U Skladu sa članom50. Zakona o trţištu kapitala („Sluţbeni glasnik RS“ broj 31//2011) i člana 3. Pravilnika o sadrţini,formi i načinu
objavljivanja godisnjih,polugodisnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sluţbeni glasnik RS“ broj 14/2012) izdavalac MetalacMetalurgija ad iz Novog Sada objavljuje:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
U 2011
I Opšti podaci
1) poslovno ime, sedište i adresa, matični
broj i PIB akcionarskog društva
2) web site i e-mail adresa
3) broj i datum rešenja o upisu u registar
privrednih subjekata
4) delatnost (šifra i opis)
5) broj zaposlenih
6) broj akcionara
7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime,
poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i
učešćem u osnovnom kapitalu)
8) vrednost osnovnog kapitala
9) broj izdatih akcija( običnih i prioritetnih,
sa ISIN brojem i CFI kodom)
10) podaci o zavisnim društvima (do pet
najznačajnijih subjekata konsolidacije) –
poslovno ime, sedište i poslovna adresa
11) poslovno ime, sedište i poslovna adresa
revizorske kuće koja je revidirala poslednji
finansijski izveštaj
12) poslovno ime organizovanog trţišta na
koje su uključene akcije
II Podaci o upravi društva
1) Članovi uprave
Predsednik
Upravnog
odbora
ime, prezime i
Aleksandar
prebivalište
Markovic
obrazovanje
VSS
sadašnje zaposlenje
Direktor Metalac
(poslovno ime firme i
Posudje doo
radno mesto)
G.Milanovac
članstvo u Upravnim i
Nadzornim odborima
drugih društava
isplaćeni neto iznos
naknade
broj i procenat akcija
koji poseduju u
akcionarskom društvu
2) Interni revizor
ime, prezime i
prebivalište
obrazovanje
sadašnje zaposlenje
(poslovno ime firme i
radno mesto)
članstvo u Upravnim i
Nadzornim odborima
drugih društava
isplaćeni neto iznos
naknade
broj i procenat akcija
koji poseduju
Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad,Bajči Ţilinskog 11 Republika Srbija
matični br.08033854 PIB 100187569
www.metalac-metalurgija.co.rs
BD.7366/2005 29.03.2005.
4690-nespecijalizovana trgovina na veliko
94
154
ime i prezime
broj akcija
Metalac ad
157.894
Brankov Miodrag
2000
Citadel financial
1299
advisory d.o
Citadel securities a.d.
1002
0.52266
Damjanovic Milan
982
0.51222
Unicredit banka Srbija ad
956
0.49866
Socijete generale splitska banka 956
0.49866
Stojanovic Predrag
914
0.47675
Vojvodjanska banka –kastodi
896
0.46737
Kacanski Branko
876
0.45693
118.694.000 RSD
191.713 običnih akcija
ISIN broj: RSEGMEE68798
CFI: ESVUFR
Nema zavisna društva
Deloitte Beograd, Mekenzijeva 24
Beogradska berza, Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1
Član Upravnog
odbora
Član Upravnog odbora
Član Upravnog odbora
Radmila Trifunovic
Stojan Slovic
VSS
Direktor finansija
Metalac
G.Milanovac
VSS
Direktor
Metalac Market
G.Milanovac
Biljana Cvetic
Violeta Jovanovic
VSS,VSS
Direktor sektora HR I pravn.
poslova Metalac a.d. G.M.
-sef nabavke Met.Metalurgija
Novi Sad
26 akcija
0.01356%
Stojan Slovic
G.Milanovac
VSS
Direktor
Metalac Market
Proleter ad
G.Milanovac
26 akcija
0.01356%
učešće u
osn.kapitalu
82.35957
1.04323
0.6775
akcionarskom društvu
3) navesti da li uprava društva ima usvojen pisani
Kodeks korporativnog upravljanja,Kodeks poslovne etike
kodeks ponašanja i web-site na kome je
www.metalac.com
objavljen
III Podaci o poslovanju društva
1) izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navoĎenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i
drugim načelnim pitanjima koja se odnose na voĎenje poslova;
Drustvo posluje u skladu sa usvojenom poslovnom politikom
2) analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih
proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost
društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne
promene)
u 000 RSD
Ukupan prihod
777.440
Ukupan rashod
Bruto dobit
761.394
16.046
Delatnost
Prihodi od delatnosti
Prihodi od prodaje robe
Ostali poslovni prihodi
Ostvareni prihod
743.998
725.009
18.989
Pokazatelji poslovanja
• produktivnost rada I (ostvareni prihod/broj radnika)
• produktivnost rada II (ostvarena dobit/broj radnika)
• ekonomičnost poslovanja (poslovni prihod/poslovni rashod)
• rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihodi)
• likvidnost (obrtna imovina/kratkororočne obaveze)
• prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukupan kapital)
• neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/akcijski kapital)
• poslovni neto dobitak (poslovni dobitak/neto prihod od
prodaje)
• stepen zaduţenosti (ukupne obaveze/ukupna pasiva)
Vrednost
8.270.638
153.926
1,013
0,019
1,518
0,075
0,122
0.013
I stepen likvidnosti (gotovina i gotovinski
ekvivalenti/kratkoročne obaveze)
II stepen likvidnosti (Obrtna imovina-Zalihe /kratkoročne
obaveze)
• neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne obaveze)
0,048
• cena akcija - najviša i najniţa u izveštajnom periodu, ako
se trgovalo (posebno za redovne i prioritetne)
• trţišna kapitalizacija
• dobitak po akciji
• isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj akciji, za
poslednje 3 godine, pojedinačno po godinama
u 000 RSD
0.549
1.286
123.565.000 rsd
75,47 RSD
2009.g.
65,00
2010.g.
65,00
2011.g.
45.00
3) Informacije o ostvarenjima društva po segmentima (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u
skladu sa zahtevima MRS 14 i to o: (U OOO RSD)
• prihodima od prodaje eksternim kupcima
• prihodima od prodaje drugim segmentima u okviru istog
društva
• rezultatima svakog segmenta
• imovini i obavezama segmenata
• glavnim kupcima i dobavljačima ( navode se kupca koji
Glavni kupci: Rep.fond za PIO
učestvuje sa više od 10% u ukupnom prihodu društva,
Merkator S
odnosno dobavljači koji učestvuje sa više od 10% u ukupnim
Glavni dobavljači:Metalac-Posudje Gornji Milanovac
obavezama društva prema dobavljačima)
Alfa Plam Vranje
• načinu formiranja transfernih cena
4) Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:
• imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u
-dugor.fin.plasm.
-506
izvodu iz finansijskih izveštaja)
-obrtna imovina
+45.259
-kratkor.obaveze +40.336
• neto dobitku, odnosno gubitku tog društva
5) Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji
mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva
Za sva potrazivanja sa neizvesnom naplatom izvrseno obezvredjenje na teret rashoda drustva
6) Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija
7) Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse
8) Navesti iznos, način formiranja i upotrebu rezervi u poslednje dve godine
9) Navesti sve bitne poslovne dogaĎaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja
Ugovoren deo značajnih poslova za ovu poslovnu godinu,
10) Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni
11)Opis ocekivanog razvoja drustva u narednom periodu
Planiran rast prometa 5%, realizacija planiranih ulaganja u osnovna sredstva.
12)Promene poslovnih politika
Povecanje ucesca maloprodajnog kanala prodaje u ukupnom prometu
13)Glavni rizici i pretnje kojima je drustvo izlozeno
Nestabilno makroekonomsko okruzenje,pad kupovne moci potrosaca
14)Znacajni poslovi sa povezanim licima
U poslovanju sa povezanim pravnim licima u 2011g. ostvareni su ukupni prihodi 79.230 hilada dinara i
ukupni rashodi 231.223 hiljada dinara.
IV Ostalo
Ukoliko odreĎena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i
prinosnog poloţaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih moţe ovde
navesti i objasniti.
Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju na isti način kao za istinitost i tačnost podataka navedenih u
prospektu.
Generalni Direktor
Dana.24.04.2012..
______________________
Marko Šarenac
Download

U Skladu sa Ċlanom 63