Kvalitné informácie –
nástroj aktívneho občana
Vladimír PIROŠÍK
Zvolen
24. september 2013
Ústava SR
• čl. 2
„(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju
vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov
alebo priamo.“
„(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy,
v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.“
„(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a
nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon
neukladá.“
Ústava SR
• “Každý má právo na včasné a úplné informácie o
stave životného prostredia a o
následkoch tohto stavu.“ (čl. 45)
príčinách
a
• „Právo na informácie je zaručené. Každý
má právo
vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou,
obrazom
alebo iným spôsobom, ako
aj slobodne
vyhľadávať, prijímať
a rozširovať
idey a
informácie bez ohľadu na hranice štátu.“ (čl. 26
ods.
2)
Ústava SR
„Právo vyhľadávať a šíriť informácie
možno obmedziť zákonom, ak ide o
opatrenia v demokratickej spoločnosti
nevyhnutné na ochranu práv a slobôd
iných, bezpečnosť štátu, verejného
poriadku, ochranu verejného zdravia a
mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4)
Ústava SR
3 podmienky obmedzenia práva na informácie:
1. zákonom (nie nariadením vlády, vyhláškou
ministerstva, výnosom, rozhodnutím starostu
alebo úradníka, uznesením zastupiteľstva, ...)
2. len na päť legitímnych cieľov
3. len ak je to „v demokratickej spoločnosti
nevyhnutné“
podrobnosti – Ústavný súd SR
www.concourt.sk
Zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobode informácií
INFOZÁKON =
KTO + ČO + AKO + ČO ZA TO
Kto
• Kto má právo na informácie?
•
•
•
•
•
•
nielen občan SR
nielen dospelý
nielen fyzická osoba
nielen obyvateľ danej obce/VÚC/školy/...
osoba so zmyslovým postihnutím
KAŽDÝ
Kto
•
Kto je „povinná osoba“ ?
•
•
obce, mestá, VÚC
rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené obcou/VÚC, štátom, zákonom...
obecné a štátne obchodné spoločnosti
štátne orgány
ďalšie...
•
•
•
Čo
• čo sa sprístupňuje(§3)
• čo sa zverejňuje (§ 5 - § 5b)
• čo sa poskytuje opakovaným použitím (§ 21b a
nasl.)
Čo sa sprístupňuje
• informácia, ktorá je riadne podaná
• informácia, ktorá je k dispozícii
• informácia, ktorá nie je tajná
Riadne podaná infožiadosť
• § 14 ods. 2 - štyri základné náležitosti:
•
•
•
•
kto
komu
čo
ako
• výzva na doplnenie chýbajúcich
náležitostí(§ 14 ods. 3)
Ako žiadať: modelová infožiadosť
Ján Novák, Rovná 4, 123 45, Košice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------Mesto Prešov
Námestie mieru 3
081 92 Prešov
V Košiciach,
24. 9. 2013
VEC: Žiadosť o informácie
Týmto Vás v zmysle infozákona žiadam o sprístupnenie ...
Predmetnú informáciu žiadam zaslať e-mailom na [email protected]
Ján Novák, v,r.
Informácia, ktorá je k dispozícii
• § 3 ods.1
• „Každý má právo na prístup k informáciám,
ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“
• judikatúra súdov k § 3 ods. 1
• „ne/vyrábanie“ informácií
Čo sa nesprístupňuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13 dôvodov (§ 8 – 11)
ochrana osobnosti a osobných údajov
utajovaná skutočnosť
„atómové“ tajomstvo
bankové tajomstvo
daňové tajomstvo
obchodné tajomstvo
duševné vlastníctvo
informácia týkajúca sa miesta výskytu chránených
druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a
hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo
ničenie
• ďalšie...
Sprístupnenie
• do 8 pracovných dní
• do 15 pracovných dní (Braill)
• možnosť predĺžiť lehotu o ďalších 8,
resp. 15 dní
Ako naložiť so žiadosťou
•
•
•
•
•
•
•
sprístupnenie (§ 16,§ 17 a § 18/1)
odkaz na zverejnenú informáciu (§ 7)
postúpenie žiadosti (§ 15)
nesprístupnenie informácie (§ 18/2)
nečinnosť (§ 18/3)
čiastočné sprístupnenie (§ 18/2)
sprístupnenie inej informácie ako bola
požadovaná (§ 18/3)
• samospráva: starosta je až odvolací
orgán, na prvostupňové rozhodovanie je
príslušný „obecný úrad“ (§ 19/2)
Ako naložiť so žiadosťou
§ 22 ods. 1
Ak nie je v tomto zákone ustanovené
inak, použijú sa na konanie podľa
tohto zákona všeobecné predpisy o
správnom konaní.
Čo za to
• ...keď žiadateľ žiada o informácie
• Úhrady
(§ 21)
• ...keď zástupca povinnej osoby poruší zákon
• Priestupok
(§ 21a)
Priestupok
§ 21a
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné
informácie, b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením
zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, c) poruší inú povinnosť
ustanovenú týmto zákonom.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1650 eur a zákaz činnosti až na
dva roky.
(3) Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej
zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len "navrhovateľ"). Navrhovateľ je
účastníkom konania o priestupku.
(4) V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za
páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.
(5) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 27a)
____________________
27a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zverejňovanie
•
§ 5 - § 5b
•
4 kategórie
1.
2.
3.
4.
Všeobecné - § 5 ods. 1
Špeciálne - § 5 ods. 2
Majetkové - § 5 ods. 6
Zmluvy, objednávky, faktúry - § 5a – 5b
Všeobecné
• spôsob, ktorým boli PO zriadené, ich právomoci,
kompetencie a organizačnú štruktúru,
• miesto, čas a spôsob akým u PO možno získavať
informácie na žiadosť,
• informácie o tom, kde je možné podať žiadosť,
návrh, podnet a sťažnosť a tiež údaje o tom, kde,
kedy a ako je možné podať opravný prostriedok,
• postup, ktorý musia PO dodržiavať pri vybavovaní
žiadosti a lehotu, v rámci ktorej musia
rozhodnúť,
• prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a
výkladových stanovísk,
• sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad
za sprístupnenie informácií
Špeciálne
•
•
•
•
•
termíny zasadnutí zastupiteľstva a
komisií a návrh ich programu
zápisnice z verejných schôdzí
texty predložených návrhov VZN
texty schválených VZN do troch dní
údaje o dochádzke poslancov na
zastupiteľstvo a komisie do 3 dní
menné výpisy o hlasovaní
Majetkové
• popis majetkového transferu
akejkoľvek nehnuteľnosti, resp.
hnuteľnej veci nad 20-násobok
minimálnej mzdy, ktorú povinná osoba
previedla na súkromnú osobu, a to:
1. označenie veci, 2. dátum prevodu
alebo prechodu, 3. právny titul
a 4.identifikácia nadobúdateľa.
Povinne zverejňovaná zmluva
• § 5a
• akákoľvek písomná zmluva povinnej
osoby (bez ohľadu na predmet či
hodnotu uzavretá/podpísaná po 1.
januári 2011, týkajúca sa verejných
financií, resp. verejného majetku
Objednávky a faktúry
•
•
•
•
•
•
§ 5b
povinné zverejňovanie vyhotovených objednávok
– do 10 pracovných dní
zverejňovanie doručených (došlých) faktúr – do
30 dní od úhrady
vzťahuje sa všetky povinné osoby
zverejňovanie na vlastnom webovom sídle
rok 2011: od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2011 všetky,
od 1. 5.2011 do 31. 12. 2011 len od sumy 1000
eur
Opakované použitie informácií
•
•
•
•
zákon č. 341/2012 Z.z.
§ 21b a nasl.
účinnosť od 1. 12. 2012
dôvod novely - transpozícia smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES
zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití
informácií verejného sektora
• cieľ novely – zavedenie pravidiel na prístup
k dátam z rôznych verejných registrov a
informačných systémov (o počasí, o nových
obchodných spoločnostiach, o dopravnej
situácií, o stave populácie,...)
Ďalšie zdroje informácií
• základné informácie o téme a vzory
žiadostí:
http://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravnapomoc/ako-ziskat-informacie-.html
• publikácie o téme „info zákon“
http://www.oad.sk/?q=infolaw/publications
• informácie o niektorých konkrétnych
kauzách
http://www.changenet.sk/?cat=80696
Ďalšie zdroje informácií
• zaujímavé súdne
rozhodnutia
http://www.oad.sk/?q=
infolaw/verdicts/verd
icts
http://www.oad.sk/?q=
infolaw/verdicts
• alebo aj táto
publikácia na
www.oad.sk
Vladimír Pirošík
advokát, spolupracovník TIS
[email protected]
0905 786 701
Download

Ochrana osobných údajov v praxi