MASTER AKADEMSKE STUDIJE
P OSLOVNI FAKULTET V ALJEVO
2015/2016
Interna revizija
I FORENZIKA
MODULI
Interna revizija
Forenzičko računovodstvo
Studijski program
POSLOVNA EKONOMIJA
Interna revizija
I FORENZIKA
Cilj master studija Interna revizija i forenzika je da se kroz proces sistematskog akademskog obrazovanja edukuju stručnjaci spremni da se na profesionalnoj osnovi, suoče sa
izazovima u pogledu rizika od prevare kroz procenu rizika od prevare i da izveštavaju o
riziku od prevare.
Nastavni plan studija je zasnovan na kombinaciji obaveznih nastavnih jedinica kojima se
stiču znanja i veštine opšteg menadžmenta i odabranih izbornih predmeta posredstvom
kojih se menadžerska znanja dodatno specijalizuju kao najznačajniji učesnici korporativnog upravljanja za kriminalne radnje, a ponajpre odgovornosti upravnih odbora, rukovodstva, komiteta za reviziju i interne revizije. Interni revizori i forenzičari se edukuju da
budu spremni da prihvate promene kao prilike. Sticanje master zvanja ne znači zaključenje profesionalne karijere. To je kontinuirani put. Bitno je da interni revizori kao profesionalci budu spremni na izazove i probleme koji se javljaju i da proširuju svoja znanja, što se
zahteva od svih koji polože i stavljaju uz svoje ime CIA, CFSA, CGAP, CCSA. Da citiramo Sir
Winstona Chuchila, »Sada nije kraj... ali je, možda, kraj početka«.
NAZIV PREDMETA
Metodologija društvenih istraživanja
Strategijski i operativni menadžment
Marketing menadžment
I 1 / Revizija i reviziji srodne usluge
I 1 / Forenzičko računovodstvo
I 2 / Metodologija interne revizije
I 2 / Metodologija forenzike
Studijsko istraživački rad
Master rad
SEMESTAR
I
I
I
I
I
II
II
II
II
ESPB
8
8
6
8
8
10
10
8
12
Kome su namenjene studije?
Studije su namenjene studentima koji nastavljaju osnovne studije i nameravaju da svoju profesionalnu karijeru započnu u oblasti interne revizije, ali
i profesionalcima zaposlenim u privrednim društvima koji žele da dodatno,
sistematski, kroz akademske studije, usavršavaju svoja znanja i veštine i da se
pripreme za doktorske studije.
Način studiranja posebno je pogodan za zaposlene, što se odlikuje popodnevnim terminima
predavanja, mogućnošću on-line konsultacija, pristupa materijalima sa predavanja, itd.
Ko može da upiše Internu reviziju i forenziku?
Studije mogu upisati svi koji imaju 240 ESPB, odnosno završene četvorogodišnje studije.
Nakon završetka?
Studije traju godinu dana, odnosno 2 semestra. Ukupno nose 60 ESPB, a nakon odbranjenog
master rada stiče se zvanje Master ekonomista.
Akademske master studije
INTERNA REVIZIJA I FORENZIKA
sa modulima
Interna revizija i Forenzičko računovodstvo
Svet je prepun rizika. U poslovanju rizik je
neizbežan, u tom smislu treba tražiti načine
kako da ga bolje razumemo. U poslovnom
smislu, rizik se odnosi na potencijalne događaje koji mogu imati uticaj na postizanje
kompanijskih ciljeva. Upravljanje rizikom je
povezano sa shvatanjem prirode nastanka
takvih događaja, kao i pravljenjem plana za
izbegavanje istih, na poljima gde oni predstavljaju pretnju. Prevara je rizik sa kojim
se suočavaju sve organizacije, nezavisno
od njihove veličine, sektora poslovanja ili
lokacije.
Krahovi kompanija, novinski naslovi i brojni
izveštaji o poslovanju nastavljaju da ukazuju na to da je prevara široko rasprostranjena pojava koja je ozbiljan i skup problem
za poslovanje kompanije. Pod uticajem
globalizacije, rasta broja tržišta, brzog tehnološkog razvoja i perioda ekonomskih
teškoća, rizik od prevare se može samo
povećavati.
Prevare ugrožavaju poslovanje kompanije
na mnogo različitih načina, ne samo po
pitanju finansijskog zdravlja kompanije,
već utiču i na ugled kompanije u očima
javnosti, kao i na moral zaposlenih. Prevara može da ima katastrofalne posledice po
kompaniju. U najblažem obliku, posledice
prevare mogu da znače gubitak resursa i
eroziju vrednosti kompanije.
Istraživanja su pokazala da, u proseku, organizacije gube 7% godišnje dobiti zbog
prevare, a samo mali procenat ovih gubitaka organizacija uspe da povrati. Ovaj podatak bi trebao da pruži dovoljan podstrek
odgovornim licima da učine svoju organizaciju otpornom na prevare.
Iako je poznato koliki stepen rizika prevare mogu predstavljati za organizaciju, veliki broj kompanija i dalje nema formalno
uspostavljene sisteme i procedure za razumevanje i tretman ove vrste rizika ili načine
za otkrivanje i reagovanje na prevare.
Zašto je razumevanje rizika od prevare toliko važno? Ukoliko posmatramo kompanije
koje su doživele krah usled prevare, možemo da uvidimo jednu zajedničku karakteristiku, a to je da te kompanije nisu razumele
rizik od prevare. Iz sadašnje perspektive,
možemo se zapitati: da li su te kompanije
mogle da spreče prevare, odnosno da li su
mogle da predvide da može da dođe do
prevare? Veliki deo ovog problema je u načinu na koji je rizik od prevare procenjivan,
tretiran i kako je (ili nije) o njemu obaveštavano rukovodstvo kompanije.
UNIVERZITET SINGIDUNUM
Poslovni
fakultet
Valjevo
Ul. Železnička 5, 14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014/29 26 10, 29 26 11; Fax: 014/29 26 11
E-mail: [email protected]
ovna
l
s
o
P
zika
n
e
r
www.pfv.singidunum.ac.rs
o
mija
f
o
i
n
o
a
j
k
i
e
z
a revi a Poslovna
n
r
e
rev
t
n
a
n
I
k
r
i
e
a
z
j
t
i
n
n
ekonom revizija i fore ekonomija I renzika
i fo
na
vna
a Inter enzika Poslo terna revizija na ekon
In
for
lov
s
i
a
o
j
i
a
j
P
i
m
z
a
o
i
n
v
ik
rna
o
z
e
k
t
n
e
n
e
r
I
a
o
n
f
a
i
ij
ov
a Posl erna revizija ovna ekonom i forenzi
nt
osl
I
P
a
izija
j
v
i
a
e
k
m
i
r
z
a
n
no
eko
e
n
r
r
a
e
o
n
t
f
v
n
i
o
I
l
os
zija
ija
na revi ovna ekonom i forenzika P ija Inter
om
ija
osl
zika P Interna reviz oslovna ekon ja i foren
P
izi
ja
konomi ija i forenzika a Interna rev oslovna e
viz
mij
e
o
r
n
ika P
o
a
z
k
n
n
e
r
e
e
r
Int
a
o
n
f
a
v
j
i
i
o
l
a
m
s
j
o
i
o
iz
P
on
enzika a Interna rev Poslovna ek zija i for
vi
ij
a
ekonom zija i forenzik ija Interna re oslovna
evi
aP
om
r
k
n
i
o
a
z
k
n
n
e
r
e
e
r
I
a
o
n
nt
f
a
v
j
i
i
o
l
a
m
s
j
o
i
o
z
n
evi
aP
eko
orenzik ija Interna r a Poslovna evizija i
om
ar
nzik
na ekon evizija i fore omija Intern a Poslov
on za novo dobaforenzik
ar
vna ei kveštine
Intern PosloZnanja
ai
mija
j
o
i
z
n
i
o
v
k
e
a
e
r
k
a
na
forenzi
Intern
Poslov
zija
Download

Interna revizija I FORENZIKA