"AGRANELA" d.o.o.
Valjevo
Mirka Obradovića bb
OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA
MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u
skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, br.
46/2006)
•
Pun naziv društva:
AGRANELA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
TRGOVINU I USLUGE UVOZ-IZVOZ
VALJEVO, MIRKA OBRADOVIĆA bb
•
Skraćeni naziv: »AGRANELA« DOO VALJEVO
•
Sedište preduzeća: Valjevo
•
Matični broj: 17611313
•
PIB: 103522885
•
Direktor: Aleksandar Tomić
•
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja:
• Aleksandar Tomić,
• Prodana Rakić
•
Razvrstano:
• U 2007. godini: srednje;
• U 2008. godini: srednje.
•
Broj zaposlenih:
• U 2008. godini: 27;
• U 2007. godini: 25.
•
Vrsta svojine: privatno
•
Osnovna delatnost: 15330 – prerada i konzerviranje voća.
•
Tekući računi:
• 245-028382101214-89
•
•
Telefon: (+381) 014 227-610; Fax: (+381) 014 230-224
E - mail: [email protected]
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
BILANS STANJA .................................................................................................................... 3
BILANS USPEHA .................................................................................................................... 5
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ............................................................................. 7
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................................................... 9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ................................................................. 10
MDM revizija d.o.o.
Nušićeva 6/III
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax:
++381 11 32 44 242
++381 11 32 34 377
e-mail: [email protected]
PIB: SR 103791082
MB: 20016515
APR: 5197/2005
Upisani i uplaćeni kapital 500 evra
Tekući račun:
255-0037420101000-36
kod Privredne banke
OSNIVAČU I DIREKTORU
"Agranela"d.o.o. Valjevo
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 3 do 9) "Agranela"d.o.o. Valjevo
(u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2008. godine,
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu
za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja
u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i
objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja, nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu odgovarajućih
računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa
etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene ovih rizika,
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju
Nastavak - Strana 2
finasijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u
cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija,
takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih
procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2008. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Beograd, 24.08.2009. godine
Ovlašćeni revizor,
Gordan Ekmečić
2
"Agranela"d.o.o. Valjevo
BILANS STANJA
na dan 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
182,407
188,459
2
3
175,750
21
182,341
3
3
3
4
134,314
32,654
8,782
6,657
133,717
43,495
5,129
6,097
4
4
309
6,348
90,158
36,104
1,582
4,515
104,425
49,528
2,840
54,054
52,057
39,625
142
316
13,971
47,430
347
1,040
2,891
349
1,253
273,818
1,213
294,097
273,818
294,097
61,236
64,000
5
6
III.
KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
7
8
9
10
11
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
E. VANBILANSNA AKTIVA
Prethodna
godina
18
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
3
"Agranela"d.o.o. Valjevo
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
Prethodna
godina
12
145,413
1,294
140,736
1,294
12
12
1,331
9,447
1,331
10,288
12
432
12
133,773
127,823
128,405
153,361
14
62,650
27,914
34,736
65,755
33,416
77,257
30,480
46,777
76,104
56,134
15
16
17
29,466
1,933
940
17,791
864
1,315
18
273,818
61,236
294,097
64,000
13
13
13
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"Agranela"d.o.o. Valjevo
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
Prethodna
godina
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
223,204
227,329
4,238
18,654
10,291
207,920
78,317
79,548
23,344
9,529
216,929
95,580
68,230
24,769
20
20
9,720
16,991
15,284
8,540
19,810
7,616
21
22
23
24
14,272
19,316
2,864
4,642
8,462
10,194
10,182
5,215
1,560
11,283
8,462
11,283
224,545
197,008
2,565
15,443
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"Agranela"d.o.o. Valjevo
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
524
Prethodna
godina
545
9,680
40
7,978
1,058
7,978
1,058
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"Agranela"d.o.o. Valjevo
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
277,058
266,935
225
9,898
235,188
205,718
21,851
4,355
319
2,945
41,870
238,784
228,809
9,975
272,450
242,131
24,769
4,768
782
33,666
91
1,185
91
1,185
15,546
25,682
14,271
25,682
1,275
15,455
24,497
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"Agranela"d.o.o. Valjevo
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
V.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
11,675
58,200
11,675
41,294
48,673
9,527
760
37,324
2,144
1,826
760
57,440
29,619
288,824
292,028
298,169
298,892
3,204
2,891
723
3,298
685
350
56
34
316
2,891
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"Agranela"d.o.o. Valjevo
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
OPIS
Stanje na dan: 01.01.2007.
godine
Korigovano početno stanje
na dan 01.01.2007. godine
Ukupna
povećanja
u
prethodnoj godini
Ukupna
smanjenja
u
prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2007.
godine
Korigovano početno stanje
Ukupna
povećanja
u
tekućoj godini
Ukupna
smanjenja
u
tekućoj godini
Stanje na dan: 31.12.2008.
godine
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Rezerve Revaloriza Neraspore Ukupno
cione
đeni
rezerve
dobitak
864
430
1,331
9,447
126,637 138,709
864
430
1,331
9,447
126,637 138,709
430
841
1,186
2,457
430
430
1,294
1,331
10,288
127,823 140,736
1,294
1,331
10,288
127,823 140,736
7,978
7,546
841
1,294
1,331
9,447
2,028
2,869
133,773 145,413
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Agranela"d.o.o. Valjevo
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva i računa glavne knjige
obračunatih troškova i učinaka tekuće godine jednak je zaključnom bilansu glavne knjige
finansijskog računovodstva i glavne knjige obračuna troškova i učinaka prethodne godine.
2.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Hiljada dinara
Ostala nematerijalna
ulaganja
Ukupno
Nabavna bruto vrednost na početku godine
176
176
Nabavna bruto vrednost na kraju godine
176
176
Kumulirana ispravka na početku godine
Povećanje:
Amortizacija u toku godine
Stanje ispravke na kraju godine
155
21
21
176
155
21
21
176
21
21
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
Početna nematerijalna ulaganja vrednovana su po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MSR 38 Nematerijalna ulaganja). U pitanju je Microsoftov softwer. Amortizacija nematerijalnih
ulaganja, vrši se u toku korisnog veka proporcionalnom metodom amortizacije (paragraf 97
MRS 38 - Nematerijalna ulaganja). Amortizacija je ispravno obračunata i evidentirana na
rashodima. Ulaganja su u 2008. godini amortizovana u celosti.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA
SREDSTVA
Hiljada dinara
Zemlj
ište
Nabavna
6,757
vrednost na
početku
godine
Povećanje:
7,953
Nabavka,
7,953
aktiviranje i
prenos
Smanjenje:
Prodaja
u
toku godine
Prenos
na
sredstva
namenjena
prodaji
14,710
Nabavna
vrednost na
kraju
godine
Kumuliran
a ispravka
na početku
godine
Povećanje:
Amortizacija
Stanje na
kraju
godine
Neto
sadašnja
vrednost:
31.12.2008. 14,710
godine
Neto
sadašnja
vrednost:
31.12.2007.
6,757
godine
Šume Više
godi
šnji
zada
di
209
Građevi Postroj
nski
enja i
objekti oprema
159
71,987
290
290
11,171
11,171
Nekr,
Investic
postr,
ione
oprema
nekretn
i biol.
ine
sred. u
pripremi
54,266 43,495
17,689
4,352
4,352
10,841
Dati
avansi
Ukupno
10,841
205,403
12,862
12,862
5,552
5,552
42,180
42,180
13,977
13,977
15,457
15,457
40,275
29,434
10,841
209
449
32,654
10,841
83,158
58,618
16,574
936
207,308
5,804
17,258
23,062
2,368
2,368
8,172
6,128
6,128
23,386
8,496
8,496
31,558
209
449
74,986
35,232
32,654
16,574
936
175,750
209
159
66,183
37,008
43,495
17,689
10,841
182,341
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Agranela"d.o.o. Valjevo
U toku 2008. godine Društvo je stavilo u upotrebu parcele poljoprivrednog i građevinskog
zemljišta ukupne nabavne vrednosti 78,953 hiljade dinara, i tri parcele pod šumom ukupne
vrednosti 290 hiljada dinara. Najznačajnije nabavke opreme odnose se na traktor Goldoni
nabavne vrednosti 2.072 hiljade dinara, frezu Calderonifpf nabavne vrednosti 362 hiljade
dinara, kabinu za traktor nabavne vrednosti 392 hilajde dinara, kamion cisternu za vodu
nabavne vrednosti 488 hiljada dinara, karher nabavne vrednosti 345 hiljada dinara, modularnu
traku na slagaču nabavne vrednosti 134 hilljade dinara, sistem za ventilaciju nabavne
vrednosti 412 hiljada dinara. Amortizacija proporcionalnom metodom ispravno je obračunata
i stavljena na rashode.
4.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Ukupno
Učešće u kapitalu
drugih pravnih
lica i dugoročne
hartije od vred.
raspoložive za
prodaju
Ostali dugoročni
finansijski
plasmani
1,582
4,515
6,097
1,833
1,833
1. Bruto vrednost na početku
godine
2. Povećanje bruto vrednosti u toku
godine po osnovu novih plasmana
3. Smanjenja bruto vrednosti u toku
godine:
a) Po osnovu naplate
b) Po osnovu nerealizovanih gubitaka
hartija od vrednosti
4. Bruto vrednosti na kraju godine
(1+2-3)
Neto vrednost 31.12.2008. godine
(4)
Neto vrednost 31.12.2007. godine
(1)
1,273
1,273
841
432
1,273
309
6,348
6,657
309
6,348
6,657
1,582
4,515
6,097
1) Učešće u kapitalu
Ime pravnog lica u čijem
kapitalu je učešće
Datum
plasiranja
učešća
Agrobanka ad
a) Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
Valuta
Bruto iznos
RSD
309
Ispravka
vrednosti
Neto iznos
hiljada
dinara
309
309
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Agranela"d.o.o. Valjevo
2) Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ime dužnika
Vrsta
finansijskog
plasmana
Rok
naplate
Obezbeđenje
Stambeni krediti
Valuta
Bruto
iznos
RSD
6,348
Hiljada dinara
Ispravka
Neto
vrednosti
iznos
Ostali dugoročni finansijski plasmani - ukupno
5.
6,348
6,348
ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1)
1.1. Nabavna vrednost
2. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.1-2.2)
2.1. Nabavna vrednost
2.2. Ispravka vrednosti (otpis)
3. Zalihe učinaka neto (3.1+3.2)
3.1. Nedovršena proizvodnja (neto)
3.2. Gotovi proizvodi (neto)
4. Roba (4.1)
4.1. Bruto vrednost robe
I Zalihe - neto (1 do 4)
1. Bruto dati avansi
II Dati avansi - neto (1)
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
31. decembra
2007.
7,150
7,150
4,581
4,581
2,291
2,291
24,099
9,417
14,682
4,835
4,835
36,084
1,954
1,954
42,754
35,507
7,247
2,080
2,080
49,415
20
20
113
113
36,104
49,528
Starosna struktura avansa
Hiljada dinara
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, bruto
Ispravka vrednosti
Dati avansi, neto
Do 365 dana
Preko godinu
dana
Ukupno
20
20
20
20
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
Hiljada dinara
Stalna
sredstva
namenjena
prodaji
Neto stanje 31.12.2008. godine
Neto stanje 31.12.2007. godine
7.
Sredstva
obustavljenog
poslovanja
Ukupno
2,840
2,840
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Hiljada dinara
Bruto potraživanje na početku
godine
Bruto potraživanje na kraju
godine
Povećanje ispravke vrednosti u
toku godine
Ispravka vrednosti na kraju
godine
NETO STANJE
31.12.2008. godine
31.12.2007. godine
Kupci u
zemlji
26,536
Kupci u
inostranstvu
20,454
23,989
15,434
Druga
Potraživanja
potraživanja
- ukupno
440
47,430
1,071
40,494
869
869
869
869
23,120
26,536
15,434
20,454
1,071
440
39,625
47,430
Kratkoročna potraživanja usaglašena su sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji. Analitičke evidencije u skladu su sa odogovarjućimr računima
glavne knjige. Potraživanja od kupaca u inostranstvu vrednovana su po srrednjem kursu
Narodne Banke Srbije na dan bilansa.
Starost potraživanja u danima
1
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca iz inostranstva
Neto potraživanja
Druga potraživanja (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja do
365 dana
starosti
2
23,120
Potraživanja
starija od
godinu dana
3
869
869
Ukupno
(2+3)
4
23,989
23,120
15,434
15,434
1,071
869
23,120
15,434
15,434
1,071
1,071
1,071
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
8.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
9.
31. decembra
2007.
142
347
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Kratkoročni
krediti u zemlji
Bruto stanje na početku godine
NETO STANJE
31.12.2008. godine
31.12.2007. godine
10.
793
Ostali
kratkoročni
plasmani
247
793
247
Ukupno
1,040
1,040
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dinarski poslovni račun
2. Devizni poslovni račun
UKUPNO (1+2)
91
225
316
31. decembra
2007.
202
2,689
2,891
Novčana sredstva u stranoj valuti iskazana su prema srednjem kursu Narodne Bnake Srbije na
dan bilansa.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
11.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Porez na dodatu vrednost
2. Unapred plaćeni troškovi
3. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza (unapred
obračunate kamate)
4. Razgraničeni PDV
5. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO (1 do 5)
12.
434
417
86
13,034
13,971
31. decembra
2007.
78
148
123
349
KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
31. decembra
2007.
1. Udeli DOO
1,294
1,294
I. Svega osnovni kapital (1)
1,294
1,294
II. Svega rezerve
1,331
1,331
III Revalorizacione rezerve
9,447
10,288
IV. Neralizovani gubici po osnovu hartija od
vrednosti
432
2. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
3. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
125,795
7,978
126,766
1,057
V. Svega neraspoređeni dobitak (2+3)
133,773
127,823
KAPITAL (I+II+III+IV+V)
145,413
140,736
Promene kapitala u toku tekuće godine:
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Agranela"d.o.o. Valjevo
Nerasporedjeni dobitak
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Povećanje:
a) po osnovu neto dobitka tekuće godine
Smanjenje:
b) po osnovu isplate dividende
Stanje 31.12. tekuće godine
13.
127,823
7,978
7,978
2,028
2,028
133,773
DUGOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
31. decembra
2007.
27,914
34,736
62,650
30,480
46,777
77,257
Dugoročne obaveze usaglašene su sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji. Obaveze u stranoj valuti vrednovane su po ugovorenom kursu.
1) Dugoročni krediti u zemlji
Kreditor
Rok otplate Obezbeđenje Kamatna Strana
stopa
valuta
1
2
Agrobanaka
2014
Fond
za
razvoj 31.12.2011.
Republike Srbije
Fond
za
razvoj 30.09.2010.
Republike Srbije
Fond
za
razvoj 31.12.2011.
Republike Srbije
Ministarstvo
2014
poljoprivrede
Dugoročni krediti u
zemlji - ukupno
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
na dan
bilansa
hiljada
dinara
8
4
5
6
7
hipoteka
hipoteka
3.00%
4.00%
eur
eur
16,000
15,470
1,418
1,371
hipoteka
3.00%
eur
52,720
4,671
hipoteka
4.00%
eur
86,865
7,696
hipoteka
3.00%
eur
144,000 12,758
27,914
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Agranela"d.o.o. Valjevo
2) Ostale dugoročne obaveze
Kreditor
Tomić Ratomir
Ostale dugoročne obaveze
14.
Valuta u
kojoj je
kredit
uzet
eur
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
hiljada
dinara
392,050
34,736
34,736
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Kratkoročne finansijske obaveze
UKUPNO
33,416
33,416
31. decembra
2007.
56,134
56,134
Kratkoročne finansijske obaveze usaglašene su sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona
o računovodstvu i reviziji. Obaveze u stranoj valuti vrednovane su po ugovorenom kursu.
Kreditor
Rok otplate Kamatna Valuta Iznos
Iznos
stopa
u
u
hiljada
kojoj stranoj dinara
je
valuti
kredit
uzet
Agencija za osiguranje i fiannsiranje 25.02.2009.
eur
15,000 13,290
izvoza
Fond za razvoj Republike Srbije
30.04.2009.
eur
94,128 8,340
Kratkoročni krediti u zemlji
21,630
Fond za razvoj Republike Srbije B38
31.12.2009. 4.00%
eur
48,235 4,274
Fond za razvoj Republike Srbije
31.12.2009. 3.00%
eur
68,497 6,069
Deo dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine
10,343
hypo alpe adria leasing
01.06.2009.
eur
2,018
179
Porsche leasing
15.09.2009.
eur
3,702
328
Kratkoročne obaveze po finansijskom lizingu
507
Pozajmica vlasnika
936
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
936
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
15.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači u zemlji
3. Dobavljači u inostranstvu
4. Ostale obaveze iz poslovanja
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)
5,125
9,869
10,772
3,700
29,466
31. decembra
2007.
8,143
6,154
3,494
17,791
Obaveza je usaglašena sa poveriocem u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Analitičke evidencije su u skladu sa odgovorajućim računima glavne knjige.
saglašene sa poveriocima. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu vrednovane su po
srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan bilansa.
16.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
4. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
5. Obaveze prema članovima upravnog odbora
6. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu
7. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za
članarine i sl.)
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 7)
31. decembra
2007.
928
359
207
130
545
53
256
148
171
1,933
864
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
17.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.2.)
2.1. Obaveze za akcize
2.2. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz
nabavke ili na teret troškova
3. Pasivna vremenska razgraničenja (3.1.)
3.1. Ostala pasivna vremenska razgraničenja
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1
do 3)
18.
31. decembra
2007.
859
64
963
29
64
29
17
17
940
323
29
1,315
VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva:
Tuđa oprema
Garancije i avali
Ukupno:
Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava:
Obaveze za tuđu opremu
garancije i avali
Ukupno:
Hiljada dinara
Vrednost
1,349
59,887
61,236
Hiljada dinara
Vrednost
1,349
59,887
61,236
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
19.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
I. Prihodi od prodaje robe (1+2)
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
4. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom
tržištu
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga ukupno (3+4)
A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)
b) Prihodi od aktiviranja i potrošnje
5. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka za
sopstvene potrebe
6. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene
potrebe
B. PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠNJE
UČINAKA I ROBE (5+6)
c) Promena vrednosti zaliha učinaka
7. Povećanja vrednosti zaliha učinaka
8. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
d) Ostali prihodi
9. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija
10. Prihodi od zakupnine
C. OSTALI PRIHODI (9+10)
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)
01.01-31.12.
2007.
47,727
46,564
94,291
60,027
27,292
82,766
110,058
26,558
73,011
60,392
133,038
86,950
227,329
197,008
3,636
2,131
602
434
4,238
2,565
15,443
18,654
3,938
6,353
4,397
5,132
10,291
9,529
223,204
224,545
Poslovni prihodi vrednovani su po MRS 18 – Prihodi.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
20.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
01.01-31.12.
2007.
1. Nabavna vrednost prodate robe
I. Nabavna vrednost prodate robe (1)
78,317
78,317
95,580
95,580
2. Troškovi materijala za izradu
3. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
4. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (2 do 4)
72,799
3,158
3,591
79,548
63,004
2,010
3,216
68,230
5. Troškovi zarada i naknada (bruto)
6. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na
teret poslodavca
7. Troškovi naknada po ugovoru o delu
8. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
9. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih
ugovora
10. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih
ličnih primanja (5 do 10)
IV. Troškovi amortizacije(11)
11. Troškovi transportnih usluga
12. Troškovi usluga na održavanju
13. Troškovi zakupnina
14. Troškovi sajmova
15. Troškovi reklame i propagande
16. Troškovi istraživanja
17. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (11 do 17)
18. Troškovi neproizvodnih usluga
19. Troškovi reprezentacije
20. Troškovi premije osiguranja
21. Troškovi platnog prometa
22. Troškovi članarina
23. Troškovi poreza
24. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (18 do 24)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
13,412
2,192
10,426
1,866
32
4,780
28
9,011
194
509
2,734
23,344
2,929
24,769
9,720
4,774
610
2,196
215
1,400
623
585
10,403
2,573
1,594
553
699
71
727
371
6,588
16,991
8,540
8,181
1,697
1,476
175
833
1,177
13,539
2,112
1,624
523
671
61
1,181
99
6,271
19,810
207,920
216,929
15,284
7,616
POSLOVNI RASHODI (I do V)
POSLOVNI DOBITAK
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
21.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
3. Prihodi od efekata valutne klauzule
FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 3)
22.
225
13,170
877
14,272
01.01-31.12.
2007.
515
3,675
6,004
10,194
FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
3. Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
4. Ostali finansijski rashodi
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 4)
23.
4,177
13,972
39
1,128
19,316
01.01-31.12.
2007.
4,998
3,887
203
1,094
10,182
OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Dobici od prodaje materijala
3. Viškovi
4. Naplaćena otpisana potraživanja
5. Prihodi od smanjenja obaveza
6. Ostali nepomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI (1 do 6)
ulaganja,
01.01-31.12.
2007.
655
1,251
204
942
13
372
678
2,864
244
48
2,114
1,176
382
5,215
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
24.
"Agranela"d.o.o. Valjevo
OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
01.01-31.12.
2007.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Manjkovi
3. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja
4. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i
robe
5. Ostali nepomenuti rashodi
6. Obezvređenje zaliha materijala i robe
7. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
1,085
66
1,344
1,150
877
6
194
611
OSTALI RASHODI (1 do 7)
4,642
869
1,560
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 24 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 24
Download

"AGRANELA" d.o.o. Valjevo Mirka Obradovića bb