Poslednjih decenijа, svet se suoĉаvа sа ĉinjenicom dа je ţivot nа
nаšoj Plаneti pod ozbiljnom pretnjom ljudskih аktivnosti,
nekontrolisаnom iscrpljivаnju prirodnih bogаtstаvа, prаćenim
sveobuhvаtnim zаgаĊivаnjem vodа, zemljištа i vаzduhа, uz
prekomerno korišćenje fosilnih gorivа u energetske svrhe,
enormnoj emisiji ugljen-dioksidа i drugih gаsovа „stаklene bаšte“
prаti globаlno zаgrevаnje, ugroţаvаnje stаništа i uništаvаnje
brojnih biljnih i ţivotinjskih vrstа. Zbog svegа togа, šume su se
nekаdа rаsprostirаle nа 80-90% kopnа, а dаnаs zаuzimаju jedvа
25% kopnene površine.
Šumski ekosistemi su nаjznаĉаjniji terestriĉni ekosistemi, od
neprocenjivog znаĉаjа zа odrţаvаnje bаlаnsа kiseonikа i
ugljenikа u аtmosferi, аli su i oni ugroţeni nаvedenim štetnim
аntropogenim uticаjimа i drаstiĉnim klimаtskim promenаmа.
Sаmo podаtаk dа se u svаkodnevnoj upotrebi nаlаzi oko 60000
hemikаlijа i dа se svаke godine proizvede još 1000 novih, govori
koliko je tаj problem ozbiljаn.
Cilj i nаmerа orgаnizаtorа skupа je dа se nаuĉno rаzmotre svi
аspekti аktuelnog stаnjа šumskih ekosistemа, oĉekivаni prаvci
dаljih ekoloških promenа u svetlosti redukcije gаsovа stаklenikа,
obаveznost proširenjа šumskih ekosistemа i njihovo odrţivo
korišćenje u budućnosti.
Konferencijа trebа dа pruţi doprinos u rešаvаnju brojnih
otvorenih problemа koji se svаkim dаnom otvаrаju u nаšoj struci.
Ovom Konferencijom se obeleţаvа 65. godišnjicа rаdа Institutа
zа šumаrstvo.
Rаzmenа iskustаvа domаćih i strаnih nаuĉnikа iz oblаsti
šumаrstvа, zаštite ţivotne sredine i drugih srodnih oblаsti
prezentovаnih tokom rаdа konferencije, omogući će dа se
definišu vrednosti, problemi, rizici i izаzovi i predloţe mere zа
integrаlno odrţivo korišćenje ovih nаjvаţnijih terestriĉnih
ekosistemа nа Plаneti i spreĉe negаtivni аntropogeni uticаji i
klimаtske promene.
POKROVITELJI KONFERENCIJE









INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS
INTERNATIONAL CENTRE OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES
EUROPEAN FOREST INSTITUTE
MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE, REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE - UPRAVA ZA ŠUME, REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ŢIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG
PLANIRANJA, REPUBLIKA SRBIJA
JAVNO PREDUZEĆE „SRBIJAŠUME“, REPUBLIKA SRBIA
UDRUŢENJE ŠUMARSKIH INŢENJERA I TEHNIĈARA SRBIJE, REPUBLIKA
SRBIJA
TURISTIĈKA ORGANIZACIJA SRBIJE
TEMATSKE OBLASTI
I Procena šuma, modeliranje i upravljanje
Planiranje gazdovanja šumana
II Biodiverzitet šumskih ekosistema
III Klimatske promene
IV Šumarska genetika, proizvodnja sadnog materijala i
oplemenjivanje drveća
V Podizanje, gajenje i ekologija šuma
VI Zaštita šuma
VII Šumarska politika
VIII Zaštita ţivotne sredine
IX Biomasa i ugljenik šumskih ekosistemima
X Gazdovanje divljaĉi
NAUĈNI ODBOR
Dr Alexander Buck, IUFRO Izvršni direktor-Predsedavajući, Beĉ, Austrija
Dr Margarida Tome, IUFRO Koordinator divizije 4, Potpredsednik, Lisabon
Portugal
Dr Dragana Draţić, Predsednik Nauĉnog odbora, Institut za šumarstvo, Beograd,
Srbija
Dr Ljubinko Rakonjac, Direktor, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Mara Tabaković-Tošić, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Radovan Nevenić, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Miloš Koprivica, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Sneţana Rajković, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Mihailo Ratknić, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Zoran Miletić, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Milorad Veselinović, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Biljana Nikolić, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Vera Lavadinović, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Miroslava Markovic, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Gordana Draţić, Dekan, Fakultet za primenjenu ekologiju, Beograd, Srbija
Dr Alexander S. Alekseev, Prorektor, Sankt Petersburška Drţavna ŠumarskoTehniĉka Akademija, Rusija
Dr Ioan Abrudan, Dekan, Transilvanijski Univerzitet u Brašovu,Rumunija
Dr Arne Pommerening, Bernski Univerzitet primenjenih nauka, Švajcarska
Dr Ahmet Yesil, Dekan, Univerzitet u Istambulu, Turska
Dr Urmas Peterson, Estonski Univerzitet prirodnih nauka, Tartu, Estonija
Dr Ulrich Schraml, Institut za politiku u šumarstvu i ţivotnoj sredini, Univerzitet u
Frajburgu, Nemaĉka
Dr Ana Tuĉekova, Tehniĉki Univerzitet, Zvolen, Slovaĉka
Dr Paule Ladislav, Tehniĉki Univerzitet, Zvolen, Slovaĉka
Dr Roman Longauer, Istraţivaĉki institut za šume, Zvolen, Slovaĉka
Dr Georgi Georgiev, Istraţivaĉki institut za šume, Sofija, Bugarska
Dr Plamen Mirchev, Istraţivaĉki institut za šume, Sofija, Bugarska
Dr Hristo I. Tsakov, Istraţivaĉki institut za šume, Sofija, Bugarska
Dr Margaret Shannon, Evropski Institut za šumarstvo, USA
Dr Iskra Vasileva, Univerzitet za šumarstvo, Sofija, Bugarska
Dr Małgorzata Gajos, Fakultet za informatiku i nauke o materijalima, Univerzitet
Silesia-e, Poljska
Dr Maria Martinova Ivanova, Juţni Federalni Univerzitet, Rostov-on-Donu, Rusija
Dr Maja Jurc, Biotehniĉki fakultet, Ljubljana, Slovenija
Dr Gninenko Yuri Ivanivuch, Ruski istraţivaĉki institut za gajenje i mehanizaciju u
šumarstvu, Rusija
Dr Jasminka Rizovska Atanasovska, Šumarski fakultet, Skoplje, Makedonija
Dr Vladimir V. Usenia, Zamenik direktora za istraţivaĉke aktivnosti, Šumarski institut,
Nacionalna Akademija Nauke Belorusije, Minsk, Belorusija
Dr Libor Jankovsky, Zamenik Dekana, Fakultet za šumarstvo i drvnu tehnologiju,
Mendel Univerzitet u Brnu, Ĉeška
Dr Mersudin Avdibegović, Šumarski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dr Sead Vojniković, Šumarski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dr Dijana Vuletic, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatska
Dr Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Dr Milan Mataruga, Šumarski fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Dr Vasilije Isajev, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Zagorka Tomić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Dragica Vilotić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Milivoj Vuĉković, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Dragan Karadţić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Milun Krstić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Milan Kneţević, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Stanimir Kostadinov, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Vesna Golubović-Ćurguz, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Predrag Aleksić, JP „Srbijašume“, Beograd, Srbija
Dr Bojana Klašnja, Institut za nizijsko šumarstvo i ţivotnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Dr SrĊan Bojović, IBISS BU, Beograd, Srbija
Dr Ljubinko Jovanović, EDUCONS Univerzitet, Beograd, Srbija
Dr Sneţana Mladenović-Drinić, Institut za kukuruz, Beograd, Srbija
Dr Dragica Ivanović, Institut za kukuruz, Beograd, Srbija
ORGANIZACIONI ODBOR
Dr Alexander Buck, IUFRO Izvršni direktor - Predsedavajući, Beĉ, Austrija
Dr Maxim Chubisnki, ICFFI, Izvršni direktor, St. Petersburg, Rusija
Dr Ljubinko Rakonjac, Direktor, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Dr Vera Lavadinović, IUFRO, Ĉlan meĊunarodnog saveta, Beograd, Srbija
Dr Saša Orlović, IUFRO, Ĉlan meĊunarodnog saveta, Novi Sad, Srbija
Dr Nada Dragović, Pomoćnik Ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i
inovacioni sistem, Beograd, Srbija
Ilpo Tikkanen, Rukovodilac programa, Evropski institut za šumarstvo, Joensu, Finska
Dr Milko Milev, Dekan, Šumarski fakultet, Sofija, Bugarska
Dr Viera Petrašova, Fakultet za evropske studije i regionalni razvoj, Nitra, Slovaĉka
Július Oszlányi, dipl. inţ. CSc., Institut za pejzaţnu ekologiju, SAS, Bratislava,
Slovaĉka
Dr Elios Milios, Demokrit Univerzitet u Trakiji, Grĉka
Dr Kyriaki Kitikidou, Demokrit Univerzitet u Trakiji, Grĉka
MSc EF Christopher Stuart Eastaugh, Australija (BOKU Univerzitet, Beĉ)
Dr Hajri Haska, Fakultet za šumarske nauke, Tirana, Albanija
Dr Iancho Naidenov, Stanica za zaštitu šuma, Bugarska
Dr Makedonka Stojanovska, Šumarski fakultet, Skoplje, Makedonija
Dr Matilda Đukić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Alexandеr Коvalevich, Direktor instituta za šume Nacionalne Akademije za nauku
Belorusije, Minsk, Belorusija
Dr Jordan Aleksić, Direktor of IRC-a, Fakultet za primenjenu ekologiju, Beograd,
Srbija
Milutin Draţić, dipl.inţ., Beograd, Srbija
Dr Valentin Salaev Sergeevic, Prorektor za meĊunarodnu saradnju, Moskovski
Drţavni Univerzitet za šumarstvo, Rusija
Dr Milan Medarević, Dekan, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Dr Faruk Mekić, Dekan, Šumarski fakultet, Sarajevo, BIH
Dr Zoran Govedar, Dekan, Šumarski fakultet, Banja Luka, BIH
Dr Milosav AnĊelić, Pomocnik Ministra, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog
razvoja, Podgorica, Crna Gora
Dr Ivica Radović, Drţavni sekretar, Ministarstvo ţivotne sredine, rudarstva i
prostornog planiranja, Beograd, Srbija
Igor Braunović, dipl. inţ., v.d. Generalnog direktora, JP „Srbijašume“, Beograd,
Srbija
Aleksandar Vasiljević, dipl. inţ., Izvršni direktor, JP „Srbijašume“, Beograd, Srbija
Vladan Ţivadinović, dipl. inţ., Predsednik Udruţenja šumarskih inţenjera i
tehniĉara Srbije, Beograd, Srbija
Vojislav Janković, dipl. inţ, Beograd , Srbija, T Kapija d.o.o., Srbija
Nebojša Ćeran, dipl. inţ., Direktor, RB „Kolubara“, Lazarevac, Srbija
Мr Slobodan Bajagić, Jurcon Projekt, d.o.o., Zagreb, Hrvatska
SEKRETARIJAT KONFERENCIJE
M.Sc Ilija ĐorĊević, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Goran Ĉešljar, dipl. inţ., Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Mr Ljiljana Brašanac-Bosanac, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Mr Tatjana Ćirković-Mitrović, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Mr ĐorĊe Jović, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
Katarina Mladenović, dipl. inţ., Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
GENERALNE INFORMACIJE
Vreme odrţavanja skupa: 4-6. oktobar 2012. god.
Mesto odrţavanja: Beograd, Srbija
Jezik: engleski
Kotizacija po uĉesniku: 100 EUR
Na konferenciji se moţe prezentovati tri rada
Kotizacija ukljuĉuje knjigu apstrakta, zbornik radova i
osveţenje
 Studenti su osloboĊeni kotizacije
 Rok za prijavu teme sa apstraktom: 01.04.2012. god.
(apstrakt do 300 reĉi na engleskom jeziku)
 Odgovor o prihvatanju rada do 01.05.2012. god.
 Radove (do 8 strana A4 formata na engleskom jeziku)
potrebno je dostaviti u elektronskoj formi do
01.08. 2012. god.
 Poster sekcije će se organizovati po programu
konferencije-postere poneti sa sobom






UPUTSTVO ZA PISANJE APSTRAKTA I RADA
Vrsta slova: Times New Roman, 12pt
Naslov rada: velikim slovima, bold, veliĉina slova 12pt
Autori ime i prezime: veliĉina slova 10pt
Apstrakt: do 300 reĉi na engleskom jeziku, veliĉina slova 10pt
Kljuĉne reĉi: maximum pet reĉi, veliĉina slova 10pt
Margine: 2,5 cm
Poster: 60x80 cm
U fusnoti navesti ime institucije autora
Prijava uĉešća
INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS
INSTITUT ZA ŠUMARSTVO, BEOGRAD
INTERNATIONAL CENTRE OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES
Institut za šumarstvo
Kneza Višeslava 3
11030 Beograd, Srbija
Tel: 011 355 33 55
Faks: 011 254 59 69
www.forest.org.rs
Apstrakte i radove slati preko sajta: www.forest.org.rs
ili e-mail-om: [email protected]
FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU
organizuju
Plaćanje kotizacije do poĉetka skupa (moguće plaćanje
na skupu)
Primalac: Institut za Šumarstvo, Kneza Višeslava 3
11030 Beograd
Br. raĉuna: 245-0163292101298-18
Poziv na broj: 62
Sa naznakom: kotizacija za uĉešće na meĊunarodnom
skupu
Međunarodnu nauĉnu konferenciju
ŠUME U BUDUĆNOSTI-ODRŢIVO
KORIŠĆENJE, RIZICI I IZAZOVI
Prvo obaveštenje
Rezervacija i smeštaj
Best Western Hotel Šumadija****- http://www.hotelsumadija.com
Hotel Trim** - http://www.trimhotel.rs
Garni Hotel Balkan*** - http://www.balkangarni.rs
Hotel Royal*** - http://www.hotelroyal.rs
Hotel Balkan**** - http://www.balkanhotel.net
4-6. oktobar, 2012. godine
Beograd, Srbija
Download

INSTITUT ZA ŠUMARSTVO