www.miba.com
Kľúčový
komponent
úspechu
Ľudia. Produkty. Aplikácie.
Innovation
Keď odvaha k inováciám je
komponentom úspechu.
„Výnimoční pracovníci, znamenité produkty a silné
hodnoty – to všetko sú kľúčové komponenty nášho
úspechu. Za svoje dobré postavenie vďačí Miba silným
finančným základom, odvahe k inováciám a našej trvalo
udržateľnej stratégii.“
Peter Mitterbauer,
CEO a CFO Miba Group
Miba je úspešná už od svojho založenia pred viac ako 80 rokmi. Z malej opravárskej dielne sa
vypracovala medzi popredné spoločnosti na poli špičkových technológií, a to v medzinárodnom meradle. Dnes je Miba so sídlom v Hornom Rakúsku a 20 závodmi zastúpená na troch
kontinentoch. Naše produkty robia vozidlá, vlaky, lode, lietadlá a elektrárne na celom svete
výkonnejšími, bezpečnejšími ako aj ekologickejšími. Za týmto účelom vyvíjame, vyrábame
a predávame technologicky náročné a vysoko odolné pohonné komponenty.
Úspech nášho podniku sa skladá z mnohých komponentov, ktoré spoločne robia spoločnosť
Miba takou silnou. S cieľom trvalého zabezpečenia už raz vytýčeného kurzu sledujeme
skutočne ctižiadostivú víziu: žiadny pohon bez technológie spoločnosti Miba. Pri jej
uskutočňovaní dôsledne plníme našu misiu „Innovation in Motion“: naše produkty
a technológie umožňujú od nepamäti mobilitu, ktorá je šetrná k zdrojom. Výskum a vývoj
komponentov pre pohonné koncepcie budúcnosti nás udržiava v neustálom pohybe.
1
in Motion
„Technologické vodcovstvo je podstatnou súčasťou nášho úspechu.
Naše riešenia zvyšujú inovatívnosť, a tým aj konkurencieschopnosť
našich zákazníkov. Aby sme zvýšili náš náskok, investujeme
intenzívne do výskumu a vývoja, ako aj do celoživotného vzdelávania.“
Norbert Schrüfer,
CEO New Technologies Group
Našich približne 4 000 pracovníkov nám to umožňuje. So svojími vedomosťami, nápadmi a skúsenosťami sú skutočným motorom spoločnosti Miba. Pracovníci žijú „mibáckym duchom“, ktorý
nás deň čo deň posúva vpred: Technologické vodcovstvo, celoživotné vzdelávanie, podnikateľské konanie a vášeň pre úspech. Myslenie za hranice zadaní a posun hraníc vlastných schopností:
Toto požadujeme od našich pracovníkov a toto je súčasne priestor, ktorý im ponúkame.
Táto angažovanosť sa vypláca: v mnohých trhových segmentoch udávame našími produktmi
krok. Klzné ložiská, spekané súčiastky, trecie obloženia, komponenty výkonovej elektroniky
a povlakované produkty spoločnosti Miba sú žiadané na celom svete. Našími produktmi
zásobujeme technologicky náročné nikové trhy. Know-how o materiáloch, skúsenosti s ich
používaním, naše obsiahle technologické portfólio a úzka spolupráca našími zákazníkmi z nás
spravili dodávateľa riešení pre medzinárodný motorový a automobilový priemysel.
Na rozšírenie našej pozície na svetovom trhu investujeme viac ako päť percent nášho obratu
do výskumu a vývoja. Sila inovácie spoločnosti Miba sa odráža vo vysoko kvalitných technologických produktoch v nových postupoch a približne 20 prihlásených patentoch každý rok. Spoločne
našími zákazníkmi vyvíjame na mieru šité riešenia. Pri expanzii nasledujeme našich zákazníkov do
rastúcich ekonomických centier – z USA a Číny do Indie a Brazílie.
„Naše postavenie na trhu sme dosiahli priekopníckym
duchom a tvrdou prácou. Teraz systematicky podporujeme
rozvoj spoločnosti Miba dennodenným zameraním na precíznosť a technickú prevahu našich produktov.“
Harald Neubert,
CEO Miba Sinter Group
Ako finančne nezávislý a svojim majiteľom riadený podnik sledujeme dlhodobo a hodnotovo
orientovanú stratégiu. Hospodársky úspech spoločnosti Miba je založený na predvídavom
konaní. Pod trvalo udržateľným hospodárením rozumieme viacgeneračné myslenie a ucelený
pohľad na vec. K tomu patrí aj to, že našu úlohu zamestnávateľa berieme vážne a podporujeme
celoživotné vzdelávanie, rozvoj praxou, myšlienky a sociálnu spolupatričnosť našich
pracovníkov.
Miba pripisuje veľký význam aj ochrane životného prostredia. Inovačným faktorom je aj
environmentálny manažment. Naši zákazníci profitujú z našich efektívnych produktov, ktoré
znižujú spotrebu a emisie. Vo výrobe dbáme na účinné využívanie vstupných surovín a energie.
Za uplynulé roky sme rozšírili naše obchodné oblasti, ako aj naše závody na celom svete. Rast
na hospodársky atraktívnych a technologicky náročných trhoch predstavuje významný komponent nášho úspechu. V roku 2012 sme vydali obligácie v hodnote 75 miliónov eur. Týmto sme
vytvorili základ pre náš ďalší ziskový rast a takisto sa stávame nezávislí od neistých finančných
trhov. Urobili sme tým veľký krok, ktorý nás priblížil k našej vízii Miba 2015: žiadny pohon
bez technológie spoločnosti Miba!
„Miba svojich zákazníkov nasleduje po celom svete. Našími 20
výrobnými závodmi sme na trhu dobre zastúpení. My rozumieme,
čo naši zákazníci potrebujú pre svoj rast.“
Wolfgang Litzlbauer,
CEO Miba Bearing Group a Coatings
„Sústredíme sa na medzinárodne atraktívne trhy a segmenty
špičkových technológií. Tu pokračujeme v raste, aby sme sa
stali trhovou „jednotkou“. Podnikateľské myslenie, konkurencieschopné štruktúry a angažovaný tím sú kľúčové faktory
nášho úspechu.“
Peter Mitterbauer, MBA,
CEO Miba Friction Group
2
3
Kľúčový komponent úspechu:
keď cenné
know-how
predlžuje životnosť.
Klzné ložiská sú komponenty, ktoré určujú funkčnosť
a životnosť súčastí spaľovacích motorov. Bežia v nich
kľukové a vačkové hriadele, čím sa minimalizuje počas
prevádzky vznikajúce trenie, čo motor chráni pred
poškodením. Používajú sa v naftových a plynových
motoroch lodí, ťažkých vozidiel, lokomotív a elektrární.
Klzné ložiská Miba Bearing Group zvyšujú hospodárnosť
motora a zvyšujú jeho účinnosť, nakoľko odolávajú vyšším
tlakom pri zápale.
Miba Bearing Group vyvíja a vyrába klzné ložiská
v Rakúsku, USA a Číne.
4
Walter Schiller,
konštruktér,
Miba Gleitlager GmbH
Oporné krúžky pre axiálne polohovanie kľukového hriadeľa v motore a na prenos sily
v kľukovom mechanizme.
Kľúčový komponent úspechu:
hlavné ložiská pre lodné motory
Na celom svete sa v dvojtaktných hnacích motoroch
ťažkých kontajnerových lodí s kapacitou 10 až 20 tisíc
20-stopových kontajnerov, ako aj v tankových lodiach
s objemom vyše 500 000 m3, používajú klzné ložiská
spoločnosti Miba. Miba Bearing Group vyrába pre túto
oblasť používania hlavné, ojnicové a križiakové ložiská.
Používajú sa v lodných motoroch s priemerne deviatimi
valcami a výkonom do 50 000 PS. V dvojtaktných hancích
motoroch týchto veľkosti je namontovaných priemerne
36 klzných ložísk. Okrem klzných ložísk pre tieto motory
vyrába Miba Bearing Group tiež ložiská pre štvortaktné
motory. Tieto motory poháňajú buď elektro-generátory
pre rôzne námorné aplikácie, alebo slúžia ako hnacie
motory pre stredne veľké lode. Viac ako pol milióna klzných ložísk spoločnosti Miba sa pre tieto aplikácie vyrobí
každý rok v Rakúsku a Číne. Úspech skupiny Miba Bearing
Group spočíva popri vyzretej technológii tiež vo vysokokvalitnom materiáli a predovšetkým v odbornosti pri
simulácii a spoločnej vývojárskej práci s našími zákazníkmi.
Hlavné ložiská kľukového hriadeľa
umožňujú jeho polohovanie v motore
a prenos sily.
Puzdrá zlepšujú umiestnenie vačkových
hriadeľov v motoroch a zaručujú ich funkciu.
Toto hlavné ložisko má priemer viac ako 500 mm a váži vyše 30 kg. Použitý
materiál (zliatina hliníka a zinku) sa vyznačuje výbornými tribologickými (trecími)
vlastnosťami, ako aj vysokou odolnosťou. Vývojový proces úplne nového typu
ložiska pre dvoj- alebo štvortaktné motory môže trvať až päť rokov.
Kľúčový komponent úspechu:
keď je mobilita
úsporná a šetrí zdroje.
Spekané diely spoločnosti Miba sa používajú v motoroch,
prevodovkách a riadeniach dopravných prostriedkov.
Vyznačujú sa dômyselnou konštrukciou, ktorá v jednom
komponente integruje viaceré funkcie: vysokú presnosť,
pevnosť a nízku hmotnosť. Takto prispieva technológia
spoločnosti Miba výrazne k zvyšovaniu účinnosti a úsporám paliva.
Skupina Miba Sinter Group vyvíja a vyrába spekané
tvarové diely v Rakúsku, na Slovensku, v USA, Číne,
Indii a Brazílii.
Sabine Sundl,
pracovníčka konečnej kontroly a balenia,
Miba Sinter Austria GmbH
8
9
Kľúčový komponent úspechu:
inovatívny časovač.
Časovače vačkových hriadeľov umožňujú variabilné nastavenie ventilov v motore podľa jeho aktuálneho režimu.
Zmenšovaním takto prispievajú k optimalizácii spotreby
a emisií moderných benzínových motorov. Prvé projekty
s naftovými motormi sú už vo fáze realizácie. Spekané
diely pre variabilné časovanie ventilov (VVT) od spoločnosti Miba sú pre výkon a úspornosť systému rozhodujúce
a sú vyvíjané v úzkej spolupráci so zákazníkom.
Neustále vylepšenia na samotnom prvku, ako aj
vo výrobnom procese umožňujú našim zákazníkom
vyrábať jednotky variabilného časovania ventilov stále
lacnejšie, výkonnejšie a aj menšie. Diely týchto jednotiek sa
vyrábajú vo všetkých závodoch skupiny Miba Sinter Group.
Miba má takto blízko k zákazníkom a výrazne prispieva
k mobilite šetriacej zdroje a to v celosvetovom meradle.
Tento produkt pozostáva zo statora (Ø 103,75 mm, 340 g)
a rotora (Ø 71,7 mm, 275 g) a vyrába sa zo železnej práškovej zmesi SintD11. Miba Sinter Group vyrába každoročne
celkovo viac ako desať miliónov dielov pre variabilné
časovanie ventilov.
Ozubené krúžky slúžia
na synchronizáciu v manuálnych prevodovkách osobných
áut.
Toto ozubené koleso s nulovou
medzizubovou vôľou poháňa vačkový
a vyvažovací hriadeľ a umožňuje tichý
chod ozubení.
10
Puzdrá ložísk kľukového hriadeľa
sa nachádzajú v bloku motora,
kde tieto kľukový hriadeľ fixujú.
11
Franz Sperrer,
vedúci výrobného tímu,
Miba Frictec GmbH
Kľúčový komponent úspechu:
plynulý prenos sily.
Trecie obloženia sú rozhodujúcim výkonovým prvkom v spojkách a brzdách vozidiel a slúžia na optimalizáciu pomeru rýchlosti a sily. Komponenty skupiny Miba Friction Group znižujú hmotnosť a umožňujú
tiež stavbu stále menších prevodoviek a náprav. Montujú sa do stavebných strojov, traktorov, osobných
a nákladných áut, vysokorýchlostných vlakov, motoriek, lietadiel a tiež do veterných turbín. Trecie obloženia
spoločnosti Miba sa vyrábajú na mieru danej „mokrej“ či „suchej“ aplikácie. Podľa požiadaviek môžu byť tieto
obloženia karbónové, vláknovo-kompozitné/molybdénové či trecie krúžky (scatter-sinter).
Miba Friction Group vyvíja a vyrába trecie obloženia v Rakúsku, na Slovensku, v USA a Indii.
12
13
Ročne vyrobí skupina Miba Friction Group
približne 250 000 takýchto lamiel a protilamiel. Miba vyrába vo vlastných závodoch
okrem vláknovo-kompozitných lamiel aj
oceľové protilamely.
Kľúčový komponent úspechu:
vláknovo-kompozitná
lamela a oceľová
protilamela
Vláknovo-kompozitné lamely a príslušné protilamely sa používajú v 4- a 6-rýchlostných synchrónnych reverzačných
prevodovkách. Tieto prevodovky umožňujú jazdu vpred,
ako aj cúvanie na viacerých rýchlostných stupňoch rýpadlovým nakladačom či teleskopickým nakladačom s pohonom všetkých kolies. Na zapojenie prednej nápravy slúži
lamelový paket, ktorý pozostáva z viacerých párov lamiel
a musí prenášať krútiaci moment 3 000 Nm. Zvláštnosťou
týchto lamiel je ich obloženie pozostávajúce z prispôsobenej zmesi rôznych sklených, umelých, karbónových
a bavlnených vlákien a živice. Vyznačuje sa veľmi vysokým
statickým koeficientom trenia a spĺňa najvyššie funkčné
a ekonomické nároky aplikácie. Vývoj lamiel prebieha
v úzkej súčinnosti so zákazníkom a do výroby prototypu
môžu uplynúť celé roky. Skúšanie lamelových paketov
prebieha za reálnych podmienok na vlastných skúšobných
zariadeniach spoločnosti Miba.
Táto trecia lamela s karbónovým obložením a oceľová
protilamela sa používajú
v prevodovkách a uzávierkach
diferenciálov vozidiel s pohonom všetkých kolies. Podporujú
aktiváciu všetkých kolies a vyznačujú sa vysokou odolnosťou
voči opotrebovaniu a tlaku.
Lamely sú srdcom prevodovky, vytvárajú totiž
potrebný trecí kontakt v spojke a umožňujú takto
rozjazd a zmenu rýchlostných stupňov. Aplikáciami pre tieto kompozitné trecie lamely a oceľové
protilamely sú mokré prevodovky s radením
pod zaťažením, ako sa používajú v poľnohospodárskych a stavebných mechanizmoch.
Spojkové segmenty vytvárajú trenie na prenos
krútiaceho momentu od motora na prevodovku
a umožňujú takto rozjazd vozidla. Vyznačujú sa
mimoriadne vysokou teplotnou odolnosťou
a nízkym opotrebením. Takéto spojkové
segmenty nachádzajú uplatnenie v „suchých“
hlavných spojkách nákladných vozidiel.
15
Alexander Fuchs,
vedúci oblasti elektroniky,
EBG Elektronische Bauelemente GmbH
Kľúčový komponent úspechu:
keď si špičková technológia
nastaví svoj vlastný kurz.
Keď prichádzajú efektívnejšie pohony a rast využíva obnoviteľné zdroje energie, výkonová elektronika
zohráva rozhodujúcu úlohu. K prvkom výkonovej elektroniky našej spoločnosti patria aj odpory. Využívajú
sa pri premene a prenose energie. Odpory sú napríklad súčasťou vysokonapäťovej elektroniky v moderných
lekárskych prístrojoch alebo výkonovej elektronike frekvenčných meničov pre veterné turbíny. Ďalšími
prvkami výkonovej elektroniky sú chladiče a teplovodné trubky. Tieto chránia elektronické komponenty
pred prehriatím a možno ich nájsť napríklad v riadiacich jednotkách pohonov a meničoch elektromotorov či
veterných turbín.
New Technologies Group vyvíja a vyrába komponenty výkonovej elektroniky v Rakúsku,
USA a Číne.
16
17
Odpor typu UXP600 váži približne 120 gramov. Tento
odpor obsahuje vysokovýkonné keramické materiály
z oxidu hliníka a vysokokvalitné odporové pasty z oxidu
ruténia. Puzdro pozostáva zo špeciálnych plastov
s vysokou teplotnou odolnosťou. Použité materiály sa
vyznačujú okrem vysokej izolačnej a tvarovej stálosti tiež
vysokou odolnosťou proti plazivým prúdom a spĺňajú
takto náročné požiadavky, ktoré sú na ne kladené.
Kľúčový komponent úspechu:
výkonový odpor
pre elektronické obvody
lokomotív
Tento vodný chladič chladí
elektroniku supervýkonných
počítačov ako napríklad vo výskume
pri počítačových simuláciách.
Tieto nabíjacie/vybíjacie
odpory pre kondenzátory sú
súčasťou frekvenčných meničov do motorov priemyselných
zariadení a zabezpečujú bezpečné nabíjanie a vybíjanie
kondenzátorov.
Tento chladič chladí polovodičové prvky výkonovej
elektroniky a používa sa o. i.
vo frekvenčných meničoch
veterných turbín.
Odpory sú súčasťou elektrických obvodov, ktoré usmerňujú
striedavý prúd za účelom čo najúspornejšieho, najekologickejšieho a spoľahlivého prenosu energie. Odpory sa
používajú aj pri neskoršej zmene takto usmerneného prúdu
na využiteľné striedavé napätie. V lokomotívach slúžia tieto
na jednej strane na ochranu polovodičových prvkov
a na druhej strane na ochranu frekvenčných meničov.
Každá lokomotíva obsahuje v závislosti od použitej techniky
aj niekoľko stoviek odporov. Mnohí renomovaní európski
výrobcovia lokomotív sa pri odporoch spoliehajú na kvalitu
a servis spoločnosti Miba. Každý produkt je špecificky
vytvorený, skúšaný a neustále zdokonaľovaný pre konkrétneho zákazníka. Odpory spoločnosti Miba sa využívajú
napríklad v najrýchlejšej lokomotíve sveta, ako aj
v jednej čínskej magnetickej „levitačnej“ železnici. Celkovo
vyrába New Technologies Group každoročne približne
225 000 takýchto odporov, ktoré sa tiež využívajú inak,
ako napríklad vo veterných parkoch vybudovaných
na mori.
Priame vodné chladenie umožňuje tomuto trvale zaťaženému
odporu odvod veľmi vysokých
výkonov, ako napr. v prípade
lodných motorov.
18
19
Andreas Wimmer,
technik nástrojov,
Miba Automation Systems GmbH
Kľúčový komponent úspechu:
keď najvyššia presnosť je k dispozícii všade.
Špeciálne stroje spoločnosti Miba vyrábajú rýchlo a veľmi presne malé, ako aj
veľmi veľké komponenty. Miba Automation Systems zaujíma vedúce postavenie
v technológii klzných ložísk, v robotike a automatizácii, tak isto ako aj pri špeciálnych stacionárnych a mobilných strojoch.
„Special Machinery“ so sídlom v Rakúsku je spolu s hlavným segmentom
výkonovej elektroniky súčasťou New Technologies Group.
20
21
MMC10 má pri celkovej výške dvanástich metrov
maximálny priemer desať metrov a váži približne
42 ton. Preváža sa v troch 20-stopových kontejneroch
a montáž na mieste inštalácie trvá dva dni. Tento stroj
bol konštruovaný a postavený v úzkej spolupráci
so zákazníkom za deväť mesiacov.
Táto mobilná kotúčová fréza sa používa
pri obrábaní veľkých komponentov,
ako napríklad telies turbín.
Kľúčový komponent úspechu: mobilný obrábací stroj
pre stavbu vodných elektrární.
Výroba elektriny z alternatívnych energetických zdrojov,
ako sú vietor či voda, musí byť konkurencieschopná
svojou optimálnou inštaláciou, úspornou prevádzkou
a čo najjednoduchšou údržbou. Tejto výzve sa upísala
stavba špeciálnych strojov spoločnosti Miba, ako aj Miba
Automation Systems a ich mobilné obrábacie CNC-stroje tu predstavujú skutočne cenný príspevok. Výborným
príkladom je najväčší mobilný CNC-stroj, ktorý sa používa
pri stavbe veľkých vodných elektrární na opracovanie
telies turbín frézovaním, vŕtaním, sústružením, ako aj na
rezanie potrebných závitov. Doteraz sa tieto turbínové
telesá vyrábali ako hotové prvky a potom sa pre prepravu
na stavenisko zase rozoberali na jednotlivé komponenty.
Táto profilová fréza slúži
na prípravu zvarového šva
pri stavbe veterných veží.
Následne sa tieto telesá priamo na mieste zabetónovali do
stavby. Takto dochádzalo k časovým sklzom a boli nutné aj
nákladné dokončovacie operácie. Mobilný obrábací CNC
stroj opracováva už zabetónovaný surový prvok, čo umožňuje výrobné tolerancie max. 0,05 mm. Doterajšie výrobné
tolerancie dosahovali hodnotu 0,5 mm. Okrem toho, že
takto odpadajú spomínané dokončovacie operácie a že sa
dosahuje vyššia presnosť a skrátenie času montáže, tento
druh mobilného opracovania zlepšuje tiež samotnú
účinnosť turbíny. Miba Automation Systems je jediným
výrobcom takejto technológie v tomto segmente. Alternatívne obrábacie stroje ani zďaleka nedosahujú porovnateľnú pripravenosť na použitie či výrobné tolerancie.
Tento podvesný robot je súčasťou výrobnej linky
na trecie obloženia a umožňuje plne automatickú prepravu komponentov z jedného stanovišťa
výrobného procesu na ďalšie.
23
Kľúčový komponent úspechu:
keď dostávame
know-how na cesty.
Miba vyvíja individuálne povlakovacie riešenia
na zušľachtenie funkčných plôch. Povlaky spoločnosti
Miba sa používajú pre komponenty motorov, prevodoviek
a iných namáhaných aplikácií. K hlavným technológiám
patria povlaky na báze polymérov a klzných lakov,
galvanické povlaky a povlaky typu PVD. Tieto povlaky
sa vyznačujú maximálnou životnosťou a funkčnosťou.
Miba Coating Group vyvíja a vyrába povlaky
a povlakovacie zariadenia vo svojich závodoch
v Rakúsku a Anglicku.
Anna Wimmer,
asistent predaja,
High Tech Coatings GmbH
24
25
Povlak typu Spacecoat®-Pro
tohto ozubeného kolesa umožňuje presné nastavenie vôle
boku zuba pri montáži v motore
a zlepšuje chod motora najmä
pri nižších otáčkach.
Ložiskové puzdro sa používa v štvorvalcových
zážihových motoroch na uloženie vyvažovacích
hriadeľov. Výkonnostný klzný lak Synthec®-Pro o. i.
zlepšuje vlastnosti pri núdzovom chode a vedie
k zníženiu hmotnosti.
Tento výfukový ventil motoru Formule 1
je zušľachtený špeciálnym povlakom PVD.
Povlak poskytuje protikoróznu ochranu
pri vysokých teplotách, znižuje hmotnosť
a zlepšuje tribologické vlastnosti prvku.
Teleso čerpadla je veľké 105 x 70 x 60 mm a váži
540 gramov. Samotný chemický niklový povlak je
nanášaný v hrúbke 17 μm. Skupina Miba Coating
Group takto povlakuje približne 200 000 telies
ročne pre európsky automobilový trh.
Kľúčový komponent úspechu:
chemicky poniklované teleso čerpadla.
Palivové čerpadlá dopravujú palivo, ako benzín či naftu
v požadovanom množstve a pod potrebným tlakom
z palivovej nádrže k vstrekovacím ventilom alebo
do vstrekovacieho čerpadla. Funkčné povlaky, ako
napríklad na telese čerpadla, zušľachťujú komponent
a slúžia aj na protikoróznu ochranu a zlepšenie odolnosti
voči oderu. Miba vyrába napríklad chemické niklové
povlaky pre telesá čerpadiel a palivové čerpadlá vozidiel.
26
Tieto hliníkové komponenty sa vyznačujú komplikovanou
geometriou a množstvom pozdĺžnych dier, čo vyžaduje
špeciálne znalosti v oblasti povlakovacej techniky.
Povlakovanie hliníkových dielov predstavuje skutočnú
výzvu, lebo priľnavosť galvanického povlaku vyžaduje
špeciálnu úpravu daných komponentov. Zložitejšie tvary
je okrem toho možné povlakovať len pomocou
špeciálnych prípravkov.
27
Kľúčový komponent úspechu:
výrobné závody
a obchodné zastúpenia
v 11 krajinách.
Miba Sinter Group
Miba Sinter Austria GmbH
Vorchdorf, Rakúsko
Miba Bearing Group
Miba Sinter Slovakia s.r.o.
Dolný Kubín, Slovensko
Miba Gleitlager GmbH
Laakirchen, Rakúsko
Miba Precision Components
(China) Co. Ltd.
Su-čou, Čína
Miba Bearings US LLC
McConnelsville, USA
Miba Precision Components
(China) Co. Ltd.
Su-čou, Čína
ABM Advanced Bearing
Materials LLC
Greensburg, USA
Miba Far East PTE Ltd.
Singapur, obchodné zastúpenie
Miba Bearings Sales Corp.
McConnelsville, USA,
obchodné zastúpenie
Miba Sinter USA LLC
McConnelsville, USA
Mahle Metal Leve
Miba Sinterizados Ltda.
São Paulo, Brazília
Sintercom India Pvt. Ltd.
Pune, India
Miba Frictec GmbH
Roitham, Rakúsko
Miba HydraMechanica Corp.
Sterling Heights, USA
Miba Steeltec s.r.o.
Vráble, Slovensko
Miba Drivetec India Pvt. Ltd.
Pune, India
Miba Deutschland GmbH
Schongau, Nemecko,
obchodné zastúpenie
Miba France SARL
Paríž, Francúzsko, obchodné zastúpenie
Miba Deutschland GmbH
Stuttgart, Nemecko,
obchodné zastúpenie
Miba Italia Srl
Turín, Taliansko, obchodné zastúpenie
Miba Coating Group
High Tech Coatings GmbH
Vorchdorf, Rakúsko
Teer Coatings Ltd.
Droitwich, Veľká Británia
Miba Coatings Trading
(Suzhou) Co. Ltd.
Su-čou, Čína, obchodné zastúpenie
28
Miba Friction Group
New Technologies Group
Miba Automation Systems GmbH
Laakirchen, Rakúsko
EBG Elektronische Bauelemente GmbH
Kirchbach, Rakúsko
DAU GmbH & Co KG
Ligist, Rakúsko
DAU Thermal Solutions North America Inc.
Macedon, USA
EBG Shenzhen Ltd.
Šen-čen, Čína
EBG Resistors LLC
Middletown, USA, obchodné zastúpenie
Impressum
Kontakt
Miba Aktiengesellschaft
Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakúsko
Tel.: +43/76 13/25 41-0, Fax: +43/76 13/25 41-2172
E-mail: [email protected], www.miba.com
Majiteľ média a vydavateľ
Miba Aktiengesellschaft
Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakúsko
Fotografie: Florian Stöllinger, Linz / Christian Schneider, Salzburg
Koncepcia: Grayling Austria GmbH, Viedeň
Layout: Erdgeschoss, Viedeň
Preklad a lektorát: Austria Sprachendienst International, Viedeň
Tlač: Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, Dornbirn
Máj 2012
Download

Kľúčový komponent úspechu