Šumarski fakultet
Univerzitet
u Beogradu
Univerzitet
u Beogradu
Šumarski
fakultet
Šumarski fakultet
Organizacija preduzeća za gazdovanje državnim šumama
u Federaciji BiH/Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori,
Sloveniji i Bavarskoj
Mentor:
Marko Marinković
Studenti:
Gazdić Jelica
Jovanović Snježana
Pavlović Predrag
Beograd, 2010.
Sadržaj
Sadržaj
1. Uvod
1.1.Metodologija
1. Uvod
1.2. Literatura i izvori
1.1. Metodologija
2. Struktura šumskih resursa
1.2. Literatura i izvori
2.1. Površine pod šumom
2. Struktura šumskih resursa
2.2. Vlasništvo nad šumom
2.1. Površine pod šumom
2.3. Zastupljenost vrsta
2.2. Vlasništvo nad šumom
3. Politički i zakonodavni okviri u oblasti šumarstva
2.3. Zastupljenost vrsta
4. Organizacija javnog sektora šumarstva
3. Politički i zakonodavni okviri u oblasti šumarstva
4.1. Ministarstva nadležna za šumarstvo
4. Organizacija preduzeća za gazdovanje državnim šumama
4.2. Organizacija javnih službi ⁄ preduzeća u šumarstvu
4.1. Broj zaposlenih radnika u preduzećima
5. Zaključci
4.2. Organizacija javnih službi ⁄ preduzeća u šumarstvu
5. Diskusija i zaključci
1.1. Metodologija
1.1.
Metodologija
Seminarski radovi
Seminarski
Konsultacijeradovi
Konsultacije
Internet pretraživač
Internet
pretraživač
Web stranice
Web stranice
1.2.
1.2. Literatura
Literatura ii izvori
izvori
www.fmpvs.gov.ba
www.fmpvs.gov.ba
www.nvomost.wordpress.com
www.nvomost.wordpress.com
www.sumers.org
www.sumers.org
www.nparkovi.co.me
www.nparkovi.co.me
www.usitfbih.ba
www.usitfbih.ba
www.upravazasume.me
www.upravazasume.me
www.vladars,net
www.vladars,net
www.minpolj.gov.me
www.minpolj.gov.me
www.rzs.rs.ba
www.rzs.rs.ba
www.nasasuma.com
www.nasasuma.com
www.sumaplan.com
www.sumaplan.com
www.btf.ac.me
www.btf.ac.me
www.sfbl.org
www.sfbl.org
www.vlada.si
www.vlada.si
www.forst.bayern.de
www.forst.bayern.de
www.dfs-online.de
2.1. Površine pod šumom
2.1. Površine pod šumom
2.252.400 ha
2.500.000 ha
1.585.000 ha
2867412 ha
2500000 ha
2252400 ha
1.282.412 ha
1282412 ha
1185145 ha
743609 ha
BIH
1.185.145
R.Srpska
Srbija
Crna Gora
Slovenija
Bavarska
743.609 ha
ha
Federacija BiH
R.Srpska
Srbija
Crna Gora
Slovenija
Bavarska
2.2. Vlasništvo nad šumama Federacije BiH/RS
2.3. Zastupljenost vrsta u Republici Srpskoj
Vlasnicka
struktura
u
Vlasnička
struktura
šumasuma
u BiH/RS
Površina uu ha
Povrsina
ha
Površina uu %
Povrsina
%
BiH/RS
Državne
BiH
Državnešume
šume Federacije
Federacije BiH
1.308.000
1.308.000
Privatnešume
šume Federacije
Privatne
FederacijeBiH
BiH
277.000
277.000
82
18
Državne šume
Državne
šumeRS
RS
1.000.447
1.000.447
78
78
281.965
281.965
22
22
crni bor, 3%
smrča, 14%
jela, 18%
bijeli bor, 2%
ostali četinari,
1%
Privatne šume
Privatne
šumeRS
RS
Nacionalni parkovi RS
bukva, 45%
Nacionalni parkovi RS
14.232
1,11
14.232
1,11
Industrijske plantaže RS
8.000
0,63
Vojne šume RS
4.254
0,33
Ukupno državnih šuma u BiH
2.308.447
100,00
Industrijske plantaže RS
ostali lišćari, 6%
plemeniti lišćari,
3%
hrast, 8%
Vojne šume RS
Ukupno državnih šuma u BiH
Ukupnoprivatnih
privatnih šuma
Ukupno
šumauuBiH
BiH
8.000
4.254
0,63
0,33
2.308.447
100,00
558.965
100,00
Izvori: www.sumers.org
www.fmpvs.gov.ba
2.2.Vlasništvo
2.2.
Vlasništvonad
nadšumama
šumama
Državne
šume
Državne šume
53%
53%
Srbija
Srbija
Privatne
šume
47%
Državne
šume
67%
Državne šume
Crna Gora
Crna Gora
67%
Izvori:www.sumers.org
Državne
R. Srpska
Privatne šume
šume
47%
78%
Privatne
šume
Privatne šume
33% 33%
www.minpolj.gov.rs
www.nsp-cg.com
www.zgs.gov.si
Slovenija
Privatne šume
74%
Slovenija
Bavarska
Privatne
šume
22%
Državne šume
30%
Državne šume
26%
Državne
šume
26%
Privatne
šume
74%
Privatne šume
58%
Privatne
šume
58%
Bavarska
Državne
šume
Federalne Federale
30%
šume
2%
šume
2%
Komuna
Komunalne
šume lne šume
10%
10%
2.3. Zastupljenost vrsta u Republici Srpskoj
2.3. Zastupljenost vrsta u Republici Srpskoj
crni bor, 3%
bijeli bor, 2%
smrča, 14%
ostali četinari,
1%
crni bor, 3%
smrča, 14%
bijeli bor, 2%
jela, 18%
ostali četinari,
1%
bukva, 45%
jela, 18%
bukva, 45%
ostali lišćari, 6%
plemeniti lišćari,
ostali
lišćari, hrast,
6%8%
3%
plemeniti lišćari,
3%
hrast, 8%
Izvori: www.sumers.org
2.3. Zastupljenost vrsta
2.3. Zastupljenost vrsta
90%
Lišćari
Četinari
89.50%
80%
70%
90%
68%
62%
89.50%
58%
80%
60%
70%
50%
58%
63%
59%
50%
38%
42%
40%
41%
38%
42%
37%
40%
30%
20%
10%
59%
Četinari
68%
62%
60%
63%
Lišćari
41%
37%
32%
32%
10.50%
30%
0%
Republika
20%
Srpska
Federacija
BiH
Srbija
Crna Gora
Slovenija
Bavarska
10.50%
10%
0%
Republika Federacija
Srpska
BiH
Srbija
Crna Gora
Slovenija
Bavarska
3. Politički i zakonodavni okviri u oblasti šumarstva
3. Politički i zakonodavni okviri u oblasti šumarstva
Zemlje
Zakon o šumama
Zemlj Zakon Zakon o Zakon
eR.Srpska
o
lovstvu
o zaštiti
2005 god.
šumam
životne
a
sredine
Srbija
2010 god.
R.Srp 2005
2002
ska
god.
god.
Crna Gora
2000 god.
Srbij
2010
2010
2005
a
god.
god.
god.
Slovenija
1993/2002 god.
Crna
2000
2000
Gora
god.
god.
Bavarska
2006 god.
Slove 1993/20
2004
2006
nija 02 god.
god.
god.
Bava
rska
2006
god.
2007
god.
Zakon o lovstvu
Zakon o zaštiti
životne sredine
2002 god.
2010 god.
2005 god.
2000 god.
2004 god.
2006 god.
2007 god.
Izvori: www.minpolj.gov.rs
www.vladars.net/sr-SP
www.nsp-cg.com
www.zgs.gov.si
4. Organizacija preduzeća za gazdovanje državnim šumama
4.1. Broj zaposlenih radnika u preduzećima
Broj radnika
Površina kojom
gazduju (ha)
4.130
982 893
3.200/1.752
Izvori:www.sumers.org,
www.vojvodinasume.rs
www.nsp-cg.com
www.zgs.gov.si
916.202/129.875
457
450.000
813
236.650
3.000
800.000
4.Organizacija
4.
Organizacijajavnog
javnogsektora
sektorašumarstva
šumarstvaR.Srpske
R.Srpske
Skupština preduzeća
Nadzorni odbor
JPŠ
Šume Republike Srpske
Generalna direkcija
Centar za
sjemensko-rasadničku
proizvodnju
Istraživačko
razvojni i
projektni
centar
Centar za
gazdovanje
kršom
Upravni odbor
Šumska
gazdinstva (23)
Šumske uprave
Reviri
4. Organizacija javnog sektora šumarstva R.Srpske
Teritorijalna org. JP ŠRS
Sokolac
4.Organizacija
4.
Organizacija javnog
javnog sektora
sektora šumarstva
šumarstva Srbije
Srbije
Javno Preduzeće
"Vojvodinašume"
Lovoturs
"Novi Sad"
Upravni
odbor
GENERALNA
DIREKCIJA
Generalni
direktor
Šumska gazdinstva
(4)
Generalna
direkcija
Šumske uprave
(18)
Šumska gazdinstva
(17)
Upravni
odbor
Nadzorni
odbor
Nadzorni
odbor
Generalni
direktor Zamenik gen.
direktora Zamenik gen.
direktora
Generalna
direkcija
Izvršni direktori
Izvršni direktori
Sektori str.
JP “Srbijašume" JP “Srbijašume"Poslova Sektori str.
Poslova
Kosovo-met.
Šumska
Birogazdinstva
za plan.i projek.
Biro za plan.i projek.
Kosovo-met.
gazdinstva(6+1)
gazdinstva(6+1)
(17
U šumarstvu
)
U šumarstvu
Šumske uprave
(67)
Šumske
uprave
Zaštitna
rad.i
(67)
zaš.na radu
Radne jedinice
(12)
Radne jedinice
(12)
Kosovo-met.
Kosovo-met.
Zaštitna rad.i
Uprave (19)
Uprave (19)
zaš.na radu
Izvori: www.srbijasume.rs
4.Organizacija
4.
Organizacija javnog
javnog sektora
sektora šumarstva
šumarstva Crne
Crne Gore
Gore
Uprava za šume
Uprava za šume
Sekretar za ekonomsko
Sekretar
za ekonomsko
poslovanje
poslovanje
Savjetnik direktora
Savjetnik direktora
Područne jedinice (14)
Područne jedinice (14)
Služba za opšte
Služba
za opšte
poslovanje
poslovanje
Sekretar za gazdovanje
Sekretar
za gazdovanje
šumama
šumama
Odsek za uzgoj i zaštitu
Odsek za uzgoj i zaštitu
Odsek za korišćenje
Odsek
korišćenje
šuma i za
koncesije
šuma i koncesije
Grupa za korišćenje
Grupa za korišćenje
Nezaš.biljnih
vrsta
Nezaš.biljnih vrsta
4.
Organizacija javnog
javnog sektora
sektora šumarstva
šumarstva Slovenije
Slovenije
4.Organizacija
Centralna uprava
▪ Odsek za podršku vlasnicima
i odnose sa javnošću
▪ Odsek za planiranje
▪ Odsek za šumske kulture i
zaštitu šuma
▪ Odsek mehanizacije
▪ Odsek za prirodu i lovstvo
▪ Odsek za informatiku
▪ Odsek za finansije
▪ Odsek za pravne poslove
14 Okružnih uprava
93 Lokalne uprave
408 revira
10 lovnih rezervata
4. Organizacija javnog sektora šumarstva Bavarske
4.Organizacija javnog sektora šumarstva Bavarske
UNUTRAŠNJA KONTROLA
NADZORNI ODBOR
SAVETODAVNI ODBOR
UPRAVNI
ODBOR
RAZVOJ
PROIZVODNJA,
REGIONAlNA
PRODAJA
CENTRALNA
KANCELARIJA
ŠUMARSKO PREDUZECE
HOLDING KOMPANIJA
INFORMACIONOKOMUNI
KACIONE TEHNOLOGIJE
CENTAR ZA ISKORIŠĆAVANJE DRVETA
DRVO,TEHNOLOGIJA
PODRŠKA
CENTAR ZA OBUKU
KADROVI,ORGANIZACIJA
OBUKA
RASADNIK
LOV I RIBOLOV
FINANSIJE,KNJIGOVOD
STVO,KONTROLA
ŠUMARSTVO I
TEHNOLOGIJA
SPECIJALIZOVANI
OBJEKTI
5. Diskusija i zaključci
Sličnosti u ogranizaciji
Različit način poslovanja
Razlika u površini pod šumama
Različit odnos državnih i privatnih šuma
5. Diskusija i zaključci
Zemlje
Prednosti
5. Zaključci
Nedostaci
R.Srpska
•Znatan
procenat šumovitosti,
•Izrada strategije razvoja sektora
šumarstva
•Loš
Srbija
•Povoljnu
pedološku strukturu za
dalje unapreñenje kvaliteta šuma
•Velika
zastupljenost izdanačkih
šuma i šibljaka
Crna Gora
•Jačanje
državnih organa
•Privatni sektor-konsolidacija
•Nema
validnih osnova za
planiranje i gazdovanje
•Nedostatak obrazovnih institucija
Slovenija
•Redovno
•Država
Bavarska
prikupljanje podataka o
stanju šuma i obaveštavanje javnosti
•Preduzimanje odgovarajućih mera
zaštite i popularizovanje šume
•Obrazovanje
i meñusobna
koordinacija
•Sveobuhvatno sagledavanje
potencijala šumskih resursa
kvalitet šuma
službu
finansira javnu šumarsku
Download

Org JP_BiH-SRB-MNE-SLO-BAY.pdf