OVDE PO
ČIVA
POČ
MULTIPLA SKLEROZA
...
SKLEROZA...
SCLEROSIS MULTIPLEX
Demijelinizaciono oboljenje,varijabilnog toka i
simptomatologije
�Demijelinizacija
je proces liziranja mijelina
�Osnovna lezija u CNS je plak
KO OBOLEVA?
đu 20 i 40 godine
-Pocetak izme
izmeđ
a je kod žena dva puta
-Češć
šća
-U Srbiji oko 7000 obolelih osoba
-Broj obolelih raste od ekvatora ka severu
Etiologija i patogeneza
�Uzrok
nastanka bolesti je nepoznat
čka slika i tok
Klini
Klinič
�Bolest
ide sa fazama pogor
šanja i pobolj
šanja,izme
đu su
pogorš
poboljš
anja,izmeđ
remisije,recidiv nazivamo
nazivamo’’šub
ub’’
�Remitentna
�Primarno
forma bolesti
progresivna bolest
�Sekundarno
progresivna bolest
Dijagnoza i le
čenje
leč
šti pregled,neurolo
ški pregled,magnetna
Anamneza,op
Anamneza,opš
pregled,neurološ
rezonanca,pregled likvora(povi
šeni gama globulini)
likvora(poviš
�
što nema leka za MS zna
čajno je ubla
Po
Poš
znač
ublažžiti simptome bolesti
koji predstavljaju problem i uti
ču na kvalitet života obolelih.
utič
�
�
KS, Interferon,Bioloska terapija
�
Fizikalna terapija
Uticaj termomineralne vode G.Trepce na
obolele od SCLEROSIS MULTIPLEX
(1984.god)
MULTIPLEX(1984.god)
Prof.dr Zvonimir Lević Neurološka klinika, Beograd,
Prof. dr Miodrag Pantelic,Tehnički fakultet Čacak
• 1985.godine a nastavljeno tokom 1986./87
• 70 bolesnika, 47 zena i 23 muskarca,
• u zivotnoj dobi od 20 do 40 godina
vi bolesnici bili su predhodno dijagnostifikovani na neuroloskim
•s
svi
klinikama,a neuroloski pregled se obavljao pri dolasku i nakon
obavljenog balneo-fizikalnog tretmana.
U toku rada primenjeni su sledeci upitnici:
1. sistem kvantifikovanja neuroloskog nalaza
2. indeks sposobnosti kretanja
3. Desability status scale
U najvecem broju utvrdjeno je postojanje velikog broja simptoma.
Nakon obavljenog fizikalnog tretmana zapazeno je objektivno poboljsanje
koje se karakterisalo:
smanjenjem oduzetosti ekstremiteta,
•smanjenjem
pojacanje snage ,
•pojacanje
smanjenje spasticnosti,
•smanjenje
•
poboljsanje koordinacije pokreta,
•poboljsanje
produzavanje sposobnosti duzeg hodanja ,
•produzavanje
poboljsanje govora
•poboljsanje
funkcije svinktera.
•funkcije
Objektivna analiza dobijenih rezultata dala je sledece rezultate:
•
Stanje nepromenjeno
17 bolesnika
•
Delimicno poboljsanje
29 bolesnika
•
Vidno poboljsanje
19 bolesnika
•
Potpun oporavak
2 bolesnika
•
Pogorsanje
3 bolesnika
Efekat rehabilitacije u Atomskoj banji na
obolele od MS-a 2009.godine
Autori : Dr Lidija Obradović Bursać, Dr Svetlana Mladenović, Dr
Dragana Milojković, Dr Tatjana Vučković
300 patients with MS, 195 women and 105 men, average
age 44 years.
Monitored parameters
-Muscle strength
-Coordination
-Spasticity
Medical treatment of 10-28 days
EFFECTS OF TREATMENT
DATA ANALYSIS- AGE
EFFECTS OF TREATMENT
DATA ANALYSIS- COORDINATION
EFFECTS OF TREATMENT
DATA ANALYSIS- SPASTICITY
EFFECTS OF TREATMENT
DATA ANALYSIS- MUSCLE STRENGTH
EFFECTS OF TREATMENT
CONCLUSION:
Women 65% Men 35%
The most commonly 30-59 years of age
Significantly improve muscle strength and
reduce spasticity
Partial improvement of coordination (40%)
ASSESSMENT OF FATIGUE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS
DURING INPATIENT REHABILITATION: ASSOCIATIONS WITH
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION
Obradovic Bursac L1, Milojkovic D1, Kisic Tepavcevic D2, Gazibara T2,
Pekmezovic T2,3, Drulovic J3.
1Special hospital for rehabilitation Gornja Trepca, Serbia; 2Institute of
Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia; 3Clinic
of Neurology, CCS, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Dysabiliti and Rehabilitation
RIMS 2011
ka
2011,, Fins
Finska
ka..
Cilj istrazivanja
istrazivanja::
Da se ispita uticaj BALNEOFIZIKALNE terapije na ZAMOR KOD PACIJENATA
OBOLELIH OD SCLEROSIS MULTIPLEX i da li je to uticalo na kvalitet života
obolelih.
Metode rada:
Istraživanje je obuhvatilo 151 bolesnika obolelih od Sclerosis
multiplex dijagnostifikovanih na osnovu Revidiranih Mc
Donaldsovih dijagnostičkih kriterijuma iz 2005.godine i
bodovanih na osnovu EDSS skale od 4.0-6.5. Ispitanici su bili
na rehabilitacionom tretmanu u Specijalnoj bolnici za
rehabilitaciju” G.Trepca” u Atomskoj banji u periodu mart avgust 2010. godine.Sproveden individualno doziran
rehabilitacioni tretman koji je podrazumevao hidroterapiju,
kineziterapiju,manuelnu masažu, u trajanju od tri nedelje.
Bolesnici su pregledani po dolasku u ovu ustanovu i nakon
zavrsenog lecenja. Svi su obrađeni po jedinstvenom upitniku:
demografski podaci, podaci o bolesti ( trajanje, tok, EDSS ),
podaci fizikalnom tretmanu. Zamor je procenjivan na
KRUPOVOJ SKALI ZAMORA( FSS) a depresija na BECKovoj SKALI (BDI) , pre i nakon tretmana.Kvalitet života
procenjivan na osnovu MSQOL-54 upitnika.
Rezultati govore o statisti
čki zna
čajnom
statistič
znač
smanjenju zamora nakon rehabilitacije u
Atomskoj banji a da je to u korelaciji sa
čajnim smanjenjem depresije.
zna
znač
TYPES OF BALNEOPHYSICIAN TERAPY APPLIED IN PATIENTS
WITH SCLEROSIS MULTIPLEX IN CLINIC FOR REHABILITATION
ATOMIC SPA
Obradovic Bursac L
RIMS 2012, Hamburg
� Results: 969 patients with MS, mean age 44.41 ± 8.66 years, and the
average duration of illness was 13.05 ±9.34 years. Statistical analysis showed
that all patients had a hydrotherapy, 900 (93%) patients
had hydrotherapy twice a day and 7% once a day. Hydromassage
had 68% and kinesiotherapy 602 (62%) patients. Manual massage
used 15% of patients.220 patients had magnetic
therapy and electrotherapy only 1%.
UTICAJ TERMOMINERALNE VODE NA VELI
ČINU
VELIČ
OŽILJKA KOD ANIMALNOG MODELA LEZIJE
ČMENE MO
ŽDINE
KI
KIČ
MOŽ
Autori: Dubravka Aleksi
ć1, Milan Aksi
ć1, Lidija Bursa
ć-Obradovi
ć2,
Aleksić
Aksić
Bursać
-Obradović
Igor Jakov
čevski3
Jakovč
1 Institute of Anatomy „Niko Miljani
ć“, School of Medicine, University
Miljanić
of Belgrade, Dr. Suboti
ća 4/2, Belgrade, Serbia
Subotić
2 Atomska banja Gornja Trep
ča
Trepč
3 Zentrum fur Molekulare Neurobiologie, University Hospital HamburgEppendorf, Martinistrasse 52, Hamburg, Germany
Download

OVDE POČIVA MULTIPLA SKLEROZA MULTIPLA