Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
PROSPEKT
PRVE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO
Vakufska banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu Banka) prihvata оdgоvоrnоst za sadržaј оvоg
Prospekta prve emisije obveznica javnom ponudom Vakufske banke dd Sarajevo (u daljem tekstu:
Prоspеkt).
Izјavljuјеmо da svi pоdaci iz оvоg Prоspеkta činе cјеlоvit i istinit prikaz finansiјskоg pоlоžaјa,
imоvinе i оbavеza, gubitaka i dоbitaka Banke, kaо i prava i оbavеza sadržanih u оbvеznicama Banke,
tе da činjеnicе kоје bi mоglе uticati na pоtpunоst i istinitоst оvоg Prоspеkta nisu izоstavljеnе.
Prоspеkt nе prikriva pоdatkе оd matеriјalnоg značaјa i nе sadrži pоdatkе ni infоrmaciје kоје bi
pоtеnciјalnе invеstitоrе dоvеlе u zabludu. U skladu sa navеdеnim, Banka prihvata оdgоvоrnоst za
infоrmaciје sadržanе u оvоm Prоspеktu.
U skladu sa Zakоnom о bankama („Službene novine Federacije BiH“ br 39/98, 32/00, 48/01, 37/02,
41/02, 13/03 i 28/03), a u cilju povećanja kapitala Banke, u skladu sa propisanim mjerama Agencije
za bankarstvo Federacije BiH (u daljem tekstu: FBA) Član 9. Odluke o minimalnim standardima za
upravljanje kapitalom banaka donesen od strane Upravnog odbora FBA (objavljen u „Službene
novine Federacije BiH“ br.46/14) gdje je naznačeno šta predstavlja dopunski kapital Banke, Banka
se zadužujе еmisiјоm оbvеznica u ukupnоm iznоsu оd 10.000.000,00 KM (slovima:
desetmilionakonvertibilnihmaraka) u vrеmеnskоm pеriоdu оd pet gоdina.
U skladu sa Zakоnоm о tržištu vrijednosnih papira („Službеne novine F BiH“, brој: 85/08 i 109/12),
оvaј Prоspеkt оdоbrila је Kоmisiјa za vrijednosne papire Federacije BiH na Sјеdnici оdržanој dana
09.10.2014. gоdinе, brој Rјеšеnja 03/1-19-250/14. Оdоbrеnjеm оvоg Prоspеkta Kоmisiјa za
vrijednosne papire Federacije BiH pоtvrdila је da Prоspеkt sadrži svе pоdatkе utvrđеnе Zakоnоm о
tržištu vrijednosnih papira („Službеne novine F BiH“, brој: 85/08 i 109/12), i Pravilnika o emisiji
vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj: 18/09 i 87/10), tе da mоžе biti оbјavljеn. Оbvеznicе
ćе biti uvrštеnе na službеnо bеrzanskо tržištе Sarajevske berze/burze.
Nikо niје оvlaštеn davati pоdatkе i izјavе u vеzi s pоnudоm i prоdaјоm оbvеznica, a kојi nisu sadržani
u оvоm Prоspеktu. Akо bi sе takvi pоdaci ili izјavе dali, na njih sе nе smiје оslоniti kaо na pоdatkе i
izјavе čiје је оbјavljivanjе оdоbrila Banka. Izdavanjе оvоg Prоspеkta niti prоdaјa ili kupоvina
оbvеznica nе impliciraјu da sе оkоlnоsti vеzanе uz Banku nisu izmiјеnilе оd datuma izdavanja оvоg
Prоspеkta. Оvaј Prоspеkt nе smiје sе smatrati prеpоrukоm za kupоvinu ili pоnudоm za prоdaјu
оbvеznica оd stranе ili za račun Banke ili za račun drugоg lica kоје је s njima pоvеzanо, u bilо kојој
zеmlji u kојој је davanjе takvih pоnuda ili pоziva prоtiv zakоnitо.
Svaki invеstitоr, kојi razmatra kupоvinu оbvеznica, upućuје sе na vlastitu оcјеnu i prоcјеnu
finansiјskоg pоlоžaјa i pоslоvanja Banke, tе uslоva оbvеznica, uključuјući inhеrеntnе rizikе mеđu
kојima i оnе оpisanе u pоglavlju 3. Rizik ulaganja i uzroci rizika ovog Prospekta. Akо drugačiје niје
navеdеnо, svi gоdišnji/polugodišnji pоdaci, uključuјući pоdatkе о finansiјskim izvјеštaјima, zasnivaјu
sе na istim. U оvоm Prospektu upućivanjе na KM оznačava kоnvеrtibilnu marku, оdnоsnо zakоnskо
srеdstvо plaćanja u Bоsni i Hеrcеgоvini (u daljеm tеkstu: BiH), dоk upućivanjе na „ЕUR“ оznačava
еurо.
1
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
SADRŽAJ
1. PODACI O EMITENTU……………………………………………………………………................……..3
1.1.
1.2.
1.3.
Osnovni podaci o emitentu ...................................................................................................... 3
Dionički kapital ....................................................................................................................... 3
Vlasnička struktura .................................................................................................................. 4
2. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SE EMITUJU……………………………...............……4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
Vrsta vrijednosnog papira...................................................................................................... 4
Pravni status obveznica ........................................................................................................... 5
Prava sadržana u obveznicama ................................................................................................ 5
Ukupan iznos i način emisije obveznica ............................................................................... 6
Ukupan iznos dosadašnjih emisija........................................................................................... 6
Prinos na obveznice ................................................................................................................ 6
Cijena i način određivanja cijene obveznica ........................................................................... 6
Mjesto, način, rok i vrijeme upisa i uplate obveznica ............................................................. 7
Uspješnost emisije ................................................................................................................... 7
Način ostvarenja prava zamjene.............................................................................................. 7
Isplata glavnice i kamate ......................................................................................................... 8
Kašnjenje sa isplatom kamate ................................................................................................. 9
Kašnjenje sa isplatom glavnice ............................................................................................... 9
Cilj prikupljanja sredstava..................................................................................................... 10
Način utvrđivanja cijene obveznice na sekundarnom tržištu ................................................ 10
Način isplate glavnice i kamate............................................................................................. 11
3. RIZIK ULAGANJA I UZROCI RIZIKA………………………………………………………............... 11
3.1.
3.2.
3.3.
Opšti podaci o rizicima .......................................................................................................... 11
Sistemski rizik ....................................................................................................................... 11
Finansijski rizici .................................................................................................................... 12
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
Kreditni rizik.............................................................................................................. 12
Rizik kamatne stope .................................................................................................. 12
Valutni rizik ............................................................................................................... 12
Rizik likvidnosti ........................................................................................................ 13
3.4.
Operativni rizik...................................................................................................................... 13
4. PRAVO PREČE KUPOVINE…………………………………………………………................…………13
5. OGRANIČENJA KUPOVINE, OBIM OGRANIČENJA I LICA NA KOJA SE ODNOSI OGRANIČENJE.13
6. DJELATNOST I POSLOVANJE BANKE…………................……………………………………………14
6.1.
Pretežna djelatnost ................................................................................................................. 14
7. ORGANI BANKE I ODGOVORNA LICA..................................................................................................18
8. POTPISANA IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA BANKE..........................................................................18
9. BANKA DEPOZITAR...................................................................................................................................18
10. IZJAVA O INVESTIRANJU.........................................................................................................................19
2
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
1. PODACI O EMITENTU
1.1.
Osnovni podaci o emitentu
Naziv emitenta:
Adresa:
Vakufska banka d.d. Sarajevo
Ulica Maršala Tita br.13.
tel. +387 33 280 102
fax: +387 33 226 381
S.W.I.F.T. VAKUBA22
web: www.vakuba.ba
e-mail: [email protected]
Banka je osnovana u julu 1992. godine, a registrovana je kod Vrhovnog suda u septembru 1992.
godine. Banka je sa sjedištem u ulici Maršala Tita br. 13, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, JIB
4200142020002, MBS 65-01-1057-11(stari broj 1-11507), Registrovana u Općinskom sudu Sarajevo
pod brojem 065-0-Reg-06-002290, čiji su vrijednosni papiri oznake VKFB registrovani u Registru
emitenata kod Komisije za vrjednosne papire pod brojem 02-33-135.
1.2.
Dionički kapital
Banka je do sada emitovala dvije serije vlasničkih vrijednosnih papira (dionica), a dužničke
vrijednosne papire (obveznice) emituje prvi puta.
Dionički kapital iznosi 44,0 miliona KM, i sastoji se od 436.104 običnih dionica lokalne oznake simbola VKFBR i 4.000 prioritetnih dionica lokalne oznake - simbola VKFBP, svaka nominalne
vrijednosti po 100,00 KM.
Kapital Banke je u privatnom vlasništvu 97,4%, od čega je 51,4% kapitala u vlasništvu domaćih
pravnih i fizičkih lica, a 46,0% kapitala u vlasništvu inostranih pravnih i fizičkih lica. Ostatak
kapitala, (2,6%), predstavlja državni kapital.
Skupštinu dioničara čini 270 dioničara, a preko 5% dionica sa pravom glasa imaju BFSE Holding BV
Amsterdam (28,3%), Fabrika duhana Sarajevo (19,7%), Mahmal Investment Company (12,7%) i
HIFA Oil doo Tešanj ( 6,1%).
Neto kapital Banke na dan 31.12.2013. iznosi 23,6 miliona KM, a na dan 30.06.2014. iznosi 14,7
miliona i uključuje iznos od 1,4 miliona KM dopunskog kapitala koji je odobren u svrhu kreditiranja i
finansiranja razvoja poljoprivrede i poboljšanja zapošljavanja na području HNK.
Stopa adekvatnosti kapitala na dan 31.12.2013. godine iznosi 12,5%, a na dan 30.06.2014. je 8,17% .
3
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
1.3.
Vlasnička struktura
Vlasnička struktura je kako slijedi:
Dioničari
BFSE
Holding
BV,
Amsterdam,
Netherland
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
MahmalInvestmentCo. Limited,
United Kingdom
Hifa Oil d.o.o. Tešanj
Urban Katharina, Beč, Austrija
El-Tarik Oil benzinske stanice d.o.o.
Sarajevo
Mehmed Jahić, Sarajevo
Ministarstvo finansija FBiH
Medžlis IZ Mostar
Ostala fizička lica
Ostali dioničari – pravna lica
31. decembar 2013.
Broj
Iznos
dionica
(‘000 KM)
Ukupno
31. decembar 2012.
Broj
Iznos
dionica (‘000 KM)
%
%
123.561
85.986
12.356
8.599
28,33
19,72
123.561
85.986
12.356
8.599
28,33
19,72
55.457
26.750
20.023
5.546
2.675
2.002
12,71
6,13
4,55
55.457
26.750
20.023
5.546
2.675
2.002
12,71
6,13
4,55
13.494
12.023
11.527
9.165
54.441
27.677
1.349
1.202
1.153
917
5.444
2.767
3,07
2,73
2,62
2,08
12,37
6,29
13.494
8.953
11.527
14.165
48.545
31.643
1.349
895
1.153
1.416
4.855
3.164
3,07
2,03
2,62
3,22
11,03
7,19
440.104
44.010
100,00
440.104
44.010
100,00
Na dan 30. Juni 2014. godine Banka svoje poslovanje obavlja putem šest filijala i šest poslovnica sa
sjedištem u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tešnju, Gračanici, Bihaću, Jablanici, Konjicu, Bugojnu,
Travniku, Srebreniku i Visokom.
Ukupan broj zaposlenih na isti datum je 231 (slovima: dvijestotinetridesetjedan).
2. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SE EMITUJU
Skupština dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo, na prijedlog Nadzornog odbora sa 4. (10-11 SK)
sjednice održane dana 14.08.2014. godine, na I.vanrednoj sjednici održanoj dana 01.09.2014. godine
donijela Odluku o prvoj emisiji obveznica Vakufske banke d.d. Sarajevo javnom ponudom putem
Sarajevske berze/burze vrijednosnih papira broj: SK-1990/14 (u daljem tekstu: Odluka) u ukupnom
obimu od 1.000.000 dugoročnih obveznica nominalne vrijednosti na dan dospijeća 10,00 KM za jednu
obveznicu, ukupne vrijednosti emisije 10.000.000,00 KM (slovima: desetmilionakonvertibilnihmaraka
00/100).
2.1.
Vrsta vrijednosnog papira
Banka emituje obveznice, dugoročne dužničke vrijednosne papire koje zakonitom vlasniku daju pravo
na isplatu u roku dospijeća novčanog iznosa sa kamatom utvrđenom Odlukom.
Ove obveznice se emituju uz fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou. Glavnica će se isplatiti u
cjelokupnom iznosu jednokratno, na dan dospijeća, a pripadajući dio kamate će se isplaćivati
polugodišnje.
4
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
2.2.
Pravni status obveznica
Obveznice se emituju u nematerijalizovanom obliku, u obliku elektronskog zapisa, glase na ime,
slobodno su prenosive i neosigurane su.
Obaveze Banke, odnosno isplata glavnice i kamate, izvršavati će se po dospijeću istih iz povrata
plasiranih sredstava i prihoda Banke ostvarenih redovnom aktivnošću, a kako je naznačeno u Odluci i
Javnom pozivu.
Emitovane obveznice biti će priznate kao stavka dopunskog kapitala - subordinisani dug, uz ispunjenje
sljedećih uslova:
1) da je Banka u pisanoj formi dobila prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH o
uključenju subordinisanog duga u obračun dopunskog kapitala Banke,
2) da su sredstva u potpunosti uplaćena Banci,
3) da Banka ili s njom povezana lica nisu povjeriocu dala instrument za osiguranje naplate po tom
osnovu i da isti nema status osiguranog duga,
4) da Banka sa povjeriocem nema aranžman sa suprotnom operacijom,
5) da je ugovorom utvrđen rok dospijeća duga od najmanje 5 (pet) godina od dana uplate,
6) da otplata povjeriocima ili otkup obaveza od strane Banke nisu mogući prije ugovorenog roka
dospijeća, osim u slučaju pretvaranja ili zamjene ovih obaveza u stavke kapitala iste ili više kvalitete,
uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo FBiH,
7) da se isti ne može otplatiti ni nakon isteka tog roka, ako bi se tom aktivnošću kapital Banke smanjio
ispod propisanog nivoa,
8) da su raspoloživi za pokriće gubitaka tek u slučaju stečaja ili likvidacije Banke, odnosno nisu
raspoložive za pokriće gubitaka iz redovnog poslovanja Banke,
9) da je dug u slučaju likvidacije ili stečaja Banke u subordinisanoj poziciji u odnosu na ostale
obaveze banke.
2.3.
Prava sadržana u obveznicama
Obveznice ove emisije su slobodno prenosivi dužnički vrijednosni papiri koji predstavljaju direktnu
obavezu Banke.
Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate, te prava
iz Člana 2.10. Prospekta koja se odnose na mogućnost pretvaranja ili zamjene ovih obaveza u stavke
kapitala iste ili više kvalitete, uz prethodnu saglasnost FBA i to prije ugovorenog roka dospijeća.
Prava i obaveze iz obveznica, stiču se, prenose i ograničavaju njihovim upisom na račune vlasnika
obveznica u Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH.
Obveznice Banke se emituju javnom ponudom i ne sadrže pravo preče kupnje ni za jednu kategoriju
investitora.
Banka može u bilo kojem periodu, bez saglasnosti vlasnika obveznica, emitovati druge vrijednosne
papire.
5
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
2.4.
Ukupan iznos i način emisije obveznica
Banka emituje 1.000.000 (slovima: milion) obveznica, nominalne vrijednosti 10,00 KM (slovima:
destkonvertibilnihmaraka) po obveznici na dan dospijeća obveznice.
Ukupna nominalna vrijednost emisije je 10.000.000,00 (slovima: desetmilionakonvertibilnihmaraka).
Emisija obveznica tj. prodaja će se kontinuirano obavljati u roku predviđenom za trajanje emisije.
2.5.
Ukupan iznos dosadašnjih emisija
Banka je do sada emitovala dvije serije vlasničkih vrijednosnih papira – dionica i to: 436.104 redovnih
dionica, lokalne oznake - simbola VKFBR, i 4.000 prioritetnih dionica, lokalne oznake - simbola
VKFBP, svaka nominalne vrijednosti po 100,00 KM, a dužničke vrijednosne papire (obveznice),
emituje prvi put.
2.6.
Prinos na obveznice
Kamatna stopa je fiksna i iznosi 5,80% na godišnjem nivou, a računa se na iznos glavnice uz primjenu
linearnog modela obračuna kamate.
Pripadajući dio kamate isplaćivati će se polugodišnje, najdalje u roku od 10 (deset) dana od dana
isteka polugodišta.
Glavnica će se isplatiti o roku dospijeća u cjelokupnom iznosu, a najkasnije 10 (deset) dana od
ugovorenog roka dospijeća.
2.7.
Cijena i način određivanja cijene obveznica
Emisija će se vršiti putem Berze vrijednosnih papira, metodom preovlađujuće cijene, a u skladu sa
Pravilnikom o javnim ponudama putem Sarajevske berze/burze (u daljem tekstu:Berza) vrijednosnih
papira.
Banka će prodavati obveznice po nominalnoj vrijednosti. Prodajna cijena obveznice je 10,00 KM po
obveznici, a cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice formirati će se na Berzi, ali ne niže od
nominalne vrijednosti, odnosno cijene utvrđene Odlukom i Prospektom. Prodajni nalog će unijeti
profesionalni posrednik po odluci Banke i to po prodajnoj cijeni 10,00 KM po obveznici.
Ako bude upisan veći broj obveznica nego što je sadržano u Odluci, uplata se vrši do broja obveznica
predviđenog Odlukom i Prospektom, a prema kriterijima predviđenim Odlukom.
Profesionalni posrednici kupaca mogu unositi naloge za kupovinu obveznica po cijeni koja je jednaka
ili veća od početne cijene.
Cijenu obveznica u emisiji utvrđuje Berza po završenom upisu, a na osnovu preovlađujuće cijene.
6
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
2.8.
Mjesto, način, rok i vrijeme upisa i uplate obveznica
Kod emisije putem Berze upis obveznica vrši se kod profesionalnih posrednika davanjem naloga za
kupovinu obveznica.
Pod izvršenim upisom smatra se unošenje naloga u berzanski sistem trgovanja, ukoliko sistem primi
takav nalog.
Berza nakon završetka upisa dostavlja izvještaj o zaključenim transakcijama svim profesionalnim
posrednicima, koji su učestvovali u zaključivanju transakcija i njihovim bankama depozitarima.
Upis obveznica počinje 13.10.2014. godine i trajati će do 11.11.2014. godine, što prestavlja zadnji
dan za unos naloga.
Ukoliko bude upisano više obveznica nego što ih je ponuđeno Javnim pozivom tačan raspored kupaca
i upisane količine će izvršiti Berza putem metode preovlađujuće cijene, a u skladu sa Pravilnikom o
javnim ponudama putem berze.
Banka depozitar profesionalnog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica dužna je banci
depozitaru Banke prenijeti uplate za obveznice i dostaviti spisak kupaca sa količinom koju su kupili,
naredni radni dan od dana proteka roka za uplatu novčanih sredstava (tri radna dana nakon završetka
upisa obveznica).
2.9.
Uspješnost emisije
Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati 80% ponuđenih
obveznica. U suprotnom, emisija se smatra neuspješnom.
Na osnovu izvještaja banke depozitara, Komisija vrijednosnih papira Federacije BiH (u daljem tekstu:
Komisija) će donijeti Rješenje kojim potvrđuje da je emisija Javnom ponudom uspjela ako su
ispunjeni uslovi iz Odluke, Prospekta i drugi zakonski uslovi i upisuje obveznice u Registar emitenata.
Ako uslovi iz Odluke i Prospekta nisu ispunjeni, Komisija donosi Rješenje kojim emisiju obveznica
proglašava neuspješnom.
Banka će u roku od osam (8) dana od dana prijema Rješenja o uspješnosti emisije:
- ako je proglašena uspješnom objaviti izvještaj u kojem će navesti ukupan broj i iznos upisanih
i uplaćenih obveznica na isti način kako je objavila Javni poziv ili
- ako je proglašena neuspješnom objaviti da emisija nije uspjela i navesti rok i način povrata
izvršenih uplata u roku koji ne može biti duži od deset (10) dana od dana prijema Rješenja.
2.10.
Način ostvarenja prava zamjene
Obveznica, priznata kao subordinisani dug i dopunski kapital Banke, u skladu sa čl.2.2. Prospekta i
članom 9. stav f), tačka 6) Odluke FBA o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom i
kapitalnoj zaštiti (Sl.Novine Federacije BiH br.46/14) daje mogućnost pretvaranja ili zamjene u stavku
kapitala iste ili više kvalitete uz prethodnu saglasnost FBA.
7
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
Aktivnost zamjene obveznica u kapital Banke iste ili više kvalitete je stvar dogovora imaoca
obveznice i nadležnih organa Banke, te će biti regulisana posebnim odlukama.
Obveznice su zamjenjive za kapital Banke iste ili više kvalitete po nominalnoj vrijednosti kapitala
Banke u momentu realizacije aktivnosti pretvaranja ili zamjene.
2.11.
Isplata glavnice i kamate
Rok dospijeća obveznica je pet (5) godina od dana donošenja Rješenja o uspješnosti emisije od strane
Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.
Isplata kamate će se vršiti najdalje u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća.
U slučaju kašnjenja isplate kamate Banka je obavezna vlasniku obveznice platiti zateznu kamatu.
Dan dospijeća glavnice je 5 (pet) godina od dana donošenja Rješenja o uspješnosti emisije od strane
Komisije kada je Banka obavezna isplatiti cjelokupnu glavnicu i kamatu za posljednji obračunski
period, a najdalje deset dana po isteku roka za isplatu, kada počinje teći rok za obračun zatezne kamate
za neisplaćenu obavezu, a pod uslovom da nije iskorišteno pravo iz podtačke 2.3. ovog Prospekta.
Ukoliko je dan isplate kamate ili glavnice neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana.
Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, te
poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Federaciji BiH.
Amortizacioni plan obveznica
Datum
dospijeća
Maj
2015.*
Decembar
2015.
Maj
2016.
Decembar
2016.
Maj
2017.
Decembar
2017.
Maj
2018.
Decembar
2018.
Maj
2019.
Decembar
2019.
Datum
isplate
Maj
2015.*
Decembar
2015.
Maj
2016.
Decembar
2016.
Maj
2017.
Decembar
2017.
Maj
2018.
Decembar
2018.
Maj
2019.
Decembar
2019.
Kam
atna
stopa
u%
Neotplać
eni iznos
glavnice
1.000.000
5,80
10.000.00
10.000.000
290.000
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
10.290.000
10.580.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
10.870.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
11.160.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
11.450.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
11.740.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
12.030.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
12.320.000
0
1.000.000
5,80
10.000.000
290.000
12.610.000
0
1.000.000
5,80
0
290.000
12.900.000
10.000.000
2.900.000 12.900.000
10.000.000
Broj
obveznic
a
Ukupno isplaćeno
0
Isplata
kamate
Glavnica
+ kamata
Isplata
glavnice
0
0
Pool
facto
r**
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
*Datum se računa od datuma Rješenja o uspješnosti emisije donesenog od strane Komisije za
vrijednosne papire Federacije BiH.
**Obzirom da se radi o obveznicama koje dospijevaju u cjelokupnom iznosu na kraju perioda
dospijeća to je udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu vrijednosnih papira (Pool factor) koji
predstavlja koeficijent kojim se nominalni iznos vrijednosnih papira svodi na iznos nedospjelog duga
cijelim periodom u vrijednosti 1,00.
2.12.
Kašnjenje sa isplatom kamate
U slučaju kašnjenja isplate kamate iz osnova ove emisije obveznica, Banka će platiti zakonsku zateznu
kamatu od zadnjeg dana isplate kamate (deset dana od dana dospijeća) do dana stvarne isplate.
Zakonska zatezna kamata, koju Banka plaća vlasnicima obveznica na osnovu izvoda o vlasnicima
obveznica iz Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH, obračunava se primjenom slijedeće
formule:
K = C x p x n / 100
gdje je:
K = zakonska zatezna kamata
C = iznos dospjele a neisplaćene kamate
p = zakonska stopa zatezne kamate
n = broj godina
Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se
kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se slijedeća formula:
K = C x p x d / 36.500
Odnosno za prestupnu godinu:
K = C x p x d / 36.600
gdje je:
K = zakonska zatezna kamata
C = iznos dospjele, a neisplaćene kamate
p = stopa zatezne kamate
d = broj dana.
2.13.
Kašnjenje sa isplatom glavnice
U slučaju kašnjenja plaćanja glavnice iz obveznica, Banka će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana
dospijeća glavnice (deset dana od dana dospijeća) do dana stvarne isplate. Zakonska zatezna kamata,
koju Banka plaća vlasnicima obveznica na osnovu izvoda o vlasnicima obveznica kod Registra
vrijednosnih papira Federacije BiH, obračunava se primjenom slijedeće formule:
9
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
K = C x p x n / 100
gdje je:
K = zakonska zatezna kamata
C = iznos dospjele a neisplaćene glavnice
p = zakonska stopa zatezne kamate
n = broj godina
Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se
kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljdeća formula:
K = C x p x d / 36.500
Odnosno za prestupnu godinu:
K = C x p x d / 36.600
gdje je:
K = zakonska zatezna kamata
C = iznos dospjele, a neisplaćene glavnice
p = stopa zatezne kamate
d = broj dana.
2.14.
Cilj prikupljanja sredstava
Cilj prikupljanja sredstava emisijom obveznica je diverzifikacija izvora finansiranja, a koji u skladu sa
Odlukom FBA o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka i kapitalnoj zaštiti
(Službene novine F BiH 46/14) imaju tretman dopunskog kapitala.
Sredstva će biti iskorištena za plasman u poslovne aktivnosti Banke.
Očekivani efekti prikupljenih sredstava od emisije obveznica su povećanje kapitalne osnove radi
ispunjenja regulatornih zahtjeva vezanih za adekvatnost kapitala, te obezbjeđenja dugoročnih izvora
sredstava i poboljšanje ročne strukuture Banke.
2.15.
Način utvrđivanja cijene obveznice na sekundarnom tržištu
Obveznice će biti uvrštene na Službeno berzansko tržište Berze vrijednosnih papira i sekundarna
trgovina će se vršiti na Sarajevskoj berzi.
Cijena obveznica zasnivati će se na tzv. „čistoj cijeni“ koja ne obuhvata stečenu kamatu. Cijena će se
izražavati u procentima od nominalne vrijednosti obveznice. Plaćanje po obavljenoj kupovini
obveznica na Berzi obavljati će se prema cijeni po kojoj se trgovalo uvećanoj za obračunatu kamatu za
razdoblje od zadnje isplate kamate do dana poravnanja posla zaključenog na Berzi (T+3), ne
uključujući dan poravnanja posla.
10
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
Primjer sekundarne trgovine:
Registracija obveznica u Registru vrijednosnih papira FBiH 12.12.2014. godine;
Trgovina se obavlja 15.12.2014. godine, a saldiranje 18.12.2014. godine;
Cijena na Berzi 100%;
Čista cijena 10,00 KM;
Pripadajuća kamata 0,0016 KM (obračunata kamata po danu, od dana trgovanja do dana poravnanja);
Ukupan iznos transakcije 10,0032 KM.
Obračun i poravnanje u sekundarnoj trgovini obveznica vrši Registar vrijednosnih papira Federacije
BiH.
2.16.
Način isplate glavnice i kamate
Obračun i isplatu kamata i glavnice po obveznicama Banka će vršiti preko Registra vrijednosnih
papira Federacije BiH, a na osnovu posebno zaključenog Ugovora.
Ukoliko je dan dospijeća glavnice, kamate ili drugih iznosa koji proizilaze iz obveznica neradni dan,
isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan
Registra vrijednosnih papira Federacije BiH i poslovnih banaka koje obavljaju isplatu u Fedarciji BiH.
3. RIZIK ULAGANJA I UZROCI RIZIKA
3.1.
Opšti podaci o rizicima
Rizik ulaganja je stepen neizvjesnosti prinosa investicije. Investitor svjesno preuzima pojedine vrste
rizika, u skladu sa vlastitim preferencijama odnosa rizika i povrata na investiciju.
U nastavku su dati faktori rizika za ulaganje u obveznice Banke, a investitor bi svakako trebao izvršiti
vlastitu procjenu finansijskog položaja Banke, uslova emisije, te informacija koje mogu uticati na
uspjeh emisije i povrat investicije.
3.2.
Sistemski rizik
Sistemski rizik je rizik koji je povezan s opštim uslovima na tržištu kapitala i kao takav on se ne može
diverzifikovati.
Na sistemski rizik utiču: ekonomski rast, makroekonomska situacija u zemlji, politički događaji,
zaposlenost, nivo cijena i drugi faktori na koje Banka ne može uticati.
Dakle, sistemski rizik pojedine države uključuje sve rizike povezane s mogućom političkom
nestabilnošću, što se odražava na integritet i postojanje same države.
Politički, ekonomski i socijalni uslovi u zemnji, ali i regionu uključuju rizike povezane s mogućom
političkom nestabilnošću unutar države i regije što može dodatno otežati poslovanje cjelokupnog
tržišta kapitla pa i Banke kao Banke.
Dana 28. marta 2014. Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor’s potvrdila je Bosni i
Hercegovini suvereni kreditni rejting „B sa stabilnim izgledima“.
11
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
Trajni napori međunarodne zajednice da osiguraju demokratski suživot sva tri naroda, te napori da u
bliskoj budućnosti Bosna i Hercegovina postane punopravna članica Evropske unije, pružaju nadu da
će u Bosni i Hercegovini ipak morati zaživjeti neophodni pravni, poslovni i administrativni elementi
koji će osigurati da se proces pridruživanja Evropskoj uniji okonča u što kraćem roku.
3.3.
3.3.1.
Finansijski rizici
Kreditni rizik
Kreditni rizik odnosi se na nemogućnosti druge strane da podmiri svoje ugovorne obaveze što rezultira
finansijskim gubitkom Banke. Banka je usvojila politiku da posluje sa kreditno pouzdanim klijentima i
da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i
finansijskih gubitaka.
Izloženost Banke i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih
transakcija je disperzirana između prihvaćenih klijenata. Izloženost kreditima se kontrolira
ograničenjima klijenata koje redovno pregledaju i odobravaju Odbori za sredstva i plasmane Banke.
Na cijenu izdavanja obveznica mogla bi uticati promjena kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine.
Promjena će zavisiti u najvećoj mjeri od makroekonomskih kretanja u domaćoj ekonomiji, čije
smanjenje bi moglo dovesti do revizije postojećeg investiciono kreditnog rejtinga Bosne i
Hercegovine, pa i do njenog snižavanja, što bi za posljedicu imalo pad cijena svih dužničkih
vrijednosnih papira.
3.3.2.
Rizik kamatne stope
Banka utvrđuje kamatne stope na bazi kretanja i visine kamatnih stopa u okruženju uzimajući u obzir
kvalitet i strukturu stavki aktive i pasive bilansa Banke i adekvatan povrat uloženih sredstava.
Politike i procedure Banke o upravljanju rizikom kamatne stope održavaju rizik kamatne stope na
prihvatljivom nivou i štite prihod i kapital Banke od negativnih efekata rizika kamatne stope koje
mogu rezultirati u smanjenju ekonomske vrijednosti Banke. U skladu sa politikama i procedurama
Banke, prihvatljivi limit za smanjenje ekonomske vrijednosti Banke je 20% vrijednosti njenih vlastitih
sredstava tj. njenog osnovnog kapitala.
Kamatne stope obveznica prilagođene su nivou kamatnih stopa na bankarskom tržištu u Federaciji
BiH u vrijeme ove emisije. Rast kamatnih stopa na bankarskom tržištu može uticati da projektovana
vrijednost investicije vlasnika obveznica može biti niža.Takođe, pad kamatnih stopa na bankarskom
tržištu može uticati da projektovana vrijednost investicije vlasnika obveznica može biti viša.
3.3.3.
Valutni rizik
Valutni rizik je rizik promjene vrijednosti finansijskih instrumenata uslijed promjene kursa domaće
valute. Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH vezana je za EURO. Centralna banka
BiH održava monetarnu stabilnost u skladu sa „Currency board“ aranžmanom (1 KM= 0,51129 EUR,
odnosno 1 EUR=1,95583 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim
12
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1 KM= 0,51129 EUR, odnosno 1
EUR=1,95583 KM).
3.3.4.
Rizik likvidnosti
Banka je svojim internim aktima izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti kroz
upravljanje kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama za likvidnim sredstvima. Banka
upravlja rizikom likvidnosti na način da je uvijek u stanju izmiriti sve obaveze na vrijeme
održavanjem adekvatnih rezervi, pozajmicama od strane finansijskih institucija, kao i ostalim izvorima
finansiranja time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i upoređuje rokove
dospijeća. Može se konstatovati da su obezbijeđeni mehanizmi za kvalitetno praćenje i upravljanje
rizikom likvidnosti.
3.4.
Operativni rizik
Operativni rizik definiše se kao rizik gubitka koji je posljedica neadekvatnih i neuspjelih unutrašnjih
procesa, ljudi i sistema ili vanskih događaja. Ova definicija uključuje pravni rizik, ali isključuje
strateški i rizik reputacije. Banka upravlja operativnim rizicima tako što iste kontroliše, prihvata,
prenosi na treće osobe ili izbjegava primjenjujući interne politike i procedure. Sve djelatnosti Banke
pokrivene su odgovarajućim procedurama rada urađenim u skladu sa zakonskim propisima i odlukama
FBA usvojenim od strane nadležnih organa.
Banka koristi centralizovani integralni informacioni sistem ASSEBA BI, kompanije ASSECO SEE,
koja je specijalizovana za bankarska softverska rješenja. Postojećim IS uz stalne nadogradnje,
obezbijeđena je brza, sigurna i pouzdana obrada podataka, kao i kvalitetno i funkcionalno
izvještavanje.
Banka izračunava, formira i održava minimalan iznos kapitala za potencijalne gubitke po osnovu
izloženosti operativnim rizicima (MAKOR) po „Metodu osnovnog pokazatelja“ koji čini 15%
prosječnog iznosa bruto dobiti ostvarene u posljednje tri poslovne godine.
4. PRAVO PREČE KUPOVINE
Banka emituje obveznice bez prava preče kupnje.
5. OGRANIČENJA KUPOVINE, OBIM OGRANIČENJA I LICA NA KOJA SE ODNOSI
OGRANIČENJE
Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati 80% ukupnog broja
ponuđenih obveznica.
Ako bude upisan veći broj obveznica nego što je sadržano u Odluci, uplata se vrši do broja obveznica
predviđenog Odlukom i Prospektom, a prema kriterijima predviđenim Odlukom.
Banka ne zadržava pravo na odustajanje od Javne ponude obveznica prije isteka utvrđenog roka za
njihov upis i uplatu.
Ograničenja za kupovinu obveznica Banke pojedinim investitorima nisu predviđena, osim u
slučajevima predviđenim Zakonom o bankama i Odlukom.
13
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
6. DJELATNOST I POSLOVANJE BANKE
6.1.
Pretežna djelatnost
Banka je licencirana za obavljanje svih bankarskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o bankama.
Glavne djelatnosti Banke su:
a) primanje i plasiranje depozita;
b) primanje depozita po viđenju i oročenih depozita;
c) davanje dugoročnih i kratkoročnih kredita i izdavanje dugoročnih i kratkoročnih
garancija;
d) aktivnosti na međubankarskom tržištu;
e) obavljanje unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa;
f) kartično poslovanje (debitne i kreditne kartice);
g) pružanje bankarskih usluga putem mreže filijala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Banka nudi fizičkim, pravnim licima i udruženjima, raznovrsne finansijske proizvode i usluge. Na
području kreditnog poslovanja osnovna aktivnost se grupiše na kratkoročne i dugoročne kredite.
Poslovanje Banke se odvija u okviru Direkcije banke u Sarajevu i mreže dobro raspoređenih filijala,
ekspozitura i poslovnih jedinica na području Federacije BiH.
U okviru Sektora kredita i finansiranja i Sektora poslova sa stanovništvom, na brz i profesionalan
način rješavaju se kreditni zahtjevi i pruža finansijaska podržka klijentima Banke. Kreditni proizvodi
su prilagođeni potrebama tržišta, sa tendencijom stalnog približavanja mogućnostima i zahtjevima
klijenata.
Banka raspolaže stručnim i kvalifikovnim kadrom, educiranim za profesionalno obavljanje bankarskih
poslova i aktivnosti. Bankarski službenici na direktan i ljudski neposredan način kontaktiraju i pružaju
usluge koje su prilagođene specifičnostima svakog klijenta. Za to vrijeme stekla je široku bazu
klijenata, pouzdan je i stabilan partner svim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, fizičkim
licima, kao i investitorima.
Finansijski izvještaji
izvještavanja
pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog
14
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
Izvještaj o bilansu stanja i uspjeha i novčanim tokovima na dan 31.12.2012., 31.12.2013. i
30.06.2014.godine
BILANS STANJA
(000 KM)
Red. broj OPIS
AKTIVA
1.
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (1.a. +
1.b.)
1.a. Gotov novac i nekamatonosni računi depozita
1.b. Kamatonosni računi depozita
2.
Vrijednosni papiri za trgovanje
3.
Plasmani drugim bankama
4.
Krediti, potraživanja po poslovima lizinga i dosp. potraživanja (4.a.
+ 4.b. + 4.c.)
4.a. Krediti
4.b. Potraživanja po poslovima lizinga
4.c. Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga
5.
Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
6.
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
7.
Ostale nekretnine
8.
Investicije u nekonsolidovana povezana preduzeća
9.
Ostala aktiva
10.
MINUS:Ispravke vrijednosti (10.a. +10.b.)
10.a. Ispravke vrijednosti za stavke pozicije 4. Aktive
10.b. Ispravke vrijednosti za pozicije Aktive osim pozicije 4.
11.
12.
12.a.
12.b.
13.
13.a.
13.b.
14.
15.
16.
16.a.
16.b.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.a.
22.b.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
UKUPNA AKTIVA:(1. do 9. - 10.)
OBAVEZE
Depoziti(12.a. + 12.b.)
Kamatonosni depoziti
Nekamatonosni depoziti
Uzete pozajmice - dospjele obaveze(13.a. +13.b.)
Stanje dospjelih, a neisplaćenih obaveza
Stanje neizmirenih-pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza
Uzete pozajmice od drugih banaka
Obaveze prema vladi
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama(16.a. + 16.b.)
sa preostalim rokom dospijeća do jedne godine
sa preostalim rokom dospijeća preko jedne godine
Subordinisani dugovi
Ostale obaveze
UKUPNE OBAVEZE(12. do 18.)
KAPITAL
Trajne prioritetne dionice
Obične dionice
Emisiona ažia(22.a. + 22.b.)
na trajne prioritetne dionice
na obične dionice
Neraspodijeljena dobit i rezerve kapitala
Kursne razlike
Ostali kapital
Rezerve za kreditne gubitke formirane iz dobiti
UKUPAN KAPITAL:(20. do 26.)
UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL:(19. + 27.)
31.12.2012.
31.12.2013.
30.06.2014.
66 537
11 000
55 537
20
3 000
92 772
15 986
76 786
21
3 000
101 321
13 544
87 777
28
181 243
150 418
191 064
152 417
192 874
149 669
30 825
29
10 382
429
356
8 099
15 840
11 185
4 655
38 647
15
9 341
1 022
388
8 754
21 251
16 484
4 767
43 205
254 255
285 126
283 673
192 318
177 273
15 045
229 127
212 426
16 701
236 307
221 172
15 135
4 884
4 884
5 180
4 884
1 411
4 174
202 787
4 884
1 416
3 436
238 863
5 180
1 416
3 867
246 770
400
43 610
3 818
400
43 610
3 818
400
43 610
3 818
3 818
31
3 818
271
3 818
-4 965
207
3 402
51 468
254 255
-5 238
3 402
46 263
285 126
-9 362
3 402
36 903
283 673
9 099
1 299
390
8 321
29 659
24 694
4 965
15
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
BILANS USPJEHA
1. PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA
a)
Prihodi od kamata i slični prihodi
1) Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija
2) Plasmani drugim bankama
3) Krediti i poslovi lizinga
4) Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
5) Vlasnički vrijednosni papiri
6) Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama
7) Ostali prihodi od kamata i slični prihodi
8) UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI 1) do 7)
b)
Rashodi po kamatama i slični rashodi
1) Depoziti
2) Uzete pozajmice od drugih banaka
3) Uzete pozajmice-dospjele obaveze
4) Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama
5) Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice
6) Ostali rashodi po kamatama i slični rashodi
7) UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI 1)
do 6)
c)
NETO KAMATA I SLIČNI PRIHODI a)8) - b)7)
OPERATIVNI PRIHODI
Prihodi iz poslovanja sa devizama
Naknade po kreditima
Naknade po vanbilansnim poslovima
Naknade za izvršene usluge
Prihod iz poslova trgovanja
Ostali operativni prihodi
UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI a) do f)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.
31.12.2012.
(000 KM)
30.06.2014.
31.12.2013.
26
125
12 110
2
27
99
12 233
1
49
17
5 341
780
13 043
825
13 185
380
5 787
4 911
5 841
3 100
111
98
51
5 022
8 021
5 939
7 246
3 151
2 636
701
79
752
3 126
575
76
650
3 211
235
23
332
1 602
421
5 079
313
4 825
99
2 291
912
1 603
2 515
5 709
1 672
7 381
8 470
935
9 405
6 147
2 987
1 186
10 320
12 835
265
6 075
2 850
1 003
9 928
17 309
3 019
1 382
483
4 884
14 289
5 238
9 362
5 238
9 362
NEKAMATNI RASHODI
Poslovni i direktni rashodi
a)
1) Troškovi ispravke vrijednosti rizične aktive, rezervisanja za
potencijalne obaveze i ostalih vrijednosnih usklađivanja
2) Ostali poslovni i direktni troškovi
3) UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI 1) + 2)
b)
Operativni rashodi
Troškovi plata i doprinosa
Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režija
Ostali operativni troškovi
UKUPNI OPERATIVNI RASHODI 1) do 3)
c)
UKUPNI NEKAMATNI RASHODI a)3) + b)4)
4.
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 1.c) + 2.g) - 3.c)
5.
GUBITAK 1.a)8) + 2.g) - 1.b)7) - 3.c) ili 1.c) + 2.g) - 3.c)
6.
POREZ NA DOBIT
7.
DOBIT PO OSNOVU POVEĆANJA ODLOŽENIH
PORESKIH SREDSTAVA I SMANJENA ODLOŽENIH PORESKIH
OBAVEZA
8.
GUBITAK PO OSNOVU SMANJENJA ODLOŽENIH
PORESKIH SREDSTAVA I POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH
OBAVEZA
9.
NETO-DOBIT (4. - 6. + 7. - 8. ili 7. - 5. - 6. - 8.)
10.
NETO-GUBITAK (5. + 6. - 7. + 8. ili 6. + 8. - 4. - 7.)
1)
2)
3)
4)
58
207
16
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
1.
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga
1.2. Isplate kamata
31.12.2012.
31.12.2013.
(000 KM)
30.06.2014.
(+)
(-)
16 982
5 022
17 122
5 939
7 744
3 151
1.3. Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani(glavnica i kamata)
1.4. Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima
1.5. Isplate po vanbilansnim ugovorima
1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama
(Povećanje)smanjenje u operativnim aktivnostima:
1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih
(+)
(-)
(-)
(+)(-)
157
9 171
385
197
481
11 414
394
203
11
4 590
556
-106
(+)(-)
-11 114
-9 868
-1 254
1.8. Računi depozita kod državnih institucija, propisi i monetarni zahtj.
(Povećanje)smanjenje u operativnim obavezama:
1.9. Depoziti klijenata
1.10. Plaćeni porez na dobit
(+)(-)
(+)(-)
(-)
10 505
36 809
7 180
Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti:
2.
NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
2.1. Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama
2.2. Primici kamata
2.3. Primici dividendi
2.4. Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća
2.5. Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
2.6. Kupovina(prodaja) nematerijalne aktive
2.7. Kupovina(prodaja) materijalne aktive
2.8. Sticanje(prodaja) udjela u subsidijarnim licima
2.9. Sticanje(prodaja) udjela u drugim povezanim preduzećima
2.10. Krediti(povrat kredita) subsidijarnim licima
2.11. Krediti(povrat kredita) drugim povezanim preduzećima
2.12. Kupovina(prodaja) drugih ulaganja
2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima
2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama
Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti:
3. NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
3.1. Primici od izdavanja dionica
3.2. Reotkup dionica
3.3. Kupovina vlastitih dionica
3.4. Kamata plaćena na pozajmice
3.5. Uzete pozajmice
3.6. Povrat pozajmica
3.7. Isplata dividendi
3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima
3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama
(+)(-)
2 149
27 000
5 278
(+)(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(-)
(+)(-)
(+)(-)
-2 721
124
-14
96
13
3 000
18
10
-66
-236
-21
-839
15
-8
-60
-2 899
-765
2 975
4.
5.
6.
7.
Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti:
NETO PORAST NS i NE:*
NS i NE NA POČETKU PERIODA:
EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA NS i NE:
NS i NE NA KRAJU PERIODA:
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)
(+)(-)
(+)
8
296
8
-742
67 279
26 235
66 537
296
8 549
92 772
66 537
92 772
101 321
17
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
7. ORGANI BANKE I ODGOVORNA LICA
Organe banke čine: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Banke sa odgovornostima dodijeljenim
Zakonom o bankama i odlukama FBA. Za nezavisnu reviziju poslovanja Banke odgovorna je
međunarodna revizorska kuća, Deloitte d.o.o.Sarajevo.
Nadzorni odbor Banke u sastavu
Mujo Ahmetspahić, predsjednik
Lars Jonas Hasselrot, član
Brett M.Belcher, član,
Amra Cogo, član,
Emir Bektešević, član,
Goran Papić, član,
Razim Čolić, član.
Odbor za reviziju u sastavu
Ibro Sofović, predsjednik
Rasim Korajlić
Dženana Muhić
Izet Šahović
Džemaludin Peljto
Uprava Banke u sastavu
Mirzet Ribić,privremeni direktor
Edis Kusturica, izvršni direktor
Belma Mulaosmanović, izvršni direktor
Naila Hadžić, izvršni direktor
Rukovodilac službe interne revizije
Enisa Rovčanin
Vanjski revizor
Deloitte d.o.o. Sarajevo
8. POTPISANA IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA BANKE
Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo,
izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitka i
dobiti, finansijskog položaja i poslovanja Banke, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se
odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog Prospekta nisu izostavljene.
9. BANKA DEPOZITAR
Banka depozitar Banke otvara namjenski račun za uplate sredstava iz javne emisije obveznica.
Po pristiglim izvještajima banaka depozitara profesionalnih posrednika preko kojih su izdati kupovni
18
Prospekt prve emisije obveznica javnom
ponudom Vakufske banke dd Sarajevo
nalozi i pristiglih uplata za prodate obveznice, banka depozitar dostavlja Banci i Komisiji za
vrijednosne papire Federacije BiH pismeni izvještaj o rezultatima emisije, i to najkasnije pet (5) dana
nakon isteka roka za upis i uplatu.
Nakon što je emisija Javnom ponudom proglašena uspješnom, banka depozitar je dužna da u roku od
tri (3) dana od dana prijema Rješenja Komisije prenese uplaćena novčana sredstva na račun Banke.
Banka depozitar u emisiji obveznica Banke je
Moja banka d.d. Sarajevo
Trg Međunarodnog prijateljstva br. 25.
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 586 830
Fax: +387 33 658 740
e-mail: [email protected]
[[email protected]]
www.moja-banka.ba
10.
IZJAVA O INVESTIRANJU
Dugoročni cilj i misija Banke je izgradnja stabilne Banke sa širokom mrežom poslovnica, kvalitetnim
portfeljom klijenata, povećanja kreditnog porfolija odobravanjem malih kredita privredi i fizičkim
licima, sigurnost depozita klijenata, što je preduslov za dalji napredak i razvoj Banke.
Banka će sredstva obezbjeđena emisijom obveznica, koje će imati tretman subordinisanog duga i
dopunskog kapitala, plasirati u kredite koji, iz dosadašnjeg iskustva, nose najmanji kreditni rizik. To
su krediti stanovništvu, i to iz sljedećih razloga:
1. U cilju realizacije Programa rada Banke za period 2014-2018, Banka će voditi aktivnosti na
povećanju udjela kredita stanovništvu u ukupnom kreditnom portfoliju. Kreditni portfolio stanovništva
(bez obrtničke djelatnosti) učestvuje sa 17,94% što je nesrazmjerno uzimajući u obzir tržišni prosjek.
Banka će u narednom periodu voditi politiku približavanja svih koeficijenata poslovanja bankarskim
prosjecima u Federaciji BiH.
2. Krediti stanovništvu i na bankarskom tržištu, i u Banci, nose manji kreditni rizik od kredita
odobrenih pravnim licima. Na bankarskom tržištu, sa 31.03.2014.godine udio nekvalitetnih kredita
stanovništvu u ukupnim kreditima stanovništvu iznosi 10% , a u Banci 8,08% ( sa 30.06.2014 7,76% )
Dalje, očekivani efekti emisije obveznica će se ogledati u daljem jačanju tržišne pozicije Banke, u
okviru grupe sličnih banaka.
Povećanje dopunskog kapitala, a time jačanje adekvatnosti kapitala Banke, doprinijeće daljem jačanju
i imati uticaj na povećanje broja klijenata i povećanje profitabilnosti poslovanja Banke.
NADZORNI ODBOR BANKE:
UPRAVA BANKE:
___________________________
_____________________________
Mujo Ahmetspahić, predsjednik
Mirzet Ribić, privremeni direktor
______________________________
_______________________________
Lars Jonas Hasselrot, član
Edis Kusturica, izvršni direktor
______________________________
________________________________
Brett M.Belcher, član
Belma Mulaosmanović, izvršni direktor
______________________________
________________________________
Amra Cogo, član
Naila Hadžić, izvršni direktor
______________________________
________________________________
Emir Bektešević, član
______________________________
Goran Papić, član,
______________________________
Razim Čolić, član
______________________________
19
Download

PROSPEKT PRVE EMISIJE OBVEZNICA