Na osnovu člana 67.stav 1 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
(“Sl.glasnik RS” br.47/06) i odredbi člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i
obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl.glasnik RS”br.100/06 i 116/06)
HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE PRAG AD BEOGRAD
o b j a v lj u j e
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU
I
OPŠTI PODACI
Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće PRAG AD Beograd
1. Poslovno ime
Beograd ,Kraljice Natalije 27
06932517
101517064
Sedište i adresa
Matični broj
PIB
www.hotelprag.rs
[email protected]
2. Web site
E-mail adresa
3. Broj i datum rešenja o
upisu u registar privrednih
subjekata
BD28887 od 15.09.2005.
5510 - smeštaj i ostalo
4. Delatnost (šifra i opis)
47
121
5. Broj zaposlenih na dan izveštaja
6. Broj akcionara na dan izveštaja
7. Deset najvećih akcionara(na dan 31.12.2010.)
Broj akcija
% učešća
u osnovnom kapitalu
IB INVESTMENT DOO
375443
70.13982
ĐORĐEVIĆ TOMISLAV
108808
20.32738
HOTEL PRAG AD
32874
6.14148
RAZVOJ JANIĆ DOO
566
0.10574
MIROČEVIĆ MILICA
540
0.10088
JOSIPOVIĆ VELIZAR
432
0.08071
Akcionar
BOGDANOVIĆ RADOJKA
417
0.0779
KOJIĆ JOVANKA
417
0.0779
ŽIVANOVIĆ MILKA
401
0.07491
PROGRES D.O.O.
387
0.0723
267,639,000
535,278
RSPRAGE29660
ESVUFR
8. Vrednost osnovnog kapitala
9. Broj izdatih akcija
ISIN broj
CIF kod
10.Podaci o zavisnim društvima
(do 5 najznačajnijih)
11.Poslovno ime i adresa revizorske
kuće koja je revidirala poslednji
finansijski izveštaj
12.Poslovno ime organizovanog tržišta
na koje su uključene akcije
Poslovno ime
Društvo nema zavisna
društva
Sedište
Poslovna adresa
Preduzeće za reviziju "DIJ -AUDIT"d.o.o.,Beograd ,Dimitrija Tucovića 119 B
Beogradska berza AD, Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1.Članovi upravnog odbora
Ime,prezime i prebivalište
Obrazovanje
Sadašnje
Članstvo u Upravnim i
zaposlenje(naziv
Nadzornim odborima
firme i radno
drugih društava
mesto)
Isplaćeni neto
iznos naknade
ŽARKO MIĆIN, NOVI SAD - PREDSEDNIK DIPL.PRAVNIK IB INVESTMENT /
Broj i % akcija
koje poseduje u AD
/
/
ŽIVOJIN JANIĆ, NOVI SAD - ČLAN
ZLATICA NIKAČEVIĆ, NOVI SAD - ČLAN
DIPL.ING
RAZVOJ JANIĆ
GRAĐEVINAR
DOO
STVA
/
DIPL.HEMIČA
R
/
PENZIONER
/
/
/
/
2.Članovi Nadzornog odbora
Društvo nema Nadzorni odbor
3.Kodeks ponašanja u pisanoj formi
Društvo nema Nadzorni odbor
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
Poslovna politika Društva je sprovedena u skladu s planom za
2010. godinu
1.Izveštaj uprave o realizaciji
poslovne politike
2. Analiza poslovanja
- Prihodi,rashodi i rezultat
u ooo RSD
- Pokazatelji poslovanja
121,131 Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/sopstveni kapital)
116,791 Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/ kapital
4,340 Poslovni neto dobitak(neto dob./posl.prihod)
3,911 Stepen zaduženosti(uk.obaveze/uk.pasiva)
100,977 Racio tekuće likvidnosti(obrtna imov./Kratk.Obav.)
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Bruto dobitak
Neto dobitak
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
1.34%
1.21%
3.88%
0.06
3.23
Racio redukovane likvidnosti(Kratk potraž. plasmani i
100,977 Gotovina ) / Kratk.obaveze
106,496 Neto obrtni kapital(obrtna im. - kratkor.ob.)
Poslovni prihodi:
Poslovni rashodi:
3.03
19,565
Najviša cena -620 din
Najniža cena 546 din
5,519 Cena akcija – naviša/najniža u izvešt.periodu
Poslovni gubitak:
292,261,788
7,31 din
Tržišna kapitalizacija 31.12.2010.
Dobitak po akciji
Isplaćena dividenda u poslednje 3 godine
07.07.2008.
2,4923 dinara
Iznos isplaćene
dividende po akciji
21.05.2009.
dinara
Datum isplate
dividende
3.Informacije o ostvarenjima Društva
po segmentima(formiranim na
proizvodnoj i geografskoj osnovi ) u
skladu sa MRS14
Društvo obavlja samo jednu delatnost, na jednoj lokaciji.
97,375,399
Prihodi od prodaje eksternim kupcima
Prihodi od prodaje drugim segmentima u
okviru istog društva
/
/
/
Rezultat svakog segmenta
Imovina i obaveze svakog segmenta
Glavni kupci i dobavljači koji učestvuju
sa više od 10%u prihodima /obavezama)
0,5729
Kupci: VIP. TELEKOM, FOND ZA HUMANITARNO PRAVO,FILMSKA KUĆA BAŠ ČELIK
Dobavljači: Beogradske elektrane, Elektrodistribucija, IDEA,
4. Promene veće za 10% u odnosu
na prethodnu goinu
Imovina
Obaveze
Neto dobitak/gubitak
5. Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili
mogući budući troškovi koji mogu značajno uticati na finansijsku
poziciju društva
Društvo smatra da nema slučajeva kod kojih postoji
neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih
troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva.
6 .Informacije o stanju(broj i %), sticanju.prodaji i poništenju
sopstvenih akcija
7. Izvršena ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti
,informacione tehnologije i ljudske resurse
Na dan 20.06.2011. broj sopstvenih akcija stečenih na osnovu čl.41
Zakona o privatizaciji iznosi 32.874 (6,14%)
392,390
8. Iznos, način formiranja i upotreba rezervi
/
9. Bitni poslovni događaji od dana bilansiranja do
dana podnošenja izveštaja
Dana 04.02.2010.godine kod Agencije za privredne registre pod
brojem BD 8669/2010, upisana je zabeležba - Odluka Agencije za
privatizaciju broj 10-285/10-178/01 od 01.02.2010.god.o prenosu
kapitala Hotelsko ugostiteljskog i turističkog preduzeća Prag AD
Beograd Akcijskom fondu zbog raskida ugovora o privatizaciji. Dana
21.09.2010. godine, upisuje se u Registar privrednih subjekata
zabeležba Odluke Agencije za privatizaciju bnr. 10-3657/10-178/01 od
31.08.2010.godine, kojom se imenuje Nebojša Mandić JMBG
1101967173899 iz Beograda, ulica Viševačka br.86, za privremenog
zastupnika kapitala subjekta privatizacije Hotel Prag AD Beograd,
Kraljice Natalije 27, matični broj 06932517.
10.Ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu,a koji
napred nisu navedeni
/
IV OSTALO
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim
tačkama,a od značaja su za razumevanje pravnog,finansijskog i
prinosnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu
vrednosti njihovih hartija od vrednosti ,društvo ih može navesti i
objasniti
Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju na isti način kao za istinitost i tačnost podataka navedenih u prospektu.
Beograd, 20.06.2010. godine
Direktor
Milica Nešić
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu