Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti
zmluvných strán (predávajúceho a spotrebiteľa) pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy.
čl. I. Vymedzenie niektorých pojmov
1.1
Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, a teda spoločnosť Dobré Veci, spol. s r. o., miesto podnikania
Karpatské námestie 10, Bratislava 831 06, Slovenská republika, IČO: 47 826 738, zapísaná v Okr. súd
Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 99564/B, emailová adresa: [email protected] Pozor, táto adresa je iba
sídlom spoločnosti. Osobné odbery tovaru a reklamácie sú vybavované na inej adrese (viac informácií
na stránke a vo VOP). Pri prípadných nezrovnalostiach nás prosím kontaktujte e-mailom.
1.2
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
1.3
Výrobkom je každý tovar, ktorý sa nachádza na webovej stránke (webovom sídle)
predávajúceho - www.fitnessguru.sk za účelom jeho ponuky a predaja prostredníctvom prostriedkov
diaľkovej komunikácie, ak nie je medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak.
1.4
Kúpnou zmluvou je každá kúpna zmluva dohodnutá a uzavretá medzi predávajúcim a
spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie
bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla,
elektronickej pošty, telefónu, faxu, a teda zmluva uzavretá na diaľku.
čl. II. Všeobecné ustanovenia
2.1
Tieto VOP sú platné a záväzné pre predaj všetkých výrobkov predávaných na webovej stránke
www.fitnessguru.sk.
2.2.
Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964
Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a sú vyhotovené v súlade so zákonom č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
2.3
Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170.
čl. III. Objednávka
3.1
Spotrebiteľ objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom písomnej objednávky
realizovanej z webovej stránky predávajúceho http://www.fitnessguru.sk/, pokiaľ spotrebiteľ
nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie.
3.2
Spotrebiteľ objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným vyplnením objednávkového
formulára predávajúceho; pokiaľ spotrebiteľ použije iný prostriedok diaľkovej komunikácie ako je
webové sídlo predávajúceho, objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným uvedením informácií
spôsobom závislým od použitého prostriedku diaľkovej komunikácie (napr. email, telefón, fax). Každá
objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o spotrebiteľovi potrebné na realizáciu kúpnej
zmluvy, a to meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu jeho pobytu, prípadne dodaciu adresu, emailovú
adresu, prípadne aj telefónne číslo, označenie kupovaného výrobku, počet kusov kupovaného
výrobku, spôsob úhrady kúpnej ceny a spôsob prevzatia výrobku.
3.3
Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, v ktorej
predávajúci môže spresniť spotrebiteľovi, kedy mu bude výrobok odoslaný alebo pripravený na
vyzdvihnutie; toto sa uplatní v prípade, ak výrobok nie je dostupný skladom.
3.4.
Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi len výrobok, ktorý vyhovuje normám,
predpisom a nariadeniam platným na území SR, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy. Predávajúci garantuje originalitu značkového tovaru.
3.5
Objednávku možno meniť len na základe dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
čl. IV. Spôsob prepravy a dodacie podmienky
4.1
Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob prepravy doručením výrobku
poštou alebo kuriérom alebo osobný odber výrobku u predávajúceho.
4.2.
Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy poštou s platbou vopred na účet predávajúceho, je
povinný uhradiť dodacie náklady (poštovné) vo výške 1 €. Výrobok bude odoslaný na prepravu riadne
zabalený. Spotrebiteľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť
zásielky.
4.3
Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy poštou s platbou na dobierku, je povinný uhradiť
dodacie náklady (poštovné) vo výške 2,5 €. Výrobok bude odoslaný na prepravu riadne zabalený.
Spotrebiteľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky.
4.4
Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy kuriérom s platbou vopred na účet predávajúceho, je
povinný uhradiť dodacie náklady vo výške 2,50 €. Výrobok bude odoslaný na prepravu riadne
zabalený. Spotrebiteľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť
zásielky.
4.5
Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy kuriérom s platbou na dobierku, je povinný uhradiť
dodacie náklady vo výške 3,90 €. Výrobok bude odoslaný na prepravu riadne zabalený. Spotrebiteľovi
sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky.
4.6
Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy osobný odber, neuhrádza žiadne dodacie náklady.
Predávajúci odporúča spotrebiteľovi skontrolovať objednaný výrobok aj pri osobnom odbere.
4.7
Predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky, ku ktorému
preukázateľne došlo v čase prepravy výrobku buď na strane prepravnej spoločnosti (pošty, kuriéra),
ak bol zvolený spôsob prepravy poštou/kuriérom alebo na strane spotrebiteľa, ak bol zvolený spôsob
prepravy osobným odberom.
4.8
V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme včas a riadne dodanú zásielku ani vtedy, keď mal
možnosť vopred sa dohodnúť na presnom čase prevzatia zásielky s kuriérom a kuriér túto dohodu
riadne splnil, znáša účelne vynaložené náklady na prepravu zásielky spotrebiteľ, a to aj napriek tomu,
že zásielku neprevzal.
4.9
Výrobok, ktorý je na sklade bude spotrebiteľovi odoslaný spravidla nasledujúci pracovný deň,
najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V zásade
platí, že všetky výrobky sú dostupné skladom. V opačnom prípade platí postup podľa bodu 4.8 v
nadväznosti na bod 3.3 VOP. Pri predpredajovej akcii platí dátum odoslania zásielky, ktorý je uvedený
v akciovej ponuke.
4.10 Výrobok, ktorý nie je na sklade bude spotrebiteľovi odoslaný spravidla do 10 pracovných dní
odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
4.11 Skutočnosť, či sa výrobok nachádza na sklade alebo nie, predávajúci oznámi spotrebiteľovi
najneskôr pri potvrdení objednávky podľa bodu 3.3 VOP, pokiaľ táto skutočnosť už nie je
spotrebiteľovi známa skôr, napríklad z webovej stránky predávajúceho.
4.12
Predávajúci poskytuje balné a poistenie výrobku na vlastné náklady.
čl. V. Spôsob úhrady a platobné podmienky
5.1
Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny výrobku
(prípadne aj ceny dodacích nákladov, ak bol zvolený spôsob prepravy poštou alebo kuriérom) platbou
na dobierku alebo platbou na mieste pri osobnom odbere.
5.2
Platbu na dobierku uskutoční spotrebiteľ pri prevzatí zásielky doručenej poštou alebo
kuriérom, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Pri tomto spôsobe úhrady spotrebiteľ platí
len kúpnu cenu výrobku.
5.3
Platba na mieste sa uskutoční pri osobnom odbere výrobku spotrebiteľom, o čom mu bude
vydané potvrdenie o zaplatení. Pri tomto spôsobe úhrady spotrebiteľ platí len kúpnu cenu výrobku.
5.4
Celková cena výrobku bude spotrebiteľovi zreteľná a jasná v čase vypĺňania objednávkového
formulára. Táto cena závisí od ceny objednaného výrobku a spôsobu prepravy.
5.5
Ceny výrobkov, dodacie náklady ako aj náklady spojené s jednotlivými spôsobmi úhrady sú
uvedené v mene Euro - € a Kč. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu spotrebiteľa v mene € a
Kč.
čl. VI. Výhrada vlastníckeho práva
6.1
Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
čl. VII. Odstúpenie od zmluvy
7.1
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo
dňa prevzatia výrobku. Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ
alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku,
alebo ak sa
a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
výrobku.
7.2
Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
7.3
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho podľa
bodu 7.1 VOP v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže
použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí
prílohu týchto VOP a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
7.4
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení
od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
7.5
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
7.6
Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je spotrebiteľ povinný doručiť výrobok v stave,
aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a
spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim (doklad o
kúpe výrobku).
7.7
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie
je možné poskytnúť spotrebiteľovi zmluvou dohodnuté plnenie - výrobok, napr. z dôvodu zmeny
colných a devízových predpisov, ktoré neumožňujú doviezť výrobok na územie Slovenskej republiky a
predmetný výrobok nemá predávajúci na sklade; z dôvodu vyššej moci (vis major).
7.8
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
iných nákladov a poplatkov.
7.9
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.8 VOP rovnakým spôsobom,
aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s
predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne
ďalšie poplatky.
7.10 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ
výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
7.11 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj výrobku, predávajúci nie je
povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.8 VOP pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo
kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si
výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
7.12 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku; to
neplatí, ak predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.
7.13 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tohto výrobku.
čl. VIII Záručné lehoty a reklamačné podmienky
8.1
Na výrobky predávané predávajúcim je poskytnutá zákonná záručná doba v trvaní 24
mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku spotrebiteľovi.
8.2
Spotrebiteľ môže reklamovať len výrobok, ktorý zakúpil a úplne zaplatil jeho kúpnu cenu u
predávajúceho.
8.3
Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný spolu s reklamovaným výrobkom zaslať
predávajúcemu na adresu Mgr. Miroslav Kelij, Kollárova 3, Senec 90301 aj doklad o kúpe výrobku
(potvrdenie o zaplatení) a záručný list, ak bol tento súčasťou výrobku. Súčasťou reklamácie musí byť
aj popísanie vady, pre ktorú je výrobok daný na reklamáciu.
8.4
Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia
uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o
uplatnení reklamácie spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
8.5
Predávajúci vydá o vybavení reklamácie spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.6
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo
určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na
základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob
vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci reklamáciu vybaví ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jedným z
týchto spôsobov: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou
výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.
8.7
Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné
reklamácie pri vadách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do
jednotlivých častí výrobku, ktoré zistí určená osoba, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov.
Zároveň spotrebiteľ uhradí predávajúcemu všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto
vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak s opravou výrobku a s jej cenou alebo spôsobom jej
výpočtu vopred vyjadrí spotrebiteľ svoj súhlas.
8.8
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,
ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
8.9
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné
neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
IX. Ochrana osobných údajov
9.1
Všetky osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom v rámci objednávky výrobku prostredníctvom
internetového obchodu http://www.fitnessguru.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.).
9.2
K poskytovaniu osobných údajov spotrebiteľa dochádza pri vyplňovaní objednávkového
formulára na webovej stránke predávajúceho alebo pri použití iného prostriedku diaľkovej
komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
9.3
Predávajúci získava od spotrebiteľa len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a
dodanie výrobku spotrebiteľovi jedným zo spôsobov prepravy uvedených v bode 4.1 VOP. Jedná sa o
osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko spotrebiteľa; adresa jeho pobytu, prípadne dodacia
adresa, ak je odlišná od adresy jeho pobytu; emailová adresa; telefónne číslo a podpis spotrebiteľa.
9.4
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva spotrebiteľ v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním
jeho osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 9.3 VOP pre účely uzavretia kúpnej zmluvy,
vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so spotrebiteľom, ale aj po úspešnom vybavení
objednávky pre účely plnenia zmluvy a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií,
vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto
spracovaním. Spotrebiteľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a
aktualizáciu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje
a nesprístupňuje osobné údaje spotrebiteľov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností
zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje spotrebiteľov odovzdávané v minimálnom
rozsahu potrebnom pre účely riadneho doručenia tovaru.
9.5
Spotrebiteľ má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov
najmä nasledujúce práva:
a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní
rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
d) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Spotrebiteľ má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
9.6
Predávajúci, ako prevádzkovateľ, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch,
ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
X. Záverečné ustanovenia
10.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10.2
Tieto VOP možno meniť len písomnou formou.
10.3 Právne vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim výslovne neupravené týmito VOP sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10.4 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom je
oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.
10.5
Tieto VOP sú platné a účinné od 28.11.2014
V Bratislave, dňa 28.11.2014
Príloha k VOP: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf
Download

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov