BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PROGRAM RADA
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH
SA PLANOM PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU
Sarajevo, decembar/prosinac 2014. godine
SADRŢAJ:
UVOD .............................................................................................................................................................3
1. OSTVARENI REZULTATI PROCESA PRIVATIZACIJE ..............................................................4
2. PLAN PRODAJE PREDUZEĆA I IMOVINE .......................................................................................6
2.1. OBILJEŽJA DOSADAŠNJEG TOKA PRIVATIZACIJE ......................................................................7
2.1.1. Problemi decentralizovanog upravljanja ......................................................................................7
2.1.2. Privatizacija nakon prethodno izvršene konsolidacije privrednih društava .................................7
2.2. CILJEVI PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BiH ................................................................................8
2.3. PLAN PRODAJE PREDUZEĆA ..........................................................................................................9
2.3.1. Bosnalijek d.d. Sarajevo .............................................................................................................10
2.3.2. Energopetrol d.d. Sarajevo .........................................................................................................12
2.3.3. Energoinvest d.d. Sarajevo .........................................................................................................14
2.3.4. Aluminij d.d. Mostar ..................................................................................................................16
2.3.5. Hidrogradnja d.d. Sarajevo ........................................................................................................18
2.3.6. Remontni zavod d.d. Travnik .....................................................................................................21
2.3.7. Šipad export-import d.d. Sarajevo..............................................................................................23
2.3.8. Ţeljezara Zenica d.o.o. Zenica ...................................................................................................25
2.3.9. KTK d.d. Visoko ........................................................................................................................27
2.3.10. Agrokomerc d.d. Velika Kladuša .............................................................................................29
2.3.11. Konfekcija Borac d.d. Travnik .................................................................................................32
2.3.12. Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar .........................................................................................34
2.3.13. PS Vitezit d.o.o. Vitez ..............................................................................................................36
2.3.14. Holding preduzeće Putevi BiH d.d. sa potpunom odgovornošću .............................................37
2.4. PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE PRODAJE PREDUZEĆA .............................................38
2.5. PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI APF-a PO RAZLIČITIM OSNOVAMA .......................................39
2.5.1. Nadleţnost APF-a po osnovu ĉlana 3. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH .......39
2.5.2. Nadleţnost APF-a po osnovu ĉlana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH ....42
2.6. PREDUZEĆA KOJA U SVOJIM POČETNIM BILANSIMA ISKAZUJU DJELIMIČNO ILI U
CJELINI ISTA PRAVA I OBAVEZE I ISTI KAPITAL ..............................................................................44
2.6.1. Privatizacijske aktivnosti u preduzećima sa dvojno iskazanom imovinom/kapitalom ...............45
2.6.1.1. Energopetrol d.o.o Mostar / Petrol d.d. Ljubuški ....................................................................45
2.7. PRODAJA POD USLOVIMA MALE PRIVATIZACIJE .....................................................................47
3. POSLOVI PASIVNOG PODBILANSA ................................................................................................49
4. PRAVNI POSLOVI .................................................................................................................................60
5. PLAN KONTROLE IZVRŠENJA OBAVEZA IZ KUPOPRODAJNIH UGOVORA ....................61
6. POSLOVI INFORMATIKE ...................................................................................................................63
7. POSLOVI INFORMIRANJA.................................................................................................................63
8. ZAJEDNIČKI POSLOVI .......................................................................................................................64
2
UVOD
Proces privatizacije drţavnog kapitala jeste jedan od najbolnijih procesa
koji zemlje u tranziciji prolaze. Iskustva su razliĉita, kao i primijenjeni modeli
privatizacije. MeĊutim, sve zemlje su imale isti cilj, a to je da svoju nacionalnu
ekonomiju u okviru promjene društvenog poretka putem tranzicije prilagode
svjetskim globalnim procesima.
Najveći i najbrţi efekti u procesu privatizacije ostvaruju se uĉešćem
strateških investitora, posebno stranih, koji osim cijene za drţavni kapital, mogu
realizirati odgovarajuće investiranje u modernizaciju, pokretanje i povećanje
obima privrednih aktivnosti, donijeti upravljaĉki know–how i strogo upravljanje
resursima, pristup novim tehnologijama i meĊunarodnom trţištu rada, roba i
finansija.
Ekonomsko-politiĉka sloţena situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno
Federaciji BiH za rezultat ima vrlo nepovoljan ambijent za investitore, posebno
strane investitore, ĉiji je kapital neophodan u razvoju ekonomije BiH.
Negativna slika prisutna u javnosti o privatizaciji, sve veći broj
nezaposlenih radnika nakon provedene privatizacije, kao i broj steĉajnih
postupaka privatiziranih preduzeća, potvrĊuju nepovoljan ambijent za priliv
kapitala potencijalnih investitora.
Zastoj procesa privatizacije posebno je izraţen nakon 2006. godine zbog
malog broja preduzeća za prodaju, koji je najvećim dijelom
uzrokovan
usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća u
Federaciji BiH, kojim je nadleţnost u donošenju odluka o naĉinu, odnosno
metodu privatizacije prenesena na Vladu Federacije BiH.
Evidentno je da faktori koji odreĊuju proces privatizacije u Federaciji BiH u
punom kapacitetu oteţavaju proces privatizacije, te ukoliko se ne poduzmu
znaĉajniji koraci u definiranju nastavka procesa privatizacije, neće biti znaĉajnih
promjena u 2015. godini.
Sve ovo ukazuje na nuţnost preispitivanja postojećeg koncepta
privatizacije, s ciljem iznalaţenja novog modela, koji će odgovoriti na sve
intenzivnije promjene u okruţenju, a uvaţavajući gore navedene barijere, kao i
potencijalne koje će se pojaviti u narednom periodu.
Kantonalne agencije za privatizaciju donose svoje planove i isti nisu
predmet razmatranja u ovom dokumentu.
Prije izrade ovog dokumenta, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH
zatraţila je od resornih ministarstava da se izjasne o privatizaciji preduzeća iz
svoje nadleţnosti. Nakon što su se resorna ministarstva izjasnila o namjeri,
odnosno mogućnosti privatizacije preduzeća iz svoje nadleţnosti, pristupilo se
izradi istog. Bitno je naglasiti da je Plan privatizacije za 2015. godinu raĊen na
temelju i u skladu sa pribavljenim mišljenjima.
Stav Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH je da, ukoliko se ţeli
napraviti progres u procesu, treba krenuti hrabrije u proces privatizacije te
ponuditi i kompanije za koje trţište (investitori) pokazuju interesovanje, a ne
samo problematiĉne i neatraktivne kako su to predloţila resorna ministarstva.
3
1. OSTVARENI REZULTATI PROCESA PRIVATIZACIJE
Znaĉaj privatizacije upućuje na potrebu ocjene dosadašnjih rezultata i
uslova u kojima se proces do sada odvijao, odnosno mjera koje bi trebalo
poduzeti u cilju poboljšanja ambijenta za investiranje i privatizaciju.
Rezultati privatizacije, osim preostalog privatizacijskog portfolija u
Federaciji BiH,
trebaju uputiti i na potrebu definiranja glavnih razloga
nedovoljnog interesa domaćih i posebno stranih investitora za ulaganje u
Federaciju BiH.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH formirala je registar od 1450
preduzeća sa vaţećom visinom i strukturom kapitala na dan 31.12.1999. godine.
Prema tom registru, koji je kasnije, u ograniĉenoj mjeri, korigiran i dopunjavan,
evidentirano je sljedeće stanje:
Ukupan kapital 1450 preduzeća sa drţavnim vlasništvom na dan
31.12.1999. godine iznosio je 18,72 milijardi KM.
Kapital u drţavnom vlasništvu iznosio je 17,3 milijardi KM.
Privatni kapital (prethodno izvršena vlasniĉka transformacija – tzv.
„Markovićeva privatizacija“) iznosio je cca. 1,4 milijardi KM.
Prema vaţećim propisima i posebnim odlukama Vlade FBiH iz
privatizacije je izuzeto cca. 3,8 milijardi KM.
Opredjeljeno za privatizaciju 13,5 milijardi KM od ĉega 6,3 milijardi KM
kroz javnu ponudu dionica (JPD).
Rezultati privatizacije iskazani kroz broj preduzeća na dan 30.11.2014.
godine:
Broj preduzeća u registru Agencije 1450;
Pokrenut postupak privatizacije za 1372 preduzeća (93,9 %);
Metodom male privatizacije privatizirano 277 preduzeća;
Tenderom u velikoj privatizaciji privatizirano 355 preduzeća;
JPD potpuno ili djelomiĉno privatizirano 747 preduzeća;
Ukupno završena privatizacija za 1084 preduzeća (74,7 %);
Pod uslovima male privatizacije prodano ukupno 2575 predmeta.
Rezultati privatizacije iskazani kroz vrijednosti na dan 30.11. 2014. godine:
Drţavni kapital opredijeljen za privatizaciju 13,5 milijardi KM;
Privatiziran drţavni kapital i imovina 5,698 milijardi KM;
Ostvaren prihod u certifikatima 8,485 milijardi KM;
Ostvaren prihod u „keš-u“ 0,567 milijardi KM;
Nije privatiziran kapital od 7,80 milijardi KM
4
Pregled stepena privatizacije državnog kapitala
Iznos neprivatizovanog drţavnog kapitala izveden iz poĉetnih bilansa
stanja preduzeća na dan 31.12.1999. godine, ne moţe se više uzimati kao
osnovica za uporeĊivanje i izraĉun, jer je isti, u proteklom periodu, doţivio znatne
promjene (smanjenje), uglavnom kao rezultat lošeg poslovanja (gubici),
usklaĊivanja vrijednosti imovine kod formiranja zajedniĉkih kompanija i drugim
razlozima.
Smanjenje privatizacijske ponude, izmjene propisa iz privatizacije u dijelu
nadleţnosti za donošenje odluka o metodu, odnosno naĉinu privatizacije, kao i
drugi ograniĉavajući faktori, doveli su do zastoja u procesu privatizacije u
Federaciji BiH.
U nekoliko posljednjih godina ostvaren je veoma ograniĉeni obim prodaje
kapitala i imovine (odnos knjigovodstvene vrijednosti i ostvarene cijene):
Pregled ostvarenih rezultata prodaje u odnosu na ponuđeni kapital za period 2008.2014. godine
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Knjigovodstvena vrijednost 20.409.735 12.104.735 22.200.382 2.395.189 3.242.341 13.153.004 26.105.473
Ostvarena cijena
13.602.656 7.640.896 11.910.876 2.174.879 2.268.630 12.488.381 10.902.100
*Podaci za 2014. godinu su prikazani zakljuĉno sa mjesecom novembrom.
Ovo su ukupni privatizacijski rezultati za jedanaest (11) agencija u
Federaciji BiH i u ove rezultate ukljuĉeni su efekti prodaje imovine kod koje
prihod od prodaje pripada preduzeću.
5
Podaci upućuju na pad obima prodaje i gotovo potpuni zastoj u privatizaciji
drţavnog kapitala u posljednjih ĉetiri do pet godina.
Sve ovo upućuje na potrebu hitnih i radikalnih mjera koje trebaju rezultirati
ubrzanjem procesa i okonĉanjem privatizacije u realnom vremenu.
2. PLAN PRODAJE PREDUZEĆA I IMOVINE
Prema Zakonu o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH prodaja drţavnog
kapitala (udjela i dionica) moţe se realizirati metodama tendera, neposrednom
pogodbom, prodajom drţavnih dionica putem berze i u odreĊenim sluĉajevima,
prodajom kapitala pod uslovima „male privatizacije“, kao i drugim metodama
privatizacije. Odluke o metodu, odnosno naĉinu privatizacije, za preduzeća iz
nadleţnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, donosi Vlada Federacije BiH.
Plan privatizacije za 2015. godinu, pripremljen je na temelju i u skladu sa
pribavljenim mišljenjima resornih ministarstava. Naime, prije izrade Programa
rada i plana privatizacije za 2015. godinu, Agencija za privatizaciju u FBiH
zatraţila je od resornih ministarstava da se izjasne o privatizaciji preduzeća iz
svoje nadleţnosti. Nakon što su se resorna ministarstva izjasnila o namjeri,
odnosno mogućnosti privatizacije preduzeća iz svoje nadleţnosti, pristupilo se,
na temelju i u skladu sa pribavljenim mišljenjima, izradi istog.
U Plan privatizacije preduzeća za 2015. godinu ukljuĉena su preduzeća za
koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju, preduzeća u kojima je
drţavni kapital manjinski, kao i preduzeća koja su u proteklom periodu negativno
poslovala i zabiljeţila evidentan pad kapitala. Naime, radi se o preduzećima koja
se nekoliko godina ponavljaju u planu Agencije za privatizaciju u FBiH,
preduzećima sa lošom finansijskom slikom, trţišnom neizvjesnošću uglavnom
bez znaĉajnijih promjena u izboru metoda i naĉina prodaje. Evidentno je da se
prodaja pojedinih preduzeća objavljuje po nekoliko puta i da se nije javio
kvalitetan investitor (Šipad Export-Import d.d. Sarajevo, Hidrogradnja d.d.
Sarajevo, Remontni zavod Travnik d.d. Travnik, Fabrika duhana Mostar d.d.
Mostar), za razliku od preduzeća za koja eventualno postoji interes, ali Agencija
nije u mogućnosti provesti privatizaciju zbog nepostojanja odluka Vlade FBiH o
metodu i naĉinu privatizacije istih (Bosnalijek d.d. Sarajevo, Sarajevo-osiguranje
d.d. Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo)
Da bi se prodaja drţavnog kapitala uspješno okonĉala, u većini preduzeća
obuhvaćenih Planom za 2015. godinu, nuţno je prethodno, prije same
privatizacije, riješiti odreĊena pitanja i probleme. Naime, dva preduzeća nemaju
odobren program privatizacije i poĉetni bilans stanja, jedno preduzeće nema
imenovanu upravu, neka preduzeća bi bilo nuţno financijski konsolidirati prije
same privatizacije.
6
2.1. OBILJEŢJA DOSADAŠNJEG TOKA PRIVATIZACIJE
2.1.1. Problemi decentralizovanog upravljanja
Decentralizovano upravljanje preduzećima sa većinskim drţavnim
kapitalom se i sa aspekta privatizacije pokazao nedjelotvornim. Smatramo da
nadleţna ministarstva nisu kadrovski osposobljena za efikasno upravljanje
privrednim društvima i da to u konaĉnici i nije zadatak drţavnih sluţbenika i
namještenika u ministarstvima kao organima uprave. U dosadašnjoj praksi su
brojni primjeri privrednih društava gdje nadleţna ministarstva niti su imala
strategiju razvoja, niti su pravovremeno reagovala na probleme sa kojima su se
ta društva suĉeljavala. Napokon, to je i dovelo do gubitka na kapitalu u većini
preduzeća sa većinskim drţavnim kapitalom, koji u posljednjih deset godina
iznosi cca 1,3 milijarde KM. Najdrastiĉniji primjeri su Fabrika duhana Mostar d.d.
Mostar, Feroelektro d.d. Sarajevo, Šipad export-import d.d. Sarajevo,
Hidrogradnja d.d. Sarajevo, KTK Visoko d.d. Visoko i RZT d.d. Travnik.
Kao rješenje ovog problema predlaţemo da se u jednom ministarstvu,
(Ministarstvu energije, rudarstva i industrije, npr.) centralizira upravljanje
preduzećima sa većinskim drţavnim kapitalom, kako bi se omogućio brţi i
efikasniji proces privatizacije istog.
2.1.2. Privatizacija nakon prethodno izvršene konsolidacije privrednih
društava
Prethodna mjera (centralizovano upravljanje preduzećima) treba da bude
osnova za konsolidaciju privrednih društava sa većinskim drţavnim kapitalom
kako bi se ona pripremila za proces privatizacije. U dosadašnjem periodu se
pokazalo da bi bilo osnovano u nekim preduzećima pokrenuti proces
konsolidacije prije samog ĉina prodaje drţavnog kapitala iz više razloga
(Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Agrokomerc d.d. Velika Kladuša i Energoinvest d.d.
Sarajevo). Prvi je oĉigledna ĉinjenica da je u nekim preduzećima sa malim
zahvatima u smislu bolje organizacije, socijalnog zbrinjavanja radnika ili
finansijske intervencije moguće postići i veću cijenu drţavnog kapitala. Drugo,
ima primjera da je za neka preduzeća bilo nemoguće pronaći adekvatnog kupca
zbog toga što su neki problemi ili iskazane obaveze opterećivali poslovanje i
potencijalni kupac nije bio voljan da ih rješava. To se posebno odnosi na
obaveze prema poreskoj upravi i obraĉunate kamate po tom osnovu, obaveze za
neuplaćene doprinose i nemogućnost zdravstvenog i penzionog osiguranja koje
proizilazi iz toga, višak uposlenih, neadekvatna struktura uposlenih itd.
Sam postupak finansijske konsolidacije bi trebao da obuhvati:
Socijalno zbrinjavanje viška uposlenih,
Efikasnije upravljanje preduzećem, angaţovanje struĉnjaka koji bi bili
adekvatno plaćeni za svoj rad,
7
Rješavanje višestruko upisanih hipoteka na imovinu preduzeća. Ovo je
posebno izraţeno u ponašanju Poreske uprave Federacije BiH koja u
pravilu upisuje hipoteke na svu imovinu društva bez obzira na visinu
duga,
Ograniĉeno restrukturiranje privrednih društava i prilagoĊavanje uslovima
trţišnog poslovanja.
2.2. CILJEVI PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BiH
Politika privatizacije u Federaciji BiH treba da definiše razvojne i ostale
ciljeve koji se ţele postići privatizacijom, tako da se ostvari maksimalna korist za
drţavu i njene graĊane.
Osnovni ciljevi koji su koji su postavljeni na poĉetku privatizacije su:
Ostvarenje znaĉajnih prihoda od prodaje drţavnog kapitala koji će se
usmjeriti u strateške i razvojne projekte prema posebnom programu Vlade
Federacije BiH.
Povećanje ukupne ekonomiĉnosti poslovanja i ukupnog prihoda privrednih
subjekata koji omogućavaju uvećanje prihoda Bosne i Hercegovine po
osnovu poreza i doprinosa.
Podizanje ekonomske efikasnosti.
Uspostavljanje jasnih odnosa izmeĊu vlasnika, zaposlenih i menadţera.
Uspostavljanje konkurencije u privredi.
Izgradnja sistema kompatibilnog sa sistemima razvijenih trţišnih privreda.
Proširenje liĉnih sloboda i demokracije.
Metode dokapitalizacije koristiti kod strateških preduzeća kod kojih je
izraţen interes za efektima koji trebaju da se ostvare kroz obezbjeĊivanje
strateškog partnerstva i direktnih investicija i zadrţavanje drţavnog
vlasništva u odreĊenom omjeru.
Praksa je pokazala da je postavljeno više ciljeva koji su neprovodivi. U
narednom periodu preferirati osnovni cilj oĉuvanja radnih mjesta za najveći broj
preduzeća, a za kvalitetnija preduzeća postaviti i dodatne ciljeve.
Na osnovu ciljeva definisati osnovne privatizacijske aktivnosti za svako
preduzeće pojedinaĉno, ovisno od finansijskog, tehniĉko-tehnološkog stanja
preduzeća, oĉekivanih efekata i ciljeva privatizacije, formirati projektne timove s
razliĉitim profesionalnim iskustvima u zavisnosti od predmeta privatizacije, po
potrebi angaţovati i vanjske saradnike sa specifiĉnim iskustvima i znanjima.
8
2.3. PLAN PRODAJE PREDUZEĆA
R.B.
Preduzeće
Ukupan kapital
(KM)
1.
Bosnalijek d.d. Sarajevo
78.299.870
2.
Energopetrol d.d. Sarajevo
68.661.525
3.
Energoinvest d.d. Sarajevo
220.721.025
4.
Aluminij d.d. Mostar
190.110.000
5.
Hidrogradnja d.d. Sarajevo
6.
Remontni zavod d.d. Travnik
7.
Šipad export-import d.d.
Sarajevo
8.
Ţeljezara Zenica d.o.o. Zenica
70.756.714
5.088.690
12.544.125
103.114.199
54.545.165
(bilans
31.12.2012)
103.924.279
9.
KTK d.d. Visoko
10.
Agrokomerc d.d.
Velika Kladuša
11.
Konfekcija Borac d.d. Travnik
17.090.625
12.
Fabrika duhana Mostar d.d.
Mostar
10.375.846
13.
PS Vitezit d.o.o. Vitez
30.891.362
14.
Holding preduzeće „Putevi BiH“
d.d. Sarajevo
UKUPNO ( KM )
310.248.737
Drţavni
Privatni
kapital
kapital
(KM, %)
(%)
15.077.240
80,75
ili 19,25 %
15.188.891
77,88
ili 22,12 %
147.897.500
33%
ili 67%
83.648.000
56%
ili 44“
47.406.998
33,00
ili 67,00 %
2.595.340
49,00
ili 51,00 %
8.350.287
33,44
ili 66,56 %
0,00
54.545.165
ili 100%
69.629.267
ili 67,00 %
280.247.684
ili 90,33 %
33,00
10.314.807
ili 60,42%
6.951.817
ili 67,00 %
39,58
30.891.362
100%
-
9,67
33,00
-31.414
1.173.257.963
772.744.358
9
2.3.1. Bosnalijek d.d. Sarajevo
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Jukićeva 53, Sarajevo
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja lijekova
Privatizacijske aktivnosti
Rješenjem KAP Sarajevo od 24.04.2000. godine odobren je PP i PBS na
dan 30.09.1999. godine sa ukupnim kapitalom 49.197.320 KM i strukturom:
51,29% u vlasništvu fiziĉkih osoba u iznosu 25.233.305,428 KM i 48,71% ĉiji je
vlasnik FBiH u iznosu 23.964.014,572 KM.
Rješenjem KAP Sarajevo o odobravanju PP i PBS od 27.08.2001. godine
utvrĊen je ukupan kapital preduzeća od 56.281.610,00 KM, sa slijedećom
strukturom: 6.966.367,00 KM ili 12,38% privatizirano javnim upisom dionica,
25.114.150,00 KM ili 44,62% dioniĉari po prethodno izvršenoj vlasniĉkoj
transformaciji, 7.316.610,00 KM ili 13,00% dioniĉki kapital u vlasništvu Svjetske
banke i 16.884.483,00 KM ili 30,00% vlasništvo FBiH.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH od 25.03.2004. godine
izvršeno je povećanje osnovnog kapitala pripajanjem preduzeća „Sanofarm“
u iznosu od 2.151.150,00 KM. Na dan 25.03.2004. godine osnovni kapital
preduzeća iznosi 58.432.760,00 KM.
Na osnovu „Sporazuma o strateškom povezivanju i poravnanju duga
Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalistiĉkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj
Dţamahiriji“ dug BiH od 12.948.660 USD poravnat je drţavnim dionicama
Bosnalijeka što ĉini 9,0473% od ukupnog kapitala. Po izvršenom prenosu
dionica, preostali drţavni kapital u preduzeću ĉini 19,8482% od ukupnog kapitala
ili 1.159.788 dionica.
Nakon provoĊenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala emisijom
dionica iz fonda rezervi i Odluke o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica
za zaposlene iz dobiti, osnovni kapital Društva iznosi 78.299.870 KM. Drţavni
kapital iznosi 15.077.240,00 KM ili 19,2558 %.
Vlada Federacije BiH je, na 139. sjednici, odrţanoj 14.04.2010. godine,
donijela Odluku o odobravanju metoda, odnosno naĉina privatizacije preostalog
drţavnog kapitala od 19,2558% emitenta Bosnalijek d.d. Sarajevo („Sluţbene
novine Federacije BiH“ broj: 26/10).
Dana 14.05.2010. godine, organizovana je aukcijska prodaja 1.507.724
dionice. Prodaja nije bila uspješna, tj. nije bilo kupovnih naloga.
Po mišljenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
potrebno je staviti van snage Odluku Vlade Federacije BiH o odobravanju
metoda, odnosno naĉina privatizacije drţavnog kapitala emitenta Bosnalijek d.d.
Sarajevo. Ĉlanom VI navedene odluke predviĊeno je potpisivanje ugovora o
razvoju djelatnosti preduzeća, a što nije u skladu sa pravilima prodaje dionica
putem berze.
10
Prema dopisu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj:
08-19-2844/14 od 28.11.2014. godine treba prodavati postojeći drţavni kapital u
ovom preduzeću.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Staviti van snage Odluku Vlade Federacije BiH o odobravanju metoda
odnosno naĉina privatizacije drţavnog kapitala emitenta Bosnalijek d.d.
Sarajevo, V broj: 273/10 od 14.04.2010. godine, jer je ĉlanom VI
navedene odluke predviĊeno potpisivanje ugovora o razvoju djelatnosti
tvrtke, a što nije u skladu sa pravilima prodaje dionica putem berze.
Metod i naĉin privatizacije
Po usvajanju Plana privatizacije za 2015. godinu i nakon što se stavi van
snage gore navedena odluka, Agencija za privatizaciju će uputiti
Vladi
Federacije BiH Prijedlog odluke o naĉinu, odnosno metodu privatizacije drţavnog
kapitala preduzeća Bosnalijek d.d. Sarajevo putem berze.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine kap.
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPAN PRIHOD
UKUPAN RASHOD
DOBIT/GUBITAK
2010
84.883.614
92.020.915
0
176.904.529
118.074.663
6.812.966
52.016.900
176.904.529
106.744.128
102.562.469
4.181.659
2011
89.523.029
88.759.189
0
178.282.218
124.012.793
6.837.090
47.432.335
178.282.218
108.599.354
102.661.225
5.938.129
2012
97.032.535
92.265.813
2013
109.278.793
91.882.678
189.298.348
128.936.192
19.624.524
40.737.632
189.298.348
112.924.511
106.415.650
6.508.861
201.161.471
127.017.651
20.887.757
53.256.063
201.161.471
99.992.769
99.879.336
113.433
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
Broj zaposlenih
2010
2011
2012
2013
597
702
640
600
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Procenti
Tip računa
HADEN S.A
LUXEMBOURG,
LUX
29.9497
VLASNIĈKI
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE („drţavno”
vlasništvo)
MOSTAR, BIH
19.2558
VLASNIĈKI
The Economic and Social Development Fund
TRIPOLI, LBY
8.7773
VLASNIĈKI
UNIVERSAL REAL ESTATE SA
LUXEMBOURG,
LUX
1.9157
VLASNIĈKI
NLB Banka d.d., Tuzla
TUZLA, BIH
1.6324
SKRBNIĈKI
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
11
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Sarajevo, BIH
1.4417
SKRBNIĈKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
0.6652
VLASNIĈKI
BRODOMERKUR
SPLIT, HRV
0.6060
VLASNIĈKI
SALIHOVIĆ NERSUDIN
Sarajevo, BIH
0.5822
VLASNIĈKI
Bosnalijek d.d.
Sarajevo, BIH
0.5062
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
2.3.2. Energopetrol d.d. Sarajevo
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Maršala Tita 36., Sarajevo
Djelatnost preduzeća: Promet nafte i naftnih derivata
Privatizacijske aktivnosti
Agencija za privatizaciju u FBiH odobrila je Program privatizacije i poĉetni
bilans stanja 27.09.2000. godine, kojim je utvrĊena visina kapitala u iznosu od
22.669.989,65 KM sa slijedećom strukturom: 84,87% drţavni kapital i 15,13%
dioniĉki kapital po prethodno izvršenoj vlasniĉkoj transformaciji.
Nakon izvršene privatizacije 17,8% kapitala javnim upisom dionica,
Agencija za privatizaciju u FBiH izdala je 07.01.2004. godine Rješenje o
odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar sa slijedećom
strukturom: drţavni kapital 67% i dioniĉki kapital 33%.
U martu 2005. godine Vlada Federacije BiH objavila je MeĊunarodni
tender za privatizaciju/dokapitalizaciju društva. Ponuda Konzorcija MOL-INA
prihvaćena je kao najpovoljnija i 08.09.2006. godine zakljuĉen je Ugovor o
dokapitalizaciji. U skladu sa Ugovorom, ukupan kapital društva povećan je za
60.195.000,00 KM. Nakon izvršene dokapitalizacije, Konzorcij MOL-INA upisan
je kao vlasnik 67% kapitala, Vlada FBiH postala je manjinski vlasnik sa uĉešćem
od 22% i ostali dioniĉari 11%.
Preduzeće je 27.10.2014. godine dostavilo Agenciji za privatizaciju u FBiH
prijedlog za odobrenje prodaje nepokretnosti u vlasništvu preduzeća
Energopetrol d.d. Sarajevo u vrijednosti cca 6.500.000,00 KM. Vlada Federacije
BiH svojim Zakljuĉkom V. broj: 1593/2013 od 30.12.2013. godine zaduţila je
nadzorne odbore preduzeća da, prodaju imovine znaĉajnije knjigovodstvene
(procijenjene) vrijednosti, na osnovu ĉlana 26. Zakona o privatizaciji preduzeća,
vrše uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U vezi s tim, potrebna
je saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prodaju naprijed
navedene imovine. Po dobijanju saglasnosti Agencija za privatizaciju u Federaciji
Bosne i Hercegovine će pokrenuti postupak prodaje u skladu sa Pravilnikom o
postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Sluţbene novine FBiH”,
br. 28/05 – Preĉišćen tekst, 53/07 i 76/09).
Vlada Federacije BiH na sjednici odrţanoj 19.11.2013. godine donijela je
Odluku o naĉinu, odnosno metodu privatizacije drţavnog kapitala u privrednom
društvu Energopetrol d.d. Sarajevo („Sluţbene novine FBiH“ broj: 94/2013).
12
Ovom odlukom utvrĊeno je da će se drţavni kapital, koji ĉini 1.215.111 dionica ili
22,1214% ukupnih dionica, prodati putem berze.
U skladu sa navedenom odlukom, Agencija za privatizaciju u Federaciji
BiH objavila je prodaju, te je vanredna aukcija za prodaju drţavnih dionica putem
berze odrţana 12.02.2014. godine i ista je bila neuspješna.
Metod i naĉin privatizacije
Vlada Federacije BiH, na sjednici odrţanoj 19.11.2013. godine, donijela je
Odluku o naĉinu, odnosno metodu privatizacije drţavnog kapitala u privrednom
društvu Energopetrol d.d. Sarajevo (“Sluţbene novine FBiH” broj: 94/2013).
Ovom odlukom utvrĊeno je da će se drţavni kapital, koji ĉini 1.215.111 dionica ili
22,1214% ukupnih dionica, prodati putem berze.
U skladu sa navedenom odlukom, nastavit će se aktivnosti na ponovnoj
prodaji.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine kap.
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPAN PRIHOD
UKUPAN RASHOD
DOBIT/GUBITAK
2010
53.421.397
119.655.314
11.670.010
184.746.721
50.000
164.793.211
19.903.510
184.746.721
254.847.969
267.043.490
-12.195.521
2011
55.169.991
111.318.819
43.107.991
209.596.801
0
176.276.844
33.319.957
209.596.801
265.177.553
296.665.534
-31.487.981
2012
66.437.102
17.725.985
79.518.456
163.681.543
0
105.374.390
58.307.153
163.681.543
200.009.622
236.420.088
-36.410.466
2013
67.928.606
14.178.204
-91.264.885
173.371.695
0
122.445.842
50.925.853
173.371.695
179.509.707
191.256.136
-11.746.429
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
822
756
824
694
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Procenti
Tip računa
INA D.D. ZAGREB
ZAGREB, HRV
33.5000
VLASNIĈKI
MOL DD
BUDAPEST,
HUN
33.5000
VLASNIĈKI
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE („drţavno”
vlasništvo)
MOSTAR, BIH
22.1214
VLASNIĈKI
GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, BIH
1.2814
VLASNIĈKI
ZIF “MI-GROUP” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
0.7672
VLASNIĈKI
UniCredit Bank d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
0.3626
SKRBNIĈKI
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
13
ĆEBIĆ HEDIJA
BANOVIĆI, BIH
0.3228
VLASNIĈKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
0.3186
VLASNIĈKI
HAŠIMBEGOVIĆ NERMIN
Sarajevo, BIH
0.1960
VLASNIĈKI
BOTONJIĆ ELKAZ
Sarajevo, BIH
0.1739
VLASNIĈK
Izvor. Registar vrijednosnih papira FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
2.3.3. Energoinvest d.d. Sarajevo
Osnovni podaci o preduzeću:
Sjedište preduzeća:
Hamdije Ćemerlića 2. Sarajevo
Djelatnost preduzeća:
Multidisciplinarni inţinjering (projektovanje,
proizvodnja, inţinjering, konsalting, istraţivanje i
razvoj, trgovina, zastupstvo i posredništvo, transfer
tehnologije i znanja)
Privatizacijske aktivnosti
Rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i poĉetnog bilansa na
dan 31.12.1999. godine utvrĊen je ukupan kapital u iznosu od 239.320.306,08
KM sa slijedećom strukturom: drţavni kapital 226.793.400,00 KM (94,77% ),
privatni kapital 12.526.906,08 KM (5,23%).
Kroz javni upis dionica privatizirano je 27,77% kapitala (66.448.795,00
KM). Korigovanim poĉetnim bilansom i programom privatizacije, utvrĊen je
upisani kapital preduzeća na dan 31.12.2008. godine u iznosu 220.721.025,00
KM i to: drţavni kapital 147.897.500,00 KM (67,00%), privatni kapital
72.823.525,00 KM (33,00%)
Vlada Federacije BiH donijela je 24.01.2005. godine Odluku o odreĊivanju
metoda privatizacije drţavnog kapitala u preduzeću Energoinvest d.d. Sarajevo,
kojom se odreĊuje da se 67,00% ukupnog kapitala preduzeća Energoinvest d.d.
Sarajevo privatizira putem javnog prikupljanja ponuda (tender u velikoj
privatizaciji).
Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH, Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH je 06.10.2006. godine objavila Javni poziv za prodaju 67,00%
drţavnog kapitala. Postupak prodaje je poništen na osnovu Odluke Vlade
Federacije BiH V. broj: 189/07 od 26.04.2007. godine.
U toku 2013. i 2014. godine preduzeće je putem Agencije za privatizaciju
u Federaciji BiH u postupku male privatizacije prodavalo imovinu koja nije uslov
preteţne djelatnosti ili se ne koristi. Javni poziv za prodaju nekretnina –
benzinske pumpe i poslovni prostori u Republici Hrvatskoj objavljen je
22.11.2014. godine. Predmetne nekretnine ne predstavljaju osnovni biznis
društva Energoinvesta d.d. Sarajevo, a odrţavanje istih stvara trošak, te je na
prijedlog direktora društva Nadzorni odbor donio odluku o prodaji istih.
14
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
U preduzeću je potrebno izvršiti finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje.
Preduzeće je već zapoĉelo aktivnosti u vezi sa finansijskom
konsolidacijom i restrukturiranjem.
Metod i naĉin privatizacije
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je 06.09.2012. godine dostavila
Vladi Federacije BiH Prijedlog odluke o naĉinu, odnosno metodu privatizacije
preduzeća, koji Vlada Federacije BiH nije razmatrala. Potrebno je da Vlada
Federacije BiH donese odluku o naĉinu, odnosno metodu privatizacije ovog
preduzeća.
Nakon što se u preduzeću izvrši financijska konsolidacija, potrebno je da
Vlada Federacije BiH donese odluku o naĉinu, odnosno metodu privatizacije
preduzeća.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
2010
2011
2012
2013
Stalna sredstva
283.476.708
275.149.720
255.818.176
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine
kapitala
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHOD
UKUPNI RASHOD
DOBIT/GUBITAK
133.749.206
0
55.223.278
0
67.651.893
0
252.733
.372
61.900.019
0
417.225.914
218.238.031
70.834.755
128.153.128
417.225.914
397.504.896
395.379.014
2.125.882
330.372.998
211.179.190
30.731.720
88.462.088
330.372.998
273.493.024
272.937.523
296.115
323.470.069
177.186.497
40.109.208
106.174.364
323.470.069
338.233.002
337.982.194
121.709
314.633.391
169.791.498
42.785.274
102.056.619
314.633.391
319.819.685
319.099.153
720.532
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
829
755
693
672
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika Procenti
Tip računa
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE („drţavno”
vlasništvo)
MOSTAR, BIH
67.0065
VLASNIĈKI
ZIF “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
5.6329
VLASNIĈKI
ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
5.3787
VLASNIĈKI
ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
4.2303
VLASNIĈKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
2.3207
VLASNIĈKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
1.7964
VLASNIĈKI
15
ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
0.7919
VLASNIĈKI
ZIF “FORTUNA FOND” d.d.
CAZIN, BIH
0.6978
VLASNIĈKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Sarajevo, BIH
0.4218
SKRBNIĈKI
BOKAL JANA
TRBOVLJE,
SVN
0.2501
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 04.12.2014. godine)
2.3.4. Aluminij d.d. Mostar
Osnovni podaci o preduzeću
Sjedište preduzeća:
Baćevići bb, Mostar
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja aluminija, lijevanih lakih (obojenih)
metala, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda,
proizvodnja nemetalnih proizvoda, proizvodnja i
prodaja anoda, glinice, hidrata, proizvoda na bazi
glinice, opći mehaniĉki radovi, površinska obrada
Privatizacijske aktivnosti
Na bazi Polaznih osnova za rješavanje spornih pitanja izmeĊu Vlade
Federacije BiH i Aluminija d.d. Mostar, koje je usvojio Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine saĉinjen je, i na Vladi Federacije BiH, usvojen „Sporazum o
rješavanju spornih pitanja izmeĊu Vlade Federacije BiH i Aluminija d.d. Mostar“.
Sporazumom je, izmeĊu ostalog, utvrĊena sporna vlasniĉka struktura ukupnog
kapitala Aluminij d.d. Mostar, i to drţavni kapital 44%, nenominirani kapital 44% i
12% strani kapital.
Za provoĊenje postupka prodaje 88% kapitala Vlada Federacije BiH
imenovala je Komisiju, koja je objavila Javni predpoziv zainteresiranim
kompanijama s meĊunarodnim referencama u proizvodnji i preradi aluminija, za
dostavljanje neobavezujućih ponuda. U drugoj fazi procesa, od kompanija
pozvanih na obavljanje dubinskog snimanja, zatraţeno je da dostave svoje
obavezujuće ponude za kupnju 88% kapitala Aluminija do 24. 09. 2007. godine.
Na osnovu vrednovanja prispjelih ponuda, Vlada Federacije BiH donijela
je Odluku o odabiru najuspješnijeg ponuĊaĉa – Konzorcij Glencore Internat. AG,
Feal d.o.o i Dalekovodi d.o.o. Zagreb (“Sluţbene novine FBiH”, broj 96/07).
Prema ponudi, prodajom bi se postigla cijena od 130 miliona eura, od ĉega 50%
predstavlja cijenu za drţavni kapital iz koje bi se, jednim dijelom, izmirivale
obaveze iz Sporazuma (investiranje u ekološke projekte društva, uvezivanje
radnog staţa i obeštećenje radnika).
Vlada Federacije BiH je na 145. sjednici, odrţanoj 01.06.2010. godine
donijela je Odluku V. broj 482/10 o proglašenju tendera za prodaju 88% kapitala
Aluminija neuspješnim.
16
Vlada Federacije BiH i Aluminij d.d. Mostar do 29.07.2010. godine
potpisali su sedam aneksa na Sporazum. Aneks broj 8. na Sporazum o
rješavanju otvorenih pitanja izmeĊu Vlade Federacije BiH i Aluminija d.d. Mostar,
potpisan je 17.06.2013. godine. Na osnovu navedenog aneksa, Nadzorni odbor
Aluminija d.d. Mostar donio je Odluku broj: 2363/13 od 20.06.2013. godine, kojim
je usvojen Poĉetni bilans stanja sa visinom kapitala od 190.110.000,00 KM i
slijedećom strukturom kapitala: drţavni kapital 44%, dioniĉki kapital 44% strani
kapital 12%.
Na osnovu ove odluke i Rješenja Komisije za vrijednosne papire
Federacije BiH, broj: 03-19-457/07 od 17.09.2007. godine, Upravni odbor
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH usvojio je Korigovani poĉetni bilans
stanja, te je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH donijela Rješenje o
odobravanju Korigovanog poĉetnog bilansa stanja preduzeća Aluminij d.d.
Mostar broj: 03-19-795/13 od 26.06.2013. godine.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH donijela je Rješenje o odobrenju
upisa izvršene privatizacije u sudski registar broj: 03-19-795-1/13 od 16.07.2013.
godine, na osnovu kojeg se društvo upisalo kod Registra vrijednosnih papira u
Federaciji BiH.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Izmirenje obaveza prema zaposlenicima koji imaju pravo na obeštećenje.
Metod i naĉin privatizacije
Varijanta I
Prodaja drţavnog kapital putem berze, o ĉemu je potrebno da Vlada
Federacije BiH donese odluku.
Varijanta II
Prodaja drţavnog kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda (tender).
Tender kao metod privatizacije, zbog nemogućnosti donošenja odluka u vezi sa
ugovorom preuzetim obavezama, nije prihvatljiv ako se radi o manjinskom
kapitalu.
Ukoliko se ţeli obezbijediti strateški partner za ovo preduzeće, to upućuje
na prodaju drţavnog kapitala metodom tendera, uz prethodno izvršenu
dokapitalizaciju. Naime, ukoliko se Vlada Federacije BiH opredijeli za
dokapitalizaciju, nakon što se izvrši dokapitalizacija, bit će potrebno donijeti
odluku o metodu, odnosno naĉinu privatizacije.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
2010
2011
2012
2013
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine kap.
AKTIVA
177.984.423
119.200.458
166.447.063
185.104.237
177.895.018
126.736.777
164.901.044
80.359.050
297.184.881
351.551.300
304.631.795
245.260.094
17
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHOD
UKUPNI RASHOD
DOBIT/GUBITAK
175.399.735
20.994.053
100.791.093
297.184.881
517.020.102
530.404.560
-13.384.458
176.594.729
10.776.952
164.179.619
351.551.300
623.592.046
622.397.051
1.194.995
110.753.009
3.822.636
190.056.150
304.631.795
564.211.061
630.052.781
-65.841.720
25.340.704
5.880.419
214.038.971
245.260.094
515.372.081
600.784.386
-85.412.305
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
902
893
888
872
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Tip računa
Procenti
VLADA FEDERACIJE BiH (“drţavno” vlasništvo)
Sarajevo, BIH
43.9998
VLASNIĈKI
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, HRV
12.0004
VLASNIĈKI
BRAJKOVIĆ MIJO-KRUNO
MOSTAR, BIH
0.1115
VLASNIĈKI
BOŢIĆ VLADIMIR
MOSTAR, BIH
0.0842
VLASNIĈKI
IVANKOVIĆ IVAN
MOSTAR, BIH
0.0842
VLASNIĈKI
BRADVICA IVO
MOSTAR, BIH
0.0821
VLASNIĈKI
MARIĆ ZDRAVKO
MOSTAR, BIH
0.0804
VLASNIĈKI
GOLEMAC ANDRIJA
MOSTAR, BIH
0.0794
VLASNIĈKI
GALIĆ MLADEN
ŠIROKI BRIJEG, BIH
0.0747
VLASNIĈKI
IVANKOVIĆ VLADO
MOSTAR, BIH
0.0742
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 04.12.2014. godine)
2.3.5. Hidrogradnja d.d. Sarajevo
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Hamdije Kreševljakovića br.19., Sarajevo
Djelatnost preduzeća:
GraĊevinarstvo
Privatizacijske aktivnosti
Prema Rješenju Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
o odobravanju Programa privatizacije i Poĉetnog bilansa preduzeća Hidrogradnja
d.j.l. Sarajevo ukupan kapital preduzeća iznosi 70.756.714,41 KM, sa slijedećom
strukturom kapitala na dan 31.12.1999. godine: drţavni kapital 49.353.103,40 KM
ili 69,75% i privatni kapital 21.403.611,01 KM ili 30,25%.
18
Metodom javnog upisa dionica privatizirano je 2,75% ukupnog kapitala ili
1.946.102,00 KM.
Agencija za privatizaciju u FBiH objavila je tri javna poziva za prodaju
drţavnog kapitala preduzeća Hidrogradnja d.d. Sarajevo (tender i dvije
neposredne pogodbe).Sve tri prodaje su proglašene neuspjelim.
Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH V. broj: 833/2013 od 25.07.2013.
godine pokrenuta je prodaja poslovne zgrade Direkcije Hidrogradnje d.d.
Sarajevo u postupku male privatizacije. Agencija za privatizaciju u FBiH objavila
je dva javna poziva za prodaju poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem
(metodom aukcije i neposredne pogodbe). Do roka odreĊenog navedenim javnim
pozivima, nije bilo ponuda, te su prodaje proglašene neuspjelim.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, svojim aktom broj: 03-19-6612/14 od 02.07.2014. godine, dala je saglasnost da se Hidrogradnja d.d. Sarajevo
prijavi na Javni poziv Vijeća ministara za kupovinu/nabavku objekata za smještaj
institucija Bosne i Hercegovine i ponudi prodaju dijela poslovne zgrade, uz
ispunjenje odreĊenih uslova.
Vijeće ministara, na prijedlog Komisije za kupovinu/nabavku objekata za
smještaj institucija Bosne i Hercegovine, donijelo je Odluku o kupovini 3.170,44
m2 u poslovnoj zgradi Hidrogradnje po cijeni od 8.997.708,42 KM.
Zakljuĉkom Vlade Federacije BiH, broj: 1593/2013 od 30.12.2013. godine,
zaduţeni su nadzorni odbori preduzeća da prodaju imovine znaĉajne
knjigovodstvene (procijenjene) vrijednosti vrše uz saglasnost Vlade Federacije
BiH. Vlada Federacije BiH, svojom Odlukom V broj: 833/2013 od 25.07.2013.
godine, dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o prodaji poslovne
zgrade-Direkcije Hidrogradnje u postupku male privatizacije putem Agencije za
privatizaciju u FBiH. Imajući u vidu ovu odluku Vlade Federacije BiH, kao i
specifiĉan naĉin prodaje, potrebno je da Nadzorni odbor Hidrogradnje d.d.
Sarajevo zauzme stav o potrebi pribavljanja saglasnosti Vlade Federacije BiH za
navedenu prodaju.
Po okonĉanju prodaje dijela poslovne zgrade po javnom pozivu Vijeća
ministara, potrebno je razmotriti mogućnost financijske konsolidacije
Hidrogradnje, odnosno prethodno riješiti i sva druga pitanja, kao što je npr. višak
zaposlenih, koja predstavljaju koĉnicu uspješne privatizacije.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Prije privatizacije potrebno je izvršiti financijsku konsolidaciju
Hidrogradnje.
Sredstvima ostvarenim prodajom poslovne zgrade izmiriti obaveze prema
zaposlenim i riješiti višak zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu.
19
Metod i naĉin privatizacije
Vlada Federacije BiH je na 57. sjednici, odrţanoj 26.07.2012. godine
donijela Odluku o naĉinu, odnosno metodu privatizacije, V.broj:1034/12 kojom je
utvrĊeno da će se privatizacija vršiti metodom neposredne pogodbe.
Po izvršenoj konsolidaciji u saradnji sa resornim ministarstvom zauzeti
stav o daljnjim aktivnostima vezanim za privatizaciju.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godine
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine
kapitala
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHOD
UKUPNI RASHOD
DOBIT/GUBITAK
2010
2011
2012
2013
31.890.413
77.166.984
28.891.179
103.994.331
34.155.908
76.307.899
51.597.821
83.476.488
109.057.397
61.689.651
1.203.576
46.164.170
109.057.397
47.179.287
51.063.392
-3.844.105
132.885.510
58.606.145
6.820.964
67.458.401
132.885.510
32.638.418
35.721.924
-3.083.506
110.463.807
66.085.036
4.607.095
39.771.676
110.463.807
39.627.389
39.238.854
388.535
135.463.807
82.923.078
4.248.765
47.902.466
135.463.807
32.221.214
34.178.673
-1.949.459
Zaposlenost za period 2010-2013. godine
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
744
939
798
545
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Procenti
Tip računa
VLADA FEDERACIJE BiH (“drţavno” vlasništvo)
Sarajevo, BIH
67.0212
VLASNIĈKI
ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
2.6900
VLASNIĈKI
UniCredit Bank d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
2.5344
SKRBNIĈKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Sarajevo, BIH
2.5253
SKRBNIĈKI
JAHIĆ MEHMED
Sarajevo, BIH
2.3157
VLASNIĈKI
Arifi Golub
Sarajevo, BIH
0.7081
VLASNIĈKI
BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND
GRAND CAYMAN, CYM
0.5458
VLASNIĈKI
BLEKIĆ TOMA
BRĈKO, BIH
0.4851
VLASNIĈKI
AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać
BIHAĆ, BIH
0.3401
VLASNIĈKI
ANIĆ MIRKO
TOMISLAVGRAD, BIH
0.2827
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrjednosnih papira FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
20
2.3.6. Remontni zavod d.d. Travnik
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Aleja Konzula br. 5. Travnik
Djelatnost preduzeća:
Strojna obrada metala
Privatizacijske aktivnosti
Rješenjem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o odobravanju
Programa privatizacije i Poĉetnog bilansa sa stanjem na dan 31.12.1999. godine
utvrĊen je ukupan kapital u iznosu 13.534.550,00 KM. Javnim upisom dionica
privatizirano je 49% kapitala. Agencija za privatizaciju izdala je Rješenje o
odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar.
Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o vršenju
ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa
uĉešćem drţavnog kapitala V. broj 687/2007 od 04.10.2007. godine („Sluţbene
novine FBiH“, br. 74/07), kojom je ovo preduzeće iskljuĉeno iz sektora
namjenske proizvodnje i preostali drţavni kapital od 51,00% će biti privatizovan.
Odlukom Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH, broj: 05-19824-1/12 od 24.09.2012. godine, odobren je Korigovani poĉetni bilans i program
privatizacije sa stanjem 30.06.2012. godine.
Agencija za privatizaciju u FBiH objavila je 04.12.2012. godine Javni poziv
za prodaju 51,00% drţavnog kapitala preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik
metodom javnog prikupljanja ponuda-tender. Na navedeni tender dostavljena je
jedna ponuda, koja je ocijenjena kao neprihvatljiva, a tender proglašen
neuspjelim.
Nakon neuspjele prodaje metodom tendera, Agencija za privatizaciju u
FBiH je 03.04.2013. godine na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH objavila
javni poziv za prodaju 51,00% drţavnog kapitala preduzeća Remontni zavod d.d.
Travnik metodom neposredne pogodbe. Na objavljeni Javni poziv nije bilo
ponuda, te je neposredna pogodba proglašena neuspjelom.
Preduzeće Remontni zavod Travnik u cilju izmirenja obaveza preduzeća
prijavilo je imovinu za prodaju u postupku male privatizacije. Javni pozivi za
prodaju imovine objavljivani su putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.
Na navedenim nekretninama uspostavljene su hipoteke Porezne uprave
Federacije BiH.
Agencija je objavljivala prodaju uz prethodnu saglasnost Porezne uprave
Federacije BiH da će se imovina prodavati po procijenjenoj vrijednosti uz uslov
da se sredstva od prodaje usmjere na izmirenje obaveza po osnovu javnih
prihoda.
U cilju okonĉanja prodaje imovine koja je opterećena hipotekom, Vlada
Federacije BiH donijela je Zakljuĉak V. broj 1304/2014 od 02.07.2014. godine,
kojim je zaduţila Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine da poduzme
aktivnosti u cilju privremenog skidanja hipoteke sa proizvodnog objekta
Remontnog zavoda d.d. Travnik, koji ukljuĉuje upravnu zgradu, a koja je predmet
21
privatizacije i da nastavi proces na skladišnim objektima na koje je ranije stavila
hipoteku.
Porezna uprava Federacije BiH je provela postupak direktne prodaje
proizvodnog objekta površine 2.879 m² radi namirenja duţnih poreznih obaveza
u iznosu od 1.238.139,50 KM. Objekat je prodat nakon dvije aukcije, direktnom
prodajom po cijeni od 630.000,00 KM. Na predmetnoj nekretnini Općinski sud
Travnik, Zemljišno-knjiţni ured izvršio je brisanje hipoteke, dok na ostalim
nekretninama poreznog obveznika hipoteke ostaju na snazi.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Riješiti pitanje upisane hipoteke od strane Porezne uprave.
Nastaviti prodaju imovine u postupku male privatizacije.
Metod i naĉin privatizacije
Nakon neuspjele prodaje metodom tendera, Vlada Federacije BiH je na
75. sjednici, odrţanoj 11.03.2013. godine, donijela Odluku o naĉinu, odnosno
metodu privatizacije V. broj: 208/2013 kojom je utvrĊeno da će se privatizacija
vršiti metodom neposredne pogodbe. I ova prodaja je bila neuspješna.
U saradnji sa resornim ministarstvom, zauzeti stav o daljnjim aktivnostima
vezanim za privatizaciju ovog preduzeća
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHOD
UKUPNI RASHODI
DOBIT/GUBITAK
2010
2011
5.422.449
757.186
6.179.635
4.478.744
0
1.700.891
6.179.635
1.747.118
2.653.739
-906.621
3.191.624
2.545.221
5.736.848
3.988.129
0
1.748.716
5.736.845
1.364.922
1.855.537
-490.615
2012
3.097.419
2.430.939
5.528.358
3.543.970
0
1.984.388
5.528.358
991.541
1.435.700
-444.159
2013
2.968.755
2.359.420
5.328.175
3.031.302
0
2.296.873
5.328.175
867.861
1.380.529
-512.668
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
69
61
55
51
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Procenti
Tip računa
FMO (“drţavno” vlasništvo)
Sarajevo, BIH
51.0021
VLASNIĈKI
ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
24.9857
VLASNIĈKI
22
ZIF “BOSFIN” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
13.7240
VLASNIĈKI
ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
8.4049
VLASNIĈKI
DEDIĆ SULJO
TRAVNIK, BIH
0.3205
VLASNIĈKI
ĈAJDIN RIJAD
GORNJI VAKUF-USKOPLJE, BIH
0.3122
VLASNIĈKI
ĐAKOVIĆ ZLATKO
TRAVNIK, BIH
0.2374
VLASNIĈKI
ROSIĆ RAIF
TRAVNIK, BIH
0.2318
VLASNIĈKI
JUSUFOVIĆ MUSTAFA
TRAVNIK, BIH
0.1552
VLASNIĈKI
LEPIR ALMIR
TRAVNIK, BIH
0.1450
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
2.3.7. Šipad export-import d.d. Sarajevo
Osnovni podaci o preduzeću:
Sjedište preduzeća:
M.Tita 15, Sarajevo
Djelatnost preduzeća:
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku
potrošnju
Privatizacijske aktivnosti
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH odobrila je Program privatizacije i
Poĉetni bilans sa 31.12.1999. godine. U Poĉetnom bilansu, izmeĊu ostalih,
navedena je i nekretnina Luka Šibenik.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je po nalogu resornog
Ministarstva obnovila postupak odobravanja Programa privatizacije i poĉetnog
bilansa i iz aktivnog podbilansa isknjiţila navedenu nekretninu.
Rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i Poĉetnog bilansa stanja
utvrĊen je ukupni kapital preduzeća 12.622.256,00 KM sa slijedećom strukturom:
drţavni kapital 10.032.170,00 KM i privatni kapital 2.590.086,00 KM. Javnim
upisom dionica privatizirano je 12% kapitala.
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku V. broj: 814/07 od 09.11.2007.
godine, o prodaji 16% drţavnog kapitala (182.460 dionica) putem berze.
Na prvoj aukcijskoj prodaji, 15.02.2008. godine, prodano je samo 5088
dionica po poĉetnoj prodajnoj cijeni od 10,39 KM. U pet (5) narednih aukcijskih
prodaja i pored znaĉajnog sniţenja poĉetne prodajne cijene dionica (2,80 KM za
4, 5 i 6 prodaju) nije bilo kupovnih naloga.
Odlukom o odobravanju Programa privatizacije i Korigovanog poĉetnog
bilansa stanja preduzeća Šipad export-import d.d. Sarajevo sa stanjem na dan
31.12.2010. godine utvrĊen je ukupan kapital u iznosu 12.544.125,00 KM, sa
slijedećom strukturom: drţavni kapital 8.350.287,00 KM ili 66,5673% i privatni
kapital 4.193.838,00 KM ili 33,4327%.
Agencija za privatizaciju u FBiH u proteklom periodu objavila je tri javna
poziva za prodaju drţavnog kapitala preduzeća Šipad export-import d.d.
Sarajevo, i to tender i dvije neposredne pogodbe. Sve tri prodaje su bile
neuspješne.
23
U proteklom periodu Agencija je provodila postupak prodaje Poslovne
zgrade u ulici Maršala Tita 15 u Sarajevu. Agencija je objavljivala prodaju putem
aukcije i šest puta metodom neposredne pogodbe. Sve su prodaje bile neuspjele,
jer nije bilo prijava.
Nadzorni odbor Šipad export-import d.d. Sarajevo donio je Odluku o
prodaji nekretnine u procesu male privatizacije, broj: 34/14 od 23.10.2014.
godine o ponovnoj prodaji poslovne zgrade. Nakon što Vlada Federacije BiH da
saglasnost na ovu odluku, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i
Hercegovine će objaviti ponovnu prodaju.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Nastaviti prodaju imovine u postupku male privatizacije.
Sredstvima ostvarenim od prodaje imovine u maloj privatizaciji izmiriti
obaveze prema zaposlenicima i ostale obaveze.
Metod i naĉin privatizacije
Vlada Federacije BiH je nakon neuspjelog tendera donijela Odluku o
metodu, odnosno naĉinu privatizacije drţavnog kapitala preduzeća Šipad exportimport d.d. Sarajevo, V. broj: 648/2012 od 23.04.2012. godine („Sluţbene novine
FBiH“ broj: 39/12 od 09.05.2012. godine) kojom se privatizacija drţavnog kapitala
u preduzeću Šipad export-import d.d. Sarajevo, koji ĉini 66,5673% kapitala ovog
preduzeća ili 759.117 dionica, vrši metodom neposredne pogodbe.
Prodaju drţavnog kapitala u preduzeću nastaviti nakon rješavanja pitanja
Luke Šibenik.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPAN PRIHOD
UKUPAN RASHOD
DOBIT/GUBITAK
2010
2011
2012
13.487.355
64.281
13.551.636
11.353.450
996.160
1.202.026
13.551.636
1.240.208
1.276.602
-36.394
13.311.686
562.181
13.873.867
8.372.731
1.612.412
3.888.724
13.873.867
522.689
3.503.409
-2.980.720
11.299.598
472.322
11.771.920
5.384.347
2.387.496
4.000.077
11.771.920
368.573
3.356.957
-2.988.384
2013
11.259.600
472.245
11.731.845
4.746.929
2.530.326
4.454.590
11.731.845
21.798
659.216
-637.418
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
32
29
22
20
24
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Procenti
Tip računa
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
MOSTAR, BIH
66.5673
VLASNIĈKI
ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
6.1596
VLASNIĈKI
ZIF “MI-GROUP” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
3.0016
VLASNIĈKI
CG INVEST, d.d. – v steĉaju
LJUBLJANA, SVN
1.0804
VLASNIĈKI
BOTONJIĆ ELKAZ
Sarajevo, BIH
0.7892
VLASNIĈKI
HUJDUR BEGO
KALESIJA, BIH
0.5086
VLASNIĈKI
BRAĈKOVIĆ MEHMED
Sarajevo, BIH
0.3774
VLASNIĈKI
KARADŢA RAMIZ
Sarajevo, BIH
0.3328
VLASNIĈKI
BULJUBAŠIĆ HALIL
Sarajevo, BIH
0.2853
VLASNIĈKI
PEZDIRC BOJAN
ĈRNOMELJ, SVN
0.2702
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrijednosnih papira FBiH (stanje na dan 03.12..2014. godine)
2.3.8. Ţeljezara Zenica d.o.o. Zenica
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Bulevar Kralja Tvrtka I 17, Zenica
Djelatnost preduzeća:
Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,
ureĊajima i opremom za vodovod
Privatizacijske aktivnosti
Programom privatizacije i poĉetnim bilansom, usvojenim sa stanjem na
dan 31.12.1999. godine utvrĊen je 100% drţavni kapital nominalne vrijednosti
618.298.460 KM. Kapital po usvojenom Korigovanom poĉetnom bilansu i
programu privatizacije na dan 31.12.2005. godine iznosi 103.114.199,00 KM.
U 2007. godini pokrenut je postupak podjele preduzeća na
tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije od kojeg se odustalo, zbog
neriješenih pitanja vezanih za spornu imovinu sa ArcellorMittal i pitanja
potraţivanja od drţave u iznosu cca. 50 mil. KM nastalog pri formiranju
zajedniĉke firme BH Steel-a za što je traţena pomoć od resornog ministarstva i
Ministarstva finansija. Potrebno je saĉiniti korigovani poĉetni bilans i program
privatizacije.
Preduzeće Ţeljezara „Zenica“ u 2014. godini planiralo je prodaju 23
nekretnine u postupku male privatizacije. Za šest predmeta Nadzorni odbor
preduzeća donio je odluku o prodaji. Preduzeće je u 2014. godini prijavilo prodaju
dva predmeta u postupku male privatizacije. Prodaje su uspješno okonĉane.
Oĉekuje se nastavak planirane prodaje imovine preduzeća.
U toku su aktivnosti vezane za spornu imovinu sa ArcellorMittal. Prilikom
razmatranja Informacije Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o rješavanju
25
vlasniĉkih odnosa izmeĊu ArcelorMittal Zenica d.o.o Zenica i Ţeljezare Zenica
d.o.o. Zenica, Vlada Federacije BiH je na 139. sjednici, odrţanoj 13.11.2014.
godine donijela Zakljuĉak kojim se zaduţuje Agencija za privatizaciju u Federaciji
BiH da Vladi Federacije BiH predloţi interresornu komisiju saĉinjenu od
predstavnika Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije, Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH Porezne uprave Federacije
BiH, koja ima zadatak da, uz saglasnost i angaţman Ţeljezare Zenica d.o.o.
Zenica i ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica, u roku od 60 dana pripremi cjelovitu
informaciju o nastanku problema sporne imovine i ponudi Vladi Federacije BiH,
zakonit i na osnovu Ugovora provodiv prijedlog rješenja.
Osim problema vezanih za spornu imovinu sa ArcellorMittal, prije same
prodaje drţavnog kapitala, nuţno je riješiti i pitanje potraţivanja od drţave u
iznosu cca. 50 mil. KM nastalog pri formiranju zajedniĉke firme BH Steel-a.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Riješiti pitanje sporne imovine sa ArcelorMittal-om Zenica.
Riješiti i pitanje potraţivanja od drţave u iznosu cca. 50 mil. KM nastalog
pri formiranju zajedniĉke firme BH Steel-a.
Prodaja imovine u postupku male privatizacije.
Metod i naĉin privatizacije
Nakon što se prethodno riješe sporna pitanja i okonĉa prodaja imovine u
postupku male privatizacije, u saradnji sa resornim ministarstvom zauzeti stav o
daljnjim aktivnostima vezanim za privatizaciju, odnosno uputiti Vladi Federacije
BiH Prijedlog odluke o naĉinu, odnosno metodu privatizacije drţavnog kapitala
preduzeća Ţeljezara „Zenica“ d.o.o Zenica.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
DOBIT/GUBITAK
2010
2011
2012
2013
67.941.969 115.800.105 113.651.535 110.786.493
54.578.847
3.989.576
3.333.627
3.081.608
122.520.816 119.789.681 116.985.162 113.868.101
59.228.718
54.545.165
50.025.319
46.015.720
27.915.111
27.397.186
27.773.970
27.474.441
35.376.987
37.847.330
39.185.873
40.377.940
122.520.816 119.789.681 116.985.162 113.868.101
10.121.067
11.499.156
7.689.415
7.511.912
13.727.481
16.182.709
12.209.261
11.521.511
-3.606.414
-4.683.553
-4.519.846
-4.009.599
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
711
678
651
609
26
2.3.9. KTK d.d. Visoko
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Prijeko br. 1., Visoko
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja koţe i proizvoda od koţe
Privatizacijske aktivnosti
Rješenjem broj 01-02-4728/2000 od 17.10.2000. godine, odobren je
Program privatizacije i Poĉetni bilans preduzeća KTK Visoko d.o.o. - d.j.l Visoko.
Istim Rješenjem je utvrĊeno da će se prodaja drţavnog kapitala izvršiti
kombinovanim metodom i to:
67,00% ukupnog kapitala ili 69.629.266,93 KM metodom tendera,
33,00% ukupnog kapitala ili 34.295.012,07 KM metodom JPD
Ukupno:
103.924.279,00 KM
U Prvom javnom pozivu za upis dionica uspješno je okonĉana prodaja
dionica u vrijednosti 34.295.012,07 KM, što ĉini 33,00% ukupnog kapitala, a
Rješenje o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar broj 03-19266/04 je izdato 20.01.2004. godine.
Javni poziv za prodaju drţavnog kapitala (67%) metodom tendera
objavljen je 16.06.2006. godine. Tender je proglašen neuspješnim, jer nije bilo
interesa, odnosno nije dostavljena niti jedna ponuda.
U periodu 2007.- 2008. godina pokrenuta je inicijativa da se drţavni kapital
u privrednom društvu „KTK Visoko“ d.d. Visoko privatizira podjelom preduzeća na
tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije.
U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća, Agencija za
privatizaciju u FBiH je 17.03.2008. godine objavila Javni poziv za iskazivanje
interesa za privatizaciju ovog preduzeća. S obzirom da je po ovom javnom
pozivu iskazan interes za kupovinu imovine u postupku male privatizacije,
Nadzorni odbor preduzeća donio je Odluku o prodaji imovine preduzeća kroz
postupak male privatizacije, kojom su stavljene van snage ranije donesene
odluke u vezi sa postupkom podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline,
nakon ĉega je nastavljena prodaja imovine u postupku male privatizacije.
Na osnovu odluke Nadzornog odbora preduzeća KTK Visoko u 2014.
godini objavljen je Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju
tehniĉko-tehnološke cjeline Fabrika konfekcije. Prodaja je bila neuspješna, jer
nije pristigla niti jedna ponuda.
Nadzorni odbor preduzeća KTK Visoko donio je Odluku o prodaji tehniĉkotehnološke cjeline Fabrika obuće Goruša sa pripadajućim zemljištem i tehniĉkotehnološke cjeline Fabrika regenerata i fabrika galanterije u Slobodnoj zoni
Topuzovo polje. Prodaja navedenih tehniĉko-tehnoloških cjelina okonĉana je
uspješno. Kupoprodajini ugovori potpisani su 16.06.2014. godine sa kupcem
Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u automotivima Prevent BH d.o.o.
Visoko u postupku prodaje imovine u vlasništvu KTK Visoko d.d. Visoko.
27
Kupac se obavezao da će za tehniĉko-tehnološku cjelinu Fabrika
regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem platiti kupoprodajnu
cijenu u iznosu od 3.000.000,00 KM i to u gotovom novcu, preuzeti i zaposliti 50
radnika KTK Visoko d.d. Visoko u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora
i njihovo zapošljavanje na neodreĊeno vrijeme, a na period od najmanje tri
godine od dana prijema, te investirati 2.000.000,00 KM u roku od 12 mjeseci od
dana potpisivanja ugovora.
Kupac se obavezao da će za tehniĉko-tehnološku cjelinu Fabrika obuće
Goruša sa pripadajućim zemljištem platiti cijenu u iznosu od 1.000.000,00 KM i to
u gotovu novcu, preuzeti 130 radnika u roku od 30 dana od dana zakljuĉenja
kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodreĊeno vrijeme, a na
period od najmanje tri godine od dana prijema, te investirati 400.000,00 KM u
roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Nakon prodaje navedenih tehniĉko-tehnoloških cjelina u preduzeću je 150
zaposlenih.
Odlukom o objedinjenoj listi preduzeća iz nadleţnosti Agencije za
privatizaciju u FBiH (“Sluţbene novine FBiH” br.13/02, 64/02, 50/03, 54/04
41/05 ) preduzeće KTK d.d. Visoko je u postupku privatizacije u nadleţnosti APF.
Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u
privrednim društvima sa uĉešćem drţavnog kapitala (“Sluţbene novine FBiH”
br.35/11, 83/11, 17/1 i 80/12) preduzeće KTK d.d. Visoko je u nadleţnosti
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
U Registarskom sudu kao vlasnik kapitala upisan je Zeniĉko-dobojski
Kanton, gdje treba izvršiti promjenu u skladu sa navedenom Uredbom.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Nastaviti postupak prodaje imovine u maloj privatizaciji.
Sredstvima ostvarenim od prodaje izmiriti obaveze po osnovu javnih
prihoda.
Metod i naĉin privatizacije
Po okonĉanju prodaje imovine u postupku male privatizacije, potrebno je, u
saradnji sa resornim ministarstvom zauzeti stav o daljnjim aktivnostima vezanim
za privatizaciju.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2011. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
2010
44.479.312
27.943.396
72.422.708
32.763.886
3.446.489
36.212.333
2011
42.545.758
27.370.855
69.916.613
28.108.307
2.642.921
39.165.385
2012 *
2013*
28
PASIVA
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
DOBIT/GUBITAK
72.422.708
5.978.246
11.813.018
-5.834.772
69.916.613
5.265.572
9.921.151
-4.655.579
*Preduzeće nije sačinilo godišnji finansijski izvještaj
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
876
689
561
460
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Procenti
Tip računa
VLADA ZE-DO KANTONA („drţavno” vlasništvo)
ZENICA, BIH
67.0067
VLASNIĈKI
ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
6.4367
VLASNIĈKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Sarajevo, BIH
2.5904
SKRBNIĈKI
ZIF “MI-GROUP” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
2.3350
VLASNIĈKI
KARKELJA VEJSIL
Sarajevo, BIH
0.5718
VLASNIĈKI
SULJKIĆ NUSRET
TUZLA, BIH
0.4339
VLASNIĈKI
KUKO SANEL
MOSTAR, BIH
0.2687
VLASNIĈKI
MANDŢO EDIN
Sarajevo, BIH
0.2534
VLASNIĈKI
NLB Banka d.d., Tuzla
TUZLA, BIH
0.2247
SKRBNIĈKI
HADŢIĆ SENAD
ILIDŢA, BIH
0.1941
VLASNIĈKI
Izvor. Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
2.3.10. Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Trg Ahmeta Mrţljaka 4., Velika Kladuša
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja kakaa, ĉokolade i slastiĉarskih proizvoda
Privatizacijske aktivnosti
Preduzeće Agrokomerc d.d. Velika Kladuša je, u skladu sa Zakonom o
poĉetnom bilansu stanja preduzeća i banaka i Uredbom o metodologiji za
pripremu programa i izradu poĉetnog bilansa preduzeća za privatizaciju, saĉinilo
Poĉetni bilans i program privatizacije na dan 31.12.1999. godine.
Agencija je svojim Rješenjem broj 01-02-4818/2000 od 19.10.2000.
godine odobrila Program privatizacije i poĉetni bilans sa iznosom kapitala od
368.648.134,00 KM ili 100% drţavni kapital. Odobreni metod privatizacije je
prodaja drţavnog kapitala kombinovanim metodom i to: 67,00% ukupnog kapitala
putem tendera (meĊunarodnog) i 33,00% ukupnog kapitala putem javne ponude
dionica.
Na osnovu Odluke Doma za ljudska prava, od 08.03.2002. godine,
angaţirana je meĊunarodna revizorska kuća DELOITTE & TOUCHE Czech
29
Republic B.V., koja je uradila reviziju vlasniĉke transformacije na dan 31.12.2001.
godine i utvrdila novu strukturu kapitala. Ovaj nalaz revizije je sastavni dio
Programa privatizacije i poĉetnog bilansa sa stanjem na dan 31.12.2004. godine.
Agencija za privatizaciju u FBiH je izdala Rješenje o odobravanju
Korigovanog poĉetnog bilansa i programa privatizacije preduzeća Agrokomerc
d.d. Velika Kladuša broj 03-14-1737/05 od 19.04.2005. godine, sa slijedećom
strukturom kapitala iskazanom u Aktivnom podbilansu na dan 31.12.2004.
godine:
- Drţavni kapital
- Privatni kapital
- Ukupan kapital
280.247.684,00 KM
30.001.053,00 KM
310.248.737,00 KM
90,33%
9,67%
100,00%
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
broj 03/2-19-48-I/07 od 06.03.2008. godine, preduzeće Agrokomerc d.d. Velika
Kladuša je upisano u registar emitenata sa ranije navedenim iznosima i
strukturom kapitala..
Vlada Federacije BiH na 160. sjednici, odrţanoj 06.07.2006. godine,
donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije
Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa uĉešćem drţavnog kapitala
(„Sluţbene novine FBiH“ broj 42/06), kojom se preduzeće Agrokomerc d.d.
Velika Kladuša skida sa Liste preduzeća prema kojima ovlaštenja po osnovu
drţavnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije BiH 2009. godine je preduzeće Agrokomerc vratila na
Listu preduzeća prema kojima ovlaštenja po osnovu drţavnog kapitala vrše
organi Federacije Bosne i Hercegovine, time je privatizacija drţavnog kapitala
preduzeća vraćena u nadleţnost Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
S obzirom na vaţnost i specifiĉnosti preduzeća Agrokomerc d.d. Velika
Kladuša, Vlada Federacije BiH je poĉetkom 2009. godine formirala Strateški tim
koji, izmeĊu ostalog, ima zadatak da koordinira pripremu i provoĊenje procesa
privatizacije.
Na zahtjev Strateškog tima APF je uradila Analizu mogućih modela
privatizacije Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, te nacrte prijedloga plana podjele
preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije i svih pratećih
potrebnih odluka prema predmetnoj Uredbi.
S obzirom na brojne subjektivne i objektivne probleme, koji su se otvorili u
meĊuvremenu, postupak pripreme preduzeća za privatizaciju je obustavljen.
Agrokomerc je prijavljivao predmete prodaje u postupku male privatizacije,
ali prodaju nije bilo moguće realizirati, jer preduzeće ne raspolaţe validnim
dokazima o vlasništvu i na svu imovinu upisana je hipoteka od strane Porezne
uprave Federacije BiH.
TakoĊer, revizija finansijskih izvještaja preduzeća sa 31.12.2009. godine,
koju je finansirala Agencija, ustanovila je da finansijski izvještaji, iz brojnih
obrazloţenih razloga, ne daju istinit i fer prikaz o finansijskom poloţaju
30
Agrokomerca, niti su u skladu sa meĊunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja.
Uprava preduzeća je izradila Pripremnu verziju Programa mjera sanacije
Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.
Na 142. sjednici Vlade Federacije BiH, koja je odrţana 04.12.2014.
godine, donesena je Odluka kojom se odobrava pokretanje postupka finansijske
konsolidacije privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, a koji ne moţe
trajati duţe od tri godine.
Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja privrednog društva
Agrokomerca nastalih zakljuĉno sa 30.09.2013. godine u ukupnom iznosu od
90.829.430 KM.
Skupština Agrokomerca duţna je donijeti Odluku o povećanju kapitala
manjinskih dioniĉara ili vlasnika udjela ako se budu stekli uslovi. Agrokomerc je
duţan jednom mjeseĉno izvještavati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije o svim aktivnostima poduzetim s ciljem realizacije ove odluke.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Realizacija Odluke Vlade Federacije BiH kojom se odobrava pokretanje
postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Agrokomerc d.d.
Velika Kladuša.
Imajući u vidu navedenu odluku, postavlja se pitanje mogućnosti nastavka
privatizacijskih aktivnosti, prije okonĉanja finansijske konsolidacije.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
DOBIT/GUBITAK
2010
214.013.197
19.242.559
233.255.756
100.289.420
7.603.528
125.362.808
233.255.756
4.433.494
18.759.544
-14.326.050
2011
205.939.022
19.496.703
225.435.725
87.868.194
6.348.151
131.219.380
225.435.725
1.522.759
13.943.985
-12.421.226
2012
197.699.284
21.004.486
218.703.770
76.093.827
6.348.151
136.261.792
218.703.770
1.771.399
13.545.765
-11.774.366
2013
189.466.594
21.828.187
211.294.781
65.685.144
6.409.971
139.199.666
211.294.781
1.233.118
11.641.801
-10.408.683
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
410
441
431
425
31
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Procenti
Tip računa
VLADA FEDERACIJE BiH (“drţavno” vlasništvo)
Sarajevo, BIH
90.3300
VLASNIĈKI
DŢIGAL ALIJA
Sarajevo, BIH
0.0283
VLASNIĈKI
MUŠEDINOVIĆ SENIJA
VELIKA KLADUŠA, BIH
0.0174
VLASNIĈKI
MURATOVIĆ MEHMEDALIJA
GORNJA TUZLA, BIH
0.0168
VLASNIĈKI
ĈOVIĆ RAMO
CAZIN, BIH
0.0145
VLASNIĈKI
KARAJIĆ HASAN
VELIKA KLADUŠA, BIH
0.0079
VLASNIĈKI
GRAHOVIĆ HASAN
VELIKA KLADUŠA, BIH
0.0076
VLASNIĈKI
STEVIĆ RAJKO
Sarajevo, BIH
0.0075
VLASNIĈKI
ŠABIĆ ISMET
VELIKA KLADUŠA, BIH
0.0074
VLASNIĈKI
ABDIĆ HASAN
VELIKA KLADUŠA, BIH
0.0068
VLASNIĈKI
Izvor. Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
2.3.11. Konfekcija Borac d.d. Travnik
Osnovni podaci o preduzeću:
S Sjedište preduzeća:
Tvorniĉka bb., Travnik
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja ostale vanjske odjeće
Privatizacijske aktivnosti
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao prodavac,
zakljuĉila je Ugovor o kupoprodaji 67,00% drţavnog kapitala preduzeća
Konfekcija Borac d.d. Travnik broj: 01-02-273/03 od 23.01.2003. godine s
kupcem, Ortaĉkom grupom (menadţment i radnici preduzeća), kao i Aneks I
Ugovora broj: 04-19-3987 /07 od 24.10.2007. godine.
Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju prethodne saglasnosti
na Sporazum o raskidu Ugovora, V. broj: 800 / 2012 („Sluţbene novine FBiH”, br.
46/12 ), potpisan je Sporazum o raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica
preduzeća Konfekcija Borac d.d. Travnik, OPU – IP: 8 / 2012 od 23.05.2012.
godine.
U skladu sa potpisanim sporazumom, koji je do 30.9.2013. godine
prihvaćen od 1.656 ĉlanova Ortaĉke grupe, u Registru vrijednosnih papira u
Federaciji BiH izvršen je prijenos dionica – vrijednosnih papira, s prenositelja –
Ortaĉka grupa, na stjecatelja – Vladu Federacije BiH, za sva tri preduzeća:
Konfekcija Borac d.d. Travnik, Tvornica konfekcije Borac d.d. Zenica, i Tvornica
konfekcije Borac d.d. Banovići, a za preostala 383 ĉlana Ortaĉke grupe, koji nisu
prihvatili predmetni sporazum, bit će nastavljen pokrenuti sudski spor za raskid
Ugovora i povrat dionica. Prema podacima Registra vrijednosnih papira u
Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je vlasnik 60,4196% kapitala preduzeća.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavila je Javni poziv za prodaju
nekretnina u vlasništvu preduzeća Konfekcija Borac d.d. Travnik putem aukcije.
S obzirom da nije bilo prijava aukcija je proglašena neuspjelom.
32
Preduzeće Konfekcija Borac d.d. Travnik dostavilo je Agenciji
dokumentaciju za prodaju nekretnina i tehniĉko-tehnoloških cjelina u postupku
male privatizacije. MeĊutim, povjerilac AS d.o.o. Jelah Tešanj je pokrenuo kod
suda postupak sudske naplate, pa je sud donio Rješenje o izvršenju broj 51 0 Ip
072301 13 Ip od 03.04.2013. godine i Rješenje o izvršenju broj: 51 0 Ip 080044
13 Ip od 6.03.2014. godine. Obaveza preduzeća po ova dva rješenja iznosi cca
1,2 mil. KM. Firma AS Jelah ima novĉana potraţivanja od Konfekcije Borac d.d.
Travnik u ukupnom iznosu od 653.309,75 KM sa zaloţnim pravom. U izvršnom
postupku prodat je, u maju 2014. godine, Hotel Lipa, a 10.12.2014. godine
prodata je stara tvornica Konfekcije. Pokrenut je izvršni postupak nad Tvornicom
djeĉije konfekcije i većim dijelom pokretne imovine, te se oĉekuje zakazivanje
prodaje.
Preduzeće ima potpisane ugovore o izdavanju poslovnih prostora u zakup
sa zakupoprimcima Fortitudo d.o.o. Travnik, Master fashion d.o.o. Travnik i
AFOZ d.o.o. Travnik.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH svojim aktom broj: 03-19-4523/14 od 24.06.2014. godine, traţila je da preduzeće Konfekcija Borac d.d.
Travnik definiše predmete prodaje, imovinu i tehniĉko-tehnološke cjeline, bez
obzira da li je pokrenut izvršni postupak od strane povjerilaca, kako bi se
nastavile aktivnosti na pripremi imovine za prodaju putem male privatizacije.
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Okonĉati postupak prenosa vlasništva po potpisanom Sporazumu o
raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica preduzeća Konfekcija Borac d.d.
Travnik, OPU – IP: 8 / 2012 od 23.05.2012. godine.
Prodaja imovine u postupku male privatizacije.
Metod i naĉin privatizacije
Po okonĉanju prodaje imovine u postupku male privatizacije i prodaje
imovine u izvršnom postupku, potrebno je u saradnji sa resornim ministarstvom
zauzeti stav o daljnjim aktivnostima vezanim za privatizaciju.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine kap.
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
DOBIT/GUBITAK
2010
23.392.793
9.628.775
0
33.021.568
2.562.621
1.741.683
28.717.264
33.021.568
23.809.585
26.230.060
-2.420.475
2011
22.290.729
8.990.516
0
31.281.245
41.123
1.444.193
29.795.929
31.281.245
21.278.534
23.800.032
-2.521.498
2012
2013
20.675.427 19.217.307.
8.391.121
7.518.699
3.975.561
7.426.866
33.042.109 34.162.872
0
0
2.272.693
3.320.581
30.769.416 30.842.291
33.042.109 34.162.872
9.597.970
2.070.160
13.614.654
5.521.465
-4.016.684 -3.451.305
33
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
1.808
1.723
1.426
397
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Tip računa
Procenti
VLADA FEDERACIJE BiH (“drţavno” vlasništvo)
Sarajevo, BIH
60.4196
VLASNIĈKI
ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla
TUZLA, BIH
12.0118
VLASNIĈKI
ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
11.8675
VLASNIĈKI
ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
5.5553
VLASNIĈKI
ĈOLO SEAD
TRAVNIK, BIH
0.1941
VLASNIĈKI
ALAGIĆ RAIFA
TRAVNIK, BIH
0.1126
VLASNIĈKI
ĈORHODŢIĆ MEHMED
TRAVNIK, BIH
0.1126
VLASNIĈKI
MALENICA IVO
TRAVNIK, BIH
0.0892
VLASNIĈKI
BRADIĆ SAMKA
TRAVNIK, BIH
0.0677
VLASNIĈKI
DURAKOVIĆ MIRSAD
BUGOJNO, BIH
0.0622
VLASNIĈKI
Izvor. Registar vrijednosnih papira u FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
2.3.12. Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar
Osnovni podaci o preduzeću
S Sjedište preduzeća:
M. Tita 237, Mostar
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja cigareta i duhana za lulu, preuzimanje
duhana, obrada duhana, prodaja sirovina, nabavka
repromaterijala, tehniĉkih i zaštitnih sredstava za
potrebe proizvoĊaĉa duhana.
Privatizacijske aktivnosti
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH preuzela je 23.02.2005. godine
od KAP HNK dokumentaciju vezanu za privatizaciju preduzeća FDM. Rješenjem
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o odobravanju Korigovanog poĉetnog
bilansa i programa privatizacije od 29.11.2007. godine utvrĊena je visina i
struktura kapitala sa stanjem na dan 30.06.2007. godine, kako slijedi: drţavni
kapital 6.951.817,00 KM (67,00%) i privatni kapital 3.424.029,00 KM (33,00%).
Do sada je bilo sedam neuspješnih prodaja (tender i šest neposrednih
pogodbi). Preduzeće ne radi finansijske izvještaje od 2008. godine. U toku je
prodaja imovine (izvršni postupak) po pravosnaţnim presudama.
34
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
S obzirom na stanje u ovom preduzeću, potrebno je prije same
privatizacije, imenovati nadzorni odbor i upravu preduzeća, kao i izraditi
financijske izvještaje za prethodnih šest godina.
Metod i naĉin privatizacije
Vlada Federacije BiH je na 60. sjednici, odrţanoj 11.09.2012. godine
donijela Odluku o naĉinu, odnosno metodu privatizacije, V. broj: 1177/2012,
kojom je utvrĊeno da će se privatizacija vršiti metodom neposredne pogodbe.
U saradnji sa resornim ministarstvom, razmotriti mogućnost nastavka
privatizacijskih aktivnosti.
Finansijski pokazatelji
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine kap.
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
DOBIT/GUBITAK
2007.
6.859.977
2.549.914
0
9.409.891
3.040.734
9.530
6.359.627
9.409.891
1.898.401
6.467.849
-4.569.448
2008.
5.868.592
2.636.253
0
8.504.845
996.306
214.652
7.293.887
8.504.845
318.374
2.362.802
-2.044.428
2009.
2010.
Od 2009. godine preduzeće knjigovodstveno neevidentira poslovne promjene niti radi godišnje finansijske
izvještaje.
Zaposlenost
Broj zaposlenih u preduzeću Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar (juni
2008. godine) je 122 radnika.
Vlasniĉka struktura kapitala – deset najvećih dioniĉara društva
Naziv vlasnika
Adresa vlasnika
Procenti
Tip računa
VLADA FEDERACIJE BiH (“drţavno” vlasništvo)
Sarajevo, BIH
66.9999
VLASNIĈKI
ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
2.3345
VLASNIĈKI
Ćatović-Hrustanović Amila
Sarajevo, BIH
1.8760
VLASNIĈKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
1.8674
VLASNIĈKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
MOSTAR, BIH
1.4008
VLASNIĈKI
ZIF “MI-GROUP” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
1.3041
VLASNIĈKI
ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
1.1736
VLASNIĈKI
ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
1.1659
VLASNIĈKI
ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Sarajevo, BIH
1.0570
VLASNIĈKI
KRUPIĆ ASIM
BLAGAJ, BIH
0.7702
VLASNIĈKI
Izvor: Registar vrijednosnih papira FBiH (stanje na dan 03.12.2014. godine)
35
2.3.13. PS Vitezit d.o.o. Vitez
Osnovni podaci o preduzeću
Sjedište preduzeća:
Tvorniĉka 1, 72250 Vitez
Djelatnost preduzeća:
Proizvodnja eksploziva
Privatizacijske aktivnosti
Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o metodama, rokovima i
nadleţnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i
veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog
informisanja, igara na sreću i industrije naoruţanja i vojne opreme („Sluţbene
novine FBiH“ broj: 11/98, 37/00 i 49/01) ova Agencija je nadleţna za privatizaciju
Poslovnog sistema Vitezit d.o.o. Vitez.
Prema Zakonu o privatizaciji preduzeća obaveza ovog preduzeća je bila
da pripremi program privatizacije i poĉetni bilans i dostavi nadleţnoj agenciji na
usvajanje.
Program privatizacije i poĉetni bilans PS Vitezit Vitez nije usvojen zbog
nedefinisanog stanja i odnosa sa firmama ĉiji je osnivaĉ ili suosnivaĉ PS Vitezit
(„kćerke“). APF je zahtijevala reviziju svih društava u kojima je PS Vitezit
suosnivaĉ. TakoĊer, nezavidna ekonomsko-finansijska i kadrovska situacija u
preduzeću je takva da nije realno oĉekivati da samostalno izradi i usvoji PP i
PBS.
APF je u finansijskom planu za 2008. godinu planirala vlastita sredstva za
angaţman i plaćanje konsultanta/revizora za izradu i reviziju nedostajućih
finansijskih izvještaja, te izradu PP i PBS preduzeća.
Imajući u vidu iskazani interes za kupovinu preduzeća Energocentar d.o.o.
Vitez, od potencijalnih investitora, kao i interes PS Vitezit Vitez i lokalne
zajednice za prodaju i pokretanje tog preduzeća, Agencija je 2008. godine
angaţovala revizorsku kuću Orecons d.o.o. Zenica, da definira mogućnost
prodaje i metod prodaje ili neku drugu aktivnost u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima.
Od strane revizorske kuće Orecons d.o.o. Zenica uraĊen je revizorski
izvještaj, ali prema saznanjima Agencije upravljaĉke strukture nisu donijele
odgovarajuće odluke koje su predloţene u revizorskom izvještaju, niti su
donešene odluke o prodaji.
PS Vitezit je poĉetkom 2009. godine dostavio APF-u elaborat kojim
predlaţe prodaju udjela u preduzećima u kojima je vlasnik P.S. Vitezit d.o.o.
Vitez, a kao alternativa predlaţe se prodaja imovine koja se ne koristi.
Agencija je svojim aktom broj: 05-19-490-1/09 od 09.04.2009. godine,
obavijestila PS Vitezit da bi provela prodaju udjela ili imovine u skladu sa
Zakonom o privatizaciji preduzeća i Pravilnikom o postupku prodaje imovine
dionica ili udjela, potrebno je da prethodno upravljaĉke strukture P.S. Vitezit
d.o.o. Vitez, resorno ministarstvo i nadleţna vlada donesu odgovarajuće odluke i
definišu predmete prodaje.
36
Aktivnosti prije prodaje drţavnog kapitala
Potrebno je riješiti pitanje odnosa firmi ĉiji je osnivaĉ ili suosnivaĉ PS
Vitezit („kćerke“).
Potrebno je usvojiti program i poĉetni bilans preduzeća.
Metod i naĉin privatizacije
Nakon što se usvoji program i poĉetni bilans preduzeća, donijeti odluku o
metodu, odnosno naĉinu privatizacije drţavnog kapitala.
Finansijski pokazatelji za period 2011-2013. godina
Stavke iz GO
2010
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine
kapitala
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHOD
UKUPNI RASHOD
DOBIT/GUBITAK
2011
2012
30.6.2013
60.004.078
4.851.077
58.961.025
3.101.037
58.434.972
2.861.808
64.855.155
33.124.681
8.187.929
23.542.545
64.855.155
3.888.695
6.602.974
-2.714.279
62.062.062
32.607.042
8.772.388
20.682.632
62.062.062
5.734.676
6.252.315
-517.639
61.296.780
30.891.362
8.772.388
21.633.030
61.296.780
1.390.126
3.105.806
-1.715.680
2011
2012
2013
217
220
Zaposlenost za period 2011-2013. godina
Godina
Broj zaposlenih
2010
2.3.14. Holding preduzeće Putevi BiH d.d. sa potpunom
odgovornošću
Osnovni podaci o preduzeću
Sjedište preduzeća:
Maršala Tita 30, 71000 Sarajevo
Djelatnost preduzeća: Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih
terena
Privatizacijske aktivnosti
Potrebno je prethodno riješiti pitanje vlasništva nad kapitalom preduzeća.
Revizijom prethodno izvršene vlasniĉke transformacije, utvrĊen je 100% drţavni
kapital, a bivše ĉlanice Holdinga privatizirane su sa iskazanim udjelom u kapitalu
37
ovog preduzeća. Preduzeće ima iskazan gubitak iznad visine kapitala u visini
31.440,00 KM sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.
Metod i naĉin privatizacije
Postavlja se pitanje mogućnosti privatizacijskih aktivnosti, odnosno da li u
preduzeću postoji kapital koji bi bio predmet privatizacije.
Finansijski pokazatelji za period 2010-2013. godina
Stavke iz GO
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
Gubitak iznad visine
kapitala
AKTIVA
Kapital
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
PASIVA
UKUPNI PRIHOD
UKUPNI RASHOD
DOBIT/GUBITAK
2010
2011
2012
2013
74.198
43.737
71.751
18.547
13.873
69.530
21.570
31.415
67.309
21.973
31.414
117.935
17.771
0
100.164
117.935
30.749
52.495
-21.746
104.171
0
0
104.171
104.171
34.806
66.450
-31.644
122.515
0
0
122.515
122.515
19.224
36.767
-17.543
120.696
64
0
120.632
120.696
25.182
25.118
64
Zaposlenost za period 2010-2013. godina
Godina
2010
2011
2012
2013
Broj zaposlenih
3
2
2
1
2.4. PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE PRODAJE
PREDUZEĆA
Neophodno je da Vlada Federacije BiH donese strategiju privatizacije,
koja će biti obavezujuća za sve aktere privatizacije u FBiH.
U cilju unapreĊenja procesa privatizacije uraĊena je studija “Analiza
razloga i uzroka nedovoljnog interesa domaćih i stranih investitora u
procesu privatizacije sa prijedlogom mjera za poboljšanje ukupnog
ambijenta za ulaganje kroz proces privatizacije u FBiH“, koju je uradio
Ekonomski institut iz Sarajeva 2008. godine, po zakljuĉku Vlade
Federacije BiH. U zakljuĉnim razmatranjima studije ukazano je, pored
ostalog, da je neadekvatna ponuda preduzeća za privatizaciju. Potrebno je
preispitivanje privatizacijskog portfolija u saradnji sa resornim
ministarstvima, iz razloga što se prodaja pojedinih preduzeća objavljuje po
nekoliko puta, a da se nije javio kvalitetan investitor, za razliku od
preduzeća za koja eventualno postoji interes, ali Agencija nije u
38
mogućnosti provesti privatizaciju zbog nepostojanja odluka Vlade FBiH o
metodu i naĉinu privatizacije istih.
U saradnji sa resornim ministarstvima, a u cilju osiguranja kvalitetnog
privatizacijskog portfolia, pokrenuti inicijativu za prenos ovlasti za
upravljanje drţavnim kapitalom na jedno ministarstvo.
UnapreĊenje makroekonomskog ambijenta za strane investitore.
Obezbijediti efikasniju komunikaciju sa investitorima, umanjiti sve prepreke
otklanjanjem barijera u kontekstu privatizacije (rješavanje upisanih
hipoteka na imovini, sanacija bilansnih pozicija izmirenje obaveza prema
povjeriocima, rješavanje pitanja viška zaposlenih itd.).
U cilju rješavanja upisanih zakonskih hipoteka na imovini, na inicijativu
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u saradnji sa resornim
ministarstvima i Poreznom upravom organizovati okrugli stol na temu:
“Deblokada imovine preduzeća koja su predmet privatizacije“ u cilju što
efikasnije privatizacije u FBiH.
Koordiniranim djelovanjem pripreme, promocije i prodaje preduzeća u
procesu privatizacije obezbijediti funkcionalnu cjelinu samog procesa
privatizacije (pristupiti formiranju projektnih timova za svako preduzeće s
razliĉitim profesionalnim iskustvima u zavisnosti od predmeta privatizacije,
po potrebi angaţovati i vanjske saradnike sa specifiĉnim iskustvima i
znanjima).
Ukoliko Zakon o finansijskoj konsolidaciji ne riješi pitanje upisanih hipoteka
potrebno je hitno pristupiti donošenju zakona o dopuni Zakona o
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zakona o dopuni
Zakona o izvršnom postupku, kojom bi se imovina preduzeća koja su
predmet privatizacije uz saglasnost Porezne uprave i ostalih povjerilaca
prodavala u skladu sa privatizacijskim propisima.
2.5. PREDUZEĆA IZ NADLEŢNOSTI APF-a PO RAZLIĈITIM
OSNOVAMA
2.5.1. Nadleţnost APF-a po osnovu ĉlana 3. Zakona o privatizaciji
preduzeća u Federaciji BiH
U skladu sa ĉlanom 3. Zakona o privatizaciji preduzeća, Vlada Federacije
BiH je donijela Odluku o metodama, rokovima i nadleţnoj agenciji za privatizaciju
preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza),
vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću,
industrije naoruţanja, vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih
djelatnosti (“Sluţbene novine FBiH”, br.11/99, 37/00, 49/01, 73/06, 6/07 i 86/08).
Zbog brojnih promjena u sadrţaju Odluke, Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH je, prema odredbama Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji
BiH, u 2010. godini, pokrenula aktivnosti na donošenju nove odluke, koja do
sada, od strane Vlade Federacije BiH, nije usvojena.
39
Prema ovom ĉlanu i navedenoj odluci, Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH nadleţna je za privatizaciju sljedećih preduzeća:
R.br.
Preduzeće
(% drţavnog
kapitala)
JP
Elektroprivreda
BiH
d.d. Sarajevo
(90,00%)
1.
JP
„Elektroproprivre
da HZ HB“ d.d.
Mostar
(90,00%)
2.
JP BH Pošte
d.o.o.
Sarajevo
(100,00%)
JP Hrvatske pošte
d.o.o. Mostar
(100,00%)
3.
4.
5.
JP BH Telecom
d.d. Sarajevo
(90,00%)*
6.
JP Hrvatske
telekomunikacije
d.d. Mostar
(50,103%)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BNT TMH d.d.
Novi Travnik
(51,00%)
TRZ Hadţići d.o.o.
Hadţići
(51,00%)
„Binas“ d.d.
Bugojno
(51,00%)
UNIS Ginex d.d.
Goraţde
(51,00%)
„Igman“d.d.
Konjic
(51,00%)
„Pretis“ d.d
Vogošća
(51,00%)
„Unis Tools“
d.o.o. Vogošća
(100,00%)
„Unis-Group“
d.o.o. Vogošća
(100,00%)
Ukupan
kapital po
Rješenju (u
KM)
3.035.556.596
736.256.291
245.579.086
Opis aktivnosti
U skladu sa strategijom razvoja elektro-energetskog sektora
u Federaciji BiH, realiziran je Akcioni plan restrukturiranja u
skladu sa Odlukom o prenosu udjela Federacije BiH u
rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP „Elektroprivreda BiH“
d.d. Sarajevo (Sl. Novine Federacije BiH 4/09 i 47/09).
U dokumentima Vlade Federacije BiH utvrĊen je strateški
interes Federacije BiH za ova preduzeća.
Privatizacija ovih preduzeća treba biti voĊena po posebnim
propisima.
Prema dopisu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije broj 08-19-2844/14 od 28.11.2014. godine ne
treba prodavati postojeći drţavni kapital u ovim
preduzećima.
Prema opredjeljenju Vlade Federacije BiH ova preduzeća
nisu predmet privatizacije u narednom periodu.
27.430.862
634.604.203
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine
ne ulazi u prodaju većinski dio drţavnog kapitala.
307.668.239
164.131.187
7.291.856
44.533.380
15.958.351
57.892.088
53.168.060
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu dionica i
udjela Federacije BiH u privrednim društvima iz oblasti
namjenske industrije Federacije BiH na privredno društvo
„Unis Group“ d.o.o. Vogošća (Sl. novine Federacije BiH br.
47/09).
Do realizacije ove Odluke obustavljene su sve
privatizacijske aktivnosti namjenske industrije, a koje se
odnose na prodaju drţavnog kapitala, dok je nastavljena
aktivnost prodaje predmeta iz imovine preduzeća pod
uslovima male privatizacije.
Vlada Federacije BiH, na 12. sjednici odrţanoj 29. juna
2011. godine, donijela je Odluku o stavljanju van snage
Odluke o prenosu dionica i udjela Federacije BiH u
privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije
Federacije BiH na privredno društvo „Unis Group“ d.o.o.
Vogošća.
Nije usvojen
PP i PBS
Preduzeće
osnovano
2008. godine
40
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
„ZRAK“ d.d.
Sarajevo (51,00%)
PS Vitezit d.o.o.
Vitez
(100,00%)*
JP Vazduhoplovni
zavod
„Orao“ d.o.o.
Rajlovac
JP Ţeljeznice
FBiH d.o.o.
Sarajevo
(94,17%)
RTV FBiH
Sarajevo
JP B&H Airlines
d.o.o. Sarajevo
(99,87%)
„BH GAS“ d.o.o.
Sarajevo
(100,00%)
RMU „Kakanj“
d.o.o.
Kakanj
RMU „Breza“
d.o.o.
Breza
RMU „Zenica“
do.o. Zenica
Rudnik
„Graĉanica“ d.o.o.
G,. VakufUskoplje
RMU „Abid
Lolić“d.o.o.
Travnik-Bila
Rudnici „Kreka“ u
Tuzli
d.o.o. Tuzla
JP RMU
„ĐurĊevik“ d.o.o.
u ĐurĊeviku
RMU „Banovići“
d.d. Banovići
JP „MeĊunarodni
aerodrom
Sarajevo“ d.o.o.
Sarajevo
JP „MeĊunarodni
aerodrom Tuzla“
d.o.o.
Gornje Dubrave
Ţivinice
61.928.168
Nije usvojen
PP i PBS
* Preduzeće uvršteno u Plan za 2015. godinu.
Preduzeće se
nije uskladilo
sa Zakonom o
privrednim
društvima
1.468.281.895
38.340.453
6.132.914
-17.262.205
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine,
ne ulazi u prodaju većinski dio drţavnog kapitala.
Prema opredjeljenjima Vlade Federacije BiH nije predmet
privatizacije u narednom periodu.
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine
ovo preduzeće se neće privatizirati u narednom periodu.
Odluka Vlade Federacije BiH o odgaĊanju privatizacije na
rok od pet godina (V broj 14/05 od 13.januar 2005. godine).
Prema dopisu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije broj 08-19-2844/14 od 28.11.2014. godine ne
treba prodavati postojeći drţavni kapital u ovom preduzeću.
-
-
-
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu udjela
Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP
„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo (Sl. novine Federacije
BiH 4/09 i 47/09). Ista je realizirana.
Prenosom udjela FBiH na „Elektroprivredu BiH“, prema
vaţećim privatizacijskim propisima rudnici nisu predmet
privatizacije po ĉlanu 1. Zakona o privatizaciji preduzeća.
-
-
-
69.619.486
Nije usvojen
PP i PBS jer je
izuzeto iz
privatizacije
Nije usvojen
PP i PBS jer je
izuzeto iz
privatizacije
RMU „Banovići“ d.d. Banovići nije obuhvaćen Odlukom o
prenosu udjela Federacije BiH na JP „Elektroprivreda BiH“
d.d. Sarajevo.
Prema dopisu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije broj 08-19-2844/14 od 28.11.2014. godine ne
treba prodavati postojeći drţavni kapital u ovom preduzeću.
Odlukom Vlade Federacije BiH V broj 159/04 od
22.04.2004. godine trajno izuzet iz privatizacije.
Prema opredjeljenju Vlade Ferderacije BiH ova preduzeća
nisu predmet privatizacije u narednom periodu.
41
32.
JP „MeĊunarodna
zraĉna lukaAerodrom
Mostar“ d.o.o.
Mostar
Nije usvojen
PP i PBS jer je
izuzeto iz
privatizacije
2.5.2. Nadleţnost APF-a po osnovu ĉlana 11. Zakona o privatizaciji
preduzeća u Federaciji BiH
Prema ĉlanu 11. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH
(“Sluţbene novine FBiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02,
33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), o naĉinu odnosno metodu privatizacije
odluĉuje vlada nadleţna za upravljanje drţavnim kapitalom u tom preduzeću, a
postupak privatizacije u skladu sa ovim Zakonom i odlukom nadleţne vlade
provodi agencija za privatizaciju kantona, odnosno Federacije BiH, zavisno od
toga koja vlada ostvaruje pravo upravljanja u tom preduzeću.
Prema ovom ĉlanu i Uredbi o vršenju ovlaštenja i obaveza organa FBiH u
privrednim društvima po osnovu drţavnog kapitala te Odluke o utvrĊivanju liste
privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu sudjelovanja drţavnog
kapitala vrše organi Federacije BiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/11, 83/11, 17/12,
80/12, 55/14 i 82/14), definirana je i nadleţnost Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH za privatizaciju slijedećih preduzeća:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Preduzeće
(% drţavnog
kapitala)
Ukupan kapital
po Rješenju
Holding preduzeće
„Putevi BiH“
Sarajevo
Fabrika duhana
Sarajevo d.d.
Sarajevo
(39,91%)
SODASO Holding
d.d.Tuzla (80,44%)
„Terminali
Federacije“ d.o.o.
Sarajevo
(100,00%
IP „Krivaja“ d.o.o.
Zavidovići
(100,00%)
„Aluminij“ d.d.
Mostar
„Bosnalijek“ d.d.
Sarajevo
(19,25%)
Napomena
-
103.747.370
(kapital po Rješ.
Kom. za vrj.
papire je
128.171.200 KM)
Potrebno prethodno riješiti pitanje vlasništva nad kapitalom
preduzeća (revizijom utvrĊen 100% drţavni kapital, a bivše
ĉlanice Holdinga privatizirane sa iskazanim udjelom u
kapitalu ovog preduzeća.
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu
226.959.400
Prema dopisu Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva broj 03-4-24-3083/14 od
12.11.2014. godine ne treba planirati prodaju drţavnog
kapitala, jer nije u ovom periodu ekonomski opravdano.
Zbog veoma lošeg ekonomsko-finansijskog stanja pokrenut
steĉaj.
Odlukom o osnivanju Društva privatizacija se odgaĊa za 10
godina.(V broj 599/03 od 23.10.2003. godine).
Prema dopisu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije broj 08-19-2844/14 od 28.11.2014. godine ne treba
prodavati postojeći drţavni kapital u ovom preduzeću.
Raskinut je Ugovor o zajedniĉkom ulaganju. Rješenjem
Kantonalnog suda otvoren steĉajni postupak.
190.110.000
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
Nije usvojen PP i
PBS jer je
izuzeto iz
privatizacije
56.281.610
(kapital po rješ.
Kom. za vrj.
papire je
78.299.870 KM)
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
42
8.
9.
10.
11.
12.
„Fabrika duhana
Mostar“ d.d. Mostar
(67,00%)
Konfekcija Borac
d.d. Travnik
JP „Remontni
zavod Travnik“ d.d.
Travnik
(51,00%)
„Ceste“ d.d. Mostar
(93,24%)
„Agrokomerc“ d.d.
Velika Kladuša
(90,33%)
13.
„Sarajevoosiguranje“
d.d. Sarajevo
(45,49%)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
Energopetrol d.d.
Sarajevo
(22,12%)
„Ţeljezara Zenica“
d.o.o.Zenica
(100,00%)
„Energoinvest“ d.d.
Sarajevo
(67,00%)
„Hidrogradnja“ d.d.
Sarajevo
(67,00%)
„KTK“ d.d.
Visoko
(67,00%)
Šipad ExportImport“ d.d.
Sarajevo
(66,56%)
FIP d.d. Mostar
(100,00%)
AFIP d.d. Sarajevo
(100,00%)
Sarajevoputevi d.d.
Sarajevo
JP Ceste FBiH
d.o.o. Sarajevo
10.375.846
17.090.625
( Registar
vrijednosnih
papira FBiH)
5.088.690
1.619.800 (kapital
po Rješenju
Agencije),
11.740.575 nakon
dokapitalizacije od
strane FBiH
310.248.737
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine
ne ulazi u prodaju većinski drţavni kapital, posebno zbog
ograniĉenja po obavezama iz meĊunarodnog ugovora.
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
45.940.602
(kapital po rješ.
Komisije za vrj.
papire , nakon
dokap. Od
strane Vlade
Federacije BIH je
57.932.912 KM)
68.661.525
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
103.114.199
220.721.025
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
70.756.714
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
103.924.279
Preduzeće obuhvaćeno Planom za 2015. godinu.
12.544.125
500.000
4.219.897
6.332.439
Podatak iz
bilansa stanja
1.843.617.981
Podatak iz
bilansa stanja
Donešena odluka o likvidaciji (gašenju). Pravni sljednik je
novoformirana agencija FIA.
Donešena odluka o likvidaciji (gašenju). Pravni sljednik je
novoformirana agencija FIA.
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine
ne ulazi u prodaju većinski dio drţavnog kapitala.
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine
ne ulazi u prodaju drţavni kapital, zbog uloge i znaĉaja JP-a.
43
25.
JP Autoceste FBiH
d.o.o. Mostar
26.
BH Šume d.o.o.
Sarajevo
27.
JP Šume HB d.o.o.
Mostar
28.
Energoinvest
Comet d.d. Sarajevo
422.241.457
Podatak iz
bilansa stanja
Prema dopisu Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija broj 03-27-1943-1/14 od 17.11.2014. godine
ne ulazi u prodaju drţavni kapital, zbog uloge i znaĉaja JP-a.
736.914
Prema dopisu Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva broj 03-4-24-3083/14 od
12.11.2014. godine predloţena je prodaja ili likvidacija. Zbog
neriješenog statusa i moguće likvidacije nije obuhvaćeno
planom 2015.godinu.
Prema dopisu Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva broj 03-4-24-3083/14 od
12.11.2014. godine predloţena je prodaja ili likvidacija. Zbog
neriješenog statusa i moguće likvidacije nije obuhvaćeno
planom 2015.godinu.
Odlukom o izmjeni Odluke o utvrĊivanju liste privrednih
društava u kojima ovlaštenja po osnovu uĉešća drţavnog
kapitala vrše organi Federacije BiH preduzeće je stavljeno u
nadleţnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije („Sluţbene novine FBiH“ br.55/14).
14.442.359
856.438
Podatak iz
bilansa stanja
2.6. PREDUZEĆA KOJA U SVOJIM POĈETNIM BILANSIMA
ISKAZUJU DJELIMIĈNO ILI U CJELINI ISTA PRAVA I OBAVEZE I
ISTI KAPITAL
Upravni odbor APF-a je donio Odluku o objedinjenoj listi preduzeća iz
nadleţnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH („Sluţbene novine FBiH“,
br.13/02) u koju su ukljuĉena i preduzeća sa dvojno iskazanom imovinom
/kapitalom i to:
Preduzeće
R.B.
1.
Napomena
Tvornica kartona
ambalaţe Cazin
i
Pokrenut steĉaj
2.
Cartonprint
d.o.o.Stolac
Privatizirano
3.
UTP” Sunĉana obala”
d.o.o. Neum
4.
Borac - Uskoplje G.
Vakuf
Nakon presude Kantonalnog suda u Mostaru i revizije Vrhovnog
suda u FBiH odbijeni su tuţbeni zahtjevi tuţitelja „Solana“ d.d.
Tuzla, preduzeće prvo brisano, a zatim ponovo upisano u
registar društava. Vlada HNK uvrstila je ovo preduzeće u listu
preduzeća u kojima vrši ovlasti po osnovu drţavnog kapitala.
Privatizirano
5.
Borac-Katarina
Jajce
d.o.o.
Vodi se sudski postupak za raskid kupoprodajnog ugovora.
Donešena prvostepena presuda.
6.
HTP „Zenit-Bro” d.o.o.
Neum
Vlada HNK uvrstila je ovo preduzeće u listu preduzeća u kojima
vrši ovlasti po osnovu drţavnog kapitala.
44
7.
HTP
”Hotel
Stella” Neum
8.
Pan
papirna
industrijaTAĈ
d.d.
Ĉitluk
Energopetrol
d.o.o
Mostar / Petrol d.d.
Ljubuški
9.
Salus
Vlada HNK uvrstila je ovo preduzeće u listu preduzeća u kojima
vrši ovlasti po osnovu drţavnog kapitala. Ustavni sud Federacije
BiH odbacio je zahtjev za rješavanje sukoba nadleţnosti.
Na prijedlog djelatnika društva PAN Papirna industrija TAĈ
Ĉitluk pokrenut steĉajni postupak.
Vode se aktivnosti u vezi sa upisom kapitala kod nadleţnih
organa u skladu sa izvještajem o izvršenoj reviziji.
2.6.1. Privatizacijske aktivnosti u preduzećima sa dvojno iskazanom
imovinom/kapitalom
Vlada Hercegovaĉko-neretvanskog kantona na 46. sjednici odrţanoj
19.04.2013. godine donijela je Odluku o dopunama Odluke o utvrĊivanju liste
privrednih društava prema kojima ovlasti i obaveze po osnovu drţavnog kapitala
vrši vlada kantona. Ovom odlukom, u listu društava prema kojima ovlasti po
osnovu drţavnog kapitala vrši Vlada Hercegovaĉko-neretvanskog kantona
uvrštena su slijedeća preduzeća:
HUTP „Salus Hotel Stela“ d.o.o. Neum
HTD „Zenit- BRO“ d.o.o. Neum
UTP” Sunĉana obala” d.o.o. Neum.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH uputila je Vrhovnom sudu
Federacije BiH 11.07.2013. godine, Prijedlog za rješavanje sukoba nadleţnosti
protiv Agencije za privatizaciju Hercegovaĉko-neretvanskog kantona na Odluku o
dopuni Odluke o utvrĊivanju liste privrednih društava prema kojima ovlasti i
obaveze po osnovu drţavnog kapitala vrši Vlada Kantona po kojoj su HTD ZenitBro d.o.o. Neum, UTP Sunĉana obala d.o.o. Neum i HUTP Salus Hotel Stela
d.o.o. Neum, uvrštena u ovu listu. Nakon što se Vrhovni sud oglasio
nenadleţnim, predmet je dostavljen Ustavnom sudu Federacije BiH.
Rješenjem broj: U-60/13 od 18.11.2014. godine Ustavni sud Federacije BiH
odbacio je zahtjev Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog
ministarstva okoliša i turizma, za rješavanje spora sa
Hercegovaĉkoneretvanskim kantonom i Agencijom za privatizaciju Hercegovaĉko-neretvanskog
kantona, a u vezi s Odlukom o dopuni Odluke o utvrĊivanju liste privrednih
društava prema kojima ovlasti i obaveze po osnovu drţavnog kapitala vrši Vlada
Kantona.
2.6.1.1. Energopetrol d.o.o Mostar / Petrol d.d. Ljubuški
Vlada Federacije BiH na svojoj 38. sjednici, odrţanoj 22.02.2012. godine,
donijela je Zakljuĉak V. broj: 209/2012 od 22.02.2012. godine, kojim je prihvatila
45
Izvještaj o izvršenoj reviziji Energopetrol d.o.o. Mostar sa pravnog, finansijskog i
raĉunovodstvenog aspekta, ukljuĉivo i kretanje kapitala P.D. Petrol d.d. Ljubuški
saĉinjen od revizorske kuće Orecons&Audit d.o.o. Zenica i zaduţila Petrol d.d.
Ljubuški da u saradnji sa Agencijom za privatizaciju u Federaciji BiH provede sve
aktivnosti u vezi sa upisom kapitala kod nadleţnih organa u skladu sa
Izvještajem o izvršenoj reviziji.
Preduzeće Energopetrol d.o.o. Mostar nije aktivno, odnosno nema
imenovane organe društva koji bi mogli usvojiti program privatizacije i poĉetni
bilans stanja i dostaviti Agenciji za privatizaciju u FBiH na odobravanje, te je u
cilju imenovanja upravljaĉkih i rukovodnih struktura u navedenom preduzeću i
pripreme preduzeća za privatizaciju potrebno izvršiti upis vlasniĉke strukture
kapitala utvrĊene revizijom u sudski registar.
Da bi se provele aktivnosti u vezi sa upisom kapitala kod nadleţnih organa
u skladu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji Energopetrol d.o.o. Mostar, potrebno
je izvršiti usklaĊivanje Energopetrol d.o.o. Mostar sa Zakonom o privrednim
društvima.
Kako bi se pripremila dokumentacija prema Zakonu o registraciji poslovnih
subjekata u Federaciji BiH i Zakonu o privrednim društvima, za upis vlasniĉke
strukture kapitala u preduzeću Energopetrol d.o.o. Mostar, potrebno je da
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH donese odgovarajući akt kojim bi se
odobrila vlasniĉka struktura kapitala tog preduzeća.
APF je uputila Vladi Federacije BiH informaciju i Prijedlog zakljuĉka o
prihvatanju visine i strukture kapitala utvrĊenog u revizorskom izvještaju. Vlada
Federacije BiH je na 82. sjednici, odrţanoj 18.09.2013. godine, razmatrala
Prijedlog zakljuĉka i odgodila izjašnjenje po istom.
Vlada Federacije BiH na 104. sjednici, odrţanoj 20.03.2014. godine,
donijela je Zakljuĉak V. broj: 481/2014, kojim je usvojila Informaciju Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktuelnim pitanjima vezanim za
Petrol d.d. Ljubuški i Energopetrol d.o.o. Mostar.
Istim zakljuĉkom zaduţena je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da
u saradnji sa Ministarstvom privrede Hercegovaĉko-neretvanskog kantona
nastavi zapoĉete aktivnosti u vezi sa upisom kapitala kod nadleţnih organa u
skladu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji Energopetrol d.o.o. Mostar (koju je
uradilo društvo za reviziju Orecons&Audit d.o.o. Zenica) sa pravnog, finansijskog
i raĉunovodstvenog aspekta, ukljuĉivo i kretanje kapitala privrednog društva
Petrol d.d. Ljubuški.
Zakljuĉak V. broj: 481/2014 dostavljen je Vladi Hercegovaĉkoneretvanskog kantona. Razmatrajući navedeni zakljuĉak, Vlada Hercegovaĉkoneretvanskog kantona, na 49. vanrednoj sjednici odrţanoj 11.04.2014. godine,
donijela je Zakljuĉak broj: 01-1-02-626/14 kojim je utvrĊeno da Vlada
Hercegovaĉko-neretvanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede nisu
nadleţni u postupku koji se odnosi na upis kapitala privrednog društva
Energopetrol d.o.o. Mostar kod nadleţnog suda.
Osim navedenog, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, shodno taĉki
2. Zakljuĉka V. broj: 481/2014, zaduţena je da u roku od 30 dana dostavi
46
Informaciju o do sada poduzetim aktivnostima na realizaciji Zakljuĉka V. broj:
209/2012 od 22.02.2012. godine.
Agencija za privatizaciju u FBiH dostavila je Vladi Federacije BiH
21.04.2014. godine Informaciju o realizaciji zakljuĉka Vlade Federacije BiH V.
broj: 481/2014 od 20.03.2014. godine.
Aktom broj:03-19-318-3/14 od 28.05.2014. godine, Agencija je uputila
Vladi Federacije BiH Informaciju o aktivnostima u vezi sa upisom kapitala kod
nadleţnih organa Energopetrol d.o.o. Mostar sa prijedlogom Zakljuĉka.
Agencija je aktom broj: 03-19-318-4/14 od 09.06.2014. godine, povukla
gore navedenu Informaciju sa prijedlogom zakljuĉaka radi obavljanja dodatnih
konsultacija sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.
Dopis broj: 05-19-1590/14 od 16.06.2014. godine, Federalno ministarstvo
energije, rudarstva i industrije, a u vezi Informacije APF-a koja je upućena Vladi
Federacije BiH iznosi hronologiju dogaĊanja u vezi sa društvom Energopetrol
d.o.o. Mostar.
Na Općinskom sudu u Mostaru u toku je postupak po tuţbi radnikadioniĉara (82 osobe) privrednog društva Energopetrol d.o.o. Mostar, protiv
tuţenih Energopetrol d.o.o. Mostar, Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar i Petrol
d.d. Ljubuški, radi utvrĊenja da je ništavna Odluka o izboru ponuĊaĉa za
dokapitalizaciju preduzeća Energopetrol d.o.o. Mostar, da je ništavan Ugovor o
osnivanju Petrol d.d. Mostar, te da Petrol d.d. Ljubuški prestaje sa danom
pravosnaţnosti presude. Ukoliko sud odbije navedeni zahtjev kao neosnovan,
postavljen je tuţbeni zahtjev radi utvrĊenja da je ništavan Aneks Ugovora o
osnivanju Petrol d.d. Mostar. Agencija je dostavila sudu podnesak kojim izjavljuje
da stupa u navedenu parnicu u svojstvu umješaĉa na strani tuţitelja. Pripremno
roĉište bilo je zakazano za 21.05.2014. godine, ali je isto odgoĊeno za
12.09.2014. godine. Pripremno roĉište je ponovo odgoĊeno za 16.01.2015.
godine.
2.7. PRODAJA POD USLOVIMA MALE PRIVATIZACIJE
Planiran je nastavak prodaje u postupku male privatizacije u skladu sa
ĉlanom 26. stav 1. taĉka 2. i 3. Zakona o privatizaciji preduzeća, (“Sluţbene
novine FBiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04
42/06 4/09) i Odluci Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o
neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije, koji definišu obavezu
preduzeća da privatiziraju dijelove preduzeća ili imovinu preduzeća ĉija je
preteţna djelatnost trgovina, ugostiteljstvo, usluge ili cestovni prevoz, odnosno
dijelove ili imovinu preduzeća koji nisu uvjet obavljanja njihove osnovne
djelatnosti ili se ne koriste.
Strategija Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH je podrţati i inicirati
implementaciju male privatizacije.
Agencija će inicirati i insistirati da preduzeća izvrše analizu i predloţe
prodaju predmeta za malu privatizaciju, s obzirom da sredstva ostvarena
47
prodajom u maloj privatizaciji pripadaju prodavcu (preduzeću) i sluţe za
restrukturiranje preduzeća i izmirenje obaveza prema drţavi.
U vezi sa pripremom Plana privatizacije za 2015. godinu, Agencija za
privatizaciju u Federaciji BiH, analizirala je realizaciju planirane prodaje imovine
preduzeća u postupku male privatizacije u prethodnoj godini i zakljuĉila, uz
prethodne konsultacije sa preduzećima, da se u 2015. godini nastavi prodaja
imovine predviĊene Planom prodaje u 2014. godini. S tim u vezi, planira se
prodaja imovine preduzeća, kako slijedi:
Preduzeće Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, u 2014. godini, predlaţilo je
prodaju dvije nekretnine, koji ispunjavaju kriterije da budu prodati u postupku
male privatizacije, ali koji su pod hipotekom. S obzirom da su zapoĉete aktivnosti
na prodaji Robne kuće u Velikoj Kladuši, njena prodaja planira se poĉetkom
2015. godine.
Oĉekuje se ponovna prodaja dvije nekretnine u vlasništvu preduzeća Unis
Tools d.o.o. Vogošća, u maloj privatizaciji.
Dio imovine preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik prodat je direktnom
prodajom Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik. Planira se prodaja
preostale imovine u 2015. godini u postupku male privatizacije.
Preduzeće Ţeljezara Zenica planirala je prodaju 23 nekretnine u postupku
male privatizacije, a za šest predmeta Nadzorni odbor preduzeća donio je odluku
o prodaji. Preduzeće je u 2014. godini prijavilo prodaju dva predmeta, koje su
uspješno okonĉane. Oĉekuje se nastavak planirane prodaje imovine preduzeća.
Preduzeće Energopetrol d.d. je u toku 2014. godine dostavilo Agenciji za
privatizaciju u FBiH prijedlog za odobrenje prodaje nepokretnosti u vlasništvu
preduzeća u vrijednosti cca 6.500.000,00 KM. U skladu sa Zakljuĉom V. broj:
1593/2013 od 30.12.2013. godine, kojim je Vlada Federacije BiH zaduţila
nadzorne odbore preduzeća da, na osnovu ĉlana 26. Zakona o privatizaciji
preduzeća, prodaju imovine znaĉajnije knjigovodstvene (procijenjene) vrijednosti
vrše uz saglasnost Vlade Federacije BiH, potrebna je saglasnost Vlade
Federacije BiH. Po dobijanju saglasnosti, Agencija za privatizaciju u Federaciji
Bosne i Hercegovine će pokrenuti postupak prodaje.
U toku 2014. godine objavljena je prodaja šest predmeta u vlasništvu
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo metodom aukcije. Prodaje nisu uspješno
okonĉane, pa se oĉekuje ponovna prodaja u 2015. godini.
Preduzeće Konfekcija Borac d.d. Travnik dostavilo je Agenciji
dokumentaciju za prodaju nekretnina i tehniĉko-tehnoloških cjelina u postupku
male privatizacije. MeĊutim, povjerilac je kod suda pokrenuo postupak sudske
naplate, pa je sud donio Rješenje o izvršenju broj: 51 0 Ip 072301 13 Ip od
03.04.2013.godine i Rješenje o izvršenju broj: 51 0 Ip 080044 13 Ip od
06.03.2014. godine. Obaveza preduzeća, po ova dva rješenja, iznosi cca 1,2 mil.
KM. Firma AS Jelah ima novĉana potraţivanja od Konfekcije Borac d.d. Travnik u
ukupnom iznosu od 653.309,75 KM sa zaloţnim pravom.
48
3. POSLOVI PASIVNOG PODBILANSA
Za neusaglašena potraţivanja iz Centralnog registra stvari, prava i
obaveza iz pasivnog podbilansa, a na osnovu Odluke o davanju ovlasti za
zastupanje pred sudovima u drţavama nastalim raspadom bivše SFRJ V. broj
250/07 od 30.05.2007. godine koju je donijela Vlada Federacije BiH, Agencija je
blagovremeno podnijela tuţbe u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, radi
naplate potraţivanja iz pasivnog podbilansa, vodeći raĉuna o rokovima zastare
po Aneksu „G“ Okvirnog sporazuma o sukcesiji. U toku 2015. godine, a nakon
što se iscrpe svi redovni i vanredni pravni lijekovi, u skladu sa Zakljuĉkom Vlade
Federacije BiH, V. broj: 1397/2012 od 23.10.2012. godine kontinuirano će se
nastaviti sa podnošenjem aplikacija pred Evropskim sudom za ljudska prava u
Strasbourgu.
Agencija za privatizaciju u 2015. godini planira nastavak aktivnosti u vezi
sa zaštitom imovine iz pasivnog podbilansa. Nakon okonĉanja sudskih sporova
koji se odnose na povrat imovine, odnosno zaštitu imovine iz pasivnog
podbilansa, pristupit će se prodaji metodom javnog nadmetanja, a nakon
dobivene saglasnosti za prodaju od Vlade Federacije BiH.
Agencija će takoĊe raditi na prikupljanju dokumentacione osnove za
imovinu iz pasivnog podbilansa preduzeća iz svoje nadleţnosti, te nastaviti
istraţivanje u cilju pronalaska imovine koja je trebala biti predmetom pasivnog
podbilansa.
Nastavit će se kontinuirano dopunjavanje i voĊenje Centralnog registra za
stvari, prava, obaveze i potraţivanja iz pasivnog podbilansa u Federaciji BiH,
kompletiranje dokumentacione osnove za imovinu iskazanu u pasivnom
podbilansu koja je u vlasništvu Federacije BiH.
U nastavku dostavljamo tabelarni prikaz planiranih aktivnosti iz pasivnog
podbilansa za 2015. godinu.
REPUBLIKA SRBIJA I KOSOVO
R/B
IMOVINA/POTRAŢIVANJA
U REPUBLICI SRBIJI I
KOSOVU
STATUS
Potraţivanja UNIS Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od 15.713.711,00
USD (Etiopija)
Sudski spor pred Privrednim sudom
u Beogradu, P-6260/2010,
Prvostepeni i drugostepeni sudovi
donijeli odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija pred Vrhovnim
kasacionim sudom R Srbije koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
1.
Plan za 2015. godinu
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
49
2.
Potraţivanja UNIS Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od 3.053.005,19 GBP
(Kuba)
Sudski spor pred Privrednim sudom
u Beogradu,P-364/2010,
Prvostepeni i drugostepeni sudovi
donijeli odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija pred Vrhovnim
sudom Republike Srbije koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek.
Potraţivanja BNT Holding
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od 30.250,00 USD
(Etiopija 2)
Sudski spor pred Privrednim sudom
u
Beogradu,
P2426/2010,Prvostepeni
i
drugostepeni
sudovi
donijeli
odbijajuće presude, te je uloţena
ţalba Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
3.
4.
Potraţivanja Bosnalijek od
Jugoimporta SDPR u iznosu
od
180.900,00
USD
(Mozambik)
5.
Potraţivanja BNT Holding od
Jugoimporta SDPR u iznosu
od 305.219,88 USD (Sudan)
6.
Potraţivanja Zrak Sarajevo
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od 326.222,78 USD
(Angola)
Sudski spor pred Privrednim sudom
u
Beogradu,
P365/2010,Prvostepeni i drugostepeni
sudovi donijeli odbijajuće presude na
koje je uloţena revizija pred
Vrhovnim sudom Republike Srbije
koja je odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Sudski spor pred Privrednim sudom
u
Beogradu,
P2182/2010,Prvostepeni
i
drugostepeni
sudovi
donijeli
odbijajuće presude, te je uloţena
ţalba Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Sudski spor pred Privrednim sudom
u Beogradu, P-4476/07,Prvostepeni
i drugostepeni sudovi donijeli
odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija pred Vrhovnim
sudom Republike Srbije koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskom sudu za
ljudska prava
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
50
7.
Potraţivanja UNIS Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od 26.658.176,00
USD (Peru)
Sudski spor pred Privrednim sudom
u
Beogradu,
P4505/2007,Prvostepeni
i
drugostepeni
sudovi
donijeli
odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija pred Vrhovnim
sudom Republike Srbije koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskom sudu za
ljudska prava
Potraţivanja Rudnik uglja
Garaĉanica od 14. oktobar
(IMK) Kruševac u iznosu od
147.434,93 USD
Sudski spor pred Trgovinskim
sudom
u
Kraljevu,
P592/07,Prvostepeni i drugostepeni
sudovi donijeli odbijajuće presude na
koje je uloţena revizija pred
Vrhovnim sudom Republike Srbije
koja je odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskom sudu za
ljudska prava
Sudski spor pred Trgovinskim
sudom
u
Valjevu,
P466/07,Prvostepeni i drugostepeni
sudovi donijeli odbijajuće presude na
koje je uloţena revizija pred
Vrhovnim sudom Republike Srbije
koja je odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskom sudu za
ljudska prava
8.
9.
Potraţivanja Unis Ginex od
Holding Krušik Valjevo u
iznosu od 131.587,51 €
10.
Potraţivanja Unis Ginex od
Miloje
Zakić
(Trajal)
Kruševac u iznosu od
60.022,86 €
11.
Potraţivanja Unis Ginex od
Prvi partizan Uţice u iznosu
od 81.336,82 €
Sudski spor pred Trgovinskim
sudom
u
Kraljevu,
P-584/07,
Prvostepeni i drugostepeni sudovi
donijeli odbijajuće presude na koje je
uloţena ţalba Ustavnom sudu R
Srbije kao vanredni pravni lijek
Sudski spor pred Trgovinskim
sudom
u
Uţicu,
P-364/07,
Prvostepeni i drugostepeni sudovi
donijeli odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija pred Vrhovnim
sudom Republike Srbije koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek.
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti aplikaciju
Evropskom sudu za
ljudska prava
12.
Potraţivanja Famos Holding
Sarajevo od FFB Komerc
Beograd
u
iznosu
od
1.513.914,10 USD
Sudski spor pred Privrednim sudom
u Beogradu, P-19099/2010,
Prvostepeni i drugostepeni sudovi
donijeli odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija pred Vrhovnim
sudom Republike Srbije koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu R Srbije kao
vanredni pravni lijek
Nakon
donošenja
odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti
aplikaciju
Evropskim sudu za
ljudska prava
51
13. Potraţivanja Unis Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od
1.889.773, 82
USD (Sudan)
14.
Potraţivanja Unis Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od
3.355.680,00
USD (Kuvajt)
Ustavni sud R Srbije donio je odluku
kojom se odbija kao neosnovana
ustavna ţalba Unis Promexa i
Federacije BiH
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
Ustavni sud R Srbije donio je odluku
kojom se odbija kao neosnovana
ustavna ţalba Unis Promexa i
Federacije BiH
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
15.
Potraţivanja Unis Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od
1.806.585,00
USD (Sudan)
Ustavni sud R Srbije donio je odluku
kojom se odbija kao neosnovana
ustavna ţalba Unis Promexa i
Federacije BiH
16.
Potraţivanja RMU Breza od
Radoje Dakić u iznosu od
60.206,54 €
Ustavni sud Crne Gore donio je
odluku kojom se odbija kao
neosnovana ustavna ţalba
17. Potraţivanja Zrak d.d. od
Jugoimporta SDPR u iznosu
od
326.222,78 USD
(Angola)
18.
Potraţivanja BNT Holding od
Jugoimporta SDPR u iznosu
od
2.329.163,04 USD
(Etiopija)
Ustavni sud R Srbije donio je odluku
kojom se odbija kao neosnovana
ustavna ţalba Zrak i Federacije BiH
19. Potraţivanja Unis Promex
od Jugoimporta SDPR u
iznosu od 102.304,19 USD
(Tajland)
20.
Ustavni sud R Srbije donio je odluku
kojom se odbija kao neosnovana
ustavna ţalba Unis Promex i
Federacije BiH
Poslovni prostor u Beogradu
(vlasništvo Pretis i Unis
Pretis Vogošća)
21.
Poslovni
prostor
u
Beogradu, Sarajevska br. 45
vlasništvo KTK d.d. Visoko
Ustavni sud R Srbije donio je odluku
kojom se odbija kao neosnovana
ustavna ţalba BNT Holding i
Federacije BiH
Nije u posjedu
Nije u posjedu
22.
Poslovni prostor „Hepok“
Mostar u Beogradu
Nije u posjedu
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
Podnesena
Predstavka pred
Evropskim sudom za
ljudska prava
U toku sudski spor
pred
Privrednim
sudom u Beogradu za
oslobaĊanje poslovnog
prostora.
Donesena
presuda da tuţeni
napusti
poslovni
prostor.
Usvojena
ţalba
i
donesena
presuda, vraća se
prvostepenom sudu na
ponovno odluĉivanje.
Dat nalog advokatu za
poduzimanje pravnih
radnji
Privredni
sud
u
Beogradu
donio
presudu kojom odbija
tuţbeni
zahtjev.
Uloţena
ţalba
Apelacionom sudu u
Beogradu.
52
23.
24.
Poslovni prostor u vlasništvu
KTK Visoko u Boru (ul. Moše
Pijade)
Poslovni prostor u vlasništvu
KTK Visoko u Subotici (ul.
Bele Bartok br. 44)
U posjedu
U posjedu
Poslovni prostor u vlasništvu
25. KTK Visoko u Uţicu (Lazara
Mutapa br. 7)
U posjedu
Poslovni prostor u vlasništvu
26. KTK Visoko u Kragujevcu
(Jesenjinova br. 12)
U posjedu
27.
28.
Poslovni
prostor
Šipad
Export-Import u Beogradu
Nije u posjedu
Poslovni prostor u Kraljevu,
ul. Maršala Tita 28,
vlasništvo KTK d.d. Visoko
Nije u posjedu
29. Poslovni
prostor
„Agrokomerc“
Kladuša u Beogradu
Koteţ
Velika
Nije u posjedu
30.
Poslovni
„Agrokomerc“
Kladuša u Crvenki
prostor
Velika
Nije u posjedu
Raskid
ugovora
o
zakupu, uknjiţba u
katastar
nekretnina,
povrat,
prodaja u
skladu sa
Odlukom
Vlade
Federacije BiH
Raskid
ugovora
o
zakupu,
povrat,
uknjiţba u katastar
nekretnina, prodaja u
skladu sa
Odlukom
Vlade
Federacije BiH
Raskid
ugovora
o
zakupu,
povrat;
uknjiţba u katastar
nekretnina, prodaja u
skladu sa Odlukom
Vlade Federacije BiH
Raskid
ugovora
o
zakupu,
povrat;
uknjiţba u katastar
nekretnina, prodaja u
skladu sa
Odlukom
Vlade
Federacije BiH
Donijeta presuda zbog
izostanka
u
korist
Šipad
E-I
i
APF.Planirana
uknjiţba u katastar
nekretnina, prodaja u
skladu sa Odlukom
Vlade Federacije BiH
Advokatu dat nalog za
poduzimanje pravnih
radnji
Podnijeta
utvrĊujuća
tuţba radi upisa prava
vlasništva
Povrat imovine i upis
vlasništva u katastar
nepokretnosti,
ostvaren
kontak
advokata
i
javnog
pravobranioca
o
preuzimanju objekta
53
Poslovni prostor u vlasništvu
31. KTK Visoko u Novom
Pazaru ( ul. Ramiza Koĉe)
Poslovni prostor u vlasništvu
32. KTK Visoko u Kraljevu,
Zelena Gora
Poslovni prostor u vlasništvu
33. KTK Visoko u Sjenici (ul.
Maršala Tita)
34. Poslovni prostor u Staroj
Pazovi, vlasništvo Soda so
Holding
35. Poslovni prostor u InĊiji,
vlasnistvo Krivaje Zavidovići
Neovlašteno prodato od starane
KTK
Neovlašteno prodato od starane
KTK
Neovlašteno prodato od starane
KTK
Nije u posjedu
Nije u posjedu
Dat nalog advokatu za
poništenje ugovora
O nezakonitoj prodaji
upoznato
Federalno
pravobranilaštvo
i
FMERI, istraţne radnje
u toku
O nezakonitoj prodaji
upoznato
Federalno
pravobranilaštvo
i
FMERI, istraţne radnje
u toku, dat nalog
advokatu za poništenje
ugovora
Pripremiti predmet za
prodaju
Potrebno dati nalog
advokatu
za
poduzimanje pravnih
radnji
Dat nalog advokatu da
pred nadleţnim sUdom
poduzme postupak za
utvrĊ.
praviĉne
naknade od Općine
Temerin
Dati nalog advokatu
nakon što se prikupi
dokumentacija
36. Poslovni prostor KTK u
Temerinu, ul. Maršala Tita
bb,
Nije u posjedu
37. Poslovni prostor KTK u
Zrenjaninu, ul. Cara Dušana
br. 2
Nije u posjedu
38. Poslovni prostor KTK u
Prištini, Praskine vodenice
bb
Nije u posjedu
Angaţovati advokata
za Kosovo
Nije u posjedu
Angaţovati advokata
za Kosovo
Nije u posjedu
Angaţovati advokata
za Kosovo
39. Poslovni prostor KTK
Prištini, Kupusište bb
u
40. Poslovni
prostor
Energoinvesta u Prištini,
Kosovskih brigada bb
41. Poslovni prostor Rudnika
Kreka u Novom Sadu,
Kisaĉka br. 3
42. Poslovni prostor Rudnika
Kreka u Beogradu, Borisa
Kidriĉa 64
Nije u posjedu
Preduzeće pokrenulo
postupak
Nije u posjedu
Dati nalog advokatu za
poduzimanje aktivnoti
radi vraćanja u posjed
54
43. Poslovni prostor Kragujevac,
Stanovo bb, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
44. Poslovni prostor Novi Sad,
Kisaĉka br. 6 , vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
45. Poslovni prostor Zrenjanin, I.
L. Ribara br. 1, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
46. Poslovni
prostor
Uţice,
Omladinska br. 44, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
47. Poslovni prostor Valjevo,
KaraĊorĊeva 101, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
48. Poslovni
prostor
Niš,
Radniĉkih saveta bb, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
49. Poslovni
prostor
Niš,
Obilićev venac 7, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
50. Poslovni prostor Beograd,
Hajduk Veljkov venac 10-12,
vl. FDS
51. Poslovni prostor Beograd,
Sarajevska br. 1, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
U posjedu
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
Nije u posjedu
Agencija
se
kao
umješaĉ ukljuĉila u
spor,
nastavak
postupka
Pripremiti za prodaju
po pravu preĉe kupnje
52. Stan
u
OsloboĊenja,
br. 8
vlasništvu
Hilandarska
53. Poslovni prostor Bosnalijeka,
Cara Nikolaja 61, Beograd
U posjedu
REPUBLIKA HRVATSKA
R/B
IMOVINA/POTRAŢIVANJA
U REPUBLICI
HRVATSKOJ
1.
Hotel „Đuro Salaj“ Gradac
suvlasnici rudnici
STATUS
U posjedu
2.
Vila „Bosanka“ Gradac
(Ţeljeznice FBiH)
U posjedu
3.
Odmaralište
Gradac,
„Fabrika duhana Mostar“
Nije u posjedu
Plan za 2015. godinu
Objaviti Javni poziv;
Prodaja nekretnine
Izvršiti vještaĉenje a
pripremiti za prodaju
potom
Podnijeta brisovna tuţba pred
Općinskim sudom u Makarskoj i
predloţena mjera sigurnostizabrana raspolaganja imovinom
55
5.
Potraţivanja Zrak Sarajevo
od „Đuro Đaković“ Slavonski
Brod u iznosu od
5.577.714,60 USD
Sudski spor u toku
Podnesena tuţna P -108/201115 za naplatu potraţivanja
Trgovaĉkom sudu u Osijeku,
stalna sluţba u Slavonskom
Brodu. Donesena prvostepena
presuda kojom se obija tuţba i
tuţbeni zahtjev tuţitelje. Na istu
je uloţena ţalba Visokom
trgovaĉkom sudu u Zagrebu.
6.
Potraţivanja
Famos
Sarajevo od
„Đuro Đaković“ Slavonski
Brod
u
iznosu
od
4.385.731,20 USD
Sudski spor u toku
7.
Potraţivanja
BNT Novi
Travnik od „Đuro Đaković“
Slavonski Brod u iznosu od
3.013.063,14 USD
Sudski spor u toku
8.
Poslovni prostor u Ploĉama,
Vladimira
Nazora
43,
vlasništvo
Sarajevoosiguranja
Poslovni
prostor
„Agrokomerc“
Velika
Kladuša Karlovac, Senjska
14
Poslovni
prostor
„Agrokomerc“
Velika
Kladuša Karlovac, Senjska
10-12
Nije u posjedu
Podnesena tuţna P -383/08-12
za
naplatu
potraţivanja
Trgovaĉkom sudu u Osijeku.
Donesena prvostepena presuda
kojom se obija tuţba i tuţbeni
zahtjev. Na istu je uloţena
ţalba Visokom trgovaĉkom
sudu u Zagrebu koji je donio
presudu kojom se odbija ţalba
tuţitelje i potvrĊuje presuda
Trgovaĉkog suda u Osijeku.
Uloţena revizija Vrhovnom
sudu R Hrvatske
Podnesena tuţna P-384/08-18
za
naplatu
potraţivanja
Trgovinskom sudu u Osijeku.
Donesena presuda u prvom
stepenu kojom se odbija tuţba i
tuţbeni zahtjev. Blagovremeno
uloţena ţalba protiv presude
Visokom trgovaĉkom sudu u
Zagrebu koji je donio rješenje
kojim
se
ukida
presuda
Trgovaĉkog suda u Osijeku i
predmet vraća na ponovno
suĊenje Trg. sudu u Osijeku.
Prikupiti
dokumentacionu
osnovu i pokrenuti sudski spor
za povrat nekretnine
9.
10.
U posjedu
Pripremiti predmet za prodaju
U posjedu
Pripremiti predmet za prodaju
56
11.
Poslovni
prostori
„Agrokomerc“
Velika
Kladuša
u
Splitu,
ul.
Šibenska 57 (površine 20
m2), stari naziv oko Kmana
E-445
Sudski spor u tokuizvršni postupak Ovr 3892/05
Agencija se umiješala u spor
12.
Poslovni
prostori
„Agrokomerc“
Velika
Kladuša
u
Splitu,
ul.
Varaţdinska 17 , (površina
184 m2), stari naziv oko
Kmana 77
Sudski spor u tokuizvršni postupak Ovr 3892/05
Agencija se umiješala u spor
13.
Poslovni
prostor
„Agrokomerc“
Velika
Kladuša
u
hotelu
„Kontinental“ Rijeka
Odmaralište
vlasništvo
preduzeća „Merkur“ d.d.
Mostar u Bristu
14.
Agencija se umiješala u spor
Sudski spor u toku
Nije u posjedu
Dat
nalog
advokatu
za
podnošenje tuţbe za poništenje
ugovora
protiv
Srećka
Kraljevića
Postupak uknjiţbe na Šipad E-I
u toku
15.
Luka Drvo Šibenik
Nije u posjedu
17.
Poslovni
prostor
(trgovine+skladište + salon
namještaja i bijele tehnike,
cca ukupno 354 m2),
Cetingrad, vl. Agrokomerc
d.d. Velika Kladuša
Ulaganje
po
samoup.
Sporazumu
u
poslovni
prostor, 35 m2 uz hotelski
prostor
Centra
za
rehabilitaciju,
Topusko
Cetingrad, vl. Agrokomerc
d.d. Velika Kladuša
Nije u posjedu
19.
Samostalni objekat farma
Batnoga I, vl. Agrokomerc
d.d. Velika Kladuša
Nije u posjedu
Izvršiti oslobaĊanje od stvari i
ljudi, a potom pripremiti za
prodaju
20.
Samostalni objekat farma
Batnoga II, vl. Agrokomerc
d.d. Velika Kladuša
Poslovni
prostor
–
Vrginmost, u zk knjigama
upisana Petrova Gora iz
Velike
Kladuše,
Vl.
Agrokomerc d.d. Velika
Kladuša
Nije u posjedu
Izvršiti oslobaĊanje od stvari i
ljudi, a potom pripremiti za
prodaju
Po okonĉanju sudskih sporova
od Vlade zatraţiti saglasnost za
prodaju
18.
21.
Nije u posjedu
Objekat prazan
Po okonĉanju sudskih sporova
od Vlade zatraţiti saglasnost za
prodaju
Po okonĉanju sudskih sporova
od Vlade zatraţiti saglasnost za
prodaju
57
22.
Poslovni prostor – Maljevac
vl. Agrokomerc d.d. Velika
Kladuša
Objekat prazan
23.
Poslovni prostor površine 48
m2– Katinovac
vl. Agrokomerc d.d. Velika
Kladuša
U posjedu
Pripremiti za prodaju
24.
Odmaralište Vlater Perić, vl.
Elektroprivrede
d.d.
Sarajevo
Odmaralište Lukoran, vl.
Elektroprivrede
d.d.
Sarajevo
Odmaralište Prijeko, vl.
Elektroprivrede
d.d.
Sarajevo
Odmaralište
Brist,
vl.
Elektroprivrede
d.d.
Sarajevo
Odmaralište Baška Voda, vl.
Elektroprivrede
d.d.
Sarajevo
Omaralište Biograd n/m, vl.
Elektroprivrede
d.d.
Sarajevo
Odmaralište Sutivan na
Braĉu, vl. Elektroprivrede
d.d. Sarajevo
Poslovni prostor Osijek,
Nolova br. 4, vl. FDS
U posjedu
Pripremiti za prodaju
U posjedu
Pripremiti za prodaju
U posjedu
Pripremiti za prodaju
Nije u posjedu
Preduzeće vodi spor
Nije u posjedu
Preduzeće vodi spor
Nije u posjedu
Preduzeće vodi spor
U posjedu
Pripremiti za prodaju
U posjedu
Pripremiti za prodaju po pravu
preĉe kupnje
Poslovni prostor Split, Rose
Luksemburg 1, vl. FDS
Poslovni prostor Zagreb,
Proleterskih brigada 1, vl.
FDS
Poslovni prostor Bosnalijeka
u Zagrebu
U posjedu
Pripremiti za prodaju po pravu
preĉe kupnje
Pripremiti za prodaju po pravu
preĉe kupnje
U posjedu
Pripremiti za prodaju po pravu
preĉe kupnje
Distributivni
centar
Karlovac, Banja Ilovac bb,
vlasništvo Agrokomerca
Poslovni prostor u Karlovcu,
Radićeva 40, vlasništvo
Agrokomerca
Poslovni prostor u Zagrebu,
Vladimira Brajkovića 10,
vlasništvo Agrokomerca
Poslovni prostor u Zagrebu,
Savska
41,
vlasništvo
Agrokomerca
U posjedu
Pripremiti za prodaju
U posjedu
Pripremiti za prodaju
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
U posjedu
Po okonĉanju sudskih sporova
od Vlade zatraţiti saglasnost za
prodaju
Nije u posjedu
Nastaviti spor pred sudom
Nije u posjedu
Nastaviti spor pred Visokim
trgovaĉkim sudom u Zagrebu
58
39.
40.
Poslovni prostor u Zagrebu,
Petrinjska 34, suvlasništvo
Agrokomerca
Poslovni prostor - skladište
u Zagrebu, Pavla Hatza 12,
vlasništvo Agrokomerca
Nije u posjedu
Pokrenuti
pregovore
sa
Centrom za dijabetis u Zagrebu
Nije u posjedu
Nastaviti aktivnosti na povratu
nekretnina
REPUBLIKA SLOVENIJA I MAKEDONIJA
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IMOVINA/POTRAŢIVANJA
U REPUBLICI SLOVENIJI I
MAKEDONIJI
STATUS
Potraţivanja Ginex Goraţde
od „Suvenir“ Samokov u
iznosu od 25.000,00 €
Sudski spor u toku
Stan Rudnika mrkog uglja
Banovići površine 39,10 m2,
ul. Partizanski put, Trbovlje
Posl. prostor Bosnalijeka u
Skoplju,
Bulevar
partizanskih odredi 101
Poslovni
prostor
Energoinvesta u Skoplju,
Kej 13. novembri 1
Poslovni
prostor
Agrokomerc Velika Kladuša
u Skoplju, Polet 25
Poslovni
prostor
Agrokomerc,
površine
118,47 m2, Ljubljana
Poslovni prostor Ljubljana,
Rezmanova 13, vl. FDS
U posjedu
Poslovni prostor Bosnalijeka
u
Skoplju,
Bulevar
partizanskih odredi 101
U posjedu
Nije u posjedu
Nije u posjedu
Nije u posjedu
U posjedu
U posjedu
Plan za 2015. godinu
Sudski spor pred Osnovnim
sudom u Gostivaru, PSO br.
235/07.
Prvostepeni
i
drugostepeni sudovi donijeli
odbijajuće presude na koje je
uloţena revizija koja je
odbijena, te je uloţena ţalba
Ustavnom sudu Makedonije
kao vanredni pravni lijek.
Nakon donošenja odbijajuće
presude
Ustavnog
suda
podnijeti aplikaciju Evropskim
sudu za ljudska prava
Upis prava vlasništva i
prodaja
Bosnalijek
formirao
preduzeće na imovini, utvrditi
udio pa potom prodati
Utvrditi ko je u objektu,
angaţovati
advokata
za
Makedoniju
Utvrditi ko je u objektu,
angaţovati
advokata
za
Makedoniju
Utvrditi ko je u objektu,
angaţovati
advokata
za
Sloveniju
Pripremiti za prodaju po
pravu preĉe kupnje
Pripremiti za prodaju
pravu preĉe kupnje
59
po
CRNA GORA
R/B
1.
2.
3.
IMOVINA/POTRAŢIVANJA
U CRNOJ GORI
STATUS
Plan za 2015. godinu
Poslovni prostor Sarajevoosiguranja u Baru. Ul.
Maršala Tita
Zemljište
u
vlasništvu
Krivaje-Baošići
Nije u posjedu
Podnijeti tuţbu radi vraćanja
u posjed
Nije u posjedu
GraĊevina
skladište
sa
zemljištem, Herceg Novi –
Zelenika Agrokomerc d.d.
Velika Kladuša
Nije u posjedu
Aktivirati
pokrenuti
Općinom
naknadu
Pokušati
Općinom
sudski spor i
pregovore
sa
za
praviĉnu
nagodbu
sa
Ostali poslovi iz pasivnog podbilansa
R/B
1.
2.
3.
OSTALI POSLOVI
Podnošenje
kriviĉnih
prijava
protiv
odgovornih osoba u privrednim društvima
Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o
Agenciji za privatizaciju
Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o
poĉetnom bilansu stanja preduzeća i
banaka
PLAN ZA 2015. GODINU
Nastaviti aktivnosti na identifikaciji zloupotrebe
imovine iz pasivnog podbilansa
Pokrenuti inicijativu prema FMERI s ciljem da se
upravljanje pasivnim podbilansom da u
nadleţnost Agencije za privatizaciju u Federaciji
BiH kao krovnoj instituciji
Pokrenuti inicijativu prema FMF s ciljem da se
upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i
banaka da u nadleţnost Agencije za privatizaciju
u Federaciji BiH kao krovnoj instituciji
4. PRAVNI POSLOVI
- Izrada pravilnika i drugih provedbenih akata te izmjene i dopune akata,
kao i usklaĊivanje, aţuriranje i izrada preĉišćenih tekstova pravilnika i drugih
provedbenih propisa iz oblasti privatizacije ĉije donošenje je u nadleţnosti
Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Usaglašavanje postojećih provedbenih propisa sa donesenim,
izmijenjenim i/ili dopunjenim propisima iz oblasti privatizacije, te aktivno
sudjelovanje u postupku eventualnog donošenja novih, te izmjena i/ili dopuna
postojećih zakona.
- Uĉešće u predlaganju donošenja, izmjena i/ili dopuna propisa iz oblasti
privatizacije kroz davanje prijedloga i primjedbi na zahtjev obraĊivaĉa zakona i
predlaganje odreĊenih zakonskih rješenja.
60
- Davanje pravnih tumaĉenja u primjeni podzakonskih akata koje je
donijela APF, te pravnih mišljenja i objašnjenja pojedinih odredaba propisa ĉiji su
donosioci Parlament FBiH i Vlada FBiH.
- Pruţanje struĉne pomoći kantonalnim agencijama i organizacionim
jedinicama Agencije za privatizaciju u oblasti primjene propisa.
- Ostvarivanje nadzora nad primjenom propisa iz oblasti privatizacije u
okviru vlastite nadleţnosti.
- Pruţanje struĉne pomoći za voĊenje upravnih postupaka u prvom
stepenu u okviru nadleţnosti Agencije.
- Priprema, obrada i zastupanje (po punomoći) Agencije za privatizacuju u
FBiH u sudskim i upravnim postupcima u kojima se Agencija pojavljuje kao
stranka.
- Dostavljanje informacija na zahtjev Vlade FBiH, Omdusmena i drugih
organa i institucija, kao i odgovora na poslaniĉka pitanja iz oblasti privatizacije.
- Davanje mišljenja o mogućnosti provoĊenja sudskih rješenja o
nasljeĊivanju u dijelu u kojem je za provoĊenje istih nadleţna Agencija.
- Pruţanje pravne pomoći u pogledu izrade nacrta ugovora o prodaji
drţavnog kapitala, te drugih ugovora, sporazuma i protokola koje Agencija
zakljuĉuje u obavljanju svoje djelatnosti.
- Izrada informacija-analiza o praćenju i kontroli zakonitosti u
privatizacijskom procesu u FBiH u okviru nadleţnosti Agencije.
- Izrada izvještaja o upravnim i sudskim postupcima u kojima je Agencija
stranka u postupku.
- Izvršavanje svih pravnih i operativnih poslova u pogledu pripreme, rada i
odrţavanja sjednica Upravnog i Nadzornog odbora.
- Izvršavanje svih poslova koji se odnose na radne odnose uposlenika
Agencije.
- Izvršavanje drugih pravnih poslova iz nadleţnosti Agencije.
5. PLAN KONTROLE IZVRŠENJA OBAVEZA IZ
KUPOPRODAJNIH UGOVORA
Plan kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora za 2015.godinu
saĉinjen je na temelju stanja izvršenja obaveza aktivnih ugovora iz portfelja
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, te ĉlana 6. i 7. Pravilnika o obavljanju
kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u
Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“, br. 52/09 i 5/11), prikazan je u tabeli
1.
61
Tabela 1. Plan kontrole
R.br.
Predmet kontrole
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Imovina preduzeća
UNIS-MIS d.o.o. Sarajevo (Ugovor o kupoprodaji
udjela u preduzeću „Volkswagen Sarajevo“d.d.
Sarajevo, br.04-02-4703/2001 od 17.10.2001.
godine)
„KTK Visoko“ d.d. (Ugovor br. 05-19-4486/04 od
14.10.2004.godine)
„KTK Visoko“ d.d. (Ugovor br. 05-19-734-13/09 od
12.6.2009. godine)
Ţeljezara „Zenica“d.o.o. (Ugovor br. 03-19-31911/13 od 26.4.2013. godine)
UNIS-MIS d.o.o. Sarajevo ( Ugovor o kupoprodaji
100% udjela preduzeća UNIS-Tvornica valjĉanih
leţajeva UTL d.o.o. Vogošća, i oprema)
„KTK Visoko“d.d. Visoko (Ugovor o kupoprodaji br.
03-19-1107-9/13 od 12.11.2013. godine)
Termini za neposrednu
kontrolu
3
Prema odlukama i
zakljuĉcima Vlade
Federacije BiH
april / oktobar
januar / juli
januar / juli
juni / decembar
mart / oktobar
Ţeljezara „Zenica“ d.o.o. (Ugovor br.03-19-477juni / decembar
8/14 od 23.06.2014. godine)
8.
Ţeljezara „Zenica“ d.o.o. (Ugovor br. 03-19-487juni / decembar
7/14 od 23.06.2014. godine)
9.
„KTK Visoko“ d.d. (Ugovor br. 03-19-278-10/14 od
april / novembar
16.06.2014. godine)
„KTK Visoko“ d.d. Visoko (ugovor br. 03-19-277januar / novembar
10. 16/14 od 16.06.2014. godine i Aneks od
31.10.2014. godine)
Napomena:Ukoliko se zakljuĉe novi ugovori u toku 2015. godine, isti će biti predmetom
kontrole shodno dospjelim obavezama iz ugovora.
7.
Pored planiranih kontrola, s obzirom na potpisani Sporazum o raskidu
Ugovora o kupoprodaji dionica preduzeća Konfekcija Borac d.d. Travnik, OPU IP: 8 / 2012 od 23.05.2012. godine, nastavit će se saradnja s Registrom
vrijednosnih papira u Federaciji BiH na prijenosu vrijednosnih papira, s
prenositelja - Ortaĉke skupine: radnici i menadţment Konfekcija Borac d.d.
Travnik, na stjecatelja - Vladu Federacije BiH.
U 2015. će se nastaviti saradnja s kantonalnim agencijama za
privatizaciju, posebno na izradi Informacije o stanju izvršenja ugovorenih
obaveza.
Posebna zadaća bit će arhiviranje i skeniranje graĊe iz domena kontrole
izvršenja ugovornih obaveza.
Isto tako, u skladu sa odlukama Vlade Federacije BiH, vezano za ugovore
s posebnim statusom - dokapitalizaciju preduzeća Energopetrol d.d. Sarajevo, i
ArcelorMittal d.o.o. Zenica, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH uĉestvovat
će u utvrĊivanju daljeg statusa ovih ugovora.
62
6. POSLOVI INFORMATIKE
U toku 2015. godine aktivnosti će biti usmjerene na:
- odrţavanje hardvera i softvera,
- administriranje bazama podataka,
- instalaciju aplikativnih modula,
- podršku operaterima koji rade na šalterima za obradu privatizacijskih
transakcija u poštama,
- obrade i uĉitavanja (priprema i obrada Z1 obrazaca, priprema podataka
dospjelih iz FMUP-a, FZ PIO/MIO, FMO,
- obrada rješenja o nasljeĊivanju kao i dostavljenje Federalnom ministarstvu
finansija podataka o staroj deviznoj štednji koja je bila predmet ostavine,
- odrţavanje lokalne raĉunarske mreţe u APF-u i podrška korisnicima,
- evidencija raĉunarske opreme,
- odrţavanje web stranice apf.gov.ba, i
- redovni update sistemskog i antivirusnog softvera.
7. POSLOVI INFORMIRANJA
Aktivnosti će biti usmjerene na osiguranje koordinacije i razmjene informacija
izmeĊu predstavnika Agencije i javnosti s ciljem osiguranja transparentnosti rada
Agencije.
U toku 2015. godine potrebno je:
-Izraditi Komunikacijski i Akcioni plan Agencije za privatizaciju u FBIH za 2015.
godina.
-Pripremati saopćenja, obavijesti, kao i druge oglase i informacija za javnost, te
po potrebi promotivne materijale.
-Aţurirati Zbirku zakonskih i podzakonskih propisa iz privatizacije.
-Kontinuirano pratiti tekstove i informacije na temu privatizacije i aktivnosti
Agencije (press clipping) u dostupnim sredstvima informiranja, pripremati i
analizirati zbirne mjeseĉne izvještaje.
-Nastaviti s ureĊivanjem internog biltena, te predlagati druge oblike razmjene
informacija unutar APF-a s ciljem unapreĊenja internog informiranja.
-Aktualizirati podatke i informacije na web stranici APF-a, predlagati promjene
sadrţaja i unos novih podataka.
-Pripremati i organizirati sastanke, seminare, okrugle stolove i tematske
konferencije u organizaciji APF-a.
-Planirati edukaciju zaposlenika po specifiĉnim temama odnosa s javnošću koje
bi se realizirale najmanje jednom u toku godine, te dodatno struĉno usavršavanje
putem uĉešća na kongresima, seminarima, savjetovanjima, kursevima i sl.
-Razvijati saradnju s kantonalnim agencijama za privatizaciju, te domaćim i
inostranim institucijama i organizacijama koje su zainteresirane za proces
privatizacije, kao i razmjenu informacija i promotivnih materijala.
-Raditi na poboljšanju provedbe prava na pristup informacijama i rješavanja
pojedinaĉnih zahtjeva po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.
63
8. ZAJEDNIĈKI POSLOVI
U 2015. godini aktivnosti će biti usmjerene na:
- Praćenje primjene zakona, podzakonskih akata i drugih propisa i općih akata
koji se odnose na finansijsko, raĉunovodstveno, kancelarijsko i arhivsko
poslovanje Agencije.
- VoĊenje finansijsko-raĉunovodstvenih poslova i u tom pogledu:
izrada finansijskih planova i izvještaja;
prikupljanje, sastavljanje, obrada evidencija i kontrola
knjigovodstvenih isprava;
voĊenje poslovnih knjiga;
popis imovine i obaveza;
- VoĊenje struĉno-administrativnih, tehniĉkih i drugih pomoćnih poslova iz
nadleţnosti Agencije.
Broj: 02-19-1019-9/14
Sarajevo, 22.12.2014. godine
DIREKTOR
Šuhret Fazlić
64
Download

ovdje - Agencija za privatizaciju FBiH