Društvo za reviziju finansijskih izveštaja
"MANOJLOVIĆ" D.O.O.
B an ja L u k a, S l ob od an a Jovan ovi ća b r. 2
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2013. GODINU
»Osiguranje Aura« a.d. Banja Luka
Banja Luka, 22.04.2014. godine
tel. 051/321-450, 065/511-152, fax. 051/321-452, e-mail: [email protected]
www.revizijamanojlovic.com
SADRŽAJ
Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.............................................................................3
OBRASCI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA......................................................................5-18
BILANS STANJA – skraćen, neto ........................................................................................ 19
BILANS USPEHA – skraćen ................................................................................................ 20
BILANS TOKOVIMA GOTOVINE – skraćen................................................................... 21
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU – skraćen ............................................ 22
PRAVNI I DRUGI OSNOVI ................................................................................................. 23
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ...................................................................................... 25
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ................................................................................... 27
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE .......................................................... 41-70
IZVJEŠTAJI KOJE DRUŠTVO DOSTAVLJA AGENCIJI ZA OSIGURANJE RS.....70
POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA.....................................................................71
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA.........................................................................73
2
Društvo za reviziju finansijskih izvještaja
«MANOJLOVIĆ» d.o.o
Banjaluka
Slobodana Jovanovića 2
Telefon: +38751/321-450, +38765/511-152 Faks:050/321-452
Email:[email protected]
www.revizijamanojlovic.com
SKUPŠTINI DRUŠTVA I UPRAVNOM ODBORU
»Osiguranje Aura« a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Uvod
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 5 do 16) „Osiguranje Aura" a.d.
Banja Luka (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra
2013. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o
promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje i drugih izvještaja društava za
osiguranje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih
izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne
kontrole koje su relevantne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili grešaka.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Pravilnikom o sadržaju izvještaja
nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za
osiguranje. Ovi standardi nalažu da postupamo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju
planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da
finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
objelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka
sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom
procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i
3
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih
revizorskih procedura koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja
mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu
primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo
rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijski izvještaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju
razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Izražavanje pozitivnog mišljenja
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013.
godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na
taj dan, u skladu sa zakonskim i računovodstvenim propisima Republike Srpske.
Ostala pitanja
Reviziju finansijskih izvještaja za godinu koja se završila 31.12.2012. godine, izvršio je drugi
revizor i izraženo je pozitivno mišljenje o tim izvještajima na dan 26.04.2013. godine.
Banjaluka, 22.04.2014. godine
4
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
Матични број: 11029388
Шифра
дјелатности:
66030
65.12
Назив друштва за осигурање:
Жиро-рачуни код пословних банака:
ОСИГУРАЊЕ АУРА а.д. БАЊА ЛУКА
568-163-24000004-65 Балкан Инвестмент Банка
571-010-00000931-84 Комерцијална банка
555-007-00225099-80 Нова Банка, Бања Лука
Сједиште: Вељка Млађеновића бб
ЈИБ:4402741620001
БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан 31.12.2013.године
- износи у конвертибилним маркама Износ на
Износ на дан биланса текуће године
Група
рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
1
2
012
АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+016+026)
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до
007)
1. Улагања у развој
2. Концесије, патенти, лиценце и остала
права
3 Goodwill
014
4. Остала нематеријална улагања
01
010
011
020
5. Аванси и нематеријална улагања у
припреми
II НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ
НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (009 до
015)
1. Земљиште
022
2. Грађевински објекти
023
024
026
015 и 016
02
027 и 028
029
03
Ознака
за
АОП
Бруто
3
4
001
002
Исправка
вриједности
5
(4-5)
6
7
7.237.873
673.078
6.564.795
6.430.913
65.858
39.660
26.198
31.076
0
0
0
0
0
0
26.198
31.076
0
0
5.213.364
4.687.780
333.483
333.483
003
004
005
006
дан
биланса
претходне
године
(31.12.2012)
Нето
65.858
39.660
007
008
5.771.782
558.418
009
333.483
010
515.786
15.055
500.731
507.436
3. Постројења и опрема
011
589.142
236.715
352.427
336.331
4. Инвестиционе некретнине
012
1.765.976
38.937
1.727.039
1.365.057
5. Остала основна средства
6. Аванси и некретнине, постројења,
опрема и инвестиционе некретнине у
припреми
7. Улагање на туђим некретнинама,
постројењима и опреми
III ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ
(017 до 025)
013
0
0
2.268.756
2.083.617
014
2.268.756
015
016
030, дио 039
1. Учешће у капиталу зависних правних
лица
017
031, дио 039
2. Учешће у капиталу придружених
правних лица
018
032, дио 039
3. Учешће у капиталу осталих правних
лица
019
298.639
267.711
30.928
61.856
1.400.233
75.000
1.325.233
1.712.057
0
0
0
75.000
75.000
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
0
5
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
033, дио 039
034, дио 039
4. Дугорочни финансијски пласмани
матичним, зависним и осталим повезаним
правним лицима
5. Дугорочни финансијски пласмани у
земљи
020
021
035, дио 039
6. Дугорочни финансијски пласмани у
иностранству
022
036, дио 039
7. Финансијска средства која се држе до
рока доспијећа
023
037, дио 039
8. Финансијска средства расположива за
продају
024
038, дио 039
9.Остали дугорочни финансијски пласмани
025
040
IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (028+033+059+060)
I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И
СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ
ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ
(029 до 032)
026
027
1. Залихе материјала
029
10 до 15
100 до 109
130 до 139
140 до 149
150 до 159
20 до 26
20
200, дио 209
201, дио 209
202, 203, дио
209
204, дио 209
205, дио 209
206, дио 209
2. Залихе остатака осигурaних оштећених
ствари
3. Стална средства и средства
обустављеног пословања намијењена
продаји
4. Дати аванси
0
0
0
600.000
4.818.937
481.383
600.000
0
4.337.554
1.000.000
0
3.153.808
374.958
360.349
14.609
43.422
9.059
6.052
3.007
1.511
0
0
0
0
365.899
354.297
11.602
41.911
3.738.149
121.034
3.617.115
2.621.778
171.633
41.502
130.131
21.010
033
034
035
036
0
138.713
8.582
130.131
21.010
0
0
0
0
0
0
0
0
037
038
039
040
041
208 дио 209
ж) Потраживања по основу депозитне
премије
042
210 до 219
2. Потраживања из специфичних послова
043
220 до 229
3. Друга потраживања
044
230, дио 239
712.057
031
е) Остали купци и остала потраживања
23
725.233
0
030
207, дио 209
4. Краткорочни финансијски пласмани
(046 до 054)
а) Краткорочни финансијски пласмани у
повезана правна лица - матична и зависна
0
028
032
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,
ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(034+043+044+045+055+058)
1. Потраживања по основу премије,
учешћа у накнади штета и остали купци
(035 до 042)
а) Потраживања по основу премије
животних осигурања
б) Потраживања по основу премије
неживотних осигурања
в) Потраживања по основу премије
саосигурања, реосигурања и ретроцесија у
земљи
г) Потраживања по основу премије
осигурања, саосигурања, реосигурања и
ретроцесија из иностранству
д) Потраживања по основу учешћа у
накнади штета у земљи
ђ) Потраживања по основу учешћа у
накнади штета у иностранству
725.233
0
045
32.920
32.920
0
0
0
144.108
30.309
113.799
62.938
94.604
23.178
71.426
5.343
3.112.924
26.045
3.086.879
2.253.810
0
0
046
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
6
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
231, дио 239
232, дио 239
233, дио 239
234, дио 239
235, дио 239
236, дио 239
237
238, дио 239
24
240
б) Краткорочни финансијски пласмани остала повезана правна лица
в) Краткорочни финансијски пласмани у
земљи
г) Краткорочни финансијски пласмани у
иностранству
д) Дио дугорочних депоновања и улагања
који доспијева за наплату у периоду до
годину дана
ђ) Финансијска средства по фер
вриједности кроз биланс успјеха
намијењена трговању
е) Финансијска средства означена по фер
вриједности кроз биланс успјеха
ж) Окупљене сопствене акције
з ) Остали краткорочни финансијски
пласмани
5. Готовински еквиваленти и готовина
(056+057)
а) Готовински еквиваленти- хартије од
вриједности
047
048
052
055
III АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
059
IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+027+061)
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)
060
061
062
063
064
Група
рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за АОП
1
2
0
0
0
0
0
214.880
214.880
278.677
214.880
214.880
278.677
0
0
705.830
3
101
102
103
12.056.810
1.154.461
12.056.810
1.154.461
Износ на
705.830
488.608
0
0
0
0
10.902.349
9.584.721
0
0
10.902.349
9.584.721
Износ претходне
дан биланса
године
текуће године
(31.12.2011)
4
5
5.990.694
5.250.000
5.647.927
4.000.000
5.250.000
4.000.000
93.842
93.842
93.842
93.842
104
105
303
4. Улози друштва за узајамно осигурање
са ограниченим доприносом
106
304
5. Улози друштва за узајамно осигурање
са неограниченим доприносом
107
309
6. Остали капитал
108
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
109
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА
IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (112 до 116)
1. Законске резерве
2. Статутарне резерве
3. Друге резерве утврђене актима друштва
110
111
112
113
114
320
дио 32
321
322
323
0
056
270 до 279,
осим 278
310 до 312
0
1.765.805
054
058
302
0
3.044.974
3.044.974
053
6. Порез на додату вриједност
301
488.005
0
260 до 269
30
300
41.905
051
057
П А С И В А
А. КАПИТАЛ (102-109+110+111+117+118119+120-123)
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 ДО 108)
1. Акцијски капитал
2. Удјели друштва са ограниченом
одговорношћу
3. Државни капитал
0
050
б) Готовина
88
26.045
049
241 до 249
278
290
67.950
0
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
7
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
324
329
330,331 и
334
4. Резерве за сопствене акције
115
5. Остале резерве из добитка
116
V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
117
340
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
РАСПОЛОЖ. ЗА ПРОДАЈУ
VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
РАСПОЛОЖ. ЗА ПРОДАЈУ
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(121+122)
1. Нераспоређени добитак ранијих година
341
2. Нераспоређени добитак текуће године
332
333
34
35
350
351
40
400
401
402
403
404
405
406
409
41
410
411
412
413 и 414
118
119
77.068
120
646.852
1.706.139
121
9.690
780.235
122
637.162
925.904
0
74.986
74.986
0
0
IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА
(124+125)
1. Губитак ранијих година
2. Губитак текуће године
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (127 до
134)
1. Математичка резерва животних
осигурања
2. Резервисања за учешће у добитку
3. Резервисања за изравнање ризика
4. Резервисања за задржане кауције и
депозите
5. Резервисања за трошкове
реструктурисања
6. Резервисања за бонусе и попусте
7. Резервисања за накнаде и бенефиције
запослених
8. Остала дугорочна резервисања
134
В. ОБАВЕЗЕ (136+145)
135
4.911.655
3.936.794
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 144)
1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал
2. Обавезе према повезаним правним
лицима
3. Обавезе по емитованим дугорочним
хартијама од вриједности
136
0
0
4.911.655
3.936.794
0
0
4. Дугорочни кредити
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
137
138
139
140
418
5. Дугорочне обавезе по финансијском
лизингу
6. Дугорочне обавезе по фер вриједности
кроз биланс успјеха
7. Одложене пореске обавезе
143
419
8. Остале дугорочне обавезе
144
415 и 416
417
42 до 48
42
420
421
422 и 423
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(146+154+158+159+162+163+164+165+166)
1. Краткорочне финансијске обавезе
(147 до 153)
а) Краткорочне финансијске обавезе
према повезаним правним лицима
б) Обавезе по емитованим краткорочним
хартијама од вриједности
в) Краткорочни кредити
141
142
145
146
147
148
149
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
8
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
424 и 425
426
427
429
43
430 и 431
432 и 434
433 и 435
440 до 449
45
г) Дио дугорочних финансијских обавеза
који доспијева у периоду до годину дана
д) Краткорочне обавезе по фер
вриједности кроз биланс успјеха
ђ) Обавезе по основу сталних средстава
намијењених продаји и средстава
пословања које се обуставља
г) Остале краткорочне финансијске
обавезе
2. Обавезе по основу штета и
уговорених износа (155 до 157)
а) Обавезе по основу штета и уговорених
износа
б) Обавезе по основу удјела у штетама и
уговореним износима из реосигурања
в) Обавезе по основу удјела у штетама и
уговореним износима из саосигурања
3. Обавезе за премију и специфичне
обавезе
4. Обавезе по основу зарада и накнада
зарада (160+161)
150
151
152
153
154
155
159
456 до 458
б) Обавезе по основу бруто накнада
зарада
161
460 до 469
5. Друге обавезе из пословања
162
49, осим 497
490
491
492
493
494
495
496, 498 и
499
89
163
166
а) Преносне премије животних осигурања
167
168
115.730
113.040
58.003
40.576
57.727
72.464
564.645
205.615
140.720
90.305
102.197
4.054.256
3.422.913
3.071.378
2.670.536
778.774
555.800
204.104
10.902.349
196.577
9.584.721
10.902.349
9.584.721
169
г) Резервисане штете животних осигурања
д) Резервисане штете неживотних
осигурања
ђ) Резервисања за удјеле у штетама по
основу саосигурања и реосигурања
170
е) Друга пасивна временска разграничења
173
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+126+135)
174
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
175
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (174+175)
176
У Бањој Луци, 28.02.2014. године
2.510
164
165
9. Пасивна временска разграничења
(167 до 173)
б) Преносне премије неживотних
осигурања
в) Преносне премије саосигурања и
реосигурања
214
158
160
474
497
36.304
157
а) Обавезе по основу бруто зарада
47, осим 474
214
156
450 до 455
6. Обавезе за порезе, доприносе и друге
краткорочне обавезе
7. Обавезе за порез из резултата
8. Одложене пореске обавезе
36.304
171
172
Лице са лиценцом
М.П.
Бранислав Костадиновић
Лиценца б.р.: СР1412/14
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Директор
Čoprka Miodrag
9
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
Матични број: 11029388
Шифра дјелатности: 65.12
Назив друштва за осигурање:
Жиро-рачуни код пословних банака:
ОСИГУРАЊЕ АУРА а.д. БАЊА ЛУКА
568-163-24000004-65 Балкан Инвестмент Банка
571-010-00000931-84 Комерцијална банка
555-007-00225099-80 Нова Банка, Бања Лука
Сједиште: Вељка Млађеновића бб
ЈИБ:4402741620001
БИЛАНС УСПЈЕХА
(Извјештај о укупном резултату у периоду)
од 01.01 до 31.12.2013.године
- износи у конвертибилним маркама ИЗНОС
Група рачуна,
рачун
1
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
Текућа
година
Предходна
година
31.12.2012
2
3
4
5
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+208+209+210+211+212)
201
5.612.021
4.983.898
1. Приход од премије и провизија осигурања, саосигурања,
реосигурања и ретроцесија животних осигурања (203 до 207)
202
0
0
а) Приходи од премија осигурања, саосигурања, реосигурања и
ретроцесија животних осигурања
б) Приходи од премија добровољног пензијског осигурања
203
204
в) Приходи по основу учешћа саосигурања и реосигурања у
накнади штета животних осигурања
205
604
606 до 609
г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних
осигурања, реосигурања и ретроцсија
д) Остали приходи по основу животног осигурања
206
207
610 до 619
2. Приходи од премије осигурања, саосигурања и реосигурања
неживотних осигурања
208
5.477.912
4.896.409
60
600, 602, 605
601
603
620 до 629
630 до 639
3. Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и
ретроцесија у накнади штета неживотних осигурања
4. Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних
осигурања
209
210
5. Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од
премија, субвенција, дотација, донација и сл.
6. Други пословни приходи
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (214+233)
1. Функционални расходи (215+223+229)
211
212
213
214
21.714
112.395
5.729.246
2.280.632
5.227
82.262
4.143.386
1.404.004
50
1.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне
доприносе (216 до 222)
215
352.679
316.342
500
501
502
503
504
505
а) Математичка резерва животних осигурања, осим добровољног
пензијског осигурања
б) Математичка резерва добровољног пензијског осигурања
в) Допринос за превентиву
г) Ватрогасни допринос
д) Допринос Заштитном фонду
ђ) Расходи за дугорочна резервисња за изравнање ризика
216
217
218
219
220
221
57.527
51.170
100.594
64.645
640 до 649
650 до 659
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
10
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
509
е) Остали расходи за за дугорочна резервисања и функционалне
доприносе
222
194.558
200.527
51
1.2. Накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања
и реосигурања (224 до 228)
223
0
0
510, 513
511
а) Накнаде штета, уговорених износа и удјела у штетама животних
осигурања
б) Накнаде штета и уговорених сума добровољног пензијског
осигурања
224
225
в) Расходи по основу премија и провизија саосигурања,
реосигурања и ретроцесија животних осигурања
226
515, 516, 517
518
г) Резервисања за штете, ујеле у штетама и остала резервисања
по основу животних осигурања
д) Расходи по основу бонуса и попуста животних осигурања
227
228
52
1.3. Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања
(230 до 232)
229
1.927.953
1.087.662
520, 521, 522,
524
а) Накнаде штета, осигураних сума, других уговорених износа и
удјели у штетана неживотних осигурања
230
1.655.079
760.145
б) Расходи по основу премија и провизија саосигурања,
реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања
231
49.900
в) Резервисања за штете и удјеле у штетама и остала
резервисања по основу неживотних осигурања
2. Трошкови спровођења осигурања (234+237+243)
2.1. Трошкови амортизације и резервисања (235+236)
а) Трошкови амортизације
232
233
234
235
222.974
3.448.614
141.120
141.120
327.517
2.739.382
245.392
245.392
б) Трошкови резервисања
236
2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални
трошкови (238 до 242)
а) Трошкови материјала, горива и енергије
б) Трошкови провизија
в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде
237
238
239
240
2.704.271
103.566
14.717
2.125.662
1.762.762
118.629
37.839
1.014.667
г) Нематеријални трошкови
д) Трошкови пореза и доприноса
241
242
460.326
591.627
2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
(244+245)
а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада
243
244
603.223
529.800
731.228
506.579
245
246
247
73.423
224.649
840.512
117.225
248
156.679
102.278
1. Финансијски приходи од матичних , зависних правних лицаи
осталих повезаних правних лица
2. Приходи од камата
3. Позитивне курсне разлике
249
250
251
156.679
102.278
4. Остали финансијски приходи
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (254 до 257)
252
253
10.067
36.567
1. Финансијски расходи из односа са матичним , зависним и
осталим повезаним правним лицима
2. Расходи камата
3. Негативне курсне разлике
254
255
256
10.058
9
36.567
4. Остали финансијски расходи
III ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (246+248-253)(248-247-253)
257
258
29.387
906.223
512, 514
523,525
526, 527, 529
53
530
533 до 539
54
540
541
542, 543
544,545,547,548,
549
546
55
550
551 до 559
66
660, 661
662
663
664,665,669
56
560,561
562
563
564,565,569
б) Остали лични расходи и накнаде
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-213)
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (213-201)
Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (249 до 252)
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
11
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
67
670, 671
672
676
673,674,675,
677,678, 679
57
570, 571
572
575
573,574,576, 577
и 579
IV ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (247+253-248)
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
259
I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (261 до 264)
260
1. Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме и инвестиционих некретнина
2. Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности
3. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
261
262
263
4. Остали приходи
II ОСТАЛИ РАСХОДИ (266 до 269)
1. Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих
некретнина
2. Губици по онову продаје учешћа у капиталу и хартија од
вриједности
3. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
264
265
4. Остали расходи
III ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (260265)
IV ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (265260)
269
469.753
97
119.643
84.154
0
117.415
267
268
270
0
2.228
84.154
350.207
627.685
71.050
627.685
71.050
117.369
208.310
208.310
271
272
680,681,682
1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања,
некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина
273
683
2. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских
пласмана и финансијских средстава расположивих за продају
274
684 до 689
469.850
266
Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ
I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273
до 275)
68
84.154
3. Остали приходи од усклађивања вриједности имовине
II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (277
до 279)
276
1. Обезврјеђење нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме и инвестиционих некретнина
277
2. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и
финансијских средстава расположивих за продају
278
3. Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине
279
117.369
III ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (272-276)
280
510.316
690
590
IV ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (276-272)
Д. ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
ђ. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
281
282
283
691
Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и
исправке грешака из ранијих година
284
33.907
421
285
20.602
18.163
286
637.162
1.101.428
58
580, 581, 582
583
584 до 589
591
721
дио 722
дио 722
Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и
исправке грешака из ранијих година
З. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1. Добитак прије опорезивања (258+270+280+282+284-285)
2. Губитак прије опорезивања (259+271+281+283+285284)(271+281-258)
И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ
1. Порески расходи периода
2. Одложени порески расходи периода
3. Одложени порески приходи периода
275
137.260
287
288
289
290
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
111.445
12
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА
1. Нето добитак текуће године (286-287-288-289+290)
2. Нето губитак текуће године (287-286+288+289-290)
К ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ
I ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (294 до 299)
1.
Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на
сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају
2.
Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ
расположивих за продају
3.
Добици по основу превођења финансијских извјештаја
иностраног пословања
4.
Актуарски добици од планова дефинисаних примања
5.
Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика
готовинских токова
6.
Остали добици утврђени директно у капиталу
II ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (301 до 305)
1.
Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ
расположивих за продају
2.
Губици по основу превођења финансијских извјештаја
иностраног пословања
3.
Актуарски губици од планова дефинисаних примања
4.
Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика
готовинских токова
5.
Остали губици утврђени директно у капиталу
Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (293-300) или
(300-293)
Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ
ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ
291
292
637.162
989.983
0
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И
ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (306±307)
Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ
308
I УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (291±308)
II УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (292 ±308)
Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима
Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима
Обична зарада по акцији
Разријеђена зарада по акцији
Просјечан број запослених по основу часова рада
309
310
311
312
313
314
315
637.162
0
989.983
0
30,76
47,80
47
40
Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца
316
47
40
У Бањој Луци, 28.02.2014. године
М.П.
Директор
_____________________________
Бранислав Костадиновић
Čoprka Miodrag
Лиценца бр. СР-1412/13
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
13
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
Матични број: 11029388
Шифра дјелатности: 65.12
Назив друштва за осигурање:
Жиро-рачуни код пословних банака:
ОСИГУРАЊЕ АУРА а.д. БАЊА ЛУКА
568-163-24000004-65 Балкан Инвестмент Банка
571-010-00000931-84 Комерцијална банка
555-007-00225099-80 Нова Банка, Бања Лука
Сједиште: Вељка Млађеновића бб
ЈИБ:4402741620001
БИЛАНС TОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
од 01.01 до 31.12.2013.године
- износи у конвертибилним маркама ИЗНОС
ПОЗИЦИЈА
1
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Ознака за АОП
Текућа
година
Предходна
година
31.12.2012.
2
3
4
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)
501
5.882.408
5.291.181
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија
3. Приливи од учешћа у накнади штете
4. Остали приливи из пословних активности
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)
502
503
504
505
506
5.829.771
5.232.157
52.637!
6.499.630
59.024
5.650.951
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама
из саосигурања и дати аванси
507
2.036
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и
ретроцесија
508
1.555.749
759.931
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и
ретроцесија
509
49.900
26.908
510
511
512
513
514
515
516
621.765
51.562
25.000
4.193.619
460.408
43.829
36.541
167.386
4.155.948
617.222
359.770
517
985.606
4.544.113
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана
2. Приливи по основу продаје акција и удјела
518
519
454.200
1.272.600
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме, инвестиционих некретнина
4. Приливи по основу камата
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана
520
521
522
523
524
525
103.269
2.250.491
161.080
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих
личних расхода
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања
6. Одливи по основу плаћених камата
7. Одливи по основу пореза на добит
8. Остали одливи из пословних активности
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)
428.137
96.688
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
859.942
3.932.121
1.772.050
14
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме, инвестиционих некретнина
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)
526
527
528
529
530
96.688!
888.918
2.160.071
611.992
531
0
0
1. Приливи по основу повећања основног капитала
2. Приливи по основу дугорочних кредита
3. Приливи по основу краткорочних кредита
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)
532
533
534
535
536
335493
160.000
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела
2. Одливи по основу дугорочних кредита
3. Одливи по основу краткорочних кредита
4. Одливи по основу финансијског лизинга
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
335493
160.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
550
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(549+547-548+550-551)
0
335.493
6.868.014
6.931.811
160.000
9.835.294
9.743.072
92.222
63.797
278.677
186.455
214.880
278.677
551
552
У Б. Луци, 28.02.2014. године
М.П.
__________________________________
Директор
Бранислав Костадиновић
Лиценца бр. СР-1412/14
Čoprka Miodrag
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
15
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
Матични број:
11029388
Шифра дјелатности:
65.12
Назив друштва за
осигурање:
Жиро-рачуни код пословних
банака:
571-010-00000931-84 Комерцијална
банка
ОСИГУРАЊЕ
АУРА а.д. БАЊА
ЛУКА
555-007-00225099-80 Нова Банка,
Бања Лука
568-163-24000004-65 Балкан Инвестмент
Банка
Сједиште: Вељка
Млађеновића бб
ЈИБ:4402741620001
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период који се завршава на дан 31.12.2013. године
у конвертибилним маркама
1
1. Стање на дан
31.12.2011. год.
2. Ефекти
промјена у рачунов.
политикама
3. Ефекти
исправке грешака
Поново исказано стање
на дан 31.12.2011. г.
односно 01.01.2012.г.
(901 ± 902 ± 903)
4. Ефекти
ревалоризације
материјалних и
нематеријалних
средстава
5. Ефекти
ревалоризације
дугорочних
2
3
4
4.000.000
77.068
901
5
6
0
7
0
923.051
8
УКУПНИ КАПИТАЛ
Мањински интерес
УКУПНО
Акумулисани нераспоређени
добитак / непокривени губитак
Ревалоризационе резерве
Пренесене резерве (курсне
разлике)
Остале резерве (емисиона
премија, законске и статутарне
резерве)
ВРСТА
ПРОМЈЕНЕ НА
КАПИТАЛУ
Акционарски капитал и други
облици основног капитала
Ознака за АОП
ДИО КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА
КАПИТАЛА (МАТИЧНОГ) ПРЕДУЗЕЋА
9
10
4.845.983
4.845.983
-
902
0
-
903
4.923.051
4.923.051
905
0
-
906
0
-
904
4.000.000
0
0
923.051
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
16
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
финансијских пласмана
6. Курсне
разлике настале
превођењем
трансакција у страној
валути
7. Остали нето
добици / губици
периода који нису
исказани у билансу
успјеха
8. Нето добитак /
губитак периода
исказан у билансу
успјеха
9. Објављене
дивиденде и други
видови расподјеле
добити и покриће
губитка
10. Емисија
акционарског капитала
и
други видови
повећања или
смањење основног
капитала
11. Стање на дан
31.12.2012. год. (904 ±
905 ± 906 ± 907 ± 908
± 909- 910 + 911)
12. Ефекти
промјена у рачунов.
политикама
13. Ефекти
исправке грешака
14. Поново
исказано стање на дан
31.12.2012. г. /
01.01.2013.год. (912 ±
913 ± 914)
15. Ефекти
ревалоризације
материјалних и
нематеријалних
средстава
16. Ефекти
ревалоризације
дугорочних
финансијских пласмана
17. Курсне
разлике настале
превођењем
трансакција у страној
валути
18. Остали нето
добици / губици
периода који нису
исказани у билансу
907
0
-
908
0
-
940.484
940.484
940.484
-217.802
-123.960
(123.960)
0
-
5.739.575
5.739.575
0
-
-14.580
-14.580
(14.580)
1.631.153
5.647.927
5.647.927
0
-
909
93.842
910
911
912
4.000.000
77.068
0
93.842
1.645.733
913
914
915
4.000.000
77.068
0
93.842
916
917
77.068
77.068
0
918
919
77.068
-
-
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
-
17
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
успјеха
19. Нето добитак /
губитак периода
исказан у билансу
успјеха
20. Објављене
дивиденде и други
видови расподјеле
добити и покриће
губитка
21. Емисија
акционарског капитала
и
други видови
повећања или
смањење основног
капитала
22. Стање на дан
31.12.2013.год.
(915 ± 916 ± 917 ± 918 ±
919 ± 920 − 921 + 922)
У Бaњој Луци,
28.02.2014. године
920
637.162
637.162
637.162
921
(1.621.463)
(1.621.463)
(1.621.463)
1.250.000
1.250.000
922
1.250.000
5.250.000
0
0
93.842
646.852
5.990.694
0
5.990.694
923
Лице са лиценцом
Бранислав
Костадиновић
Директор
М.П.
Čoprka Miodrag
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
18
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
BILANS STANJA
(Izvještaj o finansijskom položaju)
Na dan 31. decembra 2013. godine
U KM
POZICIJA
Napomene
A K T I VA
STALNA IMOVINA
Ostala nematerijalna ulaganja
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Nekretnine u pripremi
Ulaganje na tuđim nekretninama, postr. i opremi
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji
Ostali dugoročni finansijski plasmani
TEKUĆA IMOVINA
Zalihe materijala
Dati avansi
Potraživanja po osn. premije neživotnih osigur.
Potraživanja iz specifičnih poslova
Druga kratkoročna potraživanja
Kratkoročni krediti u zemlji
Finan.sredstva označena po fer vrij. kroz bilans uspjeha
Gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
Zakonske rezerve
Nerealizovani gubici po osnovu finan.sr. rasp. za prodaju
NERASPOREĐENI DOBITAK (1 + 2)
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
Gubitak ranijih godina
KRATKOROČNE OBAVEZE
UKUPNA PASIVA
Lice sa licencom
Branislav Kostadinović
1-4
1., 5-11
1, 12
1
14-19
Iznos
tekuće
godine
Iznos
preth.
godine
(počet.
stanje)
6.564.795
26.198
333.483
500.731
352.427
1.727.039
2.268.756
30.928
725.233
600.000
4.337.554
3.007
11.602
130.131
113.799
71.426
41.905
3.044.974
214.880
705.830
10.902.349
6.430.913
31.076
333.483
507.436
336.331
1.365.057
2.083.617
61.856
712.057
1.000.000
3.153.808
1.511
41.911
21.010
62.938
5.343
488.005
1.765.805
278.677
488.608
9.584.721
5.990.695
5.250.000
93.842
5.647.927
4.000.000
93.842
(77.068)
1.706.139
780.235
925.904
(74.986)
3.936.794
9.584.721
646.852
9.690
637.162
4.911.655
10.902.349
Direktor
Miodrag Čoprka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
19
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
BILANS USPJEHA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2013. godine
POZICIJA
Napomene
POSLOVNI PRIHODI
Prih. od premije osig. saos.i reos. neživotnih osiguranja
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od
premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
20
21
Rashodi za dugor. rezer. i funkcionalne doprinose
Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja
Troškovi amortizacije
Troškovi materijala, energije, usluga i nemater. troškovi
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
DOBIT PO OSNOVU OSTALIH PRIHO. I RASH.
PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJEDNOSTI IMOVINE
RASHODI OD USKLAĐ. VRIJEDNOSTI IMOVINE
DOBIT PO OSNOVU USKLAĐ. VR. IMOVINE
GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐ. VR. IMOVINE
PRIHODI PO OSN. ISPR. GR. IZ RANIJIH GOD.
RASHODI PO OSN. ISPR. GR. IZ RANIJIH GOD.
Dobitak prije oporezivanja
Poreski rashodi perioda
Neto dobitak tekuće godine
Zarada po akciji:
- Osnovna i razrijeđena zarada po akciji
Lice sa licencom
Branislav Kostadinović
22
23
24
25
26
27
Tekuća
godina
U KM
Prethodna
godina
5.612.021
5.477.912
4.983.898
4.896.409
21.714
112.395
5.729.246
352.679
1.927.953
141.120
2.704.271
603.223
5.227
82.262
4.143.386
316.342
1.087.662
245.392
1.762.762
731.228
840.512
117.225
156.679
10.067
29.690
84.154
84.154
627.685
117.369
510.316
102.278
36.567
906.223
469.850
119.643
350.207
71.050
208.310
28
29
33.907
20.602
637.162
30,31
637.162
137.260
421
18.163
1.101.428
111.445
989.983
30,76
47,80
Direktor
Miodrag Čoprka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
20
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
U KM
POZICIJA
Tekuća
godina
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi po osn. nakn. šteta iz osig. i udjela u štetama iz
saosiguranja i dati avansi
Odlivi po osn. nakn. šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija
Odlivi po osnovu premija saosig. reosiguranja i retrocesija
Odlivi po osnovu isplata zarada, nakn. zar. i ostalih l. rashoda
Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja
Odlivi po osnovu plaćenih kamata
Odlivi po osnovu poreza na dobit
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina
Prilivo po osnovu kamata
Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
Odlivi po osnovu kupovine opreme
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČ. PERIODA
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
Lice sa licencom
Branislav Kostadinović
Prethodna
godina
5.882.408
5.829.771
52.637
6.499.630
2.036
1.555.749
49.900
621.765
51.562
25.000
4.193.619
617.222
985.606
454.200
103.269
428.137
96.688
5.291.181
5.232.157
59.024
5.650.951
759.931
26.908
460.408
43.829
36.541
167.386
4.155.948
359.770
4.544.113
1.272.600
2.250.491
161.080
859.942
3.932.121
1.272.050
96.688
888.918
335.493
335.493
335.493
6.868.014
6.931.255
63.797
278.677
214.880
2.160.071
611.992
160.000
160.000
160.000
9.835.294
9.743.072
92.222
186.455
278.677
Direktor
Miodrag Čoprka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
21
»OsiguranjeAura« a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
U KM
Akcijski
kapital
Stanje na dan
31.12.2012/01.01.2013.
godine (4 do 10)
Efekti promjena u
računov. politikama
Efekti ispravke grešaka
Ponovno iskazano
stanje na dan 1.1.2013.
godine
Nerealizovani
dobici/gubici po osnovu
finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
Neto dobitak/gubitak
perioda iskazan u
bilansu uspjeha
Objavljene dividende
Emisija akcionarskog
kapitala
Stanje na dan
31.12.2013 godine
4.000.000
4.000.000
Nerealizovani
dobici/gubici
po osnovu
finansijskih
sredstava
raspoloživih
za prodaju
zakons
ke
rezerve
Akumulisani
neraspoređe
ni
dobitak/nepo
kriveni
gubitak
(77.068)
93.842
1.645.733
5.662.507
(14.580)
(14.580)
1.631.153
5.647.927
(77.068)
93.842
77.068
77.068
637.162
(1.621.463)
1.250.000
5.250.000
Lice sa licencom
Branislav Kostadinović
UKUPNO
637.162
(1.621.463)
1.250.000
93.842
646.852
5.990.694
Direktor
Miodrag Čoprka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ
1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI
1.1. U skladu sa članom 28. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske Društvo
ima javnu odgovornost te je obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.
1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:
1. Miodrag Čoprka, direktor
2. Branislav Kostadinović, Šef računovodstva
1.3.Akcionarsko društvo za osiguranje «Osiguranje Aura» a.d. Banja Luka
i menovalo je
Društvo za reviziju «Manojlović» d.o.o. Banja Luka da obavi reviziju finansijski
izvještaja za 2013. godinu.
Revizija finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu je obavljena u svrhu
izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji, istinito i objektivno, po svim
materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan
31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promjene u kapitalu i
tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i izrade dijela
izvještaja – Analize i prilozi uz Izvještaj o obavljenoj reviziji, za potrebe
ispunjavanja zahtjeva propisanih Pravilnikom o sadržaju izvještaja nezavisnog
revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za osiguranje
(«Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 7/08). Revizijom su obuhvaćena sva
materijalno značajna područja izvještaja o finansijskom položaju i materijalno
značajni iznosi prihoda i rashoda Društva, u obimu koji po Međunarodnim
standardima revizije, i u datim okolnostima, omogućava da se formira mišljenje
revizora o finansijskim izvještajima, sastavljenim u skladu sa Međunarodnim
standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske,
Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i Pravilnikom o
sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih
izvještaja društava za osiguranje, Zakonom o društvima za osiguranje, pravilnicima
i odlukama Agencije za osiguranje Republike Srpske (Agencija), i propisima i
pravilima koji se odnose na društva za osiguranje.
Rezultati ispitivanja finansijskih izvještaja Društva za godinu koja se završava na
dan 31.12.2013 . godine dati su u Izvještaju nezavisnog revizora.
1.4.Dokumentacija revizije su:
- Finansijski izvještaji Društva (Bilans stanja, Bilans uspeha, Bilans novčanih tokova,
Izvještaj o promenama na kapitalu) kao i Bruto bilans,
- Popisne liste, Odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija,
izvještaji, zapisnici o kontroli,
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama,
- Zakon o društvima za osiguranje,
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
-
-
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Pravilnik o sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih
i drugih izvještaja društava za osiguranje
Drugi izvještaji društava za osiguranje, pravilnici i odluke Agencije za osiguranje
Republike Srpske (Agencija), i ostali propisi i pravila koji se odnose na društva za
osiguranje.
Nrmativna akta, izvod iz registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru
stavljena na raspolaganje.
1.5. Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:
1. Miodrag Čoprka, direktor
2. Branislav Kostadinović, Šef računovodstva
1.6. Vreme trajanja revizije kod klijenta: Od 27.03.2014. godine do 15.04.2014. godine.
1.7. Prilоžеni finаnsiјski izvјеštајi sаstаvlјaju se su uz primјеnu Меđunаrоdnih
rаčunоvоdstvеnih stаndаrdа (IАS), оdnоsnо Меđunаrоdnih stаndаrdа finаnsiјskоg
izvјеštаvаnjа (IFRS), kојi su bili u primјеni nа dаn 1. јаnuаrа 2009. gоdinе i nа njimа
zаsnоvаnim prоpisimа о rаčunоvоdstvu Rеpublikе Srpskе. Nаimе, nа оsnоvu оdrеdbi
vаžеćеg Zаkоnа о rаčunоvоdstvu i rеviziјi Rеpublikе Srpskе („Službеni glаsnik RS“,
brој 36/09 i 52/11), svа prаvnа licа sа sјеdištеm u Rеpublici Srpskој su u оbаvеzi dа u
pоtpunоsti primјеnjuјu IАS, оdnоsnо IFRS, kао i Меđunаrоdnе stаndаrdе rеviziје (ISА),
Kоdеks еtikе zа prоfеsiоnаlnе rаčunоvоđе, kао i prаtеćа uputstvа, оbјаšnjеnjа i
smјеrnicе kоје dоnоsi Оdbоr zа mеđunаrоdnе rаčunоvоdstvеnе stаndаrdе (IАBS) i svа
prаtеćа uputstvа, оbјаšnjеnjа i smјеrnicе kоје dоnоsi Меđunаrоdnа fеdеrаciја
rаčunоvоđа (IFАC), nа finаnsiјskе izvјеštаје zа pеriоdе kојi pоčinju 1. јаnuаrа 2010.
gоdinе ili kаsniје.
Finаnsiјski izvјеštајi Društvа su prikаzаni u fоrmаtu prоpisаnоm nоvim Prаvilnikоm
о Kоntnоm оkviru i sаdržini rаčunа u kоntnоm оkviru zа društvа zа оsigurаnjе
(„Službеni glаsnik RS, brој 90/10), Prаvilnikоm о sаdržini i fоrmi оbrаzаcа i
izvјеštаја о prоmјеnаmа na kаpitаlu (Službеni glаsnik RS, brој 84/09), kао i
Prаvilnikоm о sаdržini i fоrmi оbrаzаcа finаnsiјskih izvјеštаја zа Društvо zа
оsigurаnjе (Službеni glаsnik RS, brој 97/09).
Iznоsi u finаnsiјskim izvјеštајimа su izrаžеni u kоnvеrtibilnim mаrkаmа (KМ).
Kоnvеrtibilnа mаrkа prеdstаvlја zvаničnu izvјеštајu vаlutu u Rеpublici Srpskој.
Društvо је u sаstаvlјаnju finаnsiјskih izvјеštаја primјеnjivаlо rаčunоvоdstvеnе
pоlitikе kоје su оbrаzlоžеnе u nаpоmеni 3. i 4. uz finаnsiјskе izvјеštаје, а kоје su
zаsnоvаnе nа vаžеćim rаčunоvоdstvеnim prоpisimа, prоpisimа iz оblаsti оsigurаnjа i
pоrеskim prоpisimа Rеpublikе Srpskе.
a) Izјаvа о usklаđеnоsti
Rukovodstvo Društva je dalo izjavu da su Finаnsiјski izvјеštајi priprеmlјеni u sklаdu sа
Mеđunаrоdnim stаndаrdimа finаnsiјskоg izvјеštаvаnjа (МSFI).
Оvi finаnsiјski izvјеštајi оdоbrеni su оd strаnе uprаvnоg оdbоrа nа 67 sјеdnici
28.02.2014 gоdinе.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Priloženi finansijski izvještaji, ne mogu se u potpunosti tretirati kao finansijski izvještaji
sačinjeni u skladu sa MRS i MSFI, jer postoje razlike u njihovom sačinjavanju i
prezentovanju po lokalnim propisima, koji znacajno odstupaju od zahtjeva MRS 1
Prezentacija finansijskih izvještaja, a uz to rezervacije za štete se obracunavaju i
evidentiraju u skladu sa važecim propisima iz oblasti osuguranja Republike Srpske koji
nisu u punoj saglasnostni sa zahtjevima MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i
potencijalna sredstva.
.
Finаnsiјski izvјеštајi sаčinjеni su nа оsnоvu istоriјskоg trоškа i nа оsnоvu fеr
vriјеdnоsti (finаnsiјskа imоvinа i оbаvеzе pо fеr vriјеdnоsti)
b) Kоrištеnjе prеtpоstаvki i prоcјеnа
Prеzеntаciја finаnsiјskih izvјеštаја u sklаdu sа rаčunоvоdstvеnim stаndаrdimа i
prоpisimа kојi sе primјеnjuјu u Rеpublici Srpskој zаhtiјеvа оd rukоvоdstvа kоrištеnjе
nајbоlјih mоgućih prоcјеnа i rаzumnih prеtpоstаvki kоје imајu еfеktа nа
prеzеntоvаnjе vriјеdnоsti srеdstаvа i оbаvеzа i оbјеlоdаvlјivаnjе pоtеnciјаlnih
pоtrаživаnjа i оbаvеzа nа dаn sаstаvlјаnjа finаnsiјskih izvјеštаја , kао i prihоdа i
rаshоdа u tоku izvјеštајnоg pеriоdа. Оvе prоcјеnе i prеtpоstаvkе su zаsnоvаnе nа
infоrmаciјаmа kоје su rаspоlоživе nа dаn sаstаvlјаnjа finаnsiјskih izvјеštаја а budući
stvаrni rеzultаti mоgu dа sе rаzlikuјu оd prоcјеnjеnih iznоsа.
Društvo je Pravilnikom o računovodstvu uredilo organizaciju računovodstvenog
sistema, internih računovodstvenih kontrolnih postupaka, lica koja su odgovorna za
zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene i sastavljanja isprava o tim
promjenama, kao i kretanje računovodstvenih isprava i rokove za njihovo dostavljanje
na dalju obradu.
Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
Republike Srpske, Zakonom o Društvima za osiguranje, Međunarodnim
računovodstvenim standardima, Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim
politikama Društva, podzakonskim aktima kojima se dodatno reguliše
računovodstveno poslovanje i u skladu sa svojim internim aktima.
Obavljanje računovodstvenih poslova u Društvu za poslovnu 2013. godinu vršio
je knjigovođa (gospodin Branislav Kostadinović), koji je za svoj rad neposredno
odgovoran diretktoru Društva.
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Akcionarsko društvo za osiguranje ''Osiguranje Aura'' AD, Banja Luka (u daljem tekstu
''Društvo'') je osnovano 14. novembra 2007. godine kao akcionarsko društvo za
obavljanje poslova osiguranja, i to na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci
broj 071-0-REG- 07-002637.
Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske br. 05-242-1/07 od 31. oktobra
2007. godine Društvo je dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja za sve vrste
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
25
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
neživotnih osiguranja, iz člana 49. stav 2. tačka a) Zakona o društvima za osiguranje
(''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 17/05).
Dana 27.05.2011. godine, Rješenjem broj: 057-0-Reg-11-000 601 Okružnog privrednog
suda Banja Luka, izvršen je upis usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji
djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj
(«Službeni glasnik RS», broj. 74/10 i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike
Srpske («Službeni glasnik RS», broj: 119/10) i promjena lica ovlaštenog za zastupanje.
Dana 30.05.2011. godine, Rješenjem broj: 057-0-Reg-11-000 602 Okružnog privrednog
suda Banja Luka, izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala emitovanjem II emisije
povlaštenih nekumulativnih akcija javnom ponudom.
Šifra osnovne djelatnosti Društva je: 65.12 - pružanje usluga ostalih osiguranja.
Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka broj: 057-0-Reg-12-001536 od
07.06.2012. godine izvršen je upis promjene adrese, sjedišta Društva i Izmjene
Statuta - prečišćeni tekst. Na dan 31. decembra 2012. godine, Društvo je obavljalo
poslove osiguranja preko sjedišta u Banjoj Luci, i svojih radnika lociranih u Srpcu,
Laktašima, Gradišci, Prijedoru, Kneževu, Mrkonjić Gradu, Brodu, Čelincu, Novom
Gradu, Kotor Varoši, Bijeljini, Višegradu, Palama, Sokocu, Gacku, Foči, Trebinju,
Kostajnici, Zvorniku, Vlasenici, Šamcu, Nevesinju, Doboju i Rogatici.
Društvo je jedinstveni pravni subjekt i organizovano je da obavlja djelatnost na teritoriji
cijele BiH-a putem centrale u sjedištu Društva, filijala, prodajnih mjesta, zastupnika i
brokera.
Društvo povećava obim poslovanja, investira u djelatnost i povećava svoj kapital.
Društvo ima stručne i osposobljene kadrove da obavlja djelatnost, koja struktura je
sledeća:
Stepen stručne
spreme
MR
VSS
VŠS
SSS
Ukupno
31.
decembar
2013
31.
decembar
2012.
1
17
42
60
14
30
44
Sve poslovne funkcije su uređene opštim i pojedinačnim aktima društva, a koje se
obavljaju u okviru službi, odelenja i pojedinačnih radnih mjesta.
Organi Društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, Direktor, Odbor za reviziju i
interni revizor.
Članovi Upravnog odbora na dan 31.12.2013. godine su:
1. Dragiša Pušara, predsjednik
2. Živodar Bosančić, član
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
26
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
3. Marko Vujinić, član
Članovi upravnog odbora su izabrani na Skupštini akcionara od 03.06.2013. godine.
Članovi Odbora za reviziju:
1. Božana Lepir, predsjednik
2. Dragan Milovanović,član
3. Mirko Rosić, član
Članovi odbora za reviziju su izabrani na Skupštini akcionara od 03.06.2013. godine.
Interni revizor je Milana Sladojević, koja je imenovana od 01.02.2013. godine.
Ovlašteno lice za zastupanje je bio Dragiša Pušara do 10.09.2013. godine, a od tog
datuma do 30.10.2013. godine, v.d. direktor je bio Dragan Stanišić, od kog datuma
Direktor Društva je Miodrag Čoprka, koji je upisan u sudski registar 30.10.2013. godine..
Sjedište Društva je u Banjaluci, Veljka Mlađenovića bb.
3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
3.1. RAČUNOVODSTVENA NAČELA
Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo je obavezno da se pridržava sledećih
načela:
3.1.1. NAČELO STALNOSTI iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni
položaj društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju
omogućuje poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i
povremenost izveštavanja, kao i obaveznost procenjivanja po nabavnoj ceni i ceni
koštanja osim u slučajevima primena načela impariteta.
3.1.2. NAČELO DOSLEDNOSTI koje podrazumeva da se način procenjivanja u dužem
vremenskom razdoblju ne menja, a ako do promene ipak dođe u Aneksu se iskazuje
efekat promene i obrazlože razlog promene.
3.1.3. NAČELO REALIZACIJE po kome se u bilansu uspeha mogu uključiti samo
realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.
3.1.4. NAČELO IMPARITETA (nejednake vrijednosti), koje zahteva bilansiranje
imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posledicu odmeravanja
rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvređenja (depresijacije) i
rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.
3.1.5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir
svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate
prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
27
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
3.1.6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA
pri čemu eventualna grupna procenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog
procenjivanja.
3.1.7. NAČELO INDETITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga
za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.
4.
PRЕGLЕD ZNАČАЈNIH RАČUNОVОDSТVЕNIH
PОLIТIKА
4.1.
Prihоdi оd prеmiја i prеnоsnе prеmiје
Prihоdi оd prеmiје оsigurаnjа prеdstаvlјајu fаkturisаnе iznоsе prеmiје u tеkućеm
оbrаčunskоm pеriоdu, uvеćаnе zа prеnоsnе prеmiје nа pоčеtku gоdinе i
umаnjеnе zа prеnоsnе prеmiје оbrаčunаtе nа krајu оbrаčunskоg pеriоdа. Prihоdi оd
prеmiје оsigurаnjа sе unоsе u ukupаn prihоd u sklаdu sа rоkоvimа i pеriоdimа
pоkrivаnjа rizikа iz оdgоvаrајućih ugоvоrа о оsigurаnju.
Prоviziје i drugi trоškоvi kојi sе оdnоsе nа prеnоsnе prеmiје sе rаzgrаničаvајu
prеmа pеriоdu kојеm pripаdајu.
Prеnоsnа prеmiја (rеzеrvа zа nеzаrаđеnе prеmiје) sе оbеzbјеđuје dа bi sе оbuhvаtili
diјеlоvi fаkturisаnih prеmiја kојi sе оdnоsе nа prihоdе nаrеdnih оbrаčunskih
pеriоdа. Prеnоsnа prеmiја sе оbrаčunаvа nа krајu оbrаčunskih pеriоdа.
Prеnоsnа prеmiја kоd nеživоtnih оsigurаnjа sе оbrаčunаvа mеtоdоm „prо rаtа
tеmpоris“ nа
fаkturisаnu ukupnu prеmiјu оsigurаnjа. Prеnоsnа prеmiја sе nе оbrаčunаvа u
slučајеvimа kаdа sе fаkturisаnjе prеmiје vrši nа mјеsеčnој оsnоvi.
4.2.
Prihоdi pо оsnоvu kаmаtа
Prihоdi pо оsnоvu kаmаtа sе nајvеćim diјеlоm оdnоsе nа оbrаčunаtе kаmаtе nа
оrоčеnе dеpоzitе, i еvidеntirаni su u оbrаčunskоm pеriоdu u kоmе su prihоdi i nаstаli.
4.3.
Rеzеrvisаnjа srеdstаvа zа nаstаlе priјаvlјеnе, а nеlikvidirаnе štеtе
Društvо vrši rеzеrvisаnjе zа priјаvlјеnе, а nеlikvidirаnе štеtе nа оsnоvu pојеdinаčnе
prоcјеnе iznоsа štеtе, kојi ćе Društvо mоrаti dа plаti, nа bаzi оčеkivаnоg iznоsа
isplаtе zа svаku pојеdinu rеzеrvisаnu štеtu. Zа priјаvlјеnе а nеlikvidirаnе štеtе zа
kоје niје utvrđеnа visinа оdštеtе, rеzеrvišе sе nајmаnjе prоsјеčаn iznоs likvidirаnе
štеtе u оbrаčunskоm pеriоdu zа kојi sе utvrđuје finаnsiјski rеzultаt. Iznоs priјаvlјеnih
štеtа kоје ćе sе isplаćivаti u оbliku rеntе rеzеrvišе sе u kаpitаlizоvаnоm iznоsu
sаdаšnjе vriјеdnоsti svih budućih rеnti.
Štеtе u spоru rеzеrvišu sе u iznоsu zа kојi sе оčеkuје dа bi mоgао biti utvrđеn оd
strаnе sudа.
4.4.
Rеzеrvisаnjа zа nаstаlе а nеpriјаvlјеnе štеtе
Rеzеrvisаnjе srеdstаvа zа nаstаlе а nеpriјаvlјеnе štеtе vrši sе primјеnоm dviје
mеtоdе оbrаčunа. U sklаdu sа Prаvilnikоm Društvо је izvršilо оbrаčun rеzеrvаciја zа
nаstаlе nеpriјаvlјеnе štеtе mеtоdоm оčеkivаnе kvоtе štеtа i mеtоdоm lаnčаnih
lјеstvicа. Rеzеrvаciја zа nаstаlе nеpriјаvlјеnе štеtе јеdnаkа је višеm rеzultаtu оd
prеthоdnо pоmеnutа dvа оbrаčunа.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
28
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
4.5.
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Тrоškоvi tеkućеg оdržаvаnjа i оprаvki
Тrоškоvi tеkućеg оdržаvаnjа i оprаvki оprеmе i nеmаtеriјаlnih ulаgаnjа su u
izvјеštајu о ukupnоm rеzultаtu u stvаrnо nаstаlоm iznоsu.
4.6.
Prеrаčunаvаnjе dеviznih iznоsа
Pоslоvnе prоmјеnе nаstаlе u strаnој vаluti su prеrаčunаtе u Kоnvеrtibilnе mаrkе pо
zvаničnоm kursu kојi је vаžiо nа dаn pоslоvnе prоmјеnе.
Srеdstvа i оbаvеzе iskаzаnе u strаnој vаluti nа dаn izvјеštаја о finаnsiјskоm
pоlоžајu, prеrаčunаti su u kоnvеrtibilnе mаrkе pо zvаničnоm kursu kојi је vаžiо nа tај
dаn.
Nеtо pоzitivnе ili nеgаtivnе kursnе rаzlikе nаstаlе prilikоm pоslоvnih trаnsаkciја u
strаnој vаluti i prilikоm prеrаčunа pоziciја izvјеštаја о finаnsiјskоm pоlоžајu iskаzаnih
u strаnој vаluti knjižеnе su u kоrist ili nа tеrеt rеzultаtа pоslоvаnjа.
4.7.
Nеmаtеriјаlnа ulаgаnjа
Nеmаtеriјаlnа ulаgаnjа su оdrеdivа nеmоnеtаrnа srеdstvа kоја služе zа pružаnjе
uslugа, zа iznајmlјivаnjе drugim licimа ili sе kоristе u аdministrаtivnе svrhе. Kао
nеmаtеriјаlnа ulаgаnjа priznајu sе srеdstvа kоја ispunjаvајu zаhtјеvе prоpisаnе
stаndаrdоm МRS 38 -nеmаtеriјаlnа ulаgаnjа.
Nеmаtеriјаlnа ulаgаnjа sе vrеdnuјu pо nаbаvnој vriјеdnоsti. Nаbаvnu vriјеdnоst
čini vriјеdnоst pо fаkturi dоbаvlјаčа uklјučuјući cаrinе/ pоrеzе kојi sе nе mоgu оdbiti
i svе drugе trоškоvе dоvоđеnjа srеdstvа u stаnjе funkciоnаlnе priprаvnоsti.
Аmоrtizаciја nеmаtеriјаlnih ulаgаnjа sе vrši u tоku kоrisnоg viјеkа pri čеmu sе
primјеnjuје prоpоrciјаlni mеtоd аmоrtizаciје. Stоpа аmоrtizаciје iznоsi 16,80%.
Nа dаn izvјеštаја о finаnsiјskоm pоlоžајu nеmаtеriјаlnа ulаgаnjа sе sаstоје оd
vriјеdnоsti kuplјеnоg sоftvеrа.
4.8.Nеkrеtninе, pоstrојеnjа i оprеmа
U nеkrеtninе, pоstrојеnjа i оprеmu spаdајu: zеmlјištе, grаđеvinski оbјеkti,
оprеmа, invеsticiоnе nеkrеtninе, ulаgаnjа nа tuđim nеktrеtninаmа i оprеmi i
nеkrеtninе u priprеmi.
U mоmеntu nаbаvkе оvа imоvinа sе vrеduје pо nаbаvnој vriјеdnоsti kоја оbuhvаtа
fаkturnu vriјеdnоst dоbаvlјаčа i zаvisnе trоškоvе pribаvlјаnjа srеdstаvа.
Nаkоn pоčеtnоg priznаvаnjа nеkrеtninе, pоstrојеnjа i оprеmа sе vrеdnuје pо
sаdаšnjој vriјеdnоsti (nаbаvnа vriјеdnоst
umаnjеnа zа iznоs оbrаčunаtе
аmоrtizаciје i gubitkа pо оsnоvu оbеzbјеđеnjа).
Sаdаšnjа vriјеdnоst nеkrеtninа, pоstrојеnjа i оprеmе uvеćаvа sе zа nаknаdnа
ulаgаnjа pо оsnоvu аdаptаciје, zаmјеnе diјеlоvа i gеnеrаlnih pоprаvki, pоd uslоvоm
dа sе оvа ulаgаnjа mоgu izmјеriti i dа оnа prоdužuјu kоrisni viјеk srеdstаvа.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
29
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Оbrаčun аmоrtizаciје nеkrеtninа, pоstrојеnjа i оprеmе sе vrši primјеnоm
prоpоrciоnаlnе mеtоdе аmоrtizаciје. Nа nаbаvnu vriјеdnоst su primјеnjеnе sliјеdеćе
аmоrtizаciоnе stоpе:
Građevinski objekti
Kоmpјutеri
Моtоrnа vоzilа
Bilbоrdi
Kаncеlаriјski nаmјеštај i оstаlа оprеmа
Viјеk
trајаnjа
(gоdinа)
77
5
6.45
9.09
8-10
Stоpа
(%)
1,3
20
15.50
11
10-12.50
4.9. Invеsticiоnе nеkrеtninе
Invеsticiоnе nеkrеtninе su nеkrеtninе kоје Društvо kао vlаsnik drži rаdi
оstvаrivаnjа zаrаdе оd izdаvаnjа nеkrеtninе ili rаdi uvеćаnjа vriјеdnоsti kаpitаlа ili
rаdi i јеdnоg i drugоg, а nе rаdi оbаvlјаnjа rеdоvnоg pоslоvаnjа iz rеgistrоvаnе
dјеlаtnоsti.
Invеsticiоnе nеkrеtninе sе vrеdnuјu pо nаbаvnој vriјеdnоsti. Nаkоn pоčеtnоg
priznаvаnjа pо nаbаvnој vriјеdnоsti, invеsticiоnе nеkrеtninе sе vrеdnuјu pо
sаdаšnjој vriјеdnоsti (nаbаvnа
vriјеdnоst umаnjеnа zа iznоs оbrаčunаtе
аmоrtizаciје).
Invеsticiоnе nеkrеtninе sе аmоrtizuјu primјеnоm prоpоrciоnаlnоg mеtоdа
аmоrtizаciје. Primјеnjuје sе stоpа аmоrtizаciје оd 1,3%.
4.10. Ulаgаnjа nа tuđim nеkrеtninаmа
Ulаgаnjа nа tuđim nеkrеtninаmа su iskаzаnа pо nаbаvnој vriјеdnоsti, umаnjеnа zа
isprаvku vriјеdnоsti i еvеntuаlnа оbеzvrјеđеnjа. Nаbаvnu vriјеdnоst čini vriјеdnоst
pо fаkturi dоbаvlјаčа uklјučuјući cаrinе, pоrеzе kојi sе nе mоgu оdbiti i svе drugе
trоškоvе dоvоđеnjа srеdstvа u stаnjе funkciоnаlnе priprаvnоsti.
Ulаgаnjа u tuđе nеkrеtninе sе аmоrtizuјu prоpоrciоnаlnоm mеtоdоm аmоrtizаciје u
sklаdu sа pеriоdоm kоrištеnjа nеkrеtninа nа kојimа su izvršеnа ulаgаnjа.
4.11.Оbеzvrјеđеnjе vriјеdnоsti nеmаtеriјаlnih ulаgаnjа i nеkrеtninа,
pоstrојеnjа i оprеmе
Nа dаn bilаnsа stаnjа, rukоvоdstvо Društvа vrši prоvјеru оbеzvrјеđеnоsti
nеmаtеriјаlnih ulаgаnjа, nеkrеtninа pоstrојеnjа i оprеmе prikаzаnе u pоslоvnim
еvidеnciјаmа. Ukоlikо pоstоје indiciје оbеzvrјеđеnjа vrši sе prоcјеnа nаdоknаdivоg
iznоsа. Ukоlikо је nаdоknаdivi iznоs nеkоg srеdstvа prоciјеnjеn kао niži оd
vriјеdnоsti iskаzаnе u pоslоvnim еvidеnciјаmа, vriјеdnоst srеdstvа iskаzаnоg
pоslоvnim еvidеnciјаmа sе smаnjuје dо svоје nаdоknаdivе vriјеdnоsti.
Оbеzvrјеđеnjе sе priznаје kао trоšаk tеkućеg pеriоdа i еvidеntirа u оkviru оstаlih
pоslоvnih rаshоdа.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
30
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Аkо sе kаsniје pоništi оbеzvrјеđеnjе, vriјеdnоst srеdstаvа prikаzаnа u
finаnsiјskim izvјеštајimа sе pоvеćаvа dо prоmјеnjеnе prоcјеnе nаdоknаdivоg
iznоsа, аli tаkо dа pоvеćаnа vriјеdnоst prikаzаnа u finаnsiјskim izvјеštајimа nе
prеlаzi iznоs kојi bi biо prikаzаn dа sе u prоtеklim gоdinаmа niје rаčunаlо
оbеzvrјеđеnjе. Pоništеnjе оbеzvrјеđеnjа sе rаčunа kао prihоd tеkućеg pеriоdа.
4.12.Finаnsiјski plаsmаni
Zа pоtrеbе mјеrеnjа finаnаsiјskоg srеdstvа nаkоn pоčеtnоg priznаvаnjа, finаnsiјskа
srеdstvа sе klаsifikuјu u čеtiri kаtеgоriје:
а) Finаnsiјskа srеdstvа pо fеr vriјеdnоsti krоz bilаns
uspјеhа
b) Ulаgаnjа kоја sе držе dо
dоspiјеćа
c) Pоtrаživаnjа
i
dаti krеditi
d) Finаnsiјskа srеdstvа kоја su rаspоlоživа zа
prоdајu
1.1.1. Finаnsiјskа srеdstvа pо fеr vriјеdnоsti krоz bilаns uspјеhа su:
а) Finаnsiјskа srеdstvа kоја zаdоvоlјаvајu bilо kоја оd slеdеćih uslоvа:
* stеčеn sа cilјеm prоdаје i/ili pоnоvnе kupоvinе u bliskој budućnоsti
* prеdstаvlјајu diо pоrtfоliа finаnsiјskih srеdstаvа kојimа sе uprаvlја zајеdnо i
zа kоје pоstојi dоkаz dа su finаnsiјskа srеdstvа zа krаtkоrоčnо оstvаrеnjе
dоbiti ili
* dеrivаti, оsim аkо su оznаčеni kао i dа prеdstvlјајu diо еfеktivnоg
hеdžing
instrumеntа
b) pоsliје pоčеtnоg priznаvаnjа nаznаčеnа оd strаnе еntitеtа pо fеr vriјеdnоsti krоz
bilаns uspјеhа
Finаnsiјskа srеdstvа nаmјеnjеnа trgоvаnju sе iniciјаlnо vrеdnuјu pо fеr vriјеdnоsti.
Fеr vriјеdnоst kоd оvоg tipа finаnsiјskih srеdstаvа nе uklјučuје trаnsаkciоnе trоškоvе
kојi sе mоgu dirеktnо pripisаti kupоvini /sticаnju/izdаvаnju finаnsiјskоg srеdstvа. Оvi
trоškоvi sе u cјеlоsti еvidеntirајu nа tеrеt bilаnsа uspјеhа u trеnutku
kupоvinе/sticаnjа/izdаvаnjа.
Nаknаdnо vrеdnоvаnjе finаnsiјskih srеdstаvа nаmјеnjеni trgоvаnju sе vrši pо fеr
vriјеdnоsti kоја sе оdrеđuје nа аktivnоm tržištu (bеrzi) i prеdstаvlја pоnuđеnu ciјеnu
bеrzе nа dаn vrеdnоvаnjа finаnsiјskоg srеdstvа. Prоmјеnе fеr vriјеdnоsti finаnsiјskih
srеdstаvа nаmiјеnjеnih trgоvаnju оbuhvаtајu sе u kоrist/tеrеt bilаnsа uspјеhа pеriоdа u
kоmе su nаstаlе.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
31
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
1.1.2. Hаrtiје оd vriјеdnоsti kоје sе držе dо dоspiјеćа
Ulаgаnjа u hаrtiје оd vriјеdnоsti kоје sе držе dо dоspiјеćа vrеdnuјu sе pо
аmоrtizоvаnој vriјеdnоsti, kоrištеnjеm mеtоdа еfеktivnе kаmаtnе stоpе.
Аmоrtizоvаnа vriјеdnоst је nаbаvnа vriјеdnоst umаnjеnа zа оtplаtе glаvnicе,
kоrigоvаnа zа svаku rаzliku izmеđu nаbаvnе vriјеdnоsti i iznоsа dоspiјеćа i
umаnjеnа zа bilо kојi оtpis uslјеd оbеzvrјеđеnjа ili nеnаplаtivоsti. Еfеktivnа kаmаtnа
stоpа је stоpа pо kојој sе diskоntuје оčеkivаni tоk budućih gоtоvinskih plаćаnjа dо
dоspiјеćа
1.1.3. Pоtrаživаnjа i dаti krеditi
Pоtrаživаnjа sе vrеdnuјu pо nаbаvnој vriјеdnоsti uz kоrеkciјu zа isprаvku vriјеdnоsti
pо оsnоvu оbеzvrјеđеnjа vriјеdnоsti ili nеnаplаtivоsti. Isprаvkа vriјеdnоsti
pоtrаživаnjа vrši sе nа оsnоvu prоcјеnе rukоvоdstvа Društvа, i tо indirеktnо zа iznоs
dоspјеlih pоtrаživаnjа kоја nisu nаplаćеnа u оdrеđеnоm pеriоdu оd dаtumа
dоspiјеćа zа plаćаnjе, а dirеktnо аkо је nеmоgućnоst nаplаtе izvјеsnа i
dоkumеntоvаnа.
Prоcјеnа isprаvkе vriјеdnоsti pоtrаživаnjа vrši sе u sklаdu sа Prаvilnikоm о nаčinu
prоciјеnjivаnjа bilаnsnih i vаnbilаnsnih pоziciја društvа zа оsigurаnjе („Službеni
glаsnik RS“, brој 26/09, u dаlјеm tеkstu: Prаvilnik). Kritеriјumi utvrđеni nаvеdеnim
Prаvilnikоm zа prоcјеnjivаnjе isprаvkе vriјеdnоsti pоtrаživаnjа nаvеdеni su u
nаpоmеni 3.16.
Dаti krеditi sе vrеdnuјu pо аmоrtizоvаnој vriјеdnоsti kоrištеnjеm mеtоdа еfеktivnе
kаmаtnе stоpе. Аmоrtizоvаnа vriјеdnоst је nаbаvnа vriјеdnsоt umаnjеnа zа оtplаtе
glаvnicе, kоrigоvаnа zа svаku rаzliku izmеđu nаbаvnе vriјеdnоsti i iznоsа dоspiјеćа i
umаnjеnа zа bilо kојi оtpis uslјеd оbеzvrеđеnjа ili nеnаplаtivоsti.
1.1.4. Hаrtiје оd vriјеdnоsti rаspоlоživе zа prоdајu
Finаnsiјskа srеdstvа rаspоlоživа zа prоdајu оbuhvаtајu finаnsiјskа srеdstvа kоја nisu
klаsifikоvаnа u prеthоdnој grupi finаnsiјskih srеdstаvа.
Pоčеtnо vrеdnоvаnjе finаnаsiјskih srеdstаvа kоја su rаspоlоživа zа prоdајu vrši sе pо
nаbаvnој vriјеdnоsti uvеćаnој zа trаnsаkciоnе trоškоvе kојi sе dirеktnо mоgu
pripisаti njihоvој kupоvini/sticаnju/izdаvаnju.
Nаknаdnо vrеdnоvаnjе finаnsiјskih srеdstаvа rаspоlоživih zа prоdајu vrši sе pо fеr
vriјеdnоsti. Fеr vriјеdnоst sе оdrеđuје nа аktivnоm tržištu (bеrzi) i prеdstаvlја
pоnuđеnu ciјеnu bеrzе nа dаn vrеdnоvаnjа finаnsiјskоg srеdstvа. U slučајu оdsustvа
аktivnоg tržištа nаknаdnо vrеdnоvаnjе sе vrši nа оsnоvu nајbоlје prоcјеnе о iznоsu
fеr vriјеdnоsti izvršеnih ulаgаnjа kоrištеnjеm mеtоdа diskоntоvаnjа nоvčаnih tоkоvа
ili оslаnjаnjеm nа mišlјеnjе nеzаvisnоg еkspеrtа.
Prоmјеnе fеr vriјеdnоsti finаnsiјskih srеdstаvа rаspоlоživih zа prоdајu еvidеntirајu sе
dirеktnо u kаpitаlu.
Ukоlikо Društvо utvrdi dugоrоčni i znаčајаn pаd fеr vriјеdnоsti nа srеdstvu
rаspоlоživоm zа prоdајu, svi kumulirаni gubici priznаti dirеktnо u kаpitаlu sе prеnоsе
sа pоziciје kаpitаlа u bilаns uspјеhа, iаkо srеdstvо niје isknjižеnо.
Društvо u svоm pоrtfоliu nеmа hаrtiја оd vriјеdnоsti rаspоlоživih zа prоdајu.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
32
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
1.1.5. Prеstаnаk priznаvаnjа finаnsiјskе imоvinе
Društvо ćе prеstаti priznаvаti finаnsiјsku imоvinu sаmо kаdа ugоvоrnа prаvа nа
nоvčаnе tоkоvе оd finаnsiјskе imоvinе istеknu; ili аkо prеnеsе finаnsiјsku imоvinu, pа
sаmim tim i svе rizikе i nаgrаdе оd vlаsništvа srеdstvа nа drugi subјеkt. Аkо Društvо
nе prеnеsе niti zаdrži suštinski svе rizikе i pоvrаtе оd vlаsništvа i zаdrži kоntrоlu nаd
finаnsiјskоm imоvinоm, Društvо nаstаvlја dа priznаје finаnsiјsku imоvinu.
1.1.6. Dugоrоčni finаnsiјski plаsmаni
Dugоrоčni finаnsiјski plаsmаni kојi sе оdnоsе nа ulаgаnjа u fоrmirаnjе rеzеrvnоg
fоndа Birоа zеlеnе kаrtе u Bоsni i Hеrcеgоvini i Fоndа zа nаknаdu štеtа Birоа zеlеnе
kаrtе u Bоsni i Hеrcеgоvini, iskаzаni su pо nоminаlnој vriјеdnоsti nа dаn ulаgаnjа,
uvеćаnе zа pripisаnu kаmаtu.
Оstаli dugоrоčni finаsiјski plаsmаni sе оdnоsе nа dugоrоčnо оrоčеnа nоvčаnа srеdstvа
kоd bаnаkа i dugоrоčnе zајmоvе dаtе prаvnim licimа.
1.1.7. Pоtrаživаnjа zа prеmiје
Pоtrаživаnjа zа prеmiје оbuhvаtајu pоtrаživаnjа zа prеmiјu i učеšćа u nаknаdаmа
štеtа u zеmlјi i inоstrаnstvu.
Ukоlikо pоstојi vјеrоvаtnоćа dа Društvо nеćе biti u stаnju dа nаplаti svе dоspјеlе
iznоsе prеmа ugоvоrеnim uslоvimа, rukоvоdstvо prоcјеnjuје iznоs isprаvkе
vriјеdnоsti kојоm sе pоtrаživаnjе svоdi nа rеаlnu vriјеdnоst tеrеćеnjеm оstаlih
rаshоdа.
1.1.8. Prоcјеnjivаnjе pоziciја аktivе
Društvо vrši prоcјеnjivаnjе pоziciја аktivе u sklаdu sа Prаvilnikоm о nаčinu
prоciјеnjivаnjа bilаnsnih i vаnbilаnsnih pоziciја društvа zа оsigurаnjе („Službеni
glаsnik RS“, brој 10/09, u dаlјеm tеkstu: Prаvilnik).
Pоziciје аktivе klаsifikuјu sе u kаtеgоriје, zаvisnо оd stеpеnа nаplаtivоsti, kојi sе
оdrеđuје nа оsnоvu brоја dаnа kоlikо је prеkоrаčеn rоk dоspiјеćа, prоcјеnе
finаnsiјskоg pоlоžаја dužnikа i kvаlitеtа instrumеnаtа оbеzbјеđеnjа nаplаtе.
Rеzеrvisаnjа zа pоtеnciјаlnе gubitkе tеrеtе rеzultаt pоslоvаnjа Društvа.
U sklаdu sа Prаvilnikоm, svа pоtrаživаnjа Društvа rаzvrstаvајu sе u slјеdеćе
kаtеgоriје:
1) Prvа kаtеgоriја:
а) pоtrаživаnjа оd dužnikа čiја је finаnsiјskа spоsоbnоst zаdоvоlјаvајućа
pо svim kritеriјumimа,
b) pоtrаživаnjа оd dužnikа kојi svоје оbаvеzе izmiruје blаgоvrеmеnо, а
izuzеtnо s dоcnjоm dо tri mјеsеcа;
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
33
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
2) Drugа kаtеgоriја:
а) pоtrаživаnjа оd dužnikа čiја finаnsiјskа spоsоbnоst niје
zаdоvоlјаvајućа, аli sе nе оčеkuје njеnо pоgоršаnjе, оsim pоtrаživаnjа
оd nеsоlvеntnоg i nеlikvidnоg dužnikа,
b) pоtrаživаnjа оd dužnikа kојi svоје оbаvеzе izmiruје s dоcnjоm dо
pet, а izuzеtnо s dоcnjоm dо šеst mјеsеci;
3) Тrеćа kаtеgоriја:
а) pоtrаživаnjа оd dužnikа čiја finаnsiјskа spоsоbnоst niје
zаdоvоlјаvајućа pоsеbnо аkо sе uzmе u оbzir kritеriјum sоlvеntnоsti ili
likvidnоsti,
b) pоtrаživаnjа оd dužnikа kојi svоје оbаvеzе izmiruје s dоcnjоm dо
sеdаm, а izuzеtnо s dоcnjоm dо dеvеt mјеsеci;
4) Čеtvrtа kаtеgоriја:
а) pоtrаživаnjа оd dužnikа u stеčајu ili оd dužnikа zа kоgа sе оsnоvаnо
mоžе оčеkivаti dа ćе nаd njim biti оtvоrеn stеčај,
b) pоtrаživаnjа оd dužnikа kојi svојe оbаvеzе izmiruје s dоcnjоm оd
prеkо dеvеt mјеsеci,
v) pоtrаživаnjа оd dužnikа kојi svоје оbаvеzе pо оsnоvu prеmiје
nеživоtnоg оsigurаnjа ne plаćа pоsliје istеkа pеriоdа оsigurаnjа, а аkо је
tај pеriоd duži оd јеdnе gоdinе, nе plаćа ih pоsliје istеkа gоdinu dаnа
оd zаpоčinjаnjа pеriоdа оsigurаnjа zа tu gоdinu,
g) pоtrаživаnjа оd dužnikа kојi оbаvеzе pо оsnоvu prеmiје rеоsigurаnjа nе
plаćа pоsliје istеkа pеriоdа rеоsigurаnjа, а аkо је tај pеriоd duži оd
јеdnе gоdinе, nе plаćа ih pоsliје istеkа gоdinu dаnа оd zаpоčinjаnjа
pеriоdа rеоsigurаnjа zа tu gоdinu,
d) pоtrаživаnjа оd licа kоје је pоvеzаnо licе s društvоm zа оsigurаnjе, а
kоја bi inаčе bilа klаsifikоvаnа u drugu ili trеću kаtеgоriјu.
Iznоs rеzеrvisаnjа zа pоtеnciјаlnе gubitkе dоbiја sе
slјеdеćih prоcеnаtа nа brutо iznоs pоtrаživаnjа оd kоmitеnаtа:
Kаtеgоriја
% rеzеrvisаnjа
Prvа kаtеgоriја
5%-10%
Drugа kаtеgоriја
25%-50%
Тrеćа kаtеgоriја
50%-75%
Čеtvrtа kаtеgоriја
primјеnоm
100%
1.1.9. Gоtоvinski еkvivаlnti i gоtоvinа
Gоtоvinski еkvivаlеnti i gоtоvinа uklјučuјu gоtоvinu u blаgајni, dеpоzitе kоd
kоmеrciјаlnih bаnаkа, kао i visоkо likvidnа srеdstvа kоја sе mоgu brzо kоnvеrtоvаti u
pоznаtе iznоsе gоtоvinе, uz bеznаčајаn rizik оd prоmјеnе vriјеdnоsti.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
34
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
1.1.10. Izdvојеnа srеdstvа zа prеvеntivu
Izdvојеnа srеdstvа zа prеvеntivu оbrаzuјu sе izdvајаnjеm iz brutо prеmiја u skladu sa
Pravilnikom. Izdvојеnа srеdstvа zа prеvеntivu sе mоgu kоristiti zа pоtrеbе prеvеntivе u
sklаdu sа intеrnim аktоm i prоpisimа zа prеvеntivu, kао i еvrоpskim stаndаrdimа
dоniјеtim оd strаnе Еvrоpskоg kоmitеtа оsigurаnjа. Izdvојеnа srеdstvа оbrаzuјu sе
izdvајаnjеm u visini 1% оd brutо prеmiје оbаvеznih vidоvа оsigurаnjа.
1.1.11. Finаnsiјkе оbаvеzе
Finаnsiјskе оbаvеzе оbuhvаtајu krаtkоrоčnе оbаvеzе iz pоslоvаnjа i оstаlе оbаvеzе.
Finаnsiјskе оbаvеzе sе iniciјаlnо priznајu u iznоsu primlјеnih srеdstаvа. Nаkоn
pоčеtnоg priznаvаnjа finаnsiјskе оbаvеzе sе mјеrе u iznоsu pо kоmе је оbаvеzа
pоčеtnо priznаtа umаnjеnа zа оtplаtе glаvnicе, uvеćаnа zа iznоsе kаpitаlizоvаnih
kаmаtа i umаnjеnа zа bilо kојi оtpis оdоbrеn оd strаnе pоvјеriоcа. Finаnsiјskе оbаvеzе
su iskаzаnе pо аmоrtizоvаnој vriјеdnоsti kоrišćеnjеm еfеktivnе kаmаtnе stоpе.
Оbаvеzе pо оsnоvu kаmаtа nа finаnsiјskе оbаvеzе sе еvidеntirајu nа tеrеt
finаnsiјskih rаshоdа u pеriоdu nа kојi sе оdnоsе i prikаzuјu u оkviru оstаlih
krаtkоrоčnih оbаvеzа.
Finаnsiјskа оbаvеzа prеstаје dа sе priznаје kаdа Društvо ispuni оbаvеzu ili kаdа је
оbаvеzа plаćаnjа prеdviđеnа ugоvоrоm ukinutа ili istеklа.
4.13. Pоrеzi i dоprinоsi
Теkući pоrеz nа dоbitаk
Теkući pоrеz nа dоbitаk prеdstаvlја iznоs kојi sе оbrаčunаvа i plаćа u sklаdu sа
Zаkоnоm о pоrеzu nа dоbit. Теkući pоrеz nа dоbitаk prеdstаvlја iznоs kојi sе
оbrаčunаvа primјеnоm prоpisаnе pоrеskе stоpе оd 10% nа оsnоvicu utvrđеnu
pоrеskim bilаnsоm, kојu prеdstаvlја iznоs dоbitkа priје оpоrеzivаnjа pо dоbitku
еfеkаtа usklаđivаnjа prihоdа i rаshоdа u sklаdu sа pоrеskim prоpisimа Rеpublikе
Srpskе.
Pоrеski prоpisi Rеpublikе Srpskе nе prеdviđајu mоgućnоst dа sе pоrеski gubici iz
tеkućеg pеriоdа mоgu kоristiti kао оsnоvа zа pоvrаt pоrеzа plаćеnоg u prеthоdnim
pеriоdimа. Меđutim, gubici iz tеkućеg pеriоdа iskаzаni u pоrеskоm bilаnsu mоgu sе
kоristiti zа umаnjеnjе pоrеskе оsnоvicе budućih оbrаčunskih pеriоdа, аli nе dužе оd
pеt gоdinа.
Оdlоžеnа pоrеskа srеdstvа i оdlоžеnе pоrеskе оbаvеzе
Оdlоžеni pоrеz nа dоbitаk sе оbrаčunаvа kоrišćеnjеm mеtоdе utvrđivаnjа оbаvеzа
prеmа izvјеštајu о finаnsiјskоm pоlоžајu – bilаnsu stаnjа, zа privrеmеnе rаzlikе
prоizаšlе iz rаzlikе izmеđu pоrеskе оsnоvе pоtrаživаnjа i оbаvеzа u bilаnsu stаnjа i
njihоvе knjigоvоdstvеnе vriјеdnоsti. Vаžеćе pоrеskе stоpе nа dаn bilаnsа stаnjа ili
pоrеskе stоpе kоје su nаkоn tоg dаnа stupilе nа snаgu, kоristе sе zа utvrđivаnjе
rаzgrаničеnоg iznоsа pоrеzа nа dоbitаk. Оdlоžеnе pоrеskе оbаvеzе sе priznајu zа svе
оpоrеzivе privrеmеnе rаzlikе. Оdlоžеnа pоrеskа srеdstvа sе priznајu zа svе оdbitnе
privrеmеnе rаzlikе i еfеktе pоrеskih gubitаkа i pоrеskih krеditа, kојi sе mоgu
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
35
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
prеnоsiti u nаrеdnе fiskаlnе pеriоdе, dо stеpеnа dо kојеg ćе vјеrоvаtnо pоstојаti
оpоrеzivi dоbitаk оd kојеg sе prеniјеti pоrеski gubitаk i krеditi mоgu umаnjiti.
Pоrеzi i dоprinоsi kојi nе zаvisе оd rеzultаtа
Pоrеzi i dоprinоsi kојi nе zаvisе оd rеzultаtа prеdstаvlјајu plаćаnjа prеmа vаžеćim
rеpubličkim i оpštinskim prоpisimа rаdi finаnsirаnjа rаznih kоmunаlnih i rеpubličkih
pоtrеbа. Оvi pоrеzi i dоprinоsi uklјučеni su u оkviru оstаlih pоslоvnih rаshоdа.
Pоrеz nа dоdаtu vriјеdnоst
Zаkоnоm о pоrеzu nа dоdаtu vriјеdnоst uvеdеnа је оbаvеzа i rеgulisаn је sistеm
plаćаnjа pоrеzа nа dоdаtu vriјеdnоst (PDV) nа tеritоriјi Bоsnе i Hеrcеgоvinе.
Člаnоm 25 nаvеdеnоg Zаkоnа uslugе оsigurаnjа i rеоsigurаnjа su оslоbоđеnе plаćаnjа
pоrеzа nа dоdаtu vriјеdnоst
4.14. Bеnеficiје zа zаpоslеnе
а) Pоrеzi i dоprinоsi zа оbеzbјеđеnjе sоciјаlnе sigurnоsti zаpоslеnih
U sklаdu sа dоmаćim prоpisimа i usvојеnоm rаčunоvоdstvеnоm pоlitikоm, Društvо
је оbаvеznо dа uplаćuје dоprinоsе rаznim držаvnim fоndоvimа zа sоciјаlnu zаštitu.
Оvе оbаvеzе uklјučuјu dоprinоsе nа tеrеt zаpоslеnih u iznоsimа kојi sе оbrаčunаvајu
primјеnоm spеcifičnih, zаkоnоm prоpisаnih stоpа. Društvо imа zаkоnsku оbаvеzu
dа izvrši оbustаvu оbrаčunаtih dоprinоsа iz brutо zаrаdа zаpоslеnih i dа zа njihоv
rаčun izvrši prеnоs оbustаvlјеnih srеdstаvа u kоrist оdgоvаrајućih držаvnih
fоndоvа. Dоprinоsi nа tеrеt zаpоslеnih knjižе sе nа tеrеt trоškоvа u pеriоdu nа kојi sе
оdnоsе.
b) Оbаvеzе pо оsnоvu оtprеmninа
U sklаdu sа Pојеdinаčnim kоlеktivnim ugоvоrоm, Društvо је u оbаvеzi dа isplаti
оtprеmninе, rаdnicimа kојi su zаklјučili ugоvоr о rаdu nа nеоdrеđеnо vriјеmе,
prilikоm оdlаskа u pеnziјu u
visini tri prоsјеčnе plаtе Društvа ili tri prоsјеčnе plаtе rаdnikа, аkо је tо zа njеgа
pоvоlјniје. Kао оsnоvicа zа оbrаčun uzimа sе nајvеćа mјеsеčnа plаtа оstvаrеnа u
pоslеdnjih 12 mјеsеci priје оstvаrivаnjа prаvа nа pеnziјu. Nа оsnоvu IАS 19 –
Primаnjа zаpоslеnih zаhtiјеvа sе оbrаčun i еvidеntirаnjе sаdаšnjе vrјеdnоsti
аkumulirаnih prаvа zаpоslеnih nа оtprеmninе.
Nа dаn 31. Dеcеmbrа 2012. gоdinе Društvо je izvršilо оbrаčun i еvidеntirаnjе
sаdаšnjе vriјеdnоsti аkumulirаnih prаvа zаpоslеnih nа оtprеmninе u svојim
finаnsiјskim izvјеštајimа.
4.15. Izvјеštаvаnjе pо sеgmеntimа
Sеgmеnt је zаsеbnо prеpоznаtlјiv diо društvа kојi је аngаžоvаn nа pružаnju uslugа
(pоslоvni sеgmеnt) ili nа pružаnju uslugа u оdrеđеnоm еkоnоmskоm оkružеnju
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
36
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
(gеоgrаfski sеgmеnt) kојi u sеbi sаdrži rizikе i kоristi rаzličitе оd оnih u drugim
sеgmеntimа.
5. ZNAČAJNE RАČUNОVОDSТVЕNЕ PRОCЈЕNЕ
Оvе оbјаvе nаdоpunjuјu bilјеšku о uprаvlјаnju izmјеnjеnim rizicimа i bilјеšku о
uprаvlјаnju rеzеrvаmа оsigurаnjа.
Društvо sаčinjаvа prоcјеnе i prеtpоstаvkе о budućnоsti. Таkvе prеtpоstаvkе i
prоcјеnе, pо dеfiniciјi ćе riјеtkо оdgоvаrаti stvаrnim rеzultаtimа.
Prоcјеnе vеzаnе uz rеzеrvаciје zа ugоvоrе о оsigurаnju prеdstаvlјајu nајznаčајniјi
izvоr nеizvјеsnоsti prоcјеnа.
5.1.
Glаvni izvоri nеizvјеsnоsti prоmјеnа
Prоcјеnе nеizvјеsnоsti vеzаnе uz rеzеrvе.
1.1.12.
Nајznаčајniје prоmјеnе vеzаnе zа finаnsiјskе izvјеštаје Društvа оdnоsе sе nа
fоrmirаnjе rеzеrvi. Društvо imа rаzumnо оprеzаn pristup fоrmirаnju rеzеrvisаnjа
u sklаdu sа rеgulаtivоm Аgеnciје zа оsigurаnjе RS.
Dоbici оd umаnjеnjа vriјеdnоsti zајmоvа i pоtrаživаnjа.
Pоtrеbе zа umаnjivаnjеm vriјеdnоsti imоvinе kоја sе vоdi pо аmоrtizоvаnоm
trоšku sе primјеnjuје kаkо је nаvеdеnо u u rаčunоvоdstvеnој pоlitici.
Prоcјеnа nеizvјеsnоsti rizikа uz sudskе spоrоvе.
Znаčајni dео nеizvјеsnоsti prоizilаzi iz sudskih spоrоvа. Nа dаn 31.12.2013. gоdinе
Društvо је tužеnо u spоrоvimа zа kоје је nаprаvlјеnа rеzеrvаciја u iznоsu 70.700 KM,
а kоја čini sаstаvni diо rеzеrvаciје zа priјаvlјеnе а nеisplаćеnе štеtе.
Zа sudskе pоstupkе kојi sе vоdе prоtiv društvа, аli sе nе оdnоsе nа štеtе,
Društvо је fоrmirаlо rеzеrvu.
Društvо rаčunа pоrеskе оbаvеzе u sklаdu sа pоrеskim prоpisimа RS. Pоrеskе priјаvе
оdоbrаvа pоrеskа uprаvа kоја imа prаvо nа nаknаdnе kоntrоlе.
Rеgulаtоrni zаhtјеvi
1.1.13.
Аgеnciја zа оsigurаnjе RS је оvlаštеnа zа prоvоđеnjе rеgulаtоrnоg nаdzоrа nаd
pоslоvаnjеm Društvа i mоžе zаhtiјеvаti izmјеnе knjigоvоdstvеnе vriјеdnоsti imоvinе
i оbаvеzа u sklаdu sа оdgоvаrајućim prоpisimа.
5.2.
Klјučnе rаčunоvоdstvеnе prеpоstаvkе u primјеni rаčunоvоdstvеnih
pоlitikа а) Uprаvlјаnjе rizikоm оsigurаnjа
Primаrni rizik kојеm је društvо izlоžеnо pо ugоvоrimа о оsigurаnju је rizik dа stvаrnе
štеtе i nаknаdе, ili vriјеmе njihоvоg nаstаnkа, budе rаzličitо оd оčеkivаnih. Nа оvо
utiču učеstаlоst i vеličinа štеtа, stvаrnе isplаtе nаknаdа i nаknаdni rаzvој dugоrоčnih
štеtа. Cilј Društvа је dа оsigurа dа rеzеrvе budu dоvоlјnе zа pоkrićе оvih оbаvеzа.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
37
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Rizik оsigurаnjа sе оdnоsi nа nеizvјеsnоst оsigurаnjа kао dјеlаtnоsti. Nајznаčајniје
kоmpоnеntе rizikа оsigurаnjа su prеmiјski i rizik rеzеrvisаnjа. Оni sе tiču аdеkvаtnih
prеmiјskih tаrifа i аdеkvаtnih rеzеrvisаnjа u оdnоsu nа оbаvеzе iz оsigurаnjа i
kаpitаlnоm оsnоvu.
Prеmiјski rizik је prisutаn u trеnutku izdаvаnjа pоlisе priје nеgо štо sе dоgоdi оsigurаni
slučај tе prеdstаvlја rizik dа ćе trоškоvi i štеtе kоје ćе nаstаti biti vеći оd primlјеnih
prеmiја. Rizik rеzеrvi prеdstаvlја rizik dа је ukupаn nivо tеhničkih rеzеrvi krivо
prоcјеnjеn ili dа ćе stvаrnе štеtе vаrirаti оkо stаtističkе srеdnjе vriјеdnоsti. Rizik
оdustајаnjа prеdstаvlја nеоčеkivаnо vеću ili mаnju prеmiјsku stоpu оdustајаnjа оd
pоlisа.
•
Uprаvlјаnjе rizicimа
Društvо uprаvlја rizikоm оsigurаnjа krоz prоcеdurе оdоbrаvаnjа trаnsаkciја, ciјеnа
uslugа i rеоsigurаnjеm. Strаtеgiја pribаvе tеži divеrzifikаciјi kоја ćе оsigurаti
urаvnоtеžеn pоrtfеlј. Društvо rеоsigurаvа diо rizikа pribаvе kаkо bi sе kоntrоlisаlа
izlоžеnоst gubicimа i zаštitiо kаpitаl. Аdеkvаtnоst оbаvеzа prоcјеnjuје sе uzimајući u
оbzir оdgоvаrајuću imоvinu.
•
Kоncеntrаciја rizikа оsigurаnjа
Uprаvа Društvа vјеruје dа Društvо nеmа znаčајnih kоncеntrаciја izlоžеnоsti prеmа
bilо kојој skupini оsigurаnikа.
b) Оsnоvnе prеtpоstаvkе kоје imајu nајvеći uticај nа priznаtu imоvinu,
оbаvеzе, prihоdе i rаshоdе iz pоslоvаnjа
Nа dаtum izvјеštаvаnjа fоrmirа sе rеzеrvаciја zа prоciјеnjеni kоnаčаn trоšаk
pоdmirеnjа svih nаstаlih štеtа kоје prоizilаzе iz dоgаđаја nаstаlih dо tоg dаtumа, bilо
dа је priјаvlјеnа ili nе, skupа sа оdgоvаrајućim trоškоvimа оbrаdе štеtе umаnjеnо zа
vеć likvidirаnе iznоsе.
Оbаvеzе zа priјаvlјеnе štеtе (RBNS) је prоciјеnjеnа pоsеbnо zа svаku pојеdinаčnu
štеtu uzеvši u оbzir оkоlnоsti, dоstupnе infоrmаciје оd prоcјеnitеlја i dоkаzе о
iznоsimа sličnih štеtа. Pојеdinаčnе štеtе sе rеdоvnо prеglеdаvајu i rеzеrvа sе rеdоvnо
аžurirа kаdа sе priјаvе nоvе infоrmаciје.
Udiо rеоsigurаnjа sе оdrеđuје nа оsnоvu ugоvоrа о rеоsigurаnju kојi је vriјеdiо u
trеnutku nаstаnkа štеtе.
Prоcјеnа rеzеrvi zа nаstаlе nеpriјаvlјеnе štеtе (IBNR) је pоdlоžnа vеćеm stеpеnu
nеizvјеsnоsti nеgо rеzеrvе zа priјаvlјеnе štеtе.
Klјučnе mеtоdе zа оbrаčun IBNR, kоје sе nisu mјеnjаlе u оdnоsu nа prеthоdnu
gоdinu su:
•
•
Меtоdа ulаnčаnih lјеstvicа
Меtоdа оčеkivаnе kvоtе štеtа
Prеtpоstаvkе kоје imајu nајvеći uticај nа mјеrеnjе iznоsа rеzеrvi zа nеživоtnа
оsigurаnjа su slеdеćе:
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
38
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
1.1.14. Оčеkivаnа kvоtа štеtа
Kvоtа štеtа prеdstаvlја оmјеr nаstаlih štеtа u оdnоsu nа zаrаđеnе prеmiје.
Оčеkivаnа kvоtа štеtа prаti trеnd kvоtе štеtа prоtеklih gоdinа.
1.1.15. Prеоstаli fаktоr rаzvоја štеtа
Zа štеtе „dugоg rеpа“ nivо rеzеrvi u vеlikој mјеri zаvisi о prоcјеni rаzvоја štеtа оd
pоslеdnjе gоdinе rаzvоја zа kојu pоstоје istоriјski pоdаci dо kоnаčnоg rаzvоја.
Prеоstаli fаktоri rаzvоја štеtа sе prоcјеnjuје mаtеmаtičkim mеtоdаmа ili sе bаzirајu
nа аktuаrskој prоcјеni.
5.3.
Теst аdеkvаtnоsti оbаvеzа
Оčеkivаni nоvčаni tоkоvi vеzаni zа štеtе i trоškоvе sе prоcјеnjuјu nа оsnоvu
iskustvа iz prоtеklоg pеriоdа i usklаđuјu zа znаčајnе pојеdinаčnе gubitkе zа kоје sе
nе оčеkuје dа ćе sе pоnоviti. Теst је prоvеdеn nа ukupnоm nеživоtnоm pоrtfеlјu.
5.4.
Оsјеtlјivоst dоbiti ili gubitаkа nа prоmјеnе znаčајnih vаriјаbli
U nеživоtnim оsigurаnjimа, vаriјаblе kоје imајu nајvеći uticај nа оbаvеzе оsigurаnjа
оdnоsе sе nа nаstаnаk štеtа i prоmјеnе u trоškоvimа.
5.5.
Оdrеdbе i uslоvi ugоvоrа о оsigurаnju kоје imајu znаčајni uticај nа iznоs,
vriјеmе i nеizvјеsnоst budućih nоvčаnih tоkоvа
Društvо nudi оsigurаnjе аutоmоbilskе оdgоvоrnоsti i оsigurаnjе nеzgоdе. Društvо
imа mоgućnоst uvеćаnjа prеmiје kао i оdbiјаnjе štеtа kоје prоizilаzе iz prеvаrа.
Budućе štеtе su glаvni izvоr nеizvјеsnоsti kојi utičе nа iznоs i vriјеmе budućih
nоvčаnih tоkоvа. Iznоs plаćеn pо pојеdinој štеti је оgrаničеn sumоm оsigurаnjа kоја
је utvrđеnа u pоlisi оsigurаnjа.
Оstаli znаčајni izvоri nеizvјеsnоsti vеzаni zа nеživоtnа оsigurаnjа prоizilаzе iz
rеgulаtivе kоја dаје prаvо priјаvе štеtе priје stupаnjа nа snаgu zаstаrе (3 gоdinе).
Оvа оdrеdbа је pоsеbnо znаčајnа zа trајnu invаlidnоst kоја prоizilаzi iz оsigurаnjа
nеzgоdе.
5.6.
Uprаvlјаnjе finаnsiјskim rizicimа
Оvi rizici uklјučuјu tržišni, krеditni i rizik likvidnоsti. Svаki оd оvih rizikа је
оpisаn dаlје u tеkstu sа sаžеtkоm nаčinа nа kоје Društvо uprаvlја tim rizikоm.
1.1.16. Тržišni rizik
Тržišni rizik uklјučuје tri vrstе rizikа:
• Vаlutni rizik – rizik dа ćе sе vriјеdnоst ili budući nоvčаni tоkоvi
finаnаsiјskih instrumеnаtа miјеnjаti zbоg prоmјеnе kursа.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
39
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
• Rizik prоmјеnе kаmаtnih stоpа – rizik dа ćе sе fеr vriјеdnоst ili budući
nоvčаni tоkоvi finаnsiјskih instrumеnаtа miјеnjаti zbоg prоmјеnе u
tržišnim kаmаtnim
stоpаmа.
• Cјеnоvni rizik – rizik dа ćе sе vriјеdnоst ili budući nоvčаni tоkоvi
finаnsiјskih instrumеnаtа miјеnjаti zbоg prоmјеnе ciјеnа nа tržištu.
1.1.17. Kаmаtni rizik
Društvо nеmа оbаvеzе pо uzеtim krеditimа i prоmјеnе kаmаtnih stоpа nе utiču nа
nivо tеhničkih rеzеrvi. Svа kаmаtоrnа ulаgаnjа Društvа nа dаn izvјеštаvаnjа nоsе
fiksnu kаmаtnu stоpu tаkо dа nе bi bilо dirеktnоg еfеktа nа dоbit ili gubitаk u slučајu
prоmјеnе kаmаtnih stоpа.
1.1.18. Cјеnоvni rizik
Glаvni izvоr izlоžеnоsti cјеnоvnоm riziku su ulаgаnjа u hаrtiје оd vriјеdnоsti. Nа dаn
31.12.2013.gоdinе Cilј Društvа је ulаgаnjе u divеrzifikоvаni pоrtfеlј visоkо kvаlitеtnih,
likvidnih HОV. Pоrtfеlј Društvа је оgrаničеn pаrаmеtrimа kоје dоnоsi Uprаvа društvа i
rеgulаtоrni оrgаn.
1.1.19. Rizik prоmјеnе kursа
Društvо је izlоžеnо riziku prоmјеnе kursа krоz trаnsаkciје u strаnim vаlutаmа. Те
trаnsаkciје su uglаvnоm vеzаnе zа likvidirаnе inо štеtе. Оbim i znаčај tih trаnsаkciја i
еvеntuаlni rizik u vеzi sа njimа prаktički nе mоgu uticаti nа dоbitаk ili gubitаk Društvа.
1.1.20. Krеditni rizik
U tоku svоg rеdоvnоg pоslоvаnjа Društvо је izlоžеnо krеditnоm riziku. Krеditni rizik
sе оdnоsi nа rizik dа drugа strаnа nеćе izmiriti svоје ugоvоrеnе оbаvеzе ili ćе
rеzultirаti finаnsiјskim gubitkоm. Izlоžеnоst Društvа i krеditni rејting kliјеntа stаlnо sе
nаdglеdајu а ukupnа vriјеdnоst zаklјučnih finаnsiја је rаzdiјеlјеnа izmеđu оdоbrеnih
kliјеnаtа. Društvо pеrmаnеntnо prаti finаnsiјskе struје i pоslоvаnjе svојih znаčајnih
kоmitеnаtа оdnоsnо izlоžеnоsti riziku dеpоnоvаnjа i ulаgаnjа srеdstаvа.
1.1.21. Rizik likvidnоsti
Rizik likvidnоsti nаstаје kао rеzultаt finаnsiјskih аktivnоsti Društvа i uprаvlјаnjа
pоziciјаmа. U izvјеštајnоm pеriоdu Društvо је vоdilо rаčunа о likvidnоsti i nа tај sе
nаčin štitilо оd prеkоmјеrnе izlоžеnоsti riziku bоčnе strukturе i strukturе
nеusklаđеnоsti imоvinе sа оbаvеzаmа. Rukоvоdstvо Društvа svаkоdnеvnо rаzmаtrа
izvјеštај i stаnjе dеpоnоvаnih srеdstаvа. Еmpiriјski sе utvđuје kritični dаn zа
likvidnоst Društvа, оdnоsnо dаtumi znаčајnоg оdlivа srеdstаvа. Nа оsnоvu
idеntifikаciје rаspоlоživih srеdstаvа i dnеvnо utvrđеnih pоtrеbа, dоnоsi sе оdlukа о
kоrištеnju srеdstаvа.
Štо sе tičе fеr vriјеdnоsti finаnsiјskih instrumеnаtа u izvјеštајnоm pеriоdu Društvо је
аkciје prеduzеćа Маšinski sеrvis UPP Nоvа Тоpоlа, vrеdnоvаlо pо prоsјеčnој ciјеni
trgоvаnjа u 2013. gоdini. Оstаlа dugоrоčnа znаčајnа finаnsiјskа ulаgаnjа оdnоsе sе
nа dugоrоčnо оrоčеnе dеpоzitе u kоmеrciјаlnim bаnkаmа u RS о čеmu је bilо riјеči u
prеthоdnоm tеkstu. Ulаgаnjа su iskаzаnа u vriјеdnоsti оrоčеnih dеpоzitа.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
40
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
1.1.22. Uprаvlјаnjе kаpitаlоm
Pоlitikа uprаvlјаnjа kаpitаlоm Društvа је:
• Strоgа primјеnа zаkоnskih prоpisа u vеzi оbrаčunа kаpitаlа i gаrаntnоg
fоndа u svrhе primјеnе prаvilа о uprаvlјаnju rizicimа.
• Таkоđе, kаpitаl Društvа nе mоžе biti mаnji оd mаrginе sоlvеntnоsti
izrаčunаtе pо prаvilniku 1/3 mаrginе sоlvеntnоsti (gаrаntnоg fоndа) i
minimаlnоg iznоsа gаrаntnоg
fоndа prоpisаnоg Zаkоnоm.
Nа dаn 31.12.2013. gоdinе Društvо rаspоlаžе sа оsnivаčkim kаpitаlоm оd 5.250.000
KМ, gаrаntnim fоndоm u iznоsu оd 5.322.456 KМ (vеći оd minimаlnоg gаrаntnоg
fоndа zа 3.250.000) mаrginоm sоlvеntnоsti u iznоsu оd 1.058.176 KM (mаnjа оd
minimаlnоg grаničnоg fоndа štо је u sklаdu sа prоpisimа).
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ANALIZA BILANSA STANJA
1. UPOREDNE INFORMACIJE.
U uporednim informacijama bilansa stanja na dan 31.12.2013. godine izvršene su
promjene kod dvije bilansne pozije i to:
- U tekućoj godini izvršena je reklasifikacija finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju (državne obveznice) koje nisu bile knjižene u skladu sa odlukom
Upravnog odbora o njihovom klasifikovanju, tako da su preknjižene sa bilansne
pozicije AOP 024 finansijska sredstva raspoloživa za prodaju na bilansnu poziciju
AOP 052 Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Saglasno ovoj reklasifikaciji u tekućoj godini reklasifikovana je ista bilansna
pozicija i u uporednim informacijama u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijksih
izvještaja.
- Izvršena je ispravka bilansne pozicije AOP 121 neraspoređeni dobitak ranijih
godina u iznosu od 14.580 KM, zbog naknadno evidentiranih poreskih obaveza
koje se odnose na prethodnu godinu, tako da je dobit za prethodnu godinu
umanjena, a obaveze povećane za isti iznos.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
41
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
2. NEMATERIJALNA ULAGANJA
U KM
Ostala
nematerijalna
ulaganja
Nabavna vrijednost:
Stanje na početku godine
Povećanja:
Nove nabavke
Procena i revalorizacija
Smanjenja:
Rashod, prodaja i drugo
Stanje na kraju godine
Ukupno
60.115
5.743
5.743
60.115
5.743
5.743
65.858
65.858
29.040
10.620
10.620
29.040
10.620
10.620
Stanje na kraju godine
39.660
39.660
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2013. godine
26.198
26.198
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2012. godine
31.075
31.075
Kumulirana ispravka vrijednosti:
Stanje na početku godine
Povećanja:
Amortizacija
Procena
Smanjenja:
Kumulirana ispravka u otuđenju
Nematerijalna ulaganja čine: Vrijednost knjigovodstvenog softvera i pantheon softvera
u iznosu od 40.966 KM, Softver Konarat za polise osiguranja vrijednosti 19.149 KM.
Nabavna vrijednost nematerijalnih ulaganja u 2013 godini je povećana po osnovu
kupovine licenci za računovodstveni program pantheon i program za polise.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
42
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
3.
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Postrojenja i oprema
Investicione
nekretnine
Nekretnine, u
pripremi
333.483
515.786
498.197
90.945
90.945
1.385.977
380.000
380.000
2.083.617
185.139
185.139
298.638
5.115.698
656.084
656.084
333.483
515.786
589.142
1.765.977
2.268.756
298.638
5.771.782
8.350
6.705
6.705
161.866
74.849
74.849
20.919
18.018
18.018
236.783
30.928
30.928
427.918
130.500
130.500
15.055
236.715
38.937
267.711
558.418
333.483
500.731
352.427
1.727.040
2.268.756
30.927
5.213.364
333.483
507.436
336.331
1.365.058
2.083.617
61.855
4.687.780
Kumulirana
ispravka
vrijednosti:
Stanje na
početku godine
Povećanja:
Amortizacija
Procena
Smanjenja:
Kumulirana
ispravka u
otuđenju
Stanje na kraju
godine
Neto sadašnja
vrijednost:
31.12.2013.
godine
Neto sadašnja
vrijednost:
31.12.2012.
godine
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Ukupno
Ulaganja na tuđim
nekretninama,
postrojenjima i
opremi
Građevinski objekti
Nabavna
vrijednost:
Stanje na
početku godine
Povećanja:
Nove nabavke
Procena i
revalorizacija
Smanjenja:
Rashod, prodaja
i drugo
Stanje na kraju
godine
Zemljište
U KM
43
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Zemljište
Zemljište u iznosu od 333.483 evidentirano je:
-
-
-
U Banjaluci ispod poslovne zgrade površine 1.146 m2 i oko poslovne zgrade
površine 807 m2 ukupne vrijednosti 151.308 KM, upisano u ZK Uložak broj
12394 od 21.03. 2014. godine, KO SP Banjaluka na kojem je izvršena izgradnja
građevinskog objekta u Banja Luci. Zemljište oko poslovne zgrade je prekriveno
asvaltom kao prilazni put i parking prostor. Na zemljištu je upisana hipoteka po
ugovoru broj OPU 842/12. U ZK ulošku izvršena je zabilježba da je
Pravobranilaštvo RS pokrenulo upravni spor protiv rješenja RUGIPP Banjaluka
broj 21.5/714-313/12 od 06.12.2012. godine.
U Kostajnici ispod poslovne zgrade površine 647 m2 i oko poslovne zgrade
površine 1.753 m2, koje je prekriveno asvaltom kao prilazni put i parking prostor
ukupne vrijednosti 96.000 KM, upisano u ZK Uložak broj 517 od 27.03. 2014.
godine, KO SP Mrakodol Kostajnica. Na zemljištu je upisana hipoteka po
ugovoru broj OPU 842/12.
U Čelincu ispod poslovne zgrade površine 563 m2 i oko poslovne zgrade površine
835 m2 ukupne vrijednosti 86.175 KM, upisano u ZK Uložak broj 232 od 27.07.
2012. godine, KO SP Osječko Čelinac. Na zemljištu nema tereta.
U Srpcu je kupljeno zemljište površine 537 m2 na kojem se nalazi objekat za tehnički
pregled vozila. Na zemljištu nema tereta. Nabavna vrijednost zemljišta nije iskazana
odvojeno od vrijednosti građevinskog objekta.
Građevinski objekti
Na dan bilansiranja građevinske bjekte koji služe za obavljanje poslovne djelatnosti čine:
1. Objekat u Banja Luci, koji je etažiran na:
- Objekat PR-GA-1 Poslovni prostor površine 125 m2 i upisan u Knigu uloženih
ugovora kod RUGIPP Banjaluka po izvodu broj:11-952-P-362-13 izdat
02.04.2014. godine,
- Objekat PR-1 Poslovni prostor površine 26 m2 i upisan u Knigu uloženih ugovora
kod RUGIPP Banjaluka po izvodu broj:11-952-N-364-13 izdat 02.04.2014.
godine,
- Objekat 1-1 Poslovni prostor površine 90 m2 i upisan u Knigu uloženih ugovora
kod RUGIPP Banjaluka po izvodu broj:11-952-P-363-13 izdat 02.04.2014.
godine.
U poslovnim knjigama Društva predmetne etažne svojine iskazane su grupisane u
ukupnoj vrijednosti 337.790 KM i ispravke vrijednosti od 9.514 KM, amortizovano
2,82%.
Potrebno je odvojeno iskazati nabavnu vrijednost i ispravku vrijednosti etažnih
cjelina prema broju kvadrata i odvojeno amortizovati u skladu sa MRS 16
Nekretnine, postrojenja i oprema.
2. Objekat u Čelincu, koji se koristi u poslovne svrhe, a manji dio je izdat pod poslovni
zakup. Objekat je amortizovan 3,12%. Osim obračunate amortizacije, nije bilo drugih
promjena na građevinskim objektima.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
44
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Postrojenja i oprema
Povećanje nabavne vrijednosti opreme u iznosu od 90.945 KM je po osnovu novih
nabavki: automobil Lancia 28.510 KM, Reno Clio u iznosu od 5.100 KM, vozilo Kia Rio
u iznosu od 9.000 KM. Ostale nabavke opreme čine: kancelarijski namještaj, računarska
oprema, fiskalne kase.
Investicione nekretnine
Investicione nekretnine su iskazane:
- U Banjaluci u sjedištu, kao etažna svojina građevinskog objekta i to Objekat PR-1
Poslovni prostor površine 328 m2 i upisan u Knigu uloženih ugovora kod
RUGIPP Banjaluka po izvodu broj:11-952-P-361-13 izdat 02.04.2014. godine
nabavne vrijednosti 1.385.977 KM, ispravke vrijednosti 38.937 KM, a koji je
izdat pod tekući zakup. Objekat je amortizovan 2,81 %.
- U Srpcu u 2013 godini po osnovu kupovine investicione nekretnine, na osnovu
notarski zaključenog kupoprodajnog ugovora OPU br. 1450/13, od 31.12.2013.
godine, ukupne vrijednosti 380.000 KM, koji objekat je odlukom namjenjen za
iznajmljivanje (pokriće tehničkih rezervi Društva). Objekat se sastoji od
građevinskog objekta površine 176 m2 i dvorišta površine 361 m2. Ulaganja u
nekretnine su izvršena u skladu sa članovima 5.,6. i 10. Pravilnika o visini i
načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog
fonda.
Nekretnine u pripremi čine:
-
Dio poslovnog objekta u Banjoj Luci u izgradnji, vrijednosti u iznosu od
2.053.865 KM,
Suvlasnički dio nekretnine u Sarajevu (za smještaj Biroa zelene karte BiH) u
iznosu od 52.000 KM,
Građevinski objekat u izgradnji Kostajnica u iznosu od 162.891KM,
Povećanje ulaganja na građevinskim objektima u izgradnji u ukupnom iznosu od
185.139 KM su po osnovu ulaganja:
- U Banjaluci u iznosu od 148.235 KM i
- U Kostajnici u iznosu od 36.904 KM.
Na građevinskim objektima u izgradnji evidentiran je dio pripreme i asvaltiranja parkinga
u Banjaluci vrijednosti 30.750 KM i Kostajnici vrijednosti 29.541 KM, koji dio ulaganja
treba evidentirati odvojeno od ulaganja u zgradu, odvojeno aktivirati i amortizovati u
skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.
Ulaganja na tuđim nekretninama
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
45
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Ulaganja u tuđe nekretnine na dan 31. decembar 2013. godine iznose ukupno 298.638
KM i u cjelosti se odnose na ulaganja Društva iz 2009. godine u rekonstrukciju više
objekata koje Društvo koristi pod poslovnim zakupom, i to u sljedećim mjestima: Banja
Luka, Gradiška, Srbac, Razboj, Prijedor, Kneževo, Brod, Čelinac, Novi Grad, Mrkonjić
Grad, Kotor Varoš, Bijeljina i Zvornik.
4.
UČEŠĆA U KAPITALU I OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
U KM
Učešća u
kapitalu
ostalih
pravnih
lica
BRUTO VRIJEDNOST
Vrijednost na početku
godine
Povećanje
Smanjenje
Vrijednost na kraju godine
ISPRAVKA
VRIJEDNOSTI
Vrijednost na početku
godine
Povećanje
Smanjenje
Vrijednost na kraju godine
75.000
75.000
Dugoročni
finansijski
plasmani u
zemlji
Ostali
dugoročni
finansijski
plasmani
Ukupno
712.057
42.543
29.368
725.232
1.000.000
1.787.057
42.543
429.368
1.400.232
400.000
600.000
75.000
75.000
75.000
75.000
NETO VRIJEDNOST
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
725.232
712.057
600.000
1.000.000
1.325.232
1.712.057
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica
Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se odnosi na ulaganje u akcije emitenta "Mašinski
servis UPP" a.d., Nova Topola u inosu od 75.000 KM ili 6,50% učešća u osnovnom
kapitalu emitenta. Emitent u čije akcije se ulagalo duži niz godina ne obavlja poslovnu
djelatnost i ne ostvaruje prihode. U skladu sa načelom opreznosti izvršena je ispravka
vrijednosti navedenih ulaganja.
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
46
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Dugoročni finansijski plasmani na dan 31. decembra 2013. godine iznose 725.232 KM i
odnose se na:
- sredstva u inosu od 369.771 KM uplaćena za formiranje sredstava rezervnog
fonda Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini. U tekućoj godini izvršeno je
dodatno ulaganje u iznos od 42.544 KM i smanjenje u iznosu od 1.231 KM tako
da ulaganje na kraju 2013. godine iznosi 411.084 KM.
- Dat je kredit Auto centar Alfa d.o.o. Gradiška po osnovu Ugovora o dugoročnom
zajmu. U toku godine vraćen je iznos od 20.739 KM, tako da saldo neotplaćenog
zajma na dan bilansa iznosi 231.547 KM. U svrhu obezbjeđenja navedenog
potraživanja uknjiženo je založno pravo na nekretninama dužnika u korist
Društva.
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 600.000 KM se odnosi na dugoročno
oročena novčana sredstva kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka, na period od 13
mjeseci (od 10. marta 2013. godine) na koja se obračunava godišnja kamata 4 %.
Društvo je oročilo novčana sredstva do 50 % minimalnog garantnog fonda, propisanog
članom 53. Zakona o društvima za osiguranje. Društvo nema mogućnost raspolaganja
navedenim sredstvima bez saglasnosti Agencije.
5.
ZALIHE I DATI AVANSI
U KM
Materijal
I Zalihe, neto
Bruto dati avansi
Ispravka vrijednosti datih avansa
II Dati avansi - ukupno
III ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
3.007
3.007
1.511
1.511
365.899
354.297
11.602
355.907
313.996
41.911
14.609
43.422
Zalihe materijala su polise osiguranja, o čemu se vodi stroga evidencija.
Dati avansi na dan 31.12.2013. godine u bruto iznosu od 365.899 KM se odnose na
avanse date pravnim i fizičkim licima a najznačajniji su slijedeći avansi:
– Sport klub Pantelija Banja Luka u iznosu od 93.510 KM,
– Auto centar Alfa Gradiška u iznosu od
45.412 KM,
– Auto komerc Sarajevo u iznosu od
46.203 KM,
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
47
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
–
–
–
–
–
–
–
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Ben-Sans d.o.o. Banja Luka u iznosu od
Auto Marko d.o.o. Kostajnica u iznosu od
Grand Alfa d.o.o. Gradiška u iznosu od
Petković Jasmina u iznosu od
Adamović Gordana u iznosu od
VP Nivo doo u iznosu od
Ostali u iznosu od
30.000 KM,
28.257 KM,
19.920 KM,
15.000 KM,
12.700 KM,
12.000 KM,
62.897 KM.
Na dan 31.12.2013 godine, Društvo je izvršilo adekvatno vrednovanje datih avansa u
skladu sa zahtjevima Pravilnika o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija
Društava za osiguranje. Na osnovu navedenog vrednovanja u izvještajnoj godini je
izvršena ispravka datih avansa za iznos od 354.297 KM.
6. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREMIJA, UČEŠĆA U NAKNADI ŠTETA I
OSTALI KUPCI
U KM
Potraživanja po
osnovu premije
neživotnih osiguranja
Bruto stanje na početku
godine
Bruto stanje na kraju
godine
Ispravka vrijednosti na
početku godine
Ispravka vrijednosti na
kraju godine
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
Ostali kupci
Ukupno
29.592
67.074
96.666
138.713
32.920
171.633
8.582
67.074
75.656
8.582
32.920
41.502
130.131
21.010
130.131
21.010
Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja
Od iznosa potraživanja 138.713 KM značajnija potraživanja su od:
– Dužnika sa kojima su zaposleni u Društvu, koji su zaduženi polisama
osiguranja, zaključili polise osiguranja, a dužnici nisu izvršili uplatu do
31.12.2013. godine u iznosu od 120.801 KM. Značajniji dužnici po ovom
osnovu su: MUP RS u iznosu od 43.349 KM i Telekom Srpske u iznosu od
10.596 KM, a ostali dužnici u iznosu od 66.856 KM. Do datuma revizije
potraživanja su uglavnom naplaćena.
– Premije osiguranja putnika u javnom saobraćaju u iznosu od 1.190 KM,
– Potraživanja za zeleni karton u iznosu od 16.722 KM.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
48
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Potraživanja od ostalih kupaca na dan 31. decembra 2013 godine iznose 32.920 KM i
odnose se na potraživanja od kupaca: Auto centar Alfa Gradiška 24.422 KM i
Bavrlić Zoran 8.498 KM. U toku 2012. godine izvršena je ispravka ovih potraživanja
u cjelosti.
7. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA
U KM
Bruto stanje na početku godine
Bruto stanje na kraju godine
Potraživanja iz
specifičnih
poslova
93.247
144.108
Ispravka vrijednosti na početku godine
Ispravka vrijednosti na kraju godine
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
Ukupno
218.434
410.345
30.309
30.309
129.143
94.989
113.799
62.938
315.356
89.291
Potraživanja iz specifičnih poslova su po osnovu:
–
–
–
–
Prava na regres u iznosu od 59.437 KM,
Otkupa šteta u iznosu od 1.935 KM,
Zakupa u iznosu od 67.269 KM,
Ostalih specifičnih poslova u iznosu od 15.466 KM.
Kratkoročna potraživanja od fizičkih lica (prava na regres) u iznosu od 59.437 KM su iz
ranijih godina, a u toku 2012. godine su ispravljena u iznosu od 30.309 KM. Nenaplaćeni
iznos na datum bilansa je 29.128 KM, koja potraživanja potiču samo iz 2013. godine i
obezbjeđena je naplata sudskim presudama i sporazumom o vansudskom poravnanju. Dio
potraživanja je naplaćen do datuma revizije.
Potraživanja za zakup su formirana u toku godine po osnovu ugovora o zakupu
investicionih nekretnina.
Potraživanja po osnovu ostalih specifičnih poslova u iznosu od 15.466 KM, su po osnovu:
- Ugovora o pristupanju dugu od Bon Sans iz Banjaluke u iznosu od 4.443 KM,
- Ugovora o pristupanju dugu od Grand Alfa Gradiška u iznosu od 4.306 KM,
- Ugovora o pristupanju dugu od Neven Maksimović iz Čelinca u iznosu od 4.717
KM,
- Ugovora o pristupanju dugu od Miljević Aleksandar iz Banjaluke u iznosu od
2.000 KM,
8. DRUGA POTRAŽIVANJA
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
49
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
U KM
Druga
potraživanja
Ukupno
Bruto stanje na početku godine
Bruto stanje na kraju godine
28.521
94.604
28.521
94.604
Ispravka vrijednosti na početku godine
Ispravka vrijednosti na kraju godine
23.178
23.178
23.178
23.178
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
71.426
5.343
71.426
5.343
Druga potraživanja su po osnovu:
– kamata u iznosu od 46.426 KM, od čega je po osnovu kamata od
Komercijalne banke a.d. Banja Luka u iznosu od 19.115 KM i kamata
sadržanih u kuponima na državne obveznice u iznosu od 25.976 KM, od
Autocentra Alfa u iznosu od 1.335 KM.
– Potraživanja za više plaćeni porez na dobit za 2013. godinu u iznosu od
25.000 KM (Društvo je plaćalo akontacije poreza na dobit, a po poreskoj
prijavi nema obavezu plaćanja poreza za 2013. godinu) i
– ostala potraživanja u iznosu od 23.178 KM, za koji iznos je izvršena ispravka
vrijednosti u cijelosti.
9.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
U KM
Kratkoročni
finansijski
plasmani u
zemlji
Bruto stanje na
početku godine
Bruto stanje na kraju
godine
Ispravka vrijednosti
na početku godine
Finansijska
sredstva po fer
vrijednosti kroz
bilans uspjeha
Ukupno
514.050
1.765.805
2.279.855
67.950
3.044.974
3.112.924
26.044
26.044
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
50
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Ispravka vrijednosti
na kraju godine
26.044
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
41.906
488.006
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
26.044
3.044.974
1.765.805
3.086.880
2.253.811
Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji
Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji su po osnovu kratkoročnih beskamatnih
pozajmica radnicima Društva na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od 67.950 KM
za rješavanje stambenih pitanja. U odnosu na prethodnu godinu kratkoročni finansijski
plasmani su smanjeni za iznos depozita od 450.000 KM koji je bio oročen kod
Komercijalne banke ad Banjaluka na period od 6 mjeseci.
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u iznosu od 3.044.974 KM se
odnose na obveznice ratne štete koje je Društvo kupilo na berzi. Odlukom Upravnog
odbora su klasifikovane kao Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Na dan bilansiranja izvršen je obračun portfelja finansijskih sredstava i svođenje na fer
vrijednost. Tom prilikom su ostvareni prihodi od usklađivanja vrijednosti kupljenih
obveznica u iznosu od 627.685 KM. Vrijednost finansijskih sredstava je u toku tekuće
godine povećana za 1.279.169 KM od čega je kupljeno novih obveznica u iznosu od
651.484 KM, a razlika u iznosu od 627.685 KM je porast vrijednosti obveznica u odnosu
na nabavnu vrijednost.
10. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE
U KM
Poslovni računi - domaća valuta
Poslovni računi - strana valuta
Blagajna - domaća valuta
Gotovina i ekvivalenti gotovine - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
113.084
273.582
1
5.093
278.676
101.796
214.880
Gotovinu i gotovinske ekvivalente čine sredstva na tekućim računima kao i sredstva u
blagajni Društva.
11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
51
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
U KM
Razgraničeni troškovi zakupnina
Razgraničeni troškovi pribave
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
557.764
148.065
365.802
118.965
3.840
488.607
705.829
Razgraničeni troškovi zakupnina u iznosu od 557.764 KM odnose se na: unaprijed
plaćene troškove zakupa na pokretnim stvarima, na osnovu ugovora o zakupu reklamnog
prostora sa osiguranicima.
Razgraničeni troškovi pribave na dan 31.decembra 2013. godine iznose 148.065 KM,
cjelokupno se odnose na razgraničene troškove bruto plata zaposlenih koji rade direktno
na pribavi osiguranja. Obračun razgraničenja troškova na naredni obračunski period je
urađen na osnovu obračuna razgraničenja premije osiguranja, s čijom prodajom su
troškovi bruto plata zaposlenih koji rade na pribavi osiguranja, direktno povezani.
12. KAPITAL
U KM
Akcijski kapital
Zakonske rezerve
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
Neraspoređeni dobitak ranijih godina
Neraspoređeni dobitak tekuće godine
Gubitak ranijih godina
KAPITAL
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
5.250.000
93.842
4.000.000
93.842
9.690
637.163
5.990.695
(77.068)
780.235
925.904
(74.986)
5.647.927
Akcijski kapital
Akcijski kapital Društva formiran je u skladu sa ugovorom o osnivanju Društva i
Statutom.
Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo za obavljanje poslova osiguranja na
osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002637 od 14.
novembra 2007. godine.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
52
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Struktura akcijskog kapitala Društva na dan 31. decembra 2012. godine je bila sljedeća:
Akcionari
Obične akcije:
Zoran Tunjić
Povlaštene akcije:
Fond za restituciju
RS
Akcijski Fond RS
Zoran Tunjić
Branislav Gecić
Ukupno
Broj
akcija
U KM
%
20,000
2,000,000
100.000
9,990
9,990
10
10
999,000
999,000
1,000
1,000
24,975
24.975
0.025
0.025
40,000
4,000,000
100
Struktura akcijskog kapitala Društva na dan 31. decembra 2013. godine je
sljedeća:
Akcionari
Obične akcije:
Zoran Tunjić
Povlaštene akcije:
Fond za restituciju
RS
Akcijski Fond RS
Zoran Tunjić
Branislav Gecić
Ukupno
Broj
akcija
U KM
% prava
20,000
3.250.000
100.000
9,990
9,990
10
10
999,000
999,000
1,000
1,000
24,975
24.975
0.025
0.025
40,000
5.250.000
100
Obične akcije
Obične akcije su povećane za 1.250.000 KM, iz neraspoređene dobiti po osnovu Odluke
Skupštine akcionara Društva od 03.06.2013. godine o raspodjeli kumulirane
neraspoređene dobiti. Na osnovu Odluke Skupštine akcionara i Rješenja Komisije za
hartije od vrijednosti broj: 01-UP-031-1331/13 od 03.07.2013. godine o trećoj emisiji
akcija, povećanje akcijskog kapitala upisano je kod Okružnog privrednog suda Banjaluka
rješenjem broj: 057-0-Reg-13-001400 od 27.08.2013. godine i u CRHOV.
Neraspoređena dobit iznosila je 1.631.153 KM (poslije pokrića gubitka) i raspodijeljena
je:
- Iznos od 1.250.000 KM u povećanje akcijskog kapitala, a
- iznos od 371.464 isplata dividende,
- ostatak od 24.269 KM neraspoređena dobit, koja je korigovana za iznos od 14.580
KM, po osnovu naknadno utvrđene razlike poreza na dobit iz prethodnih godina,
tako da je ostalo neraspoređene dobiti u iznosu od 9.690 KM.
Povlaštene nekumulativne akcije
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
53
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Povlaštene nekumulativne akcija Društva emitovane drugom emisijom sadrže
sljedeća prava za njihove vlasnike:
- dividendnu stopu od 8% na godišem nivou, koja dospijeva na naplatu
najkasnije 30. juna svake godine.
-
ako Emitent ne isplati ukupan iznos dividende na povlaštene nekumulativne
akcije do
30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, povlaštene
nekumulativne akcije dobijaju pravo glasa do isplate dividende u omjeru 1:1
-
Emitent daje pravo vlasnicima povlaštenih nekumulativnih akcija da ih mogu
konvertovati u obične (redovne) akcije u omjeru 1:1, i u tom slučaju daje pravo
vlasnicima na određen broj predstavnika u organima društva,
-
Emitent daje pravo prioriteta vlasnicima povlaštenih nekumulativnih akcija, u
odnosu na vlasnike običnih akcija, kod raspodjele likvidacione i stečajne mase,
-
Emitent je u obavezi da izvršava izvještavanje prema vlasnicima povlaštenih
nekumulativnih akcija, i
-
Emitent daje pravo vlasnicima povlašćenih nekumulativnih akcija da ih prodaju
Akcionarskom društvo najniže po cijeni po kojoj su ih stekli, ukoliko Društvo ne
ispunjava uslove propisane Prospektom i osnivačkim aktom, koje se odnose na
obaveze prema vlasnicima povlaštenih akcija.
Društvo je za drugu emisiju povlaštenih nekumulativnih akcija dobilo potrebna
rješenje od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, kao i
Agencije, dok je proces registracije navedenog povećanja akcionarskog kapitala kod
nadležnog suda u toku.
Vlasnici običnih akcija, imaju pravo odlučivanja/opciju, o isplati, i načinima isplate
dividende. Vlasnici povlaštenih akcija imaju pravo odlučivanja samo ako:
- se takva povlaštena akcija pretvori u običnu akciju, i
- dividende na povlaštene akcije koje su stečene i čija je isplata
zahtijevana, nisu isplaćene do definisanog roka isplate.
Nominalna vrijednost jedne obične i povlašćene nekumulativne akcije sa stanjem na
dan 31. decembra 2013. godine je ista, i iznosi 100 Konvertibilnih maraka.
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju iz
prethodne godine u iznosu od 77.068 KM, preneseni su na rashode perioda, radi toga što
je izvršena reklasifikacija ovih sredstava na kratkoročna ulaganja.
Zakonske rezerve
Društvo je 2012. godine je izvršilo izdvajanja u zakonske rezerve prema odredbama
člana 231. Zakona o privrednim društvima «Službeni glasnik Republike Srpske»,broj.
127/08, 58/09 i 100/11), za period poslovanja od 2008 godine do 31.12.2012. godine.
Prilikom raspodjele ostvarene dobiti za svaku poslovnu godinu, Društvo ima obavezu
izdvajanja u zakonske rezerve 5 % od ostvarene neto dobiti ( za 2013. godinu obaveza
iznosu 31.858 KM), sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostigne iznos
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
54
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
od najmanje 10 % vrijednosti osnovnog kapitala ili statutom određeni veći dio osnovnog
kapitala.
13. GARANTNI FOND
U KM
Akcijski kapital
Zakonske rezerve
Preneseni dobitak iz ranijih godina korigovani
Minus: Nematerijalna ulaganja
Minus:Preneseni gubitak
GARANTNI FOND
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
5.250.000
93.842
9.690
(31.076)
5.322.456
4.000.000
93.842
780.235
(31.076)
(74.986)
4.768.015
Na dan 31. decembar 2013. godine ostvareni garantni fond je bio veći od minimalnog
garantnog fonda definisanog članom 52. i 53. Zakona o društvima za osiguranje, koji
za Društvo iznosi 2.000.000 KM.
14.
OBAVEZE PO OSNOVU ŠTETA I UGOVORENIH IZNOSA
U KM
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa
Obaveze po osnovu šteta - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
36.304
36.304
214
2.724
Do datuma revizije obaveze su likvidirane
15. OBAVEZE PO OSNOVU BRUTO ZARADA
U KM
Obaveze za porez na zarade
Obaveze za doprinose na zarade
Obaveze za poreze na zarade koje se refundiraju
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
4.063
7.943
196
3.204
2.413
196
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
55
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Obaveze za doprinose na zarade koje se refundiraju
Obaveze po osnovu bruto zarada - ukupno
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
990
58.003
535
40.576
Obaveze su izmirene.
16. OBAVEZE PO OSNOVU BRUTO NAKNADA ZARADA
U KM
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
Obaveze za ostala neto lična primanja
Obaveze za porez na ostala lična primanja
950
56.776
8.950
63.514
Obaveze po osnovu bruto naknada zarada ukupno
57.727
72.464
Obaveze su izmirene.
17. DRUGE OBAVEZE IZ POSLOVANJA
U KM
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog
odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po
ugovoru
Druge obaveze iz poslovanja - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
4.703
550.017
1.843
196.050
8.081
9.565
564.645
205.615
Značajnije obaveze prema dobavljačima na datum bilansa su:
- Biro zelene karte BiH u iznosu od 41.070 KM,
- Zaštitni Fond RS u iznosu od 8.382 KM,
- Top AGM doo u iznosu od 18.427 KM,
- Hidro-Coop doo u iznosu od 9.858 KM,
- Sloga doo u iznosu od 17.459 KM,
- Trkulja Milan u iznosu od 380.000 KM, za kupovinu investicionog objekta u
Srpcu,
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
56
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
-
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Ostalim dobavljačima u manjim iznosima.
Od iskazanih obaveza prema dobavljačima, na datum bilansa, do datuma revizije
izmirene su obaveze u iznosu od 209.939 KM, a neizmirene obaveze iznose 339.715
KM, od čega je glavni dio obaveze za kupovinu objekta u Srpcu u iznosu od 300.500
KM.
18. OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE, DRUGE KRATKOROČNE
OBAVEZE I POREZ NA DOBIT
U KM
Obaveze za dividende
Obaveze za poreze, komunalne i republička taksa
Obaveze za porez na zakupe i porez na dividendu
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
dažbine
Rezervacije za otpremnine
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge
kratkoročne obaveze - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
35.971
15.284
52.341
24.635
27.426
788
36.336
18.712
19.532
140.720
90.305
Tekuće obaveze za porez na dobit
87.617
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih u iznosu od 36.336 KM, je priznato na datum
bilansa 31.12.2013. godine, na osnovu aktuarske procjene od strane ovlašćenog aktuara u
skladu sa MRS 19 Primanja zaposlenih. Rezervisanja se odnose na sadašnju vrijednost
budućih isplata za otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju. Rezervisanja za ove
namjene iskazana su na bilansnoj poziciji AOP 163, a treba iskazati na AOP 133
Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih. Potrebno je izvršiti reklasifikaciju ovih
obaveza.
19. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
U KM
Prenosne premije neživotnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisanja za preventivu
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
3.071.378
778.774
204.104
2.670.536
555.800
146.577
50.000
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
57
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Pasivna vremenska razgraničenja - ukupno
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
4.054.256
3.422.913
Prenosna premija neživotnih osiguranja
Prenosna premija učestvuje u obračunatoj premiji sa 51,67 %. Obračun prenosne premije
Društvo je izvršilo u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja i visini
prenosnih premija. Osnovica za obračun bruto prenosne premije neposrednih neživotnih
osiguranja je obračunata premija u tekućem obračunskom periodu. Obračun prenosne
premije urađen je prema vremenu trajanja osiguranja po metodi pojedinačnog obračuna
za svaki ugovor o osiguranju a na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja nakon
dana bilansiranja a putem automatske obrade podataka.
Rezervisane štete neživotnih osiguranja čine:
-
Rezervisane štete RBNS AO u iznosu od 332.367 KM, procjenom od iznosa
prijavljenih šteta za 78 oštećenika.
Rezervisane štete IBNR AO u iznosu od 446.410 KM, neprijavljene štete po
aktuarskoj procjeni.
Rezervisanja sredstava za nastale, prijavljene a ne likvidirane štete
Društvo vrši rezervisanje za prijavljene a nelikvidirane štete na osnovu pojedinačne
procjene iznosa štete koju će Društvo morati da plati, na bazi očekivanog iznosa isplate za
svaku pojedinačnu rezervisanu štetu.
Za prijavljene a nelikvidirane štete za koje nije utvrđena visina odštete, rezerviše se
najmanje prosječan iznos likvidirane štete u obračunskom periodu za koji se utvrđuje
fiansijski rezultat.
Iznos prijavljenih šteta koje će se isplaćivati u obliku rente rezervišu se u
kapitalizovanom iznosu sadašnje vrijednosti svih budućih renti.
Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane
suda.
Rezervisanja za prijavljene a nelikvidirane štete na dan 31.12.2013.godine iznose 332.364
KM. Navedena rezervisanja uključuju dodatna rezervisanja po osnovu potencijalnih
gubitaka za štete koje su u sudskom sporu (napomena 37. uz osnovni Izvještaj).
Rukovodstvo Društva smatra da je izvršilo adekvatno rezervisanje po navedenom osnovu.
Rezervisanja za nastale a neprijavljene štete
Društvo je izvršilo obračun rezervacija za nastale neprijavljene štete odvojeno za
autoodgovornost i auto nezgodu. Dovoljnost rezervacija za nastale neprijavljene štete se
prati i ocjenjuje kroz više metoda obračuna definisanih Pravilnikom o formiranju i načinu
obračunavanja rezervacija za štete. Rezervacije za osiguranje autonezgode vrše se
metodom očekivane kvote šteta, dok se za obračun rezervacija autoodgovornosti pored te
metode koristi i metoda lančanih ljestvica.
Metoda očekivane kvote šteta koristi podatke o iznosu riješenih šteta neto od reosiguranja
u vrsti osiguranja u posmatranoj godini (uključujući i rentne štete neto od reosiguranja),
iznosu rezervisanih šteta neto od reosiguranja za nastale prijavljene a neriješene štete u
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
58
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
vrsti osiguranja na dan obračuna (uključujući i rentne štete neto od reosiguranja) i
koeficijenta za obračun nastalih a neprijavljenih šteta u vrsti osiguranja, koji se dobija kao
aritmetička sredina koeficijenta ki za poslednje tri godine.
Metoda lančanih ljestvica (chain ladder metoda) prati tok razvoja šteta i sagledava
vremenske razlike od trenutka njihovog nastanka do trenutka njihovih isplata u narednim
godinama. Nepoznate vrijednosti budućih iznosa šteta procjenjuju se na osnovu podataka
iz prošlosti. Podaci o nastalim štetama i njihovom razvoju tokom godina posmatraju se
preko trougla šteta. Formirana tabela omogućava da se procijene potencijalne vrijednosti
budućih šteta po godinama razvoja.
Rezervisanja za preventivu
Društvo u 2013. godini nije imalo izdataka na teret sredstava preventive tako da ukupan
iznos rezervisanja za preventivu na dan 31.12.2013. godine iznosi 204.754 KM.
ANALIZA BILANSA USPJEHA
20. POSLOVNI PRIHODI
I
PRIHODI OD PREMIJE OSIGURANJA
31.decembra
2013.
U KM
31.decembra
2012.
Fakturisana premija osiguranja i saosiguranja:
- Obavezna osiguranja od autoodgovornosti
Tehnička premija AO
Režijski dodatak AO
Dodatak za preventivu AO
Tehnička premija AN
Režijski dodatak AN
5.878.754
3.975.586
1.728.477
57.527
82.015
35.149
5.227.542
3.534.801
1.536.845
51.170
73.308
31.418
- Promjene prenosne premije
Prihodi od premija neživot.osig. - ukupno
(400.842)
5.477.912
(331.133)
4.896.409
II
DRUGI POSLOVNI PRIHODI
U KM
Prihodi od regresnih potraživanja
Prihodi od uslužnih zapisnika
Prihodi od zelenih kartona
Prihodi od povrata poreskih dabina
Prihod od izdavanja u zakup
31.decembra
2013.
31.decembra
2012.
36.177
55.436
21.714
12.000
20.396
505
10.688
5.227
46.600
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
59
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Prihodi od otkupa šteta
Drugi poslovni prihodi - ukupno
8.782
134.109
4.072
87.488
5.612.021
4.983.898
POSLOVNI PRIHODI - UKUPNO (I + II)
Ukupna fakturisana premija za period od 01. januara do 31. decembra 2013. godine se
odnosi na premiju obaveznih osiguranja: autoodgovornost i osiguranje nezgode. Ukupan
broj zaključenih polisa osiguranja od autoodgovornosti za 2013. godinu iznosi 21.836
polisa autoodgovornosti i 107
polisa osiguranja putnika u javnom prevozu, 18.236 osiguranih lica. Društvo je najvećim
dijelom obavljalo poslove autoosiguranja u regiji Banja Luka, Gradiška a razvijalo je
mrežu prodaje u drugim dijelovima Republike Srpske.
21. POSLOVNI RASHODI
I
RASHODI ZA DUGOROČNA REZERVISANJA I FUNKCIONALNE
DOPRINOSE
Doprinosi Birou Zelene karte BiH
Doprinosi Zaštitnom fondu RS
Naknade Agenciji za osiguranje RS
Rezervisanja za preventivu
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne
doprinose - ukupno
31.decembra
2013.
U KM
31.decembra
2012.
136.936
100.594
57.622
57.527
149.169
64.645
51.358
51.170
352.679
316.342
II NAKNADE ŠTETA I OSTALE NAKNADE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
31.decembra
2013.
Naknade šteta neživotnih osiguranja
Rashodi po osnovu premija reosiguranja
Rezervacija prijavljene nelikvidirane štete
Rezervacija za neprijavljene štete
Troškovi regresnih potraživanja
Troškovi sudskih taksi-štete
Troškovi sudskog vještaka - štete
Ostali troškovi obrade šteta
Ostala rezervisanja
1.647.826
49.900
23.570
199.404
538
2.905
3.480
329
U KM
31.decembra
2012.
760.145
145.240
50.000
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
60
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja
- ukupno
1.927.953
1.087.662
31.decembra
2013.
U KM
31.decembra
2012.
141.120
245.392
141.120
245.392
III TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja
Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno
Troškovi amortizacije u tekućoj godini su smanjeni po osnovu prodaje i isknjženja
nekretnina u prethodnoj godini.
IV TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE, USLUGA I NEMATERIJALNI
TROŠKOVI
31.decembra
2013.
Troškovi materijala
Troškovi kancelarijskog materijala
Troškovi goriva, maziva i energije
Troškovi održavanja
Troškovi prevoza
Troškovi PTT usluga
Troškovi vode i komunalnih usluga
Troškovi zakupa
Troškovi reklame
Troškovi reklame i propagande
Troškovi objavljivanja u novinama
Troškovi stručnog obrazovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi donacija i pomoći
Pomoć u finansijskim sredstvima
Troškovi sponzorstava
Troškovi službenih putovanja
Troškovi sudskog vještaka
Bankarske provizije
Troškovi brokerskih provizija
Troškovi vođenja HOV
Troškovi provizije osiguranja
Troškovi premije osiguranja
6.235
21.392
73.139
18.890
13.257
49.897
4.624
2.051.387
40.217
5.988
5.739
24.082
6.610
54.300
116.418
1.290
18.506
2.410
875
14.717
4.422
U KM
31.decembra
2012.
8.496
11.923
98.211
20.024
4.836
27.445
2.153
370.738
189.573
426.634
2.065
5.340
59.935
2.000
14.100
168.315
135.579
3.585
10.021
6.211
1.856
37.839
11.567
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
61
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Troškovi predaje fin. izvještaja
Troškovi revizije
Troškovi notarskih usluga
Aktuarske usluge
Konsultanske usluge
Troškovi usluga na računarskim programima
Troškovi advokatskih usluga
Troškovi prenoćišta
Ostale nematerijalne usluge
Takse i naknade
Porez na imovinu
Ostali nematerijalni troškovi
19.890
4.263
3.000
22.780
2.106
24.834
1.375
59.580
32.048
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni
troškovi- ukupno
2.704.271
160
11.700
4,000
22.045
87.258
4.134
15.025
1.762.763
V TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
31.decembra
2013.
Troškovi bruto zarada
527.373
Doprinosi za invalidna lica
562
Troškovi za penziono i invalidsko osiguranje
1.866
Troškovi po ugovorima o djelu
3.059
Troškovi po ugovorima o autorskim pravima
36,702
Bruto naknade članovima Upravnog i odbora za reviziju
13.847
Ostali lični rashodi
17.588
Troškovi otpremnina
2.226
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi - ukupno
POSLOVNI RASHODI - UKUPNO (I do V)
U KM
31.decembra
2012.
506.127
452
215.151
2.334
7.164
603.223
5.728.942
731.228
4.143.386
Naknade šteta neživotnih osiguranja
Društvo je u toku 2013. godine, u poređenju sa prethodnom godinom imalo
povećanje broja isplaćenih šteta i po broju šteta i po isplaćenoj vrijednosti.
Ovo povećanje je u očekivanim okvirima rukovodstva Društva. Raspon isplaćenih šteta u
toku 2013. godine kretao se od 64 Konvertibilnih maraka do 107.000 Konvertibilnih
maraka, a prosjećna vrijednost likvidarane štete iznosi 3.244 KM .
U 2013. godini Društvo je ostvarilo stepen ažurnosti isplate odštetnih zahtijeva od 97,79
% dok je u 2012. godini stepen ažurnosti iznosio 99,97 % KM. Prosječan vremenski rok
od datuma prijave do datuma obrade je 9 dana, a od datuma obrade do datuma isplate 0,7
dana.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
62
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Troškovi zakupa
Troškovi zakupa obuhvataju:
- Troškovi zakupa na nepokretnoj imovini u iznosu od 300.518 KM,
- Troškovi zakupa na pokretnoj stvari u iznosu od 1.671.283 KM,
- Troškovi zakupa poslovnih prostora u iznosu od 79.585 KM,
Troškovi zakupa na nepokretnoj imovini i na pokretnim stvarima ostvareni su po osnovu
zaključenih ugovora o zakupu kojima je ugovoreno isticanje reklame. Po osnovu zakupa
plaćen je porez na zakup koji je uključen u troškove zakupa.
Najveći pojedinačni trošak čine troškovi zakupa, koji su porasli za oko dva puta u odnosu
na prethodnu godinu, a učestvuju 59,48 % u troškovima sprovođenja osiguranja, što nije
imalo adekvatan efekat na ostvareni rezultat poslovanja društva.
Troškovi sprovođenja osiguranja prevazilaze iznos dozvoljenog režijskog dodatka.
22. FINANSIJSKI PRIHODI
U KM
Prihodi od kamata
Finansijski prihodi - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
156.678
156.678
102.278
102.278
Prihode od kamata čine:
- prihodi po osnovu oročenih i ostalih depozita u iznosu od 30.440 KM,
- prihodi po osnovu dugoročnog zajma u iznosu od 16.744 KM,
- prihodi od kamata na sredstvima Rezervnog fonda (Biro zelene karte) u iznosu od
15.779 KM i
- prihodi od kamata na hartije od vrijednosti u iznosu od 93.714 KM.
23. FINANSIJSKI RASHODI
U KM
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Finansijski rashodi - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
10.058
9
10.067
36.567
36.567
Rashodi kamata se odnose na transakcije sa hartijama od vrijednosti.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
63
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
24. OSTALI PRIHODI
U KM
31. decembra
2013.
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi od smanjenja obaveza
I Ostali prihodi - ukupno
31. decembra
2012.
469.849
34.154
50.000
84.154
469.849
25. OSTALI RASHODI
U KM
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja
nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i
opreme
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa
potraživanja
105.827
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala,
robe i ostali rashodi
Ostali rashodi - ukupno
2.228
119.642
11.587
26. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
U KM
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
64
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Prihodi od usklađivanja vrijednosti finansijskih
sredstava kroz bilans uspjeha
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine ukupno
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
627.685
71.050
627.685
71.050
Prihodi su priznati od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava kroz bilans uspjeha u
iznosu od 627.685 KM, a po osnovu vrednovanja državnih obveznica po berzanskoj
cijeni na dan 31.12.2013. godine.
27. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
U KM
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
Obezvrijeđenje ostale imovine
117.369
208.310
Rashodi po osnovu obezvrijedjenja imovine ukupno
117.369
208.310
Obezvrijeđenje ostale imovine u iznosu od 117.369 KM obuhvata:
- ispravku vrijednosti avansa u iznosu od 40.302 KM,
- prenos iznosa od 77.067 KM sa nerealizovanih gubitaka iz prethodne godine na
rashode perioda, za koji iznos je trebalo korigovati dobit iz prethodne godine.
28. PRIHODI PO OSNOVU ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA
U KM
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih
perioda
33.907
421
Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih
godina - ukupno
33.907
421
Ovi prihodi su po osnovu usaglašavanja stanja sa dobavljačima.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
65
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
29. RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA
U KM
Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih
godina
Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih
godina - ukupno
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
20.602
18.163
20.602
18.163
Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 20.602 KM je po
osnovu naknadno prispjelih računa iz ranijih godina u iznosu od 6.035 KM i povrata
premije osiguranja iz prethodne godine u iznosu od 14.567 KM.
30. DOBITAK I POREZ NA DOBITAK
Dobitak prije oporezivanja
Porez na dobitak obračunat po stopi od 10%
Obaveze za porez na dobit iz ranijeg perioda
Tekući dobitak
31. decembra
2013.
U KM
31. decembra
2012.
637.162
1.101.428
-
(111.445)
637.162
989.983
31. ZARADA PO AKCIJI
U KM
31.decembra 31. decembra
2013.
2012.
Neto dobitak obračunskog perioda
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija
Zarada po akciji
637.162
52.500
989.983
20,712
12,14
47,80
32. POVEZANA LICA
Prema izjavi rukovodstva Društvo nije imalo finansijskih transakcija sa povezanim
licima.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
66
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
33. POSREDNICI U OSIGURANJU
Društvo je imalo zaključen ugovor sa posrednikom V-Group Palis Brčko u osiguranju,
koji je ostvario premiju osiguranja u 2013. godini od 148.594 KM, obračunata mu i
isplaćena provizija u iznosu od 14.771 KM, koja učestvuje u ukupnoj premiji osiguranja
sa 0,26 % i u troškovima sprovođenja osiguranja 0,42 %.
34. REOSIGURANJE
Društvo vrši reosiguranje po osnovu zelene karte preko Biroa zelene karte BiH i Bosna
Re iz Sarajeva da bi smanjilo finansijsku izloženost rizicima. Druge vidove reosiguranja
Društvo nije ugovaralo za 2013. godinu.
35. TEHNIČKE REZERVE
KM
31.12.2013.
god
Prenosna premija:
Stanje na početku
godine
Promjene prenosne
premije
Stanje na kraju
godine
Rezerve za štete
Tehničke rezerve
31.12.2012.
god
Promjene
13/12. godina
2.670.536
2.339.404
+331.132
400.841
331.132
+69.709
3.071.378
778.774
3.850.152
2.670.536
555.800
3.226.336
+400.842
+222.974
+623.816
Plasman sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimanog garantnog fonda Društva
vršen je u skladu sa Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih
rezervi i minimalnog garantnog fonda.
Tehničke rezerve, na dan 31.12.2013. godine Društvo je obračunalo i iskazalo analitički u
bilansu stanja u iznosu od 3.850.152 KM što je za 19,34 % procentnih poena više u
odnosu na prethodnu godinu.
Društvo nije mijenjalo metode izračunavanja tehničkih rezervi.
Prema izvještaju ovlašćenog aktuara, struktura ulaganja tehničkih rezervi Društva na dan
31.12.2013. godine je:
R.br Vrsta (oblik) ulaganja
Dozvoljeni %
Ukupno uloženi Ostvareni
iznos KM
%
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
67
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
1
Hartije od vrijednosti čiji je Bez ograničenja
emitent Republika Srpska
2
Nekretnine i druga prava na
nekretninama (pravo svojine,
pravo
građenja,
pravo
korištenja i slično)
3
4
5
2.070.950
Do 30% u jednu
nekretninu odnosno u
više nekretnina koje
su
međusobno
povezane tako da čine
jednu cjelinu do 15%
Oročeni depoziti banaka u Do 50%, a u jednu
RS, odnosno BiH
banku do 20%
Sredstva na računima društva
Do 10%
za osiguranje
Zajmovi osigurani založnim
pravom na nekretnini(hipoteka
UKUPNO ULOŽENA SEDSTVA
53,79
834.576
21,68
600.000
15,58
113.085
2,93
231.541
6,02
3.850.152
100
Uvidom u skraćeni obrazac US-1 i odgovarajuće priloge sa stanjem na dan 31.12.2013.
godine može se uočiti da su sredstva za obezbjeđenje tehničkih rezervi angažovana u
namjene propisane članom 5. Pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće
tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda Društva za osiguranje.
Ulaganja za obezbjeđenje tehničkih rezervi su usklađena i sigurna, imaju prinos i likvidna
su.
36 OBRASCI STROGE EVIDENCIJE
Zalihe materijala Društva na dan 31. decembra 2013. godine iznose 3.007
Konvertibilnih maraka i u cjelosti predstvaljaju vrijednost zaliha polisa osiguranja.
Društvo vodi evidenciju obrazaca stroge evidencije putem računara u okviru premijskog
knjigovodstva. Na dan 31.12.2012. godine izvršen je popis svih obrazaca koji su se
nalazili kod preuzimača rizika i u ekonomatu Društva, a knjigovodstveno stanje je
usaglašeno sa popisanim stanjem. Pregled promjena u evidenciji obrazaca stroge
evidencije u 2013. godini dat je u narednoj tabeli:
Tabela 02: Popis stanja obrazaca stroge evidencije
R.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis
AO
Stanje 01.01.2013.
Štampano u 2013.
Ukupno (1+2):
Prodato polisa u
2013.
Poništeno polisa u
2013.
Storno polisa U
4.029
28.750
32.779
Putnici u
javnom
prevozu
289
250
539
20.985
1.216
1.320
Granično
ZK
Ukupno
676
900
1.576
2.103
16.000
18.103
7.097
45.900
52.997
107
851
13.799
35.742
0
0
0
22
0
557
1.216
1.899
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
68
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
2013.
7.
8.
9.
10.
11.
Ukupno (4+5+6):
St.po. knjig.(3-7):
Pop.pol.31.12.2013.
Viš. polisa (10-9):
Manj. pol.(9-10):
23.521
9.258
9.258
-
107
432
432
-
873
703
703
-
14.356
3.747
3.747
-
38.857
14.140
14.142
-
37. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Društvo se povremeno javlja kao tužena strana u sporovima po osnovu odštetnih zahtjeva
prema različitim polisama osiguranja izdatim od strane Društva. Na dan 31.12.2013.
godine protiv Društva se vodi 35 tužbenih zahtjeva ukupne vrijednosti spora od 367.791
KM. Rukovodstvo je izvršilo procjenu osnovanosti tužbenih zahtjeva i po tom osnovu
rezervisalo sredstva u iznosu od 70.700 KM, koji iznos je sadržan u ukupnom iznosu
rezervacija od Društvo je izvršilo rezervisanje za isplatu šteta po svim osnovama u iznosu
od 778.774 KM.
Rukovodstvo Društva vjeruje da iznos odštetnih zahtjeva po tužbama, kao i onih koji
eventualno predstoje protiv Društva, neće imati negativan ishod za Društvo i da Društvo
neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po navedenim
osnovama, jer su već rezervisana sredstva za te namjene.
Društvo se javlja kao tužilac u sudkim sporovima:
- radi naplate svojih regresnih potraživanja čija vrijednost na dan 31.12.2013 iznosi
393.468 KM, a od kog iznosa je utuženo 152.541 KM.
- po drugom osnovu za iznos potraživanja od 46.203 KM.
Za obračunavanje i plaćanje direktnih poreza i doprinosa, (na dobit, na dohodak građana,
na imovinu, takse, naknade, kao i doprinosi socijalnog osiguranja), za koje je nadležna
Poreska uprava Republike Srpske, započela je kontrola od strane inspektora Poreske
uprave RS koja obuhvata period od 01.06.2012. godine do 31.03.2014. godine. Ovom
kontrolom mogu se pojaviti različita tumačenja primjene poreskih zakona u odnosu na
tumačenje rukovodstva, te Društvu može biti određen dodatni iznos poreza i kamata. U
skladu sa Zakonom o poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske
obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje
neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.
Prema izjavi rukovodstva, osim obaveza po hipotekama na nepokretnoj imovini (vidi
napomenu 3), Društvo nije stvaralo druge obaveze po mjenicama ni garancijama niti je
bilo drugih okolnosti koje bi zahtjevale prilagođavanje u vezi sa finansijskim
izvještajima.
38. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
69
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Na osnovu procedura koje smo obavili i izjava menadžmenta Društva, nismo utvrdili
naknadne događaje u periodu od datuma završetka razdoblja za izvještavanje o godišnjoj
reviziji do datuma naknadnih događaja, uslijed kojih bi bilo potrebno prilagoditi
finansijske izvještaje ili bi mogli nepovoljno uticati na finansijski položaj u narednom
periodu.
39. DEVIZNI KURSEVI
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primjenjeni za
preračun deviznih pozicija bilansa stanja u Konvertibilne marke, za pojedine glavne
valute su bili sljedeći:
Konvertibilnih maraka
31. decembra 31. decembar
2013.
2012
Američki dolar (USD)
EUR
39.
1,4190
1,9558
1.4798
1.9558
STALNOST POSLOVANJA
Stalnost poslovanja nije ugrožena, jer je Društvo likvidno.
41. IZVJEŠTAJI KOJE DRUŠTVO DOSTAVLJA AGENCIJI ZA OSIGURANJE
RS
Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine dostavilo
Agenciji za osiguranje Republike Srpske sljedeće izvještaje:
Redni
br.
Naziv izvještaja
1. Ostvarena regresna potraživanja
Oznaka Prilog br.
RP
1.
2. Premija osiguranja
P1
2.
3. Osiguranje od odg. za motorna vozila-premija
P-AO
3.
4. Rezerve za štete
RŠ1
4.
5. Struktura bruto rezervi za štete
RŠ2
5.
Š2
6.
kraja obračunskog perioda
Š1
7.
8. Osiguranje od odgovornosti za motonra vozila – štete
Š-AO
8.
6. Obrađene štete u tekućem obračunskom periodu
7. Rezerve za štete iz prethodne godine, prijavljene štete u
tekućem obračunskom periodu i obrađene štete neisplaćene do
9. Izvještaj o margini solventnosti za poslove neposrednih
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
70
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
neživotnih osiguranja sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine
MS-1
9.
K
10.
US1
11.
US3
12.
PSE
13.
10. Izvještaj društva za osiguranje o kapitalu i garantnom fondu
za poslove neživotnih osiguranja sa stanjem na dan 31. decembra
2011. godine
11. Pregled stanja ulaganja sredstava za obezbjeđenje tehničke
rezerve društva za osiguranje na dan 31. decembra 2010. godine
12. Pregled stanja ulaganja sredstava 1/3 garantnog fonda društva
za osiguranje na dan 31. decembra 2011. godine
13. Pregled štampanih i preuzetih polisa stroge evidencije
obaveznih osiguranja od odgovornosti
Svi izvještaji su ovjereni od strane odgovornog lica iz Društva, a izvještaji od rednog
broja 1 do rednog broja 12 su ovjereni i od strane ovlaštenog aktuara Društva za
2013. godinu. Izvještaji su ispravno sačinjeni i potpuni.
2. POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA
Postoji znatan broj pokazatelja za analizu poslovanja i finansijskog položaja društva,
za procjenu njegovog razvoja, uz primjenu racio pokazatelja, koji se mogu grupisati
kao:
Ekonomičnost
Princip ekonomičnosti u osiguranju se ostvaruje kroz nastojanje da se uz što manje
troškove postignu što veći prihodi. Polazeći od navedenog, ostvareni nivo
ekonomičnosti Društva se može izraziti stavljanjem u odnos ukupnih prihoda i
ukupnih rashoda koji pokazatelj iznosi:
UKUPNI PRIHODI /
UKUPNI RASHODI
POSLOVNI PRIHODI /
POSLOVNI RASHODI
2013.
godine
2012.
godine
1,1085
1,2434
0,9796
1,2029
U 2013. godini smanjena je ekonomičnost poslovanja u odnosu na prethodnu godinu, jer je
ostvaren gubitak od poslovnih aktivnosti.
Produktivnost
Produktivnost u osiguravajućim društvima se ostvaruje nastojanjem da se ostvari što veći
obim premija uz što manju upotrebu radne snage. Shodno tome, nivo produktivnosti
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
71
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
se može izraziti stavljanjem u odnos fakturisane premije osiguranja (bez umanjenja za
prenosnu premiju) i prosječnog broja zaposlenih u posmatranom periodu, kao što je
prikazano u sledećem pregledu:
Produktivnost za 2013. godinu: U KM
5.878.754= 125.079 Konvertibilne marke po 1 radniku
47
U odnosu na ostvarene rezultate iz prethodne godine produktivnost je smanjena.
Produktivnost za 2012. godinu: U KM
5,227,542 = 127,501 Konvertibilne marke po 1 radniku
41
Rentabilnost poslovanja
Rentabilnost je zarađivačka moć, moć prinosa na uloženu imovinu, što se izračunava
stopom prinosa (stopa povrata). Stopa prinosa se dobije iz odnosa neto-dobitka na
prosjećni ukupni kapital, ili na prosječno uloženu imovinu i iznosila je:.
Za 2013. godinu:
- Stopa prinosa na ukupni kapital (return on eqity, ROE) iznosila je 10,9354
- Stopa prinosa na uloženu imovinu (return on assets, ROA) iznosila je 6,22012
U odnosu na ostvarene rezultate iz prethodne godine zarađivačka sposobnost je smanjena.
Za 2012. godinu:
- Stopa prinosa na ukupni kapital (return on eqity, ROE) iznosila je 18,70806,
- Stopa prinosa na uloženu imovinu (return on assets, ROA) iznosila je 11,11466.
Likvidnost
Pоd pоkаzаtеlјеm likvidnоsti, prema odredbama člana 4. Pravilnika o nаčinu
utvrđivаnjа i prаćеnjа likvidnоsti društаvа zа оsigurаnjе („Službeni glasnik Republike
Srpske“, br. 80/09), pоdrаzumiјеvа sе kоеficiјеnt likvidnоsti, kојi sе izrаčunаvа kао
оdnоs izmеđu vriјеdnоsti likvidnih srеdstаvа i vriјеdnоsti dоspјеlih оbаvеzа društvа zа
оsigurаnjе.
Likvidnа srеdstvа društvа zа оsigurаnjе u smislu pomenutog prаvilnikа prеdstаvlјајu: а)
nоvčаnа srеdstvа nа rаčunimа društvа,
b) nоvčаnа srеdstvа nа dеviznim rаčunimа društvа pо srеdnjеm kursu nа dаn
оbrаčunа,
v) nоvčаnа srеdstvа u blаgајni,
g) dеpоziti pо viđеnju,
d) оrоčеni dеpоziti kојi sе mоgu bеzuslоvnо rаzrоčiti, izuzеv dеpоnоvаnih srеdstаvа 50
% minimаlnоg gаrаntnоg fоndа prоpisаnоg člаnоm 53. Zаkоnа о društvimа zа
оsigurаnjе, tе srеdstаvа društаvа zа оsigurаnjе u rеzеrvnоm fоndu Birоа zеlеnе kаrtе u
BiH i fоndu zа nаknаdu štеtа Birоа zеlеnе kаrtе u BiH,
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
72
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
đ) hаrtiје оd vriјеdnоsti kоје sе mоgu trеnutnо unоvčiti rаdi blаgоvrеmеnоg
pоdmirеnjа dоspјеlih оbаvеzа i tо sаmо hаrtiје оd vriјеdnоsti iz člаnа 4. stаv 1. tаčkа
1. i 2. i člаnа 10. stаv 1. Prаvilnikа о visini i nаčinu ulаgаnjа srеdstаvа zа pоkrićе
tеhničkih rеzеrvi i minimаlnоg gаrаntnоg fоndа društаvа zа оsigurаnjе („Službеni
glаsnik Rеpublikе Srpskе“ brој: 10/09), tе hаrtiје оd vriјеdnоsti kојimа sе trguје nа
službеnоm bеrzаnskоm tržištu u Rеpublici Srpskој, оdnоsnо BiH,
Dоspјеlе оbаvеzе društvа zа оsigurаnjе u smislu оvоg prаvilnikа оbuhvаtајu svе
оbаvеzе iskаzаnе u bilаnsnim i vаnbilаnsnim pоziciјаmа:
а) dоspјеlе оbаvеzе iz pоslоvа оsigurаnjа pо ugоvоrimа о оsigurаnju,
b) dоspјеlе оbаvеzе društvа iz finаnsiјskih аktivnоsti,
v) оstаlе dоspјеlе оbаvеzе,
Likvidna sredstva na dan 31.12.2013. godine iznose: 3.285.831,13 KM, a dospjele
obaveze Društva (kratkoročne obaveze) iznose 857.399 KM. Likvidnost Društva =
3.285.831,13 / 857.399 = 3,83.
.Koeficijent likvidnosti je poboljšan u odnosu na prethodnu godinu.
Likvidna sredstva na dan 31.12.2012. godine iznose: 2.489.482
KM, a dospjele obaveze Društva (kratkoročne obaveze) iznose 1.055.101
KM. Likvidnost Društva = 2.489.482/ 1.055.101= 2,36
43. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA
U skladu sa članom 20. stav 6. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj17/05, 01/06, 64/06 i 74/10), Odlukom o sadržaju mišljenja
ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/07), kao i u skladu sa
Pravilnikom o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara (''Službeni glasnik Republike
Srpske'' broj 15/2008), Društvo je obavezno da pribavi ocjenu i mišljenje ovlašćenog
aktuara o propisanim finansijskim izvještajima Društva za 2013. godinu, Godišnjem
izvještaju o poslovanju, aktima poslovne politike, pomoćnim knjigama i drugoj
potrebnoj poslovnoj dokumentaciji.
Nakon izvršene kontrole, ovlašćeni aktuar (gospodin Zoran Bošnjak) je izrazio
pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju Društva u
2013. godini.
Ovlašćeni aktuar, saglasno članu 10. Odluke o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 15/2007) i na osnovu svega što je naprijed
izloženo u Mišljenja o finansijskom poslovanju za poslove neživotnog osiguranja, daje
POZITIVNO MIŠLJENJE na godišnji izvještaj o poslovanju Društva
Obrazloženje:
- Aktuarske pozicije i druge veličine utvrđene su na osnovu akata poslovne politike
Društva, koja su u skladu sa Zakonom; propisima donesenim na osnovu zakona
kojima se bliže uređuje obračun i utvrđivanje ovih pozicija, te drugim propisima
kojima se uređuje djelatnost osiguranja, ekonomskim načelima, pravilima
aktuarske struke i struke osiguranja.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
73
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
-
Aktuarske pozicije i druge veličine, na koje ovlašćeni aktuar daje mišljenje,
obezbjeđuju očuvanje vrijednosti imovine, garanciju stabilnosti, solventnosti u
poslovanju i likvidnost u izvršavanju obaveza Društva.
- Društvo je ostvarilo pozitivan tehnički i finansijski rezultat, raspolaže vlastitim
sredstvima za pokriće obaveza po osnovu preuzetih rizika u osiguranje,
obazbjeđuje sredstva za isplatu zahtjeva za naknadu šteta i izmirivanje drugih
obaveza Društva, te u skladu sa Zakonom vrši reosiguranje viškova šteta preko
visine maksimalnog samopridržaja i tako obezbjeđuje veću stabilnost i sigurnost u
poslovanju.
- Društvo je obezbjedilo osnovu da poveća stabilnost, solventnost i likvidnost u
izvršavanju obaveza po osnovu zaključenih Ugovora o osiguranju i drugih
obaveza u skladu sa Zakonom.
Svi podaci koji su služili kao osnov za obračunavanje i iskazivanje pozicija na koje
ovlašćeni aktuar daje svoje mišljenje su pouzdani.
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
74
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
„Образац: П О“
страна:
Друштво за осигурање: „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ АД БАЊА ЛУКА
Преглед посредника у осигурању
Р.бр.
Посредници у
Регистарски
Сједиште /
осигурању (правна и
број код
Пребивалиште
физичка лица)
Агенције за
осигурање
РС
1.
2.
3.
1 V-Group Palis d.o.o.
4.
66.22
Brčko
Обрачуната
премија по
посреднику у
КМ
Обрачуната
провизија по
посреднику у КМ
5.
6.
148.594
14.771,33
УКУПНО:
ДИРЕКТОР
ОВЛАШЋЕНИ АКТУАР
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
75
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
"Образац: ПСЕ"
Друштбо за осигурање: "АУРА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА
ПРЕГЛЕД
штампаних и преузетих полиса евиденције обавезних осигурања од одговорности
у периоду 01.01.-31.12.13.године
Број полиса (комада) и Серијски број од
Ред.
бр.
Аутоодговорност
Ком.
1.
500
2.
3250
3.
500
4.
2000
5.
500
6.
3250
7.
500
8.
1000
9.
2250
5000
10.
Сер. Број
(од_до_)
Гранично
осигурање
Ком.
Сер. Број
(од_до_)
Зелени картон
Ком.
Сер. Број
(од_до_)
до
.
Путници у
јавном превозу
Ком.
Сер. Број
(од_до_)
Број
Одговорност
ваздухоплова
Ком.
Наруџбе
Отпремнице
Назив штампарије
Сер. Број
(од_до_)
6445164950
6495168200
6820168700
6870170700
7070171200
7120174450
7445174950
7495175950
7595178200
78201-
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
12/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
14/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
51/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
52/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
65/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
68/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
86/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
90/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
93/13
121/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
76
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
11.
500
12.
500
13.
4500
14.
1000
15.
3500
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
83200
8320183700
8370184200
8420188700
8870189700
8970193200
250 501-750
16.
17.
900 751-1650
18.
4000
19.
4000
20.
4000
1000
3000
21.
4150145500
4550149500
4950153500
5350154500
5450157500
165/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
165/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
168/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
168/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
169/13
04/13
90/13
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
"МАТИЋ ГРАФ"БЛ
006/13
БИРО З.К.
024/13
БИРО З.К.
046/13
БИРО З.К.
069/13
БИРО З.К.
076/13
БИРО З.К.
ОВЛАШЋЕНИ АКТУАР
ДИРЕКТОР
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
77
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
„Образац: РП“
Друштво за осигурање: „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ АД БАЊА ЛУКА
Остварена регресна потраживања
Стање на дан:
31.12.2013.год.
У КМ
Регресна потраживања
Врста осигурања
Стање
на
почетку
пословне
године
Повећање
у
пословној
години
2.
3.
1.
Стање
Смањење у пословној
години
на дан 31.12.
текуће године
Плаћање
регресних
обавезника
Отписи
потраживања
(2+3-4-5)
4.
5.
6.
Осигурање незгоде
Здравствено осигурање
Осигурање возила која се крећу по копну, осим шинских
возила
Осигурање возила која се крећу по шинама
Осигурање ваздухоплова
Осигурање пловила
Осигурање робе у превозу
Осигурање имовине од пожара и природних сила
Осигурање од осталих штета на имовини
Осигурање од одговорности за моторна возила
7.669
36.177
14.718
29.128
7.669
36.177
14.718
29.128
Осигурање од грађанске одговорности за ваздухоплове
Осигурање од опште грађанске одговорности за
бродове
Осигурање од опште грађанске одговорности
Осигурање кредита
Осигурање гаранција
Осигурање од различитих финансијских губитака
Осигурање трошкова правне заштите
Осигурање помоћи
Укупно неживотно осигурање
Животно осигурање
Ренте
Додатна осигурања уз осигурање живота
Друге врсте животних осигурања
Укупно животна осигурања
ОВЛАШЋЕНИ АКТУАР
ДИРЕКТОР
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
78
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
79
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Društvo za osiguranje “Osiguranje Aura“ a.d. Banja
Luka
„Obrazac:
P 1“
Premija
osiguranja
Stanje na dan 31.12.2013.god.
U KM
Vrsta osiguranja
1.
Osiguranje nezgode
Bruto
prenosna
premija, neto
od
reosiguranja
na dan 01.01.
Obračun premije,neto od re (u samopridržaju) u tekućem obračunskom
periodu
Ukupna premija
Obračun bruto prenosne premije, neto od re (premije u
Raspored premije u samopridržaju
Iznos
predat u
Bruto prenosna premija
Ukupna premija
u samopridržaju
(3+4-5-6)
Tehnička
Preve
ntiva
7.
8.
9.
Izsopstvenog
portfelja
Primlj
enih
saosig
uranja
saosigur
anja
reos
igur
anj
e
2.
3.
4.
5.
6.
55.929
126.382
126.382
88.468
2.614.607
5.817.682
5.817.682
4.014.201
Iz sopstvenog
portfelja
Priml
jenih
saosigur
anja
saosiguranja
reosiguranje
10.
11.
12.
13.
14.
37.915
64.963
1.745.305
3.006.415
Režija
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje vozila koja se kreću
po kopnu, osim šinskih vozila
Osiguranje vozila koja se kreću
po šinama
Osiguranje vazduhoplova
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i
prirodnih sila
Osiguranje od ostalih šteta na
imovini
Osiguranje od odgovornosti za
motorna vozila
58.
177
Iznos predat u
Osiguranje odgrađanske
odgovornosti za vazduhoplove
Osiguranje od opšte građanske
odgovornosti za brodove
Odgovornos od opšte građanske
odgovornosti
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
80
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Osiguranje kredita
Osiguranje garancija
Osiguranje od različitih
finansijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne
zaštite
Osiguranje pomoći
Ukupno neživotna osiguranja
2.670.536
5.944.065
5.944.065
4.102.668
58.
177
1.783.219
3.071.378
Životno osiguranje
Rente
Dodatna osiguranja uz
osiguranje života
Druge vrste životnih osiguranja
Ukupna životna osiguranja
DIREK
OVLAŠĆENI AKTUAR
TOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
81
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
„Obrazac: P - AO“
Društvo za osiguranje: "Osiguranje
Aura" AD B.L.
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila -premija
Broj osiguranja, iznos ukupne premije osiguranja, ukupne prenosne i tehničke premije
Stanje na dan:
31.12.2013.god.
U KM
Iznos
Vrsta osiguranja
Obračunata
premija
Broj
osiguranja
Stanje prenosne premije
Na dan
01.01.
Na kraju
tekuće
godine
obrač.perioda
(30.06 ili 31.12.)
4
5
osiguranja
(polisa)
1
2
3
Tehnička
premija
osiguranja
6
17.487
4.554.594,05
2.158.568
2.482.037
3.142.670
1.912
1.102.362,91
420.834
483.898
760.630
28
30.841,29
5.268
6.058
21.280
339
19.255,94
7.559
8.692
13.287
58
10.305,97
3.344
3.845
7.111
Motocikli i slična vozila
307
23.399,32
9.196
10.574
16.146
Priključna vozila
Motorna vozila inostrane
registracije
642
12.907,80
5.362
6.166
8.906
851
46.840,00
0
0
32.320
0
0
0
0
0
45
7.550,25
4475,99
5.147
5.210
0
0
0
0
0
167
9.625
0
0
4.378
21.836
5.817.682,31
2.614.607
3.006.415
4.014.201
Putnički automobil
Teretna vozila
Autobusi i slična vozila
Vučna vozila
Specijalna motorna vozila
Vozila na opravci
Radna vozila
Ostala vozila
Osiguranje motornih vozila
sa probnim tablicama
U k u p n o:
OVLAŠĆENI AKTUAR
DIREKTOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
82
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Društvo za osiguranje: “OSIGURANJE AURA“ AD BANJALUKA
„ Obrazac: RŠ2“
Stanje na dan: 31.12.2013.
Struktura bruto rezervi za štete
U KM
Rezerva za
prijavljene štete
Vrsta osiguranja
Osiguranje nezgode
Ukupan
broj
Ukupan
iznos
Iznos rezerve za
štete koje su
nastale a nisu
prijavljene(IBNR)
/18+19+20/
Iznos rezerve
za nastale a
nedovoljno
prijavljene štete
(IBENR)
Iznos rezerve za
štete koje bi mogle
biti reaktivirane
Iznos rezerve za
štete u prenosu
(RBNR)
Rezerva za štete
/17+18/
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
3
1.400
3.973
5.373
50
5.423
75
327.888
438.306
766.194
7.157
773.351
78
329.288
442.279
771.567
7.207
778.774
Troškovi
obrade
šteta
Bruto
rezerve
za štete
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu,
osim šinskih vozila
Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
Osiguranje vazduhoplova
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i prirodnih
sila
Osiguranje od ostalih šteta na imovini
Osiguranje od odgovornosti za motorna
vozila
Osiguranje od grañanske odgovornosti za
vazduhoplpove
Osiguranje od odgovornosti za brodove
Osiguranje od opšte grañanske
odgovornosti za brodove
Osiguranje od opšte grañanske
odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje garancija
Osiguranje od različitih finansijskih
gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Osiguranje pomoći
Ukupno neživotna osiguranja
Životno osiguranje
Rente
Dodatno osiguranje uz osiguranje života
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
83
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Druge vrste životnih osiguranja
Ukupno životna osiguranja
OVLAŠĆENI AKTUAR
DIREKTOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
84
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Društvo za osiguranje: “OSIGURANJE AURA“ AD BANJALUKA
Rezerve za štete iz prethodne godine, prijavljene štete u tekućem obračunskom periodu i obrañene štete neisplaćene do kraja tekućeg obračunskog perioda
Stanje na dan
„Obrazac –Š 1“
31.12.2013.
U KM
Bruto rezerve za štete iz prethodne godine (stanje na dan 31.12.)
Rezerva za prijavljene štete iz
prethodne godine (stanje na
dan 31.12.)
Vrsta osiguranja
U redovnom
postupku
Broj
Iznos
1.
Osiguranje nezgode
Obračun rezervi za štete, neto od reosiguranja
( uključujući rezerve za prijavljene i rezerve za
štete koje su nastale a nisu prijavljene)
U sporu
Broj
Iznos
Iznos
bruto rezervi za štete
Sopstveni
Primljenih
portfelj
saosig.
6.
7.
Rezerve za
štete, neto od
reosiguranja
(6+7-8-9)
Iznos udjela
Saosiguravača
8.
Reosiguravača
9.
Broj prijavljenih šteta u
tekućem obračunskom
periodu
Obrañene
štete,a
neisplaćene do
kraja tekućeg
obračunskog
perioda
Prvi
put
prijavljene
Reaktivirane
Broj
10.
11.
12
13.
14.
7.166
24
3
-
-
Iznos
2.
3.
4.
5.
-
-
3
816
58
148.650
45
159.328 548.634
548.634
488
13
4
36.303
58
148.650
48
160.144 555.800
555.800
512
16
4
36.303
7.166
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu,osim
šinskih vozila
Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
Osiguranje vazduhoplova
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
Osiguranje od ostalih šteta na imovini
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
Osiguranje od grañanske odgovornosti za
vazduhoplove
Osiguranje od opšte grañanske odgovornosti za
brodove
Osiguranje od opšte grañanske odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje garancija
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Osiguranje pomoći
Ukupno neživotna osiguranje
Životno osiguranje
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
85
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Rente
Dodatna osiguranja uz osiguranje života
Druge vrste životnih osiguranja
Ukupno životna osiguranja
OVLAŠĆENI AKTUAR
DIREKTOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
86
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
„Obrazac: Š-AO“
Društvo za osiguranje: “OSIGURANJE AURA“ AD
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila – štete
Stanje na dan: 31.12.2013.
U KM
Vrsta osiguranja
1.
Putnički automobil
Teretna vozila
Rezerva za prijavljene
štete na dan
01.01.tekuće godine
Broj
prijavljenih šteta
u tekućoj godini
+reaktivirane
Broj
odbijenih
šteta
Obrañene štete koje su ostale
neisplaćene do kraja obračunskog
perioda (30.06. ili
31.12. tekuće godine)
Isplaćene
Rezerva za prijavljene
štete na kraju obračunskog
perioda (30.06 ili
31.12.tekuće godine)
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Broj
Iznos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
99
298.788
465
37
449
1.502.103
3
36.089
69
314.634
4
3.130
34
6
33
96.541
6
13.254
2
2
501
45
482
1.598.644
75
327.888
Autobusi i slična vozila
Vučna vozila
Specijalna motorna vozila
Motocikli i slična vozila
Priključna vozila
Motorna vozila
registracije
Vozila na opravci
inostrane
Radna vozila
Ostala vozila
Osiguranje motornih vozila s
probnim tablicama
Ukupno:
OVLAŠĆENI AKTUAR
103
301.918
3
36.089
DIREKTOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
87
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Društvo za osiguranje:
BANJA LUKA
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
“OSIGURANJE AURA“ AD.
„Obrazac– RŠ 1“
Rezerve za štete
Stanje na dan 31.12.2013.
U KM
Rezerva za prijavljene štete
Od prijavljenih u tekućem
obračunskom periodu+reaktivirane
U redovnom
U sporu
postupku
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Iz rezervi prethodne godine
Vrsta osiguranja
U redovnom
postupku
Broj
Iznos
1.
Osiguranje nezgode
U sporu
Broj
Iznos
Obračun bruto rezervi za štete
( uključujući rezerve za prijavljene i rezerve za štete koje su nastale a nisu prijavljene)
Iznos bruto rezervi za štete
Sopstvenog
portfelja
Primljenih
saosiguranja
11.
Iznos udjela
saosiguravača
reosiguravača
12.
13.
Rezerve za štete,
neto od re
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0
0
1
200
1
1.000
1
200
5.423
5.423
14.
3
39.100
28
44.100
39
218.488
6
26.200
773.351
773.351
3
39.100
28
44.300
40
219.488
7
26.400
778.774
778.774
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje vozila koja se
kreću po kopnu,osim šinskih
vozila
Osiguranje vozila koja se kreću po
šinama
Osiguranje vazduhoplova
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i
prirodnih sila
Osiguranje od ostalih šteta na
imovini
Osiguranje od odgovornosti za
motorna
Osiguranje od grañanske
odgovornosti za vazduhoplove
Osiguranje od opšte
grañanske odgovornosti
za brodove od opšte grañanske
Osiguranje
odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje garancija
Osiguranje
od
finansijskih
Osiguranje troškova
gubitaka
zaštite
Osiguranje pomoći
različitih
pravne
Ukupno neživotna osiguranja
Životno osiguranje
Rente
Dodatna osiguranja uz osiguranje
života
Druge vrste životnih osiguranja
Ukupno životna osiguranja
OVLAŠĆENI AKTUAR
DIREKTOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
88
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
Banja Luka, 28.02.2014.
TSO
Protokol: 02-85-1/13
OBRAZAC TROŠKOVA SPROVOĐENJA OSIGURANJA
01.01.2013.-31.12.2013.
Podaci o ostvarenim troškovima sprovođenja osiguranja u odnosu na režijski dodatak u periodu od 01.01.-31.12.2013.godine
R.B.
Vrsta
osiguranja
Fakturisana
premija
Dozvoljeni
Režijski
dodatak
117.454
35.236
Troškovi
sprovođenja
osiguranja
68.144
Udio TSOu
režijskom
dodatku
193,39%
Udio TSO u
fakturisanoj
premiji
58,02%
1.
Auto nezgoda
2.
3.
Auto odgovornost
Putnici u javnom
prevozu
5.817.682
1.745.305
3.375.290
193,39%
58,02%
8.929
2.679
5.180
193,39%
58,02%
UKUPNO
5.944.065
193,39%
58,02%
1.783.219
3.448.614
S poštovanjem,
Direktor:
______________________________
Miodrag Čoprka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
89
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Društvo za osiguranje:
BANJALUKA
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
„OSIGURANJE AURA" AD.
„ Obrazac Š 2“
Obrañene štete u tekućem obračunskom periodu
Stanje na dan 31.12.2013.
U KM
Obrañeno od rezervi za prijavljene
štete iz prethodne godine
Vrsta osiguranja
Osiguranje nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje vozila koja se
kreću
Osiguranje
vozila
koja
se
po kopnu,osim
šinskih
vozila
kreću
Osiguranje
po šinama vazduhoplova
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od
požara i prirodnih sila
Osiguranje od ostalih šteta
na
Osiguranje od odgovornosti
imovini
za
Osiguranje
od grañanske
motorna vozila
odgovornosti
za
Osiguranje
od
opšte
grañanske
Osiguranje
odbrodove
opšte
odgovornosti za
grañanske odgovornosti
Osiguranje kredita
Broj
odbij.
šteta
U redovnom
postupku
U sporu
15
Broj
16
Iznos
17
Broj
1
8
.
3
0
0
45
43
207.576
21
48
43
207.576
21
Iznos
19.
Obrañeno od prijavljenih u tekućem
obračunskom periodu +
reaktivirane
U redovnom
postupku
U sporu
Broj
20.
Iznos
21.
Isplaćene
štete od
obrañenih
Broj
Iznos
Iznos
23.
24.
25.
400
23
12.879
Obrañene šteta, neto od re ( u samopridržaju)
Iznos ukupno obrañenih šteta
sopstvenog
primljenih
portfelja
saosiguranja
2
27.
6
.
12.879
Iznos udjela
saosiguareosiguravača
ravača
28.
29.
Obrañene štete
u samopridržaju
22
12.479
Broj
2
2
.
1
317.920
412
999.652
9
109.799
482
1.598.64
1.634.947
1.634.947
317.920
434
1.012.131
10
110.199
505
1.611.523
1.647.826
1.647.826
30.
12.879
Osiguranje garancija
Osiguranje od različitih
finansijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne
zaštite
Osiguranje pomoći
Ukupno
osiguranja
neživotna
Životno osiguranje
Rente
Dodatna osiguranja uz
osiguranje
Druge
vrste
životnih
života
osiguranja
Ukupno životna osiguranja
OVLAŠĆENI AKTAUR
DIREKTOR
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
90
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Osiguranje "Aura" a.d. Banja Luka
NAPOMENE NA STRANAMA 23 DO 74 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
91
Download

"MANOJLOVIĆ" D.O.O. - Aura Osiguranje ad