od nastanka tih okolnosti.
20
Član 87
Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, skupština akcionara može odlučiti, da se sprovede
dobrovoljna likvidacija Zatvorenog investicionog fonda.
UPOTREBA PEČATA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA I POSTUPAK IZDAVANJA I
PRIJEMA PISMENA
UPOTREBA PEČATA
Član 88
Fond ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Fonda je okruglog oblika i čini ga krug prečnika 40mm po čijem rubu je sa jedne strane ispisano
„Zatvoreni investicioni fond“ a sa druge strane „u postupku transformacije“. U centru pečata piše
„Trend AD Podgorica“.
Štambilj Fonda je pravougaonog oblika, standardne veličine, na kome je upisan naziv Fonda, oznaka za
djelovodni broj i oznaka za datum. Pečat i štambilj služe za potvrđivanje autentičnosti akata Fonda.
Pečatom se ovjerava potpis Predsjednika Nadzornog odbora Fonda i Izvršnog direktora Društva za
upravljanje ili lica koje on ovlasti.
IZDAVANJE I PRIJEM PISMENA
Član 89
Sva pismena koja izdaje Zatvoreni investicioni fond moraju biti potpisana od strane ovlaštenih osoba
za zastupanje Fonda, zavedena u djelovodniku i ovjerena pečatom.
Sva pismena koja prima Zatvoreni investicioni fond zavode se u arhivi i odmah dostavljaju na dalji
postupak.
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Član 90
Predlog izmjena i dopuna Statuta razmatra i utvrđuje Odbor direktora Društva za upravljanje i šalje ga
Skupštini akcionara Fonda na usvajanje.
Skupština akcionara Fonda donosi odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta, a izmjene i dopune se
smatraju usvojenim ukoliko za njih glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcija preko punomoćnika ili
putem glasačkih listića.
Usvojene izmjene i dopune Statuta Fonda stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane
Komisije za hartije od vrijednosti i nakon registracije u CRPS.
21
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 91
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobijanja saglasnosti od strane
Komisije za hartije od vrijednosti a nakon registracije u CRPS.
Danom početka primjene odredaba ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Fonda zajedničkog
ulaganja Trend ad Podgorica od juna 2008. godine.
Podgorica, jul 2014. godine.
Predsjedavajući Skupštine akcionara
22
UGOVOR O UPRAVLJANJU I TRANSFORMACIJI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
TREND AD PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
PODGORICA 21.07.2014.
I UGOVORNE STRANE
Član 1
Ovaj Ugovor se zaključuje između:
1) ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA TREND AD U POSTUPKU TRANSFORMACIJE,
PODGORICA, koji je dobio dozvolu za rad Komisije za hartije od vrijednosti rješenjem broj ___________
od _____2014. godine (u daljem tekstu: Fond), koga zastupa _______________________, predsjednik
Nadzornog odbora Fonda, i
2) DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM BUTTERFLY FINANCE AD,
PODGORICA, koji ima dozvolu za rad Komisije za hartije od vrijednosti broj 04/3-1/4-14 od 17.03.2014
godine za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima, (u daljem tekstu: Društvo), koga
zastupa Šuškačević Nedeljko, izvršni direktor.
II PREDMET UGOVORA
Član 2
Ovim ugovorom Fond ovlašćuje društvo da upravlja imovinom Fonda, u skladu sa ovim Ugovorom,
investicionom politikom, statutom fonda, zakonom o investicionim fondovima i drugim propisima.
Prenosom prava na upravljanje imovinom, Fond ne prenosi na društvo pravo vlasništva nad imovinom
Fonda.
Ovim ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obaveze Društva i Fonda u vezi sa poslovima iz stava 1
ovog člana.
III PREDMET I CILJEVI INVESTICIONE POLITIKE FONDA
Član 3
Cilj investicione politike Fonda je ostvarivanje kontinuiranog rasta vrijednosti imovine Fonda. Investicionu
politiku predlaže Društvo za upravljanja a odobrava Nadzorni odbor fonda. Investiciona politika se
definiše u skladu sa profesionalnim standardima i pažnjom dobrog privrednika, uz uvažavanje tržišnih
rizika.
IV PRINCIPI UPRAVLJANJA INVESTICIONIM FONDOM
Član 4
Društvo upravlja fondom na osnovu Ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve
poslove upravljanja imovinom u ime i za račun fonda, a u najboljem interesu Fonda i akcionara fonda, u
skladu sa najvišim profesionalnim standardima.
Pri upravljanju imovinom fonda, odnosno pri ulaganju sredstava fonda u hartije od vrijednosti, novčane
depozite, nekretnine i drugu imovinu društvo postupa sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima
likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika.
V OSNOVNA NAČELA I OGRANIČENJA ULAGANJA FONDA
Član 5
Dozvoljena ulaganja fonda su:
1) u hartije od vrijednosti;
2) u investicione jedinice ili akcije investicionih fondova;
3) u instrumente tržišta novca;
4) u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu
nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima koji
dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti.
Ekvivalentnost iz ove tačke utvrđuje Komisija za hartije od vrijednosti;
5) u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate kojima se trguje na uređenim tržištima
pod uslovom da:
a. se zasnivaju na finansijskim instrumentima ulaganja finansijskim indeksima, kamatnim
stopama,
b. deviznim kursevima ili valutama u koje fond smije ulagati na osnovu svog prospekta i
statuta,
c. se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima sklapaju sa institucijama koje
podliježu nadzoru nadležnog organa u Crnoj Gori ili državi članici,
d. podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se u
svako doba mogu prodati, likvidirati ili okončati poravnanjem po njihovoj pravičnoj
vrijednosti na zahtjev fonda,
e. se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje
prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez povećanja rizika, odnosno da se njima neće
mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja utvrđeni ovim zakonom, prospektom
i/ili statutom fonda,
f. je prospektom fonda predviđeno ulaganje u te instrumente i svrha u koju se mogu koristiti
(zaštita od rizika i/ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda) i data procjena tih
instrumenata na rizičnost ulaganja fonda;
6) nekretnine;
7) novac na računu.
VI PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA
Član 6
Ovim ugovorom Društvo se obavezuje da:
1) otvori i održava poslovni račun Fonda na kojem će držati novčana sredstva Fonda, odvojeno od
svojih vlastitih novčanih sredstava;
2) depozitaru dostavi primjerke potpisa radnika Društva ovlašćenih da potpisuju naloge za isplatu
novčanih sredstava sa računa Fonda;
3) ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti - brokerima ili dilerima, koji kupuju ili
prodaju hartije od vrijednosti ili na drugi način vrše transakcije u korist Fonda, dostavi potpise
radnika Društva ovlašćenih da izvršavaju takve transakcije;
4) prouči sve mogućnosti za investiranje sredstava Fonda u nekretnine, hartije od vrijednosti, novčane
depozite ili drugu imovinu;
5) investira ili reinvestira sredstva Fonda u nekretnine, hartije od vrijednosti, novčane depozite ili
drugu imovinu, u skladu sa propisima, statutom i godišnjim programom investicione politike
Fonda;
6) priprema materijale i organizuje održavanje sjednica nadzornog odbora Fonda;
7) pisano izvještava nadzorni odbor Fonda, na način i u rokovima utvrđenim propisima i od strane
nadzornog odbora Fonda, o aktivnostima koje Društvo preduzima u upravljanju investicijama
Fonda u nekretnine, portfeljom hartija od vrijednosti i drugom imovinom Fonda;
8) priprema i podnosi izvještaje o aktivnostima Fonda i finansijskim rezultatima, zajedno sa svom
neophodnom dokumentacijom, i predlozima u pogledu investicione politike Fonda, uključujući i
dodatne izvještaje po zahtjevu nadzornog odbora Fonda;
9) podnosi, na zahtijev Nadzornog odbora Fonda, izvještaj o svim transakcijama imovinom Fonda,
koji obavezno sadrži informacije o vrsti investicija, datumu i cijeni svih prodaja, kupovina i drugih
transakcija, dividendi, prihodu, kapitalnim dobicima ili gubicima i sl.;
10) priprema i podnosi, periodično i godišnje, u skladu sa propisima, izvještaj o poslovanju Fonda u
periodu za koji se izvještaj podnosi, ili u kraćem roku na zahtjev Nadzornog odbora Fonda i u
obliku koji utvrdi Nadzorni odbor Fonda;
11) podnosi tromjesečno Nadzornom odboru Fonda izvještaj o ugovorima koje je Društvo zaključilo u
ime i za račun Fonda;
12) podnosi, na zahtjev Nadzornog odbora Fonda, izvještaj o prodaji i kupovini hartija od vrijednosti
od strane lica koja raspolažu povlašćenim informacijama o poslovanju Društva i Fonda;
13) izračunava i objavljuje neto vrijednost imovine Fonda i neto vrijednost akcija Fonda, u skladu sa
propisima Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija);
14) priprema i distribuira prospekt akcija Fonda pri dokapitalizaciji Fonda javnom ponudom akcija;
15) vrši javnu promociju Fonda;
16) vodi poslovne knjige Fonda, u skladu sa propisima;
17) obezbijeđuje da poslovne knjige, izvještaji i drugi dokumenti i informacije o poslovanju Fonda
budu potpune, istinite i zaštićene;
18) izrađuje finansijske i statističke izvještaje i iste podnosi Nadzornom odboru Fonda i drugima
ovlašćenim organima, u skladu sa zakonom;
19) odgovori na pisana i usmena pitanja akcionara Fonda;
20) omogućava akcionarima Fonda uvid u dokumenta o poslovanju Fonda, na njihov zahtjev;
21) dostavlja potencijalnim investitorima publikacije i prospekte Fonda;
22) putem dnevnih novina obavještava akcionare Fonda o svim važnim odlukama Fonda koje imaju
uticaja na njihove interese;
23) obavijesti Fond kada primi zahtjev, uputstvo ili preporuku od strane nadležnog organa, a u vezi sa
upravljanjem Fondom;
24) zastupa Fond u pravnim postupcima i podnosi pravna sredstva, ukoliko je potrebno, u cilju zaštite
interesa Fonda;
25) obavlja redovne konsultacije sa nadzornim odborom Fonda o investicionoj politici i ciljevima
investiranja Fonda;
26) obavlja i druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje Fonda.
Društvo u poslovima koje obavlja za Fond istupa u ime i za račun Fonda, u skladu sa zakonom, ovim
Ugovorom i nalozima Nadzornog odbora Fonda.
Član 7
Društvo se ovim ugovorom ovlašćuje da, u ime i za račun Fonda, zaključuje ugovore sa depozitarom i
Centralnom Depozitarnom Agencijom.
Član 8
Društvo je ovlašćeno da iz novčanih sredstava Fonda finansira troškove nastale iz poslovanja Fonda, u
skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i propisima Komisije.
Naknadu troškova iz stava 1. ovog člana Društvo je dužno vršiti u skladu sa propisima Komisije o
izračunavanju neto vrijednosti imovine Fonda i o obračunu i naplati naknade društva za upravljanje.
Iz imovine Fonda mogu se direktno plaćati samo troškovi:
1) naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti akcija
fonda koja je određena ovim ugovorom
2) naknada depozitaru;
3) naknada za rad članova Nadzornog odbora;
4) troškovi provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5) troškovi isplate dividendi;
6) revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;
7) troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi objavljivanja i dostavljanja izvještaja koji se na osnovu
ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8) troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za
upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9) za izdavanje dozvola za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisiji;
10) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11) porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12) troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni Zakonom o
investicionim fondovima.
Ukupni iznos svih troškova koji se plaćaju na teret Fonda obavezno se objavljuju u revidiranom godišnjem
izvještaju Fonda. Ukupni troškovi koji se plaćaju na teret Fonda ne smiju biti veći od 3,5% prosječne
vrijednosti akcija fonda s tim što ne uključuju troškove navedene u stavu 3 tačka 9 i 11 ovog člana.
Višak troškova Fonda iznad ograničenja iz stava 4 ovog člana snosi društvo za upravljanje investicionim
fondom.
Član 9
Predstavnik Društva po pravilu prisustvuje sjednicama nadzornog odbora Fonda, bez prava glasa.
Član 10
Društvo nema pravo da poslove upravljanja Fondom prenese na treće lice.
Društvo snosi potpunu odgovornost za aktivnosti i odluke u vezi sa upravljanjem Fondom.
Društvo može na treća lica prenijeti slijedeće poslove:
 vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
 utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun vrijednosti investicionih jdinica i akcija,
 objavljivanje i obavještavanje akcionara i vlasnika investicionih jedinica,
 isplata akcionara, odnosno vlasnika investicionih jedinica iz imovine ili dobiti fonda,
 vođenje registra vlasnika investicionih jedinica, odnosno akcionara,
 vođenje registra svih transakcija u ime i za račun otvorenog fonda, koji sadrži podatke neophodne
za praćanje transakcije u svakom trenutku,
 vođenje registra prijema naloga za upis i otkup investicionih jedinica,
 druge poslove upravljanja koje odobri Komisija.
Član 11
Ako dođe do spora u izvršavanju prava i obaveza između Društva i Fonda, Nadzorni odbor zastupa Fond
prema trećim licima.
VII PRAVA I OBAVEZE FONDA
Član 12
Fond je dužan, preko nadzornog odbora:
1) usvajati odnosno utvrđivati investicionu politiku Fonda;
2) sazivati i organizovati održavanje prve skupštine akcionara Fonda, u skladu sa zakonom i statutom
Fonda;
3) prenijeti na Društvo ovlašćenja koja su mu potrebna za izvršavanje obaveza preuzetih ovim
ugovorom, uključujući pisana ovlašćenja za zaključivanje ugovora i potpisivanje svih dokumenata
u ime i za račun Fonda, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom, statutom, i investicionom politikom
Fonda;
4) nadzirati izvršavanje obaveza Društva preuzetih ovim ugovorom;
5) kontrolisati i odobravati obračun neto vrijednosti imovine Fonda i neto vrijednosti akcije Fonda;
kontrolisati obračun i odobravati isplate naknade društvu za upravljanje u skladu sa ugovorom o
upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove Fonda;
6) potpisati ugovor o upravljanju sa društvom za upravljanje i starati se da se u potpunosti sprovedu
odredbe ugovora;
7) davati mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora Fonda;
8) utvrditi izvještaj o poslovanju Fonda;
9) utvrditi završni račun Fonda i obezbjediti njegovu reviziju;
10) druga pitanja neophodna za nesmetano poslovanje Fonda, u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.
VIII NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Član 13
Društvo ima pravo na naknadu za upravljanje Fondom.
Naknada za upravljanje Fondom utvrđuje se u visini od 2,5% prosječne godišnje vrijednosti akcije Fonda i
isplaćuje se mjesečno.
Odobrena naknada ima “pari passu” rang sa svim drugim potraživanjima prema Fondu, i ista se ne može
podrediti isplati bilo kojeg drugog potraživanja, osim ukoliko je utvrđeno zakonom, ili uz datu saglasnost
društva za upravljanje.
Odobravanjem obračuna naknade od strane Nadzornog odbora društvo stiče pravo na naplatu iste.
Nadzorni odbor prilikom odobravanja naknade nema pravo da istu podredi isplati bilo kog drugog
potraživanja prema Fondu, niti da na bilo koji način odlaže isplatu iste, na određeno ili neodređeno vrijeme,
pod uslovom ili bez uslova.
Društvo za upravljanje ima pravo i na dodatnu godišnju naknadu (varijabilnu naknadu) koja se odnosi na
porast prosječne ponderisane godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda na berzi, a visina te naknade iznosi
10% porasta prosječne ponderisane godišnje tržišne vrijednosti svih akcija Fonda na berzi.
Varijabilna naknada se obračunava u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine za prethodnu godinu,
a isplaćuje Društvu najkasnije do 30. juna godine za prethodnu godinu, vodeći računa da ne ugrozi
likvidnost i poslovanje Fonda.
Varijabilna naknada će se prvi put obračunati za 2015 godinu, i to u roku od 30 dana od kraja 2015 godine.
Polazna osnova za obračun varijabilne naknade je 2014. godina, a prosječna ponderisana godišnja tržišna
vrijednost akcija Fonda se računa od momenta davanja saglasnosti na program transformacije od strane
Komisije za hartije od vrijednosti do 31.12.2014. godine.
IX OGRANIČENJA ZA DRUŠTVO I FOND
Član 14
Društvo neće sprovoditi aktivnosti koje nijesu u skladu sa zakonom i drugim propisima, statutom ili
investicionom politikom Fonda i ograničenjima investiranja.
Društvo za upravljanje ne smije:
 imati kontrolni uticaj ni kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za obavljanje
poslova sa hartijama od vrijednosti.
 imati udio u depozitaru, a poslovanje depozitara i društva za upravljanje ne smije biti
organizaciono povezano i na tim poslovima ne smiju biti zaposlena ista lica.

direktno ni preko povezanih lica sticati akcije Fonda za vrijeme upravljanja Fondom.
Društvo za upravljanje ne smije da:
1) obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
2) otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu Fonda, kao ni da je od Fonda stiče, ni za svoj račun
ni za račun povezanih lica;
3) kupuje sredstvima Fonda imovinu koja nije predviđena statutom Fonda i prospektom;
4) obavlja transakcije kojim krši odredbe Zakona o investicionim fondovima i pravila Komisije,
uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
5) otuđuje imovinu Fonda i imovinu koja čini zajednički investicioni fond bez odgovarajuće
protivnaknade za fond;
6) stiče ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili
procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
7) u svoje ime i za račun zajedničkog investicionog fonda, odnosno u ime i za račun zatvorenog
investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima
8) odobrava zajmove iz imovine Fonda;
9) koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih
lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućilo
zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
10) dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod uslovima
različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj u odnosu na
drugi;
11) preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo
investicionog fonda sa javnom ponudom;
12) za svoj račun stiče ili otuđuje investicione jedinice u zajedničkom investicionom fondu kojim
upravlja;
13) ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje
14) emituje druge hartije od vrijednosti zajedničkih investicionih fondova osim njihovih investicionih
jedinica;
X. NAČIN IZVJEŠTAVANJA O POSLOVANJU INVESTICIONOG FONDA
Član 15
Društvo za upravljanje priprema i dostavlja akcionarima i Komisiji za hartije od vrijednosti informacije i
izvještaje o poslovanju Fonda, na način i u rokovima propisanim Zakonom i pravilima Komisije.
XI ODGOVORNOST DRUŠTVA I FONDA
Član 16
Ukoliko Društvo za upravljanje ne obavi, ili propusti da obavi, u cijelosti ili djelimično, odnosno, ako
nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu Zakonom, statutom ili prospektom i pravilima Fonda,
odgovara akcionarima fonda, u skladu sa zakonom.
Društvo za upravljanje odgovara za izvršavanje poslova povjerenih trećem licu.
Imovina kojom upravlja Društvo za upravljanje nije imovina Društva za upravljanje i ne može biti dio
stečajne mase Društva za upravljanje ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza Društva za upravljanje.
Društvo će sopstvenim sredstvima nadoknaditi štetu Fondu izazvanu nesavjesnim radom, otkrivanjem
povjerljivih podataka ili neispunjavanjem obaveza iz ovog ugovora.
Član 17
Fond će sopstvenim sredstvima nadoknaditi štetu Društvu nastalu kao posljedica neispunjavanja odredaba
ovog ugovora od strane Fonda.
Član 18
Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje svojih obaveza utvrđenih
ovim ugovorom, koje nastane kao posljedica zemljotresa, požara, havarijskih isključenja iz energetskog
sistema ili bilo kakvih drugih okolnosti više sile koja im onemogućava izvršenje obaveza.
XII TRAJANJE UGOVORA
Član 19
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme od godinu dana od dana izdavanja rješenja Komisije za hartije od
vrijednosti o davanju saglasnosti na program transformacije.
XIII IZMJENE I DOPUNE UGOVORA
Član 20
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršitit isključivo na osnovu dogovora ugovornih strana, po istom
postupku po kojem je zaključen ovaj ugovor.
XIV KRŠENJE I PRESTANAK UGOVORA
Član 21
Ovaj Ugovor može prestati u sljedećim slučajevima:
1) raskidom ugovora
2) prestankom ugovora po sili zakona;
3) u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.
U slučaju kršenja odredaba ovog ugovora i prestanka ugovora Društvo i Fond postupaju u skladu sa
zakonom.
Član 22
Društvo za upravljanje ne može jednostrano raskinuti ugovor o upravljanju do donošenja rješenja Komisije
kojim se utvrđuje da je transformacija okončana. Nadzorni odbor može skupštini akcionara Fonda dati
prijedlog odluke o izmjeni naknade za upravljanje Društvu za upravljanje i/ili raskidu Ugovora sa
Društvom za upravljanje i ukoliko Društvo za upravljanje ne prihvati prijedlog za izmjenu ugovora o
upravljanju, ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 60 dana od dana dostavljanja odluke.
Odredba iz stava 1 ovog člana važe samo u toku postupka transformacije.
Odluku o raskidu ugovora o upravljanju donosi skupština akcionara transformisanog zatvorenog fonda
većinom propisanom statutom, a koja se odnosi na izmjene statuta transformisanog zatvorenog fonda.
Ako skupština akcionara transformisanog zatvorenog fonda donese odluku o raskidu ugovora o
upravljanju i transformaciji nadzorni odbor je dužan da zakaže skupštinu akcionara i sprovede postupak
za izbor novog društva za upravljanje u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raskidu ugovora.
Ako skupština akcionara transformisanog zatvorenog fonda donese odluku o raskidu ugovora o
upravljanju i transformaciji, društvo za upravljanje obavlja poslove upravljanja do izbora novog društva za
upravljanje, odnosno do dobijanja saglasnosti Komisije na ugovor o upravljanju zaključen sa drugim
društvom.
Nadzorni odbor Fonda u transformaciji preuzima upravljanje fondom od Društva za upravljanje u slučaju
da Komisija oduzme Društvu dozvolu za rad, do donošenja odluke o izboru novog društva za upravljanje
u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, odnosno do dobijanja saglasnosti Komisije na ugovor o
upravljanju zaključen sa drugim društvom.
XV RIJEŠAVANJE SPOROVA PO OVOM UGOVORU
Član 23
Svako sporno pitanje koji proistekne iz ovog Ugovora ugovorna strana dostaviće drugoj ugovornoj strani
u pisanom obliku, i ima pravo na pisani odgovor u roku od tri dana od dana prispjeća zahtjeva. Sporovi
između ugovornih strana rješavaće se međusobnim sporazumom, a ukoliko se ne riješe na taj način, spor
će se rješavati pred nadležnim sudom.
XVI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24
Zaključenjem ovog Ugovora, prestaje da važi Ugovor o upravljanju fondom zajedničkog ulaganja Trend
AD Podgorica
Član 25
Ovaj ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od čega po dva (2) primjerka za svaku ugovornu
stranu, a 1 (jedan) za Komisiju za hartije od vrijednosti.
ZA DRUŠTVO
Izvršni direktor
ZA FOND
Predsjednik Nadzornog odbora
________________________
__________________________
Download

Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja Trend