IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2013. GODINU
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Tivat, 22.07.2014. godine
SADRŽAJ
Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ............................................................................ 1
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA .................................................. 4
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA ................................................ 6
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE .................................................................................... 8
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU ...................................................................... 10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ........................................................................ 11
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU ........................................................................................................ 11
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA.......................................................... 14
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA........................................... 16
OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE .................................................................. 26
ORGANIMA UPRAVLJANJA DRUŠTVA
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Uvod
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Društva DOO Lokalni Javni Emiter "Radio
Tivat" Tivat (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju iskaz o finansijskom položaju
(bilans stanja) na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom poslovnom
rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za
godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
napomene uz finansijske iskaze.
Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim iskazima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi
nalažu da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno
značajne pogrešne prikaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procjenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih prikaza
u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika,
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih
iskaza radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali
Page 1
TIVAT-Kaliman,j b.b.
Tel. +382 32 671 361; faks +382 32 671 361e-mail: [email protected]
PIB: 02641755, PDV: 91/31-00371-1
Poslovni računi:505-11187-72 kod Atlasmont banke AD Podgorica i 550-8281-72 kod Podgoričke banke AD Podgorica
Nastavak - Strana 2
ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija
takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti
računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije
finansijskih iskaza.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu
za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.
Mišljenje bez rezervi
Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u
skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima
finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.
Skretanje pažnje
Naše mišljenje ne sadrži rezerve po sledećem:
a) Kao što je navedeno u Napomeni 6, Osnivač Društva, Opština Tivat, je 19.03.2012. godine
donio odluku o promjeni organizacionog oblika Društva iz javnog preduzeća u društvo sa
ograničenom odgovornošću. Shodno navedenoj odluci, Društvo je prestalo da postoji pod
starim nazivom i brisano je iz evidencije u Centralnom registru Privrednih subjekata u
Podgorici pod br. 8 –0005643/002 dana 10.07.2013. godine. Novoosnovano društvo sa
ograničenom odgovornošću registrovano je u registru privrednih subjekata 10.07.2013. godine
pod registracionim brojem 5-0666051/1 sa osnivačkim ulogom od 10,00 EUR-a i starim
matičnim brojem. U Statutu Društva naveden je osnivački ulog u visini od 10 EUR-a.
Društvo nije izvršilo usaglašavanje vrijednosti osnivačkog uloga propisanog Statutom, pa se
vrijednost kapitala u knjigama Društva materijalno značajno razlikuje od vrijednosti kapitala
registrovanog u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici i vrijednosti kapitala u
Statu Društva. U poslovnim knjigama Društva, osnovni kapital iznosi 21,824 EUR-a i do dana
sastavljanja ovog izvještaja Društvo nije usaglasilo navedene evidencije o vrijednosti kapitala.
b) Kao što je navedeno u Napomeni 6 i Napomeni 22, Društvo je totalno prezaduženo i sa
stanjem na dan 31.decembar 2013.godine iskazani gubitak je iznad visine kapitala u iznosu od
39,360 EUR.-a. Pored toga na dan 31.12.2013. godine iskazane su tekuće obaveze u visini od
52,620 EUR-a, što je više od tekuće imovine za 48,109 EUR-a.
2
Nastavak - Strana 3
Takvo stanje ukazuju na to da postoji bitna neizvjesnost koja može da izazove značajnu
sumnju u pogledu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja,
odnosno da neće biti u mogućnosti da realizuje svoja sredstva i izmiri obaveze u normalnom
toku poslovanja
Tivat, 22.07.2014. godine
Ovlašćeni revizor,
Zorica Vujović
3
TO MANAGING AUTHORITIES OF THE COMPANY
LTD Local Public Broadcaster "Radio Tivat" Tivat
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Introduction
We have audited the accompanying financial statements of the company Ltd Local Public
Broadcaster "Radio Tivat" (hereinafter referred to as the “Company”) which comprise a
statement of financial position (the balance sheet) as at 31 December 2013, and a statement of
comprehensive income (the income statement), a statement of changes in equity, and a cash
flow statement for the year then ended, as well as a summary of significant accounting
policies and other explanatory notes.
Management responsibility for financial reports
Management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with International Accounting Standards, International
Financial Reporting Standards, and accounting regulation of Montenegro, and for internal
controls determined by management as necessary for the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the attached financial statements on the basis of
an audit. We performed the audit in accordance with International Auditing Standards. These
standards require compliance with ethical principles and to plan and execute the audit in a
way that allows that, in reasonable degree, we make sure that financial statements do not
contain the wrong information of material importance.
This audit includes the implementation of procedures to obtain audit evidence about the
amounts and information disclosed in the financial statements. Selected procedures are based
on the judging of auditors, including risk assessment of materially significant errors in the
financial statements, made due to fraud or error. During the evaluation of these risks, the
auditor considers internal controls that are relevant to the composition and objective
presentation of financial statements in order to design accounting procedures that are
TIVAT-Kaliman,j b.b.
Tel. +382 32 671 361; faks +382 32 671 361e-mail: [email protected]
PIB: 02641755, PDV: 91/31-00371-1
Poslovni računi:505-11187-72 kod Atlasmont banke AD Podgorica i 550-8281-72 kod Podgoričke banke AD Podgorica
relevant under the given circumstances, but not for the purpose of expressing opinions on the
efficiency of internal control systems of the legal entity. Audit also includes assessing the
accounting policies applied and evaluation of accounting estimates carried out by
management, and evaluation of general presentation of financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for expressing our auditor's opinion.
Unqualified opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view, in accordance with all
materially significant issues, the financial position of the Company as of 31 December 2013,
and of the results of its operations, cash flow for the year ending on that date, in accordance
with International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards and
accounting regulation of Montenegro.
Emphasis of matter
Our opinion does not contain qualification in relation to following:
a) As explained in Note 6, on 19 March 2012, the Company’s Shareholder, the Municipality
of Tivat, adopted a decision to change the organizational form of the Company, and convert it
from a public company to a limited liability company. Pursuant to the above decision, the
Company has ceased to exist under the old name and its record No 8-0005643/002 has been
removed from the records of the Central Registry of Business Entities in Podgorica on 10
July 2013. The newly established limited liability company was registered in the Central
Registry of Business Entities on 10 July 2013 under registration number 5-0666051/1 with
the founding capital of €10.00 and the same former ID number. The founding capital of
€10.00 has been specified in the Articles of Association.
The Company has not adjusted value of the founding capital provided by the Articles of
Association, so that the equity value in the books of the Company significantly differs from
the equity value registered in the Central Registry of Business Entities in Podgorica and the
equity value of the Company's Articles of Association. In the books of the Company the
founding capital amounts to €21,824.00, and up to the date of preparing of this report, the
mentioned records of the equity value have not been adjusted by the Company.
b) As explained in Note 6 and Note 22, the Company is overindebted, and the reported loss is
in excess of the equity value for EUR39,360.00 as at 31 December 2013. In addition, current
liabilities on 31 December 2013 amounted to EUR 52,620.00, which exceeds the amount of
current assets for EUR 48,109.00. Such a situation indicates that there is a significant
uncertainty that may cause a considerable doubt regarding the Company's ability to continue
its business in accordance with the principle of going concern, i.e. that it will not be able to
implement its funs and settle liabilities over the normal course of business.
Tivat, 22 July 2014
Zorica Vujovic
Certified Public Auditor
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O FINANSIJAKOJ POZICIJI
/BILANS STANJA/
na dan 31.12.2013. godine
EUR-a
POZICIJA
AKTIVA
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
B. STALNA IMOVINA (I do IV)
I. GOODWILL
II. NEMATERIJALNA ULAGANJA
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(1+2+3)
1. Učešće u kapitalu
2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom
učešća
3. Ostali dugoročni plasmani
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
Broj
napomene
uz fin.
Iskaze
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
8,749
11,191
D2
8,749
11,191
D2
8,749
11,191
4,511
4,606
4,511
4,606
D3
3,321
3,600
D4
1,190
989
D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE JE OBUSTAVLJENO
E. OBRTNA SREDSTVA (I do II)
I. ZALIHE
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrijednost i aktivna
vremenska razgraničenja
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)
17
D5
13,260
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
15,797
4
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O FINANSIJAKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
(nastavak)
EUR-a
POZICIJA
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
Broj
napomene
uz fin.
iskaze
Tekuća
godina
Prethodna
godina
D6
(39,360)
21,824
(27,621)
21,824
D6
D6
10,884
72,068
10,884
60,329
52,620
43,418
52,620
43,418
D8
19,880
31,794
15,453
27,569
D9
946
396
D10
0
0
13,260
15,797
IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE
I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH
ZA PRODAJU
V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE
I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH
ZA PRODAJU
VI. NERASPOREĐENA DOBIT
VII. GUBITAK
VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I
OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
DUGOROČNE OBAVEZE (I do II)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I
KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II)
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
0
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje je obustavljeno
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i
ostalih javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit
II KRATKOROČNA REZERVISANJA
E. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D)
Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:
M.P.
Danica Krstović
D7
Direktor:
Dragomir Popadić
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
5
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
EUR-a
POZICIJA
Broj
napomene
uz
fin.iskaze
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
0
I. POSLOVNI PRIHODI (1 do 5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
A. POSLOVNI REZULTAT (I - II)
I. FINANSIJSKI PRIHODI
II. FINANSIJSKI RASHODI
B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)
I. OSTALI PRIHODI
II. OSTALI RASHODI
C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
(I-II)
D. REZULTAT IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA
(A+B+C)
E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE
JE OBUSTAVLJENO
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA
(D+E)
228,929
7,764
242,899
8,519
D12
221,165
240,054
234,380
250,172
D12
13,801
14,941
D12
187,032
195,134
D12
5,130
34,091
(11,125)
5
5
0
105
719
7,066
33,031
(7,273)
39
(614)
869
(11,739)
(6,365)
(11,739)
(6,365)
D11
D11
D11
D12
D13
D14
D15
D16
39
3,099
2,230
0
D17
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
6
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
(nastavak)
EUR-a
Broj
napomene
uz fin.
iskaze
POZICIJA
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
G. DRUGE STAVKE REZULTATA
/ POVEZANE SA KAPITALOM/ (1 do 5)
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih
ulaganja
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
učešća u kapitalu pridruženih društava
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi
definisanim planovima penzionih naknada
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
hedžinga tokova gotovine
H. PORESKI RASHOD PERIODA (1+2)
1. Tekući porez na dobit
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda
I. NETO REZULTAT (F+G+H)
D17
(11,739)
(6,365)
J. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:
Direktor:
M.P.
Danica Krstović
Dragomir Popadić
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
7
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
EUR-a
POZICIJA
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)
(I - II)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
229,214
229,209
5
245,359
245,320
39
226,325
43,517
182,808
246,318
52,130
193,787
2,889
402
(959)
2,688
3,263
2,688
3,263
(2,688)
(3,263)
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
8
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
(nastavak)
EUR-a
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
POZICIJA
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG
PERIODA
F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG
PERIODA
(D+E+F+G)
Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:
201
(4,222)
989
5,211
1,190
989
Direktor:
M.P.
Danica Krstović
Dragomir Popadić
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
9
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
EUR-a
OPIS
1
Stanje na dan: 01.01.2012. godine
2
Efekti retroaktivne ispravke
materijalno značajnih grešaka i
promjena računovodstvenih
politika u prethodnoj godini
4
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2012. godine
Neto promjene u godini
5
Stanje na dan: 31.12.2012. godine
6
Efekti retroaktivne ispravke
materijalno značajnih grešaka i
promjena računovodstvenih
politika u prethodnoj godini
7
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2013. godine
8
Neto promjene u godini
9
Stanje na dan: 31.12.2013. godine
3
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Neuplaćen
i upisani
kapital
Emisiona
premija
Rezerve
Revaloriza
cione
rezerve
Neraspore
đena dobit
Ukupno
21,824
10,884
53,964
(21,256)
21,824
10,884
53,964
(21,256)
0
0
6,365
(6,365)
21,824
10,884
60,329
(27,621)
21,824
10,884
60,329
(27,621)
11,739
11,739
72,068
(39,360)
21,824
10,884
Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:
Danica Krstović
Gubitak
Otkupljene
sopstvene
akcije i
udjeli
Direktor:
M.P.
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO 45 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH ISKAZA
Dragomir Popadić
10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
A.
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU
Svoju djelatnost ovo Društvo obavlja pod nazivom DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat«
Tivat. Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Tivat, na sjednici od 19.03.2012.
godine, i to reorganizaciom Lokalnog javnog emitera »Centar za informativnu djelatnost
Tivat« u DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat«. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni
emiter »Radio Tivat« je pravni sledbenik Centar za informativnu djelatnost Tivat, koje
nastavlja sa korišćenjem imovine za obavljanje djelatnosti za koju je osnovano. Izabrani
model reorganizacije podrazumjeva promjenu oblika organizovanja iz javnog preduzeća u
drušrvo sa ograničenom odgovornošću, bez promjene strukture vlasništva. Društvo je
reorganizovano u društvo sa ograničenom odgovornošću sa punim nazivom »Lokalni javni
emiter Radio Tivat« i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata 10.07. 2013.
godine.
Staro društvo Lokalnog javnog emitera »Centar za informativnu djelatnost Tivat« je brisan iz
registra privrednih subjekata po Rješenju o brisanju Poreske uprave i prestao da postoji dana
10.07.2013.godine.
Novo Društvo DOO Lokalni javni emiter »Radio Tivat« upisano je u Centralni registar
privrednih subjekata Podgorica po Rješenju od 10.07.2013. godine. Registracija Društva
izvršena je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. (Sl.list RCG br. 06/02 i
Sl.list CG br. 17/07, 80/08 40/10, 36/11, 40/11) pod registracionim brojem 5-0666051/001, što
je ujedno i poslednja promjena u registraciji.
Društvo ima i sledeće registracione oznake:
matični broj: 02368811,
šifra djelatnosti 610 Emitovanje radio-programa.
U Poreskoj upravi Crne Gore Društvu je 16.07.2013.godine dodjeljen:
PIB 02368811, 914, i
PDV registracioni broj: 91/31-00439-4.
Broj zaposlenih na dan 31.12.2013.godine -12 ( 31.12.2012.godine-12 zaposlenih).
Društvo obavlja djelatnost na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa
koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013.godine, na osnovu Zakona o
elektronskim medijima (Sl.List Crne Gora br.46/10;br.40/11, br.53/11 i br.6/13).
11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, tj. 31.marta 2014.godine, članovi Savjeta i
Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:
Ime i prezime
Pozicija
G-din Marko Petričević
G-dja Dušica Gardašević
G-dja Dunja Vasiljević
G-din Rajko Bulatović
G-din Bojan Stanišić
Predsjednik Savjeta
Član Savjeta
Član Savjeta
Član Savjeta
Član Savjeta
G-din Dragomir Popadić
Direktor
U skladu sa članom 3a. Zakona o računovodstvu i reviziji (''Službeni list RCG'', br. 69/05 i
''Službeni list CG'', br. 80/08) Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje
revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim
medijima. (Službeni list CG, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13).
Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:
1. Dragomir Popadić, Direktor
2. Danica Krstović, Direktor agencije za knjigovodstvo, kojoj je povjereno vođenje
knjigovodstvenih poslova za Društvo.
Dokumenti revizije su finansijski iskazi Društva (Iskaz o finansijskom položaju- Bilans
stanja, Iskaz o ukupnom poslovnom rezultatu-Bilans uspjeha, Iskaz o tokovima gotovine,
Iskaz o promjenama na kapitalu) kao i Bruto bilans, popisne liste, Odluke organa upravljanja i
rukovođenja, dokumenti o poslovnim događajima, izvještaji, zapisnici o kontroli, Pravilnik o
računovodstvu i računovodstvenim politikama, normativna akta, izvod iz registra, drugi
dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.
Izjavom rukovodstva broj 44 od 22.07.2014 godine potvrđeno je da su priloženi finansijski
iskazi obuhvatili cjelokupnu imovinu i obaveze Društva i da su identični sa finansijskim
iskazima koji su dostavljeni Poreskoj upravi, kao i da su iste potpisali odgovorna i ovlašćena
lica.
Društvo je vođenje knjigovodstvene evidencije povjerilo agenciji za vođenje knjiga
«Confirm» D.O.O iz Tivta.
Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:
1. Dragomir Popadić
2. Danica Krstović
12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne
elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga
finansijskog računovodstva vodi se u agenciji za pružanje računovodstvenih usluga
«Confirm» D.O.O i odgovara načelima urednog knjigovodstva.
Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa
neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.
Revizorski tim:
1. Zorica Vujović, ovlašćeni revizor
2. Ljerka Momčilović, ovlašćeni revizor
Vrijeme trajanja revizije kod klijenta: jul 2014.godine
13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
B.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH ISKAZA
Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza
Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
(Službeni list RCG, br. 69/05 i Službeni list CG, br. 80/08 i 32/11), i drugim
računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.
Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, pravna lica u Crnoj Gori su u obavezi da
vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda,
sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih iskaza vrše u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumjeva Okvir za pripremanje i
prikazivanje finansijskih iskaza („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde
(„MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i
tumačenja koja su sastavni dio standarda.
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog
izvještavanja, u Crnoj Gori, shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji, usvaja i objavljuje
nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC)
dobio pravo na prevod i objavljivanje. Nadležni organ u navedenom smislu je Institut
sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji je nosilac Konzorcijuma, sa Ekonomskim
fakultetom Crne Gore i Savezom računovođa i revizora Srbije, kao članovima Konzorcijuma.
Savez računovođa i revizora Srbije, po ovlašćenju Fondacije odbora za Međunarodne
računovodstvene standarde, izvršio je prevod zvaničnih tekstova MRS/MSFI objavljenih do
01. januara 2009. godine i iste u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore,
izdao u 2010. godini. Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih iskaza za 2013. godinu
nisu prevedene niti objavljene sve važeće promjene u standardima i tumačenja standarda.
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih iskaza Društvo nije u potpunosti primjenilo
MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2013.
godine. Imajući u vidu materijalno značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa
Crne Gore od MSFI i MRS mogu da imaju na realnost i objektivnost finansijskih iskaza
Društva, priloženi finansijski iskazi se ne mogu u potpunosti smatrati finansijskim iskazima
sastavljenim u saglasnosti sa MSFI i MRS.
14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Prezentacija finansijskih iskaza
Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca
finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Službeni list CG, br. 05/11).
Finansijski iskazi su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Evro
predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori.
Računovodstveni metod
Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška),
osim ukoliko MSFI ne zahjtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u
računovodstvenim politikama.
15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
C.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
DRUŠTVA
C1
Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke
Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i
načelu stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima
gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje
uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem
periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.
Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
budućnosti.
C2
Priznavanje elemenata finansijskih iskaza
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi
priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost
koja može da se pouzdano izmjeri.
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži
ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će
se podmiriti može pouzdano da izmjeri.
Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmjere, odnosno da
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja
obaveza.
Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem
sredstava.
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama –
EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto
imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku
perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku
godine.
16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
C3
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman
kursnih razlika
Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Crnoj Gorii, koji je važio na dan poslovne
promjene.
Srednji kurs važnijih stranih valuta izražen u EUR je:
Šifra
valute
036
124
208
392
578
752
756
826
840
Naziv valute
AUSTRALIJSKI
DOLAR
KANADSKI
DOLAR
DANSKA KRUNA
JAPANSKI JEN
NORVESKA
KRUNA
SVEDSKA KRUNA
SVAJCARSKI
FRANAK
FUNTA
STERLINGA
AMERICKI DOLAR
Oznaka
valute
Važi za
AUD
1
0.6443
0.7879
CAD
1
0.6773
0.7621
DKK
1
0.1340
0.1340
JPY
100
0.6896
0.8811
NOK
1
0.1187
0.1363
SEK
1
0.1120
0.1168
CHF
1
0.8157
0.8278
GBP
1
1.1956
1.2241
USD
1
0.7255
0.7586
Srednji kurs Srednji kurs
31.12.2013 31.12.2012
C4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog
iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.
C5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog
ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva,
a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi
istraživanja i procjenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 - Istraživanje i procjenjivanje prirodnih
resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo
korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.
Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 –
Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj
vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom.
Nabavna vrijednost kupovinom stečenog goodwilla utvrđuje se uskladu sa paragrafom 51
MSFI 3 – Poslovne kombinacije. Goodwill se ne amortizuje (paragraf 55 MSFI 3). Njegova
vrijednost se testira u skladu sa paragrafom 88 MRS 36 i eventualno smanjenje vrijednosti
evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
C6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva
(knjige u biblioteci, djela likovnih umjetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine,
postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim
nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.
Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.
Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne
vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena
se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist
revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako
revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.
C7. INVESTICIONE NEKRETNINE
Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte koji se drže u cilju ostvarivanja zarade
od izdavanja u zakup ili porasta vrijednosti kapitala ili i jednog i drugog. Početno priznavanje
se vrši po nabavnoj cijeni. U toku korisnog vijeka investicione nekretnine se ili procjenjuju po
poštenoj vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 Ulaganja u nekretnine). Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene
evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacione
rezerve, a ako te revalorizacione rezereve nema negativni efekti procjene terete rashode
obezvređenja.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je vjerovatno da će buduće koristi povezane sa tim
izdacima pripasti Društvu i da može pouzdano da se izmjeri. Svi ostali troškovi tekućeg
održavanja terete troškove perioda u kome su nastali. Kada investicionu nekretninu koristi
njen vlasnik, ona se klasifikuje na nekretnine postrojenja i opremu, i njena knjigovodstvena
vrijednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrijednost koja će se nadalje
amortizovati.
C8. AMORTIZACIJA
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost. Metod obračuna je proporcionalan
(paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo primenjuje sledeće metode i stope amortizacije:
Redni
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nekretnine postrojenja i
oprema
Oprema za PTT saobraćaj
Putnička vozila
Kancelarijska oprema
Kompjuterska oprema
Oprema za zagrijevanje
Radio oprema
Korisni vijek
trajanja
Stope amortizacije
Stope koje se
priznaju u
poreskom
bilansu
5
5
5-10
5-10
5
5
20
20
20 i 10
20 i 10
20
20-25
25
15
20
30
15
25
18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
C9. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
C9.1. Učešće u kapitalu
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po
knjigovodstvenoj vrijednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmjeravanje i
priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sjedištem u drugoj državi, bilans tog
pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u
EUR-e i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspjeha
po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspjeha. Dakle i udio u kapitalu
matičnog društva kod zavisnog društva iz druge države biće iskazan po srednjem kursu na dan
bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u
kapitalu i iznosa udjela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog društva u drugoj državi treba
vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa.
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se
ovako:
- ako su dati u EUR-ima po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj cijeni akcije na dan
bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne
razlike na teret finansijskih rashoda.
C9.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća vrednuju se ovako:
- ako su izražene u EUR-ima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po
knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na
dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni
na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po
srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru
finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
C9.3. Dugoročni krediti i ostali dugoročni plasmani vrednuju se ovako:
- ako su dati u EUR-ima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne
kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po
kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju
se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.
19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
C10. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se
po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove
nabavke.
Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara i robe vrši se po
prosječnoj nabavnoj cijeni.
Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe
niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj cijeni a
razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.
C11. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE SE OBUSTAVLJA
Stalna sredstva namjenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi
prodaje, a vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.
Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i
oprema dijela prijeduzeća čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po
sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.
Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove
prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od
usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja.
(paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namjenjena prodaji i poslovanja koja prestaju)
C12. POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i zavisna
pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu),
potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu,
potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po
osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobit).
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospjeća,
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
C13. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT obuhvataju preplaćeni
porez na dobit.
C14. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite
(kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim
povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i
20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
dio dugoročnih kredita koji dospjeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje
dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale
kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti
vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u
korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti
uključene na listu kotacije berze vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni
efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a
negativni na teret finansijskih rashoda.
Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za
365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
C15. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovčive
hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu,
čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom
računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u
domaćoj ili stranoj valuti.
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda.
C16. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije konpenziran sa naplaćenim
porezom na dodatu vrijednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrijednost,
unaprijed obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period),
potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed
obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.
C17. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju,
rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane
dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređeni neto dobit ranijih ili tekuće godine i
upisani neuplaćeni kapital.
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće
godine do visine kapitala su ispravka vrijednosti kapitala.
Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a
otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.
Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Revalorizaciona rezerva se smanjuje
- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina:
1) kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda
po cjeni iznad sadašnje vrijednosti,
21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
2) za iznos razlike amortizacije obračunate na revalorizovanu osnovicu i iznosa amortizacije
obračunate na nerevalorizovanu osnovicu.
3) za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine
revalorizacione rezerve.
C18. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama.
Društvo procjenjuje rezervisanja na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
C19. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne
obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze se iskazuju u nominalnoj neisplaćenoj
vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po
kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuje se
takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.
C20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa
rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u
narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze se iskazuju u nominalno vrijednosti a
obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute
na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.
C21. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMJENJENIH PRODAJI I
SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA obuhvataju se obaveze u skladu
sa MSFI 5 - Stalna sredstva namjenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.
C22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz
poslovanja se iskazuju u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu
na dan bilansa.
C23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA obuhvataju obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u bruto iznosu,
obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za dividendu, obaveze za naknade
prijema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze
prema fizičkim licima po ugovoru o djelu, obaveze za obustavljene neto zarade i ostale
obaveze.
Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate
prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene
donacije.
22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
C24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za
akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i
ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.
C25. OBAVEZE PO OSNOVU ZA POREZ NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na
dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.
C26. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i
rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini.
Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
C27. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
C27.1. Poslovne prihode čine:
- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste
nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni, a prihodi od
prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj cijeni,
- prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe
i učinaka,
- prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.
Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za
smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.
C27.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za
izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada
zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalni troškovi (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
C28. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
C28.1. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica,
prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika,
od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijski prihodi.
C28.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih
lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne
klauzule i ostali finansijski rashodi.
23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
C29. OSTALI PRIHODI I RASHODI
C29.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih
nekretnina, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i
materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po
osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja
dugoročnih rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrijednosti
imovine koje čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava, nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od
vrijednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana i prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine.
C29.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, gubici po
osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi osim manjkova
zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu
otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine
(obezvređenje bioloških sredstava, obezvređenje nematerijalnih ulaganja, obezvređenje
nekretnina, postrojenja, oprijeme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrijednosti,
obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana).
C30. DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
C30.1. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između prodajne
vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti
C30.2. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne
vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.
C31. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM obuhvataju
stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako
zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi. U ove stavke se klasifikuju:
- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16
Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobici i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa
paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,
- dobici i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog
poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kurseva stranih
valuta),
- dobici i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju i
- efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu
tokova gotovine
24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
C32. POREZ NA DOBIT
Tekući porez
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o
oporezivanju u Crnoj Gori. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primjenom
poreske stope od 9% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska
osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu
uspjeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Crne
Gore.
Propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne
duže od 5 godina.
Odloženi porez
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i
obaveza u finansijskim iskazima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u
izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati
u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret
ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili
na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.
25
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
D. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE
1.
BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva tekuće godine treba da
odgovara zaključnom bilansu glavne knjige finansijskog računovodstva prethodne godine.
Društvo je na dan 10.07.2013. godine izvršilo promjenu organizacionog oblika i
transformisalo se iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću, u skaldu sa
Zakonom o privrednim društvima. Nakon što je Osnivač Društva donio odluku o promjeni
organizacionog oblika iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću, Društvo
je prestalo da postoji pod starim nazivom i brisano je iz evidencije u Centralnom registru
Privrednih subjekata dana 10.07.2013. godine a novoosnovano društvo sa ograničenom
odgovornošću registrovano je u registru privrednih subjekata 10.07.2013. godine. Prema
navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Tivat« je pravni sledbenik Centar za
informativnu djelatnost Tivat, koje nastavlja sa korišćenjem imovine za obavljanje djelatnosti
za koju je osnovano.
Na dan registracije statusne promjene , odnosno na dan 10.07.2013. godine, Društvo nije
sastavilo finansijske iskaze za društvo koje se gasi niti je na dan upisa u Centralni registar
privrednih subjekata, odnosno na dan osnivanja, uskladilo bilans otvaranja tekuće godine za
novoosnovano Društvo a što je bilo dužno shodno čl. 6 Zakona o računovodstvu i reviziji
(''Službeni list RCG'', br. 69/05 i ''Službeni list CG'', br. 80/08 i 32/11).
26
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
2.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
EUR-a
Nabavna vrijednost na
početku godine
Postrojenja
i oprema
Oprema
PTT i radio
saobraćaja
Kancelarijs
ka oprema
21,593
42,949
6,678
Vozila
4,356
Ostala
oprema
Ukupno
694
76,270
Povećanje:
2,688
2,688
Nabavka, aktiviranje i prenos
2,688
2,688
Smanjenje:
Nabavna vrijednost na
kraju godine
24,281
42,949
6,678
4,356
694
78,958
Kumulirana ispravka na
početku godine
Povećanje:
14,943
38,614
6,471
4,356
694
65,079
2,847
2,153
130
5,130
2,847
2,153
130
5,130
17,790
40,768
6,602
6,491
2,182
76
8,749
6,650
4,335
206
11,191
Amortizacija
Smanjenje:
Stanje na kraju godine
4,356
694
70,209
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2013. godine
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2012. godine
Materijalna imovina Društva je početno vrednovana po nabavnoj vrijednosti koju čini
fakturna vrijednost uvećana za troškove nabavke za stavljanje sredstava u upotrebu (paragraf
15 MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo je na dan bilansa iskazalo stalnu imovinu u neto knjigovodstvenoj vrijednosti od
8,749 EUR-a. Ova imovina se odnosi na opremu, kancelarijski namještaj i vozila, jer Društvo
ne posjeduje nekretnine.
Nabavljena oprema u toku 2013.godine u vrijednosti od 2,688 EUR-a je prikazana u narednoj
tabeli:
EUR-a
Nabavljena sredstva
Dobavljač
Datum
nabavke
Vrijednost
1
2
3
4
Računarska oprema
Računarska oprema
Računarska oprema
Računarska oprema
Računarska oprema
Ukupno:
CHIP Compjuters Podgorica
CHIP Compjuters Podgorica
CHIP Compjuters Podgorica
CHIP Compjuters Podgorica
CHIP Compjuters Podgorica
01.01.2013.
15.01.2013.
07.06.2013.
17.07.2013
20.12.2013.
579
847
279
559
424
2,688
27
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Amortizacija postrojenja i opreme vrši se po linearnoj metodi. Za 2013.godinu obračinata je
amortizacija postrojenja i opreme u vrijednosti od 5,130 EUR-a. Amortizacija je pravilno
obračunata i evidentirana na rashodima (Napomena 12).
3.
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
EUR-a
Kupci u
zemlji
Kupci u
inostranstvu
Druga
potraživanja
Potraživanja ukupno
Bruto potraživanje na početku
godine
Bruto potraživanje na kraju
godine
8,222
Ispravka vrijednosti na početku
godine
Smanjenje ispravke vrijednosti u
toku godine po osnovu direktnog
otpisa
Smanjenje ispravke vrijednosti u
toku godine po osnovu naplate
Povećanje ispravke vrijednosti u
toku godine
Ispravka vrijednosti na kraju
godine
4,622
4,622
600
600
105
105
652
652
4,569
4,569
NETO STANJE
31.12.2013. godine
31.12.2012. godine
8,222
7,889
1
3,320
3,600
7,890
1
3,321
3,600
U narednom pregledu data je struktura potraživanja od kupaca i njihova ispravka vrijednosti:
EUR-a
Potraživanja od kupaca
1 Centar za kulturu Tivat
Saldo
31.12.2013
Struktura
%
Ispravka
potraživanja
1,081
13,71%
2 Media Publikum DOO Podgorica
718
9.10%
3 Rotor DOO Tivat
614
7.79%
357
4 Iković kompany Dom starih
553
7.01%
553
5 AD Mješovito Herceg Novi
544
6.89%
468
28
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
6 Narodna stranka Kotor
538
6.82%
658
7 Dekorativa Art Tivat
328
4.15%
328
8 Stanišić &Vezmar OD Tivat
256
3.25%
9 Montenegrino DOO Tivat
240
3.04%
240
10 Agencija Duga Tivat
213
2.71%
213
11 Montefish DOO Tivat
202
2.56%
12 Royal Wedding DOO Tivat
202
2.56%
2,399
30.41%
1,752
7,889
100.00%
4,569
13 Ostali kupci
UKUPNO
Rukovodstvo društva je donijelo Odluku o indirektnom otpisu za potraživanja starija od
godine u vrijednosti od 652,22 EUR-a. Ispravka potraživanja izvršena je u skladu sa MRS 39
Finansijski instrumenti-priznavanje i odmjeravanje, a za iznos ispravke potraživanja terećeni
su ostali rashodi u bilansu uspjeha (Napomena 14).
U narednom pregledu prikazani su kupci za koje je izvršen indirektan otpis u 2013.godini:
EUR-a
Naziv kupca
Ispravka
potraživanja
1
Kalardovo DOO Tivat
59
2
Narodna stranka Tivat
120
3
Adriatic Marinas Tivat
35
4
Fab Live DOO Podgorica
35
5
Elko Tim DOO Podgorica
41
6
Porto Montenegro Facilities Management Tivat
41
7
ZOPT DOO Centar za obrazovanje i trening Tivat
76
8
JU Srednja pomorska škola Kotor
47
9
Fakultet za menadžment Hercag Novi
199
UKUPNO
652
Društvo je u 2013. godini izvršilo trajni otpis potraživanja koja se, prema procjeni
rukovodstva ne mogu naplatiti, u vrijednosti od 600,00 EUR-a. Navedena potraživanja su u
ranijem periodu indirektno ispravljena, a odnose se na sledeće kupce:
Montenegrino DOO Tivat u vrijednosti od
Rotor DOO Tivat u vrijednosti od
HTP Mimoza Tivat u vrijednosti od
200,00 EUR-a
200,00 EUR-a
200,00 EUR-a
29
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine predstavljena je na
sledeći način:
EUR-a
Starost potraživanja u danima
Potraživanja do
365 dana starosti
Potraživanja
starija od godinu
dana
Ukupno
(2+3)
1
2
3
4
Potraživanja od kupaca u zemlji
(bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
2,107
5,782
7,889
0
4,569
2,107
1,213
4,569
3,320
U skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu i reviziji, Društvo je izvršilo usaglašenje
potraživanja od kupaca i na dan bilansa su potvrđena potraživanja putem nezavisne
konfirmacije salda u visini od 13% ukupnih potraživanja.
4.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Poslovni račun u domaćoj valuti
2. Devizni poslovni račun
1,059
131
963
26
UKUPNO (1 do 2)
1,190
989
Društvo svoje poslovanje obavlja preko tekućih računa kod sledećih banaka:
- Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica, račun: 510-3783-40, saldo na
dan bilansa u iznosu od 706,22 EUR-a
- Hipotekarne banke AD Podgorica, račun 520-155730-37, saldo na dan bilansa u
iznosu od 331,46 EUR-a
- Erste banke Ad Podgorica , račun 540-3470-17, saldo na dan bilansa u iznosu od
20,99 EUR-a
Sredstva na deviznom računu u zemlji odnose se na sredstva kod CKB Banke AD Podgorica
u iznosu od 130,93 EUR-a.
30
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
5.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Porez na dodatu vrijednost
17
UKUPNO (1)
17
6.
KAPITAL
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Državni kapital
I. Svega osnovni kapital
21,824
21,824
21,824
21,824
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1+2.2)
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu
prenosa revalorizacionih rezervi
2.2 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu
prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha
10,884
10,884
10,884
10,884
II. Svega neraspoređena dobit (2)
10,884
10,884
3. Gubitak ranijih godina
4. Gubitak tekuće godine
III. Svega gubitak (3+4)
60,329
11,739
72,068
53,964
6,365
60,329
(39,360)
(27,621)
KAPITAL (I+II-III)
Kapital je u državnom vlasništvu, Vlasnik OpštinaTivat 100%.
31
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Osnivač Društva, Opština Tivat, je 19.03.2012. godine donio odluku o promjeni
organizacionog oblika Društva iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Shodno navedenoj odluci, Društvo je prestalo da postoji pod starim nazivom i brisano je iz
evidencije u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici pod br. 8 –0005643/002
dana 10.07.2013. godine. Novoosnovano društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano
je u registru privrednih subjekata 10.07.2013. godine pod registracionim brojem 5-0666051/1
sa osnivačkim ulogom od 10,00 EUR-a i starim matičnim brojem. U Statutu Društva naveden
je osnivački ulog u visini od 10 EUR-a.
Društvo nije izvršilo usaglašavanje vrijednosti osnivačkog uloga propisanog Statutom, pa se
vrijednost kapitala u knjigama Društva materijalno značajno razlikuje od vrijednosti kapitala
registrovanog u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici i vrijednosti kapitala u
Statu Društva. U poslovnim knjigama Društva, osnovni kapital iznosi 21,824 EUR-a i do dana
sastavljanja ovog izvještaja Društvo nije usaglasilo navedene evidencije o vrijednosti kapitala.
Promjene kapitala u toku tekuće godine:
a) Osnovni kapital
EUR-a
Državni kapital
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
b)
Svega osnovni
kapital
21,824
21,824
21,824
21,824
Neraspoređena dobit po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje:
Smanjenje:
Stanje 31.12. tekuće godine
c)
10,884
10,884
Gubitak
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)
Stanje 31.12. tekuće godine
60,329
11,739
0
72,068
32
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Društvo je sa stanjem na dan 31.decembar 2013.godine iskazalo gubitak iznad visine kapitala
u iznosu od 39,360 EUR.-a i sa stanjem na taj dan iskazalo tekuće obaveze u visini od 52,620
EUR-a, što je više od tekuće imovine za 48,109 EUR-a. Takvo stanje ukazuje na to da postoji
bitna neizvjesnost koja može da izazove sumnju u pogledu mogućnosti Društva da nastavi
poslovanje po načelu stalnosti poslovanja, odnosno da neće biti u mogućnosti da realizuje
svoja sredstva i izmiri obaveze u normalnom toku poslovanja.
7.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Dobavljači u zemlji
2 Dobavljači u inostranstvu
3. Ostale obaveze iz poslovanja
19,471
400
9
15,443
0
10
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 3)
19,880
15,453
Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan bilansa iznose 19,471 EUR-a i odnose se na
sledeće dobavljače:
EUR-a
Naziv dobavljača i mjesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vodovod i kanalizacija Tivat
PAM CG- Podgorica
Elektrodistribucija Tivat
Centar za kulturu Tivat
HTP Mimoza AD Tivat
Svicomm Budva
Chip DOO Podgorica
HTP Primorje AD Tivat
Telekom Crne Gore
Avacom DOO Tivat
Confirm DOO Tivat
Ostali dobavljači
Ukupno ( 1 do 12)
Saldo
31.12.2013
3,635
2,651
2,033
1,270
1,183
1,182
811
806
696
665
655
3,884
19,471
%
18.67
13.62
10.44
6.52
6.08
6.07
4.16
4.14
3.58
3.42
3.36
19.95
100.00
Društvo je izvršilo usaglašenje obaveza prema dobavljačima putem nezavisne konfirmacije
salda na dan bilansa u iznosu od 44%.
33
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Obaveze prema obavljačima u inostranstvu u iznosu od 400,00 EUR-a se odnose na obaveze
prema Orbiexport iz Vranja za izvršene usluge servisiranja radio opreme.
Ostale obaveze iz poslovanja iznose 9 EUR-a i odnose se na obaveze za usluge platnog
prometa.
8.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA
VREMENSKA RAZGRANIČENJA
EUR-a
31. decembra
2013.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
4. Obaveze prema članovima upravnog odbora i
Savjeta
5. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
(1 do 5)
31. decembra
2012.
7,553
7,960
6,979
6,307
2,426
2,062
11,894
12,222
1,962
31,794
27,569
U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, iskazane su, na dan bilansa, obaveze nastale po
osnovu neto zarada zaposlenih za decembr 2013.godine u iznosu od 7,553 EUR-a.
Obaveze po osnovu neto zarada zaposlenih isplaćene su u januaru 2014.godine.
Obaveze za poreze i doprinose na teret zaposlenih iskazane u iznosu od 7,960 EUR-a i
doprinose na teret poslodavca u vrijednosti od 2,426 EUR- se odnose na sledeće:
1. Obaveze za poreze za novembar i decembar 2013. godine
2. Obaveze za doprinose za socijalno osiguranje na teret
zaposlenih za novembar i decembar 2013.godine
3. Obaveze za doprinose za socijalno osiguranje na teret poslodavca
za novembar i decembar 2013.godine
UKUPNO (1 do 3)
2,426 EUR-a
5,534 EUR-a
2,426 EUR-a
10,386 EUR-a
34
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Društvo je isplatilo zaostale obaveze za poreze i doprinose na zarade u januaru i februaru
2014.godine.
U okviru pozicije ostalih kratkoročnih obaveza, Društvo je iskazalo obaveze prema članovima
Upravnog odbora i Savjeta na dan bilansa u ukupnom iznosu od 11,894 EUR-a, a odnose se
na neizmirene obaveze iz 2010.godine u vrijednosti od 2,559 EUR-a, obaveze iz 2011. godine
u vrijednosti od 5,801 EUR-a, obaveze iz 2012.godine u vrijednosti od 3,477 EUR-a i
obaveze iz 2013. godine u vrijednosti od 57 EUR-a.
Do dana revizorskog izvještaja, Društvo nije izmirilo obaveze prema Upravnom odboru i
Savjetu za period 2010-2012. godina.
U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, iskazane su i obaveze po Ugovoru o djelu za spoljne
saradnike za decembar 2013. godine u vrijednosti od 1,962 EUR-a. Navedene obaveze
Društvo je isplatilo u januaru 2014. godine.
9.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH
PRIHODA
EUR-a
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.1.)
2.1. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
dažbine
453
493
493
0
396
396
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1
do 2)
946
396
Na ovoj bilansnoj poziciji su iskazane obaveze za PDV za decembar 2013. godine u visini od
453 EUR-a koje su izmirene u januaru 2014. godine
Ostale obaveze za poreze i doprinose se odnose na obaveze za prirez na poreze na zarade i
ostala lična primanja u vrijednosti od 493 EUR-a. Veći dio ovih obaveza je izmiren u januaru
i februaru 2014. godine.
35
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
10.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT
EUR-a
31. decembra
2013.
Obaveze po osnovu poreza na dobit
31. decembra
2012.
0
0
Usaglašavanje dobiti prije oporezivanja i poreske osnovice
31. decembra
2013.
Dobit prije oporezivanja
Gubitak poslovne godine
Kapitalni dobici
Kapitalni gubici
Korekcije za stalne razlike
- reprezentacija iznad 1% ukupnog prihoda
- ispravke vrijednosti pojedinačnih potraživanja
kojima se istovremeno i duguje
- transferne cijene
- kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih
prihoda
- otpis sumnjivih potraživanja koja se ne priznaju u
poreske svrhe
- ostale razlike
Korekcija za privremene razlike:
- računovodstvena i poreska amortizacija
- dugoročna rezervisanja
Poreski gubitak
Poreska osnovica
11,739
31. decembra
2012.
6,365
652
187
1,143
(11,274)
(5,222)
Obračunati porez (po stopi od 9%)
Umanjenja po osnovu poreskih kredita
Tekući porez na dobit
Neiskorišćeni poreski krediti
Pregled neiskorišćenih poreskih kredita i rokovi do kada mogu da budu iskorišćeni prikazani
su kao što sledi:
36
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
EUR-a
Godina
nastanka
1
2
3
4
5
2009
2010
2011
2012
2013
Godina
isteka
2014
2015
2016
2017
2018
31 decembra
2013
31 decembra
2012
16,742
-
-
8,220
5,222
11,274
24,716
8,220
5,222
30,184
Shodno Paragrafu 24 . MRS 12- Porez na dobit, Društvo nije vršilo priznavanje odloženih
poreskih sredstava po osnovu prenijetih poreskih gubitaka, zbog neizvjesnosti vezanih za
pitanja, da li će na raspolaganju u budućnosti biti dovoljno oporezive dobiti za koju se mogu
iskoristiti neiskoriščeni poreski gubici ili neiskoriščeni poreski krediti.
11.
POSLOVNI PRIHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
A. PRIHODI OD PRODAJE
b) Ostali prihodi
01.01-31.12.
2012.
7,764
8,519
7,764
8,519
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija
3. Prihodi od zakupnine
207,783
13,382
212,021
22,358
B. OSTALI PRIHODI (2 do3)
221,165
234,380
POSLOVNI PRIHODI (A+B)
228,929
242,899
37
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
12.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
POSLOVNI RASHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
2. Troškovi goriva i energije
I. Troškovi materijala (1 do 2)
01.01-31.12.
2012.
4,599
9,202
13,801
5,926
9,015
14,941
138,068
17,322
134,942
16,302
20,095
2,826
4,427
16,895
646
3,604
4,294
187,032
22,746
195,134
5,130
5,130
7,066
7,066
8,306
3,477
300
6,479
18,562
9,341
1,476
806
994
210
0
2,702
15,529
34,091
7,540
2,864
1,304
2,579
14,287
10,235
6,176
226
1,015
30
10
1,052
18,744
33,031
240,054
250,172
POSLOVNI DOBITAK
0
0
POSLOVNI GUBITAK
11,125
7,273
3. Troškovi zarada i naknada (bruto)
4. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret
poslodavca
5. Troškovi naknada po ugovoru o djelu
6. Troškovi naknada po autorskim ugovorima
7. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog
odbora i Savjeta
8. Ostali lični rashodi i naknade
II. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (3 do 8)
9. Troškovi amortizacije
III. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno
(9)
10. Troškovi transportnih usluga
11. Troškovi usluga na održavanju
12. Troškovi reklame i propagande
13. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (10 do 13)
14. Troškovi neproizvodnih usluga
15. Troškovi reprezentacije
16. Troškovi premije osiguranja
17. Troškovi platnog prometa
18. Troškovi članarina
19. Troškovi doprinosa
20. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (14 do 21)
IV Ostali poslovni rashodi (a+b)
POSLOVNI RASHODI (I do IV)
38
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
13.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
FINANSIJSKI PRIHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Prihodi od kamata
5
39
FINANSIJSKI PRIHODI (1 )
5
39
14.
FINANSIJSKI RASHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Rashodi kamata
5
FINANSIJSKI RASHODI (1)
5
15.
OSTALI PRIHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
1. Naplaćena otpisana potraživanja
2. Prihodi od smanjenja obaveza
105
OSTALI PRIHODI (1 do 2)
105
16.
01.01-31.12.
2012.
3,099
3,099
OSTALI RASHODI
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Ostali nepomenuti rashodi
2. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana
67
652
0
2,230
OSTALI RASHODI (1 do 2)
719
2,230
39
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
17.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
DOBIT I GUBITAK
EUR-a
01.01-31.12.
2013.
01.01-31.12.
2012.
1. Gubitak prije oporezivanja
2. Poreski rashodi perioda
11,739
6,365
Neto gubitak (1+2)
11,739
6,365
18.
POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Društvo nema nekretnine u svojini i koristi objekte za poslovanje na kojima je nosilac prava
svojine Opština Tivat.
Sudski sporovi
Prema izjavi Rukovodstva, protiv Društva se na dan 31.12.2013. godine ne vode sudski
sporovi.
19.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i
kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na
vremenskoj osnovi i prevashodno se izbjegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim
rizicima.
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano
tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.
40
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
Tržišni rizik
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je
tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak
upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.
Devizni rizik
Izloženost Društva deviznom riziku je minimalna jer svoje poslovanje obavlja u evrima
(EUR), koja je zvanična valuta u Crnoj Gori.
Kamatni rizik
Društvo je izloženo riziku promjene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je
kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.
Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine sa
stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:
EUR-a
2013
Finansijska sredstva
Nekamatonosna
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)
Finansijske obaveze
Nekamatonosne
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)
2012
4,511
4,589
4,511
4,589
51,674
43,022
51,674
43,022
Kao što se može vidjeti iz prethodne tabele, Društvo nije izloženo riziku promjene
kamatnih stopa jer nema finansijskih sredstava ni obaveza sa varijabilnom kamatnom
stopom.
Kreditni rizik
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti
da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi imalo za rezultat
finansijski gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske
plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.
41
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
U Crnoj Gori ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i
rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno
dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Centralni registar
privrednih subjekata) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim
partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos
njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od
strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne kreditne izloženosti revidira se najmanje
jednom godišnje.
U slučaju povećanja iznosa dospjelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti
kreditnom riziku, Društvo primjenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom.
Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na
dan bilansa. Nominalni iznos potraživanja od kupaca, prije izvršene ispravke vrijednosti, čine
potraživanja od kupaca kako je dato u tabeli:
EUR-a
Naziv i sedište kupca
Najznačajniji (prvih 10)
Ostali
2013.
2012.
4,741
3,148
5,153
3,069
7,889
8,222
Rizik likvidnosti
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća
obaveza.
Ročnost dospjeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:
EUR-a
2013. godina
Dugoročni krediti
Obaveze iz poslovanja
Krat. finan. obaveze
Ostale krat. obaveze
dо 1god.
оd 1
dо 2god.
оd 2
dо 5god.
Ukupno
0
19,880
0
31,794
0
19,880
0
31,794
51,674
51,674
42
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
2012. godina
Dugoročni krediti
Krat. finan. obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale krat. obaveze
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
dо 1
оd 1 dо 2
оd 2 dо 5
Ukupno
15,453
27,569
15,453
27,569
43,022
43,022
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg
datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).
20.
UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.
Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.
Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao
odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što
se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu
stanja i neto zaduženosti.
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine su bili sledeći:
EUR-a
2013
2012
0
1,190
0
989
Neto zaduženost
Kapital
-1,190
-39,360
-989
-27,621
Ukupni kapital
-40,550
-28,610
2.9%
3.5%
Ukupna zaduženost
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Pokazatelj zaduženosti
*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finanansijske obaveze
**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala
43
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
21.
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
Stranke se smatraju povezanim ako jedna od njih kontroliše drugu stranu, ako se nalazi pod
zajedničkom kontrolom ili ako ima zajednički uticaj na drugu stranu pri donošenju
finansijskih ili poslovnih odluka.
Društvo je 100% u vlasništvu Opštine Tivat. Poslovni odnosi primarno uključuju finansiranje
Društva od strane matičnog društva na osnovu ugovora na godišnjem nivou. Sredstva se
prenose mejsečno i u 2013. godini isplaćena sredstva predstavljaju 90% ukupnih prihoda
Društva.
U toku 2013. i 2012. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:
EUR-a
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
- matično društvo
22.
2013.
2012.
206,500
209,456
206,500
209,456
NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA
Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i
načelu stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski iskazi, sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o
tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog
perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu
gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u
budućem periodu.
Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, iskazalo gubitak iznad visine
kapitala u iznosu od 39,360 EUR-a (Napomena 6).
44
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
DOO Lokalni Javni Emiter "Radio Tivat" Tivat
TOTALNA PREDAZUDEŽNOST
EUR-a
Tekuća
godina
1. Ukupan gubitak
2. Ukupan kapital umanjen za otkupljene sopstvene
akcije
GUBITAK IZNAD KAPITALA (1 - 2)
3. Poslovna imovina umanjena za aktivna vremenska
razgraničenja
4. Obaveze (poslovna pasiva umanjena za dugoročna
rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja)
Koeficijent solventnosti (3/4)
Prethodna
godina
61,184
49,445
21,824
21,824
39,360
27,621
13,260
15,797
51,674
43,022
0.26
0.37
Društvo je totalno prezaduženo, jer njegov koeficijent solventnosti iznosi 0.26.
Navedeno stanje uz gubitak iznad kapitala, ukazuje na neizvjesnost u poslovanju koja može
da izazove sumnju u pogledu mogućnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti
poslovanja. Međutim najveći dio prihoda Društvo obezbjeđuje iz sredstava budžeta matičnog
društva (Napomena 11). Shodno tome Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da
će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa
poslovanjem i u doglednoj budućnosti
23.
PORESKI RIZICI
Poreski propisi Crne Gore se često različito tumače i predmet su čestih izmjena. Tumačenje
poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu
se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Uslijed toga, transakcije mogu biti osporene od
strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.
Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da
odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.
24.
USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. i 2012. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu
utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.
45
Download

izvještaj nezavisnog revizora