SIM M inzenjering
SIMM
Ivana Milutinovića br.19
Podgorica
inzenjering
V
V
tel: + 382 20 24 42 02
e-mail : simm @t-com.me
IZVOD IZ REFERENCI (2006-2011)
NAZIV PROJEKTA I MJESTO GRADNJE
r.b
FAZA PROJEKTA
INVESTITOR
AUTOPUTEVI
1
Autoput Bar-Boljare, dionica: Farmaci-Smokovac (obilaznica
Podgorice) L=17.2 km ,
Generalni projekat
Louis Berger SAS Pariz
2
Autoput Bar-Boljare, dionica : Mateševo-Andrijevica L= 23.4 km
Generalni projekat
Louis Berger SAS Pariz
3
Jadransko-Jonski autoput
dionica: Nudo-Zelenika L=65.3 km
Generalni projekat
Louis Berger SAS Pariz
4
Jadransko-Jonski autoput
dionica: Zelenika-Smokovac-gr.Albanije L=30 km
Generalni projekat
Louis Berger SAS Pariz
PUTEVI
1
Rekonstrukcija magistralnog puta M18, dionica Tuzi - Božaj
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
Podgorica
2
Rekonstrukcija Bulevara JNA u Baru
Glavni projekat
Opština Bar
3
Rekonstrukcija magistralnog puta Berane-Bijelo Polje na lokalitetu
Skakavac
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
Podgorica
4
Rekonstrukcija puta Tuzi - Mataguži
5
Prilazni put od magistralnog puta Bar-Ulcinj do deponije u
Možurima
Glavni projekat
6
II faza obilaznice oko Rožaja
Idejno rešenje
7
Rekonstrukcija lokalnog puta:
Beri – Krusi (2.43km)
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
8
Rekonstrukcija lokalnog puta:
Krusi - Progonovići (7km)
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Generalni projekat
Direkcija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Montim d.o.o.
Podgorica
Direkcija za saobraćaj
Podgorica
9
Put od magistralnog puta Kolašin-Mojkovac do fabrike za flaširanje
vode (1.20km)
Glavni projekat
FIN INVEST - Podgorica
10
Raskrsnica magistralnog pravca Kolašin-Mojkovac sa putem do
fabrike za flaširanje vode
Glavni projekat
FIN INVEST - Podgorica
11 Saobraćajnica od puta za Valdanos prema Limanu - Ulcinj
Glavni projekat
zemljanih radova
12 Rekonstrukcija lokalnog puta Danilovgrad-Spuž
Glavni izvođački
projekat
Direkcija za
saobraćaj,održavanje i
izgradnju puteva na
području opštine
Danilovgrad
Veza prilaznog puta za Spuž sa lokalnim putem Podgorica13
Danilovgrad
Glavni izvođački
projekat
Direkcija za
saobraćaj,održavanje i
izgradnju puteva na
području opštine
Danilovgrad
Idejni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Glavni projekat
GTZ Njemačka tehnička
saradnja
14 Rekonstrukcija saobraćajnice Mataguži-Tuzi
Rekonstrukcija lokalnih puteva:
15 Rvaši – Dodoši
(7km)
Pipac – Gilov krš (1km)
Gilov krš – Drušići (2km)
Direkcija javnih radova
1
GRADSKE SAOBRAĆAJNICE
1
2
Južni bulevar - Podgorica
Kružni tok na raskrsnici bulevara Mihajila Lalića i ulice Vlada
Ćetkovića-Podgorica
Glavni projekat
Glavni projekat
3
Njegoševa ulica u Podgorici
Glavni projekat
4
Glavna ulica u Plavu sa upravnim parkingom
Glavni projekat
Saobraćajnice na Cetinju:
-Ulica Vojvode Boža (0.55km)
-Ulica Sime Matavulja (0.20km)
-Ulica Pavla Rovinskog (0.35km)
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
GTZ Njemačka tehnička
saradnja
Glavni projekat
Direkcija javnih radova
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
8
Rekonstrukcija ulica na Cetinju u zahvatu DUP-a "Aerodrom"
-Ulica Crnogorskih brigada (0.20 km)
-Ulica B.Petrovića (0.20km)
-Ulica Sava Burića (0.30km)
-Ulica Bore Stankovića (0.20)
Glavni projekat
Direkcija javnih radova
9
Saobraćajnica u zahvatu DUP-ova “Zabjelo “ i “Pobrežje”Podgorica
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
10 Ulica "NOVA 4" u Podgorici (L=0,8km)
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
11 Rekonstrukcija dijela ulice Gojka Radonjića - Podgorica
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
5
6
7
Bokeška ulica – I faza i Ulica Slobode od Bokeške ulice do
Hercegovačke ulice, Podgorica
Saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a ‘Novi grad 1 i 2’Izmjene i dopune-Podgorica
12
Saobraćajnica za priključak apartmansko-turističkog naselja
"SELA" - Budva
Glavni projekat
ATENA Bohor d.o.o
13
Kružni tok na raskrsnici bul. Mihajila Lalića i ulice Vlada Ćetkovića
i saobraćajnice uz planirane sportske terene - Podgorica
Idejno rešenje
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
14
Saobraćajnica za urbanističke parcele br.81 i br. 82 u zahvatu
DUP-a "Gornja Gorica 2"-izmjene i dopune" - Podgorica
Glavni projekat
BEMAX d.o.o
15
Saobraćajnica za urbanističku parcelu br.37 u zahvatu DUP-a
"Servisno-skladišne zone sa ranžirnom stanicom" - Podgorica
Glavni projekat
GINT-M d.o.o Podgorica
16
Karađorđeva ulica na dijelu između bulevara Stanka Dragojevića i
ulice Slobode - Podgorica
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
17
Vučedolska ulice na dijelu između Njegoševe ulice i ulice Slobode
Podgorica
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
18 Saobraćajnica u zahvatu DUP-a Žukotrlica-Bar
Glavni projekat
Saobraćajnica oko stambene zgrade u zahvatu DUP-a "Aerodrom"
19
Cetinje
Glavni projekat
Opština Bar
Crnogorski fond za
solidarnu stambenu
izgradnju
20
Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", izmjene i
dopune u Podgorici
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
21
Saobraćajnica uz prihvatilište za strance u Spužu k.p. 200/2 KO
Spuž
Glavni projekat
Vlada Crne Gore-Uprava
Policije
22 Saobraćajnica u zahvatu GUP-a za lokalitet Autokampa-a u Kotoru
Glavni projekat
Tara Investment
Montenegro d.o.o Kotor
23
Parking na urbanističkoj parceli broj 101 u zahvatu DUP-a "Gornja
Gorica 2", izmjene i dopune u Podgorici
Glavni projekat
Andrija V. Markuš
Božidar V. Markuš
"BEMAX" d.o.o-Podrorica
24
Parking na urbanističkoj parceli broj 102 u zahvatu DUP-a "Gornja
Gorica 2", izmjene i dopune u Podgorici
Glavni projekat
"SEA COLONY" d.o.oPodgorica
2
25
Parking na urbanističkoj parceli broj 103 u zahvatu DUP-a "Gornja
Gorica 2", izmjene i dopune u Podgorici
Glavni projekat
Andrija V. Markuš
Božidar V. Markuš
"BEMAX" d.o.o-Podrorica
26
Saobraćajnica uz poslovno-stambeni objekat "N1" u zahvatu DUPa "Grudska mahala" u Nikšiću
Glavni projekat
Ministarstvo prosvjete i
nauke
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Priključak servisa i salona "MERCEDES-BENZ" na magistralni put
M-18, dionica Danilovgrad-Podgorica
Glavni projekat
"LJETOPIS
AUTOMOTIVE" d.o.o
Podgorica
Saobraćajnica uz poslovni objekat na urbanističkoj parceli *UP17*,
29 u okviru urbanističkog bloka broj *UB4*, u zoni *UB 4C*
"CEROVO", po DUP-u *SERVISNA ZONA - POLJE* u Baru
Glavni projekat
CEROVO d.o.o - Bar
Saobraćajnice u okviru urbanističke parcele br.2063/1 u zahvatu
27 DUP-a "KONIK-STARI AERODROM",izmjene i dopune u
Podgorici
28
30
Rekonstrukcija ulice Miloša Obilića u zahvatu DUP-a "Konik-Stari
aerodrom", izmjene i dopune Podgorica
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
31
Saobraćajnica sa parkingom u zoni "B" u zahvatu DUP-a "Prvi Maj
u Podgorici
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
32
Saobraćajnica radnog naziva "Prolaz br.5" u zahvatu DUP-a "Blok
VI" u Podgorici
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
33
Saobraćajnica u zoni 3 u zahvatu DUP-a "Drač-putnički terminal",
izmjene i dopune u podgorici
Glavni projekat
Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice
Vektra Montenegro Podgorica
UREĐENJE TERENA
1
Uređenje terena u krugu fabrike "Vektra-Jakić", Pljevlja
Glavni projekat
2
Uređenje terena za hotel "Ljubović"-Podgorica
Glavni projekat
3
Uređenje terena za poslovno-stambeni objekat u zahvatu DUP-a
Grudska mahala-Niksic
Glavni projekat
4
Uređenje terena za urbanističku parcelu br.1 u zahvatu DUP-a
Stari aerodrom-Vatrogasni dom - Podgorica
Glavni projekat
Ave Marija Koljčević d.o.o
5
Uređenje terena i saobraćajnih površina za vrtić u Golubovcima
Glavni projekat
Vlada Crne GoreMinistarstvo prosvjete i
nauke
6
Uređenje terena-Prihvatni centar za azilante -Danilovgrad
Glavni projekat
Direkcija javnih radova
7
Saobraćajnice uz prihvatilište za strance u Spužu KP 200/2 KO
Spuž
Glavni projekat
Vlada Crne Gore-Uprava
policije
8
Uređenje terena i saobraćajnih površina za UP 17- DUP ‚‚Servisna
zona - Polje‚‚ u Baru
Glavni projekat
‚‚Cerovo‚‚ - Bar
9
Uređenje terena za montažnu halu za proizvodnju briketa na
katastarskoj parceli br.7935/7 K.O."Podgorica III"
Glavni projekat
‚‚OMP Engineering‚‚ Podgorica
10
Saobraćajnice i parkinzi za Poslovno-skladišni centar u
Golubovcima
Glavni projekat
‚‚Centrometal‚‚ Podgorica
11
Prilazne saaobraćajnice i saobraćajne površine za Komercijalni
objekat - Urb. Cjelina 3.17 DUP ‚‚Donja Gorica‚‚ - Podgorica
Glavni projekat
‚‚Neregelija‚‚ - Podgorica
Normal company
Vlada Crne GoreMinistarstvo prosvjete i
nauke
Prilazne saaobraćajnice i parkinzi za višeporodični stambeni
12 objekat, K.P.Br. 2815 KO Pljevlja, UP 04/6,5, urbanistički blok 5,
DUP "Stražica"-izmjene i dopune Pljevlja
Glavni projekat
Uređenje terena i parking saobraćajnica na kat. parc.176/2, 178/2,
13 179/2 i 183/3, KO Plužine, u zahvatu DUP-a “Plužine” - Izmjene i
dopune
Glavni projekat
Crnogorski fond za
solidarnu stambenu
izgradnju
Glavni projekat
Cijevna komercPodgorica
Glavni projekat
‚‚Eko stan‚‚ - Podgorica
14
Parking-saobraćajnice za kolektivno-stambeni objekat na UP 9 i 9a
DUP "Blok 35-36" , Podgorica
15 Uređenje terena za objekat br.9 u Risnu
Rudnik uglja AD Pljevlja
3
Uređenje terena i saobraćajnih površine za Fabriku za proizvodnju
16 betona na UP 46 u zahvatu UP-a ‚‚ servisi i skladišta Cijevna‚‚ Podgorica
Glavni projekat
‚‚Bemax‚‚ - Podgorica
Uređenje terena i saobraćajnih površine za UP 45 u zahvatu UP-a
‚‚ servisi i skladišta Cijevna‚‚ - Podgorica
Glavni projekat
‚‚Bemax‚‚ - Podgorica
17
18
Uređenje terena i kamp odmorište Rijeka Crnojevića - Nacionalni
park Skadarako jezero
Uređenje terena i kamp odmorište Žabljak - Nacionalni park
19
Durmitor
20
Odmorište za mobilhomove ‚‚Kraljevo kolo‚‚ - Nacionalni park
Biogradska gora
Glavni projekat
Glavni projekat
Glavni projekat
GIZ Gmbh ( Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit )
GIZ Gmbh ( Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit )
GIZ Gmbh ( Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit )
PROJEKTI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
1
Priključak i višeetažna podzemna garaža u sklopu kolektivnog
stambenog objekta sa djelatnostima na UP 44 u zahvatu DUP-a
‚‚Nova varoš 2‚‚ - Podgorica
Glavni projekat
Pravoslavna mitropolija
Crnogorsko-primorska Cetinje
2
Distributivni centar - Podgorica
Glavni projekat
JP plodovi Crne Gore Podgorica
SPORTSKI TERENI
1
Fudbalski stadion sa 8 atletskih staza - Danilovgrad
Glavni projekat
Ministarstvo odbrane
2
Tereni za male sportove u Danilovgradu:
- tenis (2 terena)
- rukomet (2 terena)
- košarka (2 terena)
- odbojka (2 terena)
Glavni projekat
Ministarstvo odbrane
OSTALI PROJEKTI
1
Heliodrom u Pljevljima
Glavni projekat
Vektra Montenegro Podgorica
2
Nadzemno-podzemna garaža u naselju Vranovići-Kotor
Glavni projekat
DND invest d.o.o
3
Benzinska stanica u Bloku V, Podgorica
Glavni projekat
’Zetagradnja’’ - Podgorica
4
Rekonstrukcija benzinske stanice u Baru
Glavni projekat
Jugopetrol - Kotor
5
Saobraćajna signalizacija za poslovni centar Rivijera-Kotor
Glavni projekat
PC Rivijera Kotor
PLANSKA DOKUMENTACIJA
Predstavnici SIMM inženjering učestvovali su ili učestvuju u izradi planske dokumentacije, zaduženi za
fazu saobraćaj
*
1
Prostorni plan Crne Gore
2
Prostorni plan koridora autoputa Bar - Boljare
3
Studija lokacije ''Port Milena'' - Ulcinj
4
Studija lokacije ''Velika plaža'' - Ulcinj
5
Detaljni urbanistički plan ''Aerodrom'' - Cetinje
6
Detaljni urbanistički plan ''Pečurice'' - Bar
7
Detaljni urbanistički plan ''Petovića zabio'' - Bar
8
Detaljni urbanistički plan ''Više palaca"'- Rijeka Crnojevića
9
Urbanistički projekat ''Meljine'' - Herceg Novi
4
10 Urbanistički projekat ''Hotel Tamaris'' - Herceg Novi
11 Urbanistički projekat ''Hotel Igalo'' - Herceg Novi
12 Urbanistički projekat ''Hotel Plaža'' - Herceg Novi
13 Urbanistički projekat ''Stari Obod'' - Cetinje
14 Urbanistički projekat ''Hotel Boka'' - Herceg Novi
15 Detaljni urbanistički plan ''Bjeliši'' - Bar
16 Lokalna studija lokacije ''Pješčine'' - Bar
17 Lokalna studija lokacije ''Smrčje'' - Kolašin
TEHNIČKA KONTROLA DOKUMENTACIJE
1
Magistralni put Podgorica-Cetinje, dionica Kamenica
Generalni projekat
Direkcija za saobraćaj
2
Magistralni put Podgorica-Cetinje, dionica Kamenica
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
3
Magistralni put Podgorica-Cetinje, dionica Kokoti
Generalni projekat
Direkcija za saobraćaj
4
Magistralni put Podgorica-Cetinje, dionica Kokoti
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
5
Magistralni put Podgorica-Cetinje, dionica Meterizi
Generalni projekat
Direkcija za saobraćaj
6
Magistralni put Podgorica-Cetinje, dionica Meterizi
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
7
Magistralni put Cetinje-Budva, dionica Brajići
Generalni projekat
Direkcija za saobraćaj
8
Magistralni put Cetinje-Budva, dionica Brajići
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
9
Magistralni put Podgorica-Danilovgrad, dionica : raskrsnica
Bralinovica-benzinska pumpa Europetrol
Generalni projekat
Direkcija za saobraćaj
10
Magistralni put Podgorica-Danilovgrad, dionica : raskrsnica
Bralinovica-benzinska pumpa Europetrol
Glavni projekat
Direkcija za saobraćaj
12
Saobraćajni priključak na magistralni put Podgorica-Cetinje na km
17+356,535
Glavni projekat
d.o.o "Božija voda" Cetinje
13 Privremeni parking prostor u kompleksu "13 Jul-Plantaže" u Podgo
Glavni projekat
"13 JUL PLANTAŽE" AD
11 Regulacija saobraćaja u Danilovgradu
Glavni projekat
Opština Danilovgrad
TEHNIČKI PRIJEM
1
Magistralni put Risan-Žabljak, dionica Dragalj polje - Grahovo
Direkcija za saobraćaj
PROJEKTI IZVEDENOG OBJEKTA
1
Projekat izvedenih pješačkih staza u zahvatu DUP-a"Momišići A",izmjene i dopune DUP-a Agencija za izgradnju i
"Zagorič 3 i 4",izmjene i dopune u Podgorici
razvoj Podgorice
2
Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Cetinje-Budva,dionica "KOKOTI"
Vlada Crne Gore Direkcija za saobraćaj
3
Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Cetinje-Budva,dionica
"KAMENICA"
Vlada Crne Gore Direkcija za saobraćaj
4
Projekat izvedenog dijela magistralnog puta Podgorica-Nikšić,dionica "PAPRATI"
Vlada Crne Gore Direkcija za saobraćaj
Ivana Milutinovića br.19
Podgorica
tel: +382 20 24 42 02
e-mail: [email protected]
Izvršni direktor:
Simeun Matović dipl.ing.građ.
SIMM inzenjering
5
Download

inzenjering