Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o trţištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i člana 4. Pravilnika o sadrţini i načinu izveštavanja
javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“
br.100/06 i 116/06)
Kompanija VOJPUT ad Subotica
OBJAVLJUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010.GODINU
Opšti podaci
Poslovno ime
Sedište i adresa
Matični broj
PIB
Web site
e-mail adresa
Broj i datum rešenja o
upisu u registar
privrednih subjekata
Delatnost (šifra i opis)
Broj zaposlenih
Broj akcionara
10 najvećih akcionara
Kompanija Vojvodinaput ad Subotica
Đure Đakovića 10 , 24000 Subotica
08141711
100838460
www.vojput.com e-mail: vojput @yunord.net
[email protected]
BD 12132/2005 od 01.06.2005.
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
347
272
DRAŢIĆ DUŠKO, DANSKE INVEST TRANS –BALKAN FUN, DOO
BOJA SOMBOR, ERSTE BANK CUSTODY, ĈAĈIĆ LUKA,
AZOHEM DOO, DUDAŠ ŠANDOR, RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL, NJILAŠ ROŢA, TELEKI FERENC
Vrednost osnovnog
kapitala
Broj izdatih akcija
Podaci o zavisnim
društvima
Revizorska kuća koja je
revidirala poslednji
finansijski izveštaj
Organizator trţišta na
koje su uključene akcije
351.835.000,00 RSD
100 282
Kompanija „ Somborputevi“ ad Sombor
„Revizija“ doo Preduzeće za
Beograd
reviziju i računovodstvene usluge
“Beogradska berza” A.D. Beograd
1
Po daci o upr av i društv a
Ĉlanovi Upravnog odbora
Ime i prezime
Prebivalište
Obrazovanje
Draţić Duško
Subotica
VŠ ekonomista
Šuković Veselin
Subotica
VSS dipl. građ. ing.
Vukoslavović
Vukoslav
Subotica
VŠ građ. ing.
Sudarević Ivan
Subotica
VSS dipl. građ ing.
Kilibarda Rajna
Subotica
VŠ građ. ing.
Todorović Mirjana
Subotica
VSS dipl.ecc
Cacanović Vesna
Subotica
VSS dipl.ecc
Milivojević Danijela
Subotica
VSS dipl.građ. ing.
Andrašić Tanja
Subotica
VSS dipl. pravnik
Ĉačić Luka
Subotica
VŠ pravnik
Sadašnje
zaposlenje
Ĉlanstvo u Upravnim
i nadzornim odborima
drugih društava
Isplacen neto iznos
naknade u din.
za 2010 g
Predsednik
Kompanije
predsednik UO Kompanije
„ Somborputevi “ ad Sombor
V.d. generalnog
član UO Kompanije
direktora
„Somborputevi“ ad Sombor
Izvršni direkor
za Izgradnju
Izvršni direktor
za Odrţavanje
341
-
345
-
-
Izvršni direktor
član NO Kompanije
za finansije
„Somborputevi“ Ad Sombor
Pomoćnik direktora
predsednik NO Kompanije
za ekonomsko „Somborputevi“ Ad Sombor
računovodstvene poslove
Izvršni direktor za marketing
i tehničku pripremu
291
-
190
-
-
-
-
-
Penzioner
član UO Kompanije
Nezavisni član UO „ Somborputevi“ Ad Sombor
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
51,172
51,028%
-
Savetnik predsednika
Kompanije
član UO Kompanije
Somborputevi“ Ad Sombor
Izvršni direktor za
OPK poslove
Broj i % akcija
koji poseduju
u AD
-
797
Nada Ivošević dipl.ecc, penzioner, ne poseduje akcije Društva
2
Po daci o po slo v anju društv a
Izveštaj uprave o
Osnovni ciljevi poslovne politike za 2010.godinu,realizovani su u obimu
realizaciji usvojene
koji je omogućio pozitivno poslovanje i tekuću likvidnost kompanije.
poslovne politike
Analiza finansijskih pokazatelja
Ukupni prihodi u (000)din
1.256.402
Ukupni rashodi u (000)din
1.202.464
Bruto dobit u (000)din.
53.938
Prinos na kapital
5,85%
(bto dobit/ukupni kapital)
Neto prinos na sopstveni
4,89%
(neto dobit/sopstveni kap.)
kapital
Poslovni neto dobitak
4,00%
( neto dob./posl.prihod )
Stepen zaduţenosti
0.61
( kratk.obav.+dugor.obaveze/uk.pasiva)
I stepen likvidnosti
0.17
(got.ekv/kratkoročne obav)
II stepen likvidnosti
0.92
(obrtna imov.-zalihe/kratkoroč.obaveze )
Neto obrtni kapital
57.642
(obrtna imovina – kratkoročne obaveze )
u(000)din
Cena akcija:u izvešt.periodu
Najviša 10.800,00
Najniţa
9.000,00
Trţišna kapitalizacija
1.083.046
u(000)din na dan 31.12.2010.
Dobitak po akciji u din.
450,00
Isplaćena dividenda
2008. godina
2009. godina
2010. godina
po akciji za poslednje
590,00
1.000,00
tri god. bto din /akc
Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Kompanija u organizacionom smislu posluje kao celina te se nisu stekli uslovi za izveštavanje po
segmentima u skladu sa MRS 14
Promene veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu
Povećanje obrtne imovine izvršeno je u funkciji obezbeđenja zaliha
Imovina
materijala za realizaciju potencijalnih poslova do kojih sticajem okolnosti
nije došlo u poslovnoj 2010.g.
Obaveze Kompanije u 2010.g. su najvećim delom prema bankarskom
sektoru koji je angaţovan od strane Vlade da umesto investitora -duţnika,
plasira sredstva za likvidnost izvođača -do naplate izvršenih radova - uz
Obaveze
velike finansijske rashode za izvođače. Kompanija je i pored teškoća,
urednim izmirivanjem svojih obaveza, realizovala tekuću likvidnost bez
ijednog dana blokade računa.
Neto
Neto dobit ostvarena je u iznosu od 45.126 (000) RSD.
dobitak/gubitak
3
Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili budući troškovi koji mogu uticati na
finansijsku poziciju društva
_____________________________________________________________________________________
Uprava preduzima mere u okviru zakonskih mogućnosti da zaštiti interese Društva.
Stanje (broj i procenat) sopstvenih akcija, sticanje sopstvenih akcija, prodaja sopstvenih akcija,
poništenje sopstvenih akcija
Sopstvene akcije otkupljene u cilju zaštite interesa Kompanije u avgustu 2009. g. u obimu od 1280
akcija su poništene nakon isteka 12 meseci , Odlukom Upravnog odbora Kompanije, čime je
akcijski kapital u 2010. g. umanjen za 1.26%.
Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse
U opremu i tehnologiju investirano je 87.500.000 RSD u 2010. godini.
Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u prethodne dve godine
Rezerve su formirane i korišćene primenom MRS (revalorizacione rezerve).
Bitne promene podataka sadržanih u prospektu
Nema.
U Subotici 30.06.2011
Predsednik Upravnog odbora
Duško Draţić
4
Download

Godisnji izvestaj 2010