Bomex Holding
KONSOLIDOVANI BILANSI
za 2009. godinu
Beograd april 2010.
2
Privredna kretanja u svetu i u Srbiji
Svetska ekonomija se već godinu dana nalazi u dubokoj krizi. Sporadične optimističke najave, kao i povremeni
mesečni ili kvartalni pozitivni pomaci ni izdaleka ne znače da je otpočeo očekivani oporavak.
Sva tržišta na kojima posluje Bomex Holding (Srbija, Makedonija, Crna Gora, ostale zemlje jugoistočne Evope, Turska i Rusija)
su takođe pogođene krizom.
Možda najslikovitiji prikaz krize daje pregled svetske proizvodnje sirovog gvožđa u periodu 2009. u odnosu na
isti period 2008. godine: ukupna proizvodnja -13%, EU -37%, zemlje bivšeg SSSR -22%, Severna Amerika -42%...
Globalni pad u ovoj proizvodnji, bez Kine (jedina koja je zabeležila rast od 10%) je na nivou od oko 28%.
S obzirom da su osnovni poslovi Bomex Holdinga povezani direktno i indirektno sa proizvodnjom u crnoj metalurgiji, sasvim je
izvesno da su navedeni podaci krajnje objektivne okolnosti na koje Bomex nema uticaj.
U Srbiji, domicilnoj zemlji Bomex Holding-a, makroekonomski pokazatelji u posmatranom periodu imaju sledeće vrednosti:
bruto društveni proizvod
nezaposlenost
industrijska proizvodnja
-2,9%
16,6%
-12,6%
uvoz
-34,7%
izvoz
-26,0%
građevinarstvo
-19,0%
saobracaj
-14,9%
Prihodi, troskovi, dobit Bomex Holdinga
Bomex holding je u 2009. godini ostvario prihod (pre konsolidacije) od 90,8 miliona EUR i dobit pre
oporezivanja od 4,1 miliona eur. Posle konsolidacije ukupan prihod je 63,7 a dobit 3,0 miliona eur.
U odnosu na 2008. godinu prihodi su manji za 42,5% a dobit za 30,8%. Pad prihoda i dobiti su iskljucivo posledica uticaja
svetske ekonomske krize.
U okviru tržišta i delatnosti na kojima se ispoljavaju Bomexove aktivnosti, posebno se uočava pad fizičkog obima proizvodnje.
U delatnostima crne metalurgije (trgovina betonskim gvožđem i proizvodnja vatrostalnog materijala) evidentan je pad
fizičkog obima proizvodnje od oko 20%.
Drugi bitan aspekt razumevanja poslovanja Bomexa je kretanje cena proizvoda na svetskom tržištu. Primera radi,
veleprodajna cena gvožđa je, sa prosečnih 650 pala na 350 eur. Dakle, evidentno je da se realizacija u 2009. godini
mora posmatrati kroz prizmu globalnog pada količina i cena. Bitna napomena je da je i u takvim okolnostima
Bomex uspeo da poveća svoje učešće na tržištima na kojima je poslovao.
Imovina, njena struktura i njeni izvori
U prvom polugodištu Bomex Holding je poslovao sa konsolidovanih 72,7 miliona eur osnovnih i obrtnih sredstava.
Imovinu čini 33,3% osnovnih (45,8%) i 39,4 miliona obrtnih sredstava (54,2%).
Investicije u osnovna sredstva
U 2009. godini investicione aktivnosti su obuhvatile: osnivanje novog preduzeća u Kraljevu (Bomex Refractory
i početak njegovog uspešnog rada, uz minimalna investiciona ulaganja i izgradnju nove šahtne peći u rudniku
Tavšanli u Turskoj vredne 2,9 miliona eur.
Neto obrtna imovina
Konsolidovana neto obrtna imovina je, sa 10,0 (31.12.2008.) povećana na 13,8 miliona eur.
Osim ostvarenog profita, razlog povećana neto obrtne imovine je povecanje dugorocnih izvora (dugoročni kredit) kojim je
finansirana investicija u Turskoj.
Zaduženost
Velika investiciona aktivnost u prethodnim godinama najvećim delom je pokrivena kreditima banaka. To je uslovilo da je
trenutno dug prema bankama na nivou od 40,8 miliona eur (od toga 25,6 miliona eur čine dugoročni krediti).
Zaduženost je trenutno na gornjoj tački, s obzirom da se očekuje da će projekti u koje su uložena ova sredstva,
početi da ih "vraćaju" u narednom periodu. Misli se na investicije u Pehčevu, brodogradnju, stambenu izgradnju,
rudnik u Turskoj i novu fabriku u Kraljevu. Očekuje se da će, posle te faze, zaduženost objektivno biti znatno niža.
Solventnost i likvidnost
Prema podacima, likvidnost i solventnost grupe beleže blago pogoršanje u odnosu na prethodnu godinu.
Jedan od značajnijh likvidonosnih problema je spor obrt zaliha i to posebno onog dela koji se odnosi na stambenu izgradnju.
Očekuje se da će završetkom ovih objekata likvidnost biti znatno bolja od postojeće.
Obrt
Pokazatelji obrta kapitala pokazuju pogoršanje u odnosu na prethodne godine. Za razliku od 2007. (sa obrtom
za ukupna obrtna sredstva od 85 dana) i 2008. (117 dana), u 2009. godini prosečna obrtna sredstva su se
"vraćala" za 326 dana. Osnovni razlog ovakve promene je angažovanje značajnog obrtnog kapitala u delatnostima sa
dugim obrtom. To se odnosi na stambenu izgradnju, brodogradnju i vatrostalni program. Ove tri delatnosti, kao i
spora komercijalna eksploatacija rudnika u Turskoj, uslovili su produženje obrtnog ciklusa.
Rezime
Tri ključne reči u narednom periodu su: prodaja, obrt i zalihe.
Naime, nestandardni rezultati poslovanja Bomexa nisu sistemski, već, pre svega, posledica više silesvetske ekonomske krize.
Drugi veoma bitan segment poslovanja je obrt kapitala. Prema podacima, poboljšanje obrta postaje uslov
poboljšanja likvidnosti. Drugim rečima, aktivnija politika zaliha, brža prodaja stanova, brža naplata od
kupaca i sporije plaćanje dobavljačima postaju najvažniji segmenti poslovanja.
Treći važan uslov koji je veoma povezan sa prethodnim, je aktiviranja zaliha i smanjivanje angažovanog
kapitala u njima. To je složen proces, koji treba sprovesti, ne samo u delu pomenute stambene gradnje i
brodogradnje, već i ostalim zalihama.
Bomex Holding
3
Vlasnicka struktura kapitala matičnog i zavisnih preduzeća
osnivaci
Bomex
Bomex exp.
Bomex
Bomex
exp.imp. doo imp. doo
International
Holding doo
Beograd
Skoplje
doo H. Novi
1
1 Milojko Bjelic
2
4
Bomex M
doo Kotor
5
6
7
60,00
3 Mira Bjelic
40,00
Marjan Gerasimov
60,00
56,00
40,00
24,00
5 Milenko Lepovic
10,00
6 Miodrag Zlatic
10,00
7 Bomex Beograd
100,00
8 Bomex Skoplje
9
8
10
Lito doo
Beograd
11
13
82,50
49,00
51,00
Fond PIO
Makedonije
70,00
87,36
30,00
100,00
98,00
6,53
10 Natasa Petrovic
10,00
11 Bosko Trivic
7,50
12 Marinko Bosnjak
1,00
13 Firat Altiparkan
1,00
14 Mali akcionari
6,11
100,00
Datum osnivanja
Bommag
Tavsanli
100,00
2 Bomex Holding
4
3
%
Bomex
Bomex
Shipyard 4M
Bomex
Bomex
refractory ad
doo
Inzenjering
refractory
Pehcevo
Zrenjanin doo Beograd doo Kraljevo
01.11.2007.
100,00
04.06.1992.
100,00
02.03.1993.
100,00
29.08.2000.
100,00
12.10.2002.
100,00
02.08.1950
100,00
12.12.2006.
100,00
03.04.1991.
Bomex Presting je firma na koju nemamo uticaj u poslovanju i koja samim tim ne ulazi u konsolidaciju. Bomex u tom preduzeću ima vlasnistvo od 35%.
100,00
09.01.2009.
100,00
11.02.2008.
100,00
14.11.2005.
Bomex Holding
4
Konsolidovani bilans uspeha u periodu 01.01. do 31.12.2009. godini
1
Prihodi ukupno
Poslovni prihodi
Promene zaliha g i npr.
Ostali prihodi
Poslovni rashodi
Nab.vredn trg. robe
Materijal
Gorivo, energija
Zarade i naknade
Odrzavanje, rez del
Usluge
Amortizacija
Ostali poslovni rashodi
Poslovni dobitak
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Dobit pre poreza
Ukupno
pre
konsolidov
anja
Bomex
Beograd
2
3
90.848
89.788
(813)
1.874
83.543
53.571
14.720
426
3.356
225
5.994
1.146
4.105
7.305
3.141
6.297
4.149
33.227
32.557
568
102
32.581
30.312
188
23
217
93
1.345
75
329
646
2.476
1.705
1.417
Bomex
Internati
onal
5
Bomex Bomex
M
Skoplje
6
4.276
4.276
4.075
3.874
hilj eur
8
2.141
2.163
(116)
94
2.271
1.878
30
96
23
148
202
219
78
(130)
85
117
23
(153)
20.048
19.569
479
18.176
17.545
83
Bomex
refractory
Pehcevo
9
Bomex
refractory Bomma
g
Kraljevo
10
10.513
11.802
(1.324)
35
9.631
611
7.477
111
773
55
382
1.872
152
1.015
1.009
444
326
882
28
571
339
11
2.500
2.500
2.474
133
1.037
70
1.205
1.211
(12)
5
1.165
162
236
313
32
1.218
16
26
8
18
172
250
40
99
129
11
Bomex
Shipyard
4M
13
11.159
11.662
(1.580)
1.077
8.219
482
2.900
100
1.314
86
2.069
97
1.170
2.940
193
1.971
1.162
Lito
Bomex
inzenjeri Bomex
ng
Holding
14
15
1.914
264
1.649
0
1.448
257
1
3.410
3.328
1.191
465
15
471
10
82
3.297
357
995
66
366
14
1.290
58
151
112
177
213
77
16
Ukupno
posle
konsolidacij
e
Eliminacija
17
454
454
27.120
26.835
206
286
25.956
21.680
66
72
3
65
248
0
106
142
4.276
1.164
2.054
2.054
1.164
18
63.728
62.954
(813)
1.588
57.587
31.890
14.720
426
3.356
225
1.719
1.146
4.105
6.141
1.087
4.243
2.985
Bomex Holding
5
Pokazatelji rentabilnosti i profitabilnosti - dinamički
%
pre konsolidacije
2006
2007
2008
2.009
4,7
6,0
11,4
8,0
Profit / sopstv kapital - godisnji nivo (ROE)
27,5
27,2
22,5
13,8
Profit / ukupno angazovana aktiva (ROA)
14,3
11,0
6,2
3,7
Marza dobiti (razlika u ceni / prihod)
Pri analizi podataka o marzama treba imati u vidu da se one ne mogu porediti po preduzećima, s obzirom na različite
delatnosti. Međutim, uočljiv je pad prosecne marze, sto je posledica uticaja svetske ekonomske krize.
Pokazatelji rentabilnosti i profitabilnosti u 2009. godini
%
pre konsolidacije
Bomex
Beograd
Bomex
Skoplje
Bomex
Internatio
nal
6,8
10,1
9,4
-
8,4
26,3
4,3
13,8
18,0
19,1
6,3
-
7,8
42,0
3,3
3,7
5,6
5,1
3,7
-
1,6
7,7
1,9
Holding
Marza bruto dobiti (razlika u ceni / prihod)
Profit / sopstv kapital
(ROE), %
Profit / ukupno angazovana aktiva (ROA), %
Bomex Bomex
M
Pehcevo
Bomex
Bomex Inzenjeri
shipyard
ng
*Napomena: u ovu tabelu nisu uključena nova preduzeća (Bommag, Lito, Refractory Kraljevo) yato sto su u pitanju preduzeca koja su su tek pocela
sa radom usled cega pokazatelji ne izrazavaju na pravi nacin njihovo poslovanje.
Pokazatelj ROE (profit u odnosu na kapital) pokazuje pad u odnosu na prethodne godine. Razlog je u razlicitoj
brzini i elasticnosti na promene ovih pokazatelja u 2009. godini. Naime, kako je profit manji u odnosu na prethodne godine,
a rast kapitala manje elastican (zbog vece vrednosti), ovaj pokazatelj je pod vecim uticajem pada profita.
Pokazatelj ROA (profit u odnosu na ukupno angazovana sredstva - aktivu) je takođe opao, sto je posledica
manjeg profita u odnosu na 2008. i porasta ukupne konsolidovane aktive za "svega" 7,8%.
Bomex Holding
6
Bilans uspeha - uporedni podaci 2009. i 2008. godina
(pre konsolidacije)
hlj eur
indeks
2009/2008
2.008
2.009
Prihodi ukupno
158.034
90.848
57,49
Rashodi ukupno
151.414
83.543
55,18
Marza
6.620
7.305
110,35
Nekonsolidovana
dobit pre poreza
6.003
4.149
69,12
Osnovni razlog pada prihoda je, pre svega, pad prodajnih cena roba koje su bile predmet aktivnosti.
U vecini preduzeca doslo je do znacajnijeg pada prihoda i pored cinjenice da je fizicki obim realizacije opao minimalno ili je na
istom nivou kao u 2008. godini.
Uporedni pregled prihoda od prodaje po preduzećima*
Bomex
Bomex
Bomex
Beograd
Skoplje
International
Bomex M
Bomex
refractory
Bomex
shipyard
hilj eur
Bomex
Inzenjering
2008
78.047
22.007
12.243
9.008
17.242
9.083
4.860
2009
33.227
20.048
4.276
2.141
10.513
11.159
3.410
2009/2008
42,6
91,1
34,9
23,8
61,0
122,9
70,2
*u preduzecima u kojima su prihodi po osnovu vise programa a u kojima je doslo do promene strukture prihoda
Bomex Beograd, Bomex Skoplje) podaci nisu uporedivi.
Bomex Holding
7
Nekonsolidovani bilans uspeha u 2009. godini, po poslovnim segmentima
Program
Ukupno
pre
konsolidov
anja
1
ostala
Bomex Bomex
preduzec
inzenje Skoplje
a
ring
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
7.457
10513
3.795
2.500
1.205
11.159
6.794
1.471
1.914
3.410
8.662
-
Rashodi
82.365
36.694
26.417
3.931
4.075
2.271
24.018
6.921
9631,1
3.827
2.474
1.165
8.219
6.065
1.319
1.448
3.297
7.369
-
8.079
1.665
1.544
49
202
(130)
1.452
535
882
(32)
26
40
2.940
730
152
465
112
1.293
-
(1.033)
(345)
(543)
(107)
(8)
(30)
(1.778)
(491)
(455)
(36)
(327)
-
191
339
(139)
18
11
1.162
239
10
77
966
-
-
(193)
(85)
(23)
(145)
117
(153)
419
11
Lito
25.470
1.544
10
Bomex
Beogra
d
gradnja
2.141
(301)
9
Ukupno
4.276
1.363
7
Ukupno
Ostalo
3.980
4.150
6
Ukupno
Bomex Bomex
Bomex
Bomex
refracto Beogra
Skoplje
refractor
d
ry
Bomma
vatrostal
y
Pehcev vatrosta
g
ni
Kraljevo
lni
o
Građevinarstvo
27.961
(3.929)
5
Bomex
M
Brodogra
dnja
program
38.358
Finan marza.ost pr
4
Bomex Bomex
Skoplje Internati
metal
onal
VatrostalnI
90.444
Dobit pre poreza
3
metala
Prihodi ukupno
Poslovna marza
2
Ukupno
Bomex
Beograd
metal
hilj eur
152
Finansijska marza je razvrstana prema strukturi prometa.
Ostali prihodi obuhvataju prodaju opreme (Skoplje), zakupnine, viškove, usluge
Komentar:
Analiza poslovanja po segmentima (vrstama poslova), pokazuje sledece:
1. U 2009. godini najprofitabilniji poslovi bili su trgovina betonskim gvozdjem i brodogradnja.
2 Program metala i dalje ostvaruje dobre rezulatate i pored cinjenice da nivo obrtnog kapital kojim raspolaze nije optimalan.
3 Program proizvodnje vatrostalnog materijala je zabelezio dobit od 419 hiljada eur. Objasnjenje za nisku dobit je u veoma niskim cenama gotovih proizvoda na svetskom trzistu.
Ta okolnost je uticala da su marze u ovoj oblasti bile znatno nize u odnosu na prethodne godine. Takodje, ocekuje se da u 2010. godini u bilansima postanu vidljivi efekti
znacajnih ulaganja u rudnik u Turskoj.
4 Gradjevinska delatnost angažuje ogromna obrtna sredstva (oko 13 miliona), uz veoma nisku profitabilnost od svega 1,8%. S obzirom da je krajem 2009. godine stepen
zavrsenosti stanova bio na nivou od oko 70%, puni efekat ulozenih sredstava u ovom poslu ce se pojaviti u drugoj polovini 2010. godine.
5 Kada je u pitanju brodogradnja, uocava se dobra realizacija I yadovoljavajuci profit. Medjutim, I pored toga u ovom poslu su prisutna dva problema: inicijalni nedostatak obrtnog
kapitala i veoma spor obrt. Prvi problem se postepeno menja (kroz ostvareni profit), Drugi problem se ne moze promeniti jer je u pitanju karakter delatnosti. Trenutno, negativan
obrtni kapital je oko 2,3 miliona eur. Pri tome treba imati na umu da je u toku izgradnje brodogradilista, iz obrtnih u osnovna sredstva "preliveno" oko 4,5 miliona eur, sto i jeste
glavni uzrok nelikvidnosti. Nekoliko novih ugovora zakljucenih u 2010. godini u ukupnoj vrednosti od 8 miliona eur, cvakako ce poboljsati likvidnost I smanjiti negativni obrtni kapital.
Bomex Holding
8
Pregled ukupne i interne realizacije u 2009. godini
Realizacija
ukupno
Ukupno
Interna ralizacija
eur
% interne
realizacije
Realizacija
eksterno
28.973
65.016
30,8
Bomex Beograd
93.989
35.703
5.535
30.168
15,5
Bomex Skoplje
20.200
8.836
11.364
43,7
4.361
1.740
2.621
39,9
Bomex International
2.141
61
2.080
2,8
Bomex Refractory Pehcevo
10.542
8.947
1.595
84,9
Bomex Shipyard
11.352
5
11.347
0,0
3.587
2.176
1.411
60,7
Bomex M
Bomex Inzenjering
Bomez Refractory Kraljevo
2.500
318
2.183
12,7
Bommag
1.304
901
403
69,1
Lito
1.914
-
Bomex Holding
454
454
1.914
-
100,0
Pregled interne realizacije pokazuje da, kao i ranijih godina, fakturisanje u okviru grupe cini oko 30% ukupne realizacije.
U principu se ne moze reci da je to mnogo ili da predstavlja poseban problem, sve dok se na taj nacin ne zamagljuje
slika prihoda i troskova i na kraju, profitabilanosti nekog segmenta ukupnog posla.
U narednim godinama bi bilo pozeljnije da bude manje onih internih transakcija koje nisu rezultat odredjen trzisne potrebe,
ili koje ne nose odredjenu prednost. Tim pre sto svako interno fakturisanje donosi PDV obavezu i usporava obrt I povecava opseg
opseg potrebnih obrtnih sredstava.
Bomex Holding
9
Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2009. godine
Aktiva
Materijalna i nem. sredstva
Ukupno pre
konsolidacij
e
hilj. eur
Bomex
Beograd
Bomex
Internatio
nal
Bomex
M
342
1.818
31.389
1.892
Investicije u toku
1.869
-
Ucesce u povezanim licima
8.390
2.009
-
-
19.647
3.554
-
724
690
604
Zalihe
roba
repromaterijal
nedovrseni proizvodi
gotovi proizvodi
1.878
583
1.661
-
11.319
Kapital
Ostale dugorocne obaveze
Kratkor. obav. prema bankama
Kratkorocne obav. dobavlj. ext
-
-
412
12.310
2.200
6.010
397
123
427
16
25.499
Ukupno pre
konsolidacij
e
30.139
718
-
-
107
10.828
Bomex
Holding
Ukupno
posle
Eliminacij konsolidacij
a
e
2.510
46
31.389
1.869
-
-
469
1.688
5.199
8
4
955
68
733
1.174
31
397
204
34
-
4.170
136
-
Bomex
Beograd
7.876
25.565
452
153
1.004
-
-
-
26
3
186
104
62
-
592
-
1.878
8
15.264
11.466
3.860
596
715
10.016
3.667
30
1.643
82
164
29
724
232
308
-
-
2.032
581
240
-
11.319
1.044
77
108
2
68
127
83
13
4
5
102
8
1
0
3.275
19.774
20.904
2.267
7.969
15.095
6.203
4.100
4.295
Bomex
Internatio
nal
Bomex
M
1.856
813
Bomex
Skoplje
Bomex
refractory
Pehcevo
5.272
4.337
10.640
6.837
Bomex
Kraljevo
994
3
338
231
Bommag
Bomex
Shipyard
Lito
0
Bomex
inzejering
Bomex
Holding
2.311
2.453
1.457
2.770
-
5.740
1.298
-
1
52
2.409
138
3
1.661
218
2.891
1.007
118
881
1.136
92
460
2.200
489
8.417
1.142
3.865
2.620
6.187
73
704
1.001
77
44
144
76
12
211
382
16
39
Primljeni avansi externo
330
324
Primljeni avansi interno
1.678
-
6
-
-
-
-
1.551
30
25.499
3.145
3.275
19.774
20.904
2.267
7.969
15.095
3.983
2.567
(1.005)
12.795
2.550
(218)
(3.624)
3.975
1.514
(1.005)
2.155
(4.287)
(218)
(3.624)
427
39.822
Ukupno
posle
Konsolida konsolidacij
cija
e
8.667
21.471
15.264
9.009
29.477
1.001
-
72.704
63
1
-
6.010
679
236
-
29.345
25.565
2.205
Neto obrtna imovina
Neto sopstvena obrtna imovina
4.671
2.140
3.145
1.050
63
112.526
210
11.936
3.543
Ukupna pasiva
19.437
5.199
9.009
Ostale kratkorocne obaveze
-
210
690
136
29.477
Kratkorocne obav. u grupi
8.390
1.661
4.474
112.527
4.362
Lito
Bomex
Inzenjerin
g
-
29.345
Novac
62
1.150
Bomex
Shipyard
68
3.523
Dati avansi inerno
Bommag
27
538
Dugocna potrazivanja
Bomex
Kraljevo
2.994
2.413
263
Dugor. obaveze prema bankama
7.719
2.140
592
Pasiva
51
-
11.936
Dati avansi externo
Ukupna aktiva
51
724
-
Druga kratkorocna potrazivanja
2.210
8.624
-
-
Potrazivanja u grupi
906
4.881
gradjevinski objekti radi prodaje
Potrazivanja od kupaca externo
Bomex
Skoplje
Bomex
refractory
Pehcevo
330
97
1.678
-
39.822
72.704
6.203
4.100
4.295
(2.316)
0
1.151
(1.763)
13.842
(8.057)
0
(1.763)
(11.786)
(199)
Bomex Holding
10
Promene konsolidovane strukture imovine i njenih izvora
2006
%
2007
Stalna imovina
7.969
36,5
16.505
Obrtna imovina
13.846
63,5
28.290
Ukupna aktiva
21.816
100,0
44.794
Kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Ukupna pasiva
2006
11.330
2.613
7.873
21.816
%
51,9
12,0
36,1
100,0
2007
18.048
8.171
18.575
44.794
%
36,8
63,2
100,0
2008
29.016,0
38.432,3
67.448,0
%
43,0
57,0
100,0
2009
33.258
39.446
72.704
%
45,7
54,3
100,0
%
40,3
18,2
41,5
100,0
2008
18.644,0
21.900,6
26.903,1
67.448,0
%
32,3
30,4
37,3
100,0
2009
21.471
25.628
26.605
72.704
%
29,5
35,3
36,6
100,0
U analizi koja je rađena posle završetka bilansa za 2008. godinu ukazano je na negativna tendencije u strukturi imovine i njenih izvora,
odnosno na proces delimičnog finasiranja trajne imovine kratkoročnim izvorima. Takva politika uslovila je pad likvidnosti u odnosu na
2007. i prethodne godine. I u 2009. godini je nastavljen opisani trend, jer su obrtna sredstva na kraju 2009. godine za 2,7%
manja od istih na kraju 2008. godine.
Dobra promena u strukturi izvora finansiranja (pasiva) je rast dugorocnih izvora za 4,9%. Ta promena je donekle olaksala likvidnost
na kraju 2009. godine.
Bomex Holding
11
Promene osnovnih pozicija bilansa stanja u odnosu na prethodnu godinu
konsolidovana aktiva
2006
2007
2008
2009
eur
promene
2009. u
odnosu na
2008.
Mater i nemater sredstva
7.969
16.505
29.016
33.258
4.242
Zalihe
4.578
13.957
23.108
19.437
(3.671)
11.463
12.557
14.461
19.582
5.121
Potrazivanja
Novac
Ukupna aktiva
konsolidovana pasiva
Kapital
691
1.776
863
427
24.701
44.794
67.448
72.704
2006
11.330
2007
18.048
2008
18.644
2009
21.471
Refr Pehcevo +1,1; Kraljevi +1,2; Bommag 3,4
Skoplje -0,5; Shypiard -2,7; Lito +1,7;
Beograd +1,8; Kraljevo +0,9; Bommag +1,1; Internatonal +0.6
(436)
5.256
promene
2009. u
odnosu na
2008.
komentar promene (u mil eur)
2.827
Skoplje +1,2; Kraljevo +1; Pehcevo +0,3
Beograd +0,5; Bommag +4,5
Obaveze prema dobavlj
7.161
8.339
6.150
10.340
4.190
Obaveze prema bankama
6.210
18.407
42.654
40.892
(1.762)
24.701
44.794
67.448
72.704
5.256
Ukupna pasiva
komentar promene (u mil eur)
Beograd +1; Skoplje +1,2; Shypiard -3,7
Pregled pokazuje dinamiku pojedinih osnovnih elemenata ukupnog biznisa. Ocigledan je veoma dinamican rast u poslednjih nekoliko godina.
Posebno su tipicne 2007. i 2008. godina kada je godisnji prirast aktive bio preko 20 miliona eur, sa indeksima rasta aktive od 181, odnosno 151.
Promene u 2009., u odnosu na 2008. godinu, su manjeg intenziteta sto je, s obzirom na svetsku ekonomsku krizu, sasvim normalna kontrakcija.
Medjutim, promene u 2009. godini treba posmatrati I sa aspekta cinjenice da su prosecne cene roba i usluga znacajno opale.
U aktivi se uocava:
1. generalno usporavanje investicione aktivnosti u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ali je evidentno novo ulaganje od 4,2 miliona.
2. smanjenje vrednosti zliha. Sa aspekta visine angazovansoti obrtnog kapitala, posebno su indikative zalihe u stanovima u Litu (5,2 miliona eur) i Bomexu Beograd
(3 miliona eur).
3. potrazivanja od kupaca su porasla, za 5,1 milion eur, sto je, pre svega posledica produzenja rokova naplate.
U pasivi se uocava:
1. pozitivna promena u porastu obaveze prema dobavljacima za 4,2 miliona eur. To je najdinamicnija promena u odnosu na dobavljace poslednjih godina.
Dobri efekti povecanja kreditiranja od strane dobavljaca ponisteni su povecanjem finansiranja kupaca.
2. druga dobra promena je stagnacija zaduzenja kod banaka. Bilo bi dobro da u narednom periodu ovaj saldo nastavi sa padom.
Bomex Holding
12
Ukupan neto gotovinski tok u 2009. godini
direktna metoda na bazi konsolidovanog bilansa
Neto raspoloziva sredstva
Novac na racunu na pocetku perioda
Smanjenje zaliha
Povecanje obaveza prema dobavljacima
Neto povecanje kapitala
Amortizacija
Neto potrosena sredstva
Smanjenje kredita kod banaka
Ulaganja u osnovna sredstva uvacana za amortizaciju
Porast potrazivanja (kupci, dati avansi, ostalo)
Novac na racunu na kraju perioda i amortizacja
Iznos u hilj. eur
12.697,7
863,0
3.670,8
4.190,4
2.827,2
1.146,3
12.271,2
1.761,8
5.388,3
5.121,1
426,5
Aktiva Holdinga je u 2009. godini povećana u odnosu na 2008. godinu za 12,9 miliona eur.
Drugim rečima, Holding je za poslove u 2009. godini raspolagao sa dodatnih 12,9 miliona eur u odnosu na 2008. godinu.
Ova sredstva potiču najvećim delom iz smanjenja zaliha (3,7 miliona) i povećanja obaveza prema dobavljačima (4,2 miliona).
Navedena raspoloživa sredstva su potrošena na ulaganja u osnovna sredstva, vracanje dela kredita, ali i povećano
kreditiranje kupaca. Posebno je zabrinjavajuce povecanje potrazivanja od kupaca za 5,1 milion eur.
Uočljivo je smanjenje obaveza po kreditima banaka, sto je posle ekspanzije kredita u 2008. dobar nagovestaj
znacajnijeg smanjenja ovih obaveza do kraja 2010. godine.
Bomex Holding
13
Racio analiza (za Holding), uporedno po godinama
poželjne
vrednosti
2.005
Racio opste likvidnosti (obrtna sredstva/kratkorocne obaveze)
min 1
1,48
1,28
1,28
1,43
Racio oštre likvidnosti (obrtna sredstva bez zaliha/kratk. obav.)
min 1
1,34
2,10
0,88
0,57
0,78
Racio ukupne zaduženosti / leveriđž (obaveze/sopstveni kapital)
max 1
1,70
0,74
1,48
2,35
2,39
2006
2007
2008
2009
Racio opste likvidnosti pokazuje blago poboljsanje u odnosu na 2008. godinu. Obaveze (posebno prema bankama), treba
i nadalje smanjivati ili (ukoliko bude neophodno), vrsiti njihpovo reporgramiranje u dugorocne.
Racio ukupne zaduzenosti, ili tzv leveridz, pokazuje medjutim, pogorsanje u odnosu na 2008. godinu. Pogorsanje je posledica brzeg
rasta obaveza u odnosu na rast kapitala.
1,54
Bomex Holding
14
Uporedni pregled obrta kapitala u Holdingu,
u odnosu na prethodne godine
Ukupno grupa 2006.
zalihe
potrazivanja
ukupna obrtna sredstva
ukupna sredstva
dobavljaci
operativni ciklus
41,9
37,7
84,9
134,4
42,6
dani vezivanja
Ukupno Holding posle
konsolidacije 2008.
46,7
58,1
117,0
200,5
42,0
(42,3)
(75,0)
Ukupno Holding posle
konsolidacije 2007.
18,1
78,2
103,5
176,9
Ukupno Holding posle
konsolidacije 2009
185,4
134,6
326,1
610,4
147,6
(178,5)
bez Lita
Pokazatelji obrta ukazuju na negativne promene u odnosu na prethodne godine. Povecanje "dana vezivanja" kapitala samo ukazuje na nedovoljan nivo realizacije.
odnosno, prihoda. Osim prihoda mora se komentarisati i promena strukture poslova.
Nove delatnosti u grupi (stambena gradnja, brodogradnja), znacajno su angažovale i usporile veoma velika obrtna sredstva.
Polazeći od navedenih objašnjenja, sasvim je logično da je operativni ciklus (broj dana u kojima obrtna sredstva finansiramo isključivo
sopstvenim kapitalom) je značajno pogoršan.
Bomex Holding
15
Racio obrta kapitala po preduzećima
Prosecno vezivanje kapitala (trajanje prosecnog ciklusa) pojedinih pozicija aktive u 2009. godini
Ukupno
holding posle
konsololid.
Bomex
Beograd
Bomex
Skoplje
Bomex
International
Bomex M
dani
Bomex
Refractory
Bomex
Shipyard
Bomex
Inzenjering
Lito
zalihe
potrazivanja
obrtna sredstva
ukupna sredstva
185,4
134,6
326,1
610,4
39,6
177,5
218,1
262,2
3,4
272,6
277,9
333,5
0,0
216,2
226,8
260,8
155,3
97,1
265,2
586,3
311,1
137,5
449,0
711,1
144,8
55,8
228,5
545,0
18,9
205,1
226,6
501,7
912,9
187,4
1102,9
1102,9
dobavljaci
147,6
55,7
120,9
17,0
414,7
417,0
226,8
149,4
1457,0
Koeficijenti obrta pojedinih poziicija aktive u 2009. godini
Ukupno
holding posle
Bomex
Bomex
konsolid.
Beograd
Skoplje
zalihe
potrazivanja
obrtna sredstva
ukupna sredstva
dobavljaci
1,9
2,7
1,1
0,6
2,4
9,1
2,0
1,7
1,4
6,5
106,1
1,3
1,3
1,1
3,0
koefic
Bomex
International
0,0
1,7
1,6
1,4
21,2
Bomex M
2,3
3,7
1,4
0,6
0,9
Bomex
Refractory
1,2
2,6
0,8
0,5
0,9
Bomex
Shipyard
2,5
6,4
1,6
0,7
1,6
Bomex
Inzenjering
19,1
1,8
1,6
0,7
2,4
Pokazatelji obrta po preduzećima pokazuju veoma različite nivoe koji su uzrokovani, pre svega, razlikama u njihovim
delatnostima, od trgovine metalom koja je na nivou prihvatljivih 40 do 70 dana, do proizvodnje vatrostalnih opeka sa preko 400 dana
i brodogradnje sa preko 200 dana. Spor obrt kapitala u Skoplju je zapravo posledica produženog delovanja vatrostalnog programa
iz Bomex-a Pehčevo i značajnog finansiranja u ovoj delatnosti, koje je vršeno preko Bomex-a Skoplje.
Na pogoršanje obrta u Bomexu Beograd uticala je stambena gradnja u kojoj su značajna sredstva sa sporim obrtom.
Obrt kapitala u Litu je neverovatno visok i samo potvrdjuje vec objasnjen problem u ovom sektoru.
Lito
0,4
1,9
0,3
0,3
0,2
Download

KONSOLIDOVANI BILANSI