GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
2013
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Sadržaj
UPRAVA I NADZORNI ODBOR BANKE
3
ORGANIZACIONA STRUKTURA
4
O BANCI
5
POSLOVANJE BANKE U 2013.
5
KREDITNI PORTFOLIO
7
DEPOZITI
9
UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET
10
POSLOVI SA INOSTRANSTVOM
10
KARTIČNO POSLOVANJE
11
TEKUĆI RAČUN
11
ELEKTRONSKO BANKARSTVO
11
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
12
INVESTICIONO BANKARSTVO
12
SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA (IFAD)
13
DIONIČKI KAPITAL
15
RAZVOJNI PRAVCI BANKE
15
POSLOVNA MREŽA
16
KORESPODENTNE BANKE
17
Finansijski izvještaji
2
18-62
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Uprava i nadzorni odbor Banke
Amir Rizvanović
Direktor/Presjedavajući Uprave
Edis Kusturica
Izvršni direktor
Belma Mulaosmanović
Izvršni direktor
Naila Hadžić
Izvršni direktor
NADZORNI ODBOR BANKE
Mujo Ahmetspahić - predsjednik
Jonas Hasselrot - član
Amra Cogo - član
Emir Bektešević - član
Razim Čolić - član
Goran Papić - član
3
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Organizaciona struktura
SKUPŠTINA BANKE
INTERNA REVIZIJA
NADZORNI ODBOR
ODBOR ZA REVIZIJU
KUPIT
DIREKTOR/
PRESJEDAVAJUĆI
UPRAVE
SEKRETAR BANKE
SEKTOR ZA
UPRAVLJANJE
RIZICIMA
Izvršni direktor
Izvršni direktor
Izvršni direktor
Sektor platnog prometa
Sektor pravnih poslova i
sekretarijat
Sektor kredita i finansiranja
Sektor upravljanja
sredstvima
Sekor za investiciono
bankarstvo
Sektor poslova sa
stanovništvom
Sektor računovodstva
Nadzor mreže
poslovnica
IT sektor
4
VODITELJ ZA
SIGURNOST
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
O Banci
Poslovanje Banke u 2013. godini
O BANCI
Vakufska banka dd Sarajevo osnovana je 1992. godine i u proteklim godinama bilježila je kontinuiran rast. Za to vrijeme je
stekla ugled uspješne i profesionalne komercijalne banke.
Uz jaku finansijsku strukturu, široku mrežu filijala i ostalih organizacionih jedinica, razgranatu mrežu korespondentnih banaka
u svijetu, izgrađen profesionalni i predan odnos prema klijentima, te široku bazu klijenata, pouzdan je i stabilan partner svim
privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, fizičkim licima, kao i potencijalnim investitorima.
Vakufska banka dd Sarajevo je licencirana za obavljanje svih bankarskih aktivnosti u skladu sa Zakonom.
Banka raspolaže stručnim i kvalifikovanim osobljem, obučenim za profesionalno obavljanje banakarskih poslova i aktivnosti.
U stalnom radnom odnosu zaposleno je 227 radnika. Svojim uposlenicima Banka omogućava kontinuiranu edukaciju i
usmjerava ih uvijek ka prihvaćanju novih i modernih bankarskih koncepata.
POSLOVANJE BANKE U 2013. GODINI
Kada je u pitanju ekonomski oporavak i razvoj zemlje, prognoze se nisu ostvarile a makroekonomske projekcije ne daju
prostor za optimizam ni u narednom periodu. Posljedica je pogoršanje kreditne sposobnosti privrednih subjekata odnosno
rast učešća nekvalitetne aktive u ukupnim kreditima Banke.
Uticaj negativnih kretanja u segmentu nekvalitetne aktive na poslovanje Banke je jako izražen, tako da Banka posluje sa
gubitkom i bilježi kontinuirano smanjenje neto kapitala, što za posljedicu ima kontinuirano smanjenje stope adekvatnosti
kapitala (na dan 31.12.2013 godine stopa adekvatnosti kapitala iznosi 12,5%).
Živimo u vrijeme krize, budžeti na svim nivoima su u deficitu, država se konstantno dodatno zadužuje, nema novih
investicija, ne postoji politički dogovor za napredak i izlazak iz krize, desetine hiljada računa privrednih subjekata je blokirano,
svakodnevno se gasi nekoliko malih ili većih firmi, sudovi ne rade svoj posao…, te je razumno očekivati da se takvo poslovno
okruženje odrazi i na poslovanje Banke. Jedini način da Banka zaštiti depozite i svoj kapital je uzimanje adekvatnih
instrumenata obezbjeđenja od korisnika kredita i zadržavanje likvidnosti na visokom nivou.
PrihoDI
Ukupni prihodi Banke u 2013. godini iznose 18.010/h KM.
Najveći dio predstavljaju prihodi od kamata, 13. 185/h KM.
27%
Prihodi od kamata
13.185/h
(73 %)
Operativni prihodi
4.825/h
(27 %)
18.010/h
(100%)
UKUPNI PRIHODI
73%
5
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Poslovanje Banke u 2013. godini
Prihodi od kamata
Od ukupnih prihoda od kamata, 9.502 /h KM se odnosi na privredu, 2.731/h KM
na stanovništvo, 99/h KM na plasmane drugim bankama, 27/h KM su plasmani
kod Centralne banke BiH, a 826/h ostali prihodi od kamata.
Privreda
9.502/h
(72 %)
2.731/h
(21 %)
Plasmani drugim bankama
99/h
(1 %)
Plasman kod CBBIH
27/h
(0 %)
826/h
(6 %)
13.185/h
(100%)
Stanovništvo
Ostali prihodi od kamata
UKUPNI PRIHODI OD KAMATA
1%
6%
21%
72%
Operativni prihodi
Od operativnih prihoda, 76/h KM se odnosi na naknade po kreditima, 650/h
KM na naknade po izdatim garancijama, 3.211/h KM na izvršene usluge, 575/h
KM na poslovanje sa devizama i 313/h KM na ostale prihode.
Naknade po kreditima
76/h
(2 %)
Naknade po izdatim garancijama
650/h
(13 %)
Izvršene usluge
3.211/h
(67 %)
Prihodi od poslovanja sa devizama
575/h
(12 %)
Ostali prihodi
313/h
(6 %)
4.825/h
(100%)
OPERATIVNI PRIHODI UKUPNO
6% 2%
13%
12%
67%
Rashodi
U ukupnim rashodima od 23.248/h KM koji su ostvareni u 2013. godini, najveći
udio od 9.928/h KM se odnosi na operativne rashode, 7.381/h KM odnosi se na
poslovne rashode, a 5.939/h KM na pasivne kamate.
Operativni rashodi
9.928/h
(43 %)
Poslovni rashodi
7.381/h
(32 %)
Pasivne kamate
5.939/h
(25 %)
UKUPNI RASHODI
23.248/h
(100%)
25%
43%
32%
6
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Kreditni portfolio
Vakufska banka dd Sarajevo nudi fizičkim, pravnim licima i udruženjima, raznovrsne finansijske proizvode i usluge. Na
području kreditnog poslovanja osnovna aktivnost se grupiše na kratkoročne i dugoročne kredite. Poslovanje Vakufske
banke dd Sarajevo se odvija u okviru Direkcije banke u Sarajevu i mreže dobro raspoređenih filijala, ekspozitura i poslovnih
jedinica u Federaciji BiH. Putem Sektora kredita i finansiranja i Sektora poslova sa stanovništvom, na brz i profesionalan način
rješavaju se kreditni zahtjevi i pruža finansijska podrška klijentima Banke. Kreditni proizvodi su prilagođeni potrebama tržišta.
Na direktan i ljudski neposredan način bankarski službenici kontaktiraju i pripremaju usluge Banke koje su prilagođene
specifičnostima svakog klijenta, te postižu krajni dogovor, čiji je cilj rješenje za razvoj i poslovni uspjeh svakog od njih.
Krediti
Ukupan kreditni portfolio iznosi 191,0 mio KM i u odnosu na isti dan prethodne
godine povećan je za 9,8 miliona KM. U strukturi kreditnog portfelja, krediti
odobreni fizičkim licima iznose 34,5 miliona KM i učestvuju sa 18,00 %, a krediti
odobreni privredi iznose 156,5 miliona KM i učestvuju sa 82,00%.
Pravna lica
156,5 mio
(82 %)
Fizička lica
34,5 mio
(18 %)
191,0 mio
(100%)
UKUPNI KREDITI
18%
82%
Krediti PRAVNIM licima
18%
Kratkoročni krediti
28,6 mio
(18 %)
Dugoročni krediti
127,9 mio
(82 %)
156,5 mio
(100%)
UKUPNI KREDITI PRAVNIM LICIMA
82%
Krediti FIZIČKIM licima
15%
Kratkoročni krediti
5,0 mio
(15 %)
Dugoročni krediti
29,5 mio
(85 %)
34,5 mio
(100%)
UKUPNI KREDITI FIZIČKIM LICIMA
85%
7
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Kreditni portfolio
KREDITI ZA OBRTNIČKU DJELATNOST
Vakufska Banka dd Sarajevo je u 2008. godini uvela liniju Mikrokreditiranje, kao rezultat potrebe mikro preduzeća i
samostalnih poduzetnika i njihove specifičnosti u poslovanju, te kreirala nove proizvode kako bi odgovorila zahtjevima
klijenata.
Za razliku od 2008. godine, kada je kroz liniju Mikrokreditiranja Banka nudila dva proizvoda, danas je u ponudi šest različitih
proizvoda, gdje najznačajnije mjesto zauzimaju kratkoročni revolving krediti za obrtna sredstva i dugoročni krediti za obrtna
sredstva – mikrokrediti.
MIKROKREDITI
28%
Kratkoročni krediti
Dugoročni krediti
UKUPNI MIKROKREDITI
98,3/h
(28 %)
250,9/h
(72 %)
349,2/h
(100%)
72%
GARANCIJE
Jedan u nizu proizvoda Vakufske banke dd Sarajevo su i garancije.
U 2013. godine izdate su 1030 garancije u ukupnom iznosu od KM 25.299/h
Na dan 31.12.2013. godine broj aktivnih garancija je 643 sa stanjem KM 25.415/h
Iznos, broj i vrsta aktivnih garancija na dan 31.12.2013. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:
Vrsta garancije
Broj partija
Stanje u KM
68
7.491/h
345
8.846/h
Carinska
49
6.217/h
Avansna
22
1.686/h
Tenderska
159
1.175/h
UKUPNO
643
25.415/h
Platežna
Činidbena
U nastvaku je prikazana struktura garancija na dan 31.12.2013. godine.
5%
STRUKTURA GARANCIJA NA DAN 31.12.2013. godine
Avansna
7%
Carinska
25%
Činidbena
34%
Platežna
29%
Tenderska
8
5%
7%
29%
25%
34%
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Depoziti
DEPOZITI
Depoziti pravnih lica iznose 124.222/h KM, a fizičkih lica 104.905/h KM.
Depoziti pravnih lica
124.222/h
(54 %)
Depoziti fizičkih lica
104.905/h
(46 %)
229.127/h
(100%)
UKUPNA STRUKTURA DEPOZITA
46%
54%
ROČNA STRUKTURA DEPOZITA
U ročnoj strukturi ukupnih depozita, koji iznose 229.127/h KM, depoziti po
viđenju su imali udio od 75.567/h KM, oročeni kratkoročni depoziti 7.045/h KM i
oročeni dugoročni depoziti 146.515/h KM.
Depoziti po viđenju
Oročeni kratkoročni depoziti
Oročeni dugoročni depoziti
UKUPNI DEPOZITI
75.567/h
(33 %)
7.045/h
(3 %)
146.515/h
(64 %)
229.127/h
(100%)
33%
64%
3%
Depoziti pravnih lica - Ročna struktura
U ročnoj strukturi depozita pravnih lica, depoziti po viđenju su imali udio od
46.016/h KM, oročeni kratkoročni depoziti 6.037/h KM i oročeni dugoročni
depoziti 72.169/h KM.
Depoziti po viđenju
46.016/h
(37 %)
Oročeni kratkoročni depoziti
6.037/h
(5 %)
Oročeni dugoročni depoziti
72.169/h
(58 %)
124.222/h
(100%)
ROČNA STRUKTURA DEPOZITA PraVNA LICA
37%
58%
5%
DEPOZITI FIZIČKIH LICA - ROČNA STRUKTURA
U ročnoj strukturi depozita fizičkih lica, depoziti po viđenju su imali udio od
29.551/h KM, oročeni kratkoročni depoziti 1.008/h KM i oročeni dugoročni
depoziti 74.346/h KM.
28%
Depoziti po viđenju
Oročeni kratkoročni depoziti
Oročeni dugoročni depoziti
ROČNA STRUKTURA DEPOZITA FizIČKA LICA
29.551/h
(28 %)
1.008/h
(1 %)
74.346/h
(71 %)
104.905/h
(100%)
71%
1%
9
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Unutrašnji platni promet
Poslovi sa inostranstvom
UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET
Na dan 31.12.2013. godine, aktivno je 4056 transakcijskih računa pravnih lica, od kojih je 689 blokiran. Tokom 2013. godine
otvoreno je novih 535 transakcijskih računa, a ugašeno je 226 računa.
Tokom 2013. godine izvršeno je 1.726.725 platnih transakcija platnog prometa u zemlji, u ukupnom iznosu od 1.912.265 /h KM,
od toga je 442.002 transakcija niskog rizika, među klijentima Vakufske banke, u ukupnom iznosu od 998.975 /h KM.
Po poslovima unutrašnjeg platnog prometa ostvarena je provizija u iznosu od 1.3 miliona KM što je povećanje u odnosu na
prethodnu godinu za 10,28%.
Međubankarske transakcije
913.290/h
(48 %)
Transakcije unutar banke
998.975/h
(52 %)
1.912.265/h
(100%)
UKUPNO TRANSAKCIJE
52%
48%
Banka izvršava platne transakcije putem žiro kliringa i RTGS-a. Izvodi o promjenama klijentima se dostavljaju dnevno,
narednog radnog dana, nakon izvršenih, odnosno primljenih naloga.
POSLOVI SA INOSTRANSTVOM
Vakufska banka dd Sarajevo putem široke mreže korespondenata, uspješno obavlja poslove sa inostranstvom.
Prvoklasni korespondenti omogućavaju brze i kvalitetne transfere novca i zajedničke nastupe Banke i njenih klijenata u
inostranstvu.
Tokom 2013. godine, preko računa Vakufske banke dd Sarajevo, izvršeno je 30.082 transakcija platnog prometa sa
inostran- stvom, od toga 20.619 prilivi na račun, 9.463 odlivi sa računa, u ukupnom iznosu od 263 miliona KM (od toga 159
miliona KM prilivi i 104 miliona KM odlivi).
Po poslovima platnog prometa sa inostranstvom ostvarena je provizija u iznosu od 829 hiljada KM.
10
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Kartično poslovanje
Tekući račun
Elektronsko bankarstvo
KARTIČNO POSLOVANJE
Banka je svojim klijentima omogućila korištenje međunarodne kreditne, debitne i business VISA kartice. Time je upotpunjena
paleta proizvoda i unaprijeđeno zadovoljstvo naših kijenata.
Ukupan broj izdatih kartica na kraju 2013. godine iznosi 10.962.
•
•
•
VISA debitne kartice 10385 kom
VISA kreditne kartice 452 kom
VISA bisnis kartice 125 kom
Ukupan prihod po osnovu naknada za kartično poslovanje u 2013. godini ostvaren je u u iznosu od KM 243/h. Da
bi se što više približila klijentima i omogućila im brži i lakši pristup sredstvima, u svim svojim filijalama Banka je instalirala
ukupno 25 ATM terminala.
Dodatno, Banka ima instalirano 26 POS terminala na šalterima banke
TEKUĆI RAČUN
Kao i u prethodnim godinama i u ovoj godini zabilježen je značajan trend rasta broja korisnika tekućeg računa. Broj aktivnih
tekućih računa – klijenata koji primaju platu i druga primanja u 2013. godine iznosi 19.847.
Ukupan broj novootvorenih aktivnih tekućih računa u 2013godini klijenti koji primaju plaću i druga primanja 2686
Klijentima koji preko Banke primaju platu ili imaju redovni mjesečni priliv, omogućeno je korištenje revolving kredita po
tekućem računu (LIMIT).
Banka svojim klijentima omogućava usluge plaćanja režijskih troškova putem trajnog naloga, čime klijenti vrijeme provedeno
u Banci mogu iskoristiti za završavanje drugih obaveza.
ELEKTRONSKO BANKARSTVO
Elektronsko bankarstvo Vakufske banke DD Sarajevo je proizvod banke koji našim klijentima omogućava da bankarske
usluge obavljaju sa radnog mjesta ili od kuće. Usluga je dostupna 24 sata dnevno tokom cijele godine..
Za sigurnost transakcija koje se vrše putem elektronskog bankarstva koriste se najsavremenije i najsigurnije metode zaštite
podataka.
Svi argumenti i razlozi za uvođenje ove usluge su se pokazali tačnim i opravdanim:
•
•
•
•
brz i efikasan pristup sredstvima i obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa bez fizičkog dolaska u banku,
niži troškovi usluge;
brz uvid u stanje na računima;
dostupnost usluge
Važno je spomenuti da su dosadašnji korisnici ove usluge izrazili zadovoljstvo kvalitetom ponuđenih usluga i software-a.
Usluge elektronskog bankarstva koristi 333 klijenata.
11
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Informacione tehnologije
Investiciono bankarstvo
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vakufska banka dd Sarajevo koristi centralizovani integralni informacioni sistem ASSEBA BI kompanije ASSECO SEE koja je
specijalizovana za bankarska softverska rješenja.
Postojećim sistemom uz stalne nadogradnje, banka obezbjeđuje brzu, sigurnu i pouzdanu obradu podataka, zatim kvalitetno i funkcionalno izvještavanje.
Održavanje informacionog sistema je ugovoreno sa isporučiocem softvera ASSECO SEE, uz čiju pomoć vrši unapređenje i
prilagođenje sistema u skladu sa poslovnim potrebama.
U 2013. godini Banka je implementirala modul kolaterala. Ovim modulom, Banka je unaprijedila funkciju upravljaja
kolateralima i obogatila evidencije sa dodatnim podacima. Pored glavne bankarske aplikacije, Banka koristi i elektronsko
bankarstvo od kompanije E-lab Sarajevo, kao i nekoliko manjih pomoćnih aplikacija.
Komunikacione linije direkcije sa poslovnim jedinicama su Frame relay iznajmljene linije, dok su ISND linije u službi
sekundarnih veza.
U svrhu obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja, Banka je obezbijedila redundanto resurse za sve ključne funkcije sistema na
rezervnoj lokaciji u Mostaru.
INVESTICIONO BANKARSTVO
Sektor investicionog bankarstava obavlja poslove depozitara investicijskih fondova i poslove depozitara u emisiji i prometu
vrijednosnih papira.
Dozvolu za obavljanje poslova depozitara investicijskog fonda Banka posjeduje od 2001. godine, a Rješenjem br.
05/2-19428/5 od 25.08.2005. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je obnovila tu dozvolu, te svake naredne
godine produžava pomenutu dozvolu.
Komisija za vrijednosne papire Rješenjem br. 04/3-19-656/05 od 24.11.2005. godine izdala je dozvolu Banci za obavljanje
poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnim papirima koju Banka svake godine uz ispunjenje Zakonom propisanih
uvjeta permanentno obnavlja.
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH Rješenjem br. 04/1-19-150/10 od 27.05.2010. godine izdala je dozvolu Banci
za obavljanje skrbničkih poslova. Poslove skrbništva Banka obavlja za sva fizička i pravna lica u skladu sa Ugovorom kojim se
detaljno definišu poslovi koje banka Skrbnik obavlja za klijenta.
Vakufska banka dd Sarajevo je depozitar zatvorenim i otvorenim Investicijskim fondovima. Na dan 31.12.2013. godine stanje
depozita na ovim fondovima bilo je 216 hiljada KM. Oročeni depoziti fondova i DUF-a na računu kod Vakufske banke iznose
400 hiljada KM. Ukupni prihodi ostvareni po poslovima depozitara fondova iznose 43,2 hiljade KM. Vakufska banka obavlja
poslove depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira.
Važno je istaći da se poslovi obavljaju na stručan i kvalitetan način uz izraženo zadovoljstvo klijenata i regulatora tržišta
kapitala, što stvara osnovu za dalje unaprijeđenje ovih poslova u kadrovskom, stručnom i kvantitativnom smislu.
U okviru skrbničkih poslova banka je posredovala pri kupoprodaji vrijednosnih papira za fondove kojima je ujedno i depozitar
i ostvarila prihod od 3,1hiljade KM
12
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Saradnja sa drugim institucijama (IFAD)
SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA (IFAD)
Vakufska banka dd Sarajevo je u prethodnom periodu izabrana za implementirajućeg servis provajdera po prijavi na
Javni poziv FMPViŠ po sredstvima za koja je Bosna i Hercegovina zaključila kreditni Sporazum sa Međunarodnim fondom za
poljo- privredni razvoj (IFAD) i OPEC fondom za međunarodni razvoj (OFID) u svrhu implementacije Projekta poboljšanja
životnih uvjeta na selu (Rural Livelihoods Development Project ; RLDP - IFAD Lo 772-BA; OFID Lo 1322-P).
Ugovor između Banke i Federalnog Ministarstva finansija je potpisan u 2013. godini prema kojem su Banci odobrena
sredstva supsidijarnog finansiranja na period od 60 mjeseci, uključujući grace period od 24 mjeseca.
Na svaki iskorišteni, neotplaćeni iznos supsidijarnog finansiranja počevši od prvog dana puštanja sredstava Banci, se
obračunava kamata po kamatnoj stopi od 2% fiksno na godišnjem nivou.
Po naprijed navedenom ugovoru ugovoreno je
odobrenog iznosa kredita.
učešće Banke
sa dijelom vlastitih sredstava u visini od 20% svakog
Kreditna sredstva imaju karakter revolving sredstava .
Sredstva projekta su namijenjena za finansiranje sljedećih aktivnosti:
a) podrška izgradnji i jačanju kapaciteta udruženja/udruga poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga,
b) podrška agrobiznisu (malim i srednjim poduzećima), c) izgradnja i obnova ruralne infrastrukture za povezivanje sa tržištem, te
d) kreditiranje farmera i malih i srednjih poduzeća (MiSP) u ruralnim područjima.
Projektno područje:
Projektno područje na kojemu će Banka odobravati kredite krajnjim korisnicima pokriva područje petnaest (15) općina u tri
(3) kantona u Federaciji BiH kako slijedi:
Kanton 4 (Zeničko-dobojski): Olovo, Žepče, Zavidovići i Maglaj;
Kanton 6 (Srednjobosnski): Fojnica, Kreševo, Kiseljak, Busovača, Novi Travnik, Vitez i Travnik; te
Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski): Mostar, Jablanica, Prozor-Rama i Konjic.
Namjena i uslovi kreditiranja:
•
•
fizička lica (poljoprivredni proizvođači – farmeri):
•
za nabavku stoke, hrane za stoku, sadnica drvenastog i jagodičastog voća, plastenika i staklenika, poljoprivredne
mehanizacije i drugo;
•
za adaptaciju i izgradnju štalskih objekata, silosa i priručnih objekata za odlaganje hrane za stoku;
•
za kupovinu zemljišta, te za iznajmljivanje i kultivaciju zemljišta; te
•
za ostale potrebe gazdinstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
pravna lica (mala i srednja poduzeća, udruženja poljoprivrednika i zadruge):
•
za stalna sredstva (zemljište, zgrade, mašine, oprema, transportna sredstva, mehanizacija i sl.)
•
obrtna sredstva repro materijali, pomoćni materijali, sitan alat i inventar, kao i za ostale potrebe.
13
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Saradnja sa drugim institucijama (IFAD)
Uslovi kreditiranja
a) Uslovi kreditiranja individualnih poljoprivrednih proizvođača:
•
•
•
•
•
•
Visina kredita do 30.000,00 KM;
Period otplate do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci;
Kamata od 7,65% do 8,00% p.a.;
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00 %;
Minimalno 20 % vlastitog učešća Banke u svakom kreditu;
Kolateral: prema propozicijama banke.
b) Uslovi kreditiranja malih i srednjih poduzeća:
• Visina kredita do 200.000,00 KM (izuzetno i do 400.000,00 KM za finansiranje izgradnje i opremanja prerađivačkih
kapaciteta);
• Period otplate do 84 mjeseca, uključujući grace period do 24 mjeseca;
• Kamata od 7,65% do 8,00% p.a.;
• Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00 %;
• Minimalno 20% vlastitog učešća Banke u svakom kreditu;
• Kolateral: prema propozicijama banke.
Kriteriji za odabir farmera:
Farmeri koji podnose aplikaciju za finansiranje treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
•
•
•
•
•
da raspolažu sa dovoljnom površinom zemljišta (minimalno 2 ha), ili da imaju ugovor o
zakupu zemljišta na najmanje 5 godina, kao i smještajne kapacitete;
da imaju iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji
da su članovi udruženja proizvođača registriranog na Projektnom području;
da nisu dužnici po ranijim kreditima IFAD-a.
14
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Dionički kapital
Razvojni pravci Banke
DIONIČKI KAPITAL
Dionički kapital iznosi 44.0 miliona KM, i sastoji se od 436.104 običnih dionica i 4.000 prioritetnih dionica, svaka nominalne
vrijednosti 100,00 KM.
Kapital Vakufske banke je u privatnom vlasništvu 97,4%, od čega je 51,4% kapitala je u vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih
lica, a 46,0% kapitala je ino kapital. Ostatak kapitala (2,6%) predstavlja državni kapital.
Skupštinu dioničara čini 270 dioničara, a preko 5% dionica sa pravom glasa imaju BFSE Holding BV Amsterdam (28,3%),
Fabrika duhana Sarajevo (19,7%), Mahmal Investment Company (12,7%) i HIFA Oil doo Tešanj ( 6,1%).
Neto kapital iznosi 23,6 miliona KM i uključuje iznos od 1.4 miliona KM dopunskog kapitala koji je odobren u svrhu kreditiranja
i finansiranja razvoja poljoprivrede i poboljšanja zapošljavanja na području HNK.
Stopa adekvatnosti kapitala na dan 31.12.2013. godine iznosi 12,5% .
RAZVOJNI PRAVCI BANKE
Dugoročni cilj i misija naše Banke je izgradnja stabilne banke sa širokom mrežom poslovnica, kvalitetnim portfeljom
klijenata, obučenim zaposlenicima i rastućom tržišnom vrijednošću dionica i ni u kom slučaju Banka se ne smije izlagati
dodatnim rizicima radi ostvarenja visokih profita.
Tokom 2013. godine, kao prioritetni zadatak u aktuelnim stresnim uslovima, aktivnosti su bile usmjerene na očuvanje
stabilnosti Banke i sigurnost depozita naših klijenata, što je preduslov za dalji napredak i razvoj.
Zbog potrebe potpunoj posvećenosti kvalitetnom i opreznom poslovanju, te odbrani od uticaja krize koja je i dalje najveća
opasnost i za banke i za realni sektor privrede, Nadzorni odbor je obavezao stručne službe Banke da preduzmu sve dostupne
aktivnosti na smanjenju nekvalitetne aktive i povećanja prihoda u narednom periodu.
U tom smislu, Uprava banke će djelovati u slijedećim pravcima:
• Voditi aktivnosti na dokapitalizaciji Banke, zajedno sa Nadzornim odborom.
• Uvesti novu organizaciju funkcije upravljanja rizicima.
• Stručne službe će preduzeti sve dostupne mjere za naplatu nekvalitetnih kredita prinudnim putem.
• Preduzeti aktivnosti u cilju povečanja kreditnog porfelja odobravanjem malih kredita privredi i fizičkim licima. Poseban
problem za aktivnosti na povećanju kreditnog portfelja predstavlja konkurencija koja vrši pritisak na dobre klijente Banke
ponudom za jeftinije kredite.
U narednom periodu Banka će, kao i do sada nastaviti kontinuirano da unaprijeđuje svoje odnose s klijentima, prateći
trendove tržišta i uvodeći nove bankarske proizvode i usluge.
Banka ni u narednoj godini neće zanemariti svoju ulogu društveno odgovorne kompanije. Naprotiv, nastavićemo sa ovim
aktivnostima i pružiti podršku brojnim udruženjima, manifestacijama i ljudima u potrebi.
15
GodiŠnji izvjeŠtaj
izvjeŠtaj 2013.
2013.
GodiŠnji
Poslovna mreža
FILIJALA SARAJEVO
M. Tita 13
Tel: ++387 33 280 119
Šalter TITOVA
M. Tita 13
Tel:
++387 33 280 101
Ekspozitura FERHADIJA
Ferhadija 4
Tel:
++387 33 200 598
Ekspozitura CENTAR 1
B. Đurđeva 8
Tel:
++387 33 666 899
Ekspozitura ILIJAŠ
Ul. 126 brigade 58
Tel:
++387 33 429 080
Šalter ILIJAŠ-CENTAR
Ul. 126 brigade bb
Tel:
++387 33 429 141
Ekspozitura ILIDŽA
Dr. Mustafe Pintola 27
Tel:
++387 33 764 160
Šalter RAKOVICA
Rakovička cesta bb
Tel:
++387 33 428 041
Ekspozitura HRASNO
Trg Heroja 17
Tel:
++387 33 716 995
Ekspozitura BREZA
Bosanska bb
Tel:
++387 32 789 440
Poslovnica VISOKO
M. Skopljaka 17
Tel:
++387 32 732 700
FILIJALA MO MOSTAR
Musala 4
Tel: ++387 36 502 200
Šalter STARI MOST
Mala Tepa 28
Tel:
++387 36 555 571
Šalter POTOCI
Potoci bb
Tel:
++387 36 556 871
Poslovnica JABLANICA
Željeznička bb
Tel:
++387 36 750 381
Poslovnica KONJIC
Šehidska 2
Tel:
++387 36 735 010
Šalter PARTIZANOVO KONJIC
M. Tita bb
Tel:
++387 36 735
FILIJALA TEŠANJ
Osmana Pobrića bb
Tel:
++387 32 656 421
Ekspozitura JELAH
Husein Kapetana Gradaščevića bb
Tel:
++387 32 665 820
FILIJALA GRAČANICA
Alije Izetbegovića 30
Tel:
++387 35 700 272
Poslovnica SREBRENIK
Maršala Tita 49
Tel:
++387 35 647 751
FILIJALA ZENICA
M. Tita 28
Tel:
++387 32 449 980
Poslovnica BUGOJNO
Zlatnih Ljiljana 8
Tel:
++387 30 260 150
Šalter DONJI VAKUF
14. Septembra 11
Tel:
++387 30 260 756
Poslovnica TRAVNIK
Bosanska 116
Tel:
++387 30 540 627
Šalter STARI VITEZ
Branilaca Starog Viteza bb
Tel:
++387 30 545 532
FILIJALA BIHAĆ
Ešrefa Kovačevića H-2/IV
Tel:
++387 37 228 050
Šalter CENTAR BIHAĆ
Trg Maršala Tita bb
Tel: ++387 37 228 641
16
16
831
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Korespodentne banke
Zemlja
Banka
SWIFT
Valuta
Austria
Broj računa
BAWAG P.S.K.
(FORMERLY BANK FUER ARBEIT UND
WIRTSCHAFT AG)
Vienna 1010
BAWAATWW
EUR
USD
00118800079
00151082106
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG Vienna 1011
BKAUATWW
EUR
USD
126-154672/02 EUR
126-154672/00 USD
Croatia
ZAGREBACKA BANKA DD
10000 Zagreb
ZABAHR2X
EUR
USD
CHF
AUD
CAD
HRK
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR5723600001900001685
Germany
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt Am Main
COBADEFF
EUR
GBP
CHF
4008768137 01
4008768137 00
4008768137 00
Slovenia
ABANKA VIPA DD
1517 Ljubljana
ABANSI2X
EUR
USD
SI56051001010004616
SI56051001010004616
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
1520 Ljubljana
LJBASI2X
EUR
SI56029130253424770
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
106 40 Stockholm
ESSESESS
SEK
EUR
SE7450000000052018507095
SE3450000000055528202264
Sweden
17
17
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Vakufska banka d.d. Sarajevo
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
i Izvještaj nezavisnog revizora
18
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Sadržaj
Odgovornost za finansijske izvještaje
20
Izvještaj nezavisnog revizora
21
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti
22
Izvještaj o finansijskom položaju
23
Izvještaj o novčanim tokovima
24
Izvještaj o promjenama na kapitalu
25
Napomene uz finansijske izvještaje
26 – 62
19
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Odgovornost za finansijske izvještaje
U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/09), Uprava je dužna osigurati da za svaku finansijsku godinu budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu
s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene
standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Banci, kao i njene rezultate poslovanja za navedeni period.
Nakon provedbe ispitivanja, Uprava opravdano očekuje da će Banka u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga pri sastavljanju finansijskih izvještaja i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja.
Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju slijedeće:
•
odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
•
davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
•
postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih
odstupanja u finansijskim izvještajima, te
•
sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da
će Banka nastaviti poslovati nije primjerena.
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Banke. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijska izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Banke
te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.
Potpisao za i u ime Uprave
Amir Rizvanović, direktor
Vakufska banka d.d. Sarajevo
Maršala Tita 13
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
13. mart 2014. godine
20
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Izvještaj nezavisnog revizora
Dioničarima Vakufske Banke d.d. Sarajevo:
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Vakufske banke d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: “Banka”), prikazanih na
stranicama 3 do 43 koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2013. godine, i izvještaja o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za godinu
koja je tada završila, kao i sažetka značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena.
Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje
Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentovanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole koje Uprava smatra neophodnim za pripremanje finansijskih
izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.
Odgovornost Revizora
Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo
obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Navedeni standardi zahtijevaju da se pridržavamo etičkih kodeksa i
reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne
pogreške.
Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u
finansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnog
pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili greške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje
interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja, kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti internih kontrola u Banci. Revizija
također uključuje i ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika te značajnih procjena Uprave, kao i
prikaza finansijskih izvještaja u cjelini.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno i fer finansijski položaj Vakufske banke d.d. Sarajevo na dan 31.
decembra 2013. godine, te rezultate njenog poslovanja i izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila, u
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Deloitte d.o.o.
Sead Bahtanović, direktor i ovlašteni revizor
Sabina Softić, partner i ovlašteni revizor
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
13. mart 2014. godine
21
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
Napomena
2013.
2012.
Prihodi od kamata
5
13.143
13.043
Rashodi od kamata
6
(5.939)
(5.022)
7.204
8.021
Neto prihod od kamata
Prihodi od naknada i provizija
7
4.286
4.253
Rashodi od naknada i provizija
8
(594)
(565)
3.692
3.688
Neto prihodi od kursnih razlika
268
405
Ostali prihodi iz poslovanja
295
224
Prihod iz redovnog poslovanja
563
629
(6.077)
(6.149)
Neto prihod od naknada i provizija
Troškovi zaposlenih
Trošak amortizacije nekretnina, opreme i
nematerijalne imovine
Administrativni troškovi
9
21, 22
10
Rashod iz redovnog poslovanja
DOBIT PRIJE umanjenja vrijednosti,
REZERVISANJA I POREZA NA DOBIT
(903)
(956)
(3.979)
(4.199)
(10.959)
(11.304)
500
1.034
Naplaćena otpisana potraživanja
11
17
157
Umanjenja vrijednosti i rezervisanja
12
(5.755)
(926)
(GUBITAK) / DOBIT PRIJE POREZA NA DOBIT
Porez na dobit
13
NETO (GUBITAK) / DOBIT TEKUĆE GODINE
Ostala sveobuhvatna dobit
Neto dobit / (gubitak) nastao kod revalorizacije finansijske
imovine raspoložive za prodaju tokom godine
UKUPNI SVEOBUHVATNI (GUBITAK) / DOBIT
(GUBITAK) / dobit po dionici (KM)
34
(5.238)
265
-
(58)
(5.238)
207
-
-
33
(1)
(5.205)
206
(12,01)
0,47
Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
22
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Izvještaj o finansijskom položaju
na dan 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
Napomena
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
48.766
SREDSTVA
Novac i novčani ekvivalenti
14
72.542
Obavezna rezerva kod Centralne banke
15
18.743
15.611
Plasmani kod drugih banaka
16
5.261
5.738
Dati krediti i potraživanja
17
176.090
171.504
Ostala imovina
18
1.110
825
Imovina namijenjena trgovanju
-
21
20
Imovina raspoloživa za prodaju
19
388
355
Ulaganja koje je drže do dospijeća
20
14
29
Ulaganja u nekretnine
21
312
317
Nekretnine, oprema i nematerijalna imovina
22
9.802
10.272
284.283
253.437
UKUPNA SREDSTVA
OBAVEZE
Obaveze prema drugim bankama i finansijskim institucijama
23
4.884
4.884
Obaveze prema klijentima
24
229.246
192.395
Subordinirani dug
25
1.416
1.411
Ostale obaveze
26
2.096
2.806
Rezervisanja
27
378
473
238.020
201.969
44.010
44.010
3.818
3.818
UKUPNE OBAVEZE
DIONIČKI KAPITAL
Dionički kapital
Dionička premija
Revalorizacione rezerve
3
(30)
3.402
3.402
(Nepokriveni gubitak) / Akumulirana dobit i rezerve
(4.970)
268
UKUPAN DIONIČKI KAPITAL
46.263
51.468
284.283
253.437
Regulatorne rezerve
UKUPNO OBAVEZE I DIONIČKI KAPITAL
Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Potpisali u ime Vakufske Banke d.d. Sarajevo dana 13. marta 2014. godine:
Direktor Banke
Amir Rizvanović
Šef računovodstva
Feriha Šehić
23
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Izvještaj o novčanim tokovima
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
2013.
2012.
(5.238)
265
903
956
5.755
926
Poslovne aktivnosti
(Gubitak) / dobit prije poreza
Usklađenje na neto novčana sredstva ostvarena poslovnim aktivnostima:
Amortizacija nekretnina, opreme i nematerijalne imovine
Umanjenja vrijednosti i rezervisanja
Rezervisanja za naknade zaposlenima
27
24
Promjena fer vrijednosti ulaganja namijenjenih trgovanju
(1)
40
(Prihod) / gubitak od prodaje imovine i opreme
Novčani tok prije promjene na imovini i obavezama:
Povećanje obavezne rezerve od Centralne banke
(2)
9
1.444
2.220
(3.132)
(531)
Smanjenje / (povećanje) plasmana kod drugih banaka prije
umanjenja vrijednosti
477
(2.917)
Povećanje kredita i potraživanja prije umanjenja vrijednosti
(10.077)
(11.239)
(368)
(40)
Povećanje ostale aktive, prije umanjenja vrijednosti
Povećanje obaveza prema bankama i drugim finansijskim institucijama
Povećanje obaveza prema klijentima
(Smanjenje) / povećanje ostalih obaveza
NETO NOVAC OSTVAREN / (KORIŠTEN) IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
-
180
36.851
10.498
(737)
840
24.458
(989)
Investicijske aktivnosti
Primici od prodaje nekretnina i opreme
Neto nabavka nekretnina, opreme i nematerijalne imovine
Smanjenje ulaganja koje se drži do dospijeća
NETO NOVAC KORIŠTEN U INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA
20
19
(722)
(443)
15
15
(687)
(409)
Finansijske aktivnosti
Neto povećanje subordiniranog duga
5
6
NETO NOVAC OSTVAREN IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
5
6
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA
23.776
(1.392)
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 1. JANUARA
48.766
50.158
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. DECEMBRA
72.542
48.766
Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
24
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Izvještaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
Dionički
kapital
Dionička
premija
Revalorizacione
rezerve
Regulatorne
rezerve
Akumulirana dobit /
(Nepokriveni
gubitak) i
rezerve
31. decembar 2011.
44.010
3.818
(29)
1.435
2.028
51.262
Zahtjevi regulatora
(Napomena 3.)
-
-
-
1.967
(1.967)
-
Ukupno
Neto dobit za godinu
-
-
-
-
207
207
Promjene u fer vrijednosti
imovine raspoložive za prodaju
-
-
(1)
-
-
(1)
Ukupna sveobuhvatna dobit
-
-
(1)
-
207
206
44.010
3.818
(30)
3.402
268
51.468
31. decembar 2012.
Zahtjevi regulatora
(Napomena 3.)
-
-
-
-
-
-
Neto gubitak za godinu
-
-
-
-
(5.238)
(5.238)
Promjene u fer vrijednosti
imovine raspoložive za prodaju
-
-
33
-
-
33
Ukupni sveobuhvatni gubitak
-
-
33
-
(5.238)
(5.205)
44.010
3.818
3
3.402
(4.970)
46.263
31. decembar 2013.
Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.
25
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
1. OPĆI PODACI
Historija i osnivanje
Vakufska banka d.d. Sarajevo osnovana je u julu 1992. godine, a registrovana je kod Vrhovnog suda u septembru 1992. godine.
Sjedište Banke je u ulici Maršala Tita 13., Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Na dan 31. decembra 2013. godine Banka je imala 6 filijala u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tešnju, Gračanici i Bihaću, te 6 poslovnica u Jablanici, Konjicu, Bugojnu, Travniku, Srebreniku i Visokom.
Osnovne djelatnosti Banke
Glavne djelatnosti Banke su:
1. primanje i plasiranje depozita;
2. primanje depozita po viđenju i oročenih depozita;
3. davanje dugoročnih i kratkoročnih kredita i izdavanje dugoročnih i kratkoročnih garancija;
4. aktivnosti na međubankarskom tržištu;
5. obavljanje unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa;
6. kartično poslovanje (debitne i kreditne kartice);
7. pružanje bankarskih usluga putem mreže filijala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nadzorni odbor
Mujo Ahmetspahić
Predsjednik
Jonas Hasselrott
Član
Pieter Van Gross
Član (do 28. augusta 2013.)
Amra Cogo
Član
Emir Bektešević
Član
Muhamed Salkić
Član (do 23. maja 2013.)
Razim Čolić
Član (od 23. maja 2013.)
Goran Papić
Član
Uprava Banke
Amir Rizvanović
Direktor
Edis Kusturica
Izvršni direktor
Naila Hadžić
Izvršni direktor
Belma Mulaosmanović
Izvršni direktor
Odbor za reviziju
Ibro Sofović
Predsjednik
Rasim Korajlić
Član
Izet Šahović
Član
Dženana Muhić
Član
Džemaludin Peljto
Član
26
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
1. OPĆI PODACI (NASTAVAK)
Vlasnička struktura
Vlasnička struktura Banke je kako slijedi:
31. decembar 2013.
Dioničari
Broj
dionica
Iznos
(‘000 KM)
BFSE Holding BV, Amsterdam, Netherland
123.561
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
31. decembar 2012.
%
Broj
dionica
Iznos
(‘000 KM)
%
12.356
28,07
123.561
12.356
28,07
85.986
8.599
19,54
85.986
8.599
19,54
MahmalInvestmentCo. Limited,
United Kingdom
55.457
5.546
12,60
55.457
5.546
12,60
Hifa Oil d.o.o. Tešanj
26.750
2.675
6,08
26.750
2.675
6,08
Urban Katharina, Beč, Austrija
20.023
2.002
4,55
20.023
2.002
4,55
El-Tarik Oil benzinske stanice d.o.o. Sarajevo
13.494
1.349
3,07
13.494
1.349
3,07
Mehmed Jahić, Sarajevo
12.023
1.202
2,73
8.953
895
2,03
2,62
Ministarstvo finansija FBiH
11.527
1.153
2,62
11.527
1.153
Medžlis IZ Mostar
9.165
917
2,08
14.165
1.416
3,22
Ostala fizička lica
54.441
5.444
12,37
48.545
4.855
11,03
Ostali dioničari – pravna lica
27.677
2.767
6,29
31.643
3.164
7,19
440.104
44.010
100,00
440.104
44.010
100,00
Ukupno
27
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA
2. 1. Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu
Sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja, izdani od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, na snazi su za tekući period:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MSFI 10: “Konsolidirani finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
MSFI 11: “Zajednički aranžmani” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
MSFI 12: “Objavljivanja o sudjelovanju sa drugim subjektima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
januara 2013.);
MSFI 13: “Mjerenje fer vrijednosti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
MRS 27 (revidiran u 2011.): “Odvojeni finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2013.);
MRS 28 (revidiran u 2011.): “Ulaganja u pridružena društva i zajedničke poduhvate” (na snazi za godišnje periode koji
počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
Izmjene MSFI 1: “Prva primjena MSFI“ – Državni zajmovi (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2013.);
Izmjene MSFI 7: “Finansijski instrumenti: Objavljivanja” – Netiranje finansijske imovine i finansijskih obaveza (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
Izmjene MSFI 10: “Konsolidirani finansijski izvještaji“, MSFI 11 “Zajednički aranžmani” i MSFI 12 “Objavljivanja o sudjelovanju sa drugim subjektima” – prelazne smjernice (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
Izmjene MRS 1: “Prezentacija finansijskih izvještaja“ - Prezentacija stavki Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (na
snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2012.);
Izmjene MRS 19: “Primanja zaposlenika“ – u računovodstvu Primanja zaposlenih nakon umirovljenja (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
Izmjene različitih standarda i tumačenja “Poboljšanja MSFI-a (ciklus 2009.-2011.)“ koja su rezultat projekta godišnjeg
kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS 34) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti
i raščišćavanje teksta (izmjene će biti na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
IFRIC 20 “Troškovi demontaže u fazi proizvodnje kod površinskih rudnika” (na snazi za godišnje periode koji počinju na
ili nakon 1. januara 2013.).
Usvajanje spomenutih standarda, izmjena postojećih standarda i tumačenja nije vodilo nikakvoj promjeni računovodstvenih
politika Banke.
2. 2. Standardi i tumačenja koji su objavljeni a nisu još u upotrebi
Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja su objavljeni, ali
nisu još na snazi:
•
•
•
•
•
•
28
MSFI 9: “Finansijski instrumenti’’ (datum stupanja na snagu još nije određen);
Izmjene MSFI 10 “Konsolidirani finansijski izvještaji”, MSFI 12 “Objavljivanje učešća u drugim društvima” i MRS 27 “Odvojeni finansijski izvještaji“ – Ulagačka društva (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);
Izmjene MRS 19 ‘’Primanja zaposlenika’’ – Definirani planovi primanja zaposlenika: doprinosi zaposlenika (na snazi godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);
Izmjene MRS 32 “Finansijski instrumenti: prezentacija“ - Netiranje finansijske imovine i finansijskih obaveza (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);
Izmjene MRS 36 “Umanjenje vrijednosti imovine“ - Objavljivanja nadoknadivih iznosa za nefinansijsku imovinu (na snazi
za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);
Izmjene MRS 39: “Finansijska imovina: Priznavanje i mjerenje“ – Zamjenski ugovori kod derivata i nastavak hedžing računovodstva (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA (NASTAVAK)
2. 2. Standardi i tumačenja koji su objavljeni a nisu još u upotrebi (Nastavak)
•
•
•
Izmjene različitih standarda i tumačenja “Poboljšanja MSFI-a (ciklus 2010.-2012.)“ koja su rezultat projekta godišnjeg
kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i MRS 38) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (izmjene će biti na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula
2014.);
Izmjene različitih standarda i tumačenja “Poboljšanja MSFI-a (ciklus 2011.-2013.)“ koja su rezultat projekta godišnjeg
kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i
raščišćavanje teksta (izmjene će biti na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.);
IFRIC 21 “Dažbine” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.).
Banka je izabrala da ne usvoji ove standarde, izmjene i tumačenje prije nego oni stupe na snagu. Banka predviđa da usvajanje ovih standarda, izmjena i tumačenja neće imati materijalan utjecaj na finansijske izvještaje Banke u periodu inicijalne
primjene.
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Izjava o usklađenosti
Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (‘MSFI’) koji su
objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.
Osnova sastavljanja izvještaja
Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška. Historijski trošak se uglavnom temelji na fer vrijednosti
naknade date u zamjenu za imovinu.
Fer vrijednost je cijena koja bi se dobila za prodaju ili bi bila plaćena za prijenos obaveza u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum mjerenja, bez obzira na to je li ta cijena direktno uočljiva ili procijenjena koristeći drugu tehniku
procjene vrijednosti. U procjeni fer vrijednosti imovine ili obaveza, Banka uzima u obzir karakteristike imovine ili obaveza
kada bi učesnici na tržištu uzeli u obzir ove karakteristike kod određivanja cijene imovine ili obaveza na datum mjerenja.
Fer vrijednost za mjerenje i/ili za svrhu objavljivanja u ovim finansijskim izvještajima je određena na takvoj osnovi, osim za
mjerenja koja imaju neke sličnosti u fer vrijednosti, ali nisu fer vrijednosti, kao što su neto utrživa vrijednost prema MRS 2 ili
vrijednost u upotrebi prema MRS 36.
Osim toga za potrebe finansijskog izvještavanja, pokazatelji fer vrijednosti su podijeljeni na Nivoe 1, 2 ili 3 na temelju stepena
do kojeg je vrednovanje fer vrijednosti moguće posmatrati i prema značaju vrednovanja fer vrijednosti u cijelosti, kako slijedi:
•
•
•
Nivo1 ulazni podaci su kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze kojima Banka može pristupiti na datum mjerenja; pokazatelji fer vrijednosti su izvedeni iz cijena koje kotiraju na aktivnim tržištima;
Nivo 2 ulazni podaci, osim onih kotiranih cijena koje su uključene u Nivo 1, koji su uočljivi za imovinu ili obaveze, bilo
direktno ili indirektno; i
Nivo 3 ulazni podaci su neuočljivi ulazni podaci za imovinu ili obaveze.
Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (KM), obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja Banke. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM).
Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave korištenje prosudbi, procjena i pretpostavki koje utječu na primjenu računovodstvenih politika, te objavljene iznose imovine, obaveza, prihoda i rashoda. Stvarni rezultati mogu
biti različiti od tih procjena.
29
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Osnova sastavljanja izvještaja (Nastavak)
Procjene i povezane pretpostavke redovno se pregledaju. Promjene računovodstvenih procjena priznaju se u periodu u kojem su procjene promijenjene, te eventualno budućim periodima, ako utiču i na njih.
Informacije o područjima sa značajnom neizvjesnošću u procjenama i kritičnim prosuđivanjima u primjeni računovodstvenih
politika, koje imaju najznačajniji uticaj na iznose objavljene u ovim finansijskim izvještajima, objavljene su u Napomeni 4.
Prihodi i rashodi od kamata
Prihodi i rashodi od kamata se priznaju kroz izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za sve kamatonosne instrumente u trenutku nastanka koristeći metodu efektivne kamatne stope. Prihodi od kamata iskazuju se po načelu vremenske osnove, u odnosu na
ostatak glavnice i primijenjenoj efektivnoj kamatnoj stopi, koja je jednaka diskontiranom procijenjenom budućem novčanom
toku tokom očekivanog operativnog vijeka finansijskog sredstva do njenog neto knjigovodstvenog iznosa.
Kamate na depozite se pripisuju glavnici ako je to ugovorom predviđeno. Prihod od kamata se suspendira kada se ustanovi
da nije izvjestan. Suspendirana kamata se iskazuje kao prihod kada se naplati.
Prihodi i rashodi od naknada i provizija
Naknade i provizije sastoje se uglavnom od provizija u domaćem i inostranom platnom prometu, te naknada za odobrenje
kredita i drugih kreditnih instrumenata Banke. Provizije od platnog prometa priznaju se u periodu u kojem su usluge pružene.
Naknade za odobrenje kredita se nakon odobrenja i povlačenja kreditnih sredstava odgađaju, zajedno s povezanim direktnim
troškovima odobrenja i priznaju kao usklađenje efektivnog prinosa na kredit tokom perioda kreditiranja.
Oporezivanje
Porezni rashod s temelja poreza na dobit jest zbirni iznos tekuće porezne obaveze i odgođenih poreza. Tekuća porezna
obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju
o sveobuhvatnoj dobiti jer uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive, kao i stavke koje nikada nisu
oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Banke izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno
u postupku donošenja na datum izvještaja o finansijskom položaju. Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po
njemu nastati obaveza ili povrat temeljem razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće porezne osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti a obračunava se metodom bilansne
obaveze. Odgođene porezne obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti
privremene razlike koje se odbijaju.
30
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Oporezivanje (Nastavak)
Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine preispituje se na svaki datum izvještaja o finansijskom položaju i umanjuje
u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela porezne
imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreznim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će
doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist izvještaja o sveobuhvatnoj
dobiti, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret glavnice, u kojem slučaju se odgođeni porez
također iskazuje u okviru glavnice. Odgođena porezna imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje
je nametnula ista porezna vlast i ako Banka namjerava podmiriti svoju tekuću poreznu imovinu i obaveze na neto osnovi.
Novac i novčani ekvivalenti
Za potrebe izvještavanja o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti obuhvataju sredstva u blagajni, stanja na računu
kod Centralne banke Bosne i Hercegovine (“CBBH”) i stanja na računima kod drugih banaka.
Novac i novčani ekvivalenti isključuju obaveznu minimalnu rezervu kod CBBH, budući da sredstva obvezne rezerve nisu na
raspolaganju Banci u njenom svakodnevnom poslovanju. Obavezna minimalna rezerva kod CBBH je iznos koji su obavezne
izdvajati sve poslovne banke koje imaju dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini.
Finansijski instrumenti
Finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Banka postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski
instrument.
Finansijska imovina i obaveze inicijalno se priznaju po fer vrijednosti uvećani za transakcijske troškove. Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine, odnosno nastanku finansijske obaveze (izuzev finansijske imovine
i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha), dodaju se, odnosno oduzimaju, od fer vrijednosti finansijske
imovine, odnosno finansijskih obaveza, pri početnom priznavanju. Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha odmah se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha
i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
Finansijska imovina
Finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju, odnosno prestaju priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja
imovine definirana ugovorenim datumom isporuke finansijske imovine u rokovima utvrđenima u skladu konvencijama na
predmetnom tržištu.
Finansijska imovina je klasifikovana u kategoriju: “po fer vrijednost kroz bilans uspjeha”, “koja se drži do dospijeća“, “raspoloživa za prodaju” i “krediti i potraživanja”.
Klasifikacija finansijske imovine ovisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog prepoznavanja.
31
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijska imovina (Nastavak)
Finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Banka sredstvo klasificira kao finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kada se sredstvo drži kao
“namijenjeno za trgovanje” ili je određeno kao finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijsko sredstvo je klasifikovano kao “namijenjeno za trgovanje” ako:
•
•
je nabavljeno s ciljem prodaje u bliskoj budućnosti; ili
je dio identificiranog portfelja finansijskih instrumenata koje banka drži zajedno, i koji se ponaša po šablonu
kratkoročne zarade.
Finansijsko sredstvo može biti priznato kao finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti iako nije “namijenjeno za trgovanje” ako:
•
•
•
takva klasifikacija eliminiše ili značajno reducira nekonzistentnost mjerenja i priznavanja koja bi inače nastala; ili
je finansijsko sredstvo dio grupe finansijskih sredstava ili obaveza, čiji je učinak mjeren na bazi fer vrijednosti, u skladu
s dokumentovanim upravljanjem rizika Banke ili njenom investicijskom strategijom, i informacijama oko internog grupisanja sredstava na toj osnovi; ili.
je dio ugovora koji sadrži jedan ili više ugrađenih derivativa, a prema MRS 39 koji kaže da svi elementi ovakvog kombinovanog ugovora mogu biti okvalifikovani kao finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijsko sredstvo priznato kao finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti prikazuje se prema fer vrijednosti, sa rezultantnom dobiti ili gubitkom prikazanom u bilansu uspjeha. Neto dobit ili gubitak priznat u bilansu uspjeha treba da sadrži
bilo kakvu dividendu ili kamatu koja se odnosi na ta sredstva.
Fer vrijednost finansijskog sredstva ili obaveze određuje se na slijedeći način:
•
•
•
32
Fer vrijednost finansijskog sredstva ili obaveze po standardnim terminima i uslovima trgovanja na aktivnim, likvidnim
tržištima je determinisana u odnosu na kotirane tržišne cijene;
Fer vrijednost ostalih finansijskih sredstava ili obaveza (isključujući izvedene instrumente) se određuje u skladu s generalno prihvaćenim cjenovnim modelima koji se baziraju na analizi diskontovanja priliva novca i transparentnim cijenama
na tekućem tržištu; i
Fer vrijednost izvedenih instrumenata, se računa pomoću kotiranih cijena. Gdje takva cijena nije dostupna, koristi se
analiza diskontovanja priliva novca i primjenjiva kriva prihoda za vrijeme trajanja instrumenta.
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijska imovina (nastavak)
Finansijska sredstva “raspoloživa za prodaju”
Kotirane dionice i vrijednosni papiri s mogućnošću otkupa koje drži Banka i kojima se trguje na aktivnim tržištima se klasifikuju kao “raspoloživa za prodaju” i vode po fer vrijednosti umanjenoj za troškove transakcije. Fer vrijednost se određuje na
način spomenut u prethodnim paragrafima.
Dobit i gubitak koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti se priznaju direktno kao kapital tj. revalorizacione rezerve sa
izuzetkom gubitaka po ispravci vrijednosti, kamate kalkulisane po metodu efektivne kamatne stope, i dobiti i gubitaka po
osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, koji se priznaju u bilans uspjeha. U slučaju prodaje sredstva ili je sredstvo
amortizovano, kumulativna dobit ili gubitak koja je prethodno bila priznata kao revalorizaciona rezerva se uključuje u izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda.
Dividende po ovim sredstvima se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti kada Banka uspostavi
pravo da prima uplate.
Fer vrijednost finansijskih sredstava “raspoloživa za prodaju”, denominiranih u stranoj valuti se određuje u toj valuti i preračunava se po važećoj kursnoj stopi na dan izvještaja. Promjena u fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kursa i koja
rezultira promjeni amortizovanog troška sredstva priznaje se u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
dok se ostale promjene priznaju kao promjene u kapitalu.
Finansijska imovina u posjedu do dospijeća
Mjenice, obveznice i državne obveznice sa fiksnim ili odredivim plaćanjima i fiksnim rokom dospijeća, za koje Banka ima
pozitivnu namjeru i mogućnost da ih čuva do dospijeća, klasifikuju se kao imovina u posjedu do dospijeća. Knjiže se po
amortizovanom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope, umanjenom za umanjenje vrijednosti, sa prihodom koji
se priznaje na bazi efektivnog prihoda.
Umanjenje vrijednosti finansijske imovine
Finansijska imovina, osim finansijske imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, se evaluira sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na svaki datum bilansa. Finansijska imovina je pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje
je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.
Za sva ostala finansijska sredstva objektivni dokaz umanjenja može uključiti:
•
•
•
značajnu finansijske teškoće strane pod ugovorom; ili
kašnjenje ili propust u plaćanju kamata ili glavnice; ili
kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.
Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti
imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi
finansijskog sredstva.
33
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijska imovina (nastavak)
Umanjenje vrijednosti finansijske imovine (nastavak)
Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati sa događajem koji je
nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, sa izuzetkom vlasničkih instrumenata “raspoloživih za prodaju”, prethodno
priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ispravlja kroz izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u mjeri
koja neće rezultirati knjigovodstvenim iznosom većim nego što bi bio amortizirani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti ispravljeno.
U vezi sa vlasničkim instrumentima ‘’raspoloživim za prodaju’’, svako sljedeće povećanje u fer vrijednosti nakon priznavanja
gubitaka od umanjenja se priznaje direktno u kapital.
Dati krediti i potraživanja
Dati krediti i potraživanja su nederivacijska finansijska imovina sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotira na aktivnom
tržištu. Zajmovi i potraživanja mjere se početno po fer vrijednosti i kasnije po amortiziranom trošku primjenom metode
efektivne kamatne stope, umanjenom za ispravku vrijednosti zbog umanjenja. Troškovi prema trećim stranama, kao što su
naknade klijenata, tretiraju se kao dio troška transakcije.
Prestanak priznavanja finansijske imovine
Banka prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu;
ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Banka ne
prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva, i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Banka nastavlja da
priznaje finansijsku imovinu.
Klasifikacija kao finansijska obaveza ili kapital
Dužnički ili vlasnički instrumenti su klasifikovani ili kao finansijske obaveze ili kao kapital u skladu sa suštinom ugovornog
angažmana.
34
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Finansijska imovina (nastavak)
Vlasnički instrumenti
Vlasnički instrument je bilo koji ugovor koji dokazuje pravo na preostali iznos udjela u imovini subjekta nakon odbijanja svih
njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje je Banka izdala knjiže se u iznosu primljenih sredstava, umanjenih za troškove
izdavanja.
Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji
Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji su inicijalno mjerene po fer vrijednosti i naknadno su mjerene po većem od:
•
•
iznosa obaveze u ugovoru, kako je utvrđeno u skladu sa MRS 37 Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena
imovina; ili
iznosa inicijalno priznatog i, gdje je to odgovarajuće, umanjenog za kumulativnu amortizaciju priznatu u skladu sa politikama priznavanja prihoda koji su gore utvrđeni.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze su klasifikovane kao finansijske obaveze “iskazane po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha“ ili kao “ostale
finansijske obaveze“. Banka stvara samo jednu kategoriju finansijskih obaveza za koju je računovodstvena osnova prikazano
kako slijedi.
Ostale finansijske obaveze
Ostale finansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove.
Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.
Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate
za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz
očekivani period trajanja finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.
Prestanak priznavanja finansijske obaveze
Banka prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Banke otpuštene, otkazane ili ističu.
35
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Nekretnine, oprema i nematerijalna imovina
Nekretnine, oprema i nematerijalna imovina početno se iskazuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i
akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane s
dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Troškovi značajnih investicijskih održavanja i zamjene
se kapitaliziraju. Dobici i gubici temeljem rashodovanja ili otuđenja dugotrajne materijalne imovine iskazuju se u izvještaju o
bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u periodu u kojem su nastali.
Nekretnine u izgradnji iskazane su po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Obračun amortizacije
započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koji je kako slijedi:
2013.
2012.
Zgrade
1,3%
1,3%
Računari
20%
20%
10-16,5%
10-16,5%
20%
20%
Vozila i namještaj
Nematerijalna imovina
Ulaganja u nekretnine
Ulaganja u nekretnine, obuhvataju nekretnine u posjedu radi zarade prihoda od najma ili zbog porasta vrijednosti kapitalne
imovine, ili oboje, i mjere se po trošku nabavke, uključujući transakcijske troškove. Nakon početnog priznavanja, ulaganja u
nekretnine se iskazuju po trošku, umanjenom za amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti.
Amortizacija ove imovine počinje u trenutku u kojem je imovina spremna za upotrebu. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine koji je kako slijedi:
Zgrade
77 godina
(1,30%)
Umanjenja
Na svaki datum izvještaja Banka preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina i opreme da bi utvrdila postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se
nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem.
Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene
vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope
prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo.
Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos tog sredstva
umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije
zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revalorizovanom iznosu, u kojem slučaju
se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.
Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva povećava se do revidiranog
procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu
vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu uslijed umanjenja
vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne
iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje
uslijed revalorizacije.
Na dan 31 decembar 2013. i 2012. godine, nekretnine, oprema i materijalna imovina banke nisu umanjeni.
36
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)
Naknade zaposlenim
U ime svojih zaposlenika, Banka plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziono, invalidsko, zdravstveno i osiguranje
od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu Banka gore navedene doprinose plaća u korist penzijskog i zdravstvenog fonda Federacije Bosne i Hercegovine (na federalnom i kantonalnom nivou), po zakonskim stopama tokom godine. Nadalje, topli obrok, prijevoz i regres su plaćeni u skladu sa domaćim
zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u bilansu uspjeha u razdoblju u kojem su troškovi plata nastali.
Otpremnine za odlazak u penziju
Prema lokalnim propisima i internim pravilnikom o radu Banka pravi rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju u iznosu
od tri prosječne mjesečne plate zaposlenog ili tri prosječne plate koja je Banka isplatila u zadnja tri mjeseca, zavisno od toga
šta je povoljnije za zaposlenika.
Banka knjiži troškove otpremnina za odlazak u penziju koristeći metodu projecirane kreditne jedinice.
Preračunavanje stranih valuta
Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na dan izvještaja o finansijskom
položaju primjenom kursa važećeg na taj datum. Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po fer vrijednosti preračunavaju
se primjenom valutnog kursa važećeg na datum procjene fer vrijednosti. Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po
historijskom trošku se ne preračunavaju ponovno na dan izvještaja o finansijskom položaju. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda.
Banka vrednuje svoju imovinu i obaveze prema srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine koji je važeći na dan
izvještaja. Kursevi Centralne banke Bosne i Hercegovine za najznačajnije valute koje je Banka primjenjivala u izradi izvještaja
o finansijskom položaju na izvještajne datume su kako slijedi:
31. decembar 2013.
1 EUR = 1,95583 KM
1 USD = 1,419016 KM
31. decembar 2012.
1 EUR = 1,95583 KM
1 USD = 1,483600 KM
Banka priznaje rezerviranje ako ima sadašnju obavezu koja je nastala temeljem prošlih događaja, ako postoji vjerovatnost da
će za podmirenje obaveze biti potreban odliv resursa. Uprava Banke određuje iznos rezervisanja na temelju najbolje moguće
procjene troškova koji će nastati podmirenjem obaveze.
Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza.
Ako je učinak materijalno značajan, rezervisanja se diskontiraju do sadašnje vrijednosti.
Regulatorno okruženje
Banka podliježe regulativi Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se propisuju limiti i druga ograničenja vezana za minimalnu razinu adekvatnosti kapitala, klasifikaciju kredita i vanbilansnih preuzetih obaveza, te utvrđivanje
rezervisanja za kreditni rizik koji ako je izračunat prema MRS-u 39 treba biti dodijeljen zakonskim rezervama, rizik likvidnosti,
kamatni rizik i valutni rizik i operativni rizik.
37
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE
Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3., Uprava donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje
utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjim
i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Značajne procjene od strane Uprave
Banke na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine u ovim finansijskim izvještajima su predstavljene ispod.
Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se
odnose na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko utiče na tekući i buduće periode.
Ključni izvori procjene neizvjesnosti
Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum izvještajnog perioda, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i
obaveza u narednoj finansijskoj godini.
Vijek trajanja nekretnina i opreme
Kao što je opisano u Napomeni 3., Banka pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina i opreme na kraju svakog godišnjeg
izvještajnog perioda.
Gubici od umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja
Kao što je opisano u Napomeni 3., na svaki datum izvještaja Banka ocjenjuje pokazatelje umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja i njihov uticaj na procijenjene buduće tokove iz kredita i potraživanja.
Rezervisanja za primanja zaposlenih
Kao što je opisano u Napomeni 3., u paragrafu sa nazivom primanja zaposlenih, rezervisanja za primanja zaposlenih se obračunavaju metodom projecirane kreditne jedinice.
38
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
5. prihodi od kamata
2013.
2012.
10.056
10.186
2.961
2.705
Kamate na kredite date drugim bankama
101
131
Kamate na sredstva kod Centralne banke BH
24
19
1
2
13.143
13.043
2013.
2012.
Kamate na kredite date privrednim licima
Kamate na kredite date stanovništvu
Kamate od ulaganja koja se drže do dospijeća (Napomena 20.)
Ukupno
6. Rashodi od kamata
Kamate na depozite od privrednih lica
3.064
2.555
Kamate na depozite od stanovništva
2.777
2.357
98
101
-
9
5.939
5.022
2013.
2012.
3.636
3.501
650
752
4.286
4.253
2013.
2012.
Elektronsko bankarstvo i SWIFT
387
364
Unutrašnji platni promet
207
201
Ukupno
594
565
Kamate na sredstva drugih banaka i finansijskih institucija
Zatezne kamate
Ukupno
7. Prihodi od naknada i provizija
Naknade od unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa
Naknade po garancijama
Ukupno
8. Rashodi od naknada i provizija
39
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
9. TROŠKOVI ZAPOSLENIH
2013.
2012.
Neto plate
3.063
3.026
Porezi i doprinosi
1.848
1.832
1.166
1.291
6.077
6.149
Ostalo
Ukupno
Banka nema penzioni fond odvojen od postojećeg penzionog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Prema tom sistemu,
poslodavac je dužan obračunati tekuće doprinose u procentu od bruto plaća i porez na neto plaće, a troškovi terete izvještaj
o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za period za koji je uposlenik zaradio plaću ili naknadu.
Broj zaposlenih u Banci na dan 31. decembra 2013. i 2012. bio je 226 odnosno 230.
10. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2013.
2012.
Energija, režije, pošta i telefon
692
706
Zakupnina
580
597
519
495
Održavanje materijalne imovine
496
567
Ostale usluge
380
352
Kancelarijski materijal i sitan inventar
190
220
Osiguranje depozita
Reklama i reprezentacija
183
213
Profesionalne usluge i naknade regulatornim tijelima
164
156
Ostali porezi i doprinosi
140
122
96
103
Naknade članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
Osiguranje imovine
Ostali troškovi
Ukupno
87
83
452
585
3.979
4.199
2013.
2012.
12
151
5
6
17
157
11. NAPLAĆENa OTPISANa POTRAŽIVANJA
Kamata
Ostala potraživanja
Ukupno
40
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
12. UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVISANJA
Krediti dati klijentima (Napomena 17.)
2013.
2012.
5.767
1.518
Ostala aktiva (Napomena 18.)
83
91
Rezervisanja (Napomena 27.)
(95)
(681)
-
(2)
5.755
926
Plasmani kod drugih banaka (Napomena 16.)
Ukupno
13. Porez na dobit
Porezna obaveza Banke izračunava se na temelju računovodstvenog (gubitka) / dobiti, uzimajući u obzir porezno nepriznate
troškove i neoporezive prihode. Stopa poreza na dobit za godine koje su završile 31. decembra 2013. i 2012. bila je 10%. Ukupan porez priznat u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti se može prikazati kako slijedi:
2013.
2012.
Tekući porez
-
58
Odgođeni porez
-
-
Ukupno porez
-
58
Usklađenje između poreza na dobit predstavljenog u poreznom bilansu i računovodstvenom porezu na dobit može se
prikazati kako slijedi:
(Gubitak) / dobit prije poreza na dobit
Porez na dobit po stopi od 10%
Učinci nepriznatih rashoda – stalne razlike
Preneseni neiskorišteni porezni gubitak iz prethodnih godina
(Odgođena poreska imovina) /obaveza poreza na dobit
Efektivna stopa poreza na dobit
2013.
2012.
(5.238)
265
(524)
26
28
32
-
-
(496)
58
-
21,59%
U skladu sa Zakonom o porezu na dobit, poreski gubici se mogu prenositi i koristiti u periodu od 5 narednih godina. Na dan
31. decembra 2013. godine, Banka nije priznala odgođenu poresku imovinu vezano za ostvarene gubitke u 2013. godini u
iznosu od 496 hiljade KM, koji ukoliko budu neiskorišteni ističu u 2018. godini.
41
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
14. Novac i novčanI EKVIVALENTI
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
53.321
37.282
Tekući računi kod drugih banaka
13.135
4.028
Novac u blagajni
6.084
7.433
2
23
72.542
48.766
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Obavezna rezerva kod Centralne banke Bosne i Hercegovine
18.743
15.611
Ukupno
18.743
15.611
Novac na žiro računu kod Centralne banke BiH
Čekovi
Ukupno
15. obavezna rezerva kod centralne banke BiH
Minimalna obavezna rezerva se izračunava kao procent prosječnog iznosa ukupnih depozita i pozajmljenih sredstava za svaki
radni dan tokom 10 kalendarskih dana nakon perioda održavanja obavezne rezerve.
Stope minimalne obavezne rezerve iznose 10% od ukupnih kratkoročnih depozita i pozajmljenih sredstava i 7% ukupnih dugoročnih depozita i pozajmljenih sredstava.
Kamatna stopa na sredstva minimalne obavezne rezerve iznosi 0,004% - 0,085%, a kod prekoračenja minimalne obavezne
rezerve iznosi 0,005% - 0,109%.
Gotovina držana kao obavezna rezerva na računu kod Centralne banke Bosne i Hercegovine nije dostupna na korištenje bez
specijalnog odobrenja Centralne banke Bosne i Hercegovine i FBA.
16. plasmani kod drugih banaka
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Kratkoročni depoziti kod banaka u slijedećim zemljama:
Bosna i Hercegovina
3.057
3.042
Zemlje OECD-a
2.205
2.697
5.262
5.739
(1)
(1)
5.261
5.738
Manje: Umanjenje vrijednosti za moguće gubitke
Ukupno
Za plasmane u USD, kamatna stopa je iznosila od 0,10% - 0,22% godišnje u 2013. godini (2012.: 0,15% - 0,35% godišnje), a
za plasmane u domaćoj valuti, 3,00% - 4,50% godišnje (2012.: 2,53% - 4,0% godišnje). Za plasmane u EUR-ima Banka nema
ugovoreni kamatni prihod.
42
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
16. plasmani kod drugih banaka (NASTAVAK)
Promjene na umanjenju vrijednosti za moguće gubitke mogu se prikazati kako slijedi:
2013.
2012.
Stanje na dan 1. januara
1
3
Neto promjene na umanjenju vrijednosti (Napomena 12.)
-
(2)
Stanje na dan 31. decembra
1
1
17. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Kratkoročni krediti:
Pravna lica
40.962
Fizička lica
3.738
3.298
30.100
29.525
74.800
75.330
Pravna lica
117.770
108.746
Fizička lica
30.747
28.682
(30.100)
(29.525)
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
42.507
Dugoročni krediti:
Manje: Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
118.417
107.903
Ukupno krediti prije umanjenja vrijednosti za moguće gubitke
193.217
183.233
Manje: Umanjenje vrijednosti za moguće gubitke
(17.127)
(11.729)
176.090
171.504
Ukupno
Svi krediti komitentima odobreni su u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Promjene na umanjenju vrijednosti za moguće gubitke po kreditima su prikazane kako slijedi:
2013.
2012.
Stanje na dan 1. januara
11.729
10.211
Neto promjene na umanjenju vrijednosti (Napomena 12.)
5.767
1.518
Otpisi
(369)
-
Stanje na dan 31. decembra
17.127
11.729
43
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
17. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)
Analiza bruto kredita pravnim i fizičkim licima po poslovnim granama prije umanjenju vrijednosti za moguće gubitke:
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Proizvodnja i industrija
58.579
58.208
Trgovina
38.452
32.947
Građevinarstvo
24.514
21.273
Turizam
1.334
975
Ostalo
70.338
69.830
Ukupno
193.217
183.233
Kamatne stope po kreditima na godišnjem nivou na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine, mogu se prikazati kako slijedi:
2013.
2012.
Pravna lica
7-13,0%
7-13,0%
Fizička lica
7,5-13,9%
7,5-13,9%
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
308
237
298
121
164
162
18. Ostala IMOVINA
Primljeni kolaterali
Unaprijed plaćeni troškovi
Pretplata poreza na dobit
Potraživanja za naknade
89
63
Alati, sitan inventar i uredski materijal
72
54
Namjenski depozit
25
25
Potraživanja za kartične transakcije
25
19
485
441
Ukupno ostala imovina prije umanjenja vrijednosti za moguće gubitke
1.466
1.122
Manje: Umanjenje vrijednosti za moguće gubitke
(356)
(297)
1.110
825
Ostala imovina
Ukupno
44
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
18. Ostala IMOVINA (NASTAVAK)
Promjene na umanjenju vrijednosti za moguće gubitke mogu se prikazati kako slijedi:
2013.
2012.
297
206
83
91
Otpisi
(24)
-
Stanje na dan 31. decembra
356
297
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Stanje na dan 1. januara
Neto promjene na umanjenju vrijednosti (Napomena 12.)
19. imovina raspoloživa za prodaju
BOR banka d.d. Sarajevo
147
116
UF “Ilirika – Moj fond” Sarajevo
109
107
Tuzlatransport d.d. Tuzla
103
103
Registar vrijednosnih papira FBiH
18
18
Ostalo
11
11
388
355
Ukupno
Struktura udjela u vlasništvu emitenata, može se prikazati kako slijedi:
Emitent
% vlasništva
Djelatnost
Zemlja
Tuzlatransport d.d. Tuzla
5,26
Transport
Bosna i Hercegovina
UF “Ilirika – Moj fond” Sarajevo
3,96
Uzajamni fond
Bosna i Hercegovina
BOR banka d.d. Sarajevo
0,45
Bankarstvo
Bosna i Hercegovina
Union banka d.d. Sarajevo
0,24
Bankarstvo
Bosna i Hercegovina
0,16
Bankarske kartice
Bosna i Hercegovina
0,69
Vrijednosni papiri
Bosna i Hercegovina
0,002
Bankarstvo
Bosna i Hercegovina
-
Komunikacije
Belgija
BiH POS - CardBusiness
Registar vrijednosnih papira FBiH
PBS d.d. Sarajevo
SWIFT
45
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
20. ULAGANJA KOJA SE DRŽE DO DOSPIJEĆA
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Obveznice Općine Tešanj
14
29
Ukupno
14
29
Na dan 31. decembar 2013. godine, Banka raspolaže obveznicama Općine Tešanj serije C, sa dospijećem na dan 11. maja 2014.
godine. Obveznice serije B istog emitenta dospjele su na dan 11. maja 2013. godine.
Ukupan prihod od kamata (Napomena 5.) priznat u 2013. godini iznosi 1 hiljadu KM (2012.: 2 hiljade KM).
21. ULAGANJA U NEKRETNINE
NABAVNA VRIJEDNOST
31. decembra 2011.
Zgrade
Ukupno
-
-
Prenos sa nekretnina, opreme i nematerijalne imovine (Napomena 22.)
388
388
31. decembra 2012.
31. decembra 2013.
388
388
388
388
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
31. decembra 2011.
-
-
Prenos sa nekretnina, opreme i nematerijalne imovine (Napomena 22.)
71
71
31. decembra 2012.
Amortizacija za godinu
71
5
71
5
31. decembra 2013.
76
76
31. decembra 2013.
312
312
31. decembra 2012.
317
317
SADAŠNJA VRIJEDNOST
46
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
22. Nekretnine, oprema i nematerijalna imovina
Zgrade i
zemljište
Kancelarijska
oprema i
vozila
Računari
Investicije
u toku
Nematerijalna
imovina
Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST
31. decembra 2012.
8.310
2.927
2.369
31
2.534
16.171
Nabavka
-
-
-
722
-
722
Prenos (sa) / na
-
101
65
(187)
21
-
Prenos na kredite
-
-
-
(276)
-
(276)
Otuđenja
-
(154)
(57)
-
(6)
(217)
8.310
2.874
2.377
290
2.549
16.400
31. decembra 2012.
584
1.551
1.768
-
1.996
5.899
Amortizacija za godinu
107
310
255
-
226
898
-
(136)
(57)
-
(6)
(199)
691
1.725
1.966
-
2.216
6.598
7.619
1.149
411
290
333
9.802
Zgrade i
zemljište
Kancelarijska
oprema i
vozila
Računari
Investicije
u toku
Nematerijalna
imovina
Ukupno
31. decembra 2013.
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Otuđenja
31. decembra 2013.
SADAŠNJA VRIJEDNOST
31. decembra 2013.
NABAVNA VRIJEDNOST
31. decembra 2011.
8.698
2.773
2.263
55
2.468
16.257
Nabavka
-
-
-
443
-
443
Prenos (sa)/na
-
237
147
(467)
83
(388)
Prenos na ulaganja u
nekretnine (Napomena 21.)
Otuđenja
31. decembra 2012.
(388)
-
-
-
-
-
(83)
(41)
-
(17)
(141)
8.310
2.927
2.369
31
2.534
16.171
543
1.298
1.500
-
1.785
5.126
112
309
308
-
227
956
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
31. decembra 2011.
Amortizacija za 2012.
Prenos na ulaganja u
nekretnine (Napomena 21.)
Otuđenja
31. decembra 2012.
(71)
-
-
-
-
(71)
-
(56)
(40)
-
(16)
(112)
584
1.551
1.768
-
1.996
5.899
7.726
1.376
601
31
538
10.272
SADAŠNJA VRIJEDNOST
31. decembra 2012.
47
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
23. Obaveze prema drugim bankama i institucijama
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Ministarstvo finansija Federacije BiH
4.884
4.884
Ukupno
4.884
4.884
Dana 17. maja 2005. godine Banka je sklopila kreditni ugovor sa Ministarstvom finansija Federacije BiH o korištenju sredstava
iz zajma koji je Bosni i Hercegovini osigurao Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFADLo 562), koja se odnose na
razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja. Ukupan iznos iskorištenih pozajmica bit će vraćan u jednom iznosu (jednokratno)
nakon 12 (dvanaest) godina od datuma povlačenja prve, odnosno svake tranše sredstava. Kamata na sredstva pozajmica od
2% (fiksna) će se plaćati na godišnjem nivou u dvije polugodišnje rate i to: 1. marta i 1. septembra.
Dana 15. maja 2008. godine Banka je sklopila drugi kreditni ugovor sa Ministarstvom finansija Federacije BiH o korištenju
sredstava iz zajma koji je Bosni i Hercegovini osigurao Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFADLo 679) za finansiranje pravnih i fizičkih lica na novim projektnim područjima i to općine Unsko-sanskog, Livanjskog i Zapadnohercegovačkog
kantona. Uslovi kreditne linije su isti kao u prethodnom ugovoru osim što u kreditiranju svakog pojedinačnog korisnika kredita Banka ima minimalno učešće vlastitih sredstava u iznosu od 20% iznosa kredita.
Banka je obavezna da sredstva pozajmice koristi isključivo za kreditiranje krajnjih korisnika pod uslovima iz Projekta koji su
definisani u unaprijed pomenutom ugovoru. Sredstva pozajmica imaju karakter revolving sredstava koje će Banka isključivo
koristiti za iste namjene i pod uslovima koji su definisani za sredstva pozajmica. Banka preuzima rizik u slučajevima da korisnik (primaoci kredita) ne ispunjava uslove svoje obaveze prema Banci.
48
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
24. OBAVEZE PREMA KLIJENTIMA
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
U domaćoj valuti
19.571
18.008
U stranim valutama
8.080
7.258
27.651
25.266
U domaćoj valuti
30.401
30.370
U stranim valutama
13.008
6.936
43.409
37.306
4.544
6.502
Depoziti po viđenju:
Fizička lica:
Pravna lica:
Ostale vladine i nevladine organizacije:
U domaćoj valuti
U stranim valutama
Ukupno depoziti po viđenju
13
13
4.557
6.515
75.617
69.087
Oročeni depoziti:
Fizička lica:
U domaćoj valuti
22.517
17.963
U stranim valutama
52.518
42.846
75.035
60.809
45.594
40.637
Pravna lica:
U domaćoj valuti
U stranim valutama
16.612
19.969
62.206
60.606
14.386
1.873
Ostale vladine i nevladine organizacije:
U domaćoj valuti
U stranim valutama
2.002
20
16.388
1.893
Ukupno oročeni depoziti
153.629
123.308
Ukupno
229.246
192.395
Godišnje kamatne stope na depozite po viđenju su se kretale od 0,005% do 1,10% u 2013. godini (od 0,10% do 1,78% u 2012.
godini). Godišnje kamatne stope na oročene depozite su se kretale od 0,5% do 8,0% u 2013. godini (od 1,0% do 8,0% u 2012.
godini) zavisno od perioda oročenja.
49
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
25. sUBORDINIRANI DUG
Vlada Hercegovačko-neretvanskog Kantona
Medžlis IZ Mostar
Ukupno
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
1.077
1.073
339
338
1.416
1.411
Banka raspolaže sredstvima u iznosu od 1.077 hiljade KM na dan 31. decembra 2013., odnosno 1.073 hiljade KM na dan 31.
decembra 2012. godine, koja su data nepovratno od Vlade HNK u svrhu daljeg kreditiranja i finansiranja razvoja poljoprivrede
i poboljšanja zaposlenosti. Ova sredstva su priznata kao dodatni kapital, bazirano na Odluci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 17. aprila 2003. godine.
Iznosi od 339 hiljada KM na dan 31. decembra 2013., odnosno 338 hiljada KM na dan 31. decembra 2012. predstavljaju Bančina
sredstva dobijena od Fondacije “Bošnjaci”, Mostar u svrhu daljeg kreditiranja i finansiranja. Sredstva su odobrena bespovratno. Ova sredstva su također priznata kao dodatni kapital, bazirano na Odluci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 10. januara 2001. godine. Fondacija “Bošnjaci” Mostar je u likvidacijskom postupku, u septembru 2010. godine,
prenijela svoja potraživanja na Medžlis IZ Mostar.
26. Ostale obaveze
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Poslovi u ime i za tuđi račun (Napomena 29.)
838
1.623
Rezervisanja za naknade zaposlenima
264
244
Obaveze prema zaposlenima
246
239
Obaveze za poreze i doprinose
178
180
Obaveze prema dobavljačima
120
115
Odgođeni prihod
116
136
Obračunati troškovi
28
64
Obaveze za neraspoređeni priliv
Ostale obaveze
Ukupno
50
8
7
298
198
2.096
2.806
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
26. OSTALE OBAVEZE (NASTAVAK)
Kretanje na rezervisanjima za naknade zaposlenima predstavljaju rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju, i
ista se mogu prikazati kako slijedi:
Stanje na 1. januar 2012. godine
226
Umanjenje zbog isplate
(6)
Priznata dodatna rezervisanja
24
Stanje na 31. decembar 2012. godine
244
Umanjenje zbog isplate
(7)
Priznata dodatna rezervisanja
27
Stanje na 31. decembar 2013. godine
264
27. REZERVISANJA
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Činidbene garancije
17.924
17.152
Plative garancije
7.490
9.602
Ugovoreni krediti
9.072
7.364
650
196
35.136
34.314
378
473
2013.
2012.
Akreditivi
Ukupno finansijske obaveze
Rezervisanja za potencijalne i preuzete obaveze
Promjene u rezervisanjima za potencijalne i preuzete finansijske obaveze:
Stanje na dan 1. januara
473
1.154
Promjene na rezervisanjima, neto (Napomena 12.)
(95)
(681)
Stanje na dan 31. decembra
378
473
U okviru redovnog poslovanja Banka preuzima obaveze za kreditiranjem, koje vodi u vanbilansnoj evidenciji, a koje prvenstveno obuhvataju garancije, akreditive i nepovučene odobrene kredite. Rezervisanja za preuzete obaveze se priznaju kad
Banka ima sadašnju obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će Banka morati izmirit tu obavezu.
51
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
28. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA
Prema definiciji iz MRS-a 24, povezane strane su strane koje predstavljaju:
•
društva koja direktno ili indirektno putem jednog ili više posrednika, kontrolišu izvještajno društvo ili su pod
njegovom kontrolom, odnosno koja izvještajno društvo kontroliše zajedno s drugim subjektima (što uključuje maticu, ovisne
subjekte i sestrinska društva);
•
pridružena lica – društva u kojima Banka ima značajan utjecaj a koja nisu ni povezano lice, niti zajedničko ulaganje investitora;
•
fizičke osobe koje direktno ili indirektno imaju pravo glasa u Banci koje im omogućava značajan uticaj na Banku, kao i
bilo koji drugi subjekt za koji se očekuje da će uticati ili biti pod uticajem povezane osobe u poslovanju s Bankom;
•
rukovodioci na ključnim položajima, odnosno osobe koje imaju ovlaštenja i odgovornosti za planiranje, usmjeravanje i
kontrolisanje aktivnosti Banke, uključujući direktore i službene osobe Banke i članove njihovih užih obitelji; i
•
društva u kojima bilo koja osoba navedena pod (c) ili (d) ima značajan interes u glasačkim pravima ili koje je direktno
ili indirektno u vlasništvu navedenih osoba, odnosno u kojima iste mogu imati značajan uticaj. To uključuje društva u
vlasništvu direktora ili većinskih dioničara Banke, kao i preduzetnike čiji rukovoditelji na ključnim položajima su
istovremeno na istim ili sličnim položajima u Banci.
Prilikom razmatranja svake moguće transakcije s povezanom stranom, pažnja je usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo na
pravni oblik.
Transakcije sa povezanim stranama mogu se prikazati kako slijedi:
31. decembar 2013.
Potraživanja
Obaveze
31. decembar 2012.
Potraživanja
Obaveze
Uprava i članovi Nadzornog odbora i
sa njima povezane strane
13.520
11.296
9.845
19.485
Ukupno
13.520
11.296
9.845
19.485
Ostali
troškovi
Prihodi od
kamate
2013.
Prihodi od
kamate
2012.
Ostali
troškovi
Uprava i članovi Nadzornog odbora i
sa njima povezane strane
718
532
677
399
Ukupno
718
532
677
399
52
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
28. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (NASTAVAK)
Krediti dati dioničarima (osim onih uključenih u gornju tabelu)
Potencijalne obaveze prema dioničarima
Ukupno
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
14.695
13.948
3.825
4.235
18.520
18.183
Sve gore prikazane transakcije su nastale pod komercijalnim bankarskim uslovima. Naknade direktorima, članovima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i ostalim članovima menadžmenta prikazane su kako slijedi:
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
Naknade Upravi i ostalom menadžmentu
887
775
Porezi i doprinosi na naknade
438
369
1.325
1.144
Ukupno
29. Komisioni poslovi
Sredstva kojima Banka upravlja kao povjerenik za i u ime trećih lica ne predstavljaju sredstva Banke, pa se s toga vode odvojeno od imovine Banke. Za ove usluge banka naplaćuje proviziju u skladu sa ugovorom zaključenim sa vlasnikom sredstava.
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju Bihać
14.218
14.146
Ministarstvo poljoprivrede FBiH
2.798
2.798
Kanton Sarajevo
1.332
1.335
Izvori
Agencija za zapošljavanje Kantona Sarajevo
732
708
BH Pošta
686
686
182
218
Privredna komora Kantona Sarajevo
Medžlis IZ Mostar
111
111
Općina Jablanica
81
75
-
2
20.140
20.079
Stanovništvo
15.877
15.647
Pravna lica
3.425
2.809
19.302
18.456
(838)
(1.623)
LIDO Osiguranje d.d. Sarajevo
Ukupno
Plasmani
Ukupno
Razlika (Napomena 26.)
53
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
29. Komisioni poslovi (NASTAVAK)
Banka upravlja imovinom za i u ime trećih lica kroz dugoročne kredite date pravnim i fizičkim licima. Banka ne nosi rizik
za ova sredstva te naplaćuje proviziju za svoje usluge. Banka upravlja kao povjerenik za i u ime trećih lica kroz dugoročne
kredite izdate pravnim licima i stanovništvu. Banka nije izložena riziku pri plasiranju ovih sredstava i naplaćuje naknadu za
svoje usluge.
30. UPRAVLJANJE RIZIKOM STRANE VALUTE
Banka obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama. U vezi sa navedenim, dolazi do izloženosti promjenama kursa stranih valuta. Izloženošću kursu valute se upravlja u okviru odobrenih parametara politika.
Knjigovodstvena vrijednost novčanih sredstava i obaveza Banke denominiranih u stranoj valuti, te finansijski instrumenti koji
se vode u domaćoj valuti, a imaju ugovorenu deviznu klauzulu u valuti EUR je na dan izvještavanja kako slijedi:
Imovina
Obaveze
2013.
2012.
2013.
2012.
EUR
133.317
110.353
86.364
72.830
USD
3.374
3.614
3.228
3.593
Druge valute
2.084
1.892
957
952
Analiza osjetljivosti strane valute
Banka je uglavnom izložena valutama EUR i USD. Prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini, domaća valuta (konvertibilna marka) ima fiksni devizni kurs prema valuti EUR, što znači da Banka u prethodnom periodu nije bila izložena ovoj valuti.
Osjetljivost na USD, ako bi se kurs promijenio za 10%, efekat na izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti bi bio slijedeći:
Dobit ili gubitak
2013.
2012.
15
2
Osjetljivost na ostale valute nije značajna jer su niski iznosi devizne pozicija svih valuta na dan 31. decembar 2013. i 2012.
godine.
54
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
30. UPRAVLJANJE RIZIKOM STRANE VALUTE (NASTAVAK)
Analiza osjetljivosti strane valute (nastavak)
Niže u tabeli analizirane su osnovne valute po kojima je Banka izložena riziku. Ostale valute obuhvaćene su u okviru stavke
„Ostale valute“. Banka prati svoj valutni položaj u odnosu na udovoljavanje regulatornim zahtjevima koje je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine definirala kao limite otvorenih pozicija. Banka nastoji sučeliti svoju imovinu i obaveze
u stranim valutama kako bi izbjegla izloženost valutnom riziku.
KM
EUR
USD
Ostale
valute
Ukupno
Novac i novčani ekvivalenti
57.834
10.811
1.813
2.084
72.542
Obavezna rezerva kod Centralne banke
18.743
-
-
-
18.743
Plasmani kod drugih banaka
3.050
650
1.561
-
5.261
Dati krediti i potraživanja
54.241
121.849
-
-
176.090
IMOVINA
Imovina namijenjena trgovanju
21
-
-
-
21
Imovina raspoloživa za prodaju
381
7
-
-
388
14
-
-
-
14
134.284
133.317
3.374
2.084
273.059
139.036
86.025
3.228
957
229.246
4.884
-
-
-
4.884
1.077
339
-
-
1.416
Ukupno finansijske obaveze
144.997
86.364
3.228
957
235.546
Neusklađenost na dan 31. decembra 2013. godine
Imovina koja se drži do dospijeća
Ukupno finansijska imovina
OBAVEZE
Obaveze prema klijentima
Obaveze prema bankama i drugim
finansijskim institucijama
Subordinirani dug
(10.713)
46.953
146
1.127
37.513
Ukupno finansijska imovina na dan
31. decembra 2012. godine
126.171
110.346
3.614
1.892
242.023
Ukupno finansijske obaveze na dan
31. decembra. 2012. godine
121.316
72.829
3.593
952
198.690
4.855
37.517
21
940
43.333
Neusklađenost na dan 31. decembra 2012. godine
55
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
31. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAMATNE STOPE
Banka utvrđuje kamatne stope na bazi kretanja i visine kamatnih stopa u okruženju uzimajući u obzir kvalitet i strukturu
stavki aktive i pasive bilansa Banke i adekvatan povrat uloženih sredstava.
Politike i procedure Banke o upravljanju rizikom kamatne stope održavaju rizik kamatne stope na prihvatljivom nivou i štite
prihod i kapital Banke od negativnih efekata rizika kamatne stope koje mogu rezultirati u smanjenju ekonomske vrijednosti
Banke. U skladu sa politikama i procedurama Banke, prihvatljivi limit za smanjenje ekonomske vrijednosti Banke je 20%.
Izloženost Banke kamatnim stopama na finansijsku imovinu i obaveze je detaljno prikazana u dijelu koji govori o upravljanju
rizikom likvidnosti (Napomena 33.).
Analiza osjetljivosti na kamatne stope
Analize osjetljivosti ispod su urađene na osnovu izloženosti kamatnim stopama i za derivativne i ne-derivativne instrumente na datum izvještaja o finansijskom položaju. Pri internom izvještavanju o riziku kamatnih stopa, priprema se periodična
analiza na osnovu koje uprava donosi procjenu o razumno mogućim promjenama kamatnih stopa. Analiza podrazumijeva
promjene ciljanih segmenata na više ili niže a da su se druge varijable održale konstantnim.
Npr. da su prosječne kamatne stope na depozite bile više za 0,25%, odnosno da su se uvećale sa 2,82% na 3,04%, Banka bi
imala umanjen profit za 532 hiljade KM za godinu koja je završila 31. decembra 2013. (2012.: umanjenje za 398 hiljada KM). S
druge strane, ovaj negativan efekat moguće je neutralisati povećanjem prosječne kamatne stope na kredite za 0,15%, odnosno sa 8,53% na 8,87%.
56
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
32. UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM
Kreditni rizik odnosi se na nemogućnosti druge strane da podmiri svoje ugovorne obaveze što rezultira finansijskim gubitkom Banke. Banka je usvojila politiku da posluje sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje
se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.
Izloženost Banke i kreditni rejtinzi klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je disperzirana
između prihvaćenih klijenata. Izloženost kreditima se kontrolira ograničenjima klijenata koje redovno pregledaju i odobravaju odborI za sredstva i plasmane.
Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine knjižena u finansijskim izvještajima, što je neto iznos gubitaka umanjenja,
predstavlja maksimalnu izloženost Banke kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednost bilo kojih prikupljenih kolaterala.
Ukupna bruto
knjigovodstvena
vrijednost
Imovina čija
vrijednost
nije
umanjena
Imovina
čija je
vrijednost
umanjena
Grupna
rezervisanja
Individualna
rezervisanja
Ukupna neto
knjigovodstvena
vrijednost
Gotovina i računi kod banaka
72.542
72.542
-
-
-
72.542
Obavezna rezerva kod CBBH
18.743
18.743
-
-
-
18.743
Plasmani kod drugih
banaka, neto
5.262
5.205
57
(1)
-
5.261
193.217
128.044
65.173
(3.739)
(13.388)
176.090
Finansijska imovina
namijenjena trgovanju
21
21
-
-
-
21
Finansijska imovina
raspoloživa za prodaju
388
388
-
-
-
388
14
14
-
-
-
14
290.187
224.957
65.230
(3.740)
(13.388)
273.059
Gotovina i računi kod banaka
48.766
48.766
-
-
-
48.766
Obavezna rezerva kod CBBH
15.611
15.611
-
-
-
15.611
Plasmani kod drugih
banaka, neto
5.739
5.696
43
(1)
-
5.738
Finansijska imovina
31. decembar 2013.
Dati krediti i avansi
klijentima, neto
Imovina koja se drži
do dospijeća
Ukupno
31. decembar 2012.
Dati krediti i avansi
klijentima, neto
183.233
135.535
47.698
(4.047)
(7.682)
171.504
Finansijska imovina
namijenjena trgovanju
20
20
-
-
-
20
Finansijska imovina
raspoloživa za prodaju
355
355
-
-
-
355
29
29
-
-
-
29
253.753
206.012
47.741
(4.048)
(7.682)
242.023
Imovina koja se drži
do dospijeća
Ukupno
57
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
32. UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM (NASTAVAK)
Izloženost kreditnom riziku i kolateral:
Izloženost kreditnom riziku
Dati krediti
Ne povučena kreditna
sredstva i neiskorišteni
odobreni (overdraft) limiti
Garancije /
akreditivi
Fer vrijednost
kolaterala
Pravna lica
158.732
7.062
25.924
112.543
Stanovništvo
34.485
2.010
140
5.760
Ukupno
193.217
9.072
26.064
118.303
31. decembar 2013.
31. decembar 2012.
Pravna lica
151.253
5.405
26.724
104.074
Stanovništvo
31.980
1.959
30
1.515
Ukupno
183.233
7.364
26.754
105.589
Fer vrijednost kolaterala
Nekretnine
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
115.029
103.105
Depoziti
3.274
2.484
Ukupno
118.303
105.589
Kašnjenje po danima
Ukupni bruto dati
krediti i avansi
klijentima
Nedospjelo
do 30
dana
31 – 90
dana
91 – 180
dana
181 – 270
dana
preko
270
dana
Pravna lica
Stanovništvo
158.732
119.037
1.677
1.742
1.981
2.428
31.867
34.485
32.535
285
79
65
47
1.474
Ukupno
193.217
151.572
1.962
1.821
2.046
2.475
33.341
Pravna lica
151.253
122.084
1.004
1.556
5.001
4.424
17.184
Stanovništvo
31.980
30.325
283
67
55
44
1.206
183.233
152.409
1.287
1.623
5.056
4.468
18.390
31. decembar 2013.
31. decembar 2012.
Ukupno
58
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
33. UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI
Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, a u svrhu upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama Banke za likvidnim sredstvima.
Banka upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, pozajmicama od strane ostalih banaka i drugih finansijskih
institucija, kao i ostalim izvorima finansiranja, a time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje rokove dospijeća finansijske imovine i obaveza.
Tabele rizika likvidnosti i kamatnih stopa
Slijedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Banke za nederivativne finansijske obaveze. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Banke
može tražiti da plati. Tabela uključuje novčane tokove kamata i glavnica.
Ponderirana
prosječna
efektivna
kamatna stopa
Manje od
1 mjeseca
1 do 3
mjeseca
3 mjeseca
do 1 godine
1 do 5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
%
KM
KM
KM
KM
KM
KM
31. decembar 2013.
-
734
-
-
-
-
734
Instrumenti promjenljive
kamatne stope
Bez kamata
0,10
93.701
25
300
-
-
94.026
Instrumenti fiksne
kamatne stope
3,04
78.595
15.463
66.049
57.935
634
218.676
173.030
15.488
66.349
57.935
634
313.436
31. decembar 2012.
-
846
-
-
-
-
846
Instrumenti promjenljive
kamatne stope
Bez kamata
0,10
65.375
363
-
521
-
66.259
Instrumenti fiksne
kamatne stope
2,98
83.756
7.801
45.903
43.954
435
181.849
149.977
8.164
45.903
44.475
435
248.954
Slijedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Banke za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabela je
pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine, uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti
zarađene osim na sredstva na koja Banke očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.
59
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
33. UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI (NASTAVAK)
Ponderirana
prosječna
efektivna
kamatna stopa
Manje od
1 mjeseca
1 do 3
mjeseca
3 mjeseca
do 1 godine
1 do 5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
%
KM
KM
KM
KM
KM
KM
31. decembar 2013.
Bez kamata
-
693
8
25
-
-
726
Instrumenti promjenljive
kamatne stope
3,89
79.440
25
108
273
-
79.846
Instrumenti fiksne
kamatne stope
8,57
46.922
13.184
50.199
87.609
22.360
220.274
127.055
13.217
50.332
87.882
22.360
300.846
31. decembar 2012.
Bez kamata
-
497
5
328
24
-
854
Instrumenti promjenljive
kamatne stope
4,19
53.544
35
147
339
-
54.065
Instrumenti fiksne
kamatne stope
8,79
37.618
17.500
51.581
81.835
20.424
208.958
91.659
17.540
52.056
82.198
20.424
263.877
Pokazatelji solventnosti bili su slijedeći:
Dug (i)
Kapital (ii)
Omjer duga i kapitala
31. decembar
2013.
31. decembar
2012.
234.130
197.279
47.679
52.879
4,9
3,7
Dug (i) je definisan kao obaveze prema bankama i obaveze prema klijentima detaljnije opisanim u napomenama 23 i 24.
Kapital (ii) uključuje ukupan kapital, rezerve Banke i subordinirani dug.
Adekvatnost i korištenje kapitala dnevno prati Uprava Banke primjenjujući tehnike bazirane na odlukama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (‘’Agencija’’). Informacije se dostavljaju Regulatoru kvartalno. Regulator zahtijeva od
svake Banke:
1. Da posjeduje minimum vlasničkog Kapitala u iznosu od 15 miliona KM; i
2. Da održava odnos kapitala i rizične aktive na ili iznad zakonski usklađenog minimuma od 12%. Na dan 31. decembra
2013. godine adekvatnost kapitala Banke iznosi 12,5% (2012.: 21,2%).
60
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
Napomene uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2013.
(Svi iznosi izraženi su u hiljadama KM)
34. DOBIT po dionici
Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem neto dobiti od običnih dionica sa ponderisanim prosjekom običnih dionica
izdatih tokom godine, ne uzimajući u obzir prosječan broj običnih dionica koje ja Banka kupila i zadržala ih kao vlastite
dionice.
Neto (gubitak) / dobit godine (‘000 KM)
Ponderisani prosjek broja običnih dionica izdatih u toku godine
2013.
2012.
(5.238)
207
436.104
436.104
(12,01)
0,47
Osnovna zarada po dionici (KM)
Razrijeđena zarada po dionici nije prezentirana jer Banka nije izdala razrjedive finansijske instrumente.
35. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI
Ova napomena daje informacije o načinu na koji Banka procjenjuje fer vrijednosti različite finansijske imovine i finansijskih
obveza.
35.1
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obveza Banke koji se mjere po fer vrijednosti na ponavljajućem nivou, iz period u period
Neki od finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke mjere se po fer vrijednosti na svaki datum izvještavanja. U nastavku
su informacije o tome kako se utvrđuju fer vrijednosti ove finansijske imovine i finansijskih obveza (posebno, tehnike vrednovanja i ulazni podaci koji se koriste).
Fer vrijednost
31. decembar 2013.
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju
Kotirani vlasnički vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini
Vlasnički vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini koji ne kotiraju na berzi
31. decembar 2012.
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju
Kotirani vlasnički vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini
Vlasnički vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini koji ne kotiraju na berzi
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
147
-
-
-
-
241
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
116
-
-
-
-
239
Tehnike vrednovanja i ključni ulazni podaci
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju
Za vrijednosne papire prikazane pod Nivoom 1 (kotirani vlasnički vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini) tehnika vrednovanja fer vrijednosti je kotirana kupovna cijena na aktivnom tržištu.
Za vrijednosne papire prikazane pod Nivoom 2 (dužničke vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini) primjenjuje se tehnika
diskontovanog novčanog toka. Instrumenti kojima se ne trguje na aktivnim tržištima vrednuju se upotrebom modela koji
u najvećoj mogućoj mjeri koriste relevantne i dostupne parametre, a u najmanjoj mjeri parametre koji su tržišno neuočljivi.
Obzirom na navedeno, ovisno o značaju ulaznih parametara koji su tržišno neuočljivi, dužničkim vrijednosnim papirima se
dodjeljuje Nivo 2 ili 3. Vrednovanje se provodi diskontovanjem budućih novčanih tokova, gdje se za prinos uzima zadnja dostupna stopa na iste ili slične dužničke vrijednosne papire.
Za vrijednosne papire prikazane pod Nivoom 3 (vlasnički vrijednosni papiri u Bosni i Hercegovini koje ne kotiraju na berzi)
tehnika vrednovanja je diskontovani novčani tok. Značajni neuočljivi ulazni podaci su dugoročne stope rasta prihoda. Odnos
neuočljivih ulaza prema fer vrijednosti je što je viša stopa rasta prihoda, veća je fer vrijednost.
61
GodiŠnji izvjeŠtaj 2013.
35. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI (NASTAVAK)
35.2
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke koji se ne mjere po fer vrijednosti na
ponavljajućem nivou, iz perioda u period (ali se zahtijeva objavljivanje njihove fer vrijednosti)
Osim navedenog u sljedećoj tabeli, Uprava smatra da knjigovodstveni iznosi finansijske imovine i finansijskih obaveza priznati
u finansijskim izvješćima približno odgovaraju njihovim fer vrijednostima.
31. decembar 2013.
31. decembar 2012.
Knjigovodstvena
vrijednost
Fer
vrijednost
Knjigovodstvena
vrijednost
Fer
vrijednost
193.217
180.847
183.233
171.813
230.856
192.395
193.603
Finansijska imovina
Krediti i potraživanja:
Krediti i potraživanja od komitenata
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze koje se drže po
amortiziranom trošku:
Tekući računi i depoziti od komitenata
229.246
Hijerarhija fer vrijednosti na dan 31. decembar 2013.
Nivo 1
Nivo 2
-
-
Nivo 3
Ukupno
Finansijska imovina
Krediti i potraživanja:
Krediti i potraživanja od komitenata
180.847
180.847
180.847
180.847
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze koje se drže po
amortiziranom trošku:
Tekući računi i depoziti od komitenata
-
-
230.856
230.856
-
-
230.856
230.856
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza uključena gore u kategorije za Nivo 2 i Nivo 3 utvrđene su prema
općeprihvaćenim modelima procjenjivanja na osnovu analize diskontovanih novčanih tokova, sa diskontnom stopom kao
najznačanijim ulaznim podatkom, a koja odražava kreditni rizik ugovornih strana. Pretpostavke korištene kod procjene i
mjerenja fer vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata za 2013. godinu temelje se na zahtjevima Međunarodnog
standarda finansijskog izvještavanja 13 – Mjerenje fer vrijednosti. Izračun fer vrijednosti za prihodujuće kredite i depozite
od komitenata sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom utvrđuje se putem diskontovanja budućih novčanih tokova.
Komponente koje se koriste za definisanje diskontnih faktora prihodujućih kredita komitentima uključuju bezrizičnu stopu i
očekivani i neočekivani gubitak, dok se komponente kod depozita od komitenata temelje na bezrizičnim stopama i razinama
raspona likvidnosti. Fer vrijednost neprihodujućih kredita komitentima se izjednačava sa knjigovodstvenim vrijednostima.
35.3
Usaglašenje mjerenja fer vrijednosti Nivoa 3
Za vlasničke vrijednosne papire u Bosni i Hercegovini koje ne kotiraju na berzi i nemaju cijenu na aktivnom tržištu fer vrijednost se ne može pouzdano izmjeriti. Vrednuju se po trošku sticanja i nemaju materijalan utjecaj na finansijske izvještaje
Banke.
36. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Ove finansijske izvještaje odobrila je Uprava Banke dana 13. marta 2014. godine.
Potpisali u ime Uprave:
Direktor
Amir Rizvanović
62
Šef računovodstva
Feriha Šehić
Download

pdf format