Na zahtjev Akcionarskog Društva za osiguranje „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka (dalje:
Društvo) a u skladu sa članom 20. stav 6 Zakona o društvima za osiguranje Republike Srpske
(Sl. glasnik RS br. 17/05, 01/06, 64/06, i 74/10) (dalje: Zakon) i u skladu sa članom 3 i 10
Odluke o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara (Sl. glasnik RS br. 15/07) a saglasno načelima
osiguranja i aktuarske struke, dostavljam sljedeće:
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA
NA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
U 2013. GODINI OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
„OSIGURANJE AURA“ AD BANJA LUKA
Banja Luka, Februar 2014. godine
1
SADRŢA J
I Opšti dio
II Posebni dio
1. Finansijski izvještaji
2. Ocjena akata poslovne politike
3. Uslovi i tarife premija osiguranja
4. Odluka o tehničkim osnovama osiguranja
5. Uputstvo o raspolaganju i upotrebi obrazaca stroge evidencije
6. Odluka o raspodjeli premije sa maksimalnim stopama režijskog dodatka
7. Primjena Odluke o tabeli maksimalnog samopridržaja
8. Primjena Pravilnika o uslovima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava Društva
9. Primjena Pravilnika o formiranju i načinu obračunavanja i visini prenosnih premija
10. Primjena Pravilnika o formiranju i načinu obračunavanja rezervacija za štete
11. Primjena Pravilnika o formiranju i korišćenju rezervi za izravnavanje rizika
12. Primjena Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja
13. Primjena Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja regresa
14. Primjena Pravilnika o formiranju i korišćenju sredstava preventive
III Napomene
1. Likvidnost
2. Napomena o margini solventnosti, garantnom fondu i adekvatnosti kapitala za poslove
neživotnih osiguranja
3. Ocjena stepena ažurnosti rješavanja i isplate odštetnih zahtjeva
4. Prosječan vremenski rok rješavanja odštetnih zahtjeva
5. Mjerodavna premija, mjerodavne štete i mjerodavni tehnički rezultat po vrstama
osiguranja
IV Posebno izjašnjenje ovlašćenog aktuara
1. Primjena i poštivanje Pravilnika o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2013.
godinu.
2. Primjena i poštivanje uslova i tarifa osiguranja AO i ostalih vrsta osiguranja koje Društvo
primjenjuje u poslovanju
V Konaĉna ocjena
2
I OPŠTI DIO
1. Opšti podaci o „Osiguranje Aura“ ad Banja Luka
1.1. Podaci o
Društvu
Naziv Društva
Sjedište
Oblik organizovanja
Matični broj
JIB
Akcionarsko Društvo za osiguranje "Osiguranje Aura" Banja
Luka
Banja Luka, Veljka Mlađenovida bb
Akcionarsko Društvo
11029388
440274162001
Upis osnivanja
akcionarskog društva
za osiguranje
"Osiguranje Aura" AD
Banja Luka
1.2. Osnovni
podaci o
osnivanju,
registraciji kod
suda i dozvoli
za rad
Osnivanje i
registrovanje kod
osnovnog suda
U-4-8-00
Rješenje broj 0710-REG-07-2637
14.11.2007.
Upis promjene lica
ovlaštenog za
zastupanje
Br. 071-0-REG08002708
21.01.2009.
Upis usklađivanja
akata sa zakonom o
privrednim
Društvima (Sl. Glasnik
RS br. 127/08 i
58/09) promjena
sjedišta - bliže adrese
i upis ograničenja
obima ovlašdenja
Direktora
071-0-REG-10000818
14.09.2010.
Upis odluke o
usklađivanju i dopuni
djelatnosti ; odluke o
imenovanju
Direktora Društva i
odluke o razrješenju
Direktora Društva
057-0-REG-11000601
27.05.2011.
3
Dozvola za rad
Promjena sjedišta
Promjena direktora
Društva
Upis odluke o
povedanju kapitala
Društva emitovanjem
II emisije povlaštenih
nekumulativnih
akcija klase "B"
javnom ponudom
putem berze, odluke
o izmjeni i dopuni
ugovora o
usklađivanju prve
izmjene i dopune
statuta i izvještaj iz
knjige akcionara
057-0-REG11000602
30.05.2011.
Dozvola za rad
Agencije za
osiguranje Republike
Srpske
05-242-1/07
27.09.2007.
Saglasnost na
donesene akte
poslovanja
(obavljanje poslova
osiguranja rizika
klasifikovanih pod
oznakom vrste
osiguranja 01
"Osiguranje nezgode"
04-412-35-1/11
31.10.2007.
Upis u sudski registar
promjene sjedišta057-0-Reg-12-001536
bliže adrese
07.06.2012.
Promjena lica
ovlaštenog za
zastupanje
15.11.2013.
057-0-Reg-13-002176
4
Dozvola za osnivanje
Filijale u FbiH
Agencije za
osiguranje Republike
Srpske
05-505-2/13
23.08.2013.
1.0.-059-1534UP/DDRS-7/13
07.11.2013.
Dozvola za otvaranje
Filijale u FBiH
Rješenje o upisu u
registar podružnica
Društava iz RS kod
Agencije za nadzor
osiguranja FBiH
1.3. Vrsta
osiguranja za
koju je
Društvo dobilo
dozvolu za rad
1.4. Lica na
značajnom
položaju u
Društvu
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
Osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove
Osiguranje od odgovornosti za brodove
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
Osiguranje kredita
Garancijska osiguranja
Prema Rješenju Agencije za osiguranje Republike Srpske lica na značajnom položaju
Društva su:
1) Direktor Društva: Miodrag Čoprka
1.5.
Organizaciona
mreža
Društvo svoju poslovnu aktivnost obavlja u sjedištu Društva u Banjaluci, Filijali u
Federaciji BiH i poslovnim jedinicama u Gradišci, Laktašima, Kneževu, Kotor Varošu,
Novom Gradu, Srpcu, Čelincu, Bijeljini, Brodu, Palama, Sokocu, Rogatici, Trebinju,
Gacku, Foči, Mrkonjid Gradu, Kostajnici, Prijedoru, Zvorniku, Vlasenici, Šamcu, Doboju
i Teslidu
1.6.
Dokumenti i
podaci na
osnovuu kojih
se daje
mišljenje
Mišljenje se daje na osnovu finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o poslovanju
Društva u 2013. godini
5
II POSEBNI DIO
1. Finansijski izvještaji
Finansijski izvještaji su sastavljeni na propisanim obrascima i potpisanim od strane
ovlašćenog lica.
Popis imovine, potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2013. godine je izvršen o
čemu je sačinjen Izvještaj o popisu, koji je usvojen Odlukom Upravnog Odbora broj 03-96-223/14. Uporedni prikaz broja zaključenih osiguranja i ostavarene premije po vrstama osiguranja za
2012. i 2013. godinu:
Tabela 01: Pregled zakljuĉenih osiguranja i ostavarene premije po vrstama osiguranja
2011/2012.
2012.
Šifra vrste Vrsta
osiguranja osiguranja
0
1
01.02
Osig.lica
od poslj.
nesr.
slučaja
01.08
PUJP
10
Ukupno:
Osiguranje
od
odgovornost
i za motorna
vozila
Broj
polisa
Ostvarena
premija
2
3
2013.
Učešće
u%
4
Broj
polisa
Ostvarena
premija
5
6
Učešće
u%
7
16.375
104.726
2,00
18.236
117.454
1,98
109
5.840
0,11
107
8.929
0,15
19.383
5.116.976
97,89
21.836
5.817.682
97,87
5.944.065
100,00
35.867
5.227.542
100,00 35.867
Ostvarena premija u 2013. godini iznosi 5.944.065 što je više za 716.523 KM ili 13,71%
u odnosu na prošlu godinu. Prosječno ostvarena premija po osiguranom vozilu u 2013. godini
iznosi 266 KM. U Društvu je na dan 31.12.2013. godine zaposleno 60 radnika, a premija po
zaposlenom je iznosila 99.068 KM.
6
2. Ocjena akata poslovne politike
Društvo posjeduje akte poslovne politike:
Opšti i posebni uslovi osiguranja i tarife premija
Odluka o tehničkim osnovama osiguranja
Uputstvo o načinu korištenja i raspolaganja obrascima stroge evidencije
Odluka o raspodjeli premije osiguranja sa maksimalnim stopama režijskog dodatka
Odluka o kriterijumima, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i
ukupnom iznosu samopridržaja
6) Pravilnik o uslovima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava društva
7) Pravilnik o formiranju i načinu obračunavanja i visini prenosnih premija
8) Pravilnik o načinu utvrđivanja dijela tehničke premije za isplatu nastalih neisplaćenih
obaveza (rezervisane štete)
9) Pravilnik o formiranju i korišćenju rezervi za izravnavanje rizika
10) Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja
11) Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja regresa
12) Pravilnik o sredstvima preventive.
1)
2)
3)
4)
5)
3. Uslovi i tarife premija osiguranja
Društvo je u 2013. godini u sprovođenju osiguranja za koje je imalo dozvolu
primjenjivalo Uslove osiguranja i tarife premija koje je usvojio Upravni odbor. Na usvojene
uslove i tarife svoje mišljenje je dao ovlašćeni aktuar. 18.12.2013. godine Agencija je na sjednici
UO usvojila Odluku o Zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za
motorna vozila u RS i Odluku o Zajedničkim uslovima za osiguranje od odgovornosti za
motorna vozila u RS. Kako je prelazni rok za poštivanje novih Tarifa i Uslova bio 8 dana od
dana donošenja, u 2013. godini nije bilo promjene uslova i tarifa za poslove automobilske
odgovornosti kojima se Društvo bavi.
U 2013. godini Društvo je usvojilo Tarife i Oslove osiguranja za motorna vozila u
Federaciji BiH, koja su potpisana od strane ovlašćenog aktuara.
Primjena i poštivanje uslova i tarifa premija osiguranja AO biće predmet posebnog
Izjašnjenja ovlašćenog aktuara.
4. Odluka o tehniĉkim osnovama osiguranja
Društvo ima Odluku o tehničkim osnovama osiguranja koju je donio Upravni odbor
Društva uz pribavljeno mišljenje ovlašćenog aktuara, a koju je Društvo primjenjivalo u toku
posmatrane godine.
7
5. Uputstvo o raspolaganju i upotrebi obrazaca stroge evidencije
Društvo vodi evidenciju obrazaca stroge evidencije putem računara u okviru premijskog
knjigovodstva. Na dan 31.12.2012. godine izvršen je popis svih obrazaca koji su se nalazili kod
preuzimača rizika i u ekonomatu Društva, a knjigovodstveno stanje je usaglašeno sa popisanim
stanjem. Pregled promjena u evidenciji obrazaca stroge evidencije u 2013. godini dat je u
narednoj tabeli:
Tabela 02: Popis stanja obrazaca stroge evidencije
R.
br
1.
2.
3.
Opis
Stanje 01.01.2013.
Štampano u 2013.
Ukupno (1+2):
Prodato polisa u
4. 2013.
Poništeno polisa u
5. 2013.
Storno polisa U
6. 2013.
7. Ukupno (4+5+6):
8. St.po. knjig.(3-7):
9. Pop.pol.31.12.2013.
10. Viš. polisa (10-9):
11. Manj. pol.(9-10):
4.029
28.750
32.779
Putnici u
javnom
prevozu
289
250
539
20.985
107
851
13.799
35.742
1.216
0
0
0
1.216
1.320
23.521
9.258
9.258
-
0
107
432
432
-
22
873
703
703
-
557
14.356
3.747
3.747
-
1.899
38.857
14.140
14.142
-
AO
Graniĉno
ZK
Ukupno
676
900
1.576
2.103
16.000
18.103
7.097
45.900
52.997
U toku rada vrši se kontinuirana kontrola korišćenja i upotrebe obrazaca stroge evidencije od
strane radnika društva koji rade na prodaji polisa. Kontrola se vrši na taj način što se prilikom
zaduženja preuzimača rizika sa novom količinom polisa prvo vrši sravnjenje broja nerazduženih
polisa koje se nalaze kod preuzimača sa istom takvom evidencijom iz premijskog knjigovodstva.
Preuzimači ne dobijaju nove količine obrazaca stroge evidencije ukoliko se prethodno ne izvrši
sravnjenje, odnosno usaglašavanje stanja.
U cilju otklanjanja uočenih nedostataka u primjeni Uputstva o raspolaganju i upotrebi
obrazaca stroge evidencije, neophodno je uspostaviti sistem interne kontrole primjene istog, a
posebno u dijelu koji se odnosi na:
- Tačno evidentiranje zaduženja i razduženja obrazaca stroge evidencije od strane
zaposlenih u centralnom ekonomatu društva i probavljača osiguranja,
- Zaduženje i razduženje pribavljača osiguranja hronološki i po serijskim brojevima.
8
6. Odluka o raspodjeli premije sa maksimalnim stopama reţijskog dodatka
Raspored fakturisane premije osiguranja u obračunskom periodu koji je predmet uvida je
izvršen u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka, koji je pregledan i
potpisan od strane ovlašćenog aktuara pa se može primjeniti u poslovima osiguranja. Raspodjela
ostvarene premije u 2013. godini je utvrđena na sledeći način:
Tabela 03: Ostvareni reţijski dodatak po vrstama osiguranja
R.br
2
Vrsta
osiguranja
Osig.
autonezgode
Osig. AO
5.817.682
69
3
Osig.PUJP
8.929
70
UKUPNO:
5.944.065
1
Ostvarena
premija
%
Tehniĉka
premija
117.454
70
82.218
4.014.201
6.250
%
Reţijski
dodatak
Preventiva
%
-
30
35.236
58.177
30
1.745.305
-
30
2.679
1
3.608.109
58.177
1.783.220
Primjena i poštivanje Pravilnika o maksimalnim stopama režijskog dodatka biće predmet
posebnog Izjašnjenja ovlašćenog aktuara u dijelu 4 tačka 1. ovog Mišljenja.
7. Primjena Odluke o tabeli maksimalnog samopridrţaja
U 2013. godini Društvo je primjenjivalo Odluku o kriterijumima, načinu utvrđivanja i
tabeli maksimalnog samopridržaja sa sledećom tabelom maksimalnog samopridržaja.
Tabela 04: Maksimalni samopridrţaj za 2013. godinu
Vrsta osiguranja
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
Autoodgovornost po događaju
Međunarodna karta osiguranja
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove
Osiguranje od građanske odgovornosti za brodove
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje novčanih potraživanja osiguranika od pravnih i
dr.lica
Osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim
potrošačkim kreditima
Osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim
stambenim kreditima
Sva druga osiguranja kredita
Osiguranje garancija
Samopridrţaj
200.000
400.000
100.000
100.000
150.000
160.000
50.000
150.000
50.000
100.000
9
Upravni odbor Društva je na sjednici od 09.12.2013.. godine usvojio Odluku o Tabeli
iznosa maksimalnog samopridržaja, koja stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na
poslovnu 2014. godinu, te nova tabela samopridržaja neće ulaziti u ovu analizu koja se odnosi na
poslovnu 2013. godinu.
8. Primjena Pravilnika o uslovima
Društva
i naĉinu deponovanja i ulaganja sredstava
Plasman sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimanog garantnog fonda Društva
regulisan je Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i
minimalnog garantnog fonda.
Tabela 05: Pregled i iznos tehniĉkih rezervi na dan 31.12.2013. godine
Tehniĉke rezerve
Prenosne premije
Rezerve za štete
Tehniĉke rezerve
Stanje na dan 31.12.2013. god (KM)
3.071.378
778.774
3.850.152
Tehničke rezerve, na dan 31.12.2013. godine Društvo je obračunalo i iskazalo analitički u
bilansu stanja u iznosu od 3.850.152 KM što je za 19,34 % procentnih poena više u odnosu na
prethodnu godinu.
Društvo je na dan 31.12.2013. godine obračunalo prenosnu premiju u iznosu od 3.071.378 KM.
Osnovica za obračun bruto prenosne premije je obračunata premija u tekućem obračunskom
periodu.
Obračun prenosne premije je urađen prema vremenu trajanja osiguranja po metodi pojedinačnog
obračuna za svaki ugovor o osiguranju a na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja
nakon dana bilansiranja a putem automatske obrade podataka.
Stručna služba Društva je na dan 31.12. izvršila obračun rezervacija za štete u iznosu od 778.774
KM. Obračun je izvršen, u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja
rezervacije za štete i potpisan od strane ovlašćenog aktuara.
Obrada šteta i popunjavanje izvještaja o rezervisanim i rešenim štetama vrši se u centrali Društva
u Banjoj Luci.
Društvo je prema priloženom obrascu US-1 na dan 31.12.2013. godine prikazalo pokriće
utvrđenih tehničkih rezervi na sledeći način:
Tabela 06: Pregled strukture ulaganja tehniĉkih rezervi Društva
R.br Vrsta (oblik) ulaganja
Dozvoljeni %
Ukupno uloţeni Ostvareni
iznos KM
%
1
Hartije od vrijednosti čiji je Bez ograničenja
2.070.950
53,79
emitent Republika Srpska
2
Nekretnine i druga prava na Do
30%
u
jednu
834.576
21,68
10
3
4
5
nekretninama (pravo svojine, nekretninu odnosno u
pravo
građenja,
pravo više nekretnina koje
korištenja i slično)
su
međusobno
povezane tako da čine
jednu cjelinu do 15%
Oročeni depoziti banaka u Do 50%, a u jednu
600.000
RS, odnosno BiH
banku do 20%
Sredstva na računima društva
Do 10%
113.085
za osiguranje
Zajmovi osigurani založnim
231.541
pravom na nekretnini(hipoteka
UKUPNO ULOŢENA SEDSTVA
3.850.152
Tehniĉke rezerve na dan 31.12.2013. godine
15,58
2,93
6,02
100
Uvidom u skraćeni obrazac US-1 i odgovarajuće priloge sa stanjem na dan 31.12.2013.
godine može se uočiti da su sredstva za obezbjeđenje tehničkih rezervi angažovana u namjene
propisane članom 5. Pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i
minimalnog garantnog fonda Društva za osiguranje.
1) Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska , Centralna Banka
BiH i fondovi iz člana 8 Zakona o Investiciono – razvojnoj banci Republike Srpske ( bez
ograničenja).
Tabela 07: Ulaganja u hartije od vrijednosti
2) Nekretnine i druga prava na nekretninama (pravo svojine, pravo građenja, pravo
korištenja i sl.) iz tačke 13 člana 5 Pravilnika (do 30% u jednu nekretninu, a u više
nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine cjelinu do 15%).
Tabela 08: Ulaganja u nekretnine
NAZIV EMITENTA
OZNAKA
KOLIČINA
CIJENA
KAMATA
IZNOS
Izmirenje ratne štete 1
RSRS-O-A
155.714
70,02
1.241,45
110.272,39
Izmirenje ratne štete 2
RSRS-O-B
229.679
68,76
245,41
158.172,69
Izmirenje ratne štete 3
RSRS-O-C
1.280.626
69,4
3.789,24
892.543,68
Izmirenje ratne štete 4
RSRS-O-D
423.600
65,63
3.638,32
281.647,00
Izmirenje ratne štete 5
RSRS-O-E
399.839
61,71
3.532,83
250.273,48
Izmirenje ratne štete 6
RSRS-O-F
590.630
61,58
5.437,03
369.146,98
Izmirenje ratne štete 7
RSRS-O-G
14.872
59,73
10,39
8.893,44
17.894,67
2.070.949,66
UKUPNO
11
Vrsta nekretnine
Dozvoljeni
iznos u
KM
Dozvoljeni
procenat
Ostvareni
iznos
Ostvareni
procenat
I Faza objekta u
Banja luci
503.972
15,00
577.523
15,00
Objekat u Srpcu
UKUPNO
380.000
883.972
9,87
24,87
257.053
834.576
6,68
21,68
U skladu sa članom 5. Stav 1. Tačka 13. Sredstva za pokriće tehničkih rezervi mogu da se
ulažu u nekternine i to ako su upisana u zemljišne knjige u Republici Srpskoj odnosno BiH i ako
su oslobođenje svih tereta.
Društvo je na dan 31.12.2013. godine zaključilo ugovor o kupovini investicione nekretnine
u Srpcu, OPU br. 1450/13, ukupne vrijednosti 380.000 KM. Na bazi potpisanog Ugovora,
Društvo je pomenutu nekretninu prikazalo kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi na dan
31.12.2013. godine. Dana 27.02.2014. godine, nekretnina je uknjižena na Društvo, ZK uložak
broj 1209 KO, pravo vlasništva „Osiguranja Aura“ a.d. Banja Luka sa 1/1.
Ulaganja u nekretnine su izvršena u skladu sa članovima 5.,6. i 10. Pravilnika.
3) Oročeni depoziti kod banaka u RS odnosno BiH tačke 14. člana 5. Pravilnika (do 50% a u
jednu banku do 20%)
Tabela 09: Pregled oroĉenih depozita kod banaka
Naziv banke
Komercijalna
Banja Luka
Banka
UKUPNO
Iznos u KM
600.000,00
Datum
dospjeća
10.04.2014.
Kamatna
stopa
4,00%
600.000,00
Ostvareni %
15,58
15,58
4) Sredstva na računima Društva za osiguranje iz tačke 16 člana 5 Pravilnika (do 10%)
Tabela 10: Pregled sredstava na raĉunima Društva za osiguranje
Naziv Banke
Komercijalna Banka ad Banja Luka
Iznos u KM
107.273,46
US-1
107.273,46
Ostvareni
procenat
2,78
12
Pavlović Banka Int. a.d. Banja Luka
440,76
440,76
0,01
Balkan Investment Bank a.d. Banja
Luka
1.418,17
1.418,17
0,04
UniCredit Banka d.d. Mostar
3.951,90
3.951,90
0,10
Balkan Investment Bank a.d. Banja
Luka Devizni Račun
0,37
0,37
0,00
Komercijalna Banka a.d. Banja Luka
Devizni Račun
0,01
0,01
0,00
UKUPNO
113.085,01
113.085,01
2,93
Promjene oblika ulaganja ( novčana sredstva na računu i oročeni depozit) Društvo prijavljuje
Agenciji. O izvršenim transakcijama, vodeći računa o ispunjenosti uslova propisanim
Pravilnikom, dostavlja se odgovarajući dokaz.
Upisom hipoteke na založne nekretnine zajmoprimca i izvršenim etažiranjem objekta nalog
Agencije iz tačke 1. pomenutog Rješenja je izvršen.
5) Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnnu ( hipoteku)
Tabela 11:
Pregled zajmova osiguranih zaloţnim pravom
Korisnik
Zajma
AC Alfa doo
Odobreni iznos
US-1
Kamatna stopa
260.000,00
231.541
5,10
Procenat
6,02
U skladu sa članom 5. Stav 1 tačka 9 Pravilnika Društvo je u obrascu US-1 prikazalo iznos
od 231.541 KM koji odgovara ograničenju da vrijednost zajma ne bude veća od 60% tržišne
vrijednosti nekretnine založene kao instrument obezbjeđenja uredne otplate zajma. Dosije zajma
je u skladu sa Pravilnikom.
Visina ulaganja u navedene namjene je u skladu sa ograničenjima iz člana 6. Pravilnika.
Ulaganje sredstava garantnog fonda
Prema članu 11. Pravilnika Društvo za osiguranje je obavezno da za vrijeme
trajanja
dozvole za rad iznos u visini od najmanje 50% minimalnog garantnog
fonda,
propisanog
odredbama članova 49. i 53. Zakona drži u namjenski
oročenom depozitu ili hartijama od
vrijednosti iz člana 5 stav 1 tačka 1 Pravilnika
koji
služe isključivo u svrhu zaštite
osiguranika i očuvanja solventnosti društva za osiguranje i u drugu svrhu ne mogu da se koriste.
Ulaganja sredstava za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda za poslove, za koje
je
Društvo dobilo dozvolu za rad, je usklađeno sa članom 11. Pravilnika.
13
Tabela 12: Minimalni garantni fond na dan 31.12.2013. godine
Redni broj
1
2
Pozicija
Minimalni garantni fond
50% minimalnog garantnog fonda
Iznos u KM
2.000.000
1.000.000
Pregled stanja ulaganja sredstava u visini 50% minimalnog garantnog fonda dat je u tabeli 13.
Tabela 13.
R.br
2)
Skraćeni obrazac US-3
Dozvoljeni % Ukupno uloţeni Ostvareni %
iznos
Hartije od vrijednosti Bez
1.000.000
100%
čiji
je
emitent ograničenja
Republika Srpska
UKUPNO:
1.000.000
100%
Vrsta (oblik) ulaganja
Tabela 14. Pregled Hartija od vrijednosti ĉiji je emitent Republika Srpska za pokriće
minimalnog garantnog fonda
Društvo je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine sva ulaganja izvršilo u BiH.
9. Primjena Pravilnika o formiranju i naĉinu obraĉunavanja i visini prenosnih
NAZIV EMITENTA
OZNAKA KOLIČINA
CIJENA KAMATA
IZNOS
Izmirenje ratne štete 1 RSRS-O-A
949.950
70,02
7.573,57
672.728,56
Izmirenje ratne štete 2 RSRS-O-B
475.224
68,76
507,77
327.271,79
8.081,34
1.000.000,36
UKUPNO
premija
U skladu sa Zapisnikom o izvršenoj kontroli od strane Agencije za osiguranje RS,
naloženo je Društvu da obračun prenosne premije vrši u skladu sa Pravilnikom o formiranju i
načinu obračunavanja prenosne premije Društva, odnosno u skladu sa članovima 4. do 10.
Pravilnika o tehničkim rezervama, te obezbijedi dokumentovane, ažurne i pouzdane baze
podataka o zaključenim polisama osiguranja.
Obračun prenosne premije Društvo je izvršilo u skladu sa Pravilnikom o formiranju i
načinu obračunavanja i visini prenosnih premija. Osnovica za obračun bruto prenosne premije
neposrednih neživotnih osiguranja je obračunata premija u tekućem obračunskom periodu.
Obračun prenosne premije urađen je prema vremenu trajanja osiguranja po metodi pojedinačnog
14
obračuna za svaki ugovor o osiguranju a na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja
nakon dana bilansiranja a putem automatske obrade podataka.
Tabela 15: Obraĉun prenosne premije na dan 31.12.2013.god.
Vrsta osiguranja
Ukupna
premija
Prenosna
premija
117.454
60.814
0102 Osiguranje autonezgode
5.817.682
3.006.415
10 Osiguranje AO
8.929
4.148
01.08. Obavezno osig.PUJP
5.944.065
UKUPNO:
3.071.378
Prenosna premija učestvuje u obračunatoj premiji sa 51,67 %.
%
51,78
51,67
46,45
51,67
Prenosna
tehniĉka
premija
37.563
1.804.079
1.588
1.843.229
Prilog: statistička osnova za obračun prenosne premije.
10. Primjena Pravilnika o formiranju i naĉinu obraĉunavanja rezervacija za štete
U skladu sa Zapisnikom o izvršenoj kontroli od strane Agencije za osiguranje RS
naloženo je društvu da obračun rezervi za štete vrši u skladu sa Pravilnikom o formiranju i
načinu obračunavanja rezervacija za štete, odnosno u skladu sa članovima 11-18 Pravilnika o
tehničkim rezervama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 116/06), te da obezbijedi
dokumentovane, ažurne i pouzdane baze podataka o likvidiranim i rezervisanim štetama.
Za obračun rezervisanih šteta, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine primjenjivan je
Pravilnik o formiranju i načinu obračunavanja rezervacija za štete. Navedeni Pravilnik je
usklađen sa Pravilnikom o tehničkim rezervama propisanim od strane Agencije za osiguranje
Republike Srpske i potpisan od strane ovlašćenog aktuara.
Pravilnik koji je primjenjivan na 2013. godinu usvojen je 20.12.2013. i primjenjen je za
obračun rezervacija u toku izrade Godišnjeg obračuna za 2013. godinu.
PRIJAVLJENE ŠTETE
Rezerve za prijavljene štete u 2013. godini utvrđene su pojedinačnom procjenom za
svaku prijavljenu štetu.
Ukupan iznos rezervisanih šteta je 329.288 KM. Bruto rezervacija za nastale prijavljene
štete iznosi 332.364 KM.
Prilog (Pregled rezervisanih šteta na dan 31.12.2013. godine)
NASTALE NEPRIJAVLJENE ŠTETE:
Bruto rezervacija za nastale neprijavljene štete obračunata metodom očekivane kvote šteta:
Tabela 16: Bruto rezervacije za nastale neprijavljene štete (Metoda oĉekivane kvote šteta)
15
Vrsta osiguranja
01-Osiguranje nezgode
02 -Osiguranje PUJP
03 -Osiguranje AO
Ukupno:
Iznos
3.972,58
Koeficijent za rezervaciju troškova
u vezi sa rješavanjem šteta
270.112,36
274.084,95
Bruto rezerva za nastale
neprijavljene štete
4.009,69
272.635,32
276.645,01
1,00934038545
1. AUTO NEZGODA
Za obračun rezervisanih šteta auto nezgode, korištena je metoda očekivane kvote šteta.
Rezervacija za nastale neprijavljene štete Auto nezgode iznose 4.009,69 KM
Tabela 17: Rezervacije za nastale neprijavljene štete AN (Metoda oĉekivane kvote šteta)
Vrsta osiguranja
Osiguranje nezgode
Ukupno:
Iznos
3.972,58
3.972,58
Koeficijent za rezervaciju troškova
u vezi sa rješavanjem šteta
1,00934038545
1,00934038545
Bruto rezerva za nastale
neprijavljene štete
4.009,69
4.009,69
2. AUTO ODGOVORNOST
U skladu sa Pravilnikom, Društvo je izvršilo obračun rezervacija za nastale neprijavljene štete
Auto odgovornosti metodom očekivane kvote šteta i metodom lančanih ljestvica. Dovoljnost
rezervacija za nastale neprijavljene štete se prati i ocjenjuje kroz više metoda obračuna. U cilju
adekvatnosti rezervacije za nastale neprijavljene štete, rezervacija je izvršena oprezno, čime se
obezbjeđuje sigurnost u isplate šteta.
a) Metoda očekivane kvote šteta
Rezervacija za nastale neprijavljene štete Auto odgovornosti iznose 272.635,32 KM
Tabela 18: Rezervacije za nastale neprijavljene štete AO (Metoda oĉekivane kvote šteta)
Vrsta osiguranja
03 -Osiguranje AO
Ukupno:
Iznos
270.112,36
270.112,36
Koeficijent za rezervaciju troškova
u vezi sa rješavanjem šteta
1,00934038545
1,00934038545
Bruto rezerva za nastale
neprijavljene štete
272.635,32
272.635,32
b) Metoda lančanih ljestvica
Rezervacija za nastale neprijavljene štete Auto odgovornosti iznose 442.400 KM
Tabela 19: Rezervacije za nastale neprijavljene štete AO (Metoda lanĉanih ljestvica)
16
REZERVISANE NETO ŠTETE
PRIJAVLJENE A
NERIJEŠENE
ŠTETE
NEPRIJAVLJENE
ŠTETE
1.200
300
8.400
10.500
66.180
241.308
327.888
0
0
4.251
20.063
0
413.992
438.306
REZERVISANE BRUTO ŠTETE
UKUPNO
PRIJAVLJENE A
NERIJEŠENE
ŠTETE
1.200
300
12.651
30.563
66.180
655.300
766.194
NEPRIJAVLJENE
ŠTETE
1.211
303
8.478
10.598
66.798
243.562
330.951
0
0
4.291
20.251
0
417.859
442.400
UKUPNO
1.211
303
12.769
30.849
66.798
661.421
773.351
Rezervacija za nastale neprijavljene štete Auto odgovornosti jednaka je višem rezultatu od
prethodno pomenuta dva obračuna i iznosi 442.400 KM
Bruto rezervacija za nastale neprijavljene štete iznosi 446.410 KM
Tabela 20: Pregled ukupnih rezervacija za štete
VRSTA
OSIGURA
NJA
AN
AO
UKUPNO
NASTALE
PRIJAVLJENE
ŠTETE
NASTALE
NEPRIJAVLJENE
ŠTETE
1.413
330.951
332.364
4.010
442.400
446.410
UKUPNO
REZERVACIJE
ZA ŠTETE
5.423
773.351
778.774
Ukupne rezervacije za štete iznose 778.774 KM. U bilansu uspjeha za poslovnu 2013. godinu
proknjiženo je dodatno rezervisanje u iznosu od 222.974 KM u odnosu na 2012. godinu.
Prilog (metodologija obračuna rezervacija za štete)
11. Primjena Pravilnika o formiranju i korišćenju rezervi za izravnavanje rizika
Procjena rezervi za kolebanje šteta je definisana Pravilnikom o formiranju i korišćenju
rezervi za izravnavanje rizika..
Rezerva za izravnavanje rizika formira se na osnovu standardnog odstupanja kvote šteta
obračunskog perioda od prosječne kvote šteta u posmatranom periodu. Rezerva za izravnavanje
rizika koristi se za vremensko izravnavanje toka šteta u pojedinim vrstama neživotnih osiguranja.
Rezerve za izravnavanje rizika na kraju obračunskog perioda utvrđuju se ako su ispunjeni sledeći
uslovi:
1) Kvota šteta u prethodnim godinama je najmanje jednom iznad 100
2) standardna devijacija za naredni period iznosi najmanje 5.
17
Društvo nije bilo u obavezi da računa rezerve za izravnavanje rizika.
Saglasno članu 22. Pravilnika o tehničkim rezervama AZORS-a kvota šteta u posmatranom
periodu nije ni jednom bila iznad 100, a standardno odstupanje u posmatranom periodu je manje
od 5 te se tako ne utvrđuje rezerva za kolebanje šteta na dan 31.12.2013. godine.
12. Primjena Pravilnika o uslovima i naĉinu saosiguranja i reosiguranja
Za saosiguranje i reosiguranje nepokrivenih viškova rizika Društvo primjenjuje Pravilnik
o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja.
Odlukom o kriterijumima, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja,
utvrđen je maksimalni samopridržaj po vrstama osiguranja. Za rizik osiguranja od
autoodgovornosti propisana je gornja granica pokrića.
Radi bolje zaštite sopstvenog portfelja i lakšeg pokrića šteta u slučaju nastanka većih
rizika, Društvo je izvršilo reosiguranje rizika šteta po osnovu odgovornosti za rizike u
inostranstvu po osnovu međunarodne zelene karte autoodgovornosti.
U 2013. godini Društvo je izdvajalo sredstva za reosiguranje po zelenoj karti
posredstvom Biroa zelene karte, koji je zaključio Ugovor o reosiguranju sa Bosnaosiguranje d.d.
Sarajevo. Riječ je o reosiguranju viška šteta po međunarodnoj zelenoj karti od autoodgovornosti
u tri nivoa zaštite. Na osnovu Ugovora o reosiguranju zelene karte BiH, Društvo je za 2013.
godinu na teret rashoda knjižilo premiju reosiguranja u iznosu od 109.335 KM.
Tabela 22: Podaci o riziku
PODACI O RIZIKU
PERIOD:
Štete koje se dese tokom perioda od 01.01.2013. do 31.12.2013., oba dana
uključena, po lokalnom standardnom vremenu mjesta nastanka štete.
Osnova za period pokrića: datum nastanka štete
TIP:
Reosiguranje viška štete za zelenu kartu.
VRSTA POSLA:
Višak štete za zelenu kartu na osnovi originalnih polisa.
Pokriće zelene karte je u pogledu sve automobilske odgovornosti na osnovi
međunarodnih pokrića zelene karte za koja je Reosiguranik odgovoran po
odredbama Internih propisa (IR) za vozila registrovana u Bosni i
Hercegovini. Reosiguravač će biti u obavezi do obima određenog zakonom
o obaveznom osiguranju u pogledu motornih vozila sa stranim registarskim
tablicama u zemlji u kojoj se šteta dogodila i za koju je društvo izdalo
zelenu kartu prema odredbama Intermih propisa (IR) između Biroa.
TERITORIJA:
Štete koje nastanu u zemljama potpisnicama Internih propisa (IR) sistema
zelene karte, van teritorija Bosne i Hercegovine.
18
LIMITI I
PRIORITETI
Sljedeći limiti i prioriteti su predmet odredbe indeksne klauzule:
1. SLOJ EUR 800.000 konačne čiste štete u svakoj šteti ili štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz
jednog događaja.
PREKO EUR 200.000 konačne čiste štete u svakoj šteti ili štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz
jednog događaja.
2. SLOJ EUR 4.000.000 konačne čiste štete u svakoj šteti ili štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz
jednog događaja.
PREKO EUR 1.000.000 konačne čiste štete u svakoj šteti ili štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz
jednog događaja.
3. SLOJ Neograničena konačna čista šteta u svakoj šteti ili štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz
jednog događaja.
PREKO EUR 5.000.000 konačne čiste štete u svakoj šteti ili štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz
jednog događaja.
STOPE ZA KONAĈNI OBRAĈUN
3. SLOJ
1,310%
4. SLOJ
0,460%
5. SLOJ
0,160%
Primjenjuju se na zaređeni bruto premijski prihod društva članica Biroa zelene karte u
predmetnom periodu.
U 2013. godini Društvo je izdvajalo sredstva za reosiguranje domaće autoodgovornosti
koji je zaključio Ugovor o reosiguranju sa Bosnaosiguranje d.d. Sarajevo. Riječ je o reosiguranju
viška šteta od domaće autoodgovornosti.
PODACI O RIZIKU
PERIOD:
Štete koje se dese tokom perioda od 01.01.2013. do 31.12.2013., oba dana
uključena, po lokalnom standardnom vremenu mjesta nastanka štete.
Osnova za period pokrića: datum nastanka štete
TIP:
Reosiguranje viška štete
VRSTA POSLA:
Pokriva se domaća autoodgovornost Reosiguranika.
19
TERITORIJA:
Polise koje su izdane u Bosni i Hercegovini, za štete nastale u Bosni i
Hercegovini.
LIMITI I
PRIORITETI
EUR 591.000 konačne čiste štete u svakoj šteti ili jednom štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz jednog
događaja.
PREKO
EUR 100.000 konačno čiste štete u svakoj šteti ili jednom štetnom
događaju ili nizu šteta ili štetnih događaja koji proizilaze iz jednog
događaja.
U 2013. godini Društvo se nije bavilo poslovima saosiguranja.
Sa stanjem na dan 31.12.2013. godine Društvo nije imalo riješenih i rezervisanih šteta na
reosiguranim rizicima. Društvo ne primjenjuje elaborat o procjeni maksimalno moguće štete po
rizicima, budući da se bavi osiguranjem od automobilske odgovornosti gdje iznos osigurane
sume po osiguranom slučaju ne može biti manju od 1.000.000. KM u slučaju štete na licima,
odnosno 350.000. po jednom štetnom događaju u slučaju štete na imovini.
Tabela 23: Premija osiguranja i naknade reosiguravaĉu
Reosiguravač
Vrsta osiguranja
Ukupna premija
10
5.817.682
UKUPNO:
5.817.682
Biro ZK
Bosna RE
109.335
49.900
159.235
13. Primjena Pravilnika o uslovima i naĉinu ostvarivanja regresa
Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja regresa, Društvo je prikazalo
ostvarena regresna potraživanja prema sledećem pregledu:
20
Tabela 24: Ostvarena regresna potraţivanja na dan 31.12.2013. godine
Regresna potraţivanja
Smanjenje u
poslovnoj godini
Vrsta
osiguranj
a
Osiguranj
e od
odgovorn
osti za
motorna
vozila
UKUPNO
:
Stanje na početku
poslovne god.
Povećanje u
poslovnoj
godini
potr
potr
ispr
Plaćanje
regresnih
obaveza
Otpisi
potraţi
vanja
is
pr
Stanje na dan 31.12. tekuće
godine
potr
ispr
stanje
37.978
30.309
36.177
14.718
59.437
30.309
29.128
37.978
30.309
36.177
14.718
59.437
30.309
29.128
Društvo je primjenom Pravilnika obračunavalo regres, s tim da se sva regresna
potraživanja vode vanbilansno, a kada se zaključi vansudsko poravnanje ili dobije sudska
presuda evidentiraju se bilansno.
Društvo bi trebalo da ažurnije vodi evidenciju putem knjige regresnih predmeta.
14. Primjena Pravilnika o formiranju i korišćenju sredstava preventive
U 2013. godini Društvo je doprinos za preventivu izdavajalo iz bruto premije, u skladu sa
Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka.
Obračunata sredstva preventive prikazana su u tabeli 17. Ukupno je izdvojeno u fond
preventive 51.170 KM.
Tabela 25: Sredstva preventive
Vrsta osiguranja
01.02 Osiguranje nezgode
01.08 Obavezno osig. PUJP
10. Osiguranje AO
UKUPNO:
Ukupna premija
117.454
8.929
5.817.682
5.944.065
Preventiva
58.177
58.177
Društvo u 2013. godini nije imalo izdataka na teret sredstava preventive tako da ukupan iznos
rezervisanja za preventivu na dan 31.12.2013. godine iznosi 204.754 KM.
21
III NAPOMENE
1. Likvidnost
Način utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje regulisan je Pravilnikom o
načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 80/09).
Uvidom u obrasce „LIKV-1“ koje je društvo dostavljalo regulatornom organu, shodno članu 6.
tačka 4. Pravilnika), utvrđeno je da koeficijent likvidnosti nije bio manji od 1 za posmatrani
period (Januar - Decembar) odnosno da je Društvo likvidno (shodno članu 5. stav 3 Pravilnika).
Likvidna sredstva (gotovina) na dan 31.12.2013. godine iznose: 3.285.831,13 KM.
Likvidnost Društva se utvrđuje i prati na osnovu novčanih tokova i pokazatelja
likvidnosti. Pokazatelj likvidnosti Društva za osiguranje je odnos između likvidnih sredstava i
dospjelih obaveza Društva. Dospjele obaveze Društva (kratkoročne obaveze) na dan 31.12.2013.
godine iznose 857.399 KM. Likvidnost Društva = 3.285.831,13 / 857.399 = 3,83.
2. Napomena o margini solventnosti, garantnom fondu i adekvatnosti kapitala za
poslove neţivotnih osiguranja
Način izračunavanja margine solventnosti, garantnog fonda, kapitala i određivanja
adekvatnosti kapitala Društva utvrđuje se Pravilnikom o elementima i kontroli margine
solventnosti društava za osiguranje u Republici Srpskoj Sl. glasnik RS broj 103/12)
2.1. Margina solventnosti
U skladu sa članom 3. pomenutog Pravilnika izračunavanje margine solventnosti za
neposredna neživotna osiguranja vrši se primjenom indeksa šteta ili premijskog indeksa i jednaka
je višem rezultatu od prethodno pomenuta dva obračuna.
Tabela 26: Obraĉun margine solventnosti po premiji (veća od obraĉuna po štetama) za
neposredna osiguranja
A. MARGINA SOLVENTNOSTI PO PREMIJI
2
Bruto fakturisana premija ili doprinos od djelatnosti neposrednog
posla osiguranja za poslednjih 12 mjeseci
Premija ili doprinos od djelatnosti neposrednog posla osiguranja
koji su otpisani ili otkazani u posmatranom periodu
3
Zbir (1) - (2)
1
5
Ukupno (3) podijeljeno na dva dijela:
Iznos od 20 miliona KM 5.878.754 x 0,18
Iznos preko 20 miliona KM __________-_____ x 0,16
Zbir / (4.1) + (4.2) /
Koeficijent koji se dobije kao količnik mjerodavnih šteta, neto od
reosiguranja i mjerodavnih šteta / koeficijent ne moţe biti niţi od
0,5
6
Margina solventnosti po premiji / (4) + (5)
4.1
4.2
4
5.944.065
65.311
5.878.754
1.058.176
1.058.176
1,00
1.058.176
22
Margina solventnosti Društva iznosi 1.058.176 KM i manja je od minimalnog garantnog fonda
što je u skladu sa Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti društava za
osiguranje u Republici Srpskoj.
2.2. Garantni fond, kapital društva i adekvatnost kapitala
Društvo za osiguranje dužno je osigurati stalno raspolaganje odgovarajućim kapitalom u
skladu sa obimom i vrstom poslova osiguranja koje obavlja, kao i rizike kojima je izloženo kod
obavljanja ovih poslova.
Prema Pravilniku visinu kapitala i garantnog fonda društvo za osiguranje izračunava
tromjesečno sa stanjem na poslednji dan tekućeg obračunskog perioda. Društvo treba da
obezbjedi da kapital ne bude manji od minimalnog iznosa garantnog fonda za osiguranje koji u
slučaju Društva na dan 31.12.2013. godine iznosi 2.000.000,00 KM.
Na dan 31.12.2013. godine garantni fond Društva za osiguranje iznosi 2.000.000 KM.
U skladu sa odredbama članova 3,4 i 5. Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti
garantni fond Društva čini zbir osnovnog i dodatnog kapitala (član 3 i 4) a kapital je jednak zbiru
osnovnog i dodatnog kapitala (garantni fond) umanjenom za odbitne stavke (član 5).
Tabela 27: Adekvatnost kapitala:
KAPITAL DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
4.916.250
(16)
Margina solventnosti
1.058.176
(17)
Garantni fond prema margini solventnosti /1/3 od (16)
(18)
Garantni fond prema članu 53. stav 1. Zakona
2.000.000
(19)
GARANTNI FOND / (17) ili (18) u zavisnosti šta je veće
2.000.000
V
VIŠE/MANJE RASPOLOŢIVOG KAPITALA
Iznos pod IV se poredi sa (16) ili (18) u zavisnosti šta je veće
2.916.250
VI
VIŠE/MANJE BAZIĆNOG KAPITALA
Iznos pod IV se poredi sa (19)
3.327.334
IV
352.725
Društvo ima više garantnog fonda od najnižeg propisanog iznosa u Zakonu o društvima za
osiguranje u iznosu od 2.916.250 KM
3. Ocjena stepena aţurnosti rješavanja i isplate odštetnih zahtjeva
Pregled evidencije nastalih osiguranih slučajeva, po vrstama osiguranja, dat je u sljedećoj tabeli:
23
ŠIFRA VRESTE OSIGURANJA
Tabela 28: Izvještaj o rješavanju odštetnih zahtjeva
RIJEŠENE ŠTETE
U REDOVNOM
POSTUPKU
BROJ ODŠTETNIH
ZAHTJEVA
Prenijetih iz
prethodne
godine
1
0102
2
10
Prvi
put
prija
Reakt- iviranh u vljen
toku
iu
tekude toku
godine teku
-de
godine
U
K
U
P
N
O
B
R
O
J
Riješene
štete u
sudskom
postupku
I
Z
N
O
S
B
R
O
J
I
Z
N
O
S
7
8
9
UKUPNO RIJEŠENIH ŠTETA
(kolone 10 i 11)
UKUPNO
RIJEŠENE
ŠTETE
B
R
O
J
10
ISPLAĆENO
B
R
O
J
I
Z
N
O
S
11
12.879
12
23
13
12.879
14
4
5=2+3+4
6
3
24
30
22
103
13
488
604
455 1.207.228
30 427.719
485 1.634.947
482
Ukupno 106
16
512
634
477 1.219.707
31 428.119
396 1.647.826
505
400 23
NEISPLAĆENO
I
Z
N
O
S
3
3
12.479 1
Rezer
visane
štete
na
kraju
posm
atranog
perio
da
B
R
O
J
I
Z
N
O
S
O
D
B
I
J
E
N
O
-
15
-
16
3
17
3
1.598.644
3
36.089
45
75
1.611.523
3
36.089
48
78
U toku posmatrane 2013. godine prijavljeno je 512 odštetnih zahtjeva. U toku godine
reaktivirano je 16 odštetnih zahtjeva. Na dan 31.12.2013. god rezervisana su 78 odštetna
zahtjeva. Od ukupno 634 odštetnih zahtjeva (106 prenijeta) riješeno je 556 odnosno 87,70% od
čega su 508 pozitivno riješena ili 80,12 % odštetnih zahtjeva i 48 odbijeno ili 5,64% odštetnih
zahtjeva. U toku posmatrane godine pozitivno je riješeno, odnosno likvidirano 508 odštetnih
zahtjeva od toga iz rezervi za prijavljene štete iz prethodne godine 64 odštetnih zahtjeva u
ukupnom iznosu od 525.496 KM a od prijavljenih u tekućem periodu 444 odštetna zahtjeva u
ukupnom iznosu od 1.122.330 KM. Prosječno likvidirana šteta u toku 2013. godine iznosi
3.243,75 KM. Prema dostavljenom tabelarnom pregledu, iznos rezervisanih, nastalih i
prijavljenih šteta na dan 31.12.2013. godine je 329.288 KM što podijeljeno sa 78 rezervisanih
šteta daje prosječno rezervisanu štetu od 4.221,64 KM. Pri tome nisu uzete u obzir rezerve za
nastale a neprijavljene štete. U poređenju sa prosječno likvidiranom štetom u toku 2013.godine
koja iznosi 3.243,75 KM, rezervisane štete su 1,3 puta (veće) od likvidiranih šteta.
U tabeli 21. data je struktura prijavljenih a neriješenih odštetnih zahtjeva na dan 31.12.2013.
godine.
24
Tabela 29: Struktura prijavljenih a neriješenih odštetnih zahtjeva na dan 31.12.2013.
godine
Štete u
redovnom
postupku
Godina
Štete u
sudskom
postupku
Ukupno
32
32
75
1
2
3
44
34
78
Ino
štete
Učešće
a) štete osiguranja od AO
Ukupno:
43
43
b) Štete auto nezgoda
Ukupno:
Društvo je na dan 31.12.2013. godine rezervisalo 78 odštetnih zahtjeva u iznosu od 329.288 KM,
prosječno po odštethom zahtjevu 4.221,64 KM. U odnosu na 2012. godinu stepen ažurnosti
rješavanja odštetnih zahtjeva je 87,70 procentnih poena.
3.1. Analiza adekvatnosti rezervisanja za štete
Praćenje adekvatnosti rezervisanih šteta je izvršeno pomoću RBNS (nastale prijavljene štete) i
IBNR (nastale neprijavljene štete).
3.1.1. RBNS
-
Rezerve za nastale prijavljene štete na početku perioda (01.01.2013.) 302.718 KM
Riješene štetete u 2013. Godini 525.496 KM
Rezerve za štete koje su nastale i prijavljene prije 01.01.2013. god a nisu riješene na
kraju obračunskog perioda 83.400 KM
Rezultat za RBNS izražen u novcu = 302.718 – 525.496 – 83.400 = -306.178
Rezultat za RBNS izražen u % = 306.178 / 302.718 * 100 = 101,14%
3.1.2. IBNR
25
-
Rezerve za nastale neprijavljene štete na početku obračunskog perioda
(01.01.2013.) 247.006 KM.
Riješene štete koje su nastale prije 01.01.2013. god. a nisu prijavljene na početku
perioda 214.747 KM.
Rezerve na kraju obračunskog perioda za štete koje su nastale prije 01.01.2013.god.
a prvi put su prijavljene u toku perioda 11.280 KM.
Rezultat za IBNR izražen u novcu 247.006 – 214.747 – 11.280= 20.979
Rezultat za IBNR izražen u procentima 69.599 / 109.397 * 100 = 8,49 %
Rezultat analize RBNS i IBNR pokazuje da je Društvo potcijenilo iznose rezervacija za
nastale prijavljene štete. U cilju izbjegavanja neprijatnih iznenađenja u finansijskim izvještajima,
do kojih dolazi ako se rezervacije potcjenjuju, Društvo je dovoljnost rezervacija za nastale
neprijavljene štete ocijenilo kroz više metoda obračuna (Metodom očekivane kvote šteta i
Metodom lančanih ljestvica).
Rezervacije za nastale neprijavljene štete jednaka je višem rezultatu od prethodno
pomenuta dva obračuna.
U cilju kvalitetne rezervacije šteta u sporu, stručna služba je izvršila individualnu
procjenu za svaki tužbeni zahtjev za naknadu štete i evidentirala odstupanje od traženog iznosa.
Najveće razlike u iznosu rezervisanih i likvidiranih iznosa prijavljenih šteta je upravo u štetama
po sudskim sporovima, koje su iznosom značajno premašile rezervacije. Troškovi vještačenja su
u velikoj mjeri uticali na odstupanje rezervisanih iznosa od likvidiranih, te je internom revizijom
preporučeno primanje u radni odnos ljekara cenzora, te bi se na taj način omogućilo preciznije
rezervisanje iznosa po sudskim štetama.
4. Prosjeĉan vremenski rok rješavanja odštetnih zahtjeva
Prosječan vremenski rok rješavanja odštetnih zahtjeva (zbog nemogućnosti automatske
obrade) će biti ocijenjen na bazi podataka uzorka od 50 pozitivno riješenih odštetnih zahtjeva u
2013. godini.
Tabela 30: Prosjeĉan vremenski rok rješavanja i isplate na osnovu sluĉajnog uzorka iz
knjige šteta
Redni Broj štete
broj
Datum
nastank
a
Datum
prijave
Datum
likvidaci
je
Datum
isplate
Prijemobrada
Obradaisplata
2
001-AO-0110/13
12.02.13
21.02.13
05.03.13
07.03.13
12
2
3
001-AO-0111/13
06.01.13
25.02.13
13.03.13
15.03.13
16
2
4
001-AO-0113/13
04.02.13
25.02.13
26.02.13
27.02.13
1
1
5
001-AO-0114/13
03.02.12
26.02.13
27.02.13
27.02.13
1
0
6
001-AO-0119/13
20.02.13
04.03.13
11.03.13
13.03.13
7
2
26
7
001-AO-0120/13
16.02.13
05.03.13
11.03.13
13.03.13
6
2
8
001-AO-0123/13
11.02.13
06.03.13
18.03.13
19.03.13
12
1
9
001-AO-0124/13
25.02.13
06.03.13
08.03.13
18.03.13
2
10
10
001-AO-0128/13
03.03.13
11.03.13
21.03.13
21.03.13
10
0
11
001-AO-0200/13
07.05.13
10.05.13
03.06.13
03.06.13
24
0
12
001-AO-0201/13
10.04.13
10.05.13
23.05.13
23.05.13
13
0
13
001-AO-0204/13
14.04.13
13.05.13
14.05.13
14.05.13
1
0
14
001-AO-0205/13
27.04.13
13.05.13
04.06.13
05.06.13
22
1
15
001-AO-0212/13
06.05.13
16.05.13
27.05.13
29.05.13
11
2
16
001-AO-0213/13
04.02.13
16.05.13
03.06.13
18
0
17
001-AO-0214/13
23.03.13
16.05.13
16.05.13
17.05.13
0
1
18
001-AO-0217/13
26.04.13
21.05.13
24.05.13
27.05.13
3
3
19
001-AO-0220/13
23.03.13
24.05.13
05.06.13
05.06.13
12
0
20
001-AO-0239/13
13.05.13
17.06.13
19.06.13
20.06.13
2
1
21
001-AO-0240/13
05.01.13
17.06.13
21.06.13
24.06.13
4
3
22
001-AO-0241/13
16.05.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
11
0
23
001-AO-0243/13
13.06.13
19.06.13
27.06.13
27.06.13
8
0
24
001-AO-0244/13
10.05.13
20.06.13
27.06.13
27.06.13
7
0
25
001-AO-0245/13
17.05.13
20.06.13
27.06.13
27.06.13
7
0
26
001-AO-0249/13
13.06.13
25.06.13
28.06.13
28.06.13
3
0
27
001-AO-0251/13
20.05.13
25.06.13
26.06.13
26.06.13
1
0
28
001-AO-0253/13
30.05.13
27.06.13
28.06.13
28.06.13
1
0
29
001-AO-0254/13
29.05.13
01.07.13
15.07.13
15.07.13
14
0
30
001-AO-0255/13
03.06.13
02.07.13
02.07.13
02.07.13
0
0
31
001-AO-0256/13
18.06.13
02.07.13
12.07.13
12.07.13
10
0
32
001-AO-0292/13
27.05.13
29.07.13
05.08.13
05.08.13
7
0
33
001-AO-0294/13
26.06.13
29.07.13
06.08.13
06.08.13
8
0
34
001-AO-0295/13
22.10.11
29.07.13
31.07.13
31.07.13
2
0
35
001-AO-0296/13
22.08.12
29.07.13
06.08.13
06.08.13
8
0
36
001-AO-0297/13
20.07.13
30.07.13
05.08.13
05.08.13
6
0
37
001-AO-0300/13
24.04.13
30.07.13
01.08.13
01.08.13
2
0
38
001-AO-0301/13
02.07.13
31.07.13
12.08.13
13.08.13
12
1
39
001-AO-0302/13
21.07.13
02.08.13
08.08.13
08.08.13
6
0
40
001-AO-0303/13
20.04.09
05.08.13
19.08.13
19.08.13
14
0
41
001-AO-0363/13
29.08.13
16.09.13
27.09.13
27.09.13
11
0
42
001-INO-0366/13
02.07.13
17.09.13
21.10.13
21.10.13
34
0
43
001-AO-0367/13
01.08.13
17.09.13
11.10.13
11.10.13
24
0
44
001-AO-0368/13
09.08.13
17.09.13
04.10.13
07.10.13
17
3
45
001-AO-0369/13
22.08.13
17.09.13
01.10.13
01.10.13
14
0
46
001-AO-0370/13
25.08.13
18.09.13
19.09.13
19.09.13
1
0
47
001-AO-0371/13
23.07.13
18.09.13
04.10.13
04.10.13
16
0
48
001-AO-0372/13
12.09.13
19.09.13
01.10.13
01.10.13
12
0
49
001-AO-0374/13
12.09.13
19.09.13
02.10.13
02.10.13
13
0
06.03.13
27
50
001-AO-0376/13
08.09.13
19.09.13
27.09.13
27.09.13
8
0
UKUPNO
454
35
Prosječan vremenski rok od datuma prijave do datuma obrade je 9 dana, a od datuma
obrade do datuma isplate 0,7 dana.
Bez obzira na pravo osiguravača da u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva utvrdi
saglasnost pravnog osnova i visinu odštetnog zahtjeva, Društvo mora nastojati da odštetni
zahtjev riješi u najkraćem mogućem roku, kako bi u potpunosti ispunjavalo zakonom utvrđene
odredbe.
Na prosječan vremenski rok rješavanja zahtjeva za naknadu šteta u značajnijoj mjeri utiče
uspostavljeni sistem evidencija u vezi prijema zahtjeva, datuma traženja nedostajuće i/ili dodatne
dokumentacije, datuma kompletiranja, datuma prijema štete, datuma obračuna štete, datuma
kontrole, datuma predaje na plaćanje i datuma plaćanja.
5. Mjerodavna premija, mjerodavne štete i mjerodavni tehniĉki rezultat po vrstama
osiguranja
Tabela 31: Mjerodavna premija i mjerodavne štete
Vrsta
Prenosna
osiguranja tehn.
Premija
31.12.2011
Tehnička
premija
01,01,31,12/2012
Prenosna
tehn.premija
31.12.2012.
Mjerodavna
tehnička
Premija
Likvidirane
štete u 2012
god
– regresi
+ troškovi
obrade
Rezervisan Rezervisan Mjerodavne
e štete
e štete
štete
31.12.2012 31.12.2011
.
1
2
3
4
5=2+3-4
6
7
8
82.015,00
AN
37.563,00
42.569,83
77.008,18
12.897,38
5.423,00
7.166,34
PUJP
1.558,00
6.221,95
2.903,92
4.876,03
0
0
0
AO
1.804.079,00 3.969.363,57 2.074.426,47 3.699.016,09 1.634.946,45 773.351,00 548.634,00
UKUPNO 1.843.202,00 4.057.600,52 2.119.899,52 3.780.903,00 1.640.278,03 778.774,00 555.800,34
9=6+7-8
11.154,04
0,00
1.859.663,45
1.863.251,69
Tabela 32: Mjerodavni tehniĉki rezultat
Šifra vrste
Vrsta
osiguranja osiguranja
01 02
01 08
10
UKUPNO:
AN
PUJP
AO
Mjerodavna
tehnička premija
77.008,18
4.876,03
3.699.016,09
3.780.903,00
Mjerodavne štete
Mjerodavni tehn.rezultat
MTR
RATIO
11.154,04
0,00
1.859.663,45
1.863.251,69
65.854,14
4.876,03
1.839.352,64
1.917.651,31
0,144842285
0
0,502745434
0,492806002
Ovlašćeni aktuar konstatuje da je, prema dobijenim podacima mjerodavni tehnički rezultat
pozitivan na nivou Društva i po vrstama osiguranja.
28
IV POSEBNO IZJAŠNJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA
Na osnovu člana 20. stav 6 alineja 2. i 3. Zakona o društvima za osiguranje (Službeni
glasnik Republike Srpske broj 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10) ovlašćeni aktuar daje posebno
izjašnjenje o:
- Primjeni i poštivanju Pravilnika o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2013.
godinu
- Primjeni i poštivanju uslova i tarifa osiguranja AO koje Društvo primjenjuje u
poslovanju, u sklopu kojeg je vršena i kontrola primjene i poštivanja uslova i tarifa
premija ostalih vrsta osiguranja
1. Primjena i poštivanje Pravilnika o maksimalnim stopama reţijskog dodatka za
2012. godinu.
Raspodjela bruto premije za 2013. godinu propisana je članom 4. Pravilnika o
maksimalnim stopama režijskog dodatka kojim je ispoštovana uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o jedinstvenim premijskim stopama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 11/98) i
Zajedničkoj tarifi za osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila od autoodgovornosti
(Službeni glasnik Republike Srpske br. 115/13) tako da u osiguranju autoodgovornosti tehnička
premija, preventiva i režijski dodatak iznose 69%, 1%, 30% od bruto premije. U ostalim vrstama
osiguranja premija se raspoređuje prema Pravilniku o maksimalnim stopama režijskog dodatka,
koji je donio Upravni odbor Društva, po prethodno pribavljenom i razmotrenom mišljenju
ovlašćenog aktuara.
Tabela 33: Raspodjela ostvarene bruto premije za 2013. godinu
R.br
2
Vrsta
osiguranja
Osig.
autonezgode
Osig. AO
3
Osig.PUJP
1
UKUPNO:
Ostvarena
premija
%
Tehniĉka
premija
117.454
70
82.218
5.817.682
69
8.929
5.944.065
70
4.014.201
6.250
%
Reţijski
dodatak
Preventiva
%
-
30
35.236
58.177
30
1.745.305
58.177
30
2.679
1.783.220
1
3.608.109
U sljedećoj tabeli dat je odnos režijskog dodatka i troškova sprovođenja osiguranja:
Tabela 34: Reţijski dodatak i troškovi sprovoĊenja osiguranja
Fakturisana
premija
1
5.944.065
Dozvoljeni
reţijski
dodatak
2
1.783.220
Troškovi
sprov.osig.
(TSO)
3
3.448.614
Udio TSO u
reţijskom
dodatku
4
193,39%
Udio TSO u
fakt. Premiji
5
58,02%
29
Obračunati režijski dodatak iznosi 1.783.220 KM. Troškovi sprovođenja osiguranja iznose
3.448.614 KM i veći su za 1.665.394 KM ili 93,39% od dozvoljenog režijskog dodatka. Udio
troškova sprovođenja osiguranja u fakturisanoj premiji iznosi 58,02 %.
U odnosu na 2012. godinu kada su troškovi sprovođenja osiguranja iznosili 2.739.388
KM u 2013. godini to povećanje je 25,88%.
Tabela 35: Uporedni prikaz TSO u 2013/2012 godini
R.
br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Opis
Troškovi amortizacije
Troškovi materijala
Troškovi goriva,
maziva i energije
Troškovi odrţavanja
Troškovi prevoza
Troškovi PTT usluga
Troškovi vode i
komunalnih usluga
Troškovi zakupa
Troškovi reklame
Troškovi stručnog
obrazovanja
Troškovi
reprezentacije
Troškovi donacije i
pomoći
Pomoć u finansijskim
sredstvima
Troškovi sponzorstva
Troškovi sluţb.putov.
Troškovi sudskog
vještaka
Bankarske provizije
Brokerske provizije
Troškovi vođenja HOV
Troškovi provizije
osiguranja
Troškovi premije
osiguranja
Troškovi revizije
Aktuarske usluge
Ostale nemat.usluge
Takse i naknade
Porez na imovinu
Ostali nemat.troškovi
Troškovi zarada,
naknada zarada i
ostali slični lični
rashodi
UKUPNO
31.12.2013.
141.120
27.627
73.139
18.890
13.257
49.897
4.624
2.051.387
46.205
5.739
24.082
6.610
Struktura
31.12.2012. 2013
4,09%
245.392
0,80%
20.419
Struktura
2012
8,96%
0,75%
2,12%
3,59%
134,28
0,55%
0,38%
1,45%
0,73%
0,18%
1,00%
106,00
36,48
55,00
0,13%
0,08%
46,56
59,48%
1,34%
13,53%
22,57%
18,07
1.338,11
0,17%
0,19%
93,05
0,70%
2,19%
248,88
0,19%
0,07%
30,26
98.211
20.024
4.836
27.445
2.153
370.738
618.272
5.340
59.935
2.000
Odnos
2013/2012
- 42,49
73,91
-
14.100
0,00%
0,51%
-
54.300
117.793
168.315
135.579
1,57%
3,42%
6,14%
4,95%
-209,97
115,10
0,04%
0,13%
-177,91
0,54%
0,07%
0,03%
0,37%
0,23%
0,07%
54,15
-157,72
-112,11
0,43%
1,38%
-157,11
0,13%
0,42%
-161,58
0,58%
0,09%
1,57%
1,73%
0,00%
0,93%
0,43%
0,15%
0,80%
3,19%
0,15%
0,55%
58,82
-33,33
40,84
146,46
47,38
17,49%
26,69%
-17,50
100,00
100,00
125,89
1.290
18.506
2.410
875
14.717
4.422
3.585
10.021
6.211
1.856
37.839
19.890
3.000
53.983
59.580
32.048
11.567
11.700
4.000
22.045
87.258
4.134
15.185
603.223
731.228
3.448.614
2.739.388
30
Tabela 36: Rekapitulacija troškova sprovoĊenja osiguranja
Troškovi sprovođenja osiguranja
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Tr.mat.energije, usluge i nemat. troškovi
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
UKUPNO:
2013. god
2012. god
Indeks
141.120
245.392
-42,49
2.704.271
1.762.768
161,58
603.223
731.228
-17,50
3.448.614
2.739.388
174,24
Prema navedenom tabelarnom pregledu vidljivo je da najveći pojedinačni trošak,
odnosno 59,48% troškova sprovođenja osiguranja čine troškovi zakupa, troškovi službenih
putovanja, troškovi goriva i sponzorstva.
Na osnovu navedenog, ovlašćeni aktuar konstatuje da Društvo izdvojenim režijskim
dodatkom nije moglo da pokrije troškove sprovođenja osiguranja.
Društvo je ostvarilo visoke troškove sprovođenja osiguranja koji su za 93,3% veći od
dozvoljenog režijskog dodatka što je svakako imalo negativne posljedice na ostvareni rezultat
poslovanja društva. U narednom periodu društvo bi moralo da obrati pažnju na smanjenje
troškova sprovođenja osiguranja iako je učešće TSO u režijskom dodatku odnosno fakturisanoj
premiji daleko povoljnije nego u prethodnim izještajnom periodu.
U uslovima velike tržišne konkurencije, posrednicima, agencijama i zastupnicima koji
obavljaju poslove zaključivanja Ugovora o osiguranju daju se visoke provizije. Pored toga,
učestalo je i odobravanje drugih popusta i/ili ustupaka u cilju povećanja vlastitog portfelja. Na
ovaj način pogoršani su uslovi i način poslovanja u vrsti djelatnosti osiguranja od rizika
automobilske odgovornosti.
Sve navedeno dovodi do toga da troškovi sprovođenja osiguranja prevazilaze iznos
dozvoljenog režijskog dodatka.
2. Primjena i poštivanje uslova i tarifa osiguranja AO i ostalih vrsta osiguranja koje
Društvo primjenjuje u poslovanju
Društvo je bilo dužno da do 5. u mjesecu, za prethodni mjesec, razmjeni knjige štetnika.
Uz ovjerenu i potpisanu knjigu štetnika od strane odgovornog lica Društva u štampanom obliku,
u cilju bržeg i efikasnijeg obračuna premije, Društva su dužna da te iste knjige razmjene i u
Excel formatu. U knnjigama štetnika su se podaci razlikovali od društva do društva, što je
stvaralo velike probleme i nedostatke priliom obračuna premije na terenu. Agencija je
18.12.2013. godine donijela Odluku o novim uslovima i tarifama osiguranja AO, koji se
primjenjuju na 2014. godinu, kojim se reguliše efikasnost razmjene knjige štetnika te se ista
razmjenjuje na godišnjem nivou, i gdje su otklonjeni problemi u funkcionisanju premijskog
sistema. Nova Odluka se primjenjuje od 2014. godine, te neće biti predmet ovog Mišljenja
31
U odnosu na 2012. godinu, Društvo je pooštrilo kontrolu premijskog sistema, koje je za
rezultat imalo zanemariv procenat nekorektno obračunate premije, nastao usljed nedostataka
postojećeg premijskog sistema i nedovoljnih podataka o štetnicima iz drugih društava.
Društvo je primjenjivalo uslove osiguranja i tarife u skladu sa stanjem na tržištu
osiguranja i pod uslovima velike tržišne konkurencije nelojalnog karaktera. Osiguravači se
prilagođavaju novonastalim uslovima na tržištu osiguranja, prije svega u dijelu visine premije
i/ili provizija za posredovanje iili drugih postupaka i ustupaka osiguranicima i posrednicima, što
pogoršava uslove i način poslovanja u većem broju vrsta osiguranja, a posebno kod osiguranja
motornih vozila od rizika od autoodgovornosti.
32
Download

Mišljenje aktuara o finansijskom poslovanju Društva