e
UNIVERZITET U SARAJEVU
SLUŽBA ZA MEÐUNARODNU SARADNJU
NOVEMBAR/NOVEMBAR 2011
newsletter
BRITISH SCHOLARSHIP TRUST
PREZENTACIJA STIPENDIJA
ERASMUS
TEMPUS:
POSJETA UNIVERZITETU
U LIMERIKU, IRSKA
VISIT TO THE LIMERICK
UNIVERSITY, IRELAND
MUNDUS
INFO DAN/DAY
UNIVERZITET U SARAJEVU
UNIVERSITY OF SARAJEVO
GENERAL DESCRIPTION OF THE
UNIVERSITY OF SARAJEVO
Since its founding, the University of Sarajevo has
been oriented towards international cooperation,
building bridges between cultures and establishing
formal partnerships with universities from all over
the world. The University of Sarajevo is an
association of a large number of institutions:
- 26 faculties and academies
- 4 university institutes and 5 university
centers,
- National and University Library of B&H
- University Clinical Centre
- Students' Parliament
Over 40.000 students are enrolled at the University
of Sarajevo.
UKRATKO O UNIVERZITETU U
SARAJEVU
Od svog osnivanja misija Univerziteta u Sarajevu
je da ostvari međunarodnu saradnju izgrađujući
mostove i sklapajući partnerstva sa
univerzitetima iz cijelog svijeta. Univerzitet u
Sarajevu je asocijacija velikog broja institucija:
- 26 fakulteta i akademija
- četiri univerzitetska instituta i pet
univerzitetskih centara
- Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
- Univerzitetski klinički centar
- Studentski parlament
Preko 40.000 studenata se obrazuje na
Univerzitetu u Sarajevu.
SADRŽAJ/
TABLE OF CONTENTS:
ERASMUS MUNDUS
INFO DAN/DAY ..... 3
BRITISH SCHOLARSHIP
TRUST ..... 4
TEMPUS projekti / projects
..... 5
TEMPUS
INFO DAN/DAY ..... 6
S4WB.eu ...... 7
U saradnji sa Fondacijom kralja
Baudouina / With the support of
King Baudouin Foundation
Rue Brederodestraat 21
B-1000 Brussels, Belgium
3
ERASMUS MUNDUS
INFO DAN/DAY
S ciljem informiranja što većeg broja studenata, nastavnika i
saradnika u četvrtak 10. novembra u prostorijama Rektorata
Univerziteta u Sarajevu održan je Info dan, u okviru kojeg su
prezentirani programi za mobilnost i predstavljene mogućnosti
stipendiranja studijskih boravaka na univerzitetima u
zemljama članicama Evropske unije. Prisutne je pozdravio
Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju
Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je prezentirao program
mobilnosti ERASMUS MUNDUS 2, mogućnosti stipendiranja
studijskih boravaka na univerzitetima u zemljama članicama
Evropske unije, kao i uvjete koje zainteresovani trebaju ispuniti
ukoliko pokrenu postupak prijave.
„Projekti JoinEU-SEE, EUROWEB i ERAWEB, kao dio Erasmus
Mundus 2 programa za regiju zapadnog Balkana, predstavljaju
saradnju između visokoobrazovnih institucija zemalja
Zapadnog Balkana sa univerzitetima zemalja članica Evropske
unije. Cilj je stimulirati razmjenu studenata, nastavnika i
saradnika i podržati mobilnost, posebno iz zemalja koje nisu
članice EU ka zemljama EU“, istakao je gospodin Rahimić.
Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u projektima
mobilnosti iz programskog paketa Evropske komisije Erasmus
Mundus – JoinEU-SEE, ERAWEB i EUROWEB. Ovim projektima
će se značajno povećati broj stipendija za mobilnost studenata,
nastavnika i saradnika u zemlje članice Evropske unije.
U okviru održanog Info dana studenti, koji su već boravili na
univerzitetima u zemljama članicama Evropske unije,
predstavili su svoja iskustva i studentima uputili poruke
ohrabrenja kako bi ih podstakli da se prijave u većem broju.
Također, studenti iz Evropske unije, koji borave na Univerzitetu
u Sarajevu, obratili su se zainteresovanim, a govorili su o svojoj
želji da učestvuju u procesu mobilnosti i o tome zašto su
odabrali Univerzitet u Sarajevu kao instituciju na kojoj će
gostovati. Ovo je bio još jedan od načina da se studentima
dodatno približi sama ideja mobilnosti i da proces prijavljivanja
i odlaska na stranu instituciju izgleda jednostavnije i lakše.
Također, ovom prilikom predstavljen je i web pretraživač za
stipendije namijenjene za studente iz zemalja Zapadnog
Balkana, S4WB.eu, najavljeni su konkursi za stipendije vlada
Japana i Francuske, konkursi za stipendije za dodiplomski ili
postdiplomski studij u Italiji, kao i mogućnosti za stipendije
British Scholarship Trust. Zainteresovanim je predstavljen i
projekat „Studentsko preduzetništvo“, koji bi pružao podršku
studentima za razvoj preduzetničkih ideja.
On Thursday November 10th 2011, in the premises of the University of Sarajevo’s Administrative Office, an INFO
DAY, with the aim of informing a larger number of students, teachers and associates was held, within which the
programmes and possibilities of granting scholarships for study stays at the universities in European Union were
presented. The attendants were greeted by Mr. Adnan Rahimić, Associate Expert for Student mobility, University
of Sarajevo, who subsequently presented the ERASMUS MUNDUS 2 mobility programe and possibilities of
receiving a scholarship for study stays at universities in EU member countries, as well as preconditions that need
to be fulfilled if they start an application procedure.
"Being a part of the Erasmus Mundus 2 program for the Western Balkans, projects JoinEU-SEE, EUROWEB and
ERAWEB represent cooperation between higher education institutions from the Western Balkans and the
universities from EU member countries. The aim is to stimulate the exchange of students, teachers and staff and
to support mobility, especially from the non-EU countries to the EU " said Mr. Rahimić.
University of Sarajevo has been qualified to participate in mobility projects from the software package of the
European Commission's Erasmus Mundus - JoinEU-SEE, ERAWEB and EUROWEB. These projects will significantly
increase the number of scholarships for mobility of students, teachers and staff in the Member States of the
European Union.
Students who had already stayed at universities in the European Union member countries, within the held INFO
DAY, presented their experiences and sent a message of encouragement to students in order to encourage them to
apply in large numbers. Also, the students from EU addressed the attendees, where they had an opportunity to
express their wish to study at the University of Sarajevo and to participate in mobility programmes, and why did
they choose Sarajevo as the institution to visit. This was another way to get closer to students the very idea of
mobility and to make the application process, and staying at the foreign institution simpler and easier. Also, on
this occasion, a search engine for scholarships for students from the Western Balkans, S4WB was presented,
competitions for scholarships granted by the Governments of Japan and France announced, competitions for
undergraduate and postgraduate studies in Italy presented, as well as possibilities for scholarships which British
Scholarship Trust grants. The “Student entrepreneurship” project was presented to interested attendees that
would support students in developing entrepreneurship ideas.
4
BRITISH
SCHOLARSHIP
TRUST
Britanska fondacija British Scholarship Trust svake godine
nudi stipendije magistrantima i doktorantima iz Bosne i
Hercegovine. Stipendije, u trajanju od jednog do četiri
mjeseca, namijenjene su istraživanjima iz svih naučnih
oblasti na univerzitetima u Velikoj Britaniji.
U petak 18. novembra 2011. godine u prostorijama
Rektorata Univerziteta u Sarajevu je gospođa Celia
Hawkesworth, šef Fondacije, prezentirala stipendije koje
nudi ova fondacija, kao i rezultate ostvarene tokom
dugogodišnjeg postojanja i rada Fondacije.
Sve informacije o stipendijama, kao i o Fondaciji, možete
naći na web stranici:
www.britishscholarshiptrust.org
The British scholarship foundation - British
Scholarship Trust annually grants scholarships to
MA(SC) graduates and PhD candidates from Bosnia
and Herzegovina. Scholarships, for a period of four
months, are intended for research in all scientific areas
at the UK universities.
Ms. Celia Hawkesworth, Head of the Foundation, on
Friday, 18 November 2011 in the premises of the
University of Sarajevo's Rectorate, presented
scholarships which this trust offers, and the results
achieved during the Foundation's work.
All information on scholarships, as well as the
Foundation can be found on the web page:
www.britishscholarshiptrust.org
TEMPUS
5
LIMERICK IRSKA/IRELAND
Razvoj informacijske pismenosti
za cjeloživotno učenje i
ekonomiju zasnovanu na
znanju u zemljama Zapadnog Balkana
The Developing Information
Literacy and Knowledge Based
Economy in Western Balkans Countries
Tempus projekt „Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i
ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana“ je direktna
podrška kvalitetu studija, jer je u vezi sa kontrolom i nadzorom kvaliteta u
institucijama visokog obrazovanja. Cilj ovog projekta je razvijanje
informacijske pismenosti koja će biti podrška kvalitetu studija, transferu
znanja do krajnjeg korisnika. Posebno će biti značajna u realizaciji
cjeloživotnog učenja. U navedenom projektu u ime Univerziteta u Sarajevu
učešće su uzeli: prof. dr. Faruk Čaklovica, rektor, prof. dr. Senad Burak, direktor
UTIC-a, prof. dr. Milenko Blesić, sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta,
doc. dr. Lejla Turčilo, sa Fakulteta političkih nauka, dr. Marin Petrović, sa
Mašinskog fakulteta, Beba Ešrefa Rašidović, šef biblioteke Fakulteta za
kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Lejla Hajdarpašić, sa
Filozofskog fakulteta, te Jasmina Isović, Fuada Muslić i Mirza Čerkez,
predstavnici Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Koordinator Projekta je
Tehnološki institut u Limericku (Limerick Institute of Technology), a partneri iz
zemalja Zapadnog Balkana su: Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni
univerzitet u Tirani, Univerzitet u Tirani, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet FAN S
NOLI-Korce (Albanija), Univerzitet Crne Gore, Sveučilište u Mostaru,
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Kosova, Univerzitet u Prištini (Kosovska
Mitrovica), a EU partneri su: Transilvanijski univerzitet u Rumuniji, Univerzitet
Middlesex (Velika Britanija) i Univerzitet u Kreti (Grčka).
The University of Sarajevo’s member institutions have so far implemented 121
Tempus projects, which had the function of strengthening capacities of our
academic community. The Tempus project entitled: “Developing Information
Literacy and Knowledge Based Economy in Western Balkans Countries” is a
direct support to the quality of studies, since it is related to the quality control
and monitoring in the higher education institutions. The project’s goal is
developing the information literacy which will be a support to the quality of
studies, knowledge transfer to the final user. Its importance will be rather
significant in the implementing of life-long learning.On behalf of the University
of Sarajevo in the said Project participate: Prof. Dr. Faruk Čaklovica - Rector, Prof.
Dr Senad Burak, Director, UTIC, Prof. Dr Milenko Blesić, Faculty of Agriculture
and Food Sciences, Doz. Dr. Lejla Turčilo, Faculty of Agriculture and Food
sciences, Dr. Marin Petrović, Faculty of Mechanical Engineering, Beba Ešrefa
Rašidović, Head of Library at the Faculty of Criminalistics, Crimiminology and
Security Studies, Lejla Hajdarpašić, Faculty of Philosophy, and Jasmina Isović,
Fuada Muslić and Mirza Čerkez, representatives of the University of Sarajevo’s
Rectorate. The Project’s coordinator is the Limerick Institute of Technology,
while partners from the Western Balkans countries are: University of Sarajevo,
Agricultural University of Tirana, University of Tirana, University of Bihaa ,
University FAN S NOLI-Korce (Albania), University of Montenegro, University
of Mostar, National and University Library of Kosovo, University of Priština
(Kosovska Mitrovica), and the EU partner institutions: Transylvanian University
of Romania, Middlesex University, (the UK) and University of Crete (Greece).
6
TEMPUS
INFO DAN/DAY
U srijedu 23. novembra 2011. godine u Rektoratu
Univerziteta u Sarajevu održan je Tempus informativni dan
za Bosnu i Hercegovinu, koji su organizovali Tempus ured u
BiH i Delegacija Evropske unije u BiH.
„Svrha ovog događaja je promocija novih mogućnosti u
okviru Tempus programa, kao i drugih programa Evropske
unije u području visokog obrazovanja, uključujući Erasmus
Mundus i Jean Monnet, s posebnim naglaskom na peti
poziv za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu
programa Tempus IV (2007–2013)“, naveo je gospodin
Suad Muhibić, direktor Tempus ureda BiH, te naglasio da je
peti poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu
Tempus IV programa objavljen 4. novembra 2011. godine,
a da je rok za podnošenje zahtjeva 23. februar 2012.
godine.
On Wednesday, November 23rd 2011, a Tempus Info day
was held in the Rectorate of the University of Sarajevo,
organized by Tempus office in Bosnia and Herzegovina and
Delegation for EU in B&H.
„The aim of this event is to promote new posibilities in the
area of higher education, including ERASMUS MUNDUS
and Jean Monnet, stressing the fifth call for suggestion of
the projects regarding the TEMPUS IV (2007-2013)” states
Mr. Suad Muhibić, director of the TEMPUS office in B&H.
He also stated that the call for proposition application for
TEMPUS IV started on November 4th 2011 and deadline is
February 23rd 2012.
11
Svim studentima u Bosni i Hercegovini
dostupna je jedinstvena baza podataka
stipendija za Zapadni Balkan –
Scholarships for Western Balkans:
www.s4wb.eu
S4WB nudi širok spektar stipendija za
studente i istraživače Zapadnog
Balkana, te im pruža mogućnost
informiranja o finansijskoj pomoći za
bakalaureatske, masterske i doktorske
studije. Baza podataka nudi informacije
o stipendijama iz 17 oblasti studija u 33
države širom Evrope.
Edukacija je ključna za doprinos
integraciji u Evropsku uniju. Stoga ova
baza podataka daje studentima
Zapadnog Balkana jednostavan pristup
detaljnim informacijama o
mogućnostima studiranja u inozemstvu,
kao i osnovne informacije o finansijskoj
pomoći. S4WB će omogućiti studentima
Zapadnog Balkana da steknu nova
iskustva u drugačijem kulturnom
okruženju i da ta iskustva primijene po
povratku u svoju domovinu.
Ova web stranica je razvijena od SPARKa, a finansirala ju je belgijska Fondacija
kralja Baudouina (KBF) s ciljem
promoviranja studentske mobilnosti na
Zapadnom Balkanu.
All students in Bosnia and Herzegovina are offered with unique database of scholarships
for Western Balkans at:
www.s4wb.eu
S4WB offers wide range of scholarships for students and researchers from Western
Balkans, and it gives an opportunity to receive information about financial support for
bachelor, master and doctoral studies. This database offers scholarship information of 17
study fields in 33 states across the Europe.
Education is important for contribution for integration to EU. That is way this database
offers simple approach to detailed information about possibilities of studying abroad,
and also information about financial support. S4WB will provide for the students of the
Western Balkan to gain new experiences in different cultural environment and to apply
those experiences after their return to home country.
This website is created by SPARK, and financed by Belgium Foundation King Baudouin
among to promote student mobility in the Western Balkans.
UNIVERZITET U SARAJEVU / UNIVERSITY OF SARAJEVO
OBALA KULINA BANA 7/II
71000 SARAJEVO
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
STRUČNI SARADNICI / SENIOR OFFICERS:
Ljiljana Šulentić
e-mail: [email protected]
Jasna Bošnjović
e-mail: [email protected]
Neal Pušina
e-mail: [email protected]
Adnan Rahimić
e-mail: [email protected]
Design, Typesetting & Layout: Adnan Rahimić
Vijesti/News: Dijana Smajlović
Lektor bosanskog jezika: Tarik Ćušić
Proofreading for English: Mirza Čerkez
Slike/Photos: Edim Kuna, Adnan Rahimić, internet
www.UNSA.ba
www.facebook.com/IRO.UNSA
www.S4WB.eu
Download

e-newsletter novembar 2011 - JoinEU-SEE