"GRADING" d.o.o.
Paraćin
Dimitrija Marjanovića br. 26
OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA
MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u
skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, br.
46/2006)
•
•
•
•
•
•
•
•
Pun naziv društva: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADING DOO
PARAĆIN, DIMITRIJA MARJANOVIĆA 26
Skraćeni naziv: »GRADING« DOO PARAĆIN
Sedište preduzeća: Paraćin
Matični broj: 06400086
PIB: 100275522
Direktor: Miroslav Mihajlović
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja:
• Miroslav Mihajlović,
• Dragana Savić
Razvrstano:
• U 2007. godini: srednje;
• U 2008. godini: srednje.
•
Broj zaposlenih:
• U 2008. godini: 78;
• U 2007. godini: 41.
•
Vrsta svojine: privatna
•
Osnovna delatnost: 45210 - grubi građevinski radovi.
•
Tekući računi:
• 160-38975-36
•
Telefon: (+381) 035 561-401; Fax: (+381) 035 461-401
E - mail: [email protected]
•
•
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
BILANS STANJA .................................................................................................................... 3
BILANS USPEHA .................................................................................................................... 5
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ............................................................................. 7
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................................................... 9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ................................................................. 10
MDM revizija d.o.o.
Nušićeva 6/III
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax:
++381 11 32 44 242
++381 11 32 34 377
e-mail: [email protected]
PIB: SR 103791082
MB: 20016515
APR: 5197/2005
Upisani i uplaćeni kapital 500 evra
Tekući račun:
255-0037420101000-36
kod Privredne banke
DIREKTORU I OSNIVAČU
"GRADING" d.o.o. Paraćin
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 3 do 9) "GRADING" d.o.o.
Paraćin (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2008.
godine, odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na
kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih
politika i napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja
u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i
objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja, nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu odgovarajućih
računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa
etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene ovih rizika,
Nastavak - Strana 2
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju
finasijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u
cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija,
takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih
procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Kao što je navedeno u Napomeni D3, Društvo je u toku 2008. godine nabavilo pravo
korišćenja građevinskog zemljišta u Kragujevcu Katastarska parcela br. 10210/2 lista
nepokretnosti 12025 Katastarska opština Kragujevac 3, naselje Palilula vrednosti 14.636
hiljada dinara. Pravo je iskazano na računu zemljište. Pošto je reč o pravu korišćenja zemljišta
u državnoj svojini, taj iznos je trebalo iskazati na bilansnoj poziciji Nematerijalna ulaganja, pa
je u bilasnu stanja ta pozicija potcenjena za navedeni iznos, a za isti iznos je precenjena
bilansna pozicija Nekretnine, postrojenja i oprema.
Mišljenje
Po našem mišljenju, osim za efekte iskazane u predhodnom pasusu, finansijski izveštaji
istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj
Društva na dan 31. decembra 2008. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove
gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Beograd, 02.09.2009. godine
Ovlašćeni revizor,
Gordan Ekmečić
2
"GRADING" d.o.o. Paraćin
BILANS STANJA
na dan 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do IV)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
274,227
131,413
2
3
531
189,463
392
123,487
3
3
184,117
5,346
121,929
1,558
4
84,233
7,534
4
4
35,084
49,149
510,012
54,178
5
6
III.
KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (A+B)
7
8
9
10
11
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (V+G)
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
Prethodna
godina
21
7,534
191,193
61,448
8,921
455,834
120,824
411,141
87,992
1,307
5,000
6,710
32,983
30,134
1,391
784,239
322,606
784,239
322,606
45,048
14
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
3
"GRADING" d.o.o. Paraćin
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
I
OBAVEZE (I do IV)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (A+B)
G. VANBILANSNA PASIVA
Prethodna
godina
12
274,324
5,329
135,898
5,329
12
12
62
4,850
62
8,548
12
264,083
121,959
509,915
186,708
17,875
31,790
31,790
15
19,249
59,146
44,646
14,500
427,517
168,237
16
17
18
217,570
1,294
32,984
19
20
7,432
4,003
784,239
45,048
13
14
14
14
21
133,782
124,714
9,068
3,261
322,606
14
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"GRADING" d.o.o. Paraćin
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
Prethodna
godina
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
1,240,077
1,222,940
5,829
26,363
15,681
626
979,349
4,404
337,741
45,272
603,710
605,819
15,625
10,267
32,188
4,187
504,678
3,142
269,935
22,032
23
23
27,636
564,296
260,728
18,330
191,239
99,032
24
25
26
27
3,414
34,564
9,693
2,596
236,675
3,574
1,192
1,261
2,394
100,281
716
225
235,959
100,056
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"GRADING" d.o.o. Paraćin
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Prethodna
godina
11,434
742
2,117
8
223,783
97,931
223,783
97,931
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"GRADING" d.o.o. Paraćin
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Iznos
Tekuća
godina
1,175,512
1,174,670
216
626
1,156,970
1,033,547
45,271
8,084
13,534
56,534
18,542
Prethodna
godina
797,770
792,829
4,941
686,098
617,812
22,032
257
7,503
38,494
111,672
8,375
8,375
121,854
94,221
86,770
94,221
35,084
121,854
85,846
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"GRADING" d.o.o. Paraćin
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
V.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
229,667
31,270
229,667
31,270
150,055
28,390
56,161
93,894
79,612
28,390
2,880
1,405,179
1,428,879
837,415
808,709
28,706
23,700
30,134
1,465
276
37
6,710
30,134
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"GRADING" d.o.o. Paraćin
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
OPIS
Stanje na dan: 01.01.2007.
godine
Ispravka materijalno značajnih
grešaka
i
promena
računovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povećanje
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2007. godine
Ukupna
povećanja
u
prethodnoj godini
Ukupna
smanjenja
u
prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2007.
godine
Korigovano početno stanje
Ukupna povećanja u tekućoj
godini
Ukupna smanjenja u tekućoj
godini
Stanje na dan: 31.12.2008.
godine
Osnovni
kapital
583
583
Rezerve
62
62
4,746
Revaloriza Neraspore
cione
đeni
rezerve
dobitak
Ukupno
1
19,029
19,675
12,970
31,293
44,263
12,971
50,322
63,938
118
100,812
105,676
4,541
29,175
33,716
5,329
62
8,548
121,959
135,898
5,329
62
8,548
55
121,959
227,481
135,898
227,536
3,753
85,357
89,110
4,850
264,083
274,324
5,329
62
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"GRADING" d.o.o. Paraćin
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva i računa glavne knjige
obračunatih troškova i učinaka tekuće godine jednak je zaključnom bilansu glavne knjige
finansijskog računovodstva i glavne knjige obračuna troškova i učinaka prethodne godine.
2.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Hiljada dinara
Ostala nematerijalna
ulaganja
Ukupno
Nabavna bruto vrednost na početku godine
622
622
Povećanje:
Nabavke u toku godine
Smanjenje:
Nabavna bruto vrednost na kraju godine
302
302
302
302
924
924
Kumulirana ispravka na početku godine
Povećanje:
Amortizacija u toku godine
Obezvređenje u toku godine
Stanje ispravke na kraju godine
230
163
153
10
393
230
163
153
10
393
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
531
531
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
392
392
Početna nematerijalna ulaganja vrednovana su po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MSR 38 Nematerijalna ulaganja). U toku 2008. godine nabavljen je program evidencije zaposlenih
nabavne vrednosti 302 hiljade dinara.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja izuzev goodwilla, vrši se u toku korisnog veka
proporcionalnom metodom amortizacije (paragraf 97 MRS 38 - Nematerijalna ulaganja).
Amortizacija je ispravno obračunata i evidentirana na rashodima.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Hiljada dinara
Zemljište Građevinski Postrojenja Investicione
objekti
i oprema
nekretnine
Nabavna
vrednost na
početku
godine
Povećanje
po osnovu
nabavke,
aktiviranja i
prenosa
Smanjenje
po osnovu
prodaje
u
toku godine
Nabavna
vrednost na
kraju
godine
14,636
14,636
Kumulirana
ispravka na
početku
godine
Povećanje
po osnovu
amortizacije
Smanjenje
Po osnovu
prodaje
Stanje
na
kraju
godine
Neto
sadašnja
vrednost:
31.12.2008.
godine
Neto
sadašnja
vrednost:
31.12.2007.
godine
14,636
9,615
146,301
1,780
14,407
51,308
3,889
2,657
14,366
21,365
183,243
977
Ulaganje
na tuđim
osnovnim
sredstvima
5,950
Nekr,
postr,
oprema
i biol.
sred. u
pripremi
Ukupno
8,854 172,500
7,684
91,924
3,978
21,001
5,669
1,972
16,538 243,423
46,624
222
1,190
49,013
1,295
16,910
101
197
18,503
959
11,801
796
13,556
1,313
51,733
323
591
53,960
20,052
131,510
5,346
1,381
16,538 189,463
8,638
99,677
1,558
4,760
8,854 123,487
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"GRADING" d.o.o. Paraćin
U toku 2008. godine nabavljeno je pravo korišćenja građevinskog zemljišta u Kragujevcu
Katastarska parcela br. 10210/2 lista nepokretnosti 12025 Katastarska opština Kragujevac 3,
naselje Palilula vrednosti 14.636 hiljada dinara. Pravo je iskazano na računu zemljište. Pošto
je reč o pravu korišćenja zemljišta u državnoj svojini, taj iznos je trebalo iskazati na bilansnoj
poziciji Nematerijalna ulaganja, pa je u bilasnu stanja ta pozicija potcenjena za navedeni
iznos, a za isti iznos je precenjena bilansna pozicija Nekretnine, postrojenja i oprema.
U toku 2008 godine najznačajnije nabavke su zgrada ugostiteljstva Branko Krsmanović u
Paraćinu nabavne vrednosti 1.665 hiljada dinara, 3 teretna vozila kiper »Iveco« ukupne
nabavne vrednosti 3.304 hiljada dinara, električna nepokretna platforma nabavne vrednosti
1,454 hilajde dinara, teretno vozilo »MAN« nabavne vredosti 1,449 hiljada dinara.
Amortizacija je ispravno obračunata proporcionalno metodom i stavljena na rashode.
Kao obezbeđenje kredita pod hipotekom su lokali u Paraćinu.
Prodaja osnovnih sredstava u toku godine prikazana je na narednoj tabeli:
Hiljada dinara
Prodata sredstva
Kran
Vage
Ford tranzit
Kalup za most nosača
Viljuškar
Lokal br.3
Ukupno:
Prodajna
vrednost
Sadašnja
vrednost
Dobitak /
(gubitak)
(1-2)
1
2
3
1,013
137
281
938
479
2,295
5,143
651
126
281
983
524
2,290
4,855
362
11
(45)
(45)
5
288
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
4.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Učešće u
kapitalu
matičnog i
zavisnih
pravnih lica
1. Bruto vrednost na početku
godine
2. Povećanje bruto vrednosti u
toku godine po osnovu novih
plasmana:
3. Bruto vrednosti na kraju
godine (1+2)
Neto vrednost
godine
Neto vrednost
godine
Dugoročne
hartije od
vrednosti koje
se drže do
dospeća
Ostali
dugoročni
finansijski
plasmani
80
35,084
31.12.2008.
Ukupno
7,454
7,534
41,615
76,699
35,084
80
49,069
84,233
35,084
80
49,069
84,233
80
7,454
7,534
31.12.2007.
1) Učešće u kapitalu
Ime pravnog lica u čijem
kapitalu je učešće
CARIČIN GRAD DOO
Datum
plasiranja
učešća
Valuta
Bruto iznos
Hiljada dinara
Ispravka
Neto iznos
vrednosti
12.08.08.
RSD
35,084
35,084
Učešće u kapitalu matičnog i zavisnih pravnih lica
35,084
2) Dugoročne hartije od vrednosti
Ime dužnika
JU BANKA
Vrsta
hartije od
vrednosti
Rok
naplate
Valuta
Bruto
iznos
AKCIJE
Hiljada dinara
Ispravka
Neto
vrednosti
iznos
80
Dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
80
80
3) Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ime dužnika
Vrsta
finansijskog
plasmana
BLOK 67
DEPOZIT
KOLING
DEPOZIT
Rok
naplate
Obezbeđenje Valuta
2
godine
14
meseci
Ostali dugoročni finansijski plasmani - ukupno
Bruto
iznos
Hiljada dinara
Ispravka
Neto
vrednosti
iznos
RSD
43,588
43,588
RSD
5,481
5,481
49,069
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
5.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrednost
1.2. Ispravka vrednosti (otpis)
2. Zalihe učinaka neto (2.1+2.2)
2.1. Nedovršena proizvodnja (neto)
2.2. Gotovi proizvodi (neto)
I Zalihe - neto (1+2)
1,896
1,896
26,722
25,566
1,156
28,618
31. decembra
2007.
2,298
10,213
7,915
16,040
554
15,486
18,338
1. Bruto dati avansi
2. Ispravka vrednosti datih avansa
25,560
49,921
6,811
II Dati avansi - neto (1-2)
25,560
43,110
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
54,178
61,448
Starosna struktura avansa
Hiljada dinara
Starost datih avansa u danima
Do 365 dana
Dati avansi, bruto
Ispravka vrednosti
Dati avansi, neto
6.
Ukupno
25,560
25,560
25,560
25,560
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
Hiljada dinara
Stalna
sredstva
namenjena
prodaji
Neto stanje 31.12. tekuće godine
Neto stanje 31.12. prethodne godine
8,921
Sredstva
obustavljenog
poslovanja
Ukupno
8,921
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
7.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Hiljada dinara
Kupci u zemlji
Bruto potraživanje na početku godine
Bruto potraživanje na kraju godine
Ispravka vrednosti na početku godine
Povećanje ispravke vrednosti u toku
godine
Ispravka vrednosti na kraju godine
NETO STANJE
31.12.2008. godine
31.12.2007. godine
Druga
potraživanja
88,587
409,232
67
2,767
Potraživanja ukupno
88,654
411,999
662
196
662
196
858
858
408,374
87,925
2,767
67
411,141
87,992
Najznačajnija potraživanja usaglašana su sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji. Analitička evidencije usklađene su sa odgovrajućim računima glavne
knjige.
8.
POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
31. decembra
2007.
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
9.
1,307
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Ostali kratkoročni
plasmani
Bruto stanje na početku godine
Bruto stanje na kraju godine
NETO STANJE
31.12.2008. godine
31.12.2007. godine
Ukupno
5,000
5,000
5,000
5,000
Kratkoročni plasmani su usaglašeni sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"GRADING" d.o.o. Paraćin
Ostali kratkoročni plasmani
Vrsta plasmana
Rok dospeća
Oročena sredstva
Ostali kratkoročni finansijski plasmani - ukupno
10.
Hiljada dinara
Neto iznos
Valuta
RSD
5,000
5,000
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dinarski poslovni račun
2. Devizni poslovni račun
3. Dinarska blagajna
UKUPNO (1 do 3)
3,167
3,445
98
6,710
31. decembra
2007.
28,756
1,350
28
30,134
Novčana sredstva u stranoj valuti su bilansirana po srednjem kursu Narodne banke Srbije na
dan bilansa.
11.
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Porez na dodatu vrednost
2. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza (unapred
obračunate kamate)
3. Razgraničeni PDV
4. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO (1 do 4)
31. decembra
2007.
1,391
26,156
6,827
32,983
Unapred plaćeni troškovi odnose se na zakup zemljišta na 99 godina
investiranju.
1,391
namenjenog
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
12.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Udeli DOO
I. Svega osnovni kapital (1)
31. decembra
2007.
5,329
5,329
5,329
5,329
62
62
62
62
4,850
8,548
3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
4. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
IV. Svega neraspoređeni dobitak (3+4)
121,959
142,124
264,083
96,350
25,609
121,959
KAPITAL (I+II+III+IV)
274,324
135,898
2. Rezerve
II. Svega rezerve (2)
III. Revalorizacione rezerve
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a)
Revalorizacione rezerve
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Smanjenje u toku godine po osnovu negativnog efekta nekretnina,
postrojenja i opreme
Stanje 31.12. tekuće godine
b)
8,548
3,698
4,850
Nerasporedjeni dobitak
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu neto dobitka tekuće godine
Smanjenje po osnovu isplate dividende
Stanje 31.12. tekuće godine
121,959
260,728
118,604
264,083
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
13.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
DUGOROČNA REZERVISANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
31. decembra
2007.
Rezervisanja za troškove u garantnom roku na
kraju godine
19,249
17,875
DUGOROČNA REZERVISANJA - UKUPNO
19,249
17,875
14.
DUGOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
31. decembra
2007.
44,646
14,500
59,146
31,790
31,790
Dugoročne obaveze su usaglašene sa keditorima u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji. Obaveze u stranoj valuti vrednovane su po srednjem kursu Narodne
Banke Srbije na dan bilansa.
Dugoročni krediti u zemlji
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
Obezbeđenje
Kamatna
stopa
Strana
valuta
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
na dan
bilansa
hiljada
dinara
1
2
3
4
5
6
7
8
15.10.2010. 15.04.2008.
hipoteka
libor+4%
evro
145,450 12,887
23.07.2010. 23.02.2009.
menice
eurobor+5%
evro
132,220 11,715
31.10.2010. 30.11.2008.
menice
eurobor+7%
evro
41,670
12.08.2010. 13.04.2009.
menice
eurobor+5%
evro
184,550 16,352
Čačanska
banka
Banka
Intesa
Čačanska
banka
Banka
Intesa
Dugoročni krediti u zemlji - ukupno
3,692
44,646
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"GRADING" d.o.o. Paraćin
Ostale dugoročne obaveze
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
1
2
3
4
5
6
15.09.2008.
01.07.2008.
01.07.2008.
01.09.2008.
menice
menice
menice
menice
7.50%
9.92%
9.52%
8.26%
CHFR
evro
evro
evro
»Eff leasing«
16.08.2010
»Hypo leasing«
01.06.2010.
»Hypo leasing«
01.06.2001.
»Hypo leasing«
02.08.2010.
Obaveze po finansijskom lizingu
Depozit
»Projektomontaža«
Depozit
»Valveprofil«
Depozit »Grating«
Ostali
depoziti
dobavljača
Ostale dugoročne obaveze
15.
Obezbeđenje Kamatna Valuta Iznos Iznos
stopa
u
u
hiljada
kojoj stranoj dinara
je
valuti
kredit
uzet
7
8
7,570
3,860
1,820
2,420
450
342
161
214
1,167
7,631
4,324
512
866
13,333
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Kratkoročne finansijske obaveze
UKUPNO
31. decembra
2007.
168,237
168,237
Kratkoročne finansijske obaveze usaglašene su sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona
o računovodstvu i reviziji. Obaveze u stranoj valuti vrednovane su po srednjem kursu
Narodne Banke Srbije na dan bilansa.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Kreditor
1
Rok otplate Obezbeđenje
Kamatna
stopa
Valuta
u
kojoj
je
kredit
uzet
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
hiljada
dinara
3
4
5
6
7
menice
16.87%
RSD
5,000
menice
euribor+5,5
EUR
1,179,000 104,472
2
»Banka
intesa« 20.05.2009.
a.d. Beograd
»Banka
intesa« 24.09.2009.
a.d. Beograd
Kratkoročni krediti u zemlji
16.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
109,472
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači u zemlji
3. Dobavljači u inostranstvu
4. Obaveze iz specifičnih poslova
5. Ostale obaveze iz poslovanja
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 5)
59,208
153,383
1,242
541
3,196
217,570
31. decembra
2007.
72,743
38,114
11,285
839
1,733
124,714
Najznačajnije obaveze iz poslovanja su usaglašene sa poveriocina u skladu sa članom 20
Zakona o računovodstvu i reviziji. Analitičke evidencije su usaglašene sa odgovarajućim
računima glavne knjige. Obaveze u stranoj valuti vrednovane su po srednjem kursu Narodne
banke Srbije na dan bilansa.
17.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
31. decembra
2007.
1,294
1,294
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
18.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
2. Pasivna vremenska razgraničenja (2.1.)
2.1. Razgraničeni porez na dodatu vrednost
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
(1+2)
19.
21,865
11,119
11,119
32,984
31. decembra
2007.
9,068
9,068
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
20.
31. decembra
2007.
7,432
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Odložene poreske obaveze po osnovu razlike između
amortizacije u poslovnom i poreskom bilansu
4,003
31. decembra
2007.
3,261
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
21.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva:
Garancije za povraćaj avansa gradilište »Koling«
Garancije »Univerzijada«
Garancije »Univerzijada«
Ukupno:
Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava:
Garancije za povraćaj avansa gradilište »Koling«
Garancije »Univerzijada«
Garancije »Univerzijada«
Ukupno:
Hiljada dinara
Vrednost
23,676
5,725
15,647
45,048
Hiljada dinara
Vrednost
23,676
5,725
15,647
45,048
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
22.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
I. Prihodi od prodaje robe (1)
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga ukupno (2)
A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)
b) Prihodi od aktiviranja i potrošnje
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka za
sopstvene potrebe
4. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene
potrebe
B. PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠNJE
UČINAKA I ROBE (3+4)
01.01-31.12.
2007.
4,456
4,456
1,218,484
3,245
3,245
602,574
1,218,484
602,574
1,222,940
605,819
3,889
1,940
15,625
5,829
15,625
26,363
15,681
10,267
32,188
7. Prihodi od zakupnine
8. Ostali poslovni prihodi
529
97
4,187
C. OSTALI PRIHODI (7+8)
626
4,187
1,240,077
603,710
c) Promena vrednosti zaliha učinaka
5. Povećanja vrednosti zaliha učinaka
6. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
d) Ostali prihodi
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
23.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Nabavna vrednost prodate robe
I. Nabavna vrednost prodate robe (1)
01.01-31.12.
2007.
4,404
4,404
3,142
3,142
316,211
11,467
10,063
337,741
245,979
12,451
11,505
269,935
27,511
4,761
11,482
2,050
5
4
5
4
3,637
1,017
9,354
45,272
7,474
22,032
18,023
9,613
27,636
8,619
9,711
18,330
13. Troškovi usluga na izradi učinaka
14. Troškovi transportnih usluga
15. Troškovi usluga na održavanju
16. Troškovi zakupnina
17. Troškovi reklame i propagande
18. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (13 do 18)
19. Troškovi neproizvodnih usluga
20. Troškovi reprezentacije
21. Troškovi premije osiguranja
22. Troškovi platnog prometa
23. Troškovi članarina
24. Troškovi poreza
25. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (19 do 25)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
505,751
22,996
6,246
7,903
524
975
544,395
8,532
2,764
3,087
3,426
52
1,295
745
19,901
564,296
149,842
11,807
4,753
7,741
155
5,715
180,013
1,028
3,387
793
2,758
45
1,503
1,712
11,226
191,239
POSLOVNI RASHODI (I do V)
979,349
504,678
POSLOVNI DOBITAK
260,728
99,032
2. Troškovi materijala za izradu
3. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
4. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (2 do 4)
5. Troškovi zarada i naknada (bruto)
6. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na
teret poslodavca
7. Troškovi naknada po ugovoru o delu
8. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
9. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih
ugovora
10. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih
ličnih primanja (5 do 10)
11. Troškovi amortizacije
12. Troškovi rezervisanja
IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno
(11+12)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
24.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
3. Prihodi od efekata valutne klauzule
4. Ostali finansijski prihodi
FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 4)
25.
216
517
1,045
1,636
3,414
01.01-31.12.
2007.
70
3,504
3,574
FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
3. Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
4. Ostali finansijski rashodi
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 4)
26.
8,099
24,867
268
1,330
34,564
01.01-31.12.
2007.
265
787
140
1,192
OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Dobici od prodaje materijala
3. Naplaćena otpisana potraživanja
4. Prihodi od smanjenja obaveza
5. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
6. Ostali nepomenuti prihodi
7. Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
8. Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i
kratkoročnih finansijskih plasmana
OSTALI PRIHODI (1 do 8)
379
96
8,163
1,041
11
3
9,693
01.01-31.12.
2007.
341
38
11
29
4
755
83
1,261
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 25
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
27.
"GRADING" d.o.o. Paraćin
OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Gubici od prodaje materijala
3. Manjkovi
4. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja
5. Ostali nepomenuti rashodi
6. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
OSTALI RASHODI (1 do 6)
01.01-31.12.
2007.
225
1,262
200
2
59
1,776
334
1
47
339
745
2,596
2,394
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 26 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 26
Download

"GRADING" d.o.o. Paraćin Dimitrija Marjanovića br. 26