Výroční zpráva
2012
Annual Report
Čeština
2
English
Čeština
3
English
Úvodní slovo
vedení společnosti
Základní údaje
10 Profil společnosti
11Identifikační údaje
12 Hlavní předměty podnikání
12Majetkové účasti
14Orgány společnosti
16ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
4
I
Introduction by the
Company Management
Obs
II
Basic Information
10 Company Profile
11IdentifiCAtion data
12Main Objects of Business
12 Property Interests
14 Company Bodies
16Organizational Structure
Cont
Zpráva o podnikatelské
činnosti v roce 2012
sah
18Aktivity společnosti
18 Projektová činnost
19 Provádění staveb
33Dodávky technologií
34Zaměstnanci
35Výzkum a vývoj
36Systémy managementu
38 Předpokládaný vývoj společnosti
Finanční část
40Rozvaha
48Výkaz zisků a ztrát
52 Příloha tvořící součást účetní závěrky
66 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
68 Zpráva auditora
III
IV
Report on Business
Activities in 2012
Finances
18 Company Activities
18 Design Work
19 Construction
33 Equipment Deliveries
34Employees
35Research and Development
36Management system
38 Expected Development of the Company
41Balance sheet
49 Profit and loss statement
52Notes to the financial statements
66Report on Relationship between Related Parties
69Auditor’s Report
tent
5
Vážené dámy
a pánové,
vážení obchodní
partneři,
I
6
další rok uplynul a já se rád ujímám své povinnosti prezentovat výsledky
hospodaření společnosti TENZA, a.s. Právě v předcházející výroční
zprávě jsme předpovídali spíše stagnaci hospodářského vývoje v České
republice. Bohužel analýzy Českého statistického úřadu nám dávají
za pravdu. Dynamika výkonnosti odvětví české ekonomiky v roce
2012 meziročně poklesla o 1,2 %. Největším obtížím způsobeným
nedostatkem zakázek čelí zejména stavebnictví, kde jen u inženýrských
staveb došlo k poklesu o 11 %. Na rozdíl od předchozích let se
k negativnímu vývoji zakázek ve veřejném sektoru přidal i mírný pokles
objemu zakázek v soukromém sektoru. S důsledky vleklé ekonomické
krize se nepotýká jen Česká republika, zpomalení vývoje ekonomik je
patrné ve většině evropských zemí. Nárůst počtu uchazečů u vypsaných
výběrových řízení tlačí nabídkovou cenu na minimální úroveň. Firmy jsou
tak nuceny dále hledat jakékoli úspory a snižovat přiměřený zisk. Proto
dosažení celkového obratu společnosti TENZA, a.s., v úrovni 1,5 miliardy
korun při hospodářském výsledku před zdaněním ve výši 34 mil. Kč je
solidním výsledkem maximálního úsilí celé společnosti TENZA, a.s.
Úvodní
vedení sp
Úvodní slovo vedení společnosti
6
Introduction by the company management
Dear ladies,
gentleman,
and business
partners,
Another year has passed and I have the honour to announce the financial
results of TENZA, a.s. In the previous Annual Report we envisaged
economic stagnation in the Czech Republic. Unfortunately, the analyses
performed by the Czech Statistical Office have indicated that our rather
pessimistic expectations were confirmed. The dynamics of the economic
performance decreased by 1.2 % in 2012 as compared with the previous
year. Construction industry was probably the most adversely affected
area tackling problems resulting from the lack of orders from both the
private and public sectors; for example civil engineering reported a drop
by 11 %. In contrast to previous years, the downward trend in public
procurement was further reinforced by a slight decrease in the total
volume of private contracts. The Czech Republic is not the only country
facing the consequences of the ongoing economic crisis – the majority
of European countries have been hit by at least slight recession. The
growing numbers of parties interested in public tenders reduce the
prices to the minimum. Firms are forced to identify new savings and earn
modest profit only. The total turnover of CZK 1.5 billion and earnings
before taxes of CZK 34 million can be considered a satisfactory result of
tremendous efforts undertaken by TENZA, a.s.
Introduction by
Manag
Podařilo se nám dokončit jeden z nejnáročnějších projektů v historii
společnosti TENZA, a.s. Nový energoblok s kotlem a turbosoustrojím
v areálu Teplárny v Mydlovarech dnes vyrábí elektrickou energii pro
zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo do Mydlovar a přilehlé Zlivi.
Velkým uznáním práce celého realizačního týmu je získání ocenění Projekt
roku 2012 v oblasti realizace projektů v soustavách zásobování teplem
a chladem, které uděluje Teplárenské sdružení České republiky. Další
ocenění – Počin roku 2012 jsme obdrželi za výstavbu Tepelného napáječe
Libeň – Holešovice, který řeší napojení Teplárny Holešovice a oblasti CZT
Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy propojený se
zdrojem v Elektrárně Mělník. Jednalo se o technologicky náročný projekt,
jehož součástí bylo i vybudování podchodu pro umístění horkovodu pod
řekou Vltavou v délce přes 170 metrů technologií důlní ražby.
í slovo
polečnosti
Úspěšně jsme završili i další stavby. Druhá etapa společného projektu
města Bíliny a společnosti ČEZ Teplárenská zajišťující napojení Bíliny
na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice byla slavnostně ukončena.
Rovněž výstavba nové jednotky pro výrobu etandinitrilu v areálu
společnosti Lučební závody Draslovka v Kolíně, na níž se TENZA, a.s.,
podílela hned dvěma zakázkami najednou, dospěla do zdárného konce.
S výstavbami a modernizacemi tepelných sítí jsme pokračovali
v různých městech u nás i na Slovensku. Nově jsme zahájili modernizaci
přivaděče tepelné energie pro sídliště Nad jazerom v Košicích a výstavbu
horkovodního rozvodu v lázeňském městě Teplice, který bude sloužit
k rozvedení tepla z centrálního zdroje výměníkové stanice do lokalit
Lázně a Prosetice. Uspěli jsme i v tendru na dodavatele konverze
stávajících parovodních rozvodů na horkovodní v Trutnově v částech
Poříčí a Výsluní.
Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby Rekonstrukce
kotlů K1 a K2 s využitím technologie fluidního spalování ve Strakonicích,
která umožní provozovateli spalovat palivo v širším rozsahu parametrů
a navíc poskytne možnost spoluspalování biomasy s podílem až 40 %
tepelného výkonu kotle. V souladu s harmonogramem výstavby se v roce
2012 náš realizační tým zabýval dodávkou prvního ze dvou parních kotlů.
Úvodní slovo vedení společnosti
7
Introduction by the company management
We managed to complete one of the most ambitious projects in the
history of TENZA, a.s. A new power-generating unit including a boiler and
turbine generator unit on the premises of the Mydlovary heat and power
plant generates power for approx. 6000 households and delivers heat to
Mydlovary and the nearby town of Zliv. The sustained efforts of the entire
implementation team were rewarded when TENZA, a.s. won a prestigious
award in the Projects of the YEAR 2012 competition in the section of
projects aimed at heat and cold distribution systems presented by the
Association for District Heating of the Czech Republic. Another project of
TENZA, a.s. – the Construction of the Libeň – Holešovice Heat Supply Main
– was awarded the Deed of the Year 2012. This project focused on linking
Teplárna Holešovice and the Dolní Holešovice district heating system
with the Prague Heat and Power Supply System (PTS) interconnected
with a source in Elektrárna Mělník. The project was technologically very
demanding and included a complicated 170 m long tunnel driven below
the Vltava river bottom as a route for the hot water pipeline.
We also managed to finish other projects. The second phase of a joint
project of the town of Bílina and ČEZ Teplárenská, connecting Bílina to
the district heating system from Elektrárna Ledvice was ceremoniously
completed. Similarly, the construction of a new ethane dinitrile
production unit on the premises of Lučební závody Draslovka in Kolín
was successfully completed. TENZA, a.s. won and properly fulfilled two
contracts concerning this project.
y the Company
gement
We continued the construction and modernization of heating systems in
various cities in the Czech Republic and Slovakia. New projects included
an upgrade to the heat delivery system in the Nad jazerom housing
estate in Košice and construction of a hot water distribution system in
the spa of Teplice intended to deliver heat from a central heat exchanger
to Lázně and Prosetice. We also won a tender for the replacement of the
existing steam pipeline with hot water pipeline in Poříčí and Výsluní town
quarters of Trutnov.
Další fáze projektu zahrnující kompletní modernizaci druhého kotle bude
probíhat až do roku 2014.
Z pohledu procesního fungování společnosti TENZA, a.s., došlo v roce
2012 k odštěpení slévárny v Adamově do nově vytvořené společnosti
TENZA cast, a.s. Adamovský závod prošel v uplynulých letech
dynamickým rozvojem a v současnosti se zařadil mezi největší výrobce
zinkových odlitků v České republice. Jeho osamostatnění bylo logickým
krokem vedoucím k oborové specializaci a zefektivnění činností obou
společností.
optimalizací již byla učiněna, a tak se tlak přesouvá na dodavatele
a subdodavatele. Nezbývá mi než všem zúčastněným stranám popřát
hodně síly a vytrvalosti, které budeme při překonávání nepříznivých
podmínek potřebovat.
Dovolte mi, abych v závěru poděkoval managementu, zaměstnancům
i našim dodavatelům za jejich úsilí při dosahování výsledků společnosti
TENZA, a.s. Rovněž děkuji našim zákazníkům a obchodním partnerům
za jejich podporu a důvěru, které si velmi vážím.
S úctou,
Uplynulý rok 2012 nebyl jednoduchý a ani ten následující 2013 podle
prognóz nebude snazší. Deficit českých veřejných financí se sice snižuje,
ale zlepšení je dosaženo na úkor poklesu veřejných investic, který nutí
společnosti hledat další cesty ke snižování nákladů. Většina interních
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
a generální ředitel
Úvodní slovo vedení společnosti
8
Introduction by the company management
TENZA, a.s., is a general contractor for the renovation of K1 and
K2 boilers applying a fluidized bed technology in Strakonice which
will enable the operator to burn a wide range of fuels including
a considerable proportion of biomass up to 40% of the heat output. In
compliance with the construction schedule, our team delivered the first
of the two boilers in 2012. The other phase of the project focusing on
the second boiler modernization is to continue until 2014.
With respect to process operations of TENZA, a.s. a new zinc pressure
casting company named TENZA cast, a.s was established as a spin-off
from the parent company in 2012. The plant in Adamov has undergone
an accelerated development in recent years and currently ranks among
the largest manufacturers of zinc casts in the Czech Republic. The
spin-off was a logical move towards increased specialization and higher
efficiency of both companies.
2012 was not an easy year and forecasts suggest that 2013 will not be
better. The Czech public finance deficit is decreasing, however, to the
detriment of public investments forcing companies to find new ways to
cost reduction. The majority of internal operations have been optimized
so that contractors and subcontractors are placed under added
competitive pressure. In light of the above I have to wish all the parties
involved a great deal of energy and endurance which will be essential for
tackling the daunting economic challenges.
Finally, let me express my thanks to the management, the employees
and all contractors for the commitment and efforts they have exerted
and therefore enabled TENZA, a.s to achieve the results. At the same
time I would like to thank our customers and business partners for their
continuing support and confidence which I highly appreciate.
Yours faithfully,
Michal Hrubý
Chairman of the Board of Directors
and Managing Director
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
a generální ředitel
9
Michal Hrubý
Chairman of the Board of Directors
and Managing Director
Profil
společnosti
TENZA, a.s., je významnou českou společností poskytující činnosti
a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením
na energetiku. Ve svých provozech v Brně, Praze a Ostravě zaměstnává
přes 200 pracovníků.
Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají dodávky
velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů
tepla a elektřiny a tepelných rozvodů. V tomto oboru může společnost
nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích
výtopen, tepláren, elektráren a spaloven. Neméně důležitým
oborem činnosti je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu vodovodů, kanalizací
a čističek odpadních vod.
Základn
Při realizacích projektů společnost uplatňuje výsledky vlastního
výzkumu a vývoje, který se orientuje na systémy ochrany vod a ovzduší
a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy, ve spojení
s technologiemi pro maximální využití energie paliv.
II
10
Základní údaje
10
Basic information
Company
Profile
TENZA, a.s. is a leading Czech company conducting activities and
providing services in the engineering and construction industries with
focus on the power engineering. It employs more than 200 people at its
plants in Brno, Prague and Ostrava.
Basic info
The activities of the company consist primarily of deliveries of large
power units in the area of the construction and renovation of heat
and power engineering and heat distribution systems. The company
has considerable experience gained from numerous construction and
renovation projects for heating plants, combined heat and power plants
and refuse incinerating plants. Building construction, utility networks and
water management facilities including the construction of water piping
and sewage treatment plants are other but no less important projects
offered by TENZA, a.s.
When carrying out projects the company employs in-house research and
development concentrating on water and air protection systems and
renewable sources of energy, especially biomass, using technologies for
maximum fuel energy utilization.
TENZA, a.s., zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení – od zpracování
studií, koncepcí a auditů přes projektovou dokumentaci, inženýrskou
činnost až po následnou realizaci a uvedení do provozu.
Doplňkovou aktivitou je obchodní činnost, která je založena
na dodávkách vyspělých technologií od předních světových výrobců
i z vlastní produkce. Hlavním partnerem v této oblasti je dánská firma
LOGSTOR, která vyrábí předizolované potrubní systémy. Kompaktní
předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování objektů teplem
a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku tepelné techniky.
ní údaje
Identifikační
údaje
Název společnosti
Sídlo
Identifikační číslo
Společnost zapsána
Základní kapitál
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
25570722
31. července 1999 u Krajského
soudu v Brně, oddíl B
vložka 3023
30 000 000 Kč
Základní údaje
11
Basic information
TENZA, a.s., offers comprehensive project solutions for its customers
– from studies, concepts and audits, through design project
documentation and engineering activities, to final delivery, assembly and
operation.
ormation
Commercial activity is included in the core business of the company.
TENZA, a.s., supplies state-of-the-art equipment made by leading foreign
manufacturers as well as its own equipment and technology. Our main
partner in this field is the Danish company LOGSTOR producing preinsulated piping systems. Compact heat exchanger stations produced
by TENZA, a.s., designed for delivering heat and domestic hot water to
buildings, are an appropriate addition to the heating equipment product
portfolio.
Identification
data
Trade Name
Registered Office
Company Registration No.
Commercial Register
Registered Capital
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
25570722
31 July 1999, the Regional
Court in Brno, Section B
Insert 3023
CZK 30,000,000
Hlavní předměty
podnikání
Majetkové
účasti
››
››
››
››
››
TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, Slovenská republika
TENZA Real, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
ZATEP, s.r.o., se sídlem v Oslavanech, Česká republika
MOBIKO Plus, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Česká republika
Winsol, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
ET-mont group, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Česká republika
TEPLO Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká republika
projektová činnost ve výstavbě
montáže technologických zařízení
inženýrská činnost v investiční výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury,
strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie
›› výroba a rozvod tepelné energie
›› výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající
licenci, které jsou realizovány ze zdrojů tepelné energie
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
›› výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd
Základn
Základní údaje
12
Basic information
Main Objects
of Business
Property
Interests
››
››
››
››
››
TENZA Slovakia, spol. s r.o., registered office in Nitra, the Slovak Republic
TENZA Real, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
ZATEP, s. r.o., registered office in Oslavany, the Czech Republic
MOBIKO Plus, a.s., registered office in Valašské Meziříčí, the Czech Republic
Winsol, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
ET-mont group, s.r.o., registered office in Ostrava, the Czech Republic
TEPLO Kopřivnice s.r.o., registered office in Kopřivnice, the Czech Republic
Construction design
Assembly of technology equipment
Capital construction engineering
Construction, modification and removal of structures
Technical consultation for the building industry, architecture,
machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry
›› Heat generation and distribution
›› Heat generation and distribution not subject to licensing, produced
in heat sources with the installed output of one source exceeding
50 kW
›› Research and development in natural and technical sciences or
social sciences
Basic info
Celkový obrat [mil. Kč]
ákladní ukazatelé za rok 2012 na rozdíl od předchozích let
* Znezahrnují
údaje za Závod slévárna v Adamově, který byl v roce 2012
2000
Total turnover [CZK million]
osamostatněn do nové společnosti TENZA cast, a.s.
ní údaje
TENZA Slovakia, spol. s r.o., je obchodní a inženýrskou společností,
která je aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy
centralizovaného zásobování teplem na Slovensku. Předmětem
podnikání společnosti TENZA Real, s.r.o., je realizace developerských
projektů. Společnost T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se věnuje realizaci
specializovaných zakázek v oblasti energetiky. ZATEP, s.r.o., byl založen
za účelem provozování tepelného hospodářství města Oslavany. MOBIKO
Plus, a.s., se zaměřuje na provádění stavebních prací, Winsol, s.r.o.,
dodává mobilní ledové plochy. ET-mont group, s.r.o., se zabývá zejména
výrobou a montáží zařízení pro energetiku a procesní průmysl. TEPLO
Kopřivnice, s.r.o., je dodavatelem tepla pro koncové zákazníky na území
města Kopřivnice.
*
1500
1000
500
2008
2009
2010
2011
2012
0
Základní údaje
13
Basic information
*
In contrast to previous years, the basic indicators for 2012 do not
include the foundry in Adamov which was established as a new
independent company TENZA cast, a.s. in 2012.
2008
2009
2010
2011
2012
50
ormation
TENZA Slovakia, spol. s r.o., is a trading and engineering company active
primarily in delivering equipment and technologies for district heating
systems in Slovakia. The main business of TENZA Real, s.r.o., is carrying
out development projects. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., is engaged in
specialized power engineering projects. ZATEP, s.r.o., was established to
operate the heat distribution system in the town of Oslavany. MOBIKO
Plus, a.s., is a construction company. Winsol, s.r.o., provides mobile
ice rinks. ET-mont group, s.r.o., focuses on equipment production and
assembly for power engineering and the manufacturing industry. TEPLO
Kopřivnice s.r.o. is a supplier of heat for end customers in the territory of
the town of Kopřivnice.
0
100
150
*
200
250
Průměrný počet zaměstnanců
Average number of employees
300
Orgány
společnosti
Nejvyšším orgánem společnosti TENZA, a.s., je valná hromada, která volí
členy představenstva a členy dozorčí rady.
Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které volí
ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje
o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými
právními předpisy, stanovami společnosti nebo usneseními valné
hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
Základn
Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze
svého středu volí předsedu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Základní údaje
14
Basic information
Company
Bodies
The General Meeting is the governing body of TENZA, a.s. It appoints
members of the Board of Directors and of the Supervisory Board.
The three-member Board of Directors is the authorized body of the
company. It elects the Chairman and Vice-Chairman from among its
members. The Board of Directors makes decisions about all company
affairs that are not reserved for the General Meeting under binding
legislation, the Articles of Association or a resolution of the General
Meeting.
Basic info
The three-member Supervisory Board elects the Chairman from among
its members. The Supervisory Board supervises the Board of Directors
and the business activities of the Company.
Představenstvo
ní údaje
Dozorčí rada
Ing. Michal Hrubý
Předseda představenstva, *1970
Chairman, born 1970
Ing. Martin Raus
Předseda dozorčí rady, *1964
Chairman, born 1964
Ing. František Paulík
Místopředseda představenstva, *1962
Vice-Chairman, born 1962
Dr. Ing. Dalibor Král
Člen dozorčí rady, *1955
Member, born 1955
ormation
Ing. Jan Mucha
Člen představenstva, *1971
Member, born 1971
The Board of Directors
Ing. Karel Sázavský
Člen dozorčí rady, *1965
Member, born 1965
The Supervisory Board
15
Organizační
struktura
Vedení společnosti
Generální ředitel
Company Management
Managing Director
16
Ekonomicko-správní
úsek
Obchodní úsek
Výrobní úsek
Technický úsek
Pobočka Praha
Economy and
Administration
Business Section
Production Section
Technical Section
Branch Office Prague
Účtárna
Obchod a marketing
Realizace projektů I
Projekce
Obchod a marketing
Accounting
Sales and Marketing
Project
Implementation
I
Základní
údaje
Design
Sales and Marketing
Personalistika
Příprava nabídek
Realizace projektů II
Výzkum a vývoj
Projekce
Human Resources
Bid Processing
Project Implementation II
Research and Development
Design
Právní služby
Prodej a služby
Realizace projektů III
Procesní inženýrství
Realizace projektů
Legal Affairs
Sales and Services
Project Implementation III
Process Engineering
Project Implementation
Zabezpečení kvality
Nákup
Tepelná technika
Quality Assurance
Purchase
Heat Technology
Správa IT
Public Relations
Řízení kvality
IT Services
Public Relations
Quality Control
Basic information
Reality
Montáže
Property
Assembly
Provoz tepel. soustav
Heat Dustribution System
Organizational
Structure
Strategie rozvoje
Rekonstrukce tepelných zdrojů, instalace parních nebo plynových turbín,
kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, technologie na čištění spalin
– to jsou příležitosti pro náš rozvoj v blízké budoucnosti.
Rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí – instalace kogeneračních jednotek
17
Boiler Plant Renovation in Vrchlabí – CHP Unit Instalation
Renovations of heat sources, installations of steam or gas turbines,
combined heat and power units, biogas plants, flue gas cleaning
technologies – these are our development opportunities for the near future. Development Strategy
Aktivity
společnosti
Projektová činnost
V projekčních kancelářích společnosti vznikla v roce 2012 řada významných
projektů:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Rekonstrukce horkovodu v ulicích Západní-Charkovská-Krymská, Brno
Přestavba z páry na horkovod v historické části Brna – etapa K
Výstavba bioplynové stanice Loukovec 0,75 MWe
Centrální zásobování teplem města Kopřivnice
Úprava chlazení kondenzátu, SAKO Brno
Ekologizace kotlů, Karviná
Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem – etapa C, Brno
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Kopřivnice
Připojení centra na centrální výměníkovou stanici Špitálka, Brno
Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II, Karlovy Vary
Využití energetického potenciálu vedlejších produktů Ethanol, Vrdy
Modernizace PS 15 v Orlové
Zpráva před
III
18
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
18
Report of the board of directors on business activities in 2012
Company
Activities
Design Work
In the design offices of the Company was created a number of major
projects in 2012:
Report of the bo
›› Renovation of hot water pipeline in Západní-Charkovská-Krymská streets, Brno
›› Conversion of the steam pipeline to a hot water pipeline in the
historic centre of Brno – K Phase
›› Construction of a biogas plant Loukovec 0.75 MWe
›› District heating of the town of Kopřivnice
›› Condensate treatment and cooling, SAKO Brno
›› Boiler eco-friendliness increase, Karviná
›› District heating system renovation – C Phase, Brno
›› Combined heat and power generation Kopřivnice
›› Connection of the city centre to the Špitálka central heat exchanger, Brno
›› Secondary distribution system renovation, Tuhnice II, Karlovy Vary
›› Utilization of the energy potential of Ethanol by-products, Vrdy
›› PS 15 modernization in Orlová
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky
Provádění staveb
Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností především
v oblasti výstavby a rekonstrukcí systémů zásobování energií,
ekologických staveb, inženýrských sítí a dodávek technologií pro
procesní průmysl. V roce 2012 jsme pracovali zejména na následujících
projektech:
Investor: Teplárna Strakonice, a.s.
Délka projektu: 45 měsíců
Dokončení: 04/2014
Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 na kotle
s prvky fluidní techniky, které jsou určeny ke spalování hnědého uhlí
s významným podílem biomasy. Jedná se o progresivní technologii užitou
na základě zahraniční licence, která řeší spalování dané kombinace
paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů.
Rekonstrukce kotlů zajistí Teplárně Strakonice, a.s., možnost pokračovat
ve svém rozvoji a dodržení přísných emisních limitů, a to především
po roce 2016.
dstavenstva
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
19
Report of the board of directors on business activities in 2012
Construction
Renovation of the K1 and K2 Boilers Employing Fluidized
Bed Technology
The company is engaged in engineering primarily in the areas
of construction and renovation of power distribution systems,
environmentally friendly structures, utility networks and deliveries of
equipment and technology for the manufacturing industry. In 2012 we
worked especially on the following projects:
Client: Teplárna Strakonice, a.s.
Project duration: 45 months
Completion: 04/2014
oard of directors
The conversion of two coal grate boilers K1 and K2 into fluidized bed
boilers burning a fuel mixture of lignite and a considerable part of
biomass. It is leading-edge technology employed under a foreign licence
for this fuel mixture satisfying required output and emission parameters.
The boiler renovation is to ensure that Teplárna Strakonice, a.s. will be
able to continue its operations while meeting stringent emission limits
especially after 2016.
Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu
Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizace a ČOV
Investor: E.ON Trend, s.r.o.
Délka projektu: 31 měsíců
Dokončení: 12/2012
Investor: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s.
Délka projektu: 24 měsíců
Dokončení: 06/2013
Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11, 7 tp/h
a parametrech 3,2 MPa a 400 °C s maximálním výkonem na svorkách
generátoru 2,66 MW. Instalována byla kondenzační turbína
s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,121 MPa
a 105°C. Pára je vyvedena do výměníku pára/voda o výkonu 5,44 MW.
Celý systém je navržen na možný provoz s plnou kondenzací. Díky
instalovanému energobloku je možné město Zliv zásobovat teplem, které
je ze značné části vyráběno z dřevní štěpky.
Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Hubová, Ľubochňa
a Švošov a vybudování ČOV v lokalitě Stankovany – Rojkov. V rámci
projektu bude zrealizováno 20,353 km stokové sítě o průměru 300 mm, 12
přečerpávacích stanic a 843 domovních přípojek o celkové délce 5,9 km.
Zpráva
představenstva
Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 4 103
EO je navržena v dvojlinkovém uspořádání s biologickým odstraňováním
uhlíkatého a dusíkatého znečištění, s úplnou stabilizací kalu v kalojemu
a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
20
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Teplárna Mydlovary – Biomass Power Unit
Client: E.ON Trend, s.r.o.
Project duration: 31 months
Completion: 12/2012
This new biomass power unit that is being built will have an output of
11.7 tonnes of steam per hour and parameters of 3.2 Mpa, 400 °C and
maximum output on the generator connectors of 2.66 MW. A condensing
turbine with a regulated extraction maximum of 8.48 tonnes of steam
per hour and parameters of 0.121 MPa, 105 °C will be installed. Steam
will be transferred to the steam/water exchanger with an output of 5.44
MW. The system as a whole is designed for possible full condensation
operation. Thanks to the installed power unit the heat delivered to the
town of Zliv will be largely produced from wood chips.
Hubová, Ľubochňa, Švošov – Sewage and Wastewater
Treatment Plant
Client: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s.
Project duration: 24 months
Completion: 06/2013
The construction of gravity and pressure piping in Hubová, Ľubochňa and
Švošov and a wastewater treatment plant in Stankovany – Rojkov. 20.353 km
of sewage network with a diameter of 300 mm, 12 pumping stations and
843 house sewers 5.9 km in length are to be built within the project.
A new mechanical and biological wastewater two-lane treatment plant
with a capacity of 4.103 EO has been designed comprising biological
removal of carbon and nitrogen pollution, complete sludge stabilization
in a sediment trap and its mechanical dewatering in a belt press.
Moderní know-how
Díky spolupráci s vysokými školami disponujeme špičkovým teoretickým
potenciálem. Výsledky společných výzkumných projektů jsou i po formálním
ukončení nadále společně rozvíjeny a přenášeny do dalších
oblastí technické praxe.
Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu
21
Teplárna Mydlovary – Biomass Power Unit
We have considerable theoretical potential thanks to the cooperation
with universities. The results of mutual research projects are
further elaborated after their formal completion and introduced into other
fields of technical practice.
Modern Know-How
Tepelný napáječ Libeň – Holešovice
Výstavba bioplynové stanice Ahníkov
Investor: Pražská teplárenská, a.s.
Délka projektu: 16 měsíců
Dokončení: 12/2012
Investor: WEKUS, spol. s r.o.
Délka projektu: 20 měsíců
Dokončení: 07/2013
Stavba řeší napojení Teplárny Holešovice (THOL) a následně oblasti CZT
Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy propojený se
zdrojem v Elektrárně Mělník. Napáječ umožňuje využití výkonové rezervy
zdroje THOL pro dodávku tepla do systému Pražské teplárenské soustavy
a následně zásobování rozvojových oblastí mezi ulicemi Argentinskou
a Bubenskou, Holešovické tržnice a Rohanského ostrova. Zároveň došlo
v oblasti Holešovic k přepojení soustavy centralizovaného zásobování
teplem z páry na horkou vodu.
Komunální bioplynová stanice nacházející se na okraji těžebního pole
Severočeských dolů u Chomutova je navržena na roční zpracování
28 500 tun biologicky rozložitelných odpadů, elektrický výkon činí 600
kW a tepelný instalovaný výkon 1500 kW ve formě páry a teplé vody.
Elektrická energie je určena pro dodávky do rozvodné sítě Severočeských
dolů, a.s., a teplo je využíváno pro přípravu vstupních surovin a dále
na vytápění areálu bioplynové stanice a přilehlé kompostárny. Poměr
vyrobené elektrické energie a tepla je regulovatelný, produkovanou
primární energii lze hospodárně a téměř bezezbytku využít.
Zpráva
představenstva
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
22
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Libeň – Holešovice Heat Supply Main
Construction of a Biogas Plant in Ahníkov
Client: Pražská teplárenská, a.s.
Project duration: 16 months
Completion: 12/2012
Client: WEKUS, spol. s r.o.
Project duration: 20 months
Completion: 07/2013
The Libeň – Holešovice heat supply main is to connect Teplárna
Holešovice (THOL) and subsequently the area of Dolní Holešovice district
heating system to the Prague Heat and Power Supply System Pražská
teplárenská soustava (PTS) that is interconnected with a source in
Elektrárna Mělník. The supply main should make it possible to use the
output reserves of the THOL source to supply heat to the Prague Heat
and Power Supply System as well as to the developing areas between
Argentinská and Bubenská streets, Holešovická tržnice and Rohanský
island. It will also enable Dolní Holešovice district heating system to
convert the heating medium used in the district heating system from
steam to hot water.
A municipal biogas plant situated on the edge of a mining field of
Severočeské doly near Chomutov is designed to process 28,500 tons of
biologically degradable waste annually with the electric output of 600
kW and an installed heat output of 1500 kW in the form of steam and
hot water. Electric power is to be supplied to the grid of Severočeské
doly, a.s. and heat will be used for the preparation of input raw materials
and heating the premises of the biogas plant and adjacent composting
plant. The proportion of generated power and heat can vary; the primary
energy produced can be economically and fully consumed.
Výzkum a vývoj
Při realizaci projektů uplatňujeme výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který
se orientuje na využívání místních zdrojů energie, kogenerační výrobu tepla
a elektrické energie, energetické využití prozatím nevyužívaných hmot či
zvyšování energetické účinnosti vybraných procesů.
Tepelný napáječ Libeň – Holešovice
23
Libeň – Holešovice Heat Supply Main
When carrying out projects, we apply the results of in-house research and development
focused on local energy sources, combined production of heat and power, unusual materials
for power generation, or energy efficiency improvement of selected processes.
Research and Development
Rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí – instalace kogeneračních
jednotek
Připojení jihu a centra Brna na centrální výměníkovou stanici
Investor: Teplárny Brno, a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 5/2013
Zpráva
představenstva
Investor: TEPLO IVANČICE, s.r.o., ČEZ Energo, s.r.o.
Délka projektu: 11 měsíců
Dokončení: 03/2013
Pod názvem „Energetické úspory v nkt cables Vrchlabí – II. etapa“
a „Instalace kogenerační jednotky LK Vrchlabí“ rekonstruovala
TENZA, a.s., centrální zdroj tepla – parní plynovou kotelnu, umístěnou
ve Vrchlabí na ulici Žižkova. Součástí projektu byla instalace dvou nových
teplovodních plynových kotlů o výkonech 3,5 MW a 2,8 MW a dvou
kogeneračních jednotek o jmenovitém elektrickém výkonu 1600 kW
v protihlukové kapotě. Dále byly součástí projektu stavební práce,
ubourání komínu na výšku 37,5 m, vybudování nových tras teplovodu,
dodávka a montáž veškerých technologií a nový systém měření
a regulace.
Změna způsobu vytápění z původního parního na horkovodní
si vyžádala potřebu výstavby nové větší výměníkové stanice HVS MĚSTO
o výkonu 65,8 MW v prostoru bývalé desilikační stanice v objektu
Teplárny Brno, a.s., provoz Špitálka. Výměníková stanice přednostně
využívá odběrovou páru z turbíny TG20, čímž zvyšuje ekonomii jejího
provozu. Sestává ze dvou základních ohříváků (2 x 8,3 MW), ze dvou
stávajících špičkových ohříváků (2 x 10,9 MW) a jednoho nového
špičkového ohříváku o tepelném výkonu 25,5 MW. Při provozu nové
stanice je teplota vratné vody udržována na hodnotě 60 °C, výstupní
teplota je dle klimatických podmínek regulována v rozmezí 70 – 130 °C.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
24
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Boiler Plant Renovation in Vrchlabí – CHP Unit Instalation
Client: TEPLO IVANČICE, s.r.o., ČEZ Energo, s.r.o.
Project duration: 11 months
Completion: 03/2013
TENZA, a.s., has renovated the district rating source – a steam gas boiler
plant in Žižkova street in Vrchlabí under the titles “Energy Savings in
nkt cables Vrchlabí – 2nd phase” and “Combined Heat and Power Unit
Installation in LK Vrchlabí”. The project included installation of two new
hot water boilers with the outputs of 3.5 MW and 2.8 MW respectively
and two combined heat and power units in acoustic booths having
the nominal electric output of 1600 kW. The project further included
construction work, reduction of the stack height to 37.5 m, new hot
water pipeline routes, delivery and installation of new equipment and
a new system of control and instrumentation.
Connection of the south and centre of Brno to a Central Heat
Exchanger Station
Client: Teplárny Brno, a.s.
Project duration: 12 months
Completion: 5/2013
The conversion from the original steam to hot water heating
has required the construction of a new larger HVS MĚSTO heat exchanger
station having an output of 65.8 MW situated on the premises of
a former desilication station in Teplárny Brno, a.s., Špitálka plant branch.
The exchanger station preferentially uses steam generated by a TG20
turbine, which increases the efficiency of its operation.
It consists of two basic heaters (twice 8.3 MW), two existing peak
demand heaters (twice 10.9 MW) and one new peak demand heater
having an output of 25.5 MW. When the new heat exchanger is in
operation, the temperature of return water is maintained at 60 °C, the
exit temperature is regulated to vary between 70 – 130 °C in accordance
with the climatic conditions.
Komplexní návrh
Pro úspěch jakéhokoli investičního projektu je zásadní příprava již v rané fázi
realizace. Proto je naší snahou být u přípravy projektů již od počátku
a zadavatelům předložit komplexní řešení.
Připojení jihu a centra Brna na centrální výměníkovou stanici
25
Connection of the south and centre of Brno to a Central Heat Exchanger Station
The success of any investment project requires thorough preparation from
the very early stages. That is why we make every effort to be responsible for
all project phases and submit comprehensive solutions to our clients. Complex Projects
Změna teplonosného média pro sídliště Nad jazerom
v Košicích
Konverze parních rozvodů na horkovodní, Trutnov – Poříčí
a Výsluní
Investor: TEKO, a.s. (Tepláreň Košice)
Délka projektu: 32 měsíců
Dokončení: 12/2014
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 4/2013
Výstavba nového horkovodního napáječe pro košické sídliště Nad jazerom.
Nový systém je řešen jako moderní potrubní horkovod realizovaný
bezkanálovou technologií z předizolovaného potrubí o parametrech
140 – 130 °C / 70 – 60 °C a 2,5 MPa. Potrubní rozvody jsou tvořeny
942 metrů dlouhou nadzemní částí (DN 450) v provedení SPIRO
v nezastavěné části území a částí podzemní (DN 350 – DN 40) ve vlastním
sídlišti o délce 3 170 metrů. Výstavba je rozdělena do čtyř etap.
Náhrada parovodních rozvodů ve městě Trutnov ve dvou lokalitách
(Poříčí a Výsluní) horkovodním rozvodem, napojeným z centrálních
předávacích výměníkových stanic, a instalace objektových předávacích
stanic pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech dosud napojených
na parní přípojku. Součástí projektu pro investora ČEZ Teplárenská,
a.s., bylo položení 6 km tras rozvodů a instalace několika objektových
předávacích stanic.
Zpráva
představenstva
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
26
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Conversion of a Heating Medium for the Nad jazerom
Housing Estate in Košice, Slovakia
Conversion from the Steam Piping to Hot Water Piping
in Trutnov
Client: TEKO, a.s. (Tepláreň Košice)
Project duration: 32 months
Completion: 12/2014
Client: ČEZ Teplárenská, a.s.
Project duration: 12 months
Completion: 4/2013
The construction of a new hot water supply main for the Nad jazerom
housing estate in Košice, Slovakia. The new system has been designed
as a hot water pipeline system applying a ductless technology using preinsulated piping with the parameters 140 – 130 °C /70 – 60 °C and
2.5 MPa. The pipelines consist of a 942 m long SPIRO type overhead part
(DN 450) in the land not built on and a 3,170 m long buried conduit
(DN 350 – DN 40) on the housing estate.
The replacement of existing steam piping in Trutnov Pořící and Výsluní
by hot water pre-insulated piping connected to the steam central
exchanger station and installation of compact heat exchanger stations
for heating and hot water preparation in buildings originally connected
to the steam piping. The client was ČEZ Teplárenská, a.s. and the project
included installation of 7 km of pipelines and installation of several
compact heat exchanger stations.
Optimalizace procesů
Optimalizace daná rychlým vývojem informačních technologií zahrnuje
veškeré kroky od efektivnější a přesnější výroby až po propracované
a sofistikované systémy řízení technologických procesů, které zvyšují
bezpečnost zařízení a výrazně snižují nároky na obsluhu.
Konverze parních rozvodu na horkovodní, Trutnov – Poříčí a Výsluní
27
Conversion from the Steam Piping to Hot Water Piping in Trutnov
Optimization permitted by rapid development of computer science influences
all steps from more effective and precise manufacture to elaborate and
sophisticated technological procedure management systems enhancing the
equipment safety and minimizing operation requirements.
Process Optimization
Výroba etandinitrilu: Dodávka a montáž potrubí,
hořák pro OKP 12
Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní
systém, Strakonice
Zpráva
představenstva
Investor: Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 12/2012
Investor: Teplárna Strakonice, a.s.
Délka projektu: 18 měsíců
Dokončení: 11/2012
Realizace dvou projektů v rámci výstavby průmyslové jednotky
etandinitrilu (EDN) v areálu společnosti Lučební závody Draslovka, a.s.,
v Kolíně. První sestával z dodávky a montáže strojního zařízení a potrubí
výrobní linky pro nový chemický produkt. Druhý projekt zahrnoval
modernizaci koncového spalovacího zařízení pro likvidaci odplynů
z nové výroby EDN a z dalších výrob chemického závodu. Na stávající
parní kotel OKP 12 o výkonu 8 MW byl instalován moderní spalovací
hořák. Specifikem byly právě spalované látky s vysokou nebezpečností
– obsahem kyanidů a kyanovodíku. Nové zařízení zajistí plnění emisních
limitů po roce 2015.
Projekt řešil změnu způsobu vytápění stávajících objektů napojených
na parní rozvody CZT Strakonice. Stávající parní rozvody byly nahrazeny
novými teplovodními rozvody DN 200 až DN 25 v celkové délce cca
3,5 km, které jsou napájeny z jedné modernizované a jedné nové
výměníkové stanice pára/voda o výkonech 5,8 MW, resp. 11,2 MW,
jež rovněž spadaly do projektu. Dále byla součástí zakázky instalace či
modernizace padesáti objektových předávacích stanic.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
28
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Production of Ethane Dinitrile: Delivery and Assembly
of Piping, Combustion Heater for OKP 12
Conversion of the Area to the North of Velké náměstí
to a Hot Water System, Strakonice
Client: Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín
Project duration: 8 months
Completion: 12/2012
Client: Teplárna Strakonice a.s.
Project duration: 18 months
Completion: 11/2012
TENZA, a.s., participated in the construction of a new EDN unit on the
premises of Lučební závody Draslovka, a.s. in Kolín thanks to having
won two contracts at the same time. The first project consisted in the
delivery and installation of machinery and piping for the production line
of the new chemical product. The other project included modernization
of the terminal combustion equipment liquidating off-gases from the
new EDN manufacture and other production processes taking place in
the chemical plant. A new modern combustion heater was installed on
the existing OKP 12 steam boiler with an output of 8 MW. The project
was highly challenging due to the combustion of extremely hazardous
substances containing cyanide and hydrogen. Thanks to the new
equipment emission standards effective as from 2015 will be met.
The project was aimed at converting the manner of heating of existing
buildings connected to the steam pipeline of the Strakonice District
Heating System. The old steam pipeline was replaced with a new hot
water distribution system DN 200 to DN 25 3.5 km in length. It is fed
from one upgraded and one new steam/water exchanger with the
outputs of 5.8 MW and 11.2 MW respectively which were included in the
project. The contract comprised the installation or modernization of fifty
domestic heat exchangers.
Odborná kvalifikace
Orientujeme se na realizaci zakázek, u nichž můžeme uplatnit odborné znalosti
a zkušenosti a nabídnout zákazníkům vysokou přidanou hodnotu Stavíme na vlastních,
kvalifikovaných odbornících a úzké spolupráci s nositeli hlavních technologií.
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvku fluidní techniky
29
Renovation of the K1 and K2 Boilers Employing Fluidized Bed Technology
We seek contracts where we can apply our specialist knowledge and technical
expertise and offer our clients high added-value products. We rely on our highly
qualified specialists and close cooperation with holders of major technologies.
Professional Qualification
Připojení kotelen PP1, PP2 na CZT v Bílině
Rekonstrukce části soustavy CZT Liberec, II. etapa, Františkov
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 13 měsíců
Dokončení: 8/2012
Investor: MVV enservis, a.s.
Délka projektu: 10 měsíců
Dokončení: 3/2013
Stavba byla součástí nové koncepce zásobování teplem města Bílina.
Jejím účelem bylo snížení imisního zatížení regionu města přechodem
na ekologičtější centralizovanou soustavu zásobování tepelnou energií
z elektrárny Ledvice. Během realizace se propojily dosud samostatné
lokality kolem zrušených plynových kotelen do jednoho hydraulického
okruhu. Celá nově budovaná otopná soustava je připojena na novou
technologii výměníkové stanice pára/voda o jmenovitém výkonu 14,3 MW.
Projekt modernizace systémů zásobování teplem v Liberci spočívající
v instalaci dvou teplovodních plynových kotlů o celkovém výkonu 6 MW
a kogenerační jednotky o tepelném výkonu 1750 kW. Součástí projektu
bylo i položení nových rozvodů předizolovaného potrubí v dimenzích
DN 100 – 150 v délce trasy 1,1 km a provedení rekonstrukce tří
centrálních výměníkových stanic a instalace dvou objektových
předávacích stanic.
Zpráva
představenstva
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
30
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Connection of the PP1, PP2 Boiler Plants to District Heating
System in Bílina
Renovation of a Part of the Liberec District Heating System
2nd Phase Františkov
Client: ČEZ Teplárenská, a.s.
Project duration: 13 months
Completion: 8/2012
Client: MVV enservis, a.s.
Project duration: 10 months
Completion: 3/2013
The project was a part of the new koncept of delivering heat to the town
of Bílina. Its purpose was to reduce air pollution by converting the heating
system into a more environmentally friendly district heating system from
the Ledvice power plant. During the construction, the separate locations
around abolished gas boiler plants were linked up into one hydraulic
circuit. The whole heating system is connected to the new technology
of the steam/water heat exchanger station with an output of 14.3 MW.
The project of upgrading heat delivery systems in Liberec consisted in
installing two hot water gas boilers with a total output of 6 MW and
a combined heat and power unit with a heat output of 1750 kW.
The project included a new pre-insulated pipeline laying procedure
(the dimensions were DN 100 – 150, and 1.1 km in length),
the renovation of three central heat exchangers, and installation
of two domestic exchanger stations.
Nejvhodnější řešení
Snažíme se nalézt nejvhodnější řešení z pohledu ekonomického, technického,
kvality, spolehlivosti a životnosti a přizpůsobit jej individuálním potřebám našich
zákazníků. Musíme do něj promítnout přísné nároky na výše emisí a množství
odpadů, materiálovou a energetickou náročnost i nízké provozní náklady.
Rekonstrukce části soustavy CZT Liberec, II. etapa, Františkov
31
Renovation of a Part of the Liberec District Heating Systém 2nd Phase Františkov
We always seek a comprehensive solution that takes into account economical
and technical aspects, reliability, quality, and service life, and that completely
fulfils individual needs of our customers. It must reflect stringent requirements
for emission levels and amount of waste produced, material intensity, energy
performance, and low operating costs.
Comprehensive Solution
Bohumín, budování nových páteřních tras
Výčapy – kanalizace a ČOV
Investor: ŽDB GROUP, a.s.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 12/2012
Investor: VODOVODY A KANALIZACE (dobrovolný svazek obcí)
Délka projektu: 18 měsíců
Dokončení: 09/2013
Modernizace tepelného hospodářství bývalých Železáren a drátoven
Bohumín, a.s., které se od poloviny roku 2012 rozdělily na tři samostatné
subjekty – VIADRUS, a.s., ŽDB DRÁTOVNA, a.s., a MS UTILITIES &
SERVICES, a.s. V rámci modernizace byla vybudována nová výměníková
stanice pára – voda (8 MW) s komplikovaným zchlazením páry
zástřikem na mez sytosti a více než 4 km potrubních tras zakončených
v repasovaných předávacích stanicích v jednotlivých 15 odběrných
místech. Předizolované potrubí DN 300 – DN 80 typu Spiro nahrazuje
stávající klasické potrubní trasy zavěšené pod energo mosty a po stěnách
hal ve výškách od 4 m do 16 m s obtížným přístupem.
Projekt řeší odkanalizování a likvidaci odpadních vod celé oblasti obce
Výčapy nedaleko Třebíče. Předmětem zakázky je vybudování nové
biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 755 EO včetně technického
vybavení a vybudování kanalizačních stok o celkové délce 5 671 metrů
s 218 domovními přípojkami.
Zpráva před
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
32
Report of the board of directors on business activities in 2012
Bohumín, New Backbone Routes
Výčapy – Sewage System and Wastewater Treatment Plant
Client: ŽDB GROUP, a.s.
Project duration: 6 months
Completion: 12/2012
Client: VODOVODY A KANALIZACE (voluntary association of communities)
Project duration: 18 months
Completion: 09/2013
Heat management modernization at former Železárny a drátovny
Bohumín, a.s., which was split into three independent companies in
mid-2012, namely VIADRUS, a.s., ŽDB DRÁTOVNA, a.s., and MS UTILITIES
& SERVICES, a.s. The project included the construction of a new steam
– water 8 MW heat exchanger with a steam cooling by water injection
to the steam saturation limit and pipeline routes more than 4 km long
terminating in rebuilt heat exchangers at 15 eligible meter points.
Pre-insulated Spiro type DN 300-DN 80 pipeline replaced the existing
pipeline routes suspended from energy bridges and attached to the hall
walls 4 – 16 m high and therefore difficult to access.
The project is aimed at the sewage system and wastewater treatment
plant construction for the community of Výčapy near Třebíč. The subjectmatter of the contract is to build a new biological wastewater treatment
plant with a capacity of 755 EO including the equipment and 5,671 m
long sewers including 218 house sewers.
Report of the bo
Dodávky technologií
– zařízení pro
výrobu, rozvod
a výměnu tepla
V rámci svých obchodních činností pokračovala společnost TENZA, a.s.,
v dodávkách technologií od předních zahraničních výrobců i z vlastní produkce.
Předizolované potrubní systémy dánského výrobce LOGSTOR a armatury
dánské firmy Broen patří mezi přední produkty v oblasti tepelné techniky.
dstavenstva
TENZA, a.s., vyrábí kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu
teplé vody v bytech, bytových domech, průmyslových i jiných objektech.
V roce 2012 vyrobila a dodala přes 250 objektových předávacích
stanic pro projekty v rámci celé České republiky a Slovenska. Dodávky
předávacích stanic byly uskutečněny pro významné partnery v oblasti
centrálního zásobování, jako je ČEZ Teplárenská, a.s., Dalkia Česká
republika, a.s., Teplárna Strakonice, a.s., STEFE SK, a.s., a další.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
33
Report of the board of directors on business activities in 2012
Equipment Deliveries
– Equipment for
Heat Production,
Distribution and
Exchange
As part of its operations TENZA, a.s., continued to deliver equipment made
by leading foreign manufacturers as well as its own products. Pre-insulated
piping systems from LOGSTOR, a Danish manufacturer, and fittings made
by Broen, another Danish company, rank among leading district heating
equipment.
oard of directors
TENZA, a.s., manufactures compact exchanger stations for heating and
domestic hot water heaters for households, blocks of flats, industrial and
other buildings. In 2012 TENZA, a.s. produced and delivered more than
250 compact heat exchanger stations for projects carried out both in the
Czech Republic and Slovakia. We delivered heat exchanger stations to
significant partners in the field of district heating such as ČEZ Teplárenská,
a.s., Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Strakonice, a.s., STEFE SK, a.s.,
etc.
Zaměstnanci
projekčního oddělení, tentokrát se specializací na programy AutoCAD,
Navisworks a Inventor.
Odštěpení úseku Závod slévárna Adamov do samostatného právního
subjektu TENZA cast, a.s., snížilo počet zaměstnanců o 29 pracovníků.
Při započtení tohoto vlivu však zůstal počet zaměstnanců společnosti
TENZA, a.s., v roce 2012 na úrovni předešlého období.
5 %
61 a více
61 and more
22 %
Do 30
Less than 30
Zpráva před
Pro zajištění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž odbornost
je nutné udržovat a dále rozšiřovat, byl v závěru roku ukončen projekt
„Rozvoj zaměstnanců firmy TENZA, a.s.“ spolufinancovaný Evropskými
sociálními fondy prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a Státním rozpočtem České republiky. V rámci něj
se uskutečnilo 27 vzdělávacích kurzů zaměřených na manažerské
vzdělávání, komunikační dovednosti, jazykovou přípravu a další odborné
kurzy. V průběhu projektu získali úspěšní absolventi celkem 897
certifikátů. V březnu byla ukončena část projektu „Vzdělávejte se pro růst“
zaměřeného na tvorbu výkresové dokumentace – CAD aplikace. Jeho
další část, zahájená o dva měsíce později, je rovněž určena pro pracovníky
22 %
51–60
26 %
31–40
25 %
41–50
Struktura zaměstnanců dle věku
Age pie chart
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
34
Report of the board of directors on business activities in 2012
Employees
In consequence of the establishment of TENZA cast, a.s. as a spinoff from the parent company TENZA, a.s., the number of employees
decreased by 29. However, when this fact is taken into consideration,
the number of employees of TENZA, a.s. remained at the level of the
previous accounting period in 2012.
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
Education pie chart
60 %
VŠ
University
6 %
Vyučen
Apprenticeship
Report of the bo
In order to have highly qualified employees whose competence and
expertise need to be constantly developed and promoted, the company
completed the “Employee Development of TENZA, a.s.” project at the
end of 2012 which was co-funded by the European Social Fund through
the Human Resources and Employment Operational Programme and
the state budget of the Czech Republic. It included 27 training courses
focused on managerial and communication skills, language lessons and
other courses. Employees who successfully finished the courses were
awarded 897 certificates. In March a part of the “Educate for the Growth”
project aimed at technical drawings using CAD was completed. The
34 %
SŠ
Secondary school
other part launched two months later is intended for design engineers
specializing in AutoCAD, Navisworks and Inventor programs.
Výzkum
a vývoj
V roce 2012 byl ukončen projekt „Parní kotel spalující pivovarské
mláto a paliva podobná“ spolufinancovaný z veřejných zdrojů.
Doplňuje provázanost dalších výzkumných a vývojových projektů s již
realizovanými vývojovými projekty sušárny velmi vlhkých látek a parního
motoru za podpory dotace MPO v rámci programu TIP. V lednu byl také
započat projekt výzkumu a vývoje technologie čištění spalin od tuhých
znečišťujících látek, který navazuje na předchozí projekty a reaguje
na zpřísnění emisních limitů spalovacích zařízení.
Vývojový projekt parní energetické jednotky (PEJ-1) probíhal realizací
a instalací experimentálního zařízení pro využívání odchozího tepla
z kogeneračních jednotek. Cílem je ověřit v dlouhodobém provozu
technologii parního motoru vyvinutého v projektu „Výzkum a vývoj
parního motoru a jeho příslušenství“ a doložit požadovanou spolehlivost
a účinnost celé soustavy včetně ověření dalších kritických uzlů v novém
provedení.
dstavenstva
Projekt vývoje softwaru pro efektivní navrhování a projektování sítí
z předizolovaného potrubí je rozšířen o matematické modely návrhů
předizolovaného potrubí a o technologické návrhy tepelných zařízení.
Části programů pro navrhování potrubí jsou rozšiřovány ve volné licenci.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
35
Report of the board of directors on business activities in 2012
Research and
Development
oard of directors
In 2012 the “Steam Boiler Burning Brewery Draff and Similar Fuels”
project co-financed by public funds was completed. It is another research
and development project interconnected with already completed
development projects focused on a dryer of extremely wet substances
and a steam engine subsidized by the Ministry of Industry and Commerce
under the TIP programme. In January a new research project was
launched aimed at developing flue gas cleaning technology enabling
removal of solid pollutants. The project arises from previous projects and
reacts to more stringent emission limits for combustion equipment.
The software development project to effectively design pre-insulated
pipeline systems has been extended to include mathematical models
of pre-insulated pipeline designs and technological designs for heat
equipment. Parts of the pipeline design programs are available under
a free licence.
The steam power unit development project (PEJ-1) was carried out by
manufacturing and installing experimental equipment for using outgoing
heat produced in combined heat and power units. The aim is to check
the technology of the steam engine developed under the “Research and
Development of the Steam Engine and Its Accessories” project in longterm operation and prove the required reliability and efficiency of the
whole system including checking other critical hubs.
Systémy
managementu
Systém managementu kvality (QMS)
Systém managementu kvality dle
ČSN EN ISO 9001 je zaveden od roku
2000. V roce 2009 byla úspěšně
provedena recertifikace systému
podle uvedené novelizované normy
a certifikace byla rozšířena na další
činnosti společnosti. V současnosti
odpovídá certifikovaný systém
managementu kvality požadavkům
normy ČSN EN ISO 9001:2009
ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006
pro svařovací procesy v rozsahu
uvedeném v příloze certifikátu QMS.
Společnost TENZA, a.s. má tři certifikované systémy managementu
QMS (č. certifikátu QMS-3306/2012), EMS (č. EMS-619/2010)
a SMBOZP (č. BP-328/2010) pro následující činnosti:
Zpráva před
›› projektovou činnost ve výstavbě,
›› projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla,
›› projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické
energie,
›› provádění venkovních kanalizací,
›› výstavbu pozemních a vodohospodářských staveb,
›› provádění ocelových konstrukcí.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
36
Report of the board of directors on business activities in 2012
Management system
The certificates concerning the three Quality Management Systems
(No. QMS-3306/2012), EMS (No. EMS-619/2010) and Occupational
Health ad Safety Management System (No. BP-328/2010) apply to the
following business activities of TENZA, a.s.:
Quality Management System (QMS)
TENZA, a.s., has had the Quality
Management System under
ČSN EN ISO 9001 since 2000. In
2009 the system was successfully
recertified under the amended
standard and the certification
was extended to cover additional
activities. Currently the certified
Quality Management System
complies with the requirements of
ČSN EN ISO 9001:2009 in connections
with ČSN EN ISO 3834-2:2006 for
welding processes in the scope given
in the annex to the QMS certificate.
Report of the bo
›› Project design in construction,
›› Project design, supply and assembly of technologies for heat
production and distribution,
›› Project design, supply and assembly of technologies for electric
power production,
›› Construction of outdoor sewage systems,
›› Construction of buildings and water engineering structures,
›› Execution of steel structures.
Systém environmentálního managementu (EMS)
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(SMBOZP)
V roce 2004 byl ve společnosti
TENZA, a.s., zaveden a certifikován
systém environmentálního
managementu dle
ČSN EN ISO 14001. Systém EMS byl
v roce 2006 úspěšně recertifikován
podle novelizované normy
ČSN EN ISO 14001:2005.
dstavenstva
V roce 2010 byl ve společnosti
TENZA, a.s., zaveden a certifikován
systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci dle
ČSN OHSAS 18001:2008.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
37
Report of the board of directors on business activities in 2012
Environmental Management System (EMS)
In 2004 TENZA, a.s., introduced
and certified the Environmental
Management System under
ČSN EN ISO 14001. In 2006 the
system was successfully recertified
under the amended standard
ČSN EN ISO 14001:2005.
Occupational Health and Safety Management System
In 2010 TENZA, a.s., introduced and
certified the Occupational Health and
Safety Management System under
ČSN OHSAS 18001:2008.
oard of directors
Předpokládaný vývoj
společnosti
problémů spojených s dodržováním emisních limitů je příležitostí pro
rozvoj společnosti TENZA, a.s., v blízké budoucnosti.
Zpráva
představenstva
Podle aktuálního vývoje české ekonomiky v prvním čtvrtletí roku 2013
lze usuzovat na pokračující hospodářskou stagnaci. Oživení nebo alespoň
určitou stabilizaci lze podle prognóz očekávat až v roce 2014. Zejména
omezení investičních výdajů, které vláda realizuje v rámci úsporných
opatření, bude mít další dopad na množství reálných obchodních
příležitostí u nás. Proto se společnost TENZA, a.s., snaží orientovat v rámci
svých aktivit i na jiné perspektivní trhy. Vedle tuzemska je nejsilnějším
teritoriem stále Slovensko, kde se společnosti TENZA, a.s., daří držet silné
postavení. Další obchodní příležitostí v rámci problematiky čištění spalin,
kterým se společnost TENZA, a.s., zabývá více než deset let, je zpřísnění
emisních limitů pro energetické zdroje platné od 1. 1. 2016. Návrh
a dodávka technologií pro komplexní čištění odpadních spalin malých,
středních, velkých i zvláště velkých energetických zdrojů a nabídka řešení
V Brně dne 18. 5. 2013
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
Ing. Jan Mucha
člen představenstva
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012
38
Report of the board of directors on business activities in 2012
Report of the
board of
directors
Expected Development
of the Company
The current economic development of the Czech economy in Q1 2013
indicates continued economic stagnation. Certain recovery or at least
stabilization cannot be expected before 2014. The policy of cutting back
investments implemented by the government within the cost-saving
measures will have an adverse effect on the number of available business
opportunities. TENZA, a.s. therefore intends to supply not only the domestic
market but also promising foreign markets. The most important territory is
Slovakia where TENZA, a.s. has attained a strong position. TENZA, a.s. has
been dealing with the issues of flue gas cleaning for more than ten years
so that the more stringent emission standards valid as from 1 January 2016
present a welcome business opportunity which TENZA, a.s. wants to seize.
The creation of technology, design work and delivery of the equipment for
complex flue gas cleaning in small, medium-sized, large and very large power
units and solving problems connected with strict emission limits offer TENZA, a.s.
a favourable opportunity for continued development in the near future.
Brno, dated 18 May 2013
Michal Hrubý
Chairman of the Board
of Directors
Jan Mucha
Member of the Board
of Directors
František Paulík
Vice-Chairman of the Board
of Directors
Finanční část
Čeština
39
English
Finances
IV
39
Rozvaha
v tis. Kč
40
Běžné úč. období
Označ.
Aktiva
a
b
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
A.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
C.
C.I.
Brutto
1
687 844
0
83 245
14 343
0
0
12 748
1 596
0
0
0
0
40 736
0
0
12 322
0
0
0
0
1 950
26 464
28 165
7 339
15 721
0
1 000
4 105
0
0
571 473
32 537
Korekce
2
-49 559
0
-41 673
-9 554
0
0
-8 955
-598
0
0
0
0
-32 119
0
0
-8 595
0
0
0
0
0
-23 524
0
0
0
0
0
0
0
0
-7 886
0
Finanční
část
Minulé úč. období
Netto
Netto
3
638 285
0
41 572
4 790
0
0
3 792
997
0
0
0
0
8 617
0
0
3 727
0
0
0
0
1 950
2 940
28 165
7 339
15 721
0
1 000
4 105
0
0
563 586
32 537
4
840 758
0
62 701
10 500
0
0
1 112
1 263
0
0
8 125
0
38 693
728
1 250
19 979
0
0
832
9 249
1 950
4 705
13 508
4 267
100
1 728
1 000
6 413
0
0
741 450
156 829
Balance sheet
CZK in thousands
Current period
Ident.
Asset
a
b
TOTAL ASSET
Receivables for subscriptions incorporation expenses
Fixed assets
Intangible fixed assets
Organisation costs
Research and development
Software
Valuable rights
Goodwill
Other intangible fixed assets
Intangible fixed assets under construction
Advance payments of/or intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Land
Buildings, halls and structures
Capital equipment and property units
Perennial crops
Breeding and draught animals
Other tangible fixed assets
Tangible fixed assets under construction
Advance payment for tangible fixed assets
Adjustments to acquired assets
Non-current financial assets
Shares and ownership inter. with controll. infl . in enterpr.
Shares and ownership inter. with substant. infl . in enterpr.
Other securities and ownership interests
Loans and credits – subsidiary and associated companies
Other financial investments
Unfinished long-term financial assets
Advances paid for long-term financial assets
Current assets
Inventory
A.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
C.
C.I.
Prior period
Gross
Adjust
Netto
Netto
1
687,844
0
83,245
14,343
0
0
12,748
1,596
0
0
0
0
40,736
0
0
12,322
0
0
0
0
1,950
26,464
28,165
7,339
15,721
0
1,000
4,105
0
0
571,473
32,537
2
-49,559
0
-41,673
-9,554
0
0
-8,955
-598
0
0
0
0
-32,119
0
0
-8,595
0
0
0
0
0
-23,524
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,886
0
3
638,285
0
41,572
4,790
0
0
3,792
997
0
0
0
0
8,617
0
0
3,727
0
0
0
0
1,950
2,940
28,165
7,339
15,721
0
1,000
4,105
0
0
563,586
32,537
4
840,758
0
62,701
10,500
0
0
1,112
1,263
0
0
8,125
0
38,693
728
1,250
19,979
0
0
832
9,249
1,950
4,705
13,508
4,267
100
1,728
1,000
6,413
0
0
741,450
156,829
Finances
41
Rozvaha
v tis. Kč
42
Běžné úč. období
Označ.
Aktiva
a
C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
C.II.
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.
C.II.8.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.3.
C.III.4.
C.III.5.
C.III.6.
C.III.7.
C.III.8.
C.III.9.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
C.IV.3.
C.IV.4.
D.I.
D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.
b
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sd
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sd
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Minulé úč. období
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
0
23 942
0
0
8 595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476 792
409 300
0
0
1 807
0
33 584
27 004
0
5 096
62 144
233
61 911
0
0
33 127
14 836
0
18 291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7 886
-7 886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanční
část
0
23 942
0
0
8 595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468 906
401 414
0
0
1 807
0
33 584
27 004
0
5 096
62 144
233
61 911
0
0
33 127
14 836
0
18 291
Netto
4
4 140
140 580
484
0
11 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452 603
358 745
0
0
3 951
0
0
83 774
0
6 134
132 018
201
131 817
0
0
36 607
18 363
0
18 243
Balance sheet
CZK in thousands
Current period
Ident.
Asset
a
C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
C.II.
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.
C.II.8.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.3.
C.III.4.
C.III.5.
C.III.6.
C.III.7.
C.III.8.
C.III.9.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
C.IV.3.
C.IV.4.
D.I.
D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.
b
Materials
Work-in-progress and semi-finished goods
Finished products
Animals
Merchandise
Advance payments for inventory
Long-term receivables
Trade receivable
Receivables – subsidiary and associated companies
Receivables – subst. influence
Receivables from affiliates
Long-term advance payments
Estimated receivables
Other receivables
Deferred income tax
Short-term receivables
Trade receivables
Related party receivable (controlling interests)
Related party receivable (significant influence)
Receivables from affiliates
Rec. from soc. security and health insurance providers
State – tax receivables
Short-term advance payments
Estimated receivables
Other receivables
Current terms financial assets
Cash
Bank accounts
Short-term securities and ownership interests
Unfinished short-terms financial assets
Accrued assets
Deferred expenses
Complex deferred expenses
Accrued revenue
Prior period
Gross
Adjust
Netto
1
2
3
0
23,942
0
0
8,595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476,792
409,300
0
0
1,807
0
33,584
27,004
0
5,096
62,144
233
61,911
0
0
33,127
14,836
0
18,291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,886
-7,886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finances
0
23,942
0
0
8,595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468,906
401,414
0
0
1,807
0
33,584
27,004
0
5,096
62,144
233
61,911
0
0
33,127
14,836
0
18,291
Netto
4
4,140
140,580
484
0
11,625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452,603
358,745
0
0
3,951
0
0
83,774
0
6,134
132,018
201
131,817
0
0
36,607
18,363
0
18,243
43
Rozvaha
v tis. Kč
44
Označ.
Pasiva
a
b
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňov. rozd. z přecenění majetku a závazků
Oceňov. rozd. z přecenění při přeměnách
Rezevní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk mimulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.III.
A.III.1.
A.III.3.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
Běžné úč. období
Minulé úč. období
5
6
638 285
202 336
30 000
30 000
0
0
105
3 251
0
-3 146
0
6 000
6 000
0
137 455
137 455
0
28 776
435 791
0
0
0
0
0
212
0
0
0
0
0
0
0
0
212
Finanční
část
840 758
254 008
30 000
30 000
0
0
301
3 251
0
-2 950
0
6 000
6 000
0
152 018
152 018
0
65 689
586 749
0
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
0
0
0
218
Balance sheet
CZK in thousands
Ident
Liabilities
a
b
TOTAL LIABILITIES
Equity
Registered capital
Registered capital
Own shares and own ownership interests
Changes to registered capital
Capital funds
Share premium
Other capital funds
Valuation differ. from revaluation of assets and liabilities
Valuation differ. from revaluation upon transformations
Reserve, indivisible fund and other funds created from profit
Legal reserve fund/Indivisible fund
Statutory and other
Profit (loss) of previous years
Retained earnings from previous years
Accumulated losses from previous years
Profit (loss) of current period (+/-)
Not/own capital
Allowances
Allowances according to special juridical regulation
Allowances for pensions and other liabilities
Allowances for income tax
Other Allowances
Long-term liabilities
Trade payables
Payables – subsidiary and associated companies
Payables – subst. influence
Payable to affiliates
Long-term advances received
Bonds issued
Long-term bills of exchange to be paid
Estimated payables
Other long-term payables
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.III.
A.III.1.
A.III.3.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
Current period
Prior period
5
6
638,285
202,336
30,000
30,000
0
0
105
3,251
0
-3,146
0
6,000
6,000
0
137,455
137,455
0
28,776
435,791
0
0
0
0
0
212
0
0
0
0
0
0
0
0
212
Finances
840,758
254,008
30,000
30,000
0
0
301
3,251
0
-2,950
0
6,000
6,000
0
152,018
152,018
0
65,689
586,749
0
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
0
0
0
218
45
Rozvaha
v tis. Kč
46
Označ.
Pasiva
a
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
B.IV.3.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
b
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze socialního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Běžné úč. období
Minulé úč. období
5
6
0
435 579
329 706
0
0
22 615
6 293
3 422
0
68 213
0
5 328
2
0
0
0
0
158
158
0
Finanční
část
0
586 531
272 856
0
0
0
17 760
4 879
3 164
286 896
0
946
30
0
0
0
0
0
0
0
Balance sheet
CZK in thousands
Ident.
Liabilities
a
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
B.IV.3.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
b
Deferred taxes payable
Short-term payables
Trade payables
Payables – subsidiary and associated companies
Payables – subsidiary influence
Payables to affiliates
Payables to employees
Payables to soc. security and health insurance providers
Taxes payable
Short-term advances received
Bonds issued
Estimated liabilities
Other liabilities
Bank loans and other credit
Long-term bank loans
Short-term bank loans
Other short-term credit
Accruals
Accrued expenses
Deferred revenues
Current period
Prior period
5
6
0
435,579
329,706
0
0
22,615
6,293
3,422
0
68,213
0
5,328
2
0
0
0
0
158
158
0
Finances
0
586,531
272,856
0
0
0
17,760
4,879
3,164
286,896
0
946
30
0
0
0
0
0
0
0
47
Výkaz zisků a ztrát
v tis. Kč
48
Skutečnost v účetním období
Označ.
Text
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
II. 2.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.oblasti a kompl.nákl.příš.období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
sledovaném
minulém
1
2
79 832
42 711
37 120
1 480 470
1 597 097
-116 626
0
1 300 066
322 299
977 767
217 525
143 546
108 320
165
32 347
2 714
3 769
3 571
358
257
101
98
1
97
3 383
-32 910
-8 040
0
0
38 646
632
36
Finanční
část
73 322
32 662
40 660
1 503 157
1 494 396
8 761
0
1 281 039
295 696
985 343
262 778
166 167
128 335
165
34 677
2 991
2 225
7 294
1 210
413
797
602
255
347
3 624
31 999
31 011
0
0
85 064
0
0
Profit and loss statement
CZK in thousands
Skutečnost v účetním období
Označ.
Text
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
II. 2.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
b
Sales of goods
Cost of goods sold
Sale margin
Production
Sales of own products and services
Change in inventory of own production
Capitalization
Production consumption
Materials and energy consumption
Services
Added value
Personnel expenses
Wages and salaries
Remuneration of board members
Expense for social and health security
Social expenses
Taxes and fees
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
Revenues from disposal of fixed assets and material
Revenues from disposal of fixed assets
Revenues from disposal of material
Net book value of fixed assets and material
Net book value of fixed assets sold
Net book value of material sold
Change of balance oper. reserves, accruals and adjustment
Other operating revenues
Other operating expenses
Transfer of operating revenues
Transfer of operating expenses
Operating profit (loss)
Revenues from sale of securities and ownership interests
Securities and ownership interests sold
sledovaném
minulém
1
2
79,832
42,711
37,120
1,480,470
1,597,097
-116,626
0
1,300,066
322,299
977,767
217,525
143,546
108,320
165
32,347
2,714
3,769
3,571
358
257
101
98
1
97
3,383
-32,910
-8,040
0
0
38,646
632
36
Finances
73,322
32,662
40,660
1,503,157
1,494,396
8,761
0
1,281,039
295,696
985,343
262,778
166,167
128,335
165
34,677
2,991
2,225
7,294
1,210
413
797
602
255
347
3,624
31,999
31,011
0
0
85,064
0
0
49
Výkaz zisků a ztrát
v tis. Kč
Skutečnost v účetním období
Označ. Text
50
a
VII.
VII. 1.
VII. 2.
VII. 3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
Q. 2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
S. 2.
*
T.
***
****
b
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v úč. jednot pod podst.vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančních majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
sledovaném
minulém
1
2
1 084
1 084
0
0
0
0
0
0
0
1 071
1 210
7 929
13 400
0
0
-3 930
5 940
5 940
0
28 776
0
0
0
0
0
0
0
28 776
34 716
Finanční
část
1 225
1 225
0
0
0
0
0
0
0
696
125
9 076
15 436
0
0
-4 564
14 811
14 811
0
65 689
0
0
0
0
0
0
0
65 689
80 500
Profit and loss statement
CZK in thousands
Skutečnost v účetním období
Označ.
Text
a
VII.
VII. 1.
VII. 2.
VII. 3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
Q. 2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
S. 2.
*
T.
***
****
b
Revenues from long-term investments
Rev. from ownership interests and shares interc. with substant. infl. in enterprise
Revenues from other long-term securities and ownership interests
Revenues from other long-term financial investments
Revenues from short-term financial investments
Expenses from financial investments
Revenues from revaluation of financial assets and derivatives
Expenses from revaluation of financial assets and derivatives
Change of balance financial reserves, accruals and adjustments
Interests received
Interests paid
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit (loss) from financial operations
Income tax on ordinary income
– Due
– Deferred
Ordinary income
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary income
– Due
– Deferred
Extraordinary income
Transfer of profit or loss to partners (+/-)
Profit (loss) of current accounting period (+/-)
Profit (loss) before tax
sledovaném
minulém
1
2
1,084
1,084
0
0
0
0
0
0
0
1,071
1,210
7,929
13,400
0
0
-3,930
5,940
5,940
0
28,776
0
0
0
0
0
0
0
28,776
34,716
Finances
1,225
1,225
0
0
0
0
0
0
0
696
125
9,076
15,436
0
0
-4,564
14,811
14,811
0
65,689
0
0
0
0
0
0
0
65,689
80,500
51
Příloha tvořící
součást účetní
závěrky
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
IČ: 25570722
DIČ: CZ25570722
Zapsáno v OR u KS v Brně, odd. B, vl. 3023
Finančn
k 31. prosinci 2012
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
Ing. Marie Černá
osoba odpovědná za účetnictví
a účetní závěrku
Finanční část
52
Finances
Notes to
the financial
statements
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
Company registration no.: 25570722
Tax identification no.: CZ25570722
Registered in the Commercial Register maintained by
the Regional Court in Brno, Part B, Insert 3023
Finan
31 December 2012
Michal Hrubý
Chairman of
the Board of Directors
Marie Černá
Person responsible for accounting
and financial statement
1. Základní údaje o společnosti
2. Základní východiska pro sestavení účetní
závěrky
TENZA, a.s. se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno je společností
zapsanou do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně,
Česká republika, dne 31. července 1999 pod evidenčním číslem B 3023.
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb.,
o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Účetní
závěrka byla vypracována na principu historických cen.
ní část
Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2012:
Představenstvo
Dozorčí rada
Ing. Michal Hrubý – předseda
Ing. František Paulík – místopředseda
Ing. Jan Mucha – člen
Ing. Martin Raus – předseda
Dr. Ing. Dalibor Král – člen
Ing. Karel Sázavský – člen
V roce 2012 nenastaly změny v zápisu společnosti v obchodním rejstříku.
Finanční část
53
Finances
1. Basic Company Data
TENZA, a.s., registered office at Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, is
registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court
in Brno, Czech Republic, date of incorporation: 31 July 1999, under
registration no.: B 3023.
nces
2. Basic Points for the Preparation of the
Financial Statement
The enclosed Financial Statement was prepared pursuant to Act
no. 563/91 Sb., regulating accounting, and related regulations providing
for accounting of business entities. The Financial Statement was
prepared based on the principle of historical costs.
Board Members on 31 December 2012:
Board of Directors
Supervisory Board
Michal Hrubý – Chairman
František Paulík – Vice-Chairman
Jan Mucha – Member
Martin Raus – Chairman
Dr. Dalibor Král – Member
Karel Sázavský – Member
There were no changes as regards the Company’s record in the Commercial Register in 2012.
3. Informace o použitých účetních metodách,
obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování a odpisování
Majetek převáděný v rámci transformace z původní formy obchodní
společnosti, tj. spol. s r.o. na akciovou společnost, je evidován
v příslušných vstupních hodnotách s vyčíslením oprávek, které se
vztahují k majetku za dobu jeho životnosti.
Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení
účetní závěrky za rok 2012 a roky předcházející, jsou následující:
3.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu a další náklady s pořízením související, a to v případě, že se
tyto náklady při pořízení majetku vyskytují. Opravy a údržba se účtují
do provozních nákladů.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích
cenách a účtuje se jednorázově do nákladů.
Drobný hmotný investiční majetek do 40 tis. Kč je evidován v operativní
evidenci a je jednorázově účtován do nákladů při pořízení.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě
předpokládané doby použitelnosti, nejdéle však do 5 let.
3.2 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Vznikl na základě schváleného transformačního projektu jako rozdíl
mezi zůstatkovou účetní cenou majetku podniku v rámci transformace
obchodní společnosti TENZA, spol. s r.o. na společnost TENZA, a.s., což
byla přeměna právní formy společnosti bez likvidace. Tato opravná
položka je ve výši 26 464 480,- Kč a je cenou, která je uznána valnou
hromadou společnosti a jejím východiskem je ohodnocení majetku
v rámci přeměny právní formy společnosti, která se uskutečnila v roce
1999. Odepisuje se účetně do nákladů společnosti po dobu 15 let.
Finančn
Finanční část
54
Finances
3. Information on Accounting Methods Used,
General Accounting Principles and Methods
of Measurement and Depreciation and
Amortization
The methods of measurement and depreciation and amortization used
by the Company in order to prepare the Financial Statement for 2012
and previous years, is the following:
3.1 Tangible and Intangible Fixed Assets
These are measured at their acquisition costs which include the cost
of acquisition, transport expenses and other expenses related to the
acquisition, in case these expenses exist at the time of asset acquisition.
Repairs and maintenance are recorded under operating expenses.
Petty intangible assets up to 60 thousand CZK are measured at their
acquisition costs and they are recorded under expenses as a lump sum
transaction.
Petty tangible financial assets up to 40 thousand CZK are recorded
in the corresponding off-balance-sheet records and they are recorded
under expenses as a lump sum transaction at the time of their acquisition.
Intangible fixed assets are amortized under expenses based on their
expected time of use; however, for a period of 5 years at maximum.
Assets transferred as part of transformation from the original legal status
of the Company, i.e. Limited Liability Company, to a joint stock company, are
recorded in the corresponding initial values, containing the measurement
of accumulated amortization related to the assets during their service life.
3.2 Allowance for Acquired Assets
Finan
This allowance was created based on an approved transformation project
as a difference between the residual book value of the assets of the
enterprise as part of transformation of TENZA, spol. s r.o. to TENZA, a.s.; the
transformation took place without liquidation. This allowance amounts to
26,464,480 CZK and it is a price which was recognized by the Company’s
General Meeting and was based on asset measurement as part of the
transformation of the Company’s legal status which took place in 1999.
It shall be amortized into the Company’s expenses for a period of 15 years.
3.3 F inanční pronájem
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové
splátky ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době, kdy je smlouva
o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost odkupu, zařadí předmět
do majetku v kupní ceně.
3.4 Zásoby
ní část
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů
s pořízením souvisejících, tj. clo, náklady na dopravu. Vlastní výrobky
a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní
náklady zahrnují přímé materiálové náklady, osobní náklady a náklady
spojené se službami dodávkami subdodavatelů.
3.5 Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky
v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných
pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub
nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce. Účetní
opravná položka na pohledávky starší než 1 rok činí 7 886 tis. Kč. K datu
zpracování účetní závěrky zůstává neuhrazeno 408 438 tis. Kč.
3.6 Přijaté úvěry a půjčky
K datu účetní závěrky společnost nečerpala žádný bankovní úvěr ani
půjčku.
3.7 Devizové operace
Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč
aktuální kurz platný v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů
běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky
v cizí měně přepočítávají kurzem ČNB a jako realizované se účtují
do nákladů či výnosů kurzové rozdíly vzniklé na finančních účtech skupin
S platností od 1. 1. 2008 přešla společnost na způsob účtování
o skladových zásobách A, tj. veškeré zásoby jsou pořizovány primárně
na sklad, do nákladů se účtuje až výdej ze skladu. S přechodem
na způsob účtování o skladových zásobách A se pro účely ocenění
skladových zásob skutečné pořizovací ceny průměrují.
Finanční část
55
Finances
3.3 F inancial Lease
The Company records leased property by including leasing instalments
into expenses in factual and time relation. When the lease contract is
terminated and the Company asserts the right of purchase, the object
shall be classified under assets at its purchase price.
nces
3.4 Inventories
Purchased inventories are measured according to their actual acquisition
costs. The acquisition cost of inventories contains expenses to
acquire the inventories, including related expenses, i.e. customs duty
and transport expenses. Finished products and work in progress are
measured according to their actual own expenses. Own expenses include
direct material expenses, personnel expenses and expenses related to
subsupplier deliveries and services.
With effect from 1st January 2008 the Company began to use the method
“A” of stock accounting, i.e. all stocks are procured primarily for storage;
the cost is charged to the release from the stock. In connection with
the A method of stock accounting the actual acquisition prices are
calculated as average prices for the purpose of inventory pricing.
3.5 Receivables
Receivables are recorded at their nominal value; transferred receivables
are recorded at their acquisition costs. On the date of the Financial
Statement the value of uncollectible receivables is reduced by means of
allowances recorded to expenses which are reported in the adjustment
column in the Balance Sheet. The book allowance for receivables that
have been outstanding for more than 1 year amounts to 7,886 thousand
CZK. 408,438 thousand CZK remains unsettled on the date of the
Financial Statement.
3.6 Received Loans and Credits
The Company did not draw any bank loan or credit on the date of the
Financial Statement.
3.7 Foreign Currency Operations
In order to convert assets and liabilities in a foreign currency to CZK, the
Company uses the current exchange rate which is valid at the moment
of asset acquisition or liability creation. Exchange rate profit and loss are
recorded under revenues or expenses of the current year. On the date
3.10 Odložená daň
21, 22, 25 a 26. Kurzové rozdíly u účtů skupin 31 a 32 jsou účtovány
do nákladů a výnosů.
Účetní jednotka z důvodů opatrnosti o odložené daňové pohledávce
za vykazované období roku 2012 neúčtuje.
3.8 Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově
i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje
na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech
rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky
známa. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých výrobních zakázek se účtuje
do výnosů až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky.
3.11 Drobný nehmotný majetek
Pořízení drobného nehmotného majetku zúčtované do nákladů činilo
v roce 2012 částku 325 tis. Kč.
Finančn
4. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozn.: Bližší informace k úbytku dlouhodobého majetku viz čl. 24.
3.9 Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby,
tj. 19 % z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např.
tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady
na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, což je aktuálně
zpracováno v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období).
Finanční část
56
Finances
of the Financial Statement assets and liabilities in a foreign currency are
converted through the exchange rate of the Czech National Bank and
exchange rate differences created in financial accounts of the 21, 22,
25 and 26 groups are recorded under revenues or expenses, as realized.
Exchange rate differences for accounts of the 31 and 32 groups are
recorded under revenues and expenses.
3.8 Recording of Revenues and Expenses
Revenues and expenses are recorded as accruals, i.e. for the period to
which these are related factually and as regards time. In accordance with
the principle of caution, the Company records the creation of reserves
and allowances in order to cover all risks, losses and devaluation that are
known on the date of the Financial Statement, under expenses. Profit
resulting from long-term manufacturing orders is not recorded under
revenues until the order is finished and invoiced.
3.9 Income Tax
Due income tax is calculated according to the valid tax rate, i.e. 19 %
from the accounting profit increased or decreased by expenses that are
permanently or temporarily non-recognizable from the tax perspective
and non-taxed revenues (e.g. creation and recording of other reserves
and allowances, representation costs, differences between book and tax
depreciation and amortization, which are currently included in the tax
return for the respective tax period).
3.10 Deferred Tax
Finan
Due to caution, the accounting unit does not record deferred
tax for the reported period of 2012.
3.11 Petty Intangible Assets
The acquisition of petty intangible assets, recorded under expenses,
amounted to 325 thousand CZK in 2012.
4. Tangible Fixed Assets
Note: For more detailed information about the decrease in fixed assets
see Art. 24.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 26 464 tis. Kč vznikl v roce
1999, odepisuje se rovnoměrně během 15 let. Do nákladů byl v roce
2012 zaúčtován odpis opravné položky k nabytému majetku ve výši
1 764 tis. Kč
Stroje a zařízení
2011
2010
ní část
pořiz. cena:
k 1. 1.
přírůstky
vyřazení
k 31. 12.
oprávky:
k 1. 1.
roční odpis
vyřazení
k 31. 12.
účet. zůst. hodnota
5. Finanční investice
pořiz. cena:
k 1. 1.
přírůstky
vyřazení
k 31. 12.
oprávky:
k 1. 1.
roční odpis
vyřazení
k 31. 12.
účet. zůst. hodnota
2012
27 855
8 852
943
35 764
35 764
10 308
2 363
43 709
43 709
9 008
40 395
12 322
15 831
4 631
866
19 596
16 168
19 596
4 944
811
23 729
19 980
23 729
1 620
16 754
8 595
3 727
Finanční investice
2011
2010
2012
36 031
219
30 802
5 448
5 448
1 465
818
6 095
6 095
24 089
6 928
23 256
5 448
6 095
23 256
v tis. Kč
Finanční část
57
Finances
The allowance for acquired assets in the amount of 26,464 thousand
CZK was created in 1999; it is equally amortized for a period of 15 years.
The amortization of allowance for acquired assets in the amount
of 1,764 thousand CZK was recorded under expenses in 2012
nces
Acquisition cost:
1 January
Increments
Scrapping
31 December
Accumulated amortization:
1 January
Annual amortization
Elimination
31 December
Residual book value
Machines and Equipment
2010
2011
2012
27,855
8,852
943
35,764
35,764
10,308
2,363
43,709
43,709
9,008
40,395
12,322
15,831
4,631
866
19,596
16,168
19,596
4,944
811
23,729
19,980
23,729
1,620
16,754
8,595
3,727
v tis. Kč
5. Financial Investment
Acquisition cost:
1 January
Increments
Elimination
31 December
Accumulated amortization:
1 January
Annual amortization
Elimination
31 December
Residual book value
2010
Financial Investments
2011
2012
36,031
219
30,802
5,448
5,448
1,465
818
6,095
6,095
24,089
6,928
23,256
5,448
6,095
23,256
k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012
6. Krátkodobé pohledávky
pohledávky po splatnosti více
než 90 dnů
Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti
stanovena na 30 dnů, u některých obchodních partnerů je dohodnuta
splatnost delší. Samostatně u realizačních zakázek je používáno
tzv. “zádržné”, u kterého je dohodnuta jeho výše a doba trvání.
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné,
byly v roce 2012 vytvořeny opravné položky na vrub nákladů ve výši
1 949 tis. Kč, ve prospěch nákladů byly rozpuštěny opravné položky
ve výši 331 tis. Kč. Důvodem pro rozpuštění opravné položky byla úhrada
u partnerů, u kterých byly v předchozích obdobích vytvořeny na vrub
nákladů daňově účinné opravné položky.
8 596
16 176
8 544
pohledávky celkem
k podnikům ve skupině
0
1 292
10 783
pohledávky kryté podle
zástavního práva nebo jištěné
jiným způsobem
0
0
0
0
0
0
pohledávky nevyúčtované
v účetnictví
Finančn
7. Krátkodobý finanční majetek
Stav devizových prostředků společnosti přepočtený platným kurzem
ČNB k 31. 12. 2012 činí 6 974 tis. Kč, tj. 277 311,- EUR , dále 61,- DKK
a 104,- USD.
Finanční část
58
Finances
6. Short-term Receivables
The usual maturity period of receivables according to contracts has been
set in the duration of 30 days by the Company; a longer maturity period
has been agreed with some business partners. The so called “retention
money” is used separately for realization orders and its amount and
period of duration are agreed.
Allowances were created for unsettled receivables, considered
uncollectible, under expenses, in the amount of 1,949 thousand CZK in
2012; allowances in amount of 331 thousand CZK were cancelled for
the benefit of expenses. A settlement by partners for whom tax-efficient
allowances were created under expenses in previous periods would be
the reason to cancel the allowance.
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
Receivables more than 90
days after the maturity period
8,596
16,176
8,544
Total receivables from related
parties
0
1,292
10,783
Receivables covered
according to lien or secured
otherwise
0
Receivables not reported in
accounting
0
7. Short-term Financial Assets
Finan
0
0
0
0
Foreign currency funds of the Company, converted through a valid
exchange rate by the Czech National Bank on 31 December 2012,
amount to 6,974 thousand CZK, i.e. 277,311 EUR and 61 DKK and
104 USD.
8. Ostatní aktiva
Přehled změn na účtech vlastního kapitálu (tis. Kč)
Náklady příštích období obsahují především částku předem uhrazených
leasingových splátek. Tyto náklady jsou účtovány do nákladů období,
do kterého věcně přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména
výnosové úroky, které byly zaúčtovány do výnosů v předchozím období.
ní část
9. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál společnosti se skládá z 300 ks listinných akcií. Tento
kapitál byl stanoven v rámci ocenění znalců při přeměně společnosti
Tenza, spol. s r.o. na společnost TENZA, a.s. (došlo k transformaci
společnosti z jedné obchodní formy na jinou, a to bez likvidace). Závazky
z nesplaceného vlastního kapitálu nejsou. Kapitálová hodnota přesahující
ZK, tj. částka 3 250 508,- Kč je zúčtována ve prospěch emisního ážia.
Zůstatek k 31. 12. 2009
Změna 2010
Změna 2011
Změna 2012
Zůstatek k 31. 12. 2012
Počet
akcií
Základní
jmění
300
0
0
0
300
30 000
0
0
0
30 000
Emisní Oceňovací Nerozdělený
ážio
rozdíl
zisk
3 251
0
0
0
3 251
0
-2 200
-750
-196
-3 146
112 318
11 448
28 252
-14 563
137 455
Pozn.: Bližší informace ke snížení vlastního kapitálu viz čl. 24.
10. Zákonný rezervní fond
Rezervní fond
K 1. lednu
Příděl ze zisku
Při vzniku
6 000 000
6 000 000
0
2010
6 000 000
6 000 000
0
2011
6 000 000
6 000 000
0
2012
6 000 000
6 000 000
0
Finanční část
59
Finances
8. Other Assets
Deferred expenses include especially the amount of previously settled
leasing instalments. These expenses are recorded under expenses of that
period where they factually belong. Deferred income includes especially
revenue interests that were recorded under revenues in the previous
period.
nces
9. Equity
The Company’s equity comprises 300 stock certificates. This capital
was determined based on experts´ valuation during the transformation
of Tenza, spol. s r.o. to TENZA, a.s. (the Company was transformed to
a different legal status without liquidation). There are no payables to
unsettled equity. The capital value exceeding the registered capital,
i.e. the amount of 3,250,508 CK, is recorded for the benefit of share
premium.
List of Changes in Equity Accounts (thousand CZK)
Number Registered Share Adjustments Retained
of shares capital premium to assets
earnings
Balance on 31/12/2009
Change 2010
Change 2011
Change 2012
Balance on 31/12/2012
300
0
0
0
300
30,000
0
0
0
30,000
3,251
0
0
0
3,251
0
-2,200
-750
-196
-3,146
112,318
11,448
28,252
-14,563
137,455
Note: For more detailed information about the decrease in equity see Art. 24.
10. Statutory Reserve Account
Reserve account
On 1 January
Allocation from profit
Upon creation
2010
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
0
2011
6,000,000
6,000,000
0
2012
6,000,000
6,000,000
0
Rezervnímu fondu je přidělována %-ní částka ze zisku po zdanění až
do doby, kdy se dosáhne zákonem (stanovami) požadované výši (20 %)
základního jmění. Zůstatek takto tvořeného rezervního fondu představuje
částku 6 000 000,- Kč. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti.
Stávající výše rezervního fondu je v souladu s platnými předpisy, proto
není nutno doplňovat tento fond o další částky. Valnou hromadou
společnosti ze dne 30. 7. 2012 bylo schváleno následující rozdělení zisku:
výplaty dividend podílů na zisku 32 845 tis. Kč (brutto), částka rozdělena
mezi 2 akcionáře rovným dílem, ostatní použití zisku – převod na účet
nerozděleného zisku – částka 32 844 tis. Kč
11. Krátkodobé závazky
12. Pohledávky a závazky v mimorozvažné
evidenci
Pohledávky ani závazky v mimorozvažné evidenci firma neeviduje
s výjimkou dále uvedených bankovních záruk a leasingu.
13. Ostatní pasiva
Finančn
Výdaje příštích období firma eviduje ve výši 158 tis. Kč. Jedná se
o poplatek za užívání veřejného prostranství v rámci realizace stavební
zakázky.
Obvyklá doba splatnosti závazků dle smlouvy činí 30 dnů, u některých
partnerů je dohodnuta splatnost delší, u největšího dodavatele,
tj. firma Logstor Ror Polsko je splatnost k ultimu následujícího měsíce
od realizované dodávky. K 31. 12. 2012 vykazuje společnost krátkodobé
závazky z obchodních vztahů vč. přijatých krátkodobých záloh ve výši
381 989 tis. Kč.
Finanční část
60
Finances
A percentage amount from profit after tax is allocated to the reserve account
until the reserve account reaches the amount required by the law (Articles of
Association) – 20% of registered capital. The balance of the reserve account
created in this way amounts to 6,000,000 CZK. This source is designed
to cover the Company’s loss. The existing amount of the reserve account
is in accordance with valid legislation and therefore it is not necessary to
supplement this account by other amounts. The Company’s General Meeting
held on 30 July 2012 approved the following distribution of profit:
Payment of dividends of profit shares in the amount of 32,845 thousand
CZK (gross); the amount was distributed equally between 2 shareholders;
other use of the profit – transferred to the account of retained earnings
– amount of 32,844 thousand CZK.
11. Short-term Payables
The usual maturity period of payables according to contracts is 30 days;
a longer maturity period has been agreed with some partners; as regards
the largest supplier, Logstor Ror Poland, the maturity period is the end of
the following month after the performance of the supply. The Company
reports short-term payables in the amount of 381,989 thousand CZK on
31 December 2012.
12. Receivables and Payables
in Off-Balance Sheet Records
Finan
The Company has no receivables or payables in off-balance sheet
records, with the exception of the following bank guarantees and leasing.
13. Other Liabilities
The company records deferred expenses of 158 thousand CZK. It is
a charge for the use of public space within a construction contract.
14. Daň z příjmů
15. Leasing
Výpočet ročních daní (tis. Kč)
Společnost má najatý investiční majetek, a to formou finančního leasingu
Zisk (ztráta) před zdaněním
Připočitatelné položky (+)
Odpočitatelné položky (-)
Základ daně (daňová ztráta)
2010
86 710
6 073
5 687
87 096
2011
80 500
8 306
1 747
87 059
2012
34 716
5 964
1 209
39 471
0
0
0
2 000
85 096
19 %
5
16 163
7 886
79 173
19 %
14
15 029
9 457
30 014
19 %
70
5 633
ní část
Odečet daňové ztráty (-) podle § 34
odst. 1 zákona o daních z příjmu
Odečet ostatních položek
Základ daně z příjmu
Sazba daně
Sleva na dani
Daň z příjmu
Suma všech splátek
Splatné uhr. k 31. 12.
Splatné do 1 roku
Splatné nad 1 rok
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Dopravní prostředky
22 210
26 738
33 178
12 941
17 751
25 652
5 007
5 253
4 024
4 262
3 734
3 502
Nejdůležitější připočitatelné položky k základu daně
›› Zúčtování opravné položky k nabytému majetku – 1 764 tis. Kč
›› Náklady na reprezentaci – 839 tis. Kč
Finanční část
61
Finances
14. Income Tax
15. Leasing
Calculation of annual taxes (thousand CZK)
The Company has leased investment property by means of financial leasing.
2010
Profit (loss) before tax
86,710
Addible items (+)
6,073
Deductible items (-)
5,687
Tax assessment base (tax loss)
87,096
Deduction of tax loss (-) acc. to S. 34 (1) of the Income Tax Act
0
Deduction of other items
2,000
Income tax assessment base
85,096
Tax rate
19 %
Tax abatement
5
Income tax
16,163
nces
2011
80,500
8,306
1,747
87,059
0
7,886
79,173
19 %
14
15,029
The most important addible items to the tax assessment base
›› Allowance for acquired assets – 1,764 thousand CZK
›› Representation expenses – 839 thousand CZK
2012
34,716
5,964
1,209
39,471
0
9,457
30,014
19 %
70
5,633
Sum of all instalments
Inst. settled on 31/12
Due within 1 year
Due after 1 year
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Means of transport
22,210
26,738
33,178
12,941
17,751
25,652
5,007
5,253
4,024
4,262
3,734
3,502
16. Výnosy běžného roku
provedení díla (vč. záruk za tzv. zádržné) a jsou kryty pohledávkami
účetní jednotky, event. termínovaným vkladem.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je realizace zakázek v oblasti
výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů tepla. V roce 2012 dosáhla
společnost v této oblasti celkových výnosů ve výši 1 407 258 tis.
Kč (v této částce je obsažena i hodnota projekčních prací pro vlastní
zakázky i pro externí odběratele projekčních prací). Další významná část
obratu je tvořena tržbami za prodej zboží a vlastních výrobků, které
ve sledovaném období činily 89 946 tis. Kč. Převážná část produkce
je prodávána zákazníkům z řad měst, obcí a podniků zabývajících
se tepelným hospodářstvím, ve kterých mají většinou dominantní
majetkovou účast města či obce. Celkový výnos společnosti za rok 2012
činí 1 538 466 tis. Kč.
18. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců společnosti a výše souvisejících osobních
nákladů činila
Finančn
Prům. přepočtený počet zaměstnanců
Mzdy (v tis. Kč)
Sociální zabezpečení (v tis. Kč)
Sociální náklady (v tis. Kč)
Odměny členů statut. orgánů (v tis. Kč)
Celkem – osobní náklady (v tis. Kč)
17. Bankovní záruky
TENZA, a.s. měla k 31. 12. 2012 vystaveny bankovní záruky v celkové výši
248 378 tis. Kč, s dobou platnosti do 2013 až 2018. Uvedené bankovní
záruky jsou vystaveny za nabídky do veřejných soutěží a za dobré
2010
210
106 169
30 375
2 858
185
139 587
2011
229
128 335
34 677
2 991
165
166 168
2012
202
108 320
32 347
2 714
165
143 546
Pozn.: Bližší informace ke snížení počtu zaměstnanců viz čl. 24.
Finanční část
62
Finances
16. Revenues of Current Year
The core business of the company includes construction and renovation
of heat sources and heat distribution systems. In 2012 the company
generated total revenues in this area of 1,407,258 thousand CZK
(this amount includes the value of design works for the Company’s own
orders as well as for external purchasers of design works). Merchandise
revenue and manufactured goods sales are another important contribution
to the turnover which amounted to 89,946 thousand CZK in the monitored
period. The vast majority of the Company’s production is sold to customers
such as towns and cities and enterprises engaged in heat management
where mostly towns or cities have a dominant property interest. The
Company’s total revenues for 2012 amounted to 1,538,466 thousand CZK.
17. Bank Guarantees
TENZA, a.s. had bank guarantees in the total amount of 248,378 thousand
CZK on 31 December 2012, with maturity periods between 2013 and
2018. The aforementioned bank guarantees have been issued for tender
bids and for good work performance (including guarantees for the so called
retention money); bank guarantees are covered by receivables of the
accounting unit or time deposits.
18. Personnel Expenses
Finan
The average number of the Company’s employees and related personnel expenses:
Average number of employees
Wages and salaries (thousand CZK)
Social security (thousand CZK)
Other social expenses (thousand CZK)
Remuneration to Board members
(thousand CZK)
Total personnel expenses
2010
210
106,169
30,375
2,858
2011
228
128,335
34,677
2,991
2012
202
108,320
32,347
2,714
185
165
165
139,587
166,168
143,546
Note: For more detailed information about the decrease in the number of
employees see Art. 24.
19. Ostatní provozní náklady a výnosy
21. Soudní spory
Součástí ostatních provozních nákladů a výnosů jsou také obraty účtů
5487xx a 6487xx, které zachycují rozúčtování nákladů a výnosů směrem
k ostatním účastníkům sdružení, v rámci kterých společnost realizovala
vybrané projekty. Jedná se také o sdružení, ve kterých společnost figuruje
jako účastník sdružení vedoucí účetnictví a v těchto případech jsou
pohyby na uvedených účtech zachyceny s opačnými znaménky, kdy jsou
příslušné podíly nákladů a výnosů přeúčtovány ostatním účastníkům
sdružení. V ostatních provozních nákladech je takto odúčtována celková
částka ve výši 31 585 tis. Kč a v ostatních provozních výnosech částka
43 841 tis. Kč.
K datu účetní závěrky vede společnost jako žalobce neukončené soudní
spory o úhradu pohledávek v celkové výši 1 433 tis. Kč. Společnost je
jako věřitel přihlášena do několika insolvenčních řízení a vede několik
exekucí v hodnotě 1 200 tis. Kč. Společnost byla k 31. 12. 2012 pasivním
účastníkem 2 sporů o úhradu pohledávek v celkové výši 109 tis. Kč, ani
jeden závazek však neuznává a oba považuje za neoprávněné.
ní část
20. Mimořádné náklady a výnosy
›› Mimořádné výnosy jsou tvořeny částkou 0 tis. Kč.
›› Mimořádné náklady jsou tvořeny částkou 0 tis. Kč.
22. Výzkum a vývoj
V účetním období 2012 se společnost věnovala dokončení výzkumnému
projektu, v rámci kterého vyvíjí vlastní „Parní kotel spalující pivovarské
mláto a podobná paliva“. V rámci účetního období šlo již pouze
o dokončovací práce (v roce 2012 činily náklady na tento projekt
513 tis. Kč a už nebyly čerpány dotace).
V roce 2012 byla zahájena realizace nového projektu VaV (podobně jako
technologie vyvíjené i v dříve realizovaných výzkumných projektech,
Finanční část
63
Finances
19. Other Operating Expenses and Revenues
21. Legal Disputes
Other operating expenses and operating revenues include the balances
of accounts 5487xx and 6487xx, showing itemization of expenses and
revenues in relation to other members of associations in cooperation
with which the company carried out selected projects. It also concerns
associations where the company acts as a member keeping books; the
movements on accounts, then, are recorded with opposite signs when
respective shares of expenses and revenues are transferred to the accounts
of other members of associations. The total amount of 31,585 thousand CZK
has been deducted in this way from other operating expenses and the
amount of 43,841 thousand CZK from other operating revenues.
As of the date of the Financial Statement, the Company as the plaintiff
conducted unresolved lawsuits for the settlement of claims in the total
amount of 1,433 thousand CZK. The Company as the creditor has filed
several bankruptcy proceedings and conducts several execution proceedings
in the amount of 1,200 thousand CZK. As of 31 December 2012 the
Company was a passive participants in 2 legal disputes to pay debts totalling
109 thousand CZK, however, the company does not acknowledge either of
the obligations and considers both of them unjustified.
20. Extraordinary Revenues and Expenses
In the 2012 accounting period the company focused on the completion of
a research project within which it was developing its own technology for the
“Steam Boiler Burning Brewery Draff and Similar Fuels”. In this accounting
period it concerned finishing work only (in 2012 the expenses arising from
this project were 513 thousand CZK and no subsidies were received).
nces
›› Extraordinary revenues amount to 0 thousand CZK.
›› Extraordinary expenses amount to 0 thousand CZK.
22. Research and Development
je i tento projekt zaměřen především na využití obnovitelných zdrojů
energie a ochranu životního prostředí). V tomto případě se jedná o vývoj
technologie mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů
spalujících obnovitelné zdroje biomasy. Realizace tohoto projektu
je podpořena z programu ALFA, který je spravován Technologickou
agenturou ČR. Celkové náklady vynaložené na tento projekt činily v roce
2012 částku 5 848 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu činila
2 903 tis. Kč.
23. Finanční nástroje
Dále se společnost věnovala vlastním programům výzkumu a vývoje,
a to projektu vývoje parní energetické jednotky, projektu vývoje SW
pro efektivní navrhování a projektování sítí z předizolovaného potrubí
a projektu vývoje fluidního lože spalovací komory kotle s cirkulací.
V rámci realizace těchto tří vlastních projektů výzkumu a vývoje
vynaložila společnost v účetním roce 2012 celkem 9 292 tis. Kč
z vlastních prostředků.
Provozní riziko bylo sníženo skutečností, že společnost drží certifikáty
systému managementu kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001,
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systému
managementu BOZP podle ČSN OHSAS 18001 na svou produkci, které jí
udělila certifikační autorita – společnost Stavcert Brno, s.r.o.
Tržní hodnota finančních nástrojů sestávajících z hotovosti, pohledávek,
závazků a závazků vyplývajících z dluhových instrumentů odpovídá jejich
účetní hodnotě.
Hlavní riziko, kterému je společnost vystavena, je riziko vyplývající
z nestability kurzů měn a úrokových sazeb.
Finančn
24. Významné události účetního období 2012
V rámci účetního období 2012 došlo na základě projektu schváleného
příslušným obchodním soudem k odštěpení části aktiv a pasiv
Finanční část
64
Finances
A new research and development project was launched in 2012 (it is
aimed at the use of renewable energy and environmental protection
similarly to technologies developed within previous research projects).
Here it concerns technology development for a wet dust separator for
medium output boilers burning biomass as a renewable energy source.
This project is supported from the ALFA programme administered by
the Technology Agency of the Czech Republic. The total expenses of this
project amounted to 5,848 thousand CZK in 2012, out of which subsidy
from the state budget was 2,903 thousand CZK.
The company also carried out in-house research and development
programmes, namely the steam energy unit development project,
the software development project to effectively design pre-insulated
pipeline systems, and the development project of a fluidized bed boiler
combustion chamber with circulation. The company invested total
9,292 thousand CZK from its own resources in these three in-house
research and development projects in the accounting year 2012.
23. Financial Instruments
Market value of financial instruments, consisting of cash, receivables, payables
and payables resulting from debt instruments, corresponds to their book value.
Finan
The principal risk to which the Company is exposed is the risk resulting
from the instability of exchange rates and interest rates.
The operating risk was reduced by the fact that the Company holds the Quality
Management System Certificate under ČSN EN ISO 9001, the Environmental
Management System Certificate under ČSN EN ISO 14001 and the Occupational
Health and Safety Management System Certificate under ČSN OHSAS 18001 for
its production, awarded by Stavcert Brno, s.r.o., a certification company.
24. Significant Events in the 2012 Accounting
Period
In compliance with a project approved by the competent commercial court,
a part of assets and liabilities was transferred to a spin-off plant
společnosti do nově vzniklého subjektu – společnosti TENZA cast,
a.s., IČ 29370931, a to k rozhodnému dni 1. 1. 2012. Odštěpovaná
část představuje samostatnou organizační jednotku společnosti –
Závod slévárna Adamov. Na straně aktiv byla odštěpena část majetku
používaná k činnosti slévárny, a to nemovitosti (pozemky a výrobní hala)
a technologické vybavení slévárny (viz pokles hodnoty evidovaného
dlouhodobého majetku v čl. 4) a část pohledávek související s činností
slévárny. Na straně pasiv došlo k vyčlenění části nerozděleného
zisku minulých let (viz pokles hodnoty vlastního kapitálu v čl. 9)
a části závazků příslušných odštěpované části společnosti. Součástí
odštěpovaného závodu byli také zaměstnanci (viz pokles počtu
zaměstnanců v čl. 18).
ní část
V Brně dne 24. 6. 2013
25. Události po datu účetní závěrky
V době uzavírání knih a zpracování závěrky za období roku 2012
nenastaly žádné významné události.
Ing. Marie Černá
hlavní účetní
Finanční část
65
Finances
TENZA cast, a.s., Company Registration Number IČ 29370931 as of the
decisive day of 1 January 2012. The new spin-off plat was originally an
independent organization unit of the company – the Adamov Foundry. On
the asset side a part of property used by the foundry for conducting business
was transferred, namely real estate (land and a production hall), technical
equipment of the foundry (see decrease in the value or recorded fixed
assets in Art. 4), and part of receivables connected with the business of the
foundry. On the liability side part of undistributed profit of previous years was
earmarked (see the decrease in the value of equity in Art. 9), and part of
liabilities belonging to the spin-off plant. The spinning-off process concerned
employees as well (see the decrease in the number of employees in Art. 18).
nces
25. Events after the Date of the Financial
Statement
There were no important facts concerning the operation of the company
that would have to be stated herein upon the closing of the books and
upon preparing the Financial Statement for 2012.
In Brno, 24 June 2013
Marie Černá
Principal Accountant
Zpráva o vztazích
mezi propojenými
osobami
Ovládající osoba:
TENZA, a.s.
Ovládané osoby:
a. TENZA Real, s.r.o. – 100% podílu na základním kapitálu drží ovládající
osoba
b.TENZA Slovakia, spol. s r.o. – 100% podílu na základním kapitálu drží
ovládající osoba
c. Plzeňské služby s.r.o. – 100% podílu na základním kapitálu drží
ovládající osoba
d.PRUDENS INVENTUS, s.r.o. – 100% podílu na základním kapitálu drží
ovládající osoba
e.ET-mont group, s.r.o. – 70% podílu na základním kapitálu drží
ovládající osoba
f. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. – 60% podílu na základním kapitálu drží
ovládající osoba
Finančn
Finanční část
66
Finances
Report on
Relationship
between Related
Parties
Controlling entity:
TENZA, a.s.
Controlled entities:
Finan
a. TENZA Real, s.r.o. – 100% share in the registered capital is held by the
controlling entity
b.TENZA Slovakia, spol. s r.o. – 100% share in the registered capital is
held by the controlling entity
c. Plzeňské služby s.r.o. - 100% share in the registered capital is held by
the controlling entity
d.PRUDENS INVENTUS, s.r.o. – 100% share in the registered capital is
held by the controlling entity
e.ET-mont group, s.r.o. – 70% share in the registered capital is held by
the controlling entity
f. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. – 60% share in the registered capital is
held by the controlling entity
Vztahy mezi ovládající
a ovládanou osobou:
Dle ustanovení § 66a, zák. 513/91 Sb. v platném znění jsou upraveny
počty hlasů dle velikosti obchodních podílů.
g.ZATEP, s.r.o. – 50% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
h.TEPLO Kopřivnice s.r.o. – 49,5% podílu na základním kapitálu drží
ovládající osoba
i. MOBIKO plus, a.s. – 40% podílu na základním kapitálu drží ovládající
osoba
j. j) Winsol, s.r.o. – 33% podílu na základním kapitálu drží ovládající
osoba
ní část
Ovládací smlouvy mezi osobami ovládající a ovládanými nejsou uzavřeny.
Obchodní podmínky v uzavřených smluvních vztazích nevybočují z rámce
podmínek uzavřených nebo potenciálně uzavřených smluvních vztahů
s jinými subjekty na trhu a žádné straně nevzniká újma nebo prospěch.
Finanční část
67
Finances
Relationships between the Controlling Entity
and Controlled Entities:
nces
g.ZATEP, s.r.o. – 50% share in the registered capital is held by the
controlling entity
h.TEPLO Kopřivnice s.r.o. – 49,5% share in the registered capital is held
by the controlling entity
i. MOBIKO Plus, a.s. – 40% share in the registered capital is held by the
controlling entity
j. Winsol, s.r.o. – 33% share in the registered capital is held by the
controlling entity
The numbers of votes are adjusted according to the size of shares in
business, pursuant to the provisions of S. 66a of Act no. 513/92 Sb. as
amended.
There is no contract between the controlling entity and controlled entity.
Trade terms in the aforementioned contractual relationships do not
deviate from the framework of conditions of contractual relationships
that are made or are to be potentially made with other entities at the
market and none of the parties suffered loss or gained benefit.
V
67
Zpráva auditora
68
strana 1
strana 2
Auditor’s Report
69
page 1
page 2
Čeština
70
English
Čeština
71
English
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
Česká republika
tel: +420 545 539 339
fax: +420 545 214 614
[email protected]
www.tenza.cz
Download

Výroční zpráva spol. TENZA za rok 2012