© VŠB-TUO, Centrum ENET - 777
Garant dokumentu: ředitel CENET
Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2011
Kariérní řád Centra ENET
ENET_SME_10_001
verze:A
Kariérní řád Centra ENET
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/4
© VŠB-TUO, Centrum ENET - 777
Garant dokumentu: ředitel CENET
Kariérní řád Centra ENET
ENET_SME_10_001
verze:A
Kariérní řád
V rámci Centra ENET (dále Centra) jsou zřízeny čtyři kategorie (kvalifikační stupně) výzkumných
pracovníků a dvě kategorie pracovníků v oblasti manažersko-administrativní. Tento kariérní řád
definuje jednotlivé kategorie výzkumných pracovníků Centra a podmínky zařazení pracovníků do
uvedených kategorií. Zařazení výzkumných pracovníků Centra do jednotlivých kategorií a s tím
související jejich platové hodnocení je založeno na systému pravidelného ročního hodnocení
výkonu zaměstnance. Hlavní hodnotící kritéria pro odborný výkon profese:
 Bodové hodnocení výsledků VaV v databázi RIV (pětileté období, roční zpoždění výsledků),
 Uplatněné výsledky v daném kalendářním roce, hodnocené podle aktuální metodiky Rady
vlády,
 Jiné významné výsledky VaV, uplatněné v praxi,
 Počet, kvalita a finanční efekt provedených výzkumných zakázek pro aplikační sféru,
 Počet vychovaných absolventů doktorského studia, počet disertačních prací,
 Dosažené další vzdělání.
V průběhu projektu budou kvantitativní i kvalitativní kritéria upřesňována vždy pro následující
období tak, aby si pracovníci Centra mohli stanovit cíle pro vlastní kariérní růst. Při hodnocení
pracovníků nesmí docházet k jejich diskriminaci s ohledem na pohlaví, věk, původ, náboženství,
politické názory apod. Vědecké kvalifikační stupně jsou definovány následovně:
Ph.D. student
Kvalifikace:
Magisterské vysokoškolské vzdělání, student doktorského studijního programu, pracovník s Ph.D. s
praxí do tří let.
Popis činnosti:
Řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací pod
vedením pracovníků v kategorii Senior Researcher a vyšším kvalifikačním stupněm. Řešení dílčích
výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy v rámci širšího
výzkumného úkolu nebo jiného celku s konkrétními vazbami na navazující systémy.
Minimální roční výstupy:
Jeden článek v časopise s hodnocením do RIV (pozitivní seznam ČR, Scopus) nebo jeden příspěvek
do sborníku konference (Scopus) jako autor nebo spoluautor. Volitelně další uplatnitelné kategorie
výsledků VaV.
Junior Researcher
Kvalifikace:
Akademický titul Ph.D. nebo obdobný (Dr., CSc.) v příslušném vědním oboru, zkušený odborný
pracovník s praxí ve VaV nad tři roky.
Popis činnosti:
Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a
vývojových prací v rámci širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku s konkrétními vazbami na
navazující systémy.
Minimální roční výstupy:
Jeden článek v časopise s hodnocením do RIV (pozitivní seznam ČR, Scopus) nebo jeden příspěvek
do sborníku konference (Scopus) jako hlavní autor. Jeden další uplatnitelný výstup z kategorie
funkční vzor, prototyp apod.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
2/4
© VŠB-TUO, Centrum ENET - 777
Garant dokumentu: ředitel CENET
Kariérní řád Centra ENET
ENET_SME_10_001
verze:A
Senior Researcher
Kvalifikace:
Akademický titul Ph.D. nebo obdobný (Dr., CSc., DrSc.) v příslušném vědním oboru, praxe ve
výzkumu v souvisejících vědních oborech min. 7 let, odpovědný řešitel výzkumných projektů,
významné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje za posledních 5 let.
Popis činnosti:
Vedení výzkumných týmů komplexních projektů výzkumu a vývoje s rozsáhlými vazbami na
ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů. Vedení pracovníků v kategoriích
Junior Researchers a Ph.D. studentů. Podíl na vzdělávacích programech univerzity.
Minimální roční výstupy:
Dva články v časopise s hodnocením do RIV (pozitivní seznam ČR, Scopus) nebo dva příspěvky do
sborníku konference (Scopus) jako hlavní autor. Jeden další uplatnitelný výstup z kategorie funkční
vzor, prototyp apod. Jednou za dva roky článek s impakt faktorem. Jednou za dva roky obhájená
disertační práce jako školitel.
Vedoucí výzkumného programu
Kvalifikace:
Akademický titul Ph.D. nebo obdobný (Dr., CSc.) v příslušném vědním oboru, přednostně
akademický titul profesor nebo docent, praxe ve výzkumu v souvisejících vědních oborech min. 10
let, vedení výzkumných týmů min. 5 let, významné mezinárodní výsledky v oblasti výzkumu a
vývoje za posledních 5 let.
Popis činnosti:
Řízení a koordinace příslušného výzkumného programu. Řešení principiálně nových
vědeckovýzkumných okruhů vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů. Řešení úkolů
výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru v
mezinárodním měřítku.
Minimální roční výstupy:
Dva články v časopise s hodnocením do RIV (pozitivní seznam ČR, Scopus) nebo dva příspěvky do
sborníku konference (Scopus) jako hlavní autor. Jeden další uplatnitelný výstup z kategorie funkční
vzor, prototyp apod. Jednou za dva roky článek s impakt faktorem. Jednou za dva roky obhájená
disertační práce jako školitel.
Součástí kariérního plánování je soubor kariérních plánů jednotlivých pracovníků, dále soubor
upřesněných kvantitativních i kvalitativních kritérií, který je každoročně upřesňován a vyhlašován a
také soubor ročních hodnocení pracovníků na všech úrovních Centra.
Systém motivace pracovníků v rámci kariérního řádu
Motivační systém bude sloužit ke zvyšování výkonnosti a loajality zaměstnance k centru.
Základním prováděcím instrumentem bude systém odměňování založený na odvedeném výkonu.
Mzda všech pracovníků bude složená ze tří částí a to z pevné, pohyblivé složky a odměny. Pevná
složka bude dle mzdového předpisu stanovena na základě jeho zařazení do jedné ze čtyř kategorií
výzkumných pracovníků. Na tuto část mzdy bude mít výzkumný pracovník vždy nárok. Pohyblivá
složka je nenárokovou složkou mzdy, která výzkumníkovi může a nemusí být přiznána. Výše této
složky mzdy bude každoročně přehodnocována na základě výsledků hodnocení jednotlivých
výzkumných pracovníků a jejich příspěvku k plnění ročních cílů Centra.
Odměna bude výzkumníkovi přiznána pouze ve zvláštních případech. Zejména se bude jednat o
rozdělení zisku z využívání práv předmětu průmyslového vlastnictví v případě, že je výzkumník
jeho původcem. Odměnu bude možno také přiznat v případech, kdy výzkumník obdrží významné
vědecké ocenění či dosáhne jiného mimořádného výsledku s mezinárodním ohlasem.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
3/4
© VŠB-TUO, Centrum ENET - 777
Garant dokumentu: ředitel CENET
Kariérní řád Centra ENET
ENET_SME_10_001
verze:A
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
A
Datum
Obsah změny / revize
Jméno a podpis
garanta dokumentu
20. 12. 2010 První vydání
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
4/4
Evidenční list systémového dokumentu
Název dokumentu:
Kariérní řád Centra ENET
Rozsah platnosti dokumentu:
Centrum ENET - 777
Typ dokumentu:
Směrnice
Identifikační znak dokumentu:
Verze:
ENET_SME_10_001
A
Počet stran:
Garant dokumentu:
Ředitel CENET
Účinnost dokumentu od:
Předložil:
1. 1. 2011
Datum:
4
Podpis:
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
15. 12. 2010
Schválil:
Datum:
prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
20. 12. 2010
Schválil:
Datum:
Podpis/podklad:
Registrace MŠMT:
Datum:
Podklad:
Do systému dokumentace
zařadil správce úložiště:
Datum:
Podpis:
Poznámka:
Podpis/podklad:
Download

Kariérní řád Centra ENET