1. Všeobecné obchodné podmienky
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým Renima s.r.o., so sídlom na Bošániho 15, 841 01 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka 72762/B a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa
a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý
predávajúci ponúka prostredníctvom svojej www stránky.
1.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa
s nimi dôkladne oboznámil.
2 Objednávanie tovaru
2.1 Automaticky generovaný e-mail so zhrnutím objednávky sa nepovažuje za akceptáciu objednávky. Je to len
upovedomenie kupujúceho o príjme objednávky a overenie e-mailovej adresy. Záväzným akceptovaním objednávky
kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o zmene stavu objednávky na stav „vybavuje
sa“, alebo „rezervované“, ktoré obsahuje aj predpokladaný termín doručenia objednaného tovaru.
2.2 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto
všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar
v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní
objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.
2.3 Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené
objednávky sú pre obe strany záväzné.
3 Cena tovaru
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
3.2 Ceny uvedené na internetových stránkach www.elektropark.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového
obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je
výslovne uvedené v popise produktu.
3.3 Ceny uvedené na internetových stránkach www.elektropark.sk sú uvedené v EUR s DPH.
3.4 K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.
3.5 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný
dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom
obchode O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.
4 Dodanie tovaru
4.1 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v
slovenskom jazyku, záručný list, ak to povaha tovaru vyžaduje, a daňový doklad).
4.2 Kupujúci je povinný:
Prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar
Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.
4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite termíne a mieste dohodnutom v akceptovaní objednávky.
5 Platba za tovar
5.1 Tovar je možné uhradiť:
prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený vo VUB banke na základe potvrdenia objednávky
na dobierku pri prevzatí tovaru od poštového doručovateľa alebo kuriéra doručovateľskej služby.
6 Dodacie podmienky
6.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.elektropark.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na
sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
6.2 Dodacia doba na tovar v ponuke je nasledovná
ak je tovar na sklade predávajúceho , potom je odoslaný do 2 pracovných dní od pripísania úhrady podľa bodu 4.1.a na účet
predávajúceho, alebo po mailovom potvrdení spôsobu platby dobierkou.
ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný maximálne do 3 pracovných dní od pripísania úhrady podľa bodu
4.1.a na účet predávajúceho, alebo po mailovom potvrdení spôsobu platby dobierkou.
v prípade tovaru, ktorý nie je dostupný ani v sklade distribútora je dodacia doba maximálne taká, na ktorej sa predávajúci a
kupujúci dohodli mailom. V tomto prípade môže predávajúcu od kupujúceho požadovať zloženie zálohy vo výške 30% z
hodnoty objednaného tovaru. V prípade nedodania tovaru v dohodnutej lehote bude zálohová suma kupujúcemu vrátená
maximálne do 7 pracovných dní od uplynutia dohodnutého termínu dodania tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne do
vypršania termínu dodávky od objednávky odstúpiť, zálohová suma mu nebude vrátená a bude považovaná za storno
poplatok.
6.3 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania
objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
6.4 Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia..
Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.elektropark.sk je štandardne vykonávaný len v rámci
Slovenskej republiky.
6.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V
prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty
uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo
výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
6.6 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. vo forme doporučeného listu v prípade, že zásielka rozmerovo vyhovuje podmienkam
Pošty pre doručenie listom, jej hodnota nepresahuje 26 € a hmotnosť 500 g.
kuriérom GLS, v prípade objemných a ťažkých zásielok (chladničky, pračky, TV, ...) kuriérmi Toptrans, Geiss Logistic alebo
DHL
6.7 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť
zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať
predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do
preberacieho dokladu kuriérskej služby alebo pošty. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce
sa poškodenia zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené
prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.
6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo
distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V
takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
7 Záruky a reklamácie
7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom, v prípade
nákupu fyzickou osobou - podnikateľom, alebo právnickou osobou, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.elektropark.sk je totožná so záručnou dobou
poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje,
dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.
7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť
okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
7.5 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste, alebo na internetovej stránke
výrobcu, alebo dovozcu za podmienok stanovených výrobcom.
7.6 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné
servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe predajného dokladu, prípadne záručného listu potvrdeného predávajúcim
vykonajú záručnú opravu. Kupujúci je oprávnený v každom prípade reklamácie kontaktovať predávajúceho.
7.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak
aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie faktúry a záručného listu.
7.8 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady
vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu
www.elektropark.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v
celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru a
o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8 Osobné údaje a ich ochrana
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a
priezvisko, adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu, a e-mailovú adresu.
8.2 Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju
nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu,
predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej
pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie
o akciách, novinkách a zľavách.
8.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so
súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom
internetového obchodu www.elektropark.sk .
8.4 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné
údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých
svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje
inak.
8.5 Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely
v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že
bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci
spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo
všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
8.6 Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo
poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
8.7 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu,
v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
8.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na
ktorý boli zhromaždené.
8.9 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 9.3. týchto podmienok prostredníctvom
týchto sprostredkovateľov:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
Lieskovec 962 21
Zapísaná v OROS Banská Bystrica Vložka číslo: 9084/S
FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18
Bratislava 831 06
Zapísaná v OROS Bratislava I Vložka číslo: 14206/B
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99
Zapísaná v OROS Banská Bystrica Vložka číslo: 803/S
9 Odstúpenie od zmluvy
9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak
výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny,
ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,
alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar
zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar
dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený
kupujúcim.
9.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto
lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe vo fyzickom obchode. Za odskúšanie sa
nepovažuje používanie tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
9.3 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu
predávajúceho.
9.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto
všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum
objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, číslo účtu na ktorý má predávajúci
vrátiť už prijaté plnenie, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale zaslaním
na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
9.5 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s
uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť
kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim.
9.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný
alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške
hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa
preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
9.6 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar
spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
9.7 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru.
9.8 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.2 až 9.4 a 9.6 týchto všeobecných
obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky
preukázateľné platby podľa bodu 9.5 týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na
úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
9.9 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej
predmetom sú:
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru), alebo tovaru, ktorý má v popise
uvedené upozornenie, že je iba na objednávku.
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj novín, časopisov a periodickej tlače
lotérie a iné podobné hry
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného
oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp.
prostredníctvom listových zásielok.
10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky
kupujúcim.
10.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi
súhlas.
V Bratislave 07.12.2014
Download

Obchodných podmienok