"FAUST - KOMERC" d.o.o.
Beograd
Begejska br. 2a
OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA
MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u
skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, br.
46/2006)
•
Pun naziv društva: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
FAUST-KOMERC
BEOGRAD, BEGEJSKA 2a
•
Skraćeni naziv: »FAUST-KOMERC« DOO BEOGRAD
•
Sedište preduzeća: Beograd
•
Matični broj: 06851827
•
PIB: 101782698
•
Direktor: Ana Čurćić Kostić
•
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja:
• Ana Ćurčić Kostić,
• Snežana Vuković
•
Razvrstano:
• U 2007. godini: malo;
• U 2008. godini: srednje.
•
Broj zaposlenih:
• U 2008. godini: 12;
• U 2007. godini: 11.
•
Vrsta svojine: privatna
•
Osnovna delatnost: 51700 – ostala trgovina na veliko.
•
Tekući računi:
• 250-4170000025030-93
• 330-30000431-52
Telefon: (+381) 011 3477-001; Fax: (+381) 011 3477-002
E - mail: [email protected]
•
•
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
BILANS STANJA..................................................................................................................... 3
BILANS USPEHA .................................................................................................................... 5
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ............................................................................. 7
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................................................... 9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ................................................................. 10
MDM revizija d.o.o.
Nušićeva 6/III
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax:
++381 11 32 44 242
++381 11 32 34 377
e-mail: [email protected]
PIB: SR 103791082
MB: 20016515
APR: 5197/2005
Upisani i uplaćeni kapital 500 evra
Tekući račun:
255-0037420101000-36
kod Privredne banke
DIREKTORU I OSNIVAČU
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 3 do 9) "Faust-komerc" d.o.o.
Beograd (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2008.
godine, odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na
kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih
politika i napomena uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja
u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i
objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja, nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu odgovarajućih
računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa
etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od
materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene ovih rizika,
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju
finasijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u
cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija,
takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih
procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Nastavak - Strana 2
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Nije vršena revizija, niti podnošen izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu, iz
razloga što je Društvo bilo razvrstano u mala pravna lica. Podaci iz finansijskih izveštaja za
2007. godinu predstavljaju početna stanja na dan 01.01.2008. godine i kao takvi imaju uticaj
na rezultat poslovanja za 2008. godinu.
Mišljenje
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte eventualnih korekcija po osnovu iznetog u
predhodnom pasusu, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2008. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Beograd, 14.08.2009. godine
Ovlašćeni revizor,
Gordan Ekmečić
2
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
BILANS STANJA
na dan 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
162,865
95,492
2
3
179
162,686
91
95,401
3
3
88,767
73,919
91,003
4,398
162,531
71,718
184,470
101,543
8,137
90,813
74,790
6
7
80,595
474
64,168
8
9
2,278
7,466
7,258
3,364
325,396
149
280,111
325,396
280,111
4
5
III.
KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
Prethodna
godina
10
E. VANBILANSNA AKTIVA
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
3
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B.
DUGOROČNA
REZERVISANJA
I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
Prethodna
godina
11
148,633
3,547
163,879
3,547
11
11
83
97,719
83
111,650
11
47,284
48,599
173,111
116,232
75,878
75,878
3,000
12
12
13
97,233
13,806
3,000
113,232
18,131
14
79,019
94,324
15
4,408
16
17
777
3,652
325,396
280,111
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
Prethodna
godina
18
18
18
203,646
203,251
207
210,035
209,774
5
18
19
19
19
19
188
191,219
168,806
2,712
6,517
256
183,697
149,844
9,041
5,526
19
19
3,046
10,138
12,427
2,673
16,613
26,338
20
21
22
23
3,552
10,563
3,540
2,412
6,544
2,980
2,562
4,317
2,058
29,015
6,544
29,015
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z.
NETO
DOBITAK
KOJI
PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Prethodna
godina
428
3,801
976
149
2,315
28,188
2,315
28,188
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Iznos
Tekuća
godina
193,045
191,960
864
221
177,636
154,563
6,517
2,611
1,679
12,266
15,409
Prethodna
godina
182,595
181,959
380
256
184,910
176,098
5,526
1,605
1,054
627
2,315
6,000
6,000
70,278
8,948
70,278
8,948
70,278
2,948
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
V.
NOVČANI
TOKOVI
IZ
AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
68,553
12,521
68,553
12,521
18,936
15,306
3,630
49,617
12,521
261,598
266,850
201,116
193,858
7,258
5,252
7,258
272
2,278
7,258
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine
hiljada dinara
OPIS
Stanje na dan: 01.01.2007.
godine
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2007. godine
Ukupna
povećanja
u
prethodnoj godini
Ukupna
smanjenja
u
prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2007.
godine
Korigovano početno stanje
Ukupna povećanja u tekućoj
godini
Ukupna smanjenja u tekućoj
godini
Stanje na dan: 31.12.2008.
godine
Osnovni
kapital
Rezerve
Revaloriza Neraspore
cione
đeni
rezerve
dobitak
Ukupno
3,547
83
117,385
21,266
142,281
3,547
83
117,385
21,266
142,281
28,188
28,188
5,735
855
6,590
3,547
83
111,650
48,599
163,879
3,547
83
111,650
48,599
2,315
163,879
2,315
13,931
3,630
17,561
97,719
47,284
148,633
3,547
83
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva i računa glavne knjige
obračunatih troškova i učinaka tekuće godine jednak je zaključnom bilansu glavne knjige
finansijskog računovodstva i glavne knjige obračuna troškova i učinaka prethodne godine.
2.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Hiljada dinara
Ostala nematerijalna
ulaganja
Nabavna bruto vrednost na početku godine
Povećanje:
Nabavke u toku godine
Nabavna bruto vrednost na kraju godine
Ukupno
112
115
115
227
112
115
115
227
21
27
27
21
27
27
48
48
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
179
179
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
91
91
Kumulirana ispravka na početku godine
Povećanje:
Amortizacija u toku godine
Smanjenje:
Stanje ispravke na kraju godine
Početna nematerijalna ulaganja izuzimajući goodwill vrednovana su po nabavnoj vrednosti
(paragraf 74 MSR 38 - Nematerijalna ulaganja).
Amortizacija nematerijalnih ulaganja izuzev goodwilla, vrši se u toku korisnog veka
proporcionalnom metodom amortizacije (paragraf 97 MRS 38 - Nematerijalna ulaganja).
Amortizacija je ispravno obračunata i evidentirana na rashodima.
U toku 2008. godine izvršena je nabavka programa za računare nabavne vrednosti 115 hiljada
dinara.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA
SREDSTVA
Hiljada dinara
Građevinski Postrojenja Investicione
objekti
i oprema
nekretnine
Nabavna vrednost na
početku godine
Povećanje:
Nabavka, aktiviranje i
prenos
Nabavna vrednost na
kraju godine
71,332
Kumulirana ispravka na
početku godine
Povećanje:
Amortizacija
Stanje na kraju godine
Nekr,
postr,
oprema i
biol. sred.
u
pripremi
16,380
Ukupno
8,982
4,417
101,111
386
386
69,776
69,777
71,332
9,368
74,194
3,740
1,952
18
5,710
1,641
1,641
5,381
980
980
2,932
256
256
274
2,877
2,877
8,587
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2008. godine
65,951
6,436
73,920
16,380
162,686
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2007. godine
67,592
7,030
4,399
16,380
95,401
70,162
70,162
16,380
171,273
Sredstva se amortizuju linearno, a amortizacija je ispravno obračunata i stavljena na rashode.
U toku 2008. godine, Društvo je izvršilo nabavku opreme kao što je prikazano u tabeli:
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
Hiljada dinara
Novonabavljena sredstva
Monitor LG 710 B 17”
PENTIUM INTEL 80/1 GB
UPS MUSTEK POWERMUST 800-100
Kolica za pretovar materijala
Štampač Canon MF 5770
Računar Faust 01 Opticom
Klima Froyini KFR-35 GW
Magacinska polica
Kuhinja i klima
Ukupno:
Broj komada
Nabavna vrednost
2
2
2
2
1
1
1
3
1
15
26
32
13
49
27
19
72
106
42
386
Osim napred navedene opreme, Društvo je u 2008. godini izvršilo ulaganja u investicione
nekretnine u vrednosti od 69.777 hiljada dinara.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
4.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1)
1.1. Nabavna vrednost
2. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.1-2.2)
2.1. Nabavna vrednost
2.2. Ispravka vrednosti (otpis)
3. Roba (3.1-3.2-3.3-3.4)
3.1. Bruto vrednost robe
3.2. Ukalkulisana razlika u ceni
I Zalihe - neto (1 do 3)
31. decembra
2007.
837
837
II Dati avansi - neto
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
67,773
73,778
6,005
67,773
487
487
89,842
97,782
7,940
90,679
3,945
10,864
71,718
101,543
Starosna struktura avansa
Hiljada dinara
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, bruto
Dati avansi, neto
5.
Do 365 dana
Preko godinu
dana
1,418
1,418
2,527
2,527
Ukupno
3,945
3,945
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
Hiljada dinara
Stalna sredstva
namenjena
prodaji
Neto stanje 31.12.2008. godine
Neto stanje 31.12.2007. godine
8,137
Ukupno
8,137
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 13
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Hiljada dinara
Kupci u
zemlji
Bruto potraživanje na
početku godine
Bruto potraživanje na
kraju godine
NETO STANJE
31.12.2008. godine
31.12.2007. godine
Kupci u
Potraž. iz
Druga
Potraživanja
inostranstvu specifičnih potraživanja
- ukupno
poslova
48,757
806
66,933
1,442
66,933
48,757
1,442
806
14,605
64,168
10
12,210
80,595
10
12,210
14,605
80,595
64,168
Potraživanja su usaglašena sa dužnicima u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji.
Starost potraživanja u danima
1
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)
Neto potraživanja
Potraživanja do
365 dana
starosti
2
62,642
62,642
Potraživanja
starija od
godinu dana
3
4,291
4,291
Ukupno
(2+3)
4
66,933
66,933
Potraživanja od kupaca iz inostranstva
(bruto)
Neto potraživanja
1,442
1,442
1,442
1,442
Potraživanja iz specifičnih poslova
(bruto)
Neto potraživanja
10
10
10
10
7.
POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
31. decembra
2007.
474
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
8.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
31. decembra
2007.
1. Dinarski poslovni račun
2. Devizni poslovni račun
3. Dinarska blagajna
4. Ostala novčana sredstva
1,474
800
4
476
1,491
29
5,262
UKUPNO (1 do 4)
2,278
7,258
9.
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Porez na dodatu vrednost
2. Razgraničeni PDV
3. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO (1 do 3)
10.
31. decembra
2007.
3,364
36
7,430
7,466
3,364
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Odložene poreska sredstva po osnovu razlike između
amortizacije u poslovnom i poreskom bilansu
31. decembra
2007.
149
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
11.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Udeli DOO
I. Svega osnovni kapital
31. decembra
2007.
3,547
3,547
3,547
3,547
83
83
83
83
III. Revalorizacione rezerve
97,719
111,650
3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
4. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
IV. Svega neraspoređeni dobitak (3+4)
44,969
2,315
47,284
48,599
148,633
163,879
2. Rezerve
II. Svega rezerve
KAPITAL (I+II+III+IV)
48,599
Osnivački ulog u iznosu od 3,547 hiljada dinara odnosi se na: Dragana Đošić JMBG
2909959790014 u iznosu 3,547 hiljada dinara, odnosno 100%.
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a) Nerasporedjeni dobitak
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu neto dobitka tekuće godine
Smanjenje po osnovu isplate dividende
Stanje 31.12. tekuće godine
48,599
2,315
3,630
47,284
b) Revalorizacione rezerve
Hiljada dinara
Stanje na početku godine
Smanjenje u toku godine po osnovu ispravke materijalno značajne
greške
Stanje 31.12. tekuće godine
111,650
13,931
97,719
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
12.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
DUGOROČNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
31. decembra
2007.
75,878
3,000
3,000
75,878
Obaveze su usaglašene sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji.
Obaveze u stranoj valuti su vrednovane po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan
bilansa u skladu sa odredbama Ugovora.
Dugoročni krediti u zemlji
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
Obezbeđenje
Kamatna
stopa
Strana
valuta
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
na dan
bilansa
hiljada
dinara
1
2
3
4
5
6
7
8
Menice
13.57%
EUR
36,429
Hipoteka
3 mesečni
EURIBOR
+5%
EUR
600,000 53,161
"Meridian
20.01.2010. 20.01.2008.
bank
CA
GROUP" a.d.
Novi Sad
"Komercijalna 14.05.2017. 14.05.2009.
banka"
a.d.
Beograd
Dugoročni krediti u zemlji - ukupno
3,218
56,379
Dugoročni krediti u inostranstvu
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
Obezbeđenje
Kamatna
stopa
Strana
valuta
Iznos u
valuti
Iznos
hiljada
dinara
1
2
3
4
5
6
7
8
3 mesečni
LIBOR+1.1%
USD
"EFG New 15.06.2011. 15.01.2009.
Garancija
Europe
Funding"
B.V.,
Holandija
Dugoročni krediti u inostranstvu - ukupno
310,000 19,499
19,499
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
13.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Kratkoročne finansijske obaveze
31. decembra
2007.
13,806
18,131
13,806
18,131
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstva poslovanja koje se obustavlja
UKUPNO (1+2)
Obaveze su usaglašene sa kreditorom, u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji.
Obaveze u stranoj valuti su vrednovane prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije da dan
bilansa u skladu sa uslovima Ugovora.
Kreditor
1
Rok otplate Obezbeđenje Kamatna Valuta Iznos Iznos
stopa
u
u
hiljada
kojoj stranoj dinara
je
valuti
kredit
uzet
2
"Komercijalna banka" a.d. 12 meseci
Beograd
"Euro EFG štedionica" 10.07.2009.
a.d. Beograd
"Meridian
Bank
CA
group" a.d. Novi Sad
3
4
5
Jemstvo
12.42%
EUR
9,797
Jemstvo
30.00%
RSD
3,090
Menice
0.07%
dnevno
RSD
Kratkoročni krediti u zemlji
"Porsche leasing SCG" 15.06.2010.
d.o.o. Beograd
Kratkoročne obaveze po finansijskom lizingu
14.
EUR
6
7
12,887
10,372
919
919
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači u zemlji
3. Dobavljači u inostranstvu
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 3)
811
64,020
14,188
79,019
31. decembra
2007.
7,852
72,163
14,309
94,324
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
Obaveza je usaglašena sa poveriocima u skladu sa članom 20 Zakona o računovodstvu i
reviziji. Obaveze u stranoj valuti su vrednovane prema srednjem kursu Narodne banke Srbije
na dan bilansa.
15.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1.)
2.1. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
dažbine
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1+2)
16.
31. decembra
2007.
4,133
275
275
4,408
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
17.
31. decembra
2007.
777
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2008.
Odložene poreske obaveze po osnovu razlike između
amortizacije u poslovnom i poreskom bilansu
31. decembra
2007.
3,652
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
18.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
I. Prihodi od prodaje robe (1+2)
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga ukupno (3)
01.01-31.12.
2007.
189,943
12,536
202,479
772
144,526
7,050
151,576
58,198
772
58,198
203,251
209,774
207
5
207
5
5. Prihodi od zakupnine
6. Ostali poslovni prihodi
188
254
2
C. OSTALI PRIHODI (5+6)
188
256
203,646
210,035
A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)
b) Prihodi od aktiviranja i potrošnje
4. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene
potrebe
B. PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠNJE
UČINAKA I ROBE (4)
d) Ostali prihodi
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)
Poslovni prihodi su vrednovani u skladu sa MRS 18 – Prihodi.
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
19.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
01.01-31.12.
2007.
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih
radi prodaje
160,018
8,788
149,844
I. Nabavna vrednost prodate robe (1+2)
168,806
149,844
3. Troškovi materijala za izradu
4. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
5. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (3 do 5)
242
1,810
660
2,712
6,179
1,704
1,158
9,041
6. Troškovi zarada i naknada (bruto)
7. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na
teret poslodavca
8. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih
ugovora
9. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (6 do 9)
IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja
10. Troškovi usluga na izradi učinaka
11. Troškovi transportnih usluga
12. Troškovi usluga na održavanju
13. Troškovi zakupnina
14. Troškovi sajmova
15. Troškovi reklame i propagande
16. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (10 do 16)
17. Troškovi neproizvodnih usluga
18. Troškovi reprezentacije
19. Troškovi premije osiguranja
20. Troškovi platnog prometa
21. Troškovi članarina
22. Troškovi poreza
23. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (17 do 23)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
4,040
659
3,527
574
743
743
1,075
6,517
682
5,526
3,046
1,398
945
216
1,287
462
44
256
4,608
455
642
179
1,975
2,673
6,858
1,373
650
1,960
POSLOVNI RASHODI (I do V)
POSLOVNI DOBITAK
1,853
426
5,530
10,138
306
1,863
13,010
484
712
207
1,457
5
322
416
3,603
16,613
191,219
183,697
12,427
26,338
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
20.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
FINANSIJSKI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
3. Prihodi od efekata valutne klauzule
FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 3)
21.
864
2,114
574
3,552
01.01-31.12.
2007.
379
1,452
1,149
2,980
FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
3. Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 3)
22.
2,611
7,409
543
10,563
01.01-31.12.
2007.
1,605
569
388
2,562
OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Viškovi
3. Naplaćena otpisana potraživanja
4. Prihodi od smanjenja obaveza
5. Ostali nepomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI (1 do 5)
ulaganja,
01.01-31.12.
2007.
5
3,881
227
3,106
207
3,540
297
134
4,317
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
23.
"Faust-komerc" d.o.o. Beograd
OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2008.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja
3. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i
robe
4. Ostali nepomenuti rashodi
OSTALI RASHODI (1 do 4)
01.01-31.12.
2007.
1,480
2,007
405
2,412
578
2,058
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 23 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 23
Download

"FAUST - KOMERC" d.o.o. Beograd Begejska br. 2a