Naučni časopis za ekonomiju
RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNOM ČASOPISU FINANCING
NAZIV
Financing
NAZIV ČLANKA
Predlozi za prevazilaženje
negativnih posledica ekonomske
krize u Srbiji
Pretpostavke i ograničenja
ekonomskog Ekonomskog
razvoja BiH
Analiza prinosnog, imovinskog i
finansijskog položaja Republike
Srpske
Vrednovanje akcija
diskontovanjem dividende
Značaj tržišta kapitala i
institucionalnih investitora za
prevazilaženje dužničke krize u
Grčkoj
Vrenovanje opcija na kamatnu
stopu
Mogućnosti za smanjenje rizika
investicionih fondova na
finansijskom tržištu
Evropsko akcionarsko društvo
BROJ
GODINA
ISSN
0
1
2233-1131
SADRŽAJ
UDK BROJ
IME AUTORA KATEGORIZACIJA
Dragan Đuričin, Pregledni rad
Iva Vuksanović
Mirko Puljić
Pregledni rad
Dragan
Mikerević
Pregledni rad
Goran
Radivojac
Dejan
Mikerević
Pregledni rad
Pregledni rad
Nermina Pobrić
Pregledni rad
Aleksandra
Kovačervić
Pregledni rad
Marko Đogo
Pregledni rad
Sjedište redakcije: Mirka Kovačevića 13A, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska
Web site: www.financingscience.org; E-mail: [email protected];
Telefon/fax: +387 (51) 431-260 / 430-200
NAZIV
Financing
BROJ
1
NAZIV ČLANKA
Razumijevanje
procjene vrijednosti
preduzeća
Psihologija u
financijama biheviorističke
financije
Organizacija državne
revizije prema
međunarodnim
standardima
Novi pristup
upravljanju rizicima
Planiranje marketinga u
malim i srednjim
preduzećima i poslovni
uspjeh
Mogući modeli
uvođenja poreza na
dodatu vrijednost u
složenim državnim
zajednicama
Problemi u
univerzalnom
bankarstvu
Upravni odbor
akcionarskog društva
UDK BROJ
336.74:330.142
GODINA
1
SADRŽAJ
IME AUTORA
Franc Koletnik
ISSN
2233-1131
KATEGORIZACIJA
Pregledni rad
336.645:159.98
Silvije Orsag
Pregledni rad
336.1/5:6576
Vladimir Poznanić,
Bojan Ćurić
Pregledni rad
336.76:005.334
Tamara Stojanović
Pregledni rad
658.8:338.242.2
Saša Petković
Pregledni rad
336.226.3
Duško Daničić
Pregledni rad
336.7:339.13
Bojan Luburić
Pregledni rad
336.763.1:347.725
Mira Potkonjak
Pregledni rad
NAZIV
Financing
NAZIV ČLANKA
Problem
konkurentnosti u
zemljama u tranzicijinužnost prihvatalja
nove razvojne
paradigme
Upravljanje troškovima
u kriznom ambijentu
Spoznaju istine o
aktuelnoj krizi i,
posebno, njeno
prevazilaženje,
sputavaju partikularni
interesi
Institucionalna podrška
izvozu s posebnim
osvrtom na zemlje
Zapadnog Balkana
Uloga malih i srednjih
preduzeća u razvoju
privrede Republike
Srpske
Analiza finansijskog
položaja preduzeća na
Banjalučkoj berzi
Međunarodni
finansijski mehanizam
namijenjen zemljama u
razvoju u oblasti
održivog razvoja i
klimatskih promjena
Savremeni aspekti
finansijskih integracija
nacionalnih ekonomija
Poreska osnovica PDVa - normativno
uređenje, primjena i
zauzeti stavovi po
spornim pitanjima u
praksi
BROJ
2
GODINA
1
SADRŽAJ
UDK BROJ
IME AUTORA
338.124.4:316.658.2/.3 Anđelko Lojpur
ISSN
2233-1131
KATEGORIZACIJA
Pregledni rad
338.58:005.96
Vinko Belak
Pregledni rad
316.658.2/.3:338.124.4
Nedeljko Milaković
Pregledni rad
339.56.055(497)
Milan Kondić
Pregledni rad
338.242.2(497.6 RC)
Bojan Ćudić,
Miodrag Čoprka
Pregledni rad
336.763.1:658.8(497.6
Бања Лука)
Bojana Vuković,
Kristina Mijić
Pregledni rad
336.76:551.583(100)
Nataša Zrilić,
Predrag Tomić,
Borislav Jakšić
Pregledni rad
338.124.4:336.76(100)
Zoran Malešević
Pregledni rad
336.226.3
Dejan Rakić,
Vladimir Milinović
Stručni rad
NAZIV
Financing
BROJ
1
NAZIV ČLANKA
Teškoće primene
međunarodnih
računovodstvenih
standarda i
međunarodnih
standarda finansijskog
izvještavnja
Mjere poreske politike
Republike srpske kao
odgovor na krizu
Međunarodni
računovodstveni
standardi za javni
sektor kao instrument
harmonizacije
finansijskih izvještaja
entiteta javnog sektiora
Globalizacija kao
imperativ promjena
Karakteristike poreza
na dohodak građana u
Republici Srpskoj
Teorija konvergencije jedna zemlja jedan
sistem
Interna revizija i
interna kontrola u
sistemu korporativnog
upravljanja
Specifičnosti
međunarodnog
kapitalnog budžetiranja
UDK BROJ
339.542/.544
GODINA
2
SADRŽAJ
IME AUTORA
Jovan Rodić
ISSN
2233-1131
KATEGORIZACIJA
Pregledni rad
336.21/.26(497.6
Republika Srpska)
Jelena Poljašević i
Nedjeljko Gligorević
Pregledni rad
336.763.1:005.334
Rada Stojanović
Pregledni rad
336.1:330.16
Mihajlo Travar
Pregledni rad
336.21/.26.3(497.6 RS)
Miroslava Grujić Kalkan
Pregledni rad
005.334+005.584
Slaviša Kovačević
Pregledni rad
658.14:657.63
Merima Zupčević Buzadžić
Pregledni rad
336.71:330.14(100)
Tajana Serdar
Pregledni rad
NAZIV
Financing
NAZIV ČLANKA
Poresko okruženje kao
faktor opstanka, rasta i
razvoja preduzeća
Koncept upravljanja
zalihama "upravo na
vrijeme" i efekti na
računovodstveni
informacioni sistem
Strateška opredjeljenja
u uključivanju
Republike Srpske na
svjetsko tržište
Razvoj tržišta životnih
osiguranja u Crnoj Gori
Direktna strana
ulaganja i njihov značaj
za ekonomiju
Efikasnost tržišnih
struktura savremenog
kapitalizma
Informacioni podsistem
i organizaciona
struktura
računovodstva
BROJ
2
GODINA
2
SADRŽAJ
UDK BROJ
IME AUTORA
65.012.7:336.763.1
Dragan Mikerević
ISSN
2233-1131
KATEGORIZACIJA
Pregledni rad
336.763.1
Predrag Gajić
Pregledni rad
338.124.2(497.6 RS)
Siniša Kurteš,
Srđan Amidžić
Pregledni rad
368.91(497.16)
Ranka Krivokapić
Pregledni rad
338.242.2:336.76
Milan Kondić
Pregledni rad
330.342.14
Zoran Borović
Pregledni rad
336.763.1:004
Srđan Lalić,
Nevena Perić
Pregledni rad
NAZIV
Financing
BROJ
3
GODINA
2
SADRŽAJ
NAZIV ČLANKA
UDK BROJ
IME AUTORA
Jovan Rodić
Procjena poštene (fer) 336.02.01:657.474.57
vrijednosti i knjiženje
efekata procjene
bioloških sredstava
174:65.012.4
Franc Koletnik,
Etički prihvatljiv
Melita Koletnik
menadžment
Korošec
(upravljanje etički
prihvatljivog
djelovanja preduzeća)
336.763.1:658.8(497.6Banja George W. Kester,
Istraživanje
Luka)
finansijskih planova
Goran Radivojac
kompanija sa
banjalučke berze
Stanje i perspektive
336.07:330.322.12
Miodrag Jandrić
investicionih fondova
u Republici Srpskoj
336.763.1 (497.6 Republika Branimir Mocic
Predviđanje
Srpska)
varijabiliteta
Berzanskog indeksa
Republike Srpske BIRS
Balanced Score Card 336.763.1:614
Veljko Dmitrović
Model u funkciji
unapređenja analize
uspeha u zdravstvu
Tehnike ocjenjivanja 336.226.3
Siniša Rajković
isplativosti ulaganja
ISSN
2233-1131
KATEGORIZACIJA
Pregledni rad
Pregledni rad
Pregledni rad
Pregledni rad
Pregledni rad
Pregledni rad
Pregledni rad
NAZIV
Financing
NAZIV ČLANKA
Svetska ekonomska
kriza – Drugi talas
krize i posledice za
Srbiju
Materijalnost u reviziji
javnog sektora
Tržište kapitala kao
faktor razvoja
gospodarstva
Analiza stanja
makroekonomskih
agregata Bosne i
Hercegovine i njenih
entiteta u uslovima
globalne krize
Oporezivanje
nekretnina u Republici
Srpskoj
Mjesto i uloga fiskalne
odgovornosti u izradi i
izvršenju budžeta
Poreski i
računovodstveni aspekt
finansijskog i
operativnog lizinga
BROJ
4
GODINA
2
SADRŽAJ
UDK BROJ
IME AUTORA
338.124.4(100)(497.11) Đorđe Pavlović
ISSN
2233-1131
KATEGORIZACIJA
Pregledni rad
657.2:006.44
Dragan Kulina
Pregledni rad
339.727.22:338.124.2
Miro Džakula
Pregledni rad
338.124.4(497.6)
Zoran Mastilo
Pregledni rad
336.226.2(497.6
Republika Srpska)
Miroslava Grujić
Kalkan
Pregledni rad
336.146:551.583
Žarko Mionić
Stručni rad
336.77:338.3
Danka Panić
Stručni rad
Sekretar redakcionog odbora
Mirela Bojić dipl. pravnik
Download

RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNOM ČASOPISU FINANCING