Způsoby hodnocení
kvality života z pohledu pacienta
Ing. Veronika Mezerová
Quality of Life (QoL)
Kvalita života
Obecná
• QoL populace
• Všeobecné zdraví
• Podmínky života
(OECD)
• Životní prostředí,
ekonomika státu …
Individuální
• Objektivní
– Hodnocení zdravotního stavu
• Subjektivní
–
–
–
–
Spokojenost se životem
Pohoda
Kognitivní funkce
Duchovní stav
Míra subjektivně vnímané kvality života u sledovaných jedinců
nekoresponduje s podmínkami jejich prostředí!
Kvalita života pro potřeby HTA
Kvalita života jako efekt při hodnocení zdravotnických technologií je
pouze kvalita života z pohledu pacienta!
• Ze zákona:
– Péče v souladu se současnými dostupnými poznatky
lékařské vědy (z. 20/1966 Sb.)
– Respektování individuality pacienta, s ohledem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti
(z 372/2011 Sb.)
– Upevňování pacientova zdraví a zmírnění bolesti
s přihlédnutím k duševní pohodě pacienta (vysvětlující
zpráva k Úmluvě o lidských právech
a biomedicíně 96/2001)
Nejlepší dostupná péče a vnímaná kvalita života mohou být v rozporu.
Kvalita života
Hlavní kategorie
• Schopnost vést normální
život (Co je normální?)
• Štěstí, spokojenost
• Dosahování osobních cílů
• Schopnost vést sociálně
„aktivní“ život
• Úroveň potenciální tělesné
a duševní kapacity
Metodologické přístupy
• Psychologický
– Pohoda, spokojenost,
seberealizace
• Sociologický
– Materiální podmínky a
vztah k nim
• Medicínský
– Zdraví, funkční stav
Mnoho způsobů měření kvality života → nejednotná měření.
Viz databáze nástrojů na měření kvality života http://www.proqolid.org
Měření kvality života
• Přímé měření utility
• 3 formy nepřímého měření:
– HRQoL
(Health-related quality of life)
• zdravotnický přístup
– QALY
(Quality-adjusted life year)
• ekonomicko-medicínský přístup
– SWB
(Subjective well-being)
• sociální přístup
Kvalita života
Fyzické
aspekty
Psychické
aspekty
Sociální
aspekty
Tělesný stav
Duševní stav
Společenské
aktivity
Bolest
Deprese,
úzkost
Samostatnost
Chůze
Kognice
Existencionální
dimenze
Příznaky
Emoce
Smysly
Spirituální
aspekty
Health-Related Quality of Life
Definice:
„Kvalita života podmíněná zdravím je hodnota přiřazená délce života,
změnám zdravotního stavu daných postižením, funkčnímu stavu,
vnímání a sociálním možnostem, které jsou ovlivněny nemocí,
zraněním, léčbou nebo politikou.“
• Typ nástroje
– Obecný (generický)
– Konkrétní pro dané onemocnění (specifický)
• Oceňování zdravotního stavu
– Standard gamble, Time trade off, Vizuálně analogová škála, Poměrové
škály, Person trade off …
Využití:
• Cost-effectiveness analýza
Quality-Adjusted Life Year
Definice:
„QALY je komplexní ukazatel efektivnosti, který bere
v úvahu kvalitativní a kvantitativní hodnocení života.“
= délka a kvalita života
Výpočet:
1 QALY = 1 rok života × 1 hodnota utility
– rok získaného života o plné kvalitě, v plném zdraví
Utilita – měření pomocí VAS, SG, TTO, HRQoL (dotazníky)
Využití:
• Cost-utility analýza
Možná aplikace QALY – práh WTP
Práh ochoty platit za 1 QALY
– za vyšší cenu se nevyplatí?
– Česko
• 1 QALY = diskutuje se o hranici 1 000 000 Kč
(3x podíl občana na HDP)
– Anglie
• 1 QALY = max. £ 20 000 – 30 000
– Slovensko
• 1 QALY = max. € 18 000 – 26 500
– USA
• nepočítat práh QALY!
Subjective well-being
= subjektivní pohoda
= spokojenost, štěstí proudění, blaho apod.
• Hodnocení kvality života jako celku
• Nejednoznačné až protichůdné přístupy ke kvalitě
života
Originální psychologický pojem
→ není vhodný pro HTA
• QWB dotazník (Quality well-being) měřící utilitu
Generické dotazníky – měření utility
KRITÉRIA Dimenze = atributy (počet odpovědí) ČJ
Počet
Vyplňuje
položek
Pozorované čas.
období
EQ-5D-3L Pohyblivost (3), Samostatnost (3),
Běžné aktivity (3), Bolest/Nepohodlí
(3), Úzkost/Deprese (3)
A
5+VAS
sám,
tazatel
současnost
SF-6D
Tělesné funkce (6), Omezení kvůli
zdraví(4), Společenské funkce (5),
Bolest (6), Duševní zdraví (5), Vitalita
(5)
N
18
sám,
tazatel
poslední 4
týdny, poslední
týden (akutní
stav)
HUI2
(7D)
Pohyblivost (5), Hmat (4), Emoce (5),
Kognice (4), Samostatnost (4),
Bolest/Nepohodlí (5), Plodnost (3)
A
15 /
40
sám /
tazatel
poslední 4 nebo
2 nebo 1 týden
nebo často
HUI3
(8D)
Chůze (6), Zrak (6), Sluch (6), Řeč (5),
Zručnost (6), Emoce (5), Kognice (5),
Bolest/Nepohodlí (5)
A
15 /
40
sám /
tazatel
poslední 4 nebo
2 nebo 1 týden
nebo často
QWB
(4D)
Pohyblivost (3), Fyzické aktivity (3),
Společenské aktivity (5),
Příznaky/Složitější problémy (27)
N
24
tazatel
posledních 6 dní
Konkrétní příklad dotazníku - EQ-5D
Skupina EuroQol (od roku 1987), 7 původních center výzkumu:
– Anglie, Finsko, Nizozemí, Norsko a Švédsko
• Dimenze
• Vizuálně analogová škála
(obecně doporučeno 5-9 D)
– doplňková otázka
–
–
–
–
–
Pohyblivost
Samostatnost
Běžné aktivity
Bolest/Nepohodlí
Úzkost/Deprese
• Počet otázek (3L x 5L)
–
–
–
–
–
žádné potíže
(mírné potíže)
(střední) potíže
(závažné potíže)
úplná neschopnost
– speciálně konstruovaná (design)
pro nejlepší výsledky
– Viz dotazník EQ-5D
• Časové hledisko
– zdravotní stav DNES
• Valuace (váhy)
– podle UK, není speciální pro ČR
– pomocí nástroje Time trade off
(TTO)
– Hodnotící formulář
Valuační metody 1
Standard Gamble
• Klasická metoda měření
preferencí
• Výběr mezi 2 alternativami
– s léčbou = vyléčení, s rizikem
smrti
– bez léčby = současný stav
Time Trade Off (TTO)
• Bez rizika
• Výměna současného
zdravotního stavu za
vyléčení
• Ztráta let života
Valuační metody 2
Vizuálně analogová škála (VAS)
• Škála hodnocení
• Nejjednodušší nástroj měření preferencí pacienta
→ nejčastěji používaný
• Nedává tak dobré výsledky jako SG popř. TTO
Konkrétní studie (použití dotazníku) 1
KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI KRVETVORNÝCH BUNĚK:
TRANSVERZÁLNÍ, RETROSPEKTIVNÍ STUDIE
• Ladislav Slováček1, Birgita Slováčková2
Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové
2 Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
1
•
•
•
•
Použitý dotazník EQ-5D
Statistické zhodnocení programem STATISTICA
Soubor 71 pacientů léčených v letech 2001-2003
Cíle studie:
– ověřit použitelnost dotazníku EQ-5D pro ČR
– zhodnocení kvality života pacientů po transplantaci krvetvor. buněk
– analýza vybraných faktorů ovlivňující kvalitu života těchto pacientů
Konkrétní studie (použití dotazníku) 2
• Výsledky studie:
1. Nebyl prokázán vliv typu transplantace krvetvorných
buněk na kvalitu života nemocných po transplantaci
krvetvorných buněk
• ani v rámci rešerše dostupné literatury
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Byl prokázán vliv věku
Nebyl prokázán vliv pohlaví
Byl prokázán vliv polymorbidity
Nebyl prokázán vliv rodinného stavu
Byl prokázán vliv religiozity
Nebyl prokázán vliv časového odstupu po
transplantaci
Konkrétní studie (použití dotazníku) 3
• Závěr studie:
– omezená medicínská rovina (somatické,
laboratorní a zobrazovací markery)
– kvalita života poskytuje komplexní pohled
– různé potřeby (změna aspektů) pro pacienty
v různých fázích onemocnění → kvalitnější péče
– transverzální typ = info jen o současném stavu
– longitudinální typ = více orientovaná
na charakteristiky příslušných onemocnění
(do budoucna)
– malý vzorek pacientů
Studie s využitím nástrojů HRQoL
na KBT FBMI
• Obhájená DP:
Kvalita života a kvalita pracovního života pacientů s RS
– Mezerová, 2009 (MSQoL-54)
• Vedené a konzultované DP:
Hodnocení efektivity protetických pomůcek u pacientů po transfemorální
amputaci
– Čapková (EQ-5D, PEQ)
Hodnocení nákladů a užitku endovaskulární léčby aneurysmatu břišní aorty –
porovnání s chirurgickou léčbou
– Humlová (SF-36)
Kvalita života paraplegiků po rehabilitačním pobytu
– Kamarýtová (WHOQOL-BREF-100)
Kvalita života pacientů v závislosti na typu implantované srdeční chlopně po
kardiochirurgické operaci
– Kovácsová (SF-12)
HRQoL u pacientek s rakovinou prsu
– Šebelová (EORTC QLQ-C30, QLQ-BR23)
Efekt a nákladovost lázeňské péče
– Vondrášková (LSS)
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta