PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO
PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
1. ÚVOD
Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává „Připojovací podmínky pro projektování, provádění a uvádění do provozu staveb
SZTE“ (dále jen Podmínky) s cílem poskytnout budoucím odběratelům, investorům, projektantům, dodavatelům a budoucím
provozovatelům tepelných zařízení staveb Soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen SZTE) ucelené informace o postupu
při uzavírání smluvních vztahů s PT, požadavků PT na technické provedení tepelných zařízení SZTE a postup při jejich
realizaci, popř. rekonstrukci a modernizaci.
Podmínky současně stanovují postup při projednávání, schvalování a smluvním zabezpečení nově připojovaného odběrného
zařízení tepla budoucího odběratele, příp. investora či budoucího provozovatele (dále jen zákazník), postup vypracování,
konzultování a schvalování projektové dokumentace, inženýrské zabezpečení staveb SZTE, dozor při vlastní realizaci,
vybavenost dokončené stavby příslušnými doklady a předání budoucímu uživateli, včetně uvedení stavby do provozu.
Podmínky vycházejí z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích, z ustanovení vyhlášky MPO ČR č. 193/2007 Sb., která stanovuje podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu
tepelné energie, z ustanovení vyhlášky MPO ČR č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody, z
ustanovení doporučených ČSN a ON, z posledních poznatků o moderní a hospodárné technologii pro stavby SZTE a z
konkrétních potřeb PT v zájmu jednotnosti a kompatibility použitých technologických komponentů, měřící, regulační,
zabezpečovací a monitorovací techniky. Tyto Podmínky jsou závazné pro investory, projektanty a dodavatele staveb SZTE,
připojované na zdroje a tepelné sítě ve vlastnictví či provozování PT, i jejich rekonstrukcí a modernizací. Ustanovení části
Podmínek ve vztahu k zákazníkovi představují doporučený postup aplikovatelný s předpokladem individuálního přístupu a
vzájemných dohod. Případné odchylky od požadovaného technického vybavení staveb SZTE projedná předem projektant
stavby nebo investor s příslušným útvarem PT.
Pokud dojde od vydání Podmínek ke změnám v oblasti související legislativy, technických norem či k výraznému rozvoji a
modernizaci technologických prvků pro vybavení tepelných zařízení SZTE, bude postupováno v souladu s novými předpisy a
přiměřeně přihlédnuto k technickému rozvoji.
Smluvním partnerem PT je vždy zákazník, který však může dle potřeby pro dílčí technická jednání s PT zplnomocnit další
osoby, fyzické či právnické subjekty (autorizovaná projekční či inženýrská firma, poradce, konzultant, právní zástupce apod.).
2. PODMÍNKY NAPOJENÍ NA SOUSTAVY CZT PT
2.1.
Úvodní kontakt a předsmluvní jednání
Veškerá jednání s potenciálním zákazníkem od úvodního kontaktu po uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie (dále jen
SODTE) na dodávku a odběr tepla a zahájení provozu tepelného zařízení vede za PT Obchodní úsek (dále jen OÚ PT), se
kterým spolupracují další odborné útvary PT, případně alianční partneři a smluvní externí firmy či fyzické osoby.
Předmětem obchodního jednání o připojení na SZTE PT je:

investiční výstavba nových objektů situovaných v technicko - ekonomickém dosahu tepelných zdrojů a sítí PT,

rekonstrukce stávajících objektů a přechod jejich lokálních tepelných zařízení na SZTE,

rekonstrukce (rozšíření, resp. snížení) stávajících odběrů zákazníka ze SZTE PT z důvodu dostavby nebo přestavby
stávajících objektů vedoucích ke zvýšení a snížení spotřeby tepla či změny charakteru spotřeby tepla,

rekonstrukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění (dále jen ÚT) a teplé vody (dále jen TV), případně vzduchotechniky pro
klimatizaci (dále jen VZT), rekonstrukce technického zařízení předávací stanice (dále jen PS) v majetku zákazníka,
nasazování regulační techniky včetně osazení termostatických ventilů otopných těles.
V případě výstavby nového objektu či rekonstrukce stávajícího se záměrem budoucího připojení na SZTE v provozování PT,
jakož i v případě rekonstrukce vnitřních rozvodů či PS, je nutný úvodní kontakt zákazníka či jím pověřené osoby s OÚ PT, a to
zásadně ve fázi před zpracováním projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání stavby.
Pro předběžné technicko-ekonomické posouzení reálnosti připojení budoucího objektu na SZTE ve správě a provozování PT je
nutné, aby zákazník předložil následující podklady:

identifikační údaje zákazníka (název, sídlo, kontaktní spojení, výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku); v
případě pověření jiné osoby k jednání její zplnomocnění a kontaktní údaje),

umístění budoucího objektu (situace 1: 500, resp. 1: 1000, adresa, katastrální území a č. parcely),

výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastníka pozemku, kde bude budoucí objekt umístěn,

technické údaje o budoucím objektu (pokud není k dispozici studie, příp. projektová dokumentace pro veřejnoprávní
projednání stavby), a to
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 1 z 20






požadovaný tepelný příkon v MW s rozdělením pro ústřední vytápění (ÚV), přípravu teplé vody (TV), vzduchotechniku pro
klimatizaci (VZT), příp. technologii,
požadovaná roční dodávka tepla v GJ/rok (příp. v MWh/rok)
v případě, že se jedná o již existující objekt s dosud jiným způsobem vytápění, tak

způsob současného vytápění objektu (tuhá a kapalná paliva, zemní plyn)

instalovaný výkon stávajícího zdroje (pokud se nejedná o lokální topidla)

roční spotřeba stávajícího paliva
umístění PS, nebo napojovacího místa v objektu,
charakteristiku objektu z hlediska budoucího účelu (byty, kanceláře, služby, výroba), vytápěná plocha (m2), příp. vytápěný
prostor (m3), požadované parametry dodávky tepelné energie,
předpokládaný termín zahájení odběru tepla, příp. časový harmonogram náběhu spotřeby.
OÚ PT prověří reálnost připojení budoucího odběru či rozšíření stávajícího odběru zákazníka na SZTE, zajistí interní technickoekonomické posouzení napojení včetně rozpočtových nákladů a vyhodnocení ekonomické rentability investice. Na základě
výsledků tohoto posouzení pak stanoví vyplývající podmínky a předloží zákazníkovi nebo jeho zástupci ucelenou nabídku PT.
Nabídka bude obsahovat:

potvrzení o reálnosti připojení budoucího objektu zákazníka na SZTE - závazný příslib PT na zajištění požadované
dodávky tepla v místě, množství a čase,

předběžný návrh technického řešení, popř. jeho varianty včetně napojovacího místa a parametrů teplonosného média,

stanovení případného podílu PT na investičních nákladech zákazníka,

kontaktní útvary a osoby PT, oprávněné jednat se zákazníkem v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby SZTE,

doplňující informace, vyplývající či navazující podmínky realizace, nabídka souvisejících služeb, stanovení dalšího
postupu,

informační a propagační materiály PT.
Pokud bude nabídka PT technicky a časově reálná, pro zákazníka a PT ekonomicky přijatelná, bude navazovat smluvní
jednání.
2.2.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie a Smlouvy o zhotovení tepelné
přípojky
OÚ PT předloží zákazníkovi návrh textu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie (dále jen SOBS) a
Smlouvy o zhotovení tepelné přípojky a předávací stanice (dále jen SOP), případně další smlouvy, které obsahují veškeré
identifikační, technické, časové, cenové, sankční a právní náležitosti, související s připravovaným odběrem tepelné energie ve
vazbě na vložené investiční prostředky. V případě potřeby bude PT jednotlivé části SOBS a SOP i případné úpravy se
zákazníkem konzultovat.
Vzhledem k tomu, že v převážné většině případů staveb SZTE jsou tyto stavby situovány na pozemcích či v budovách jiných
vlastníků, je nutné současně s uzavřením SOBS a SOP řešit zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s budoucím
zápisem do katastru nemovitostí. V souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. bude v SOBS uvedena forma a způsob
zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích či v budovách zákazníka. Na pozemcích či v budovách jiných dotčených
vlastníků je souběžně se SOBS uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene.
SOBS a SOP se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích s platností originálu, kdy dva výtisky obdrží zákazník (dle SOBS jako budoucí
odběratel) a dva PT (dle SOBS jako budoucí dodavatel). Účinnosti nabývá SOBS a SOP současně dnem podpisu obou
smluvních stran. Nedílnou přílohou SOBS jsou Obchodní podmínky a cenová pravidla PT, tyto Podmínky a doklad o
oprávněnosti podepisujících osob – zástupců smluvních stran.
Okamžikem podpisu SOBS a SOP ze strany zákazníka i PT se tyto stávají právně závazné a jejich plnění vymahatelné včetně
práva uplatnění případných škod, vzniklých odstoupením některé ze smluvních stran od plnění SOBS. Obecně se SOBS
uzavírá v souladu s ustanovením § 1785 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Obě strany, zákazník i
PT, nadále postupují dle ustanovení SOBS a SOP a zahájí přípravu realizace té části tepelného zařízení, kterou pokrývají svým
investičním nákladem.
2.3.
Projektová příprava a schvalovací řízení investiční akce tepelného zařízení
U převážné většiny nově připravovaných investičních akcí, souvisejících s vybudováním přípojky na SZTE pro objekt zákazníka,
se zákazník a PT podílí různou měrou na celkových investičních nákladech. Podíl PT vyplývá z ekonomického vyhodnocení
rentability investiční akce. Podíl zákazníka (budoucího odběratele tepla) na nákladech na vybudování přípojky PT (budoucího
dodavatele tepla), vyplývá z jejich vzájemné dohody.
V praxi jsou možné tyto varianty:

veškeré související investiční náklady nese zákazník,

PT investuje výstavbu primární horkovodní (teplovodní) přípojky, zákazník předávací stanici a vnitřní tepelné zařízení v
objektu,

PT investuje primární horkovodní (teplovodní) přípojku i předávací stanici a zákazník pouze vnitřní (sekundární) tepelné
zařízení v objektu,

v individuálních případech jsou výjimečně možné i jiné varianty vzájemného vztahu (odkoupení tepelného zařízení po
realizaci, pronájem apod.).
Zpravidla si zákazník i PT projekčně i realizačně zajišťují ty části tepelného zařízení, které jsou předmětem jejich investičních
nákladů.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 2 z 20
Výjimečně může tuto činnost zajistit pro PT i zákazník v rámci projektové přípravy a schvalovacího řízení vlastní stavby
budoucího objektu.
Zákazník si zajistí pro svoji část investiční akce tepelného zařízení zpracování všech stupňů projektové dokumentace, vyjádření
příslušných organizací dle stavebního zákona a předepsaná stanoviska veřejnoprávních institucí. Závazný rozsah projektové
dokumentace k veřejnoprávnímu řízení je uveden v zákoně č.183/2006 resp. v jeho prováděcích předpisech. V projektové
dokumentaci musí být specifikováno předávací místo – rozhraní mezi tepelným zařízením zákazníka a tepelným zařízením PT.
Před podáním žádosti o příslušný stupeň veřejnoprávního řízení předloží zákazník či jím zplnomocněná osoba (projektant,
investor) PT odpovídající stupeň projektové dokumentace k projednání a odsouhlasení. Žádost s dokumentací doručí zákazník
či jeho pověřený zástupce poštou nebo osobně zásadně vždy do podatelny PT v přízemí administrativní budovy PT v Praze 7,
Partyzánská 1/7.
PT nejpozději do 30 dnů od podání žádosti vydá k předložené projektové dokumentaci závazné stanovisko. Technické či
organizační připomínky PT k projektové dokumentaci, které nepřekračují ustanovení platných předpisů a norem, je zákazník
povinen respektovat a projektovou dokumentaci upravit.
Na základě tohoto vyjádření vydá PT souhlas s realizací a stává se tak účastníkem veřejnoprávního řízení na stavbu zákazníka.
PT jako neopominutelný účastník veřejnoprávního řízení se těchto řízení účastní a má právo uplatňovat připomínky. Před
nabytím právní moci rozhodnutí se příslušnému územnímu či stavebnímu úřadu vyjadřuje k přípustnosti stavby. V zájmu
hladkého průběhu projektových prací a schvalovacího řízení je proto vhodné, aby zákazníkův projektant konzultoval technické
řešení projektu s PT již v průběhu jeho zpracování.
K realizaci lze přistoupit na základě územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí nebo pravomocného
stavebního povolení, resp. ohlášení stavby. Postup při projektování a realizaci staveb SZTE, rozsah dozoru stavby ze strany
PT, uvedení do zkušebního provozu, rozsah zkoušek a přejímacího řízení včetně souvisejících dokladů, výchozích revizních
zpráv, protokolů a dokumentace je předmětem samostatné kapitoly těchto Podmínek.
2.4. Standardy technické dokumentace
2.4.1.
Obsah zpracovávané dokumentace
Dokumentace budou vždy zpracovány v papírové (tištěné) a elektronické (digitální) podobě v pro PT kompatibilním formátu.
Provedení dokumentací jednotlivých investičních projektů bude přiměřeně přizpůsobeno rozsahu, náročnosti technického řešení
a rozsahem zásahů do práv třetích osob.
Výkresová část dokumentace musí splňovat požadavky platných ČSN. Věcný obsah dokumentace musí splňovat požadavky
platné legislativy (aktuální znění zákona 183/2006 – Stavební zákon a vyhlášky 499/2006Sb. – o dokumentaci staveb).
Dokumentace musí být opatřena identifikačními údaji, zejména pak:

Daty zakázky (číslo a název zakázky, smlouvy, objednávky, projektu, …)

Daty dodavatele (zhotovitele) – obchodní název, adresa, IČO, jméno projektanta …

Název zařízení

Stupeň projektu
Předlohy
formátů
pro
zpracování
dokumentace
jsou
k dispozici
na
internetových
stránkách
PT.
:http://www.ptas.cz/partneri/sablony-ke-stazeni-cad/
2.4.2
Média
Elektronické podoby dokumentace budou předávány a přebírány pouze na médiích CD-R 700MB, nebo DVD±R 4,9GB.
2.4.3
Elektronické formáty dokumentace
Typ dokumentu
Formát
Předávací protokoly, doklady o zárukách, kolaudační rozhodnutí,
stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy, revizní
zprávy, protokoly o zkouškách, protokoly o testech a kontrolách
jakosti (atesty materiálů, apod…) a ostatní dokumenty opatřené
razítky či podpisy,
dokumentace historicky pořízená pouze v listinné podobě
*.TIF v rozlišení 400DPI
technické a průvodní zprávy, specifikace materiálu a náhradních
dílů (rozpiska), rozpočty, návody k obsluze, doporučení pro další
provoz a další
Výkresová dokumentace
číselníky KKS
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Microsoft Office (Word a Excel)
formát AutoCAD 2000 a vyšší (*.DWG), zdrojový
styl textu Romans.shx, Arial.shx, Courier.shx
Databáze - Microsoft Excel
Stránka 3 z 20
Výkresová část - formát *.DWG v samostatných
hladinách členěných na KKS část stavební, KKS
část strojní, KKS část elektro a KKS část MaR
digitální fotografie
2.4.4
*.JPG
Členění dokumentace
Základní členění dokumentací bude provedeno dle:
 klasifikace CZ-CC u stavebních děl,
 klasifikace CZ-CPA u movitých věcí a souborů movitých věcí,
2.5
Standardy přípravy a realizace
Projektová příprava
2.5.2
RTZ lze realizovat podle schválené projektové dokumentace na základě:

územního souhlasu

pravomocného územního rozhodnutí

pravomocného stavebního povolení

ohlášení
2.5.3
Realizace
Realizace stavby tepelného zařízení musí být prováděna přesně podle odsouhlasené prováděcí projektové dokumentace a v
souladu s platnými normami a předpisy.
Zákazník (investor stavby) si vyžádá přítomnost zástupce PT (správce příslušné oblasti nebo zástupce odboru investic PT) při
následujících etapách výstavby:

při tlakových zkouškách jednotlivých úseků a zařízení stavby, v jejímž rámci se provádí vizuální (popř. defektoskopická)
kontrola svarů, jejich značení, atd.

při kontrole nátěrů nebo po provedení napěnění předizolovaného potrubí

při kontrole provedení tepelných izolací, resp. zapěnění spojů u předizolovaného potrubí

u kanálového provedení stav vyčištění kanálu před zaklopením a stav izolací proti zemní vlhkosti

u předizolovaného potrubí kontrola pískového lože před zásypem zeminou a jeho předepsaného zhutnění

při kontrole stavu funkčnosti výstražného systému

podle potřeby v průběhu výstavby si zástupce dodavatele tepla vyžádá účast k dalším kontrolám (např. nastavení předpětí
kompenzátorů, ochrana proti bludným proudům)

při topné zkoušce předávací stanice a vnitřního připojovaného objektu

při odstavení potřebné části rozvodů za účelem připojování nového zařízení

při komplexním vyzkoušení
Změny při realizaci stavby
V průběhu realizace stavby může dojít ze strany investora (odběratele) k požadavku na změny technického řešení projektu,
lhůty výstavby, zahájení odběru tepla, atd. Veškeré tyto změny musí být projednány s OÚ PT, který si případně vyžádá nové
vyjádření správce oblasti, resp. dalších odborných útvarů PT. Tyto změny musí být zaznamenány ve stavebním deníku.
Stavební deník musí být průběžně veden a oboustranně kontrolován pověřenými zástupci PT a zákazníka (investora).
2.5.4
Stavební připravenost pro realizaci zařízení v případě, že investorem je PT
Obecná stavební připravenost pro montáž předávací stanice:

stavebně dohotovená místnost přibližně čtvercového půdorysu užitné plochy 30 m2 pod uzamčením, s podlahou
z betonové mazaniny opatřené nátěrem, vyspádovanou do provozuschopné podlahové vpusti, s větracím okénkem,
s odtahovým ventilátorem, s osvětlením s vypínačem, s dveřmi s předepsanou požární odolností,

přívod pitné vody měřený fakturačním vodoměrem

přívodní pětižilový kabel 380 V/32 A a přívod 230 V s plombovatelným jističem pro fakturační měřidlo,

zřízené elektroměrové fakturační místo v Budově, včetně osazení elektroměru, kde odběratelem bude PT

připojovací potrubí sekundárních rozvodů vytápění, teplé vody a případně vzduchotechniky.
Obecná stavební připravenost pro stavbu přípojky:

volná plocha o šířce 5 m na každou stranu od osy přípojky

terén v místě vedení přípojky bude s definitivní niveletou (případně možnost položení tepelné přípojky do země tak,
aby po definitivní úpravě povrchu bylo zajištěno krytí tepelné přípojky 90 - 100 cm)
2.6
Uvedení do provozu a užívání
2.6.1
Uvádění do provozu
Do provozu může být uvedeno pouze takové zařízení, které je schopné bezpečného provozu a jehož uvedení do provozu je
v souladu s platným stavebním zákonem a současně je zajištěno měření dodávek tepelné energie a je uzavřena smlouva o
dodávce tepelné energie.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 4 z 20
Před uvedením do provozu je nutné provést kontroly a zkoušky a doložit potřebné doklady a dokumenty, zejména:

Kontrola zařízení před topnou zkouškou
Správce oblasti (dozor PT) potvrdí v průběhu přejímacího řízení (investorovi nebo provádějící odborné firmě) souhlas s
připojením zařízení na tepelnou síť. Zároveň zkontroluje následující doklady a skutečnosti:

prohlášení o shodě na zabudované materiály

protokoly o kontrole jakosti svarových spojů

revizní knihy tlakových nádob

revizní zprávu pro elektro zařízení a MaR

kontrolu stavu a úplnosti měření tepla, měření doplňovací vody, odečty stavu měřidel

kontrolu stavu tepelných izolací

kontrolu funkce řídícího a výstražného systému

protokol o tlakových zkouškách připojovaného zařízení

kontrolu proplachu, resp. profuku (pára) potrubních systémů a nově připojovaného zařízení

protokoly o komplexním vyzkoušení

komplexnost značení potrubí a zařízení

u parního vakuovaného předizolovaného potrubí protokol o elektrojiskrové zkoušce stavu izolace proti zemní vlhkosti
vnější trubky

Provedení topné zkoušky
Způsob provedení topné zkoušky stanoví PT jako dodavatel tepla po dohodě s dodavatelem technologie. Po provedení topné
zkoušky sepíše zhotovitel o jejím průběhu a výsledku protokol. V rámci topné zkoušky se provádí kontrola projektovaných
parametrů, seřizování hydrauliky okruhů a připojeného zařízení. Současně probíhají komplexní zkoušky silových okruhů elektro
a funkčnost systémů MaR. Je prováděno odstraňování zjištěných závad. Zkoušku provádí dodavatel technologie, PT provádí
kontrolu. Zjištěné závady jsou pak rozděleny na ty, které brání provozu (musí být odstraněny ihned) a nebránící provozu - zde
se určí termíny na jejich odstranění.
2.6.2
Uvedení do trvalého provozu
Před uvedením zařízení do trvalého provozu předloží investor následující doklady, které budou dále archivovány u majitele
zařízení a u správce příslušné oblasti výrobního úseku PT:

Pro liniové stavby:

protokol o předání a převzetí stavby

územní souhlas nebo pravomocné územní rozhodnutí nebo pravomocné stavební povolení resp. souhlas
stavebního úřadu s ohlášením stavby

kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí (pokud byly pro stavbu vydány)

originál stavebního deníku

protokol o hutnění zeminy

souhlasy všech dotčených správců sítí se záhozem

protokol o ekologické likvidaci stavebních zbytků

doklady o předání pozemků jejich vlastníkům dle Katastru nemovitostí

protokol o tlakové zkoušce

protokol o kontrole systému zjišťování netěsností včetně revize a schéma skutečného zapojení

protokol o kalibraci optochráničky

protokol o proměření sdělovacího kabelu

prohlášení o shodě na zabudované materiály

osvědčení a návody k jednotlivým výrobkům a zařízením

kompletní svarová dokumentace včetně protokolu o RTG svarů – min. 10 % (u parního potrubí 100 %)

projektová dokumentace skutečného provedení 2x tištěná, 1 x digitální zpracování

geodetické zaměření skutečného provedení stavby 2 x tištěné, 1 x digitální zpracování

potvrzení o předání geodetického zaměření na ÚRM hl.m. Prahy

doklad o ověření geodetického zaměření specializovanou geodetickou firmou

smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena, kde je jako oprávněná strana PT

geometrické plány pro zápis věcných břemen do katastru nemovitostí

Pro předávací stanice:

protokol o předání a převzetí stavby

územní souhlas nebo pravomocné územní rozhodnutí nebo pravomocné stavební povolení resp. souhlas
stavebního úřadu s ohlášením stavby

kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí (pokud byly pro stavbu vydány)

originál stavebního a montážního deníku

protokol o ekologické likvidaci stavebních zbytků

doklady o předání dotčených nemovitostí vlastníkům

protokol o měření hluku

protokol o tlakové zkoušce

protokoly o topné zkoušce

protokol o zaregulování předávací stanice a o odzkoušení havarijních stavů

výchozí revizní zprávy elektro a MaR, příp. hromosvod

pasporty tlakových nádob

prohlášení o shodě na zabudované materiály a zařízení

osvědčení a návody k jednotlivým výrobkům a zařízením

návod k obsluze stanice včetně MaR
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 5 z 20





kompletní svarová dokumentace
projektová dokumentace skutečného provedení včetně kódů KKS 2 x tištěné, 1 x digitální zpracování
komunikační SW na CD nosiči včetně poskytnutí práv k jeho užívání
smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena, kde je jako oprávněná strana PT
zákres půdorysu předávací stanice pro zřízení věcného břemene
Doklady se předávají v originále příp. jako ověřené opisy nebo fotokopie.
Na základě kolaudačního souhlasu, případně oznámení o užívání stavby, lze uvést zařízení do provozu. Zákazník (investor,
příp. jím zplnomocněná osoba) uzavře před zahájením provozu s PT Smlouvu o dodávce tepelné energie. Bude-li PS v majetku
PT, resp. bude-li PT provozovat cizí PS na základě smlouvy, budou klíče od prostor nutných k obsluze a údržbě zařízení, popř.
prostory s technologií osazeny systémem jednotného univerzálního zámku PT. Pokud nebude zařízení provozováno
dodavatelem tepla PT a zařízení je rozvodným tepelným zařízením, předloží budoucí provozovatel licenci na rozvod tepelné
energie a doklad o zaškolení obsluh. Podmínky pro vstup PT do objektu PS budou smluvně upraveny.
Provozní předpisy se zpracovávají na základě projektové dokumentace a zpracovává je dodavatel investora. Provozovatel
tepelného zařízení upravuje provozní předpis na základě topných zkoušek, komplexního vyzkoušení a skutečností z provozu
zařízení.
2.6.3
Užívání díla
Do užívání pak může být uvedeno pouze dokončené dílo nebo jeho část schopná samostatného užívání a jsou splněny
podmínky, že:

dílo (nebo jeho část) je schopno bezpečného provozu

dílo (nebo jeho část) bylo objednatelem převzato tzn. že přešlo do jeho vlastnictví

na dílo-stavbu byl vydán kolaudační souhlas, případně bylo prokazatelně oznámeno užívání stavby nebo bylo příslušným
stavebním úřadem vydáno povolení k předčasnému užívání dle § 123 zákona 183/2006 Sb.
2.7 Uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie
V termínu, uvedeném v SOBS, se PT a zákazník dohodnou na konkrétním termínu uzavření Smlouvy o dodávce tepla (dále jen
SOTE). Zákazník se dostaví do OÚ PT, kde s ním příslušný referent PT zkonzultuje technicko-ekonomické náležitosti,
předepsané příslušnými částmi SODTE a převezme od něj související doklady. Pokud není dohodnuto jinak, jsou v SODTE
respektována ustanovení, uvedená v SOBS. Pro účel sepsání SODTE předloží zákazník následující doklady a dokumenty:

u novostavby Nemovitosti, resp. nově budované předávací stanice kolaudační souhlas (pokud se ke stavbě vydává)

pokud nebude Nemovitost dokončena tak, aby mohla být užívána jako celek, předložit povolení k předčasnému užívání dle
§ 123 zákona 183/2006 Sb., vydané příslušným stavebním úřadem,

tepelnou bilanci skutečného provedení odběratelského tepelného zařízení (technickou zprávu), kde bude uveden tepelný
příkon v kW a roční odběr tepla v GJ, resp. v MWh (v případě, že investorem předávací stanice je dodavatel, pak ještě
rozdělení tepelné bilance na ústřední vytápění (ÚV), teplou vodu (TV), vzduchotechniku (VZT), příp. technologickou
spotřebu),

v případě smíšeného odběru rozdělení vytápěné plochy na charakter bytový a nebytový,

prohlášení Budoucího odběratele o tom, že odběrné tepelné zařízení je vybudováno v souladu se zadanými technickými
parametry Budoucího dodavatele a že je schopné bezpečného a trvalého provozu,

výpis z katastru nemovitostí (či jiný doklad o vlastnictví objektu odběratele), případně doklad o oprávnění k užívání objektu,

výpis z obchodního rejstříku (OR), živnostenského rejstříku (RŽP), nebo výpis z registru ekonomických subjektů (RES),

bankovní spojení, číslo účtu,

osvědčení o registraci u plátců daně (DIČ),

jméno, příjmení, titul a funkci osoby, oprávněné za Budoucího odběratele podepisovat SODTE (popř. plnou moc), není-li
SODTE uzavírána s fyzickou osobou,

zasílací adresy pro faktury, smlouvy, oznamování odstávek apod., telefonní spojení, FAX, e-mail, kontaktní osoby pro
jednání
OÚ PT připraví čistopis SODTE v potřebném počtu výtisků, za PT (strana prodávající) opatří čistopis podpisem oprávněného
zástupce PT a odešle k podpisu zákazníkovi.
Přílohou SoDTE jsou

obchodní a technické podmínky dodávky tepelné energie,

návrh odběrového diagramu,

návrh dohody o splácení záloh.
Po potvrzení návrhu SODTE včetně příloh ze strany zákazníka a navrácení do OÚ PT a po ověření technické připravenosti
tepelného zařízení zákazníka lze zahájit odběr tepelné energie.
3
TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY
3.1 Úvodní ustanovení – účel
Technické připojovací podmínky (dále jen TPP) stanovují závazné standardy pro navrhování, realizaci a užívání rozvodných
tepelných zařízení společností Pražské teplárenské a.s. (dále jen „PT“) a Teplo Neratovice, spol. s r.o. Zároveň specifikuje
technické podmínky pro připojení a provoz, popř. rekonstrukci tepelných zařízení, která budou nebo již jsou napojena na vodní
nebo parní primární či sekundární tepelné sítě soustav zásobování tepelnou energií provozovaných PT.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 6 z 20
3.2 Rozsah platnosti
TPP jsou závazné:

Pro projektanty a zhotovitele díla, jejichž předmětem činnosti je technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého
majetku, nebo pořízení nového dlouhodobého majetku PT.

Pro investora stavby, jehož záměrem je RTZ následně předat do vlastnictví PT nebo jen do provozování PT. Investor
musí být ze strany PT o jeho závaznosti informován.
Ustanovení pokynu jsou doporučující:

Pro ostatní provozovatele tepelných zařízení, kde PT působí v roli dodavatele média. Pro napojení na SZTE musí
RTZ bezpodmínečně splňovat technické a bezpečnostní normy pro provozování tepelného zařízení.
Dále TPP stanovují zajištění nezbytných funkčních návazností všech prvků soustavy zásobování tepelnou energií, i když jsou
některé části soustavy ve vlastnictví třetích osob, nebo provozovány jinými subjekty. Tyto TPP nenahrazují platné normy,
technické náležitosti či jiné předpisy, ale pouze je doplňují podle zvyklostí PT. Zaměstnanci a útvary PT musí být tyto TPP
vykládány a naplňovány v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména o ochraně hospodářské soutěže
a zadávání veřejných zakázek.
3.3 Definice zkratek
MT – měřidlo tepla
PS – předávací stanice
RTZ – rozvodná tepelná zařízení (sestávající z tepelných sítí a předávacích stanic)
ŘS – řídící systém
SODTE – smlouva o dodávce tepelné energie
SV – studená voda
SZTE – soustava zásobování tepelnou energií
TDS – technický dozor stavebníka
TS – tepelná síť
TV – teplá voda
ÚT – ústřední topení
3.4 Standardy technologií RTZ
3.4.1 Obecná pravidla
Připojovacím místem může být pouze RTZ (rozvodné tepelné zařízení) v majetku PT, nebo v nájmu PT.
Způsob připojení vždy respektuje místní provozní podmínky (kvalitativně kvantitativní parametry teplonosného média).
Objekt připojovaný na SZTE je možné podle místních podmínek připojit na:
primární horkovodní nebo teplovodní síť
primární parovodní síť
sekundární dvoutrubkový teplovodní rozvod (s decentralizovanou přípravou TV)
sekundární čtyřtrubkový rozvod (s centralizovanou, popř. decentralizovanou přípravou TV)
sekundární šestitrubkový rozvod, tj. v případě, kdy ekvitermně regulovaná voda pro ÚT nevyhoví svými parametry pro
technologické odběry, např. vzduchotechniku, je nutné předem projednat s dodavatelem tepla PT.
Místo a způsob připojení určí s ohledem na technické možnosti a ekonomii dodávky tepla obchodní úsek ve spolupráci se
správcem příslušné oblasti. Zpracovatel projektové dokumentace musí zajistit odsouhlasení všech stupňů PD se správcem
příslušné oblasti. Dokumentace budou vždy zpracovány v papírové (tištěné) a elektronické (digitální) podobě. Provedení
dokumentací jednotlivých investičních projektů bude přiměřeně přizpůsobeno rozsahu, náročnosti technického řešení,
ustanovením Stavebního zákona vč. jeho prováděcích vyhlášek a rozsahu zásahů do práv třetích osob.
Opravy RTZ jsou zajišťovány tak, aby odstranění poruchového stavu včetně souvisejících činností (napouštění, vypouštění,
uvedení do provozu) bylo od nahlášení tohoto stavu provedeno do
 12 hodin u tepelných sítí
 4 hodin u základních komponentů předávacích stanic (teplosměnná plocha, čerpadla)
3.4.2 Technické podmínky
Stanovení potřeby tepelné energie
Potřeba tepelné energie na vytápění
Výpočet potřeby tepla na vytápění se provádí dle ČSN EN 12 831 a ČSN 73 0540.
Otopné zařízení je nutné dimenzovat na celodenní nepřerušovaný provoz. Odběratel tepelné energie nahlásí potřebný tepelný
příkon PT, který je podložen výpočtem potřeby tepelné energie a výpočtem hodnot součinitelů prostupu tepla “U“. Hodnoty
„U“ musí odpovídat skutečnému provedení vytápěného objektu. Další přirážky, které nejsou uvedeny v normě nebo
neodpovídají danému způsobu vytápění, jsou nepřípustné.
Potřeba tepelné energie pro přípravu TV
Potřeba tepelné energie pro přípravu TV se stanoví dle ČSN 06 0320. Variantně lze pro PS pouze s bytovým charakterem
odběru s čistě průtočným ohřevem stanovit maximální příkon pro ohřev TV podle vztahu:
Qmax=29,78*
N
kde N=počet bytů
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 7 z 20
Potřeba tepelné energie pro vzduchotechnická zařízení
Potřeby tepelné energie pro účely vzduchotechniky a klimatizace se stanoví dle ČSN EN 12831.
Tepelná ztráta větráním se uvažuje pouze u podtlakových systémů. U přetlakových systémů je již obsažena v teple potřebném
na ohřátí čerstvého (primárního) vzduchu.
Ostatní potřeby tepelné energie
U dalších připojovaných technologických zařízení se potřeba tepla vykazuje samostatně.
Teplonosné médium v soustavách zásobování tepelnou energií PT
Ve vodních a parních tepelných sítích PT je voda, resp. pára upravena podle ČSN 07 7401.
Voda:
teplota primární vody
=
max.
provozní
(výpočtové hodnoty
při tv=-12°C)
PH
obsah P2O5
alkalita p
siřičitany
Podle oblasti:
teploty horká voda - přívod: zima 130°C (léto 90°C)
teplá voda - přívod: zima 110°C (léto 80°C)
požadavek PT: Celková zpátečka primáru musí být vychlazena na teplotu max. o 4°C vyšší,
než je teplota zpátečky ohřívaného média odběrného zařízení. Maximálně možná teplota
zpátečky primáru z odběrného zařízení je 70°C.
min. 8,5
max. 5 až 15 mg/l
0,5 až 1,5 mmol/l
10 až 40 mg/l
Odběr primární oběhové vody pro napouštění a doplňování odběratelského zařízení v předávacích stanicích v majetku PT musí
být měřený. V předávacích stanicích, které nejsou v majetku PT, musí být odběr primární vody pro napouštění a doplňování
odběratelského zařízení rovněž měřený a zároveň technické parametry řešení dopouštění schváleny správcem příslušné
oblasti.
Pára:
pára o tlaku v rozsahu
teplota páry v rozsahu
entalpie páry
do 1,4 MPa
do 220 °C
dle umístění PS v rozvodu
Konkrétní parametry páry na jednotlivých parních zdrojích stanoví manažer daného zdroje.
Vratný kondenzát:
Musí splňovat tyto parametry:
teplota
tvrdost
vodivost
tepelný obsah
max. 70 °C
0,01 mval/l
 nebo = 15 S/cm
podle umístění PS v rozvodu a podle teploty vychlazení
Výpočtové parametry
Max. provozní tlak horkovodní sítě je 2,5 MPa, teplovodní sítě pak 1,6 MPa. Veškerá zařízení na primární straně nutno proto
navrhnout u horkovodů nejméně na PN 25, u teplovodů na PN 16. Výpočtové parametry páry u parní sítě jsou v rozsahu 0,3 až
1,4 MPa. Veškerá zařízení v primární parní síti navrhnout nejméně na PN 40. Navrhované tlakové poměry v sekundární síti
musí respektovat konstrukční tlaky napojovaného otopného systému (běžné konstrukční tlaky ÚT – 0,6 MPa, TV – 1,0 MPa).
Kompenzace potrubí
Kompenzace potrubí u kanálových rozvodů se předpokládá přirozenými kompenzačními útvary „L“, „Z“, které vycházejí z vedení
trasy, popřípadě osazení „U“ kompenzátorů. Rovněž je možné ve složitých případech použít kloubové kompenzátory. U
horkovodních soustav vedených v kolektorech, nebo v průchozích kanálech lze použít také jednovrstvé axiální kompenzátory. U
předizolovaného potrubí je upřednostněno použití přirozených kompenzačních útvarů „L“, „Z“ a tepelného předepnutí potrubí
s použitím jednočinných kompenzátorů, popřípadě tepelného předepnutí potrubí v otevřeném výkopu. Použití standardních
osových kompenzátorů je v zákopovém provedení nepřípustné. V dokumentaci je nezbytné uvést požadované předpětí či
základní polohu kompenzátorů a kompenzujících útvarů. U potrubních rozvodů z předizolovaného potrubí není dovoleno
osazovat „U“ kompenzátory.
Tepelná izolace
Přívodní a vratné potrubí v tepelných rozvodech musí být izolováno odděleně a mít tepelnou odolnost odpovídající max.
možným teplotám, které se mohou v systému vyskytnout. Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie, vnitřní rozvod
tepelné energie pro vytápění, technologické účely a pro rozvod teplé vody musí splňovat „Vyhlášku č. 193/2007 MPO“. Musí
být chemicky neutrální a ve vlhkém stavu nesmí izolace způsobovat korozi potrubí. V kanálovém neprůlezném provedení je
potrubí opatřeno izolací z minerální plsti s vnější ochranou z hliníkové fólie. Oplechování tepelné izolace musí být provedeno v
průlezných a průchozích kanálech, v kolektorech a ve všech jímkách. Rovněž při nadzemním vedení potrubních rozvodů musí
být tepelná izolace chráněna oplechováním.
Konzervace potrubních rozvodů mimo provoz
Pro konzervaci potrubních rozvodů, které nejsou po dokončení výstavby uvedeny do provozu, musí být použita konzervace
inhibitory koroze. Tato konzervace musí být aplikována na potrubní rozvody v rámci výstavby potrubních tras. Potrubní rozvod,
který není při výstavbě napojen na odběratele, musí být na začátku tohoto úseku osazen uzavírací armaturou. Metodika
konzervace neprovozovaných potrubních rozvodů se řídí dle přílohy č. 6.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 8 z 20
3.4.3 Tepelné sítě
3.4.3.1 Materiálový standard tepelných sítí
horko- a teplo- vodní potrubí
parní potrubí
kondenzátní potrubí
potrubí rozvodu TV a cirkulace
ocel třídy 11
ocel třídy 11
ocel třídy 17
ocel třídy 17
3.4.3.2 Standardy provedení a umístění tepelných sítí
Provedení tepelné sítě lze realizovat buď bezkanálovou technologií (předizolované potrubí) nebo klasickým způsobem
(nadzemní vedení, kanálové neprůlezné, průlezné či průchozí provedení nebo kolektorový způsob provedení). U potrubních
rozvodů vybudovaných jiným subjektem, které zůstanou v jeho vlastnictví, musí být s ohledem na provozování RTZ ošetřeny
vlastnické vztahy smluvně a to následovně. Potrubní rozvody musí být ve vlastnictví PT až po první uzavírací armaturu od místa
napojení zařízení na rozvody PT, včetně této armatury. Uzavírací armaturu je nutné vysadit co nejblíže k místu napojení na
zařízení PT. Každá tepelná přípojka musí být samostatně odstavitelná. V případě vysazení nové odbočky na stávající přípojku
je nutné vysadit i uzavírací armaturu za nově vysazenou odbočkou.
Pro pokládání tepelných sítí s uložením potrubí vedle sebe platí zásada položení přívodního potrubí vždy vpravo ve směru toku
média a pro vedení nad sebou je přívodní potrubí nahoře.
Primární rozvod teplonosného média je vždy veden prostorem mimo budovy. PS napojena na tento rozvod musí být umístěna u
vnější obvodové zdi napojovaného objektu. V případech, kdy závažné technické důvody neumožňují umístit předávací stanici
za obvodovou zeď objektu a potrubí je vedeno vnitřními prostorami budov, je nutné provést takové stavební úpravy, které
umožní bezpečný provoz horkovodního potrubí. Musí být jednak zajištěna bezpečnost vnitřních prostor, kterými potrubí
prochází, a jednak musí být zajištěna ochrana majetku PT a zdraví osob pohybujících se v tomto prostoru. Do obytných prostor,
prostor s trvalým pobytem osob, prostor hygienického charakteru a prostor s trvalou obsluhou nelze horkovodní potrubí
v žádném případě instalovat.
Předizolované potrubí je uloženo zásadně vedle sebe v pískovém loži, které je součástí zařízení a musí být opatřeno ochrannou
tkaninou – geotextílií s minimální propustností 1,5-2,0/103 l/ms a plošné hmotnosti 350 g/m 2. Přívodní a vratné potrubí musí být
označeno zelenou výstražnou fólií. Vzorový příčný řez uveden v příloze č. 1.
Předizolované potrubí musí být vybaveno systémem detekce netěsnosti a lokalizace poruchy (kontrolní systém NORDIC).
Kontrolní systém musí být vždy vybaven vyhodnocovacím zařízením umístěným ve stanici nebo v prostoru měření dodávky
tepelné energie. V případech, kdy je dostupný komunikační systém, je možné připojit signalizační výstupy na tento systém.
V případech, kdy nelze detekční systém ukončit v místě s elektrickým zdrojem, musí být detekční systém ukončen v koncových
krabicích s možností připojení mobilního vyhodnocovacího přístroje.
Při osazování uzavíracích armatur na primárních horkovodních redistribučních páteřních trasách PTS, to znamená trasy
propojující jednotlivé tepelné zdroje (TŘ, TMA, TMI, Krč a Holešovice), musí být při výměně, popřípadě při osazení nových
armatur použity takové armatury, které splňují co nejlepší technicko ekonomické parametry a respektují průtokové součinitele
(Kv) stávajících armatur.
Vynucené přeložky potrubních rozvodů PTS musí být provedeny stejnou technologií jako je stávající překládaný potrubní
rozvod. Pouze v případech, kdy přeložka potrubního rozvodu navazuje na potrubní rozvod, který je proveden jinou technologií
než je překládaný úsek, je možné použít pro přeložku technologii navazujícího úseku.
3.4.3.3 Primární vodní tepelné sítě
a)




Podzemní vedení – kanálové provedení.
Vypouštění teplonosného média z potrubních rozvodů musí být umístěno v ovládací šachtě a musí být pouze
v gravitačním provedení. Veškerý objem vypouštěného média musí být zchlazován ve zchlazovací soupravě na
požadovanou teplotu 40°C. Takto zchlazenou vodu je možné vypouštět do kanalizace, nebo do sběrné jímky
s následným přečerpáním do nejbližší kanalizační vpusti. Způsob vypouštění topného média buď do kanalizace,
nebo do sběrné jímky, musí být určen na základě technických a ekonomických podmínek konkrétního řešení.
Sekční uzávěry musí být oboustranně těsnící.
Provedení nových odboček na klasickém kanálovém provedení musí být v bezprostřední blízkosti pevného bodu na
hlavním řadu. Odbočka musí být umístěna do odbočné šachty s uzavíracími armaturami, popřípadě s vypouštěním,
nebo odvzdušněním.
Potrubní kanál musí být před vstupem potrubí do objektu vystrojen plynotěsným uzávěrem.
b)
Podzemní vedení – bezkanálová technologie.

Při použití bezkanálové technologie musí dodavatel prací dodržovat technologické postupy dané výrobcem
předizolovaného potrubí a to nejen při projektování, ale zejména při montáži. Dodavatel musí být držitelem osvědčení
k montáži. Osvědčení vystavuje výrobce dané technologie.
Předizolované trasy teplovodního potrubí pokládat v provedení první izolační třídy (přívod a zpátečka). Předizolované
trasy horkovodního potrubí pokládat přívodní potrubí do DN 300 (včetně) v provedení druhé izolační třídy a zpětné
potrubí v provedení první izolační třídy. Pro dimenze nad DN 300 je volba izolační třídy odvislá od optimalizačního
výpočtu s tím, že druhá izolační třída na přívodním potrubí je minimální.
Vypouštění teplonosného média u bezkanálových potrubních rozvodů se řídí stejnými zásadami jako u kanálového
provedení.
Ovládací armatury nad DN 200 a veškeré doplňující prvky (např. ochoz na potrubí, vypouštění, apod.) umístit
zásadně do šachty.
Ovládací armatury do DN 200 (včetně) lze provést i jako zákopové, přičemž lze použít armatury v dimenzi do DN 125
bez přídavné mechanické převodovky a od DN 125 (včetně) do DN 200 s mechanickou převodovkou.
Minimální vzdálenost souběhu ostatních inženýrských sítí a stanovení ochranného pásma je měřena od ochranné
konstrukce (pískového lože).
Vysazování odboček technologií navrtáváním potrubí za provozu není jako trvalé řešení přípustné, jedná se pouze o
dočasné řešení. Dočasné řešení je povoleno do první plánované odstávky daného zařízení. Konečné řešení musí být
provedeno vysazením prefabrikované odbočky. V případě, že nelze vysadit prefabrikovanou odbočku, je nutné






Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 9 z 20








c)




vysadit odbočku při provozním odstavení potrubního rozvodu a odbočku v místě napojení na hlavní potrubní rozvod
zesílit zpevňujícím límcem, popřípadě osadit výkovek. Takto vysazená odbočka musí být rozměrově totožná
s prefabrikovanou odbočkou. Náklady na případné vysazení odbočky technologií navrtáváním za provozu musí být
stanoveny včetně nákladů na trvalé řešení odbočky.
Spojky potrubí musí být provedeny systémem dvojnásobně těsněného smrštitelného spoje, pokud technické řešení
nevyžaduje jiný kvalitativně lepší spoj.
Odvzdušňovací armatura musí být v provedení plně zaizolované armatury, popřípadě neizolovaná část v nerezovém
provedení.
Minimální hloubka uložení předizolovaného potrubí musí respektovat podmínky výrobce tohoto potrubí. Doporučená
hloubka uložení předizolovaného potrubí je do1 m od terénu k ose potrubí. V případě uložení potrubí ve vozovce je
minimální hloubka uložení měřena od spodku povrchové vrstvy vozovky (asfalt nebo beton). Maximální hloubka
uložení předizolovaného potrubí od terénu k ose potrubí je 2,5 m.
Na uzavírací armatury v zákopovém provedení není možné osazovat ochoz armatury rovněž v zákopovém provedení.
V případě nutnosti ochozu na uzavírací armatuře je nutné vybudovat ovládací šachtu.
Stacionární převodovka pro ovládání armatury musí být opatřena ochranným nátěrem proti vlhkosti (voděvzdorný
nátěr).
Vždy je nutné zvážit vliv chemických vlastností otopného média na vybraný materiál, který musí odpovídat svými
parametry teplotám a tlakům teplonosného média.
Odvzdušnění potrubí v zákopovém provedení musí být ze silnostěnného potrubí (dvojnásobná tloušťka stěny trubky).
V místě napojení na potrubní rozvod musí být provedeno zesílení napojení (zpevňující límec, popř. výkovek).
Provedení odvzdušnění a šachty pro odvzdušnění – viz Příloha č. 5.
Svislé etáže potrubí musí být řešeny s ohledem na vliv hmotnosti potrubí na dilatační polštáře uložené v lomech
potrubní trasy. Síly od hmotnosti etáže nesmí být přenášeny na spodní koleno etáže, ale musí být zachyceny jiným
způsobem (např. pevný bod). Krátké etáže musí být řešeny tak, aby nedocházelo k překročení max. povoleného
namáhání potrubí.
Nadzemní a pozemní vedení.
Provedení klasické s izolací z minerální plsti a vnější ochranou z ocelového plechu včetně ochranného nátěru proti
povětrnostním vlivům.
Tepelná izolace musí být opatřena protisněhovou ochranou.
Uzavírací armatury musejí být opatřeny obslužnou lávkou, nebo plošinou.
Lávky a plošiny pro obsluhu potrubí a armatur při výšce vyšší než 0,5 m nad terénem musí být opatřeny zábradlím.
3.4.3.4 Parní tepelné sítě

Parní trasy je možné realizovat z předizolovaného potrubí s komorovým vakuovaným systémem s ocelovou
plášťovou trubkou, nebo v provedení čtyřvrstvý kluzný systém-sendvič, popřípadě klasickým kanálovým provedením.

Spádování potrubí u páry min. 3 0/00 ..

V nejnižším místě parního rozvodu musí být umístěna odvodňovací souprava parního potrubí. Odvodnění parního
potrubí musí být zaústěno podle možností, buď do kondenzátního potrubí na trase (musí být vhodný materiál
kondenzátního potrubí), nebo musí být zavedeno do kondenzátního hospodářství v nejbližší předávací stanici.

Kondenzátní potrubí na parních soustavách v bezkanálovém provedení musí být navrženo z předizolovaného potrubí
s nosnou trubkou z materiálu tř. 17. Pevnostní návrh tohoto potrubí musí být proveden pro teplotu média do 130°C.
3.4.3.5 Sekundární tepelné sítě

není dovoleno používat přepouštění v objektech mezi přívodem a zpátečkou

není přípustné používat hydraulické vyrovnávače (anuloidy) jak v odběrném zařízení, tak v předávacích stanicích

provedení lze volit klasické kanálové nebo bezkanálové s použitím předizolovaného potrubí při dodržení stejných
příslušných technických standardů řešení platných pro primární tepelné sítě
3.4.3.6 Zabezpečení důležitých stavebních podzemních objektů RTZ
Důležité stavební podzemní objekty pro rozvod tepelného zařízení, jako jsou např. podzemní ražené štoly a významné páteřní
jímky je nutné monitorovat z pohledu havarijních stavů a neoprávněného vstupu do těchto prostor. Havarijní stav je dán
zaplavením prostoru, nebo přehřátím prostoru. Tyto parametry je nutné sledovat a přenášet na příslušné dispečerské
pracoviště. Řešení a monitorování havarijních stavů jednotlivých technologických celků musí být zapracováno ve všech
stupních projektové dokumentace. Detailní definice a charakter těchto objektů z pohledu stavebně technologického musí být
uvedeny v projektové dokumentaci. Na jejím základě bude vyprojektována část MaR. Navržené řešení musí být odsouhlaseno
správcem dané oblasti.
Seznam minimálního rozsahu akčních členů, měření, typu I/O do ŘS a info. o dálkových přenosech na dispečink je uveden
v následující tabulce:
Pol.
Název signálu
typ
1.
2.
3.
Čerpadlo 1-X chod
Čerpadlo 1-X porucha
Přepínač čerpadla 1-X místně/dálkově
DO
DI
2DI
přenos na
dispečink
ANO
ANO
ANO
4.
Hladinový snímač (L) – nízká úroveň
hladiny
Hladinový snímač (H) – vysoká úroveň
hladiny
Hladinový snímač (HH) – havarijní úroveň,
zaplavení
DI
NE
V poloze místně je čerpadlo řízeno autonomně
bez ŘS hladinovými snímači
Vypíná čerpadlo (i v režimu místně)
DI
NE
Zapíná čerpadlo (i v režimu místně)
DI
ANO
5.
6.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
poznámka
Stránka 10 z 20
7.
8.
9.




Kontrola výpadku a sledu fází
Snímač prostorové teploty
Kontrola vstupu do objektu (poklop/dveře
– koncový spínač)
DI
AI
DI
ANO
ANO
ANO
Dle nastavitelné limity bude generován alarm
Další přídavné střežení (např. čidla pohybu, atd.)
bude posouzeno individuálně dle charakteru
objektu a bezpečnostních rizik
Výše uvedené signály jsou zavedeny do ŘS, který musí splňovat standardy PT (PO/65/00/01 – Technická pravidla Provedení řídicích systémů předávacích stanic. Současně nasazovaný typ je Siemens Climatix). ŘS řídí chod čerpadla
(čerpadel) dle hladinových snímačů a předává důležité hodnoty na dispečink, který daný objekt/technologii provozuje.
Výjimkou ze standardu ŘS jsou objekty, které jsou začleněny do PTS, resp. jsou řízeny a monitorovány přímo ŘS PTS.
Zde jsou standardem ŘS Siemens Simatic S7 řady 300 a 400.
Typ komunikace mezi ŘS a dispečinkem musí být realizován dle standardů PT (PO/65/00/02 – Technická pravidla Komunikační infrastruktura) a konkrétních podmínek v dané lokalitě/objektu. V případě absence kabelové komunikační
infrastruktury, bude využita technologie GSM a systém “Agnes“, resp. bude nasazen GPRS/EDGE modem (detaily viz
také PO/65/00/02) s externí anténou vhodného typu a umístění dle místních podmínek objektu.
ŘS a komunikační prvek je umístěn společně s elektrovýzbrojí v jednom rozvaděči v plastovém provedení a v krytí dle
daného prostředí (min. IP54).
Přenosy důležitých signálů musí být zavedeny na dispečink, který daný objekt/technologii provozuje. Zde musí být upraven
a rozšířen příslušný SCADA systém. Reálně se jedná o dva možné systémy: SCADA PTS Siemens SINAUT a
standardizovaný SCADA Wonderware pro PS a distribuci. Havarijní stavy: porucha komunikace, čerpadlo porucha,
zaplavení, výpadek fáze, vstup do objektu a překročení prostorové teploty budou ve SCADA zavedeny do příslušného
alarmového managementu. Dále musí být reakce obsluhy na havarijní stavy a následné postupy zohledněny v místních
provozních předpisech.
3.4.4 Předávací stanice
PS mohou být ve vlastnictví PT nebo ve vlastnictví odběratele (jiné osoby). Na základě písemné smlouvy může PT provozovat i
PS ve vlastnictví odběratele (jiné osoby).
3.4.4.1 Obecné podmínky

Návrh stanice musí respektovat závazné principiální schéma zapojení dle přílohy č. 2, č. 3 a č. 4.

Technologické zařízení předávací stanice v majetku PT nesmí překročit v prostorách, které nejsou v majetku PT,
půdorysnou plochu 30 m2. V případě, že technologické zařízení překročí tuto plochu, je nutné tento obchodní vztah
řešit individuálně OÚ.

Návrh řešení stanice a jednotlivých komponentů musí respektovat reálné příkony jednotlivých systémů ohřevu (ÚT,
TV, vzduchotechnika, apod.).

Stanice specifického určení (nemocnice a hotely) mohou být po dohodě s vedoucím OPT osazeny záskokovým
elektroohřevem TV.

Stanice jsou v provedení s bezobslužným režimem provozu tj. v autonomním provozu s občasným dohledem
a s rozhraním pro možnost obousměrné komunikace.

Zdvojování technologických komponentů (čerpadla, teplosměnná plocha atd.) za účelem vytvoření 100% zálohy
v případech, kdy není dodržen bod 5.1.1 (opravitelnost do 4 hodin), je možné pouze tehdy, kdy existuje odůvodněný
obchodní či provozní zájem. Takovéto řešení je mimo rámec standardů RTZ a spadá do případů, které podléhají
režimu výjimky ze standardů RTZ. Vyšší náklady tohoto opatření musí být doloženy a schváleny.

V horkovodních a parních soustavách zásadně v tlakově nezávislém provedení.

V teplovodních soustavách lze volit i tlakově závislé provedení.

Všechny energie musí být samostatně měřitelné (elektro, SV a teplo stanovenými měřidly) a musí být v souladu
s podmínkami umístění a provedení jednotlivých dodavatelů těchto energií.

Návrh musí respektovat požadavek na samostatně uzavíratelný prostor s přístupem a příjezdem z běžně přístupných
prostor v rámci objektu, vstupní dveře se musí otevírat ve směru úniku a musí umožnit transport největšího zařízení,
celý prostor musí být gravitačně odkanalizován a odvětrán.

V prostorách PS nesmí být umístěno cizí zařízení, které nesouvisí s provozem stanice (např. potrubí
vzduchotechniky, uzavírací armatury otopného systému objektu atd.).

Návrh musí respektovat požadavek na definovanou úroveň vychlazení teplonosného média v obecném provozním
režimu (ve vodních soustavách max. 70 °C v topné sezóně, respektive max. 4°C nad teplotu zpátečky ohřívaného
média v každém provozním režimu), na minimalizaci komponentů a zastavěného prostoru.

Pro tlakově nezávislá připojení volit teplosměnnou plochu v provedení deskový nebo spirálový výměník.

Všechna kondenzátní čerpadla osazovat bez zálohy.

V horkovodních soustavách osazovat automatickou regulaci tlakové diference.

Tlakové poměry v otopném systému tlakově nezávislého provedení u vodních soustav jsou ve většině případů
regulovány dopouštěním ze zpátečky primárního média (napojeno vždy za měřením tepla) solenoidovým ventilem
a odpouštěním rovněž solenoidovým ventilem. V případech, kdy tlakové poměry na soustavě neumožňují dopouštění
ze zpátečky, je dopouštění otopného systému napojeno na přívodní potrubí s vyšším tlakovým spádem.

Tlakové poměry v otopném systému u parních soustav jsou regulovány dopouštěním z vodovodního řadu přes
chemickou úpravnu vody solenoidovým ventilem a odpouštěním rovněž solenoidovým ventilem.

Dálkové snímání teploty vratu primárního média musí být instalováno na všech horkovodních předávacích stanicích
PTS.

Na výstupu TV z PS k odběrateli a na cirkulaci TV do PS od odběratele musí být osazeno na svislé potrubí tohoto
rozvodu vypouštěcí potrubí DN15 pro odběr vzorků kontroly kvality TV, které je ukončeno uzavírací armaturou
(celonerezový uzavírací kulový kohout DN 15, PN 16 s koncovkou).
3.4.4.2 Modul ÚT
Musí splňovat požadavky ČSN 06 0310 a ostatních souvisejících norem a zákonů. V dokumentaci musí být uvedena tlaková
ztráta objektu. Součástí projektové dokumentace musí být objektové a meziobjektové regulační plány a tlakový diagram tepelné
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 11 z 20
sítě. Vzhledem k chemickému složení primárního topného média, kterým se dopouští sekundární otopné systémy, je zakázáno
používat komponenty z hliníkového materiálu.
3.4.4.2 Modul TV
Musí splňovat požadavky ČSN 06 0320 a ostatních souvisejících norem a zákonů. PT dává přednost použití rychloohřevů před
akumulací. V odůvodněných případech, po konzultaci s dodavatelem tepla, je možno použít u rychloohřevu maloobjemových
zásobníků TV. Ohřev TV volit zásadně tak, aby bylo zajištěno vychlazení primární vratné vody na požadované parametry.
Ohříváky, výstupní a cirkulační potrubí navrhovat dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-1,2,3,4. Rychlost proudění v cirkulačním
potrubí volit 0,5 m/s. Konstrukce rozvodů TV musí zajistit udržení teploty vody 55 °C a vyloučení množení bakterie legionella
pneumophila. Potrubní rozvody TV, cirkulace a studené vody budou z materiálu tř. 17. Rozvody SV je možné po dohodě
s provozovatelem provést z plastu. V předkládané dokumentaci musí být stanoven odběrový diagram. Ohřev TV je
upřednostněn před ohřevem ÚT.
Bakterie legionella pneumophila
Z pohledu ochrany modulu TV před rozmnožením bakterie legionella pneumophila musí být dodrženy ustanovení pokynu
PO/44/02/01 Hygienické parametry teplé vody. V tomto pokynu jsou stanoveny kontroly kvality teplé vody, provozní opatření na
zařízení PT vedoucí ke snížení pravděpodobnosti množení bakterií typu Legionella a opatření pro případ neplnění jakostních
ukazatelů TV.
3.4.4.3 Teplosměnné plochy
U horkovodních a teplovodních PS je v PT dávána přednost deskovým výměníkům a průtočným protiproudým trubkovým
výměníkům. Při návrhu velikosti teplosměnné plochy je požadován teplotní rozdíl otopného média mezi primárním zpětným
potrubím a zpátečkou sekundáru max. 4 °C za jakéhokoliv provozního stavu. U parních PS se dává přednost stojatým
zaplavovaným výměníkům.
3.4.4.4 Oběhová a cirkulační čerpadla
Čerpadla navrhovat podle ČSN 06 0310. S ohledem na hlučnost se doporučuje rychlost média na výtlaku čerpadel max. 2 m/s.
Čerpadla osazena na topných okruzích, kde dochází vlivem nasazení termostatických ventilů na otopných tělesech ke změnám
hmotnostních průtoků v síti, musí být vybavena frekvenční regulací otáček.
V parních předávacích stanicích upřednostňuje PT vracení kondenzátu tlakem páry. Při použití kondenzátního čerpadla musí
toto být uloženo tak, aby nedošlo k jeho zaplavení. Na výtlaku kondenzátního čerpadla musí být nainstalována uzavírací a
zpětná armatura. S ohledem na stávající vratné kondenzátní potrubí z polypropylenu v parních soustavách PT je požadován
max. výtlak čerpadel 0,6 MPa a vychlazení kondenzátu na min. 70°C. S dodavatelem tepla je nutné v každém případě
parametry čerpadla a způsob jeho umístění konzultovat.
Oběhová čerpadla musí splňovat požadavky Směrnice EuP/ErP konkrétně její Nařízení týkající se čerpadel. Jedná se o
Nařízení 641/2009 pro bezucpávková čerpadla a Nařízení 640/2009 pro elektrické motory ucpávkových čerpadel.
3.4.4.5 Frekvenční měniče a elektrické pohony
Základní klasifikace elektrických pohonů a výkonových frekvenčních měničů v rámci RTZ PT
Elektrické pohony:

Pohony čerpadel
o
Samostatné

Asynchronní motory s kotvou na krátko – řešeno standardy

Asynchronní motory ostatní – standardy neřeší
o
Monoblokové uspořádání (čerpadlo + motor) – řešeno standardy

Tří otáčková regulace (pouze pro cirkulaci TV)

Plynulá regulace otáček (možné použití pro ÚT i TV)

Ucpávková čerpadla

Bezucpávková čerpadla

Ostatní pohony (armatury apod.) – standardy neřeší
Frekvenční měniče:

Externí měniče – řešeno standardy
o
V rozvaděči
o
Mimo rozvaděč

Integrované měniče – řešeno standardy
Níže uvedené standardy se vztahují na frekvenční měniče a elektrické pohony - asynchronní motory a synchronní
reluktanční motory, a pro synchronní motory bezucpávkových čerpadel v rámci RTZ. Musí být aplikovány jak v případě výstavby
nových předávacích stanic, tak i obnov stávajících stanic.
Bezucpávková cirkulační čerpadla
a)
b)
c)
d)
Varianty krytí:1
min IP X4D
Regulace:
minimálně tří otáčková regulace
Odrušení:2
splnění normy z hlediska rušení dle EN 61 000
Čerpadlo musí být vyrobeno, testováno a dodáno s prohlášením o shodě „CE“ – tj. být v souladu se směrnicemi
2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC).
Bezucpávková čerpadla s frekvenčním měničem
a)
b)
c)
1
2
Varianty krytí:
min IP X4D
Index energetické účinnosti: EEI ≤ 0,27
Třída izolace:
min F/B
IP X4D – ochrana před stříkající vodou a dotykem nebezpečných částí drátem
EMC filtr třídy B – omezení změněných vlivů na napájecí síť v obydleném, živnostenském prostředí
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 12 z 20
d)
e)
f)
g)
h)
Minimální počet I/O:
Regulace:
signalizace OK/PORUCHA
možnost autonomního řízení bez ŘS pro regulaci dopravní
výšky-tlaku
Součástí každého FM bude operátorský panel (OP) - displej měniče zajišťující místní indikaci stavu.
Dodávky a instalace měničů musí z hlediska rušení, splňovat normu ČSN EN 61000. Musí být důsledně dodržováno
správné vedení silových i sdělovacích kabelů v kabelových trasách s ohledem na EMC.
Čerpadlo musí být vyrobeno, testováno a dodáno s prohlášením o shodě „CE“ – tj. být v souladu se směrnicemi
2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC), 2009/125/ES (Ekodesign – EuP/ErP).
Ucpávková čerpadla, samostatné asynchronní a synchronní reluktanční motory





Varianty krytí:
min IP 54
Třída účinnosti motoru: min IE3
Napájení:
možnost napájení z frekvenčního měniče
Třída izolace:
min F/B
Motor musí být vyroben, testován a dodán s protokolem o shodě „CE“ – tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN
aplikace), 2004/108/ES (EMC) a čerpadlo navíc se směrnicí 2009/125/ES (Ekodesign – EuP/ErP).
Ucpávková čerpadla s frekvenčním měničem
a)
b)
c)
d)
e)
Varianty krytí motoru:
Třída účinnosti motoru:
Třída izolace:
Varianty krytí FM:3
Integrovaný PID regulátor:
f)
g)
h)
i)
Minimální počet I/O:4
Komunikační protokol:
Modbus
Odrušení:5
EMC filtr třídy B v základním provedení
Součástí každého FM musí být operátorský panel (OP) - displej měniče zajišťující místní indikaci stavu a pod vyšším
oprávněním i možnost ovládání a konfigurace měniče.
Na základě provozních zkušeností a podkladů provozu musí nový dodaný FM + PID regulátor umožňovat následující
regulace:

na konstantní diferenční tlak v BK/PS;

kaskádní řízení čerpadel (bude-li využito, řešeno individuálně projektem/realizací)
Pozn.: Výše uvedené regulace mohou být zajišťovány FM nebo odděleným jednoúčelovým aplikačním regulátorem.
Dodávky a instalace měničů musí z hlediska rušení, splňovat normu ČSN EN 61000. Musí být důsledně dodržováno
správné vedení silových i sdělovacích kabelů v kabelových trasách s ohledem na EMC.
Čerpadlo musí být vyrobeno, testováno a dodáno s prohlášením o shodě „CE“ – tj. být v souladu se směrnicemi
2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC) a 2009/125/ES (Ekodesign –EuP/ErP).
Měnič musí disponovat ochranou indikující následující nestandardní stavy:

podpětí a přepětí

výpadek fáze napájecího napětí

nadproud motoru

zvýšená teplota

ztráta ovládacího napětí

přerušení vedení k motoru

zablokování motoru
j)
k)
l)
m)
min IP 54
min IE3
min F/B
FM v rozvaděči (min IP 20) nebo volně umístněný (min IP 54)
možnost autonomního řízení bez ŘS, pro regulaci dopravní
výšky-tlaku, průtoku, případně teploty, atd.
1 DI, 1 DO (relé), 1 AI
Externí frekvenční měniče
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Varianty krytí:
Integrovaný PID regulátor:
FM v rozvaděči (min IP 20) nebo volně umístněný (min IP 54)
možnost autonomního řízení bez ŘS, pro regulaci dopravní
výšky-tlaku, průtoku, případně teploty, atd.
Integrované funkce HVAC:
kaskádní řízení čerpadel, vypnutí při min. průtoku, ochrana
běhu nasucho, útlumový režim, funkce bypass, kontrola
pásma krouticího momentu, atd. (bude-li využito)
Minimální počet I/O:
1 DI, 1 DO (relé), 1 AI
Komunikační protokol:
Modbus
Odrušení:
EMC filtr třídy B v základním provedení
Součástí každého FM musí být operátorský panel (OP) - displej měniče zajišťující místní indikaci stavu a pod vyšším
oprávněním i možnost ovládání a konfigurace měniče. Pro měniče nad 7,5kW musí být OP grafický, min. čtyřřádkový a v
odpovídajícím krytí s možností umístění na dveře rozvaděče u FM.
Na základě provozních zkušeností a podkladů provozu musí nový dodaný FM + PID regulátor umožňovat následující
regulace:

na konstantní diferenční tlak v BK/PS;

kaskádní řízení čerpadel (bude-li využito, řešeno individuálně projektem/realizací)
3
IP20 – ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších, dotykem prstu a
není chráněno před vnikání vody, IP54 – ochrana před prachem, dotykem nebezpečných částí drátem
a stříkající vodou
4
DI – RUN/STOP, DO (relé) – OK/PORUCHA, AI – požadované otáčky, další I/O dle individuálního
projektu
5
EMC filtr třídy B – omezení změněných vlivů na napájecí síť v obydleném, živnostenském prostředí
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 13 z 20
i)
j)
k)
Pozn.: Výše uvedené regulace mohou být zajišťovány FM nebo odděleným jednoúčelovým aplikačním regulátorem.
Dodávky a instalace měničů musí z hlediska rušení, splňovat normu ČSN EN 61000. Musí být důsledně dodržováno
správné vedení silových i sdělovacích kabelů v kabelových trasách s ohledem na EMC.
Měnič musí být vyroben, testován a dodán s prohlášením o shodě „CE“ – tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN
aplikace) a 2004/108/ES (EMC).
Měnič musí disponovat ochranou indikující následující nestandardní stavy:

podpětí a přepětí

výpadek fáze napájecího napětí

nadproud motoru

zvýšená teplota

ztráta ovládacího napětí

přerušení vedení k motoru

zablokování motoru
3.4.4.6 Regulace
Regulace otopných soustav musí odpovídat ČSN EN 12098-1 a ČSN 060320. Může být provedena v předávací stanici,
v objektu nebo na jiném vhodném místě. Použitý regulační systém musí zajistit dosažení požadovaných teplot při stanoveném
průtoku topné vody, teplotách a dispozičních tlacích otopného média. Systémy musí být vybaveny takovým zařízením, aby
umožnily řádné hydraulické vyregulování celého systému. Autorita regulačních armatur musí být min. 0,3.
3.4.4.7 Regulační armatury pro vodní i parní PS
V primární horkovodní síti je nutné osadit přímočinný regulátor tlakové diference, které zajistí konstantní p nezávisle na
tlakových výkyvech v primární potrubní síti. Autorita regulačních armatur musí být min. 0,3.
V předávacích stanicích typu voda-voda je havarijní ventil osazen jednotlivě pro modul ÚT a TV v kumulované funkci
s regulačním ventilem. Havarijní ventil musí mít při uzavření nulový průtok. Při najíždění z havarijního stavu je nutné zajistit
krokové najíždění. Pouze v případech, kdy je primární potrubí vedeno prostorem stanice v abnormálně dlouhých vzdálenostech,
je osazován centrální havarijní ventil na společné přívodní potrubí. (viz. Příloha č.2).
V parních PS musí být na přívodním potrubí instalován havarijní uzavírací ventil s ovládáním od poruchové signalizace a od
řízení MaR. Při najíždění havarijního ventilu nutno zajistit krokové najíždění PS z důvodů odstranění rázů a k zajištění řádného
odvodnění potrubních a technologických zařízení. Všechny elektropohony a regulační armatury musí mít zajištěnou možnost
ručního ovládání.
3.4.4.8 redukční armatury
U parní PS se nevyžaduje vybavení redukčními armaturami. Jen v případě zvláštních požadavků na odběrné zařízení musí být
parní PS vybavena redukčními armaturami, zvlášť pro ÚT a TV, popř. pro technologii.
Dimenzování redukčních ventilů musí odpovídat průtočným a tlakovým poměrům PS (dle umístění v soustavě PT). Před i za
redukčním ventilem musí být nainstalovány odvaděče kondenzátu (ne termostatické). Řídící impulsní potrubí musí být
instalováno min. 1m od redukčního ventilu nebo ve vzdálenosti rovné 15 průměrům za výstupem. Při vyšších tlakových spádech
se doporučuje instalovat 2 redukční ventily za sebou.
3.4.4.9 odvodňovací armatury
V parní PS musí být navrženy a nadimenzovány odvaděče tak, aby zajistily kvalitní odvod kondenzátu. Kondenzátní potrubí
nutno dimenzovat na základě hydraulických výpočtů na směs páry a kondenzátu.
Předpokládaná návratnost kondenzátu musí být stanovena v projektové dokumentaci. V opačném případě se předpokládá 95 %
návratnost. U průmyslových odběrů, kde může dojít k znehodnocení kondenzátu, musí být instalováno automatické sledování
kvality kondenzátu s možností vypuštění mimo okruh do kanalizace při max. teplotě 40 °C.
3.4.4.10 tepelná izolace
Přívodní a vratné primární potrubí v předávacích stanicích musí být izolováno odděleně. Izolace přírubových armatur musí být
snímatelná. Izolace musí mít tepelnou odolnost odpovídající max. možným teplotám, které se mohou v systému vyskytnout.
Tepelná izolace musí splňovat „Vyhlášku č. 193/2007 MPO“. Musí být chemicky neutrální a ve vlhkém stavu nesmí izolace
způsobovat korozi potrubí.
3.4.4.11 Elektrozařízení PS
Elektrozařízení PS se požaduje navrhnout a provést v souladu s ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41,
ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-6-61 a ostatních souvisejících předpisů. PS musí být napojena na samostatně měřenou
přípojku el. energie. Umístění měření musí být odsouhlaseno dodavatelem elektrické energie. Všechna elektrozařízení
(zejména osvětlení) musí být snadno přístupná, vyměnitelná a čistitelná. Podmínkou pro zahájení provozu je vydání výchozí
revizní zprávy.
3.4.4.12 Protihluková opatření v PS
Předávací stanice musí splňovat hlukové limity vyplývající z nař. vl. č. 272/2011 Sb. a to jak z pohledu stavebních konstrukcí,
tak i z pohledu zdroje hluku z provozování osazené technologie. Ochrana v PS před nepříznivými účinky hluku musí být
provedena ve dvou úrovních. Jednak musí být provedena ochrana proti šíření hluku prostorem a jednak ochrana proti šíření
hluku vibracemi. Ochrana proti šíření hluku prostorem musí být zajištěna stavebními konstrukcemi, které splňují hlukové limity
pro bytovou výstavbu a osazením takové technologie, která není zdrojem hluku přesahující předepsané limity. Ochrana proti
šíření hluku vibracemi musí být realizována pomocí pružného uložení technologie. To znamená, že veškerá čerpadla, uložení
potrubí a uložení teplosměnné plochy musí být hlukově oddělena od stavebních konstrukcí. Musí být osazeny gumové
kompenzátory před oběhovými a cirkulačními čerpadly, potrubí musí být uloženo do závěsů a podpěr s protihlukovou výstelkou.
Teplosměnné plochy musí být osazeny na rámy odpružené od podlahy.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 14 z 20
3.4.5 Kvalitativní standardy výrobkové základny používané v PT
Veškeré používané výrobky v zařízení PT musí mít „Prohlášení o shodě“ podle Evropských směrnic a podle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Toto prohlášení o shodě je možné doložit dalšími dokumenty EN
např. certifikátem EN 10204-3.1.
Externí dodavatelé PT nejsou názvy dodavatelů a značkami výrobků uvedenými v tomto bodě vázáni, jde pouze o možné řešení
vyjadřující technologický a kvalitativní standard vyžadovaný PT. Tento může být nahrazen jiným výrobkem o minimálně stejných
technických, kvalitativních a ekonomických parametrech jako je uvedený standard PT.
a)
Potrubní rozvody:
Horkovodní a teplovodní rozvody:
Předizolované potrubí do teploty 140 C
- FinTherm Praha – KWH Pipe,a.s. (Uponor Infra Fintherm a.s.)
- ISOPLUS – EOP s.r.o.
- Logstor Ror A/S Danmarksvej
Parní rozvody:
Ocelová plášťová trubka – komorový systém pod vakuem do teploty 300 C:
- ISOBRUG Stahlmentelrohr GmbH
Čtyřvrstvý kluzný systém-sendvič do teploty 240 C:
IZO s.r.o. Bořetice
b)
Předávací stanice:
Výměníky:
Deskové výměníky:
Trubkové spirálové výměníky:
- Alfa - Laval
- JAD Secespol
- MAX Elte s.r.o.
Čerpadla:
- Grundfos
- KSB
Regulační armatury:
Pro dvojcestný regulační ventil umístěný na primární straně PS na modulu UT a TV je doporučený typ Siemens VVF53 nebo
LDM RV/HU 211, 213.
Podmínka instalace daných armatur: horká voda 130°C, PN 25, armatury jsou instalovány v chráněném úseku RTD a nejsou
vystaveny velkému diferenčnímu tlaku. Průtočná charakteristika se musí volit u ventilu Siemens VVF53 ekviprocentní, u ventilu
LDM RV/HU 211, 213 parabolická.
Trojcestný regulační ventil na sekundární straně PS není definován.
c)
Uzavírací armatury:
Pro potrubní rozvody a předávací stanice jsou pro dané dimenze požadovány následující typy uzavíracích armatur. Možným
dodavatelem armatur pro klasicky provedené trasy a předávací stanice je firma TRIVAL. Rovněž pro předizolované potrubní
systémy je doporučeným dodavatelem uzavíracích armatur firma TRIVAL.
Horkovodní a teplovodní rozvody:
1)
Bezkanálová technologie:
kulové kohouty bez převodovky
kulové kohouty s ruční přenosnou převodovkou
(DN 15 (DN 125 -
DN 100)
DN 200)
Armatury umístěné v ovládací šachtě:
uzavírací armatury s převodovkou a s ochozem
(DN 250 a výše)
od dimenze DN400 a výše bude individuálně řešeno osazení ovládání armatury pomocí elektro-pohonu
2)
Kanálové provedení:
Horkovodní (primární) rozvody
kulové kohouty
kulové kohouty s ruční převodovkou
(v případě prostorové tísně je možné osadit uzavírací klapky s menší stavební délkou)
(DN 15 - DN 100)
(DN 125 - DN 200)
uzavírací armatury s převodovkou a s ochozem armatury
nad DN 250 a výše
Od dimenze DN 400 a výše bude individuálně řešeno osazení ovládání armatury pomocí elektro-pohonu
Teplovodní (sekundární) rozvody
kulové kohouty
uzavírací klapky s pákou
uzavírací klapky s ruční převodovkou
(DN 15 – DN 40)
(DN 50 – DN 125)
(DN 150 – DN 300)
Sekundární okruh TV
kulové kohouty - nerezové
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
do DN 40
Stránka 15 z 20
uzavírací klapky s nerezovým talířem
od DN 50
Předávací stanice:
3)
Primární okruh
kulové kohouty
kulové kohouty s převodovkou
(v případě prostorové tísně je možné osadit uzavírací klapky s menší stavební délkou)
(DN 15 (DN 150 -
uzavírací klapky s převodovkou a s ochozem armatury
nad DN 250
DN 125)
DN 200)
Sekundární okruh ÚT
kulové kohouty
uzavírací klapky s pákou
uzavírací klapky s převodovkou
(DN 15 – DN 40)
(DN 50 – DN 125)
(DN 150 – DN 300)
Sekundární okruh TV
kulové kohouty - nerezové
uzavírací klapky s nerezovým talířem
do DN 40
od DN 50
Pro vodovodní přípojky je možné použít šoupátka.
3 . 5 Řídící a komunikační systémy
3.5.1
Řídící systém stanic
3.5.1.1
Standardy regulačních funkcí
Ekvitermní regulátor ohřevu ÚT je v provedení PID s možností volby žádané hodnoty. Při přechodu z jedné žádané hodnoty na
jinou musí být tento proces plynulý s definovatelnou strmostí (tzv. rampou). Současně musí zajistit jednak přechod na náhradní
hodnotu při poruše čidla venkovní teploty a dále funkce omezující přetápění či nedotápění při přechodových stavech
Regulace čerpadel s proměnnými otáčkami je realizována podle teplotních podmínek (šířkově pulzní modulace nebo
analogová) nebo podle tlakové diference
3.5.1.2


3.5.1.3





Standardy provozních funkcí
Řízení doplňování okruhu ÚT
Přednostní ohřev TV (upřednostnění ohřevu TV při současném požadavku na ohřev ÚT)
Místní ovládání (nezávislé na funkčnosti řídícího systému) čerpadel a regulačních ventilů
Funkce ochrany čerpadel proti „zatuhnutí“ – periodické zapínání na omezenou dobu
Časové řízení čerpadel TUV
3.5.1.4





Standardy ochranných a bezpečnostních funkcí
„Nevratné“ (po aktivaci je nutný zásah obsluhy na místě, restart, apod.) při přetopení prostoru stanice, zaplavení prostoru
stanice a při bezpečnostním odstavení stanice tlačítkem
„Vratné“ (po aktivaci ochranné funkce dojde s časovým posunem k obnovení provozu) při zapůsobení ochrany před
překročením mezních parametrů dodávky nebo ochrany čerpadel před chodem naprázdno či při výpadku el. energie
Standardy dálkového řízení a konfigurace
Dálkové zapínání a vypínání regulačních okruhů
Dálkové zapínání a vypínání provozních funkcí
Hromadné ovládání útlumu (skokové snížení, zvýšení ekvitermní křivky)
Vzdálená konfigurace časových programů
Vzdálené nastavování ekvitermních křivek
3.5.1.5
Standardy na provedení měřicích okruhů a pohonů
Měření teplot bude realizováno prostřednictvím odporových teploměrů. Stanice musí být zajištěna přímým bezpečnostním
termostatem proti přetopení
Měření tlakové diference bude prováděno dvojicí snímačů tlaku. Pro okruh ÚT dále platí zásada, že snímač umístěný ve
zpětném potrubí ÚT slouží k udržování statického tlaku v soustavě
Pro ochranu čerpadel budou PS vybaveny manostatem pro vyhodnocení minimálního tlaku
Akční členy budou vybaveny bezpečnostní funkcí, která při ztrátě napájení uvede stanici do bezpečného stavu
3.5.1.6
Standardy na provedení PLC
Komunikační rozhraní řídicího systému je buď RS232 nebo RS485, protokol Modbus RTU. V případech, kdy je k dispozici
vlastní komunikační infrastruktura založená na technologii Ethernet je rozhraní Ethernet s protokolem Modbus TCP
3.5.2 Komunikační systémy
Pro komunikaci systémů řízení stanic a MT budou přednostně používány vlastní komunikační trasy, a to metalické kabely nebo
optický kabel typu SM. Při nedostupnosti vlastních komunikačních tras může být pro přenosovou trasu použito řešení přenosu
dat prostřednictvím GPRS.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 16 z 20
3.5.2.1
Standardy komunikací
Přenos dat ze stanic – standardně musí komunikace umožnit trvalé spojení se stanicí s maximální dobou cyklu ve skupině 15
min. Při obsluze (ovládání, změna parametrů, apod.) vybrané stanice bude tato obsluhována prioritně s dobou odezvy na povel
do 5 vteřin
Přenos z měřičů tepla popř. jiných fakturačních měřidel je realizován prostřednictvím protokolu M-BUS mezi MT a datovým
koncentrátorem. Připojení datového koncentrátoru (M-BUS masteru) na nadřazenou úroveň řízení bude řešeno podle standardu
příslušné lokality, přednostně přes síť Ethernet protokolem TCP/IP
Komunikační infrastruktura - při pokládce nových potrubních tras nebo rekonstrukcích stávajících tras se bude pro komerční
účely provádět pokládka chráničky a pro komunikační potřeby PT bude přiložen metalický kabel nebo chránička s optokabelem
Komunikačním protokolem vlastní komunikace je protokol Modbus (ve variantách TCP a RTU). HW a SW musí umožňovat
komunikaci na 2. vrstvu pomocí standardu OPC. Propojení s ostatními informačními systémy PT bude probíhat na standardech
Ethernet a protokolech TCP/IP
Tato problematika je detailně řešena pokynem PO/65/00/01 Technická pravidla-Provedení řídících systémů předávacích stanic
a pokynem PO/65/02/4 Technická pravidla – Komunikační infrastruktura.
3.6
M ĚŘENÍ TEPL A V SÍ TÍCH PR AŽ S KÉ TEPL ÁR E NS KÉ A. S.
Připojovací podmínky stanovují způsoby měření dodávek tepla a teplé a studené vody v PT a stanovují postupy a odpovědnosti
při budování nových, resp. rekonstrukcích stávajících měřících míst.
3.6.2
R OZS AH PL ATN O S TI
Připojovací podmínky platí pro postupy aplikované při osazování nových a při obnově technického vybavení stávajících
měřících míst.
3.6.3
DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK
DN
XD
L
MM
MT
Obchodník
OK
OM
OPT
Patní měření TV
PN
PD
Qp (Q3)
Qs (Q4)
SODTE
TS
SV
TV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-
jmenovitý průměr
průměr potrubí pro potřeby definice požadované uklidňující délky, kde X značí počet
délka měřidla
měřící místo
měřidlo tepla
osoba odpovědná za daný odběr po připojení
obchodní kancelář
odběrné místo
odbor prodej tepla
měření spotřeby teplé vody (m3) na patách objektů
jmenovitý tlak
projektová dokumentace
trvalý (jmenovitý) průtok (m3/h)
maximální průtok (m3/h)
smlouva o dodávce tepelné energie
Teploměrná služba
studená voda
teplá voda
3.6.4 Základní schémata měření
3.6.4.1 Horká a teplá voda
Pro umístění měřidel tepla na horké a teplé vodě mohou být použita měřící místa, která jsou schématicky vyznačena v příloze 7.
Pro jednotlivé typy předávacích stanic a formy jejich vlastnictví je možno použít takové způsoby zapojení, které jsou vyznačeny
v tabulce v příloze č. 10.
3.6.4.2 TV na patách objektů, SV
Pro umístění měřidel teplé a studené vody musí být použito měřící místo, které je schematicky vyznačeno v příloze 13, kapitola
3. Způsoby měření jsou vyznačeny v tabulce v příloze č. 10.
3.6.4.3 Pára
a) nepřímá metoda – sestava měří množství média na straně kondenzátu, je snímán tlak páry a teploty páry a kondenzátu.
Jedná se o základní způsob měření dodávky, vyloučeny jsou jen odběry s částečně nebo zcela nevraceným kondenzátem nebo
s rozsáhlými rozvody po areálu s předpokladem ztrát média.
b) přímá metoda – množství média sestava měří na straně páry, měřeno je i množství vráceného kondenzátu, snímány jsou
stavové veličiny páry a teplota kondenzátu. Použití je možné pouze tam, kde nelze osadit sestavu dle a)
c) měření na sekundární straně PS - ve specifických případech, kdy metody a) a b) nevedou z technických důvodů
k správným výsledkům.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 17 z 20
d) měření pouze na straně kondenzátu – ve výjimečných případech, kdy technologie PS neumožňuje správné měření, je
možno osadit pouze vodoměr na stranu kondenzátu se smluvním ošetřením entalpie.
O použitém způsobu měření rozhoduje v jednotlivých případech specialista přípravy měření tepla TS. V případě, že není možno
využít z jakýchkoli důvodů popsané postupy, podléhá jiné obchodně technické řešení schválení vedoucího OPT.
Technické podmínky měření
3.7
Nové odběrné místo a jeho měření nesmí být navrženo tak, aby došlo k vytvoření závislého OM. To v praxi znamená, že
spotřeba daného OM se nesmí vypočítávat jako rozdíl dvou a více OM. Tato podmínka neplatí u rozlišovacího měření UT a TV,
patního měření TV a měření SV.
3.7.2 Požadavky na měřidla na nově osazovaných MM
3.7.2.1
a)
Teplá a horká voda, pára
Vodoměrná část MT
b) Typ
DN
PN
L (mm)
Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 1,5
15
25
110
Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 3,5
25
25
260
Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 10
40
25
300
Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 15
50
25
270
Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 40
80
25
300
Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 60
100
16/25
360
Ultrazvukový průtokoměr / měřidlo kompaktní DN 150
150
16/25
350/500
Průtokoměr nebo kompaktní MT musí být umístěn min. 60 cm a max. 160 cm od podlahy a musí být snadno a
bezpečně přístupný. Součástí tratě jsou podpěry potrubí, zamezující přenášení pnutí na těleso měřidla. MT nelze osadit tam,
kde sevřené potrubí neumožní jeho montáž, nebo kde se potrubí po vyjmutí mezikusu rozskočí. V místě osazení MT musí být
zajištěno stálé zaplavení průtokoměrné části, její snadné uzavření z obou stran při výměnách průtokoměru i dalších
komponentů (snímačů teploty, jímek apod.) vhodnými armaturami, které musí být snadno přístupné a jejich vzdálenost od
průtokoměru nesmí být větší než 2 m. Pro bezpečnou montáž vodoměrné části MT je nutné měřicí řadu opatřit vhodným
výpustným ventilem osazeným ve směru toku média za vodoměrem. Všechny komponenty měřící tratě musí splňovat místní
požadavky na provozní tlak a teplotu nosného média. Uklidňovací zóna před a za průtokoměrem musí být velikosti 6D, u DN150
pak 10D před. V případě, že před průtokoměrnou částí měřidla jsou zaústěna potrubí s různou teplotou nosného média, je
nutné takový souběh potrubí instalovat min. 10D před průtokoměrem. Ve svislé ose nad průtokoměrem nebo kompaktním MT
nesmí být žádná uzavírací, vypouštěcí nebo odkalovací armatura, filtr ani další MT. Vzdálenost průtokoměru MT od souběžného
potrubí (nad sebou, vedle sebe) nebo od zdi, musí být min. 30 cm (tzv. montážní prostor).
b) Kalorimetrické počítadlo - obecné požadavky






modulová skladba – napájení, komunikace, metrologické konstanty pod ověřovací plombou, servisní konstanty pod
montážní plombou, změny imp.čísla, změny osazení přívod-zpátečka, komunikační adresy, nulování, zadání Pmax1/4h
čtyřvodičové zapojení teploměrů, vždy Pt500
zobrazení displejem, nejlépe v klidu s trvale aktivní základní hodnotou
vždy impulsní vstup, volitelné (0,1) –1-10-100-1000 l/imp
životnost baterie min. 2 ověřovací cykly – (8 let v roce 2005)
snadná montáž a kabel. Zapojení, výměna modulů, přednostně záměnná zdrojová část
c) Snímače teploty
Snímače teploty se používají zásadně typu Pt 500, musí vyhovovat normě ČSN EN 1434, délka podle světlosti potrubí.
Návarky pro teploměrné jímky se osazují:

pro potrubí DN 15 až DN 25, délka teploměru 28 mm: osazují se přímo do speciálních kulových ventilů

pro potrubí DN 25 – DN 50, délka jímky 100 mm: do kolen nebo šikmo pod úhlem 45o proti směru proudění. U DN 25
montáž snímače teploty vyžaduje rozšíření potrubí v místě návarku.

pro potrubí DN 80 – DN 100, délka jímky 150 mm: do kolen nebo šikmo pod úhlem 45o proti směru proudění

pro potrubí DN 150, délka jímky 150 mm: kolmo do potrubí nebo do kolen

délku návarku nutno upravit tak, aby jímka teploměru zasahovala do profilu min. pod osu potrubí.

jímka teploměru musí být ponořena tak, aby byla min. z 50% délky v proudícím topném médiu

teploměrné jímky mohou být v max. vzdálenosti 180 cm od průtokoměru. Snímače teploty jsou v provedení pro osazení do
návarků s vnitřním závitem G 1/2.
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 18 z 20
3.7.2.2
Teplá a studená voda
Pro měření
DN
Přírubové,
připojení
šroubové Montážní
poloha
PN
L (mm)
Bytový vodoměr Qp 1,5
SV/TV
15
½“, matice ¾“
libovolná
10
110
Vícevtokový vodoměr Qp 2,5
SV/TV
20
¾“, matice 1“
vodorovná
16
190
Vícevtokový vodoměr Qp 6
SV/TV
25
1“, matice 5/4“
vodorovná
16
260
Vícevtokový vodoměr Qp 10
SV/TV
40
6/4“, matice 2“
vodorovná
16
300
Rychlostní vodoměr Qp 20
SV
50
příruba
libovolná
16
200
Rychlostní vodoměr Qp 50
SV
80
příruba
libovolná
16
225
Rychlostní vodoměr Qp 80
SV
100
příruba
libovolná
16
250
4
Typ
Průtokoměr musí být bezpečně přístupný, v místě osazení vodoměru musí být zajištěno stálé zaplavení. Průtokoměr
musí být snadno odstavitelný vhodnými armaturami z obou stran. Průtokoměr musí být umístěn min. 60 cm a max. 160 cm od
podlahy a musí být snadno a bezpečně přístupný. Součástí tratě jsou podpěry potrubí nebo jiné zařízení zamezující přenášení
pnutí na těleso měřidla. Průtokoměr nelze osadit tam, kde sevřené potrubí neumožní jeho montáž nebo kde se potrubí po
vyjmutí mezikusu rozskočí. V místě osazení MT musí být zajištěno stálé zaplavení průtokoměrné části, její snadné uzavření
z obou stran při výměnách průtokoměru vhodnými armaturami, které musí být snadno přístupné a jejich vzdálenost od
průtokoměru nesmí být větší než 2 m. Všechny komponenty měřicí tratě musí splňovat místní požadavky na provozní tlak a
teplotu nosného média. Uklidňovací zóna před a za průtokoměrem musí být velikosti 6D.
3.7.2.3

Pára
Osazení průtokoměrné části pro způsob dle 3.6.4.3 a), b) a d):
Měření na straně kondenzátu - průtokoměr pro měření kondenzátu se osazuje tak, aby byl za všech provozních režimů
zaručen zaplněný profil potrubí a vyloučeno zavzdušnění média nebo vniknutí páry do měřidla. U stanic se sběrnou nádrží
kondenzátu se průtokoměr osazuje před nádrž. Uklidňovací zóna před a za průtokoměrem musí být velikosti 6D. Průtokoměr je
osazen na společném úseku potrubí, kam jsou svedeny všechny kondenzátní vývody s výjimkou odvodnění. U stanic v majetku
odběratele je odvodnění vlastního zařízení odběratele součástí dodaného množství média a musí být zaústěno před měřidlo.
Typ
Ultrazvukové měřidlo Qp 3,5
Ultrazvukové měřidlo Qp 10
Ultrazvukové měřidlo Qp 15
Ultrazvukové měřidlo Qp 40
DN
25
40
50
80
260
300
270
300
L (mm)
příruby PN25
příruby PN25
příruby PN25
příruby PN25
Přímá metoda - u průtokoměru osazených na straně páry je nutno uvažovat s uklidňujícími délkami před měřidlo až do hodnoty
20D dle výpočtu. Je nutno vyloučit umístění armatur, dvojitých a prostorových kolen, redukčních armatur apod. bezprostředně
před vstupní délky průtokoměru. Za měřidlem musí být min. 5D. Přesný způsob osazení je dán individuálním pokynem výrobce.

Odběr stavových veličin (tlaku a teploty) páry a teploty kondenzátu
Snímače stavových veličin páry se zásadně umísťují za redukční ventil, pokud není osazen, za regulační armaturu.
Snímač teploty kondenzátu se umístí tak, aby byla měřena teplota, s jakou je kondenzát vracen dodavateli, např. do sběrné
nádrže kondenzátu. Snímač teploty páry se osadí v místě, kde je zaručen průtok páry za všech provozních režimů.
Používaný sortiment:



snímače tlaku JSP s.r.o. DMP331 - napojení přes kondenzační smyčku + ventil pro montáž snímače. Snímač má
vnější závit M20x1,5.
snímače teploty párované Sensit nebo ZPA – napojení přes návarky s vnitřním závitem G1/2 pro délku stonku 98 mm
snímače tlaku a teploty:
o
na straně páry (u přímé metody vždy v úseku, kde je osazen průtokoměr) přednostně za regulační (event.
havarijní) armaturu. Teploměr vždy v místě, kde je zaručen průtok média za všech provozních režimů
(vstupní strana rozdělovače apod.)
o
na straně kondenzátu se snímač teploty umístí tak, aby byla měřena teplota, s jakou je kondenzát vracen
dodavateli, např. do sběrné nádrže kondenzátu (pokud tam není svedeno odvodnění přípojky).
Místnost pro MT, průtokoměr SV a patní měření TV musí:
3.7.3



být suchá, větraná, osvětlení musí splňovat normové hodnoty stanovené českou technickou normou (viz. Osvětlení
pracoviště § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) bez venkovních
vlivů s teplotou 14 až 26°C (viz. Teplota na pracovišti § 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci),
mít bezpečnou výšku a odpovídající vstup (přístup po žebříku je nepřípustný),
splňovat všechny předpisy BOZP (zejména nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí) a PO (zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci)
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 19 z 20


3.7.4
být vybavena tak, aby umožňovala bezpečné vypuštění topného média nebo vody pro případ výměny měřidla či
odstranění poruchy zařízení
v ní být prováděna v případě potřeby dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle § 57 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Požadavky na nové měřící místo:
 veškeré komponenty měřidla tepla musí být umístěny v jedné místnosti, nikoli ve vedlejší nebo v podlaží.
 musí být v uzamykatelné místnosti, resp. zajištěno uzamykatelnou klecí.

měřicí místo se buduje zpravidla technicky v místě plnění uvedeného v SODTE, případně v jiném, technicky
vhodném místě, co možná nejblíže místa plnění uvedeného v SODTE.

průtokoměrná část MT se v primárních rozvodech umísťuje do vratného potrubí, v sekundárních rozvodech zpravidla
do přívodního potrubí, nebrání-li tomu vážné a opodstatněné technické problémy, pro které by umístění průtokoměru
do přívodního potrubí nebylo možné.
 pro napájení měřící sestavy 230 V/50 Hz je nutno vždy zajistit samostatný jistič plombovatelný v poloze zapnuto a
přivést napájení do elektro krabice v místě osazení síťově napájeného komponentu, napájení musí mít revizi elektro,
jejíž kopii obdrží pracovníci PT při instalaci měřidla.
 před osazením MT musí být provedena příprava pro připojení měřičů na dálkovou komunikaci dle přílohy č.12 těchto
podmínek
3.7.5
3.8
Požadavky na regulaci s ohledem na měřitelnost spotřeby dodané en ergie:

Požadavky na regulaci se nevztahují pro havarijní procesy.

Pro průtoky do Qs. 6 m 3/hod. (DN 15 – 25) nastavit vzorkovací čas pro regulaci teploty meziokruhu nebo TV 20 – 25
sec. pro regulaci ÚT 40 – 60 sec. Doporučena je regulace typu PID (příp. PD), regulace typu PI je z hlediska měření
spotřeby tepla nevhodná. Nastavení parametrů „P“, „I“ a „D“ musí být provedeno s ohledem na vlastnosti
regulovaného okruhu tak, aby byla zajištěna co nejlepší stabilita regulované veličiny.

Pro průtoky nad Qs. 6 m3/hod. (DN 25 a více) nastavit vzorkovací čas pro regulaci teploty meziokruhu nebo TV 30 –
40 sec. pro regulaci ÚT 50 – 70 sec. Doporučena je regulace typu PID (příp. PD), regulace typu PI je z hlediska
měření spotřeby tepla nevhodná. Nastavení parametrů „P“, „I“ a „D“ musí být provedeno s ohledem na vlastnosti
regulovaného okruhu tak, aby byla zajištěna co nejlepší stabilita regulované veličiny.
Stavba měřících míst pro dodávku tepla, SV a TV
Pro zajištění řádného měření dodávek je stanoven následující postup:
nově vznikající MM
předání
rámcového
požadavku na nové
měření na TS
oddělení akvizic při
uzavření SOBS či
vyjednání obch.
případu
vedoucí projektu
předání požadavku na
zajištění
MT
FSJ051_1-2
projednání
způsobu
referent prodeje
fakturace s ved. OPT
Termínové
zpřesnění odpovědný zástupce
termínu montáže
za akci na straně PT
min. 30 dní předem
3.9
údržbové a
obnovovací práce
v našich PS
s dopadem do
měření tepla, SV a
TV
odbor údržby a
obnovy při tvorbě
plánu či vzniku akce
investiční práce
v našich PS
s dopadem do
měření tepla, SV a
TV
rekonstrukce vyvolaná
odběratelem
odbor investic při
tvorbě plánu či vzniku
akce
obchodník, resp. správce
oblasti na základě
informace odběratele
odbor údržby a
obnovy při tvorbě PD
odbor investic při
tvorbě PD
odbor údržby a
obnovy při tvorbě PD
odbor údržby a
obnovy min. 30 dní
předem
odbor investic při
tvorbě PD
odbor investic min. 30
dní předem
nevypracovává se, TS
schvaluje
předloženou PD
vedoucí OPT
správce oblasti v okamžiku
získání informace od
odběratele, zhotovitele
Dálková komunikace s měřidly
Při budování nových rozvodných sítí a při rekonstrukcích stávajících se dodržuje zásada pokládky sdělovacích kabelů dle
příslušných pokynů PT.
Komunikace s MT a vodoměry SV a TV je standardně řešena jako přenos dat po metalických sběrnicích M-Bus s
návazností na interní datové sítě PT (ethernet, bezdrátové sítě).
Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. – verze srpen 2014
}
Stránka 20 z 20
Download

Vydal: Obchodní úsek Pražské teplárenské a