Ústav krajinnej ekológie SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2010
Bratislava
január 2011
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2010
1.
Základné údaje o organizácii....................................................................................................1
2.
Vedecká ĉinnosť........................................................................................................................3
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická ĉinnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku...................................................................................................................................26
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca.........................................................................................31
5.
Vedná politika.........................................................................................................................37
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR......................................39
7.
Spolupráca s aplikaĉnou a hospodárskou sférou....................................................................42
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie..............................................................................................................................43
9.
Vedecko-organizaĉné a popularizaĉné aktivity......................................................................46
10. Ĉinnosť kniţniĉno-informaĉného pracoviska.........................................................................57
11. Aktivity v orgánoch SAV.......................................................................................................59
12. Hospodárenie organizácie......................................................................................................60
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV....................................................................................61
14. Iné významné ĉinnosti organizácie SAV...............................................................................62
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV.............................63
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám...........64
17. Problémy a podnety pre ĉinnosť SAV ...................................................................................65
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010...........................................67
Projekty riešené v organizácii................................................................................................70
Publikačná činnosť organizácie..............................................................................................88
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie..........................................................................164
Medzinárodná mobilita organizácie.....................................................................................170
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav krajinnej ekológie SAV
Riaditeľ: Ing. Július Oszlányi, CSc.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
Vedecký tajomník: Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Adresa: Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava
http://uke.sav.sk
Tel.: 02/52493882, 02/20920334
Fax: 02/52494508
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, pobočka Nitra
Akademická 2, P.O.Box 23/B, 949 01 Nitra

Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Terénne laboratórium Východná
032 32 Východná
Vedúci detašovaných pracovísk:

Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, pobočka Nitra
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.

Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Terénne laboratórium Východná
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Typ organizácie: Príspevková od roku 1993
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Poĉet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
K
do 35
rokov
M
Ţ
Celkový počet zamestnancov
64
6
5
Vedeckí pracovníci
40
5
4
Odborní pracovníci VŠ
8
0
Odborní pracovníci ÚS
10
Ostatní pracovníci
6
K
ved.
prac.
M
Ţ
F
P
T
59
54,36
32
39
33,29
31
1
7
7,83
1
0
0
9
9,6
0
1
0
4
3,64
0
22
18
K – kmeņový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteğských
1
Správa o činnosti organizácie SAV
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteğských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteğov projektov
M, Ţ – muţi, ţeny
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeņový stav k 31.12.2010)
Rodová skladba
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muţi
2
19
3
2
3
8
11
Ţeny
1
17
1
0
4
4
10
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 30
31-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
> 65
Muţi
2
2
6
1
2
1
1
0
3
Ţeny
1
3
1
3
1
3
1
1
2
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muţi
45,5
46,1
43,9
Ţeny
50,0
47,3
46,8
Spolu
48,2
46,7
45,3
1.3. Iné dôleţité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
spolu
pre
organizáciu
B
3
67624
65935
2258
1
0
146387
146387
-
3. Projekty OP ŠF
1
1
7479
7479
-
4. Projekty FM EHP
0
0
-
-
-
5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
0
0
-
-
-
6. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2010
financované
0
0
-
-
-
8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
0
0
-
-
-
9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
1
6
4000
4000
24607
10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)
0
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2010 financované VEGA
9
2. Projekty, ktoré boli r. 2010
financované APVV
A - organizácia je nositeğom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieğa na riešení projektu
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
r. 2010
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2010
3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2010
4
2
Bratislava
Regióny
1
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
2
-
Zoznam domácich návrhov projektov podaných v r. 2010
Z. Izakoviĉová, J. Oszlányi, A. Jablonická, A. Kubáĉková, M. Moyzeová: Príprava projektu ŠF
Zelená kostra Slovenska ( január - február 2010), nositeľ projektu, nebol schválený
Krnáĉová, Z., Štefunková, D.: Krajinnno-ekologické modely multifunkĉného rozvoja vidieka na
Slovensku s ohľadom na CR APVV, nebol schválený
Špulerová, J.: Historická poľnohospodárska krajina ako odraz rôzneho vývoja, kultúry a prostredia,
APVV - EUROCORES 2010, nebol schválený
Kalivoda, H.: Príprava projektu Biodiverzita fytofágneho hmyzu borovicových porastov v
podmienkach viatych pieskov Záhoria s dôrazom na hospodársky významné druhy, APVV-001710, UKE SAV je partnerom projektu. Projekt je v štádiu posudzovania
Boltiţiar, M.: Podaný návrh projektu APVV v r. 2010, ÚKE SAV partnerom projektu, nositeľom je:
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – Ústav agroekológie, Michalovce. Názov projektu:
Multifunkĉné poľnohospodárskvo v povodí rieky Bodvy a jeho odraz v zmenách a gungovaní
krajiny. Projekt je v štádiu posudzovania
Halada, Ľ.: príprava projektu pre Švajĉiarky finanĉný mechanizmus „Rozvoj ochrany prírody a
chránených území v slovenských Karpatoch“. Spolupracujúca organizácia. Koordinátor: Ján
Kadleĉík, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica. Projekt je v štádiu
posudzovania
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. rámcového programu
EÚ (neuvádzať projekty ukonĉené pred
r. 2010)
A
A
B
0
1
4
spolu
pre
organizáciu
B
-
-
-
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Projekty 7. rámcového programu
EÚ
3. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST, INTAS,
EUREKA, ESPIRIT, PHARE,
NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF
(European Science Foundation) a iné
4. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
5. Bilaterálne projekty
0
3
-
-
35248
1
3
-
2632
91672
0
0
-
-
-
2
2
356459
356459
101144
0
-
-
-
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeğom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieğa na riešení projektu
Pozn. spracovateľa VS.: Údaje o ĉerpaných financiách v tabuľke 2c boli spoĉítané manuálne podľa
prílohy B, nakoľko automatickým prepoĉtom sa chybne pripoĉítavajú aj prostriedky MVTS.
5
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Zoznam podaných návrhov projektov 7 RP EÚ:
Oszlányi, J., Kanka R.: Príprava projektu 7. RP s názvom Forest Functional Biodiversity,
FOREBIO, január 2010 – partner projektu.
Oszlányi, J., Kubáĉková, A., Jablonická A.: Príprava projektu 7. RP s názvom „Ecological footprint
and biodiversity: A multi-scale assessment of human pressures on ecosystem services and
bioidversity/EFBIOMS, Collaborative project, Small or medium-scale focused research project,
ACTIVITY 6.2. SUSTAINABLE MANAGEMENT OF RESOURCES, kordinátor Dr. David
Vackař, Charles University of Prague, Environment Centre, november 2010, partner projektu.
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010
A
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeğom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieğa na riešení projektu
B
2
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni
Model of the representative ecosystems on the local level
Z. Izakovičová, E. Adamĉeková, A. Baĉa, P. Bezák, M. Boltiţiar, S. David, M. Dobrovodská, P.
Gajdoš, K. Gerhátová, J. Hreško, T. Hrnĉiarová, P. Kenderessy, Z. Miklošoviĉová, M. Mojses, M.
Moyzeová, T. Šolomeková, J. Špulerová, D. Štefunková, Z. Baránková
Projekt bol zameraný na rozpracovanie nového prístupu k ochrane prírody, biodiversity a stability
krajiny na regionálnej úrovni. Navrhuje preklenutie zloţkového prístupu k ochrane prírody
zaloţeného ĉisto len na ochrane foriem ţivota a jeho nahradenie komplexným krajinnoekologickým
prístupom zaloţenom na ochrane podmienok aj foriem ţivota.
Výsledkom projektu bolo spracovanie metodického postupu na identifikáciu reprezentatívnych
typov geoekosystémov (REPGES) a jeho aplikácia na regionálnej úrovni, v mierke 1 : 50 000.
REPGES sú komplexné krajinnoekologické jednotky, charakterizované súborom abiotických
zloţiek (litosféry, hydrosféry, atmosféry), biotických zloţiek (najmä rastlinstva, vrátane
biogeografických aspektov). REPGES boli vyĉlenené pre všetky regióny SR a následne boli
prehodnotené na základe súĉasného stavu ich vyuţitia, ochrany, ako i stupņa ich ohrozenia a
degradácie. Výstupom bolo spracovanie návrhu manaţmentu na zachovanie a ochranu REPGES
jednotlivých regiónov. Súĉasťou riešenia projektu bolo aj vytvorenie informaĉného portálu databázy REPGES s kompletnou sadou atribútov vyuţiteľnou pre:
-
systémové hodnotenie a výber lokalít európskej siete NATURY 2000,
systémové stanovenie cieľového stavu („priaznivého stavu“ - podľa Natury 2000) jednotlivých
geoekosystémov v rôznych stupņoch ochrany v rôznych regiónoch
systémové návrhy manaţmentových opatrení pre dosiahnutie cieľového stavu CHÚ z
6
Správa o činnosti organizácie SAV
celoštátneho aj regionálneho pohľadu.
Informaĉný portál je zverejnený na webe a môţe slúţiť hlavným aktérom v ochrane prírody,
biodiverzity. Predstavuje základnú databázu nielen pre projekĉnú ale aj decíznu sféru. V rámci
riešenia projektu bol informaĉný systém predstavený hlavným aktérom na workshope, ktorý sa
konal v novembri 2010 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.
Najvýznamnejšie publikácie:
Miklós, L., Izakoviĉová, Z. a kol. 2006:Atlas of representative geoecosystems of Slovakia.
Bratislava: ÚKE SAV, 124 pp. + 6 máp. II. Doplnené vydanie. ISBN 80-969272-5-6
Štefunková, D., Dobrovodská, M., 2009: Preserved European cultural heritage in agrarian landscape
of Slovakia. Tájökológiai Lapok 7 (2). p. 238-290.
Izakoviĉová, Z., Oszlányi, J., 2009: Sustainable landscape management of the Tatry Biosphere
reserve of UNESCO. Ekológia (Bratislava). International yournal of the biosphere. Vol. 29. N. 4. p.
333-345. ISNN 1335-342X.
Miklós, L., Špinerová, A., 2009: The environmental conditions in Carpathian basin and the
environmental policy of European Union. Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and
Environment, 1 (2009), Cluj-Napoca, p. 89-98.
Obr. Úĉastníci workshopu v Smoleniciach.
7
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.2. Aplikačný typ
Európske tématické centrum pre biodiverzitu 2010
European Topic Centre on Biological Diversity 2010
Ľ. Halada, P. Gajdoš, J. Oszlányi, K. Gerhátová, J. Lieskovský, A. Baĉa, P. Bezák, Z. Ponecová
Európske tematické centrum pre biodiverzitu (ETC BD) je odbornou organizáciou Európskej
Environmentálnej Agentúry (EEA), jeho ĉinnosť je riadená plánom úloh EEA. Práca ETC BD je v
súĉasnosti zameraná na tri hlavné témy: Podpora pre smernice o biodiverzite (Smernica o
stanovištiach, Smernica o vtákoch); Hodnotenie biodiverzity; ETC manaţment. ÚKE SAV
spolupracuje na riešení jednotlivých úloh s ostatnými partnermi v konzorciu ETC BD, ktoré je
tvorené 9 organizáciami, vedúcou organizáciou je Prírodovedné múzeum v Paríţi.
ÚKE SAV pripravil analýzu stupņa endemizmu pre všetky druhy rastlín a ţivoĉíchov, zaradených
do príloh II a IV Smernice o stanovištiach (spolu 1148 druhov) a pre všetky druhy obojţivelníkov,
plazov a cicavcov, vyskytujúce sa prirodzene v Európe. Stupeņ endemizmu sme hodnotili v piatich
stupņoch a vyhodnotili sme aj endemity jednotlivých štátov, biogeografických regiónov, ostrovov,
pohorí a regiónov Európy.
Pre ten istý okruh druhov sme pripravili ďalšiu štúdiu, v ktorej sme vyjadrili ich väzbu k hlavným
typom ekosystémov, typom biotopov podľa klasifikácie EUNIS habitats a k typom biotopov prílohy
I. Smernice o stanovištiach. Rozlišované boli tri stupne väzby. Obe tieto štúdie majú priame
vyuţitie v príprave analýz, správ a ďalších dokumentov EEA.
V ďalšej riešenej úlohe sme hodnotili dostatoĉnosť siete Natura2000 pre Grécko, Nemecko,
Maďarsko a Ĉeskú republiku, t.j. Výsledky hodnotenia boli predloţené Európskej komisii, DG
Environment pre ďalšie rokovania s týmito krajinami.
Podieľali sme sa na prípravu troch z „10 správ k roku 2010“, ktorú publikovala EEA k
Medzinárodnému roku biodiverzity: správy o agrobiodiverzite, správy o pohoriach a správy o
kultúrnej krajine a prírodnom dediĉstve. Jednou kapitolou sme prispeli do správy EEA „Europe's
ecological backbone: recognising the true value of our mountains“ a pripomienkovali sme rukopis
správy EEA/FOEN “Landscape fragmentation in Europe”.
Najvýznamnejšie publikácie:
Biala, Katarzyna - Makarewicz, Karina - Zisenis, Marcus - Richard Dominique (eds.). 10 messages
for 2010. Agricultural ecosystems. - Copenhagen: European Environment Agency, 2010, 13 pp.
HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. Mountain species and habitats linked to
the EU Habitats Directive. In: Europe's ecological backbone: recognising the true value of our
mountains. - Copenhagen: European Environment Agency, 2010, p. 143-152. ISBN 978-92-9213108-1.
HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. Endemic species in Annex II and Annex
IV of the Habitat Directive. - ETC BD Report, 2010, 48 pp.
HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. Links between species listed in Annex II
and Annex IV of the Habitat Directive and habitat types. - ETC BD Report, 2010, 53 pp.
Zisenis, Marcus (ed.). 10 messages for 2010. Cultural landscapes and biodiversity heritage. Copenhagen: European Environment Agency, 2010, 13 pp.
Zisenis, Marcus (ed.). 10 messages for 2010. Mountains ecosystems. - Copenhagen: European
8
Správa o činnosti organizácie SAV
Environment Agency, 2010, 13 pp.
100%
Underground
Agricultural
Mountain
80%
Urban
Rock/scree
60%
Ice/Snow/Polar
Forests
Scrubs
40%
Grasslands
Wetlands
20%
Freshwater
Coastal
Marine
Mammals
Fish
Reptiles
Amphibians
Invertebrates
Flower. plants
Ferns
Mosses
0%
Obr.: Sumarizácia väzby druhov na hlavné typy ekosystémov pre jednotlivé študované skupiny
organizmov
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Scenáre vývoja reprezentatívnych ekosystémov krajiny Slovenska v kontexte globálnych
zmien
Development scenarios of representative landscape ecosystems in the Slovak republic considering
global changes
Z. Izakovičová, P. Bezák, M. Moyzeová, D. Štefunková, T. Hrnĉiarová, M. Dobrovodská, Z.
Válkovcová-Baránková, P. Kenderessy, M. Mojses, P. Gajdoš, Ľ. Halada, J. Hreško, I. Borovský, J.
Lieskovský
Hlavným cieľom projektu bolo spracovanie metodického postupu na špecifikáciu vlastných
reprezentatívnych typov krajiny Slovenska (RKES) za úĉelom vypracovania efektívnej stratégie
ochrany biodiverzity a návrhu manaţmentu trvalo-udrţateľného vyuţívania RKES (typov krajiny)
Slovenska, ktorý zabezpeĉí zachovanie všetkých typov RKES, zohľadņujúc súĉasné globálne
zmeny v krajine. Na území Slovenska sme špecifikovali 126 základných reprezentatívnych typov
krajiny. Jednotlivé RKES boli následne hodnotené na základe ich ochrany, ako i na základe stupņa
ich súĉasného ohrozenia a degradácie. Zároveņ boli identifikované hlavné zmeny jednotlivých
RKES, ako i ich hybné sily a tlaky. Hodnotenie vyústilo do vypracovania návrhu manaţmentu,
ktorý by zachoval všetky reprezentatívne typy a zabezpeĉil ich trvalo udrţateľné vyuţívanie a ich
potrebnú ochranu. Podrobnejšie boli hodnotenia rozpracované na 10 modelových lokalitách.
Modelové lokality boli vyberané tak, aby reprezentovali rôzne špecifické krajinné typy Slovenska,
ĉi uţ z pohľadu prírodného (mokraďná, lesná, subalpínska, alpínska, níţinná, kotlinová, horská,
vysokohorská krajina a pod.), socioekonomického (urbanizovaná, lesná, priemyselná,
poľnohospodárska a pod.), kultúrno-historického (vinohradnícka, lúĉno-pasienkárska, krajina s
rozptýlením osídlením), regionálno-administratívneho (Západné, Východné, Severné i Juţné
Slovensko). Boli vybrané nasledovné lokality:
9
Správa o činnosti organizácie SAV
-
Paríţske moĉiare – mokraďová níţinná krajina
Novobanská štálová oblasť – horská poľnohospodársko-lesná krajina rozptýleného osídlenia
Suchá nad Parnou – intenzívne poľnohospodársky vyuţívaná níţinná krajina
Horné Orešany – vinohradnícka níţinno-horská krajina
Liptovská Tepliĉka – horská lúĉno-pasienkárska krajina
Nitra – urbanizovaná níţinno-horská krajina
Koš – poľnohospodársko-priemyselná kotlinová krajina
Orava – lúĉno-lesná horská krajina
Poloniny – horská poľnohospodársko-lesná krajina
Tatry – lesná, subalpínska a alpínska horská krajina
Okrem príspevkov v ĉasopisoch a v zborníkoch z domácich i medzinárodných podujatí boli
výsledky komplexne prezentované formou kniţnej publikácie: .
BEZÁK, Peter - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László a kol. Reprezentatívne typy krajiny
Slovenska. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. 180 s. ISBN 978-80-89325-15-3
Obrázok 1: Mapa reprezentatívnych krajinných ekosystémov Slovenska (RKES)
Atlas krajiny Českej republiky
Landscape Atlas of the Czech Republic
T. Hrnčiarová
V rokoch 2003 – 2010 ústav vo funkcii hlavnej redaktorky koordinoval a manaţoval odborné,
tematické, jazykové a kartografické práce na 8 kapitolách Atlasu krajiny Ĉeskej republiky. Okrem
editorských prác sa ústav podieľal aj na spracovaní závereĉných environmentálnych máp
(Vhodnosť krajiny na pestovanie poľnohospodárskych plodín 8 máp v mierke 1 : 2 mil., Biocentrá a
ochrana prírody 2 mapy v mierke 1 : 1 mil. a 3 máp v mierke 1 : 500 000 Stresové faktory
10
Správa o činnosti organizácie SAV
ţivotného prostredie, Legislatívne ekologické limity a Únosnosť krajiny). Predmetom výskumu
bola krajina, ktorá v atlase bola spracovaná z rôznych hľadísk – cez jej historický vývoj,
charakterizovanie štruktúry a vzťahov medzi prírodnými a kultúrnymi prvkami, stanovenie kvality
prostredia aţ po predikciu budúceho rozvoja. Atlas je koncipovaný do 8 kapitol, ktoré na seba
nadväzujú: 1. Krajina – predmet štúdia, 2. Geografická poloha, 3. Historická krajina, 4. Prírodná
krajina, 5. Súĉasná krajina, 6. Krajina ako dediĉstvo, 7. Krajina ako priestor pre spoloĉnosť a 8.
Krajina v umení. Vyše 1 100 rôznych objektov (máp, grafov, tabuliek, schém, profilov, fotografií,
kresieb, vedut, malieb a iných) zaplnilo knihu o rozmere 51,5 cm (šírka) a 61,5 cm (výška) s
hmotnosťou 7,5 kg. Ĉeská republika bola spracovaná v mierkach 1 : 500 000 aţ 1 : 4 mil. v ĉeskej a
anglickej mutácii.
Na atlase spolupracoval tím odborníkov (vyše 350 autorov) z Ĉeskej republiky a tieţ Slovenskej
republiky, ktorí vytvorili dielo významnej hodnoty. Na niekoľko desiatok rokov neprekonateľné
dielo, ktoré zanechá významný medzník v modernej kartografickej tvorbe. Poskytne odbornej, ale i
laickej verejnosti mnoţstvo informácií o prírodnom, kultúrnom i spoloĉenskom prostredí. Vzniku
Atlasu krajiny Ĉeskej republiky predchádzalo obdobné diele, ktoré vzniklo na Slovensku v roku
2002. Obidva atlasy sú dôkazom toho, ţe poznanie krajiny v starostlivosti o ţivotné prostredie má
nezastupiteľnú úlohu. Výstupom je medzinárodná publikácia – atlasová encyklopédia (kniha, voľné
atlasové listy a DVD).
Najvýznamnejšia publikácia:
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - MACKOVĈIN, Peter - ZVARA, Ivan. Atlas krajiny Ĉeské republiky /
Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo ţivotního prostředí ĈR, Prŧhonice:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p. ISBN 97880-85116-59-5.
11
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
ÚKE SAV má zámery aktívne zúĉastniť sa plánovaných výzvy na rok 2011, Opatrenie 3.1 Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Plánovaný projekt
v rámci tejto výzvy bude plne nadväzovať na uţ beţiaci projet Centra excelentnosti pre ochranu a
vyuţívanie krajiny a biodiverzitu. Pracovisko taktieţ zváţi svoje moţnosti podať návrh projektu vo
výzve 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v
Bratislavskom kraji Schéma štátnej pomoci. Obe výzvy sú plánované v rámci Operaĉného
programu Výskum a vývoj.
ÚKE SAV sa zúĉastnil na príprave projektu financovaného zo štrukturálnych fondov s názvom
„Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network organised by the Department of
Hydrobiology of Debrecen University“, november 2010, Debrecen/H je partnerom projektu.
12
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
Počet v r. 2010/
doplnky z r.
2009
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
3/1
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
0/1
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
0/0
domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
0/0
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich
13 / 0
vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
5/0
vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD,
8/1
CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA,
44 / 15
CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
70 / 0
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
2/0
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
0
13. Ostatné vydané periodiká
2
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
9/1
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
0/4
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
(EAJ)
Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov
kolaborácie)
13
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
Počet v r. 2009 Doplnky za r. 2008
61
29
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
45
17
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0
0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
347
48
indexoch (3, 4)
0
0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo
názov kolaborácie)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
54
59
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
ÁBRAHÁMOVÁ, A. - KOLLÁR, J. - ŠIMONOVIĈ, V.: Secondary succession of the original
floodplain forests in the Váh river area (Slovakia) resulted from hydrological regime changes. In
FESPB 2010 : XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. - Valencia
: Socieda d´Espanola Fisiologia Vegetal, 2010. Poster
BABICOVÁ, D. – HUTÁR, V.: Program rozvoja vidieka na Slovensku z pohľadu zabezpeĉenia
environmentálnej osi: zlepšenie ţivotného prostredia a krajiny na príklade mikroregiónu Sv. Jur.
Medzinárodná konferencia Venkovská krajina 2010. Hostětín (Ĉeská republika), 20.-23.5.2010
BAĈA, A. - HALADA, Ľ.: Types of semi-natural grasslands of Slovakia and their speciesdiversity.
Regional Workshop of the project SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity
improvement) in Slovakia, Fuggerov dvor, Selce, Slovak Republic, 21.–23.9.2010
BAĈA, A.:Vegetation of the initial successional stage of semi-dry grasslands in the HornéPoţitavie
region (Mid-Western Slovakia). The 7th European Dry Grassland Meeting, Smolenice, Congress
Centre, Slovak Republic, 27.-31.5.2010. Poster presentation
BARANĈOK, P. – KRAJĈÍ, J. – KOLLÁR, J. – KANKA, R. – BARANĈOKOVÁ, M. –
ÁBRAHÁMOVÁ, A. – PISCOVÁ, V.: Project GLORIA on the territory of the Západné Karpaty
Mts. – Target region Tatry Mts. GLORIA conference 2010. Perth (Scotland/UK), 23.-25.9.2010
BARANĈOK, P. – KRAJĈÍ, J. – KOLLÁR, J. – KANKA, R.: Changes of alpine vegetation on the
GLORIA research plots in the Tatry Target region. GLORIA conference 2010. Perth
(Scotland/UK), 23.-25.9.2010
BARANĈOK, P. – KRAJĈÍ, J.: Changes of alpine vegetation in the Tatry Mts. (Western
Carpathians). International conference Global Change and the World's Mountains. Perth
(Scotland/UK), 26.-30.9.2010
BARÁNKOVÁ, Z.: The application of the model of representative geo-ecosystems at the local
level. The 1st IALE-Europe Thematic Symposium on Landscape Ecological Knowledge in Practice
IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE
(ILECO2010), Poznań, 16.-19.6.2010. Poster
BARÁNKOVÁ, Z.: The relevance of agri-environmental indicators for biodiversity protection in
14
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovakia. OECD Workshop: Agri-environmental indicators: lessons learned and future directions.
Leysin, Švajĉiarsko, 23.-26.3.2010
BARÁNKOVÁ, Z.: Vyuţitie agro-environmentálnych ukazovateľov v politickom procese.
Medzinárodná konferencia Venkovská krajina 2010. Hostětín (Ĉeská republika), 20.-23.5.2010
BEZÁK, P.: Land use changes of different mountain landscapes in Slovakia. International
conference Global Change and the world´s mountains. Perth, Scotland, 26.-30.9. 2010
BEZÁK, P. - HALADA, Ľ.: Difficulties in restoring required land management practises and
regional development in the mountain region of NE Slovakia. Forum Carpaticum. Integrating
Nature and Society towards Sustainability. Krakow ( Poľsko), 15.-17.9.2010
BOLTIŢIAR, M.: Land-use changes in the selected part of the Tatry Biosphere Reserve in 17722003.IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a czlowiek: Nauka a zarzadanie
obszarem Tatr a ich otoczeniem, 14-16.10.2010. Poster
BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B.: Land use changes within the biosphere reserves' zones in slovak
Carpathians. Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards Sustainability. Krakow (
Poľsko), 15-17.9.2010. Poster.
DRILLET, Z. – HALADA, Ľ.: Factors affecting diversity of plants in agricultural landscape.
Succession, management and restoration of dry grasslands. 7th European Dry Grassland Meeting.
Smolenice, 27.-29.5.2010
GAJDOŠ, P. - DANKANINOVÁ, L.: Influence of the historical structures of agricultural landscape
on diversity of the epigeic spider communities. 18th International Congress of Arachnology,
Siedlce, University of Podlasie, (Poland), 11.-17.7.2010
GAJDOŠ, P. - DANKANINOVÁ, L.: Vplyv vinohradníckych historických krajinných štruktúr na
diverzitu pavúĉích spoloĉenstiev (modelové územie Svätý Jur). Zoologické dny 2010, Praha, 11.–
12.2.2010
GAJDOŠ, P. – DAVID, S.: Changes in composition of epigeic invertebrate communities (with
accent on spiders) in Carpathian alpine meadows influenced by added nitrogen and phosphorus.
International conference Global Change and the world´s mountains. Perth, Scotland, 26.-30.9.2010
HALADA, Ľ. - IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Ecosystem services dynamics under pressure of large-scale
disturbance. – In: Ecosystem services and Biodiversity: what is the link between the two?. ALTERNet conference, Vienna, Austria, 3.-4.11.2010. Poster
HALADA, Ľ. – BOWMAN, W. D. – HALABUK, A. – DAVID, S. – HREŠKO, J. – MOJSES, M.
– KOHÚT, F.: Effects of experimentally increased nitrogen on alpine grasslands in Western Tatra
Mts. (Slovakia). Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards Sustainability. Krakow
(Poľsko), 15.-17.9.2010
HALADA, Ľ. – DAVID, S. – RUŢIĈKOVÁ, H.: Biodiversity of Carpathian grasslands under
impact of socio-economic changes. Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards
Sustainability. Krakow ( Poľsko), 15.-17.9.2010
HALADA, Ľ. – RUŢIĈKOVÁ, H. – DAVID, S.: Community structure changes after 15 years of
grassland management experiment in the Poloniny National Park (NE Slovakia). Succession,
management and restoration of dry grasslands. 7th European Dry Grassland Meeting. Smolenice,
27.-29.5.2010
15
Správa o činnosti organizácie SAV
HOLY, M. - MAŅKOVSKÁ, B.: Using the moss data to calculate European wide maps on
atmospheric depositions of Cd, Pb and N. ICP Vegetation – 23rd Task Force Meeting. Programme
and Abstracts. Tervuren (Belgicko), 1.-3.2.2010
HREŠKO,J. – KANÁSOVÁ, D. – PETROVIĈ, F. – BUGÁR,G.: Landscape patterns of mountain
archetypes in Slovakia. Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards Sustainability.
Krakow ( Poľsko), 15.-17.9.2010. Presentation
HREŠKO,J. – KANÁSOVÁ, D. – PETROVIĈ,F. – BUGÁR,G.: Influence of the present
geomorphological processes on the glacial lake silting in the East part of the High Tatras (Slovakia).
Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards Sustainability. Krakow ( Poľsko), 15.17.9.2010. Poster
Izakoviĉová, Z. - OSZLÁNYI, J.: Landscape-ecological evaluation of the Ipeľ chatchment.
Symposium on the project HUSK-0801/162 (Vytvorenie jednotného monitoringu na báze
priestorového informaĉného systému v povodí Ipľa). Budapest (Maďarsko), 30.9.-1.10.2010
IZAKOVIĈOVÁ, Z. – BARÁNKOVÁ, Z. - ŠATALOVÁ, B.:Strategy of sustainable development
of the Tatry Biosphere Reserve. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a
czlowiek: Nauka a zarzadanie obszarem Tatr a ich otoczeniem, Zakopané, 14.-16.10.2010. Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z. - MIKLÓS, L.: The concept of the territorial system of ecological stability
(TSES) in the planning practice in Slovakia. Fábos Conference on Landscape and Greenway
Planning 2010. Budapešť, 8.–11.7.2010
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Application of the European Landscape Convention in the Slovak Republic.
PECSRL - The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landcsape: living in
landscapes: knowledge, practice, imagination. The Permanent European Conference for the Study
of the Rural Landcsape: living in landscapes: knowledge, practice, imagination, Riga, 23.–
27.8.2010. Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Application of the European Landscape Convention in the Slovak Republic.
And Landscape typization of the Slovakia. International Conference: Living Landscape: the
European Landscape Convention in research perspective. Florencia, 18.–19.10.2010
Izakoviĉová, Z. - MIKLÓS, L.: Development scenarios of representative landscape ecosystems in
the Slovak republic considering global changes. International conference: Implementation of
landscape ecological knowledge in practice. Poznań, 16.-19.6.2010
Izakoviĉová, Z. - MOYZEOVÁ, M.: Landscape-ecological research in the SR. Transnational
conference: Potentials for Territorial Co-operation with the Western Balkans. Maribor, 19.–
21.4.2010
Izakoviĉová, Z. - MOYZEOVÁ, M.: Integrated landscape management – basic tool for sustainable
development. PECSRL - The Permanent European Conference for the Study of the Rural
Landcsape: living in landscapes: knowledge, practice, imagination., Riga, 23.–27.8.2010
KANKA, R. – OSZLÁNYI, J. – IZAKOVIĈOVÁ, Z. – PISCOVÁ, V. – ÁBRAHÁMOVÁ, A.:
Prehľad najvýznamnejších výsledkov riešenia úloh projektu Ipeľ tímom Ústavu krajinnej ekológie
SAV. Térinformatikai alapú egységes környezeti monitoring kialakítása az Ipoly vízgyűjtň
területén/Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informaĉného systému v
povodí Ipľa. Medzinárodná konferencia, , Dudince, Slovensko, 22.-24.9.2010
KANKA, R.: Data sharing policy – analysis and synthesis of questionnaire. Workshop projektu
16
Správa o činnosti organizácie SAV
ALTER-Net. Bratislava, 30.10.-1.11.2010
KANKA, R.: Ecosystem services – a rhetoric analysis of media in the Tatra National Park.
Konferencia Ecosystem services and biodiversity: what is the link between the two?, Palais ClamGallas, Vienna, 3.-4.11.2010. Poster
KOHÚT, F.: Geomorphic processes modeling in the Westen Tatra Mountains. Forum Carpaticum.
Integrating Nature and Society towards Sustainability. Krakow ( Poľsko), 15-17.9.2010. Poster
KOHÚT, F.: Spatial distribution of recent geomorphological processes in mountain and highmountain landscape of the Western Tatra mountains . Stav geomorfologických výzkumú v roce
2010. Branná (Ĉesko), 10-13.5.2010. Poster
LIESKOVSKÝ, J. - BEZÁK, P. - IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Protection of representative landscape
ecosystem of Slovakia - new landscape ecological approach. Modern management of mine
producing, geology and environmental protection : international multidisciplinary scientific
geoconference. – Albena (Bulharsko), 21.-26.6.2010
LIESKOVSKÝ, J. – HALABUK, A.: Research and Biodiversity Conservation in Historical
Structures of Agricultural Landscape in Slovakia. Prezentácia projektu “Research and maintaining
of biodiversity in historical structures of agricultural landscape of Slovakia“ v The Norwegian
Forest and Landscape Institute. As (Nórsko), 21.-4.2010
LIESKOVSKÝ, J.: Computation of anti-erosion effect of vineyards based on field erosion
measurements. Konferencia: Stav geomorfologických výskumov v roku 2010. Branná (Ĉeská
Republika), 11–13.5.2010
MAŅKOVSKÁ, B. – OSZLÁNYI, J.: Temporal and spatial trends (1990-2005) in heavy metal
accumulation in mosses in Slovakia. ICP Vegetation – 23rd Task Force Meeting. Programme and
Abstracts. Tervuren (Belgicko), 1.-3.2.2010
MIKLÓS, L.: Krajinno-ekologická základņa rozhodovacích procesov – výsledky projektu
vypracované na TU Zvolen. Térinformatikai alapú egységes környezeti monitoring kialakítása az
Ipoly vízgyűjtň területén/Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informaĉného
systému v povodí Ipľa. Medzinárodná konferencia, Dudince, Slovensko, 22.-24.9.2010
MITCHLEY, J. – TZANOPOULOS, J. – BOLLIGER, J. – CAPLAT, P. – HALADA, Ľ. –
KULLIMANIS, A. – OLSSON, G.: Biodiversity consequences of agricultural liberalization in
Europe´s mountain areas. – Global Change and the World´s Mountains. Perth ( Scotland), 26.30.9.2010
MOYZEOVÁ, M.: Evaluation of the landscape-ecological problems. Scientific Conference
Florence +10. Living landscape. The European Landscape Convention in Research Perspective.
Florencia (Taliansko), 18.–19.10.2010. Poster
MOYZEOVÁ, M.: Teoreticko-metodické východiská socioekonomického hodnotenia historických
štruktúr poľnohospodárskej krajiny. 27. výroĉná konferencia fyzickogeografickej sekcie Ĉeskej
geografickej spoloĉnosti, Fyzická geografia a kultúrna krajina. Brno, 2.–3.2.2010
MOYZEOVÁ, M.: Territorial system of ecological stability in agricultural landscape. Scientific
Conference. The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landcsape : living in
landscapes: knowledge, practice, imagination. Riga (Lotyšsko), 23.–27.8.2010. Poster
OSTAPOWICZ, K. – BJÖRNSEN GURUNG, A. - BYTNEROWICZ, A. – CUDLIN, P. –
17
Správa o činnosti organizácie SAV
ELBAKIDZE, M. – HALADA, Ľ. – HIRSCHMUGL, M. – HOSTERT, P. – KOZAK, J. –
KRUHLOV, I. – MATEI, E. – MÁZSA, K. – NIJNIK, M. – PROTS, B. – ZEBISCH, M.:
Integrating nature and society towards sustainability – current status of global change research in
the Carpathian Mountains. Global Change and the World´s Mountains. Perth ( Scotland), 26.30.9.2010
OSZLÁNYI, J.: Outcomes of the EUROMAB Conference in Stará Lesná, 26-31 October 2009. 22nd
Session of the International Coordination Council of Programme MAB, Paríţ. 31.5.-4.6.2010
OSZLÁNYI, J.: Possibilities of the unified attitude to the divided country and its water
management. Symposium on the project HUSK-0801/162 (Vytvorenie jednotného monitoringu na
báze priestorového informaĉného systému v povodí Ipľa). Budapest (Maďarsko), 30.9.-1.10.2010
OSZLÁNYI, J. – MOJSES, M. – HALABUK, A.: Using of Quick Bird satellite images for the
estimation of aboveground biomass of common reed in the NNR Paríţ marches. International
Symposium on Advanced Methods of Monitoring Reed Habitats in Europe. Illmitz (Rakúsko), 25.26. 11.2010
PENKSZA, K. – ASZALÓS, R. – BÍRÓ, M. – HÁZI, J. – HORVÁTH, F. – PINTÉR, B. –
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Pouţiteľnosť rôznych priestorových stupníc pri botanických mapách biotopov
v povodí Ipľa. Térinformatikai alapú egységes környezeti monitoring kialakítása az Ipoly vízgyűjtň
területén/Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informaĉného systému v
povodí Ipľa. Medzinárodná konferencia, Dudince, Slovensko, 22.-24.9.2010
PETROVIĈ, F. - ŠPULEROVÁ, J.: International Scientific Conference Applied geography in
theory and practice.Historical agricultural landscape as an subject of landscape ecological research.
Zagreb, Croatia, 5.–6.11.2010
ŠATALOVÁ, B.: Zaťaţenie okresov Slovenska stresovými faktormi. 27. výroĉní konference
fyzickogeografické sekce Ĉeské geografické spoleĉnosti, Brno, 2.2.2010
ŠATALOVÁ, B.: Hodnotenie zaťaţenia zloţiek ţivotného prostredia.Venkovská krajina 2010,
Hostětín, (Ĉeská republika), 21.-22.5.2010. Poster
ŠPULEROVÁ, J. – DOBROVODSKÁ, M. – ŠTEFUNKOVÁ, D.: Výzkum a moţnosti ochrany a
manaţmentu historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny na Slovensku. Konferencia
Udrţitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010-07-28.Ĉesko,Olomouc, 5.9.–7.9.2010
ŠPULEROVÁ, J. – DOBROVODSKÁ, M.: Významnost diverzity krajiny a programy rozvoja
vidieka. Konferencia Udrţitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010-07-28.Ĉesko, Olomouc,
5.9.–7.9.2010
ŠPULEROVÁ, J. - DOBROVODSKÁ, M. - ŠTEFUNKOVÁ, D. - DÁVID, S. - GAJDOŠ, P. KOLLÁR, J. - KANKA, R. - KRAJĈI, J.: Biodiversity research of historical structure of
agricultural landscape, Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards Sustainability.
Krakow ( Poľsko), 15.-17.9.2010
ŠTEFUNKOVÁ, D.: Pôvodnosť, jedineĉnosť, harmónia a orientácia ako determinanty vidieckej
krajiny z hľadiska cestovného ruchu. Medzinárodná konferencia Venkovská krajina 2010. Hostětín
(Ĉeská republika), 20.-23.5.2010
18
Správa o činnosti organizácie SAV
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach:
BABICOVÁ, D.:Význam luţných lesov pri zniţovaní povodņového rizika a ich súĉasnýstav v
Povaţskom Inovci. Konferencia s medzinárodnou úĉasťou " Povodne 2010, príĉiny, priebeh a
skúsenosti". Štrbské Pleso, Organizátor Výskumný ústav vodného hospodárstva, 3.–5.11.2010.
Prezentácia a poster
BARANĈOK, P. – BARANĈOKOVÁ, M.: Zmeny horskej a vysokohorskej vegetácie na
vybraných lokalitách Biosférickej rezervácie Tatry. VIII. národná konferencia o biosférických
rezerváciách Slovenska na tému „Ochrana biodiverzity v biosférických rezerváciách“. Zvolen, 19.20.10.2010. Poster
BARÁNKOVÁ, Z. - ŠATALOVÁ, B.: Vplyv agroenvironmentálnych programov na zachovanie
lúĉnych a pasienkových biotopov v prechodnej zóne Biosférickej rezervácie Tatry MaB, VIII.
národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska, Zvolen, 19.10.2010. Poster
BARÁNKOVÁ, Z. - ŠPULEROVÁ, J.: Hodnotenie potenciálnej vegetácie v reprezentatívnych
krajinných ekosystémoch Slovenska. Typizácia krajiny Slovenska, Smolenice, 4.-5.10.2010
BAŤOVÁ, K. - PETROVIĈ, F. - HREŠKO, J.: Socioekonomické aspekty vývoja krajiny lazov v
oblasti Krupiny. Typizácia krajiny Slovenska, Smolenice, 4.-5.10.2010
Bezák, P. - Boltiţiar, M. - Izakoviĉová, Z. - Moyzeová, M. - Štefunková, D.: Scenáre rozvoja
reprezentatívnych typov krajiny SR v kontexte globálnych zmien. Vedecká konferencia " Typizácia
krajiny Slovenska " ako príspevok k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR pri
príleţitosti jeho 10. výroĉia. Smolenice, 4.-5.10.2010. Poster
BOLTIŢIAR, M. - BUGÁR, G. - PETROVIĈ, F.: XV. Interpretácia zmien vyuţitia krajiny katastra
mesta Nitry (1770-2009). Kongres Slovenskej geografickej spoloĉnosti, Košice, 8.–11.9.2010
FEDORKOVÁ, B.: Ochrana a vyuţívanie podhorských lúk a pasienkov v odľahlých oblastiach v
21. Storoĉí. Seminár "Ochrana a vyuţívanie prírody a krajiny.Vznik, vývoj a smerovanie katedry
ekosozológie a fyziotaktiky" usporiadaného pri príleţitosti 20. výroĉia vzniku Katedry ekosozológie
a fyziotaktiky a 70. výroĉia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava,
3.12.2010
FEDORKOVÁ, B.: Vplyv tradiĉného hospodárenia na biodiverzitu lúĉnych spoloĉenstiev
podhorskej vidieckej krajiny na príklade obce Zliechov. Vedecká konferencia Typizácia krajiny
Slovenska ako príspevok k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR pri príleţitosti jeho
10. výroĉia. Smolenice, 4.–5.10.2010
GAJDOŠ, P. - DANKANINOVÁ, L.: Diverzita araneofauny v podmienkach historických
krajinných štruktúr modelového územia Svätý Jur. 8. Arachnologická konferencia : organizovaná
pri príleţitosti ţivotného jubilea RNDr. Jozefíny Jedliĉkovej, CSc., Východná, 9.-12.9.2010
GAJDOŠ, P. - DANKANINOVÁ, L.: Epigeické pavúky vo väzbe na vinohradnícke historické
krajinné štruktúry (modelové územie Svätý Jur). Konferencia mladých vedeckých pracovníkov „
Mladí vedci 2010“. UKF Nitra, 23.9.2010
GAJDOŠ, P. - DANKANINOVÁ, L.: Vplyv vinohradníckych historických krajinných štruktúr na
diverzitu pavúĉích spoloĉenstiev (modelové územie Svätý Jur). Zoologické dny 2010, Praha 11.–
12.2.2010
GAJDOŠ, P.: Pavúky (Araneae) výskumnej plochy Báb. 8. Arachnologická konferencia :
19
Správa o činnosti organizácie SAV
organizovaná pri príleţitosti ţivotného jubilea RNDr. Jozefíny Jedliĉkovej, CSc., Východná, 9.12.9.2010
GERHÁTOVÁ, K.: Amphibia v prírodnej rezervácii alúvium Ţitavy. 16. Feriancove dni 2010,
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 9.-10.12.2010. Poster
HREŠKO, J. – KANÁSOVÁ, D. - PETROVIĈ, F. - BUGÁR, G.: Archetypy krajiny ako
teritoriálne jednotky v klasifikácii níţinnej krajiny Slovenska.Typizácia krajiny Slovenska,
Smolenice, 4.-5.10.2010
HRNĈIAROVÁ, T.: Druhotná krajinná štruktúra podľa reálnej vegetácie. Vedecká konferencia
„Typizácia krajiny Slovenska“ ako príspevok k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR
pri príleţitosti jeho 10. výroĉia. Smolenice, 4.-5.10.2010. Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Nové netradiĉné formy environmentálnej výchovy. XV. Kongres Slovenskej
geografickej spoloĉnosti, Košice, 8.–11.9.2010
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Stratégia trvalo udrţateľného rozvoja regiónu Trnava. Nové impulzy v
regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru. 18. medzinárodná geografická konferencia, 21.22.4.2010 Nitra,
IZAKOVIĈOVÁ, Z. a kol.: Implementácia Dohovoru o krajine v SR. Vedecká konferencia "
Typizácia krajiny Slovenska " ako príspevok k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR
pri príleţitosti jeho 10. výroĉia. Smolenice, 4.-5.10.2010. Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Hodnotenie rekreaĉného potenciálu okresu Trnava VI. Ekologické dni. Nitra,
9.4.2010. Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Reprezentatívne typy krajiny Slovenska. VI. Ekologické dni. Nitra, 9.4.2010.
Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z. - Miklós, L. - Koĉický, D. a kol.: Reprezentatívne typy krajiny SR. Vedecká
konferencia “Typizácia krajiny Slovenska“ ako príspevok k implementácii Európskeho dohovoru o
krajine v SR pri príleţitosti jeho 10. výroĉia. Smolenice, 4.-5.10.2010. Poster
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Scenáre rozvoja reprezentatívnych typov krajiny SR v kontexte globálnych
zmien. Seminár pre odborníkov pôsobiacich v manaţmente krajiny. Kyselica, 6.5.2010
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Typizácia krajiny SR. Vedecká konferencia "Typizácia krajiny Slovenska"
ako príspevok k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR pri príleţitosti jeho 10.
výroĉia. Smolenice, 4.-5.10.2010
IZAKOVIĈOVÁ, Z.: Vyuţitie indikátorov trvalo udrţateľného rozvoja v praxi. Fyzickogeografická konferencia. Brno, 2.2.2010
JANITOR, A.: Aktívna úĉasť huby Schizophyllum commune Fr., v patologickom procese
odumierania kôstkovitých drevín. Zjazd Slovenskej spoloĉnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, 6.6.2010
JANITOR, A.: Antagonizmus huby trichoderma harzianum Rifai, in the interaction to select
fytopathogenic fungi. Ĉesko-Slovenská vědecká mykologická konference, 27.-29.8.2009
JANITOR, A.: Dlhodobé pozorovania zmien biologickej diverzity makromycétov v imisne
zaťaţenej oblasti VSŢ (US-STEEL). In: Eliašová, M. (ed.) Starostlivosť o biodiverzitu vo vidieckej
20
Správa o činnosti organizácie SAV
krajine. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010
JANITOR, A.: Invázia nových chorôb a škodcov, významný problém pre ochranu rastlín. VIII.
zjazd a 14. valné zhromaţdenie Slovenskej spoloĉnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, SPU Nitra, 6.6.2010
JANITOR, A.: Múĉnatky hornej Oravy. Seminár " Prírodné hodnoty Oravy". Dolný Kubín,
15.10.2010
JANITOR, A.: negatívny úĉinok globálnych klimatických zmien a zneĉisteného ţivotného
prostredia na symbiózu hostiteľských rastlín a mykoríznych húb lesných drevín.In: Šimonoviĉová,
A., Dlapa, P. (eds.): Ţivot v pôde XI. Bratislava, 26.-27.1.2010
JANITOR, A.: Správa o ĉinnosti Slovenskej rastlinolekárskej spoloĉnosti za rok 2009. Odborný
seminár " Príprava akĉného plánu Slovenskej republiky v súvislosti s trvalo udrţateľným
pouţívaním prípravkov na ochranu rastlín". Slovenská rastlinolekárska spoloĉnosť, 2010
JANITOR, A.: Starostlivosť o novovysadenú mestskú zeleņ v hlavnom meste Bratislava. In:
Dreviny vo verejnej zeleni: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Poboĉka biológie drevín Nitra, 22.23.6.2010
KALIVODA, H.: Motýle s dennou aktivitou (Lepidoptera: Hesperioidea a Papilionoidea)
vinohradníckej krajiny v katastri obce Svätý Jur. 16. Feriancove dni 2010, Prírodovedecká fakulta
UK, Bratislava, 9.-10.12.2010
KALIVODA, H.: Vplyv zmien krajinnej štruktúry na spoloĉenstvá motýľov s dennou aktivitou
(Lepidoptera: Hesperioidea a Papilionoidea) v katastri obce Veľké Leváre. 16. Feriancove dni 2010,
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 9.-10.12.2010
KRNÁĈOVÁ, Z.: Priestorové ĉlenenie rekreaĉných krajinných priestorov podľa vybraných
prírodných abiotických zdrojov. Vedecká domáca konferencia, IV. Ekologické dni, Univerzita
Konštantína Filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra,13.4.2010. Poster
LIESKOVSKÝ, J.: Skúsenosti s pouţitím modelu WaTEM/SEDEM pri hodnotení eróznoakumulaĉných procesov v podmienkach Slovenska. In 11. stretnutie uţívateľov produktov IDRISI
& ESRI. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 26.3.2010
MICHAELI, M. - BOLTIŢIAR, M.: Vybrané lokality environmentálnych záťaţí v Slovenskej
republike. XV. Kongres Slovenskej geografickej spoloĉnosti, Košice, 8.–11.9.2010
MIKLÓS, L.: Typy krajiny SR. Seminár pre odborníkov pôsobiacich v manaţmente krajiny.
Kyselica, 6.5.2010
MOYZEOVÁ, M. – DOBROVODSKÁ, M.: Biodiverzita a ochrana agrárnych štruktúr. Vedecká
konferencia. Krajina – ĉlovek – kultúra, MŢP SR a SAŢP. Banská Bystrica, 13.–14.5.2010
MOYZEOVÁ, M. - Izakoviĉová, Z. a kol.: Reprezentatívne typy krajiny Slovenska - modelová
lokalita Suchá nad Parnou. Vedecká konferencia. Typizácia krajiny Slovenska ako príspevok k
implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR pri príleţitosti jeho 10. výroĉia. Smolenice. 4.–
5.10.2010
MOYZEOVÁ, M.: Vnímanie krajiny stakeholdrami. 18. medzinárodná geografická konferencia:
Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru, Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV, Masarykova Univerzita Brno, Katedra
21
Správa o činnosti organizácie SAV
geografie PdF, Slovenská Geografická spoloĉnosť pri SAV, Západoslovenská poboĉka v Nitre.
Nitra, 22.-23.4.2010
MOYZEOVÁ, M. Územný systém ekologickej stability v poľnohospodárskej krajine. Vedecká
konferencia. Nové trendy v tvorbe reprezentatívnych geoekosystémov SR. Smolenice, 8. –
9.11.2010. Poster.
OSZLÁNYI, J.: Ţitný ostrov z pohľadu krajinnej ekológie. Workshop Hydrologické, geologické a
environmentálne pomery Ţitného ostrova. Bratislava, 7.5.2010
PISCOVÁ, V.: Zmeny vegetácie subalpínskeho a alpínskeho stupņa Tatier na vybraných lokalitách
ovplyvnených ĉlovekom. Fakultný seminár na Katedre biológie a ekológie, Pedagogická fakulta
Katolíckej Univerzity v Ruţomberku, 5.3.2010
ŠATALOVÁ, B.: Hodnotenie stresových faktorov v okrese Trnava. Nové trendy v tvorbe
reprezentatívnych geoekosystémov Slovenskej republiky, Smolenice, 8.11.2010
ŠATALOVÁ, B.: Názory stakeholdrov na rozvoj rekreaĉných aktivít.IV. Ekologické dni, SEKOS,
Nitra, 13.4.2010. Poster
ŠATALOVÁ, B.: Stresové faktory krajiny Slovenska. Typizácia krajiny Slovenska, Smolenice, 4.5.10.2010. Poster
ŠTEFUNKOVÁ, D. - DOBROVODSKÁ, M. - ŠPULEROVÁ, J.: Tradiĉná agrárna krajina ako
kultúrno-historický zdroj, determinanty vzniku a vývoja, súĉasné prejavy a formy, moţnosti
zachovania. Vedecká konferencia IV. Ekologické dni, SEKOS, Nitra, 13.4.2010. Poster
TOMÁŅ, P. – KABÁT, V. – JANITOR, A.: Huby Oravy. Seminár " Prírodné hodnoty Oravy".
Dolný Kubín, 15.10.2010
VLACHOVIĈOVÁ, M.: Habitatové preferencie cíbika chochlatého (Vanellus vanellus) v
intenzívne poľnohospodársky vyuţívanej krajine JZ Slovenska. Seminár Ochrana a vyuţívanie
prírody a krajiny (pri príleţitosti 20. výroĉia vzniku Katedry ekosozológie a fyziotaktiky a 70.
výroĉia vzniku PriFUK), Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 3.12.2010
VLACHOVIĈOVÁ, M.: Dravce níţinnej poľnohospodárskej krajiny JZ Slovenska vo vzťahu ku
krajinnej štruktúre. Vedecká konferencia 16. Feriancove dni 2010, Prírodovedecká fakulta UK v
Bratislave, 9.–10.12.2010
VLACHOVIĈOVÁ, M.: Vplyv štruktúry habitátov na vtáĉie spoloĉenstvá níţinnej
poľnohospodárskej krajiny. Vedecká konferencia Typizácia krajiny Slovenska ako príspevok k
implementácii Európskeho dohovoru o krajine v SR pri príleţitosti jeho 10. výroĉia. Smolenice, 4.–
5.10.2010
VOJTEK, M. - BOLTIŢIAR, M.: Povodņové mapy ako základ pre manaţment povodņových rizík.
XV. Kongres Slovenskej geografickej spoloĉnosti, Košice, 8.–119.2010
2.6. Vyţiadané prednášky
2.6.1. Vyţiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
BOLTIŢIAR, M.: Vnímanie krajiny v minulosti – historická krajina slovenskej enklávy Békešská
Ĉaba“ v rámci podujatia „Z pohľadu vedy“. Dom Slovákov, Békešská Ĉaba, Maďarsko, 24.11.2010
Halada, Ľ.: Ecosystem services of mountains - an urgent research area. – In: Ecosystem services
22
Správa o činnosti organizácie SAV
and Biodiversity: what is the link between the two?. ALTER-Net conference, Vienna, Austria, 3.4.11.2010
Izakoviĉová, Z.: Utilisation of the sustainable development indicators in the policy. Case study
Slovakia. Workshop POINT. Londýn , 13.–15.9. 2010
Izakoviĉová, Z.: Sustainable development indicators in the Slovakia. Workshop POINT. Kodaņ,
9.–11.6.2010
IZAKOVIĈOVÁ, Z. – OSZLÁNYI, J.: Sustainable development of the Danube region.
International Conference on IU Strategy for the Danube Region. Budapest (Maďarsko), 25.26.2.2010
OSZLÁNYI, J.: Scientific reserach in the Biosphere Reserve UNESCO, Východné Karpaty Mts.
University of Muscat. Muscat (Oman), 11.1.2010
2.6.2. Vyţiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
BOLTIŢIAR, M.: Analýza zmien krajinného priestoru suchej retenĉnej nádrţe poldra Beša
(Východoslovenská níţina) v rokoch 1770-2009. XIV. okresné dni vody v Michalovciach , 8.-9.
4.2010
HREŠKO, J.: Súĉasné problémy vyuţívania krajiny a ochrany prírody TANAPu. Fakulta
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Národné centrum pre popularizáciu vedy
a techniky v spoloĉnosti. „Veda v Centre", Nitra, 23.9.2010
HRNĈIAROVÁ, T.: Druhotná krajinná štruktúra / vyuţitie krajiny a reálna vegetácia /. Vedecká
konferencia Krajina, príroda, biosféra pri príleţitosti nedoţitého významného ţivotného jubilea
prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina,
17.3.2010
Izakoviĉová, Z.: Návrh manaţmentu trvalo udrţateľného vyuţívania REPGES okresu Trnava. Nové
trendy v tvorbe reprezentatívnych geoekosystémov Slovenskej republiky, Smolenice, 8.-9.11.2010
Izakoviĉová, Z.: Hodnotenie reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni. Nové trendy
v tvorbe reprezentatívnych geoekosystémov Slovenskej republiky, Smolenice, 8.-9.11.2010
MIKLÓS, L.: Koncepcia REPGES. Nové trendy v tvorbe reprezentatívnych geoekosystémov
Slovenskej republiky, Smolenice, 8.-9.11.2010
MIKLÓS, L.: Vyuţitie koncepcie REPGES v ochrane prírody a krajiny. Nové trendy v tvorbe
reprezentatívnych geoekosystémov Slovenskej republiky, Smolenice, 8.-9.11.2010MOYZEOVÁ
Milena. Hodnotenie pozitívnych javov. Vedecká konferencia Nové trendy v tvorbe
reprezentatívnych geoekosystémov Slovenskej republiky, 8.- 9. 11. 2010 Smolenice.
2.6.3. Vyţiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
23
Správa o činnosti organizácie SAV
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2010 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Posudzovanie prác vo vedeckých ĉasopisoch
Spolu 90 recenzných posudkov:
H. Kalivoda – Geografický ĉasopis – 1x, Folia faunistica Slovaca – 1 x
D. Štefunková - Geografický ĉasopis - 1x, Acta oecologica Zvolen - 1x Ţivotné prostredie - 1x
M. Boltiţiar – Geografický ĉasopis - 2x, Geomorphologica Slovaca et Bohemica - 1x, Folia
Geographica - 7x, Geografické štúdie - 5x, geografické informácie - 7x, Geoinformation - 3x, Acta
oecologica Ústí nad Labem – 1x, Rosalia – 1x
R. Kanka – Hacquetia 1x
Ľ. Halada – Land Use Policy – 1x
T. Hrnĉiarová – Acta Universitatis Carolinae Geographica – 1x, Acta Facultatis Studiorum
Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica – 1x, Zborník z
pripravovaného medzinárodného sympózia Research and Management of the Historical
Agricultural Landscape – 1x, Ţivotné prostredie – 45x
P. Baranĉok – Geografický ĉasopis – 1x
Zita Izakoviĉová – Ekologické štúdie – 4 ;Lesnícky ĉasopis – 1x, Ekológia – 1x, European
Countryside – 1x
Recenzie kapitol v monografiách:
P. Baranĉok, Z. Baránková, P. Bezák, M. Boltiţiar, S. David, Z. Izakoviĉová, R. Kanka, P.
Kenderessy, J. Kollár, F. Kubíĉek, J. Krajĉí, Z. Krnáĉová, M. Moyzeová, J. Lieskovský, V. Piscová,
B. Šatalová, J. Špulerová, D. Štefunková, M. Vlachoviĉová: Landscape Ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár,
Ingrid Belĉáková. - Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2010,
ISBN 978-80-89325-16-0
D. Štefunková: I. Belĉáková (Ed.), 2010, Krajina - predmet vzdelávania a výskumu. - Bratislava :
Perfekt, 2010, s. 177-198. ISBN 978-80-8046-452-3.
Ľ. Halada, : Metzger, M.J., 2010: European covrage of LTER-Europe activities. – Krause, K- (ed.):
LTER Europe – the next generation of ecosystem research. A guide through European Long-Term
Ecological Research Networks, Sites and Processes. Springer Verlag
Editorská činnosť (neuvedené v FAI)
M. Baranĉoková, J. Krajĉí, , J. Kollár, I. Belĉáková, (eds.), 2010: Landscape ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of
Sciences, Bratislava, 890 pp. ISBN 978-80-89325-16-0
T. Hrnĉiarová – editovanie Atlasu krajiny Ĉeské republiky / Landscape Atlas of the Czech
Republic. Praha : Ministerstvo ţivotního prostředí ĈR, Prŧhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. V. I., 2009, 332 s. ISBN 978-80-85116-59-5
M. Imrová Ciranová, Ľ. Jašicová, T. Hrnĉiarová – editovanie ĉasopisu Ţivotné prostredie, 2010,
24
Správa o činnosti organizácie SAV
roĉ. 44, ĉísla 1 – 6
Bezák, P. - Izakoviĉová, Z. - Miklós, L.: Reprezentatívne typy krajiny Slovenska. Bratislava : Ústav
krajinnej ekológie SAV, 2010. 179 s. ISBN 978-80-89325-15-3.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Poĉet doktorandov v roku 2010
Forma
Počet k 31.12.2010
Doktorandi
celkový poĉet
z toho
novoprijatí
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2010
Ukončenie z dôvodov
ukonĉenie
úspešnou
obhajobou
predĉasné
ukonĉenie
neúspešné
ukonĉenie
M
Ţ
M
Ţ
M
Ţ
M
Ţ
M
Ţ
Interná zo zdrojov SAV
0
5
0
4
0
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
1
2
0
0
2
2
0
0
1
2
Spolu
1
7
0
4
2
2
0
0
1
2
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Poĉty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Pôvodná
prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
forma
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Nová forma
Externá
prostriedkov
Externá
prostriedkov
iných zdrojov
iných zdrojov
SAV
SAV
Poĉet
0
0
0
0
0
0
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukonĉených doktorandov v roku 2010
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
RNDr. Peter
externé
15-21-9
Gajdoš CSc., Lesnícka fakulta
Michal Ambros
10 / 2004 6 / 2010
štúdium
ekológia
Ústav krajinnej
TUZVO
ekológie SAV
RNDr. Ľuboš
externé
15-21-9
Halada CSc., Lesnícka fakulta
Andrej Baĉa
2 / 2003 6 / 2010
štúdium
ekológia
Ústav krajinnej
TUZVO
ekológie SAV
26
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Ľuboš
Halada CSc., Lesnícka fakulta
Ústav krajinnej
TUZVO
ekológie SAV
RNDr. Zita
4.3.1 ochrana a Izakoviĉová
Fakulta
externé
9 / 2006 8 / 2010
vyuţívanie
PhD., Ústav prírodných vied
štúdium
krajiny
krajinnej
UKF
ekológie SAV
Zuzana Drillet- externé
11 / 2004 6 / 2010
Imrichová
štúdium
Gabriela
Spustová
15-21-9
ekológia
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 3.4. Zoznam akreditovaných
študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutoĉņuje
Názov študijného odboru (ŠO)
ekológia
ochrana a vyuţívanie krajiny
Číslo ŠO
15-21-9
4.3.1
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Lesnícka fakulta TUZVO
Fakulta prírodných vied UKF
Tabuľka 3e Úĉasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
RNDr. Peter Baranĉok, CSc.
(ekológia)
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
(Fakulta prírodných vied UKF)
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
RNDr. Peter Baranĉok, CSc.
(Fakulta ekológie a
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
environmentalistiky TUZVO)
Doc. PhDr. RNDr. Martin
Prof. RNDr. Tatiana
Boltiţiar, PhD. (všeobecná
Hrnĉiarová, CSc. (Fakulta
ekológia a ekológia jedinca a
prírodných vied UKF)
populácií)
Prof. RNDr. Tatiana
Doc. PaedDr. Stanislav David,
Hrnĉiarová, CSc. (Fakulta
PhD. (ochrana a vyuţívanie
ekológie a environmentalistiky
krajiny)
TUZVO)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
(Európska akadémia vied, umení
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
a literatúry, Paríţ, F)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
(European Academies Science
(environmentálne inţinierstvo)
Advisory Council, UK)
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
(všeobecná ekológia a ekológia
jedinca a populácií)
27
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Mgr. Andrej Baĉa, PhD. (PhD.,
Lesnícka fakulta TUZVO)
Mgr. Pavol Kenderessy, Ph.D.
(PhD., Lesnícka fakulta
TUZVO)
Ing. Ján Krajĉí, PhD. (PhD.,
Technická univerzita vo
Zvolene)
Mgr. Veronika Piscová, PhD.
(PhD., Technická univerzita vo
Zvolene)
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
Prof. RNDr. Tatiana
Hrnĉiarová, CSc. (ekológia)
Prof. RNDr. Tatiana
Hrnĉiarová, CSc. (všeobecná
ekológia a ekológia jedinca a
populácií)
Prof. RNDr. Tatiana
Hrnĉiarová, CSc. (odbor v
zahraniĉí)
Prof. RNDr. Tatiana
Hrnĉiarová, CSc.
(environmentálny manaţment)
Prof. RNDr. Tatiana
Hrnĉiarová, CSc. (ochrana a
vyuţívanie krajiny)
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
Ing. Anton Janitor, CSc.
(ekológia)
Ing. Anton Janitor, CSc.
(mykológia)
Ing. Anton Janitor, CSc.
(ochrana rastlín)
RNDr. Zdena Krnáĉová, PhD.
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
(ekológia)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
Prof. RNDr. Milan Ruţiĉka,
DrSc. (ochrana a vyuţívanie
krajiny)
Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
(ochrana a vyuţívanie krajiny)
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cviĉenia vedené v roku 2010
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a
Vedenie
semináre
bak. a
doma v zahraničí doma v zahraničí dipl. prác
Prednášky
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
10
0
1
0
4
258
0
104
0
281
Celkový počet hodín v r. 2010
Prehğad prednášateğov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
28
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
6
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
24
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
6
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
18
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
18
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
8
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
1
6
2
3.6. Iné dôleţité informácie k pedagogickej činnosti
úĉasť v štátnicových komisiách (univerzita, fakulta):
D. Štefunková
- ĉlen komisie pre štátne skúšky magisterského stupņa štúdia- študijný program environmentálne
plánovanie a manaţment - Katedra krajinnej ekológie PríF UK Bratislava
-ĉlen komisie pre štátne skúšky inţinierskeho stupņa štúdia - študijný program záhradná a krajinná
architektúra - FZKI SPU Nitra
H. Kalivoda
- ĉlen komisie pre štátne skúšky magisterského stupņa štúdia v študijnom odbore
environmentalistika, špecializácia ekosozológia a fyziotaktika na Prírodovedeckej fakulte UK
Bratislava
Z. Izakoviĉová, M. Moyzeová,
- ĉlen štátnicovej komisie - Katedra vodného hospodárstva krajiny STU Bratislava
M. Moyzeová
- ĉlen komisie pre štátne závereĉné skúšky KaKP – Krajinné inţinierstvo - STU Bratislava
- ĉlen komisie pre štátne skúšky bakalárskeho stupņa štúdia – štúdijný program environmentálne
plánovanie a manaţment - Katedra krajinnej ekológie PríF UK Bratislava
- ĉlen komisie pre obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky Katedra krajinnej ekológie PríF
UK Bratislava
úĉasť v komisiách pre dizertaĉnú skúšku, oponovanie písomnej práce ku dizertaĉnej skúške
D. Štefunková
- vypracovanie oponentského posudku na písomnú prácu k dizertaĉnej skúške, študijný odbor 4.3.1.
Ochrana a vyuţívanie krajiny, FPV UKF Nitra
M. Mojses
- vypracovanie oponentského posudku na písomnú prácu k dizertaĉnej skúške
29
Správa o činnosti organizácie SAV
M. Boltiţiar
- vypracovanie oponentského posudku na písomnú prácu k dizertaĉnej skúške, študijný odbor 2.1.7.
História, FF UKF Nitra
Z. Izakoviĉová
- vypracovanie oponentského posudku na písomnú prácu k dizertaĉnej skúške , študijný odbor
Ochrana a vyuţívanie krajiny, UKF Nitra (G. Spustová), Ekológia, FEE, STU Zvolen (J. Balga)
M. Moyzeová
- vypracovanie oponentského posudku na písomnú prácu k dizertaĉnej skúške, študijný odbor 4.3.4.
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, FEE TU vo Zvolene
prednášková ĉinnosť doktorandov:
Fedorková, B.: Revitalizácia poľnohospodárskej krajiny. V rámci predmetu Revitalizácia a
manaţment ekosystémov. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra Ekosozológie a
fyziotaktiky, 24.11.2010..
30
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Forum Carpaticum. Integrácia prírody a spoloĉnosti pre trvalú udrţateľnosť., Krakow, Poľsko, 200
úĉastníkov, 15.09.-17.09.2010
Konferencia bola urĉená pre vedcov a riadiacich pracovníkov, zaujímajúcich sa o trvalo udrţateľný
rozvoj horských regiónov. Forum Carpaticum pokrýva široké spektrum vedných disciplín z oblasti
prírodných a sociálnych vied. Ciele konferencie boli: prepojenie vedy s praxou v prírodnosociálnych systémoch v horských regiónoch; vedecky podporiť aktivity vedúce k trvalej
udrţateľnosti v Karpatoch; zlepšiť viditeľnosť karpatského regiónu v agendách výskumu
globálnych zmien v pohoriach. Konferencia pozostávala z plenárnych, paralelných a posterových
sekcií, urĉených na výmenu poznatkov, prezentáciu beţiacich projektov, prediskutovanie súĉasného
stavu, ďalšieho vývoja a dopadu výskumu v karpatskom regióne. Séria prezentácií bola venovaná aj
dôleţitým otázkam výskumu pohorí mimo Karpát.
Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informaĉného systému v povodí Ipľa.,
Dudince, Slovensko, 54 úĉastníkov, 22.09.-24.09.2010
Cieľom podujatia bola prezentácia medzinárodného projektu HUSK/0801/2.1.2/0162 „Vytvorenie
jednotného monitoringu na báze priestorového informaĉného systému v povodí Ipľa“. Konferencia
pozostávala z troch ĉastí: 1) Workshop pre partnerov projektu, ktorý slúţil na prerokovanie
hlavných cieľov projektu. 2) Vedecká ĉasť konferencie, na ktorej prezentovali partneri projektu
svoje dosiahnuté výsledky. 3) Exkurzia v povodí Ipľa, v rámci ktorej prebiehala diskusia zameraná
predovšetkým na stav a udrţanie biodiverzity v povodí rieky Ipeľ. Výsledkom konferencie je
posilnenie Slovensko-Maďarskej cezhraniĉnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a
integrácie poznatkov; harmonizácia metód a prístupov pri tvorbe informaĉného systému povodia
rieky Ipeľ.
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Research and management of the historical agricultural landscape, Galbov mlyn, Viniĉné, SR,
14.03.-16.03.2011, (Daniela Babicová, 02/5249 4555, [email protected])
The conference is organised in the framework of the IP project „Research and maintaining of
biodiversity in historical structures of agricultural landscape of Slovakia“.
Main topics:
1.History of agricultural landscape -natural, cultural, social, and economic determinants of origin
and past development, land-use changes , monitoring changes
2.Historical agricultural landscape -source of landscape diversity and biodiversity
3.Historical agricultural landscape in globalisation period -development trends and opportunities,
perception, legislative, economic and political tools of preservation and sustainable utilisation
Koordinaĉný seminár Vedeckého riadiacieho výboru siete Veda pre Karpaty (Science for
Carpathians), Bratislava, 14.05.-16.05.2011, (Ľuboš Halada, 037/7335 604, [email protected])
Seminár bude organizovaný ako sprievodná aktivita 3. vrcholného stretnutia zmluvných strán
Karpatskej konvencie (COP3). Na progeme bude plánovanie ĉinnosti siete Veda pre Karpaty na
31
Správa o činnosti organizácie SAV
nasledujúce obdobie, spolupráca s Karpatskou konvenciou a príprava konferencie Forum
Carpaticum 2012.
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizaĉné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
2
1
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
RNDr. Mária Baranĉoková, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen )
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
RNDr. Marta Dobrovodská, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
RNDr. Olívia Ďugová, CSc.
Ĉeskoslovenská spoleĉnost mikrobiologická (funkcia: ĉlen)
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
International Society of Arachnology, Chicago, USA (funkcia: ĉlen)
Société Européenne d°Arachnologie, Paris, France (funkcia: ĉlen)
Society for Conservation Biology, Arlington, VA, USA (funkcia: ĉlen)
Suddeutsche Arachnologische Arbeitsgemeinschaft (SARA) Basel, Switzerland (funkcia:
ĉlen)
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Society for Conservation Biology (funkcia: ĉlen)
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Prof. RNDr. Tatiana Hrnĉiarová, CSc.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Medzinárodná únia krajinných ekológov (funkcia: ĉlen)
Panel Environment and climatic changes EU, 7 rámcový program EU (funkcia: národný
delegát)
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ĉeskoslovenská mykologická spoloĉnosť Praha (funkcia: ĉlen)
Ĉeskoslovenská vedecká spoloĉnosť pre mykológiu pri ĈSAV (funkcia: ĉlen)
Francúzska fytopatologická spoloĉnosť (funkcia: ĉestný ĉlen)
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
Butterfly Conservation Europe (funkcia: delegát za SR)
Mgr. Pavol Kenderessy, Ph.D.
European Society for Soil Conservation (funkcia: ĉlen)
RNDr. Zdena Krnáĉová, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Ing. Ferdinand Kubíĉek, DrSc.
ISRR (International Society of Root Research), Upssala, Sweden (funkcia: ĉlen výboru)
Ing. Matej Mojses, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
Ing. Vojtech Šimonoviĉ, CSc.
ISRR (International Society of Root Research), Uppsala, Sweden (funkcia: ĉlen)
33
Správa o činnosti organizácie SAV
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Society for Conservation Biology (funkcia: ĉlen)
Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
International Association for Landscape Ecology (funkcia: ĉlen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Vedecká grantová agentúra Univerzity
Boltiţiar Martin
Karlovej v Prahe
Kanka Róbert
APVV
Počet
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
1
2
riešenia
Zoznam podaných návrhov medzinárodných projektov (okrem návrhov 7RP) :
Oszlányi, J., Kubáĉková, A., Jablonická, A.: Príprava projektu „Conception of the integrated sytem
for sustainable landscape management in Europe in context of climate change adaptation“ partner,
je v procese posudzovania
Oszlányi, J, Halada, Ľ., Izakoviĉová,Z.: Príprava projektu „ Scenario-based indicators for
Ecosystem Services to capture resilience", september 2010, naše pracovisko je partner , v procese
posudzovania
Halada, Ľ., Oszlányi, J.: Addressing biodiversity and habitat preservation through Measures applied
under the Common Agricultural Policy, koordinátor Gilian Storey, ASTRALE-GEIE, Torino, júl
2010, naše pracovisko je partner, v procese posudzovania
Oszlányi, J., Halada, Ľ.: Inter Academy Panel-projekt „Water, Ecosystem Services and Societyestablishing the Collaboration between European Academies of Science under the IAP Water
Programme and European Long Term Ecosystem Research Network“, koordinátor Kinga
Krauze,ILTER-Europe, august 2010, naše pracovisko je partner, v procese posudzovania
Oszlányi, J.: Evaluation of Rural Development on Biodiveristy (DG AGRI), koordinátor Gillian
Storey, ASTRALE GEIE, august 2010, naše pracovisko je partner, v procese posudzovania
Oszlányi, J.: Raising Ecological Awareness of Young pedagogues based on principles of Biosphere
Reserves, máj-jún 2010 ( MAB-projekt), ÚKE SAV je partner, v procese posudzovania
Oszlányi, J.: Use and efficiency of public support measures addressing organic farming AGRI,
september 2010 (Oréade-Bréche/FR), ÚKE SAV je partner, v procese posudzovania
Oszlányi, J.: Príprava projektu do Operaĉného programu nadnárodná spolupráca Stredná Európa
Central Europe Programme 2013 „Railway Hub Cities and Ten-T network“ (RAILHUC), ÚKE
SAV je partner, v procese posudzovania
34
Správa o činnosti organizácie SAV
Oszlányi, J.: Príprava projektu do Operaĉného programu nadnárodná spolupráca Stredná Európa
Central Europe Programme 2013 „Introduction of Regional Energy Concepts“, ÚKE SAV je
partner, v procese posudzovania
Halada, Ľ., Halabuk, A.: Príprava projektu NASA (Land Cover and Land Use Change Program)
„200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin“,
partner. Koordinátor: Volker C. Radeloff, Department of Forest and Wildlife Ecology, University of
Wisconsin-Madison, Madison WI 53706, USA, máj 2010. Projekt bol schválený na financovanie,
zaĉiatok riešenia v r. 2011.
Halada, Ľ., Halabuk, A.: Príprava projektu NASA „Synthesis of studies on institutional change and
LCLUC effects on carbon, biodiversity, and agriculture after the breakdown of the Soviet Union“,
partner. Koordinátor: Volker C. Radeloff, Department of Forest and Wildlife Ecology, University of
Wisconsin-Madison, Madison WI 53706, USA, december 2010. Návrh projektu v štádiu
hodnotenia.
Halada, Ľ, Špulerová, J.: Príprava návrhu projektu DG Environment „Development of guidance
document on management of farmland in Natura 2000 areas“. Partner. Koordinátor: Lawrence
Jones-Walters, European Centre for Nature Conservation, Tilburg, The Netherlands. September
2010. Projekt nebol schválený
Halada, Ľ, Oszlányi, J.: Príprava návrhu projektu DG Environment „Natura 2000' management and
monitoring - (Natura Manmon)“. Partner. Koordinátor: Eric Evrard, Particip, Brussels, Belgium.
Október 2010. Návrh pojektu prešiel prvým kolom výberu a konzorcium bolo vyzvané na prípravu
detailného návrhu projektu.
Halada, Ľ., Oszlányi, J.: Príprava projektu pre DG Agriculture „European Investment Bank:
Framework Agreement for Technical Assistance to JASPERS' beneficiary Countries. Lot 9:
Compliance with environmental regulations under EEC regulations/law“. Partner. Koordinátor:
HTSPE, Hemel Hempstead, United Kingdom. Október 2010. Projekt nebol schválený
Aktívne medzinárodné dohody organizácie s uvedením partnerského pracoviska v zahraniĉí, doby
platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií, ktoré zo spolupráce vyplynuli:
Spolupráca Ústavu krajinnej ekológie SAV s Ústavom agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a
výţivy MZLU v Brne, Agronomická fakulta, Brno, Česká rebupblika
Dĺţka platnosti: Od roku 2006
Výsledky: Publikovanie a príprava spoloĉných ĉlánkov, pedagogická ĉinnosť (prednášky, cviĉenia,
konzultácie)
Spolupráca Ústavu krajinnej ekológie SAV s Ústavom geografie a priestorovej organizácie PAN,
Krakow v oblasti výskumu zmien krajiny alpínskeho a subalpínskeho stupņa Tatier
Dĺţka platnosti: Od roku 2000
Výsledky: Výmena poznatkov a poskytovanie meraných dát v oblasti Jaloveckej doliny a Haly
Gasienicowej a spolupráca pri koordinácii výskumu zmien krajiny subalpínskeho a alpínskeho
stupņa Tatier.
Spolupráca medzi Ústavom krajinnej ekológie SAV v Bratislave a Katedrou geografie turizmu,
Fakulty turistiky a rekreácie Akadémie telesnej výchovy Eugeniusza Piaseckiego v Poznani
Dĺţka platnosti: Neobmedzená.
Výsledky: Spolupráca medzi pracoviskami pokraĉovala v rámci výmeny vedeckých informácií v
oblastiach leţiacich v centre záujmu Ústavu a Katedry, spolu s výmenou vedeckých prác za úĉelom
35
Správa o činnosti organizácie SAV
ich publikovania vo vedeckých poľských a slovenských vydavateľstvách.
Spolupráca Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave s Joint Institute for Nuclear Research,
Dubna Rusko
Spolupráca pri stanovení ťaţkých kovov v machoch zo Slovenska cestou JINR Dubna, Rusko (M.
V. Frontasyeva - B. Maņkovská)
Výsledky: Spolupráca je ťaţiskovo zameraná na riešenie zaťaţenia Slovenska ťaţkými kovmi a
dusíkom, ako súĉasti európskeho mapovania ťaţkých kovov v rámci ICP Vegetation. Po
zanalyzovaní slovenských vzoriek machov, metódou Neutrónovej aktivaĉnej analýzy na JINR
Dubna budú výsledky publikované ICP Vegetation (UNECE LRTAP Convention).
Ostatné prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné
informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Pracovník ÚKE SAV H. Kalivoda spolupracoval s Butterfly Conservation Europe, IUCN Species
Programme a IUCN Regional Office for Pan-Europe na príprave publikácie: Van Swaay, C.,
Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., Lopez Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., Verovnik, R.,
Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. and Wynhof, I. 2010. European Red List of Butterfies
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 47 pp.
Pracovníĉka ÚKE SAV T. Hrnĉiarová spolupracovala s Ministerstvom ţivotného prostredia ĈR a
Výskumným ústavom Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo, Praha, na Atlase krajiny
ĈR.
Boli nadviazané kontakty a zahájené konzultácie s Russian Academy of Sciences Ural Institute of
Ecological problems of the North, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Archangelsk,
Rusko a Institute of Plant and Animal Ecology, Ekaterinburg, Rusko s cieľom spoloĉných
terénnych prác v oblasti poloostrova Kola a na trvalých výskumných plochách na Urale. Výskum sa
bude realizovať v r. 2011 v letných mesiacoch (J. Oszlányi, P. Baranĉok).
Pripravuje sa Dohovor o vedecko-technickej spolupráci medzi našim ústavom a Institue of
Ecological problems of the North, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Archangelsk,
Rusko. Spolupráca má byť zameraná na spoloĉné výskumné aktivity v územiach ruskej Arktídy a
slovenských vysokých pohorí - krajinnoekologický výskum, výskum ekosystémov, výskum
vybraných skupín flóry a fauny daných území a ďalej má byť spolupráca zameraná na výmenu
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov medzi pracoviskami, na riešenie spoloĉných
projektov a usporadúvanie spoloĉných konferencií.
Prehğad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehğad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
36
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
Ústav krajinnej ekológie SAV je zapojený do Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manaţmentu povodí SR, schváleného uznesením vlády SR ĉ. 774 z. 27.10.2010. J. Oszlányi bol
vymenovaný ĉlenom pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu,
integrovaný manaţment povodí a krajiny.
Ústav krajinnej ekológie SAV je mimoriadne aktívny smerom na slovenské riadiace orgány a
takisto i smerom na orgány Európskej komisie, hlavne na Generálny direktoriát Environment,
Research and Ariculture:
Ústav krajinnej ekológie SAV je expertným pracoviskom Európskej Komisie pre biodiverzitu, po 8roĉnej expertíznej ĉinnosti získal túto pozíciu aj na roky 2009-2013, v uţšom konzorciu Európskeho
Centra pre biodiverzitu budú aj naďalej poskytovať EK vedecké výsledky, týkajúce sa
ekosystémov, habitatov, rastlinných a ţivoĉíšnych druhov zo strednej a východnej Európy (pre
Európsku Environmentálnu Agentúru a DG Environment.).
pre DG Environment Ústav pracoval a bude aj naďalej pracovať ako expertné pracovisko pre
hodnotenie a posudzovanie výsledkov projektov LIFE+ v Poľsku, Ĉesku, Maďarsku, Rumunsku a
na Slovensku (2009 - 2013)
pracovníci Ústavu v rámci jednotlivých projektov pripravili a odovzdali 4 expertné štúdie a správy
pre DG Environment
pracovník Ústavu J. Oszlányi je podpredsedom Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá je
poradným orgánom vlády SR
pracovníĉka Ústavu Z. Izakoviĉová pracuje v Programovom výbore EK "Environment and Climate
Change" ako národný reprezentant za SR.
z poverenia P SAV pracovník Ústavu J. Oszlányi zastupoval vedeckú komunitu SR v orgáne
akadémií Európskej únie European Academies Science Advisory Council - Environment Steering
Panel
po zvolení SR do Medzinárodného koordinaĉného výboru pre program UNESCO Ĉlovek a biosféra
sa reprezentantom SR v tomto dôleţitom výbore stal pracovník Ústavu J. Oszlányi (z poverenia
MZV SR 2007-2011 )
pracovník Ústavu J. Oszlányi spolupracuje s Ministerstvom školstva SR pri realizácii zámerov
Európskeho strategického fóra pre infraštruktúru výskumu (ESFRI - European Strategy Forum on
Research Infrastructures) vo vednom problémovom okruhu "biodiverzita"
pracovníci Ústavu J. Oszlányi, H. Kalivoda sa dlhodobo podieľajú na príprave dokumentov pre EK
v rámci aktivít EPBRS (European Platform for Biodiversity Research Strategy)
pracovník Ústavu je ĉlenom výboru "Veda a politika" (Science and Policy) v rámci projektu 7 RP
LifeWatch - J.Oszlányi
Ústav je zostavovateľom, lídrom a koordinátorom Centra Excelentnosti pre ochranu a vyuţívanie
krajiny a biodiverzitu (Štrukturálne fondy) - H. Kalivoda
Ústav je naďalej v Sieti excelentnosti EK v rámci projektu Alter-net II.
37
Správa o činnosti organizácie SAV
Ústav aktívne participoval na tvorbe/pripomienkovaní Dunajskej stratégie (Izakoviĉová, Oszlányi)
ÚKE SAV je na Slovensku iniciátorom a lídrom týchto významných inštitútov:
Slovenská platforma pre biodiverzitu (H. Kalivoda)
ILTER - International Long-Term Ecosystem Research - organizácia s celosvetovou pôsobnosťou Ľ. Halada
DIVERSITAS - zdruţenie pre vedu o biodiverzite - organizácia s celosvetovou pôsobnosťou - J.
Oszlányi
38
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a
environmentalistiky - spoloĉné pracovisko
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: vedecká a pedagogická ĉinnosť v oblasti krajinnej ekológie
Zhodnotenie: Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre - spoloĉné pracovisko Ústavu krajinnej ekológie SAV, poboĉka Nitra s
Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovníci ústavu sa podieľajú
na pedagogickom procese katedry formou priamej výuĉby, konzultáciami pre diplomantov a
doktorandov, vedením seminárnych a diplomových prác, zabezpeĉovaním terénnych cviĉení.
Pracovníci ÚKE SAV sú ĉlenmi spoloĉnej odborovej komisie novoakreditovaného študijného
odboru 4.3.1 ochrana a vyuţívanie krajiny, študijný program - environmentalistika pre III. stupeņ
štúdia - PhD. Viacerí pracovníci sú schválení ako školitelia pre uvedené doktorandské štúdium a sú
ĉlenmi komisií pre vykonávanie rigoróznych skúšok a štátnych závereĉných skúšok. V roku 2010
bola uzatvorená medzi ÚKE SAV a FPV UKF nová zmluva o spolupráci, ktorá spresņuje pracovnoprávne postavenie zamestnancov spoloĉného pracoviska.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Fakulta architektúry, Ústav záhradnej a
krajinnej architektúry
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Spolupráca pri organizovaní 15. medzinárodného sympózia v Bratislave.
Zhodnotenie: Spolupráca je ťaţiskovo zameraná na vydanie monografie zo sympózia pod názvom
Landscape- theory and practice, ktorá je výstupom zo sympózia (O. Ďugová, R.Kanka, Z.
Krnáĉová, M. Baranĉoková, J. Kolár, J. Krajĉí, V. Piscová)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: Spolupráca na projekte VEGA
Zhodnotenie: Spolupráca na ekosystémovom výskume ILTER lokality Báb (P. Gajdoš)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Spolupráca pri stanovení ťaţkých kovov v machoch cestou JINR Dubna, Rusko (Dr.
M. V. Frontasyeva)
Zhodnotenie: Spolupráca je ťaţiskovo zameraná na riešenie zaťaţenia Slovenska ťaţkými kovmi a
dusíkom, ako súĉasti európskeho mapovania ťaţkých kovov v rámci ICP Vegetation. Po
zanalyzovaní slovenských vzoriek machov, metódou Neutrónovej aktivaĉnej analýzy na JINR
Dubna budú výsledky publikované ICP Vegetation (UNECE LRTAP Convention).Z pracovníkov
fakulty sa na spolupráci podieľajú K. Holý a M. Florek.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
39
Správa o činnosti organizácie SAV
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Katedra ekosozológie a fiziotaktiky PríFUK
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: spolupráca na projekte VEGA - Štruktúra, funkcia a dynamika fragmentov prírodných
ekosystémov v poľnohospodárskej krajine Podunajskej níţiny ako refúgií bioty
Zhodnotenie: Bol vykonaný ornitologický výskum na doteraz nepreskúmaných lokalitách v povodí
toku Kvetnianka (E. Kalivodová)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Pedagogická fakulta, katedra biológie
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: Spolupráca na projekte VEGA
Zhodnotenie: Spolupráca na ekosystémovom výskume ILTER lokality Báb (P. Gajdoš)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Prírodovedecká fakulta
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Spolupráca na projekte štrukturálnych fondov EÚ – Centrum excelentnosti pre
ochranu a vyuţívanie krajiny a biodiverzitu
Zhodnotenie: Vybudovanie spoloĉnej siete pracovísk zameraných na oblasť ochrany prírody
a biodiverzitu. (H. Kalivoda)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Prírodovedecká fakulta
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Spolupráca na projekte VEGA
Zhodnotenie: polupráca na výskume vybraných skupín hmyzu na biotopoch s prítomnosťou
borovice (Pinus L.) (H. Kalivoda)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
a fyziotaktiky
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: spolupráca na projekte VEGA - Hodnotenie funkĉnosti a kvality biokoridorov v
kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny
Zhodnotenie: Ornitologický výskum v povodí tokov Gidra a Stoliĉný potok z hľadiska migrácie
suchozemských stavovcov.Ornitologický výskum dubových porastov strednej ĉasti Trnavského
okresu. Zhodnotenie diverzity vtáctva na vybraných lokalitách (E. Kalivodová)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej
ekológie
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Spolupráca na projekte VEGA - Výskum krajinnoekologického potenciálu pre rozvoj
vidieka na Slovensku s ohľadom na cestovný ruch
Zhodnotenie: Boli vybrané modelové územia a vypracovaný spoloĉný metodický postup, podľa
ktorého sú postupne spracovávané krajinnoekoloogické vstupné data. Spolupráca prebieha podľa
dohodnutého ĉasového hamonogramu. (Z.Krnáĉová, D.Štefunková, O.Ďugová)
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Botanický ústav SAV
40
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov aplikácie/objekt výskumu: Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na
Slovensku
Začiatok spolupráce: 2006
Stručný opis aplikácie/výsledku: - poskytnutie fytocenologických zápisov lesných spoloĉenstiev
do databázy "Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku" (J. Kollár, R.
Kanka, P. Baranĉok, J. Krajĉí)
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Výskumný ústav Silva Taroucy pre krajinu, Ĉeská
republika
Názov aplikácie/objekt výskumu: Atlas krajiny Ĉeskej republiky
Začiatok spolupráce: 2003
Stručný opis aplikácie/výsledku: vypracovanie vhodnosti krajiny pre pestovanie
poľnohospodárskych plodín, stanovenie krajinnoekologických limitov a únosnosti krajiny
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): spolupráca na
medzinárodnom projekte koordinaĉné, odborné a korektorské práce pri koncipovaní tematických
oddielov atlasu, (T. Hrnĉiarová, A. Behílová)
6.3. Iná činnosť vyuţiteľná pre potreby spoločenskej praxe
Encyklopedický ústav SAV - spolupráca na 12-dielnom encyklopedickom diele Encyclopaedia
Beliana, vypracovanie a oponovanie hesiel z krajinnoekologickej oblasti (T. Hrnĉiarová)
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – spolupráca na výkladovom 8-dielnom Slovníku súĉasného
slovenského jazyka, vypracovanie hesiel z krajinnoekologickej oblasti (T. Hrnĉiarová)
Mesto Vysoké Tatry - zostavila sa Environmentálna štúdia vybraného územia Tatier pre úĉely ÚPN
mesta Vysoké Tatry (2007-2010). V roku 2010 sa vyhodnocovali a dopĺņali sa environmentálne
podklady z územia Tatier pre úĉely spracovania územno-plánovacej dokumentácie mesta Vysoké
Tatry - "ÚPN mestaVysoké Tatry" a zapracovávania následných pripomienok v procese
schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie(P. Baranĉok)
Partnerstvo s firmou Esprit, s.r.o. – spolupráca na tvorbe reprezentatívnych geoekosystémov na
regionálnej úrovni a na tvorbe reprezentatívnych typov krajiny Slovenska (Z. Izakoviĉová, M.
Moyzeová, E. Adamĉeková, L. Miklós, P. Bezák).
Partnerstvo s Obecným úradom v Suchej nad Parnou pri tvorbe nominácie obce na Cenu za krajinu
2010 (Z. Izakoviĉová, M. Moyzeová, E. Adamĉeková)
Spolupráca so spoloĉnosťou Esprit, s. r. o., Banská Štiavnica na digitálnom rozhodovacom procese
pri návrhu optimálneho vyuţívania krajiny poľnohospodárskymi plodinami pre územie Ĉeskej
republiky. Výsledky odovzdané Výskumnému ústavu Silva Taroucy pre krajinu a okrasné
záhradníctvo, Prŧhonice a Ministerstvu ţivotného prostredia ĈR (T. Hrnĉiarová)
Spolupráca so spoloĉnosťou Esprit, s. r. o., Banská Štiavnica na tvorbe web portálu REPGES na
regionálnej úrovni. Výsledky zverejnené na web stránke Espritu, poskytnuté organizáciám
pôsobiacim v oblasti ochrany prírody a krajiny (Izakoviĉová, Moyzeová, Miklós, Bezák)
ŠOP SR, Banská Bystrica - Správa NP Nízke Tatry - mapovanie nelesných biotopov na územiach
navrhovaných do siete európsky významných území - NATURA 2000 - SKUEV Kráľovohoľské
Nízke Tatry, SKUEV Baranovo, ĉasť SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry (A. Abrahámová, P.
Baranĉok, M. Baranĉoková, B. Fedorková, R. Kanka, J. Kollár, J. Krajĉí)
41
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť vyuţiteľná pre potreby hospodárskej praxe
42
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Ĉlenstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
RNDr. Ľuboš Halada, CSc. Slovenský výbor pre Ramsarskú
ĉlen
konvenciu
Prof. RNDr. Tatiana
Pracovná skupina Akreditaĉnej komisie ĉlenka
Hrnĉiarová, CSc.
na oblasť výskumu „environmentalistika
a ekológia“, poradný orgán vlády SR pri
MŠ SR
Komisia Európskeho dohovoru o krajine ĉlenka
pri MŢP SR
Pracovná skupina Integrovaného
ĉlenka
manaţmentu krajiny pri MŢP SR
RNDr. Zita Izakoviĉová, ĉlen poradného výboru Výbor NR SR
ĉlen
PhD.
pre pôdohospodárstvo, ţivotné
prostredie a ochranu prírody
Komisia pre udeľovanie odbornej
predseda
spôsobilosti na spracovanie
dokumentácií ochrany prírody pri MŢP
SR
Ing. Anton Janitor, CSc.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre
ĉlen
rómske komunity
Ing. Blanka Maņkovská,
Odborná komisia pre grantový program ĉlen
DrSc.
Kultúra národnostných menšín pre rok
2009/2010 a 2010/2011.
RNDr. Milena Moyzeová, Monitorovacia skupina komplexného
ĉlen
PhD.
prístupu pre Úrad splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity
Ing. Július Oszlányi, CSc. Pracovná komisia splnomocnenca vlády ĉlen
SR pre územnú samosprávu, integrovaný
manaţment povodí a krajiny
Konzultaĉná skupina vlády SRĉlen
Dunajská stratégia
Rada vlády pre vedu a techniku
ĉlen– expert z oblasti
pôdohospodárskych vied
8.2. Expertízna činnosť a iné sluţby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Spracovanie dokumentácie na Cenu o krajine pre obec Suchá na Parnou
Adresát expertízy: SAŢP SR
Spracoval: RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Stručný opis: príprava kompetnej doukumentácie obce na zapojenie sa do súťaţe Cena za krajinu
SR
43
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov expertízy: Expertízny posudok na sušené huby
Adresát expertízy: ĉlen
Spracoval: Ing. Anton Janitor, CSc.
Stručný opis: Odborný podudok na sušené huby pre Juraja Malenĉíka, Podbreziny, ul. Za traťou
606/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Názov expertízy: „Regionálne konzultácie 2010“
Adresát expertízy: Ministerstvo zahraniĉných vecí SR
Spracoval: Ing. Július Oszlányi, CSc.
Stručný opis: Príprava anglického textu za Slovenskú republiku, Ministerstvo zahraniĉných vecí
SR „Regionálne konzultácie 2010“, ako príprava pre ĉinnosť UNESCO v rokoch 2011-2020. (máj
2010) ako podpredseda Slovenskej komisie pre UNESCO
Názov expertízy: Biosférická rezervácia UNESCO Tatry-periodická revízia
Adresát expertízy: Ministerstvo zahraniĉných vecí SR
Spracoval: Ing. Július Oszlányi, CSc.
Stručný opis: Spolupráca na príprave textu periodickej revízie za SR
Názov expertízy: Biosférická rezervácia UNESCO Poľana-periodická revízia
Adresát expertízy: Ministerstvo zahraniĉných vecí SR
Spracoval: Ing. Július Oszlányi, CSc.
Stručný opis: Spolupráca na príprave textu periodickej revízie za SR
Názov expertízy: Biosférická rezervácia UNESCO Slovenský kras - periodická revízia
Adresát expertízy: Ministerstvo zahraniĉných vecí SR
Spracoval: Ing. Július Oszlányi, CSc.
Stručný opis: Spolupráca na príprave textu periodickej revízie za SR
Názov expertízy: Biosférická rezervácia UNESCO Východné Karpaty- periodická revízia
Adresát expertízy: Min. zahraiĉných vecí SR
Spracoval: Ing. Július Oszlányi, CSc.
Stručný opis: Spolupráca na príprave textu periodickej revízie za SR
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Ĉlenstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
Doc. PaedDr. Stanislav
Expertná skupina pre druhy
ĉlen
David, PhD.
NATURA2000 pri ŠOP SR
RNDr. Ľuboš Halada, CSc. Agentúra pre podporu vedy a výskumu ĉlen
(APVV), prac. skupina 3
Prof. RNDr. Tatiana
Výberová komisia Agentúry MŠ SR pre ĉlenka
Hrnĉiarová, CSc.
štrukturálne fondy EÚ, poradný orgán
Mgr. Henrik Kalivoda,
Expertná skupina pre druhy
ĉlen
PhD.
NATURA2000 pri ŠOP SR
Ing. Július Oszlányi, CSc. Agentúra pre vedu a výskum
ĉlen rady pre
pôdohospodárske vedy
44
Správa o činnosti organizácie SAV
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Spolupráca s NR SR pri verejnej prezentáciie publikácie BEZÁK, Peter - IZAKOVIĈOVÁ, Zita MIKLÓS, László et al:. Reprezentatívne typy krajiny Slovenska. Bratislava : Ústav krajinnej
ekológie SAV, 2010. 179 s. ISBN 978-80-89325-15-3.
Spracovanie ERA country profile: Slovakia pre potreby EÚ - Z. Izakoviĉová.
Ústav krajinnej ekológie SAV je zapojený do Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manaţmentu povodí SR, schváleného uznesením vlády SR ĉ. 774 z. 27.10.2010. J. Oszlányi bol
vymenovaný ĉlenom pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu,
integrovaný manaţment povodí a krajiny.
Spolupráca s Ministerstvom školstva SR pri realizácii zámerov Európskeho strategického fóra pre
infraštruktúru výskumu (ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures) vo
vednom problémovom okruhu "biodiverzita" (J.Oszlányi).
45
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizaĉná ĉinnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Dátum alebo
Meno
Spoluautori
Názov
zverejnenia
počet za rok
D. Štefunková,
R. Kanka, P.
Gajdoš, E.
Mgr. Daniela Babicová,
Slovenské národné
Kalivodová, R. Noc výskumníkov
24.9.2010
PhD.
múzeum
Krištín, L.
Dankaninová, H.
Ruţiĉková
Biodiverzita
historických
RNDr. Marta Dobrovodská,
Slovenský rozhlas
štruktúr
21.5.2010
PhD.
rádio Regina
poľnohospodárskej
krajiny Slovenska
Záznam z
workshopu s
obyvateľstvom na
RNDr. Marta Dobrovodská,
TV Liptovská
tému "Hodnoty a
13.5.2010
PhD.
Tepliĉka
rozvoj krajiny
Liptovskej
Tepliĉky"
D. Štefunková, Ochrana
Z. Baránková, D. biodivierzity v
RNDr. Marta Dobrovodská, Babicová, M.
historických
Svätý Jur
13.2.2010
PhD.
Moyzeová,
štruktúrach
R.Kanka, J.
poľnohospodárskej
Hreško
krajiny Slovenska
Ochrana
F. Petroviĉ,
biodivierzity v
J.Hreško, D.
RNDr. Marta Dobrovodská,
historických
Babicová, Z.
Hriņová
20.2.2010
PhD.
štruktúrach
Baránková, M.
poľnohospodárskej
Moyzeová
krajiny Slovenska /
J. Špulerová, F.
Petroviĉ, Z.
Ochrana
Baránková, J.
biodivierzity v
RNDr. Marta Dobrovodská, Krajĉi, M.
historických
Liptovská Tepliĉka 6.3.2010
PhD.
Moyzeová, J.
štruktúrach
Hreško, M.
poľnohospodárskej
Vagaĉová, D.
krajiny Slovenska
Babicová
Seminár v rámci
Kongresová hala
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
Týţdņa vedy a
10.11.2010
SAV v Nitre
techniky/
46
Správa o činnosti organizácie SAV
prednáška
"Súĉasné
výskumné aktivity
na lokalite Báb
(ILTER site)."
Bioenergia a
biodiverzita,
CONECO,
Implementácia
Incheba Bratislava
Dohovoru o
krajine
RNDr. Zita Izakoviĉová,
PhD.
RNDr. Zita Izakoviĉová,
PhD.
RNDr. Zita Izakoviĉová,
PhD.
RNDr. Zita Izakoviĉová,
PhD.
RNDr. Zita Izakoviĉová,
PhD.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Milena
Moyzeová,
Dagmar
Štefunková,
Lászlo Miklós,
Peter Cibira
P. Bezák, M.
Moyzeová, L.
Miklós, E.
Adamĉeková,
Peter Bezák,
Milena
Moyzeová,
Lászlo Miklós,
Július Oszlányi
Peter Bezák,
Milena
Moyzeová,
Lászlo Miklós,
Július Oszlányi
23.3.2010
Krajina a jej
trvalo udrţateľný
rozvoj
Agrofilm
2010
Verejná
prezentácia knihy
Reprezentatívne
typy krajiny SR
Bratislavský hrad
3.12.2010
Typizácia krajiny
Slovenský rozhlas
SR
4.10.2010
Typizácia krajiny
SR - tlaĉová
beseda
4.10.2010
Predsedníctvo
SAV Bratislava
Rádio Lumen,
9.00-10.00, ţivé 16.12.2010
vysielanie
Quark ĉ. 7, júl, s.
Farebná pestrosť
18-19, ISSN-13352010
húb
4000
Fotobiológia
Slovenský rozhlas,
fytopatogénnych
21.7.2010
Na ţivo
húb
Invázia
Slovenský rozhlas 9.6.2010
K ţivotnému
Bulletin, ĉ.34, str.
jubileu Prof. Ing.
32, ISBN: 978-802010
Jozefa Kodríka
227-3253-6
CSc.
Správy SAV,
Na ochranu
2010, roĉ. 46, ĉ. 9,
2010
kultúrnych rastlín
str. 14
Otravy hubami
Plus 1 deņ
2010
Regionálna
Otravy
televízia Nové
24.9.2010
jedovatými hubami
mesto
Otravy
Regionálna
25.9.2010
Biodiverzita a
ţivotné prostredie
47
Správa o činnosti organizácie SAV
jedovatými hubami
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Mgr. Henrik Kalivoda,
PhD.
Mgr. Henrik Kalivoda,
PhD.
Mgr. Henrik Kalivoda,
PhD.
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
televízia Nové
Mesto
Regionálna
Otravy
televízia Nové
26.9.2010
jedovatými hubami
Mesto
Regionálna
Otravy
televízia Nové
27.9.2010
jedovatými hubami
Mesto
Regionálna
Otravy
televízia Nové
23.9.2010
jedovatými hubami
mesto
Pozdrav pre
Spravodajca SMS
jubilanta Prof. Ing. pri SAV, ĉ. 38, str.
2010
Jozefa Kodríka,
17, ISSN: 1335CSc.
7689
Priority
Správy SAV, roĉ.
agrorezortu
2010
46, ĉ. 7-8, str. 22
Slovenska
Radioaktivita húb
TV Markíza
13.8.2010
Solárium - HubySlovenský rozhlas,
lesný ekosystém9.6.2010
Na ţivo
mykorízne huby
Biodiverzita –
stav, zemny.
ochrana a výskum.
XIX. Jesenný
festival
Mestské kultúrne
ekologických
stredisko Nové
18.10.2010
filmov
Zámky
„Rozmanitosť
ţivota na Zemi”,
Prírodné bohatstvo
v pozícii SOS
Biodiverzita –
stav, zemny.
ochrana a výskum.
XIX. Jesenný
festival
Televízia Nové
ekologických
18.10.2010
Zámky
filmov
„Rozmanitosť
ţivota na Zemi”,
Prírodné bohatstvo
v pozícii SOS
Slovenská
platforma pre
biodiverzitu a
Centrum
PSAV
16.3.2010
excelentnosti pre
ochranu a
vyuţívanie krajiny
Podujatie "Noc
Slovenske národné 24.9.2010
48
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Milena Moyzeová,
F. Oboril
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová, Izakoviĉová,
PhD.
Adamĉeková
Izakoviĉová,
RNDr. Milena Moyzeová,
Adamĉeková a
PhD.
kol.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
RNDr. Milena Moyzeová,
PhD.
výskumníkov",
múzeum
prednáška s
diskusiou na tému
Biodiverzita
Nominácia na
Cenu Slovenskej
Teplý vrch
11.10.2010
republiky za
krajinu
Európsky
Dohovor o krajine
CONECO,
v podmienkach
23.3.2010
Incheba Bratislava
Slovenskej
republiky
Agrokomplex
Nitra
17.8.2010
Tvorba a vyuţitie
Izakoviĉová,
územných
CONECO,
Adamĉeková a systémov
23.3.2010
Incheba Bratislava
kol.
ekologickej
stability
Tlaĉová
Izakoviĉová,
konferencia Oszlányi, Bezák,
Bratislava
4.10.2010
Typizácia krajiny a
Miklós
Dohovor o krajine
Izakoviĉová,
Štefunková,
Agrofilm
Nitra
27.9.2010
Miklós, Cibira,
Adamĉeková
Izakoviĉová,
Štefunková,
Agrofilm pre prax
Bratislava
18.10.2010
Miklós, Cibira,
Adamĉeková
Izakoviĉová,
Štefunková,
Agrofilm pre prax
Košice
20.12.2010
Miklós, Cibira,
Adamĉeková
Izakoviĉová,
Štefunková,
Agrofilm pre prax
Nitra
1.11.2010
Miklós, Cibira,
Adamĉeková
Izakoviĉová,
Štefunková,
Agrofilm pre prax Rimavská Sobota 6.12.2010
Miklós, Cibira,
Adamĉeková
Izakoviĉová,
Štefunková,
Agrofilm pre prax
Svätý Jur
29.11.2010
Miklós, Cibira,
Adamĉeková
Tlaĉová
Kalivoda,
konferencia k roku
Bratislava
16.3.2010
Halada
Biodiverzity
49
Správa o činnosti organizácie SAV
Interview
Jaroslavovi
Motlovi, Divadlo
maska, Zvolen
Interview pre
Slovenský rozhlas
pri príleţitosti
Medzinárodného
roka biodiverzity
Portrét v televízii
TA3
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Ing. Július Oszlányi, CSc.
RNDr. Zita Izakoviĉová,
PhD.
Dohovor o krajine
M. Moyzeová,
D. Štefunková, Krajina a jej
RNDr. Zita Izakoviĉová,
L. Miklós, P.
trvalo udrţateľný
PhD.
Cibira, E.
rozvoj
Adamĉeková
Zvolen
15.1.2010
Slovensko
18.2.2010
TA3
7.11.2010
Správy SAV
2010
Envirofilm
2010
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné poĉty vedecko-popularizaĉných ĉinností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
Prednášky
1
Rozhlas
5
Tlaĉ
6
Multimédiá
4
Tv
7
Počet
Výstavy
Tlaĉové konferencie,
besedy
3
8
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizaĉná ĉinnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Scenáre vývoja
Reprezentatívnych
Ekosystémov krajiny
domáca
Slovenska v kontexte
globálnych zmien
Typizácia krajiny
Slovenska
domáca
Úloha biosférických
rezervácií UNESCO pri
domáca
ochrane biodiverzity
Nové trendy v tvorbe
reprezentatívnych
domáca
geoekosystémov Slovenskej
republiky
Forum Carpaticum.
medzinárodná
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
Kyslelica,
Slovenská
Republika
06.05.-06.05.2010
52
Smolenice,
Slovenská
Republika
04.10.-05.10.2010
-
Hriņová,
Slovensko
20.10.-23.10.2010
68
Smolenice,
Slovenská
republika
08.11.-09.11.2010
80
Krakow, Poľsko 15.09.-17.09.2010
200
50
Správa o činnosti organizácie SAV
Integrácia prírody a
spoloĉnosti pre trvalú
udrţateľnosť.
Vytvorenie jednotného
monitoringu na báze
medzinárodná
priestorového informaĉného
systému v povodí Ipľa.
Dudince,
Slovensko
22.09.-24.09.2010
54
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: CONECO
Miesto konania: Incheba Bratislava
Dátum: 23.3.2010
Zhodnotenie úĉasti: Ústav krajinnej ekológie v rámci medzinárodnej výstavy CONECO 2010
prezentoval výsledky vedecko-výskumnej práce svojich pracovníkov formou posterov, publikácií a
letákov. Prezentovali sa témy ako - Bioenergia a biodiverzita, Implementácia Dohovoru o krajine,
Tvorba a vyuţitie územných systémov ekologickej stability, Európsky dohorov o krajine v
podmienkach Slovenskej republiky, Scenáte rozvoja krajinných typov SR, ale aj z oblasti
environmentálnej výchovy k trvalo udrţateľnému rozvoju a ĉinnosti vedeckej spoloĉnosti SEKOS,
ktorá okrem odbornej ĉinnosti rozširuje a sprístupņuje poznatky ekologickej teórie a praxe.
Názov výstavy: AGROKOMPLEX
Miesto konania: Výstavisko Nitra
Dátum: 17.8.2010
Zhodnotenie úĉasti: Ústav krajinnej ekológie SAV pripravil na medzinárodnú výstavu CONECO
2010 postery, publikácie a letáky. Ústrednou témou vystavovaných exponátov bola ochrana,
manaţment, tvorba a plánovanie krajiny v súlade s princípmi a kritériami trvalo udrţateľného
rozvoja. Ukáţky z oblasti teoreticko-metodologickej boli zamerané na objasnenie metodických
postupov pri identifikácii a hodnotení krajiny, definovaní krajinného potenciálu, stupņov
zachovalosti a premeny krajiny ale aj hodnotení faktorov degradácie krajiny a hľadaní
alternatívnych zdrojov energie a pod. V aplikaĉnej ĉasti sa prezentovali konkrétne príklady prenosu
vedeckých poznatkov do praxe, pri plánovanom vyuţití krajiny tak, aby bol zachovaný prirodzený
genofond krajiny, podporená ekologická stabilita krajiny, zachované významné krajinné prvky,
podporené optimálne vyuţívanie zloţiek krajiny a návrhy na elimináciu pôsobenia stresových
faktorov.
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizaĉné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
11
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
RNDr. Peter Baranĉok, CSc.
Spravodajca SEA/EIA (funkcia: ĉlen redakĉnej rady)
Mgr. Peter Bezák, PhD.
51
Správa o činnosti organizácie SAV
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen)
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Ekologické štúdie (funkcia: výkonný redaktor)
Geografické informácie (funkcia: ĉlen)
Geografické štúdie (funkcia: výkonný redaktor)
Geografie (funkcia: ĉlen)
Geoinformation (funkcia: výkonný redaktor)
Rosalia (funkcia: ĉlen)
Sekos bulletin (funkcia: výkonný redaktor)
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Rosalia (Nitra) (funkcia: ĉlen )
RNDr. Olívia Ďugová, CSc.
Phytopedon Jouranal of Soil Science (funkcia: ĉlen redakĉnej rady)
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen)
Rosalia (Nitra) Zborník S CHKO Ponitrie (funkcia: ĉlen)
Mgr. Andrej Halabuk, PhD.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen)
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen)
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
Ţivotné prostredie (funkcia: ĉlen)
Prof. RNDr. Tatiana Hrnĉiarová, CSc.
Ţivotné prostredie (funkcia: hlavná redaktorka)
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen )
Ekologické štúdie (funkcia: predseda redakĉnej rady)
Enviromagazín (funkcia: ĉlen redakĉnej rady)
SEKOS BULLETIN (funkcia: predseda)
Spravodajca SEA/EIA (funkcia: ĉlen)
TEKA (funkcia: ĉlen)
Ing. Anton Janitor, CSc.
52
Správa o činnosti organizácie SAV
Bulletin Slovenskej spoloĉnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske (funkcia: predseda)
Výţiva a zdravie (funkcia: ĉlen)
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen redakĉnej rady)
Správy Slovenskej zoologickej spoloĉnosti (funkcia: vedúci redaktor)
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.
Záhorie (funkcia: ĉlen)
RNDr. Róbert Kanka, PhD.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen redakĉnej rady)
RNDr. Zdena Krnáĉová, PhD.
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (funkcia: ĉlen)
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
SEKOS BULLETIN (funkcia: ĉlen)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: hlavný redaktor)
Folia oecologica (funkcia: ĉlen)
International Journal on Environment and Waste Management, USA (funkcia: ĉlen)
Tájökológiai lapok, H (funkcia: ĉlen )
Ţivotné prostredie (funkcia: ĉlen )
Prof. RNDr. Milan Ruţiĉka, DrSc.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉestný ĉlen redakĉnej rady)
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉestný hlavný redaktor)
Ţivotné prostredie (funkcia: predseda redakĉnej rady)
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Ekológia (Bratislava) (funkcia: ĉlen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Mgr. Andrej Baĉa, PhD.
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
53
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Mária Baranĉoková, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská asociácia pre geoinformatiku (funkcia: ĉlen)
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE – SK) (funkcia: ĉlen kontrolnej komisie)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV - SEKOS (funkcia: tajomník)
Slovenská geografická spoloĉnosť pri SAV - SGS (funkcia: ĉlen)
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
Slovenská botanická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: revizna komisia)
Slovenská entomologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
RNDr. Marta Dobrovodská, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
RNDr. Olívia Ďugová, CSc.
Slovenská pedologická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen)
Slovenská spoloĉnosť pre vedy poľnohospodárkse, lesnícke, potravinárske a veterinárne pri
SAV (funkcia: ĉlen)
Societas pedologica slovaca, o.z. (funkcia: ĉlen)
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská entomologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: podpredseda Arachnologickej sekcie,
ĉlen výboru Nitrianskej poboĉky)
Mgr. Katarína Gerhátová, PhD.
Slovenská botanická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
Slovenská botanická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen predsedníctva)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
54
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. RNDr. Tatiana Hrnĉiarová, CSc.
Komisia Predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre ekológiu a krajinné
inţinierstvo (funkcia: ĉlen)
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: podpredseda)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská geografická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu IALE-SK (funkcia: ĉlen výboru)
Slovenská ekologická spoloĉnosť (funkcia: predseda)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská geografická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen výboru západoslovenskej odboĉky)
SNK SCOPE (funkcia: tajomník)
Ing. Anton Janitor, CSc.
Slovenská botanická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉestný ĉlen)
Slovenská hľúzovkárska spoloĉnosť, Nitra (funkcia: ĉlen výboru)
Slovenská mykologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: predseda)
Slovenská rastlinno-lekárska spoloĉnosť, Nitra (funkcia: ĉlen výkonného výboru)
Slovenská spoloĉnosť pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske pri
SAV (funkcia: podpredseda)
Slovenská spoloĉnosť pre výţivu (funkcia: vedecký tajomník)
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
Slobvenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská entomologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská zoologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen výboru)
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská zoologická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen )
RNDr. Róbert Kanka, PhD.
Slovenská botanická spoloĉnosť (funkcia: riadny ĉlen slovenskej botanickej spoloĉnosti)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: riadny ĉlen Slovenskej ekologickej
spoloĉnosti)
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Slovenská botanická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen)
Societas Pedologica Slovaca (funkcia: ĉlen)
RNDr. Zdena Krnáĉová, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
55
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Slovenská spoloĉnosť pre poľnohospodárske, potravinárske, veterinárske a lesnícke vedy pri
SAV (funkcia: ĉlen)
Ing. Matej Mojses, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: hospodár)
Slovenská geografická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE SK) (funkcia: ĉlen)
Slovenská botanická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
RNDr. Helena Ruţiĉková, CSc.
Slovenská botanická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Slovenská botanická spoloĉnosť (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) (funkcia: ĉlen)
Slovenská ekologická spoloĉnosť pri SAV (funkcia: ĉlen)
9.7. Iné dôleţité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Osobitné uznanie získala obec Suchá nad Parnou za realizáciu dvoch projektov: Realizácia
ekologickej siete a integrovaný manaţment vyuţitia prírodných zdrojov a projekt Uĉíme sa
navzájom, na ktorých ako partner a hlavný koordinátor odborných aktivít participoval Ústav
krajinnej ekológie SAV a ktorý obec do súťaţe prihlasoval.
Pracovníĉka Ústavu T. Hrnĉiarová bola zaradená do prestíţnej ţivotopisnej encyklopédie osobností
Who is Who v Slovenskej republike (7. vydanie, 2010, vydavateľstvo Hűbners Who is Who,
v ktorom od roku 1978 vychádzajú publikácie v 11 krajinách.
56
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť kniţnično-informačného pracoviska
10.1. Kniţničný fond
Tabuľka 10a Kniţniĉný fond
Kniţničné jednotky spolu
z toho
12846
knihy a zviazané periodiká
12846
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
0
Poĉet titulov dochádzajúcich periodík
72
z toho zahraniĉné periodiká
47
Roĉný prírastok kniţniĉných jednotiek
v tom
126
kúpou
62
darom
61
výmenou
3
bezodplatným prevodom
0
Úbytky kniţniĉných jednotiek
0
Kniţniĉné jednotky spracované automatizovane
6950
10.2. Výpoţičky a sluţby
Tabuľka 10b Výpoţiĉky a sluţby
Výpoţičky spolu
z toho
2600
odborná literatúra pre dospelých
1000
výpoţiĉky periodík
900
prezenĉné výpoţiĉky
700
MVS iným kniţniciam
15
MVS z iných kniţníc
26
MMVS iným kniţniciam
0
MMVS z iných kniţníc
0
Poĉet vypracovaných bibliografií
0
Poĉet vypracovaných rešerší
0
10.3. Pouţívatelia
Tabuľka 10c Uţívatelia
Registrovaní pouţívatelia
0
Návštevníci kniţnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
57
185
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg kniţnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup kniţniĉného fondu v €
0
3793
10.5. Iné informácie o kniţničnej činnosti
Program ACCESS - v súĉasnosti databáza obsahuje 22656 záznamov. Vyhľadávanie v programe
vyuţilo 160 návštevníkov.
58
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
- VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (tajomník)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
- VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (ĉlen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
- Komisia SAV pre ţivotné prostredie (podpredseda)
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
- Komisia SAV pre rovnosť príleţitostí (ĉlen)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (ĉlen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
- Komisia ĉ. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne zdroje (aj zemské zdroje) (ĉlen)
Prof. RNDr. Tatiana Hrnĉiarová, CSc.
- Komisia ĉ. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne zdroje (aj zemské zdroje) (ĉlen)
Ing. Július Oszlányi, CSc.
- Komisia VEGA ĉ. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy (predseda komisie a
ĉlen rozšíreného predsedníctva VEGA)
59
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Náklady PO SAV
Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €)
Kategória
Plán na rok 2010
(posl. uprav.)
Skutočnosť k z toho:
31.12.2010
z príspevku
celkom
z vlastných
zdrojov
Kapitálové výdavky
36593,34
34860,14
11897,95
22962,19
Náklady spolu:
951186,43
975065,67
738776,67
236289,00
623398,00
640012,00
422808,00
217204,00
56281,00
37196,00
19085,00
18262,00
18262,00
z toho:
- mzdové náklady
(úĉet 521)
- odvody do
52345,00
poisťovní a NÚP (úĉet
524-525)
- vedecká výchova
18262,00
- náklady na
VEGA 68193,00 68193,00
projekty (VEGA,
APVV 145057,43 146386,00
APVT, APVV, ŠPVV, MVTS 28607,00 28607,00
MVTP, ESF a i.)
68193,00
146386,00
28607,00
- náklady na
vydávanie periodickej
tlaĉe
17324,00
17324,00
17324,00
12.2. Trţby PO SAV
Tabuľka 12b Trţby PO SAV (v €)
Kategória
Výnosy spolu:
Plán na rok 2010
Plnenie k 31.12.2010
638692
807380
- príspevok na prevádzku
(úĉet 691)
634492
802882
- vlastné trţby spolu:
4200
4498
4200
4498
z toho:
z toho:
- trţby za nájomné
- trţby za riešenie projektov
(tuzemských + zahraniĉných, z
úĉtu 64)
60
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
Názov: Zdruţenie BIOSFÉRA pre rozvoj krajinnej ekológie
Zameranie: podpora rozvoj krajinnej ekológie v oblasti základného a aplikovaného výskumu
Opis: predseda - J.Hreško - ĉlen - M. Ruţiĉka, J. Oszlányi, H. Ruţiĉková, E. Kalivodová.
Cieľ zdruţenia - vychádza z princípu spoloĉných záujmov, ktoré môţu mať dlhodobý a krátkodobý
charakter. Spoloĉnými záujmami sú: - podporovať rozvoj krajinnej ekológie v oblasti základného a
aplikovaného výskumu, - podieľať sa na riešení a podporovať nároĉné, originálne projekty domáce
i zahraniĉné, s perspektívou nového poznávania v krajinnej ekológii, - podieľať sa a podporovať
výuĉbu a vzdelávanie v ekológii a environmentalistike, - podporovať študijné pobyty mladých
odborníkov a tvorivých vedeckých pracovníkov na významných ekologicky zameraných
pracoviskách, - podporovať študijné pobyty mladých odborníkov a pracovné pobyty tvorivých
vedeckých pracovníkov zo zahraniĉia na ekologicky zameraných pracoviskách v Slovenskej
republike, - podieľať sa a podporovať tvorbu a vydávanie vedeckých monografií a ĉasopisov, prispievať na úhradu poplatkov za aktívne ĉlenstvo v medzinárodných vedeck
61
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV vyvíja intenzívnu ĉinnosť v okruhu ekologických a
environmentálnych vied v stredoeurópskom a v celoeurópskom kontexte. Podieľa sa na ĉinnosti,
resp. pracuje aj pre Európsku komisiu v Bruseli, Radu Európy v Strassburgu, Európsku
environmentálnu agentúru v Kodani, Európske centrum pre ochranu prírody v Tilburgu a je ĉlenom
8-ĉlenného konzorcia Európskeho tématického centra pre biodiverzitu v Paríţi.
Pracovníci Ústavu sú aktívni vo viacerých medzinárodných telesách, kde reprezentujú Slovenskú
republiku. Je to napr. ILTER (International Long Term Ecosystem Research) a EASAC – ESP
(European Academies Science Advisory Council – Environment Steering Panel). Pre Európsku
Komisiu, generálny direktorát Environment je ÚKE SAV kontrahovaný ako organizácia
monitorujúca LIFE na Slovensku, v Ĉesku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku (2009 – 2013).
Prenos výsledkov vedeckých projektov do praxe, poskytovanie odborných vedomostí a expertíz
pracovníkom, ktorí rozhodujú v environmentálnej politike je permanentnou snahou pracovníkov
ÚKE SAV a ĉinnosť s tým súvisiaca je smerovaná do všetkých sfér hospodárskeho a spoloĉenského
ţivota. Celý kolektív vedeckých pracovníkov ÚKE SAV pracuje v Sieti excelentných pracovísk
Európskej komisie (projekt Alter-Net), pri Ústave je zriadená Slovenská platforma pre biodiverzitu
(ako slovenský reprezentant Európskej platformy pre biodiverzitu), ako aj Slovenská organizácia
DIVERSITAS. Ďalšie informácie o významných aktivitách organizácie sú uvedené v kapitole V.
Vedná politika.
62
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2010
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Izakovičová Z., Moyzeová M., Miklós L., Štefunková D., Adamčeková, E.
Diplom Národnej poroty
Oceņovateğ: Medzinárodná porota Agrofilmu 2010
Opis: Ocenenie za videoprogram s názvom Krajina a jej trvalo udrţateğný rozvoj
15.2. Medzinárodné ocenenia
Oszlányi Július
riadne ĉlenstvo
Oceņovateğ: Európska akadémia vied a umení , Salzburg
63
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
Ústav v r. 2010 nebol poţiadaný o poskytnutie informácie v zmysle zákona ĉ. 211/2000 Z.z.
64
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Závaţný problém Ústavu krajinnej ekológie SAV je problém s financiami, konkrétne súvisiaci s
projektom cezhraniĉnej spolupráce HUSK-0801/2.1.2/0162 s názvom Vytvorenie jednotného
monitoringu na báze priestorového informaĉného systému v povodí Ipľa s dobou riešenia 1. 11.
2009 – 31. 10. 2010. Projekt má vedúceho partnera v Maďarsku, na Slovensku Ústav krajinnej
ekológie SAV je jedným z dvoch partnerov. Projekt má byť financovaný zo štrukturálnych fondov
DG Regio a to prostredníctvom vedúceho partnera, priĉom slovenská strana sa má finanĉne
podieľať 15% celkových nákladov.
Závaţným problémom je, ţe projekt sa finanĉne manaţuje cestou refundácie (reimbursement)
vynaloţených nákladov. Plánované náklady pre Ústav krajinnej ekológie SAV boli 119 140 EUR,
skutoĉné náklady boli 98 522,91 EUR.
Napriek tomu, ţe financie mali byť poukázané na ústavný úĉet v troch štvormesaĉných lehotách, a
to vţdy po vystavení certifikátu o oprávnených nákladoch - národným (slovenským) kontrolným
orgánom, doposiaľ Ústav krajinnej ekológie nedostal ani euro, priĉom všetky povinnosti, ako to je v
kontrakte a partnerskej zmluve, pracovníci ústavu naĉas vykonali.
V roku 2011 sme boli taktieţ nútení poţiadať P SAV o pôţiĉku vo výške 14 800 EUR na
refundáciu DPH pri nákupe tovarov zo zahraniĉia pre projekt Štrukturálnych fondov Centrum
excelentnosti pre ochranu a vyuţívanie krajiny a biodiverzitu, OPVaV-2008/4.1/01-SORO, kód
ITMS 26240120014. Finanĉný mechanizmus nedovoľuje pri nákupe tovarov zo zahraniĉia
prefinancovanie DPH formou predfinancovania, ale iba refundáciou, a takou veľkou sumu ÚKE
SAV nedisponuje.
Deficit v rozpoĉte Ústavu je neúnosne vysoký, manaţment Ústavu je nútený ku krajným riešeniam
a v súĉasnosti sa neobíde bez reálnej pomoci.
65
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Ing. Dagmar Štefunková, PhD., 02/5249 3851
Mgr. Katalin Kis-Csáji, Bc. Alexandra Kocmanová, 02/20920323
Prof. RNDr. Tatiana Hrnĉiarová, CSc.
Technická spolupráca
Helena Ševĉíková
....................................................
Ing. Július Oszlányi, CSc.
riaditeľ
66
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Ing. Blanka Maņkovská, DrSc.
30
0.30
2.
Prof., RNDr. László Miklós, DrSc.
28
0.33
3.
Prof. RNDr. Milan Ruţiĉka, DrSc.
28
0.33
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
Prof. RNDr. Tatiana Hrnĉiarová, CSc.
100
1.00
2.
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.
50
0.50
3.
Ing. Július Oszlányi, CSc.
100
1.00
4.
RNDr. Helena Ruţiĉková, CSc.
30
0.30
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Peter Baranĉok, CSc.
100
1.00
2.
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
50
0.50
3.
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
50
0.50
4.
RNDr. Olívia Ďugová, CSc.
60
0.60
5.
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
100
1.00
6.
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.
100
1.00
7.
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
28
0.33
8.
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
100
1.00
9.
Ing. Anton Janitor, CSc.
30
0.30
10. RNDr. Zdena Krnáĉová, PhD.
100
1.00
11. Ing. Vojtech Šimonoviĉ, CSc.
30
0.30
12. Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Daniela Babicová, PhD.
100
1.00
2.
Mgr. Andrej Baĉa, PhD.
100
1.00
3.
RNDr. Mária Baranĉoková, PhD.
100
1.00
4.
Mgr. Peter Bezák, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Jana Borovská, PhD.
0
0.00
6.
RNDr. Marta Dobrovodská, PhD.
100
1.00
7.
Mgr. Katarína Gerhátová, PhD.
100
1.00
67
Správa o činnosti organizácie SAV
8.
Mgr. Andrej Halabuk, PhD.
100
1.00
9.
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
100
1.00
10. RNDr. Róbert Kanka, PhD.
100
1.00
11. Mgr. Pavol Kenderessy, Ph.D.
100
1.00
12. RNDr. František Kohút, PhD.
100
1.00
13. Mgr. Jozef Kollár, PhD.
100
1.00
14. Ing. Ján Krajĉí, PhD.
100
1.00
15. Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
RNDr. Noémi Matušicová rod. Marcelová,
16.
PhD.
17. Ing. Matej Mojses, PhD.
100
1.00
100
1.00
100
1.00
18. RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
100
1.00
19. Mgr. Veronika Piscová, PhD.
100
1.00
20. Ing. Jana Špulerová, PhD.
100
1.00
21. Ing. Zuzana Válkovcová-Baránková, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Igor Borovský
50
0.50
2.
Mgr. Agáta Jablonická
100
1.00
3.
Mgr. Ľubica Jašicová
100
1.00
4.
Mgr. Katalin Kis-Csáji
100
1.00
5.
Bc. Alexandra Kocmanová
100
0.33
6.
Mgr. Andrea Kubáĉková
100
1.00
7.
Ing. Miloslava Lucová
100
1.00
8.
Bc. Zuzana Ponecová
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Edita Adamĉeková
100
1.00
2.
Anna Behílová
100
1.00
3.
Tatiana Bohunická
100
1.00
4.
Marta Ciranová-Imrová
60
0.60
5.
Daniela Dudášová
100
1.00
6.
Vladimír Lágovský
100
1.00
7.
Jozefa Mechurová
100
1.00
8.
Eva Orbánová
100
1.00
9.
Olivia Šancová
100
1.00
100
1.00
10. Helena Ševĉíková
Ostatní pracovníci
68
Správa o činnosti organizácie SAV
1.
Anna Antlová
47
0.47
2.
Helena Ďuricová
20
0.10
3.
Amália Horváthová
47
0.47
4.
Eva Kaluţáková
20
0.10
5.
Jolana Mikesková
50
0.50
6.
Ladislav Nyitray
100
1.00
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Anikó Ábrahámová
Fakulta prírodných vied
UKF
2.
Mgr. Martina Babálová
Fakulta prírodných vied
UKF
3.
Mgr. Barbora Fedorková
Fakulta prírodných vied
UKF
4.
Mgr. Barbora Šatalová
Fakulta prírodných vied
UKF
5.
Mgr. Miriam Vlachoviĉová
Fakulta prírodných vied
UKF
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
RNDr. Tomáš Kušík
Fakulta prírodných vied
UKF
2.
Mgr. Adriána Kušíková
Fakulta prírodných vied
UKF
3.
Mgr. Hana Latková
Fakulta prírodných vied
UKF
69
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
4.3.1 ochrana a vyuţívanie
krajiny
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: 6RP
1.) Biostrat - Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity (Biostrat - Developing the
EU Biodiversity Strategy)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Oszlányi
1.1.2006 / 3.4.2010
GOCE 036847
nie
Magyar Tudományos Akadémia, Okologiai es Botanikai Intézet
12 - Rakúsko: 1, Bulharsko: 1, Ĉesko: 1, Nemecko: 2, Španielsko: 1,
Fínsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 1,
Rumunsko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu sa pracovníci ÚKE SAV sa zúĉastnili prípravy textov výziev pre predkladanie
projektov 7.RP EK, pripravovaných pre najbliţšie obdobie. V predsedníckych krajinách
(Mallorca/E a Brusel/B) sa podieľali poĉas riadnych mítingov na odbornej diskusii a príprave textu
odporuĉení, ktoré sa týkajú stratégie výskumu biodiverzity v Európskej únii. Prezentovali tu prácu,
problémy a perspektivy Slovenskej platformy pre biodiverzitu. Komunikácia s vedeckou
verejnosťou. Úĉasť na celoeurópskej pracovnej porade "Possitive Visions for Biodiversity: The
Role of Research", Brusel, 18. - 19.11.2010, ďalej na seminári v Roskilde 3.11.2010 "Bioenergy
landscapes" a na Mallorce s názvom "Evolution and Biodiversity: The Evolutionary basis of
biodiversity and its potential for adaptation to global Change".
Programy: UNESCO
2.) EuroMAB konferencia 2009, Pracujeme spolu - učíme sa spolu ( EuroMAB Conference
2009, Doing together- learning together)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Andrea Kubáĉková
2.9.2008 / 30.1.2010
ERC/RSC/PP/08/EU2/SLO/L.786
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
1 - Francúzsko: 1
UNESCO: 2632 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 prebehlo doĉerpanie finanĉných prostriedkov na projekt.
70
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: 7RP
3.) Európska sieť pre štúdium biodiverzity: návrh plánu pre integrovaný observačný systém v
priestore a čase (European Biodiversity Observation Network: Design of a Plane for an Integrated
Biodiversity Observing System in Space and Time)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ľuboš Halada
1.2.2008 / 31.1.2012
212322
nie
Alterra
17 - Rakúsko: 2, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Dánsko: 0, Španielsko: 1,
Estónsko: 1, Európska únia: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 2,
Grécko: 1, Island: 0, Izrael: 1, Taliansko: 0, Holandsko: 1, Nórsko: 1,
Rumunsko: 1, Švédsko: 1, JAR: 1
EU: 21830 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 11007 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 sme pracovali v 5 pracovných blokoch projektu. Vypracovali sme metodiku pre
hodnotenie prínosu interkalibrácie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme a monitorovania v
teréne. Pokraĉovali sme v testovaní fenologických satelitných dát pre mapovanie trávnych
porastov: analýzu ĉasových radov vegetaĉného indexu NDVI s pouţitím dát MODIS a ich
prepojenie s terénnymi údajmi o rozšírení typov trávnych porastov. Zmapovali sme 4 modelové
územia s vyuţitím metodiky monitorovania biotopov EBONE. Pripravili sme demonštraĉnú štúdiu,
porovnávajúcu hodnotenie zmien rozšírenia biotopov (1950-2010) s vyuţitím 2 zdrojov údajov:
interpretácie leteckých snímok a výsledkov terénneho monitorovania. Vydali sme informaĉnú
broţúru projektu a dve ĉísla elektronických spravodajov projektu.
4.) Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku (Policy Influence of Indicators)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zita Izakoviĉová
1.4.2008 / 30.3.2011
217207
nie
University of Aarhus
6 - Belgicko: 1, Dánsko: 1, Fínsko: 1, Veľká Británia: 2, Malta: 1
EÚ: 10281 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 bola zrealizovaná syntéza hodnotenia vyuţitia indikátorov v politickom procese.
Syntéza bola urobená na základe analýzy dokumentov a na základe sociologických prieskumov.
Výsledkom bolo zhodnotenie súĉasného stavu vyuţitia indikátorov v politickom procese, boli
identifikovaný hlavní uţívatelia i tvorcovia indikátorov, ako i hlavné bariéry sťaţujúce úspešné
vyuţitie indikátorov.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
5.) LIFEWATCH (LIFEWATCH)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Oszlányi
1.2.2008 / 31.12.2012
211372
nie
University of Amsterdam
6 - Nemecko: 1, Španielsko: 1, Veľká Británia: 2, Holandsko: 1,
Nórsko: 1
EC DG Research: 3137 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 600 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 sa pokraĉovalo v inventarizácii a vo vyhodnotení systému morských, terestrických a
sladkovodných výskumných staníc, ktoré sa okrem iného zaoberajú aj biodiverzitou. Vyhodnotila
sa vhodnosť pouţitých metód s ohľadom na dlhodobý ekologický výskum. Identifikovali a
vyhodnotili sa databázy a údaje, ktoré existujú v inštitúciách, zistila a vyhodnotila sa ich kvalita,
prístupnosť a podmienky, za ktorých moţno databázu získať. Zistili sa rovnako údaje o
biodiverzite, ktoré sú k dispozícii v múzeách a kniţniciach. Urobili sa prvé kroky k vybudovaniu
Service Centre, ktoré sa bude zaoberať marketingom údajov, právami vlastníkov, vzdelávaním a
sluţbami pre verejnosť.
Skontaktovala sa osoba zodpovedná za ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures – Európske strategické fórum pre infraštruktúru výskumu) na Ministerstve školstva
SR, ktorí poskytli informácie o rozhodovacom procese v záleţitostiach infraštruktúry výskumu.
Uskutoĉnili sa konzultácie o vede a politike v záleţitostiach ochrany biodiverzity.
Pracovalo sa hlavne v oblasti Science and Policy (vzťahy medzi vedou a politikmi). Tu sa vykonalo
niekoľko iniciatív s cieľom informovať lokálnych, regionálnych a vládnych politikov o potrebe
štúdia biodiverzity a vyuţitia získaných poznatkov pri rozhodovaniach v environmentálnej politike.
V roku 2010 aktívna úĉasť riešiteľa na konferenciách v Aarhuse/Dánsko a Bari/Taliansko.
Programy: Multilaterálne - iné
6.) ASTRALE B - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s
implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+ (ASTRALE B - Technical and
administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and
under the LIFE III programme)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Oszlányi
1.7.2009 / 30.6.2010
07.010401/2009/SI.534923/MAR/E4
nie
ASTRALE GEIE - Torino
8 - Belgicko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká
Británia: 1, Taliansko: 2, Lotyšsko: 1
EC DG-Environment: 88335 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
72
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Pracovníci UKE SAV v rámci projektu ASTRALE C vypracovali v priebehu roka 2010 mnoţstvo
hodnotiacich správ pre Európsku komisiu (DG-Environment, LIFE Unit) na beţiace projekty LIFE
NAT v krajinách: Rumunsko, Slovenská republika, Ĉeská republika a Maďarsko (napr. správy po
návštevách projektov, po odovzdaní kaţdoroĉných technických a finanĉných správach, iné
dodatoĉné správy). Pracovníci komunikovali a usmerņovali riešiteľov projektov prostredníctvom emailov a telefonátov a zisťovali stav projektov na návštevách v teréne.
7.) ETC/BD 2010 - Európske tématické centrum pre biodiverzitu (ETC/BD 2010 - European
Tematic Centre for Biodiversity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Oszlányi
1.1.2010 / 31.12.2010
EEA/BSS/08/01-Lot 1
nie
ETC/BD, Museum Nationale d´Histoire Naturelle, Paris
7 - Ĉesko: 1, Fínsko: 1, Veľká Británia: 1, Taliansko: 1, Holandsko:
3
Európska komisia: 1782 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
ÚKE SAV pripravil analýzu stupņa endemizmu pre všetky druhy rastlín a ţivoĉíchov, zaradených
do príloh II a IV Smernice o stanovištiach a pre všetky druhy obojţivelníkov, plazov a cicavcov,
vyskytujúce sa prirodzene v Európe. Pre tie isté druhy sme pripravili ďalšiu štúdiu, v ktorej sme
vyjadrili ich väzbu k typom ekosystémov, typom biotopov podľa klasifikácie EUNIS habitats a k
typom biotopov prílohy I. Smernice o stanovištiach.
V ďalšej riešenej úlohe sme hodnotili dostatoĉnosť siete Natura2000 pre Grécko, Nemecko,
Maďarsko a Ĉeskú republiku. Výsledky hodnotenia boli predloţené Európskej komisii, DG
Environment pre ďalšie rokovania s týmito krajinami.
Podieľali sme sa na prípravu troch z „10 správ o biodiverzite“, ktorú publikovala EEA k
Medzinárodnému roku biodiverzity: správy o agrobiodiverzite, o pohoriach a o európskom
prírodnom dediĉstve. Podieľali sme sa na príprave správy „Europe's ecological backbone:
recognising the true value of our mountains“ (EEA Report No. 6/2010) a pripomienkovali sme
rukopis správy EEA/FOEN “Landscape fragmentation in Europe”.
Zástupcovia ÚKE sa zúĉastnili na koordinaĉných poradách projektu v apríli 2009 v Istanbule a v
októbri 2010 v Peterborough
8.) Astrale C - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou
projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+ (Astrale C - Technical and administrative
assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III
programme)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Július Oszlányi
1.7.2010 / 30.6.2011
07.010401/2010/SI2.566906/MAR/E4
nie
ASTRALE GEIE – Torino
73
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
14 - Belgicko: 2, Nemecko: 3, Španielsko: 2, Francúzsko: 1, Veľká
Británia: 2, Taliansko: 2, Litva: 2
EC DG Environment: 1555 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2000 €
Dosiahnuté výsledky:
Pracovníci UKE SAV v rámci projektu ASTRALE C vypracovali v priebehu roka 2010 mnoţstvo
hodnotiacich správ pre Európsku komisiu (DG-Environment, LIFE Unit) na beţiace projekty LIFE
NAT v krajinách: Rumunsko, Slovenská republika, Ĉeská republika a Maďarsko (napr. správy po
návštevách projektov, po odovzdaní kaţdoroĉných technických a finanĉných správach, iné
dodatoĉné správy). Pracovníci komunikovali a usmerņovali riešiteľov projektov prostredníctvom emailov a telefonátov a zisťovali stav projektov na návštevách v teréne.
Programy: Bilaterálne - iné
9.) Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny
Slovenska (Research and maintaining of biodiversity in historical structures of agricultural
landscape of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marta Dobrovodská
10.9.2009 / 30.4.2011
0231
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
1 - Nórsko: 1
NFM, FM EHP: 201825 €
ŠR NFM, ŠR FM EHP: 35616 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
Bolo ukonĉené celoslovenské terénne mapovanie HŠPK a skompletizovaná databáza
zdigitalizovaných areálov daných štruktúr.Bol ukonĉený základný výskum abiotických,
biotických,socioekonomických a sociologických podmienok v pilotných územiach Liptovská
Tepliĉka, Svätý Jur a Hriņová.V pilotných územiach boli zrealizované úvodné workshopy s
miestnym obyvateľstvom a prostredníctvom masmédií boli implementované výsledky projektu
medzi širokú verejnosť.
10.) Atlas krajiny Českej republiky (Landscape Atlas of the Czech Republic)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Tatiana Hrnĉiarová
1.12.2004 / 30.6.2010
0133
nie
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasní zahradnictví
1 - Ĉesko: 1
74
Správa o činnosti organizácie SAV
Čerpané financie:
Výzkumný ústav S. Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví: 2612
€
Dosiahnuté výsledky:
Práca hlavnej redaktorky spoĉívala v koordinovaní a manaţovaní odbornej, tematickej, jazykovej a
kartografickej úrovne jednotlivých kapitol atlasu, v spracovaní korektúr za mapové výstupy a v
zostavení syntetických environmentálnych máp.Výstupom je zahraniĉná kniţná monografia:
Hrnĉiarová, Tatiana – Mackovĉin, Peter – Zvara Ivan a kol.: Atlas krajiny Ĉeské republiky /
Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo ţivotního prostředí ĈR, Prŧhonice :
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 s. ISBN 97880-85116-59-5.
11.) Scenáre vývoja reprezentatívnych ekosystémov krajiny Slovenska v kontexte globálnych
zmien (Development scenarios of representative landscape ecosystems in the Slovak republic
considering global changes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zita Izakoviĉová
1.10.2008 / 30.10.2010
SAV-FM-EHP-2008-03-09
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
Finanĉný mechanizmus EHP: 119018 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 bol spracovaný manaţmentový plán pre zachovanie a trvalo udrţateľné vyuţívanie
reprezentatívnych typov krajiny SR. Manaţmentový plán bol predstavený hlavným aktérom na
konferencii Typizácia krajiny SR, ktorá sa konala v Smoleniciach, 4. - 5. októbra. Metodický
postup typizácie bol podrobnejšie rozpracovaný na 10 modelových lokalitách. Modelové lokality
boli vyberané tak, aby reprezentovali rôzne špecifické krajinné typy Slovenska, ĉi uţ z pohľadu
prírodného (mokraďná, lesná, subalpínska, alpínska, níţinná, kotlinová, horská, vysokohorská
krajina a pod.), socioekonomického (urbanizovaná, lesná, priemyselná, poľnohospodárska a pod.),
kultúrno-historického (vinohradnícka, lúĉno-pasienkárska, krajina s rozptýlením osídlením),
regionálno-administratívneho (Západné, Východné, Severné i Juţné Slovensko).
Najvýznamnejšie publikácie:
BEZÁK, Peter - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - MOYZEOVÁ, Milena ŠPULEROVÁ, Jana - MOYZES, Matej - KOĈICKÝ, Dušan - PETROVIĈ, František BOLTIŢIAR, Martin - HREŠKO, Juraj - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - ŠATALOVÁ, Barbora LIESKOVSKÝ, Juraj - LEHOTSKÝ, Milan - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ,
Marta - BARÁNKOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter - DAVID, Stanislav - HALADA, Ľuboš OSZLÁNYI, Július. Reprezentatívne typy krajiny Slovenska. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie
SAV, 2010. 179 s. ISBN 978-80-89325-15-3.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - BEZÁK, Peter. The representative geosystems of
Slovakia: management tool for sustainable development?. In Geography and sustainable
development. - Skopje : Macedonian Geographical Society, 2009, s. 217-224.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Implementation of the European Landscape Convention in the Slovak
Republic. In Implementation of landscape ecological knowledge in practice : proceedings - 1st
IALE-Europe Thematic Symposium. Editors Andrzej Macias, Andrzej Mizgajski. - Poznan :
Wydawnictwo naukowe UAM, 2010, s. 119-125. ISBN 978-83-232-2154-8.
LIESKOVSKÝ, Juraj - BEZÁK, Peter - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Protection of representative
75
Správa o činnosti organizácie SAV
landscape ecosystem of Slovakia - new landscape ecological approach. In Modern management of
mine producing, geology and environmental protection : proceedings from 10th international
multidisciplinary scientific geoconference. - Albena : SGEM, 2010, 2010, vol. 2, p. 717-723. ISBN
978-954-91818-1-4.
ŠPULEROVÁ, Jana - BARÁNKOVÁ, Zuzana - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Habitats and representative
landscape ecosystems in the Slovak republic. In Living Landscape : the European Landscape
Convention in research perspective. Vol. II. - Florence ; Pontedera (Pisa) : UNISCAPE : Bandecchi
& Vivaldi, 2010, p. 165-171. ISBN 978-88-8341-459-6.
BEZÁK, Peter - LIESKOVSKÝ, Juraj - PETROVIĈ, František. Particularities of political and
socio-economical changes in Slovakia linked to spatial distribution of representative landscape
ecosystems landscape ecosystems. In Living Landscape : the European Landscape Convention in
research perspective. Vol. II. - Florence ; Pontedera (Pisa) : UNISCAPE : Bandecchi & Vivaldi,
2010, p. 185-190. ISBN 978-88-8341-459-6.
BEZÁK, Peter. Driving forces and pressures of the landscape and biodiversity change in Slovakia.
In Geography and sustainable development. - Skopje : Macedonian Geographical Society, 2009, s.
9-18.
12.) Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informačného systému v
povodí Ipľa (Developed of IT-based unified environment monitoring system in the catchmen are of
Ipoly)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Július Oszlányi
1.10.2009 / 30.9.2010
HUSK0801/2.1.2/162
nie
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelňség
2 - Maďarsko: 1, Slovensko: 1
Hungary-Slovakia cross-border co-operation programe 2007-2013:
98528 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3000 €
Dosiahnuté výsledky:
Základné aktivity projektu boli zamerané na budovanie patrnerstva, harmonizáciu metodológie a
dát, vytvorenie kartografickej bázy a výstupov. Budovanie partnerstva bolo realizované hlavne
stretnutiami, workshopmi a konferenciou projektu v Dudinciach – 22.-24.9.2010, kde boli
prezentované výsledky všetkých projektových partnerov. Boli pripravené a spracované analýzy a
syntézy abiotických, biotických a socioekonomických parametrov. Georeferencované výstupy pre
vrstvy: Doprava - cesty, hr.priechody, chodniky, kempingy, kompa, lanovky, letiska, mosty, polne
cesty, priesmyky, pristavy, pristavne drahy, tunely zeleznice; Energetika - elektrarne, elektrovody,
precerpavacie stanice, produktovody, vysielace; Fyziografia - gejziry, hradze, jaskyne, kamenne
moria, moreny, ryhy, zrazy; Hranice - administrativne hranice, chranene uzemia, kraje, okresy, SR,
statna hranica, vvp; Priemysel - bane, haldy, kominy, priemyselne plochy, tazobne veze, vezove
stavby, vodojemy; Sidla - atrakcie, budovy, casti sidel, divadla, golfove ihriska, hotely, ihriska,
opevnenia, nemocnice, pamatniky, posty, sidla bodove, sidla plosne, univerzity, zrucaniny;
Vegetacia - lesy, mociare, prieseky, sady; Vodstvo - nadrze, ostrovy, plavebne komory, pramene,
priehradne mury, rieky, vodopady, zaplavove uzemia; Vyskopis - dominatny, geobody, hlbnice,
priepasti, vrstevnice.; Hydrologické a meteorologické ukazovatele; Rastliny, Ţivoĉíchy, Biotopy
urobene na zaklade NATURA 2000. Atlas máp vytvorený na základe uvedených dát je v štádiu
76
Správa o činnosti organizácie SAV
dokonĉenia a bude poslaný do tlaĉe.
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Fytocenologická a ekologická charakteristika prirodzených a človekom ovplyvnených
lesných a nelesných biotopov vo vybraných územiach vysokých pohorí Západných Karpát
(Phytocoenological and ecological characteristic of natural and man-affected forest and non-forest
biotopes at the chosen parts of Western Carpathians high mountains)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Baranĉok
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0192/09
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
VEGA: 11877 €
Dosiahnuté výsledky:
V druhom roku riešenia projektu pokraĉovalo mapovanie a hodnotenie lesných a nelesných
biotopov na území Nízkych Tatier, Vysokých Tatier a Belianskych Tatier. Hodnotili sa vplyvy
rôznych ĉinností vykynávaných ĉlovekom vo vysokohorskom prostredí a v chránených územiach,
hlavne v súvislosti s ochranou druhov a biotopov európskeho a národného významu. Pokraĉovalo
spracovávanie dokumentácií území NATURA 2000 s návrhmi na ich ochranu. Výsledky riešenia
projektu boli publikované v 8 vedeckých prácach(zoznam je uvedený niţšie) a ďalšie 3 sú
odovzdané do tlaĉe.
BARANĈOK, Peter. Posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie v územiach významných z
hľadiska ochrany prírody a krajiny. In Spravodajca SEA/EIA, 2010, no. 2, p. 7-9. ISSN 1338-0176.
Typ: ADFB
BARANĈOK, Peter - KRAJĈÍ, Ján. Changes of alpine vegetation in the Tatry Mts. (Western
Carpathians). In Global change and the world's mountains : Perth, Scotland 26-30 September 2010
[elektronický zdroj]. - Perth : Centre of Mountain Studies, 2010. Typ: AFG
BARANĈOKOVÁ, Mária - BARANĈOK, Peter. Geoecological assessment of the Belianske Tatry
Mts. In Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Editors Mária
Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2010, s. 387-424. ISBN 978-80-89325-16-0. Typ: ABD
KANKA, Róbert. Fragmentation of ecosystems - an important SEBI 2010 biodiversity indicator. In
Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Editors Mária
Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2010, s. 113-120. ISBN 978-80-89325-16-0. Typ: ABD
KRAJĈÍ, Ján. Ecological analysis of forest communities in the north-east part of Nízke Tatry
Mountains. In Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Editors
Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2010, s. 709-729. ISBN 978-80-89325-16-0. Typ: ABD
KRAJĈÍ, Ján. Sutinové lesné spoloĉenstvá okolia Veľkého Boku (Nízke Tatry). In Monitorovanie a
hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII : zborník referátov. Editor Oľga Kontrišová, Hana
Ollerová, Jozef Váľka. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009, s. 79-86. ISBN 978-80-
77
Správa o činnosti organizácie SAV
228-2072-1.Typ: AED
PISCOVÁ, Veronika. Short-term trampling experiments in the alpine vegetation zone of Tatra
National Park. In Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Editors
Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2010, s. 659-677. ISBN 978-80-89325-16-0. Typ: ABD
PISCOVÁ, Veronika. Vplyv zošľapovania na vegetáciu alpínskeho stupņa Belianskych a Vysokých
Tatier. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII : zborník referátov. Editor
Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef Váľka. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009, s.
87-94. ISBN 978-80-228-2072-1.Typ: AED
2.) Fungovanie níţinného lesného ekosystému pod tlakom globálnych environmentálnych
zmien (Functioning of lowland forest ecosystem under pressure of global environmental changes the Báb Research Site)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Gajdoš
1.1.2010 / 31.12.2012
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
VEGA: 7078 €
Dosiahnuté výsledky:
V prvom roku riešenia projektu (v 2011) sa pokraĉovalo vo výskume na trvalých plochách. Urobila
sa reinventarizácia drevín, stanovila sa nadzemná biomasa bylinnej vrstvy a jej zmeny v priebehu
roka, vyhodnotili sa vzorky pôdy a vzorky na mikrobiologický rozbor, realizoval sa výskum húb,
zhodnotili sa rozdiely v dekompozície vybraných druhov rastlín a pravidelne v mesaĉných
intervaloch sa vyberal materiál bezstavovcov so zameraním na pavúky, kosce a chrobáky. Bol
realizovaný aj výskum vybraných skupín stavovcov (vtáky a drobné zemné cicavce). Zistil sa podiel
funkĉných skupín rastlín na tvorbe biomasy a odpovede na zmeny podnebia. Stanovil sa obsah
fotosyntetických pigmentov (chlorofyly, karotenoidy) v listoch vybraných druhov rastlín v podraste
lesa a na rúbanisku. Zistila sa plasticita druhov v odpovedi na zmenu svetelných a iných podmienok
prostredia. Skúmala sa fenotypická plasticita netýkavky malokvetej. Uskutoĉnili spoloĉný multisite
experiment spolu s 12 inštitúciami v Európe zameraný na porovnanie vplyvu zvýšenej depozície
dusíka na dekompoziĉne procesy (15 experimentálnych plôšok s rozdielnym ošetrením s pouţitím
180 sáĉkov). Okrem dekompozície sa sledovala i aktivita pôdnych ţivoĉíchov pomocou lístkových
návnad "bait lamina strips".
3.) Vplyv experimentálne zvýšenej teploty a zvýšenej depozície dusíka na zraniteľné
ekosystémy alpínskych lúk (Effect of experimental warming and nitrogen deposition on sensitive
alpine meadow ecosystem)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Andrej Halabuk
1.1.2009 / 31.12.2012
02/0217/09
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
78
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
0
VEGA: 4145 €
Dosiahnuté výsledky:
Na zaĉiatku vegetaĉnej sezóny sme osadili 12 otvorených polykarbonátových komôr pre
experimentálne zvýšenie teploty na výskumných plochách. Kontinuálny monitoring
mikroklimatických ukazovateľov predbeţne potvrdzuje vhodnosť pouţitých komôr na zvýšenie
teploty pôdy a vzduchu na experimentálnych plôškach v priemere o 1 aţ 3 °C.
Poĉas vegetaĉnej sezóny sme pravidelne sledovali odozvu ekosystému alpínskych lúk na zmenené
mikroklimatické pomery a zvýšený prísun dusíka prostredníctvom analýz dostupného dusíka v
pôde, produktivity nadzemnej vegetácie ako i morfologických ukazovateľov vybraných populácií
rastlín.
4.) Zhodnotenie prínosu agro-environmentálnych programov k ochrane a udrţaniu diverzity
polnohospodárskej krajiny (Assessment of the agro-environment programs contribution to
conservation and maintenance of rural landscape)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ľuboš Halada
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0166/08
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
VEGA 8217 €
Dosiahnuté výsledky:
V r. 2010 sme pripravili databázu a mapu agro-environmentálnych (AE) projektov na Slovensku,
vypracovali sme mapy
ekologicky významných poľnohospodárskych území Slovenska.
Pokraĉovali sme v monitoringu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny modelových území
analyzovali sme percepciu biodiverzity a AE programu poľnohospodármi a obyvateľmi. Zhodnotili
sme prínos AE programu k ochrane biodiverzity a prírodných zdrojov na národnej úrovni,
analyzovali sme aj chýbajúce elementy a pripravili odporúĉania opatrení na zlepšenie ochrany
biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. Pripravili sme ĉlánok o biotopoch európskeho významu,
ktorých existencia závisí od poľnohospodárskej ĉinnosti ĉloveka alebo z nej profitujú, ĉlánok bol
akceptovaný na publikovanie v ĉasopise Biodiversity and Conservation, ďalšie ĉlánky boli
publikované alebo prijaté na publikovanie v domácich ĉasopisoch a zborníkoch z konferencií.
5.) Stanovenie účelových vlastností krajiny ako podklad pre krajinnoekologický výskum
(Identification of purposive landscape features as the basis of landscape ecological research)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
Tatiana Hrnĉiarová
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0114/10
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
79
Správa o činnosti organizácie SAV
inštitúcií:
Čerpané financie:
VEGA: 6138 €
Dosiahnuté výsledky:
Výskum bol zameraný na vypracovanie teoreticko-metodologických aspektov hodnotenia
krajinných štruktúr, na vybrané interpretácie abiotických, biotických a socioekonomických
ukazovateľov krajiny (morfogenetická klasifikácia, erodovateľnosť pôdy a zmeny vyuţitia krajiny)
a ich aplikácia na modelových územiach (Liptov, Tatry, Vráble).
Baránková, Zuzana. Evaluation of land use changes with focus on abandonment of agricultural land
in the upper Liptov region. In: Baranĉoková, M., Krajĉí, J., Kollár, J., Belĉáková, I. (eds.),
Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape
Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2010, p. 679-695. ISBN 978-80-89325-16-0.
Typ: ABD
Boltiţiar, M., 2010. Morphogenetic classification of the spatial patterns in the high-mountain
landscape structure (on example Tatra Mts.) In: Ekológia (Bratislava), Vol. 29, No. 4, 2010, p. 373379. ISSN 1335-342X (SCOPUS). Typ: ADFB
Hrnĉiarová, Tatiana. Krajinné štruktúry a ich klasifikácia. In: Ţivotné prostredie: revue pre teóriu a
tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 4, s. 174-181. ISSN 0044-4863.Typ: ADFB
Hrnĉiarová, Tatiana. Druhotná krajinná štruktúra / Vyuţitie krajiny a reálna vegetácia. In Krajina,
príroda, biosféra : zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s.
8.Typ: AFFB
Lieskovský, Juraj. Computation of anti-erosion effect of vineyards based on field erosion
measurements. In: Geomorfologický sborník 9. – Praha : Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, 2010, p. 36. ISBN 978-80-86561-32-5.Typ: AFG
6.) Revitalizácia krajiny v nových socio-ekonomických podmienkach (Revitalisation of the
landscape in the new socio-economic conditions)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zita Izakoviĉová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0152/08
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
VEGA: 10025 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 bol spracovaný návrh revitalizácie poľnohospodárskej krajiny SR a tieţ bol
spracovaný návrh manaţmentu poľnohospodárskej krajiny, ktorý by eliminoval súĉasne
environmentálne problémy a predchádzal vzniku novým environmentálnym problémom.
Najvýznamnejšie publikácie:
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena - OSZLÁNYI, Július. Problems in agricultural
landscape management arising from conflicts of interest - a study in the Trnava region, Slovak
Republic. In Innovations in European Rural Landscapes. - Heidelberg-Dordrecht-London-New
York : Springer, 2010, s. 77-96. ISBN 978-3-642-04171-6
80
Správa o činnosti organizácie SAV
7.) Biodiverzita a ekológia vybraných skupín hmyzu na biotopoch s prítomnosťou borovice
(Pinus L.) s dôrazom na dubový a kosodrevinový vegetačný stupeň . (Biodiversity and ecology
of selected insects in pine (Pinus L.) habitats with a special emphasis on oak and subalpine
vegetation zone.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Henrik Kalivoda
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0155/08
nie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
0
VEGA: 1112 €
Dosiahnuté výsledky:
Zoznam publikácií:
KALIVODA, Henrik - PETROVIĈ, František - KALIVODOVÁ, Eva - KÜRTHY, Alexander.
Influence of the landscape structure on the butterfly (Lepidoptera, Hesperioidea and Papilionidea)
and bird (Aves) taxocoenoses in Veľké Leváre (SW Slovakia). In Ekológia (Bratislava) :
international journal of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 4, p. 337-359. (2010 - SCOPUS,
Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335342X.
KALIVODA, Henrik - PETROVIĈ, František. Vplyv zmien krajinnej štruktúry na spoloĉenstvá
motýľov s dennou aktivitou (Lepidoptera: Hesperioidea a Papilionidea) v katastri obce Veľké
Leváre. In Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni : 9.-10.12. 2010. - Bratislava, 2010,
s. 33.
8.) Štruktúra, funkcia a dynamika fragmentov prírodných ekosystémov v poľnohospodárskej
krajine Podunajskej níţina ako refúgií bioty (Structure, function and dynamics of natural
ecosystem fragments in the agricultural landscape )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Eva Kalivodová
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0322/08
nie
RNDr. Mirko Bohuš PhD., Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Mlynská dolina B
0
VEGA: 687 €
Dosiahnuté výsledky:
V r. 2010 boli preskúmané vtáky 25 bratislavských cintorínov; Preskúmané vtáky vodných nádrţí v
povodí Kvetnianky a spracovaná ornitofauna Keťských rybníkov.
KALIVODOVÁ, E., VOJTAŠŠÁKOVÁ, P., 2010: Ornithocoenoses of the Bratislava cemeteries.
In: Baranĉoková, M., Krajĉí, J., Kollár, J., Belĉáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods,
81
Správa o činnosti organizácie SAV
applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of
Sciences, Bratislava, p. 781-789. ISBN 978-80-89325-16-0
Kalivodová, E., Darolová, A., 2010: Ornitocenózy Keťských rybníkov (Z Slovensko) Bird
assemblages of the Keťské rybníky ponds (W Slovakia). Tichodroma 22: 51–54
9.) Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a
Trnavskej pahorkatiny (Evaluation of functionality and quality of biokorridors between Malé
Karpaty Mts. and Trnavská pahorkatina hills)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Eva Kalivodová
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0334/08
nie
RNDr. Jana Ruţiĉková CSc. Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Mlynská dolina B
0
VEGA: 459 €
Dosiahnuté výsledky:
V r. 2010 boli preštudované vtáky dubových porastov v povodí Stoliĉného potoka. Ako
porovnávacie lokality spracovaná avifauna k. ú obce Pozba a k. ú. Veľké Leváre.
Publikácie:
Kalivodová E., Ĉumová, D., Cvachová, A., 2010: Avifauna katastrálneho územia obce Pozba
(stredné Slovensko). Folia faunistica slovaca 15 (15): 127-133
Henrik Kalivoda, H., František Petroviĉ, F., Kalivodová, E., Kürthy, A., 2010: Influence of the
landscape structure on the butterfly (Lepidoptera, Hesperioidea and Papilionoidea) and bird (Aves)
taxocoenoses in Veľké Leváre (SW Slovakia). Ekologia (Bratislava), Vol. 29, No. 4, p. 337–359.
10.) Ekologická charakteristika lesných ekosystémov níţin a pohorí západného Slovenska
(Ecological characteristic of the western Slovakia lowland and mountains forest ecosystems)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Kollár
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0027/08
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
VEGA: 5311 €
Dosiahnuté výsledky:
Výsledkom riešenia projektu je najmä súbor publikácií, ktoré sú zamerané na:
-produkĉno-ekologickú analýzu primárnej produkcie bylinnej vrstvy, kde sme sa zamerali najmä na
lesné ekosystémy Bielych Karpát a Chvojnickej pahorkatiny (Kollár et al. 2010) a luţné lesy
Dunaja (Kollár et al. 2010);
-fytocenologickú a ekologickú charakteristiku lesov juţnej ĉasti Bielych Karpát a Chvojnickej
82
Správa o činnosti organizácie SAV
pahorkatiny (Kollár et al. 2010), a luţných lesov alúvia Dunaja (Kollár et al. 2010);
-ekológiu lesných ekosystémov najmä vo vzťahu k indikácii pôdnej reakcii (Balkoviĉ et al. 2010) a
sekundárnej regresívnej sukcesii resp. negatívnym antropickým vplyvom (Ábrahámová et al.
2010);
-environmentálne hodnotenie lesnej vegetácie (Babicová 2010);
-pôdne mikrobiálne cenózy lesných ekosystémov Záhoria (Ďugová, 2010).
Zoznam publikácií:
Kategória ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ÁBRAHÁMOVÁ, Anikó - KOLLÁR, Jozef - ŠIMONOVIĈ, Vojtech. Crataegus MonogynaPopulus Nigra community - a result of measures to the Váh river hydrological regime. In Landscape
ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 697-709. ISBN 978-80-89325-16-0. Podiel grantu:
1. Podiel riešiteľov: 100%
BABICOVÁ, Daniela. State and conservation of the submontane floodplain forests of the Povaţský
Inovec Mts. In Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 613-625. ISBN
978-80-89325-16-0. Podiel grantu: 1. Podiel riešiteľov: 100%
ĎUGOVÁ, O. Soil micromycetes of the forest biotopes in the Záhorská níţina lowland. In:
Baranĉoková, M., Krajĉí, J., Kollár, J., Belĉáková, I. (eds.), Landscape ecology – methods,
applications and interdesciplinary approach. Institu of Landscape Ecology, Slovak Academy of
Sciences, Bratislava, 2010, p. 855-868. ISBN 978-80-89325-16-0. Podiel grantu: 1. Podiel
riešiteľov: 100%
Kategória ADCA – Vedecké práce v zahraniĉných karentovaných ĉasopisoch impaktovaných
BALKOVIĈ, Juraj - KOLLÁR, Jozef - ĈEMANOVÁ, Gabriela - ŠIMONOVIĈ, Vojtech.
Indicating soil acidity using vegetation relevés inspatially limited areas - case study from the
Povaţský Inovec, Slovakia. In Folia geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2010,
vol. 45, p. 253-277. ISSN 1211-9520. Podiel grantu: 0,4. Podiel riešiteľov: 40%
Kategória ADFB – Vedecké práce v domácich nekarentovaných ĉasopisoch neimpaktovaných
HRABOVSKÝ, A., BALKOVIĈ, J., KOLLÁR, Jozef. Dubové lesy v národnej prírodnej rezervácii
Dubník. In Phytopedon, 2010, vol. 9, no. 2, p. 25-32. ISSN 1336-1120. Podiel grantu: 0,4. Podiel
riešiteľov: 33%
KOLLÁR, J., ŠIMONOVIĈ, V., KUBÍĈEK, F. Herb layer production in the willow stands on the
Danubian soft-wood floodplain forest sites. In Ekológia (Bratislava): international journal of the
biosphere, 2010, vol. 29, no. 1, p. 15-19. ISSN 1335-342X. Podiel grantu: 1. Podiel riešiteľov:
100%
KOLLÁR, J., KUBÍĈEK, F., ŠIMONOVIĈ, V., KANKA, R., BALKOVIĈ, J. Productionecological analysis of the broad-leaved forest ecosystems herb layer biomass in the Ţalotínska
vrchovina upland and Zámĉisko (Western Slovakia). In Ekológia (Bratislava) : international journal
of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 2, p. 113-122. ISSN 1335-342X. Podiel grantu: 0,8. Podiel
riešiteľov: 80%.
11.) Priestorové a časové trendy akumulácie ťaţkých kovov v machoch na Slovensku za 25
rokov (Spatial and temporal trends in the 25-year accumulation of heavy metals in mosses in
Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Blanka Maņkovská
1.1.2010 / 31.12.2012
áno
83
Správa o činnosti organizácie SAV
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ústav krajinnej ekológie SAV
0
VEGA: 9114 €
Dosiahnuté výsledky:
Poĉas riešenia projektu sme vykonali odber vzoriek machov Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens a Dicranum sp. z územia celého Slovenska. Vo vzorkách machov sme stanovili síru,
dusík, kadmium, meď a olovo. Výsledky boli spracované do organizovanej databázy a porovnané s
výsledkami koncentrácie uvedených elementov s predchádzajúcimi rokmi. Ďalej boli všetky
vzorky odovzdané Dr. M. V. Frontasyevovej do ústavu JINR Dubna, Rusko na stanovenie ďalších
38 elementov vrátane rádioaktívneho cézia pomocou neutrónovej aktivaĉnej analýzy.
H. Harmens , D.A. Norris , E. Steinnes , E. Kubin , J. Piispanen , R. Alber d Y. Aleksiayenak , O.
Blum ,M. Cos¸ kun, M. Dam, L. De Temmerman , J.A. Fernández , M. Frolova , M. Frontasyeva ,
L. González-Miqueo, K. Grodzinska , Z. Jeran , S. Korzekwa , M. Krmar , K. Kvietkus , S. Leblond
, S. Liiv, S.H. Magnússon , B. Mankovská , R. Pesch , ?. Rühling , J.M. Santamaria, W. Schröder ,
Z. Spiric ,I. Suchara , L. Thöni , V. Urumov , L. Yurukova , H.G. Zechmeister , 2010: Mosses as
biomonitors of atmospheric heavy metal deposition: Spatial patterns and temporal trends in Europe.
Environmental Pollution 158 (2010) 3144 -3156
Merešová, J., Florek, M., Holý K., Ješkovský, M.,Sýkora ,I., Burda ,C., Melicherová,T.,
Maņkovská, B., Oszlányi, J., Frontasyeva, M.V., Pavlov, S.S., 2010: Air pollution studies in
Slovakia using aerosol filters and biomonitoring technique, Ekológia (Bratislava) Vol. 29, No. 3, p.
294–306, 2010.
Schröder, W, Holy, M., Pesch, R., Harmens, H., Fagerli, H., Alber,R., Coskun, M., De
Temmerman, L., Frolova, M., González-Miqueo, L., Jeran, Z., Kubin, E., Leblond, S., Liiv, S., l,
Mankovská,B., Piispanen, J., Santamaría, J.M., Simonĉiĉ, P., Suchara,I., Yurukova, L., Thöni, L.,
Zechmeister, H.G., 2010: First Europe-wide correlation analysis identifying factors best explaining
the total nitrogen concentration in mosses. Atmospheric Environment 44 (2010) 3485-3491
12.) Krajinno-ekologický potenciál pre rozvoj vidieka na Slovensku so zameraním na
cestovný ruch. (Landscape-ecological potential for development countryside in the Slovakia with
regard to tourist traffic.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dagmar Štefunková
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0017/09
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 4030 €
Dosiahnuté výsledky:
Spracovali sme kompletnú údajovú databázu vstupných a interpretaĉnch údajov v digitálnej
a textovej forme pre vybrané modelové územia, ktoré dostatoĉne prezentujú rôznorodosť
krajinnoekologických, socioekonomických a kultúrnohistorických podmienok Slovenska pre návrh
ekologického modelu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu:
84
Správa o činnosti organizácie SAV




Podpolianska kopaniĉiarska krajina (Hriņová)
Malokarpatská vinohradnícka (Svätý Jur)
Podhorská a horská krajina (Liptovská Tepliĉka)
Bielokarpatsko-myjavská kopaniĉiarska krajina (Stará Myjava, Brestovec)
KRISTEĽ, P., KRNÁĈOVÁ, Z., 2010: Krajinnoekologický potenciál rozvoja integrovaného
cestovného ruchu (na k. ú. mesta Banská Štiavnica). Ţivotné prostredie. Ustav krajinnej ekológie
SAV, Roĉ. 44. ĉ.4, s. 191-196.
Krnáĉová, Z., Kenderessy, P., 2010: Primárne formovanie rekreaĉných krajinných priestorov podľa
vybraných prírodných abiotických zdrojov. Ekologické štúdie, Roĉ.1, ĉ.1/2010, 72-82 str.
ŠTEFUNKOVÁ, D.: Pôvodnosť, jedineĉnosť, harmónia a orientácia ako determinanty vidieckej
krajiny z hľadisla cestovného ruchu. In Venkovská krajina 2010 : příspěvky z konference. Editor:
Linda Drobilová. - Brno : Ĉeská spoleĉnost pro krajinnou ekologii, 2010, s. 192-198. ISBN 978-8087154-43-4.
ŠTEFUNKOVÁ, D.: Fragmenty historických vinohradníckych štruktúr v obraze krajiny. In Acta
Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical
University in Zvolen, 2009, vol. 20, p. 103-112. ISSN 1336-300X.
ŠATALOVÁ, B., 2010: Proposal for recreational usage in suburban area. In: Baranĉoková, M.,
Krajĉí, J., Kollár, J., Belĉáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences,
Bratislava, p. 541-554. ISBN 978-80-89325-16-0
KRNÁĈOVÁ, Z., 2010: Special soil classification according to selected environmental functions
for multifunctional evaluation of land use. In: Baranĉoková, M., Krajĉí, J., Kollár, J., Belĉáková, I.
(eds.), Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of
Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 837-847. ISBN 978-80-89325-160
Programy: APVV
13.) Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni (Model of the
representative ecosystems on the local level)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zita Izakoviĉová
1.6.2008 / 31.12.2010
APVV-0240-07
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
2 - Slovensko: 2
APVV: 146387 €
Dosiahnuté výsledky:
Výsledkom projektu v roku 2010 bola aplikácia metodického postupu tvorby REPGES na
regionálnej úrovni - na príklade okresu Trnava. Súĉasťou bolo aj vytvorenie informaĉného systému
o území. Výsledky boli predstavené potenciálnym uţivateľom na konferencii: Nové trendy v tvorbe
reprezentatívnych geoekosystémov Slovenskej republiky, ktorá sa konala 8. - 9. 11. 2010 v
85
Správa o činnosti organizácie SAV
Smoleniciach.
Najvýznamnejšie publikácie:
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. The concept of the territorial system of ecological
stability (TSES) in the planning practice in Slovakia. In Proceedings of Fábos Conference on
Landscape and Greenway Planning 2010. Editors: Julius Gy. Fábos, Robert L. Ryan, Mark
Lindhult, Peter Kumble, László Kollányi, Jack Ahern, Sándor Jombach. - Budapest : Corvinus
University of Budapest : University of Massachusetts Amherst, 2010, s. 252-259
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Antropogénne siete a ich vplyvy na krajinu. In Ţivotné prostredie : revue
pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 3, s. 124-129. ISSN 0044-4863.
MIKLÓS, László. Siete v krajine - územný systém ekologickej stability. In Ţivotné prostredie :
revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 3, s. 115-120. ISSN 0044-4863.
MOYZEOVÁ, Milena. Navrhovanie územných systémov ekologickej stability na vybraných
modelových územiachcelkov. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia,
2010, roĉ. 44, ĉ. 3, s. 138-142. ISSN 0044-4863
BOLTIŢIAR, Martin - DIVIAKOVÁ, Andrea - GROTKOVSKÁ, Lucia - HRNĈIAROVÁ, Tatiana
- IMRICHOVÁ, Zuzana - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - KOĈICKÁ, Erika - KOĈICKÝ, Dušan KENDERESSY, Pavol - MIKLÓS, László - MOJSES, Matej - MOYZEOVÁ, Milena PETROVIĈ, František - ŠPINEROVÁ, Anna - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar VÁLKOVCOVÁ-BARÁNKOVÁ, Zuzana - ZVARA, Ivan. Atlas of representative geoecosystems
of Slovakia: Ústav krajinnej ekológie SAV: Ministerstvo ţivotného prostredia SR: Ministerstvo
školstva SR, 2006. 123 s. II. vydanie
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
14.) Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového prieskumu
Zeme (DPZ) a metód paralelného počítačového modelovania s vyuţitím pokročilých
hardvérových a softvérových nástrojov (Research, development and application of advanced
methods of geoinformatics, remote sensing and methods of parallel computation based on advanced
hardware and software instruments, which enable parallel processing. Application of advanced
sophisticated m)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Andrej Halabuk
1.6.2010 / 30.5.2014
nie
ABmerit, Trnava
0
0€
Dosiahnuté výsledky:
V prvom roku riešenia projektu sme sa venovali analýzam moţných prístupov k riešeniu danej
problematiky so zameraním na vyuţiteľnosť výsledkov aplikaĉnou praxou a to najmä z hľadiska
dostupnosti satelitných dát a celkovej finanĉnej nároĉnosti získavania a spracovania aktuálnych
priestorových údajov o krajinnej pokrývke a poľnohospodárskych plodinách v 100 km okruhu
jadrových elektrární.
15.) Centrum excelentnosti pre ochranu a vyuţívanie krajiny a biodiverzitu (Center of
excellence for protection and use of lanscape and for biodiversity)
86
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Henrik Kalivoda
1.5.2009 / 1.4.2011
áno
Ústav krajinnej ekológie SAV
6 - Slovensko: 6
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ: 7479 €
Dosiahnuté výsledky:
Ťaţiskom projektu je vybudovanie Laboratória GIS a diaľkového prieskumu Zeme, ĉo spoĉíva v
nadobudnutí novej a kvalitnej poĉítaĉovej techniky a softvérového vybavenia. Dôraz pritom
kladieme na prepojenie metód práce so systémami GIS a DPZ.
Laboratórium molekulárnej systematiky bolo dovybavené prístrojmi na prácu štandardnými
metodikami v molekulárnej systematike vrátane širokého rozsahu aplikácií umoţņujúcich pracovať
s DNA v skúmanej rastlinnej vzorke. Tieto hodnoty sú nepostrádateľné pre interpretáciu
molekulárnych dát. Najdôleţitejšou úlohou riešenia aktivít je dobudovanie infraštruktúry a
vytvorenie siete pracovísk zapojených do riešenia. Dodané prístroje doteraz slúţia na prácu pri
analýzu vzoriek vodného hmyzu. Centrifúgy sa vyuţili pri izolácii DNA a optické zariadenia na
identifikáciu. Analyzované vzorky sú súĉasťou výskumu biodiverzity malých vodných nádrţí
Malých Karpát a ich okolia.
Zariaďovanie hydrologického laboratória, kde sa kladie hlavný dôraz na výskum hydrologických
procesov v krajine, kde sa riešia úlohy základného výskumu spojené ako s povrchovými, tak aj
podpovrchovými a podzemnými vodami
Zriaďovanie všetkych štyroch laboratórií je vo finálnej fáze a budú dobudované v roku 2011.
Centrum predpokladá spoluprácu s vysokými školami (Prírodovedecká fakulta UK, STU,
Technickou univerzitou vo Zvolene, SPU Nitra), s rezortnými výskumnými inštitúciami, zapojenie
sa do projektov UNESCO, výziev 7. RP, spolupráca s BOKU Viedeņ, VITUKI Budapesť, SLF,
Davos, Švajĉiarsko; IG RAS, Moskva, Rusko; RHMC, Moskva, Rusko; MSU, Moskva, Rusko;
IGGU, Taškent, Uzbekistan.
87
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - MACKOVĈIN, Peter - ZVARA, Ivan. Atlas krajiny
Ĉeské republiky. Praha : Ministerstvo ţivotního prostředí Ĉeské republiky. 332 s.
ISBN 978-80-85116-59-5.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ASTALOŠ, B. - ĈERNECKÁ, Ľ. - FENĎA, P. - FRANC, V. - GAÁLOVÁ,
Katarína - GAJDOŠ, Peter - CHRISTOPHORYOVÁ, Jana - KALÚZ, Stanislav KAROLA, V. - KORENKO, S. - KOVALĈÍK, R. - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana ĽUPTÁĈIK, Peter - MAŠÁN, Peter - MIHÁL, Ivan - STARÝ, J. - SVATOŅ,
Jaroslav. Pavúkovce Cerovej vrchoviny : (Arachnida: Araneae, Pseudocsorpiones,
Opiliones, Acari). Eds. Peter Mašán, Ivan Mihál. Banská Bystrica : Štátna ochrana
prírody SR ; Rimavská Sobota : Správa CHKO Cerová vrchovina ; Bratislava : Ústav
zoológie SAV ; Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2009. 311 s. ISBN 978-80-2282070-7.
AAB02
Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Editors
Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. Bratislava : Institute
of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010. 890 s. ISBN 978-8089325-16-0.
AAB03
BEZÁK, Peter - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - MOYZEOVÁ, Milena ŠPULEROVÁ, Jana - MOJSES, Matej - KOĈICKÝ, Dušan - PETROVIĈ, František
- BOLTIŢIAR, Martin - HREŠKO, Juraj - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - ŠATALOVÁ,
Barbora - LIESKOVSKÝ, Juraj - LEHOTSKÝ, Milan - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar DOBROVODSKÁ, Marta - BARÁNKOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter - DAVID,
Stanislav - HALADA, Ľuboš - OSZLÁNYI, Július. Reprezentatívne typy krajiny
Slovenska. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. 180 s. ISBN 978-8089325-15-3.
ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie
vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01
BARANĈOKOVÁ, Mária - BARANĈOK, Peter. Geoecological assessment of the
Belianske Tatry Mts. In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 387-424. ISBN 978-80-89325-16-0.
AAB01
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Survey
of historical structures of agricultural landscape in Slovakia. In Living Landscape :
the European Landscape Convention in Research Perspective. Vol. II. - Florence ;
Pontedera (Pisa) : UNISCAPE : Bandecchi & Vivaldi, 2010, p. 88-92. ISBN 978-888341-459-6.
HALADA, Ľuboš - MIREK, Zbigniew - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Lúky a pasienky. In
Tatry - príroda. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s. 299-304. ISBN
978-80-7340-115-3.
CHRASTINA, Peter - BOLTIŢIAR, Martin. Historická a kultúrna geografia. In
BOLTIŢIAR, Martin et al. Pivnica : kultúrne tradície Slovákov v Báĉke. - Báĉsky
Petrovec, Srbsko ; Nitra : Slovenské vydavateľské centrum : Filozofická fakulta,
88
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC04
ABC05
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 210-229. ISBN 978-86-7103-3466.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena - OSZLÁNYI, Július. Problems in
agricultural landscape management arising from conflicts of interest - a study in the
Trnava region, Slovak Republic. In Innovations in European Rural Landscapes. Heidelberg-Dordrecht-London-New York : Springer, 2010, s. 77-95. ISBN 978-3642-04171-6.
PANIGAJ, Ľubomír - KULFAN, Miroslav - KULFAN, Ján - KALIVODA, Henrik.
Motýle. In Tatry - príroda. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s. 479490. ISBN 978-80-7340-115-3.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
ABD08
ABD09
ABD10
BABICOVÁ, Daniela. State and conservation of the submontane floodplain forests
of the Povaţský Inovec Mts. In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 613-625. ISBN 978-80-89325-16-0.
BARÁNKOVÁ, Zuzana. Evaluation of land use changes, focusing on the
abandonment of agricultural land in the upper Liptov region. In Landscape ecology methods, applications and interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of
Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 679-695. ISBN 978-8089325-16-0.
BARÁNKOVÁ, Zuzana - HALADA, Ľuboš - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Use and
influence of agri-environmental indicators on policy development. In Landscape
ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. - Bratislava :
Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 251-264.
ISBN 978-80-89325-16-0.
DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar HALABUK, Andrej. Research and maintenance of biodiversity in historical
structures in the agricultural landscape of Slovakia. In Landscape ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 131-141. ISBN 978-80-89325-16-0.
ĎUGOVÁ, Olívia. Soil micromycetes of the forest biotopes in the Záhorská níţina
lowland. In Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary
approach. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences,
2010, p. 855-868. ISBN 978-80-89325-16-0.
ĎUGOVÁ, Olívia. Vplyv manaţmentu ĉloveka na pôdu a pôdnu biótu v lokalite
Báb. In Krajina - predmet vzdelávania a výskumu. - Bratislava : Perfekt a. s., 2010, s.
221-244. ISBN 978-80-8046-452-3.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - BABICOVÁ, Daniela - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation
of sustainable indicators in policymaking. In Landscape ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 237-251. ISBN 978-80-89325-16-0.
KENDERESSY, Pavol. Assessment of the impact of selected soil erosion measures
on soil loss in the agricultural landscape. In Landscape ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 869-882. ISBN 978-80-89325-16-0.
KRAJĈÍ, Ján. Ecological analysis of forest communities in the north-east part of
Nízke Tatry mountains. In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 709-729. ISBN 978-80-89325-16-0.
KRNÁĈOVÁ, Zdena - PAVLIĈKOVÁ, Katarína - HRNĈIAROVÁ, Tatiana.
Ekologický model rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v súlade s
89
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD11
ABD12
ABD13
krajinnoekologickým potenciálom krajiny. In Krajina - predmet vzdelávania a
výskumu. - Bratislava : Perfekt a. s., 2010, s. 177-198. ISBN 978-80-8046-452-3.
MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of the life quality in rural residences (results of a
sociological investigation). In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 219-235. ISBN 978-80-89325-16-0.
PISCOVÁ, Veronika. Short-term trampling experiments in the alpine vegetation
zone of Tatra National Park. In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 659-677. ISBN 978-80-89325-16-0.
ŠATALOVÁ, Barbora. Proposal for recreational usage in a suburban area. In
Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p.
541-554. ISBN 978-80-89325-16-0.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
BALKOVIĈ, Juraj - KOLLÁR, Jozef - ĈEMANOVÁ, Gabriela - ŠIMONOVIĈ,
Vojtech. Indicating soil acidity using vegetation relevés inspatially limited areas case study from the Povaţský Inovec, Slovakia. In Folia geobotanica : a journal of
plant ecology and systematics, 2010, vol. 45, no. 3, p. 253-277. (1.320 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 1211-9520.
BEZÁK, Peter - HALADA, Ľuboš. Sustainable management recommendations to
reduce the loss of agricultural biodiversity in the mountain regions of NE Slovakia.
In Mountain Research and Development, 2010, vol. 30, no. 3, p. 192-204. (0.575 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0276-4741.
GERARD, France - PETIT, Sandrine - SMITH, Geoff - THOMSON, Andrew BROWN, N. - TUOMINEN, Sahari - WADSWORTH, Richard - BUGÁR, Gabriel HALADA, Ľuboš - BEZÁK, Peter - BOLTIŢIAR, Martin - DE BADTS, Els HALABUK, Andrej - MOJSES, Matej - PETROVIĈ, František - GREGOR, Mirko HAZEU, Gerard - MÜCHER, C.A. - WACHOWICZ, M. - HUITU, Hanna TUOMINEN, Sahari - KÖHLER, Raul - OLSCHOWSKY, Konstantin - ZIESE, H. KOLAŘ, Jan - ŠUSTERA, Jiří - LUQUE, Sandra - PINO, Joan - PONS, Xavier RODA, Ferran - ROSCHER, Margareta - FERANEC, Ján. Land cover change in
Europe between 1950 and 2000 determined employing aerial photography. In
Progress in Physical Geography, 2010, vol. 34, no. 2, p. 183-205. (2.261 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0309-1333.
HARMENS, H. - NORRIS, D. A. - STEINNES, E. - KUBIN, E. - PIISPANEN, J. ALBER, R. - ALEKSIAYENAK, Y. - BLUM, O. - COSKUN, M. - DAM, M. - DE
TEMMERMAN, L. - FERNÁNDEZ, J. A. - FROLOVA, M. - FRONTASYEVA, M.
- GONZÁLES-MIQUEO, L. - GRODZINSKA, K. - JERAN, Z. - KORZEKWA, S. KRMAR, M. - KVIETKUS, K. - LEBLOND, S. - LIIV, S. - MAGNÚSSON, S. H. MAŅKOVSKÁ, Blanka - PESCH, R. - RÜHLING, A. - SANTAMARIA, J. M. SCHRÖDER, W. - SPIRIC, Z. - SUCHARA, I. - THÖNI, L. - URUMOV, V. YURUKOVA, L. - ZECHMEISTER, H.G. Mosses as biomonitors of atmospheric
heavy metal deposition: Spatial patterns and temporal trends in Europe. In
Environmental Pollution, 2010, vol. 158, no. 10, p. 3144-3156. (3.426 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0269-7491.
HOLY, M. - PESCH, R. - SCHRÖDER, W. - HARMENS, H. - ILYIN, I. - ALBER,
R. - ALEKSIAYENAK, Y. - BLUM, O. - COSKUN, M. - DAM, M. - DE
TEMMERMAN, L. - FEDORETS, N. - FIGUEIRA, R. - FROLOVA, M. FRONTASYEVA, M.V. - GOLTSOVA, N. - GONZÁLES-MIQUEO, L. GRODZINSKA, K. - JERAN, Z. - KORZEKWA, S. - KRMAR, M. - KUBIN, E. -
90
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
KVIETKUS, K. - LARSEN, M. - LEBLOND, S. - LIIV, S. - MAGNÚSSON, S. H. MAŅKOVSKÁ, Blanka - MOCANU, R. - PIISPANEN, J. - RÜHLING, A. SANTAMARIA, J. M. - STEINNES, E. - SUCHARA, I. - THÖNI, L. TURCSÁNYI, G. - URUMOV, V. - WOLTERBEEK, B. - YURUKOVA, L. ZECHMEISTER, H.G. First thorough identification of factors associated with Cd,
Hg and Pb concentrations in mosses sampled in the European Surveys 1990, 1995,
2000 and 2005. In Journal of Atmospheric Chemistry, 2009, vol. 63, no. 2, p. 109124. (1.427 - IF2009). (2009 - Current Contents). ISSN 0167-7764.
KUEMMERLE, Tobias - PERZANOWSKI, Kajetan - CHASKOVSKYY, Oleh OSTAPOWICZ, Katarzyna - HALADA, Ľuboš - BASHTA, Andriy-Taras KRUHLOV, Ivan - HOSTERT, Patrick - WALLER, Donald M. - RADELOFF,
Volker C. European bison habitat in the Carpathian Mountains. In Biological
Conservation, 2010, vol. 143, iss. 4, p. 908-916. (3.167 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0006-3207.
PAILLET, Yoan - BERGÉS, Laurent - HJÄLTÉN, Joakim - ÓDOR, Péter - AVON,
Catherine - BERNHARDT-RÖMERMANN, Markus - BIJLSMA, Rienk-Jan BRUYN, Luc de - FUHR, Marc - GRANDIN, Ulf - KANKA, Róbert - LUNDIN,
Lars - LUQUE, Sandra - MAGURA, Tibor - MATESANZ, Slivia - MÉSZÁROS,
Ilona - SEBASTIA, M. Teresa - SCHMIDT, Wolfgang - STANDOVÁR, Tibor TÓTHMÉRÉSZ, Béla - UOTILA, Anneli - VALLADERES, Fernando - VELLAK,
Kai - VIRTANEN, Risto. Biodiversity in managed and unmanaged forests:
compromises in data selection for meta-analysis do not mean compromised results.
In Conservation Biology, 2010, vol. 24, iss. 4, p. 1157-1160. (4.666 - IF2009). (2010
- Current Contents). ISSN 0888-8892.
SCHRÖDER, W. - HOLY, M. - PESCH, R. - HARMENS, H. - ILYIN, I. STEINNES, E. - ALBER, R. - ALEKSIAYENAK, Y. - BLUM, O. - COSKUN, M. DAM, M. - DE TEMMERMAN, L. - FROLOVA, M. - FRONTASYEVA, M.V. GONZALEZ MIQUEO, L. - GRODZIŃSKA, K. - JERAN, Z. - KORZEKWA, S. KRMAR, M. - KUBIN, E. - KVIETKUS, K. - LEBLOND, S. - LIIV, S. MAGNÚSSON, S. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - PIISPANEN, J. - RÜHLING, A. SANTAMARIA, J. - SPIRIC, Z. - SUCHARA, I. - THÖNI, L. - URUMOV, V. YURUKOVA, L. - ZECHMEISTER, H.G. Are cadmium, lead and mercury
concentrations in mosses across Europe primarily determined by atmospheric
deposition of these metals. In Journal of Soils and Sediments, 2010, vol. 10, no. 8, p.
1572-1584. (2.613 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1439-0108.
SCHRÖDER, W. - HOLY, M. - PESCH, R. - HARMENS, H. - ALBER, R. COSKUN, M. - DE TEMMERMAN, L. - FROLOVA, M. - GONZÁLES-MIQUEO,
L. - JERAN, Z. - KUBIN, E. - LEBLOND, S. - LIIV, S. - MAŅKOVSKÁ, Blanka PIISPANEN, J. - SANTAMARIA, J. M. - YURUKOVA, L. - THÖNI, L. ZECHMEISTER, H.G. First Europe-wide correlation analysis identifying factors
best explaining the total nitrogen concentration in mosses. In Atmospheric
Environment, 2010, vol. 44, no. 9, p. 3485-3491. (3.139 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1352-2310.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - OSZLÁNYI, Július. Sustainable utilisation of the river Ipel
Basin. In Tájökológiai Lapok, 2010, vol. 8, no. 3, p. 623-632. ISSN 1589-4673.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Landscape ecological conditions of the Bratislava city and
proposals supporting sustainable development. In GeoScape : alternative approaches
to Middle-European geography, 2010, vol. 5, no. 1, p. 4-11. ISSN 1802-1115.
JANIŠOVÁ, Monika - UHLIAROVÁ, Eva - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Expert systembased classification of semi-natural grasslands in submontane and montane regions
91
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
of central Slovakia. In Tuexenia, 2010, no. 30, p. 375-422. (2010 - Biological
Abstracts, Biosis, Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722-494X.
KOZOVÁ, Mária - OŤAHEĽ, Ján - HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Landscape
classification - Methodological approaches and proposals of the Slovakia project. In
GeoScape : alternative approaches to Middle-European geography, 2009, vol. 4, no.
2, p. 140-149. ISSN 1802-1115.
MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július. Temporal trends (1990-2005) in
heavy metal accumulation in mosses in Slovakia. In Annals of Forest Research :
journal of forestry and environmental sciences, 2009, vol. 52, p. 55-62. ISSN 18448135.
MIHÁL, Ivan - KORENKO, S. - GAJDOŠ, Peter. Harvestmen (Arachnida,
Opiliones) of the Tatra Mountains (Slovakia). In Acta rerum naturalium, 2010, no. 8,
p. 31-36. (2010 - Zoological Record). ISSN 1801-5972.
OLAH, Branislav - BOLTIŢIAR, Martin - GALLAY, Igor. Transformation of the
Slovak cultural landscape since the 18th cent. and its recent trends. In Journal of
landscape ecology, 2009, vol. 2, no. 2, p. 41-55. ISSN ISSN 1803-2427.
ŠPULEROVÁ, Jana. Evaluation of vegetation and their limits for sustainable
development. In GeoScape : alternative approaches to Middle-European geography,
2010, vol. 5, no. 1, p. 175-183. ISSN 1802-1115.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
BABICOVÁ, Daniela - ŠPULEROVÁ, Jana. Zaujímavé floristické nálezy v
jelšových porastoch v okolí Oravskej priehrady. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoloĉnosti, 2010, roĉ. 32, supplement 2, s. 11-21. ISSN 1337-7043.
BARANĈOK, Peter. Posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie v územiach
významných z hľadiska ochrany prírody a krajiny. In Spravodajca SEA/EIA :
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných ĉinností na
ţivotné prostredie, 2010, roĉ. 3, ĉ. 2, s. 7-9. ISSN 1338-0176.
BARÁNKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie vybraných krajinno-ekologických
charakteristík trvalých trávnych porastov na príklade k. ú. Východná. In Ekologické
štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej
ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.1, ĉ. 1, s. 170-178. ISSN 13382853.
BOLTIŢIAR, Martin. Morphogenetic classification of the spatial patterns in the
high-mountain landscape structure (on example Tatra Mts). In Ekológia (Bratislava) :
international journal of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 4, p. 373-397. (2010 SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological Record, ProQuest, NISCSA
Databases). ISSN 1335-342X.
DAVID, Stanislav. Krajinnoekologické, environmentálne a sociálno-ekonomické
dôsledky ťaţby uhlia v katastri obce Koš. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a
tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 1, s. 40-44. ISSN 0044-4863.
ĎUGOVÁ, Olívia. Biomasa pôdnych mikroorganizmov v pôdach Záhorskej níţiny.
In Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym problémom ekológie,
krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.1, ĉ. 1, s. 19-26. ISSN
1338-2853.
GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto. Pavúky (Araneae) prírodnej rezervácie nad
Šenkárkou v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. In Naturae tutela : Odborný
ĉasopis Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010,
2010, roĉ. 14, ĉ. 1, s. 29-35. ISSN 1336-7609.
GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto. Pavúky (Araneae) pieskov v okolí Malaciek a
Lakšárskej Novej Vsi. In Naturae tutela : Odborný ĉasopis Slovenského múzea
92
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. - Liptovský Mikuláš :
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, 2010, roĉ. 14, ĉ. 2, s. 173182. ISSN 1336-7609.
GERHÁTOVÁ, Katarína. Hodnotenie priaznivosti migraĉných zón obojţivelníkov
vo vzťahu ku krajinnej štruktúre. In GEO Information [elektronický zdroj], 2009, 5,
s. 29-36. ISSN 1336-7234. Dostupné na internete:
<http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/geoinfo/pdf/2009.pdf>.
HRABOVSKÝ, Andrej - BALKOVIĈ, Juraj - KOLLÁR, Jozef. Dubové lesy v
národnej prírodnej rezervácii Dubník. In Phytopedon, 2010, vol. 9, no. 2, p. 25-32.
ISSN 1336-1120.
HREŠKO, Juraj - KANÁSOVÁ, Diana - PETROVIĈ, František. Landscape
archetypes as the elements of Slovak historical landscape structure. In Ekológia
(Bratislava) : international journal of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 2, p. 158-173.
(2010 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological Record, ProQuest,
NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Krajinné štruktúry a ich klasifikácia. In Ţivotné prostredie
: revue pre teóriu a starostlivosť o ţivotné prostredie, 2010, roĉ. 44, ĉ. 4, s. 174-181.
ISSN 0044-4863.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Typizácia krajiny Slovenska. In Enviromagazín : ĉasopis o
tvorbe a ochrane ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 15, ĉ. 6, s. 22-23. ISSN 1335-1877.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Reprezentatívne typy krajiny Slovenska. In Ekologické
štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej
ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.1, ĉ. 1, s. 60-67. ISSN 13382853.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Hodnotenie rekreaĉného potenciálu okresu Trnava. In
Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym problémom ekológie,
krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.1, ĉ. 1, s. 51-59. ISSN
1338-2853.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Antropogénne siete a ich vplyvy na krajinu. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 3, s. 124129. ISSN 0044-4863.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Integrovaný manaţment povodí. In Ţivotné prostredie :
revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2009, roĉ. 43, ĉ. 6, s. 323-327. ISSN
0044-4863.
KALIVODA, Henrik - PETROVIĈ, František - KALIVODOVÁ, Eva - KÜRTHY,
Alexander. Influence of the landscape structure on the butterfly (Lepidoptera,
Hesperioidea and Papilionidea) and bird (Aves) taxocoenoses in Veľké Leváre (SW
Slovakia). In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 2010, vol.
29, no. 4, p. 337-359. (2010 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological
Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
KALIVODOVÁ, Eva - DAROLOVÁ, Alţbeta. Ornitocenózy Keťských rybníkov (Z
Slovensko). In Tichodroma : ornitologický ĉasopis, 2010, roĉ. 22, s. 51-54. (2010 Zoological Record). ISSN 1337-026X.
KALIVODOVÁ, Eva - ĈUMOVÁ, Dagmar - CVACHOVÁ, Alţbeta. Avifauna
katastrálneho územia obce Pozba (stredné Slovensko). In Folia faunistica Slovaca,
2010, roĉ. 15, ĉ. 15, s. 127-133.
KOLLÁR, Jozef - KUBÍĈEK, Ferdinand - ŠIMONOVIĈ, Vojtech - KANKA,
Róbert - BALKOVIĈ, Juraj. Production-ecological analysis of the broad-leaved
forest ecosystems herb layer biomass in the Ţalotínska vrchovina upland and
Zámĉisko (Western Slovakia). In Ekológia (Bratislava) : international journal of the
biosphere, 2010, vol. 29, no. 2, p. 113-122. (2010 - SCOPUS, Cambridge Scientific
Abstarcts, Zoological Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
93
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ADFB34
KOLLÁR, Jozef - ŠIMONOVIĈ, Vojtech - KUBÍĈEK, Ferdinand. Herb layer
production in the willow stands on the Danubian soft-wood floodplain forest sites. In
Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 1, p.
15-19. (2010 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological Record,
ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
KRISTEĽ, P. - KRNÁĈOVÁ, Zdena. Krajinnoekologický potenciál rozvoja
integrovaného cestovného ruchu (na katastrálnom území mesta Banská Štiavnica).
In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o ţivotné prostredie, 2010, roĉ.
44, ĉ. 4, s. 191-196. ISSN 0044-4863.
KRNÁĈOVÁ, Zdena - KENDERESSY, Pavol. Primárne formovanie rekreaĉných
krajinných priestorov podľa vybraných prírodných abiotických zdrojov. In
Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym problémom ekológie,
krajinnej ekológie a príbuzných vedných diciplín, 2010, roĉ.1, ĉ. 1, s. 73-81. ISSN
1338-2853.
LIESKOVSKÝ, Juraj - KENDERESSY, Pavol. Modelovanie a identifikácie stôp
erózie pre potreby územnoplánovacej dokumentácie. In Ţivotné prostredie : revue
pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2009, roĉ. 43, ĉ. 6, s. 344-347. ISSN 00444863.
MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július. Temporal trends (1990-1997) in
element accumulation in oak leaves and soil on Báb sites. In Ekológia (Bratislava) :
international journal of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 3, p. 247-257. (2010 SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological Record, ProQuest, NISCSA
Databases). ISSN 1335-342X.
MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július. Long term air pollution studies
(1990-2005) in Báb research sites using the moss biomonitoring technique. In
Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 2010, vol. 29, no. 1, p.
40-46. (2010 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, Zoological Record,
ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) with notes on
their habitat requirements in selected areas of Central Slovakia. In Folia Oecologica,
2010, vol. 37, no. 2, p. 205-211. (2010 - CAB Abstracts, EMBASE, Compendex,
GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, Ilumin8,
Scopus, ProQuest Biology, Agriculture databases). ISSN 1336-5266. financial
mechanism EEA, project No. 2008-03-09 Development scenarios of representative
landscape ecosystems in the Slovak Republic considering global changes.
MICHAELI, Eva - BOLTIŢIAR, Martin. Vplyv skládky odpadu lúţenca bývalej
Niklovej huty š. p. v Seredi na ţivotné prostredie. In Disputationes Scientificae,
2009, roĉ. 9, ĉ. 4/B, s. 27-40. ISSN 1335-9185.
MIKLÓS, László. Siete v krajine - územný systém ekologickej stability. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 3, s. 115120. ISSN 0044-4863.
MIKLÓS, László. Integrovaný manaţment krajiny a jeho nástroje. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2009, roĉ. 43, ĉ. 6, s. 315322. ISSN 0044-4863.
MOJSES, Matej. Hodnotenie kvality povrchových vôd Košských mokraďových
ekosystémov. In Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym
problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.1,
ĉ. 1, s. 113-122. ISSN 1338-2853.
MOJSES, Matej. Postavenie mokraďových ekosystémov v rámci integrovaného
manaţmentu povodia. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného
prostredia, 2009, roĉ. 43, ĉ. 6, s. 336-339. ISSN 0044-4863.
MOYZEOVÁ, Milena - DOBROVODSKÁ, Marta. Historické štruktúry
94
Správa o činnosti organizácie SAV
poľnohospodárskej krajiny. In Enviromagazín : ĉasopis o tvorbe a ochrane ţivotného
prostredia, 2010, roĉ. 15, ĉ. 6, s. 17. ISSN 1335-1877.
ADFB35
MOYZEOVÁ, Milena. Ľudský potenciál ako jeden z predpokladov rekreaĉného
vyuţitia územia. In Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym
problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.
1, ĉ. 1, s. 122-130. ISSN 1338-2853.
ADFB36
MOYZEOVÁ, Milena. Navrhovanie územných systémov ekologickej stability na
vybraných modelových územiach. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu
ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 3, s. 138-142. ISSN 0044-4863.
ADFB37
PETROVIĈ, František - HREŠKO, Juraj. Vplyv výstavby vodnej nádrţe Domaša na
súĉasnú krajinnú štruktúru. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o
ţivotné prostredie, 2010, roĉ. 44, ĉ. 4, s. 182-186. ISSN 0044-4863.
ADFB38
RUŢIĈKA, Milan. Štúdium krajinnej štruktúry - cesta k poznávaniu krajiny. In
Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o ţivotné prostredie, 2010, roĉ.
44, ĉ. 4, s. 171-174. ISSN 0044-4863.
ADFB39
ŠATALOVÁ, Barbora. Názory stakeholdrov na rozvoj rekreaĉných aktivít. In
Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym problémom ekológie,
krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ. 1, ĉ. 1, s. 139-150.
ISSN 1338-2853.
ADFB40
ŠPULEROVÁ, Jana - PETROVIĈ, František - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Výskum
historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. In Ţivotné prostredie : revue pre
teóriu a starostlivosť o ţivotné prostredie, 2010, roĉ. 44, ĉ. 4, s. 187-190. ISSN 00444863.
ADFB41
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana.
Tradiĉná agrárna krajina ako kultúrno-historický zdroj, moţnosti jej ochrany a
zachovania. In Ekologické štúdie : Vedecký ĉasopis venovaný aktuálnym
problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2010, roĉ.
1, ĉ. 1, s. 160-169. ISSN 1338-2853.
ADFB42
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Fragmenty historických vinohradníckych štruktúr v
obraze krajiny. In Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and
Environmental Sciences Technical University in Zvolen, 2009, vol. 20, p. 103-112.
ISSN 1336-300X.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AOUN, Renee - BENITO, Lucía - BOJIĆ, Mirna - BUCHECKER, Matthias BULOG, Josip - CENTERI, Csaba - DOBROVODSKÁ, Marta - FAIRCLOUGH,
Graham - GROVE, Dick - MARTINOVIĆ-VUKOVIĆ, Branka - MAVAR, Zofia ÓNODI, Gábor - PETŇ, Ákos - PRINTSMANN, Anu - PUNGETTI, Gloria RAGUŢ-LUĈIĆ, Erna - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael - RUIZ, María
Ángeles - TOMA, Elena - TÓTH, Veronika - TURNER, Sam. Chronological
development of European agricultural landscapes. In European Culture expressed in
Agricultural Landscapes : Perspectives from the Eucaland Project. Edited by Gloria
Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma : Palombi&Partner Srl, 2010, p. 83-94. ISBN
978-88-6060-294-7.
AEC02
BABICOVÁ, Daniela - HUTÁR, Vladimír. Program rozvoja vidieka na Slovensku z
pohľadu zabezpeĉenia environmentálnej osi: zlepšenie ţivotného prostredia a krajiny
na príklade mikroregiónu Sv. Jur. In Venkovská krajina 2010 : příspěvky z
konference. Editor: Linda Drobilová. - Brno : Ĉeská spoleĉnost pro krajinnou
ekologii, 2010, s. 227-231. ISBN 978-80-87154-43-4.
AEC03
BABICOVÁ, Daniela. Hodnotenie stavu biotopu jaseņovo-jelšové podhorské luţné
lesy na alúviu Rakovinského potoka (Povaţský Inovec) z hľadiska ich ochrany
pomocou metodiky Natura 2000. In Fyzickogeografický sborník 7 : fyzická
95
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC04
AEC05
AEC06
AEC07
AEC08
AEC09
AEC10
AEC11
AEC12
geografie a trvalá udrţitelnost. Editor Vladimír Herber. - Brno : Masarykova
univerzita - Přírodovědecká fakulta : Ĉeská geografická spoleĉnost, 2009, s. 144148. ISBN 978-80-210-5077-8.
BARÁNKOVÁ, Zuzana. The application of the model of representative geoecosystems at the local level. In Implementation of landscape ecological knowledge
in practice : proceedings - 1st IALE-Europe Thematic Symposium. Editors Andrzej
Macias, Andrzej Mizgajski. - Poznan : Wydawnictwo naukowe UAM, 2010, p. 9398. ISBN 978-83-232-2154-8.
BARÁNKOVÁ, Zuzana. Vyuţitie agro-environmentálnych ukazovateľov v
politickom procese. In Venkovská krajina 2010 : příspěvky z konference. Editor:
Linda Drobilová. - Brno : Ĉeská spoleĉnost pro krajinnou ekologii, 2010, s. 232-237.
ISBN 978-80-87154-43-4.
BAŤOVÁ, Katarína - HREŠKO, Juraj. Vzťah súĉasnej krajinnej štruktúry k
vybraným abiotickým faktorom v k. ú. mesta Krupina. In Fyzickogeografický
sborník 8 : fyzická geografie a kulturní krajina. Editor Vladimír Herber. - Brno :
Masarykova univerzita, 2010, s. 94-100. ISBN 978-80-210-5369-4.
BENITO, Lucía - BRANDUINI, Paola - BUCHECKER, Matthias DOBROVODSKÁ, Marta - MARTINOVIĆ-VUKOVIĆ, Branka - RAGUŢ-LUĈIĆ,
Erna - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael - RUIZ, María Ángeles ŠPULEROVÁ, Jana - TOMA, Elena - VELARDE, María Dolores. National policies.
In European Culture expressed in Agricultural Landscapes : Perspectives from the
Eucaland Project. Edited by Gloria Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma :
Palombi&Partner Srl, 2010, p. 162-167. ISBN 978-88-6060-294-7.
BEZÁK, Peter - LIESKOVSKÝ, Juraj - PETROVIĈ, František. Particularities of
political and socio-economical changes in Slovakia linked to spatial distribution of
representative landscape ecosystems landscape ecosystems. In Living Landscape :
the European Landscape Convention in Research Perspective. Vol. II. - Florence ;
Pontedera (Pisa) : UNISCAPE : Bandecchi & Vivaldi, 2010, p. 185-190. ISBN 97888-8341-459-6.
BEZÁK, Peter. Driving forces and pressures of the landscape and biodiversity
change in Slovakia. In Geography and sustainable development : proceedings. Skopje : Macedonian Geographical Society, 2009, p. 9-18. ISBN 978-608-65155-08.
BOLTIŢIAR, Martin. Vplyv foriem reliéfu na priestorové usporiadanie štruktúry
vysokohorskej krajiny Tatier. In Fyzickogeografický sborník 7 : fyzická geografie a
trvalá udrţitelnost. Editor Vladimír Herber. - Brno : Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta : Ĉeská geografická spoleĉnost, 2009, s. 212-217. ISBN 97880-210-5077-8.
BUCHECKER, Matthias - DOBROVODSKÁ, Marta - KRUSE, Alexandra MARTINOVIĆ-VUKOVIĆ, Branka - MARZORATI, Paola - MAVAR, Zofia PUNGETTI, Gloria - RAGUŢ-LUĈIĆ, Erna - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael
- SCAZZOSI, Lionella - ŠPULEROVÁ, Jana - VELARDE, María Dolores.
Experiences based on existing planning measures. In European Culture expressed in
Agricultural Landscapes : Perspectives from the Eucaland Project. Edited by Gloria
Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma : Palombi&Partner Srl, 2010, p. 196-200. ISBN
978-88-6060-294-7.
BUCHECKER, Matthias - DOBROVODSKÁ, Marta - KRUSE, Alexandra MARTINOVIĆ-VUKOVIĆ, Branka - MARZORATI, Paola - MAVAR, Zofia PUNGETTI, Gloria - RAGUŢ-LUĈIĆ, Erna - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael
- SCAZZOSI, Lionella - ŠPULEROVÁ, Jana - VELARDE, María Dolores.
Globalisation. In European Culture expressed in Agricultural Landscapes :
Perspectives from the Eucaland Project. Edited by Gloria Pungetti, Alexandra Kruse.
96
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC13
AEC14
AEC15
AEC16
AEC17
AEC18
AEC19
AEC20
AEC21
- Roma : Palombi&Partner Srl, 2010, p. 194-195. ISBN 978-88-6060-294-7.
BUCHECKER, Matthias - DOBROVODSKÁ, Marta - KRUSE, Alexandra MARTINOVIĆ-VUKOVIĆ, Branka - MARZORATI, Paola - MAVAR, Zofia PUNGETTI, Gloria - RAGUŢ-LUĈIĆ, Erna - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael
- SCAZZOSI, Lionella - ŠPULEROVÁ, Jana - VELARDE, María Dolores.
Contemporary development of the European agricultural landscape structure. In
European Culture expressed in Agricultural Landscapes : Perspectives from the
Eucaland Project. Edited by Gloria Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma :
Palombi&Partner Srl, 2010, p. 188-193. ISBN 978-88-6060-294-7.
BUCHECKER, Matthias - DOBROVODSKÁ, Marta - KRUSE, Alexandra MARTINOVIĆ-VUKOVIĆ, Branka - MARZORATI, Paola - MAVAR, Zofia PUNGETTI, Gloria - RAGUŢ-LUĈIĆ, Erna - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael
- SCAZZOSI, Lionella - ŠPULEROVÁ, Jana - VELARDE, María Dolores. The role
of heritage resources in the future development of European agricultural landscapes.
In European Culture expressed in Agricultural Landscapes : Perspectives from the
Eucaland Project. Edited by Gloria Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma :
Palombi&Partner Srl, 2010, p. 180-187. ISBN 978-88-6060-294-7.
CENTERI, Csaba - DOBROVODSKÁ, Marta - HERRING, Pete - KRUSE,
Alexandra - LAKE, Jeremy - PRINTSMANN, Anu - PUNGETTI, Gloria - RAGUŢLUĈIĆ, Erna - RENES, Hans - ROBBIATI, Cinzia - ROTH, Michael - SCAZZOSI,
Lionella - STEFANINI, Valentina - TOMA, Elena - TURNER, Sam - VELARDE,
María Dolores. Principles and working methods. In European Culture expressed in
Agricultural Landscapes : Perspectives from the Eucaland Project. Edited by Gloria
Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma : Palombi&Partner Srl, 2010, p. 120-123. ISBN
978-88-6060-294-7.
CENTERI, Csaba - DOBROVODSKÁ, Marta - PRINTSMANN, Anu - RAGUŢLUĈIĆ, Erna. Agricultural landscape history of 20th-century eastern Europe. In
European Culture expressed in Agricultural Landscapes : Perspectives from the
Eucaland Project. Edited by Gloria Pungetti, Alexandra Kruse. - Roma :
Palombi&Partner Srl, 2010, p. 105-108. ISBN 978-88-6060-294-7.
DRILLET, Zuzana - KENDERESSY, Pavol - MORRIS, Jake. Stakeholder-based
sustainability impact assessment of EU bioenergy policy in the High Tatras,
Slovakia. In Implementation of landscape ecological knowledge in practice :
proceedings - 1st IALE-Europe Thematic Symposium. Editors Andrzej Macias,
Andrzej Mizgajski. - Poznan : Wydawnictwo naukowe UAM, 2010, p. 195-200.
ISBN 978-83-232-2154-8.
FLOREK, Matej - MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július - HOLÝ, K. FRONTASYEVA, M.V. - ERMAKOVA, E. - PAVLOV, S.S. Atmospheric
deposition of trace elements in selected regions of Slovakia studied by the moss
technique using NAA and AAS. In Proceedings of International Seminar on
Interaction of Neutrons with Nuclei ISINN, 14. - Dubna : JINR, 2007, s. 330-338.
ISBN 5-9530-0139-8.
GAJDOŠ, Peter. Influence of nitrogen and phosphorus addition on epigeal
invertebrates of the alpine grassland ecosystem with focus on spider communities
(Slovakia:Western Tatras Mts.). In Geography and sustainable development :
proceedings. - Skopje : Macedonian Geographical Society, 2009, p. 149-158. ISBN
978-608-65155-0-8.
HREŠKO, Juraj - KANASOVÁ, Diana - PETROVIĈ, František. Vzory a textúry
archetypov krajiny horských oblastí Slovenska, ako indikátory diverzity krajiny. In
Fyzickogeografický sborník 8 : fyzická geografie a kulturní krajina. Editor Vladimír
Herber. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 59-66. ISBN 978-80-210-5369-4.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Diverzita kultúrnej krajiny. In Fyzickogeografický sborník
97
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC22
AEC23
AEC24
AEC25
AEC26
AEC27
AEC28
AEC29
AEC30
AEC31
AEC32
7 : fyzická geografie a trvalá udrţitelnost. Editor Vladimír Herber. - Brno :
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta : Ĉeská geografická spoleĉnost,
2009, s. 149-153. ISBN 978-80-210-5077-8.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Vyuţitie indikátorov trvalo udrţateľného rozvoja v
environmentálnej politike. In Fyzickogeografický sborník 8 : fyzická geografie a
kulturní krajina. Editor Vladimír Herber. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, s.
30-36. ISBN 978-80-210-5369-4.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - BEZÁK, Peter. The representative
geosystems of Slovakia: management tool for sustainable development?. In
Geography and sustainable development : proceedings. - Skopje : Macedonian
Geographical Society, 2009, p. 217-224. ISBN 978-608-65155-0-8.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Implementation of the European Landscape Convention in
the Slovak Republic. In Implementation of landscape ecological knowledge in
practice : proceedings - 1st IALE-Europe Thematic Symposium. Editors Andrzej
Macias, Andrzej Mizgajski. - Poznan : Wydawnictwo naukowe UAM, 2010, p. 119125. ISBN 978-83-232-2154-8.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. The concept of the territorial system of
ecological stability (TSES) in the planning practice in Slovakia. In Proceedings of
Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010. Editors Julius Gy.
Fábos, Robert L. Ryan, Mark Lindhult, Peter Kumble, László Kollányi, Jack Ahern,
Sándor Jombach. - Budapest : Corvinus University of Budapest : University of
Massachusetts Amherst, 2010, p. 252-259. ISBN 978-963-503-409-3.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Environmentálna výchova v zmysle kurikulárnej
transformácie v SR. In Fyzickogeografický sborník 7 : fyzická geografie a trvalá
udrţitelnost. Editor Vladimír Herber. - Brno : Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta : Ĉeská geografická spoleĉnost, 2009, s. 172-176. ISBN 97880-210-5077-8.
KOHÚT, František. Dynamika eolicko-nivaĉných recentných geomorfologických
procesov. In Fyzickogeografický sborník 7 : fyzická geografie a trvalá udrţitelnost.
Editor Vladimír Herber. - Brno : Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta :
Ĉeská geografická spoleĉnost, 2009, s. 120-124. ISBN 978-80-210-5077-8.
KURUCOVÁ, Diana - HREŠKO, Juraj. Súĉasné morfodynamické procesy pozdĺţ
turistického chodníka v doline Zadných Meďodolov - Belianske Tatry. In
Fyzickogeografický sborník 8 : fyzická geografie a kulturní krajina. Editor Vladimír
Herber. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 75-80. ISBN 978-80-210-5369-4.
LIESKOVSKÝ, Juraj - KOĈICKÝ, D. GIS Use in Analyze and Description of
Representative Landscape Ecosystems od Slovakia. In Geography and sustainable
development : proceedings. - Skopje : Macedonian Geographical Society, 2009, p.
469-473. ISBN 978-608-65155-0-8.
LIESKOVSKÝ, Juraj - BEZÁK, Peter - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Protection of
representative landscape ecosystem of Slovakia - new landscape ecological
approach. In Modern management of mine producing, geology and environmental
protection : proceedings from 10th international multidisciplinary scientific
geoconference. - Albena : SGEM, 2010, 2010, vol. 2, p. 717-723. ISBN 978-95491818-1-4.
MOYZEOVÁ, Milena. Teoreticko-metodické východiská socioekonomického
hodnotenia historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. In Fyzickogeografický
sborník 8 : fyzická geografie a kulturní krajina. Editor Vladimír Herber. - Brno :
Masarykova univerzita, 2010, s. 54-59. ISBN 978-80-210-5369-4.
MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of the landscape - ecological problems. In Living
Landscape : the European Landscape Convention in Research Perspective. Vol. II. Florence ; Pontedera (Pisa) : UNISCAPE : Bandecchi & Vivaldi, 2010, p. 224-230.
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ISBN 978-88-8341-459-6.
AEC33
ŠATALOVÁ, Barbora. Zaťaţenie okresov Slovenska stresovými faktormi. In
Fyzickogeografický sborník 8 : fyzická geografie a kulturní krajina. Editor Vladimír
Herber. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 36-42. ISBN 978-80-210-5369-4.
AEC34
ŠATALOVÁ, Barbora. Hodnotenie zaťaţenia zloţiek ţivotného prostredia. In
Venkovská krajina 2010 : příspěvky z konference. Editor: Linda Drobilová. - Brno :
Ĉeská spoleĉnost pro krajinnou ekologii, 2010, s. 338-343. ISBN 978-80-87154-434.
AEC35
ŠPULEROVÁ, Jana - BARÁNKOVÁ, Zuzana - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Habitats
and representative landscape ecosystems in the Slovak republic. In Living Landscape
: the European Landscape Convention in research perspective. Vol. II. - Florence ;
Pontedera (Pisa) : UNISCAPE : Bandecchi & Vivaldi, 2010, p. 165-171. ISBN 97888-8341-459-6.
AEC36
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Pôvodnosť, jedineĉnosť, harmónia a orientácia ako
determinanty vidieckej krajiny z hľadiska cestovného ruchu. In Venkovská krajina
2010 : příspěvky z konference. Editor: Linda Drobilová. - Brno : Ĉeská spoleĉnost
pro krajinnou ekologii, 2010, s. 192-198. ISBN 978-80-87154-43-4.
AEC37
VÁLKOVCOVÁ-BARÁNKOVÁ, Zuzana. The application of the model of
representative geo-ecosystems at the local level. In Implementation of landscape
ecological knowledge in practice : proceedings - 1st IALE-Europe Thematic
Symposium. Editors Andrzej Macias, Andrzej Mizgajski. - Poznan : Wydawnictwo
naukowe UAM, 2010, s. 93-98. ISBN 978-83-232-2154-8.
AEC38
VÁLKOVCOVÁ-BARÁNKOVÁ, Zuzana. Vyuţitie agro-environmentálnych
ukazovateľov v politickom procese. In Venkovská krajina 2010 : příspěvky z
konference. Editor: Linda Drobilová. - Brno : Ĉeská spoleĉnost pro krajinnou
ekologii, 2010, s. 232-237. ISBN 978-80-87154-43-4.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
ÁBRAHÁMOVÁ, Anikó - KOLLÁR, Jozef - ŠIMONOVIĈ, Vojtech. Crataegus
Monogyna-Populus Nigra community - a result of measures to the Váh river
hydrological regime. In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár,
Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of
Sciences, 2010, p. 697-708. ISBN 978-80-89325-16-0.
AED02
BOLTIŢIAR, Martin - MOJSES, Matej. Analýza zmien krajinného priestoru suchej
retenĉnej nádrţe Poldra Beša (Východoslovenská níţina) v rokoch 1770-2009. In
XIV. Okresné dni vody : zborník referátov. Editori Milan Gomboš, Dana Pavelková.
- Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická
základņa Michalovce : Východoslovenská vodárenská spoloĉnosť,a.s., Košice, 2010,
s. 11-20. ISBN 978-80-89139-20-0.
AED03
BOLTIŢIAR, Martin. Vegetácia deštruovaných pôdnozvetralinových plášťov na
príklade vybraných lokalít Belianskych Tatier. In Pustnutie krajiny - ochrana pôdy krajinná ekológia : zborník z vedeckého seminára pri príleţitosti ţivotného jubilea 70. výroĉia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc. Editor Ľubica Zaušková. - Banská
Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 233-247. ISBN
978-80-8083-923-9.
AED04
BUGÁR, Gabriel - PETROVIĈ, František - MOJSES, Matej. Effects of underground
coal mining on the rate of landscape changes. In Landscape ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí,
Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 425-432. ISBN 978-80-89325-16-0.
AED05
DANKANINOVÁ, Lenka - GAJDOŠ, Peter. Epigeické pavúky vo väzbe na
99
Správa o činnosti organizácie SAV
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
AED15
AED16
vinohradnícke historické krajinné štruktúry (modelové územie Svätý Jur). In Mladí
vedci 2010 : zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a
pedagogických pracovníkov. Zodp. red. Lucia Keĉkéšová, editori Ján Liga et al. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2010, s. 201-209.
ISBN 978-80-8094-742-2.
DAVID, Stanislav - JANSKÝ, Vladimír. Váţky (Odonata) PR Šúr. In Príroda
rezervácie Šúr. Editori Oto Majzlan, Ľubomír Vidliĉka. - Bratislava : Ústav zoológie
SAV, 2010, s. 119-126. ISBN 978-80-970326-0-9.
DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar HALABUK, Andrej. Research and maintainance of biodiversity in historical
structures in the agricultural landscape of Slovakia. In Landscape ecology - methods,
applications and interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí,
Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak
Academy of Sciences, 2010, p. 131-140. ISBN 978-80-89325-16-0.
ĎUGOVÁ, Olívia. Súĉasné výskumné aktivity na lokalite Bábsky lesný ekosystém.
In Ţivot v pôde XI. eds. A. Šimonoviĉová, P. Dlapa. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 2010, s. 26-36. ISBN 978-80-223-2796-1.
GAJDOŠ, Peter. Pavúky (Araneae) PR Šúr. In Príroda rezervácie Šúr. Editori Oto
Majzlan, Ľubomír Vidliĉka. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 89-104.
ISBN 978-80-970326-0-9.
GERHÁTOVÁ, Katarína. Water biotopes in Nitra town and its surrounds. In
Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Editors
Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava :
Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 813-819.
ISBN 978-80-89325-16-0.
HALABUK, Andrej. Monitoring pôdnej vlhkosti a prízemnej teploty vzduchu v
Bábskom lese. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII :
zborník referátov. Editor Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef Váľka. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2009, s. 29-37. ISBN 978-80-228-2072-1.
JANITOR, Anton. Negatívny úĉinok globálnych klimatických zmien a zneĉisteného
ţivotného prostredia na symbiózu hostiteľských rastlín a mykoríznych húb lesných
drevín. In Ţivot v pôde XI. eds. Alexandra Šimonoviĉová, Pavel Dlapa. - Bratislava
: Univerzita Komenského, 2010, s. 58-68. ISBN 978-80-223-2796-1.
JANITOR, Anton. Aktívna úĉasť huby Schizophyllum commune Fr. v patologickom
procese odumierania kôstkových drevín. In Zborník prednášok VIII. zjazdu
Slovenskej spoloĉnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV Nitra.A. Poľnohospodárska sekcia. - Nitra ; Bratislava : Slovenská
poľnohospodárska univerzita : Slovenská spoloĉnosť pre poľnohospodárske,
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, 2010, s. 112-115. ISBN 97880-552-0482-9.
JANITOR, Anton. Invázia nových chorôb a škodcov, významný problém pre
ochranu rastlín. In Zborník prednášok VIII. zjazdu Slovenskej spoloĉnosti pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Nitra.A.
Poľnohospodárska sekcia. - Nitra ; Bratislava : Slovenská poľnohospodárska
univerzita : Slovenská spoloĉnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV, 2010, s. 13-22. ISBN 978-80-552-0482-9.
JANITOR, Anton. Negatívny úĉinok globálnych klimatických zmien a zneĉisteného
ţivotného prostredia na symbiózu hostiteľských rastlín a mykoríznych húb lesných
drevín. In Ţivot v pôde XI. eds. A. Šimonoviĉová, P. Dlapa. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 2010, s. 58-68. ISBN 978-80-223-2796-1.
JANITOR, Anton. Starostlivosť o novovysadenú mestskú zeleņ v hlavnom meste
Bratislava. In Dreviny vo verejnej zeleni 2010 : recenzovaný zborník z konferencie s
100
Správa o činnosti organizácie SAV
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
AED24
AED25
AED26
AED27
medzinárodnou úĉasťou 22.-23.6. 2010, Banská Bystrica. Zost. Gabriela Juhásová
...[et al.]. - Nitra : Ústav ekológie lesa Zvolen, poboĉka biológie drevín Nitra, 2010,
s. 251-253. ISBN 978-80-89408-08-5.
JANITOR, Anton. Dlhodobé pozorovania zmien biologickej diverzity
makromycétov v imisne zaťaţenej oblasti VSŢ (US-STEEL). In Starostlivosť o
biodiverzitu vo vidieckej krajine: zborník referátov z vedeckej konferencie (23. - 24.
9. 2010). Ed. M. Eliášová. - Nitra : SPU, 2010, s. 64-68. ISBN 978-80-552-0445-1.
JANITOR, Anton. História, súĉasný stav a perspektíva vedeckého poznania v oblasti
mykológie na Slovensku. In Drevoznehodnocujúce huby 2009 : zborník referátov zo
6. medzinárodného sympózia. Editori P. Hlaváĉ, L. Reinprecht. - Zvolen : TU, 2009,
s. 99-104. ISBN 978-80-228-2066-0.
JANITOR, Anton. Múĉnatky hornej Oravy. In Zborník Oravského múzea 2007.
Editor O. Removĉíková. - Dolný Kubín : Oravské muzeum P.O. Hviezdoslava, 2007,
s. 94-104. ISBN 80-968880-3-X.
KALIVODOVÁ, Eva - VOJTAŠŠÁKOVÁ, Petra. Ornithocoenoses of the Bratislava
cemeteries. In Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary
approach. Editors Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p.
781-789. ISBN 978-80-89325-16-0.
KANKA, Róbert. Fragmentation of ecosystems - an important SEBI 2010
biodiversity indicator. In Landscape ecology - methods, applications and
interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková, Ján Krajĉí, Jozef Kollár,
Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of
Sciences, 2010, p. 113-120. ISBN 978-80-89325-16-0.
KENDERESSY, Pavol. Monitoring a hodnotenie eróznych procesov v
poľnohospodárskej krajine. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného
prostredia VIII : zborník referátov. Editori Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef
Váľka. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009, s. 217-223. ISBN 978-80228-2072-1.
KRAJĈÍ, Ján. Sutinové lesné spoloĉenstvá okolia Veľkého Boku (Nízke Tatry). In
Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII : zborník referátov.
Editori Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef Váľka. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2009, s. 79-86. ISBN 978-80-228-2072-1.
KRNÁĈOVÁ, Zdena. Special soil classification according to selected environmental
functions for multifunctional evaluation of land use. In Landscape ecology methods, applications and interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková,
Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 837-847. ISBN 978-80-89325-16-0.
LIESKOVSKÝ, Juraj. Skúsenosti s pouţitím modelu WaTEM/SEDEM pri
hodnotení erózno-akumulaĉných procesov v podmienkach Slovenska. In 11.
stretnutie uţívateľov produktov IDRISI & ESRI. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2010, s. 1-13. ISBN 978-80-228-1963-3.
LIESKOVSKÝ, Juraj. Statistical verification of selected erosion models for use in
ecological optimization of landscape. In Fórum mladých geoinformatikov 2009 :
zborník príspevkov a prezentácií. Editori Róbert Smreĉek, Andrea Majlingová,
Milan Koreņ. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009, s. 1-10. ISBN 97880-228-2073-8.
MACKOVOVÁ, Michaela - DAVID, Stanislav. The succession of the grazing land
vegetation on chosen localities in the surrounds of Krupina. In Landscape ecology methods, applications and interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková,
Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 635-646. ISBN 978-80-89325-16-0.
101
Správa o činnosti organizácie SAV
MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július. Concentration of 45 elements in moss
and their temporal and spatial trends in Slovakia (1990-2005). In Landscape ecology
- methods, applications and interdisciplinary approach. Editors Mária Baranĉoková,
Ján Krajĉí, Jozef Kollár, Ingrid Belĉáková. - Bratislava : Institute of Landscape
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2010, p. 341-349. ISBN 978-80-89325-16-0.
AED29
PISCOVÁ, Veronika. Vplyv zošľapovania na vegetáciu alpínskeho stupņa
Belianskych a Vysokých Tatier. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného
prostredia VIII : zborník referátov. Editor Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef
Váľka. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009, s. 87-94. ISBN 978-80228-2072-1.
AED30
ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - HALABUK, Andrej ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Prístup k mapovaniu historických štruktúr
poľnohospodárskej krajiny s vyuţitím leteckých snímok. In Environmentálne indexy
a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny 2009 (terénny prieskum, modelovanie a
diaľkový prieskum Zeme ako alternatívne zdroje údajov) : zborník príspevkov z
vedeckého seminára. Editori Zuzana Klikušovská, Michal Sviĉek. - Bratislava :
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2009, s. 91-95. ISBN 978-8089128-61-7.
AED31
ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar HALABUK, Andrej. Metodika mapovania historických štruktúr poľnohospodárskej
krajiny. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII : zborník
referátov. Editor Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef Váľka. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2009, s. 209-215. ISBN 978-80-228-2072-1.
AED32
ŠPULEROVÁ, Jana. Monitoring vegetácie na Mutņanskom rašelinisku. In
Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII : zborník referátov.
Editor Oľga Kontrišová, Hana Ollerová, Jozef Váľka. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2009, s. 113-118. ISBN 978-80-228-2072-1.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. Mountain species and
habitats linked to the EU Habitats Directive. In Europeś ecological backbone:
recognising the true value of our mountains. - Copenhagen : European Environment
Agency, 2010, p. 143-152. ISBN 978-92-9213-108-1.
AEE02
KANKA, Róbert. The abandonment of vineyards in Slovakia. In Europeś ecological
backbone: recognising the true value of our mountains. - Copenhagen : European
Environment Agency, 2010, p. 131. ISBN 978-92-9213-108-1.
AED28
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01
JANITOR, Anton. Antagonizmus huby Trichoderma harzianum Rifai vo vzťahu k
niektorým významným fytopatogénnym hubám. In Mykologické listy, 2009,
supplementum, s. 74. ISSN 1213-5887.
AFFB Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
AFFB01
AFFB02
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Druhotná krajinná štruktúra / Vyuţitie krajiny a reálna
vegetácia. In Krajina, príroda, biosféra : zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2010, s. 8.
JANITOR, Anton. Antagonizmus huby Trichoderma harzianum Rifai vo vzťahu k
niektorým významným fytopotogénnym hubám. Anton Janitor. In Ĉesko-slovenská
vědecká mykologická konference, Brno, 27. – 29. srpna 2009 : abstrakty. - Brno,
2009, s. 74-75.
102
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
ÁBRAHÁMOVÁ, Anikó - KOLLÁR, Jozef - ŠIMONOVIĈ, Vojtech. Secondary
succession of the original floodplain forests in the Váh river area (Slovakia) resulted
from hydrological regime changes. In FESPB 2010 : XVIII Congress of the
Federation of European Societies of Plant Biology. - Valencia : Socieda d´Espanola
Fisiologia Vegetal, 2010, s. 133.
BEZÁK, Peter - HALADA, Ľuboš. Difficulties in restoring required land
management practises and regional development in the mountain region of NE
Slovakia. In Forum Carpaticum - Integrating nature and society towards
sustainability. : conference proceedings. - Kraków : Institute of Geography and
Spatial Management, Jagiellonian University, 2010, s. 85-86. ISBN 978-83-8842454-0.
FLOREK, Matej - SYKORA, I. - HOLÝ, K. - MASARIK, J. - FRONTAYSEVA, M.
V. - PAVLOV, S. S. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július. Biomonitoring
of atmospheric deposition of 210 Pb and 137 Cs in Slovakia. In International
symposium on in situ nuklear metrology as a tool for radioecology : Dubna, october
20-23, 2010. - Dubna : Joint Institute for Nuclear Research, 2010, p. 40. ISBN 9785-9530-0263-9.
GAJDOŠ, Peter - DANKANINOVÁ, Lenka. Vplyv vinohradníckych historických
krajinných štruktúr na diverzitu pavúĉích spoloĉenstiev (modelové územie Svätý
Jur). In Zoologické dny Praha 2010 : sborník abstraktŧ z konference 11.-12. února
2010. - Brno : Ústav biologie obratlovcŧ AV ĈR, 2010, s. 75-76. ISBN 978-8087189-07-8.
GAJDOŠ, Peter - DANKANINOVÁ, Lenka. Influence of the historical structures of
agricultural landscape on diversity of the epigeic spider communities. In 18th
International Congress of Arachnology : Book of abstracts, Siedlce, 11-17 July 2010.
- Siedlce : University of Podlasie, 2010, p. 1-6. ISBN 978-83-7051-575-1.
HALADA, Ľuboš - DAVID, Stanislav - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Biodiversity of
Carpathian grasslands under impact of socio-economic changes. In Forum
Carpaticum - Integrating nature and society towards sustainability. : conference
proceedings. - Kraków : Institute of Geography and Spatial Management,
Jagiellonian University, 2010, s. 35-36. ISBN 978-83-88424-54-0.
HALADA, Ľuboš - BOWMAN, William D. - HALABUK, Andrej - DAVID,
Stanislav - HREŠKO, Juraj - MOJSES, Matej - KOHÚT, František. Effects of
experimentally increased nitrogen deposition on alpine grasslands in Western Tatra
Mts. (Slovakia). In Forum Carpaticum - Integrating nature and society towards
sustainability. : conference proceedings. - Kraków : Institute of Geography and
Spatial Management, Jagiellonian University, 2010, s. 12-13. ISBN 978-83-8842454-0.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Application of the European Landscape Convention in the
Slovak Republic. In PECSRL - The Permanent European Conference for the Study
of the Rural Landcsape : living in landscapes: knowledge, practice, imagination. Riga : University of Latvia, 2010, s. 69-70. ISBN 978-9984-45-221-0.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena. Integrated approach to sustainable
development. In PECSRL - The Permanent European Conference for the Study of
the Rural Landcsape : living in landscapes: knowledge, practice, imagination. - Riga
: University of Latvia, 2010, s. 68-69. ISBN 978-9984-45-221-0.
LIESKOVSKÝ, Juraj. Computation of anti-erosion effect of vineyards based on field
erosion measurements. In Geomorfologický sborník 9 : 11. mezinárodní konference
Stav geomorfologických výzkumŧ v roce 2010, Branná, 11.-13.5.2010. - Praha :
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010, s. 36. ISBN 978-80-
103
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
86561-32-5.
MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július - TUĈEKOVÁ, Anna - FLOREK, M.
- FRONTASYEVA, M. V. - PAVLOV, S. S. Long term mapping as method for
critical evaluation pollution of ecosystem. In International symposium on in situ
nuklear metrology as a tool for radioecology : Dubna, october 20-23, 2010. - Dubna :
Joint Institute for Nuclear Research, 2010, p. 73. ISBN 978-5-9530-0263-9.
MIKLÓS, László - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. The concept of the territorial system of
ecological stability (TSES) in the planning practice in Slovakia. In Fábos Conference
on Landscape and Greenway Planning 2010 : book of abstracts - presentations and
posters. - Budapest : Corvinus University of Budapest : University of Massachusetts
Amherst, 2010, p. 34-35. ISBN 978-963-503-411-6.
MITCHLEY, J. - TZANOPOULOS, J. - BOLLIGER, J. - CAPLAT, P. - HALADA,
Ľuboš - KULLIMANIS, A. - OLSSON, G. Biodiversity consequences of agricultural
liberalization in Europe´s mountain areas. In Global change and the world´s
mountains. - Perth : Centre of Mountain Studies, 2010.
MOYZEOVÁ, Milena. An example of elaboration of the territorial system of
ecological stability in agricultural landscape. In PECSRL - The Permanent European
Conference for the Study of the Rural Landcsape : living in landscapes: knowledge,
practice, imagination. - Riga : University of Latvia, 2010, s. 99-100. ISBN 978-998445-221-0.
ŠPULEROVÁ, Jana - PETROVIĈ, František. Historical agricultural landscape as a
subject of landscape ecological research. In International Scientific Conference
Applied geography in theory and practice. - Zagreb : Department of Geography,
Faculty of Science University of Zagreb, 2010, p. 98. ISBN 978-953-6076-22-2.
ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar DAVID, Stanislav - GAJDOŠ, Peter - KOLLÁR, Jozef - KANKA, Róbert KRAJĈÍ, Ján. Biodiversity research of historical structure od agriculural landscape.
In Forum Carpaticum - Integrating nature and society towards sustainability. :
conference proceedings. - Kraków : Institute of Geography and Spatial Management,
Jagiellonian University, 2010, s. 91-92. ISBN 978-83-88424-54-0.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
AFHA05
BAĈA, Andrej. Vegetation types of the initial successional stage of grasslands in the
Horné Poţitavie region, Mid-Western Slovakia. In Succession, management and
restoration of dry grasslands : 7th European Dry Grassland Meeting - abstracts and
excursion guides. - Bratislava, 2010, p. 7. ISBN 978-80-89133-19-2.
DAVID, Stanislav - ZÁCHENSKÁ, Miroslava. Species richness and threatened
vascular plant species of the Sub-Pannonic steppic grasslands in the southern part of
Krupinská planina Mts. In Succession, management and restoration of dry grasslands
: 7th European Dry Grassland Meeting - abstracts and excursion guides. - Bratislava,
2010, s. 19. ISBN 978-80-89133-19-2.
DRILLET, Zuzana - HALADA, Ľuboš. Factors affecting diversity of plants in
agricultural landscape. In Succession, management and restoration of dry grasslands
: 7th European Dry Grassland Meeting - abstracts and excursion guides. - Bratislava,
2010, s. 26. ISBN 978-80-89133-19-2.
HALADA, Ľuboš - RUŢIĈKOVÁ, Helena - DAVID, Stanislav. Community
structure changes after 15 years of grassland management experiment in the Poloniny
National Park (NE Slovakia). In Succession, management and restoration of dry
grasslands : 7th European Dry Grassland Meeting - abstracts and excursion guides. Bratislava, 2010, s. 29-30. ISBN 978-80-89133-19-2.
MACKOVOVÁ, Michaela - DAVID, Stanislav. Succession changes of the pastures
meadows on the locality of Briac near Krupina town. In Succession, management
104
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA06
and restoration of dry grasslands : 7th European Dry Grassland Meeting - abstracts
and excursion guides. - Bratislava, 2010, s. 44. ISBN 978-80-89133-19-2.
OSZLÁNYI, Július - BUBLINEC, Eduard. Long-term ecological research and its
basic principles. In EuroMAB 2009 : doing together, learning together : book of
abstracts, Stará Lesná, 27 - 30 October 2009. - Bratislava : Veda, Publishing House
of the Slovak Academy of Science, 2010, p. 32-33. ISBN 978-80-89325-14-6.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
AFHB06
AFHB07
DANKANINOVÁ, Lenka - GAJDOŠ, Peter. Diverzita araneofauny v podmienkach
historických krajinných štruktúr modelového územia Svätý Jur. In 8. arachnologická
konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 13.
GAJDOŠ, Peter. Pavúky (Araneae) výskumnej plochy Báb. In 8. arachnologická
konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010, s. 18-19.
GERHÁTOVÁ, Katarína. Amphibia v prírodnej rezervácii alúvium Ţitavy. In
Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni : 9.-10.12. 2010. - Bratislava :
Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s. 22.
KALIVODA, Henrik. Motýle s dennou aktivitou (Lepidoptera: Hesperioidea a
Papilionidea) vinohradníckej krajiny v katastri obce Svätý Jur. In Zborník abstraktov
z konferencie 16. Feriancove dni : 6-10.12. 2010. - Bratislava : Prírodovedecká
fakulta UK, 2010, s. 32.
KALIVODA, Henrik - PETROVIĈ, František. Vplyv zmien krajinnej štruktúry na
spoloĉenstvá motýľov s dennou aktivitou (Lepidoptera: Hesperioidea a Papilionidea)
v katastri obce Veľké Leváre. In Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni
: 9.-10.12. 2010. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s. 33.
KALIVODA, Henrik. Motýle s dennou aktivitou (Lepidoptera: Hesperioidea a
Papilionoidea). In Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni : 9.-10.12.
2010. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2010, s. 32.
ŠATALOVÁ, Barbora. Vybrané stresové faktory krajiny Slovenska hodnotené na
úrovni okresov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 : zborník
abstraktov. - [Bratislava] : OZ Preveda, 2010, s. 88. ISBN 978-80-970421-5-8.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
KOZOVÁ, Mária - DVOŘÁKOVÁ, Viera - FINKA, Maroš - HUBA, Mikuláš IZAKOVIĈOVÁ, Zita - JANĈURA, Peter - OŤAHEĽ, Ján - PAUDITŠOVÁ, Eva.
Metodický postup spracovania typológie krajiny Slovenskej republiky. Bratislava :
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-SK), 2010. 67 s.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
BDFB04
BDFB05
GERHÁTOVÁ, Katarína. Význam vodných biotopov a ich priestorovej štruktúry pre
biodiverzitu obojţivelníkov v meste Nitra a jeho okolí. In Sekos Bulletin : spravodaj
Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 61-62.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Krajinnoekologické aspekty pri manaţmente krajiny. In
Poistné rozhľady, 2010, roĉ. 16, ĉ. 4, s. 4-5.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Krajina v kontexte globálnych zmien : Konkrétny príspevok
Slovenska k implementácii európskeho dohovoru. In Správy Slovenskej akadémie
vied, 2010, roĉ. 46, ĉ. 11, s. 10-11. ISSN 0139-6307.
JANITOR, Anton. Farebná pestrosť húb. In Quark : magazín o vede a technike,
2010, roĉ.16, ĉ. 7, s. 18-19. ISSN 1337-8422.
KOHÚT, František. Geomorfologické hazardy v Západných Tatrách. In Sekos
Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1,
s. 64. ISSN 978-80-968901-6-3.
105
Správa o činnosti organizácie SAV
MATUŠICOVÁ, Noémi. Druhotná krajinná štruktúra medzihrádzového priestoru
rieky Váh v okrese Šaľa. Noémi Matušicová. In Sekos Bulletin : spravodaj
Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 62-63. ISSN 97880-968901-6-3.
BDFB07
MOYZEOVÁ, Milena. Aplikujeme vedecké poznatky do výchovno-vzdelávacieho
procesu. In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV,
2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 39-41. ISSN 978-80-968901-6-3.
BDFB08
MOYZEOVÁ, Milena. Environmentálna výchova na základných školách. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2010, roĉ. 44, ĉ. 2, s. 107108. ISSN 0044-4863.
BDFB09
ŠOLOMEKOVÁ, Tatiana. Štruktúra zoskupení vtákov vo fragmentovanej krajine
novobanskej štálovej oblasti. In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej
spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 59-61. ISSN 978-80-968901-6-3.
CAG Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v zahraničnej
produkcii
CAG01
BARANĈOK, Peter - KRAJĈÍ, Ján. Changes of alpine vegetation in the Tatry Mts.
(Western Carpathians). In Global change and the world's mountains : Perth, Scotland
26-30 September 2010 [elektronický zdroj]. - Perth : Centre of Mountain Studies,
2010. Názov prebraný z CD.
CAG02
GAJDOŠ, Peter. Changes in composition of epigeic invertebrate communities
(particularly spiders) in Carpathian alpine meadows as influenced by added nitrogen
and phosphorus. In Global change and the world's mountains : Perth, Scotland 26-30
September 2010 [elektronický zdroj]. - Perth : Centre of Mountain Studies, 2010.
Názov prebraný z CD.
CAG03
PAVLÍĈKOVÁ, Katarína - KOZOVÁ, Mária - MIKLOŠOVIĈOVÁ, Alexandra ŢARNOVIĈAN, Hubert - BARANĈOK, Peter - LUCIAK, Milan. Posudzovanie
vplyvov na ţivotné prostredie : vysokoškolský uĉebný text. Editor Katarína
Pavlíĉková, Mária Kozová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. CD ROM.
ISBN 978-80-223-2734-3.
BDFB06
CAH Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
CAH01
CAH02
OSTAPOWICZ, K. - BJÖRNSEN GURUNG, A. - BYTNEROWICZ, A. - CUDLIN,
P. - ELBAKIDZE, M. - HALADA, Ľuboš - HIRSCHMUGL, M. - HOSTERT, P. KOZAK, J. - KRUHLOV, I. - MATEI, E. - MÁZSA, K. - NIJNIK, M. - PROTS, B. ZEBISCH, M. Integrating nature and society towards sustainability - current status of
global change research in the Carpathian Mountains. In Global change and the
world's mountains : Perth, Scotland 26-30 September 2010. - Perth : Centre of
Mountain Studies, 2010, s. 16.
PAVLÍĈKOVÁ, Katarína - KOZOVÁ, Mária - BELĈÁKOVÁ, Ingrid - DRDOŠ,
Ján - PAUDITŠOVÁ, Eva - KALIVODOVÁ, Eva. Krajinná ekológia v posudzovaní
vplyvov na ţivotné prostredie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. CD ROM.
ISBN 978-80-223-2736-7.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
BAĈA, Andrej. Sukcesné zmeny opustených podhorských travinnobylinných
porastov na Hornom Poţitaví vo vzťahu k ekologickým faktorom. Bratislava : Ústav
krajinnej ekológie SAV, 2010. 125 s.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce kniţného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
EuroMAB 2009 : doing together, learning together : book of abstracts, Stará Lesná,
DAI01
106
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI02
FAI03
FAI04
FAI05
FAI06
FAI07
FAI08
FAI09
FAI10
FAI11
FAI12
27 - 30 October 2009. Editor Zuzana Baránková. Bratislava : Veda, Publishing
House of the Slovak Academy of Science, 2010. ISBN 978-80-89325-14-6.
BIALA, Katarzyna - MAKAREWICZ, Karina - ZISENIS, Marcus - RICHARD,
Dominique - EVANS, Doug - BAILLY-MAITRE, Jérôme - ELLMAUER, Thomas MOSER, Dietmar - HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. 10
messages for 2010 : Agricultural ecosystems. Copenhagen : European Environment
Agency, 2010. 13 s.
Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o ţivotné prostredie. Hlavný
redaktor M. Ruţiĉka [1967-1976], Ľ. Weismann [1977-1990], M. Ruţiĉka [19912007], T. Hrnĉiarová [2008-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1967-.
Obmesaĉník. ISSN 0044-4863.
Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere. Editor in chief M.
Ruţiĉka [1982-2006], J. Oszlányi [2007-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie
SAV, 1982-. V rokoch 1982-1990 vychádzal pod názvom Ekológia (ĈSSR), v
rokoch 1990-1992 pod názvom Ekológia (ĈSFR). 4x roĉne. ISSN 1335-342X.
Rozhovory o ĉloveku a prírode VII. : zbierka esejí poslucháĉov magisterského
študijného programu Environmentalistika. Vybral a zostavil Milan Ruţiĉka. Nitra :
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2010. 186 s. Prírodovedec, 422. ISBN 97880-8094-779-8.
Rozhovory o ĉloveku a prírode V. : zbierka esejí poslucháĉov magisterského štúdia
environmentálnej ekológie. Vybral a zostavil Milan Ruţiĉka. Nitra : Fakulta
prírodných vied UKF v Nitre, 2009. 111 s. Prírodovedec, 359. ISBN 978-80-8094497-1.
RUŢIĈKA, Milan. Rozhovory o ĉloveku a prírode VI. : zbierka esejí poslucháĉov
magisterského študijného programu Environmentalistika. Nitra : FPV UKF v Nitre,
2010. 210 s. Prírodovedec, 398. ISBN 978-80-8094-673-9.
ZISENIS, Marcus - RICHARD, Dominique - CONDÉ, Sophie - EVANS, Doug TORRE-MARIN, Amor - JONES-WALTERS, Lawrence - DELBAERE, Ben HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. 10 messages for 2010 :
Cultural landscapes and biodiversity heritage. Copenhagen : European Environment
Agency, 2010. 13 s.
ZISENIS, Marcus - RICHARD, Dominique - BAILLY-MAITRE, Jérôme HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július - HERKENDELL, Josef.
10 messages for 2010 : Forest ecosystems. Copenhagen : European Environment
Agency, 2010. 16 s.
ZISENIS, Marcus - CHRISTIANSEN, Trine - RICHARD, Dominique - BAILLYMAITRE, Jérôme - MAC SHARRY, Brian - ĈIVIĆ, Kristijan - JONES-WALTERS,
Lawrence - MO, Giulia - AGNESI, Sabrina - TUNESI, Leonardo - YÜKSEL, Eyüp HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. 10 messages for 2010 :
Marine ecosystems. Copenhagen : European Environment Agency, 2010. 13 s.
ZISENIS, Marcus - RICHARD, Dominique - PRICE, Martin - TORRE-MARIN,
Amor - JONES-WALTERS, Lawrence - HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter OSZLÁNYI, Július. 10 messages for 2010 : Mountain ecosystems. Copenhagen :
European Environment Agency, 2010. 13 s.
ZISENIS, Marcus - MEINER, Andrus - RICHARD, Dominique - CONDÉ, Sophie BAILLY-MAITRE, Jérôme - SNETHLAGE, Mark - ÇIL, Aysegül - JONESWALTERS, Lawrence - DELBAERE, Ben - MO, Giulia - AGNESI, Sabrina TUNESI, Leonardo - YÜKSEL, Eyüp - MANAP, Emrah - HALADA, Ľuboš GAJDOŠ, Peter - OSZLÁNYI, Július. 10 messages for 2010 : Coastal ecosystems.
Copenhagen : European Environment Agency, 2010. 17 s.
GHG Práce zverejnené na internete
107
Správa o činnosti organizácie SAV
MATUŠICOVÁ, Noémi. Hodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry medzihrádzového
priestoru rieky Váh v okrese Šaľa. In GEO Information [elektronický zdroj], 2009, 5,
s. 63-75. ISSN 1336-7234. Dostupné na internete:
<http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/geoinfo/pdf/2009.pdf>.
GHG02
MOJSES, Matej. Zhodnotenie vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd na
lokalite NPR Paríţske Moĉiare. In GEO Information [elektronický zdroj], 2009, 5, s.
76-84. ISSN 1336-7234. Dostupné na internete:
<http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/geoinfo/pdf/2009.pdf>.
GHG03
OLÁHOVÁ, Jana - BOLTIŢIAR, Martin. Ochrana prírody v Nitrianskom kraji. In
GEO Information [elektronický zdroj], 2009, 5, s. 105-111. ISSN 1336-7234.
Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/geoinfo/pdf/2009.pdf>.
GHG04
PETROVIĈ, František - BUGÁR, Gabriel - HREŠKO, Juraj. Zoznam krajinných
prvkov mapovateľných na území Slovenska. In GEO Information [elektronický
zdroj], 2009, 5, s. 112-124. ISSN 1336-7234. Dostupné na internete:
<http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/geoinfo/pdf/2009.pdf>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemoţno zaradiť do ţiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
BARANĈOK, Peter. Jubileum RNDr. Olívie Ďugovej, CSc. In Sekos Bulletin :
spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 32.
ISSN 978-80-968901-6-3.
GII02
BARANĈOK, Peter. Ing. Ferdinand Kubíĉek, DrSc. - sedemdesiatroĉný. In Sekos
Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1,
s. 23-24. ISSN 978-80-968901-6-3.
GII03
BARANĈOK, Peter. Jubileum RNDr. Evy Kalivodovej, CSc. In Sekos Bulletin :
spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 22-23.
ISSN 978-80-968901-6-3.
GII04
BOLTIŢIAR, Martin. ASCHÚS - Asociácia stráţcov chránených území Slovenska.
In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ.
17, ĉ. 1, s. 41-43. ISSN 978-80-968901-6-3.
GII05
HALADA, Ľuboš. In Focus: Conferences and Central-Eastern Europe. In MRI
News. Newsletter of the Mountain Research Initiative, 2010, no. 5, p. 3.
GII06
HALADA, Ľuboš. Forum Carpaticum: Integrácia prírody a spoloĉnosti k trvalej
udrţateľnosti. In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri
SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 53.
GII07
HALADA, Ľuboš. Iniciatíva "Veda pre Karpaty". In Sekos Bulletin : spravodaj
Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 36-37.
GII08
HALADA, Ľuboš. K päťdesiatinám Ing. Jána Topercera ml. In Sekos Bulletin :
spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 33.
GII09
HALADA, Ľuboš. Prof. Pavol Eliáš šesťdesiatroĉný. In Sekos Bulletin : spravodaj
Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 28-29.
GII10
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - RUŢIĈKA, Milan. Štruktúry krajiny. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o ţivotné prostredie, 2010, roĉ. 44, ĉ. 4, s.
169. ISSN 0044-4863.
GII11
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Pracovať s plným nasadením - krédo profesora Milana
Ruţiĉku. In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV,
2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 19-20. ISSN 978-80-968901-6-3.
GII12
JANITOR, Anton. Priority agrorezortu Slovenska : zjazd Spoloĉnosti pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV. In Správy
Slovenskej akadémie vied, 2010, roĉ. 46, ĉ. 7-8, s. 22. ISSN 0139-6307.
GII13
KALIVODOVÁ, Eva. Nositeľka Radu Strieborného trojlístka. In Záhorie :
vlastivedný ĉasopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, 2010,
roĉ. 19, ĉ. 3, s. 10-12.
GHG01
108
Správa o činnosti organizácie SAV
GII14
GII15
GII16
GII17
GII18
GII19
GII20
GII21
GII22
KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter. 18. svetový kongres arachnológov,
Siedlce, Poľsko. In 8. arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava :
Ústav zoológie SAV, 2010, s. 29.
MOYZEOVÁ, Milena. RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD. - významný krajinný ekológ
jubiluje. In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri SAV,
2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 30-31. ISSN 978-80-968901-6-3.
MOYZEOVÁ, Milena. Vedec, pedagóg a politik - Dr.h.c. prof. RNDr. László
Miklós, DrSc. In Sekos Bulletin : spravodaj Slovenskej ekologickej spoloĉnosti pri
SAV, 2009, roĉ. 17, ĉ. 1, s. 29-30. ISSN 978-80-968901-6-3.
RUŢIĈKA, Milan. Záverom. In RUŢIĈKA, Milan. Rozhovory o ĉloveku a prírode
VI. : zbierka esejí poslucháĉov magisterského študijného programu
Environmentalistika. - Nitra : FPV UKF v Nitre, 2010, s. 205. ISBN 978-80-8094673-9.
RUŢIĈKA, Milan. Úvodom. In RUŢIĈKA, Milan. Rozhovory o ĉloveku a prírode
VI. : zbierka esejí poslucháĉov magisterského študijného programu
Environmentalistika. - Nitra : FPV UKF v Nitre, 2010, s. 7-8. ISBN 978-80-8094673-9.
RUŢIĈKA, Milan. O etike a spoluţití doktorandov na katedrách univerzity. In
Rozhovory o ĉloveku a prírode VII. : zbierka esejí poslucháĉov magisterského
študijného programu Environmentalistika. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v
Nitre, 2010, s. 181-186. ISBN 978-80-8094-779-8.
RUŢIĈKA, Milan. Krajina v ĉase a v priestore : (úvodná esej). In Rozhovory o
ĉloveku a prírode VII. : zbierka esejí poslucháĉov magisterského študijného
programu Environmentalistika. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2010,
s. 5-10. ISBN 978-80-8094-779-8.
RUŢIĈKA, Milan. Závereĉná anketa. In Rozhovory o ĉloveku a prírode V. : zbierka
esejí poslucháĉov magisterského štúdia environmentálnej ekológie. - Nitra : Fakulta
prírodných vied UKF v Nitre, 2009, s. 107-111. ISBN 978-80-8094-497-1.
RUŢIĈKA, Milan. Vývoj a prínos rozhovorov o ĉloveku a prírode vo výuĉbe
environmentálnej ekológie. In Rozhovory o ĉloveku a prírode V. : zbierka esejí
poslucháĉov magisterského štúdia environmentálnej ekológie. - Nitra : Fakulta
prírodných vied UKF v Nitre, 2009, s. 5-14. ISBN 978-80-8094-497-1.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
ZUNA-KRATKY, Thomas - KALIVODOVÁ, Eva - KÜRTHY, Alexander HORAL, David. Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakischtschechischen Grenzraum. Deutsch Wagram : Distelverein, 2000. 285 p.
Citácie:
1. [4] REPEL, M. - CHRAŠČ, P. - PAČENOVSKÝ, S. - UHRÍN, J. Migrácia a
prvé doloţené hniezdenie ţeriava popolavého (Grus grus) na Slovensku. In
Tichodroma 2009, vol. 21, s. 73-77.
2. [4] SLABEYOVÁ, K. - RIDZOŅ, J. - KROPIL, R. Trendy početnosti beţných
druhov vtákov na Slovensku v rokoch 2005-2009. In Tichodroma 2009, vol. 21, s.
1-13.
3. [4] ŠÍŘEK, J. Význam zaniklých cukrovarských nádrţí v Kojetíně (střední
Morava) pro protahující bahņáky. In Sylvia 2009, roč. 45, s. 105-114.
109
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
ASTALOŠ, B. - ĈERNECKÁ, Ľ. - FENĎA, P. - FRANC, V. - GAÁLOVÁ,
Katarína - GAJDOŠ, Peter - CHRISTOPHORYOVÁ, Jana - KALÚZ, Stanislav KAROLA, V. - KORENKO, S. - KOVALĈÍK, R. - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana ĽUPTÁĈIK, Peter - MAŠÁN, Peter - MIHÁL, Ivan - STARÝ, J. - SVATOŅ,
Jaroslav. Pavúkovce Cerovej vrchoviny : (Arachnida: Araneae, Pseudocsorpiones,
Opiliones, Acari). Eds. Peter Mašán, Ivan Mihál. Banská Bystrica : Štátna ochrana
prírody SR ; Rimavská Sobota : Správa CHKO Cerová vrchovina ; Bratislava : Ústav
zoológie SAV ; Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2009. 311 s. ISBN 978-80-2282070-7.
Citácie:
1. [4] PAPÁČ, V.- FENĎA, P.- ĞUPTÁČIK, P. Terestrické bezstavovce
(Evertebrata) jaskýņ vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. Aragonit, Liptovský
Mikuláš, 2009, vol.14, p. 32-42
BOLTIŢIAR, Martin. Vplyv georeliéfu a morfodynamických procesov na
priestorové usporiadanie štruktúry vysokohorskej krajiny Tatier. Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009. 168 s. ISBN
978-80-8094-544-2.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
2. [4] POLČÁK, N. - KRNÁČ, J. - BOCHNÍČEK, O. Klimatogeografické
moţnosti zhodnotenia veterných pomerov Podunajskej níţiny pre potreby
výstavby veterných elektrární. In Geografické informácie 13, 2009, s. 163-175.
BOLTIŢIAR, Martin - DIVIAKOVÁ, Andrea - GROTKOVSKÁ, Lucia HRNĈIAROVÁ, Tatiana - IMRICHOVÁ, Zuzana - IZAKOVIĈOVÁ, Zita KOĈICKÁ, Erika - KOĈICKÝ, Dušan - KENDERESSY, Pavol - MIKLÓS, László MOJSES, Matej - MOYZEOVÁ, Milena - PETROVIĈ, František - ŠPINEROVÁ,
Anna - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - VÁLKOVCOVÁ, Zuzana
- ZVARA, Ivan. Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska. Bratislava :
Ústav krajinnej ekológie SAV : Ministerstvo ţivotného prostredia SR : Ministerstvo
školstva SR, 2006. 123 s. ISBN 80-969272-4-8.
Citácie:
1. [3] KOLEJKA, J. - LIPSKÝ, Z. Landscape maps in the Czech Republic in
connection with world and European development. In Journal of landscape
ecology 2007, Vol 0, no 0, p. 54-74.
BOLTIŢIAR, Martin. Štruktúra vysokohorskej krajiny Tatier (veľkomierkové
mapovanie, analýza a hodnotenie zmien aplikáciou údajov diaľkového prieskumu
Zeme). Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
2007. 248 s. ISBN 978-80-8094-197-0.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. – DAVID, S. – HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
2. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 143-151., SCOPUS
3. [3] DEMEK, J. - HAVLÍČEK, M. - MACKOVČIN, P. Landscape changes in
the Dyjsko-Svratecký úval graben and Dolnomoravský úval graben in the period
110
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB05
AAB06
AAB07
1764-2009 (Czech Republic). In Acta Pruhoniciana 2009, Vol. 91, pp 23-30.
4. [3] GALLAYOVÁ, Z. Kvantitatívne porovnanie zastúpenia trvalých trávnych
porastov v CHKO BR Poğana. In Venkovská krajiny 2007. Brno: Ekologický
institut Veronica, 2007, s. 24-28.
5. [3] KOZLOWSKA, A. - RACZKOWSKA, Z. Problems in geoecological
approach to high-mountain environment (based on studies of relief-vegetation
relatioships). In Landform Analysis 2009, Vol 10, iss 1, p. 70-76.
6. [3] MACKOVČIN, P. Land use categorization based on topographical maps.
In Acta Pruhoniciana, 2009, vol. 91, p. 5-13.
7. [4] BUGÁR, G. - PUCHEROVÁ, Z. Vzťah faktorov reliéfu a druhotnej
krajinnej štruktúry vybraných obcí v predhorí Zobora. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 29-44.
8. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
9. [4] FALŤAN, V. Zmeny krajinnej pokrývky v oblasti Štrbské pleso - Tatranská
Lesná postihnutej veternou kalamitou. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009,
96 s.
10. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
11. [4] GALLAY, I. Vyuţitie hodnotenia heterogenity abiotického komplexu pri
stanovení dimenzie krajiny na príklade CHKO - BR Poğana. In Acta Facultatis
Ecologiae 2009, Vol 20, s. 39-53.
12. [4] MICHAELI, E. - IVANOVÁ, M. - JUHAŠČIKOVÁ, J. Landscape structure
changes in model village of Hlinné, Vyšný Ţipov and Zlatník. In Acta Facultatis
Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica14, Roč.
44, 2009, s. 98-109.
13. [4] OLAH, B. Dlhodobý vývoj a súčasné trendy vo vyuţívaní krajiny
Slovenska. In Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia. Banská
Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB, 2009, s. 84-90.
14. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry obce Píla. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF,
2009, s. 335-.
15. [4] ŠOLCOVÁ, L. Súčasná krajinná štruktúra disperzného osídlenia (na
príklade Veğkého Poğa). In Geografické informácie, 2009, roč. 13, č. 1, s. 217221.
DAVID, Stanislav. Vegetaĉní poměry Ipeľské nivy v úseku Ipeľské Predmostie Pastovce. Levice : Tekovské múzeum, 1993. 60 s.
Citácie:
1. [4] HRONČEK, P. Antropogénne vplyvy na vývoj krajiny maloplošných
chránených území (na príklade Ipeğskej kotliny). Ústav vedy a výskumu UMB v B.
Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 136.
DAVID, Stanislav - KALIVODA, Henrik - KALIVODOVÁ, Eva - ŠTEFFEK, Jozef
- BULÁNKOVÁ, Eva - FEDOR, Peter - FENĎA, P. - GAJDOŠ, Peter - HREŠKO,
Juraj - KAUTMAN, J. - OLŠOVSKÝ, T. - ORSZÁGH, I. - ROLLER, Ladislav VIDLIĈKA, Ľubomír. Xerotermné biotopy Slovenska. Bratislava : Zdruţenie
Biosféra, 2007. 74 s. Biosféra A3. ISBN 978-80-968030-8-8.
Citácie:
1. [4] KALÚZ, S.- MAJZLAN, O. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata,
Gamasina) v pôde dúbrav Borskej níţiny (CHKO Záhorie. In Entomofauna
carpathica, 2009, vol. 21, no. 1-2, p. 40-44
GAJDOŠ, Peter - SVATOŅ, Jaroslav - SLOBODA, Karol. Katalóg pavúkov
Slovenska I., II. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1999. 652 s.
111
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB08
AAB09
AAB10
AAB11
AAB12
AAB13
Citácie:
1. [4] FRANC, V. Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) PR Barania hlava
nad Donovalmi a blízkeho okolia. In Príroda Nízkych Tatier 2. Banská Bystrica:
Grafon, 2009, s. 159-164.
HREŠKO, Juraj - PETROVIĈ, František - BUGÁR, Gabriel. Vyuţitie gaografických
informaĉných systémov a diaľkového prieskumu Zeme v krajinnej ekológii. Nitra :
Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 69 s. ISBN 978-80-8094-271-7.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, s.
552-557
HREŠKO, Juraj - PUCHEROVÁ, Zuzana - BALÁŢ, Ivan - RYBANIĈOVÁ, Jana BOLTIŢIAR, Martin - BRIDIŠOVÁ, Zuzana - BUGÁR, Gabriel - DAVID,
Stanislav - JANĈOVÁ, Alena - KALOĈAIOVÁ, Monika - KOŠŤÁL, Jaroslav MEDERLY, Peter - MIŠOVIĈOVÁ, Regina - PETLUŠ, Peter - PETROVIĈ,
František - RÓZOVÁ, Zdenka - VANKOVÁ, Viera - TUHÁRSKA, Katarína AMBROS, Michal - BEZÁK, Peter - RUŢIĈKA, Matúš. Krajina Nitry a jej okolia :
úvodná etapa výskumu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. 182 s.
Prírodovedec, ĉ. 233. ISBN 80-8094-066-5.
Citácie:
1. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
2. [4] JAHN, J. Geologické odkryvy v intraviláne Nitry a ich vzťah ku krajinnej
štruktúre. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s. 167-179.
3. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry obce Píla. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra 2009, s. 335-338.
HREŠKO, Juraj - MEDERLY, Peter - HALADA, Ľuboš - TOPERCER, Ján GAJDOŠ, Peter - PETROVIĈ, František - MAJZLAN, Oto - KOSTRA, Ján DOBRUCKÁ, Anna - VLĈKOVÁ, Tatiana. Krajinnoekologický plán mesta
Povaţská Bystrica. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003. 275 s.
ISBN 80-8050-601-9.
Citácie:
1. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry obce Píla. In
Problémy a ochrany vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 335-338.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - RUŢIĈKA, Milan - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - HRAŠNA,
Milan - BEDRNA, Zoltán - SUPUKA, Ján. Metodický postup ekologicky
optimálneho vyuţívania územia v rámci prieskumov a rozborov pre územný plán
obce. Bratislava : Ministerstvo ţivotného prostredia SR, 2007. 136 s.
Citácie:
1. [4] PAVLIČKOVÁ, K. et al. Environmentálne plánovanie a manaţment.
Bratislava: UK, 2009, s. 127.
2. [4] TREMBOŠ, P. et al. Geoekológia. Bratislava: UK, 2009, s. 111.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - RUŢIĈKA, Milan - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - HRAŠNA,
Miroslav - BEDRNA, Zoltán - DRDOŠ, Ján - SUPUKA, Ján - BERKOVÁ, J.
Metodický postup ekologicky optimálneho vyuţívania územia v rámci prieskumov a
rozborov pre územný plán obce. Bratislava : Zdruţenia Krajina 21, 2001. 32 s.
Citácie:
1. [4] TREMBOŠ, P. Geografické informácie. In Acta Geographica Universitatis
Comenianae, Vol. 53, 2009, s. 3-15.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - MIKLÓS, László - KALIVODOVÁ, Eva - KUBÍĈEK,
112
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB14
AAB15
Ferdinand - RUŢIĈKOVÁ, Helena - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - DRDOŠ, Ján ROSOVÁ, Viera - KOVAĈEVIĈOVÁ, S. - MIDRIAK, Rudolf - RAĈKO, Ján HREŠKO, Juraj - KOZOVÁ, Mária - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠTEFUNKOVÁ,
Dagmar - ŠIMONOVIĈ, Vojtech - BEDRNA, Zoltán - OSZLÁNYI, Július JANĈOVÁ, M. - NOVÁKOVÁ, K. - SLÁVIKOVÁ, Dagmar - ZAUŠKOVÁ,
Ľubica - DUDICH, Alexander - TREMBOŠ, Peter - BARANĈOK, Peter VARŠAVOVÁ, Mária. Ekologická únosnosť : metodika a aplikácia na 3
benefiĉných územiach. I.-IV. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV ; Bratislava :
Ministerstvo ţivotného prostredia SR, 1997. 493 s.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Hodnotenie zraniteğnosti abiotického komplexu v CHKO-BR
Poğana. In Naturae tutela 2009, Vol 13, no 1, p 5-21.
2. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
3. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s.
179-182.
4. [4] MOJSES, M. Vyuţitie indexovo-prekryvnej metódy pre stanovenie
zraniteğnosti podzemných vôd povodia potoka Paríţ. In Acta hydrologica Slovaca
2009, Roč. 9, č. 2, s. 3-11.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Ekologická optimalizácia poľnohospodárskej krajiny
(modelové územie Dolná Malanta). Bratislava : VEDA, 2001. 133 s. ISBN 20-2240664-3.
Citácie:
1. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
2. [4] SUPUKA, J. Stav a potenciál tvorby nelesnej drevinovej vegetácie v
poğnohospodárskej krajine. In Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná
ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB, 2009, s. 191-197.
Atlas krajiny Slovenskej republiky. Hlavná redaktorka: Tatiana Hrnĉiarová.
Bratislava ; Banská Bystrica : Ministerstvo ţivotného prostredia SR : Slovenská
agentúra ţivotného prostredia, 2002. 342 s. ISBN 80-88833-27-2.
Citácie:
1. [2.2] MEDVECKÁ,J. - ZALIBEROVÁ, M. - JAROLÍMEK, I. Ruderal
vegetation of the Horná Orava region 1. Bidentetea tripartitae, Polygono
arenastri-Poetea annuae, Molinio-Arrhenatheretea, Stellarietea mediae and
Artemisietea vulgaris. In Thaiszia 2009, Vol 19, p 91-129., SCOPUS
2. [3] KOLEJKA, J. - LIPSKÝ, Z. Landscape maps in the Czech Republic in
connection with world and European development. In Journal of Landscape
Ecology 2007, Vol 0, no 0, p. 54-74.
3. [3] ROMPORT, D. - CHUMAN, T. Proposal method of landscape typology in
the Czech Republic. In Journal of Landscape Ecology 2007, Vol 0, no 0, p. 119124.
4. [4] HURŠANOVÁ, Z. - LUKÁŠ, J. - BERACKO, P. Príspevok k poznaniu
taxocenóz pošvatiek (Plecoptera) tečúcich vôd juţnej časti Stráţovských vrchov.
In Naturae tutela 2009, Vol 13, no 1, p 139-146.
5. [4] JANČOVÁ, G. Pustne krajina Krupinskej planiny? In Pustnutie krajiny ochrana pôdy - krajinná ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB,
2009, s. 339-344.
113
Správa o činnosti organizácie SAV
6. [4] JUREKOVÁ, Z. - KOTRLA, M. Hodnotenie stavu zloţiek ţivotného
prostredia Nitrianskeho kraja. In Regióny - vidiek - ţivotné prostredie 2009.
Nitra: SPU, s. 74-81
7. [4] KRAJČÍ, J. - BARANČOK, P. Lesné spoločenstvá okolia Veğkého Boku. In
Príroda Nízkych Tatier 2. Banská Bystrica: Gradon, 2009, s. 77-85.
8. [4] KUKLA, J. - KUKLOVÁ, M. Soil-ecological properties and plant
communities in the Nature Reserve Chynoriansky luh. In Folia oecologica 2009,
vol 36, no 2 p 86-93.
9. [4] LEPEŠKA, T. Integrovaný manaţment povodí a hydrické funkcie krajiny z
aspektu jej pustnutia. In Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia.
Banská Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB, 2009, s. 278-287.
10. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŢIAR, M. - IVANOVÁ, M. Geological structure of
the dump of technological waste (Fe-concentrate) at Sereď. In Acta Facultatis
Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica.14. Roč.
44, 2009, s. 180-197.
11. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŢIAR, M. Geoekologická štruktúra krajiny a haldy
hutníckeho odpadu lúţenca pri Seredi. In Geografické informácie 13, 2009, s.
129-144.
12. [4] MIDRIAK, R. Analýza krajinnoekologických aspektov bývalých
slovenských spustnutých plôch. Environmentálne indexy a indikátory analýzy a
hodnotenia krajiny 2009. Ed Z. Klikušovská, M. Sviček. Bratislava: Výskumný
ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2009, s. 73-81.
13. [4] MIDRIAK, R. Spustnuté pôdy ako významný fenomén v krajine Slovenska.
In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra 2009, s. 255-262.
14. [4] VÁLKOVCOVÁ, Z. Súčasné druhové zloţenie trávnych porastov
ovplyvnené spôsobom vyuţívania krajiny v minulosti. In Obhospodarovanie
trvalých trávnych porastov v chránených územiach. Nitra: Slovenská
poğnohospodárska univerzita v Nitre, 2009, s. 67-74.
15. [4] ŠPULEROVÁ, J. - DOBROVODSKÁ, M. - ŠTEFUNKOVÁ, D. HALABUK, A. Metodika mapovania historických štruktúr poğnohospodárskej
krajiny. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen:
TU, 2009, s. 209-215.
AAB16
AAB17
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - MIKLÓS, László - TREMBOŠ,
Peter - RUŢIĈKOVÁ, J. - LIŠKA, M. - KRÁLIK, J. - MOYZEOVÁ, Milena - ŠÍBL,
J. - PAUDITŠOVÁ, Eva. Metodické pokyny na vypracovanie projektov
regionálnych ÚSES a miestnych ÚSES. Bratislava : Zdruţenie Karjina 21, 2000. 111
s.
Citácie:
1. [4] TREMBOŠ, P. Geografické informácie. In Acta Geographica Universitatis
Comenianae, Vol. 53, 2009, s. 3-15.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - DRDOŠ, Ján. Krajinnoekologické
podmienky trvalo udrţateľného rozvoja. Bratislava : Veda, 1997. 186 s. ISBN 80224-0485-3.
Citácie:
1. [3] VAJCÍKOVÁ, R. Zmeny vyuţitia poğnohospodárskej krajiny v Slovenskej
republike - rastlinné spoločenstvá ako indikátory stanovištných podmienok zmenu
vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská krajina 2009.
Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009, s.
235-240.
2. [4] FESZTEROVÁ, M. Modelovanie vplyvu imisií (NO2, SO2) na druhotnú
114
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB18
AAB19
krajinnú štruktúru. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a
aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s. 57-66.
3. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s.
179-182.
4. [4] MIKLOŠOVIČOVÁ, Z. Metodický prístup multifunkčného hodnotenia
poğnohospodárskej krajiny. In Špulerová, J., Hrnčiarová T. Ochrana a
manaţment poğnohospodárskej krajiny. Bratislava: ÚKE SAV, 2008, s. 39-43.
5. [4] NOVÁK, J. Pasienky, lúky a trávniky. Prievidza: Patria, 2008, 699 s.
6. [4] ŠPINEROVÁ, A. Charakteristika vybraných vlastností mikropovodí v
povodí Ilijského potoka. In Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds), Ochrana a
manaţment poğnohospodárskej krajiny. Bratislava: ÚKE SAV, 2008, s. 90-95.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - BOLTIŢIAR, Martin - CELER, Slavomír - DAVID,
Stanislav - DÍTĚ, Daniel - GAJDOŠ, Peter - HREŠKO, Juraj - IRA, Vladimír GROTKOVSKÁ, Lucia - KENDERESSY, Pavol - KOZOVÁ, Mária - OSZLÁNYI,
Július - PETROVIĈ, František - VÁLKOVCOVÁ, Zuzana - VOLOŠĈUK, Ivan.
Krajinnoekologicky optimálne priestorové a funkĉné vyuţitie územia Biosférickej
rezervácie Tatry. Bratislava : Veda, 2008. 195 s. ISBN 978-80-224-0998-8.
Citácie:
1. [3] VAJCÍKOVÁ, R. Zmeny vyuţitia poğnohospodárskej krajiny v Slovenskej
republike. In Venkovská krajina 2009. Brno: Česká společnost pro krajinnou
ekologii, 2009, s. 235-240.
2. [4] SVATOŅ, J. - KOVALČÍK, R. Present state of knowledge of araneo-fauna
in the Tatras National Park. In Oecologica Montana, 2010, vol 15, no 1-2, pp 114.
3. [4] ŠVAJDA, J. Integrovaný krajinno-ekologický manaţment Tatranského
národného parku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008, s. 115-172.
JANIŠOVÁ, Monika - HÁJKOVÁ, Petra - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - HRIVNÁK,
Richard - KLIMENT, Ján - MICHÁLKOVÁ, Daniela - RUŢIĈKOVÁ, Helena ŘEZNÍĈKOVÁ, M. - ŠKODOVÁ, Iveta - TICHÝ, Lubomír - UHLIAROVÁ, Eva UJHÁZY, Karol - ZALIBEROVÁ, Mária. Travinnobylinná vegetácia Slovenska –
elektronický expertný systém na indentifikáciu syntaxónov. Aut. Monika Janišová,
Petra Hájková, Katarína Hegedüšová, Richard Hrivnák, Ján Kliment, Daniela
Michálková, Helena Ruţiĉková, M. Řezníĉková, Iveta Škodová, Lubomír Tichý, Eva
Uhliarová, Karol Ujházy, Marica Zaliberová. Bratislava : Botanický ústav SAV,
2007. 263 s. Vegetácia Slovenska. ISBN 978-80-969265-7-2.
Citácie:
1. [1.1] ILLYES, E. - BAUER, N. - BOTTA-DUKAT, Z. Classification of semi-dry
grassland vegetation in Hungary. In PRESLIA. ISSN: 0032-7786, SEP 2009, vol.
81, iss. 3, p. 239-260., WOS
2. [1.1] PETRIK, P. - DOSTALEK, J. - NEUHAUSLOVA, Z. Combining
numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus
invaded communities in the Czech Republic. In PHYTOCOENOLOGIA. ISSN:
0340-269X, JUN 2009, vol. 39, iss. 2, p. 253-264., WOS
3. [3] LÁNIKOVÁ, D. Diverzita vytrvalé ruderální a sešlapávané vegetace České
republiky. Diz. práca, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s.
4. [3] RUPRECHT, E. - SZABÓ, A. - ENYEDI, M. Z. - DENGLER, J. Steppe-like
grasslands in Transylvania. In TUEXENIA. 2009, vol. 29, p. 353-368.
5. [4] DAVID, S. Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíņa (okr.
Nové Zámky). In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI.
2009, Roč. 31, č. 2, s. 77-85.
115
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB20
AAB21
AAB22
AAB23
AAB24
6. [4] MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, M. Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a
Epilobio palustri-Juncetum effusi na Borskej níţine. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 35-39.
KALIVODOVÁ, Eva - BEDRNA, Z. - BULÁNKOVÁ, Eva - DAVID, Stanislav ĎUGOVÁ, Olívia - FEDOR, Peter - FENĎA, P. - GAJDOŠ, Peter - GAVLAS,
Vladimír - KALIVODA, Henrik - KOLLÁR, Jozef - KRIŠTÍN, Anton - KUBÍĈEK,
Ferdinand - KÜRTHY, Alexander - LUKÁŠ, J. - MAGIC, D. - OLŠOVSKÝ, T. PASTORÁLIS, G. - SVATOŅ, J. - SZABÓOVÁ, A. - ŠTEFFEK, Jozef ŠTEPANOVIĈOVÁ, O. - ZALIBEROVÁ, Mária. Flóra a fauna viatych pieskov
Slovenska. Bratislava : Veda, 2008. 255 s. ISBN 978-80-224-0968-1.
Citácie:
1. [4] PATOČKA, J. – KULFAN, M. – ŠTRBOVÁ, E. Motýle (Lepidoptera) v
európsky významných biotopoch Slovenska. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV,
2009, 100 s.
KALIVODOVÁ, Eva - DAROLOVÁ, Alţbeta. Vtáky slovenského úseku Dunaja.
Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1993. 189 s.
Citácie:
1. [4] MOŠANSKÝ, L. Hniezdne spoločenstvá vtákov luţných lesov alúvia rieky
Latorica (Východoslovenská níţina). In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 45-50
2. [4] RÁC P. Ornitologické pozorovania. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 121123
3. [4] RÁC, P.- RIDZOŅ, J.- SLABEYOVÁ, K. Zimovanie hrdzavky potápavej
(Netta rufina) na Dunaji. In Tichodroma, 2009, vol. 21, p. 106-107
4. [4] SLABEYOVÁ, K.- RIDZOŅ, J.- SVETLÍK, J.- KVETKO, R. Zimovanie a
migrácia vodného vtáctva na Hrušovskej zdrţi a priğahlých lokalitách v rokoch
2004-2009, zhodnotenie ekosozologického významu. In Tichodroma, 2009, vol.
21, p. 57-71
5. [4] ŠRANK, V. 9. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife Slovensko. In Tichodroma, vol. 21, p. 119-121
KALIVODOVÁ, Eva - DAROLOVÁ, Alţbeta. Vtáky slovenského úseku Dunaja a
Ţitného ostrova. Bratislava : Zdruţenie Biosféra, 1998. 97 s. Biosféra, Vol. A1.
ISBN 80-968030-1-8.
Citácie:
1. [4] MOŠANSKÝ, L. Hniezdne spoločenstvá vtákov luţných lesov alúvia rieky
Latorica (Východoslovenská níţina). In Tichodroma 2009, Vol 21, s. 45-50.
2. [4] RÁC, P. - RIDZOŅ, J. - SLABEYOVÁ, K. Zimovanie hrdzavky potápavej
(Netta rufina) na Dunaji. In Tichodroma 2009, Vol 21, s. 106-107.
3. [4] SLABEYOVÁ, K. - RIDZOŅ, J. - SVETLÍK, J. - KVETKO, R. Zimovanie a
migrácia vodného vtáctva na Hrušovskej zdrţi a priğahlých lokalitách v rokoch
2004-2009, zhodnotenie ekosozologického významu lokality. In Tichodroma
2009, Vol 21, s. 57-71.
4. [4] ŠRANK, V. 9. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife Slovensko. In Tichodroma 2009, Vol 21, s. 1119-121.
KANKA, Róbert. Lesy Belianskych Tatier. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV,
2008. 249 s. ISBN 978-80-224-0977-3.
Citácie:
1. [4] KRAJČÍ, J. - BARANČOK, P. Lesné spoločenstvá okolia Veğkého Boku. In
Príroda Nízkych Tatier 2. Banská Bystrica: Grafon, 2009, s. 77-85
2. [4] KUČERA, P. Buk v doline siedmich prameņov. In Štúdie o TANAP-e 2009,
Vol 9 (42), p 171-182
MAŅKOVSKÁ, Blanka. Geochemický atlas Slovenskej republiky II. : lesná
biomasa. Bratislava : Geologická správa, 1996. 87 s.
116
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB25
AAB26
Citácie:
1. [1.1] GARRETT, R. G. - REIMANN, C. - SMITH, D. B. et al. From
geochemical prospecting to international geochemical mapping: a historical
overview. In Geochemistry-exploration environment analysis 2008, Vol 8, Part 34, pp 205-217., WOS
2. [1.1] KUKLOVA, M. - KUKLA, J. Accumulation of macronutrients in soils and
some herb species of spruce ecosystems. In CereaL Research Communications
2008, Vol 36, Part 2, Suppl. S, pp 1319-1322., WOS
3. [1.1] RAPANT, S. - BODIS, D. - VRANA, K. et al. Geochemical Atlas of
Slovakia and examples of its applications to environmental problems. In
Environmental Geology 2009, Vol 57, iss 1, pp. 99-110., WOS
4. [1.1] ROUHI-MOGHADDAM, E. - HOSSEINI, S.M. - EBRAHIMI, E. TABARI, M. - RAHMANI, A. Comparison of growth, nutrition and soil properties
of pure stands of Quercus castaneifoIia and mixed with Zelkova carpinifolia in
the Hyrcanian forests of Iran. In Forest ecology and management 2008, Vol 255,
iss 3-4, pp 1149-1160., WOS
5. [1.1] XIE, X. J. - CHENG, H. X. - LIU, D. W. Geochemical mapping: With
special emphasis on analytical requirements. In Acta Geologica Sinica - English
Edition 2008, Vol 82, iss 2, pp. 451-462., WOS
6. [2.2] BARANČOK, P. - BARANČOKOVÁ, M. - MIŠOVIČOVÁ, D. Heavy metal
loading of the Belianske Tatry Mts. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 3,
pp 255-268., SCOPUS
7. [4] SÝKORA, A. - KUKLOVÁ, M. - KUKLA, J. Obsah ţivín v pokryvnom
humuse a v nadzemnej časti druhu Rubus hirtus Waldst.Et Kit.In Monitorovanie a
hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen: TU, 2009, s. 151-157.
8. [4] KONTRIŠOVÁ, O. - KONTRIŠ, J. - MARUŠKOVÁ, A. - MACHAVA, J.
Príspevok k hodnoteniu kumulácie ortuti v asimilačných orgánoch modelových
rastlín. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen:
TU, 2009, s. 159-165.
9. [4] OLLEROVÁ, H. - MARUŠKOVÁ, A. - KONTRIŠOVÁ, O. - FARBIAKOVÁ,
K. Zhodnotenie záťaţe ţivotného prostredia ortuťou v aglomerácii Zvolen. In
Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen: TU, 2009, s.
167-175.
MIKLÓS, László. Princípy a rámcová metodika LANDEP. Bratislava : Ústav
krajinnej ekológie SAV, 1990. 151 s.
Citácie:
1. [4] TREMBOŠ, P. Geografické informácie. In Acta Geographica Universitatis
Comenianae, Vol. 53, 2009, s. 3-15.
MIKLÓS, László - IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Krajina ako geosystém. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 1997. 153 s.
Citácie:
1. [2.2] MINÁR, J. Geografické polia a priestorová organizácia krajiny (pokus o
vyjasņovanie základných konceptov). In Geografický časopis / Geographical
Journal 2009, Vol 61, no 3, pp 179-198.
2. [3] HYNEK, A. The politics of landscape on regional and local levels. In
GeoScape 2009, Vol 4, no 1, pp 10-27.
3. [3] VÁLKOVCOVÁ, Z. Opúšťanie poğnohospodárskej pôdy na území Horného
Liptova. In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými
lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009, s. 241-245.
4. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
117
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB27
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
5. [4] GALLAY, I. Hodnotenie zraniteğnosti abiotického komplexu v CHKO-BR
Poğana. In Naturae tutela 2009, Vol 13, no 1, p 5-21.
6. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
7. [4] GALLAY, I. Vyuţitie hodnotenia heterogenity abiotického komplexu pri
stanovení dimenzie krajiny na príklade CHKO - BR Poğana. In Acta Facultatis
Ecologiae 2009, Vol 20, s. 39-53.
8. [4] GALLAY, I. Vyuţitie indexov na stanovenie mierky (hierarchických úrovní)
krajiny. Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny 2009.
Ed Z. Klikušovská, M. Sviček. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a
ochrany pôdy 2009, s. 27-33.
9. [4] HRONČEK, P. Transformácie vodných tokov v okolí Slovenskej Lupče. In
Geografická revue, 2007, roč. 3, č. 1, s. 67-94.
10. [4] HRONČEK, P. Vývoj a súčasný stav krajiny v prírodnej rezervácii
Predajnianska Slatina z aspektu antropogénnych vplyvov. In Geografická revue
2009, Roč 5, č 2, s 30-62
11. [4] JAHN, J. Geologické odkryvy v intraviláne Nitry a ich vzťah ku krajinnej
štruktúre. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s. 167-179.
12. [4] KOLEDA, P. Hodnotenie zmien krajinných štruktúr interpretáciou
leteckých snímok. Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia
krajiny 2009. Ed Z. Klikušovská, M. Sviček. Bratislava: Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy 2009, s. 49-66.
13. [4] SABO, P. - HLADKÁ, D. -UHLIAROVÁ, E. Vyuţitie koncepcie
ekologickej integrity pri výskume Podlavických výmoğov. In Pustnutie krajiny ochrana pôdy - krajinná ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB,
2009, s. 261-277.
14. [4] VÁLKOVCOVÁ, Z. Opúšťanie trvalých trávnych porastov v ochrannom
pásme Národného parku Nízke Tatry. In Obhospodarovanie trvalých trávnych
porastov v chránených územiach. Nitra: Slovenská poğnohospodárska univerzita
v Nitre, 2009, s. 75-81.
15. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry obce Píla. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra 2009, s. 335-338.
OLAH, Branislav - BOLTIŢIAR, Martin - PETROVIĈ, František - GALLAY, Igor.
Vývoj vyuţitia krajiny slovenských biosférických rezervácií UNESCO. Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2006. 139 s. ISBN 80-228-1695-7.
Citácie:
1. [3] FALŤAN, V. - BÁNOVSKÝ, M. Changes in land cover in the area Vyšné
Hágy - Starý Smokovec, impact by the wind calamity in November 2004
(Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2009, roč. 16, č. 3, s. 16-26.
2. [3] GALLAYOVÁ, Z. Kvalitatívne porovnanie zastúpenia trvalých trávnych
porastov v CHKO BR Poğana v rokoch 1956 a 2003. In Venkovská krajiny 2008.
Hoštetín: ZO ČSOP Veronica, 2007, p. 24-28.
3. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
4. [4] FERANEC, J. - OŤAHEĞ, J. Land cover/Land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographica Slovaca, 2009, roč. 17, č. 26, s. 169-190.
5. [4] GALLAYOVÁ, Z. Podklady k hodnoteniu zraniteğnosti trávnych porastov
118
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB28
voči zarastaniu na území CHKO - BR Poğana. In Klikušovská, M. Sviček (eds),
Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny. Bratislava:
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2009, s. 34-40.
6. [4] GALLAYOVÁ, Z. Význam hodnotenia zárastov trvalých trávnych porastov v
chránených územiach Slovenska pre ich ďalší manaţment. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny – Teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 83-86.
7. [4] HRONČEK, P. Antropogénne vplyvy na vznik a vývoj krajiny prírodnej
rezervácie Ipeğské hony v Ipeğskej kotline. In Naturae tutela, 2007, Roč. 11, s.
141-154.
8. [4] HRONČEK, P. Vývoj a súčasný stav krajiny v prírodnej rezervácii
Predajnianska Slatina z aspektu antropogénnych vplyvov. In Geografická revue
2009, Roč 5, č 2, s 30-62
9. [4] LIGA, J. Súčasná štruktúra vybranej časti krajiny Javoria a Pliešovskej
kotliny. In Mladí vedci 2009. Nitra: UKF, 2009, s. 668-677.
10. [4] SLÁVIKOVÁ, D. Slovak biosphere reserves present values of the
landscape diversity. In Priorities for conservation of biosphere reserves in
changing conditions. Bratislava: SAS, 2007, s. 49-58.
11. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry obce Píla. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny – Teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF,
2009, s. 335-338.
12. [4] ŠPULEROVÁ, J. - DOBROVODSKÁ, M. - HALABUK, A. ŠTEFUNKOVÁ, D. Prístup k mapovaniu historických štruktúr
poğnohospodárskej krajiny s vyuţitím leteckých snímok. In Klikušovská, M. Sviček
(eds), Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny.
Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2009 s. 91-95.
13. [4] ČENGEROVÁ, K. Zmeny vyuţívania krajiny v minulosti a ich dopad na
rastlinné spoločenstvá. In Preveda - Prvá interaktívna konferencia mladých
vedcov 2009. Bratislava: Občianske zdruţenie Preveda, 2009, s. 8-16.
RUŢIĈKA, Milan. Krajinnoekologické plánovanie - LANDEP I. Bratislava :
Zdruţenie Biosféra, 2000. 120 s.
Citácie:
1. [3] MAJERČÁK, J. Hodnotenie poğnohospodárskej krajiny v tranzitívnej
ekonomike. In Fyzickogeografický sborník 6. Brno: Masarykova univerzita, 2008,
s. 64-69.
2. [3] PETROVIČ, F. - BUGÁR, G. - HREŠKO, J. Vývoj krajiny v katastri obce
Koš. In Fyzická geografie a trvalá udrţitelnost: fyzickogeografický sborník 7,
2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 41-49.
3. [3] SALAŠOVÁ, A. - ŠTĚPÁN, M. Landscape planning in the Czech Republic opportunities, visions, and limits. In Journal of Landscape Ecology 2007, vol 0,
no 0, p. 125-134.
4. [3] TRNKA, P. Drobné krajinné prvky ve venkovské krajině. In Geo/bio
diverzita - integrujúcí perspektivy. Praha: Univerzita Karlova, 2009, s. 131-137.
5. [4] BOLTIŢIAR, M. Priestorové usporiadanie štruktúry vysokohorskej krajiny
Tatier. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s. 19-28.
6. [4] BOLTIŢIAR, M. - MOJSES, M. Vývoj krajiny suchej retenčnej nádrţe
poldra Beša v rokoch 1770-2009. In Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na
územiach ovplyvņovaných antropogénnou činnosťou 2009. Michalovce: Ústav
agroekológie, 2009, s. 14-26.
7. [4] BOLTIŢIAR, M. - MOJSES, M. Mapovanie a analýza súčasnej krajinnej
štruktúry územia suchej retenčnej nádrţe poldra Beša (Východoslovenská níţina).
In Ochrana a manaţment poğnohospodárskej krajiny. Špulerová, J., Hrnčiarová,
119
Správa o činnosti organizácie SAV
T. (eds). Bratislava: ÚKE SAV, 2008, s. 223-228.
8. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra 2009. Nitra: UKF,
2009, s. 150.
9. [4] BOLTIŢIAR, M. Vplyv georeliéfu a morfodynamických procesov na
priestorovú štruktúru vysokohorskej krajiny Tatier 2009. 1. vyd. Nitra: UKF,
2009, s. 158.
10. [4] BOLTIŢIAR, M. Vyuţitie historických máp a leteckých snímok pri
hodnotení vplyvu človeka na krajinu. In Ekofilozofia včera, dnes a zajtra 2009.
Nitra: UKF, 2009, s. 24-40.
11. [4] CIHOVÁ, J. et al. Slovensko - anglický a anglicko - slovenský prekladový
slovník z krajinnej ekológie 2009. Bratislava: UK, 2009, s. 75.
12. [4] FINKA, M. et al. Priestorové plánovanie 2009. Bratislava: UK, 2009, s.
255.
13. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
14. [4] GALLAY, I. Vyuţitie hodnotenia heterogenity abiotického komplexu pri
stanovení dimenzie krajiny na príklade CHKO - BR Poğana. In Acta Facultatis
Ecologiae 2009, vol. 20, s. 39-53.
15. [4] HILBERT, H.R. - HILBERT, H.H. - KAŠIAROVÁ, S. - FESZTEROVÁ, M.
- SAMEŠOVÁ, D. Indikácia negatívnych faktorov environmentálneho zdravia na
lokálnej úrovni (modelové územie Badaņ). In Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 97-104.
16. [4] JAHN, J. Geologické odkryvy v intraviláne Nitry a ich vzťah ku krajinnej
štruktúre. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 167-179.
17. [4] JAHN, J. Geotopy kameņolomov Tríbeča 2009. Nitra: UKF, 2009, s. 183.
18. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 179-182.
19. [4] JANČOVIČ, P. Vývoj druhotnej krajinnej štruktúry v oblasti Chráneného
vtáčieho územia Sĝņava. In Mladí vedci 2009. Nitra: UKF, 2009, s. 605-613.
20. [4] JURÍK, Ğ. Integrovaný manaţment krajiny a matica konfliktov ako
moţnosť riešenia plánovania krajiny. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 183-189.
21. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŢIAR, M. - IVANOVÁ, M. Geoecological structure
of the dump of technological waste (Fe-concentrate) at Sereď. In Acta Facultatis
Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica 2009, roč.
49, č. 14, s. 180-197.
22. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŢIAR, M. Geoekologická štruktúra krajiny a haldy
hutníckeho odpadu lúţenca pri Seredi. In Geografické informácie 13, 2009, s.
129-144.
23. [4] MIDRIAK, R. Spustnuté pôdy ako významný fenomén v krajine Slovenska.
In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 255-262.
24. [4] MIŠOVIČOVÁ, R. Vplyv sídelnej štruktúry mesta Nitra na jeho širšie
zázemie. In Mladí vedci 2009:zborník vedeckých prác doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov. Nitra: UKF, 2009, s. 722-729.
25. [4] PAVLIČKOVÁ, K. et al. Environmentálne plánovanie a manaţment 2009.
Bratislava: UK, 2009, s. 127.
26. [4] PAVLIČKOVÁ, K. et al. Krajinná ekológia v posudzovaní vplyvov na
ţivotné prostredie. Bratislava: UK, 2009, 107 s.
120
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB29
AAB30
27. [4] PETROVIČ, F. - BUGÁR, G. - HREŠKO, J. Zoznam krajinných prvkov
mapovateğných území Slovenska. In Geo Information 2009, roč. 5, č. 5, s. 112124.
28. [4] PETROVIČ, L. Krajinné prvky v súčasnej krajinnej štruktúre skúmaného
územia v rámci CHVÚ Dolné Povaţie. In Mladí vedci 2009: zborník vedeckých
prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: UKF, 2009, s. 761765.
29. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry obce Píla. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 335-338.
30. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry v území s
disperzným typom osídlenia na príklade obce Radobica. In GEO Information
2009, roč. 5, č. 5, s. 125-129.
RUŢIĈKOVÁ, Helena - KALIVODA, Henrik. Kvetnaté lúky : prírodné bohatstvo
Slovenska. Bratislava : Veda, 2007. 133 s. Svet vedy, 7. ISBN 978-80-224-0953-7.
Citácie:
1. [3] FEDORKOVÁ, B. - RUŢIČKOVÁ, J. Rozširovanie inváznych druhov
rastlín v obci Zliechov s prebiehajúcou zmenou hospodárenia a vyuţívania
krajiny. In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými
lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009, s. 40-45.
Biotopy Slovenska : príruĉka k mapovaniu a katalóg biotopov. Editori Helena
Ruţiĉková, Ľuboš Halada, Ladislav Jedliĉka, Eva Kalivodová. Bratislava : Stimul :
Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s. ISBN 80-967527-1.
Citácie:
1. [4] BRITAŅÁK, N. - HANZEL, Ğ. - HAVSKÁ, I. Vyuţívanie poloprírodného
trávneho porastu a jeho kvalitatívne parametre. In Obhospodarovanie trvalých
trávnych porastov v chránených územiach. Nitra: Slovenská poğnohospodárska
univerzita v Nitre, 2009, s. 12-19.
2. [4] ELIÁŠ, P. Pustnutie krajiny ako ekologický proces. In Pustnutie krajiny ochrana pôdy - krajinná ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB,
2009, s. 128-133.
3. [4] KONTRIŠ, J. - KONTRIŠOVÁ, O. - OLLEROVÁ, H. Fytocenologická
charakteristika biotopov brehovej zóny vodnej nádrţe v Modre a vo Voznici. In
Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen: TU, 2009, s.
95-102.
4. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie o TANAP-e 2009, Vol
9(42), p 81-156.
5. [4] ŠTEFFEK, J. a kol. Krajinnoekologický výskum. Zvolen: TU, 2008.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
MAŅKOVSKÁ, Blanka - ĈERNÝ, M. - MORAVĈÍK, P. - GODZIK, Barbara GRODZINSKA, Krystyna - BADEA, O. - BARANĈOK, Peter - OSZLÁNYI, Július
- VARŠAVOVÁ, Mária - FLEISCHER, Peter - BLUM, O. - PARPAN, V. BYTNEROWICZ, Andrzej - SZARO, Robert. Chemical and morphological changes
in Carpathian Mountains trees caused by air pollution. In Effects of air pollution on
forest health and biodiversity in forests of the Carpathian Mountains. - Amsterdam :
IOC Press, 2002, p. 173-184.
Citácie:
1. [1.1] ASTEL, A. - MALEK, S. Multivariate modeling and exploration of
environmental n-way data from bulk precipitation quality control. In Journal of
Chemometrics 2008, Vol 22, iss 11-12, special issue SP.ISS.SI, pp 738-746., WOS
2. [1.1] ASTEL, A. Identification of hot-spot imission events reflected in rain
121
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC02
precipitation chemistry basing on ion chromatography analysis and selforganizing maps classifikation. In Archives of Environmental Protection 2008,
Vol 34, iss 4, pp 3-12., WOS
3. [1.1] ILG, K. - WELLBROCK, N. - LUX, W. Phosphorus supply and cycling at
long-term forest monitoring sites in Germany. n European Journal of Forest
Research 2009, Vol 128, ii 5, pp 483-492., WOS
4. [1.1] KIM, K.W. - AHN, J.J. - LEE, J.H. Micromorphology of epicuticular wax
structures of the garden strawberry leaves by electron microscopy: Syntopism
and polymorhism. In Micron 2009, Vol 40, iss 3, pp 327-334.s, WOS
5. [1.1] KIM, K.W. Visualization of micromorphology of leaf peicuticular waxes
of the rubber tree Ficus elastica by electron microscopy. In Micron 2008, Vol 39,
iss 7, pp 976-984., WOS
6. [1.1] MAIN-KNORN, M. - HOSTERT, P. - KOZAK, J. How pollution legacies
and land use histories shape post-communist forest cover trends in the Western
Carpathians. In Forest Ecology and Management 2009, Vol 258, iss 2, pp 60-70.,
WOS
7. [1.1] MALEK, S. - ASTEL, A. Throughfall chemistry in a spruce
chronosequence in Southern Poland. In Environmental Pollution 2008, Vol 155,
iss 3, pp 517-527., WOS
8. [1.1] MERINO, A. - REAL, C. - RODRIGUEZ-GUITIAM, M.A. Nutrient status
of managed and natural forest fragments of Fagus sylvatica in southern Europe.
In Forest Ecology and Management 2008, Vol 255, iss 11, pp 3691-3699., WOS
9. [1.1] ROUHI, MOGHADDAN, E. - HOSSEINI, S.M. - EBRAHIMI, E.
Comparison of growth, nutrition and soil properties of pure stands of Quercus
castaneifolia and mixed with Zelkova carpinifolia in the Hyrcian forests of Iran.
In Forest Ecology and Management 2008, Vol 255, iss 3-4, pp 1149-1160., WOS
10. [2.2] KALBARCZYK, R. - KALBARCZYK, E. Seasonal variability of
tropospheric ozone concentration in chosen localities of north-western Poland
shaped by meteorological conditions. In Ekológias (Bratislava) 2009, Vol 28, iss
3, pp 277-290., SCOPUS
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Basic premises and methods in landscapeecological planning and optimization. In ZONNEVELD, I.S. - FORMAN, R.T.T.
Changing landscapes: an ecological perspective, p. 233-260.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. In Michaeli, E.
(ed.), Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis
Prešoviensis, Folia geographica 13, 2009, 104 s.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
JEDLIĈKA, Ladislav - KALIVODOVÁ, Eva. Zoogeografické ĉlenenie: terestrický
biocyklus. In Atlas krajiny Slovenskej republiky. - Bratislava ; Banská Bystrica :
Ministerstvo ţivotného prostredia SR : Slovenská agentúra ţivotného prostredia,
2002, s. 118. ISBN 80-88833-27-2.
Citácie:
1. [4] HRONČEK, P. Vývoj a súčasný stav krajiny v prírodnej rezervácii
Predajnianska Slatina z aspektu antropogénnych vplyvov. In Geografická revue
2009, Roč 5, č 2, s 30-62
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
BOLTIŢIAR, Martin - OLAH, Branislav. Krajina a jej štruktúra (Mapovanie, zmeny
122
Správa o činnosti organizácie SAV
ACB02
ACB03
ACB04
a hodnotenie). Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre, 2009. 160 s. ISBN 978-80-8094-552-7.
Citácie:
1. [4] HRONČEK, P. Vývoj a súčasný stav krajiny v prírodnej rezervácii
Predajnianska Slatina z aspektu antropogénnych vplyvov. In Geografická revue
2009, Roč 5, č 2, s 30-62
DRDOŠ, Ján - MIKLÓS, László - KOZOVÁ, Mária - URBÁNEK, Ján. Základy
krajinného plánovania : uĉebné texty. Zvolen : Technická univerzita, 1995. 172 s.
ISBN 80-228-0472-X.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra (mapovanie, zmeny a
hodnotenia) : vysokoškolské učebné texty. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, 2009. 148 s.
2. [4] BOLTIŢIAR, Martin. Vplyv georeliéfu a morfodynamických procesov na
priestorové usporiadanie štruktúry vysokohorskej krajiny Tatier. Nitra :
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009.
168 s. ISBN 978-80-8094-544-2.
3. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. 285 s.
4. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKO BR Poğana. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 142 s.
5. [4] GALLAYOVÁ, Z. Krajinnoekologická analýza a vyuţitie trvalých trávnych
porastov v CHKO - BR Poğana. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008.
103 s. ISBN 978-80-228-1968-8.
6. [4] JANČOVIČ, P. Vývoj druhotnej krajinnej štruktúry v oblasti chráneného
vtáčieho územia Sĝņava. In Baláţ, I. et al. (eds.) Mladí vedci 2009 : zborník
vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-499-5, s. 605613.
7. [4] LIGA. J. Súčasná štruktúra vybranej časti krajiny Javoria a Pliešovskej
kotliny. In Baláţ, I. et al. (eds.) Mladí vedci 2009 : zborník vedeckých prác
doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. Nitra :
Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 668-675.
8. [4] MIDRIAK, R. Spustnuté pôdy ako významný fenomén v krajine Slovenska.
In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 255-262.
9. [4] SLÁVIKOVÁ, D. Pustnutie a devastácia krajinného obrazu v rekreačných
priestoroch s opustenými objektmi. In Zaušková, Ğ. (ed.) Pustnutie krajiny ochrana pôdy - krajinná ekológia : zborník z vedeckého seminára. Banská
Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009.
ISBN 978-80-8083-923-9, s. 345-352.
HREŠKO, Juraj - PETROVIĈ, František - BUGÁR, Gabriel. Vyuţitie geografických
informaĉných systémov a diaľkového prieskumu Zeme v krajinnej ekológii. Nitra :
UKF PF, 2008. 96 s. ISBN 978-80-8094-271-7.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, 150
s.
2. [4] MÁLKOVÁ, J. Krkonoše a Podkrkonoší. Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 247-253.
RUŢIĈKA, Milan - MIŠOVIĈOVÁ, Regina. Krajinná ekológia. Nitra : Zdruţenie
Biosféra, 2006. 133 s. Séria uĉebných textov, C 2.
Citácie:
123
Správa o činnosti organizácie SAV
ACB05
1. [3] PETLUŠ, P. - VANKOVÁ, V. Stanovenie potenciálu vizuálnej
exponovanosti pre potreby hodnotenia charakteristického vzhğadu krajiny. In
Fyzická geografie a trvalá udrţitelnost: fyzickogeografický sborník 7. Brno:
Masarykova univerzita, 2009, s. 57-61.
2. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, s.
150.
3. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
4. [4] JAHN, J. Geotopy kameņolomov Tríbeča. Nitra: UKF, 2009, s. 183.
5. [4] KOŠŤÁL, J. Stav vegetácie po rekultivácii skládky v kameņolome na Lupke.
In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 229-234.
6. [4] LABUN, P. - PETROVIČ, F. - ŠALAMON, I. Súčasná krajinná štruktúra
katastrálneho územia obce Jabloņ. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny teórie, metódy a aplikácie: vedecké práce venované prof. RNDr. Milanovi
Ruţičkovi, DrSc. pri príleţitosti ţivotného jubilea - 80. výročia narodenia. Nitra:
UKF, 2009, s. 235-239.
7. [4] RUŢIČKOVÁ, J. - MORAVČÍKOVÁ, Z. - LEHOTSKÁ, B. In Ochrana a
vyuţívanie krajiny. Bratislava: UK, 2009, s. 228.
8. [4] RUŢIČKOVÁ, J. - MORAVČÍKOVÁ, Z. - LEHOTSKÁ, B. Ochrana a
vyuţívanie krajiny. Bratislava: UK, 2009, s. 228.
9. [4] ŢIGRAI, F. Vedecký a pedagogický prínos prof. RNDr. Milana Ruţičku,
DrSc. pre rozvoj krajinnej ekológie. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny teórie, metódy a aplikácie: vedecké práce venované prof. RNDr. Milanovi
Ruţičkovi, DrSc. pri príleţitosti ţivotného jubilea - 80. výročia narodenia. Nitra:
UKF, 2009, s. 383-395.
SUPUKA, J. - HREŠKO, Juraj - KONĈEKOVÁ, L. Krajinná ekológia. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. 294 s. ISBN 80-8069-223-8.
Citácie:
1. [3] JAKUBEC, B. - KUĞANDA, M. Socioekonomické faktory ovplyvņujúce
usporiadanie štruktúr krajinnej pokrývky a ich vzťah ku ekologickej stabilite
krajiny v k.ú. Budiná. In Venkovská krajina 2009. Brno: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 55-60.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
BYTNEROWICZ, Andrzej - BADEA, O. - BARBU, I. - FLEISCHER, Peter FRACZEK, W. - GANCZ, V. - GODZIK, Barbara - GRODZINSKA, Krystyna GRODZKI, W. - KARNOSKY, David F. - KOREŅ, Milan - KRYWULT, M. KRZAN, Z. - LONGAUER, R. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - MANNING, W.J. MCMANUS, M. - MUSSELMAN, R.C. - NOVOTNY, J. - POPESCU, F. POSTELNICU, D. - PRUS-GLOWACKI, W. - SKAWINSKI, P. - SKIBA, S. SZARO, Robert - TAMAS, S. - VASILE, C. New international long-term ecological
research on air pollution effects on the Carpathian Mountain forests, Central Europe.
In Environment International, 2003, vol. 29, iss. 2-3, pp. 367-376.
Citácie:
1. [1.1] MAIN-KNORN, M. - HOSTERT, P. - KOZAK, J. How pollution legacies
and land use histories shape post-communist forest cover trends in the Wsetern
Carpathians. In Forest Ecology and Management 2009, Vol 258, iss 2, pp 60-70.,
WOS
2. [2.2] KALBARCZYK, R. - KALBARCZYK, E. Seasonal variability of
tropospheric ozone concentration in chosen localities of north-western Poland
shaped by meteorological conditions. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss
124
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA02
ADCA03
ADCA04
3, pp 277-290., SCOPUS
DLAPA, Pavel - SIMKOVIC, Ivan jr. - DOERR, Stefan H. - SIMKOVIC, Ivan KANKA, Róbert - MATAIX-SOLERA, Jorge. Application of thermal analysis to
elucidate water-repellency changesin heated soils. In Soil Science Society American
Journal, 2008, vol. 72, no. 1, p. 1-10. ISSN 0361-5995.
Citácie:
1. [2.1] PLANTE, A. F. - FERNANDEZ, J. M. - LEIFELD, J. Application of
thermal analysis techniques in soil science. In Geoderma 2009, Vol 153, iss 1-2,
pp 1-10., WOS
DULLINGER, S. - KLEINBAUER, I. - PAULI, H. - GOTTFRIED, M. BROOKER, R. - NAGY, L. - THEURILLAT, Jean-Paul - HOLTEN, J.I. ABDALADZE, O. - BENITO, J.-L. - BOREL, J.-L. - COLDEA, G. - GHOSN, D. KANKA, Róbert - MERZOUKI, A. - KLETTNER, C. - MOISEEV, P. - MOLAU,
U. - REITER, K. - ROSSI, G. - STANISCI, A. - TOMASELLI, M. UNTERLUGAUER, P. - VITTOZ, P. - GRABHERR, G. Weak and variable
relationships between environmental severity and small-scale co-occurrence in alpine
plant communities. In Journal of Ecology, 2007, vol. 95, iss. 6, p. 1284-1295. ISSN
0022-0477.
Citácie:
1. [2.1] ANTONSSON, H. - BJORK, R. G. - MOLAU, U. Nurse plant effect of the
cushion plant Silene acaulis (L.) Jacq. in an alpine environment in the subarctic
Scandes, Sweden. In Plant Ecology & Diversity 2009, Vol 2, iss 1, pp 17-25.,
WOS
2. [2.1] LI, F. R. - ZHAO, L.Y. - ZHANG, H. Habitat degradation, topography
and rainfall variability interact to determine seed distribution and recruitment in
a sand dune grassland. In Journal of Vegetation Science 2009, Vol 20, iss 5, pp
847-859., WOS
3. [2.1] MAESTRE, F. T. - MARTINEZ, I. - ESCOLAR, C. - et al. On the
relationship between abiotic stress and co-occurrence patterns: an assessment at
the community level using soil lichen communities and multiple stress gradients.
In Oikos 2009, Vol 118, iss 7, pp 1015-1022., WOS
4. [2.1] MAESTRE, F. T. - CALLAWAY, R. M. - VALLADARES, F. et al. Refining
the stress-gradient hypothesis for competition and facilitation in plant
communities. In Journal of Ecology 2009, Vol 97, iss 2, pp 199-205., WOS
5. [2.1] MATESANZ, S. - ESCUDERO, A. - VALLADARES, F. Impact of three
global change drivers on a Mediterranean shrub. In Ecology 2009, Vol 90, iss 9,
pp 2609-2621., WOS
6. [2.1] ONIPCHENKO, V. G. - BLINNIKOV, M.S. - GERASIMOVA, M. A. et al.
Experimental comparison of competition and facilitation in alpine communities
varying in productivity. In Journal of Vegetation Science 2009, Vol 20, iss 4, pp
718-727., WOS
7. [2.1] ROONEY , T. P. Comparison of co-occurrence structure of temperate
forest herb-layer communities in 1949-2000. In Acta Oecologica-International
Journal of Ecology 2008, Vol 34, iss 3, pp 354-360., WOS
FINDO, S. - HELL, P. - FARKAS, J. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - ZILINEC, M. STANOVSKY, M. Accumulation of selected heavy-metals in red and roe deer in the
central West Carpathian Mountains (Central Slovakia). In Zeitschrift für
Jagdwissenschaft, 1993, vol. 39, no. 3, p. 181-189. ISSN 0044-2887.
Citácie:
1. [1.1] LAZARUS, M. - ORCT, T. - BLANUSA, M. et al. Toxic and essential
metal concentrations in four tissues of red deer (Cervus elaphus) from Baranja,
Croatia. In Food Additives and Contaminants 2008, Vol 25, iss 3, pp 270-283.,
125
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA05
ADCA06
WOS
KARNOSKY, David F. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - PERCY, K. - DICKSON, R.E. PODILA, G.K. - SOBER, J. - NOORMETS, A. - HENDREY, G. - COLEMAN, M.
D. - KUBISKE, M. - PREGITZER, K.S. - ISEBRANDS, J.G. Effects of tropospheric
O-3 on trembling aspen and interaction with CO2: Results from an O-3-gradient and
a face experiment. In Water, Air and Soil Pollution, 1999, vol. 116, iss 1-2, p. 311322. ISSN 004-6979.
Citácie:
1. [1.1] ALI, A. Factors affecting on response of broad bean and corn to air
quality and soil CO2 flux rates in Egypt. In Water Air and Soil Pollution 2008,
Vol 195, iss 1-4, pp 311-323., WOS
2. [1.1] DARBAH, J. N. T. - KUBISKE, M. E. - NELSON, N.- et al. Effects of
decadal exposure to interacting elevated CO2 and/or O-3 on paper birch (Betula
papyrifera) reproduction. In Environmental Pollution 2008, Vol 155, iss 3, pp
446-452., WOS
3. [1.1] DI VITTORIO, A. V. - BIGING, G.S. Spectral identification of ozonedamaged pine needles. In International Journal of Remote Sensing 2009, Vol 30,
iss 12, pp 3041-3073., WOS
4. [1.1] DI VITTORIO, A. V. Pigment-based Identification of Ozone-Damaged
Pine Needles as a basis for Spectral Segregation of Needle Conditions.In Journal
of Environmental Quality 2009, Vol 38, iss 3, pp 855-867., WOS
5. [1.1] HEIM, A. - MOSER, N. - BLUM, H. et al. How far do experimentally
elevated CO2 levels reach into the surrounding? - An example using the C-13
label of soil organic matter as an archive. In Global Change Biology 2009, Vol
15, iss 6, pp 1598-1602., WOS
6. [1.1] LUKAC, M. - LAGOMARSINO, A. - MOSCATELLI, M. C. - et. al. Forest
soil carbon cycle under elevated CO2 - a case of increased throughput? In
Forestry 2009, Vol 82, iss 1, pp 75-86., WOS
7. [1.1] MU, Q. Z. - ZHAO, M. S. - RUNNING, S. W. et al. Contribution of
increasing CO2 and climate change to the carbon cycle in China´s ecosystems. In
journal of geophysical Research-Biogeosciences 2008, Vol 113, iss G1
ArticleNumber G01018., WOS
8. [1.1] PARSONS, W. F. J. - BOCKHEIM, J. G. - LINDROTH, R. L.
Independent, interactive and species-specific responses of leaf litter
decomposition to elevated CO2 and O-3 in a northern hardwood forest. In
Ecosystems 2008, Vol 11, iss 4, pp 505-519., WOS
9. [1.2] RUAN, Y. - N. - HE, X. - Y. - CHEN, W. et al. Effects of elevated ozone
on anti-oxidative system in plants. In Chinese Journal of Ecology 2008, Vol 27,
iss 5, pp 829-834., SCOPUS
KARNOSKY, D.F. - ZAK, D.R. - PREGITZER, K.S. - AWMACK, C.S. BOCKHEIM, J.G. - DICKSON, R.E. - HENDREY, G.R. - HOST, G.E. - KING, J.S.
- KOPPER, B.J. - KRUGER, E.L. - KUBISKE, M. - LINDROTH, R.L. MATTSON, W.J. - MCDONALD, E.P. - NOORMETS, A. - OKSANEN, E. PARSONS, W.F.J. - PERCY, K. - PODILA, G.K. - RIEMENSCHNEIDER, D.E. SHARMA, P. - THAKUR, R. - SOBER, A. - SOBER, J. - JONES, W.S. VAPAAVUORI, E. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - HEILMAN, W. - ISEBRANDS,
J.G. Tropospheric O3 moderates responses of temperate hardwood forests to elevated
CO2: a synthesis of molecular to ecosystem results from the Aspen FACE project. In
Functional Ecology, 2003, vol. 17, no. 2, p. 289-304. ISSN 0269-8463.
Citácie:
1. [1.1] BUSSOTTI, F. Functional leaf traits, plant communities and acclimation
processes in relation to oxidative stress in trees: a critical overview. In Global
126
Správa o činnosti organizácie SAV
Change Biology 2008, Vol 14, iss 11, pp 2727-2739., WOS
2. [1.1] CSEKE, L.J. - TSAI, C.J. - ROGERS, A. Transcriptomic comparison in
the leavesd of two aspen genotyúpes having similar carbon assimilation rates but
different partitioning patterns under elevated (CO2). In New phytologist 2009,
Vol 182, iss 4, pp 891-911., WOS
3. [1.1] FELZER, B.S. - CRONIN, T.W. - MELILLO, J.M. et al. Importance of
carbon-nitrogen interactions and ozone on ecosystem hydrology during the 21st
century. In Journal of Geophysical Researtch . Biogeosaciences 2009, Vol 114,
article number G01020., WOS
4. [1.1] HOOSBEEK, M.R. - SCARASCIA-MUGNOZZA, G.E. Increased litter
build up and soil organic matter stabilization in a poplar plantation after 6 years
of atmospheric CO2 enrichment (FACE): final results of POP-EuroFACE
compared to other forest FACE experiments. In Ecosystems 2009, Vol 12, iss 2,
pp 220-239., WOS
5. [1.1] KUME, A. - NUMATA, S. - WATANABE, K. Influence of air pollution on
the mountain forests along the Tateyama-Kurobe Alpine route. In Ecological
Research 2009, Vol 24, iss 4, pp 821-830., WOS
6. [1.1] LEAKEY, A.D.B. - AINSWORTH, E.A. - BERNACCHI, C.J. Elevated
CO2 effects on plant carbon, nitrogen, and water relations: six important lessons
from FACE. In ournal of Experimental Botany 2009, Vol 60, iss 10, pp 28592876., WOS
7. [1.1] LEE, E.H. - TINGEY, D.T. - WASCHMANN, R.S. Seasonal and long-term
effects of CO2 and O-3 on water loss in ponderosa pine and their interaction with
climate and soil moisture. In Tree Physiology 2009, Vol 29, iss 11, pp 13811393., WOS
8. [1.1] LIBERLOO, M. - LUKAC, M. - CALFAPIETRA, C. et al. Coppicing shifts
CO2 stimulation of poplar productivity to baove-ground pools: a synthesis of leaf
to stand level results from the POP/EUROFACE experiment. In New Phytologist
2009, Vol 182, iss 2, pp 331-346., WOS
9. [1.1] LOWETT, G.M. - TEAR, T.H. - EVERS, D.C. Effects of air pollution on
ecosystems and biological diversity in the eastern United States. In Year in
Ecology and Conservation Biology 2009. Bood series Annals of the New York
Academy of Sciences 2009, Vol 1162, pp 99-135., WOS
10. [1.1] LUKAC, M. - LAGOMARSINO, A. - MOSCATELLI, M.C. et al. Forest
soil carbon cycle under elevated CO2 - a case of increased throughput? In
Forestry 2009, Vol 82, iss 1, pp 75-86., WOS
11. [1.1] MOHAN, J.E. - COX, R.M. - IVERSON, L.R. Composition and carbon
dynamics of forests in northeastern North America in a future, warmer world. In
Canadina Journal of ForestResearch - Revue Canadienne de Recherche
Forestiere 2009, Vol 39, iss 2, pp 213-230., WOS
12. [1.1] OLIVER, R.J. - FINCH, J.V. - TAYLOR, G. Second generation
bioenerghy crops and climatic change: a review of the effects of elevated
atmospheric CO2 and drought on water use and the implications for yield. In
Global Change Biology Bioenergy 2009, Vol 1, iss 2, pp 97-114.C, WOS
13. [1.1] PAN, Y.D. - BIRDSEY, R. - HOM, J. Separating effects of changes in
atmospheric composition, climate and land-use on acrbon sequestration of US
Mis-Atlantic temperate forests. In Forest Ecology and Management 2009, Vol
259, iss 2, pp 151-164., WOS
14. [1.1] THEN, C. - HERBINGER, K. - Luis V.C. et al. Photosynthesis,
chloroplast pigments, and antioxidants in Pinus canariensis under free-air ozone
fumigation. In Environmental Pollution 2009, Vol 157, iss 2, pp 392-395., WOS
15. [1.1] WIPLER, P. - SEIFERT, T. - BIBER, P. Intra-annual growth response of
127
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA07
ADCA08
adult Norway spruce (Picea abies L. Karst.) and European beech (Fagus
sylvaticaL.) to an experimentally enhanced, free-air ozone regime. In European
Journal of Forest Research 2009, Vol 128, iss 2, pp 135-144.8, WOS
16. [1.2] KÖSTNER, B. - MATYSSEK, R. - HEILMEIER, H. et al. Sap flow
measurements as a basis for assessing trace-gas exchange of trees. In Flora:
Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 2008, Vol 203, iss 1, pp
14-33., SCOPUS
17. [1.2] PARSONS, W. F. J. - BOCKHEIM, J. G. - LINDROTH, R. L.
Independent, interactive and species-specific responses of leaf litter
decomposition to elevated CO2 and 03 in a northern hardwood forest. In
Ecosystems 2008, Vol 11, iss 4, pp 505-519., SCOPUS
18. [1.2] PREGITZER, K. S. - BURTON, A. J. - KING, J. S. - ZAK, D. R. Soil
respiration, root biomass, and rood turnover following long-term exposure of
northern forests to elevated atmospheric CO2 and tropospheric O3. In New
Phytologist 2008, Vol 180, iss 1, pp 153-161., SCOPUS
19. [1.2] PRITSCH, K. - ERNST, D. - FLEISCHMANN, F. et al. Plant and soil
system responses to ozone after 3 years in a lysimeter study with juvenile beech
(Fagus sylvatica L.). In Water, Air and Soil Pollution: Focus 2008, Vol 8, iss 2,
pp 139-154., SCOPUS
KARNOSKY, D.F. - PERCY, K. - XIANG, B. - CALLAN, B. - NOORMETS, A. MAŅKOVSKÁ, Blanka - HOPKIN, A. - ISEBRANDS, J.G. - SOBER, J. - JONES,
W. - DICKSON, R.E. Interacting elevated CO and tropospheric O predisposes aspen
(Populus tremuloides Michx.) to infection by rust (Melampsora medusae f.s.
tremuloidae). In Global Change Biology, 2002, vol. 8, iss. 4, p. 329-338.
Citácie:
1. [1.1] CSEKE, L. J. - TSAI, C. J. - ROGERS, A. et al. Transcriptomic
comparison in the leaves of two aspen genotypes having similar carbon
assimilation rates but different partitioning patterns under elevated (CO2). In
New Phytologist 2009, Vol 182, iss 4, 891-911 pp., WOS
2. [1.1] GHINI, R. - HAMADA, E. - BETTIOL, W. Climate change and plant
diseases. In Scientia Agricola 2008, Vol 65, Special Issue: Sp. Iss. SI, 98-107 pp.,
WOS
3. [1.1] GREGORY, P. J. - JOHNSON, S. N. - NEWTON, A. C. et.al. Integrating
pests and pathogens into the climate change/food security debate. In Journal of
experimental botany 2009, Vol 60, iss 10, 2827-2838 pp., WOS
4. [1.1] PARSONS, W. F. J. - BOCKHEIM, J. G. - LINDROTH, R. L.
Independent, interactive and species-specific responses of leaf litter
decomposition to elevated CO2 and O-3 in a northern hardwood forest. In
Ecosystems 2008, Vol 11, iss 4, 505-519 pp., WOS
5. [1.1] PARSONS, W.F.J. - BOCKHEIM, J.G. - LINDROTH, R.L. In Ecosystems
2008, Vol 11, iss 4, pp 505-519., WOS
6. [1.1] RIIKONEN, J. - SYRJALA, L. - TULVA, I. et al. Stomatal characteristics
and infection biology of Pyrenopeziza betulicola in Betula pendula trees grown
under elevated CO and O-3. In Environmental pollution 2008, Vol 156, iss 2,
536-543 pp., WOS
7. [1.1] WINKLER, J. B. - FLEISCHMANN, F. - GAYLER, S. et al. Do chronic
aboveground O-3 exposure and belowground pathogen stress affect growth and
belowground biomass partitioning of juvenile beech trees (Fagus sylvatica L.) In
Plant and Soil 2009, Vol 323, iss 1-2, special iss: Sp. Iss. SI, 31-44 pp., WOS
LONGAUER, R. - GÖMÖRY, Dušan - PAULE, L. - BLADA, I. - POPESCU, F. MAŅKOVSKÁ, Blanka - MÜLLER-STARCK, G. - SCHUBERT, R. - PERCY, K. SZARO, RC - KARNOSKY, D.F. Genetic effects of air pollution on forest tree
128
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
species of the Carpathian Mountains. In Environmental Pollution, 2004, vol. 130, no.
1, p. 85-92. ISSN 0269-7491.
Citácie:
1. [1.1] MAIN-KNORN, M. - HOSTERT, P. - KOZAK, J. - ET AL. How pollution
legacies and land use histories shape post-communist forest cover trends in the
Western Carpathians. Forest Ecology and Management 2009, Vol 258, iss 2 p.
60-70., WOS
2. [1.1] PAUTASSO, M. Geographical genetics and the conservation of forest
trees. Perspectives in plant ecology evolution and systematics 2009. Vol 11, iss 3
p. 157-189., WOS
MAŅKOVSKÁ, Blanka. Variations in sulphur and nitrogen foliar concentracion of
deciduous and conifers vegetation in Slovakia. In Water, Air and Soil Pollution, vol.
25, no. 1, p. 329-345. ISSN 004-6979.
Citácie:
1. [1.1] KUPCINSKIENE, E. - STIKLIENE, A. - JUDZENTIENE, A. The essential
oil qualitative and quantitative composition in the needles of Pinussylvestris L.
growing along industrial transects. In Environmental Pollution 2008, Vol 155, iss
3, pp 481-491., WOS
MAŅKOVSKÁ, Blanka - STEINNES, E. Effects of pollutants from an aluminum
reduction plant on forest ecosystems. In Science of the Total Environment, vol. 163,
p. 11-23. ISSN 0048-9697.
Citácie:
1. [1.1] ORESCANIN, V. - MEDUNIC, G. - TOMASIC, N. et al. The influence of
aluminium industry and bedrock lithology on the oxide content in the urban soil
of Sibenik, Croatia. In Environmental Earth Sciences 2009, Vol 59, iss 3, pp 695701., WOS
2. [1.2] XIA, Q. - SHU, Y. - H. - HU, X. J. et al. Zinc accumulation in different
tissues of spodoptera litura fabricius larvae. In Zhongshan Daxue Xuebao/Acta
Scientarum Naturalium Universitatis sunyatseni 2008, Vol 47, iss 3, pp 89-93.,
SCOPUS
MAŅKOVSKÁ, Blanka - PERCY, Kevin E. - KARNOSKY, David F. Impacts of
greenhouse gases on epicuticular waxes of Populus tremuloides Michx.: results from
an open-air exposure and a natural O-3 gradient. In Environmental Pollution, 2005,
vol. 137, no. 3, p. 580-586. ISSN 0269-7491.
Citácie:
1. [1.1] CSEKE, L.J. - TSAI, C.J. - ROGERS, A. et al. Transcroptomic
comparison in the leaves of two aspen genotypes having similar carbon
assimilation rates but different partioning patterns under elevated (CO2). In New
Phytologist 2009, Vol 182, iss 4, pp 891-911., WOS
2. [1.2] RENAUT, J. - BOHLER, S. - HAUSMAN, J. - F. et al. The impact of
atmospheric composition on plants: A case study of ozone and poplar. In Mass
Spectrometry Reviews 2009, Vol 28, iss 3, pp 891-911., SCOPUS
MAŅKOVSKÁ, Blanka - GODZIK, Barbara - BADEA, O. - SHPARYK, Y. MORAVĈÍK, P. Chemical and morphological characteristics of key tree species of
the Carpathian Mountains. In Environmental Pollution, 2004, vol. 130, no. 1, p. 4154. ISSN 0269-7491.
Citácie:
1. [1.2] ILG, K. - WELLBROCK, N. - LUX, W. Phosphorus supply and cycling at
long-term forest monitoring sites in Germany. In European Journal of Forest
Research 2009, Vol 128, iss 5, pp 483-492., SCOPUS
2. [1.2] KIM, K. W. - AHN, J. J. - LEE, J.-H. Micromorphology of epicuticular
wax structures of the garden strawberry leaves by electron microscopy:
129
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA13
ADCA14
ADCA15
Syntopism and polymorphism. In Micron 2009, Vol 40, iss 3, pp 327-334.,
SCOPUS
3. [1.2] MAIN-KNORN, M. - HOSTERT, P. - KOZAK, J. - KUEMMERLE, T.
How pollution legacies and land use histories shape post-communist forest cover
trends in the Western Carpathians. In Forest Ecology and Management 2009,
Vol 258, iss 2, pp 60-70., SCOPUS
4. [1.2] WAN, K. - Y., CHEN, F. - TAO, Y. et al. A plant nutrition strategy for exsitu conservation based on ˝ecological Similarity˝. In Journal of Forestry
Research 2008, Vol 19, iss 4, pp 329-334., SCOPUS
MARKERT, B. - HERPIN, U. - BERLEKAMP, C. - OEHLMANN, J. GRODZINSKA, Krystyna - MAŅKOVSKÁ, Blanka - SUCHARA, Ivan SIEWERS, U. - WECKERT, V. - LIETH, H. A comparison of heavy metal
deposition in selected Eastern European countries using the moss monitoring
method, with special emphasis on the "Black Triangle". In Science of the Total
Environment, 1996, vol. 193, no. 2, p. 85-100. ISSN 0048-9697.
Citácie:
1. [1.1] SAKALYS, J. - KVIETKUS, K. - SUCHAROVA, J. et al. Changes in total
concentrations and assessed background concentrations of heavy metals in moss
in Lithuania and the Czech Republic between 1995 and 2005. In Chemosphere
2009, Vol 76, iss 1, pp 91-97., WOS
2. [1.1] SAMECKA-CYMERMAN, A. - STANKIEWICZ, A. - KOLON, K. et. al.
Bioindication of trace metals in Brachythecium rutabulum around a Copper
Smelter in Legnica (Soutwest Poland):Use of a new form of data presentation in
the form of a Self-Organizing feature map. In Archives of Environmental
Contamination and Toxicology 2009, Vol 56, iss 4, pp 717-722., WOS
3. [1.1] SZEFER, P. - GLASBY, G. P. - GELDON, J. et al. In Environmental
Geology 2009, Vol 57, iss 4, pp 847-862., WOS
4. [1.2] FIALA, P. - REININGER, D. - SAMEK, T. A survey of forest pollution
with heavy metals in the Natural Forest Region (NFR) Moravskoslezské Beskydy
with particular attention to Jablunkov Pass. In Journal of Forest Science 2008,
Vol 54, iss 2, pp 64-72., SCOPUS
5. [1.2] SAXENA, D. K. - SINGH, S. - SRIVASTAVA, K. Biomapping of
atmospheric metals fall by moss Rhodobryum roseum by active transplant
technique in Mussoorie City of Garhwal Hills. In Indian Journal of
Environmental Protection 2008, Vol 28, iss 10, pp 905-913., SCOPUS
PAILLET, Yoan - BERGÉS, Laurent - HJÄLTÉN, Joakim - ÓDOR, Péter - AVON,
Catherine - BERNHARDT-RÖMERMANN, Markus - BIJLSMA, Rienk-Jan BRUYN, Luc de - FUHR, Marc - GRANDIN, Ulf - KANKA, Róbert - LUNDIN,
Lars - LUQUE, Sandra - MAGURA, Tibor - MATESANZ, Slivia - MÉSZÁROS,
Ilona - SEBASTIA, M. Teresa - SCHMIDT, Wolfgang - STANDOVÁR, Tibor TÓTHMÉRÉSZ, Béla - UOTILA, Anneli - VALLADERES, Fernando - VELLAK,
Kai - VIRTANEN, Risto. Biodiversity differences between managed and unmanaged
forests: meta-analysis of species richness in Europe. In Conservation Biology, 2009,
vol. 24, iss. 1, p. 101-112. (4.705 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 08888892.
Citácie:
1. [1.2] REDON, M. - SARTHOU, J. - P., LARRIEU, L. Expert assessment of
forest STAXD - A study of the complementarity between two biodiversity
indicators ( Expertise écologique d´unpeuplement forestier: Étude de la
complémentarité de deux indicateurs de biodiversité). In Revue Forestiere
Francaise 2009, Vol 61, iss 6, pp 611-628., SCOPUS
SCHRÖDER, W. - PESCH, R. - ENGLERT, C. - HARMENS, H. - SUCHARA,
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA16
Ivan - ZECHMEISTER, H.G. - THÖNI, L. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - JERAN, Z. GRODZINSKA, Krystyna - ALBER, R. Metal accumulation in mosses across
national boundaries: uncovering and ranking causes of spatial variation. In
Environmental Pollution, 2008, vol. 151, p. 377-388. (3.135 - IF2007). ISSN 02697491.
Citácie:
1. [1.1] BOQUETE, M.T. - FERNANDEZ, J.A. - ABOAL, J.R. et al. Spatial
structure of trace elements in extensive biomonitoring surveys with terrestrial
mosses. In Science of the Total Environment 2009, Vol 408, iss 1, pp 153-162.,
WOS
2. [1.1] CHENG, W. - WANG, K. - ZHANG, X.Y. A Com-GIS based decision tree
model in agricultural application. In Computer and Computing Technologies in
Agriculture II, Vol. 1. Book series International Federation for Information
Processing 2009, Vol 293, pp 455-464., WOS
3. [1.1] FIGUEIRA, R. - TAVARES, P.C. - PALMA, L. Application of indicator
kriking to the complementary use of bioindicators at three trophioc levels. In
Environemntal Pollution 2009, Vol 157, iss 10, pp 2689-2696., WOS
4. [1.1] MIGASZEWSKI, Z.M. - GALUSZKA, A. - CROCK, J.G. - LAMOTHE,
P.J. - DOLEGOWSKA, S. In Atmospheric environment 2009, Vol 43, iss 7, pp
1464-1473., WOS
5. [1.1] UPRETY, D. - HEJCMAN, M. - SZAKOVA, J. Concentration of trace
elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic
fertilizers. In Nutrient Cycling in Agrosystems 2009, Vol 85, iss 3, pp 241-252.,
WOS
VRANA, K. - RAPANT, Stanislav - BODIŠ, D. - MARSINA, K. - MAŅKOVSKÁ,
Blanka - ĈERLÍK, J. - ŠEFĈÍK, P. - PRAMUKA, S. - DANIEL, J. LUĈIVJANSKÝ, L. - LEXA, J. Geochemical atlas of the Slovak Republic at a scale
1:1 000 000. In Geochemical Exploration, 1997, vol. 60, iss. 1, p. 7-37. ISSN 03756742.
Citácie:
1. [1.1] CHIPRES, J. A. - DE LA CALLEJA, A. - TELLEZ J. I., et al.
Geochemistry of soils along a transect from Central Mexico to the Pacific Coast:
A pilot study for continental-scale geochemical mapping. In Applied
geochemistry 2009, Vol 24, iss 8, special iss: Sp. Iss SI, 1416-1428 pp., WOS
2. [1.1] CHIPRES, J. A. - SALINAS, J. C. - CASTRO-LARRAGOITIA, J. et. al.
Geochemical mapping of major and trace elements in soils from the Altiplano
Potosino, Mexico: a multi-scale comparison. In Geochemistry-Exploration
Environment analysis 2008, Vol 8, part 3-4, 279-290 pp., WOS
3. [1.1] JOHNSON, C. C. - ANDER, E. L. Urban geochemical mapping studies:
how and why we do them. In Environmental Geochemistry and Health 2008, Vol
30, iss 6, 511-530 pp., WOS
4. [1.1] TEMUR, S. - ORHAN, H. - DELI, A. Geochemistry of the limestone of
Mortas Formation and related terra rossa, Seydisehir, Konya, Turkey. In
Geochemistry International 2009, Vol 47, iss 1, 67-93 pp., WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
HREŠKO, Juraj. The morphodynamic system as spatial units of the high mountain
landscape. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 1998, vol.
17, no. 3, p. 311-315. (0.059 - IF1997). (1998 - Current Contents, Cambridge
Scientific Abstracts, Geo Abstracts, SCOPUS). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] BOLTIŢIAR, M. The spatial patterns of the tatra high-mountain landscape
131
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
structure. In Landform analysis 2009, Vol 18, no 10, pp 11-17.
2. [3] KOZLOWSKA, A. - RACZKOWSKA, Z. Problems in geoecological
approach to high-mnountain environment. In Landform analysis 2009, Vol 18, no
10, pp 70-76.
3. [4] BOLTIŢIAR, M. Priestorové usporiadanie štruktúry vysokohorskej krajiny
Tatier. Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
UKF, 2009, s. 19-27.
HREŠKO, Juraj. The morphodynamic system as spatial units of the high mountain
landscape. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 1998, vol.
17, no. 3, p. 311-315. (0.059 - IF1997). (1998 - Current Contents, Cambridge
Scientific Abstracts, Geo Abstracts, SCOPUS). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. Vegetácia deštruovaných pôdnozvetralinovaných plášťov
na príklade vybraných lokalít Belianskych Tatier. In Pustnutie krajiny - ochrana
pôdy - krajinná ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB, 2009, s.
233-247.
HREŠKO, Juraj. Concept of information data base of natural hazards in the Tatra
high-mountain landscape. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the
biosphere, 2000, vol. 19, no. 2, p. 215-221. (0.145 - IF1999). (2000 - Current
Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. [4] KOHÚT, F. Snehové procesy ako geomorfologický hazard v Západných
Tatrách. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 199-208.
HREŠKO, Juraj - MEDERLY, Peter - PETROVIĈ, František. Landscape-ecological
research with support of GIS tools in preparation of landscape-ecological plan
(model area of the Povaţská Bystrica city). In Ekológia (Bratislava) : international
journal of the biosphere, 2003, vol. 22, no. 2, p.195-212. (0.246 - IF2002). (2003 Current Contents, SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Geo Abstracts). ISSN
1335-342X.
Citácie:
1. [4] MOJSES, M. Vyuţitie indexovo-prekryvnej metódy pre stanovenie
zraniteğnosti podzemných vôd povodia potoka Paríţ. In Acta hydrologica Slovaca
2009, Roč. 9, č. 2, s. 3-11.
HREŠKO, Juraj - BOLTIŢIAR, Martin. Influences of the morphodynamic processes
on the landscape structure in the high mountains (Tatra Mts area). In Ekológia
(Bratislava) : international journal of the biosphere, 2000, vol. 20, no. 3, p. 141-149.
(0.145 - IF1999). (2000 - Current Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge
Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, L. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mt. Salatín long-term ecological research site, the West
Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113-126.,
SCOPUS
2. [3] KOZLOWSKA, A. - RACZKOWSKA, Z. Problems in geoecological
approach to high-mountain environment (based on studies of relief-vegetation
relationships). In Landform Analysis 2009, Vol 10, iss 1, pp 70-76.
HREŠKO, Juraj - BUGÁR, Gabriel. Problems of natural hazard assessment and
monitoring in the tatra Mts. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the
biosphere, 2001, vol. 20, suppl. 4, p. 96-100. (0.109 - IF2000). (2001 - Current
Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge Scietific Abstracts). ISSN 1335-
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA07
ADDA08
ADDA09
ADDA10
342X.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
HREŠKO, Juraj. The morphodynamic aspect of high mountain ecosystem research
(Western Tatras - Jalovec valley). In Ekológia (Bratislava) : international journal of
the biosphere, 1994, vol. 13, no. 3, p. 309-322. (0.031 - IF1993). (1994 - Current
Contents). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] BOLTIŢIAR, M. The spatial patterns of the tatra high-mountain landscape
structure. In Landform analysis 2009, Vol 18, no 10, pp 11-17.
2. [3] KOZLOWSKA, A. - RACZKOWSKA, Z. Problems in geoecological
approach to high-mountain environment. In Landform analysis 2009, Vol 18, no
10, pp 70-76.
3. [4] BOLTIŢIAR, M. Priestorové usporiadanie štruktúry vysokohorskej krajiny
Tatier. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 19-28.
KALIVODA, Henrik - GRENDÁR JR., Marián. Influence of anthropological factors
on diversity of grassland butterfly communities in the Morava river alluvium. In
Ekológia : medzinárodný ĉasopis pre ekologické problémy biosféry, 2001, vol. 20,
no. 3, p. 217-225. (0.109 - IF2000). (2001 - Current Contents, SCOPUS, Geo
Abstracts, Cambridge Scietific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] PATOČKA, J. – KULFAN, M. – ŠTRBOVÁ, E. Motýle (Lepidoptera) v
európsky významných biotopoch Slovenska. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV,
2009, 100 s.
KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - BARANĈOK, Peter. Monitoring of climatic
change impacts on alpine vegetation in the Tatry Mts - first approach. In Ekológia
(Bratislava) : international journal of the biosphere, 2005, vol. 24, no. 4, p. 411-418.
(0.078 - IF2004). (2005 - Current Contents, SCOPUS, Cambridge Scientific
Abstracts, Geo Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [2.1] PICKERING, C. - HILL, W. - GREEN, K. Vascular plant diversity and
climate change in the alpine zone of the Snowy Mountains, Australia. In
Biodiversity and Conservation 2008, Vol 17, iss 7, pp 1627-1644., WOS
2. [2.1] PICKERING, C. M. - GREEN, K. Vascular plant distribution in relation
to topography, soils and micro-climate at five GLORIA sites in the Snowy
Mountains, Australia. In Australian Journal of Botany 2009, Vol 57, iss 3, pp
189-199., WOS
3. [2.1] SWERHUN, K. - JAMIESON, G. - SMITH, D. J. et al. Establishing
GLORIA Long-term Alpine Monitoring in Southwestern British Columbia,
Canada. In Northwest Science 2009, Vol 83, iss 2, pp 101-116., WOS
4. [2.2] HALADA, Ğ. – DAVID, S. – HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
KRIŠTOFÍK, Ján - MAŠÁN, Peter - ŠUSTEK, Zbyšek - GAJDOŠ, Peter.
Arthropods in the nests of penduline tit (Remiz pendulinus). In Biologia : journal of
the Slovak Academy of Sciences, 1993, vol. 48, p. 493-505. ISSN 0006-3088.
Citácie:
133
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA11
ADDA12
ADDA13
ADDA14
1. [1.1] ALONSO, A. - GARRIDO, J. ARTHROPODS IN SHAG
(PHALACROCORAX ARISTOTELIS) NESTS FROM THE NATIONAL PARK OF
THE ATLANTIC ISLANDS (NW SPAIN): OCCURRENCE AND ABUNDANCE
AT DIFFERENT BREEDING PHASES. In VIE ET MILIEU-LIFE AND
ENVIRONMENT, 2009, vol. 59, no. 1, s. 59-68, WOS
2. [1.1] BLOSZYK, J.- GWIAZDOWICZ, DJ. - HALLIDAY, B. - DOLATA, PT. GOLDYN, B. Nests of the black stork Ciconia nigra as a habitat for
mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5,
p. 962-968, WOS
3. [4] . FENĎA, P. & KALÚZ, S. 2009. Contibutions to Soil Zoology in Central
Europe, České Budějovice, III: 33-40
4. [4] CYPRICH, D. - KRUMPÁL, M. - PLACHÝ, J. Hostiteğské spektrum
vtáčích druhov bĝch (Siphonaptera) rodov Ornitophaga Mikulin, Ceratophyllus
Curtis a Dasypsyllus Baker na Slovensku. In Sylvia 2009, roč 45, s 209-237.
5. [4] ORSZÁGH I.- JÁNOŠKOVÁ V.- FEDOR P. In Catalogue of blowflies
(Diptera, Calliphoridae) of Slovakia. Univerzita Komenského Bratislava, 2009,
123 pp. ISBN 978-80223-2625-4
KUBÍĈEK, Ferdinand. Biomass of the herb and moss layer in forest ecosystems of
the Tatra National Park. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the
biosphere, 2001, vol. 20, suppl. 3, p. 185-191. (0.109 - IF2000). (2001 - Current
Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge Scietific Abstracts). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
MAŅKOVSKÁ, Blanka. The natural content of Fe, As, Pb, and Cd in the forest
trees. In Biológia, 1980, vol. 35, no. 4, p. 267-274. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [3] STASZEWSKI, T. - KUBIESA, P. - LUKASIK, W. - ZAJAC, E. Changes in
concentration of Cd and Pb in soil Pieninski National Park. In Beskydy 2009, Vol
2, no 2, pp 185-194.
MAŅKOVSKÁ, Blanka. The effects of atmospheric emissions from the Krompachy,
Niţná Slaná, Rudņany iron ore mines on forest vegetation and soils. In Ekológia
(ĈSSR) : ĉasopis pre ekologické problémy biosféry, 1984, vol. 3, no. 3, p. 331-334.
ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] KONTRIŠOVÁ, O. - KONTRIŠ, J. - MARUŠKOVÁ, A. - MACHAVA, J.
Príspevok k hodnoteniu kumulácie ortuti v asimilačných orgánoch modelových
rastlín. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen:
TU, 2009, s. 159-165.
2. [4] OLLEROVÁ, H. - MARUŠKOVÁ, A. - KONTRIŠOVÁ, O. - FARBIAKOVÁ,
K. Zhodnotenie záťaţe ţivotného prostredia ortuťou v aglomerácii Zvolen. In
Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII. Zvolen: TU, 2009, s.
167-175.
MAŅKOVSKÁ, Blanka. The concentration of four toxic elements in the teeth of roe
deer from the area of an aluminium plant. In Biológia, 1980, vol. 35, no. 11, p. 819822. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.2] ZACCARONI, A. - SCARAVELLI, D. - DE BATTISTI, R. et al.
Toxicological survey of free ranging population of roe deer (Capreolus
134
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA15
ADDA16
ADDA17
ADDA18
ADDA19
ADDA20
ADDA21
capreolus) and red deer (Cervus elaphus) by teeth examination. In Natura
Croatica 2008, Vol 17, iss 4, pp 273-281., SCOPUS
MAŅKOVSKÁ, Blanka - PERCY, Kevin E. - KARNOSKY, David F. Impact of
ambient tropospheric O3, CO2 and particulates on the epicuticular waxes of aspen
clones differing in O3 tolerance. In Ekológia (Bratislava) : international journal of
the biosphere, 1999, vol. 18, no. 2, p. 200-210. (0.213 - IF1998). (1999 - Current
Contents, Cambridge Scientific Abstarcts, Geo Abstracts, SCOPUS). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. [2.2] KALBARCZYK, R. - KALBARCZYK, E. Seasonal variability of
trpospheric ozone concentration in chosen localities of north-western Poland
shaped by meteorological conditions. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss
3, pp 277-290., SCOPUS
MIKLÓS, László. Spatial arrangement of landscape in landscape ecological planning
LANDEP. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 1986, vol.
5, no. 1, p. 49-70. (1986 - Current Contents). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] LIPSKÝ, Z. Methods of monitoring and assessment of changes in land use
and landscape structure. In Journal of landscape ecology 2007, Vol 0, no 0, p.
105-118
MIKLÓS, László - MIKLISOVÁ, Dana. Shape of hydrographic systems according
to structure and connection of microbasins : shape and size as spatial categories in
landscape ecological planning (LANDEP) methodics. II. part. In Ekológia (ĈSSR) :
international journal of the biosphere, 1987, vol. 6, no. 3, p. 265-273. (1987 - Current
Contents). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
MIKLÓS, László - MIKLISOVÁ, Dana. Shape and size of elementary areas and
microbasins - evaluation in landscape ecological planning (LANDEP) methodics. In
Ekológia (ĈSSR) : international journal of the biosphere, 1987, vol. 6, no. 1, p. 85100. (1987 - Current Contents). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
OSZLÁNYI, Július. Dynamics of leaf area index in an adult floodplain forest
ecosystem during one vegetation period. In Ekológia (Bratislava) : international
journal of the biosphere, 1995, vol. 14, no. 1, p. 35-41. (1995 - Current Contents).
ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [2.2] TOKÁR, F. Aboveground biomass production in black walnut (Juglans
nigra L.) monocultures in dependence of leaf area index (LAI) and climatic
conditions. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 3, pp 234-241., SCOPUS
OSZLÁNYI, Július. Biomass production per leaf area unit in three Scotch pine
(Pinus sylvestris L.) forest stands. In Ekológia (Bratislava) : international journal of
the biosphere, 1992, vol. 11, no. 2, p. 133-137. (1992 - Current Contents). ISSN
1335-342X.
Citácie:
1. [2.2] TOKÁR, F. Aboveground biomass production in black walnut (Juglans
nigra L.) monocultures in dependence of leaf area index (LAI) and climatic
conditions. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 3, pp 234-241., SCOPUS
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Example of simplified method of landscape
135
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA22
ADDA23
ecological planning (LANDEP) of the settlement formation. In Ekológia (ĈSSR) :
ĉasopis pre ekologické problémy biosféry, 1982, vol.1, no. 4, p. 395-424. ISSN
1335-342X.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. In Acta
Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia
geographica 13, 2009, 104 s.
RUŢIĈKA, Milan. The principles and criteria of landscape-ecological method
LANDEP. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 2000, vol.
19, suppl. 2, p. 18-22. (0.145 - IF1999). (2000 - Current Contents, SCOPUS, Geo
Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] MACHAR, I. Souvislost změn krajinného rázu a biodiverzity ptáků na
Hané. In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými
lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009, s. 154-159
2. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, s.
150.
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Landscape-ecological planning (LANDEP) in
the process of territorial planning. In Ekológia (ĈSSR) : ĉasopis pre ekologické
problémy biosféry, 1982, vol.1, no. 3, p. 297-312. ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [2.2] IZAKOVIČOVÁ, Z. - OSZLÁNYI, J. Sustainable landscape management
of the Tatry Biosphere Reserve of UNESCO. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol.
28, iss 4, pp 333-345., SCOPUS
2. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 143-151., SCOPUS
3. [3] OLAH, B. Sustainable use of cultural landscape based on the landscape
memory. In Breusta, J., Kozová, M., Finka, M. (eds), Euroepan landscapes in
transformation: challenges for landscape ecology and management. Salzburg:
University of Salzburg, 2009, p. 321-326.
4. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, s.
552-557.
5. [4] GALLAY, I. Hodnotenie zraniteğnosti abiotického komplexu v CHKO-BR
Poğana. Naturae tutela 2009, Vol 13, no 1, p 5-21.
6. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
7. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 179-182.
8. [4] MIŠOVIČOVÁ, R. Vplyv sídelnej štruktúry mesta Nitra a jeho širšie
zázemie. In Mladí vedci 2009 - zborník referátov vedeckých prác doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: UKF, 2009, s. 722-729. CD-ROM.
9. [4] TREMBOŠ, P. Geografické informácie. In Acta Geographica Universitatis
Comenianae 2009, Vol 53, s. 3-15.
10. [4] ZAUŠKOVÁ, Ğ. Uplatnenie krajinnoekologického prístupu pri riešení
novodobého pustnutia kultúrnej poğnohospodárskej krajiny. In Problémy ochrany
a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 367-372.
11. [4] ŠEBO, D. Integrovaný prístup k regiónom v slovenskej geografii. In Acta
Geographica Universitatis Comenianae 2009, Vo. 52, s. 19.30.
136
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA24
ADDA25
ADDA26
ADDA27
ADDA28
ADDA29
12. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to
solve the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. In Acta
Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia
geographica 13, 2009, 104 s.
13. [4] ŢIGRAI, F. Riešenie problémov ochrany a vyuţívania krajiny ako
viacnásobná výzva pre krajinnú ekológiu. In Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 373-382.
RUŢIĈKOVÁ, Helena - HALADA, Ľuboš - DAVID, Stanislav - GERHÁTOVÁ,
Katarína. Management of meadows in the biosphere reserve East Carpathians. In
Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 1998, vol. 17, no. 2, p.
255-264. (0.059 - IF1997). (1998 - Current Contents, Cambridge Scientific
Abstracts, Geo Abstracts, SCOPUS). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] RÍČIOVÁ, D. Vplyv zmien manaţmentu na diverzitu lúk v území Sliačskej
doliny (Zvolenská pahorkatina). In Mladí vedci 2009. Nitra: FPV UKF, 2009, s.
471-482.
RUŢIĈKOVÁ, Helena. Rastlinné spoloĉenstvá lúk a pasienkov - významný
podklad pre krajinnoekologické hodnotenie územia. In Biológia, 1991, vol. 46, no.
6, p. 839-849. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] KĜČ, V. Zaujímavé floristické nálezy cievnatých rastlín v Pieninách a
Spišskej Magure. In Chránené územia Slovenska 2009, č. 77, s. 19-22.
ŠOMŠÁK, Ladislav - KUBÍĈEK, Ferdinand. Phytocoenological and production
evolution of the original and secondary pine forests of the Borská níţina lowland. III.
: alliance Carpinion albae-Quercion petraeae Zól. et Jak. 1967. In Ekológia
(Bratislava) : international journal of the biosphere, 2000, vol. 19, no. 1, p. 54-63.
(0.145 - IF1999). (2000 - Current Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge
Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] TURIS, P. - PETRÁŠOVÁ, A. Bryoflóra sekundárnych lesných porastov
okolia Banskej Bystrice. In Príroda Nízkych Tatier 2, 2009, s. 3-14.
ŠOMŠÁK, L. - KUBÍĈEK, Ferdinand - ŠIMONOVIĈ, Vojtech - NIŢŅANSKÁ, A.
Ecological characteristic of the secondary pine forests in the Levoĉská kotlina basin.
In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 2000, vol. 19, no. 2,
p. 187-197. (0.145 - IF1999). (2000 - Current Contents, SCOPUS, Geo Abstracts,
Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
ŠOMŠÁK, L. - KUBÍĈEK, Ferdinand. Phytocoenological and production evaluation
of the original and secondary pine forests of the Borská níţina lowland. II. : alliance
Carpinion albae-Quercion petraeae Zól. et Jak. 1967. In Ekológia (Bratislava) :
international journal of the biosphere, 1995, vol. 13, no. 3, p. 247-259. (1995 Current Contents). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] TURIS, P. - PETRÁŠOVÁ, A. Bryoflóra sekundárnych lesných porastov
okolia Banskej Bystrice. In Príroda Nízkych Tatier 2, 2009, s. 3-14.
ŠOMŠÁK, L. - KUBÍĈEK, Ferdinand. Phytocoenological and production evaluation
of the original and secondary pine forests of Záhorská níţina lowland. I. : alliance
Pino-Quercion . In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere,
1994, vol. 13, no. 4, p. 335-348. (0.031 - IF1993). (1994 - Current Contents). ISSN
1335-342X.
Citácie:
1. [4] TURIS, P. - PETRÁŠOVÁ, A. Bryoflóra sekundárnych lesných porastov
okolia Banskej Bystrice. In Príroda Nízkych Tatier 2, 2009, s. 3-14.
137
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01
ADDB02
ADDB03
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Landscape ecological planning (LANDEP) in
the process of territorial planning. In Ekológia (ĈSSR) : ĉasopis pre ekologické
problémy biosféry, 1982, vol. 1, no. 3, p. 297-312. ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] GAJDOŠ, A. Position of landscape ecological theme in modern geography.
In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and practice at the onset of 21st
century. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 68-71.
2. [3] MIŠOVIČOVÁ, R. - PUCHEROVÁ, Z. The classification of Nitra´s town
contact area and slected villges in its hinderland. In The problems of landscape
ecology - Landscape classification theory and practice, 2008, roč. 11, č. 20, s.
299-305.
3. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, s.
150.
4. [4] DOBROVODSKÁ, M. - ŠPULEROVÁ, J. - ŠTEFUNKOVÁ, D. Mozaiky
poğnohospodárskej krajiny na Slovensku - ohrozenia a trendy vývoja. In
Smolenická výzva IV: Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti trvalo
udrţateğného rozvoja. Bratislava: SAV, 2008, s. 68-73.
5. [4] IZAKOVIČOVÁ, Z. Vzdelávanie a výchova v oblasti trvalo udrţateğného
rozvoja. DOBROVODSKÁ, M. - ŠPULEROVÁ, J. - ŠTEFUNKOVÁ, D. Mozaiky
poğnohospodárskej krajiny na Slovensku - ohrozenia a trendy vývoja. In
Smolenická výzva IV: Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti trvalo
udrţateğného rozvoja. Bratislava: SAV, 2008, s. 125-129.
6. [4] KRNÁČOVÁ, Z. - PAPAJOVÁ-MAJESKÁ, Ğ. Prehğad metodických
aspektov rozvoja cestovného ruchu a moţnosti tvorby nových postupov vybraných
špecifických foriem. In Ekologické štúdie VII. Nitra: Sekos, 2008, s. 124-131.
7. [4] MIŠOVIČOVÁ, R. Hodnotenie zmien štruktúry kontaktného územia mesta
Nitra pomocou GIS. In Geografická revue, 2008, roč. 4, č. 2, s. 310-320.
8. [4] MIŠOVIČOVÁ, R. Tvorba metodických pomôcok zameraných na krajinnoekologický výskum pre študentov vysokých škôl. In Výchova a vzdelávanie k
trvalo udrţateğnému rozvoju na slovenských vysokých školách. Bratislava: UK,
2008, s. 56-58.
9. [4] MIŠOVIČOVÁ, R. Vplyv sídelnej štruktúry mesta Nitra na jeho širšie
zázemie. In Mladí vedci 2009: zborník vedeckých prác doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov. Nitra: UKF, 2009, s. 722-729.
10. [4] ZAUŠKOVÁ, Ğ. Krajinnoekologická interpretácia a vyuţitie výsledkov
prieskumov krajiny pre jej optimálne vyuţívanie. In Environmentálne aspekty
analýzy a hodnotenia krajiny. Identifikácia a stanovenie indikátorov (a indexov)
na báze prieskumov krajiny a údajov DPZ. Bratislava, SAPV, 2008, s. 94-100.
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Ekologická syntéza v biologickom plánovaní
krajiny pre potreby územného plánovaniaby. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu
a tvorbu ţivotného prostredia, 1980, roĉ. 14, ĉ. 2, s. 95-100. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. In Acta
Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia
geographica 13, 2009, 104 s.
RUŢIĈKOVÁ, Helena - HALADA, Ľuboš - DAVID, Stanislav - GERHÁTOVÁ,
Katarína. Management of meadows in the biosphere reserve East Carpathians II.
Results after years. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere,
2001, vol. 20, suppl. 3., p. 76-87. (0.109 - IF2000). (2001 - Current Contents,
138
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDB04
SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge Scietific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] RÍČIOVÁ, D. Vplyv zmien manaţmentu na diverzitu lúk v území Sliačskej
doliny (Zvolenská pahorkatina). In Mladí vedci. Zborník vedeckých prác
doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov 2009, Nitra:
Fakulta prírodných vied UKF, s. 471-482.
RUŢIĈKOVÁ, Helena - HALADA, Ľuboš - DAVID, Stanislav - GERHÁTOVÁ,
Katarína. Management of meadows in the Biosphere reserve east Carpathians I.,
Methodology and first results. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the
biosphere, 1998, vol. 17, no. 3, p. 255-264. (0.059 - IF1997). (1998 - Current
Contents, Cambridge Scientific Abstracts, Geo Abstracts, SCOPUS). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. GALVÁNEK, D. - LEPŠ, J. Changes of species richness pattern in mountain
grasslands: Abandonment versus restoration. In Biodiversity and conservation
2008, Vol 17, iss 13, pp 3 241-3 253.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
BOWMAN, William D. - CLEVELAND, C.C. - HALADA, Ľuboš - HREŠKO, Juraj
- BARON, J.S. Negative impact of nitrogen deposition on soil buffering capacity. In
Nature geoscience, 2008, vol. 1, no. 11, p. 767-770. ISSN 1752-0894.
Citácie:
1. [1.1] BUTLER, T.M. - LAWRENCE, M.G.The influence of megacities on global
atmospheric chemistry: a modelling study. In Environmental chemistry 2009, Vol
6, iss 3, p. 219-225., WOS
HREŠKO, Juraj - BUGÁR, Gabriel - BOLTIŢIAR, Martin - KOHÚT, František.
Dynamics of recent geomorphic processes in alpine zone of the Tatra Mts. In
Geographia Polonica, 2008, vol. 81, no. 2, p. 53-65. ISSN 0016-7282.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július. Mosses and foliage of forest tree
species as biomonitors of nitrogen pollution. In International Journal of
Environmental Studies, 2008, vol. 65, no. 3, p. 379-389. ISSN 0020-7233.
Citácie:
1. [1.1] ZACKRISSON, O. - DeLUCA, T. H. - GENTILI, F. Nitrogen fixation in
mixed Hylocomium splendens moss communities. In Oecologia 2009, Vol 160, iss
2, 309-319 pp., WOS
2. [1.2] SOBCZYŃSKI, T. - JONIAK, T. Vertical changeability of physicalChemical features of bottom sediments in three lakes, in aspect type of water
mixis and intensity of human impact. In Polish Journal of Environmental Studies
2009, Vol 18, iss 6, 1093-1099 p., SCOPUS
MIKLÓS, László - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - KOZOVÁ, Mária. The most
important aspects of the spatial structure of hydrologic systems. In Sborník prací GÚ
ĈSAV. - Brno : ĈSAV, 1989, vol. 20, s. 43-58.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
139
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFA Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADFA01
BOLTIŢIAR, Martin - CHRASTINA, Peter. Vyuţitie krajiny SV okraja Bakoņského
lesa v Maďarsku. In Geografická revue, 2006, roĉ. 2, ĉ. 2, s. 49-61. ISSN 1336-7072.
Citácie:
1. [4] MICHAELI, E. - IVANOVÁ, M. - JUHAŠČIKOVÁ, J. Landscape structure
changes in model village of Hlinné, Vyšný Ţipov and Zlatník. In Acta Facultatis
Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica.14. Roč.
44, 2009, s. 98-109
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
BARANĈOK, Peter. Flóra a vegetácia ako významné prvky prírodného prostredia
ovplyvņujúce trvaloudrţateľný rozvoj území. In Acta Environmentalica Universitatis
Comenianae, 1997, vol. 10, suppl., s. ISSN 1335-0285.
Citácie:
1. [3] NEMČÍKOVÁ, M. - SOTÁK, R. Conflicts of interests of nature and
landscape conservation with the human activities in the protected areas of Horné
Poţitavie. In Svatoņová, H. et al. (eds), Geography in Czechia and Slovakia.
Theory and practice at the onset of 21st century. Brno: Masaryk University,
2008, p. 118-122.
BARANĈOK, Peter. Stav prírodného prostredia v záujmovom území projektu
splavnenia dolného Váhu. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného
prostredia, 1996, roĉ. 30, ĉ. 6, s. 312-317. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] KOTRLA, M Bioindikačné determinanty kvality vegetácie fragmentov
luţných lesov. In Regióny - vidiek - ţivotné prostredie. Nitra: SPU, 2009, s. 122129.
BARANĈOK, Peter - BARANĈOKOVÁ, Mária. Evaluation of the tourist path
carrying capacity in the Belianske Tatry Mts. In Ekológia : international journal of
the biosphere, 2008, vol. 27, no. 4, s. 401-420. (2008 - SCOPUS, Cambridge
Scientific Abstracts, Zoological Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. [2.2] ŠVAJDA, J. Pilot use of counter for monitoring of visitors in
Mengusovská dolina valley. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol. 28, iss 4, p 438448, SCOPUS
BOLTIŢIAR, Martin - OLAH, Branislav - PETROVIĈ, František. Zmeny vyuţitia
krajiny vybranej ĉasti biosférickej rezervácie Tatry v rokoch 1772-2003. In
Geografické informácie, 2007, roĉ. 11, s. 239-256. ISSN 1337-9453.
Citácie:
1. [4] FERANEC, J. - OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca 2009, Vol 17, no 26, p 169-190.
BOLTIŢIAR, Martin. Mapovanie a analýza vzťahu krajinnej štruktúry a reliéfu
vysokohorskej krajiny Tatier s vyuţitím výsledkov DPZ a GIS. In Kartografické listy
: roĉenka Kartografickej spoloĉnosti Slovenskej republiky, 2003, ĉ. 11, s. 5-15. ISSN
1336-5274.
Citácie:
1. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape-ecological
research. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, no 2, p 143-151.
2. [4] FERANEC, J. - OŤAHEĞ, J. Land cover/Land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.in
140
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
3. [4] KOŢUCH, M. Štatistické zhodnotenie výsledkov digitálnej automatickej
aerotriangulace. In Pedagogické listy 14/2007 - Aktivity v katastri nehnuteğnosti,
pozemkových úpravách a kartografii. Bratislava: STU, s. 51-60
BOLTIŢIAR, Martin - PETROVIĈ, František. Zmeny vyuţívania krajiny v oblasti
Vodárenskej nádrţe Starina. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu
ţivotného prostredia, 2005, roĉ. 39, ĉ. 2, s. 104-107. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
BOLTIŢIAR, Martin - PETROVIĈ, František. Zmeny krajiny v národnom parku
Poloniny v rokoch 1949-2003. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Univesitatis
Comenianae.Geographica, 2005, suppl. 3, s. 68-79.
Citácie:
1. [4] FERANEC, J. - OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca, 2009, roč. 17, č. 26, s. 169-190.
BOLTIŢIAR, Martin. Changes of high mountain landscape structure in the selected
area of Predné Meďodoly valley (Belianske Tatry Mts) in 1949-1998. In Ekológia
(Bratislava) : international journal of the biosphere, 2006, vol. 25, suppl. 1, p. 16-25.
(0.070 - IF2005). (2006 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In EKOLÓGIA (BRATISLAVA) 2009, Vol 28, iss 2, pp 143-151,
SCOPUS
2. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
3. [4] CHRASTINA,P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
4. [4] FERANEC, J. - OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographica Slovaca. 2009, Vol. 26, p. 169-190
5. [4] ČENGEROVÁ, Z. Zmeny vyuţívania krajiny v minulosti a ich dopad na
rastlinné spoločenstvá (metodický postup). In Preveda - Prvá interaktívna
konferencia mladých vedcov 2009. Bratislava: Občianske zdruţenie Preveda,
2009, s. 8-16
BOLTIŢIAR, Martin - BRŦNA, Vladimír - KŘOVÁKOVÁ, Kateřina. Potential of
antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment - an example
of the High Tatra Mts. In Ekológia : international journal of the biosphere, 2008, 27,
no. 1, s. 65-81. (2008 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Zoological
Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, no 2, p 143-151.
2. [4] FERANEC, J. - OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.
DAVID, Stanislav - BOROVSKÝ, Igor. The occurence of endangered and rare taxa
of flowering plants of the flora of the district of Levice (SW Slovakia). In Ochrana
prírody, 1997, roĉ. 15, s. 107-117.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona (jz.
Slovensko). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 2009, Roč 31, č. 1, s.
141
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
73-82.
2. [4] SMETANOVÁ, E. Jedinečná lokalita sápy hğúznatej (Phlomis tuberosa L.)
v Podluţianoch pri Leviciach. In Acta Musei Tekoviensis Levice 2008, Roč VII., s.
8-11.
DAVID, Stanislav. Příspěvek ke xerotermní flóře a vegetaci přírodní rezervace Holík
(Štiavnické vrchy). In Ochrana prírody, 1999, roĉ. 17, s. 59-72.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých
rastlín v severnej časti Štiavnických vrchov. In Bulletin Slevenskej botanickej
spoločnosti 2009, Roč 31, č 2, s 17-25.
DAVID, Stanislav. Floristické nálezy z masívu Sitna a z Holíka ve Štiavnických
vrších. In Prehľad odborných výsledkov z XXI. tábora ochrancov prírody : zborník I.
- Ţiar nad Hronom : ONV OK, 1986, s. 14-24.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých
rastlín v severnej časti Štiavnických vrchov. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti 2009, Roč 31, č 2, s 17-25.
DAVID, Stanislav. Floristický výzkum dolního toku /potamalu) řeky Hron. In Acta
Musei Tekoviensis, 2001, roĉ. 4, s. 22-36.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona (JZ
Slovensko). In Bulletin SBS 2009, Vol 31, p 73-82.
DAVID, Stanislav. Nová lokalita Groenlandia densa (L.) na Slovensku. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoloĉnosti, 2003, roĉ. 25, s. 57-59. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, Cs. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov juţného
Slovenska. Naturae tutela 2009, Vol 13, no 2, p 197-204.
DAVID, Stanislav - BOROVSKÝ, Igor. The occurrence of endangered and rare taxa
of flowering plants of the flora of the district of Levice (SW Slovakia). In Ochrana
prírody, 1997, roĉ. 15, s. 107-117.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 2009, Vol 31,
iss 1, p 73-82.
DAVID, Stanislav. Ĉervený seznam a přehled druhŧ váţek Slovenské republiky. In
Rosalia : spravodaj ochrany prírody Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 1996, roĉ.
11, s. 135-139.
Citácie:
1. [4] ŠÁCHA, D. Výsledky výskumu váţok (Odonata) Ramsarskej lokality
Mokrade Turca. In Entomofauna Carpathica 2007, Vol 19, p 84-90.
DAVID, Stanislav. Ĉervený (ekosozologický) seznam váţek (Insecta: Odonata)
Slovenska. In Ochrana prírody. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody
Slovenskej prírody SR, 2001, roĉ. 20, suppl., s. 96-99.
Citácie:
1. [3] BUCZYNSKI, P. - ZAWAL, A. Wazki (Odonata) rezerwatu Jaziero Szare. In
Parki narodowe i rezerwaty przyrody 2007, Vol 26, iss 4, p 79-91.
DOBROVODSKÁ, Marta. The development of relations between man and landscape
in a historical mountain agricultural landscape of Slovakia. In Ekológia (Bratislava) :
international journal of the biosphere, 2006, vol. 25, suppl. 1, p. 38-48. (0.070 IF2005). (2006 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [4] HRNČIAROVÁ, T. Indikátory hodnotenia zmien diverzity krajiny. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
142
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
ADFB26
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 133-142.
ĎUGOVÁ, Olívia. Zmeny v mykocenózach luţných lesov vyvolané ľudskou
ĉinnosťou. In Phytopedon, 2004, vol. 1, no. 3, p. 44-48. ISSN 1336-1120.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
ĎUGOVÁ, Olívia. Vyuţitie fosforu z Ca3(PO4)2 pôdnymi mikromycétami. In Acta
Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianane : Microbiologia, 1981, vol.
8, s. 129-142.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
BRAUNOVÁ, Olívia. Toxické pôdne mikromycéty v podmienkach v intenzívnych
poľnohospodárskych pôdach. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis
Comenianae.Formatio et Protectio Naturae, 1981, roĉ. 7, s. 227-234.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
FLOREK, Matej - MAŅKOVSKÁ, Blanka - OSZLÁNYI, Július FRONTASYEVA, V. M. - ERMAKOVA, E. - PAVLOV, S.S. The Slovak heavy
metals survey by means the bryophyte technique. In Ekológia (Bratislava) :
international journal of the biosphere, 2007, vol. 26, no. 1, p. 99-114. (2007 SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Zoological Record, ProQuest, NISCSA
Databases). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [1.2] ASTEL, A. - MALEK, S. Exploration of environmental n-way from bulk
precipitation quality control. In Journal of Chemometrics 2008, Vol 22, iss 11-12,
738-746 pp., SCOPUS
2. [1.2] MALEK, S. Sustainability of Picea abies of Istebna provenance in
Dupniański stream catchment as dependent on stand age class. In Dendrobiology
2009, Vol 61, iss Suppl. 1, 95-104 pp., SCOPUS
GAJDOŠ, Peter. Pavúky (Araneae) Štátnej prírodnej rezervácie Ostrov Kopáĉ. In
Ochrana prírody, 1987, roĉ. 8, s. 257-272.
Citácie:
1. [2.1] KRUMPÁLOVÁ, Z. - KRUMPÁL, M. - ŠTRBÍK, I. Classification of
epigeic spiders (Araneae) at the western part of the Carpathians (Slovakia). In
Biologia 2009, Vol 64, iss 1, pp 116-123., WOS
HALADA, Ľuboš. Archeofyty flóry Slovenska - predbeţný zoznam. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoloĉnosti, 1997, roĉ. 19, s. 129-136. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [4] DAVID, S. Stepní flóra a vegetace zemních valů v obci Bíņa (okr. Nové
Zámky). Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 2009, Roč. 31, č. 2, s. 77-85.
HREŠKO, Juraj. Lavínová ohrozenosť vysokohorskej krajiny v oblasti Tatier. In
Folia geographica 2 : prírodné vedy, 1998, roĉ. 2, s. 348-352.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, 150
s.
2. [4] KOHÚT, F. Snehové procesy ako geomorfologický hazard v Západných
Tatrách. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 199-208.
HREŠKO, Juraj. Vlastnosti georeliéfu v hodnotení ekologickej únosnosti krajiny. In
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2002, vol. 12, suppl., s. 145-149.
143
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB27
ADFB28
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ISSN 1335-0285.
Citácie:
1. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 179-182.
2. [4] JURÍK, Ğ. Integrovaný manaţment krajiny a matica konfliktov ako moţnosť
riešenia plánovania krajiny. Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie,
metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 183-189.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena RÓZOVÁ, Zdenka. Ekologické hodnotenie poľnohospodárskej krajiny. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 1993, roĉ. 27, ĉ. 5, s. 258259. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] FESZTEROVÁ, M. Modelovanie vplyvu imisií (NO2, SO2) na druhotnú
krajinnú štruktúru. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a
aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s. 57-66.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - KRNÁĈOVÁ, Zdena. Abiotická aúzemia na príklade
urbánnych ekosystémov. In Geografické informácie, 2002, roĉ. 7, s. 47-52. ISSN
1337-9453.
Citácie:
1. [4] POUŠ, R. - HLÁSNY, T. Priestorová analýza mestsky nevyuţitých pôch
intraviláne mesta Banská Bystrica. In Geografická revue 2007, Roč. 3, č. 2, s.1137.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Prírodné a environmentálne nebezpeĉie ako súĉasť
hodnotenia kvality ţivotného prostredia. In Acta Environmentalica Universitatis
Comenianae, 1996, vol. 7, s. 36-47. ISSN 1335-0285.
Citácie:
1. [3] KOHÚT, F. Dynamika eolicko-nivačných recentných geomorfologických
hazardov v Jaloveckej doline. In Fyzickogeografický sborník 7. Brno:
Masarykova Univerzita, 2009, s. 120-124.
CHRASTINA, Peter - BOLTIŢIAR, Martin. Nové Sady: historický land use
rurálneho sídla v níţinnej poľnohospodárskej krajine západného Slovenska. In Studia
historica Nitriensia, 2006, 13, s. 187-201.
Citácie:
1. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 143-151., SCOPUS
KALIVODA, Henrik. Fauna denných motýľov (Hesperioidea, Papilionoidea)
Borskej níţiny. In Správy Slovenskej zoologickej spoloĉnosti, 2008, roĉ. 26, s. 3743.
Citácie:
1. [4] PATOČKA, J. – KULFAN, M. – ŠTRBOVÁ, E. Motýle (Lepidoptera) v
európsky významných biotopoch Slovenska. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV,
2009, 100 s.
KALIVODA, Henrik. Historické zmeny v zloţení spoloĉenstiev motýľov
(Lepidoptera) nadĉeľadí Hesperioidea a papilionoidea Belianskych Tatier. In
Entomofauna Carpathica, 2006, vol. 18, s. 5-11. ISSN 1335-1214.
Citácie:
1. [4] PATOČKA, J. – KULFAN, M. – ŠTRBOVÁ, E. Motýle (Lepidoptera) v
európsky významných biotopoch Slovenska. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV,
2009, 100 s.
KRIŠTOFÍK, Ján - ŠUSTEK, Zbyšek - GAJDOŠ, Peter. Arthropods in nests of the
144
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB34
ADFB35
ADFB36
ADFB37
ADFB38
Sand Martin (Riparia riparia Linnaeus, 1758) in South Slovakia. In Biológia, 1994,
vol. 49, p. 683-690. ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] CYPRICH, D. - KRUMPÁL, M. - PLACHÝ, J. Hostiteğské spektrum vtáčích
druhov bĝch (Siphonaptera) rodov Ornithophaga Mikulin, Ceratophyllus Curtis a
Dasypsyllus Baker na Slovensku. In Sylvia 2009, Vol 45, p 209-237.
KUBÍĈEK, Ferdinand - BRECHTL, J. Production and phenology of the herb layer in
an oakhornbeam forest. In Biológia, 1970, vol. 25, no. 10, p. 651-666. ISSN 00063088.
Citácie:
1. [4] HALABUK, A. - Monitoring pôdnej vlhkosti a prízemnej teploty vzduchu v
Bábskom lese. In Monitorovanie a hodnotenie stavu ţivotného prostredia VIII.
2009, s. 29-36.
MAŅKOVSKÁ, Blanka. Koncentrácia mangánu, olova a kadmia v krmive, krvnom
sére a srsti dojníc z oblasti ferozliatinárskych závodov. In Poľnohospodárstvo :
ĉasopis pre poľnohospodárske vedy, 1984, roĉ. 30, ĉ. 3.
Citácie:
1. [1.1] KOC, F. - TUFAN, M. - GURCAN, E. K. et al. Determination heavy
metal levels of some feed ingredients produced in Tekirdag, Turkey. In Asian
Journal of Chemistry 2009, Vol 21, iss 9, pp 7291-7296., WOS
MIKLÓS, László. Stabilita krajiny v ekologickom genereli SSR. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 1986, roĉ. 20, ĉ. 2, s. 8793. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [2.2] OLAH, B. - BOLTIŢIAR, M. Land use changes within the Slovak
biosphere reserves zones. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, p 127142., SCOPUS
2. [3] MACHAR, I. Souvislost změn krajinného rázu a biodiverzity ptáků na
Haně. In Venkovská krajina 2009. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii,
2009, s. 154-159.
3. [3] SKALOŠ, J. Czech and Swedish intensively utilised agricultural landscapes
- parallels and divergences durung the last 300 years. In Journal of Landscape
Ecology 2007, Vol. 0, no. 0, p. 135-161.
4. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
MIKLÓS, László - OŤAHEĽ, Ján. Model výskumu fyziotopu. In Geografický
ĉasopis : ĉasopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1978, roĉ. 30, ĉ.
1, s. 42-54. ISSN 0016-7193.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKO BR Poğana. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 142 s. ISBN 978-80228-1973-2.
OLAH, Branislav - BOLTIŢIAR, Martin - PETROVIĈ, František. Land use changes
relation to georelief and distance in the East Carpathians Biosphere Reserve. In
Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere, 2006, vol. 25, suppl. 1,
p. 68-81. (0.070 - IF2005). (2006 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN
1335-342X.
Citácie:
1. [3] HAVLÍČEK, M. - BOROVEC, R. - SVOBODA, J. Long-term changes in
land use in the Litava river basin. In Acta Pruhoniciana 2009, Vol 9,. pp 31-37.
145
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB39
ADFB40
ADFB41
ADFB42
ADFB43
2. [3] SKOKANOVÁ, H. Application of methodological principles for assessment
of lanf use changes trajectories and processes in south-eastern Moravia for the
period 1836-2006. In Acta Pruhoniciana 2009, Vol 91, pp 15-21.
3. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
4. [4] ČENGEROVÁ, K. Zmeny vyuţívania krajiny v minulosti a ich dopad na
rastlinné spoločenstvá (metodický postup). In Preveda - Prvá interaktívna
konferencia mladých vedcov 2009. Bratsialava: Občianske zdruţenie Preveda,
2009, s. 8-16.
OŤAHEĽ, Ján - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - KOZOVÁ, Mária. Typológia krajiny
Slovenska: regionalizácia jej prírodno-kultúrneho charakteru. In Ţivotné prostredie :
revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2008, roĉ. XLII, ĉ. 2, s. 70-76. ISSN
0044-4863.
Citácie:
1. [4] TOMÁNKOVÁ, K. Hodnotenie cieğovej kvality krajiny - modelové riešenie
a aplikácia vybraných postupov na území okresu Bratislava V. In Študentská
vedecká konferencia : zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava :
Vydavateğstvo Univerzity Komenského, 2009. CD ROM. ISBN 978-80-223-26391, s. 1427-1432.
RUŢIĈKA, Milan. LANDEP - ekologické plánovanie krajiny. In Technická práca,
1982, roĉ. 34, ĉ. 1, s. 26-30.
Citácie:
1. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 179-182.
RUŢIĈKA, Milan - HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Metóda klasifikácie ekologickej
stability územia. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného
prostredia, 1995, roĉ. 29, ĉ. 5, s. 249-254. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] RATKOVSKÝ, Š. Hodnotenie geoekologickej stability Brestovskek jaskyne.
In Acta Geographica Universitatis Comenianae 2009, Vol 53, s. 61-73.
RUŢIĈKA, Milan. Metodika LANDEP a jej uplatnenie v krajinnoekologickom
výskume a praxi. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného
prostredia, 1999, roĉ. 33, ĉ. 1, s. 5-10. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 179-182.
2. [4] JURÍK, Ğ. Integrovaný manaţment krajiny a matica konfliktov ako moţnosť
riešenia plánovania krajiny. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie,
metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 183-189
RUŢIĈKA, Milan. Pôda a ekologické podmienky lesných spoloĉenstiev na pieskoch
v Záhorskej níţine. In Biologické práce, 1960, vol. 6, no., p. 7-88.
Citácie:
1. [2.2] ŠOMŠÁK, L. - DLAPA, P. - KOLLÁR, J. - KUBÍČEK, F. - ŠIMONOVIČ,
V. - JANITOR, A. - KANKA, R. - ŠIMKOVIC, I. Fire impact on the secondary
pine forest and soilk in the Borská níţina lowland (SW Slovakia). In Ekológia
(Bratislava) 2009, vol 28, iss 1, pp 52-65., SCOPUS
146
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB44
ADFB45
ADFB46
ADFB47
ADFB48
ADFB49
RUŢIĈKA, Milan - RUŢIĈKOVÁ, Helena - ŢIGRAI, Florin. Krajinné zloţky,
prvky a štruktúra v biologickom plánovaní krajiny. In Problémy biológie krajiny,
1978, vol. 23, s. 9-76.
Citácie:
1. [3] TRNKA, P. Drobné krajinné prvky ve venkovské krajině. In Geo/bio
diverzita - integrujúcí perspektivy. Praha: Univerzita Karlova, 2009, s. 131-137.
2. [3] VAJCÍKOVÁ, R. Zmeny vyuţitia poğnohospodárskej krajiny v Slovenskej
republike. In Venkovská krajina 2009. Brno: Česká společnost pro krajinnou
ekologii, 2009, s. 235-240.
3. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, 150
s.
4. [4] VÁLKOVCOVÁ, Z. Opúšťanie trvalých trávnych porastov v ochrannom
pásme Národného parku Nízke Tatry. In Obhospodarovanie trvalých trávnych
porastov v chránených územiach. Nitra: Slovenská poğnohospodárska univerzita
v Nitre, 2009, s. 75-81.
RUŢIĈKA, Milan - MIŠOVIĈOVÁ, Regina. The general and special principles in
landscape ecology. In Ekológia (Bratislava) : international journal of the biosphere,
2009, vol. 28, no. 1, p. 1-6. (2009 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts,
Zoological Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] ŢIGRAI, F. Niekoğko poznámok k teoreticko-metavedeckým princípom
krajinnej ekológie. In Fyzická geografie a trvalá udrţitelnost: Fyzickogeografický
sborník 7. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 9-15.
2. [4] ŢIGRAI, F. Vedecký a pedagogický prínos prof. RNDr. Milana Ruţičku,
DrSc. pre rozvoj krajinnej ekológie. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 383-395.
RUŢIĈKA, Milan - RUŢIĈKOVÁ, Helena - ŢIGRAI, Florin. Krajinné prvky,
zloţky a štruktúra v biologickom plánovaní. In Quaestiones Geobiologicae 23, 1978,
vol. 23, s. 9-77.
Citácie:
1. [3] VÁLKOVCOVÁ, Z. Opúšťanie poğnohospodárskej pôdy na území Horného
Liptova. In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými
lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009, s. 241-245.
RUŢIĈKA, Milan - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Druhotná krajinná štruktúra ako
kritérium biologickej rovnováhy. In Quaestiones Geobiologicae 12, 1973, vol. 12, s.
23-62.
Citácie:
1. [4] BUGÁR, G. - PUCHEROVÁ, Z. Vzťah faktorov reliéfu a druhotnej
krajinnej štruktúry vybraných obcí v predhorí Zobora. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 29-44.
2. [4] FESZTEROVÁ, M. Modelovanie vplyvu imisií (NO2, SO2) na druhotnú
krajinnú štruktúru. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a
aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 57-66.
RUŢIĈKA, Milan - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Štúdium druhotnej krajinnej štruktúry na
príklade modelového územia. In Quaestiones Geobiologicae 12, 1973, vol. 12, s. 522.
Citácie:
1. [4] VANKOVÁ, V. - PETLUŠ, P. Vyuţitie vybraných kritérií hodnotenia
vizuálnej kvality krajiny. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie,
metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 353-360.
RUŢIĈKA, Milan. Krajina ako predmet biologického výskumu. In Quaestiones
147
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB50
ADFB51
ADFB52
ADFB53
ADFB54
ADFB55
ADFB56
Geobiologicae 1, 1965, vol. 1, s. 6-39.
Citácie:
1. [4] ELIÁŠ, P. Biológia ţijúcej krajiny podğa P.B. Searsa (1962). In SEKOS
Bulletin 2009, Vol 17, iss 1, pp 12-13.
RUŢIĈKOVÁ, Helena. Bezkolencové lúky (Asociácia JuncoMolinetum Preising
1951) na Holom vrchu. In Prehľad odborných výsledkov z XXI. tábora ochrancov
prírody : zborník I. - Ţiar nad Hronom : ONV OK, 1986, s. 5-13.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých
rastlín v severnej časti Štiavnických vrchov. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti 2009, Roč. 31, č. 2, s. 17-25.
RUŢIĈKOVÁ, Helena. Trávne porasty Liptovskej kotliny. In Biologické práce,
1986, vol. 32, no. 2, p. 1-144.
Citácie:
1. [4] HRIVNÁK, R. - OŤAHEĞOVÁ, H. - KOCHJAREOVÁ, J. - DÚBRAVKOVÁ,
D. Makrofytná vegetácia vodných nádrţí Nízkych Tatier (Slovensko). In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti 2009, Roč. 31, č. 2, s. 41-51.
RUŢIĈKOVÁ, Helena. Crepido mollis-Agrostietum ass. nova and Poo-Trisetetum
Knapp ex Oberd. 1957 - grassland association in the NE part of the Nízke Tatry Mts.
and their present species composition as the consequence of changes in grassland
utilization. In Thaiszia : journal of botany, 2004, vol. 14, p. 75-92. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [4] KOLLÁR, J. - KANKA, R. - ÁBRAHÁMOVÁ, A. Lúčne biotopy Národného
parku Nízke Tatry v okolí Liptovskej Tepličky. In Príroda Nízkych Tateier 2.
Banská Bystrica: Grafon, 2009, s. 125-130.
RUŢIĈKOVÁ, Helena. Vlhké lúky na hornom toku Ĉierneho Váhu. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoloĉnosti, 2000, roĉ. 22, s. 201-206. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [4] KOLLÁR, J. - KANKA, R. - ÁBRAHÁMOVÁ, A. Lúčne biotopy Národného
parku Nízke Tatry v okolí Liptovskej Tepličky. In Príroda Nízkych Tatier 2.
Banská Bystrica: Grafon, 2009, s. 125-130.
RUŢIĈKOVÁ, Helena. Asociácia Gerano sylvatici-Trisetetum v Osturni - relikt
intenzívneho spôsobu vyuţívania lúk v Spišskej Magure. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoloĉnosti, 2001, roĉ. 23, s. 171-178. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [4] KĜČ, V. Zaujímavé floristické nálezy cievnatých rastlín v Pieninách a
Spišskej Magure. In Chránené územia Slovenska 2009, č. 77, s. 19-22
ŠPULEROVÁ, Jana. Land use changes in the Veselovianka river catchment in the
Horná Orava region. In Ekológia : international journal of the biosphere, 2008, vol.
27, no. 3, s. 326-337. (2008 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Zoological
Record, ProQuest, NISCSA Databases). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] VÁLKOVCOVÁ, Z. Opúšťanie poğnohospodárskej pôdy na území Horného
Liptova. In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými
lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009, s. 241-245.
2. [4] VÁLKOVCOVÁ, Z. Opúšťanie trvalých trávnych porastov v ochrannom
pásme Národného parku Nízke Tatry. In Obhospodarovanie trvalých trávnych
porastov v chránených územiach. Nitra: Slovenská poğnohospodárska univerzita
v Nitre, 2009, s. 75-81.
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Príklad hodnotenia vizuálnej kvality krajiny v prostredí
geografických informaĉných systémov (GIS) na vybranom modelovom území. In
Fyzickogeografický sborník 2 : Kulturní krajina, s. 155-160.
148
Správa o činnosti organizácie SAV
Citácie:
1. [4] FLEKALOVÁ, M. - SALAŠOVÁ, A. Hodnoty krajiny, expertní participativní
metody identifikace.In Acta Facultatis Ecologiae 2009, Vol 20, s. 25-38.
ADFB57
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Estetická kvalita krajiny a otázniky nad prístupmi k jej
hodnoteniu. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia,
1998, roĉ. 32, ĉ. 5, s. 260-265. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [2.2] TOMČÍKOVÁ, I. - LEHOTSKÝ, M. Percepcia riečnej krajiny (príklad
vodného toku Smrečianka). In Geografický časopis 2009, Vol 61, no 4, s. 269289., SCOPUS
ADFB58
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - CEBECAUER, Tomáš. Visibility analysis as a part of
landscape visual quality assessment. In Ekológia (Bratislava) : international journal
of the biosphere, 2006, vol. 25, suppl 1, p. 229-239. (0.070 - IF2005). (2006 SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [2.2] TOMČÍKOVÁ, Ivana - LEHOTSKÝ, Milan. Percepcia riečnej krajiny
(príklad vodného toku Smrečianka). In Geografický časopis : časopis
Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied. ISSN 0016-7193, 2009, roč. 61,
č. 4, s. 269-289., SCOPUS
2. [4] FLEKALOVÁ, M. - SALAŠOVÁ, A. Hodnoty krajiny, expertní a
participativní metody identifikace. In Acta Facultatis Ecologiae 2009, Vol 20, s.
25-38.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
BOLTIŢIAR, Martin - BRŦNA, Vladimír - CHRASTINA, Peter - KŘOVÁKOVÁ,
Kateřina. Potential of antique maps and aerial photographs for landscape changes
assessment - an example of the High Tatra Mts. In Geography in Czechia and
Slovakia : theory and practice at the onset of 21st century. Editor Hana Svatoņová. Brno : Masaryk University, 2008, p. 180-186. ISBN 978-80-210-4600-9.
Citácie:
1. [3] TIMÁR, G. System of the 1:28 800 scale sheets of the Second Military
Survey in Typol and Salzburg. In Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica
2009, Vol 44, no 1, p 95-104.
AEC02
BYTNEROWICZ, Andrzej - GODZIK, Barbara - FRACZEK, W. - GRODZINSKA,
Krystyna - KRYWULT, M. - BADEA, O. - BARANĈOK, Peter - BLUM, O. CERNY, M. - GODZIK, S. - MAŅKOVSKÁ, Blanka - MANNING, W. MORAVĈÍK, P. - MUSSELMAN, R. - OSZLÁNYI, Július - POSTELNICU, D. SZDZUJ, J. - VARŠAVOVÁ, Mária - ZOTA, M. Ozone, sulfur dioxide and nitrogen
dioxide air pollution in forests of Carpathian Mountains. In Effects of air pollution
on forest health and biodiversity in forests of the Carpathian Mountains. Robert
Szaro, Andrzej Bytnerowicz, Július Oszlányi (eds). - Amsterdam : IOC Press, 2002,
s. 138-160.
Citácie:
1. MALEK, S. - ASTEL, A. Throughfall chemistry in a spruce chronosequence in
Southern Poland. In Environmental Pollution 2008, Vol 155, iss 3, pp 517-527.,
WOS
2. [1.1] ASTEL, A. Identification of hot - spot imission events reflected in rain
precipitation chemistry basing on ion chromatography analysis and selforganizing maps classifikation. In Archives of Environmental Protection 2008,
Vol 34, iss 4, pp 3-12., WOS
3. [1.1] ASTEL, A. - MALEK, S. Multivariate modeling and exploration of
environmental n-Way data from bulk precipitation quality control. In Journal of
149
Správa o činnosti organizácie SAV
Chemometrics 2008, Vol 22, iss 11-12, special iss Sp. Iss. SI, pp 738-746., WOS
AEC03
ĎUGOVÁ, Olívia. Mikromycéty v pôdach mestských aglomerácií. In Ţivot v pŧde
VIII. : sborník příspěvkŧ ze menináře konaného ve dnech 23.-24. ledna 2007. J.
Záhora, M. Stroblová (eds). - Brno : MZLU, 2007.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
AEC04
ĎUGOVÁ, Olívia. Štruktúra spoloĉenstiev pôdnych mikromycét v lúĉnych a
poľnohospodárskych pôdach. In Pedologické dny 2001 : sborník z konference při
příleţitosti 55. výroĉí zaloţení Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně. K.
Rejšek, J. Houška (eds). - Brno : Mendelova země delská a lesnická univerzita, 2001,
s. 3-15.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
AEC05
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Impact of changing environment to landscape diversity. In
European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and
Management. European IALE Conference 2009 : 70 years of Landscape Ecology in
Europe. Editors: J. Breuste, M. Kozová, M. Finka. - Salzburg ; Bratislava :
University of Salzburg : Slovak University of Technology : Comenius University,
2009, p. 244. ISBN 978-80-227-3100-3.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Vyuţitie hodnotenia heterogenity abiotického komplexu pri
stanovení dimenzie krajiny na príklade CHKO - BR Poğana. In Acta Facultatis
Ecologiae 2009, Vol 20, s. 39-53.
AEC06
PETROVIĈ, František - BOLTIŢIAR, Martin. Zmeny krajiny v horskej ĉastri
povodia toku Cirochy (NP Poloniny) v rokoch 1949-2003oblasti. In Geografie a
proměny poznání geografické reality : sborník příspěvkŧ z Mezinárodní geografické
konference. 2. svazek. Editor A. Wahla. - Ostrava : Přírodovědecká fakulta
Ostravské univerzity, 2004, s. 436-442.
Citácie:
1. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
AEC07
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Methodology of ecological landscape
evaluation for optimal development of territory. In International Congress of the
Netherlands Society for Landscape Ecology. - Wageningen : Pudoc, 1981, s. 94-107.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. In Acta
Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia
geographica 13, 2009, 104 s.
AEC08
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - CEBECAUER, Tomáš. Analýza vizuálnych prepojení
sídla a krajiny na území mesta Svätý Jur a jeho okolia. In Fyzickogeografický
sborník 1 : fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace. Editor Vladimír
Herber. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 200-206. ISBN 80-2103284-7.
Citácie:
1. [4] PAUDITŠOVÁ, E. Geoinformatika pre environmentalistov. Bratislava :
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2009. 100 s. ISBN 978-80-2232737-4.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
150
Správa o činnosti organizácie SAV
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
BARANĈOK, Peter. Vyuţívanie vysokohorskej krajiny Belianskych Tatier na
rekreáciu a s tým spojené vplyvy na vybrané prvky prírodného prostredia. In
Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícroĉia. Editor Tatiana Hrnĉiarová,
Zita Izakoviĉová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1999, s. 248-255.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
BOLTIŢIAR, Martin. Batizovská dolina vo Vysokých Tatrách - mapovanie a vzťah
krajinnej štruktúry k vybraným vlastnostiam reliéfu s vyuţitím výsledkov DPZ a
GIS. In Teória a prax krajinno-ekologického plánovania : zborník príspevkov z
vedeckého seminára organizovaného pri príleţitosti ţivotného jubilea Prof. RNDr.
Milana Ruţiĉku, DrSc. Editor: Ivan Baláţ. - Nitra : FPV UKF, 2004, s. 14-21.
Citácie:
1. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Venkovská
krajina 2009. Kostelec nad černými lesy: Česká společnost pro krajinnou
ekologii, 2009, s. 277-284.
2. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
3. [4] FERANEC, J. – OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographica Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.
4. [4] ČENGEROVÁ, K. Zmeny vyuţívania krajiny v minulosti a ich dopad na
rastlinné spoločenstvá. In Preveda - Prvá interaktívna konferencia mladých
vedcov 2009. Bratislava: Preveda, 2009, s. 8-16.
BOLTIŢIAR, Martin - PETROVIĈ, František. Zmeny krajiny v kontexte
spoloĉensko-ekonomických zmien (1949-2003) na príklade Uliĉskej Doliny (NP
Poloniny). In Teória a prax krajinno-ekologického plánovania : zborník príspevkov z
vedeckého seminára organizovaného pri príleţitosti ţivotného jubilea Prof. RNDr.
Milana Ruţiĉku, DrSc. Editor: Ivan Baláţ. - Nitra : FPV UKF, 2004, s. 23-28.
Citácie:
1. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
2. [4] FERANEC, J. – OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. Geographica Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.
BOLTIŢIAR, Martin. Monitoring vegetaĉného krytu a geomorfologických procesov
na vybraných lokalitách Tatier. In IV. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou úĉasťou. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003, s. 94-100.
ISBN 80-8050-582-9.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mt Salatín Long-term ecological reserach site, the West
Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, no 2, p 113-126.,
SCOPUS
BOLTIŢIAR, Martin. Tvorba historických máp krajinnej štruktúry Tatier na základe
archívnych leteckých snímok a ich aplikácia pri hodnotení zmien krajiny. In
Historické mapy : zborník z vedeckej konferencie. Editor Ján Pravda. - Bratislava :
Kartografická spoloĉnosť Slovenskej republiky : Geografický ústav Slovenskej
akadémie vied, 2005, s. 19-26. ISBN 80-9668365-7-9.
Citácie:
1. [4] DRDOŠ, J. - OŤAHEĞ, J. Landscape as research subject. In Landscape
ecology in Slovakia development. Bratislava: MŢP, 2007, s. 91-96.
2. [4] FERANEC, J. – OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
151
Správa o činnosti organizácie SAV
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
mapping in Slovakia. In Geographica Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.
BOLTIŢIAR, Martin. Monitorovanie vegetaĉného krytu a geomorfologické procesy
vo vybranej ĉasti Tatier. In Zborník 4. vedeckej konferencie doktorandov FPV UKF
v Nitre. Editor Ľ. Zelenický. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2003, s.
94-100.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mzs, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
BOLTIŢIAR, Martin. Zmeny krajinnej štruktúry vysokohorskej krajiny na príklade
lokality Spálenisko pod Slavkovským štítom v rokoch 1949-2003 s vyuţitím
výsledkov DPZ a GIS. In Horská a vysokohorská krajina. Editor Ľubica Zaušková. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004, s. 167-176.
Citácie:
1. [3] ČENGEROVÁ, K. Odráţajú rastlinné spoločenstvá ako indikátory
stanovištných podmienok zmenu vyuţívania krajiny v minulosti? In Dreslerová, J.
(ed.), Venkovská krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro
krajinnou ekologii, 2009, s. 277-284.
2. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
3. [4] FERANEC, J. – OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographica Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.
BOLTIŢIAR, Martin. Zmeny krajinnej štruktúry vybranej ĉasti Belianskych Tatier v
období rokov 1949-1998 s vyuţitím výsledkov DPZ a GIS. In Ekologické štúdie V.
Editor Branislav Olah. - Bratislava : SEKOS, 2003, s. 164-173.
Citácie:
1. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
BOLTIŢIAR, Martin. Analýza krajinnej štruktúry vysokohorskej krajiny Tatier vo
veľkých mierkach v prostredí GIS. In Geografické informácie ĉ. 7 : Slovensko a
integrujúca sa Európa. II. diel. Editori Vladimír Drgoņa, Hilda Kramáreková. - Nitra
: Katedra geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
2002, s. 288-297. ISBN 80-8050-543-8.
Citácie:
1. [4] CHRASTINA, P. Vývoj vyuţitia krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra: UKF, 2009, 285 s.
2. [4] FERANEC, J. – OŤAHEĞ, J. Land cover/land use change research and
mapping in Slovakia. In Geographica Slovaca 2009, Vol 26, p 169-190.
DOBROVODSKÁ, Marta. Faktory formovania súĉasnej štruktúry krajiny
marginálnych oblastí Slovenska na príklade obcí Liptovská Tepliĉka, Osturņa a Malá
Franková. In Krajina, ĉlovek, kultúra. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra
ţivotného prostredia, 2000, s. 81-85.
Citácie:
1. [4] MICHAELI, E. - IVANOVÁ, M. - JUHAŠČIKOVÁ, J. Landscape structure
changes in model village of Hlinné, Vyšný Ţipov and Zlatník. In Acta Facultatis
Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica 14, Roč
44, 2009, s. 98-109.
DRDOŠ, Ján - HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Hodnotenie únosnosti krajiny na
Slovensku. In Zborník z medzinárodného seminára o posudzovaní vplyvov na
ţivotné prostredie (EIA). - Banská Bystrica : Slovenská agentúry ţivotného
prostredia, 2003, s. 27-37. ISBN 808885058-4.
152
Správa o činnosti organizácie SAV
AED12
AED13
AED14
AED15
AED16
AED17
AED18
Citácie:
1. [4] JAKAB, I. Úloha Katedry ekológie a environmentalistiky v celoţivotnom
vzdelávaní učiteğov základných a stredných škôl. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 179-182.
ĎUGOVÁ, Olívia. Reprezentácia pôdnych mikromycét v Spišskogemerskej oblasti.
In Ţivot v pôde 3, s. 33-35.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
BRAUNOVÁ, Olívia. Vplyv toxických mikromycét na pôdnu únavu. In Vedecké
práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výţivy rastlín. - Bratislava : Výskumný
ústav pôdoznalectva a výţivy rastlín, 1981, s. 125-131.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
BRAUNOVÁ, Olívia. Mikromycéty v pôdach experimentálnych báz. I. : druhové
zloţenie a výskyt. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a výţivy
rastlín. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a výţivy rastlín, 1981, s. 195205.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Bratislava:
Comenius University, 2009, 124 s.
GAJDOŠ, Peter. Pavúky Devínskej Kobyly. In Fauna Devínskej Kobyly. Editor Oto
Majzlan. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005, s. 33-43. ISBN
80-968217-1-7.
Citácie:
1. [2.1] KRUMPÁLOVÁ, Z. - KRUMPÁL, M. - ŠTRBÍK, I. Classification of
epigeic spiders (Araneae) at the western part of the Carpathians (Slovakia). In
Biologia 2009, Vol 64, iss 1, pp 116-123., WOS
GAJDOŠ, Peter - SVATOŅ, Jaroslav. Ĉervený (ekosozologický) zoznam pavúkov
(Araneae) Slovenska. In Ĉervený zoznam rastlín a ţivoĉíchov Slovenska. Editori D.
Baláţ, K. Marhold, J. Urban. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2001, s.
80-86.
Citácie:
1. [4] FRANC, V. Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) PR Barania hlava
nad Donovalmi a blízkeho okolia. In Príroda Nízkych Tatier 2. Banská Bystrica:
Grafon, 2009, s. 159-164
GAJDOŠ, Peter - SVATOŅ, Jaroslav. Ĉervený (ekosozologický) zoznam pavúkov
(Araneae) Slovenska. In Ĉervený zoznam rastlín a ţivoĉíchov Slovenska. Editori D.
Baláţ, K. Marhold, J. Urban. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2001, s.
80-86.
Citácie:
1. [4] FRANC, V. Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) PR Barania hlava
nad Donovalmi a blízkeho okolia. In Príroda Nízkych Tatier 2. Banská Bystrica:
Grafon, 2009, s. 159-164
HALADA, Ľuboš - RUŢIĈKOVÁ, Helena - DAVID, Stanislav. Lúky národného
parku Poloniny - súĉasnosť a budúcnosť. In MIDRIAK, Rudolf. Biosférické
rezervácie na Slovensku V : zborník referátov z 5. národnej konferencie o
biosférických rezerváciách SR. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004, s.
41-47.
Citácie:
153
Správa o činnosti organizácie SAV
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
AED24
1. [4] GALLAYOVÁ, Z. Význam hodnotenia zárastov trvalých porastov v
vhránených územiach Slovenska pre ich ďaší manaţment. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 83-86.
HREŠKO, Juraj - MEDERLY, Peter. Reliéf a súĉasná krajinná štruktúra krasového
územia. In Zmeny krajinnej štruktúry v kontexte trvalo udrţateľného rozvoja. Editor
Zita Izakoviĉová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2001, s. 14-24.
Citácie:
1. [4] BUGÁR, G. - PUCHEROVÁ, Z. Vzťah faktorov reliéfu a druhotnej
krajinnej štruktúry vybraných obcí v predhorí Zobora. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 29-44.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Zaĉlenenie
krajinnoekologického plánovania do procesu územného plánovania. In III.
kolokvium o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. - Banská Bystrica :
Slovenská agentúra ţivotného protredia, 2001, s. 70-74. ISBN 80-88850-42-8.
Citácie:
1. [3] SALAŠOVÁ, A. - ŠTĚTÁN, M. Landscape planning in the Czech Republic opportunities, visions and limits. In Journal of Landscape Ecology 2007, Vol 0,
no0, p 125-134.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Postavenie abiotických podkladov v metodike LANDEP.
In Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícroĉia. Editor Tatiana Hrnĉiarová,
Zita Izakoviĉová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1999, s. 85-90.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Historické krajinné prvky a mozaiky - súĉasť diverzity
kultúrnej krajiny. In Smolenická výzva IV - Kultúrna krajina ako objekt výskumu v
oblasti trvalo udrţateľného rozvoja : zborník príspevkov z konferencie. Smolenice 9.
- 10. októbra 2008. Editor Zita Izakoviĉová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie
SAV, 2008, s. 6-10. ISBN 978-80-89325-04-7.
Citácie:
1. [4] VEREŠOVÁ, M. - SUPUKA, J. Kultúrna krajiny umocnená hodnotami
vinohradov. In Ţivotné prostredie 2009, vol. 43, p. 13-17.
2. [4] ZAUŠKOVÁ, Ğ. Integrovaný prístup k riešeniu problému pustnutia
kultúrnej poğnohospodárskej krajiny. In Pustnutie krajiny - ochrana pôdy krajinná ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s. 209217.
KUBÍĈEK, Ferdinand - ŠOMŠÁK, Ladislav - ŠIMONOVIĈ, Vojtech - SZABÓ, J.
Produkĉno-ekologická a fytocenologická charakteristika bylinnej vrstvy lesných
ekosystémov troch tatranských dolín (Furkotská, Siedmich prameņov, Zadné
Meďodoly). In Zborník prác Tatranského národného parku. - TANAP, 1992, roĉ. 32,
s. 273-305.
Citácie:
1. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie o TANAP-e 2009, Vol
9(42), p 81-156.
MIKLÓS, László. Základné poznatky o štruktúre krajiny. In Analýza a ĉiastkové
syntézy zloţiek krajinnej štruktúry. Zoltán Bedrna, László Miklós, Zita Izakoviĉová,
Jozef Šteffek. - Bratislava : STK, 1992, s. 4-11.
Citácie:
1. [4] GALLAYOVÁ, Z. Podklady k hodnoteniu zraniteğnosti trávnych porastov
voči zarastaniu na území CHKO - BR Poğana. Environmentálne indexy a
indikátory analýzy a hodnotenia krajiny 2009. Ed Z. Klikušovská, M. Sviček.
154
Správa o činnosti organizácie SAV
AED25
AED26
AED27
Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2009, s. 34-40.
OŤAHEĽ, Ján - DRDOŠ, Ján - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Landscape perception
assessment (virtual quality, emotional quality, landscape identity, habitat quality). In
Landscape Ecology in Slovakia : development, current state, and perspectives
[elektronický zdroj]. Editors: Mária Kozová, Ján Oťaheľ ... [et al.]. - Bratislava :
Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak Association for
Landscape Ecology, 2007, s. 116-123. ISBN 978-80-969801-0-9.
Citácie:
1. [4] PAPAJOVÁ-MAJESKÁ, Ğ. - VIGAŠOVÁ, D. - KRÍŢOVÁ, L. Extenzívny
rast mesta Banská Bystrica, jeho vplyv na krajinný ráz, prímestskú rekreáciu a
pôdne prostredie. In Geografická revue 2009, Roč. 5, č. 2, s. 87-99.
PETROVIĈ, František - DAVID, Stanislav - MOJSES, Matej - GERHÁTOVÁ,
Katarína - ŠOLOMEKOVÁ, Tatiana - BUGÁR, Gabriel. Vplyv zmien krajinnej
štruktúry na diverzitu krajiny a biodiverzitu v katastri obce Koš (Horná Nitra). In
Environmentálne aspekty analýzy a hodnotenia krajiny : identifikácia a stanovenie
indikátorov (a indexov) na báze prieskumov krajiny a údajov DPZ. Editori Martina
Nováková, Michal Sviĉek. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy, 2008, s. 68-76. ISBN 978-80-89128-50-1.
Citácie:
1. [3] MIŠOVIČOVÁ, R. Vplyv mesta Nitra na jeho zázemie. In Fyzická geografie
a trvalá udrţitelnost: fyzickogeografický sborník 7. Brno: Masarykova univerzita,
2009, s. 62-67.
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. Landscape-ecological planning (LANDEP) in
the process of territorial planning. In Landscape Ecology in Slovakia : development,
current state, and perspectives. Editors: Mária Kozová, Ján Oťaheľ [et al.]. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak
Association for Landscape Ecology, 2007, s. 124-139. ISBN 978-80-969801-0-9.
Citácie:
1. [3] IZAKOVIČOVÁ, Z. - OSZLÁNYI, J. Integrated landscape management and
sustainable development. In Implementation of landscape ecology in new and
changing conditions. Bratislava: SAV, 2008, s. 139-142.
2. [3] IZAKOVIČOVÁ, Z. Ecologically optimal spatial and functional
organisation of landscape in the Tatra Biosphere of UNESCO. In Implementation
of landscape ecology in new and changing conditions. Bratislava: SAV, 2008, s.
129-133.
3. [3] KARVÁNKOVÁ, P. Vyuţívaní krajiny v česko-rakouském přihraničí
(Znojmo-Retz). In Fyzickogeografický sborník 6. Brno: Masarykova univerzita,
2008, s. 29-33.
4. [3] KRNÁČOVÁ, Z. Spatial models of integration development of country
tourism. In Implementation of landscape ecology in new and changing conditions.
Bratislava: SAV, 2008, s. 193-197.
5. [3] MOYZEOVÁ, M. Príklad revitalizácie poğnohospodárskej krajiny. In
Fyzickogeografický sborník 6. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 117-121.
6. [3] PAVLIČKOVÁ, K. - CHRENŠČOVÁ, V. - HUDECOVÁ, B. Different
approaches to the evaluation of land use according to social-economic
conditions. In Implementation of landscape ecology in new and changing
conditions. Bratislava: SAV, 2008, s. 323-328.
7. [3] PUCHEROVÁ, Z. - MIŠOVIČOVÁ, R. Mapovanie druhotnej krajinnej
štruktúry v predmetoch s krajinno-ekologickým zameraním. In
Fyzickogeografický sborník 6. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 117-121.
8. [4] HOFIERKA, J. Kultúrna krajina na Slovensku. Prešov: Prešovská
univerzita, 2008, s. 93.
155
Správa o činnosti organizácie SAV
AED28
AED29
AED30
9. [4] JURÍK, Ğ. Integrovaný manaţment krajiny a matica konfliktov ako moţnosť
riešenia plánovania krajiny. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - Teórie,
metódy a aplikácie: vedecké práce venované prof. RNDr. Milanovi Ruţičkovi,
DrSC., pri príleţitosti ţivotného jubilea - 80. výročia narodenia. Nitra: UKF,
2009, s. 183-189.
10. [4] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In Ekológia (Bratislava), 2009, roč. 28, č. 2, s. 143-151.
11. [4] PETROVIČ, F. - HREŠKO, J. - VRÁBELOVÁ, M. Time-spatial changes of
the landscape diversity in the traditional land utilisation (Tríbeč mountains, West
Carpathians, Slovakia). In The problems of landscape ecology, 2008, vol. 20, p.
341-348.
12. [4] PUCHEROVÁ, Z. Vyuţitie metodickej príručky k mapovaniu druhotnej
krajinnej štruktúry v predmetoch s krajinno-ekologickým zameraním v rámci
vysokoškolského štúdia. In Výchova a vzdelávanie k trvalo udrţateğnému rozvoju
na slovenských vysokých školách. Bratislava: UK, 2008, s. 83-86.
13. [4] PUCHEROVÁ, Z. Zmeny vyuţívania poğnohospodárskej krajiny v
priebehu historického vývoja vo vybraných obciach Predzoboria. In Ochrana a
manaţment poğnohospodárskej krajiny: zborník príspevkov z vedeckej
konferencie. Bratislava: ÚKE SAV, 2008, s. 212-217.
14. [4] ZAUŠKOVÁ, Ğ. Integrovaný prístup k riešeniu problému pustnutia
kultúrnej poğnohospodárskej krajiny. In Pustnutie krajiny, Ochrana pôdy,
Krajinná ekológia: zborník referátov z vedeckého seminára pri príleţitosti
ţivotného jubilea prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc. Banská Bystrica: UMB,
2009, s. 209-217.
15. [4] ZAUŠKOVÁ, Ğ. Uplatnenie krajinnoekologického prístupu pri riešení
novodobého pustnutia kultúrnej poğnohospodárskej krajiny. In Problémy ochrany
a vyuţívania krajiny - Teórie, metódy a aplikácie: vedecké práce venované prof.
RNDr. Milanovi Ruţičkovi, DrSC., pri príleţitosti ţivotného jubilea - 80. výročia
narodenia. Nitra: UKF, 2009, s. 367-371.
16. [4] ŠTEFFEK, J. a kol. Krajinnoekologický výskum. Zvolen: TU, 2008, s. 222.
17. [4] ŢIGRAI, F. Riešenie problémov ochrany a vyuţívania krajiny ako
viacnásobná výzva pre krajinnú ekológiu. In Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - Teórie, metódy a aplikácie: vedecké práce venované prof. RNDr.
Milanovi Ruţičkovi, DrSC., pri príleţitosti ţivotného jubilea - 80. výročia
narodenia. Nitra: UKF, 2009, s. 373-382.
RUŢIĈKA, Milan. Krajinná štruktúra v krajinnoekologickom plánovaní (LANDEP).
In Krajina, ĉlovek, kultúra. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra ţivotného
prostredia, 2000, s. 146-151.
Citácie:
1. [4] RUŢIČKOVÁ, J. - MORAVČÍKOVÁ, Z. - LEHOTSKÁ, B. Ochrana a
vyuţívanie krajiny. Bratislava: UK, 2009, s. 228.
RUŢIĈKA, Milan. Krajinná štruktúra ako základ ekologických podkladov o krajine.
In Zmeny krajinnej štruktúry v kontexte trvalo udrţateľného rozvoja. Editor Zita
Izakoviĉová. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2001, s. 5-13.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, 150 s.
2. [4] BOLTIŢIAR, M. Vplyv georeliéfu a morfodynamických procesov na
priestorovú štruktúru vysokohorskej krajiny Tatier. Nitra: UKF, 2009, s. 158.
3. [4] LABUN, P. - PETROVIČ, F. - ŠALAMON, I. Súčasná krajinná štruktúra
katastrálneho územia obce Jabloņ. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 235-239.
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László. A simplified method of biological planning of
156
Správa o činnosti organizácie SAV
AED31
AED32
AED33
AED34
AED35
landscape for the requirement of the territorial planning. In Ecological stability,
resistance, diversity, potentiality and equilibrium of landscape : collection of papers
for the 5th International Symposium on Problems of Ecological Landscape Researcj.
Ed. Milan Ruţiĉka. - Bratislava : Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV,
1979.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. Acta Facultatis
Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica
13, 2009, 104 s.
RUŢIĈKOVÁ, Helena - DOBROVODSKÁ, Marta. Druhovo bohaté trávne porasty
v chotári obce Liptovská Tepliĉka - produkt intenzívneho a polointenzívneho
hospodárenia. In Podtatranské paţite : zborník referátov zo sympózia. Editor J.
Novák, Ľ. Macejková, Ľ. Stankoviĉová. - Nitra : SPU, 2006, s. 44-49.
Citácie:
1. [4] KOLLÁR, J. - KANKA, R. - ÁBRAHÁMOVÁ, A. Lúčne biotopy Národného
parku Nízke Tatry v okolí Liptovskej Tepličky. In Príroda Nízkych Tatier 2.
Banská Bystrica: Grafon, 2009, s. 125-130.
RUŢIĈKOVÁ, Helena - DOBROVODSKÁ, Marta - VALACHOVIĈ, Milan.
Sukcesia vegetácie na poľných medziach chotára obce Liptovská Tepliĉka. In
Sekundárna sukcesia II : zborník referátov zo seminára "Sekundárna sukcesia".
Zostav. E. Kriţová, K. Ujházy. - Zvolen : Technická univerzita, 1998, s. 151-161.
Citácie:
1. [4] KOLLÁR, J. - KANKA, R. - ÁBRAHÁMOVÁ, A. Lúčne biotopy Národného
parku Nízke Tatry v okolí Liptovskej Tepličky. In Príroda Nízkych Tatier 2.
Banská Bystrica: Grafon, 2009, s. 125-130.
ŠOMŠÁK, Ladislav - KUBÍĈEK, Ferdinand - JURKO, Anton - HÁBEROVÁ,
Izabela - ŠIMONOVIĈ, Vojtech - MAJZLÁNOVÁ, Eva - ŠOLTÉSOVÁ, A. ŠOLTÉS, Rudolf - RYBÁRSKA, V. Vplyv zošľapávania na vegetáciu v oblasti
Skalnaté pleso a Hrebienok vo Vysokých Tatrách. In Zborník prác Tatranského
národného parku. - TANAP, 1981, roĉ. 22, s. 145-292.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, no 2, p 113126., SCOPUS
ŠOMŠÁK, Ladislav - MAJZLÁNOVÁ, Eva - KUBÍĈEK, Ferdinand ŠIMONOVIĈ, Vojtech - ŠOLTÉS, Rudolf. Fytoindikácia turistickej únosnosti
Tatranského národného parku. In Zborník prác Tatranského národného parku. TANAP, 1990, roĉ. 22, s. 123-161.
Citácie:
1. [2.2] ŠVAJDA, J. Pilot use of counter for monitoring of visitors in
Mengusovská dolina valley. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 4, p 438448., SCOPUS
ŠPULEROVÁ, Jana. Nelesná vegetácia a jej hodnotenie pre potreby ochrany
prírody. In Ekológia a environmentalistika : medzinárodná vedecká konferencia pri
príleţitosti 15. výroĉia zaloţenia Fakulty ekológie a environmentalistiky TU a 55.
výroĉiu vzniku TU vo Zvolene. Editori D. Daniš, P. Bahula. - Zvolen : Technická
univerzita, 2007, s. 203-213.
Citácie:
1. [4] HRNČIAROVÁ, T. Indikátory hodnotenia zmien diverzity krajiny. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
157
Správa o činnosti organizácie SAV
AED36
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 133-142.
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Hodnotenie vizuálnej kvality krajiny - príklad
krajinnoekologického prístupu. In Krajinný obraz - národná kultúrna hodnota :
zborník kolokvia, 4. 12. 1998. Editor Milan Moncoľ. - Bratislava : Slovenská
technická univerzita, 1998, s. 95-102. ISBN 80-227-1178-0.
Citácie:
1. [2.2] TOMČÍKOVÁ, I. - LEHOTSKÝ, M. Percepcia riečnej krajiny (príklad
vodného toku Smrečianka). In Geografický časopis 2009, Vol 61, no 4, s. 269289., SCOPUS
2. [4] HREBÍKOVÁ, D. Stanovenie perspektívnych moţností rekreačného vyuţitia
krajiny fromou krajinnoekologických metód. In Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 109-116.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
CHRASTINA, Peter - BOLTIŢIAR, Martin. Kultúrna krajina SV okraja Bakoņského
lesa v Maďarsku (súĉasnosť v kontexte minulosti). In Historická geografie :
historická krajina a mapové bohatství Ĉeska, historická krajina na starých mapách. Praha : Historický ústav ĈAV, 2006, s. 175-188. ISBN 80-7286-093-3.
Citácie:
1. [2.2] OLAH, B. Historical maps and their application in landscape ecological
research. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, no 2, p 143-151., SCOPUS
2. [4] MICHAELI, E. - IVANOVÁ, M. - JIHAŠČIKOVÁ, J. Landscape structure
changes in model village of Hinné, Vyšný Ţipov and Zlatník. In Acta Fac. Stud.
Human. Nat. Univ. Prešoviensis 2009, Vol 49, no 14, p 98-109.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
HREŠKO, Juraj - BOLTIŢIAR, Martin. The influence of the morphodynamic
processes to landscape structure in the high mountains (Tatra Mts.). In
VARŠAVOVÁ, Mária. "Protected Areas and Landscape Ecological Research".
Abstracts : The 12th International Symposium on Problems of Lanscape Ecological
Research, Stará Lesná, November 2000.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. Vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatín long-term ecological research site, the
West Tatra Mts, Slovakia. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113126., SCOPUS
2. [3] KOZLOWSKA, A. - RACZKOWSKA, Z. Problems in geoecological
approach to high-mountain environment. In Landform analysis 2009, Vol 18, iss
10, pp 70-76.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
AGI02
IZAKOVIĈOVÁ, Zita - HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Environmentálne hodnotenie
ţivotného prostredia. Bratislava : Phare, 2000. 256 s.
Citácie:
1. [4] HILBERT, H.R. - HILBERT, H.H. - KAŠIAROVÁ, S. - FESZTEROVÁ, M. SAMEŠOVÁ, D. Indikácia negatívnych faktorov environmentálneho zdravia na
lokálnej úrovni (modelové územia Badaņ). In Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 97-104.
MIKLÓS, László - KRCHO, J. - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - MÁTEĈNÝ, I. KOZOVÁ, Mária. Interpretácia merfometrických vlastností reliéfu v
krajinnoekologickom plánovaní LANDEP. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie
158
Správa o činnosti organizácie SAV
AGI03
AGI04
SAV, 1990. 94 s.
Citácie:
1. [4] BUGÁR, G. - PUCHEROVÁ, Z. Vzťah faktorov reliéfu a druhotnej
krajinnej štruktúry vybraných obcí v predhorí Zobora. In Problémy ochrany a
vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009,
s. 29-44.
RUŢIĈKA, Milan. Inventarizácia stabilných prvkov a biotopov krajiny (okresy
Humenné, Michalovce, Trebišov, Vranov). Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV,
1994.
Citácie:
1. [4] KOŠŤÁL, J. Stav vegetácie po rekultivácii skládky v kameņolome na Lupke.
In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 229-234.
RUŢIĈKA, Milan - MIKLÓS, László - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - KOZOVÁ, Mária
- RUŢIĈKOVÁ, Helena - ŢIGRAI, Florin. Metodika ekologického plánovania
LANDEP. Bratislava : Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, 1982.
Citácie:
1. [4] HREBÍKOVÁ, D. Stanovenie perspektívnych moţností rekreačného vyuţitia
krajiny fromou krajinnoekologických metód. In Problémy ochrany a vyuţívania
krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 109-116.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
PUCHEROVÁ, Zuzana - BOLTIŢIAR, Martin - DERNEŠ, Stanislav - HREŠKO,
Juraj - MIŠOVIĈOVÁ, Regina - RUŢIĈKA, Milan - TUHÁRSKA, Katarína.
Druhotná krajinná štruktúra : metodická príruĉka k mapovaniu. Nitra : Fakulta
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. 124 s. ISBN 978-808094-191-8.
Citácie:
1. [3] BABICOVÁ, D. Hodnotenie stavu biotopu jaseņovo - jelšové podhorské
luţné lesy na alúviu Rakovinského potoka (Povaţský Inovec) z hğadiska ich
ochrany pomocou metodiky NATURA 2000. In Fyzická geografie a trvalá
udrţitelnost: Fyzickogeografický sborník 7, 2009. Brno: Masarykova univerzita,
2009, s. 144-148.
2. [3] PETLUŠ, P. - VANKOVÁ, V. Stanovenie potenciálu vizuálnej
exponovanosti pre potreby hodnotenia charakteristického vzhğadu krajiny. In
Fyzická geografie a trvalá udrţitelnost: Fyzickogeografický sborník 7, 2009.
Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 57-61.
3. [4] GALLAYOVÁ, Z. Aktuálny stav zárastov travinno - bylinných porastov
juţného Podpoğania. In Pustnutie krajiny, Ochrana pôdy, Krajinná ekológia:
zborník referátov z vedeckého seminára pri príleţitosti ţivotného jubilea prof.
Ing. Rudolfa Midriaka, Dr.Sc. 2009. Banská Bystrica: UMB, 2009, s. 320-323.
4. [4] JAHN, J. Geologické odkryvy v intraviláne Nitry a ich vzťah ku krajinnej
štruktúre. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny – Teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 167-178.
5. [4] LABUN, P. - PETROVIČ, F. - ŠALAMON, I. Súčasná krajinná štruktúra
katastrálneho územia obce Jabloņ. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny –
teórie, metódy a aplikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 235-240.
6. [4] PETLUŠ, P. - VANKOVÁ, V. Hodnotenie charakteristického vzhğadu
urbanizovanej krajiny na základe potenciálu vizuálnej exponovanosti. In Mladí
vedci 2009. Nitra: UKF, 2009, s. 755-760.
7. [4] VANKOVÁ, V. – PETLUŠ, P. Vybrané metódy krajinnoekologického
výskumu a ich vyuţitie v terénnych prácach na vysokých školách. In Výchova a
159
Správa o činnosti organizácie SAV
vzdelávanie k trvalo udrţateğnému rozvoju 2009. Banská Bystrica: UMB, 2009, s.
212-222.
8. [4] ŠOLCOVÁ, L. Hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry v území s
disperzným typom osídlenia na príklade obce Radobica. In GEO Information
2009, Roč 5, č 5, s 125-129.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
ŠTEFFEK, Jozef - MAGLOCKÝ, Štefan - STRAKA, Peter - RUŢIĈKOVÁ, J. ŠOLTÉS, Rudolf - LACKOVIĈOVÁ, Anna - GAJDOŠ, Peter - KRIŠTÍN, Anton SMETANA, Vladimír. Charakteristika území Národnej ekologickej siete Slovenska
(NECONET). In Národná ekologická sieť Slovenska - NECONET. - Bratislava :
Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, 1995, s. 227-282. ISBN 2-8317-03239. Dostupné na internete: <http://www.seps.sk/zp/iucn/projekty/econet/ecore.htm>.
Citácie:
1. [4] ŠÁCHA, Dušan. Príspevok k poznaniu váţok (Odonata) Turca. In
Entomofauna carpathica. ISSN 1335-1214, 2009, roč. 21, č. 1-2, s. 11-17.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
DRDOŠ, Ján - MICHAELI, Eva - HRNĈIAROVÁ, Tatiana. Geoekológia a
environmentalistika. 2. ĉasť. Environmentálne plánovanie v regionálnom rozvoji.
Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2005. 130 s. ISBN 80-8068-343-3.
Citácie:
1. [4] MOJSES, M. Vyuţitie indexovo-prekryvnej metódy pre stanovenie
zraniteğnosti podzemných vôd povodia potoka Paríţ. In Acta hydrologica Slovaca
2009, Roč. 9, č. 2, s. 3-11.
BCB02
MIKLÓS, László. Analýzy a ĉiastkové syntézy abiotických zloţiek krajiny :
ekologické plánovnaie krajiny LANDEP II. Banská Štiavnica. 151 s.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Hodnotenie zraniteğnosti abiotického komplexu v CHKO-BR
Poğana. Naturae tutela 2009, Vol 13, no 1, p 5-21.
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu
najmenej 3 AH
BCI01
BEDRNA, Zoltán - MIKLÓS, László - IZAKOVIĈOVÁ, Zita - ŠTEFFEK, Jozef ĎURAJKOVÁ, Naďa - MOYZEOVÁ, Milena - HRNĈIAROVÁ, Tatiana KOZOVÁ, Mária - MÚDRY, Peter - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Analýza a ĉiastkové
syntézy zloţiek krajinnej štruktúry : uĉebné texty na získanie osobitnej odbornej
spôsobilosti. Bratislava : STK, 1992. 95 s. ISBN 80-85165-39-2.
Citácie:
1. [4] GALLAY, Igor. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu
CHKO - BR Poğana. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 142 s.
Vedecké štúdie, 3/2008/A. ISBN 978-80-228-1973-2.
BCI02
MIKLÓS, László - BEDRNA, Zoltán - HRNĈIAROVÁ, Tatiana - KOZOVÁ, Mária.
Analýzy a ĉiastkové syntézy abiotických zloţiek krajiny : ekologické plánovanie
krajiny LANDEP II. Uĉebné texty - Ekologizácia hospodárenia v krajine. Bratislava :
Slovenská vysoká škola technická. 151 s.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Vyuţitie hodnotenia heterogenity abiotického komplexu pri
stanovení dimenzie krajiny na príklade CHKO - BR Poğana. In Acta Facultatis
Ecologiae 2009, Vol 20, s. 39-53.
BCB01
160
Správa o činnosti organizácie SAV
BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01
HREŠKO, Juraj - BUGÁR, Gabriel - BOLTIŢIAR, Martin - KOHÚT, František. The
dynamics of recent geomorphic processes in the alpine zone of the Tatra Mountains.
In Geographia Polonica, 2008, vol. 81, no. 1, p. 53-65. ISSN 0016-7282.
Citácie:
1. [2.2] HALADA, Ğ. - DAVID, S. - HALABUK, A. A vegetation structure and
aboveground biomass at Mount Salatin long-term ecological research site, the
West Tatra Mountains. In Ekológia (Bratislava) 2009, Vol 28, iss 2, pp 113-126.,
SCOPUS
BDFA Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDFA01
BDFA02
BDFA03
HALADA, Ľuboš. Biodiverzita poľnohospodárskej krajiny na Slovensku. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2007, roĉ. 41, ĉ. 1, s. 3034. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] HRNČIAROVÁ, T. Indikátory hodnotenia zmien diverzity krajiny. In
Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra:
Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 133-142.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. Príspevok krajinnej ekológie k tvorbe koncepcie ÚSES. In
Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2007, roĉ. 41, ĉ.
3, s. 131-134. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] SUPUKA, J. Stav a potenciál tvorby nelesnej drevinovej vegetácie v
poğnohospodárskej krajine. In Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná
ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a vsýkumu UMB, 2009, s. 191-197.
IZAKOVIĈOVÁ, Zita. K manaţmentu krajiny treba pristupovať komplexne. In
Enviromagazín : ĉasopis o tvorbe a ochrane ţivotného prostredia, 2007, roĉ. 12, ĉ. 1,
s. 20-21. ISSN 1335-1877.
Citácie:
1. [4] ČURLÍK, J. Pustnutie poğnohospodárskej pôdy a krajiny , ako prejav
neúcty k najcennejšiemu dedičstvu dedov a otcov. In Pustnutie krajiny - ochrana
pôdy - krajinná ekológia. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s.
116-127.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
KRNÁĈOVÁ, Zdena - BEDRNA, Zoltán. Potenciálne ohrozenie
poľnohospodárskych pôd Slovernska niektorými degradaĉnými vplyvmi. In Ţivotné
prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 1993, roĉ. 27, ĉ. 5, s. 248.
ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] FESZTEROVÁ, M. Modelovanie vplyvu imisií (NO2, SO2) na druhotnú
krajinnú štruktúru. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a
aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra 2009, s. 57-66.
RUŢIĈKA, Milan. Úsilie o novú koncepciu výuĉby v environmentalistike a
ekológii. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 2005,
roĉ. 39, ĉ. 1, s. 5-9. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] MÁLKOVÁ, J. Krkonoše a Pokrkonoší (modelová oblast rozmanitosti
krajiny a jejich biotopů. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie,
metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 247-254.
161
Správa o činnosti organizácie SAV
RUŢIĈKA, Milan. Ekologické základy ţivotného prostredia. In Ţivotné prostredie :
revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia, 1976, roĉ. 10, ĉ. 1, s. 5-10. ISSN
0044-4863.
Citácie:
1. [4] FESZTEROVÁ, M. Modelovanie vplyvu imisií (NO2, SO2) na druhotnú
krajinnú štruktúru. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a
aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 57-66.
BDFB04
RUŢIĈKA, Milan. Mapovanie biotopov, základ pre veľkoplošný monitoring bioty a
biodiverzity. In Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia,
1993, roĉ. 27, ĉ. 4, s. 173-175. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] GALLAY, I. Krajinnoekologické hodnotenie abiotického komplexu CHKOBR Poğana. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2009, 142 s.
2. [4] GALLAY, I. Vyuţitie hodnotenia heterogenity abiotického komplexu pri
stanovení dimenzie krajiny na príklade CHKO - BR Poğana. In Acta Facultatis
Ecologiae 2009, Vol 20, s. 39-53.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED01
RUŢIĈKA, Milan. Situaĉná správa Stálej komisie pre ekologickú a environmentálnu
výchovu a vzdelávanie na vysokých školách pri Ministerstve školstva Slovenskej
republiky za roky 1994-2004. In 4. národná konferencia Environmentálna výchova a
vzdelávanie na školách v Slovenskej republike: zborník z konferencie. Milan
Ruţiĉka, s. 187-188.
Citácie:
1. [4] BÍLEK, M. et al. Odborové didaktiky na Fakulte prírodných vied UKF v
Nitre. Nitra: UKF, 2009, s. 132.
BED02
RUŢIĈKA, Milan. Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine. In Ekológia a tvorba
sídelnej a poľnohospodárskej krajiny. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
1996, s. 15-17.
Citácie:
1. [4] BOLTIŢIAR, M. - OLAH, B. Krajina a jej štruktúra. Nitra: UKF, 2009, s.
150.
2. [4] JAHN, J. Geologické odkryvy v intraviláne Nitry a ich vzťah ku krajinnej
štruktúre. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie.
Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 167-179.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF01
HREŠKO, Juraj - PETROVIĈ, František - MEDERLY, Peter. Vyuţitie
geografických informaĉných systémov vo výuĉbe krajinné ekologie. In
Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. - Nitra :
Univerzita Konštantína Filozofa, 2005, s. 126-128.
Citácie:
1. [4] MÁLKOVÁ, J. Krkonoše a Pokrkonoší (modelová oblast rozmanitosti
krajiny a jejich biotopů. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie,
metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 241-246.
BDFB03
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
GAJDOŠ, Peter. Pavúky Zobora a Devínskej Kobyly. Bratislava : Prírodovedecká
fakulta UK, 1981. 98 s.
Citácie:
1. [2.1] KRUMPÁLOVÁ, Z. - KRUMPÁL, M. - ŠTRBÍK, I. Classification of
162
Správa o činnosti organizácie SAV
epigeic spiders (Araneae) at the western part of the Carpathians (Slovakia). In
Biologia 2009, Vol 64, iss 1, pp 116-123., WOS
DAI02
HALADA, Ľuboš. Krajinnoekologické hodnotenie vegetácie. Bratislava : Ústav
krajinnej ekológie SAV, 1998. 111 s.
Citácie:
1. [3] ŠPULEROVÁ, J. Hodnotenie krajinnoekologickej významnosti vybraných
biotopov v agrárnej krajine Hornej Oravy. In Dreslerová, J. (ed.), Venkovská
krajina 2009. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou
ekologii, 2009, s. 208-213.
DAI03
KANKA, Róbert. Fytocenologicko-ekologické hodnotenie lesných spoloĉenstiev
Belianskych Tatier. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. 144 s.
Citácie:
1. [4] KUČERA, P. O kontinentalite na Slovensku a v geobotanike. In Bulletin
Slovenskej botanickej spločnosti 2009, Roč 31, č 2, s 87-109.
DAI04
ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Hodnotenie vizuálnej kvality krajiny v krajinnej ekológii :
dizertaĉná práca. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2004. 120 s.
Citácie:
1. [4] VANKOVÁ, V. - PETLUŠ, P. Vyuţitie vybraných kritérií hodnotenia
vizuálnej kvality krajiny. In Problémy ochrany a vyuţívania krajiny - teórie,
metódy a aplikácie. Nitra: Zdruţenie Biosféra, 2009, s. 353-360.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce kniţného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Topical problems of landscape-ecological research and planning : collection papers
for the 7th International Symposium on Problems of Landscape-Ecological Research.
Editor Milan Ruţiĉka. Bratislava : Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV,
1985.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. In Acta
Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia
geographica 13, 2009, 104 s.
FAI02
Ecological stability, resistance, diversity, potentiality and equilibrium of landscape :
collection of papers for the 5th International Symposium on Problems of Ecological
Landscape Research. Ed. Milan Ruţiĉka. Bratislava : Ústav experimentálnej biológie
a ekológie SAV, 1979. 553 p.
Citácie:
1. [4] ŢIGRAI, F. - GAUTAM, M.P. Landscape-ecological plan as a tool to solve
the environmental problems of urbanization in Kathmandu city. Acta Facultatis
Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geographica
13, 2009, 104 s.
63
163
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bakalársky seminár
Poĉet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bakalársky seminár
Poĉet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomový seminár
Poĉet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomový seminár
Poĉet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia I
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia I
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teoretická geografia
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teoretická geografia
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
164
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná zoológia 1
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ekológie a
environmentalistiky
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Integrovaný manaţmet krajiny
Poĉet hodín za semester: 5
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra pre trvalo
udrţateľný rozvoj
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Krajinná ekológia
Poĉet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra vodného
hospodárstva a krajiny
Ing. Anton Janitor, CSc.
Názov semestr. predmetu: anatómia, morfológia a systém húb
Poĉet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita III.
veku
Ing. Anton Janitor, CSc.
Názov semestr. predmetu: Morfológia húb
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK
Ing. Anton Janitor, CSc.
Názov semestr. predmetu: mykológia
Poĉet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita III.
veku
Ing. Anton Janitor, CSc.
Názov semestr. predmetu: Systém húb
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK
Ing. Anton Janitor, CSc.
Názov semestr. predmetu: Úvod do mykológie
Poĉet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita III.veku
Ţilina
RNDr. Róbert Kanka, PhD.
Názov semestr. predmetu: Sukcesia vegetácie
Poĉet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra pedológie
165
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Názov semestr. predmetu: Základy ekológie lesa
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, katedra pedológie
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
Názov semestr. predmetu: krajinná ekológia
Poĉet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta STU, Katedra vodného hospodárstva a krajiny
Semestrálne cviĉenia:
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia I
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia I
Poĉet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Geografické informaĉné systémy I
Poĉet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a
regionálneho rozvoja
Semináre:
Terénne cviĉenia:
Vedenie bakalárskych a diplomových prác:
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Andrea ÁghováKomplexná geografická charakteristika a súĉasné
vyuţitie krajiny na vybranom transekte v oblasti Prievidze
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Alexandra AtkáryováRegionálny rozvoj obce Kameniĉná
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
166
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Jana SlameníkováRegionálny rozvoj obce Hruštín
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Mária TomanováRegionálny rozvoj obce Horné Obdokovce
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Michal KováĉRegionálny rozvoj mesta Nová Dubnica
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Michal MaloštíkRegionálny rozvoj obce Prašice.
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Milan PavĉRegionálny rozvoj obce Oravská Jasenica
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bc. Tatiana FaltinováRegionálny rozvoj obce Vrbov
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Jakub SmoleņKomplexná geografická charakteristika a súĉasné vyuţitie
krajiny na vybranom transekte v oblasti Oravy
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ján HurĉíkRegionálny rozvoj obce Ostrovany
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Mária TruchlikováKomplexná geografická charakteristika obce Skalité
167
Správa o činnosti organizácie SAV
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Monika FarkašováSpôsob zberu dát pre GIS a moţnosti jeho vyuţitia pre
regionálny rozvoj mikroregionu obce Nitra.
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Peter FialaRegionálny rozvoj obce Osuské
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltiţiar, PhD.
Názov semestr. predmetu: Zuzana SokolováKomplexná geografická charakteristika a súĉasné
vyuţitie krajiny na vybranom transekte oblasti Turĉianskej kotliny
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedre geografie a
regionálneho rozvoja
RNDr. Zita Izakoviĉová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Pozemkové úpravy na Slovensku a v Srbsku
Poĉet hodín za semester: 53
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra krajinnej ekológie
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Názov semestr. predmetu: Floritická, vegetaĉná a pôdna inventarizácia PR Jurský Chlm
Poĉet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra pedológie
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fytocenologická a ekologická charakteristika jelšových luţných lesov
podzväzu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 Malých Karpát
Poĉet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra pedológie
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Názov semestr. predmetu: Primárna sukcesia v starom koryte Dunaja po výstavbe vodného diela
Gabĉíkovo
Poĉet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra pedológie
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Názov semestr. predmetu: Sekundárna sukcesia lesných ekosystémov pozdĺţ starého koryta Dunaja
ovplyvnených zmenou vodného reţimu po výstavbe vodného diela Gabĉíkovo
Poĉet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, katedra pedológie
168
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Zhodnotenie potenciálu k.ú. Podhájska z hľadiska rozvoja rekreaĉných
aktivít a perspektív jeho rozvoja
Poĉet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra krajinnej ekológie
Individuálne prednášky:
Ing. Ján Krajĉí, PhD.
Názov semestr. predmetu: Lesné spoloĉenstvá okolia Veľkého Boku (Nízke Tatry)
Poĉet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ruţomberku, Katedra biológie a ekológie
Pedagogickej fakulty
Mgr. Veronika Piscová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fakultný seminár
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ruţomberku, Katedra biológie a ekológie
Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Kultúra a percepcia krajiny/Vizuálna kvalita krajiny-prístupy a metódy
hodnotenia
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta záhradníctva a krajinného inţinierstva SPU, Katedra
záhradnej a krajinnej architektúry
Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Kultúra a percepcia krajiny/Vizuálne aspekty hodnotenia estetických a
kultúrnych znakov krajiny
Poĉet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta záhradníctva a krajinného inţinierstva SPU, Katedra
záhradnej a krajinnej architektúry
169
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E- Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Poĉet dní
Meno
Poĉet dní
Meno
Poĉet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Belgicko
Peter Bezák
2
Peter Gajdoš
2
Ľuboš Halada
2
Ĉesko
Martin
10
Boltiţiar
Ľuboš Halada
2
Tatiana
2
Hrnĉiarová
Tatiana
1
Hrnĉiarová
Juraj
2
Lieskovský
Holandsko
Ľuboš Halada
4
Róbert Kanka
4
Juraj
4
Lieskovský
Maďarsko Martin
Anikó
7
2
Boltiţiar
Ábrahámová
Andrej Baĉa
2
Andrej Baĉa
1
Andrej Baĉa
1
Andrej Baĉa
3
Peter Bezák
3
Peter Bezák
2
Peter Bezák
3
Peter Gajdoš
3
Ľuboš Halada
3
Róbert Kanka
3
Róbert Kanka
1
Nemecko
Róbert Kanka
3
Nórsko
Andrej
5
Halabuk
Juraj
5
Lieskovský
Poľsko
Martin
Andrej Baĉa
5
2
Boltiţiar
Peter Bezák
3
Ľuboš Halada
3
Rakúsko
Andrej Baĉa
4
Peter Bezák
3
Rumunsko
Andrej Baĉa
7
Peter Bezák
8
Peter Bezák
7
Peter Gajdoš
21
170
Správa o činnosti organizácie SAV
Španielsko
Švédsko
Veľká
Británia
Poĉet vyslaní
spolu
2
12
Ľuboš Halada
Ľuboš Halada
Jana
Špulerová
Ľuboš Halada
Róbert Kanka
Jana
Špulerová
Andrej
Halabuk
Ľuboš Halada
Jana
Špulerová
Peter Gajdoš
6
3
45
176
3
5
5
5
5
4
4
3
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Poĉet dní
Meno
Poĉet dní
Meno
Poĉet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Ĉesko
Lenka Stará
50
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
Mgr. Peter
Mackovĉin,
1
PhD.
RNDr.
Antonín
1
Vaishar, CSc.
RNDr.
Ladislav
1
Plánka, CSc.
171
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr.
Ladislav
Plánka, CSc.
Virginia Haro
Atserias
Španielsko
Poĉet prijatí
spolu
12
1
180
240
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Poĉet dní
Belgicko
EASAC
Július Oszlányi
2
EPBRS
Július Oszlányi
2
EU meeting
Zita Izakoviĉová
2
Zita Izakoviĉová
2
LIFE Biodiversity
Andrej Baĉa
2
UNECE ICP Vegetation Blanka Maņkovská
4
Bulharsko
SGEM
Juraj Lieskovský
9
Ĉesko
FG konference
Zita Izakoviĉová
1
Barbora Šatalová
1
GISAT seminár
Matej Mojses
2
Invazní druhy
Ľuboš Halada
1
SGV 2010
František Kohút
4
Juraj Lieskovský
4
TUR Olomouc
Marta Dobrovodská
1
Ján Krajĉí
1
VK 2010
Barbora Šatalová
2
Dagmar Štefunková
2
Zuzana Válkovcová2
Baránková
Zoo dny
Peter Gajdoš
3
Dánsko
Bioenergy
Július Oszlányi
3
Landscape Europe
Július Oszlányi
1
LifeWatch
Július Oszlányi
1
LifeWatchMeet
Július Oszlányi
2
POINT
Zita Izakoviĉová
3
Fínsko
POINT
Zita Izakoviĉová
2
Francúzsko
ALTER-Net
Július Oszlányi
2
BIODIVLIFE
Július Oszlányi
5
Izrael
ILTER Symposium
Ľuboš Halada
10
Lotyšsko
PECSRL
Zita Izakoviĉová
4
Maďarsko
DUNAJSTRAT
Július Oszlányi
2
FCLGP
Zita Izakoviĉová
2
IPELKonf
Július Oszlányi
2
Nemecko
EASAC 5
Július Oszlányi
2
Poľsko
18th ICA
Peter Gajdoš
8
Forum Carpaticum
Peter Bezák
4
Martin Boltiţiar
4
Ľuboš Halada
4
František Kohút
4
Juraj Lieskovský
4
Jana Špulerová
4
172
Správa o činnosti organizácie SAV
ILECO 2010
LTER-Europe
TATRY conference
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Španielsko
Švajĉiarsko
Taliansko
Turecko
Veľká Británia
ALTER-Net ESaB
Conference
CONF-DUN-STRAT
EUR-AKAD-VIED
ISAMRHE
Monitoring Reed
Habitats -Illmitz
RedHab
EU-ALLIANCE
INSINUME'2010.
FESPB
OECD Workshop
Pavol Kenderessy
Barbora Šatalová
Zuzana VálkovcováBaránková
Ľuboš Halada
Martin Boltiţiar
Barbora Šatalová
Zuzana VálkovcováBaránková
Ľuboš Halada
4
4
4
Róbert Kanka
Július Oszlányi
Július Oszlányi
Andrej Halabuk
Matej Mojses
3
3
1
1
1
Július Oszlányi
Július Oszlányi
Blanka Maņkovská
Anikó Ábrahámová
Zuzana VálkovcováBaránková
LIVING LANDSCAPE Peter Bezák
Marta Dobrovodská
Zita Izakoviĉová
Milena Moyzeová
Jana Špulerová
ETC/BD
Július Oszlányi
Gloria Meeting
Peter Baranĉok
Ján Krajĉí
POINT
Zita Izakoviĉová
World´s Mountains
Peter Baranĉok
Peter Bezák
Peter Gajdoš
Ján Krajĉí
3
3
3
3
3
2
2
14
6
6
4
4
4
4
4
2
4
4
3
4
6
6
4
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky pouţité v tabuľke C:
18th ICA - 18th International Congress of Arachnology, Siedlce
ALTER-Net - ALTER-Net workshop on Governance of Ecosystem Services
ALTER-Net ESaB Conference - Ecosystem services and Biodiversity: what is the link between the
two?
BIODIVLIFE - Biodiversity is Life, Biodiversity is our Life
Bioenergy - Seminár o krajine pre bioenergiu
CONF-DUN-STRAT - Conference on the European Union Strategy for the Danube Region
DUNAJSTRAT - Stratégia EÚ pre Dunajský región
EASAC - Energy and Environmnet Steering Panels Meeting
173
Správa o činnosti organizácie SAV
EASAC 5 - 5. zasadnutie European Academies Science Advisory Council (EASAC) Steering Panel
EPBRS - Zasadnutie "European Platform for Biodiversity Strategy"
ETC/BD - ETC/BD Management Committee meeting
EU meeting - 20th Meeting: of Environment
EU meeting - 18th Meeting: of Environment
EU-ALLIANCE - European Alliance of Global Change Committes
EUR-AKAD-VIED - Plenárne zasadnutie Európskej akadémie vied a umení
FCLGP - Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010
FESPB - XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology
FG konference - Fyzická geografie a kulturní krajina
Forum Carpaticum - Forum Carpaticum: Integrating Nature and Society Towards Sustainability
GISAT seminár - Nová podrobná data z optických i radarových druţíc
Gloria Meeting - 5th International GLORIA Meeting: Perth 2010
ILECO 2010 - The 1st EALE Symposium on Implementation of Landscape Ecological Knowledge
in Practice
ILTER Symposium - ILTER Symposium Large Scale Ecology
INSINUME'2010. - International Symposium on IN SITU Nuclear Metrology as a Tool for
Radiolecology
Invazní druhy - Invazní druhy rostlin
IPELKonf - Vytvorenie jednotnéo monitoringu na báze priestorového informaĉného systému v
povodí Ipľa
ISAMRHE - International Symposium on Advanced Methods of Monitoring Reed Habitats in
Europe
Landscape Europe - Generálne zasadnutie siete "Landscape Europe"
LIFE Biodiversity - LIFE Nature and Biodiversity - Preparing the Future
LifeWatch - LifeWatch General Assembly
LifeWatchMeet - 5th Meeting of the Policy and Science Board - LifeWatch
LIVING LANDSCAPE - LIVING LANDSCAPE, The European Landscape Convention in
research perspective, Scientific Conference FLORENCE+10
LTER-Europe - 7-th LTER-Europe Conference
Monitoring Reed Habitats -Illmitz - International Symposium on Advanced Methods of Monitoring
Reed Habitats in Europe
OECD Workshop - OECD Workshop on Agri-Environmental Indicators
PECSRL - The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landcsape : living in
landscapes: knowledge, practice, imagination
POINT - Policy influence of indicators
RedHab - Symposium on Red Habitats in Europe
SGEM - Surveying Geology & mining Ecology Management
SGV 2010 - Stav geomorfologických výzkumŧ v roce 2010
TATRY conference - Nauka a zarzandzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem
TUR Olomouc - Udrţitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010
UNECE ICP Vegetation - The 23rd Task Force Meeting of the UNECE ICP Vegetation.
VK 2010 - Venkovská krajina 2010
World´s Mountains - Global Change and the World´s Mountains
Zoo dny - Zoologické dny
174
Správa o činnosti organizácie SAV
Opravy prílohy C publikačná činnosť:
ABC02
HALADA, Ľuboš - MIREK, Zbigniew - RUŢIĈKOVÁ, Helena. Lúky a pasienky. In Tatry príroda. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s. 299-304. ISBN 978-80-7340115-3.
Chybné zaradenie publikácie, správne zaradenie je v kategórii AEC.
CAG01
BARANĈOK, Peter - KRAJĈÍ, Ján. Changes of alpine vegetation in the Tatry Mts. (Western
Carpathians). In Global change and the world's mountains : Perth, Scotland 26-30 September
2010 [elektronický zdroj]. - Perth : Centre of Mountain Studies, 2010. Názov prebraný z
CD.
Chybné zaradenie publikácie, správne zaradenie je v kategórii AEE.
CAG02
GAJDOŠ, Peter. Changes in composition of epigeic invertebrate communities (particularly
spiders) in Carpathian alpine meadows as influenced by added nitrogen and phosphorus. In
Global change and the world's mountains : Perth, Scotland 26-30 September 2010
[elektronický zdroj]. - Perth : Centre of Mountain Studies, 2010. Názov prebraný z CD.
Chybné zaradenie publikácie, správne zaradenie je v kategórii AEE.
CAG03
PAVLÍĈKOVÁ, Katarína - KOZOVÁ, Mária - MIKLOŠOVIĈOVÁ, Alexandra ŢARNOVIĈAN, Hubert - BARANĈOK, Peter - LUCIAK, Milan. Posudzovanie vplyvov na
ţivotné prostredie : vysokoškolský uĉebný text. Editor Katarína Pavlíĉková, Mária Kozová.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. CD ROM. ISBN 978-80-223-2734-3.
Chybné zaradenie publikácie, správne zaradenie je v kategórii ACB.
CAH01
OSTAPOWICZ, K. - BJÖRNSEN GURUNG, A. - BYTNEROWICZ, A. - CUDLIN, P. ELBAKIDZE, M. - HALADA, Ľuboš - HIRSCHMUGL, M. - HOSTERT, P. - KOZAK, J. KRUHLOV, I. - MATEI, E. - MÁZSA, K. - NIJNIK, M. - PROTS, B. - ZEBISCH, M.
Integrating nature and society towards sustainability - current status of global change
research in the Carpathian Mountains. In Global change and the world's mountains : Perth,
Scotland 26-30 September 2010 [elektronický zdroj]. - Perth : Centre of Mountain Studies,
2010. Názov prebraný z CD.
Chybné zaradenie publikácie, správne zaradenie je v kategórii AEE.
175
Download

Výročná správa za rok 2010 - Ústav krajinnej ekológie SAV