ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM
„VB FOND“ a.d. Banja Luka
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
Za godinu koja završava 31.decembra 2012.godine, i
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Gradiška, mart 2013. godine
SADRŽAJ:
___________________________________________________________________________
Mišljenje ovlašćenog revizora
 Pozitivno mišljenje ............................................................................................. str. 1–2
___________________________________________________________________________
Finansijski izvještaji za godinu koja završava 31.12.2012.godine
 Izvještaj o finansijskom položaju (bilans stanja investicionog fonda) ...............
str. 3
 Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu (bilans uspjeha investicionog fonda) .
str. 4
 Izvještaj o tokovima gotovine (bilans tokova gotovine) ....................................
str. 5
 Izvještaj o promjenama neto imovine invsticionog fonda .................................
str. 6
___________________________________________________________________________
Napomene uz finansijske izvještaje ......................................................................... str. 7–16
Prilozi izvještaja ........................................................................................................ str. 17
___________________________________________________________________________
Adresa: Vidovdanska bb, Gradiška
Tel/fax: (051) 813–939; E–mail: [email protected]
Šifra djelatnosti: 74.120 Knjigovodstveni, revizioni i sl. poslovi
JIB: 4401031120003; Matični broj: 1893513
IDENTIFIKACIONI BROJ ZA PDV: 401031120003
Žiro–račun: 562–010–00002091–37 kod NLB Razvojne banke a.d.
Banja Luka
Žiro–račun: 551–033–00011550–89 kod Unicreditbank a.d.
Banja Luka
Žiro-račun: 567- 323-11000161-97 kod Sberbank a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Nadzornom odboru i akcionarima Zatvorenog investicionog fonda «VB FOND» a.d. Banja
Luka
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „VB
FOND“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu „Fond“) koji uključuju Izvještaj o finansijskom
položaju (bilans stanja investicionog fonda) na dan 31.12.2012. godine, te odgovarajući Izvještaj
o ukupnom rezultatu u periodu (bilans uspjeha investicionog fonda), Izvještaj o tokovima
gotovine (bilans tokova gotovine) i Izvještaj o promjenama neto imovine investicionog fonda,
kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.
Fond je vršio reviziju finansijskih izvještaja za 2011.godinu, tako da podaci o stanju na dan
01.01.2012.godine nisu bili predmet ove revizije. Reviziju finansijskih izvještaja za 2011.godinu,
takođe je vršilo Društvo za reviziju „Tomakant“ d.o.o. Gradiška i izrazilo pozitivno mišljenje.
Odgovornost rukovodstva
Rukovodstvo Društva za upravljanje investicionim fondom „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka je
odgovorno za sastavljanje i objektivan prikaz prezentovanih finansijskih izvještaja u skladu sa
Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja. Odgovornost rukovodstva uključuje: utvrđivanje, uvođenje i održavanje internih
kontrola važećih za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u kojima neće biti
značajnih pogrešnih prikaza uzrokovanih prevarom ili greškom; odabir i primjenu odgovarajućih
računovodstvenih politika i utvrđivanje razumnih računovodstvenih procjena primjerenih u datim
okolnostima.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
Republike Srpske (Sl. glasnik RS, broj 36/09 i 52/11), Pravilnikom o reviziji finansijskih
izvještaja u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS, broj 120/2006) i Međunarodnim standardima
revizije.
Ovi standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkim pravilima, planiranje i provođenje
revizije na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje provođenje postupaka, na bazi uzorka, radi pribavljanja dokaza o iznosima i
objavama prikazanim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od procjene revizora,
uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima uzrokovanih
prevarom ili greškom. U procjenjivanju tih postupaka, revizor razmatra interne kontrole važeće za
sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja koje sastavlja Društvo kako bi odredio
odgovarajuće revizorske postupke u datim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o
efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe uključuje procjenjivanje primjenjenih
Izvještaj nezavisnog revizora (nastavak)
računovodstvenih politika i primjerenost utvrđenih računovodstvenih procjena rukovodstva, kao i
ocjenu cjelokupnog prikaza finansijskih izvještaja.
Vjerujemo da su nam pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i čine razumnu osnovu za
izražavanje našeg mišljenja.
Pozitivno mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, finansijski položaj Fonda na dan 31.12.2012. godine, rezultate njegovog
poslovanja, promjene na neto imovini i tokove gotovine za poslovnu 2012.godinu, u skladu sa
propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Gradiška, 01. mart 2013.godine
OVLAŠĆENI REVIZOR
Goran Drača, dipl.oec
2
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
(BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA)
na dan 31.12.2012. godine
(u konvertibilnim markama)
OPIS
UKUPNA IMOVINA
Gotovina
Ulaganja Fonda
Potraživanja
Ukupno imovina
OBAVEZE
Obaveze prema Društvu za upravljanje
Ostale obaveze iz poslovanja
Ukupno obaveze
Napo
mena
31.12.2012.g.
31.12.2011.g.
4
5
6
270.453
10.153.295
266.017
10.689.765
301.629
11.525.607
173.551
12.000.787
7
114.158
7.634
121.792
30.847
7.612
38.459
10.567.973
11.962.328
8
9
42.730.520
131.642
42.730.520
131.642
10
11
(15.996.816)
(16.136.969)
(16.065.969)
(14.603.724)
12
102.594
87.251
12
(262.998)
(317.392)
10.567.973
11.962.328
1.526.090
1.526.090
6,9249
7,8385
NETO IMOVINA FONDA
KAPITAL
Akcijski kapital
Kapitalne rezerve
Revalorizacione rezerve po osnovu revaloriz.
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
Nepokriveni gubitak
Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih
sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih
sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Ukupna neto imovina
Broj emitovanih akcija/udjela
Neto imovina po udjelu/akciji
13
Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
3
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU U PERIODU
(BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA)
za period od 01.01.-31.12.2012.godine
(u konvertibilnim markama)
REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI
Napo
mena
2012.godina
2011. godina
14
165.286
4.953
170.239
184.435
6.227
190.662
15
77.281
77.281
23.193
23.193
16
395.619
0
10.042
405.661
403.781
236
11.868
415.885
17
1.357.847
17.771
1.375.618
169.931
543.790
713.721
514
514
731
731
REALIZOVANI DOBITAK/GUBITAK
PRIJE OPOREZIVANJA
(1.533.245)
(915.020)
REALIZOVANI DOBITAK /GUBITAK
POSLIJE OPOREZIVANJA
(1.533.245)
(915.020)
112.839
(172.979)
(60.140)
282.129
(236.275)
45.854
(1.593.385)
(869.166)
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od dividendi
Prihodi po osnovu kamata
Ukupno poslovni prihodi
REALIZOVANI DOBITAK
Realizovani dobici po osnovu prodaje HOV
Ukupno realizovani dobitak
POSLOVNI RASHODI
Naknada Duštvu za upravljanje
Rashodi po osnovu poreza
Ostali poslovni rashodi fonda
Ukupno poslovni rashodi
REALIZOVANI GUBITAK
Realizovani gubitak na prodaji HOV
Ostali realizovani gubici
Ukupno realizovani gubitak
FINANSIJSKI PRIHODI
Prihodi od kamata
Ukupno finansijski prihodi
NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI)
Nerealizovani dobici na HOV
Nerealizovani gubici na HOV
Ukupni nerealizovani dobici (gubici) fonda
POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO
IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA
18
Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
4
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(BILANS TOKOVA GOTOVINE)
za period 01.01.-31.12.2012. godine
(u konvertibilnim markama)
POZICIJA
2012.godina
2011.godina
PRILIVI GOTOVINE
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja
Prilivi po osnovu dividendi
Prilivi po osnovu kamata
Ostali prilivi iz opreativnih aktivnosti
Ukupno
1.042.714
156.919
736
96.577
1.296.946
384.544
196.862
6.958
424.432
1.012.796
ODLIVI GOTOVINE
Odlivi po osnovu ulaganja u HOV
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja
Odlivi po osnovu naknada društvu
Odlivi po osnovu ostalih rashoda
Ukupno
702.638
300.000
312.308
13.176
1.328.122
1.051.423
0
408.440
8.926
1.468.789
(31.176)
(455.993)
1.296.946
1.328.122
1.012.796
1.468.789
301.629
757.622
(31.176)
(455.993)
270.453
301.629
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Neto priliv/odliv gotov. iz poslovnih akt.
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE
Gotovina na poč. obračunskog perioda
Neto priliv/odliv gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda
19
Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
5
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za godinu koja završava na dan 31.decembra 2012.godine
(u konvertibilnim markama)
Napomene
2012.godina
2011.godina
-1.533.245
-915.020
69.737
45.854
-624.873
-1.494.039
POVEĆANJE/SMANJENJE NETO
IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA
Realizovani dobitak/gubitak od ulaganja
Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od
ulaganja
Revalorizacione rezerve po osnovu
finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju
Ukupno povećanje/smanjenje od poslovanja
18
69.153
-1.394.355
Ukupno povećanje/smanjenje neto
vrijednosti imovine fonda
20
-1.394.355
-1.494.039
Neto imovina na početku godine
11.962.328
13.456.367
Neto imovina na kraju godine
10.567.973
11.962.328
Broj udjela/akcija fonda na početku perioda
1.321.822
1.321.822
Broj udjela/akcija na kraju perioda
1.321.822
1.321.822
NETO IMOVINA
Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
6
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2012.GODINU
1.
OSNIVANJE I DJELATNOST FONDA
Privatizacioni investicioni Fond "VB FOND" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) upisan je u
sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci 19.06.2002.godine pod brojem U/I-1546/2002.
Prethodno je pribavljena dozvola za osnivanje od strane Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske broj 04-UP-041-R-948/02 od 05.06.2002. godine.
Početna sredstva Fonda u vrijednosti od 42.862.162 KM obezbijeđena su iz prikupljenih vaučera
za kupovinu akcija privrednih društava.
Dana 03.07.2007.g. Komisija za hartije od vrijednosti RS donosi Rješenje broj 01-UP-041
2749/07 kojim se daje dozvola za transformaciju Privatizacionog investicionog fonda „/VB
Fond“ a.d. Banja Luka u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „VB Fond“ a.d. Banja
Luka.
Dana 12.07.2007.g. Osnovni sud u Banja Luci donosi Rješenje broj 071-0-Reg-07-001189 o
upisu organizovanja – usklađivanja normativnih akata sa odredbama Zakona o investicionim
fondovima i promjeni u nazivu i promjeni lica ovlaštenog za zastupanje.
Od tada Fond posluje pod nazivom Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „VB Fond“
a.d. Banja Luka.
Dana 24.07.2007.godine, Komisija donosi Rješenje broj 01-03-RE-3087/07 o upisu promjene
podataka u registar emitenata.
Fondom je upravljalo Društvo za upravljanje investicionim fondovima "VB INTER INVEST"
a.d. Banja Luka do 20.11.2008.godine, a od tog datuma Društvo za upravljanje investicionim
fondovima "AKTIVA INVEST" a.d. Banja Luka u skladu sa zaključenim ugovorom.
Organi Fonda su: Skupština i Nadzorni odbor.
Društvo za upravljanje „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka (u ime i za račun Fonda) je dana
07.09.2009. godine sklopilo ugovor o obavljanju poslova banke depozitara za zatvoreni
investicioni fond sa javnom ponudom sa UniCredit bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu:
Depozitar), a do tada je poslove depozitara obavljao Centralni registar hartija od vrijednosti a.d.
Banja Luka.
Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-11-003506 od 22.12.2011.
godine Fond je izvršio usklađivanje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti (Službeni
glasnik RS broj 119/10).
U pravnom prometu sa trećim licima u ime i za račun Fonda istupa Društvo za upravljanje
investicionim fondovima „Aktiva invest" a.d. Banja Luka, osim u pravnom prometu sa Društvom
kada Fond zastupa predsjednik Nadzornog odbora Fonda. Takođe, Društvo ima pravo upravljanja
imovinom Fonda, a na osnovu Zakona i Ugovora o upravljanju investicionim fondom.
Fond nema zaposlenih radnika, jer poslove u ime i za račun Fonda obavlja Društvo.
Sjedište Fonda: Banja Luka, Ulica Prvog krajiškog korpusa br.13/I-2.
7
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2012. GODINU
(nastavak)
Osnovni podaci o Fondu:
− Matični broj: 01957783
− Šifra pretežne djelatnosti: 64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti
− JIB: 4401654100003
Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima je Srđan Praštalo, a lice sa licencom
ovlašćenog računovođe Stela Radivojević.
Članovi Nadzornog odbora Fonda su:
− Vladan Vujović (predsjednik)
− Dijana Adžagić
− Zoran Stojanović
− Nikola Jovović
− Branka Radonjić
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
Finansijski izvještaji Fonda za 2012.godinu sastavljeni su u skladu sa važećim računovodstvenim
propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima
finansijskog izvještavanja.
MSFI 1
MSFI 2
MSFI 3
MSFI 5
MSFI 7
MRS 1
MRS 7
MRS 8
MRS 10
MRS 18
MRS 21
MRS 24
MRS 32
MRS 36
MRS 37
MRS 39
- Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja,
- Plaćanje na bazi akcija,
- Poslovne kombinacije,
- Stalna sredstva namijenjena za prodaju i obustavljena poslovanja,
- Finansijski instrumenti: objavljivanje,
- Prezentacija finansijskih izvještaja,
- Izvještaj o tokovima gotovine,
- Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške,
- Događaji nakon datuma bilansiranja,
- Prihodi,
- Efekti promjena kurseva stranih valuta,
- Objavljivanja o povezanim stranama,
- Finansijski instrumenti: objavljivanje i prezentacija,
- Obezvređenje sredstava,
- Rezervisanja, potencijalna sredstva i potencijalne obaveze,
- Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje,
Pored navedenih računovodstvenih standarda, kod sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja
korišteni su propisi iz oblasti poreske regulative (Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na
dohodak građana, Zakon o doprinosima i dr.), Zakon o privrednim društvima, Zakon o
investicionim fondovima, Zakon o deviznom poslovanju, kao i drugi zakonski i podzakonski akti
koji su bili na snazi u momentu nastanka poslovnih događaja i njihovog evidentiranja.
Podaci u finasijskim izvještajima izraženi su u Konvertibilnim markama (KM).
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCJENE
8
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
3.1.
Poslovni prihodi
Poslovni prihodi obuhvataju prihode od kamata i dividendi od domaćih emitenata, koji se
evidentiraju kada se ostvari pravo na dividendu.
Ako je naplata povezana sa visokim rizikom, tada se priznaju u trenutku naplate.
3.2.
Ostali prihodi i rashodi
Ostali prihodi i rashodi se knjiže po načelu uzročnosti.
3.3.
Ulaganja fonda
Utvrđivanje vrijednosti finansijskih sredstava u imovini Fonda vrši se za svaku vrstu
pojedinačno.
Početno priznavanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po
kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje
transakcione troškove koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih sredstava.
Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se
usklađivanjem sa fer vrijednosti na dan bilansiranja koje vrednovanje uključuje povećanje
odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko konta ispravke vrijednosti, a rezultat usklađivanja
su nerealizovani dobici i gubici koji se iskazuju u bilansu uspjeha, ali ne utiču na rezultat perioda.
Početno priznavanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po kupovnoj cijeni, na
dan trgovanja, koja u vrijednost ulaganja uključuje transakcione troškove koji su direktno
povezani sa sticanjem finansijskih sredstava.
Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po fer vrijednosti na
dan bilansiranja. Naknadno vrednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti
sredstava preko konta ispravke njihove vrijednosti, a u korist ili na teret vrijednosti kapitala
preko revalorizacionih rezervi iskazanih u bilansu stanja.
Na osnovu važećih Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionih fondova u
2011.godini akcije kojima se trguje na berzi, a koje su uvrštene na slobodno berzansko tržište
vrednuju se po fer vrijednosti na dan utvrđivanja vrijednosti primjenom prosječne cijene
trgovanja ponderisane količinom hartija od vrijednosti prometovanih na berzi ukoliko su
ispunjeni uslovi tržišnosti.
Društvo za upravljanje investicionim fondovima hartije od vrijednosti koje ne ispunjavaju uslove
tržišnosti vrednuje u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje.
Hartije od vrijednosti iz prethodnog stava vrednuju se primjenom prosječne cijene trgovanja
ponderisane količinom akcija prometovanih na berzi, te prijavljenih blok poslova u poslednjih 12
mjeseci od dana izračunavanja neto vrijednosti imovine. Hartije od vrijednosti kojima nije
trgovano u poslednjih 12 mjeseci od dana izračunavanja neto vrijednosti imovine vrednuju se po
nabavnoj ili korigovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti uzimajući nižu. Knjigovodstvena
vrijednost akcija se dobije kada se ukupni kapital emitenta podijeli sa brojem akcija u opticaju,
na dan sastavljanja finansijskog izvještaja emitenta. Knjigovodstvena vrijednost svake HOV sa
slobodnog berzanskog tržišta, a koja ne ispunjava uslove tržišnosti koriguje se za prosječni
diskontni faktor ostvaren na slobodnom berzanskom tržištu u poslednjih 12 mjeseci od dana
izračunavanja neto vrijednosti i zove se korigovana knjigovodstvena vrijednost.
9
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Vrijednost neto imovine izračunava se jednom mjesečno.
3.4.
Naknada društvu za upravljanje
Članom 66. Zakona o investicionim fondovima je definisano da se godišnji iznos provizije za
upravljanje fondom definiše ugovorom između fonda i društva za upravljanje u procentu od neto
vrijednosti imovine fonda. Pokazatelj ukupnih troškova fonda koji se može odbiti od imovine ne
može biti veći od 3,5 % u odnosu na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine fonda.
Prema odredbama člana 151. Zakona o investicionim fondovima vrijednost imovine zatvorenih
investicionih fondova obračunava društvo za upravljanje, a obračun vrijednosti kontroliše i
potvrđuje banka depozitar koja je u tom slučaju odgovorna za tačnost obračuna.
Ugovorena visina provizije za upravljanje je 3,5 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine
Fonda i obračunava se prilikom svakog obračuna neto vrijednosti imovine Fonda, koja se
obračunava i naplaćuje mjesečno, a konačan obračun se vrši na kraju poslovne godine.
3.5.
Aktivna vremenska razgraničenja
U ovoj grupi se otvaraju računi preko kojih se obuhvataju unaprijed plaćeni rashodi i nastali, a
nenaplaćeni prihodi.
3.6.
Gotovina i ekvivalenti gotovine
Gotovina Fonda podrazumjeva depozite po viđenju na transakcionim računima kod poslovnih
banaka, a ista se procjenjuje po nominalnoj vrijednosti.
3.7.
Obaveze
Obaveze se procjenjuju u visini nominalne vrijednosti proistekle iz dokumentacije povjerioca, a
na osnovu izvršene poslovne ili finansijske transkcije.
3.8.
Realizovani dobici i gubici od prodaje hartija od vrijednosti
U skladu sa Pravilnikom o primjeni kontnog okvira za investicione fondove, kao i Pravilnika o
sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove (Službeni glasnik RS, broj 09/08 i
101/09), te prema MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, realizovani dobici i
gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti se obračunavaju kao razlika ostvarene prodajne i
nabavne vrijednosti.
3.9.
Nerealizovani dobici i gubici
Nerealizovani dobici/gubici nastaju prilikom usklađivanja vrijednosti ulaganja klasifikovanih kao
finansijska sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nerealizovani dobici/gubici tekućeg
perioda se iskazuju u bilansu uspjeha, ali ne utiču na rezultat perioda. Nerealizovani
dobici/gubici perioda se na dan bilansiranja prenose na nerealizovane dobitke/gubitke u bilansu
stanja gdje se iskazuju kumulativno.
10
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
4.
GOTOVINA
Opis
31.12.2012.god.
270.453
0
270.453
Žiro računi
Devizni računi
UKUPNO
u KM
31.12.2011.god.
301.410
219
301.629
Saldo gotovine se slaže sa iskazanim saldima po izvodima poslovnih banaka.
5.
ULAGANJA FONDA
Opis
Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha
Ulaganja fonda u finansijska sredstva
raspoloživa za prodaju
Depoziti i plasmani
UKUPNO
31.12.2012.god.
u KM
31.12.2011.god.
465.455
580.636
9.477.840
210.000
10.153.295
10.944.971
0
11.525.607
Pregled ulaganja u toku 2012.godine:
u KM
Ulaganja po fer
vrijedn.kroz bilans
uspjeha
01/01/2012/ nabavna vrijednost
Ulaganja u
finans.sredstva
raspol.za prod.
UKUPNO
810.777
27.010.939
27.821.716
(230.141)
(16.065.968)
(16.296.109)
01/01/2012/ neto vrijednost
580.636
10.944.971
11.525.607
31/12/2012/ nabavna vrijednost
625.858
25.474.656
26.100.514
(160.403)
(15.996.816)
(16.157.219)
465.455
9.477.840
9.943.295
01/01/2012/ ispravka vrijednosti
31/12/2012/ ispravka vrijednosti
31/12/2012/ neto vrijednost
Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha na dan 31.12.2012.
godine su iskazana po osnovu ulaganja u akcije šest domaćih privrednih društava i dva zatvorena
investiciona fonda, detaljan prikaz portfelja Fonda je u prilogu izvještaja.
Najveća vrijednost imovine Fonda je u ulaganjima u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju,
a na dan 31.12.2012. godine su iskazane po osnovu ulaganja u akcije 55 domaćih i 3 strana
privredna društva, 5 domaćih i 1 strani investicioni fond, te po jedno domaće i strano
osiguravajuće društvo.
Depoziti Društva se odnose na kratkoročno oročeni depozit kod „Intesa Sanpaolo banka“ d.d.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
11
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
6.
POTRAŽIVANJA
Opis
Potraživanja po osnovu prodaje HOV
Potraživanje po osnovu kamata
Potraživanje za dividendu i međudividendu
Dati avansi
Potraživanje od Društva za upravljanje
UKUPNO
31.12.2012.god.
179.444
4.731
76.217
0
5.625
266.017
u KM
31.12.2011.god.
100.973
0
67.850
4.728
0
173.551
Potraživanja po osnovu prodaje HOV su iskazana u iznosu 179.444 KM, a u cijelosti se odnose
na potraživanja za prodaju akcija „Rafinerije ulja Modriča“ a.d. Modriča, po ponudi za
preuzimanje od strane „Nestro petrol“ a.d. Banja Luka.
Potraživanja po osnovu kamata su iskazana po osnovu kamata na oročenje Fonda kod Intesa
Sanpaolo Bank d.d. BiH. Potraživanja za dividendu i međudividendu na dan 31.12.2012. godine
su iskazana po osnovu potraživanja od emitenta „Telekomunikacije RS“ a.d. Banja Luka. Fond je
na dan presjeka imao 704.607 akcija, pa je potraživanje uknjiženo u iznosu 0,10817013
KM/akciji u skladu sa odlukom Skupštine akcionara emitenta.
7.
OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
Opis
Obaveze prema Društvu
UKUPNO:
31.12.2012.god.
114.158
114.158
u KM
31.12.2011.god.
30.847
30.847
Obaveze prema Društvu za upravljanje su iskazane po osnovu naknade za upravljanje Fondom,
koja se obračunava na način koji je opisan u napomeni 3.4. ovoga izvještaja.
8.
AKCIJSKI KAPITAL
Opis
Akcijski kapital
UKUPNO:
31.12.2012.god.
43.730.520
43.730.520
u KM
31.12.2011.god.
43.730.520
43.730.520
Akcijski kapital Fonda iznosi 42.730.520 KM i sastoji se od 1.526.090 akcija nominalne
vrijednosti 28 KM.
9.
KAPITALNE REZERVE
Opis
Emisiona premija
UKUPNO:
31.12.2012.god.
131.642
131.642
u KM
31.12.2011.god.
131.642
131.642
12
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Emisiona premija javlja se kao razlika izmeću visine kapitala u momentu registracije i zbira svih
emitovanih akcija po nominalnoj vrijednosti (akcijskog kapitala).
10. REVALORIZACIONE REZERVE
Opis
Revalorizacione rezerve po osnovu
revalorizacije finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
UKUPNO:
31.12.2012.god.
u KM
31.12.2011.god.
(15.996.816)
(15.996.816)
(16.065.969)
(16.065.969)
31.12.2012.god.
(14.603.724)
(1.533.245)
(16.136.969)
u KM
31.12.2011.god.
(13.688.704)
(915.020)
(14.603.724)
11. NEPOKRIVENI GUBITAK
Opis
Nepokriveni gubitak ranijih godina
Nepokriveni gubitak tekuće godine
UKUPNO
Fond je u toku 2012. godine ostvario gubitak u iznosu 1.533.245 KM, kao rezultat razlike
realizovanih prihoda i rashoda perioda. Gubitak je najvećim dijelom proistekao iz realizovanih
gubitaka po osnovu prodaja HOV.
12. NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA
Opis
Nerealizovani dobici
Nerealizovani gubici
UKUPNO
31.12.2012.god.
102.594
(262.998)
(160.404)
u KM
31.12.2011.god.
87.251
(317.392)
(230.141)
Nerealizovani dobici i gubici su iskazani na način opisan u napomeni 3.9.
13. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI
Opis
Neto imovina Fonda
Broj emitovanih akcija
UKUPNO:
31.12.2012.god.
10.567.973
1.526.090
6,9249
u KM
31.12.2011.god.
11.962.328
1.526.090
7,8385
13
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
14. POSLOVNI PRIHODI
Opis
Prihodi od dividendi
Prihodi od kamata
UKUPNO:
2012.godina
165.286
4.953
170.239
u KM
2011.godina
184.435
6.227
190.662
Najznačajniji realizovani prihod Fonda je prihod od dividendi i međudividendi. Ovaj prihod je
ostvaren u iznosu 165.286 KM, a odnosi se na sljedeće:
Emitent
„Telekomunikacije RS“ a.d. Banja Luka
RITE Ugljevik a.d. Ugljevik
Gas promet a.d. Istočno Sarajevo
UKUPNO:
Osnov
Dividenda i međudividenda
Dividenda
Dividenda
Iznos KM
157.746
7.170
370
165.286
15. REALIZOVANI DOBITAK
Opis
Realizovani dobici na prodaji HOV
UKUPNO:
2012.godina
77.281
77.281
u KM
2011.godina
23.193
23.193
Realizovani dobici su iskazani na način opisan u napomeni 3.8., a po osnovu prodaje obveznica
Republike Srpske.
16. POSLOVNI RASHODI
Opis
Naknada Društvu za upravljanje
Rashodi po osnovu poreza
Ostali dozvoljeni rashodi fonda
UKUPNO:
2012.godina
395.619
0
10.042
405.661
u KM
2011.godina
403.781
236
11.868
415.885
2012.godina
1.357.847
17.771
1.375.618
u KM
2011.godina
169.931
543.790
713.721
17. REALIZOVANI GUBITAK
Opis
Realizovani gubitak na prodaji HOV
Ostali realizovani gubici
UKUPNO:
14
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
U toku 2012. godine Fond je ostvario realizovani gubitak od ulaganja u iznosu od 2.895.842 KM.
Ovaj iznos je ostvaren na osnovu transakcija sa hartijama od vrijednosti i statutarnih promjena
emitenata čije su akcije u vlasništvu Fonda.
Fond je ostvario realizovane gubitke po osnovu akcija sljedećih emitenata:
HOV
Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
Ostale HOV
UKUPNO
Osnov
Prodaja
Prodaja
Prodaja
Statusne promjene
Prodaja
Oznaka hartije
RFUM–R–A
NBLB–R–A
RNAF–R–A
KDVO–R–A
Iznos KM
788.873
511.515
57.151
17.771
308
1.375.618
18. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA
Opis
Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja
Nerealizovani dobici (gubici) perioda
Promjene vrijednosti revalorizacionih rezervi
UKUPNO:
2012.godina
-1.533.245
69.737
69.153
-1.394.355
u KM
2011.godina
-915.020
45.854
-624.873
-1.494.039
19. IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Fond je u toku 2012.godine ostvario ukupno priliva 1.296.946 KM, a odliva 1.328.122 KM, pa je
gotovinski saldo umanjen za 31.176 KM u odnosu na prethodni datum bilansiranja. Svi tokovi
gotovine su prikazani u poslovnim aktivnostima. Najveći dio priliva Fond je ostvario po osnovu
prodaje ulaganja 1.042.714 KM, a manjim dijelom po osnovu dividendi 156.919 KM, ostalih
priliva iz operativnih aktivnosti 96.577 KM i po osnovu kamata 736 KM. Odlivi su najvećim
dijelom iskazani po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti 702.638 KM, a manjim dijelom po
osnovu naknada Društvu za upravljanje 312.308 KM, ostalih ulaganja 300.000 KM i ostalih
rashoda 13.176 KM.
20. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
Neto imovina Fonda je u toku 2012.godine smanjena za 1.394.355 KM, a smanjenje je
evidentirano po osnovu gubitka od ulaganja u iznosu 1.533.245 KM, a umanjeno je po osnovu
pozitivnih efekata promjena na nerealizovanim dobicima i gubicima za 69.737 KM i
revalorizacionim rezervama 69.153 KM.
21. ODNOSI SA POVEZANIM LICIMA
Na dan 31.12.2012. godine Fond ima kratkoročne obaveze po osnovu obračunate provizije za
upravljanje od povezanog lica Društva za upravljanje IF–ovima »Aktiva invest« a.d. Banja Luka
u iznosu od 114.158 KM, a od istog je ostvarilo poslovne rashode u 2012. godini po osnovu
provizije za upravljanje u iznosu od 395.619 KM.
15
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
22. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA
Fond je u 2012. godini održavao likvidnost na zadovoljavajućem nivou, tako da po našoj ocjeni
nije ugroženo načelo stalnosti poslovanja Fonda u narednom periodu.
23. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSIRANJA
Nakon dana bilansiranja do sastavljanja ovoga izvještaja nije bilo događaja koji imaju uticaja na
revidirane finansijske izvještaje Fonda.
24. SUDSKI SPOROVI
Prema izjavi direktora Društva, Društvo vodi sljedeće sudske sporove u ime i za račun Fonda:
Vrsta
spora
Osnov
spora
Druga strana
Nadležan sud
Parnični
postupak
Protiv Spomenke Vujasinović v.d.
direktor „Tržnica“ a.d. Banja
Luka
Okružni
privredni sud u
Banjoj Luci
Derivativna
tužba
Parnični
postupak
Tužba Mirjane Kučuk iz Banja
Luke protiv ZIF VB fond a.d.
Banja Luka radi isplate naknade,
vrijednost spora 224.322 KM
Osnovni sud u
Banjoj Luci
Isplata
naknade
Parnični
postupak
Protiv Petra Dušanića iz
Prnjavora i drugih, radi
obaveznog zaključenja ugovora o
prodaji akcija
Okružni
privredni sud u
Banjoj Luci
Obaveza
zaključivanja
ugovora o
prodaji akcija
Podaci o sporu
U ime ZIF VB fond a.d. Banja Luka
Broj predmeta 57 0 Ps 088 390 10 Ps
Ocjena rukovodstva je da je tužbeni zahtjev
osnovan
U ime ZIF VB fond a.d. Banja Luka
Br. predmeta 71 0 P 127245 11 P
Ocjena rukovodstva je da tužbeni zahtjev nije
osnovan
U ime ZIF VB fond a.d. Banja Luka
Br. predmeta 57 0 Ps 099990 12 Ps
Vrijednost spora 102.548 KM
Ocjena rukovodstva je da je tužbeni zahtjev
osnovan
25. ZALOŽNO PRAVO NA IMOVINI DRUŠTVA
Prema izjavi Generalnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva
invest“ a.d. Banja Luka nema imovine ZIF „VB fond“ a.d. Banja Luka na kojoj je upisano
založno pravo.
26. DEVIZNI KURSEVI
Opis
EUR
2012. godina
1,95583
u KM
2011. godina
1,95583
16
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
PRILOZI IZVJEŠTAJA:
1. Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda na dan 31.12.2012. godine
2. Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda po vrstama imovine na dan 31.12.2012.
godine
3. Izvještaj o realizovanim dobicima (gubicima) investicionog fonda u periodu 01.01.31.12.2012. godine
4. Izvještaj o finansijskim pokazateljima fonda
5. Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) investicionog fonda na dan 31.12.2012.
godine
17
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
1
2
I- Акције домаћих издавалаца
1. Редовне акције
3
4
5
6
7
8
601
612
623
634
645
656
667
602
613
624
635
645
657
668
Aluminka a.d. Šipovo
ALMN-R-A
480.000
Angrocentar a.d. Jezero
ANGR-R-A
1.611
Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko
BAB9-R-A
1.351
Belfan - novi a.d. Banja Luka - u stečaju
BLNV-R-A
93.874
Boska RK a.d. Banja Luka
BOSK-R-A
Borja a.d. Teslić - u stečaju
0,2990
143.520,00
0,0001
1,0000
1.611,00
10,0000
13.510,00
1,0000
37.212
BRJA-R-A
Bosanka a.d. Doboj - u stečaju
Учешће у вриједности
имовине фонда (%)
АОП
Учешће у власништву
издаваоца (%)
АОП
Укупна вриједност на
дан извештавања
АОП
Вриједност по акцији
на дан извјештавања
АОП
Укупна набавна
вриједност(2x3)
АОП
Набавна вриједност
по акцији
Назив емитента
АОП
Ознака ХОВ
АОП
Oпис
Број акција
Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda na dan 31.12.2012. godine
48,00
24,0272%
0,0004%
0,1943
313,02
0,1378%
0,0029%
6,0930
8.231,64
0,4246%
0,0770%
93.874,00
0,0001
9,39
6,2864%
0,0001%
0,5812
21.627,39
0,1632
6.073,00
0,0869%
0,0568%
96.670
1,0000
96.670,00
0,0001
9,67
11,2902%
0,0001%
BSNK-R-A
1.819.336
0,5942
1.081.008,48
0,0001
181,93
14,6522%
0,0017%
Čistoća a.d. Banja Luka
CIST-R-A
1.727.459
0,9016
1.557.414,73
0,9100
1.571.987,69
17,9870%
14,7100%
Cvjećar a.d. Banja Luka
CVJR-R-A
353.316
1,0000
353.316,00
0,0001
35,33
13,3577%
0,0003%
Dubički robni magazin a.d. K. Dubica
DBRM-R-A
1.150.897
1,0000
1.150.897,00
0,1930
222.123,12
14,6925%
2,0785%
22. decembar a.d. Banja Luka
DECB-R-A
158.459
1,0000
158.459,00
0,1968
31.184,73
12,3169%
0,2918%
Drvoprerada a.d. Šiprage
DRVP-R-A
138.628
0,7050
97.732,74
0,0001
13,86
11,1778%
0,0001%
Elektrokrajina a.d. Banja Luka
EKBL-R-A
100.000
0,8862
88.616,66
0,2040
20.400,00
0,1084%
0,1909%
Elektrokrajina a.d. Banja Luka
EKBL-R-A
86.094
0,8516
73.319,37
0,2040
17.563,18
0,0933%
0,1643%
Elektrohercegovina a.d. Trebinje
EKHC-R-A
105.103
0,6926
72.789,62
0,2020
21.230,81
0,5242%
0,1987%
Elektrohercegovina a.d. Trebinje
EKHC-R-A
7.459
0,4115
3.069,20
0,2020
1.506,72
0,0372%
0,0141%
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
ELBJ-R-A
47.560
2,0068
95.444,17
0,2310
10.986,36
0,1236%
0,1028%
Elektro Doboj a.d. Doboj
ELDO-R-A
14.483
0,8093
11.721,15
0,6000
8.689,80
0,0465%
0,0813%
E-RKG Bihać
ERKGRK2
41.648
10,0000
416.480,00
17,8616
743.899,92
14,2788%
6,9611%
Fabrika duvana a.d. Banja Luka
FDBL-R-A
65.597
0,5626
36.904,99
0,0048
314,87
0,9291%
0,0029%
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale
GPIS-R-A
Gradac a.d. Bratunac - u stečaju
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić
Grad
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić
Grad
14.491
0,8280
11.998,11
0,8250
11.955,08
0,3089%
0,1119%
GRDC-R-A
1.164.606
0,1500
174.690,90
0,0001
116,46
10,8040%
0,0011%
HELV-R-A
276.423
0,9841
272.035,19
0,4660
128.813,12
0,2701%
1,2054%
HELV-R-A
771.217
0,9749
751.842,85
0,4660
359.387,12
0,7535%
3,3630%
Hranaprodukt a.d. Šamac - u stečaju
HRPR-R-A
367.922
1,0000
367.922,00
0,0001
36,79
1,9878%
0,0003%
Inbel a.d. Banja Luka
INBL-R-A
19.933
1,0000
19.933,00
0,0001
1,99
3,0263%
0,0000%
Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji
IZBO-R-A
1.489.340
1,0000
1.489.340,00
0,0001
148,93
32,7089%
0,0014%
Izbor a.d. Doboj - u stečaju
IZBR-R-A
595.756
1,0000
595.756,00
0,0001
59,58
7,9275%
0,0006%
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
KDVO-R-A
1.189
83,0780
98.779,76
60,8500
72.350,65
0,9272%
0,6770%
Knegrad a.d. Kneževo
KNGR-R-A
157.130
1,0000
157.130,00
0,0001
15,71
19,6055%
0,0001%
TP Konzum a.d. Banja Luka
KNZM-R-A
211.591
1,0000
211.591,00
0,0001
21,16
9,3937%
0,0002%
Hypo - Alpe - Adria - Bank a.d. Banja Luka
KRLB-R-A
2.756
3,0032
8.276,83
0,7285
2.007,75
0,0021%
0,0188%
Laser dd Brčko
LSR9R
7.361
10,0000
73.610,00
5,7639
42.428,07
0,8369%
0,3970%
Medicinska elektronika a.d.-u stečaju
MDEL-R-A
989.187
1,0000
989.187,00
0,0001
98,92
10,4626%
0,0009%
1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka
MJDR-R-A
1.198.619
0,6548
784.848,20
0,1009
120.940,66
22,2510%
1,1317%
Malpreh a.d. Banja Luka
MLPH-R-A
302.315
0,4194
126.789,93
0,2839
85.827,23
4,3389%
0,8031%
Motajica a.d. Derventa - u likvidaciji
MTJC-R-A
1.817.902
1,0000
1.817.902,00
0,0001
181,79
38,7027%
0,0017%
Ozren Borovno a.d. Foča
OZBR-R-A
75.168
1,0000
75.168,00
0,3757
28.240,62
6,6462%
0,2643%
Poljoproizvod a.d. Prijedor
PLPR-R-A
108.000
1,0000
108.000,00
0,0001
10,80
24,5022%
0,0001%
Srpske pošte a.d. Banja Luka
POST-R-A
1.002.616
0,9820
984.589,92
0,1300
130.340,08
2,5871%
1,2197%
Promet TP a.d. Prnjavor
PROM-R-A
320.462
0,8147
261.086,32
0,3106
99.535,50
3,5045%
0,9314%
Ribničanka a.d. Ribnik
RIBN-R-A
150.000
2,0000
300.000,00
0,0001
15,00
24,8857%
0,0001%
RiTE Gacko a.d. Gacko
RITE-R-A
956.225
0,7006
669.949,82
0,1940
185.507,65
0,2517%
1,7359%
Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod
RNAF-R-A
360.000
0,9083
327.001,90
0,0736
26.496,00
0,1369%
0,2479%
Romanija a.d. Sokolac - u stečaju
ROMN-R-A
23.430
0,1000
2.343,00
0,0001
2,34
0,1023%
0,0000%
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik
RTEU-R-A
206.432
1,6333
337.166,47
0,2980
61.516,74
0,0806%
0,5756%
Sava VP a.d. Gradiška
SAVA-R-B
240.504
1,0000
240.504,00
0,3852
92.642,14
2,1508%
0,8669%
Sintetik a.d. Banja Luka
SINT-R-A
638.529
1,0000
638.529,00
0,2574
164.357,36
6,5075%
1,5380%
Soko paneli a.d. Ljubinje - u stečaju
SPAN-R-A
824.530
0,4900
404.019,70
0,0001
82,45
24,7476%
0,0008%
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Telekom Srpske a.d. Banja Luka
TLKM-R-A
191.553
1,0045
192.416,84
1,5401
295.010,78
0,0390%
2,7606%
Telekom Srpske a.d. Banja Luka
TLKM-R-A
513.054
1,0061
516.203,71
1,5401
790.154,47
0,1044%
7,3939%
Uzlomac a.d. Kotor Varoš
UZLM-R-A
71.427
1,0000
71.427,00
0,1702
12.156,88
8,3412%
0,1138%
Vodovod a.d. Banja Luka
VDBL-R-A
1.058.390
0,9885
1.046.215,95
0,6700
709.121,30
2,9869%
6,6357%
Vitaminka a.d. Banja Luka
VITA-R-A
74.164
1,3963
103.555,35
0,1400
10.382,96
0,2038%
0,0972%
Velepromet a.d. Prijedor
VLPR-R-A
2.116.102
0,4091
865.643,60
0,2557
541.087,28
21,9076%
5,0633%
Veletrgovina a.d. Gradiška
VLTG-R-A
362.710
0,3168
114.918,29
0,2815
102.102,87
6,0239%
0,9554%
Veletekstil a.d. Banja Luka
VLTK-R-A
249.903
1,0000
249.903,00
0,1500
37.485,45
3,8381%
0,3508%
Velepromet&RK a.d. Šamac
VPRK-R-A
251.282
1,0000
251.282,00
0,0001
25,13
8,7053%
0,0002%
Željeznice RS a.d. Doboj
ZERS-R-A
149.896
0,4801
71.966,10
0,2838
42.540,48
0,0611%
0,3981%
Žitopromet a.d. Prijedor
ZTPT-R-A
664.191
604
3. Акције ЗИФ-ова
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka
BRSP-R-A
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka
EINP-R-A
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka
EKVP-R-A
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina
INVP-R-A
808.012
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka
ZPTP-R-A
7.666
II Акције страних издавалаца
HTP Budvanska Rivijera a.d.
BUDR
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica
Montenegropromet AD Budva
HTP Primorje Tivat
PRIT
1,0000
615
664.191,00
626
12.982
15,2145
400
157.419
0,0001
637
66,42
648
7,0115%
659
197.514,13
8,6500
33,6905
13.476,20
23,7600
9.504,00
0,0370%
0,0889%
9,8967
1.557.926,78
10,5500
1.660.770,45
11,9092%
15,5408%
0,2431
196.457,00
0,1700
137.362,04
0,4317%
1,2854%
8,1382
62.387,74
605
606
616
627
617
607
618
112.294,30
0,0006%
670
16,8700
129.325,42
638
649
628
639
629
640
24.043.461,09
1,0274%
1,0508%
0,1029%
1,2102%
660
671
650
661
672
651
662
673
8.867.330,96
82,98%
17.694
11,0382
195.309,23
6,1616
109.023,35
0,5070%
1,0202%
LOVO
761
410,9994
312.770,57
233,1349
177.415,66
0,2323%
1,6602%
MOPB
122.933
7,1392
877.637,37
5,0852
625.138,89
8,1124%
5,8498%
108
12,5268
1.352,89
9,7596
1.054,04
0,0040%
0,0099%
3. Акције ЗИФ-ова
FZU HLT A.D. Podgorica
HLTA
609
11.421.815
620
0,0587
631
621
632
622
633
610
III - Укупна улагања у акције
611
669.982,65
642
0,0143
653
643
654
644
655
2.057.052,71
26.100.513,80
163.331,95
664
2,3406%
675
665
676
666
677
1.075.963,89
9.943.294,85
1,5284%
10,07%
93,05%
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
1
2
4
5
6
678
689
700
711
722
680
691
702
713
724
3.Обвезн.домаћих правних лица
681
692
703
714
725
4.Укупна улагања у обвезнице домаћих издавалаца
682
693
704
715
726
II-Oбвезнице страних издавалаца:
1.Обв.међународних
финанс.инст.
683
694
705
716
727
684
695
706
717
728
2.Обвезнице страних држава
3.Обвезнице страних правних
лица
685
696
707
718
729
686
697
708
719
730
4.Укупна улагања у обвезнице страних издавалаца
687
698
709
720
731
III-Укупна улагањa у обвезнице
688
721
732
I - Обвезнице домаћ.издавалаца
2.Обaвезнице јед.локалне самоуправе и обв.других правних лица
издате уз гаранцију Владе РС
699
0,00
0,00
710
Учешће у
вриједности
имовине фонда(%)
АОП
Учешће у
вриједности
емисије (%)
АОП
АОП
3
Укупна вриједност
на дан
извјештавања
Назив емитента
Укупна набавна
вриједност
АОП
Ознака
ХОВ
АОП
Oпис
Укупна номнална
вриједност
II – ОБВЕЗНИЦЕ
0,00
0,00
0,0000
2
I
I - Друге ХОВ домаћих издавалаца:
3
4
5
6
7
1.
1.Депозитне потврде
733
734
2.
2.Трезорски записи
735
752
769
786
803
3.
3.Благајнички записи
736
753
770
787
804
4.Комерцијални записи
737
754
771
788
805
4.
Учешће у
вриједности
имовине
фонда(%)
АОП
Учешће у
емисији (%)
АОП
Укупна
вриједност на
дан
извјештавања
Ознака ХОВ
1
АОП
Oпис
Назив емитента
Укупна
набавна
вриједност
АОП
бр.
АОП
Р.
Укупна
номнална
вриједност
III – ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
750
751
767
768
784
785
801
802
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
5.
5.Удјели отворених инв. фондова
738
755
772
789
806
756
773
790
807
791
808
6.
6.Остале хартије од вриједности
739
7.
7.Укупна улагања у друге ХОВ домаћих издавалаца
740
757
1.
1.Депозитне потврде
741
742
758
759
775
776
792
793
809
810
2.
2.Трезорски записи
743
760
777
794
811
3.Благајнички записи
744
761
778
795
812
4.
4.Комерцијални записи
745
762
779
796
813
5.
5.Удјели отворених инвест.фондова
746
763
780
797
814
6.
6.Остале хартије од вриједности
747
764
781
798
815
7.
7.Укупна улагања у друге ХОВ страних издавалаца
748
765
782
799
816
749
766
800
817
II
3.
II - Друге ХОВ страних издавалаца:
II - Укупна улагања у друге ХОВ
1
Ознака ХОВ
2
3
АОП
4
5
1.
Краткорочни депозити
818
2.
Дугорочни депоозити
819
823
827
3.
Остали пласмани
820
824
828
Укупни депозити
V – ДЕРИВАТИ
ПОЗИЦИЈА
821
210.000,00
210.000,00
Набавна вриједност
822
825
210.000,00
210.000,00
Учешће у
вриједности
имовине фонда(%)
Назив емитента
Укупна
вриједност на дан
извјештавања
АОП
Oпис
АОП
Р.
бр.
Укупна набавна
вриједност
IV – ДЕПОЗИТИ
826
829
1,97%
Позитивна
вриједност на дан
биланса
Негативна вриједност
на дан биланса
Учешће у имовини
фонда(%)
Учешће у
обавезама
фонда (у %)
Набавна вриједност
Вриједност на дан
биланса
Учешће у укупној
имовини фонда(%)
Номинална
вриједност
колатерала
УКУПНО ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ
VI -РЕПО ПОСЛОВИ (АКТИВА)
Позиција
Колатерал ISIN
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Укупно репо послови
VII – НЕКРЕТНИНЕ
Р.бр.
Позиција
Укупна набавана вриједност
1
Улагања у некретнине:
1.
Земљиште
2.
Пословни објекти
3.
Стамбени објекти
4.
Стамб.-посл. Објекти
5.
Остале некретнине
6.
Ук. улаг.у некретнине
2
Укупна вриједност на дан извјештавања
3
Учешће у вриједн.фонда
4
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda po vrstama imovine na dan 31.12.2012.
godine
Редни
број
Oпис
Укупна вриједност
на дан
извјештавања
Учешће у
вриједности имовине
фонда (%)
1
2
3
4
1.
Aкције
2.
3.
4.
Депозити и пласмани
Готовина и готовински
еквиваленти
5.
6.
9.943.294,85
93,05
Oбвезницe
0,00
0,00
Остале хартије од вриједности
0,00
0,00
210.000,00
1,97
270.452,69
2,53
0,00
0,00
10.423.747,54
97,54
Некретнине
Укупно
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Izvještaj o realizovanim dobicima (gubicima) investicionog fonda u periodu 01.01.31.12.2012. godine
Датум
трансакције
1
Укупна
набавна
вриједност
4
Укупна
продајна
вриједност
5
Реализовани
добитак
(губитак)
6 (5-4)
13.09.2012.
Продане ХОВ
Број ХОВ
2
3
A. Акције
I- Акције домаћих издавалаца
Редовне акције
RNAF-R-A
37.509
34.070,88
2.317,19
-31.753,69
14.09.2012.
RNAF-R-A
30.000
27.250,17
1.853,30
-25.396,87
28.09.2012.
NBLB-R-A
200
651.515,15
140.000,00
-511.515,15
04.10.2012.
RFUM-R-A
5.000
3.964,40
1.150,84
-2.813,56
04.10.2012.
RFUM-R-A
40.000
31.715,19
9.166,88
-22.548,31
04.10.2012.
RFUM-R-A
80.000
63.430,38
18.333,76
-45.096,62
04.10.2012.
RFUM-R-A
120.000
95.145,57
27.530,53
-67.615,04
04.10.2012.
RFUM-R-A
90.000
71.359,18
20.625,48
-50.733,70
04.10.2012.
RFUM-R-A
60.000
47.572,78
13.750,32
-33.822,46
04.10.2012.
RFUM-R-A
105.000
83.252,37
24.167,68
-59.084,69
04.10.2012.
RFUM-R-A
75.000
59.465,98
17.262,63
-42.203,35
04.10.2012.
RFUM-R-A
60.000
47.572,78
13.750,32
-33.822,46
05.10.2012.
RFUM-R-A
100.000
79.287,97
22.319,36
-56.968,61
24.12.2012.
RFUM-R-A
465.000
368.689,07
119.505,00
-249.184,07
24.12.2012.
RFUM-R-A
233.224
184.918,58
59.938,57
-124.980,01
11.10.2012.
08.06.2012.
3. Акције инвестиционих фондова
II - Aкције страних издавалаца
Редовне акције
TREN
526.775
JASA
95
44.014,39
80.165,23
36.150,84
28.042,68
3. Акције инвестиционих фондова
Отуђење хов по другом основу, осим продаје
46.218,71
18.176,03
0,00
-17.770,90
BU
12.01.2012
KDVO-R-A
187
17.770,90
ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХОВ
Обвезнице и друге дужничке хов домаћих издавалаца
18.1.2012.
RSRS-O-C
59.867
23.145,36
23.705,28
559,92
20.1.2012.
RSRS-O-E
15.010
5.757,38
5.944,40
187,02
31.1.2012.
RSRS-O-E
71.520
27.432,91
28.200,75
767,84
31.1.2012.
RSRS-O-D
50.000
18.710,74
19.553,53
842,79
01.2.2012.
RSRS-O-E
87.354
33.506,35
34.785,65
1.279,30
01.2.2012.
RSRS-O-E
37.000
14.192,08
14.579,12
387,04
07.2.2012.
RSRS-O-E
18.726
7.182,73
7.445,12
262,39
08.2.2012.
RSRS-O-D
38.683
14.475,75
15.413,44
937,69
08.2.2012.
RSRS-O-E
116.140
44.547,79
46.247,34
1.699,55
09.2.2012.
RSRS-O-D
1.315
492,09
524,02
31,93
09.2.2012.
RSRS-O-B
87.849
35.094,76
34.786,29
-308,47
13.2.2012.
RSRS-O-E
54.688
20.976,66
21.805,46
828,80
14.2.2012.
RSRS-O-E
55.312
21.216,02
22.056,52
840,50
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
14.2.2012.
RSRS-O-D
69.604
26.046,85
27.676,15
1.629,30
15.2.2012.
RSRS-O-D
3.010
1.126,39
1.212,51
86,12
15.2.2012.
RSRS-O-D
118.589
44.377,76
47.286,43
2.908,67
15.2.2012.
RSRS-O-B
65.000
25.966,84
26.071,94
105,10
16.2.2012.
RSRS-O-D
47.340
17.715,33
19.109,52
1.394,19
17.2.2012.
RSRS-O-D
10.000
3.742,15
4.037,07
294,92
21.2.2012.
RSRS-O-D
13.084
4.896,23
5.280,56
384,33
01.3.2012.
RSRS-O-D
4.916
1.839,64
1.988,22
148,58
02.3.2012.
RSRS-O-D
71.650
26.812,49
29.088,07
2.275,58
02.3.2012.
RSRS-O-D
100.000
37.421,48
40.926,22
3.504,74
07.3.2012.
RSIO-O-A
30.279
11.418,81
12.406,86
988,05
09.3.2012.
RSDS-O-B
29.563
13.293,85
13.858,34
564,49
12.3.2012.
RSRS-O-C
995
376,84
Обвезнице и друге дужничке хов страних издавалаца
ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА
422,09
45,25
УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) НА ХОВ
-1.298.337,00
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Izvještaj o finansijskim pokazateljima fonda
Редни
број
Позиција имовине
АОП
1
2
3
I
Вриједност нето имовине по удјелу/акцији 501
фонда на почетку периода
1.
Нето имовина фонда на почетку периода
502
2.
Број удјела /акција на почетку периода
503
3.
Вриједност удјела на почетку периода
504
505
II
Вриједност нето имовине по удјелу/
акцији фонда на крају периода
1.
Нето имовина фонда на крају периода
506
2.
Број удјела /акција на крају периода
507
3.
Вриједност удјела на крају периода
508
509
III
Финансијски показатељи
1.
Однос расхода и просјечне нето имовине
510
2.
Однос реализоване добити од улагања и
511
просјечне нето имовине
Исплаћени износ инвеститорима у току
3.
године
512
4.
Стопа приноса на нето имовину фонда
513
Текућа
година
4
Претходна
година
5
11.962.328 13.456.367
1.526.090 1.526.090
7,84
8,82
10.567.973 11.962.328
1.526.090 1.526.090
6,9249
7,84
0,036
-0,100
0,033
-0,039
-0,145
-0,076
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) investicionog fonda na dan 31.12.2012. godine
Назив и
ознака ХОВ
Код
Набавна
вриједност
Фер вриједност
Ревал.фин.
средстава
расположивих
за продају
Ревал.по
основу
инстр.
заштите
Ревал. по
основу
некретнина
Нереализовани
Д/Г признати
кроз резултат
периода
Нето
курсне
разлике
на ХОВ
Аморт.дисконта
(премије)
фин.ср.која се
држе до рока
досп.
Нереализ.
добит/губитак
текућег периода
Редовне акцијe
ALMN-R-A
bs
143.520,00
48,00
-143.472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143.472,00
ANGR-R-A
bs
1.611,00
313,02
-1.297,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.297,98
BAB9-R-A
bs
13.510,00
8.231,64
-5.278,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.278,36
BLNV-R-A
bs
93.874,00
9,39
-93.864,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93.864,61
BOSK-R-A
bs
21.627,39
6.073,00
-15.554,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.554,39
BRJA-R-A
bs
96.670,00
9,67
-96.660,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96.660,33
BSNK-R-A
bs
1.081.008,48
181,93
-1.080.826,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.080.826,55
CIST-R-A
bs
1.557.414,73
1.571.987,69
14.572,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.572,96
CVJR-R-A
bs
353.316,00
35,33
-353.280,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-353.280,67
DBRM-R-A
bs
1.150.897,00
222.123,12
-928.773,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-928.773,88
DECB-R-A
bs
158.459,00
31.184,73
-127.274,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-127.274,27
DRVP-R-A
bs
97.732,74
13,86
-97.718,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-97.718,88
EKBL-R-A
bu
88.616,66
20.400,00
0,00
0,00
0,00
-19.360,00
0,00
0,00
-19.360,00
EKBL-R-A
bs
73.319,37
17.563,18
-55.756,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.756,19
EKHC-R-A
bu
72.789,62
21.230,81
0,00
0,00
0,00
-26.570,03
0,00
0,00
-26.570,03
EKHC-R-A
bs
3.069,20
1.506,72
-1.562,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.562,48
ELBJ-R-A
bs
95.444,17
10.986,36
-84.457,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-84.457,81
ELDO-R-A
bs
11.721,15
8.689,80
-3.031,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.031,35
ERKGRK2
bs
416.480,00
743.899,92
327.419,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.419,92
FDBL-R-A
bs
36.904,99
314,87
-36.590,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.590,12
GPIS-R-A
bs
11.998,11
11.955,08
-43,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43,03
GRDC-R-A
bs
174.690,90
116,46
-174.574,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-174.574,44
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
HELV-R-A
bu
272.035,19
128.813,12
0,00
0,00
0,00
-44.946,38
0,00
0,00
-44.946,38
HELV-R-A
bs
751.842,85
359.387,12
-392.455,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-392.455,73
HRPR-R-A
bs
367.922,00
36,79
-367.885,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.885,21
INBL-R-A
bs
19.933,00
1,99
-19.931,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.931,01
IZBO-R-A
bs
1.489.340,00
148,93
-1.489.191,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.489.191,07
IZBR-R-A
bs
595.756,00
59,58
-595.696,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-595.696,42
KDVO-R-A
bs
98.779,76
72.350,65
-26.429,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.429,11
KNGR-R-A
bs
157.130,00
15,71
-157.114,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-157.114,29
KNZM-R-A
bs
211.591,00
21,16
-211.569,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-211.569,84
KRLB-R-A
bs
8.276,83
2.007,75
-6.269,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.269,08
LSR9R
bs
73.610,00
42.428,07
-31.181,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.181,93
MDEL-R-A
bs
989.187,00
98,92
-989.088,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-989.088,08
MJDR-R-A
bs
784.848,20
120.940,66
-663.907,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-663.907,54
MLPH-R-A
bs
126.789,93
85.827,23
-40.962,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.962,70
MTJC-R-A
bs
1.817.902,00
181,79
-1.817.720,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.817.720,21
OZBR-R-A
bs
75.168,00
28.240,62
-46.927,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.927,38
PLPR-R-A
bs
108.000,00
10,80
-107.989,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-107.989,20
POST-R-A
bs
984.589,92
130.340,08
-854.249,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-854.249,84
PROM-R-A
bs
261.086,32
99.535,50
-161.550,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-161.550,82
RIBN-R-A
bs
300.000,00
15,00
-299.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-299.985,00
RITE-R-A
bs
669.949,82
185.507,65
-484.442,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-484.442,17
RNAF-R-A
bs
327.001,90
26.496,00
-300.505,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.505,90
ROMN-R-A
bs
2.343,00
2,34
-2.340,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.340,66
RTEU-R-A
bs
337.166,47
61.516,74
-275.649,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-275.649,73
SAVA-R-B
bs
240.504,00
92.642,14
-147.861,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-147.861,86
SINT-R-A
bs
638.529,00
164.357,36
-474.171,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-474.171,64
SPAN-R-A
bs
404.019,70
82,45
-403.937,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-403.937,25
TLKM-R-A
bu
192.416,84
295.010,78
0,00
0,00
0,00
15.343,40
0,00
0,00
15.343,40
TLKM-R-A
bs
516.203,71
790.154,47
273.950,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.950,76
Zatvoreni investicioni fond „VB FOND“ a.d. Banja Luka
UZLM-R-A
bs
71.427,00
12.156,88
-59.270,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.270,12
VDBL-R-A
bu
1.046.215,95
709.121,30
-337.094,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-337.094,65
VITA-R-A
bs
103.555,35
10.382,96
-93.172,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93.172,39
VLPR-R-A
bs
865.643,60
541.087,28
-324.556,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-324.556,32
VLTG-R-A
bs
114.918,29
102.102,87
-12.815,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.815,42
VLTK-R-A
bs
249.903,00
37.485,45
-212.417,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-212.417,55
VPRK-R-A
bs
251.282,00
25,13
-251.256,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-251.256,87
ZERS-R-A
bs
71.966,10
42.540,48
-29.425,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.425,62
ZTPT-R-A
bs
664.191,00
66,42
-664.124,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-664.124,58
PRIT
bs
1.352,89
1.054,04
-298,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-298,85
MOPB
bs
877.637,37
625.138,89
-252.498,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-252.498,48
LOVO
bs
312.770,57
177.415,66
-135.354,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-135.354,91
BUDR
bs
195.309,23
109.023,35
-86.285,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.285,88
BRSP-R-A
bs
197.514,13
112.294,30
-85.219,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.219,83
EINP-R-A
bs
13.476,20
9.504,00
-3.972,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.972,20
EKVP-R-A
bs
1.557.926,78
1.660.770,45
102.843,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.843,67
HLTA
bs
669.982,65
163.331,95
-506.650,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-506.650,70
INVP-R-A
bs
196.457,00
137.362,04
-59.094,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.094,96
ZPTP-R-A
bs
62.387,74
129.325,42
66.937,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.937,68
26.100.513,80
9.943.294,85
-15.996.815,35
0,00
0,00
-75.533,01
0,00
0,00
-16.072.348,36
Akcije ZIF-ova
Obveznice
UKUPNO
Download

Revizorski izvještaj