Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o
morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini
("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini
(“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i
23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period
2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od
11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. Javno preduzeće
objavljuje :
JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
broj:0206-885/1 od 13.03.2015.god.
I Predmet javnog poziva je zakup kupališta prema Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog
karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015. god. koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i
turizma broj:01-18/331 od 30.10.2014.god. u viđenom stanju na slijedećim lokacijama: :
1. Opština Herceg Novi
1.1. U Herceg Novom, na lokaciji Sutorine, plaža u dužini od cca 210.00 m 1/površine 1.900,00 m2, na
lokalitetu ušća Sutorinske rijeke, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 1B u Izmjeni i
dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Herceg Novi za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) terasa ugostiteljskog objekata, lokacija br.1.1
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i objekat ): 3.800,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
1.2. U Herceg Novom, u Igalu, plaža u dužini od cca 25.00 m 1/površine 150.00 m2, dio kat.parcele 634 KO u
središnjem dijelu Igala ispod terasa, od ponte na kat.parceli 635 KO Topla do betonske plaže Hotela
"Tamaris", sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 5C u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Herceg Novi za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.3. U Herceg Novom u Igalu, obala u dužini od 25.00 m 1/370.00 m2 površine, obuhvatajući potok na
kat.parceli 648 KO Topla i zapadni kraj Novosadske plaže, dio kat.parcela 649 KO sa pripadajućim akva
prostorom, kupalište označeno kao 6B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini
Herceg Novi za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 6.8
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 8.267,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €
1
1.4. U Herceg Novom na Savini, istočno od naselja "Energoprojekta" Kalajzića plaže u dužini od cca 75.00
m1/površine 700.00 m2, kat.parcela 2562 KO Topla, od Kalajzića seke istočno uz donju ivicu Šetališta u
dužini od cca 75.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 11E u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Herceg Novi za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 11.12
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 7.381,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €
1.5. U Herceg Novom, u Zelenici obala i plaža u dužini od cca 50.00 m 1/površine 270,00 m2, plaža između
dvije ponte ispred objekta nekadašnjeg Hotel „Plaža“, dio kat.parcele 34 KO Sasovići, sa pripadajućim
akva prostorom, kupalište označeno kao 15A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.6. U Herceg Novom, u Zelenici obala i plaža u dužini od cca 85.00 m 1/površine 820 m2, plaža sa istočne
strane starog željezničkog mosta istočno uz donju ivicu magistralnog puta, u zahvatu kat. parcela 805/2 i
805/3 KO Kuti u cjelini i dijela kat. parcele 805/1 KO Kuti, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 15E u u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u
opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom,lokacija 15.13
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 2.700,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od :1.000,00 €
1.7. U Herceg Novom, u Kumboru obala i plaža u dužini od cca 50.00 m 1/površine 350.00 m2, dio
kat.parcele 233 KO Kumbor, plaža između dvije ponte zapadno od Lučice u zahvatu od puta na kat.parceli
237 KO Kumbor ( preko puta u zaleđu) zapadno osnovom lokalnog puta u dužini od 50.00 m 1, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 16B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) konzervator i rashladna vitrina, lokacija 16.11
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 1.537,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00€
1.8. U Herceg Novom, u Kumboru obala i plaža u dužini od cca 55.00 m 1/površine 420.00 m2, dio
kat.parcele 233 KO Kumbor, plaža između dvije ponte zapadno od Lučice u zahvatu od ponte na kat.parceli
234 KO Kumbor zapadno osnovom lokalnog puta u dužini od 55.00 m 1, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označeno kao 16C u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog
dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od :500,00 €
2
1.9. U Herceg Novom, u Kumboru obala i plaža u dužini od cca 35.00 m 1/površine 340.00 m2, dio
kat.parcele 233 KO Kumbor, plaža između dvije ponte zapadno od Lučice u zahvatu od ponte na kat.parceli
234 KO Kumbor uključujući i pontu istočno osnovom lokalnog puta u dužini od 35.00 m 1, sa pripadajućim
akva prostorom, kupalište označeno kao 16D u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od :500,00 €
1.10. U Herceg Novom, u Kumboru plaža u dužini od cca 65.00 m 1, dio kat.parcele 416 KO Kumbor, plaža
na lokaciji Obješenjak ispred i dužini odmarališta u zaleđu na kat.parceli 416 KO Kumbor u dužini od 35.00
m1, sa pripadajućim akva prostorom, obala označena kao 16F u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: obala
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) montažni ugostiteljski objekat,lokacija 16.13
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 2.638,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 1.000,00
1.11. U Herceg Novom, u Baošićima plaža u dužini od cca 35.00 m 1/površine 210.00 m2, dio kat.parcele
760 KO Baošići, zapadno od Ribarske zadruge, od granice kat.parcele 759 KO Baošići istočno osnovom
lokalnog puta u dužini od cca 35.00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 18B u
Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za
period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.12. U Herceg Novom, Baošićima plaža ispred odmarališta "Baošići", u dužini od cca 105.00 m 1/ površine
900.00 m2, obala uz donju ivicu lokalnog puta, u granicama kompleksa odmarališta u zaleđu, zahvatajući
kat.parcelu 772 KO Baošići u cjelini i dio kat. parcele 771 KO Baošići, u dužini od 20,00 m, sa pripadajućim
akva prostorom, kupalište označeno kao 18G u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) montažni objekat-plažni bar,lokacija 18.15
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 3.134.00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
1.13. U Herceg Novom, u Baošićima obala i plaža u dužini od cca 56.00 m 1/površine 448.00 m2, dio
kat.parcele 775 KO Baošići i dio 353/1 KO Baošići, istočno od pristaništa, od zapadne granice kat.parcele
775 KO Baošići istočno osnovom lokalnog puta u dužini od cca 56.00 m 1, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označeno kao 18I u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog
dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3
1.14. U Herceg Novom, u Baošićima plaža u dužini od cca 38.00 m 1/površine 228.00 m2, dio kat.parcele
353/1 KO Baošići, istočno od pristaništa, u liniji puta u zaleđu, zapadno osnovom lokalnog puta u dužini od
cca 38.00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 18J u Izmjeni i dopuni Plana
objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.15. U Herceg Novom, u Baošićima obala i plaža u dužini od cca 14.00 m 1/površine 168.00 m2, dio
kat.parcele 353/3 KO Baošići, istočno od pristaništa, od linije puta u zaleđu, istočno osnovom lokalnog
puta u dužini od cca 14.00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 18K u Izmjeni i
dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period
2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.16. U Herceg Novom, u Baošićima obala i plaža u dužini od cca 24.00 m 1/površine 600.00 m2, dio
kat.parcele 351 KO Baošići, istočno od potoka na kat.parceli 352 KO Baošići u dužini od cca 24.00 m 1, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 18L u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.17. U Herceg Novom, u Baošićima obala i plaža u dužini od cca 40.00 m 1/površine 360.00 m2, dio
kat.parcele 350 KO Baošići, od granice kat.parcele 351-355 i 350 KO Bašići istočno u dužini od cca 40.00
m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 18M u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.18. U Herceg Novom, u Bijeloj obala i plaža u dužini od cca 100.00 m 1/površine 300.00 m2, dio
kat.parcele 305 i 306/147/7 KO Jošica, od zapadnog kraja 306/2 KO Jošica istočno osnovom puta, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 19D u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
4
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.19. U Herceg Novom, u Kamenarima obala i plaža u dužini od cca 100.00 m 1/površine 485.00 m2, dio
kat.parcele 226 i 227 KO Jošica, od potoka Jošica zapadno u dužini od 100.00 m 1, sa pripadajućim akva
prostorom, kupalište označeno kao 20B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni
morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom,lokacija 20.16
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 4.371,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
1.20. U Herceg Novom, u Žanjicama obala i plaža u dužini od cca 35.00 m 1/površine 200,00m², dio
kat.parcele 1782 KO Radovanići, od zapadnog kraja pješčane plaže obodom pješačke staze do prisništamula u dužini od 35.00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 23F u Izmjeni i
dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period
2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.21. U Herceg Novom, u Žanjicama, izgrađena obala na Rtu Straišta u dužini do 45.00 m1/, površine
410.00 m2 koja pripada dijelu kat.parcele 1784 KO Radovanići, od linije granica kat.parcela 1789 i 1785/1
KO Radovanići u zaleđu zapadno u dužini od 45.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 23D u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u
opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
1.22. U Herceg Novom, u Žanjicama, izgrađena obala na Rtu Straišta u dužini do 43.00 m1/, površine
340.00 m2 koja pripada dijelu kat.parcele 1784 KO Radovanići, od linije granica kat.parcela 1785/2 i
1785/3 KO Radovanići u zaleđu zapadno u dužini od 45.00 m¹, odnosno 20 m od sjeverozapadne granice
parcele 1785/3 K.O. Radovanići, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 23E Planu
objekata privremenog karakterau zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 1.000,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
5
2. Opština Tivat
2.1. U Tivtu, Lepetani plaža u dužini od cca 60.00 m1/površine 330.00 m2, na lokalitetu Opatovo, od ponte na
kat.parceli 501 KO Lepetani sjeverno obodom plaže u dužini od 60.00 m 1, dio kat.parcele 500 KO Lepetani,
sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 3A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Tivat za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat
1) montažni ugostiteljski objekat, lokacija br.3.2
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i objekat ): 3.748,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
2.2. U Tivtu, kupalište u Lepetanima, na lokaciji Opatovo, u dužini od cca 100.00 m 1/površine 580.00 m2 , uz
donju ivicu lokalne saobraćajnice Tivat-Prčanj, na lokaciji kod Svetionika, u zahvatu ispred vlasničke kat.
parcele 507/1 KO Lepetani, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 3B u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Tivat za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
2.3. U Tivtu, kupalište u Lepetanima, na lokaciji Opatovo, u dužini od cca 100.00 m1/površine 570.00 m2, uz
donju ivicu lokalne saobraćajnice Tivat-Prčanj, na lokaciji kod Svetionika, u zahvatu ispred vlasničke kat.
parcele 508 KO Lepetani, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 3C u u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Tivat za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
2.4. U Tivtu, plaža u dužini od cca 100.00 m 1/površine 150.00 m2, na lokalitetu Župe, od ponte na kat.parceli
501 KO Lepetani sjeverno obodom plaže u dužini od 60.00 m 1, dio kat.parcele 4889 KO Tivat, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 7B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Tivat za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planirani su privremeni objekti na vlasničkim parcelama u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
2.5. U Tivtu, na lokalitetu Obala Đuraševića, izgrđena obala u dužini od cca 15.00 m 1/površine 75.00 m2, na
dijelu Bogišića, ispred i u dužini kat.parcele 113 KO Bogišići u zaleđu, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označeno kao 10B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Tivat za
period 2013-2015. god.
6
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
2.6. U Tivtu, na lokalitetu Obala Đuraševića, izgrađena obala u dužini od cca 15.00 m 1/površine 70.00 m2, na
dijelu Bogišića, ispred i u dužini kat.parcele 111 KO Bogišići u zaleđu, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označeno kao 10C u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Tivat za
period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
2.7. U Tivtu, na lokalitetu Kaluđerovina, obala u dužini od cca 10.00 m 1/površine 181.00 m2, ispred
kat.parcele 55/1 KO Milovići i Hotela „Vizantija“ u zaleđu, dio kat.parcele 56 KO Milovići, sa pripadajućim
akva prostorom, kupalište označeno kao 10D u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
opštini Tivat za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br.10.16
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i objekat ): 1.465,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
2.8. U Tivtu, na lokaciji Krašići, dio kat.parcele 1793 KO Krašići , u dužini od cca 13.00 m 1/65.00 m2,
kupalište označena kao 11A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog
dobra u opštini Tivat za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
2.9. U Tivtu ,na lokaciji Krašići, dio kat.parcele 173 K.O.Krašići , u dužini od cca 12.00 m 1/60.00 m2 ,
kupalište označena kao 11B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog
dobra u opštini Tivat za period 2013-2015.god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
7
3. Opština Kotor
3.1. U Kostanjici izgrađena obala u dužini od cca 50.00 m1/površine 350.00 m2, uz kat.parcelu 67 KO
Kostanjica, na lokalitetu „Velja njiva“, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2A u Izmjeni i
dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran je privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.2. U Kostanjici, plaža u dužini od cca 30.00 m 1/površine 120.00 m2, dio. kat. parcele 46 KO Kostanjica, na
lokalitetu „Na potok“, u granicama zahvata kat.parcele 220 KO Kostanjica u zaleđu iznad magistralnog puta
Kotor-Herceg Novi, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2C u Izmjeni i dopuni Plana
objekata privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran je privremeni objekat
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.3. U Morinju, u naselju Strp, obala i plaža u dužini od cca 20.00 m¹/površine 170m2, uz donju ivicu
magistralnog puta uz kat.parcelu 3440 KO Morinj, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označena
kao 3B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015.
god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa(za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.4. U Risnu, izgrađena obala i plaža na lokaciji "Kolona", u dužini od cca 31.00 m¹/ površine 280.00 m2,
ispod starog željeznog mosta na rijeci Spili, u zahvatu kat.parcele 516, 517 i 518 KO Risan, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 4C u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasama 1 i 2, lokacija br. 4.8
2) konzervator za prodaju sladoleda, lokacija br. 4.9
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i objekte): 5.715,80 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €
3.5. U Risnu, obala i plaža na lokalitetu Bujevina u dužini od cca 55.00 m 1/površine 150.00 m2, od „Starog
kupatila“ uz donju ivicu izgrađenog trotoara prema „Domu slijepih“, dio kat.parcela 1061 i 1062 KO
Risan, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 4F u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište):500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.6. U Dobroti, obala i plaža u dužini od cca 80.00 m2/površine 250.00 m2, na zapadnom kraju Dobrote, na
lokalitetu Raškov brijeg, od linije granice kat.parcele 314/2 i 311 KO Dobrota I sjeverno obodom parcele u
dužini od cca 80.00 m1, do ponte kod propusta/tumbina ispod magistralnog puta, dio kat.parcele 309 KO
Dobrota I, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 8A u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
8
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište):500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.7. U Dobroti, obala i plaža Galebova stijena u dužini od cca 80.00 m 2/površine 600.00m², na zapadnom
kraju Dobrote, na lokalitetu Raškovog brijega, od linije granice kat.parcele 314/2 i 311 KO Dobrota I južno
obodom parcele u dužini od cca 80.00 m1 do Galebove stijene, dio kat.parcele 309 KO Dobrota I, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 8B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu:
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.8. U Ljutoj, izgrađena obala u dužini od cca 35.00 m1/površine 200.00 m2 , na raskrsnici magistralnog i
lokalnog puta kroz Ljutu , u zahvatu kat.parcele 281/2 KO Dobrota I, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označena kao 8C u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Kotor za
period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.9. U Dobroti na lokaciji Sveti Stasija, novoformirana plaža u dužini od 86.00 m¹/površine 380m 2, od
istočnog kraj ponte na kat.parceli 409 KO Dobrota I osnovom puta u dužini od 86.00 m¹, sa pripadajućim
akva prostorom, lokacija označena kao 9B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nema planiranih privremenih objekata.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.10. U Dobroti, plaža pored otvorenog bazena ("Žuta plaža) u dužini od 77.00 m 1/površine 790.00 m2, uz
donju ivicu trotoara pored otvorenog bazena zapadno u dužini od 77.00 m 1, dio kat.parcele 2436 KO
Dobrota I, sa pripadajućim akva prostorom,kupalište označena kao 10C u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planirani su privremeni objekti :
1) konzervator za sladoled, lokacija br.10.17
2) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br.10.18
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 5.178,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €
3.11. U Prčnju, plaža na lokaciji "Tre sorele" u dužini od cca 50.00 m 1/površine 300.00 m2 na lokalitetu
Glavati, dio kat.parcele 1120 KO Prčanj I, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označena kao 16B u
Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
9
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.12. U Donjem Stolivu, plaža na Markovom rtu, u dužini od cca 50.00 m¹ /površine 250.00 m 2, sa istočne
strane Instituta, od potoka istočno obodom lokalnog puta Kotor-Tivat u dužini od cca 50.00 m¹, dio
kat.parcele 3 KO Prčanj I, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 18A u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ):500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.13. U Donjem Stolivu, plaža na Markovom rtu, u dužini od cca 34.00 m¹ /površine od 210.00 m 2, sa
istočne strane Instituta, između dvije ponte, dio kat.parcele 1/1 KO Prčanj, sa pripadajućim akva
prostorom, lokacija označena kao 18B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini
Kotor za period 2013-2015. god.
Tip kupališta : javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat .
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.14. U Donjem Grblju, u uvali Žukovica u Glavatičićima, plaža u dužini od cca 50,00 m 1/ površine 600.00
m2, obuhvatajući plažu na zapadnoj strani uvale, od linije granice kat.parcela 2809/36 i 2809/37 KO
Glavatičići II u zaleđu zapadno obodom plaže u dužini od cca 50,00 m 1, dio kat. parcele 2786 KO Glavatičići
II, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 19A u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
3.15. U Donjem Grblju, u uvali Žukovica u Glavatičićima, plaža u dužini od cca 40,00 m 1/ površine 400.00
m2, obuhvatajući plažu na istočnoj strani uvale, od linije granice kat.parcela 2809/36 i 2809/37 KO
Glavatičići u zaleđu istočno obodom plaže u dužini od cca 40,00 m 1, dio kat. parcele 2786 K.O. Glavatičići,
sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 19B u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Kotor za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 500,00 €
10
4. Opština Budva
4.1. U Budvi, istočni dio plaže Jaz, u dužini od cca 150.00 m 1/površine 5000.00 m2, središnji dio
nekadašnje Nudističke plaže, između dva susjedna zahvata 2B i 2C2, dio kat. parcele 553 K. Prijevor I, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2C1u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 3.450,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1000,00 €
4.2. U Budvi, istočni kraj plaže Jaz, u dužini od cca 100.00 m 1/ površine 2500.00 m2, od istočnog kraja plaže
Jaz, linije granice kat. parcele br. 544 i 545 KO Prijevor I, zapadno obodom plaže u dužini od 100.00 m 1, dio
kat. parcele 553 K. Prijevor I, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2C2 u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: nudističko specijalno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat.
1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 2.4
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i objekat) : 5.188,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2500,00€
4.3. U Budvi, plaža Pizana u dužini od cca 100.00 m 1/ površine 660.00 m2, sa istočne strane Starog grada
obuhvatajući plažu Pizano i obala uz južnu stranu lukobrana, odnosno dio kat. parcele 3054/2 i kat. parcelu
3054/3 KO Budva u cjelini, sve sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 6A u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 6.15
2)konzervator za prodaju sladoleda, lokacija br. 6.16
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i objekat): 22.861,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 10.000,00 €
4.4. U Budvi, dio Slovenske plaže u dužini od cca 80.00 m 1/površine 640.00 m2 ispod objekta „JRB“, zapadno
od navoza donjom ivicom pješačke staze uz more u dužini od cca 80.00 m 1, dio kat. parcele 3057 KO Budva, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 7A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god, isključujući privremene lokacije označene 7.46 i 7.47 u
Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bara za period 2013-2015. god. Koje su u
predhodnom tenderskom postupku ustupljene na korišćenje.
Tip kupališta: javno uređeno
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište ): 1.280,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00€
4.5. U Budvi, obala na Rtu Zavala, u dužini od cca 190.00 m 1/površine 350,00 m2, od rta na zapadnoj granici
kat. parcele 3063 KO Budva, južno u dužini od cca 150.00 m 1, dio kat.parcele 3063 KO Budva, sa pripadajućim
akva prostorom, kupalište označeno kao 11C u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planirani su privremeni objekti
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija označena br. 11.4
11
2) pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze, lokacija označena br. 11.6
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i objekte): 15.147,40 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 5.000,00 €
4.6. U Svetom Stefanu, istočna plaža Sveti Stefan u dužini od cca 60.00 m¹/površine 1200.00 m 2, istočno od
parkinga u zahvatu od granične linije kat. parcela 1316/2 i 1320 KO Sveti Stefan istočno u dužini od cca 60.00
m¹, dio kat.parcele 1883 KO Sveti Stefan, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 21E u
Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1) konzervator i rashladna vitrina, lokacija označena br. 21.10
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i objekat): 5.520,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 2.500,00 €
4.7. U Reževićima, plaža Drobni pijesak u dužini od 150.00 m¹/površine 4.200,00 m 2, u zahvatu od potoka
ma južnom kraju plaže na kat.parceli 2963/2 KO Reževići zapadno obodom plaže i privatnih imanja u
zaleđu u dužini od 150.00 m¹, kat.parcele 474/1 KO Reževići, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 23A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period
2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planirani su privremeni objekti
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija označena br. 23.2
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i objekat): 9.369,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 2.500,00 €
4.8. U Reževićima, na lokaciji Rijeka Reževići obala u dužini od 70.00m 1/površina 200,00 m2, na lokaciji
Preseke, sa istočne i zapadne strane potoka na kat.parceli 1365 KO Reževići I, granicom privatnih imanja u
dužini od 70.00 m¹, na dijelu kat.parcele 1796 KO Reževići I, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 24 A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period
2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planirani je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 500,00 €
4.9. U Buljarici, dio plaže Buljarica u dužini od cca 70.00 m¹/površine 1800.00 m 2, središnji dio plaže u
zahvatu od linije granice vlasničkih parcela 1280 i 1281 KO Buljarica u zaleđu, istočno obodom plaže u
dužini od 70.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, kupalište označeno kao 27D u Izmjeni i dopuni
Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) konzervator za sladoled i rashladna vitrina, lokacija br.27.10
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i objekat): 2.702,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
4.10. U Buljarici, dio plaže Buljarica ispod auto kampa, u dužini od 100.00 m¹/4050.00 m2, dio kat.parcele
1833 KO Buljarica, u zahvatu od linije ograde auto kampa u zaleđu obodom plaže istočno u dužini od
100.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27G u Planu objekata privremenog
karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.
12
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1) montažni ugostiteljski objekat sa tersaom, lokacija br.27.15 ,
2) konzervator za sladoled, lokacija br.27.16
Minimalna cijena godišnjeg zakupa(za kupalište i privremene objekte) : 6.082,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €
4.11. U Buljarici, plaža Buljarica ispod auto kampa u dužini od 50.00 m¹/površine 1750.00 m 2, dio
kat.parcele 1833 KO Buljarica I , u zahvatu od istočnog kraja/ograde auto kampa u zaleđu plaže, zapadno
obodom plaže u dužini od 50.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27I u Izmjeni
i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1) konzervator za sladoled i rashladna vitrina, lokacija br.27.18
Minimalna cijena godišnjeg zakupa(za kupalište i objekat) : 2.412,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
4.12. U Buljarici, plaža Buljarica u dužini od 38.00 m¹/površine 1444.00 m 2, na istočnom dijelu plaže, dio
kat.parcele 1833 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica, isto čno
obodom plaže u dužini od 38.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27L u Izmjeni
i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip kupališta : javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 1.155,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
5. Opština Bar
5.1 U Čanju, zapadni kraj plaže Čanj u dužini od 40.00 m¹/površine 720.00m², dio kat. parcele 1281 KO
Mišići, u zahvatu od potoka, linije granice kat. parcela 1224 i 1223 KO Mišići u zaleđu, zapadno donjom
ivicom lokalne saobraćajnice u dužini od 40.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno
kao 2A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bara za period 2013-2015. god,
isključujući privremene lokacije označene 2.40 i 2.62 u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
opštini Bara za period 2013-2015. god. koje su u predhodnom tenderskom postupku ustupljene na korišćenje.
Tip kupališta : javno uređeno
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 576.00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 5.000,00 €
5.2. U Čanju, zapadni dio plaže Čanj u dužini od 174.00 m¹/površine 13.050m², dio kat. parcele 1281/1
KO Mišići, u zahvatu od potoka, linije granice kat. parcela 1224 i 1223 KO Mišići u zaleđu, istočno uz donju
ivicu lokalne saobraćajnice i dalje izgrađenim zidom duž oboda plaže u dužini od 174.00 m¹, do linije
granica kat.parcela u 1254/2 i 1255/2 KO Mišići u zaleđu, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 2B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bara za period 20132015. god.
Tip kupališta : javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1) montažni ugostiteljski objekat-plažni bar sa terasom, lokacija br. 2.40
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 14.444,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 5.000,00 €
5.3. U Čanju, istočni plaže u Čanju, ispred hotelsko-turističkog naselja "Biserna obala" u dužini od cca
210.00 m¹/površine 5700, 00 m2, dio kat. parcele br. 3546 KO Mišići, u zahvatu od potoka kroz Turističko
naselje “Biserna obala”, na kat.parceli 3540 zapadno do kraja ograde hotelskog kompleksa u dužini od
13
210.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2E u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Bara za period 2013-2015. god.
Tip kupališta : javno uređeno
U okviru kupališta planirani su privremeni objekti na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište ): 4.560,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
5.3. U Sutomoru, zapadni kraj Sutomorske plaže, u dužini od 70.00 m¹/površine 670,00 m2, dio kat.
parcele br. 2517/1 KO Sutomore, u zahvatu od 70.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom,lokacija
označena kao 5I u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period
2013-2015. god.
Tip kupališta : javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.139,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
5.4. U Baru, obala i plaža istočno od Crvene plaže u dužini od 40.00 m¹/površine 340,00 m2, na kat.parceli
3447/1 KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3452/10 KO Novi Bar, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 6B u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 20132015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
5.5. U Baru, Šušanj, obala i plaža u dužini od u dužini od 110.00 m¹/površine 660,00 m2, kat.parcele
3447/1 KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3462 KO Novi Bar, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište
označeno kao 6C u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 20132015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 726,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
5.6. U Baru, Šušanj, obala i plaža u dužini od u dužini od 27.00 m¹/površine 180.00 m2, kat.parcele 3447/1
KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3464/1 KO Novi Bar, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno
kao 6D u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
14
5.7. U Baru, Šušanj, obala i plaža u dužini od u dužini od 45.00 m¹/površine 270.00 m2, kat.parcele 3447/1
KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3465 KO Novi Bar, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno
kao 6E u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat .
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500 €
5.8. U Sutomoru, na lokaciji Ratac obala i plaža u dužini od 110.00 m¹/površine 990, 00 m2, dio
kat.parcele 3447/1 KO Novi Bar od potoka/propusta na kat.parceli 2529 KO KO Sutomore zapadno
granicam plaže i vlasničkih parcela u zaleđu u dužini od 110.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označeno kao 6F u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za
period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 1.000,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500 €
5.9. U Baru, Šušanj, obala i plaža u dužini od u dužini od 40.00 m¹/površine 480,00 m2, kat.parcele 3447/1
KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3466/9 KO Novi Bar , sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno
kao 6G u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 2013-2015. god.
*Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu. Minimalna cjene
godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se može realizovati na
zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
5.10. U Baru, na lokaciji Šušanj, obala i plaža na zapadnom kraju Žukotrlice u dužini od 50.00 m¹/površine
750.00 m2, dio kat parcele 3447/1 KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3466/4 KO Novi Bar, sa pripadajućim
akva prostorom, kupalište označeno kao 7A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u
opštini Bar za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište) : 1.250,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1000,00 €
5.11. U Baru, na lokaciji Šušanj, plaža Žukotrlica, u dužini od 160.00 m¹/površine 4100.00 m2, dio kat.
parcele 3447/1 KO Novi Bar, sa zapadne strane od linije granice susjednog zakupca kupališta, označenog
kao 7D, istočno daljih 160.00 m¹, do zapadne granice susjednog zahvata označenog kao 7F, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište oznečeno kao 7E u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Bar za period 2013-2015. god.
Tip kupališta:javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 4.510,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
15
5.12. U Baru, na lokaciji Šušanj, plaža i obala zapadno od rijeke Željeznice, plaža u dužini od cca 100.00
m¹, dio kat. parcele 3447/1 KO Novi Bar od rijeke Željeznice zapadno obodom plaže do granice susjednog
korisnika i dio obale u zaleđu na kat.parceli 3488 KO Novi Bar u zahvatu privremene lokacije, sa
pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 7I u Planu objekata privremenog karaktera u zoni
morskog dobra za opštinu Bar za period 2013-2015.god.
Tip plaže: javna/uređena
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1)montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 7.12
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat) : 11.434,00 eura
Bankarska garancija ponude ne manja od:5.000,00 €
5.13.U Baru, Dobre Vode, obala i plaža u dužini od 50.00 m¹/površine 500.00 m2, južno od plaže Mali
pijesak uz pješačku stazu ispred kat.parcela 3193/1 i 3171 KO Pečurica, sa pripadajućim akva prostorom,
kupalište označeno kao 10A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Bar za
period 2013-2015. god.
Tip kupališta:javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1.250,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
5.14. U Baru, na lokaciji Petovića zabio, neuređena obala u dužini od 50.00 m¹/površine 250,00 m 2, ispred
kat.parcele 2389/61 KO Kunje, od puta na kat.parcelib 2389/62 KO Kunje sjeverno u dužini od 50.00 m¹,
sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 12B u Izmjeni i dopuni Plana objekata
privremenog karaktera u opštini Bar za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat
1) konzervator i rashladna vitrina, lokacija 12.2
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.457,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 1000,00 €
5.15. U Baru, na lokaciji Petovića zabio, obala u dužini od 50.00 m¹/površine 300,00 m 2, ispred kat.parcele
2388/22 KO Kunje, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 12C u Izmjeni i dopuni Plana
objekata privremenog karaktera u opštini Bar za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat
1) konzervator i rashladna vitrina, lokacija 12.3
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.457,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1000,00 €
6. Opština Ulcinj
6.1. U Ulcinju, u naselju Kruče, plaža u dužini od cca 50.00 m 1/površine 600.00 m2, na istočnom kraju
plaže u Kručama, dio kat.parcele 10006 KO Kruče, od potoka na kat.parceli 1584 KO Kruče zapadno
osnovom plaže u dužini od 50.00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 1A u
Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Ulcinj za period 2013-2015. god.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
6.2. U Ulcinju, u naselju Kruče, plaža u dužini od cca 50.00 m 1/površine 400.00 m2, na lokalitetu Rakite, od
istočnog kraja pješčane plaže zapadno om plaže u dužini od 50.00 m 1, dio kat.parcele 10009 KO Kruče, sa
pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 1B Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog
karaktera u opštini Ulcinj za period 2013-2015. god.
16
* Minimalna cjene godišnjeg zakupa ne uključuje iznos naknade za privremeni objekat na privatnoj parceli, koji se
može realizovati na zahtjev izabranog ponuđača i uz saglasnost vlasnika parcele.
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekata na vlasničkoj parceli u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €
Rješenjem Poreske uprave broj:81/31-03710-5 od 01.04.2013.god. na naknadu za korišćenje morskog
dobra/zakupninu obračunava se i plaća PDV.
Plaže Jaz, Bečići, Sveti Stefan, Drobni pijesak, Buljarica, Čanj, Sutomore, kao i potez od poluostrva Ratac do
Žukotrlice su Rješenjem Zavoda za zašititu prirode zaštićeni objekti prirode, te se na ovim lokacijama
radnje, aktivnosti i djelatnosti sprovode u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode (Službeni list CG
51/08, 21/09, 40/11, 62/13, 06/14).
Radnje, aktivnosti i djelatnosti na kupalištima na području Kotorsko-Risanskog zaliva u zahvatu područja
koje se nalazi na UNESCO-ovoj listi svetske kulturne i prirodne baštine sprovode se saglasno odredbama
Zakona o zaštiti prirode.
II Način
Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.
III Uslovi
1.Plaćanje cijene
Godišnja naknada za korišćenje morskog dobra/zakupnina koja je uvećana za iznos PDV plaća se u cjelini u
momentu zaključenja ugovora ili u najviše 3 (tri) rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja
ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću
orginalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa
zakupnine, uvećane za iznos PDV.
2.Vrijeme zakupa
Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2015. god. uz
mogućnost produženja za period od 2 ( dvije ) godine, pod uslovom da je predmetna lokacija sadržana u
Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra.
Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva
izgradnju hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu ili bude usvojena planska dokumentacija koja
isključuje korišćenja morskog dobra, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do
tada uloženih sredstava.
IV Sadržaj ponude
Ponuda obavezno sadrži :
1. Podatke o ponuđaču i dokaze o podobnosti ponuđača
1.1. Za fizička lica:
-ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta, odnosno boravišta i brojem kontakt telefona
-fotokopija lične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem i saglasnost u formi izjave u pisanoj formi,
kojom ponuđač izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju radi ućešća u javnom pozivu,
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za
period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
-uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice nije pod istragom i da se protiv
ponuđača ne vodi krivični postupak.
17
1.2. Za pravna lica:
-naziv i adresa sjedišta privrednog društva,
-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda Crne Gore),
-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,
-rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a,
-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,
-potvrdu iz Centralnog registra privrednog suda u Podgorici da se pravno ice/preduzetnik ne nalazi u
kaznenoj evidenciji,
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za
period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
-uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da odgovorno lice u pravnom licu nije pod istragom i da se
protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.
2. Ponudu sa ponuđenim iznosom naknade iskazane u eurima bez uračunatog PDV za godišnji zakup
precizno označenog kupališta (broj lokacije iz javnog poziva).
3. Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja
mora biti bezuslovna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od
dana otvaranja ponude.
4. Potpisanu ( za pravno lice i pečatiranu ) izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva, Nacrta ugovora i
tenderske dokumentacije.
5. List nepokretnosti, ako je ponuđač vlasnik nepokretnosti u neposrednom zaleđu plaže za koju podnosi
ponudu. Pod neposrednim zaleđem podrazumijeva se u listu nepokretnosti upisano vlasništvo na
nepokretnosti koja se dodiruje sa plažom/obalom, odnosno upisano vlasništvo na katastarskoj parceli koja
se graniči sa katastarskom parcelom plaže/obale za koje se dostavlja ponuda.
6.Odobrenje za rad kupališta koje je izdao nadležan opštinski organ za 2014, 2013, 2012. i 2011. i 2010.
god ili saglasnosti za rad kupališta koje je izdalo Javno preduzeće za 2012, 2011. i 2010. god, isključivo za
lokaciju koja je predmet ponude, ako je ponuđač bio raniji korisnik/zakupac plaže za koju se ponuda
odnosi.
7. Pismena saglasnost vlasnika privatne parcele u zaleđu sa pravom nesmetanog korišćenja i prolaza do
lokacije kupališta označenog u Javnom pozivu.
Svi potrebni dokazi (osim saglasnosti i odobrenja i fotokopije lične karte) dostavljaju se u formi
originala ili ovjerene fotokopije i ne smiju da budu stariji od šest mjeseci od dana javnog otvaranja
ponuda.
V Sprovođenje postupka
Neblagovremene ponude i nezatvorene ponude odbacuju se kao neispravne kao i ponude uz koje nije su
priloženi traženi dokazi.
Ponude fizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog
neispunjavanja ugovorenih obaveza, ponude ranijih korisnika koji su odustali od korišćenja morskog
dobra odbijaju se kao neprihvatljive i neće biti predmet vrednovanja.
U slučaju da Odluka i/ili ostali podnesci ne budu uručeni na adresu označenu u ponudi ponuđača, isto će
biti postavljeno na oglasnoj tabli i internet stranici Javnog preduzeća www.morskodobro.com. Istekom
roka od 5 (pet) dana od dana oglašavanja smatrat će se da je lice uredno obavješteno, nakon čega će teći
rokovi za sprovođenje radnji u postupku.
Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija.
Tenderska komisija vrši otvaranje ponuda, rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne, da
sadrže sve dokaze, koji su traženi tekstom javnog poziva i ukupno prihvatljive, utvrđuje rang listu i
odlučuje po prigovorima.
18
VI Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Rangiranje i ocjena ispravnih i prihvatljivih ponuda vrši se prema sledećim kriterijumima:
1) PONUĐENI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE.………………… 50 bodova
2) REFERENCE I ISKUSTVO …………………………. ……………... 50 bodova
Po osnovu referenci i iskustva boduju se ponude dosadašnjih/ranijih zakupaca kupališta na koje se ponuda
odnosi i vlasnici nepokretnosti ( zemljišta i objekata) u nesposrednom zaleđu. Iskustvo i reference
vrednuju se samo za plažu koju je ponuđač predhodno koristio, a ne za druge plaže koje su predmet javnog
poziva. Ukoliko je došlo do promjene površine kupališta koje je predmet javnog poziva, tako što je ista
povećana, konačan broj bodova po osnovu ovog podkriterijuma, računa se na način da je broj poena za
datu godinu srazmjeran učešću površine kupališta u toj godini u površini kupališta koja je predmet javnog
poziva.
Po osnovu referenci i iskustva boduju se ponude prema sljedećim podkriterijumima :
1) Nosilac priznanja “Plava zastavica” u nekoj od predhodnih pet godina …....... 10 bodova
2) Vlasnik nepokretnosti ( zemljišta i objekta) u neposrednom zaleđu ….….......... 5 bodova
3) Odobrenje nadležnog opštinskog organa za rad kupališta 2014, 2013, 2012 i 2011. i 2010. god.
Ili Saglasnost Javnog preduzeća za rad kupališta za 2011. i 2010. god....................najviše 35 bodova (7 bodova
po godini).
VII Vrijeme i mjesto otkupa tenderske dokumentacije
Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju.
Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog
radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00
časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do zaključno 26.03.2015.god. do 15.00 časova.
Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50.00 eura a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa
naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta“.
VIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08.30 do 15.00 časova od dana objavljivanja ovog
poziva, zaključno sa 27.03.2015.god. do 11.00
časova neposrednom predajom na arhivi Javnog
preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA“, „PONUDA ZA
KUPALIŠTE BROJ ________ U OPŠTINI _______“ .
IX Mjesto i datum otvaranja ponuda
Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 11.30 časova 27.03.2015.god. i
to :
- za opštinu Herceg Novi i Tivat, lokacije označene od tačke 1.1 do tačke 2.9 u Javnom pozivu u prostoru
hotela “Blue star”;
- za opštinu Kotor i Budva, za lokacije označene od tačke 3.1 do tačke 4.12 u Javnom pozivu u holu Javnog
preduzeća;
- za opštinu Budva, za lokacije označene od tačke 5.1 do tačke 6.2 u Javnom pozivu konferencijskoj Sali na
I spratu Javnog preduzeća.
X Činidbena garancija
Izabrani ponuđač je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu
19
garanaciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju kojom će se garantovati dobro izvršenje ugovorom
preuzetih obaveza u visini od 20% od ukupno ugovorene zakupnine uvećane za PDV, sa obavezom njenog
godišnjeg obnavljanja tokom trajanja ugovora.
XI Zaključenje ugovora
Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku, Tenderskoj Komisije u roku od pet dana od dana
dobijanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.
Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana konačnosti odluke o izboru
najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.
Ponuđači koje nijesu izabrani mogu da preuzmu bankarske garancije ponude u roku od 8 (osam) dana od
dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz
nadmetanja, odnosno ukoliko se ne potpiše ugovor u određenom roku aktiviraće se njegova garancija
ponude, a Javno preduzeće će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača u skladu sa
redosljedom plasmana ponuda. U slučaju odustanka ili odbijanja svih rangiranih ponuđača da potpišu
ugovor Tenderska komisija će proglasiti tender neuspjelim.
XII Javni poziv objavljuje se dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Javnog preduzeća.
XIII Sve potrebna informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 033 452-709 i 033 451-716.
Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra.
20
Download

1. Opština Herceg Novi 1