ZNAČAJ URBAN-PATH
PROJEKTA ZA STANOVNIŠTVO
NOVOG SADA
IMPORTANACE OF URBANPATH PROJECT FOR
POPULATION OF NOVI SAD
Vladimir Marković
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)
[email protected]
Seminar, 17.12.2013. Novi Sad
Seminar, 17th December 2013, Novi Sad
PROCENA I JAVNI PRIKAZ TOPLOTNIH USLOVA STANOVNIŠTVA
U URBANIM ZONAMA
• Projekat
je
realizovan
u
okviru
IPA
prekograničnog programa Mađarska –Srbija
• Cilj programa je da potpomogne zajednički
razvoj mađarsko-srpskih pograničnih područja
uz podršku Evropske unije u cilju postizanja
harmoničnog i kooperativnog regiona sa
održivim i bezbednim okruženjem.
PROCENA I JAVNI PRIKAZ TOPLOTNIH USLOVA STANOVNIŠTVA
U URBANIM ZONAMA
• Akronim:URBAN-PATH
• Kod projekta:HUSRB/1203/122/166
• Lider:Univerzitet u Segedinu, Departman za klimatologiju i ekologiju
predela (SZTE)
• Partner:Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
(UNSPMF)
• Podrška: Grad Novi Sad (KLER, Gradska uprava za komunalne
poslove), ZIG, NIS i STAN.
• Trajanje projekta:
01.02.2013. – 31.07.2014.
• Vrednost projekta: 245.220 € (od čega EU finansira 208.437 €)
• Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
• Kontakti:[email protected]
(János Unger, vodeći istraživač – LB)
• [email protected]
(Vladimir Marković, menadžer na projektu – PP1)
UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (akronim: UNSPMF)
Internet portal: http://www.pmf.uns.ac.rs/
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna
ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna
istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike,
informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne
sredine na pet departmana:
Departmanu za biologiju i ekologiju,
Departmanu za fiziku,
Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
Departmanu za hemiju i
Departmanu za matematiku i informatiku.
DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU,
TURIZAM I HOTELIJERSTVO
Članovi projekta URBAN-PATH od strane UNSPMF:
• Dr Vladimir Marković, projekt menadžer
–
–
–
–
Koordinacija sa vodećim partenerom i ostalim članovima projekta
Aktivnosti u vezi sa promocijom projekta
Aktivnosti u vezi sa partner izveštajima
Aktivnosti u vezi sa primenom GIS-a na projektu
Članovi projekta URBAN-PATH od strane UNSPMF:
• Dr Stevan Savić, istraživač na projektu
– Aktivnosti u vezi sa izračunavanjem indeksa toplotnih uslova stanovništva u
urbanim zonama
– Aktivnosti u vezi sa definisanjem lokacija za instalaciju meteoroloskih
stanica
– Aktivnosti u vezi sa dobijanjem dozvola za postavku stanica
– Praćenje i analiza preliminarnih rezultata merenja
Članovi projekta URBAN-PATH od strane UNSPMF:
• Daniela Arsenović, istraživač na projektu
–
–
–
–
Aktivnosti u vezi sa administrativnim poslovima na projektu
Aktivnosti u vezi sa dobijanjem dozvola za postavku stanica
Aktivnosti u vezi sa finansijskim izveštajima
Prikupljanje metapodataka za meteorološke stanice
Članovi projekta URBAN-PATH od strane UNSPMF:
• Dragan Milošević, istraživač na projektu
– Aktivnosti u vezi sa definisanjem lokacija za instalaciju
meteoroloskih stanica
– Prikupljanje metapodataka za meteorološke stanice
– Aktivnosti u vezi sa dobijanjem dozvola za postavku stanica
CILJ PROJEKTA
• Direktni cilj ovog projekta je razvoj inovativnog i
jedinstvenog sistema praćenja određenih klimatskih
parametara u regionu (Segedin, Mađarska i Novi Sad,
Srbija), što predstavlja jačanje prekogranične saradnje
kroz kontinuirano beleženje podataka, njihov prenos i
obradu kao i javno izlaganje obrađenih podataka na
mapama u realnom vremenu.
CILJNE GRUPE
• Stanovnici Segedina (~ 180 hiljada ljudi) i Novog Sada (~ 320 hiljada
ljudi), prvenstveno oni stanovnici koji žive i/ili rade u gusto izgrađenim
delovima grada (gradskim četvrtima) sa malo zelenih površina. Oni
mogu da saznaju o trenutnom toplotnom stanju svoje najbliže i šire
(urbane) okoline uz pomoć stalnog onlajn prikaza u realnom
vremenom. To može da olakša reakciju i adaptaciju svakog pojedinca
na trenutne uslove i njihove očekivane negativne ili pozitivne promene
tokom vremena.
• Indirektna ciljna grupa realizacije projekta su organizacije i organi vlasti
(lokalna uprava, uprava za zaštitu životne sredine, uprava za
upravljanje u vanrednim situacijama, nacionalni organ za zaštitu
zdravlja) koji moraju da preduzmu mere (npr. informisanje javnosti,
uzbunjivanje, pranje ulica, distribucija vode za piće) o situacijama kada
nastanu opterećenja. Na osnovu dostupnih detaljnih informacija oni
mogu da deluju na prostorno diferenciran način.
• U dugoročnom smislu, baza podataka i znanja koju izradi razvijeni i
operativni sistem može biti važna osnova za urbaniste i lokalne uprave
u izradi efikasnih strategija urbanističkog klimatskog planiranja koje su
od suštinske važnosti za ublažavanje očekivanih negativnih posledica
globalnih klimatskih promena.
ZNAČAJ PROJEKTA
• Temperatura vazduha leti beleži najveći porast u
gradovima u poređenju sa okolnim ruralnim područijima.
Sa naglim porastom temperature vazduha raste i broj
zdravstvenih tegoba izazvanih bioklimatskim stresom i
toplotnim udarima.
• Značaj URBAN-PATH projekta se pre svega ispoljava sa
sa zdravstvenog aspekta, odnosno prevencije pojave
bioklimatskog stresa koji neretko ima smrtne posledice.
• Od maja 2014. godine, rezultati merenja temperature i
vlažnosti će biti ažurirani na svakih sat i biće javno
dostupni, i služiće svim stanovnicima Novog Sada (i
Segedina) i na ovaj način će imati priliku da se adaptiraju
na trenutne klimatske uslove.
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
• Direktni rezultat je efikasna komunikacija za javnošću,
lokalnim upravama i pružaocima usluga.
• Od sistema koji razvije projekat očekuje se da prikuplja i
dostavlja informacije (na mađarskom i srpskom jeziku)
javnosti, lokalnim upravama i ostalim korisnicima, ili
naučnim istraživačima u oba grada istovremeno tokom
najmanje pet godina.
Proces realizacije projekta
•
•
•
•
•
Period I - stručne aktivnosti: opšte mapiranje grada Novog Sada; definisanje
delova grada na osnovu tipa izgrađenih objekata; definisanje klimatskih zona u
gradu; definisanje zelenih površina; implementiranje klimatskih parametara;
definisanje intenziteta UHI i lokacija buduće mreže stanica (30 stanica);
putovanja u Segedin (opening conference, sastanci u vezi aktivnosti na
projetku); terenski rad; TENDERI:
PraG ekspert za javne nabavke;
mikroklimatska studija; usluge prevoda; promotivni materijal.
Period II - stručne aktivnosti: press konferencija; TENDERI: nabavka IT
opreme; nabavka senzora za praćenje temperature i vlažnosti vazduha
(najviše 30 komada); organizacija događaja i pres konferencija; nabavka
kancelarijskog materijala
Period III - stručne aktivnosti: seminar; TENDERI: za mobilne meteorološke
instrumente i druge alatke za praćenje meteoroloških parametara
Period IV - stručne aktivnosti: postavljanje mreže meteoroloških stanica na
definisane lokacije u gradu i početak monitoringa istih; terenski rad;
Period V - stručne aktivnosti: organizovanje seminara za stejkholdere;
organizovanje završne konferencije; monitoring stanica i kreiranje baze
podataka sa mreže stanica; javni prikaz rezultata
HVALA NA PAŽNJI
THANK YOU FOR ATTENTION
Vladimir Marković
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)
[email protected]
Seminar, 17.12.2013. Novi Sad
Seminar, 17th December 2013, Novi Sad
Download

Značaj URBAN-PATH projekta za stanovništvo Novog Sada