"Frutti Co" a.d.
Ljubovija
Zvornički put bb
OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA
MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u
skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, br.
46/2006)
•
•
•
•
•
•
•
Pun naziv društva: PREDUZEĆE ZA ZAMRZAVANJE I PRERADU VOĆA
FRUTTI CO AD LJUBOVIJA, ZVORNIČKI PUT BB
Skraćeni naziv: FRUTTI CO AD LJUBOVIJA
Sedište preduzeća: Ljubovija
Matični broj: 07320728
PIB: 101302197
Direktor: Duško Krsmanović
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja:
• Duško Krsmanović, generalni direktor, dipl. Inženjer poljoprivrede,
• Miodrag Milovanović, šef računovodstva, dipl. ekonomista
•
Razvrstano:
• U 2007. godini: srednje;
• U 2008. godini: srednje.
•
Broj zaposlenih:
• U 2007. godini: 53;
• U 2008. godini: 70.
•
Vrsta svojine: privatna
•
Osnovna delatnost: 15330 - prerada i zamrzavanje voća
•
Tekući računi:
• 160-39803-74 Banka Intesa
• 245-0073862101162-05 Agrobanka
•
Telefon: (+381) 015 661-467
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
BILANS STANJA .................................................................................................................... 3
BILANS USPEHA .................................................................................................................... 5
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ............................................................................. 7
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................................................... 9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ................................................................. 10
MDM revizija d.o.o.
Nušićeva 6/III
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax:
++381 11 32 44 242
++381 11 32 34 377
e-mail: [email protected]
PIB: SR 103791082
MB: 20016515
APR: 5197/2005
Upisani i uplaćeni kapital 500 evra
Tekući račun:
255-0037420101000-36
kod Privredne banke
SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 3 do 9) "FRUTTI CO" AD
Ljubovija (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra
2008. godine, odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o
promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost
obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za
sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja, nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu
odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih
računovodstvenih procena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa
etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene ovih
rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu
prezentaciju finasijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih
procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje
značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih
izveštaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2008. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Beograd, 28.05.2009. godine
Ovlašćeni revizor,
Gordan Ekmečić
2
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
BILANS STANJA
na dan 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do IV)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
Prethodna
godina
137,273
120,308
2
136,827
117,285
2
136,827
117,285
3
446
3,023
3
3
53
393
350,784
242,647
53
2,970
245,442
194,382
101,668
48,690
4
III.
KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (A+B)
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (V+G)
5
6
63,948
266
43,412
213
7
8
292
37,162
2,629
2,436
9
6,469
488,057
2,370
365,750
488,057
365,750
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
18
5,580
20,687
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
3
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
I
OBAVEZE (I do IV)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA (A+B)
G. VANBILANSNA PASIVA
Prethodna
godina
10
101,653
21,026
90,783
21,026
10
10
7,596
52,546
7,596
53,934
10
20,485
8,227
386,404
274,967
12
264,996
260,436
4,560
118,680
56,403
10,339
8,139
2,200
264,628
171,678
13
14
15
58,375
1,953
1,949
87,795
3,567
1,556
11
11
11
16
17
18
32
2,728
488,057
5,580
365,750
20,687
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
Prethodna
godina
19
19
553,055
501,633
421,231
301,624
19
19
19
20
20
20
20
171,572
127,386
7,236
523,653
95,785
321,182
58,556
114,079
20
20
12,887
35,243
29,402
9,576
33,091
6,864
21
22
23
24
5,432
25,123
1,442
646
10,507
7,780
13,466
2,104
1,874
1,408
10,507
1,408
5,528
414,367
36,606
295,442
39,652
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Prethodna
godina
171
1,372
2,370
11,879
3,607
11,879
3,607
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
454,020
448,295
356,472
351,662
5,725
517,976
433,696
60,152
20,365
203
3,560
4,810
415,284
367,607
37,625
9,658
220
174
63,956
58,812
1,174
1,114
1,174
1,102
12
33,359
19,073
33,359
19,073
32,185
17,959
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
V.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
254,656
111,815
254,656
111,815
161,016
39,347
156,358
38,282
4,658
1,065
93,640
72,468
709,850
712,351
469,401
473,704
2,501
2,629
4,303
4,246
4,755
6,494
4,591
3,808
292
2,629
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
OPIS
Stanje na dan: 01.01.2007.
godine
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2007. godine
Ukupna
povećanja
u
prethodnoj godini
Ukupna
smanjenja
u
prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2007.
godine
Korigovano početno stanje
Ukupna povećanja u tekućoj
godini
Ukupna smanjenja u tekućoj
godini
Stanje na dan: 31.12.2008.
godine
Osnovni
kapital
Rezerve
Revaloriza Neraspore
cione
đeni
rezerve
dobitak
Ukupno
21,026
7,596
54,139
4,471
87,232
21,026
7,596
54,139
4,471
87,232
3,756
3,756
205
205
21,026
7,596
53,934
8,227
90,783
21,026
7,596
53,934
8,227
12,387
90,783
12,387
1,388
129
1,517
52,546
20,485
101,653
21,026
7,596
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1. BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI BILANS
PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS TEKUĆE
GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva i računa glavne knjige
obračunatih troškova i učinaka tekuće godine jednak je zaključnom bilansu glavne knjige
finansijskog računovodstva i glavne knjige obračuna troškova i učinaka prethodne godine.
2. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA
SREDSTVA
Hiljada dinara
Zemljište
Nabavna vrednost na
početku godine
Povećanje:
Nabavka, aktiviranje i
prenos
Smanjenje:
Prodaja u toku godine
Rashod u toku godine
Nabavna vrednost na
kraju godine
Kumulirana ispravka na
početku godine
Povećanje:
Amortizacija
Ostalo
Smanjenje:
Stanje na kraju godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
Građevinski Postrojenja
objekti
i oprema
Nekr,
postr,
oprema i
biol. sred.
u pripremi
164
Ukupno
20,231
103,598
130,920
254,913
323
323
7,527
7,527
25,509
25,509
33,359
33,359
8,185
8,185
111,125
8,185
148,244
58,779
78,849
137,628
3,522
3,522
2,110
2,069
41
5,632
5,591
41
62,301
80,959
143,260
20,554
48,824
67,285
164
136,827
20,231
44,819
52,071
164
117,285
20,554
164
8,185
280,087
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
Društvo po prepisu lista nepokretnosti broj 652 Katastarska opština Lonjin u Staroj Ljuboviji,
poseduje
u
vlasništvu
1/1
zemljište
ukupne
površine
26.005
m².
Najznačajnije nabavke osnovnih sredstava u 2008. godini su: autobus - mercedes (164 hiljade
dinara), kamion - hladnjača (1.184 hiljade dinara), igle za izbijačicu (411 hiljada dinara), krov
(300 hiljada dinara), komora - frigo Pajkić (2.829 hiljada dinara), komora - Ingral Neimar
(3.424 hiljade dinara).
Neotpisana vrednost rashodovanih sredstava evidentirana je kao ostali rashod.
Zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema procenjeni su po fer vrednosti u skladu
sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema 01.01.2005. godine. Pozitivni efekti procene
knjiženi su na račun revalorizacionih rezervi. Revalorizacione rezerve su umanjene za iznos
od 1.388 hiljada dinara.
Sredstva se amortizuju linearno, a iznos amortizacije ispravno obračunata i stavljen na
rashode.
Rashodovanje osnovnih sredstava u toku godine prikazana je na narednoj tabeli:
Hiljada dinara
Rashodovana sredstva
Ispravljač 80V/80A
Automatski punjač baterija
Mobilni telefon Siemens S-55
Telefoni Panasonic
Pisaća mašina Avala
Stolice za trpezariju
Stolice - tapacirane
Kvarcna peć
Daktilo stolica - permanent
Kašika - sipaća
Rashodovana
vrednost
Sadašnja
vrednost
Gubitak
(1-2)
1
2
3
32
52
32
52
2
1
2
1
9
9
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Učešće u kapitalu
drugih pravnih
lica i dugoročne
hartije od vred.
raspoložive za
prodaju
Ostali dugoročni
finansijski
plasmani
Bruto vrednost na početku godine
53
2,970
3,023
Bruto vrednosti na kraju godine
53
393
446
Neto vrednost 31.12.2008. godine
53
393
446
Neto vrednost 31.12.2007. godine
53
2,970
3,023
Ime dužnika
Vrsta
finansijskog
plasmana
Rok
naplate
Obezbeđenje
Robni
5
Založna
kredit
godina izjava
Ostali dugoročni finansijski plasmani - ukupno
Kooperanti
Valuta
RSD
Bruto
iznos
2,970
Ukupno
Hiljada dinara
Ispravka
Neto
vrednosti
iznos
2,577
393
393
Društvo je na bilansnoj poziciji Dugoročni krediti iskazalo iznod od 383 hiljade dinara. U
pitanju je robni kredit dat kooperantima. Od kreditnih sredstava dobijenih od Fonda za razvoj
kupljeno je 50 motokultivatora marke Labin sa DMB dizel motorom od 14 KS sa pratećom
opremom. Po Ugovorima sklopljenim sa kooperantima aprila 2004. motokultivatori su im
predati u trajno vlasništvo kao robni kredit koji se vraća kroz isporuku sveže maline.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
4. ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1)
1.1. Nabavna vrednost
2. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.1-2.2)
2.1. Nabavna vrednost
2.2. Ispravka vrednosti (otpis)
3. Zalihe učinaka neto (3.1+3.2)
3.1. Nedovršena proizvodnja (neto)
3.2. Gotovi proizvodi (neto)
4. Roba (4.1-4.2)
4.1. Bruto vrednost robe
4.2. Ukalkulisana razlika u ceni
I Zalihe - neto (1 do 4)
1. Neto dati avansi
II Dati avansi
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
31. decembra
2007.
4,795
4,795
2,565
2,565
4,208
4,208
222,899
17,440
205,459
5,231
5,288
57
232,925
9,722
9,722
242,647
178,712
144,825
33,887
8,837
9,021
184
190,114
4,268
4,268
194,382
Dati avansi su usaglašeni sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji.
Starosna struktura avansa
Hiljada dinara
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, bruto
Ispravka vrednosti
Dati avansi, neto
Do 365 dana
Preko godinu
dana
Ukupno
9,722
9,722
9,722
9,722
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Hiljada dinara
Bruto
potraživanje na
početku godine
Bruto
potraživanje
na
kraju
godine
Ispravka
vrednosti
na
početku godine
Ispravka
vrednosti
na
kraju godine
NETO
STANJE
31.12.2008.
godine
31.12.2007.
godine
Kupci - Kupci
Kupci u
Potraž. iz
Druga
Potraživanja
ostala
u
inostranstvu specifičnih potraživanja
- ukupno
povezana zemlji
poslova
pravna
lica
60 25,035
12,152
4,775
1,415
43,437
9,444 31,067
13,087
3,264
7,111
63,973
25
25
25
25
9,444 31,042
13,087
3,264
7,111
63,948
60 25,010
12,152
4,775
1,415
43,412
Kratkoročna potraživanja usaglašena su sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o
računovodstvu i reviziji. Analitička evidencija usgalašena je sa odgovarajućim računima
glavne knjige.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Starost potraživanja u danima
1
Potraživanja od ostalih
pravnih lica (bruto)
Neto potraživanja
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
Potraživanja do
365 dana
starosti
Potraživanja
starija od
godinu dana
Ukupno
(2+3)
2
3
4
povezanih
9,444
9,444
9,444
9,444
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)
31,067
31,067
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca iz inostranstva
(bruto)
25
31,042
13,087
25
31,042
13,087
13,087
3,264
13,087
3,264
7,111
7,111
7,111
7,111
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja iz specifičnih poslova
(bruto)
Druga potraživanja (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
6. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra 2008.
31. decembra 2007.
266
213
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dinarski poslovni račun
2. Devizni poslovni račun
UKUPNO (1+2)
288
4
292
31. decembra
2007.
2,552
77
2,629
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
8.
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Porez na dodatu vrednost
2. Unapred plaćeni troškovi
3. Potraživanja za nefakturisani prihod
4. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO (1 do 4)
9.
192
182
175
36,613
37,162
31. decembra
2007.
2,232
204
2,436
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c)
a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu
b) neiskorišćenog poreskog kredita
c) razlike između amortizacije u poslovnom i poreskom
bilansu
6,469
2,589
3,880
31. decembra
2007.
2,370
2,173
197
10. KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Akcijski kapital
I. Svega osnovni kapital (1)
2. Rezerve
II. Svega rezerve (2)
III Revalorizacione rezerve
3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
4. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
IV. Svega neraspoređeni dobitak (3+4)
KAPITAL (I+II+III+IV)
21,026
21,026
7,596
7,596
52,546
8,606
11,879
20,485
101,653
31. decembra
2007.
21,026
21,026
7,596
7,596
53,934
8,227
8,227
90,783
Akcijski kapital je u vlasništvu pravnih lica ("Codex 2000" Valjevo - 24.9%, "Vino župa"
Aleksandrovac - 24.9%, "Husky corporation" Čačak - 21.78%, "Genekom" Aleksandrovac 16,45%) i fizičkih lica (11,97%).
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a)
Nerasporedjeni dobitak
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Povećanje:
a) po osnovu neto dobitka tekuće godine
b) po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi
Smanjenje:
c) po osnovu fundamentalne greške
Stanje 31.12. tekuće godine
8,227
12,387
11,879
508
129
129
20,485
Struktura akcijskog kapitala:
Hiljada dinara
Broj
akcionara
Akcije fizičkih lica
Akcije pravnih lica
Svega akcijski kapital
32
4
36
Broj akcija
% akcija
2,517
18,509
21,026
11.97%
88.03%
100.00%
Iznos u
000
2,517
18.509
21.026
Nominalna vrednost jedne akcije je 1000 dinara.
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 1000 dinara.
Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi 1334 dinara.
11. DUGOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
260,436
4,560
264,996
31. decembra
2007.
8,139
2,200
10,339
Obaveze su usaglašene sa kreditorima, u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji.
Obaveze po kreditu Fonda za razvoj Republike Srbije vrednovane su u dinarskoj
protivvrednosti po prodajnom kursu koji se formirao na međubankarskom sastanku na dan
bilansa.
Obaveze po kreditu OTP banke, Novi Sad vrednovane su u dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu NBS na dan prispeća sredstava na račun banke.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
Obezbeđenje
Kamatna
stopa
Strana
valuta
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
na dan
bilansa
hiljada
dinara
1
2
3
4
5
6
7
8
menice
5.00%
EUR
52,614
hipoteka
3M
euribor+4,5%
godišnje
EUR
Fond za 31.12.2010. 31.03.2006.
razvoj
Republike
Srbije
OTP
25.06.2013. 25.06.2008.
banka,
Novi Sad
Dugoročni krediti u zemlji - ukupno
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
1
2
3
S leasing, 01.03.2012. 01.12.2007.
Novi
Beograd
Obaveze po finansijskom lizingu
4,662
2,886,805 255,774
260,436
Obezbeđenje Kamatna Valuta Iznos Iznos
stopa
u
u
hiljada
kojoj stranoj dinara
je
valuti
kredit
uzet
4
5
6
menice
9.18%
EUR
7
5,208
8
4,560
4,560
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
31. decembra
2007.
Kratkoročne finansijske obaveze
56,403
171,678
UKUPNO
56,403
171,678
Kreditor
1
"AOFI" Beograd
Rok otplate Obezbeđenje
Kamatna
stopa
Valuta Iznos Iznos
u
u
hiljada
kojoj stranoj dinara
je
valuti
kredit
uzet
2
3
4
5
31.05.2009.
menice
dvanaestomesečni
EURIBOR+1
procentni poen
EUR
Kratkoročni krediti
u zemlji
Fond
za
razvoj 31.12.2010.
Republike Srbije
OTP banka
25.06.2013.
6
7
91,021 17,720
17,720
menice
hipoteka
5.00%
3M
euribor+4,5%
godišnje
OTP banka
23.06.2011.
hipoteka
3M
euribor+3,5%
godišnje
S lizing
menice
9.40%
Reiffeisen lizing
01.07.2009.
menice
14.33%
Deo dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine
Unicredit, Beograd
29.08.2009.
menice
1M
belibor+2%
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
EUR
4,440
EUR
24,205
EUR
EUR
EUR
RSD
1,791
182
30,618
8,065
8,065
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači – ostala povezana pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 5)
22,959
852
20,452
13,955
157
58,375
31. decembra
2007.
71,346
58
16,134
257
87,795
Obaveze su usaglašene sa poveriocem u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Analitičke evidencije usaglašene su sa odgovarajućim računima glavne
knjige.Obaveze u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom vrednovane su po srenjem kursu
Narodne banke Srbije na dan bilansa.
14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
31. decembra
2007.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
4. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za
članarine i sl.)
1,109
459
2,013
904
337
584
48
66
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)
1,953
3,567
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
15. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
2. Obaveze za ostale javne prihode
2.1. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
dažbine
3. Pasivna vremenska razgraničenja (3.1)
3.1. Ostala pasivna vremenska razgraničenja
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
(1 do 3)
31. decembra
2007.
255
21
21
287
630
630
1,673
1,673
1,949
639
639
1,556
16. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra 2008.
31. decembra 2007.
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
32
17. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Odložene poreske obaveze po osnovu (a+b)
a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu
b) razlike između amortizacije u poslovnom i poreskom
bilansu
31. decembra
2007.
2,728
2,728
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
18. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Hiljada dinara
Vrednost
Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva:
Roba primljena radi uskladištenja i čuvanja
Ukupno:
Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava:
Obaveze za tuđu robu
Ukupno:
5.580
5.580
Hiljada dinara
Vrednost
5.580
5.580
Vanbilansnu aktivu čini roba društva "Jugomontana" ad - Beograd (količina od 57.500 kg),
primljena radi uskladištenja i čuvanja. Obaveze po osnovu navedene robe su iskazane na
poziciji vanbilansne pasive.
19. POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
I. Prihodi od prodaje robe (1 do 2)
3. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav.
licima
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
5. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom
tržištu
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga ukupno (3 do 5)
01.01-31.12.
2007.
14,353
70,466
84,819
20,777
28,853
7,707
36,560
6,253
82,641
76,535
313,396
182,276
416,814
265,064
501,633
301,624
171,572
127,386
114,079
8. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija
9. Ostali poslovni prihodi
7,236
5,510
18
C. OSTALI PRIHODI (8 do 9)
7,236
5,528
553,055
421,231
A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)
c) Promena vrednosti zaliha učinaka
6. Povećanja vrednosti zaliha učinaka
7. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
d) Ostali prihodi
POSLOVNI PRIHODI (A+C+6-7)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
20. POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Nabavna vrednost prodate robe
I. Nabavna vrednost prodate robe (1)
2. Troškovi materijala za izradu
3. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
4. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (2 do 4)
5. Troškovi zarada i naknada (bruto)
6. Troškovi poreza i doprinosa na zarade poslodavac
7. Troškovi naknada po ugovoru o delu
8. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
9. Troškovi naknada fizičkim licima
10. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (5 do 10)
11. Troškovi amortizacije
IV. Troškovi amortizacije
12. Troškovi usluga na izradi učinaka
13. Troškovi transportnih usluga
14. Troškovi usluga na održavanju
15. Troškovi zakupnina
26. Troškovi sajmova
17. Troškovi reklame i propagande
18. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (12 do 18)
19. Troškovi neproizvodnih usluga
20. Troškovi reprezentacije
21. Troškovi premije osiguranja
22. Troškovi platnog prometa
23. Troškovi članarina
24. Troškovi poreza
25 Troškovi doprinosa
26. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (19 do 26)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
POSLOVNI RASHODI (I do V)
POSLOVNI DOBITAK
01.01-31.12.
2007.
95,785
95,785
36,606
36,606
297,694
10,671
12,817
321,182
283,081
3,203
9,158
295,442
28,802
5,168
23,813
4,263
20,124
377
7,608
963
3,499
58,556
3,591
39,652
12,887
12,887
5,625
5,412
4,407
5,236
386
246
1,906
23,218
1,375
518
1,723
7,098
150
636
132
393
12,025
35,243
9,576
9,576
6,092
10,997
3,587
882
523,653
414,367
29,402
6,864
281
2,551
24,390
999
574
1,667
4,140
124
942
153
102
8,701
33,091
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
21. FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
3. Prihodi od efekata valutne klauzule
4. Ostali finansijski prihodi
FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 4)
01.01-31.12.
2007.
268
4,755
244
165
5,432
458
6,495
800
27
7,780
22. FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
3. Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 3)
01.01-31.12.
2007.
20,365
4,591
167
25,123
9,658
3,808
13,466
23. OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Dobici od prodaje materijala
3. Viškovi
4. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika
5. Prihodi od smanjenja obaveza
6. Ostali nepomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI (1 do 6)
01.01-31.12.
2007.
1,174
704
208
241
6
1
923
229
2,104
60
1,442
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"FRUTTI CO" AD Ljubovija
24. OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
01.01-31.12.
2007.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Manjkovi
3. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja
4. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i
robe
5. Ostali nepomenuti rashodi
6. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
7. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
49
1,665
4
74
1
84
373
220
20
5
25
OSTALI RASHODI (1 do 7)
646
1,874
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 25 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 25
Download

"Frutti Co" a.d. Ljubovija Zvornički put bb