"MIVEX" d.o.o.
Čačak
Dragiše Mišovića br. 148
OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA
MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u
skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, br.
46/2006)
•
Pun naziv društva: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE MIVEX DOO ČAČAK
ČAČAK, DRAGIŠE MIŠOVIĆA 148
•
Skraćeni naziv: »MIVEX" DOO ČAČAK
•
Sedište preduzeća: Čačak
•
Matični broj: 17123629
•
PIB: 100898155
•
Direktor: Ivan Čvorović
•
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja:
• Ivan Čvorović,
• Sandra Čvorović
•
Razvrstano:
• U 2007. godini: malo;
• U 2008. godini: srednje.
•
Broj zaposlenih:
• U 2008. godini: 42;
• U 2007. godini: 38.
•
Vrsta svojine: privatno
•
Osnovna delatnost: 51340 – trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima.
•
Tekući računi:
• 170-3321-42
• 205-6130-31
Telefon: (+381) 32 310-180; Fax: (+381) 32-372-243
E - mail: [email protected]
•
•
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
BILANS STANJA..................................................................................................................... 3
BILANS USPEHA .................................................................................................................... 5
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ............................................................................. 7
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................................................... 9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ................................................................. 10
MDM revizija d.o.o.
Nušićeva 6/III
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax:
++381 11 32 44 242
++381 11 32 34 377
e-mail: [email protected]
PIB: SR 103791082
MB: 20016515
APR: 5197/2005
Upisani i uplaćeni kapital 500 evra
Tekući račun:
255-0037420101000-36
kod Privredne banke
DIREKTORU I OSNIVAČIMA
"Mivex" d.o.o. Čačak
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 3 do 9) "Mivex" d.o.o. Čačak (u
daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2008. godine,
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu
za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja
u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i
objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja, nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu odgovarajućih
računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa
etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene ovih rizika,
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju
finasijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u
cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija,
takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih
procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Nastavak - Strana 2
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Nije vršena revizija, niti podnošen izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu, iz
razloga što je Društvo bilo razvrstano u mala pravna lica. Podaci iz finansijskih izveštaja za
2007. godinu predstavljaju početna stanja na dan 01.01.2008. godine i kao takvi imaju uticaj
na rezultat poslovanja za 2008. godinu.
Mišljenje
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte eventualnih korekcija po osnovu iznetog u
predhodnom pasusu, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2008. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Beograd, 04.08.2009. godine
Ovlašćeni revizor,
Gordan Ekmečić
2
"Mivex" d.o.o.Čačak
BILANS STANJA
na dan 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
90,325
67,150
2
2
194
74,720
194
54,181
2
74,720
54,181
3
15,411
12,775
3
15,411
12,775
4
87,941
23,460
74,565
24,935
64,481
49,630
5
6
61,163
134
46,795
7
8
1,471
1,713
2,720
115
178,266
141,715
178,266
141,715
III.
KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
Prethodna
godina
E. VANBILANSNA AKTIVA
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
3
"Mivex" d.o.o.Čačak
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
Prethodna
godina
9
54,470
7,611
33,120
7,611
9
9
1
23,461
1
9
6,478
9
29,875
25,508
121,378
108,595
10
11
11
11
12
87
33,444
33,295
149
87,847
13,365
13
14
15
71,063
2,071
1,348
16
17
5,239
5,239
103,356
33,073
68,805
1,460
18
2,418
178,266
141,715
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"Mivex" d.o.o.Čačak
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
Prethodna
godina
18
18
490,093
488,206
477,617
477,580
18
19
19
19
19
1,887
485,580
402,471
21,983
21,268
37
474,808
414,148
16,424
15,637
19
19
6,510
33,348
4,513
4,798
23,801
2,809
20
21
22
23
960
7,503
9,801
3,323
4,448
1,289
890
10,250
3,977
9,481
4,448
9,481
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"Mivex" d.o.o.Čačak
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Prethodna
godina
270
265
189
4,367
9,216
4,367
9,216
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"Mivex" d.o.o.Čačak
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
580,788
578,633
288
1,867
577,742
546,434
19,197
6,798
422
4,891
3,046
495,159
495,105
18
36
493,147
467,730
14,176
8,029
432
2,780
2,012
3,537
2,897
3,537
2,897
13,009
9,113
3,896
37,595
12,775
24,820
9,472
34,698
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"Mivex" d.o.o.Čačak
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
V.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
6,890
29,418
6,890
29,418
6,890
29,418
591,215
590,751
464
527,474
530,742
2,720
3,268
4,805
579
1,270
2,292
87
1,471
2,720
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"Mivex" d.o.o.Čačak
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
OPIS
Osnovni Rezerve Revaloriza Neraalizovani Neraspore Ukupno
kapital
cione
gubici po
đeni
rezerve
osnovu
dobitak
hartija od
vrednosti
Stanje
na
dan:
1,065
1
16,292 17,358
01.01.2007. godine
Korigovano početno
1,065
1
16,292 17,358
stanje
na
dan
01.01.2007. godine
Ukupna povećanja u
6,546
9,216 15,762
prethodnoj godini
Stanje
na
dan:
7,611
1
25,508 33,120
31.12.2007. godine
Korigovano početno
7,611
1
25,508 33,120
stanje
Ukupna povećanja u
26,068
6,478
4,367 23,957
tekućoj godini
Ukupna smanjenja u
2,607
2,607
tekućoj godini
Stanje
na
dan:
7,611
1
23,461
6,478
29,875 54,470
31.12.2008. godine
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Mivex" d.o.o. Čačak
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva i računa glavne knjige
obračunatih troškova i učinaka tekuće godine jednak je zaključnom bilansu glavne knjige
finansijskog računovodstva i glavne knjige obračuna troškova i učinaka prethodne godine.
2.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Hiljada dinara
Koncesije, patenti,
licence i slična prava
Ukupno
Nabavna bruto vrednost na početku godine
Nabavna bruto vrednost na kraju godine
194
194
194
194
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
194
194
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
194
194
Početna nematerijalna ulaganja vrednovana su po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MSR 38 Nematerijalna ulaganja).
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.
"Mivex" d.o.o. Čačak
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA
SREDSTVA
Hiljada dinara
Građevinski
objekti
Postrojenja i
oprema
Ukupno
Nabavna vrednost na početku
godine
Povećanje:
Nabavka, aktiviranje i prenos
Revalorizacija odnosno procena u
toku godine
Smanjenje:
Rashod u toku godine
Nabavna vrednost na kraju godine
25,701
37,161
62,862
72
72
14,549
824
13,725
14,621
896
13,725
25,773
129
129
51,581
129
129
77,354
Kumulirana ispravka na početku
godine
Povećanje:
Amortizacija
Smanjenje:
Revalorizacija odnosno procena u
toku godine
Po osnovu rashodovanja
Stanje na kraju godine
643
8,038
8,681
644
644
5,779
5,779
12,470
12,341
6,423
6,423
12,470
12,341
1,287
129
1,347
129
2,634
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
24,486
50,234
74,720
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
25,058
29,123
54,181
Sredstva se amortizuju proporcionalom metodom. Amortizacija je ispravno obračunata i
stavljena na rashode.
Na poslovnoj zgradi, br.zg.1 površine 1869 m², izgrađenoj na kp.br. 4458/103 KO Čačak u
vlasništvu Čvorović Dejana sa 1/8, Čvorović Ivana sa 1/8 dela oboje iz Čačka i “Mivex”
d.o.o. Čačak sa 6/8 dela, prema listu nepokretnosti br. 8792 KO Čačak Službe za katastar
nepokretnosti Čačak od 26.06.2007. godine uspostavljena je izvršna vansudska hipoteka
prvog reda zasnovana u korist Fonda za razvoj Republike Srbije, Beograd Knez Mihailova br.
14 na osnovu ugovora o investicionom kreditu br. 11086 kao izvršne isprave.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Mivex" d.o.o. Čačak
U toku 2008. godine, Društvo je nabavilo sledeća osnovna sredstva:
Hiljada dinara
Novonabavljena sredstva
Nabavna vrednost
Metalna ograda u hali
Putničko vozilo Renault Megane
Računar – server
Fiskalni štampač
Računar
Ukupno:
72
568
102
73
81
896
U toku 2008. godine su rashodovana sledeća sredstva: Računar Samsung (inv.br.7) i Računar
Samsung (inv.br.8). Navedena oprema je bila u potpunosti otpisana.
4.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Učešće u kapitalu
ostalih povezanih
pravnih lica
1. Bruto vrednost na početku
godine
2. Povećanje bruto vrednosti u toku
godine po osnovu novih plasmana:
3. Smanjenja bruto vrednosti u toku
godine po osnovu prodaje:
4. Bruto vrednosti na kraju godine
(1+2-3)
12,775
Neto vrednost 31.12.2008. godine
Neto vrednost 31.12.2007. godine
Učešće u kapitalu
drugih pravnih
lica i dugoročne
hartije od vred.
raspoložive za
prodaju
Ukupno
12,775
9,113
9,113
6,477
6,477
12,775
2,636
15,411
12,775
12,775
2,636
15,411
12,775
Učešće u kapitalu
Ime pravnog lica u čijem
kapitalu je učešće
Datum
plasiranja
učešća
Valuta
"Autoservis" doo Čačak
Bruto iznos
Hiljada dinara
Ispravka
Neto iznos
vrednosti
12,775
12,775
12,775
a) Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
"AIK banka" AD Niš
"Udruženje
distributera 01.12.2008. EUR
pića" doo Beograd
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
8,872
242
6,478
2,394
242
2,636
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
5.
"Mivex" d.o.o. Čačak
ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrednost
1.2. Ispravka vrednosti (otpis)
2. Roba (2.1-2.2-2.3)
2.1. Bruto vrednost robe
2.2. Ukalkulisani PDV
2.3. Ukalkulisana razlika u ceni
I Zalihe - neto (1+2)
II Dati avansi - neto
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
31. decembra
2007.
756
1,972
1,216
19,589
20,093
333
171
20,345
127
1,216
1,089
24,262
24,661
259
140
24,389
3,115
546
23,460
24,935
Starosna struktura avansa
Hiljada dinara
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, neto
Do 365 dana
3,115
Ukupno
3,115
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.
"Mivex" d.o.o. Čačak
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Hiljada dinara
Kupci u
zemlji
Bruto potraživanje na
početku godine
Bruto potraživanje na
kraju godine
Ispravka vrednosti na
početku godine
Smanjenje
ispravke
vrednosti u toku godine
po osnovu direktnog
otpisa
Povećanje
ispravke
vrednosti u toku godine
Ispravka vrednosti na
kraju godine
NETO STANJE
31.12.2008. godine
31.12.2007. godine
Kupci u
Potraž. iz
Druga
Potraživanja
inostranstvu specifičnih potraživanja
- ukupno
poslova
47,193
1,525
1,550
50,268
55,681
1,007
7,390
64,078
3,473
3,473
631
631
73
73
2,915
2,915
52,766
43,720
1,007
1,525
7,390
61,163
46,795
1,550
Potraživanja su usaglašena sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Potraživanja iz specifičnih poslova se odnose na potraživanje od a.d. “Autoservis“
Čačak u iznosu od 6.605 hiljada dinara i d.o.o. „Santa group“ Čačak u iznosu od 785 hiljada
dinara.
Starost potraživanja u danima
1
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja do
365 dana
starosti
2
55,681
2,915
52,766
Potraživanja
starija od
godinu dana
3
Ukupno
(2+3)
4
55,681
2,915
52,766
Potraživanja od kupaca iz inostranstva
(bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
1,007
1,007
1,007
1,007
Potraživanja iz specifičnih poslova
(bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
7,390
7,390
7,390
7,390
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
7.
"Mivex" d.o.o. Čačak
POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
8.
31. decembra
2007.
134
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dinarski poslovni račun
2. Devizni poslovni račun
3. Izdvojena novčana sredstva u dinarima
UKUPNO (1 do 3)
9.
31. decembra
2007.
1,361
35
75
1,471
2,644
76
2,720
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Porez na dodatu vrednost
2. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO (1+2)
31. decembra
2007.
115
1,713
1,713
115
Ostala aktivna vremenska razgraničenja se odnose na kursne razlike po kreditima.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
10.
"Mivex" d.o.o. Čačak
KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Udeli DOO
I. Svega osnovni kapital (1)
7,611
7,611
7,611
7,611
1
1
1
1
2. Rezerve
II. Svega rezerve (2)
III. Revalorizacione rezerve
IV. Neralizovani gubici po osnovu hartija od
vrednosti
31. decembra
2007.
23,461
6,478
3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
4. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
V. Svega neraspoređeni dobitak (3+4)
25,508
4,367
29,875
16,293
9,215
25,508
KAPITAL (I+II+III+IV+V)
54,470
33,120
Osnivački ulog u iznosu od 7.611 hiljada dinara se odnosi na osnivače, kao što sledi:
Ulog u hiljadama
Ime osnivača
JMBG
Udeo u %
dinara
Ivan Čvorović
0406976783715
2.283,5
30
Dejan Čvorović
3011971783713
2.283,5
30
Sandra Čvorović
30059757888728
1.522
20
Tamara Čvorović
2307976715301
1.522
20
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a)
Revalorizacione rezerve
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine po osnovu pozitivnog efekta nekretnina,
postrojenja i opreme
Stanje 31.12. tekuće godine
23,461
23,461
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
b)
"Mivex" d.o.o. Čačak
Nerealizovani dobici i gubici po osnovu hartija od vrednosti
Hiljada dinara
Stanje nerealizovanih gubitaka po osnovu hartija od vrednosti na
početku godine
Povećanje nerealizovanih gubitaka po osnovu hartija od vrednosti u
toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
c)
6,478
6,478
Nerasporedjeni dobitak
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu neto dobitka tekuće godine
Stanje 31.12. tekuće godine
11.
25,508
4,367
29,875
DUGOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
33,295
149
33,444
31. decembra
2007.
5,239
5,239
Obaveze su usaglašene sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Obaveze sa valutnom klauzulom vrednovane po srednjem kursu Narodne Banke
Srbije u skladu sa ugovorima o kreditu.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Dugoročni krediti u zemlji
Kreditor Rok otplate
Početak
otplate
1
2
3
"Volks
27.05.2009. 27.05.2007.
banka"
a.d.
Beograd
"Fond za 30.09.2013. 31.12.2008.
razvoj
Republike
Srbije"
"Čačanska 15.07.2013. 15.10.2008.
banka"
a.d. Čačak
"Mivex" d.o.o. Čačak
Obezbeđenje
Kamatna stopa
Strana
valuta
Iznos
Iznos
u
na dan
stranoj bilansa
valuti hiljada
dinara
4
5
6
7
zaloga
3 mesečni
LIBOR+5.5%
CHF
28,518
hipoteka
3%
RSD
zaloga
3 mesečni
EURIBOR+4.5%
EUR
1
2
3
"Fond za 30.09.2013. 31.12.2008.
razvoj
Republike
Srbije"
"Čačanska 15.07.2013. 15.10.2008.
banka"
a.d. Čačak
1,694
16,339
36,812
"Lamax"
30.12.2010.
Dugoročni krediti u zemlji - ukupno
Ostale dugoročne obaveze
Kreditor Rok otplate
Početak
otplate
8
3,262
12,000
33,295
Obezbeđenje
Kamatna stopa
Valuta Iznos Iznos
u
u
hiljada
kojoj stranoj dinara
je
valuti
kredit
uzet
4
5
6
hipoteka
3%
RSD
zaloga
3 mesečni
EURIBOR+4.5%
EUR
7
8
122
310
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 18
27
149
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
12.
"Mivex" d.o.o. Čačak
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Kratkoročne finansijske obaveze
UKUPNO
31. decembra
2007.
13,365
13,365
33,073
33,073
Obaveze su usaglašene sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Kratkoročne finansijske obaveze sa valutnom klauzulom su vrednovane po srednjem
kursu Narodne Banke Srbije na dan bilansa.
Kreditor
1
Rok otplate Obezbeđenje Kamatna Valuta
stopa
u
kojoj
je
kredit
uzet
2
"Čačanska banka" a.d. 18.06.2009.
Čačak
Kratkoročni krediti u zemlji
13.
3
4
5
menice
10.00%
USD
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
hiljada
dinara
6
7
212,474 13,365
13,365
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači u zemlji
3. Dobavljači u inostranstvu
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 3)
4,020
67,043
71,063
31. decembra
2007.
4,637
64,012
156
68,805
Obaveze su usaglašene sa poveriociocima u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Analitičke evidencije usklađene su sa odgovarajućim računima glavne knjige.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
14.
"Mivex" d.o.o. Čačak
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
4. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)
15.
31. decembra
2007.
671
230
598
217
183
151
987
494
2,071
1,460
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST
16.
31. decembra
2007.
1,348
1,348
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
17.
31. decembra
2007.
18
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Odložene poreske obaveze po osnovu razlike između
amortizacije u poslovnom i poreskom bilansu
31. decembra
2007.
2,418
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
18.
"Mivex" d.o.o. Čačak
POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
I. Prihodi od prodaje robe
2. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav.
licima
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga
A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)
d) Ostali prihodi
01.01-31.12.
2007.
431,051
431,051
57,155
441,197
441,197
36,383
57,155
488,206
36,383
477,580
3. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija
1,887
37
C. OSTALI PRIHODI (3)
1,887
37
490,093
477,617
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)
Poslovni prihodi su vrednovani u skladu sa MRS 18 – Prihodi.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
19.
"Mivex" d.o.o. Čačak
POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Nabavna vrednost prodate robe
I. Nabavna vrednost prodate robe (1)
01.01-31.12.
2007.
402,471
402,471
414,148
414,148
2. Troškovi materijala za izradu
3. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
4. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (2 do 4)
254
1,418
20,311
21,983
155
1,433
14,836
16,424
5. Troškovi zarada i naknada (bruto)
6. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na
teret poslodavca
7. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (5 do 7)
8. Troškovi amortizacije
9. Troškovi rezervisanja
IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja
10. Troškovi transportnih usluga
11. Troškovi usluga na održavanju
12. Troškovi zakupnina
13. Troškovi reklame i propagande
14. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (10 do 14)
15. Troškovi neproizvodnih usluga
16. Troškovi reprezentacije
17. Troškovi premije osiguranja
18. Troškovi platnog prometa
19. Troškovi poreza
20. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (15 do 20)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
11,380
2,047
9,054
1,624
7,841
21,268
4,959
15,637
6,423
87
6,510
11,717
4,783
1,504
186
235
18,425
10,207
1,052
1,650
796
519
699
14,923
33,348
4,798
4,798
8,231
5,438
184
193
195
14,241
5,185
934
1,474
679
492
796
9,560
23,801
485,580
474,808
4,513
2,809
POSLOVNI RASHODI (I do V)
POSLOVNI DOBITAK
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
20.
"Mivex" d.o.o. Čačak
FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
3. Ostali finansijski prihodi
FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 3)
21.
01.01-31.12.
2007.
288
580
92
960
18
1,271
1,289
FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
3. Ostali finansijski rashodi
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 3)
22.
01.01-31.12.
2007.
6,918
579
6
7,503
803
87
890
OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Viškovi
3. Naplaćena otpisana potraživanja
4. Ostali nepomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI (1 do 4)
01.01-31.12.
2007.
ulaganja,
654
512
631
8,658
9,801
164
200
9,232
10,250
Ostali nepomenuti prihodi se odnose na prihode po osnovu naknadno odobrenog rabata.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
23.
"Mivex" d.o.o. Čačak
OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
01.01-31.12.
2007.
1. Manjkovi
2. Ostali nepomenuti rashodi
3. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
1,294
1,956
73
251
2,710
1,016
OSTALI RASHODI (1 do 3)
3,323
3,977
24.
POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Društvo je u toku 2008. godine povelo nekoliko sudskih sporova u ukupnom iznosu od 109
hiljada dinara. Deo potraživanja je naplaćen, tako da iznos utuženih potraživanja od kupaca
iznosi 73 hiljade dinara.
25.
FINANSIJSKA STABILNOST
Hiljada dinara
Tekuća godina
1. Stalna imovina
2. Zalihe i dati avansi
I. Dugoročno vezana imovina (1 do 3)
4. Kapital umanjen za gubitke do visine kapitala i
otkupljene sopstvene akcije
5. Dugoročna rezervisanja
6. Dugoročne obaveze
II. Trajni i dugoročni kapital (4 do 6)
Koeficijent finansijske stabilnosti (I/II)
90,325
23,460
113,785
54,470
Prethodna
godina
67,150
24,935
92,085
33,120
87
33,444
88,001
5,239
38,359
1.29
2.40
Koeficijent finansijske stabilnosti je viši od jedan, dugoročno vezana imovina je veća od
trajnog i dugoročnog kapitala u iznosu od 25,784 hiljada dinara, što znači da je u oblasti
dugoročnog finansiranja otežano održavanje likvidnosti, mada je pokazatelj finansijske
stabiljnosti značajno poboljšan u odnosu na predhodnu godinu.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
26.
"Mivex" d.o.o. Čačak
RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA
Hiljada dinara
Tekuća godina
1. Poslovni prihodi
2. Varijabilni rashodi
3. Marža pokrića (1-2)
4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi
5. Neto finansijski rashodi
6. Dobitak redovne aktivnosti (3-4-5)
7. Koeficijent marže pokrića (3/1)
8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka
redovne aktivnosti (4+5)/7
9. Iznos ostvarenog poslovnog prihoda iznad potrebnog
prihoda za ostvarenje neutralnog dobitka redovne
aktivnosti (1-8) ako je 1>8
10. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka
redovne aktivnosti 9/1 x 100
11. Iznos potrebnog poslovnog prihoda za ostvarenje
neutralnog dobitka redovne aktivnosti iznad ostvarenog
poslovnog prihoda (8-1) ako je 8>1
12. Stopa nedostatka poslovnog prihoda za ostvarenje
neutralnog dobitka redovne aktivnosti (11/1) x 100
490,093
449,968
40,125
35,612
6,543
(2,030)
0.0819
514,888
Prethodna
godina
477,617
449,635
27,982
25,173
(399)
3,208
0.0586
422,861
54,756
11.46%
24,795
5.06%
Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti je veći od ostvarenog
poslovnog prihoda za 5.06%.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 25
Download

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE