IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
LISTA UČESNIKA - FORUM ZA TRAŽENJE PROJEKTNIH PARTNERA, Konjic, 12.12.2012. godine
IME I PREZIME
1
Darko Đogo
2
Nermin Nurković
3
Nazif Homoraš
4
Amir Misirlić
INSTITUCIJA
TELEFON/FAX
SEKTOR
E-MAIL
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
+387 66 812 630
Univerzitet u Sarajevu
+387 61 206 974
Udruženje „Sport za sve“ Goražde
+387 335 612
□ Sport
nazif.homoras@bhtelecom.ba
Općina Vogošća
+387 61 690 613
□ Kultura
vogosca@yahoo.com
□ Obrazovanje
darkodjogo@gmail.com
n.nurkovic@gmail.com
□ Obrazovanje
□ Sport
5
Harun Mahmutović
6
Jasmina Misirlić
7
Belma Pašić
Košarkaški savez BiH
+387 61 730 360
Omladinski centar „Future“
+387 61 172 603
SERDA
+387 33 703 548
□ Sport
mahmutovic@basket.ba
misirlics@yahoo.com
□ Kultura
belma@serda.ba
□ Obrazovanje
□ Sport
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
8
Emina Junuz
9
Lejla Arnautović
Univerzitet "Džemal Bijedić"
Fakultet informacijskih
tehnologija Mostar
JU SZZ KS
+387 36 502 630
□ Obrazovanje
emina@fit.ba
+387 61 746 342
□ Kultura
juszzks@bih.net.ba
□ Obrazovanje
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
10
Mahir Lokvančić
JU SZZ KS
+387 61 208 698
□ Kultura
mahir.lokvancic@hotmail.com
□ Obrazovanje
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
11
Ibrahim Alić
JU SZZ KS
+387 62 216 316
□ Kultura
□ Obrazovanje
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
informatika@juszzks.com.ba
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
12
Božidar Kasalo
13
Anera Čingić
Općina Livno
+387 63 403 163
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
JU SZZ KS
+387 61 133 886
□ Kultura
bozidar.kasalo@livno.ba
bozo_kasalo@yahoo.com
Anera1981@gmail.com
□ Obrazovanje
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
14
Sanela Šahinović
15
Lejla Agić
16
Handžo Biljana
17
Sabira Bešlija
18
Theresa Kiunke
Općina Centar Sarajevo
+387 33 562 377
pravnapomoc@centar.ba
Muzej Grada Zenice
+387 32 209 514
+387 61 703 840
□ Kultura
Općina Konjic
+387 36 712 252
□ Kultura
UV Drina Goražde
LAG Goražde
„Odmor na selu“
Kulturna baština
Fondacija Cure/ CURE Foundation
+387 63 870 600
□ Kultura
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
0603189609
+387 33 264 420
□ Kultura
Omladinski klub „Pod istim
suncem“
+387 36 753 475
+387 61 714 766
□ Kultura
Sarajevska regionalna razvojna
agencija SERDA
+387 33 703 473
□ Obrazovanje
□ Obrazovanje
altaaira@gmail.com
zemuzej@bih.net.ba
www.zemuzej.ba
biljana.handzo@konjic.ba
sabirabeslija@yahoo.com
info@agroturizam.ba
The_resa1@gmx.de
info@fondacijacure.org
www.fondacijacure.org
ozren@yahoo.com
okpis@bih.net.ba
19
Ozren Islamović
20
Faruk Cerić
21
Anto Omazić
Županijski Zavod za zapošljavanje
Livno
+387 34 203 306
□ Sport
22
Radača Munir
Općina Pale-Prača
□ Sport
23
Džumhur Sulejman
Općina Konjic
+387 38 799 100
+387 38 799 112
+387 61 628 479
24
Siniša Obradović
SERDA
+387 33 703 566
□ Obrazovanje
sinisa@serda.ba
25
Muharem Keško
Općina Hadžići
+387 61 501 830
□ Sport
muharem_kesko@hotmail.com
26
Mirjana Bešker
Kulturno-športski centar
Prozor/Rama
+387 63 516 822
□ Kultura
mirsakota@gmail.com
faruk@serda.ba
prača@bih.net.ba
sulejman.dzumhur@konjic.ba
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
27
Erna Kotlo
Udruženje „Sunce“ Mostar
+387 61 154 188
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
28
Najda Topuz
Udruženje „Sunce“ Mostar
+387 61 246 153
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
sunce.mostar@yahoo.com
kotlo_erna@hotmail.com
najda_24@hotmail.com
29
Mušinović Benjamin
+382 62 454 645
□ Kultura
narodni_univerzitet@hotmail.com
30
Dino Zulumović
Ustaniva „Narodni univerzitet“
Konjic
JU „Istorijski arhiv“ Sarajevo
+387 33 223 281
□ Kultura
has@arhivsa.ba
31
Vahida Krekić
+387 36 355 718
□ Obrazovanje
vahida.krekic@fmon.gov.ba
32
Aida Buzaljko
+387 36 355 717
□ Obrazovanje
Aida.buzaljko@fmon.gov.ba
33
Izet Rađo
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke
FASTO
+387 33 211 537
□ Sport
izet.radjo@gmail.com
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
34
Nadežda Stolica
35
Senad Lulo
36
Džumhut Emir
37
Sejo Fišić
38
Senad Turković
39
40
Elvir Kazazović
Nina Muhović
ZZZ RS
+387 57 227 435
Direkcija za evropske integracije
+387 33 703 184
senad.lulo@dei.gov.ba
Apartmani Boračko jezero
+387 36 735 600
+387 62 115 015
+387 36 726 590
+387 36 735 340
+387 61 100 999
+387 33 211 537
info@borackojezero.com
Amatersko pozorište „Neretva“
Konjic
Univerzitet u Sarajevu – Fakultet
sporta i tjelesnog odgoja
Univerzitet u Sarajevu – Fakultet
sporta i tjelesnog odgoja
+387 61 145 590
Ferijalni savez Sarajevo
+387 61 564 324
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
nstolica@hotmail.com
□ Kultura
npneretva@bih.net.ba
□ Obrazovanje
senadturkovic@lol.ba
□ Sport
□ Obrazovanje
kazazovic@yahoo.com
□ Sport
□ Kultura
muhovic.nina@gmail.com
□ Obrazovanje
41
Aldin Hadžić
Ferijalni savez Sarajevo
+387 61 914 177
□ Kultura
□ Obrazovanje
42
Sijerčić Admir
43
Muamer Mahmutović
44
Asmir Kosovac
Uderuženje „Sport za sve“
Goražde
Privredna komora Kantona
Sarajevo
Serda Sarajevo
+387 61 313 977
rera.sijercic@gmail.com
+387 62 892 132
muamerm@pkksa.com.ba
+387 33 703 559
□ Kultura
asmir@serda.ba
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
□ Obrazovanje
45
Lazo Savić
ART Simpozijum Jahorina
+387 57 223 543
□ Kultura
lazo.savic@gmail.com
46
Munir Talović
Fakultet sporta Sarajevo
+387 33 211 537
□ Kultura
mtalovic@hotmail.com
□ Obrazovanje
□ Sport
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Sarajevo
OŠ „Grbavica“
+387 61 108 872
+387 33 651 337
□ Obrazovanje
osgrbavica1@hotmail.com
+387 51 323 600
+387 51 323 601
+387 61 262 570
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
Habib Selmanović
Udruženje privatnih šumovlasnika
„Naša šuma“
KUD „Ekrem Mujkić“
□ Kultura
aleksandar.mrkobrada@gmail.com
info@nasasuma.com
ekremmujkic@yahoo.com
Sanja Đermanović
Udruženje građana „Nešto više“
+387 66 711 277
□ Kultura
sanjadjermanovic@nestovise.org
47
Almir Mašala
48
Omer Begović
49
Aleksandar Mrkobrada
50
51
almir.masala@gmail.com
□ Obrazovanje
□ Sport
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
52
Kemal Jaganjac
Srednja škola za saobraćaj i
komunikacije Sarajevo
+387 61 190 441
□ Obrazovanje
kemal.jaganjac@hotmail.com
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
53
Mitar Mrdić
Grad Trebinje
+387 65 994 898
□ Sport
mitar.mrdic@trebinje.rs.ba
54
Duško Miljanović
Grad Trebinje
+387 66 805 301
□ Kultura
dusko.miljanovic@trebinje.rs.ba
□ Obrazovanje
55
Safet Kapo
FASTO
+387 61 190 624
□ Obrazovanje
kapo.safet@gmail.com
□ Sport
56
Džeko Muhović
Prva osnovna škola Ilidža Sarajevo
57
Bilalović Salim
CSS Ilidža
+387 33 639 575
+387 62 104 790
+387 62 528 972
posili@bih.net.ba
muhovic.dzeko@gmail.com
tbilalovic@hotmail.com
58
Kasim Džajić
Neretva rafting
+387 61 577 000
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
59
Adnan Čolo
Općina Hadžići
+387 61 914 680
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
dzajick@bih.net.ba
www.neretva.rafting.ba
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
60
Eldar Proha
Općina Hadžići
+387 61 521 634
□ Obrazovanje
eldar.proha@yahoo.com
61
Semir Hadžić
KUD „Ekrem Mujkić“
+387 61 923 660
□ Kultura
beli_sa@hotmail.de
62
Mersudin Kadrić
Centar „Vladimir Nazor“
+387 61 314 705
□ Obrazovanje
mersudin.kadric@gmail.com
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
Centar „Vladimir Nazor“ Sarajevo
+387 62 564 564
□ Akcije „Ljudi-ljudima“
Općina Goražde
+387 38 222 656
□ Obrazovanje
vnazor@hotmail.com
zulfo.ahmetovic@hotmail.com
asima_dzambegovic@gorazde.ba
Vedrana Mioč
Muzej Grada Zenice
□ Kultura
avedrana@yahoo.com
Šeherzada Alić
Općina Konjic
+387 32 209 513
+387 61 376 895
+387 36 712 208
□ Kultura
seherzada.alic@konjic.ba
63
Zulfo Ahmetović
64
Asima Džambegović
65
66
□ Obrazovanje
67
Vujinović Milenko
68
Denija Hidić
Udruženje „Sunce“ Pale
+387 57 224 856
Fondacija Cure/ CURE Foundation
+387 33 264 420
+387 61 443 961
udruzenje.sunce.pale@gmail.com
□ Kultura
□ Obrazovanje
info@fondacijacure.org
denija@fondacijacure.org
www.fondacijacure.org
Download

Konjic - Crna Gora