THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO
ASSESSING HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE
Více parametrický užitkový přístup
k hodnocení kvality života podmíněné zdravím
Veronika Mezerová
OBSAH

Kvalita ţivota (QOL)

Více parametrický přístup k hodnocení HRQL

Závěr
QUALITY OF LIFE (QOL)
KVALITA ŢIVOTA
Objektivní
Hodnocení tělesného
stavu
 Podmínky ţivota (není
předmět výzkumu)

Subjektivní
Kognitivní funkce
 Wellbeing (pohoda)
 Hodnocení duševního
stavu

KVALITA ŢIVOTA

Fyzický stav








Základní doména
Psychický stav
Psychologické aspekty
Sociální stav
Ekonomické aspekty
Duchovní stav
Spokojenost s léčbou
Věk, pohlaví, vzdělání,
rodina, víra, kultura …
METODY HODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTA
Hodnotitel
Zkratka
APACHE II
I. Druhá osoba
II. Sama daná osoba
Celý název
Acute Physiological and Chronic Health
Evaluation System
PSI
Performance status index
Symbolické vyjádření QoL
Symbolické vyjádření kvality ţivota
Slovní vyjádření QoL
Slovní vyjádření kvality ţivota
DDRS
Distress and Disability Rating Scale
SWLS
Satisfaction with Life Scale
SEIQoL
MANSA
III. Kombinace I. a II.
LSS
Schedule for the Evaluation of Individual
Quality of Life
Manchester Short Assessment of Quality of
Life
Life Satisfaction Scale
METODY HODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTA
PSI
- názor na celkový zdravotní stav
LSS
– škála spokojenosti se životem
TYPY DOTAZNÍKU NA KVALITU ŢIVOTA
Typ dotazníku
Generické dotazníky
Příklad
Celý název
KPSS
Karnofsky Performance Status Scale
ADL
Activities of Daily Living
SIP
Sickness Impact Profile
SF-36
Short Form 36 Health Subject Questionnaire
NHP
Nottingham Health Profile
European Quality of Life Questionnaire
EuroQoL EQ-5D
Version
EQ-5D
WHO QoL-100
MSQoL-54
Specifické dotazníky
KDQoLI
World Health Organization Quality of Life
Assessment
Multiple Sclerosis Quality of Life
Questionnaire 54
Kidney Disease Quality of Life Instrument
European Organization for Research and
EORTC QLQ C-30
Treatment of Cancer Quality of Live
Questionnaire
VÍCE PARAMETRICKÝ PŘÍSTUP
K HODNOCENÍ HRQL – ČLÁNEK
 Účel


Popis zdravotního stavu
Schopnost rozlišení skupin v místě a čase


HRQL:
Cross-sectional analýzy
Zhodnocení v průběhu času

Prospektivní (výhledové) analýzy
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE

Aspekty
Tělesné (Physical)
 Duševní (Mental)
 Společenské (Social)


Definice:
„Kvalita ţivota podmíněná zdravím je hodnota přiřazená
délce ţivota, změnám zdravotního stavu daných postiţením,
funkčnímu stavu, vnímání a sociálním moţnostem, které jsou
ovlivněny nemocí, zraněním, léčbou nebo politikou.“

Oceňování zdravotního stavu
Zaloţené na preferencích (preference based)
 Měření uţitku (utility measures)

DVA HLAVNÍ PŘÍSTUPY MĚŘENÍ UTILITY

Přímý přístup
Pacient (popř. lékař) zodpoví dotaz týkající se názoru
na zdravotní stav
 Konvenční škála je od 0.00 (stav blízký smrti nebo
smrt) do 1.00 (perfektní stav)
 Př. VAS, SG, TTO


Více parametrický přístup
Respondent (pacient) sám posuzuje zdravotní stav
 Několik atributů, dimenzí

PŘÍMÉ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ UTILITY

VAS


Time Trade-off


Čas výměny
Standard Gamble


Vizuálně analogová škála
Standardní risk
Vyţaduje posouzení
preferencí vyškoleným
profesionálním
tazatelem
ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ UTILITY
Respondenti vyplní dotazník
 Analytik vyčíslí skóre zdravotního stavu pomocí
„multi-attribute utility function“



Preference získané průzkumem pomocí 1 či více technik
(VAS, SG, TTO) náhodného vzorku běţné populace →
společenské preference
Existují 3 hlavní formy této funkce
Lineárně aditivní
 Multiplikativní
 Multi-lineární

FORMY FUNKCE UTILITY
Lineárně aditivní
1.
Nejjednodušší forma
 Nejvíce omezujících předpokladů
 Nedovoluje ţádné vazby mezi atributy (slepota, ztráta sluchu)

Multiplikativní
2.



Přepokládá vzájemnou nezávislost atributů
Dovoluje pouze 1 vazbu mezi atributy
Atributy jsou buď „preferences complements“ nebo „preference
substitutes“
Multi-lineární
3.
Nejlepší forma, nejméně omezujících předpokladů
Cílem je pouze 1 nezávislost atributů
Dovoluje, aby rozdílné páry atributů (řeč, zrak a sluch) byly
„preference substitutes“, jiné (řeč, emoce a myšlení) „preference
complements“ a nedostatek „preference interactions“ pro další páry
(řeč, sluch a bolest)
 Nejkomplikovanější odhad funkce



ODHAD FUNKCE UTILITY




1.
2.
3.
uj(xj) – jedno-parametrická funkce utility pro atribut j
u(x) – utilita pro zdravotní stav x
n – počet prvků vektoru
k a kj – počet parametrů modelu
 
n
n
Lineárně aditivní funkce u  x   k j u j x j , kde  k j 1
j 1
j 1
Multiplikativní funkce

 


 n

n
u x 1 k   1 kk j u j x j 1, kde 1 k   1 kk j
 j k

j 1


Multi-lineární funkce u  x   k u  x   ...
1 1 1
 k12u1 x1 u2 x2   k13u1 x1 u3 x3   ...
 k123u1 x1 u2 x2 u3 x3   ...,
kde  všech k 1
VÍCE PARAMETRICKÁ MĚŘENÍ

3 nejčastěji pouţívané systémy:

EuroQoL EQ-5D



Health Utility Index (HUI)



3 verze (HUI1 – nepouţívá se, HUI2, HUI3)
HUI 3 má vysokou korelaci (0,88) přímo měřených skór a skór
z multiplikativní funkce
Quality of Well Being scale (QWB)


5 atributů
3 úrovně (bez problémů, nějaké problémy, extrémní problémy)
Nejstarší systém
Short form (SF-6D), př. SF-36

6 atributů

Často lineárně aditivní forma funkce utility
Atributy interpretovány jako „preference complements“

Limitní počet atributů – 7 ± 2

(udrţení aktivní pozornosti)
VÍCE PARAMETRICKÉ SYSTÉMY
Název Atributy (počet úrovní)
Počet
unikátních
zdrav. stavů
Funkce utility
EQ-5D Pohyblivost (3), Samostatnost (3), Běţné
aktivity (3), Bolest/Nepohodlí (3),
Úzkost/Deprese (3)
243 +
bezvědomí +
smrt
Modifikovaná
lineárně aditivní
fce (TTO) – VB, US
HUI2
Pohyblivost (5), Hmat (4), Emoce (5),
Kognice (4), Samostatnost (4),
Bolest/Nepohodlí (5), Plodnost (3)
24 000 + smrt
Multiplikativní
více parametrická
fce (SG, VAS) –
Kanada
HUI3
Chůze (6), Zrak (6), Sluch (6), Řeč (5),
Zručnost (6), Emoce (5), Kognice (5),
Bolest/Nepohodlí (5)
972 000 + smrt
Multiplikativní
více parametrická
fce (SG, VAS) –
Kanada
QWB
Pohyblivost (3), Fyzické aktivity (3),
Společenské aktivity (5),
Příznaky/Sloţitější problémy (27)
1 215 + smrt
Lineárně aditivní
fce (VAS) – US
SF-6D
Tělesné funkce (6), Omezení kvůli
zdraví(4), Společenské funkce (5), Bolest
(6), Duševní zdraví (5), Vitalita (5)
18 000 + smrt
Modifikovaná
lineárně aditivní
fce (SG) – VB
ODHAD VÍCE PARAMETRICKÉ FUNKCE
UTILITY
1.
Statistická inference (regrese)
2.
Model rozloţení (decomposed model)
HUI

Nejhorší stav jednoho atributu, ostatní normální
→ váha atributů → určení k (interaction term)

Kladné k = „preferences complements“ (HUI)

tj. ztráta funkčnosti ve 2 atributech je horší
než stejné ztráty v 1, ale ne tak hrozné jako
součet 2 individuálních ztrát


Záporné k = „preferences substitutes“
Nulové k = funkce je lineárně aditivní
VLASTNOSTI A POROVNÁNÍ MĚŘENÍ

Vlastnosti měření:

Spolehlivost (reliability)


Korelační koeficient mezi skóre získaným v jednom čase a v jiném,
ICC ≥ 0.70
Platnost (validity, construct validity)
Porovnání s tzv. zlatým standardem → kritérium platnosti (neplatí
pro HRQL)
 Posouzení konstrukce platnosti (specifické hypotézy, jak by se mělo
chovat), nedá se pouţívat pro nové prostředí


Citlivost (responsiveness)
Detekce významné změny, porovnání velikosti změn
 Různá měření citlivosti podle volby směrodatné odchylky (sd)



Hrozby – překročení škály (floor a ceiling efekt), podceněný rozsah
(např. u EQ-5D a SF-6D)
Výklad (interpretation)

Poukazuje na význam skór, zaloţen na zkušenosti, dostupnosti dat
KLINICKY DŮLEŢITÝ ROZDÍL (CCI)
Tj. změna ve skóre
 Při velkém rozsahu výběru je změna o 0,001
pravděpodobně nesmyslná

Celkově je u HUI2 a HUI3 povaţován za klinicky
důleţitý rozdíl CCI ≥ 0,03
 U EQ-5D vývojáři neposkytují informaci

APLIKACE

Široké uplatnění v klinických a populačních
studiích týkajících se zdraví
Cross-sectional studie
 Výhledové (prospective) studie
 Měření výstupů v randomizovaných kontrolních
klinických zkouškách (RCTs)
 Další výhledové studie vstupující do
ekonomických hodnocení (CEA, souhrnná měření
populační kvality zdraví)

PŘÍKLAD APLIKACE 1
EQ-5D, HUI2, HUI3 a SF-36 (SF-6D)
 Dotazníky – pacienti 2 týdny po mrtvici
 Rozhovory během 1, 3, a 6 měsíců

Zaznamenaný deficit (omezení)
EQ-5D
HUI2
HUI3
SF-36
Pohyblivost
Samostatnost
Běţné aktivity
Úzkost/Deprese
Pohyblivost
Samostatnost
Kognice
Řeč
Chůze
Zručnost
Emoce
Tělesné funkce
Omezení tělesné
role
Vitalita
Společenská
funkce
Omezení emoční
role
Duševní zdraví

Zaznamenané změny se v závislosti na dotaznících
podstatně lišily (floor efekt u SF-6D)
PŘÍKLAD APLIKACE 2
HUI3
 Dotazníky kaţdý měsíc po 1 rok
 Cost-utility analýza (CUA) výměny sinuvialní
tekutiny v koleni s osteoartritidou

1.
2.


Hrazená péče (z počátku zlepšení, pak stabilní)
Hrazená péče + injekce
(dramatické zlepšení, stabilizace)
Nárůst v HRQL stál $CA 710
Pravidelný CU poměr byl získaných
$CA 10 000 / QALY → relativně výhodné
BUDOUCÍ SMĚR
EQ-5D přidání kognice
 Zvětšení významu v klinických aplikacích
 Zvýšení schopnosti rozlišit a zachytit změnu
 Pilotní studie týkající se schopnosti intenzivně
zapojit tělesnou aktivitu a emoční odolnost
→rozdílný zájem (sloţité)
 Problémy s odhadem skórovací funkce
(silné předpoklady x nízká pravdivost)

ZÁVĚR

Více parametrická měření dávají
Komplexní informace o zdravotním stavu
 Hodnotí a popisují zdravotní stav
 Široké porovnání skupin v čase
 Pouţité k vytvoření QALY pro CU a CE analýzy

Stále se vyvíjí
 Existují nezodpovězené otázky

Které atributy vybrat?
 Kolik úrovní?
 Jaký přístup – přímý x nepřímý?
 Jaká forma funkce utility?


Politicky významné informace ohledně zdravotního
stavu, podrobnější
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

quality of life