[email protected] LIST
GRADA NOVOG SADA
Godina XXX - Broj 20
NOVI SAD, 27. maj 2011.
ГРАД НОВИ САД
primerak 400,00 dinara
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 54.554.209,76 динара,
Скупштина
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година
у износу од 1.074.226.921,46 динара,
210
На основу члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1.
и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
LX седници 27. маја 2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2010. ГОДИНУ
- неутрошених средстава од приватизације из
претходних година у износу од 107.251.780,73 динара, и
- неутрошених средстава донација из претходних
година у износу од 15.726.421,24 динара.
Члан 2.
Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од
13.191.202.458,21 динар, чине средства из буџета Града
Новог Сада (у даљем тексту: буџет), која се састоје из:
- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.158.902.470,34 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2010. години у износу од 12.032.299.987,87 динара.
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за
2010. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни
текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним
средствима из ранијих година, утврђени су у износу од
14.121.646.140,61 динар, а остварени су из следећих извора:
- прихода из буџета у износу од 11.874.112.787,54
динара,
- прихода које су директни и индиректни корисници
буџетских средстава (у даљем тексту: корисници
буџета) остварили својим активностима, односно
продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом (у даљем тексту: сопствени приходи буџетских корисника) у износу од 604.226.175,92 динара,
- донација од међународних организација у износу
од 1.098.504,90 динара,
- донација од осталих нивоа власти у износу од
333.175.526,54 динара,
Средства из става 1. алинеја два овог члана чине:
- текући приходи у износу од 11.973.688.562,54 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.057.215,57 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 54.554.209,76 динара.
Члан 3.
Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од
930.443.682,40 динара, чине сопствени приходи буџетских корисника и средства која корисници буџета остварују из других извора (у даљем тексту: додатни приходи
корисника), а састоје се из:
- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 38.302.653,09 динара, и
- прихода и примања корисника буџета у 2010. години у износу од 892.141.029,31 динар.
Средства из става 1. алинеја два овог члана чине:
- донација од невладиних организација и појединаца у износу од 12.767.100,00 динара,
- текући приходи у износу од 851.691.532,36 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 44.006.712,52 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 39.949.496,95 динара, и
- примања од домаћих задуживања у износу од
500.000,00 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од
500.000,00 динара.
458. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Члан 4.
У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 12.501.116.984,53 динара, а извршени
су из:
- распоређених средстава из ранијих година у износу од 928.998.658,40 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2010. години у износу од 11.572.118.326,13 динара.
Члан 5.
Расходи и издаци на терет средстава из буџета
утврђени су у укупном износу од 11.602.554.425,07 динара.
Расходи и издаци на терет додатних прихода корисника утврђени су у укупном износу од 898.562.559,46
динара.
Члан 6.
Расходи и издаци из члана 5. став 1. ове одлуке извршени су из:
27. maj 2011.
- распоређених средстава из ранијих година у износу од 904.357.742,37 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2010. години у износу од 10.698.196.682,70 динара.
Члан 7.
Расходи и издаци из члана 5. став 2. ове одлуке извршени су из:
- распоређених средстава из ранијих година у износу од 24.640.916,03 динара, и
- прихода и примања корисника буџета у 2010. години у износу од 873.921.643,43 динара.
Члан 8.
Остварени текући приходи и примања из члана 2.
став 2. и члана 3. став 2. ове одлуке и извршени расходи и издаци из члана 5. ове одлуке, појединачно исказани према економској класификацији прихода и примања и расхода и издатака и финансијски резултат у
динарима износе:
71
711
712
713
714
716
ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɨɪɟɡɢ
1.1.1 ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ, ɞɨɛɢɬ ɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ
ɞɨɛɢɬɤɟ
1.1.2 ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ
1.1.3 ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
1.1.4 ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ
1.1.5 Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ
1.
1.1
1.3
1.2
7, 4, 8, 5
Ⱥ
732
733
1.2.2 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
1.2.3 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
8.000.000,00
772
55.038.000,00
15.858.000,00
743
1.3.3 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɨɞɭɡɟɬɚ ɢɦ
3.161.521.000,00
771
742
1.3.2 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
1.534.586.163,00
4.791.343.163,00
1.006.363.584,00
3.000.000,00
5.655.980,00
1.015.019.564,00
97.000.000,00
405.297.000,00
1.918.116.000,00
0,00
4.227.143.000,00
6.647.556.000,00
12.453.918.727,00
3
ɉɥɚɧ
8.019.502,47
11.738.429,36
68.551.496,63
3.057.178.374,13
1.375.888.607,71
4.540.477.930,47
1.029.860.615,81
0,00
0,00
1.029.860.615,81
139.258.514,00
468.425.361,76
1.668.482.982,90
243.808,14
4.126.939.349,46
6.403.350.016,26
11.973.688.562,54
4
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɥɚɧ
6
ɉɥɚɧ
100,24
74,02
124,55
96,70
89,66
94,76
102,33
0,00
0,00
101,46
143,57
115,58
86,99
0,00
97,63
96,33
1.200.000,00
14.482.484,00
0,00
541.032.463,35
0,00
657.397.233,35
451.707.305,00
16.810.000,00
0,00
468.517.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,14 1.125.914.538,35
5
ɂɧɞ.
4/3
17.610.974,71
55.610.365,61
559.515,26
234.253.965,40
1.486.136,50
608.068.425,92
242.524.601,54
1.098.504,90
0,00
243.623.106,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.691.532,36
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
1.467,58
383,98
0,00
43,30
0,00
92,50
53,69
6,53
0,00
52,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,64
8
ɂɧɞ.
7/6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
9.200.000,00
30.340.484,00
55.038.000,00
3.702.553.463,35
1.534.586.163,00
5.448.740.396,35
1.458.070.889,00
19.810.000,00
5.655.980,00
1.483.536.869,00
97.000.000,00
405.297.000,00
1.918.116.000,00
0,00
4.227.143.000,00
6.647.556.000,00
13.579.833.265,35
9
25.630.477,18
67.348.794,97
69.111.011,89
3.291.432.339,53
1.377.374.744,21
5.148.546.356,39
1.272.385.217,35
1.098.504,90
0,00
1.273.483.722,25
139.258.514,00
468.425.361,76
1.668.482.982,90
243.808,14
4.126.939.349,46
6.403.350.016,26
12.825.380.094,90
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
278,59
221,98
125,57
88,90
89,76
94,49
87,26
5,55
0,00
85,84
143,57
115,58
86,99
0,00
97,63
96,33
94,44
11
ɂɧɞ.
10/9
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
1.3.6 Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ
ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ
1.3.7 Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ
ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ
741
1.3.1 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ
74+77
731
1.2.1 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚ-ɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
73
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
7
2
1
ɊȺɑɍɇ ɉɊɂɏɈȾȺ ɂ ɊȺɋɏɈȾȺ
(Ɍɟɤɭʄɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɩɪɢɦɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɨɞɚʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɛɚɜɤɟ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ)
0
Ɉɩɢɫ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢ-ɤɚɰɢʁɚ
ɤɥɚɫɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ,
ɝɪɭɩɚ
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 459.
42
43
44
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɪɨɛɚ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɚɞ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ, ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
1.3
1.4
1.5
1.6
46
1.506.404.000,00
2.662.554.107,17
835.460,00
0,00
3.086.429.731,49
2.583.154.919,45
11.053.494.603,75
12.561.539.627,00
0,00
0,00
105.450.000,00
105.450.000,00
0,00
0,00
1.329.911.415,47
2.159.289.654,14
200.904,13
0,00
2.606.451.952,63
2.415.067.948,74
9.470.405.272,40
11.977.745.778,11
0,00
0,00
1.676.324,17
1.676.324,17
0,00
2.380.891,40
0,00
2.380.891,40
4.057.215,57
4
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
0,00
0,00
1.500.000,00
162.150,00
0,00
1.662.150,00
20.000,00
0,00
20.916.280,00
20.936.280,00
22.598.430,00
6
ɉɥɚɧ
88,28
81,10
24,05
0,00
84,45
0,00
480.000,00
161.000,00
7.525.547,00
343.311.550,75
93,49 365.887.927,03
85,68 749.966.265,03
95,35 1.148.512.968,35
0,00
0,00
1,59
1,59
0,00
109,67
0,00
109,67
3,77
0,00
0,00
5
ɂɧɞ.
4/3
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɥɚɧ
0,00
0,00
0,00
991,21
203.860,54
19.221.803,69
356.904.632,15
312.798.824,14
716.132.909,09
891.641.029,31
1.086.534,00
133.091,00
0,00
1.219.625,00
0,00
0,00
38.729.871,95
38.729.871,95
39.949.496,95
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
0,00
0,00
1.500.000,00
162.150,00
105.450.000,00
107.112.150,00
20.000,00
2.170.900,00
20.916.280,00
23.107.180,00
130.219.330,00
9
ɉɥɚɧ
0,00
0,21
126,62
255,42
103,96
85,49
1.506.404.000,00
2.663.034.107,17
996.460,00
7.525.547,00
3.429.741.282,24
2.949.042.846,48
95,49 11.803.460.868,78
77,63 13.710.052.595,35
72,44
82,08
0,00
73,38
0,00
0,00
185,17
184,99
176,78
0,00
0,00
8
ɂɧɞ.
7/6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
0,00
0,00
1.329.911.415,47
2.159.290.645,35
404.764,67
19.221.803,69
2.963.356.584,78
2.727.866.772,88
10.186.538.181,49
12.869.386.807,42
1.086.534,00
133.091,00
1.676.324,17
2.895.949,17
0,00
2.380.891,40
38.729.871,95
41.110.763,35
44.006.712,52
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
88,28
81,08
40,62
255,42
86,40
92,50
86,30
93,87
72,44
82,08
1,59
2,70
0,00
109,67
185,17
177,91
33,79
0,00
0,00
11
ɂɧɞ.
10/9
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
45
41
1.2
7+8
ɍɄɍɉɇɈ (1+2)
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
823
2.2.3 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ
ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ
1.1
822
2.2.2 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɡɚɥɢɯɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
4
821
2.2.1 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɪɨɛɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɢ
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
82
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɡɚɥɢɯɚ
1.
2.2
0,00
813
0,00
2.170.900,00
811
2.1.1 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
2.170.900,00
107.620.900,00
812
81
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
2.1
2.1.2 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɩɨɤɪɟɬɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
2.1.3 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
8
0,00
781
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
0,00
3
ɉɥɚɧ
78
2
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢ-ɤɚɰɢʁɚ
ɤɥɚɫɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ,
ɝɪɭɩɚ
2.
1.4
1
0
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡɦɟɻɭ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɧɢɜɨɭ
1.4.1 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡɦɟɻɭ
ɛɭxɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɚ
ɢɫɬɨɦ ɧɢɜɨɭ
Ɉɩɢɫ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
460. strana – Broj 20
27. maj 2011.
511
512
513
515
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
(ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ
ɢɦɨɜɢɧɭ)
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
2.1.1 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ
2.1.2 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
2.1.3 Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ
ɨɩɪɟɦɚ
2.1.4 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
2.
2.1
2.4
2.3
2.2
51
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ
1.9
541
55
551
4+5
2.3.1 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
2.4.1 ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɍɄɍɉɇɈ (1+2)
523
2.2.2 Ɂɚɥɢɯɟ ɪɨɛɟ ɡɚ ɞɚʂɭ
ɩɪɨɞɚʁɭ
54
521
2.2.1 Ɋɨɛɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
52
Ɂɚɥɢɯɟ
5
499
48
Ɉɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
1.8
47
2
1.7
1
0
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢ-ɤɚɰɢʁɚ
ɤɥɚɫɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ,
ɝɪɭɩɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
Ɉɩɢɫ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
13.820.408.097,34
11.602.524.568,89
0,00
0,00
171.393.728,28
171.393.728,28
0,00
15.078.969,04
15.078.969,04
36.093.195,93
30.502.072,40
128.127.698,53
1.750.923.632,31
1.945.646.599,17
2.132.119.296,49
0,00
716.956.267,37
242.527.129,92
4
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
294.010.000,00
294.010.000,00
0,00
0,00
1.430.000,00
0,00
1.430.000,00
890.070,00
0,00
11.087.794,16
129.431.492,25
141.409.356,41
436.849.356,41
0,00
31.200.240,25
1.400.000,00
6
ɉɥɚɧ
83,95 1.186.815.621,44
0,00
0,00
97,77
97,77
0,00
12,14
12,14
87,96
64,88
56,89
81,28
78,86
77,06
0,00
90,26
95,98
5
ɂɧɞ.
4/3
898.562.559,46
141.490.573,48
141.490.573,48
0,00
0,00
535.252,00
0,00
535.252,00
3.181.940,60
2.104.476,60
26.385.525,30
8.731.882,39
40.403.824,89
182.429.650,37
0,00
25.792.610,48
1.210.186,88
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
294.010.000,00
294.010.000,00
175.310.000,00
175.310.000,00
1.430.000,00
124.252.950,83
125.682.950,83
41.925.975,00
47.014.839,00
236.321.179,55
2.283.497.905,62
2.608.759.899,17
3.203.762.850,00
167.122.744,09
825.510.881,80
254.083.000,00
9
ɉɥɚɧ
12.501.087.128,35
141.490.573,48
141.490.573,48
171.393.728,28
171.393.728,28
535.252,00
15.078.969,04
15.614.221,04
39.275.136,53
32.606.549,00
154.513.223,83
1.759.655.514,70
1.986.050.424,06
2.314.548.946,86
0,00
742.748.877,85
243.737.316,80
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
75,71 15.007.223.718,78
48,12
48,12
0,00
0,00
37,43
0,00
37,43
357,49
0,00
237,97
6,75
28,57
41,76
0,00
82,67
86,44
8
ɂɧɞ.
7/6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
83,30
48,12
48,12
97,77
97,77
37,43
12,14
12,42
93,68
69,35
65,38
77,06
76,13
72,24
0,00
89,97
95,93
11
ɂɧɞ.
4/3
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
0,00
0,00
175.310.000,00
175.310.000,00
0,00
124.252.950,83
124.252.950,83
41.035.905,00
47.014.839,00
225.233.385,39
2.154.066.413,37
2.467.350.542,76
2.766.913.493,59
167.122.744,09
794.310.641,55
252.683.000,00
3
ɉɥɚɧ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɥɚɧ
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 461.
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ
ɂ ɉɊɈȾȺȳȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ȼ
1.
1.1
612
2.1.1 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɫɬɪɚɧɢɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
62
61
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ
2.1
ɇɚɛɚɜɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
6
2.
34.000,00
0,00
0,00
34.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
29.856,18
0,00
0,00
29.856,18
54.554.209,76
54.554.209,76
0,00
0,00
0,00
54.554.209,76
375.221.209,22
-2.128.062.080,92
4
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
87,81
0,00
0,00
87,81
54,55
54,55
0,00
0,00
0,00
54,55
-29,81
80,02
5
ɂɧɞ.
4/3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38.302.653,09
-414.250.926,41
6
ɉɥɚɧ
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-6.921.530,15
-142.480.153,42
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,07
34,39
8
ɂɧɞ.
7/6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
34.000,00
0,00
0,00
34.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
-1.297.171.123,43
-3.073.543.520,00
9
ɉɥɚɧ
29.856,18
0,00
0,00
29.856,18
54.554.209,76
54.554.209,76
0,00
500.000,00
500.000,00
55.054.209,76
368.299.679,07
-2.270.542.234,34
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
87,81
0,00
0,00
87,81
54,55
54,55
0,00
0,00
0,00
55,05
-28,39
73,87
11
ɂɧɞ.
4/3
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
2.2
921
ɂɁȾȺɐɂ ɁȺ ɈɌɉɅȺɌɍ
ȽɅȺȼɇɂɐȿ
ɂ ɇȺȻȺȼɄɍ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
92
0,00
912
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
0,00
0,00
100.000.000,00
-1.258.868.470,34
-2.659.292.593,59
3
ɉɥɚɧ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɥɚɧ
911
91
9
(7+8)-(4+5)
(8-5)
2
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢ-ɤɚɰɢʁɚ
ɤɥɚɫɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ,
ɝɪɭɩɚ
1.2.1 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɞɨɦɚʄɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
1.2
ɊȺɑɍɇ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
(ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɡɚ
ɧɚɛɚɜɤɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɢ ɡɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ
ɡɚʁɦɨɜɚ)
II
1.1.1 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
1.1.2 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɝ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ȻɍȹȿɌɋɄɂ
ɋɍɎɂɐɂɌ/ȾȿɎɂɐɂɌ
I
1
0
ɇȿɌɈ ɇȺȻȺȼɄȺ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ(ɪɚɡɥɢɤɚ ɩɪɨɞɚʁɟ ɢ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ)
Ɉɩɢɫ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
462. strana – Broj 20
27. maj 2011.
V
IV
III
0
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
ɍɄɍɉɇɂ ɎɂɋɄȺɅɇɂ
ɋɍɎɂɐɂɌ/ȾȿɎɂɐɂɌ
(II+IV)
(7+8)-(4+5)+(92-62)
92-62
91-61
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɭɦɚʃɟɧɚ ɡɚ ɢɡɞɚɬɤɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɨɬɩɥɚɬɟ ɝɥɚɜɧɢɰɟ (1.1 - 2.1)
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ ɭɦɚʃɟɧɚ
ɡɚ ɢɡɞɚɬɤɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɛɚɜɤɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
(1.2 - 2.2)
621
2
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢ-ɤɚɰɢʁɚ
ɤɥɚɫɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ,
ɝɪɭɩɚ
2.2.1 ɇɚɛɚɜɤɚ ɞɨɦɚʄɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
1
Ɉɩɢɫ
-1.158.902.470,34
99.966.000,00
0,00
34.000,00
3
ɉɥɚɧ
429.745.562,80
54.524.353,58
0,00
29.856,18
4
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɥɚɧ
-37,08
54,54
0,00
87,81
5
ɂɧɞ.
4/3
0,00
0,00
-38.302.653,09
6
ɉɥɚɧ
-6.921.530,15
0,00
500.000,00
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
18,07
0,00
0,00
0,00
8
ɂɧɞ.
7/6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
-1.197.205.123,43
99.966.000,00
0,00
34.000,00
9
ɉɥɚɧ
422.824.032,65
54.524.353,58
500.000,00
29.856,18
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ/
ɂɡɜɪɲɟʃɟ
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
-35,32
54,54
0,00
87,81
11
ɂɧɞ.
4/3
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 463.
464. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Члан 9.
Финансијски резултат, утврђен у члану 8. ове одлуке
као буџетски суфицит у износу од 368.299.679,07 динара, чини:
- суфицит средстава из буџета у износу од
375.221.209,22 динара, и
- дефицит средстава из додатних прихода корисника у износу од 6.921.530,15 динара.
Буџетски суфицит из става 1. овог члана утврђен је
као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске
имовине и укупног износа текућих расхода и издатака
за набавку нефинансијске имовине.
Укупни фискални суфицит, као буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су
извршене у циљу спровођења јавних политика, односно
за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је
у укупном износу од 422.824.032,65 динара.
Члан 10.
- текући расходи и издаци у износу од
за нефинансијску
имовину
- вишак прихода
и примања - буџетски суфицит
2. Биланс прихода и расхода у периоду од
01.01.2010. до 31.12.2010. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у
периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од
01.01.2010. до 31.12.2010. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од
01.01.2010. до 31.12.2010. године.
Завршни рачун садржи и извештаје из члана 79. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број
54/09), за које нису прописани обрасци.
Члан 11.
У Билансу стања на дан 31.12.2010. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:
- укупна актива
у износу од
30.995.734
- укупна пасива
у износу од
30.995.734
- ванбилансна актива
у износу од
3.407.617
- ванбилансна пасива
у износу од
3.407.617
Члан 12.
У Билансу прихода и расхода у периоду од
01.01.2010. до 31.12.2010. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:
- приходи и примања од
продаје нефинансијске
имовине
у износу од
12.869.387
у износу од
12.501.087
368.300
Буџетски суфицит из става 1. алинеја три овог члана,
коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, који су коришћени за покриће расхода и
издатака текуће године, у износу од 928.333 хиљадe
динара, као и за износ приватизационих примања који
је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у висини од 49.715 хиљада динара и део новчаних
средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине у износу од 1.379 хиљада динара, а умањен за покриће извршених издатака из текућих
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за набавку финансијске имовине, у износу од 30 хиљада динара, утврђује се као вишак прихода и примања суфицит у износу од 1.347.697 хиљада динара и преноси се у наредну годину.
Завршни рачун садржи обрасце у складу са важећим
прописима и то:
1. Биланс стања на дан 31.12.2010. године,
27. maj 2011.
Члан 13.
Суфицит утврђен у члану 12. став 2. ове одлуке као
вишак прихода и примања за пренос у наредну годину
чине у хиљадама динара:
- суфицит средстава из буџета у износу од
1.329.264, и
- суфицит средстава из додатних прихода корисника у износу од 18.433.
Члан 14.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. године, на Обрасцу 3, утврђују се укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од
задуживања и продаје финансијске имовине и укупни
издаци, који обухватају издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине и констатује се мањак примања у хиљадама динара, и то:
- примања
у износу од
99.061
- издаци
у износу од
2.314.579
- мањак примања
у износу од
2.215.518
Члан 15.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од
01.01.2010. до 31.12.2010. године, на Обрасцу 4, исказани укупни новчани приливи, који обухватају текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и
од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину и за отплату главнице
и набавку финансијске имовине, са салдом готовине на
почетку и на крају године, утврђују се у хиљадама динара, и то:
27. maj 2011.
-
новчани приливи
у износу од
12.924.441
-
новчани одливи
у износу од
12.501.117
-
салдо готовине на
почетку године
у износу од
186.778
салдо готовине на
крају године
у износу од
-
Broj 20 – Strana 465.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
715.187
- суфицита средстава из буџета у износу од
1.329.264.087,71 динар,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 4.839.217,46 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година
у износу од 251.738.124,49 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из
претходних година у износу од 46.240.542,85 динарa, и
Члан 16.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од
01.01.2010. до 31.12.2010. године, на Обрасцу 5, укупно
остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања, из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета исказани по
нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени
су у хиљадама динара, и то:
- неутрошених средстава донација из претходних
година у износу од 1.012.627,80 динара.
Део средстава из става 1. овог члана у износу од
201.571.743,00 динара распоређен је Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10), а остатак средстава у износу од 1.431.522.857,31 динар распоредиће се, у складу
са законом, изменом наведене одлуке.
Члан 18.
Ред.
број
Класа
Остварено
(извршено)
Опис
1.
700000 текући приходи и примања
800000 од продаје нефинансијске
имовине
12.825.380
44.007
2.
400000 текући расходи и издаци
500000 за нефинансијску имовину
10.186.538
2.314.549
вишак прихода и примања
- буџетски суфицит (1-2)
368.300
4.
900000 примања од задуживања и
продаје финансијске
имовине
55.054
5.
600000 издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине
3.
6.
вишак примања
(4-5)
7.
вишак новчаних прилива
(3+6)
Средства из додатних прихода корисника која се
преносе у наредну годину утврђују се у износу од
269.361 хиљаду динара, а састоје се из:
- суфицита из члана 13. став 1. алинеја два ове одлуке, и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година,
коригованог за дефицит из ранијих година, у износу од 250.928 хиљада динара.
Корисници буџета који су из додатних прихода остварили суфицит, односно дефицит, извршиће распоред суфицита, односно финансирање дефицита у складу са одлукама надлежних органа корисника буџета.
Члан 19.
30
55.024
423.324
Члан 17.
Средства из буџета која се преносе у наредну годину утврђују се у укупном износу од 1.633.094.600,31 динар, а састоје се из:
Планирани и остварени приходи и примања буџета,
са додатним приходима корисника и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у оствареном износу без потраживања од Предшколске установе “Радосно детињство” Нови Сад, према Правилнику о
начину и поступку преноса неутрошених средстава на
рачун извршења буџета Града Новог Сада (“Службени
лист Града Новог Града”, број 50/07) и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година, исказани по
економској класификацији и изворима финансирања,
износе у динарима:
Ʉɥɚɫɚ
7
71
32
01
01
01
01
15
13
15
14
13
4
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ
ɉɈɊȿɁɂ
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ, ɞɨɛɢɬ
ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɛɢɬɤɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ
ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɢɡ ɩɪɟɬ.
ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɩɨɫɥɨɜɚwɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ
ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ
ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɄȺɉɂɌȺɅ, ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ
ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
ɂ ȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺ
ȿȼɂȾȿɇɐɂȳȺ
ɄȺɉɂɌȺɅ
5
Ɉɉɂɋ
405.297.000,00
405.297.000,00
1.918.116.000,00
1.918.116.000,00
0,00
0,00
4.227.143.000,00
4.227.143.000,00
6.647.556.000,00
12.453.918.727,00
468.425.361,76
468.425.361,76
1.668.482.982,90
1.668.482.982,90
243.808,14
243.808,14
4.126.939.349,46
4.126.939.349,46
6.403.350.016,26
11.973.688.562,54
91,60
977.631.693,11
1.093.308.608,98
2.788.647,80
977.631.784,71
977.631.784,71
1.096.097.256,78
1.096.097.256,78
2.788.556,20
0,00
107.251.780,73
71.230.348,70
0,00
107.251.780,73
181.270.685,63
181.270.685,63
1.158.902.470,34
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
107.251.780,73
107.251.780,73
1.203.349.037,51
6
ɉɥɚɧ 2010
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
115,58
115,58
86,99
86,99
0,00
0,00
97,63
97,63
96,33
96,14
0,00
89,42
89,19
89,19
0,00
100,00
0,00
169,01
169,01
96,31
8
ɂɧɞɟɤɫ
7/6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.914.538,35
12.937.773,44
24.090.672,79
37.028.446,23
37.028.446,23
0,00
0,00
1.274.206,86
1.274.206,86
1.274.206,86
38.302.653,09
9
ɉɥɚɧ 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.691.532,36
12.937.773,44
24.090.672,79
37.028.446,23
37.028.446,23
0,00
0,00
1.274.206,86
1.274.206,86
1.274.206,86
38.302.653,09
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,64
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11
ɂɧɞɟɤɫ
10/9
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
405.297.000,00
405.297.000,00
1.918.116.000,00
1.918.116.000,00
0,00
0,00
4.227.143.000,00
4.227.143.000,00
6.647.556.000,00
13.579.833.265,35
15.726.421,24
1.117.399.281,77
1.133.125.703,01
1.133.125.703,01
0,00
107.251.780,73
1.274.206,86
108.525.987,59
108.525.987,59
1.241.651.690,60
12
ɉɥɚɧ 2010
468.425.361,76
468.425.361,76
1.668.482.982,90
1.668.482.982,90
243.808,14
243.808,14
4.126.939.349,46
4.126.939.349,46
6.403.350.016,26
12.825.380.094,90
12.937.865,04
1.001.722.365,90
1.014.660.230,94
1.014.660.230,94
2.788.556,20
107.251.780,73
72.504.555,56
182.544.892,49
182.544.892,49
1.197.205.123,43
13
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɊɂɏɈȾɂ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ ȻɍȹȿɌȺ ȽɊȺȾȺ ɇɈȼɈȽ ɋȺȾȺ ɁȺ 2011. ȽɈȾɂɇɍ ɋȺ ɉɊȿɇȿɌɂɆ ɇȿɍɌɊɈɒȿɇɂɆ ɋɊȿȾɋɌȼɂɆȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ ȽɈȾɂɇȺ
96,42
115,58
115,58
86,99
86,99
0,00
0,00
97,63
97,63
96,33
94,44
82,27
89,65
89,55
89,55
0,00
100,00
5.690,17
168,20
168,20
14
ɂɧɞɟɤɫ
13/12
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
714
713
712
711
321
311
3
Ƚɪɭɩɚ
31
2
ɂɡɜ.ɮɢɧ.
3
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
1
1.
466. strana – Broj 20
27. maj 2011.
2
Ʉɥɚɫɚ
74
3
Ƚɪɭɩɚ
5
6
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ
07
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
04
0,00
3.161.521.000,00
3.161.521.000,00
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
01
0,00
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
04
1.534.586.163,00
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
1.534.586.163,00
4.767.485.163,00
86.551.647,00
0,00
919.811.937,00
01
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ
ȾɊɍȽɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04
1.006.363.584,00
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
06
01
3.000.000,00
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
0,00
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
3.000.000,00
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
05
01
5.655.980,00
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ
ɡɟɦɚʂɚ
0,00
5.655.980,00
1.015.019.564,00
97.000.000,00
97.000.000,00
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ
01
01
4
ɉɥɚɧ 2010
0,00
3.057.178.374,13
3.057.178.374,13
0,00
1.375.888.607,71
1.375.888.607,71
4.520.719.998,64
90.075.775,00
0,00
939.784.840,81
1.029.860.615,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029.860.615,81
139.258.514,00
139.258.514,00
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
0,00
96,70
96,70
0,00
89,66
89,66
94,82
104,07
0,00
102,17
102,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,46
143,57
143,57
8
ɂɧɞɟɤɫ
7/6
0,00
0,00
541.032.463,35
0,00
541.032.463,35
0,00
0,00
0,00
641.714.749,35
429.729.220,00
21.978.085,00
0,00
451.707.305,00
16.810.000,00
0,00
16.810.000,00
0,00
0,00
0,00
468.517.305,00
9
ɉɥɚɧ 2010
0,00
0,00
234.253.965,40
0,00
234.253.965,40
1.486.136,50
0,00
1.486.136,50
534.847.085,60
241.699.601,54
825.000,00
0,00
242.524.601,54
1.098.504,90
0,00
1.098.504,90
0,00
0,00
0,00
243.623.106,44
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
43,30
0,00
43,30
0,00
0,00
0,00
83,35
56,24
3,75
0,00
53,69
6,53
0,00
6,53
0,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
11
ɂɧɞɟɤɫ
10/9
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
541.032.463,35
3.161.521.000,00
3.702.553.463,35
0,00
1.534.586.163,00
1.534.586.163,00
5.409.199.912,35
516.280.867,00
21.978.085,00
919.811.937,00
1.458.070.889,00
19.810.000,00
0,00
19.810.000,00
5.655.980,00
0,00
5.655.980,00
1.483.536.869,00
97.000.000,00
97.000.000,00
12
ɉɥɚɧ 2010
234.253.965,40
3.057.178.374,13
3.291.432.339,53
1.486.136,50
1.375.888.607,71
1.377.374.744,21
5.055.567.084,24
331.775.376,54
825.000,00
939.784.840,81
1.272.385.217,35
1.098.504,90
0,00
1.098.504,90
0,00
0,00
0,00
1.273.483.722,25
139.258.514,00
139.258.514,00
13
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
43,30
96,70
88,90
0,00
89,66
89,76
93,46
64,26
3,75
102,17
87,26
5,55
0,00
5,55
0,00
0,00
0,00
85,84
143,57
143,57
14
ɉɥɚɧ 2010
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
742
741
733
732
731
716
ɂɡɜ.ɮɢɧ.
73
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
1
Ɉɉɂɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 467.
2
Ƚɪɭɩɚ
Ʉɥɚɫɚ
772
771
745
744
743
3
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
04
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿ
ɋɌȺȼɄȿ ɁȺ ɊȿɎɍɇȾȺɐɂȳɍ
ɊȺɋɏɈȾȺ ɂɁ ɉɊȿȾɏɈȾɇȿ
ȽɈȾɂɇȿ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿ
ɋɌȺȼɄȿ ɁȺ
ɊȿɎɍɇȾȺɐɂȳɍ ɊȺɋɏɈȾȺ
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ
ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛʇɟɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɨɞɭɡɟɬɚ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɢɫɬ
5
01
04
01
08
07
04
01
08
04
01
04
01
4
ɂɡɜ.ɮɢɧ.
77
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
1
Ɉɉɂɋ
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
15.858.000,00
15.858.000,00
23.858.000,00
0,00
0,00
0,00
6.840.000,00
6.840.000,00
9.500.000,00
0,00
0,00
9.500.000,00
0,00
55.038.000,00
55.038.000,00
6
ɉɥɚɧ 2010
0,00
8.019.502,47
8.019.502,47
0,00
11.738.429,36
11.738.429,36
19.757.931,83
0,00
0,00
0,00
9.601.520,17
9.601.520,17
9.500.000,00
0,00
0,00
9.500.000,00
0,00
68.551.496,63
68.551.496,63
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
0,00
100,24
100,24
0,00
74,02
74,02
82,81
0,00
0,00
0,00
140,37
140,37
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
124,55
124,55
8
ɂɧɞɟɤɫ
7/6
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
14.482.484,00
0,00
14.482.484,00
15.682.484,00
3.394.600,00
0,00
94.037.686,00
0,00
97.432.286,00
3.250.000,00
0,00
0,00
3.250.000,00
9
ɉɥɚɧ 2010
17.610.974,71
0,00
17.610.974,71
55.610.365,61
0,00
55.610.365,61
73.221.340,32
499.000,00
1.400.150,00
291.766.718,44
0,00
293.665.868,44
2.768.100,00
2.113.500,00
0,00
4.881.600,00
559.515,26
0,00
559.515,26
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
1.467,58
0,00
1.467,58
383,98
0,00
383,98
466,90
14,70
0,00
310,27
0,00
301,41
85,17
0,00
0,00
150,20
0,00
0,00
0,00
11
ɂɧɞɟɤɫ
10/9
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
1.200.000,00
8.000.000,00
9.200.000,00
14.482.484,00
15.858.000,00
30.340.484,00
39.540.484,00
3.394.600,00
0,00
94.037.686,00
6.840.000,00
104.272.286,00
12.750.000,00
0,00
0,00
12.750.000,00
0,00
55.038.000,00
55.038.000,00
12
ɉɥɚɧ 2010
17.610.974,71
8.019.502,47
25.630.477,18
55.610.365,61
11.738.429,36
67.348.794,97
92.979.272,15
499.000,00
1.400.150,00
291.766.718,44
9.601.520,17
303.267.388,61
12.268.100,00
2.113.500,00
0,00
14.381.600,00
559.515,26
68.551.496,63
69.111.011,89
13
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
1.467,58
100,24
278,59
383,98
74,02
221,98
235,15
14,70
0,00
310,27
140,37
290,84
96,22
0,00
0,00
112,80
0,00
124,55
125,57
14
ɉɥɚɧ 2010
468. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
Ʉɥɚɫɚ
821
813
812
811
791
09
01
09
01
09
01
09
01
01
01
4
5
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧ. ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɡɚɥɢɯɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɪɨɛɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɢ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧ. ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧ. ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɩɨɤɪɟɬɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧ. ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɊɂɏɈȾɂ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
ɉɊɂɏɈȾɂ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ ɂɁɆȿȭɍ
ȻɍȹȿɌɋɄɂɏ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ
ɇȺ ɂɋɌɈɆ ɇɂȼɈɍ
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ ɂɁɆȿȭɍ
ȻɍȹȿɌɋɄɂɏ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ
ɇȺ ɂɋɌɈɆ ɇɂȼɈɍ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.450.000,00
0,00
105.450.000,00
105.450.000,00
0,00
0,00
0,00
2.170.900,00
0,00
2.170.900,00
0,00
0,00
0,00
2.170.900,00
107.620.900,00
6
ɉɥɚɧ 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.324,17
0,00
1.676.324,17
1.676.324,17
0,00
0,00
0,00
2.380.891,40
0,00
2.380.891,40
0,00
0,00
0,00
2.380.891,40
4.057.215,57
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
3,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
0,00
1,59
1,59
0,00
0,00
0,00
109,67
0,00
109,67
0,00
0,00
0,00
109,67
8
ɂɧɞɟɤɫ
7/6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.662.150,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.916.280,00
0,00
20.916.280,00
20.936.280,00
22.598.430,00
9
ɉɥɚɧ 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.219.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.729.871,95
0,00
38.729.871,95
38.729.871,95
39.949.496,95
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
0,00
0,00
0,00
73,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185,17
0,00
185,17
184,99
176,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
ɂɧɞɟɤɫ
10/9
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.450.000,00
0,00
105.450.000,00
107.112.150,00
20.000,00
0,00
20.000,00
2.170.900,00
0,00
2.170.900,00
20.916.280,00
0,00
20.916.280,00
23.107.180,00
130.219.330,00
12
ɉɥɚɧ 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.324,17
0,00
1.676.324,17
2.895.949,17
0,00
0,00
0,00
2.380.891,40
0,00
2.380.891,40
38.729.871,95
0,00
38.729.871,95
41.110.763,35
44.006.712,52
13
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
33,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
0,00
1,59
2,70
0,00
0,00
0,00
109,67
0,00
109,67
185,17
0,00
185,17
177,91
14
ɂɧɞɟɤɫ
13/12
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
82
81
79
781
3
Ƚɪɭɩɚ
8
2
ɂɡɜ.ɮɢɧ.
78
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
1
Ɉɉɂɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 469.
Ʉɥɚɫɚ
92
921
911
823
822
3
Ƚɪɭɩɚ
91
2
12
01
10
09
01
09
01
4
ɂɡɜ.ɮɢɧ.
9
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.864.888.664,51
13.191.202.458,21
12.032.299.987,87
12.661.539.627,00
ɍɤɭɩɧɨ (7+8+9):
ɍɤɭɩɧɨ (3+7+8+9):
0,00
54.554.209,76
54.554.209,76
0,00
0,00
0,00
54.554.209,76
7
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
54.554.209,76
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
6
ɉɥɚɧ 2010
100.000.000,00
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ
ɁȺɅɂɏȺ ɉɊɈɂɁȼɈȾȵȿ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧ. ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ
ɊɈȻȿ ɁȺ ȾȺȴɍ ɉɊɈȾȺȳɍ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧ. ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ
ɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ ɂ
ɉɊɈȾȺȳȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ
ɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɞɨɦɚʄɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɨɬɩɥɚɬɟ ɞɚɬɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧ.
ɢɦɨɜɢɧɟ
5
Ɉɉɂɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,14
95,03
54,55
0,00
54,55
54,55
0,00
0,00
0,00
54,55
8
ɂɧɞɟɤɫ
7/6
1.186.815.621,44
1.148.512.968,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
162.150,00
0,00
162.150,00
9
ɉɥɚɧ 2010
930.443.682,40
892.141.029,31
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.086.534,00
0,00
1.086.534,00
133.091,00
0,00
133.091,00
10
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
162.150,00
0,00
162.150,00
12
ɉɥɚɧ 2010
78,40 15.051.704.285,95
14.121.646.140,61
12.924.441.017,18
54.554.209,76
0,00
54.554.209,76
54.554.209,76
500.000,00
500.000,00
500.000,00
55.054.209,76
1.086.534,00
0,00
1.086.534,00
133.091,00
0,00
133.091,00
13
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ
2010
ɍɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
77,68 13.810.052.595,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,44
0,00
72,44
82,08
0,00
82,08
11
ɂɧɞɟɤɫ
10/9
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
14
93,82
93,59
54,55
0,00
54,55
54,55
0,00
0,00
0,00
55,05
72,44
0,00
72,44
82,08
0,00
82,08
ɂɧɞɟɤɫ
13/12
470. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
4
1
41
2
Klasa Katego
rija
414
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
10
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
07
09
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
07
09
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
04
07
09
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
04
07
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
04
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
01
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
01
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Prihodi iz buxeta
01
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
09
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
08
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije me|unarodnih organizacija
06
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
05
Prihodi iz buxeta
5
04
TEKU]I RASHODI
OPIS
01
4
Izv.
fin.
55.180.018,00
55.180.018,00
60.518.727,00
60.518.727,00
362.133.621,00
362.133.621,00
2.029.180.909,49
2.029.180.909,49
2.583.154.919,45
382.385.023,19
1.785.730,60
2.583.154.919,45
2.936.780,00
3.000.000,00
83.103.647,00
6.500.000,00
28.684.862,04 51,98
28.684.862,04 51,98
49.499.309,88 81,79
49.499.309,88 81,79
344.661.503,26 95,18
344.661.503,26 95,18
1.925.430.722,31 94,89
1.925.430.722,31 94,89
2.415.067.948,74 93,49
262.150.716,53 68,56
1.776.020,00 99,46
2.415.067.948,74 93,49
43.332.066,41 52,14
5.000.000,00 76,92
9.158.146.469,46 86,61
10.573.783.422,96
8
9.470.405.272,40 85,68
7
Izvr{ewe
Ind.
(7:6)
11.053.494.603,75
6
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
18.017.094,92
6.615.900,54
1.362.786,66
20.066.786,97
38.734.410,07
7.920.464,82
595.739,00
7.978.687,20
214.330.372,77
45.533.880,62
3.166.000,00
3.960.205,57
47.250.613,89
293.837.398,21
63.372.430,46
4.092.519,00
4.585.579,36
266.990.458,96
19.504.506,34
12.832.560,34
365.887.927,03
14.610.000,00
124.051.300,00
5.419.600,00
21.416.280,00
552.132.018,35
749.966.265,03
9
Plan
11
Ind.
(10:9)
42,00
284,73
85,11
45,83
67,25
62,64
86,07
14,78
83,23
87,63
80,63
78,98
21,56
65,91
40,02
100,05
85,49
5,99
75,52
26,96
125,92
80.370.862,39 446,08
3.651.494,94 55,19
4.756,00 0,35
80.753.462,39 402,42
16.268.902,14
22.552.307,89
507.014,18
3.656.250,94
144.140.469,02
28.520.880,00
2.725.102,36
585.356,55
39.328.224,21
257.482.229,74
51.095.871,89
3.232.116,54
988.605,97
175.971.807,93
875.448,44
93.679.288,96
1.461.194,01
26.966.686,39
500.000,00
7.805.892,02
12.838.783,54
312.798.824,14
572.005.615,73 103,60
716.132.909,09 95,49
10
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
12
2.583.154.919,45
293.837.398,21
63.372.430,46
4.092.519,00
4.585.579,36
2.296.171.368,45
2.029.180.909,49
214.330.372,77
45.533.880,62
3.166.000,00
3.960.205,57
409.384.234,89
362.133.621,00
38.734.410,07
7.920.464,82
595.739,00
68.497.414,20
60.518.727,00
6.615.900,54
1.362.786,66
75.246.804,97
55.180.018,00
18.017.094,92
401.889.529,53
14.618.290,94
2.949.042.846,48
10.573.783.422,96
552.132.018,35
2.936.780,00
17.610.000,00
207.154.947,00
11.919.600,00
21.416.280,00
11.803.460.868,78
14
Ind.
(13:12)
2.415.067.948,74
257.482.229,74
51.095.871,89
3.232.116,54
988.605,97
2.101.402.530,24
1.925.430.722,31
144.140.469,02
28.520.880,00
2.725.102,36
585.356,55
383.989.727,47
344.661.503,26
16.268.902,14
22.552.307,89
507.014,18
53.155.560,82
49.499.309,88
3.651.494,94
4.756,00
109.438.324,43
28.684.862,04
80.370.862,39
875.448,44
137.011.355,37
6.461.194,01
26.966.686,39
500.000,00
269.956.608,55
14.614.803,54
2.727.866.772,88
93,49
87,63
80,63
78,98
21,56
91,52
94,89
67,25
62,64
86,07
14,78
93,80
95,18
42,00
284,73
85,11
77,60
81,79
55,19
0,35
145,44
51,98
446,08
67,17
99,98
92,50
4,97
66,14
54,21
125,92
9.158.146.469,46 86,61
572.005.615,73 103,60
10.186.538.181,49 86,30
13
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
413
412
411
3
Grupa
2. RASHODI I IZDACI BUXETA GRADA NOVOG SADA ZA 2010. GODINU
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 471.
1
42
2
Klasa Katego
rija
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
09
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
04
07
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
05
06
07
08
09
10
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
06
07
08
09
13
15
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Usluge po ugovoru
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Donacije me|unarodnih organizacija
06
08
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
07
Prihodi iz buxeta
01
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
01
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
01
KORI[]EWE USLUGA I ROBA
Prihodi iz buxeta
Poslani~ki dodatak
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
01
Prihodi iz buxeta
01
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
01
Naknade tro{kova za zaposlene
Donacije od ostalih nivoa vlasti
5
OPIS
07
4
Izv.
fin.
1.100.000,00
867.957.870,04
1.270.000,00
36.392.809,00
34.022.809,00
1.650.000,00
350.000,00
220.984.023,19
1.785.730,60
579.440.231,00
577.440.231,00
20.203.647,00
2.000.000,00
2.936.780,00
2.838.519.550,70
34.200.000,00
34.200.000,00
3.086.429.731,49
8.232.000,00
8.232.000,00
33.709.643,96
33.709.643,96
6
Plan
8
Ind.
(7:6)
92,84
99,46
81,63
81,66
874.978,23 79,54
636.173.960,50 73,30
1.270.000,00 100,00
18.012.845,26 49,50
15.867.867,03 46,64
1.132.456,01 68,63
350.000,00 100,00
205.150.716,53
1.776.020,00
472.996.820,34
471.514.364,33
11.587.610,00 57,35
2.000.000,00 100,00
2.385.937.606,10 84,06
31.031.417,31 90,74
31.031.417,31 90,74
2.606.451.952,63 84,45
6.836.032,00 83,04
6.836.032,00 83,04
28.924.101,94 85,80
28.924.101,94 85,80
7
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ BUXETA
92.666.775,23
3.846.881,00
2.110.000,00
7.121.897,00
50.000,00
64.907.079,82
200.000,00
7.973.346,73
348.400,00
698.261,00
3.470.468,45
10.634,94
13.128.778,00
14.918.926,98
12.680.560,34
77.608.190,94
14.610.000,00
60.268.869,54
5.324.600,00
17.081.761,00
218.426.832,89
343.311.550,75
8.720.296,00
20.649,42
7.419.323,91
7.441.110,68
8.740.945,42
9
1.114.187,68
330.780,00
604.724,37
14.860.434,59
Plan
11
Ind.
(10:9)
45,70
99,59
94,24
5,98
48,03
24,44
92,24
71.177.189,93 76,81
322.493,00 4,53
27.500,00 55,00
4.179.089,31 108,64
62.704.237,15 96,61
29.500,00 14,75
6.092.165,98 76,41
86.706,71 24,89
293.653,46 42,05
3.784.662,72 109,05
143.615,91 1.350,42
4.529.082,31 34,50
873.234,71
28.949.396,66
1.301.104,18
15.755.974,95
500.000,00
6.817.286,05
12.628.533,54
73.134.541,93
290.079.102,06 132,80
356.904.632,15 103,96
1.528.747,24 17,53
20.649,42 100,00
11.521.754,01 155,29
17.928,00 0,24
1.549.396,66 17,73
382.600,00 63,27
11.539.682,01 77,65
10
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
235.902.950,17
14.466.290,94
657.048.421,94
577.440.231,00
64.907.079,82
200.000,00
8.323.346,73
348.400,00
698.261,00
5.120.468,45
10.634,94
49.521.587,00
34.022.809,00
3.846.881,00
2.110.000,00
8.391.897,00
50.000,00
1.100.000,00
960.624.645,27
2.838.519.550,70
218.426.832,89
2.936.780,00
14.610.000,00
80.472.516,54
7.324.600,00
17.081.761,00
12
1.114.187,68
330.780,00
604.724,37
48.570.078,55
33.709.643,96
7.419.323,91
7.441.110,68
16.972.945,42
8.232.000,00
8.720.296,00
20.649,42
34.200.000,00
34.200.000,00
3.429.741.282,24
Plan
1.592.493,00
27.500,00
874.978,23
707.351.150,43
18,98
55,00
79,54
73,63
873.234,71 5,98
40.537.006,66 50,37
3.301.104,18 45,07
15.755.974,95 92,24
500.000,00
211.968.002,58 89,85
14.404.553,54 99,57
546.131.362,27 83,12
471.514.364,33 81,66
62.704.237,15 96,61
29.500,00 14,75
6.442.165,98 77,40
86.706,71 24,89
293.653,46 42,05
4.917.118,73 96,03
143.615,91 1.350,42
22.541.927,57 45,52
15.867.867,03 46,64
4.179.089,31 108,64
2.385.937.606,10 84,06
290.079.102,06 132,80
63,27
83,31
85,80
155,29
0,24
49,40
83,04
17,53
100,00
90,74
90,74
86,40
14
Ind.
(13:12)
382.600,00
40.463.783,95
28.924.101,94
11.521.754,01
17.928,00
8.385.428,66
6.836.032,00
1.528.747,24
20.649,42
31.031.417,31
31.031.417,31
2.963.356.584,78
13
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
423
422
421
417
416
415
3
Grupa
472. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
43
2
Klasa Katego
rija
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
05
06
07
08
09
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
06
07
08
10
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
07
08
09
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
05
07
08
09
13
15
Primawa od prodaje nefin. imovine
09
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Primawa od prodaje nefin. imovine
04
09
Amortizacija nekretnina i opreme
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD
Prihodi iz buxeta
01
Materijal
Prihodi iz buxeta
01
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
01
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
5
OPIS
01
4
Izv.
fin.
100.000,00
26.230,60
57.200,00
120.000,00
270.844.244,60
270.540.814,00
100.000,00
202.669.678,00
202.569.678,00
184.714.980,15
7.831.285,00
2.000.000,00
33.319.043,04
1.759.500,00
1.129.124.898,85
934.578.633,70
10.632.362,00
2.879.580,00
6
819.367.385,00
Plan
Ind.
(7:6)
16.520,00 62,98
0,00
79.963,00 66,64
237.557.401,88 87,71
237.460.918,88 87,77
12.900,00 12,90
176.158.737,01 86,92
176.145.837,01 86,96
171.473.316,02 92,83
7.831.285,00 100,00
2.000.000,00 100,00
31.657.066,27 95,01
1.759.500,00 100,00
1.065.552.187,64 94,37
884.247.586,62 94,61
2.056.362,00 19,34
7
8
600.701.032,23 73,31
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ BUXETA
7.288.147,00
7.288.147,00
7.525.547,00
21.598.030,62
455.800,00
914.100,00
216.096,86
888.503,96
7.525.547,00
32.641.574,09
23.535.744,33
15.000,00
185.000,00
259.700,00
323.877,37
31.496,04
56.714.105,53
1.250.427,80
11.647.500,00
24.350.817,74
56.197.729,99
1.000.000,00
7.907.225,52
840.000,00
11.300.000,00
15.653.369,67
3.445.400,00
15.209.700,00
9.658.056,50
102.425,40
78.842.883,31
37.297.823,66
9
Plan
11
Ind.
(10:9)
109,32
96,19
104,93
183,58
83,87
80,12
76,69
0,04
26,89
11,28
98,65
11,65
138,04
157,35
35,17
29,61
34,07
100,00
125,89
255,42
12.446.620,12 165,39
6.775.183,57
19.069.177,42 261,65
12.293.993,85 168,68
6.775.183,57
7.596.203,52
134.956,00
311.446,75
216.096,86
1.118.531,92
19.221.803,69
49.075.910,23 150,35
20.646.443,90 87,72
4.394.731,1629.298,2
19.130,00 10,34
145.876,35 56,17
323.877,37 100,00
21.496,04 68,25
58.453.145,28 103,07
103.170.322,88
838.734,71
6.335.353,00
644.202,56
500.000,00
1.367.007,52
11.203.497,21
25.551.554,82
5.000,00
4.208.450,00
388.608,91
15.004.998,39
1.125.641,58
141.392,46
124.059.117,88
50.303.098,59 134,87
10
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
7.288.147,00
7.288.147,00
7.525.547,00
185.965.407,95
11.647.500,00
227.020.495,74
202.569.678,00
23.535.744,33
15.000,00
185.000,00
259.700,00
423.877,37
31.496,04
327.558.350,13
270.540.814,00
32.641.574,09
57.200,00
21.718.030,62
455.800,00
914.100,00
316.096,86
914.734,56
7.525.547,00
12
819.367.385,00
37.297.823,66
2.879.580,00
11.300.000,00
26.285.731,67
3.445.400,00
15.209.700,00
42.977.099,54
1.861.925,40
1.207.967.782,16
934.578.633,70
56.197.729,99
1.000.000,00
15.738.510,52
2.840.000,00
Ind.
(13:12)
35,34
29,61
34,07
68,36
124,09
255,42
12.446.620,12 165,39
6.775.183,57
19.069.177,42 261,65
12.293.993,85 168,68
6.775.183,57
7.676.166,52
134.956,00
311.446,75
216.096,86
1.135.051,92
19.221.803,69
5.000,00 0,04
6.264.812,00 23,83
388.608,91 11,28
15.004.998,39 98,65
32.782.707,85 76,28
1.900.892,46 102,09
1.189.611.305,52 98,48
884.247.586,62 94,61
103.170.322,88 183,58
838.734,71 83,87
14.166.638,00 90,01
2.644.202,56 93,11
500.000,00
172.840.323,54 92,94
11.203.497,21 96,19
201.710.291,83 88,85
176.145.837,01 86,96
20.646.443,90 87,72
4.394.731,1629.298,2
19.130,00 10,34
145.876,35 56,17
336.777,37 79,45
21.496,04 68,25
296.010.547,16 90,37
237.460.918,88 87,77
49.075.910,23 150,35
13
14
600.701.032,23 73,31
50.303.098,59 134,87
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
431
426
425
424
3
Grupa
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 473.
1
47
46
45
44
2
Klasa Katego
rija
472
465
463
462
454
451
444
435
3
Grupa
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
06
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
04
07
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
04
8
24.800.000,00
252.683.000,00
227.883.000,00
227.883.000,00
1.495.304.000,00
3.000.000,00
8.100.000,00
500.000,00
500.000,00
1.492.004.000,00
1.491.804.000,00
200.000,00
13.900.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.900.000,00
252.683.000,00
40,31
49,07
49,07
88,28
97,53
90,11
90,11
88,57
88,58
23.844.456,41 96,15
242.527.129,92 95,98
218.682.673,51 95,96
218.682.673,51 95,96
7.900.000,00 100,00
242.527.129,92 95,98
8.058.323,50 57,97
158.323,50 5,28
7.900.000,00
450.527,81
450.527,81
1.321.402.564,16
1.321.402.564,16
1.322.011.415,47 88,41
57.000.000,00
1.352.007,70
1.352.007,70
1.329.911.415,47
2.100.937.646,44 84,43
2.488.398.107,17
30.000.000,00
141.401.000,00
2.755.000,00
2.755.000,00
1.506.404.000,00
57.000.000,00 40,31
2.157.937.646,44 81,13
2.102.289.654,14 84,39
2.159.289.654,14 81,10
200.904,13 24,05
200.904,13 24,05
200.904,13 24,05
200.904,13 24,05
7
Izvr{ewe
Ind.
(7:6)
30.000.000,00
141.401.000,00
2.659.799.107,17
2.491.153.107,17
2.662.554.107,17
835.460,00
835.460,00
835.460,00
835.460,00
6
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
161.000,00
480.000,00
161.000,00
161.000,00
9
237.400,00
237.400,00
161.000,00
Plan
11
64,29
64,29
126,62
Ind.
(10:9)
1.210.186,88 86,44
1.210.186,88 86,44
1.210.186,88 86,44
1.210.186,88 86,44
991,21 0,21
991,21 0,21
991,21 0,21
203.860,54 126,62
991,21 0,21
203.860,54 126,62
203.860,54 126,62
10
152.626,27
152.626,27
203.860,54
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
227.883.000,00
1.400.000,00
24.800.000,00
254.083.000,00
227.883.000,00
1.400.000,00
1.495.304.000,00
3.000.000,00
8.100.000,00
500.000,00
500.000,00
1.492.004.000,00
1.491.804.000,00
200.000,00
13.900.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.900.000,00
254.083.000,00
2.488.398.107,17
480.000,00
30.000.000,00
141.401.000,00
2.755.000,00
2.755.000,00
1.506.404.000,00
2.491.153.107,17
480.000,00
30.000.000,00
141.401.000,00
2.660.279.107,17
835.460,00
161.000,00
996.460,00
835.460,00
161.000,00
2.663.034.107,17
12
237.400,00
237.400,00
996.460,00
Plan
40,31
49,07
49,07
88,28
97,53
90,11
90,11
88,57
88,58
218.682.673,51
1.210.186,88
23.844.456,41
243.737.316,80
218.682.673,51
1.210.186,88
95,96
86,44
96,15
95,93
95,96
86,44
7.900.000,00 100,00
243.737.316,80 95,93
8.058.323,50 57,97
158.323,50 5,28
7.900.000,00
450.527,81
450.527,81
1.321.402.564,16
1.321.402.564,16
1.322.011.415,47 88,41
57.000.000,00
1.352.007,70
1.352.007,70
1.329.911.415,47
2.100.937.646,44 84,43
991,21 0,21
57.000.000,00 40,31
2.157.938.637,65 81,12
2.102.289.654,14 84,39
991,21 0,21
24,05
126,62
40,62
24,05
126,62
81,08
14
152.626,27 64,29
152.626,27 64,29
404.764,67 40,62
Ind.
(13:12)
200.904,13
203.860,54
404.764,67
200.904,13
203.860,54
2.159.290.645,35
13
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
Prihodi iz buxeta
01
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURAWA
Prihodi iz buxeta
01
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI
Prihodi iz buxeta
07
Transferi ostalim nivoima vlasti
01
01
Donacije me|unarodnih organizacija
06
Dotacije me|unarodnim organizacijama
Prihodi iz buxeta
DONACIJE I TRANSFERI
Prihodi iz buxeta
01
01
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Subvencije privatnim preduze}ima
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
01
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
04
S U B V E N C I J E
Prihodi iz buxeta
01
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
OTPLATA KAMATA I PRATE]I TRO[KOVI [email protected]
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Amortizacija nematerijalne imovine
5
OPIS
01
04
4
Izv.
fin.
474. strana – Broj 20
27. maj 2011.
49
48
2
499
485
484
483
482
481
3
Grupa
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
06
07
08
09
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
08
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
06
07
08
09
15
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
01
01
01
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Prihodi iz buxeta
Sredstva rezerve
Prihodi iz buxeta
Sredstva rezerve
Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane
dr`avnih organa
Prihodi iz buxeta
Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled
elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
04
Prihodi iz buxeta
01
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
01
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
01
Dotacije nevladinim organizacijama
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
5
04
OSTALI RASHODI
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Prihodi iz buxeta
4
OPIS
01
07
Izv.
fin.
11
26,76
168,52
497,28
138,32
581,29
18,68
3.203.762.850,00
182.429.650,37 41,76
2.766.913.493,59
436.849.356,41
167.122.744,09
167.122.744,09
167.122.744,09
481.000,00
167.122.744,09
1.000,00
1.000,00
481.000,00
410.000,00
95.000,00
242.000,00
152.000,00
173.059.977,98
169.815.311,31
3.244.666,67
4.500.000,00
20.000.000,00
207.208.427,82
179.253.854,24
27.055.573,58
410.000,00
4.595.000,00
242.000,00
20.000.000,00
152.000,00
444.760.476,00
420.260.476,00
769.810.641,55
30.301.240,25
12
24.800.000,00
825.510.881,80
Plan
Ind.
(13:12)
26,76
168,52
497,28
138,32
96,23
86,96
164,47
83,07
92,27
18,68
66,67
138,32
90,81
95,35
2.314.548.946,86 72,24
180.000,00 37,42
180.000,00 37,42
172.136.855,69
165.397.011,76
5.054.148,04
2.213,73
109.731,00
160.089,83
1.203.411,33
210.250,00
166.534.141,48
147.673.355,60
5.336.496,47
13.524.289,41
210.250,00
403.897.880,68
400.705.900,01
191.980,67
3.000.000,00
713.956.267,37 92,74
10.582.625,18 34,92
2.213,73
13.634.020,41 3.325,37
3.160.089,83 68,77
1.203.411,33 497,28
13
14
23.844.456,41 96,15
742.748.877,85 89,97
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
1.000,00
5.336.496,47 164,47
13.524.289,41
5.054.148,04
2.213,73
109.731,00
160.089,83
1.203.411,33
210.250,00
18.860.785,88
6.739.843,93 24,11
191.980,67
210.250,00 138,32
191.980,67
10.582.625,18 34,92
2.213,73
13.634.020,41 3.325,37
160.089,83 168,52
1.203.411,33 497,28
25.792.610,48 82,67
10
Izvr{ewe
Ind.
(10:9)
1.000,00
3.244.666,67
410.000,00
95.000,00
242.000,00
152.000,00
3.244.666,67
27.055.573,58
27.954.573,58
152.000,00
410.000,00
95.000,00
242.000,00
30.301.240,25
31.200.240,25
9
Plan
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
167.122.744,09
167.122.744,09
167.122.744,09
2.132.119.296,49 77,06
180.000,00 37,42
180.000,00 37,42
0,00
481.000,00
167.122.744,09
147.673.355,60 86,96
147.673.355,60 86,96
165.397.011,76 92,27
165.397.011,76 92,27
3.000.000,00 66,67
403.705.900,01 90,77
400.705.900,01 95,35
3.000.000,00 66,67
713.956.267,37 92,74
7
8
23.844.456,41 96,15
716.956.267,37 90,26
Izvr{ewe
Ind.
(7:6)
481.000,00
169.815.311,31
169.815.311,31
4.500.000,00
20.000.000,00
179.253.854,24
179.253.854,24
444.760.476,00
420.260.476,00
20.000.000,00
4.500.000,00
769.810.641,55
6
24.800.000,00
794.310.641,55
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
5
1
Klasa Katego
rija
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 475.
1
51
2
Klasa Katego
rija
512
511
3
Grupa
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
06
07
08
09
12
13
14
15
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
07
08
09
12
13
14
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
07
08
12
13
14
15
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
07
08
09
13
05
06
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
04
Prihodi iz buxeta
01
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
01
Zgrade i gra|evinski objekti
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije me|unarodnih organizacija
06
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
05
Prihodi iz buxeta
01
OSNOVNA SREDSTVA
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
05
5
OPIS
04
Prihodi iz buxeta
01
4
Izv.
fin.
9,16
84,74
1,53
49,71
86,94
56,89
9,16
84,74
10,59
49,71
87,02
56,89
84,74
49,71
87,32
56,89
229.832,02 10,59
11.730.216,33 59,50
30.000,00 18,52
128.127.698,53 56,89
116.137.650,18 57,47
2.542.200,00
49.714.992,30
540.558.902,93
61.011.237,88
1.750.923.632,31 81,28
1.097.096.299,20 83,06
316.000,00
2.542.200,00
229.832,02
49.714.992,30
579.419.767,96
61.011.237,88
1.252.412.569,01 79,17
1.945.646.599,17 78,86
316.000,00
2.542.200,00
1.641.510,42
49.714.992,30
579.419.767,96
61.011.237,88
7
8
1.437.473.587,93 80,97
Izvr{ewe
Ind.
(7:6)
2.200.000,00
2.000.000,00
425.000,00
20.000,00
1.504.481,06
4.833.100,00
11.087.794,16
4.355.892,25
115.035.600,00
9.240.000,00
800.000,00
105.213,10
129.431.492,25
5.860.373,31
2.200.000,00
11.667.920,00
1.225.000,00
182.150,00
120.168.700,00
105.213,10
141.409.356,41
5.860.373,31
2.200.000,00
305.677.920,00
1.225.000,00
1.182.150,00
120.598.700,00
9
Plan
11
Ind.
(10:9)
559.212,27 37,17
6.592.160,62 329,61
1.379.029,71 324,48
17.841.122,70 369,14
26.385.525,30 237,97
3.423.028,20 78,58
5.278.013,71 4,59
30.840,48 0,33
14.000,00 13,31
8.731.882,39 6,75
3.982.240,47 67,95
7.141.642,10 61,21
1.379.029,71 112,57
133.091,00 73,07
27.753.821,61 23,10
14.000,00 13,31
40.403.824,89 28,57
3.982.240,47 67,95
148.632.215,58 48,62
1.379.029,71 112,57
668.343,00 56,54
27.753.821,61 23,01
10
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
1.581.888.385,04
120.168.700,00
2.719.200,00
2.200.000,00
15.115.920,00
4.225.000,00
2.353.050,00
100.000.000,00
671.729.733,10
107.251.780,73
1.108.130,30
2.283.497.905,62
1.320.790.207,70
115.035.600,00
12.240.000,00
3.800.000,00
100.000.000,00
623.380.317,19
107.251.780,73
1.000.000,00
236.321.179,55
202.092.082,04
4.833.100,00
1.091.200,00
2.200.000,00
2.162.000,00
425.000,00
2.190.900,00
21.218.767,21
12
1.775.393.677,04
120.598.700,00
2.719.200,00
2.200.000,00
309.125.920,00
4.225.000,00
108.803.050,00
100.000.000,00
672.337.391,93
107.251.780,73
1.108.130,30
2.608.759.899,17
Plan
Ind.
(13:12)
48,18
92,81
2,12
49,71
86,77
56,89
1,26
76,13
49,34
92,81
15,42
49,71
86,85
56,89
1,26
77,06
83,06
4,59
0,25
66,90
49,71
87,26
56,89
6.622.160,62
1.379.029,71
229.832,02
12.289.428,60
306,30
324,48
10,49
57,92
154.513.223,83 65,38
116.137.650,18 57,47
17.841.122,70 369,14
7.457.642,10
3.921.229,71
362.923,02
49.714.992,30
583.402.008,43
61.011.237,88
14.000,00
1.759.655.514,70
1.097.096.299,20
5.278.013,71
30.840,48
2.542.200,00
49.714.992,30
543.981.931,13
61.011.237,88
1.252.412.569,01 79,17
27.753.821,61 23,10
148.948.215,58
3.921.229,71
2.309.853,42
49.714.992,30
583.402.008,43
61.011.237,88
14.000,00
1.986.050.424,06
13
14
1.437.473.587,93 80,97
27.753.821,61 23,01
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
2.170.900,00
19.714.286,15
162.000,00
1.091.200,00
3.000.000,00
3.000.000,00
100.000.000,00
619.024.424,94
107.251.780,73
1.000.000,00
225.233.385,39
202.092.082,04
3.448.000,00
3.000.000,00
2.170.900,00
100.000.000,00
665.869.359,79
107.251.780,73
1.002.917,20
2.154.066.413,37
1.320.790.207,70
2.719.200,00
1.581.888.385,04
3.448.000,00
3.000.000,00
107.620.900,00
100.000.000,00
666.477.018,62
107.251.780,73
1.002.917,20
2.467.350.542,76
2.719.200,00
6
1.775.393.677,04
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
476. strana – Broj 20
27. maj 2011.
62
55
54
52
2
621
551
541
523
521
515
513
3
Grupa
5
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
05
07
09
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
09
13
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
09
13
01
01
01
07
07
01
01
Primawa od prodaje nefin. imovine
09
Prihodi iz buxeta
Nabavka doma}e finansijske imovine
Prihodi iz buxeta
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE
IMOVINE
Prihodi iz buxeta
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Prihodi iz buxeta
Zemqi{te
Prihodi iz buxeta
PRIRODNA IMOVINA
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Zalihe robe za daqu prodaju
Prihodi iz buxeta
01
Robne rezerve
Prihodi iz buxeta
01
ZALIHE
Prihodi iz buxeta
01
Nematerijalna imovina
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Ostale nekretnine i oprema
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Prihodi iz buxeta
4
OPIS
01
15
Izv.
fin.
8
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
29.856,18 87,81
171.393.728,28 97,77
171.393.728,28 97,77
171.393.728,28 97,77
0,00
171.393.728,28 97,77
15.078.969,04 12,14
13.667.290,64 75,11
1.411.678,40 1,34
1.411.678,40 1,34
13.667.290,64 75,11
450.000,00 100,00
15.078.969,04 12,14
286.000,00 100,00
26.680.648,70 100,00
36.093.195,93 87,96
35.357.195,93 91,43
30.502.072,40 64,88
3.821.423,70 18,79
7
Izvr{ewe
Ind.
(7:6)
34.000,00
175.310.000,00
175.310.000,00
175.310.000,00
175.310.000,00
105.450.000,00
607.658,83
124.252.950,83
18.195.292,00
105.450.000,00
607.658,83
18.195.292,00
450.000,00
124.252.950,83
1.628.000,00
286.000,00
26.680.648,70
41.035.905,00
38.671.905,00
6
2.917,20
47.014.839,00
20.334.190,30
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
141.490.573,48 48,12
141.490.573,48 48,12
141.490.573,48 48,12
294.010.000,00
141.490.573,48 48,12
535.252,00 53,53
535.252,00 37,43
535.252,00 53,53
535.252,00 37,43
518.641,00 121,20
133.091,00 82,08
2.530.208,60 843,40
3.181.940,60 357,49
2.104.476,60
11
10
14.000,00 13,31
2.104.476,60
Izvr{ewe
Ind.
(10:9)
294.010.000,00
294.010.000,00
294.010.000,00
1.430.000,00
430.000,00
1.000.000,00
430.000,00
1.000.000,00
1.430.000,00
427.920,00
162.150,00
300.000,00
890.070,00
9
105.213,10
Plan
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
294.010.000,00
294.010.000,00
294.010.000,00
175.310.000,00
175.310.000,00
175.310.000,00
294.010.000,00
18.195.292,00
430.000,00
106.450.000,00
607.658,83
124.252.950,83
18.195.292,00
105.450.000,00
607.658,83
1.430.000,00
430.000,00
1.000.000,00
175.310.000,00
26.680.648,70
41.925.975,00
38.671.905,00
300.000,00
1.628.000,00
713.920,00
162.150,00
450.000,00
125.682.950,83
12
108.130,30
47.014.839,00
20.334.190,30
Plan
112,71
82,08
100,00
12,42
97,77
97,77
97,77
48,12
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
29.856,18 87,81
141.490.573,48 48,12
141.490.573,48 48,12
141.490.573,48 48,12
171.393.728,28
171.393.728,28
171.393.728,28
141.490.573,48
535.252,00 53,53
171.393.728,28 97,77
535.252,00 37,43
15.078.969,04 12,14
13.667.290,64 75,11
1.411.678,40 1,34
1.946.930,40 1,83
13.667.290,64 75,11
804.641,00
133.091,00
450.000,00
15.614.221,04
100,00
93,68
91,43
843,40
14
12,95
69,35
18,79
Ind.
(13:12)
14.000,00
32.606.549,00
3.821.423,70
2.104.476,60
26.680.648,70
39.275.136,53
35.357.195,93
2.530.208,60
13
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
6
1
Klasa Katego
rija
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 477.
1
2
Klasa Katego
rija
3
Grupa
UKUPNO:
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin.
o
e
Neraspore|eni
vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
05
06
07
08
09
10
12
14
15
13
Prihodi iz buxeta
04
Izvori finansirawa ukupno:
5
OPIS
01
4
Izv.
fin.
7
Izvr{ewe
8
Ind.
(7:6)
9
Plan
7.542.200,00 79,39
0,00
1,53
841.570.484,49
61.011.237,88
1.776.020,00
107.251.780,73
2.788.647,80
63,69
56,89
80,24
0,00 0,00
49.714.992,30 49,71
1.048.862.041,81
100.000.000,00
1.641.510,42
9.500.000,00
107.620.900,00
43.648.066,41 50,43
86.551.647,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
5.655.980,00
12.349.211.100,00 10.595.649.913,57 85,80
0,00
0,00 0,00
0,00
12.937.773,44
0,00
25.364.879,65
0,00
0,00
22.598.430,00
6.644.600,00
429.729.220,00
16.810.000,00
0,00
672.730.718,35
11
Ind.
(10:9)
5.655.980,00
19.810.000,00
516.280.867,00
16.144.600,00
130.219.330,00
0,00
5,21
242.311.504,54 56,39
2.840.223,72 42,74
27.635.029,39 122,29
1.074.226.921,46
107.251.780,73
11.788.132,49 46,47
0,00
12.852.783,54 99,34
0,00
15.726.421,24
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
875.448,44
0,00
672.730.718,35
12.349.211.100,00
15.007.257.718,78
12
Plan
14
Ind.
(13:12)
4,42
0,00
14.628.803,54 93,02
61.011.237,88 56,89
853.358.616,98 79,44
500.000,00 0,00
49.714.992,30 49,71
10.382.423,72 64,31
29.276.539,81 22,48
285.959.570,95 55,39
875.448,44
0,00
599.759.437,34 89,15
10.595.649.913,57 85,80
12.501.116.984,53 83,30
13
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
0,00 0,00
599.759.437,34 89,15
898.562.559,46 75,71
10
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
13.820.442.097,34 11.602.554.425,07 83,95 1.186.815.621,44
6
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
478. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
13.5.2011
11:37:10
01
1
01.01
2
Razdeo Glava
111
3
Funk
cija
411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
426
444
462
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
5
001
4
01
Donacije i dotacije me|unarodnim organizacijama
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Poslani~ki dodatak
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Izvr{ni i zakonodavni organi
SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA
SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA
7
OPIS
4.233.062,03
4.233.062,03
772.834,85
772.834,85
25.956,00
25.956,00
177.504,57
177.504,57
122.893,97
122.893,97
2.593.487,16
2.593.487,16
31.031.417,31
31.031.417,31
8.492,49
8.492,49
705.095,12
705.095,12
60.539.850,37
60.539.850,37
362.100,00
362.100,00
0,00
0,00
450.527,81
6.512.510,00
1.165.738,00
1.165.738,00
26.000,00
26.000,00
364.000,00
364.000,00
127.000,00
127.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
34.200.000,00
34.200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
68.767.000,00
68.767.000,00
522.211,00
522.211,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
9
Izvr{ewe
6.512.510,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
90,11
69,34
0,00
88,04
69,34
47,01
88,04
28,31
47,01
90,74
28,31
96,06
90,74
96,77
96,06
48,76
96,77
99,83
48,76
66,30
99,83
65,00
66,30
65,00
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
50.000,00
500.000,00
522.211,00
50.000,00
68.767.000,00
522.211,00
1.500.000,00
68.767.000,00
30.000,00
1.500.000,00
34.200.000,00
30.000,00
2.700.000,00
34.200.000,00
127.000,00
2.700.000,00
364.000,00
127.000,00
26.000,00
364.000,00
1.165.738,00
26.000,00
6.512.510,00
1.165.738,00
6.512.510,00
14
0,00
450.527,81
362.100,00
0,00
60.539.850,37
362.100,00
705.095,12
60.539.850,37
8.492,49
705.095,12
31.031.417,31
8.492,49
2.593.487,16
31.031.417,31
122.893,97
2.593.487,16
177.504,57
122.893,97
25.956,00
177.504,57
772.834,85
25.956,00
4.233.062,03
772.834,85
4.233.062,03
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
90,11
69,34
0,00
88,04
69,34
47,01
88,04
28,31
47,01
90,74
28,31
96,06
90,74
96,77
96,06
48,76
96,77
99,83
48,76
66,30
99,83
65,00
66,30
65,00
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
Планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, по организационој, функционалној и економској класификацији и изворима финансирања,
износе у динарима:
~lan 20.
Члан 20.
Planirani i izvr{eni rashodi i izdaci iz sredstava buxeta i iz dodatnih prihoda korisnika, po organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansirawa, iznose:
II. ПОСЕБАН ДЕО
-20-
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 479.
480. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
02
1
02.01
01.03
2
Razdeo Glava
111
111
3
Funk
cija
412
413
414
030
031
032
423
028
411
421
027
029
416
483
025
026
444
5
024
4
01
01
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Izvr{ni i zakonodavni organi
GRADONA^ELNIK
GRADONA^ELNIK
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
Izvori finansirawa za glavu 01.03:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 01.03:
Izvori finansirawa za razdeo 01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 01:
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Izvr{ni i zakonodavni organi
IZBORNA KOMISIJA
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 01.02:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 01.02:
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
7
OPIS
4.025.770,91
4.025.770,91
720.612,95
720.612,95
25.956,00
25.956,00
0,00
0,00
4.534.347,00
811.647,00
811.647,00
26.000,00
26.000,00
210.000,00
210.000,00
146.560.478,78
146.560.478,78
166.050.737,00
166.050.737,00
4.534.347,00
4.117.634,61
4.117.634,61
3.227.800,00
4.177.800,00
4.177.800,00
3.215.002,51
40.000,00
3.227.800,00
4.117.634,61
4.117.634,61
0,00
3.215.002,51
910.000,00
40.000,00
4.177.800,00
4.177.800,00
902.632,10
902.632,10
0,00
910.000,00
28.279.874,27
28.279.874,27
32.238.957,00
32.238.957,00
0,00
1.000,00
28.279.874,27
28.279.874,27
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
32.238.957,00
32.238.957,00
29.280,00
0,00
9
Izvr{ewe
100.000,00
20.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
99,83
0,00
88,78
99,83
88,78
88,78
88,78
88,26
88,26
98,56
98,56
98,56
98,56
99,60
0,00
99,60
99,19
0,00
99,19
87,72
87,72
87,72
87,72
0,00
0,00
0,00
29,28
0,00
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
210.000,00
26.000,00
210.000,00
811.647,00
26.000,00
4.534.347,00
811.647,00
4.534.347,00
166.050.737,00
166.050.737,00
4.177.800,00
4.177.800,00
4.177.800,00
4.177.800,00
3.227.800,00
40.000,00
3.227.800,00
910.000,00
40.000,00
910.000,00
32.238.957,00
32.238.957,00
32.238.957,00
32.238.957,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
100.000,00
20.000,00
14
0,00
25.956,00
0,00
720.612,95
25.956,00
4.025.770,91
720.612,95
4.025.770,91
146.560.478,78
146.560.478,78
4.117.634,61
4.117.634,61
4.117.634,61
4.117.634,61
3.215.002,51
0,00
3.215.002,51
902.632,10
0,00
902.632,10
28.279.874,27
28.279.874,27
28.279.874,27
28.279.874,27
0,00
0,00
0,00
29.280,00
0,00
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
99,83
0,00
88,78
99,83
88,78
88,78
88,78
88,26
88,26
98,56
98,56
98,56
98,56
99,60
0,00
99,60
99,19
0,00
99,19
87,72
87,72
87,72
87,72
0,00
0,00
0,00
29,28
0,00
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 481.
1
02.02
2
Razdeo Glava
130
3
Funk
cija
414
415
416
043
044
045
444
039
413
426
038
042
423
037
412
422
036
041
421
035
411
416
034
040
415
5
033
4
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
[email protected] IZVR[NIH ORGANA
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
Izvori finansirawa za glavu 02.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 02.01:
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
7
OPIS
665.570,48
11.700.375,08
11.700.375,08
617.490,99
617.490,99
0,00
30.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
20.920.500,00
20.920.500,00
730.664,00
730.664,00
20.000,00
20.000,00
49.863.799,41
49.863.799,41
8.925.622,86
8.925.622,86
1.093.543,04
1.093.543,04
1.404.583,30
1.404.583,30
1.005.611,84
1.005.611,84
0,00
0,00
51.353.215,00
51.353.215,00
9.191.694,00
9.191.694,00
1.158.000,00
1.158.000,00
3.860.000,00
3.860.000,00
1.007.000,00
1.007.000,00
1.000,00
1.000,00
17.786.884,42
17.786.884,42
13.498,41
665.570,48
1.000,00
30.000,00
29.508.158,00
29.508.158,00
0,00
13.498,41
24.000,00
1.000,00
17.786.884,42
17.786.884,42
17.609,60
0,00
24.000,00
29.508.158,00
29.508.158,00
17.609,60
0,00
9
Izvr{ewe
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
99,86
0,00
36,39
99,86
94,43
36,39
97,11
94,43
97,10
97,11
97,10
60,28
60,28
60,28
60,28
0,00
84,51
0,00
55,93
84,51
30,25
55,93
44,99
30,25
0,00
44,99
73,37
0,00
73,37
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
1.000,00
1.007.000,00
1.000,00
3.860.000,00
1.007.000,00
1.158.000,00
3.860.000,00
9.191.694,00
1.158.000,00
51.353.215,00
9.191.694,00
51.353.215,00
29.508.158,00
29.508.158,00
29.508.158,00
29.508.158,00
20.000,00
730.664,00
20.000,00
20.920.500,00
730.664,00
2.200.000,00
20.920.500,00
30.000,00
2.200.000,00
1.000,00
30.000,00
24.000,00
1.000,00
24.000,00
14
0,00
1.005.611,84
0,00
1.404.583,30
1.005.611,84
1.093.543,04
1.404.583,30
8.925.622,86
1.093.543,04
49.863.799,41
8.925.622,86
49.863.799,41
17.786.884,42
17.786.884,42
17.786.884,42
17.786.884,42
0,00
617.490,99
0,00
11.700.375,08
617.490,99
665.570,48
11.700.375,08
13.498,41
665.570,48
0,00
13.498,41
17.609,60
0,00
17.609,60
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
99,86
0,00
36,39
99,86
94,43
36,39
97,11
94,43
97,10
97,11
97,10
60,28
60,28
60,28
60,28
0,00
84,51
0,00
55,93
84,51
30,25
55,93
44,99
30,25
0,00
44,99
73,37
0,00
73,37
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
482. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
02.03
2
Razdeo Glava
111
411
3
Funk
cija
423
444
483
048
049
050
411
412
413
414
052
053
054
055
423
422
047
051
421
5
046
4
01
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
15
01
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Izvr{ni i zakonodavni organi
[email protected] ZA BUXETSKU INSPEKCIJU
1.597.489,26
467.364,15
467.364,15
0,00
0,00
40.000,00
2.015.000,00
2.015.000,00
1.567.500,00
1.567.500,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
6.564.055,13
6.564.055,13
1.174.965,97
1.174.965,97
61.093,09
61.093,09
0,00
6.573.727,00
1.177.227,00
1.177.227,00
72.500,00
72.500,00
282.000,00
66.761.262,47
0,00
1.759.500,00
68.520.762,47
74.090.365,00
2.076.000,00
1.759.500,00
77.925.865,00
6.573.727,00
2.367.197,90
0,00
1.759.500,00
4.126.697,90
2.367.197,90
0,00
1.759.500,00
3.885.956,00
2.076.000,00
1.759.500,00
3.885.956,00
2.076.000,00
1.759.500,00
7.721.456,00
4.126.697,90
7.721.456,00
64.394.064,57
64.394.064,57
36.050,71
1.597.489,26
40.000,00
70.204.409,00
70.204.409,00
36.050,71
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
84,27
0,00
99,81
84,27
99,85
99,81
99,85
90,11
0,00
100,00
87,93
60,92
0,00
100,00
53,44
60,92
0,00
100,00
53,44
91,72
91,72
0,00
0,00
0,00
29,82
0,00
79,28
29,82
90,13
79,28
90,13
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
72.500,00
282.000,00
1.177.227,00
72.500,00
6.573.727,00
1.177.227,00
6.573.727,00
74.090.365,00
2.076.000,00
1.759.500,00
77.925.865,00
3.885.956,00
2.076.000,00
1.759.500,00
7.721.456,00
3.885.956,00
2.076.000,00
1.759.500,00
7.721.456,00
70.204.409,00
70.204.409,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.567.500,00
10.000,00
2.015.000,00
1.567.500,00
40.000,00
2.015.000,00
40.000,00
14
61.093,09
0,00
1.174.965,97
61.093,09
6.564.055,13
1.174.965,97
6.564.055,13
66.761.262,47
0,00
1.759.500,00
68.520.762,47
2.367.197,90
0,00
1.759.500,00
4.126.697,90
2.367.197,90
0,00
1.759.500,00
4.126.697,90
64.394.064,57
64.394.064,57
0,00
0,00
0,00
467.364,15
0,00
1.597.489,26
467.364,15
36.050,71
1.597.489,26
36.050,71
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
84,27
0,00
99,81
84,27
99,85
99,81
99,85
90,11
0,00
100,00
87,93
60,92
0,00
100,00
53,44
60,92
0,00
100,00
53,44
91,72
91,72
0,00
0,00
0,00
29,82
0,00
79,28
29,82
90,13
79,28
90,13
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
07
15
01
07
15
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Izvori finansirawa za funkciju 411:
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 411:
Izvori finansirawa za glavu 02.02:
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za glavu 02.02:
Prihodi iz buxeta
01
Usluge po ugovoru
Op{ti ekonomski i komercijalni poslovi
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
7
OPIS
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 483.
03
1
03.01
2
Razdeo Glava
111
3
Funk
cija
413
414
415
416
063
064
065
066
444
060
412
423
059
062
422
058
411
416
057
061
415
5
056
4
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Izvr{ni i zakonodavni organi
GRADSKO VE]E
GRADSKO VE]E
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
Izvori finansirawa za glavu 02.03:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 02.03:
Izvori finansirawa za razdeo 02:
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za razdeo 02:
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
7
OPIS
7.198.347,30
7.198.347,30
1.288.504,10
1.288.504,10
12.978,00
12.978,00
0,00
0,00
38.443,20
38.443,20
0,00
16.489.513,00
16.489.513,00
1.951.616,00
1.951.616,00
58.500,00
58.500,00
370.000,00
370.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
92.488.530,64
0,00
1.759.500,00
94.248.030,64
0,00
2.000,00
111.900.477,00
2.076.000,00
1.759.500,00
115.735.977,00
18.750,00
0,00
23.500,00
2.000,00
7.940.383,75
7.940.383,75
54.305,16
18.750,00
60.000,00
23.500,00
8.301.954,00
8.301.954,00
0,00
54.305,16
1.000,00
60.000,00
7.940.383,75
7.940.383,75
67.214,40
0,00
110.000,00
1.000,00
8.301.954,00
8.301.954,00
0,00
67.214,40
9
Izvr{ewe
282.000,00
110.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
42,71
0,00
0,00
42,71
22,18
0,00
66,02
22,18
43,65
66,02
43,65
82,65
0,00
100,00
81,43
95,64
95,64
95,64
95,64
0,00
79,79
0,00
90,51
79,79
0,00
90,51
61,10
0,00
0,00
61,10
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
90.000,00
1.000,00
370.000,00
90.000,00
58.500,00
370.000,00
1.951.616,00
58.500,00
16.489.513,00
1.951.616,00
16.489.513,00
111.900.477,00
2.076.000,00
1.759.500,00
115.735.977,00
8.301.954,00
8.301.954,00
8.301.954,00
8.301.954,00
2.000,00
23.500,00
2.000,00
60.000,00
23.500,00
1.000,00
60.000,00
110.000,00
1.000,00
282.000,00
110.000,00
14
38.443,20
0,00
0,00
38.443,20
12.978,00
0,00
1.288.504,10
12.978,00
7.198.347,30
1.288.504,10
7.198.347,30
92.488.530,64
0,00
1.759.500,00
94.248.030,64
7.940.383,75
7.940.383,75
7.940.383,75
7.940.383,75
0,00
18.750,00
0,00
54.305,16
18.750,00
0,00
54.305,16
67.214,40
0,00
0,00
67.214,40
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
42,71
0,00
0,00
42,71
22,18
0,00
66,02
22,18
43,65
66,02
43,65
82,65
0,00
100,00
81,43
95,64
95,64
95,64
95,64
0,00
79,79
0,00
90,51
79,79
0,00
90,51
61,10
0,00
0,00
61,10
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
07
15
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
484. strana – Broj 20
27. maj 2011.
04
1
04.01
2
Razdeo Glava
130
3
Funk
cija
413
414
415
416
421
074
075
076
077
078
444
071
412
426
070
073
423
069
411
422
068
072
421
5
067
4
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
Izvori finansirawa za glavu 03.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 03.01:
Izvori finansirawa za razdeo 03:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 03:
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
7
OPIS
10.000,00
20.954.567,95
20.954.567,95
3.750.867,71
3.750.867,71
516.275,69
516.275,69
627.194,69
627.194,69
505.143,07
505.143,07
0,00
0,00
600,00
23.404.808,00
23.404.808,00
4.189.459,00
4.189.459,00
550.000,00
550.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
672.999,96
672.999,96
1.000,00
1.000,00
10.000,00
19.499.303,16
19.499.303,16
252.808,00
10.000,00
33.808.437,00
33.808.437,00
191.330,00
0,00
12.045.000,00
252.808,00
19.499.303,16
19.499.303,16
9.737.893,14
191.330,00
2.500.000,00
12.045.000,00
33.808.437,00
33.808.437,00
1.016.572,18
9.737.893,14
40.000,00
2.500.000,00
19.499.303,16
19.499.303,16
15.235,24
1.016.572,18
1.000,00
40.000,00
33.808.437,00
33.808.437,00
0,00
15.235,24
0,00
9
Izvr{ewe
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
6,00
75,06
0,00
28,38
75,06
93,87
28,38
89,53
93,87
89,53
89,53
89,53
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
0,00
75,68
0,00
80,85
75,68
40,66
80,85
38,09
40,66
0,00
38,09
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
1.000,00
10.000,00
672.999,96
1.000,00
2.210.000,00
672.999,96
550.000,00
2.210.000,00
4.189.459,00
550.000,00
23.404.808,00
4.189.459,00
23.404.808,00
33.808.437,00
33.808.437,00
33.808.437,00
33.808.437,00
33.808.437,00
33.808.437,00
10.000,00
252.808,00
10.000,00
12.045.000,00
252.808,00
2.500.000,00
12.045.000,00
40.000,00
2.500.000,00
1.000,00
40.000,00
14
0,00
600,00
505.143,07
0,00
627.194,69
505.143,07
516.275,69
627.194,69
3.750.867,71
516.275,69
20.954.567,95
3.750.867,71
20.954.567,95
19.499.303,16
19.499.303,16
19.499.303,16
19.499.303,16
19.499.303,16
19.499.303,16
0,00
191.330,00
0,00
9.737.893,14
191.330,00
1.016.572,18
9.737.893,14
15.235,24
1.016.572,18
0,00
15.235,24
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
6,00
75,06
0,00
28,38
75,06
93,87
28,38
89,53
93,87
89,53
89,53
89,53
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
57,68
0,00
75,68
0,00
80,85
75,68
40,66
80,85
38,09
40,66
0,00
38,09
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
6
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 485.
486. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 487.
488. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
1
04.02
2
Razdeo Glava
541
551
099
100
511
511
098
101
424
5
097
4
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina
13
14
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
07
15
Izvori finansirawa za funkciju 510:
Prihodi iz buxeta
Zgrade i gra|evinski objekti
Upravqawe otpadom
Izvori finansirawa za funkciju 451:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin.
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret.
Ukupno za funkciju 451:
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
Donacije od ostalih nivoa vlasti
01
01
04
07
12
13
14
07
01
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine
12
Zemqi{te
Prihodi iz buxeta
01
Zgrade i gra|evinski objekti
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
Specijalizovane usluge
Drumski saobra}aj
JP "ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA"
Izvori finansirawa za funkciju 640:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 640:
Izvori finansirawa za glavu 04.01:
Prihodi iz buxeta
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 04.01:
7
OPIS
Deo ove aproprijacije u iznosu od 170.000.000,00 namewen je
za Program odr`avawa objekata putne privrede za 2010.
godinu
Prihodi iz buxeta
01
05
07
13
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
0,00
0,00
1.847.773,00
1.847.773,00
0,00
0,00
5.848.000,00
1.848.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.170.429.561,17
0,00
0,00
43.237.961,28
710.253.600,19
56.501.500,43
1.980.422.623,07
171.393.728,28
0,00
175.310.000,00
0,00
1.265.086.385,15
0,00
0,00
80.000.000,00
788.698.424,94
102.742.043,28
2.236.526.853,37
548.406.157,49
43.237.961,28
540.253.600,19
56.501.500,43
171.393.728,28
634.209.385,15
80.000.000,00
618.698.424,94
102.742.043,28
175.310.000,00
455.567.000,00
450.629.675,40
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
1.435.649.853,37 1.188.399.219,39
620.629.675,40
1.930.744.248,50
0,00
0,00
57.000.000,00
1.987.744.248,50
2.106.193.537,23
5.655.980,00
36.500.000,00
57.000.000,00
2.205.349.517,23
625.567.000,00
162.154.650,18
162.154.650,18
9
Izvr{ewe
185.662.000,00
185.662.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
11
Plan
99,99
0,00
0,00
31,60
0,00
0,00
0,00
0,00
92,52
0,00
0,00 40.000.000,00
0,00 294.010.000,00
54,05
0,00
90,05
0,00
54,99
0,00
88,55 334.010.000,00
0,00 294.010.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.709.538,13
141.490.573,48
0,00
0,00
0,00
227.200.111,61
141.490.573,48
0,00
141.490.573,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.709.538,13
0,00
0,00
85.709.538,13
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
97,77
0,00
0,00 294.010.000,00
86,47
54,05
87,32
54,99
97,77
98,92
0,00
100,00
82,78
99,21
91,67
0,00
0,00
100,00
90,13
87,34
87,34
10
Ind.
(9:8)
185.662.000,00
185.662.000,00
14
162.154.650,18
162.154.650,18
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
665.567.000,00
706.339.213,53
294.010.000,00
175.310.000,00
294.010.000,00
634.209.385,15
80.000.000,00
618.698.424,94
102.742.043,28
175.310.000,00
141.490.573,48
171.393.728,28
141.490.573,48
548.406.157,49
43.237.961,28
540.253.600,19
56.501.500,43
171.393.728,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1.848.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
5.848.000,00
1.847.773,00
0,00
0,00
1.847.773,00
0,00 1.265.086.385,15 1.170.429.561,17
214,27
40.000.000,00
85.709.538,13
48,12 294.010.000,00
141.490.573,48
0,00
80.000.000,00
43.237.961,28
0,00 788.698.424,94
710.253.600,19
0,00 102.742.043,28
56.501.500,43
68,02 2.570.536.853,37 2.207.622.734,68
48,12
0,00
48,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 455.567.000,00
450.629.675,40
214,27
40.000.000,00
85.709.538,13
0,00 170.000.000,00
170.000.000,00
0,00 1.435.649.853,37 1.188.399.219,39
214,27
0,00 2.106.193.537,23 1.930.744.248,50
0,00
5.655.980,00
0,00
0,00
36.500.000,00
0,00
0,00
57.000.000,00
57.000.000,00
0,00 2.205.349.517,23 1.987.744.248,50
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
99,99
0,00
0,00
31,60
92,52
214,27
48,12
54,05
90,05
54,99
85,88
48,12
97,77
48,12
86,47
54,05
87,32
54,99
97,77
98,92
214,27
100,00
82,78
106,13
91,67
0,00
0,00
100,00
90,13
87,34
87,34
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
510
451
3
Funk
cija
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 489.
1
2
Razdeo Glava
620
3
Funk
cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
5
102
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Teku}e popravke i odr`avawe
255.402.839,94
255.402.839,94
0,00
45.717.106,80
45.717.106,80
0,00
2.526.761,70
2.526.761,70
1.847.981,71
1.847.981,71
0,00
4.000.299,60
4.000.299,60
948.667,30
948.667,30
35.665.725,94
35.665.725,94
0,00
554.336,60
554.336,60
0,00
99.370.056,18
99.370.056,18
0,00
253.028.154,72
253.028.154,72
12.074.699,51
12.074.699,51
7.208.456,84
7.208.456,84
255.459.818,00
0,00
45.727.306,00
45.727.306,00
0,00
2.831.000,00
2.831.000,00
2.478.000,00
2.478.000,00
0,00
4.400.000,00
4.400.000,00
1.101.000,00
1.101.000,00
42.976.276,00
42.976.276,00
0,00
687.600,00
687.600,00
0,00
189.883.000,00
189.883.000,00
0,00
256.952.000,00
256.952.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
8.031.000,00
8.031.000,00
1.847.773,00
0,00
0,00
1.847.773,00
9
Izvr{ewe
255.459.818,00
1.848.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
5.848.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
89,76
81,59
89,76
98,47
81,59
52,33
0,00
98,47
80,62
0,00
52,33
82,99
0,00
80,62
86,16
82,99
90,92
86,16
74,58
0,00
90,92
89,25
74,58
99,98
0,00
89,25
99,98
0,00
99,98
99,98
99,99
0,00
0,00
31,60
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
2.272.544,63
150.000,00
0,00
2.272.544,63
0,00
0,00
0,00
9.016.858,00
0,00
0,00
9.016.858,00
0,00
5.230.415,00
0,00
0,00
29.220.182,00
5.230.415,00
29.220.182,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.179,00
0,00
0,00
158.948,56
54.179,00
0,00
2.040.800,50
158.948,56
0,00
2.040.800,50
0,00
0,00
0,00
9.210.021,38
0,00
0,00
9.210.021,38
0,00
5.230.415,20
0,00
0,00
29.220.182,00
5.230.415,20
29.220.182,00
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,36
0,00
0,00
105,97
108,36
0,00
89,80
105,97
0,00
89,80
0,00
0,00
0,00
102,14
0,00
0,00
102,14
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
8.031.000,00
14.800.000,00
8.031.000,00
256.952.000,00
14.800.000,00
189.883.000,00
50.000,00
256.952.000,00
687.600,00
150.000,00
189.933.000,00
42.976.276,00
2.272.544,63
837.600,00
1.101.000,00
45.248.820,63
4.400.000,00
1.101.000,00
2.478.000,00
9.016.858,00
4.400.000,00
2.831.000,00
11.494.858,00
45.727.306,00
5.230.415,00
2.831.000,00
255.459.818,00
29.220.182,00
50.957.721,00
284.680.000,00
1.848.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
5.848.000,00
14
7.208.456,84
12.074.699,51
7.208.456,84
253.028.154,72
12.074.699,51
99.370.056,18
54.179,00
253.028.154,72
554.336,60
158.948,56
99.424.235,18
35.665.725,94
2.040.800,50
713.285,16
948.667,30
37.706.526,44
4.000.299,60
948.667,30
1.847.981,71
9.210.021,38
4.000.299,60
2.526.761,70
11.058.003,09
45.717.106,80
5.230.415,20
2.526.761,70
255.402.839,94
29.220.182,00
50.947.522,00
284.623.021,94
1.847.773,00
0,00
0,00
1.847.773,00
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
89,76
81,59
89,76
98,47
81,59
52,33
108,36
98,47
80,62
105,97
52,35
82,99
89,80
85,16
86,16
83,33
90,92
86,16
74,58
102,14
90,92
89,25
96,20
99,98
100,00
89,25
99,98
100,00
99,98
99,98
99,99
0,00
0,00
31,60
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
01
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
01
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
04
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
04
Socijalna davawa zaposlenima
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Razvoj zajednice
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 510:
7
OPIS
01
01
07
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
490. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
2
Razdeo Glava
640
3
Funk
cija
511
512
513
118
119
120
551
483
117
122
482
116
511
444
115
121
431
5
114
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Izvori finansirawa za funkciju 620:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 620:
13
01
04
09
13
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina
14
01
12
14
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine
12
Izvori finansirawa za funkciju 640:
Prihodi iz buxeta
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin.
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret.
Ukupno za funkciju 640:
26.524.863,48
137.174.383,78
137.174.383,78
0,00
15.549.541,86
15.244.239,12
305.302,74
3.620.980,77
3.620.980,77
28.499.612,40
2.418.963,70
0,00
26.080.648,70
29.765.000,00
137.200.000,00
137.200.000,00
0,00
21.184.000,00
20.858.000,00
326.000,00
7.078.000,00
7.078.000,00
43.929.000,00
17.848.351,30
0,00
26.080.648,70
0,00
58.811.597,38
6.477.031,02
4.509.737,45
69.798.365,85
0,00
134.810.262,55
20.000.000,00
4.509.737,45
0,00
134.810.262,55
20.000.000,00
4.509.737,45
159.320.000,00
69.798.365,85
58.811.597,38
6.477.031,02
4.509.737,45
0,00
159.320.000,00
903.328.517,69
0,00
0,00
26.385.951,44
929.714.469,13
0,00
26.524.863,48
0,00
29.765.000,00
1.038.076.351,30
0,00
0,00
26.406.648,70
1.064.483.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
0,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
43,63
32,39
100,00
43,81
0,00
43,63
32,39
100,00
0,00
43,81
87,02
0,00
0,00
99,92
87,34
13,55
0,00
100,00
51,16
64,88
73,09
93,65
51,16
99,98
0,00
73,40
89,11
99,98
0,00
89,11
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.999.146,63
0,00
0,00
52.999.146,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.000,00
0,00
0,00
462.000,00
60.000,00
0,00
6.537.147,00
0,00
60.000,00
6.537.147,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.780.363,63
3.039.494,46
0,00
62.819.858,09
0,00
2.104.476,60
0,00
0,00
2.104.476,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.123.327,71
0,00
0,00
1.123.327,71
10.183,74
0,00
10.627.828,94
3.039.494,46
10.183,74
13.667.323,40
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
17.848.351,30
0,00
26.080.648,70
7.078.000,00
43.929.000,00
20.858.000,00
326.000,00
7.078.000,00
137.200.000,00
462.000,00
21.184.000,00
29.765.000,00
137.662.000,00
60.000,00
29.765.000,00
6.537.147,00
0,00
60.000,00
6.537.147,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.320.000,00
134.810.262,55
20.000.000,00
4.509.737,45
159.320.000,00
0,00
134.810.262,55
20.000.000,00
4.509.737,45
0,00
58.811.597,38
6.477.031,02
4.509.737,45
69.798.365,85
0,00
58.811.597,38
6.477.031,02
4.509.737,45
0,00
69.798.365,85
903.328.517,69
59.780.363,63
3.039.494,46
26.385.951,44
992.534.327,22
2.418.963,70
2.104.476,60
26.080.648,70
3.620.980,77
30.604.089,00
15.244.239,12
305.302,74
3.620.980,77
137.174.383,78
1.123.327,71
15.549.541,86
26.524.863,48
138.297.711,49
10.183,74
26.524.863,48
10.627.828,94
3.039.494,46
10.183,74
13.667.323,40
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00 1.038.076.351,30
112,79
52.999.146,63
0,00
0,00
0,00
26.406.648,70
118,53 1.117.482.146,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243,14
0,00
0,00
243,14
16,97
0,00
162,58
0,00
16,97
209,07
13
Ind.
(12:11)
43,63
32,39
100,00
43,81
0,00
43,63
32,39
100,00
0,00
43,81
87,02
112,79
0,00
99,92
88,82
13,55
0,00
100,00
51,16
69,67
73,09
93,65
51,16
99,98
243,14
73,40
89,11
100,46
16,97
89,11
162,58
0,00
16,97
209,07
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
Prihodi iz buxeta
01
Zgrade i gra|evinski objekti
Uli~na rasveta
Prihodi iz buxeta
04
Ostale nekretnine i oprema
Prihodi iz buxeta
01
01
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
01
Zgrade i gra|evinski objekti
Prihodi iz buxeta
04
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
01
04
Primawa od prodaje nefin. imovine
09
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Amortizacija nekretnina i opreme
7
OPIS
04
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 491.
1
04.03
2
320
3
Funk
Razdeo Glava cija
421
422
423
425
426
482
512
124
125
126
127
128
129
5
123
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Prihodi iz buxeta
7.130,00
0,00
0,00
2.175.353,98
2.175.353,98
0,00
169.757,00
70.000,00
70.000,00
9.280.000,00
6.877.898,04
2.402.101,96
3.765.968,59
0,00
0,00
192.568,45
7.130,00
2.468.139,00
169.757,00
13.226.794,04
0,00
2.402.101,96
1.012.871,00
0,00
192.568,45
2.871.000,00
0,00
2.468.139,00
3.765.968,59
0,00
0,00
3.765.968,59
110.000,00
0,00
1.012.871,00
400.000,00
0,00
2.871.000,00
13.226.794,04
0,00
2.402.101,96
15.628.896,00
268.045,16
268.045,16
0,00
110.000,00
370.000,00
0,00
400.000,00
2.134.417.449,24
0,00
0,00
0,00
49.714.992,30
736.639.551,63
61.011.237,88
0,00
2.981.783.231,05
9
Izvr{ewe
370.000,00
2.439.820.999,00
0,00
3.000.000,00
0,00
100.000.000,00
815.105.073,64
107.251.780,73
1.000.000,00
3.466.177.853,37
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
11
Plan
72,44
28,47
0,00
0,00
28,47
0,00
0,00
24,10
31,63
0,00
0,00
23,44
4,20
0,00
7,80
4,20
35,28
0,00
7,80
27,50
0,00
35,28
72,44
0,00
27,50
0,00
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.000,00
0,00
0,00
60.000,00
107.000,00
0,00
3.000,00
60.000,00
3.000,00
0,00
24.444,00
0,00
0,00
24.444,00
0,00
24.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.096,00
0,00
0,00
0,00
24.096,00
0,00
348,00
0,00
348,00
0,00
145.489.901,76
141.490.573,48
3.039.494,46
0,00
0,00
0,00
0,00
290.019.969,70
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
87,48
0,00
0,00 92.999.146,63
0,00 294.010.000,00
0,00
0,00
49,71
0,00
90,37
0,00
56,89
0,00
0,00
0,00
86,03 387.009.146,63
10
Ind.
(9:8)
14
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
14,38
0,00
0,00
14,38
0,00
14,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,52
0,00
0,00
0,00
22,52
0,00
11,60
0,00
11,60
13.226.794,04
170.000,00
2.402.101,96
13.226.794,04
170.000,00
2.402.101,96
15.798.896,00
6.877.898,04
2.402.101,96
70.000,00
9.280.000,00
169.757,00
70.000,00
2.468.139,00
169.757,00
2.871.000,00
107.000,00
2.468.139,00
400.000,00
60.000,00
2.978.000,00
370.000,00
3.000,00
460.000,00
373.000,00
3.765.968,59
24.444,00
0,00
3.765.968,59
24.444,00
0,00
3.790.412,59
2.175.353,98
0,00
0,00
2.175.353,98
7.130,00
0,00
192.568,45
7.130,00
1.012.871,00
24.096,00
192.568,45
110.000,00
0,00
1.036.967,00
268.045,16
348,00
110.000,00
268.393,16
0,00 2.439.820.999,00 2.134.417.449,24
156,44
92.999.146,63
145.489.901,76
48,12 297.010.000,00
141.490.573,48
0,00
0,00
3.039.494,46
0,00 100.000.000,00
49.714.992,30
0,00 815.105.073,64
736.639.551,63
0,00 107.251.780,73
61.011.237,88
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00 3.853.187.000,00 3.271.803.200,75
13
Ind.
(12:11)
28,47
14,38
0,00
28,47
14,38
0,00
23,99
31,63
0,00
0,00
23,44
4,20
0,00
7,80
4,20
35,28
22,52
7,80
27,50
0,00
34,82
72,44
11,60
23,91
71,96
87,48
156,44
47,64
0,00
49,71
90,37
56,89
0,00
84,91
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
04
13
Izvori finansirawa za funkciju 320:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 320:
Izvori finansirawa za glavu 04.03:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
04
13
Prihodi iz buxeta
13
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
01
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
01
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
01
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Usluge protivpo`arne za{tite
FOND ZA [email protected] ZA[TITU
Izvori finansirawa za glavu 04.02:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin.
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret.
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za glavu 04.02:
7
OPIS
01
01
04
07
09
12
13
14
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
492. strana – Broj 20
27. maj 2011.
05
1
05.01
2
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
131
132
133
134
135
136
137
138
5
130
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
13
Usluge po ugovoru
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
11.645.655,10
11.645.655,10
2.084.572,48
2.084.572,48
285.110,71
285.110,71
746.805,46
746.805,46
265.122,09
265.122,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.660,68
11.660,68
41.800,00
41.800,00
0,00
0,00
12.286.809,00
2.199.338,00
2.199.338,00
315.000,00
315.000,00
1.362.230,00
1.362.230,00
324.000,00
324.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
58.000,00
58.000,00
0,00
0,00
4.068.927.666,33
0,00
0,00
0,00
0,00
49.714.992,30
793.639.551,63
61.011.237,88
0,00
4.973.293.448,14
4.559.241.330,27
0,00
5.655.980,00
39.500.000,00
0,00
100.000.000,00
874.507.175,60
107.251.780,73
1.000.000,00
5.687.156.266,60
12.286.809,00
3.765.968,59
9
Izvr{ewe
15.628.896,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
170.000,00
11
Plan
72,07
0,00
0,00
11,66
72,07
0,00
0,00
11,66
0,00
0,00
0,00
81,83
0,00
54,82
81,83
90,51
54,82
94,78
90,51
94,78
94,78
94,78
0,00
1.226.750,00
8.911.803,43
0,00
10.138.553,43
0,00
273.250,00
0,00
0,00
1.200.000,00
273.250,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.700,00
0,00
0,00
59.700,00
0,00
4.965,00
0,00
0,00
843.449,26
4.965,00
0,00
843.449,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.514.345,76
0,00
141.490.573,48
3.039.494,46
0,00
0,00
0,00
0,00
290.044.413,70
24.444,00
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
89,25
0,00
0,00 93.169.146,63
0,00
0,00
0,00 294.010.000,00
0,00
0,00
49,71
0,00
90,75
0,00
56,89
0,00
0,00
0,00
87,45 387.179.146,63
24,10
10
Ind.
(9:8)
15.798.896,00
14
3.790.412,59
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
4,87
0,00
0,00
0,59
0,00
1,82
0,00
0,00
70,29
1,82
0,00
70,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
1.226.750,00
8.911.803,43
100.000,00
10.196.553,43
10.000,00
273.250,00
100.000,00
1.000,00
1.200.000,00
283.250,00
324.000,00
1.201.000,00
1.362.230,00
324.000,00
315.000,00
1.362.230,00
2.199.338,00
315.000,00
12.286.809,00
2.199.338,00
12.286.809,00
41.800,00
59.700,00
0,00
11.660,68
101.500,00
0,00
4.965,00
11.660,68
0,00
843.449,26
4.965,00
265.122,09
843.449,26
746.805,46
265.122,09
285.110,71
746.805,46
2.084.572,48
285.110,71
11.645.655,10
2.084.572,48
11.645.655,10
0,00 4.559.241.330,27 4.068.927.666,33
156,18
93.169.146,63 145.514.345,76
0,00
5.655.980,00
0,00
48,12 333.510.000,00
141.490.573,48
0,00
0,00
3.039.494,46
0,00 100.000.000,00
49.714.992,30
0,00 874.507.175,60
793.639.551,63
0,00 107.251.780,73
61.011.237,88
0,00
1.000.000,00
0,00
74,91 6.074.335.413,23 5.263.337.861,84
14,38
13
Ind.
(12:11)
72,07
4,87
0,00
11,66
1,00
0,00
1,82
11,66
0,00
70,29
1,75
81,83
70,23
54,82
81,83
90,51
54,82
94,78
90,51
94,78
94,78
94,78
89,25
156,18
0,00
42,42
0,00
49,71
90,75
56,89
0,00
86,65
23,99
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
01
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
04
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE
Ukupno za glavu 04.03:
Izvori finansirawa za razdeo 04:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin.
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret.
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za razdeo 04:
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
04
05
07
09
12
13
14
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 493.
494. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
06
1
06.01
2
Razdeo Glava
130
3
Funk
cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
444
483
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
5
146
4
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
01
01
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 05.01:
Izvori finansirawa za razdeo 05:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 05:
7
OPIS
9.712.371,42
1.170.911,46
1.170.911,46
2.098.046,55
2.098.046,55
1.090.984,62
1.090.984,62
0,00
0,00
0,00
0,00
2.470,00
2.470,00
179.298,14
179.298,14
0,00
0,00
1.105.515,69
1.105.515,69
10.412.587,00
1.397.200,00
1.397.200,00
3.389.000,00
3.389.000,00
1.276.676,00
1.276.676,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
368.500,00
368.500,00
504.000,00
504.000,00
6.000,00
6.000,00
1.105.515,69
1.105.515,69
69.618.662,83
54.259.064,95
9.712.371,42
58.033.820,49
10.412.587,00
76.506.299,18
54.259.064,95
263.997.288,69
0,00
0,00
263.997.288,69
497.784.627,42
0,00
85.495.842,50
583.280.469,92
58.033.820,49
263.997.288,69
0,00
0,00
263.997.288,69
9
Izvr{ewe
497.784.627,42
0,00
85.495.842,50
583.280.469,92
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
91,00
100,00
0,00
100,00
35,58
0,00
0,67
35,58
0,00
0,67
0,00
0,00
85,46
0,00
61,91
85,46
83,80
61,91
93,28
83,80
93,50
93,28
93,50
53,03
0,00
0,00
45,26
53,03
0,00
0,00
45,26
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
8.911.803,43
11.611.803,43
0,00
2.700.000,00
8.911.803,43
11.611.803,43
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995.939,79
0,00
995.939,79
0,00
995.939,79
0,00
995.939,79
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,89
0,00
8,58
0,00
36,89
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
76.506.299,18
1.105.515,69
6.000,00
1.105.515,69
504.000,00
6.000,00
368.500,00
504.000,00
12.000,00
368.500,00
1.000,00
12.000,00
1.276.676,00
1.000,00
3.389.000,00
1.276.676,00
1.397.200,00
3.389.000,00
10.412.587,00
1.397.200,00
58.033.820,49
10.412.587,00
58.033.820,49
497.784.627,42
2.700.000,00
94.407.645,93
594.892.273,35
497.784.627,42
2.700.000,00
94.407.645,93
594.892.273,35
14
69.618.662,83
1.105.515,69
0,00
1.105.515,69
179.298,14
0,00
2.470,00
179.298,14
0,00
2.470,00
0,00
0,00
1.090.984,62
0,00
2.098.046,55
1.090.984,62
1.170.911,46
2.098.046,55
9.712.371,42
1.170.911,46
54.259.064,95
9.712.371,42
54.259.064,95
263.997.288,69
995.939,79
0,00
264.993.228,48
263.997.288,69
995.939,79
0,00
264.993.228,48
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
91,00
100,00
0,00
100,00
35,58
0,00
0,67
35,58
0,00
0,67
0,00
0,00
85,46
0,00
61,91
85,46
83,80
61,91
93,28
83,80
93,50
93,28
93,50
53,03
36,89
0,00
44,54
53,03
36,89
0,00
44,54
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
13
01
04
13
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 495.
496. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
1
06.03
2
620
3
Funk
Razdeo Glava cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
5
167
4
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
04
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
65.251.770,14
65.251.770,14
11.680.066,90
11.680.066,90
182.341,94
182.341,94
874.331,57
874.331,57
0,00
0,00
701.124,14
701.124,14
2.149.201,65
2.149.201,65
52.077.821,30
52.077.821,30
0,00
0,00
14.511,03
14.511,03
11.894.289,20
11.894.289,20
0,00
0,00
670.553,00
670.553,00
94.822.293,97
11.799.800,00
210.000,00
210.000,00
1.496.600,00
1.496.600,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
61.365.000,00
61.365.000,00
0,00
0,00
160.000,00
160.000,00
16.700.230,00
16.700.230,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
105.972.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.920.660,00
11.799.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
65.920.660,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
74,51
89,48
71,22
0,00
0,00
74,51
9,07
71,22
84,87
0,00
0,00
9,07
95,52
84,87
87,64
95,52
58,42
0,00
0,00
87,64
86,83
58,42
98,99
86,83
98,99
98,99
98,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
3.500.000,00
0,00
500.000,00
200.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
39.411.553,12
3.188.446,88
0,00
0,00
42.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.916.280,00
20.916.280,00
20.916.280,00
20.916.280,00
242.000,00
11
Plan
0,00
1.156.281,22
0,00
321.101,14
71.184,83
0,00
0,00
392.285,97
0,00
21.131.768,21
3.534.662,05
0,00
0,00
24.666.430,26
0,00
0,00
0,00
1.556.521,20
382.600,00
0,00
0,00
1.939.121,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.375.909,93
23.375.909,93
23.375.909,93
23.375.909,93
1.203.411,33
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
33,04
0,00
64,22
35,59
0,00
0,00
56,04
0,00
53,62
110,86
0,00
0,00
57,90
0,00
0,00
0,00
0,00
63,77
0,00
0,00
323,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,76
111,76
111,76
111,76
497,28
13
Ind.
(12:11)
900.000,00
109.472.000,00
16.700.230,00
500.000,00
200.000,00
900.000,00
160.000,00
17.400.230,00
61.365.000,00
39.411.553,12
3.188.446,88
160.000,00
2.250.000,00
103.965.000,00
800.000,00
2.250.000,00
1.496.600,00
0,00
600.000,00
800.000,00
210.000,00
2.096.600,00
11.799.800,00
210.000,00
65.920.660,00
11.799.800,00
65.920.660,00
20.916.280,00
20.916.280,00
20.916.280,00
20.916.280,00
242.000,00
14
670.553,00
95.978.575,19
11.894.289,20
321.101,14
71.184,83
670.553,00
14.511,03
12.286.575,17
52.077.821,30
21.131.768,21
3.534.662,05
14.511,03
2.149.201,65
76.744.251,56
701.124,14
2.149.201,65
874.331,57
1.556.521,20
382.600,00
701.124,14
182.341,94
2.813.452,77
11.680.066,90
182.341,94
65.251.770,14
11.680.066,90
65.251.770,14
23.375.909,93
23.375.909,93
23.375.909,93
23.375.909,93
1.203.411,33
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
74,51
87,67
71,22
64,22
35,59
74,51
9,07
70,61
84,87
53,62
110,86
9,07
95,52
73,82
87,64
95,52
58,42
0,00
63,77
87,64
86,83
134,19
98,99
86,83
98,99
98,99
98,99
111,76
111,76
111,76
111,76
497,28
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
04
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
01
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
04
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Razvoj zajednice
JP "POSLOVNI PROSTOR"
Izvori finansirawa za funkciju 610:
Primawa od prodaje nefin. imovine
Ukupno za funkciju 610:
Izvori finansirawa za glavu 06.02:
Primawa od prodaje nefin. imovine
Ukupno za glavu 06.02:
Primawa od prodaje nefin. imovine
7
OPIS
01
01
01
01
09
09
09
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 497.
1
2
3
Funk
Razdeo Glava cija
426
472
481
482
483
511
512
515
179
180
181
182
183
184
185
5
178
4
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
08
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Primawa od prodaje nefin. imovine
09
Izvori finansirawa za funkciju 620:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 620:
Izvori finansirawa za glavu 06.03:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 06.03:
Prihodi iz buxeta
132.830.964,78
0,00
0,00
2.404.693,37
2.404.693,37
0,00
379.846.267,32
379.846.267,32
0,00
5.279.864,95
5.050.032,93
0,00
229.832,02
720.000,00
720.000,00
141.600.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
435.459.560,00
435.459.560,00
0,00
5.337.000,00
5.107.000,00
0,00
230.000,00
800.000,00
800.000,00
768.988.572,55
0,00
0,00
229.832,02
0,00
769.218.404,57
3.321.498,15
132.830.964,78
3.800.000,00
141.600.000,00
863.270.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
863.500.000,00
0,00
3.321.498,15
0,00
3.800.000,00
768.988.572,55
0,00
0,00
229.832,02
0,00
769.218.404,57
4.496.811,16
0,00
5.929.150,00
0,00
863.270.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
863.500.000,00
94.822.293,97
0,00
4.496.811,16
9
Izvr{ewe
105.972.000,00
0,00
5.929.150,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.300.000,00
0,00
0,00
0,00
87.300.000,00
0,00
24.400.000,00
0,00
0,00
0,00
24.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
11
Plan
89,08
0,00
0,00 156.511.553,12
0,00
0,00
99,93
0,00
0,00
3.988.446,88
89,08 160.500.000,00
0,00
29.379.950,94
940.000,00
0,00
3.988.446,88
34.308.397,82
0,00
29.379.950,94
940.000,00
0,00
3.988.446,88
34.308.397,82
0,00
0,00
796.610,17
0,00
0,00
0,00
0,00
796.610,17
0,00
88.665,67
0,00
0,00
3.915.426,62
143.389,83
88.665,67
0,00
4.058.816,45
1.210.186,88
0,00
0,00
1.210.186,88
0,00
1.156.281,22
0,00
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
89,08
0,00
0,00 156.511.553,12
0,00
0,00
99,93
0,00
0,00
3.988.446,88
89,08 160.500.000,00
90,00
98,88
0,00
99,93
90,00
87,23
0,00
98,93
80,16
0,00
87,23
93,81
0,00
0,00
80,16
87,41
93,81
0,00
87,41
75,84
0,00
89,48
0,00
75,84
10
Ind.
(9:8)
800.000,00
5.107.000,00
0,00
230.000,00
800.000,00
435.459.560,00
87.300.000,00
5.337.000,00
3.000.000,00
0,00
522.759.560,00
141.600.000,00
24.400.000,00
0,00
3.000.000,00
3.800.000,00
166.000.000,00
1.400.000,00
3.800.000,00
5.929.150,00
1.400.000,00
105.972.000,00
3.500.000,00
5.929.150,00
14
0,00 863.270.000,00
18,77 156.511.553,12
0,00
0,00
0,00
230.000,00
100,00
3.988.446,88
21,38 1.024.000.000,00
768.988.572,55
29.379.950,94
940.000,00
229.832,02
3.988.446,88
803.526.802,39
768.988.572,55
29.379.950,94
940.000,00
229.832,02
3.988.446,88
803.526.802,39
720.000,00
5.050.032,93
796.610,17
229.832,02
720.000,00
379.846.267,32
0,00
6.076.475,12
2.404.693,37
88.665,67
379.846.267,32
132.830.964,78
3.915.426,62
143.389,83
2.493.359,04
3.321.498,15
136.889.781,23
1.210.186,88
3.321.498,15
4.496.811,16
1.210.186,88
94.822.293,97
1.156.281,22
4.496.811,16
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00 863.270.000,00
18,77 156.511.553,12
0,00
0,00
0,00
230.000,00
100,00
3.988.446,88
21,38 1.024.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,05
0,00
0,00
0,00
16,63
86,44
0,00
0,00
86,44
0,00
33,04
0,00
13
Ind.
(12:11)
89,08
18,77
0,00
99,93
100,00
78,47
89,08
18,77
0,00
99,93
100,00
78,47
90,00
98,88
0,00
99,93
90,00
87,23
0,00
113,86
80,16
0,00
72,66
93,81
16,05
0,00
83,11
87,41
82,46
86,44
87,41
75,84
86,44
89,48
33,04
75,84
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
04
08
09
13
01
04
08
09
13
01
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
08
Nematerijalna imovina
Prihodi iz buxeta
01
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
01
Zgrade i gra|evinski objekti
Prihodi iz buxeta
01
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
04
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
01
01
04
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Materijal
Prihodi iz buxeta
04
7
OPIS
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
498. strana – Broj 20
27. maj 2011.
07
1
07.01
2
411
412
413
414
415
416
421
422
423
444
483
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
5
186
4
01
Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
Izvori finansirawa za razdeo 06:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 06:
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
08
09
13
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
203.897,17
887.532,52
887.532,52
313.106,01
313.106,01
0,00
0,00
1.993,51
1.993,51
12.140,21
12.140,21
9.440,00
9.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.500,00
2.084.000,00
2.084.000,00
322.000,00
322.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
63.000,00
63.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
17.676.219,27
17.676.219,27
2.466.846,14
203.897,17
2.701.061,00
235.500,00
20.607.290,00
20.607.290,00
13.781.263,71
13.781.263,71
2.466.846,14
15.089.729,00
2.701.061,00
981.193.217,35
0,00
0,00
229.832,02
0,00
981.423.049,37
9
Izvr{ewe
15.089.729,00
1.082.524.406,35
0,00
0,00
230.000,00
0,00
1.082.754.406,35
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
11
Plan
91,33
85,78
85,78
0,00
0,00
0,00
14,98
0,00
12,14
14,98
39,87
12,14
0,00
39,87
97,24
0,00
42,59
97,24
86,58
42,59
91,33
86,58
91,33
91,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.379.950,94
940.000,00
23.375.909,93
3.988.446,88
57.684.307,75
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
90,64
0,00
0,00 156.511.553,12
0,00
0,00
99,93 20.916.280,00
0,00
3.988.446,88
90,64 181.416.280,00
10
Ind.
(9:8)
14
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.607.290,00
20.607.290,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
63.000,00
5.000,00
100.000,00
63.000,00
5.000,00
100.000,00
1.000,00
5.000,00
322.000,00
1.000,00
2.084.000,00
322.000,00
235.500,00
2.084.000,00
2.701.061,00
235.500,00
15.089.729,00
2.701.061,00
15.089.729,00
17.676.219,27
17.676.219,27
0,00
0,00
0,00
9.440,00
0,00
12.140,21
9.440,00
1.993,51
12.140,21
0,00
1.993,51
313.106,01
0,00
887.532,52
313.106,01
203.897,17
887.532,52
2.466.846,14
203.897,17
13.781.263,71
2.466.846,14
13.781.263,71
0,00 1.082.524.406,35
981.193.217,35
18,77 156.511.553,12
29.379.950,94
0,00
0,00
940.000,00
111,76
21.146.280,00
23.605.741,95
100,00
3.988.446,88
3.988.446,88
31,80 1.264.170.686,35 1.039.107.357,12
13
Ind.
(12:11)
85,78
85,78
0,00
0,00
0,00
14,98
0,00
12,14
14,98
39,87
12,14
0,00
39,87
97,24
0,00
42,59
97,24
86,58
42,59
91,33
86,58
91,33
91,33
91,33
90,64
18,77
0,00
111,63
100,00
82,20
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
560
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 499.
08
1
08.01
07.02
2
Razdeo Glava
130
560
3
Funk
cija
426
200
411
423
199
201
421
421
197_1
198
416
5
197
4
01
01
04
13
01
13
01
13
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Prihodi iz buxeta
15.810.381,71
15.810.381,71
16.383.619,00
139.796.023,40
0,00
18.958.457,72
158.754.481,12
146.607.290,00
0,00
18.958.457,72
165.565.747,72
16.383.619,00
122.119.804,13
18.958.457,72
141.078.261,85
0,00
1.000,00
126.000.000,00
18.958.457,72
144.958.457,72
122.119.804,13
18.958.457,72
0,00
124.999.000,00
18.958.457,72
1.000,00
122.119.804,13
18.958.457,72
141.078.261,85
0,00
141.078.261,85
1.000.000,00
143.957.457,72
126.000.000,00
18.958.457,72
144.958.457,72
0,00
1.000.000,00
17.676.219,27
0,00
0,00
17.676.219,27
0,00
0,00
20.607.290,00
0,00
0,00
20.607.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
0,00
0,00
0,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
96,50
96,50
95,35
0,00
100,00
95,89
96,92
100,00
97,32
96,92
100,00
97,32
0,00
97,70
100,00
0,00
0,00
98,00
0,00
85,78
0,00
0,00
85,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
20.649,42
5.020.649,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
20.649,42
5.020.649,42
5.000.000,00
20.649,42
5.020.649,42
100.000,00
4.900.000,00
20.649,42
100.000,00
4.920.649,42
11
Plan
0,00
0,00
0,00
510.710,98
20.649,42
531.360,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510.710,98
20.649,42
531.360,40
510.710,98
20.649,42
531.360,40
4.252,00
506.458,98
20.649,42
4.252,00
527.108,40
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
10,21
100,00
10,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,21
100,00
10,58
10,21
100,00
10,58
4,25
10,34
100,00
4,25
10,71
13
Ind.
(12:11)
16.383.619,00
16.383.619,00
146.607.290,00
5.000.000,00
18.979.107,14
170.586.397,14
126.000.000,00
18.958.457,72
144.958.457,72
126.000.000,00
18.958.457,72
144.958.457,72
1.000,00
124.999.000,00
18.958.457,72
1.000,00
1.000.000,00
143.957.457,72
1.000.000,00
20.607.290,00
5.000.000,00
20.649,42
25.627.939,42
5.000.000,00
20.649,42
5.020.649,42
100.000,00
4.900.000,00
20.649,42
100.000,00
4.920.649,42
14
15.810.381,71
15.810.381,71
139.796.023,40
510.710,98
18.979.107,14
159.285.841,52
122.119.804,13
18.958.457,72
141.078.261,85
122.119.804,13
18.958.457,72
141.078.261,85
0,00
122.119.804,13
18.958.457,72
0,00
0,00
141.078.261,85
0,00
17.676.219,27
510.710,98
20.649,42
18.207.579,67
510.710,98
20.649,42
531.360,40
4.252,00
506.458,98
20.649,42
4.252,00
527.108,40
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
96,50
96,50
95,35
10,21
100,00
93,38
96,92
100,00
97,32
96,92
100,00
97,32
0,00
97,70
100,00
0,00
0,00
98,00
0,00
85,78
10,21
100,00
71,05
10,21
100,00
10,58
4,25
10,34
100,00
4,25
10,71
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU
Izvori finansirawa za funkciju 560:
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 560:
Izvori finansirawa za glavu 07.02:
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 07.02:
Izvori finansirawa za razdeo 07:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 07:
Prihodi iz buxeta
Materijal
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
Prihodi iz buxeta
13
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu
BUXETSKI FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
Izvori finansirawa za funkciju 560:
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 560:
Izvori finansirawa za glavu 07.01:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 07.01:
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
01
01
04
13
04
13
04
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Stalni tro{kovi
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
7
OPIS
04
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
500. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
2
Razdeo Glava
422
423
444
483
208
209
210
211
426
421
207
214
416
206
423
415
205
213
414
204
421
413
203
212
412
5
202
4
Izvori finansirawa za funkciju 320:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 320:
01
Poqoprivreda
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
01
01
01
Usluge protivpo`arne za{tite
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
435.155,56
325.740,00
325.740,00
304.042,59
304.042,59
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
24.848,21
24.848,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.000,00
1.404.750,00
1.404.750,00
320.000,00
320.000,00
1.000,00
1.000,00
23.749,00
23.749,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.184.513,36
204.290,00
204.290,00
1.375.226,00
229.850,00
229.850,00
1.402.276,03
1.402.276,03
13.472,67
1.184.513,36
99.956,00
1.375.226,00
1.705.032,00
1.705.032,00
13.472,67
99.956,00
19.735.226,25
19.735.226,25
2.830.058,18
435.155,56
2.932.666,00
499.000,00
21.925.784,00
21.925.784,00
2.830.058,18
9
Izvr{ewe
2.932.666,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
82,24
82,24
88,88
86,13
88,88
13,48
86,13
13,48
90,01
90,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,94
0,00
21,05
9,94
0,00
21,05
95,01
0,00
23,19
95,01
87,21
23,19
96,50
87,21
96,50
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
1.705.032,00
1.705.032,00
229.850,00
1.375.226,00
229.850,00
99.956,00
1.375.226,00
99.956,00
21.925.784,00
21.925.784,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
100.000,00
10.000,00
250.000,00
100.000,00
23.749,00
250.000,00
1.000,00
23.749,00
320.000,00
1.000,00
1.404.750,00
320.000,00
499.000,00
1.404.750,00
2.932.666,00
499.000,00
2.932.666,00
14
1.402.276,03
1.402.276,03
204.290,00
1.184.513,36
204.290,00
13.472,67
1.184.513,36
13.472,67
19.735.226,25
19.735.226,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.848,21
0,00
5.000,00
24.848,21
0,00
5.000,00
304.042,59
0,00
325.740,00
304.042,59
435.155,56
325.740,00
2.830.058,18
435.155,56
2.830.058,18
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
82,24
82,24
88,88
86,13
88,88
13,48
86,13
13,48
90,01
90,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,94
0,00
21,05
9,94
0,00
21,05
95,01
0,00
23,19
95,01
87,21
23,19
96,50
87,21
96,50
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
421
320
3
Funk
cija
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 501.
1
2
473
490
3
Funk
Razdeo Glava cija
465
481
482
621
218_1
219
219_1
219_2
423
423
218
220
421
424
216
217
423
5
215
4
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 473:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 473:
Izvori finansirawa za glavu 08.01:
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 08.01:
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
0,00
7.900.000,00
7.168.712,00
7.168.712,00
3.210,00
3.210,00
29.856,18
29.856,18
1.020.000,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
7.170.000,00
7.170.000,00
8.000,00
8.000,00
34.000,00
34.000,00
7.507.996,80
7.507.996,80
36.506.525,48
7.900.000,00
1.471.296,00
45.877.821,48
71.598.942,00
7.900.000,00
14.712.960,13
94.211.902,13
7.507.996,80
11.282.362,00
11.282.362,00
11.282.362,00
7.507.996,80
11.282.362,00
7.204.945,78
7.900.000,00
15.104.945,78
3.167,60
7.900.000,00
1.122.624,00
1.020.000,00
9.354.624,00
7.900.000,00
17.254.624,00
0,00
0,00
3.167,60
1.122.624,00
656.080,62
1.471.296,00
2.127.376,62
50,99
100,00
10,00
48,70
66,55
66,55
66,55
66,55
77,02
100,00
87,54
87,81
40,13
87,81
99,98
40,13
0,00
100,00
99,98
0,31
100,00
0,00
0,31
0,00
2,40
10,00
5,06
1,16
10,00
15,31
4,44
15,31
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
71.598.942,00
7.900.000,00
14.712.960,13
94.211.902,13
11.282.362,00
11.282.362,00
11.282.362,00
11.282.362,00
9.354.624,00
7.900.000,00
17.254.624,00
34.000,00
8.000,00
34.000,00
7.170.000,00
8.000,00
0,00
7.900.000,00
7.170.000,00
1.020.000,00
7.900.000,00
1.122.624,00
1.020.000,00
1.122.624,00
27.331.140,00
14.712.960,13
42.044.100,13
24.931.140,00
14.712.960,13
2.400.000,00
39.644.100,13
2.400.000,00
14
36.506.525,48
7.900.000,00
1.471.296,00
45.877.821,48
7.507.996,80
7.507.996,80
7.507.996,80
7.507.996,80
7.204.945,78
7.900.000,00
15.104.945,78
29.856,18
3.210,00
29.856,18
7.168.712,00
3.210,00
0,00
7.900.000,00
7.168.712,00
3.167,60
7.900.000,00
0,00
3.167,60
0,00
656.080,62
1.471.296,00
2.127.376,62
288.709,40
1.471.296,00
367.371,22
1.760.005,40
367.371,22
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
50,99
100,00
10,00
48,70
66,55
66,55
66,55
66,55
77,02
100,00
87,54
87,81
40,13
87,81
99,98
40,13
0,00
100,00
99,98
0,31
100,00
0,00
0,31
0,00
2,40
10,00
5,06
1,16
10,00
15,31
4,44
15,31
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
07
13
01
01
01
07
Turizam
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 490:
Prihodi iz buxeta
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za funkciju 490:
Nabavka doma}e finansijske imovine
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
01
01
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Dotacije nevladinim organizacijama
Prihodi iz buxeta
07
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
01
01
Izvori finansirawa za funkciju 421:
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 421:
01
13
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu
27.331.140,00
14.712.960,13
42.044.100,13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
288.709,40
1.471.296,00
24.931.140,00
14.712.960,13
Prihodi iz buxeta
367.371,22
367.371,22
1.760.005,40
2.400.000,00
39.644.100,13
9
Izvr{ewe
2.400.000,00
8
Plan
13
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
7
OPIS
SREDSTVA IZ BUXETA
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
502. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
08.03
08.02
2
Razdeo Glava
473
412
3
Funk
cija
413
414
415
229
230
481
225_1
228
463
225
412
454
224
227
451
223
411
424
222
226
423
5
221
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
04
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
01
1.352.007,70
23.825.860,30
23.825.860,30
248.158,00
248.158,00
2.755.000,00
32.190.000,00
32.190.000,00
434.520,00
434.520,00
7.505.020,86
7.505.020,86
1.343.532,64
1.343.532,64
24.180,00
24.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.015,88
197.015,88
0,00
9.803.780,00
9.803.780,00
1.754.878,00
1.754.878,00
72.060,00
72.060,00
0,00
530.000,00
530.000,00
0,00
218.434,00
218.434,00
0,00
35.294.167,39
35.294.167,39
670.032,16
1.352.007,70
2.100.000,00
2.755.000,00
50.689.520,00
50.689.520,00
4.895.000,00
670.032,16
6.000.000,00
2.100.000,00
35.294.167,39
35.294.167,39
4.303.109,23
4.895.000,00
7.210.000,00
6.000.000,00
50.689.520,00
50.689.520,00
4.303.109,23
9
Izvr{ewe
7.210.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
90,19
0,00
0,00
0,00
90,19
33,56
0,00
0,00
76,56
33,56
76,55
76,56
76,55
69,63
69,63
69,63
69,63
57,11
74,02
57,11
49,07
74,02
31,91
49,07
81,58
31,91
59,68
81,58
59,68
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
80.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
80.000,00
0,00
100.000,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.486,00
0,00
0,00
17.486,00
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,49
0,00
0,00
17,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
218.434,00
100.000,00
530.000,00
80.000,00
318.434,00
72.060,00
100.000,00
610.000,00
1.754.878,00
172.060,00
9.803.780,00
1.754.878,00
9.803.780,00
50.689.520,00
50.689.520,00
50.689.520,00
50.689.520,00
434.520,00
32.190.000,00
434.520,00
2.755.000,00
32.190.000,00
2.100.000,00
2.755.000,00
6.000.000,00
2.100.000,00
7.210.000,00
6.000.000,00
7.210.000,00
14
Plan
197.015,88
0,00
0,00
0,00
197.015,88
24.180,00
17.486,00
0,00
1.343.532,64
41.666,00
7.505.020,86
1.343.532,64
7.505.020,86
35.294.167,39
35.294.167,39
35.294.167,39
35.294.167,39
248.158,00
23.825.860,30
248.158,00
1.352.007,70
23.825.860,30
670.032,16
1.352.007,70
4.895.000,00
670.032,16
4.303.109,23
4.895.000,00
4.303.109,23
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
90,19
0,00
0,00
0,00
61,87
33,56
17,49
0,00
76,56
24,22
76,55
76,56
76,55
69,63
69,63
69,63
69,63
57,11
74,02
57,11
49,07
74,02
31,91
49,07
81,58
31,91
59,68
81,58
59,68
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
04
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Turizam
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
Izvori finansirawa za funkciju 412:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 412:
Izvori finansirawa za glavu 08.02:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 08.02:
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Prihodi iz buxeta
Transferi ostalim nivoima vlasti
Prihodi iz buxeta
Subvencije privatnim preduze}ima
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
BUXETSKI FOND ZA FINANSIRAWE AKTIVNE POLITIKE
ZAPO[QAVAWA
Op{ti poslovi po pitawu rada
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
44
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 503.
1
2
3
Funk
Razdeo Glava cija
416
421
422
423
425
426
444
482
511
512
513
515
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
5
231
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Prihodi iz buxeta
Nematerijalna imovina
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
Prihodi iz buxeta
13
0,00
0,00
2.443.580,19
1.311.124,18
0,00
1.132.456,01
912.920,50
37.942,27
874.978,23
25.169.446,84
12.470.838,29
0,00
12.698.608,55
182.226,51
169.326,51
12.900,00
371.241,25
371.241,25
0,00
0,00
0,00
77.770,00
77.770,00
0,00
0,00
0,00
1.737.909,87
614.745,55
1.123.164,32
2.002.460,00
1.402.460,00
600.000,00
510.306,68
60.306,68
1.000,00
4.491.938,00
2.841.938,00
0,00
1.650.000,00
5.870.000,00
4.770.000,00
1.100.000,00
31.872.242,82
18.606.500,00
0,00
13.265.742,82
1.470.000,00
1.370.000,00
100.000,00
1.030.000,00
930.000,00
100.000,00
145.935,00
145.935,00
249.788,00
249.788,00
0,00
450.000,00
450.000,00
2.030.000,00
850.000,00
1.180.000,00
3.085.839,00
2.485.839,00
600.000,00
750.000,00
300.000,00
9
Izvr{ewe
1.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
20,10
56,42
100,00
68,04
72,32
95,18
64,89
0,00
85,61
31,13
0,00
0,00
0,00
31,13
39,92
0,00
0,00
12,36
12,90
36,04
67,02
0,00
95,72
12,40
0,80
79,54
78,97
46,13
0,00
68,63
15,55
0,00
54,40
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
29.328,00
0,00
0,00
0,00
29.328,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
30.044,19
0,00
0,00
0,00
30.044,19
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
102,44
0,00
0,00
0,00
102,44
0,00
13
Ind.
(12:11)
300.000,00
2.485.839,00
600.000,00
750.000,00
850.000,00
1.180.000,00
3.085.839,00
450.000,00
2.030.000,00
249.788,00
50.000,00
450.000,00
145.935,00
299.788,00
930.000,00
100.000,00
145.935,00
1.370.000,00
100.000,00
1.030.000,00
18.606.500,00
630.000,00
13.265.742,82
1.470.000,00
4.770.000,00
1.100.000,00
32.502.242,82
2.841.938,00
29.328,00
1.650.000,00
5.870.000,00
1.000,00
4.521.266,00
1.000,00
14
0,00
60.306,68
1.402.460,00
600.000,00
510.306,68
614.745,55
1.123.164,32
2.002.460,00
0,00
1.737.909,87
77.770,00
0,00
0,00
0,00
77.770,00
371.241,25
0,00
0,00
169.326,51
12.900,00
371.241,25
12.470.838,29
40,00
12.698.608,55
182.226,51
37.942,27
874.978,23
25.169.486,84
1.311.124,18
30.044,19
1.132.456,01
912.920,50
0,00
2.473.624,38
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
20,10
56,42
100,00
68,04
72,32
95,18
64,89
0,00
85,61
31,13
0,00
0,00
0,00
25,94
39,92
0,00
0,00
12,36
12,90
36,04
67,02
0,01
95,72
12,40
0,80
79,54
77,44
46,13
102,44
68,63
15,55
0,00
54,71
0,00
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
Ostale nekretnine i oprema
Prihodi iz buxeta
13
Ma{ine i oprema
01
01
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Zgrade i gra|evinski objekti
Prihodi iz buxeta
04
Porezi, obavezne takse i kazne
01
01
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
01
Materijal
Prihodi iz buxeta
01
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
01
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
01
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
04
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
7
OPIS
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
504. strana – Broj 20
27. maj 2011.
09
1
09.01
2
Razdeo Glava
130
3
Funk
cija
411
412
413
414
415
416
421
422
244
245
246
247
248
249
250
523
242_1
243
5
4
01
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
Izvori finansirawa za funkciju 473:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 473:
Izvori finansirawa za glavu 08.03:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 08.03:
Izvori finansirawa za razdeo 08:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 08:
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Zalihe robe za daqu prodaju
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
7
OPIS
22.303.318,77
3.992.293,99
3.992.293,99
573.826,76
573.826,76
362.772,66
362.772,66
452.106,23
452.106,23
0,00
0,00
0,00
0,00
47.405,54
47.405,54
39.120.145,00
6.827.507,00
6.827.507,00
773.600,00
773.600,00
1.837.550,00
1.837.550,00
685.000,00
685.000,00
1.000,00
1.000,00
12.320,00
12.320,00
350.000,00
350.000,00
97.386.196,98
0,00
7.900.000,00
18.363.403,11
123.649.600,09
167.668.614,00
0,00
7.900.000,00
33.158.702,95
208.727.316,95
22.303.318,77
25.585.504,11
0,00
16.892.107,11
42.477.611,22
45.380.152,00
0,00
18.445.742,82
63.825.894,82
39.120.145,00
25.585.504,11
0,00
16.892.107,11
42.477.611,22
0,00
0,00
45.380.152,00
0,00
18.445.742,82
63.825.894,82
450.000,00
0,00
9
Izvr{ewe
450.000,00
0,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
13,54
0,00
13,54
0,00
0,00
66,00
0,00
19,74
66,00
74,18
19,74
58,47
74,18
57,01
58,47
57,01
58,08
0,00
100,00
55,38
59,24
56,38
0,00
91,58
66,55
56,38
0,00
91,58
66,55
0,00
100,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.419.328,00
0,00
0,00
1.419.328,00
0,00
1.419.328,00
0,00
1.419.328,00
0,00
1.419.328,00
0,00
1.419.328,00
430.000,00
0,00
430.000,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.570,19
0,00
0,00
47.570,19
0,00
47.570,19
0,00
47.570,19
0,00
47.570,19
0,00
47.570,19
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,35
0,00
0,00
3,35
0,00
3,35
0,00
3,35
0,00
3,35
0,00
3,35
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
350.000,00
12.320,00
350.000,00
1.000,00
12.320,00
685.000,00
1.000,00
1.837.550,00
685.000,00
773.600,00
1.837.550,00
6.827.507,00
773.600,00
39.120.145,00
6.827.507,00
39.120.145,00
167.668.614,00
1.419.328,00
7.900.000,00
33.158.702,95
210.146.644,95
45.380.152,00
1.419.328,00
18.445.742,82
65.245.222,82
45.380.152,00
1.419.328,00
18.445.742,82
65.245.222,82
430.000,00
450.000,00
430.000,00
14
47.405,54
0,00
47.405,54
0,00
0,00
452.106,23
0,00
362.772,66
452.106,23
573.826,76
362.772,66
3.992.293,99
573.826,76
22.303.318,77
3.992.293,99
22.303.318,77
97.386.196,98
47.570,19
7.900.000,00
18.363.403,11
123.697.170,28
25.585.504,11
47.570,19
16.892.107,11
42.525.181,41
25.585.504,11
47.570,19
16.892.107,11
42.525.181,41
0,00
450.000,00
0,00
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
13,54
0,00
13,54
0,00
0,00
66,00
0,00
19,74
66,00
74,18
19,74
58,47
74,18
57,01
58,47
57,01
58,08
3,35
100,00
55,38
58,86
56,38
3,35
91,58
65,18
56,38
3,35
91,58
65,18
0,00
100,00
0,00
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
04
07
13
01
04
13
01
04
13
04
13
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 505.
506. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
11.01
2
130
130
3
Funk
cija
413
414
415
416
421
422
423
444
483
260
261
262
263
264
265
266
267
268
411
412
259
269
411
5
258
4
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
Op{te usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 10.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 10.01:
Izvori finansirawa za razdeo 10:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 10:
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
7
OPIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.833.326,00
12.833.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
250.000,00
250.000,00
14.100.000,00
14.100.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
19.457.239,00
19.019.529,25
29.948.050,60
29.948.050,60
452.754,18
0,00
552.000,00
1.000,00
39.190.939,00
39.190.939,00
199.435,06
452.754,18
440.000,00
552.000,00
29.948.050,60
29.948.050,60
201.943,04
199.435,06
312.000,00
440.000,00
39.190.939,00
39.190.939,00
2.468.754,11
201.943,04
3.572.094,00
312.000,00
29.948.050,60
29.948.050,60
13.791.838,21
2.468.754,11
19.955.845,00
3.572.094,00
39.190.939,00
39.190.939,00
13.791.838,21
9
Izvr{ewe
19.955.845,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
97,75
76,42
76,42
76,42
76,42
76,42
76,42
0,00
0,00
0,00
91,02
0,00
0,00
91,02
0,00
0,00
0,00
0,00
82,02
0,00
45,33
82,02
64,73
45,33
69,11
64,73
69,11
69,11
69,11
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
19.457.239,00
39.190.939,00
39.190.939,00
39.190.939,00
39.190.939,00
39.190.939,00
39.190.939,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
14.100.000,00
2.000,00
250.000,00
14.100.000,00
5.000,00
250.000,00
1.000,00
5.000,00
552.000,00
1.000,00
440.000,00
552.000,00
312.000,00
440.000,00
3.572.094,00
312.000,00
19.955.845,00
3.572.094,00
19.955.845,00
14
19.019.529,25
29.948.050,60
29.948.050,60
29.948.050,60
29.948.050,60
29.948.050,60
29.948.050,60
0,00
0,00
0,00
12.833.326,00
0,00
0,00
12.833.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452.754,18
0,00
199.435,06
452.754,18
201.943,04
199.435,06
2.468.754,11
201.943,04
13.791.838,21
2.468.754,11
13.791.838,21
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
97,75
76,42
76,42
76,42
76,42
76,42
76,42
0,00
0,00
0,00
91,02
0,00
0,00
91,02
0,00
0,00
0,00
0,00
82,02
0,00
45,33
82,02
64,73
45,33
69,11
64,73
69,11
69,11
69,11
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
11
1
Razdeo Glava
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 507.
508. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 509.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
416
421
422
423
424
425
426
444
482
290
291
292
293
294
295
295_1
296
5
289
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
07
08
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
04
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
04
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
04
07
08
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
07
08
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Porezi, obavezne takse i kazne
0,00
0,00
0,00
93.940.815,80
93.940.815,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239.797,72
1.239.797,72
0,00
0,00
3.019.314,66
3.019.314,66
0,00
0,00
39.434.825,17
39.434.825,17
0,00
0,00
0,00
143.860.228,53
143.860.228,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
103.139.680,00
103.139.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.751,00
61.751,00
0,00
3.057.000,00
3.057.000,00
0,00
0,00
3.092.464,00
3.092.464,00
0,00
0,00
41.140.000,00
41.140.000,00
0,00
0,00
0,00
159.216.000,00
159.216.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.651,00
17.651,00
0,00
9
Izvr{ewe
0,00
1.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
0,00
0,00
0,00
90,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,86
0,00
0,00
0,00
90,36
97,63
0,00
0,00
95,86
40,56
0,00
0,00
97,63
0,00
0,00
40,56
91,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,08
0,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
1.482.349,58
0,00
1.482.349,58
0,00
23.032.166,49
21.118.030,62
0,00
0,00
0,00
0,00
13.728.300,33
0,00
0,00
44.150.197,11
0,00
1.068.089,99
1.447.383,52
13.728.300,33
0,00
7.640.063,66
4.322.936,67
2.515.473,51
0,00
638.249,00
11.963.000,33
0,00
12.321.945,07
6.400.346,73
0,00
0,00
638.249,00
0,00
18.722.291,80
7.441.110,68
0,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
706.197,64
189.264,86
804.950,64
0,00
41.264.530,59
7.575.772,52
10.000,00
6.090,00
189.264,86
0,00
15.229.595,20
4.394.731,16
15.000,00
48.856.393,11
0,00
2.466.143,20
96.000,00
19.639.326,36
0,00
17.159.532,61
1.660.454,00
2.562.143,20
0,00
980.281,00
18.819.986,61
0,00
28.526.749,59
5.829.404,98
1.186,80
133,20
980.281,00
0,00
34.357.474,57
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
47,64
0,00
54,30
0,00
179,16
35,87
0,00
0,00
0,00
0,00
110,94
0,00
0,00
110,66
0,00
230,89
6,63
143,06
0,00
224,60
38,41
101,86
0,00
153,59
157,32
0,00
231,51
91,08
0,00
0,00
153,59
0,00
183,51
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
17.651,00
1.482.349,58
0,00
1.500.000,58
159.216.000,00
23.032.166,49
21.118.030,62
0,00
0,00
0,00
41.140.000,00
13.728.300,33
0,00
0,00
203.366.197,11
3.092.464,00
1.068.089,99
1.447.383,52
54.868.300,33
3.057.000,00
7.640.063,66
4.322.936,67
5.607.937,51
61.751,00
638.249,00
15.020.000,33
103.139.680,00
12.321.945,07
6.400.346,73
0,00
0,00
700.000,00
1.000,00
121.861.971,80
7.441.110,68
1.000,00
14
0,00
0,00
0,00
706.197,64
189.264,86
804.950,64
143.860.228,53
41.264.530,59
7.575.772,52
10.000,00
6.090,00
189.264,86
39.434.825,17
15.229.595,20
4.394.731,16
15.000,00
192.716.621,64
3.019.314,66
2.466.143,20
96.000,00
59.074.151,53
1.239.797,72
17.159.532,61
1.660.454,00
5.581.457,86
0,00
980.281,00
20.059.784,33
93.940.815,80
28.526.749,59
5.829.404,98
1.186,80
133,20
980.281,00
0,00
128.298.290,37
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
47,64
0,00
53,66
90,36
179,16
35,87
0,00
0,00
0,00
95,86
110,94
0,00
0,00
94,76
97,63
230,89
6,63
107,67
40,56
224,60
38,41
99,53
0,00
153,59
133,55
91,08
231,51
91,08
0,00
0,00
140,04
0,00
105,28
0,00
0,00
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
01
Materijal
Prihodi iz buxeta
01
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
01
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
01
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
01
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
04
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Donacije od ostalih nivoa vlasti
7
OPIS
01
01
07
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
5
510. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
483
511
512
515
298
299
299_1
5
297
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
04
07
08
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
07
08
15
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.378.754,47
0,00
0,00
2.542.200,00
0,00
0,00
1.268.920.954,47
8.926.735,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.342.335.090,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.345.335.090,00
82.157.199,08
0,00
0,00
2.542.200,00
8.926.735,40
82.332.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
35.000.000,00
1.266.378.754,47
0,00
0,00
2.542.200,00
0,00
0,00
1.268.920.954,47
289.883,12
0,00
0,00
84.699.399,08
2.000.000,00
0,00
0,00
85.332.000,00
1.342.335.090,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.345.335.090,00
0,00
289.883,12
9
Izvr{ewe
0,00
2.000.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.213,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.213,10
0,00
2.666.666,67
0,00
0,00
0,00
2.666.666,67
11
Plan
94,34
0,00
0,00 255.545.064,00
0,00 96.322.228,00
84,74
0,00
0,00
3.964.929,94
0,00
91.213,10
94,32 355.923.435,04
0,00
127,41
0,00
0,00
0,00
634,57
13
Ind.
(12:11)
0,00
310.245.112,40
90.054.191,00
532.100,00
585.356,55
6.223,20
401.422.983,15
0,00
310.245.112,40
90.054.191,00
532.100,00
585.356,55
6.223,20
401.422.983,15
2.122.409,60
407.340,00
0,00
15.951.376,52
6.413.461,62
505.913,20
0,00
2.529.749,60
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
91.213,10
0,00
82.332.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
35.091.213,10
2.000.000,00
2.666.666,67
0,00
85.332.000,00
0,00
4.666.666,67
14
2.122.409,60
407.340,00
8.926.735,40
15.951.376,52
6.413.461,62
505.913,20
0,00
2.529.749,60
82.157.199,08
2.004.688,08
30.840,48
2.542.200,00
31.797.486,74
289.883,12
3.397.619,40
13.524.289,41
86.734.927,64
98.753,00
17.211.791,93
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00 1.342.335.090,00 1.266.378.754,47
121,41 255.545.064,00
310.245.112,40
93,49
96.322.228,00
90.054.191,00
0,00
3.000.000,00
3.074.300,00
14,76
3.964.929,94
585.356,55
6,82
91.213,10
6.223,20
112,78 1.701.258.525,04 1.670.343.937,62
0,00 1.342.335.090,00 1.266.378.754,47
121,41 255.545.064,00
310.245.112,40
93,49
96.322.228,00
90.054.191,00
0,00
3.000.000,00
3.074.300,00
14,76
3.964.929,94
585.356,55
6,82
91.213,10
6.223,20
112,78 1.701.258.525,04 1.670.343.937,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.004.688,08
0,00
30.840,48
0,00
0,00
0,00
22.870.751,3425.073,98
0,00
3.397.619,40
13.524.289,41
2.035.528,56
98.753,00
16.921.908,81
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
94,34
0,00
0,00 255.545.064,00
0,00 96.322.228,00
84,74
0,00
0,00
3.964.929,94
0,00
91.213,10
94,32 355.923.435,04
0,00
0,00
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,79
0,00
0,00
84,74
25,50
14,49
0,00
0,00
99,26
0,00
14,49
10
Ind.
(9:8)
94,34
121,41
93,49
102,48
14,76
6,82
98,18
94,34
121,41
93,49
102,48
14,76
6,82
98,18
0,00
0,00
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,79
0,00
0,00
84,74
90,61
14,49
127,41
0,00
101,64
0,00
368,82
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
04
07
08
13
15
Izvori finansirawa za funkciju 911:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 911:
Izvori finansirawa za glavu 11.02:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za glavu 11.02:
Izvori finansirawa za razdeo 11:
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
01
04
07
08
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Nematerijalna imovina
Prihodi iz buxeta
01
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
01
Zgrade i gra|evinski objekti
Prihodi iz buxeta
04
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Donacije od ostalih nivoa vlasti
7
OPIS
01
07
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 511.
12
1
12.01
2
411
412
413
414
415
416
421
422
423
444
483
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
5
300
4
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Usluge kulture
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za razdeo 11:
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
07
08
13
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
1.611.931,02
167.282,42
167.282,42
1.078.780,63
1.078.780,63
261.868,20
261.868,20
0,00
0,00
4.019,64
4.019,64
13.059,20
13.059,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.833.289,00
193.390,00
193.390,00
1.816.000,00
1.816.000,00
293.060,00
293.060,00
1.000,00
1.000,00
15.945,00
15.945,00
390.000,00
390.000,00
26.100,00
26.100,00
4.800,00
4.800,00
1.000,00
1.000,00
12.142.139,37
12.142.139,37
9.005.198,26
1.611.931,02
10.241.840,00
1.833.289,00
14.816.424,00
14.816.424,00
9.005.198,26
2.289.352.403,05
0,00
1.467.647,00
2.542.200,00
0,00
0,00
2.293.362.250,05
2.472.479.934,00
0,00
1.467.647,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2.476.947.581,00
10.241.840,00
9
Izvr{ewe
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
11
Plan
81,95
81,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,35
0,00
25,21
3,35
0,00
25,21
89,36
0,00
59,40
89,36
86,50
59,40
87,93
86,50
87,93
87,93
87,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.245.112,40
90.054.191,00
532.100,00
585.356,55
6.223,20
401.422.983,15
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
92,59
0,00
0,00 255.545.064,00
100,00 96.322.228,00
84,74
0,00
0,00
3.964.929,94
0,00
91.213,10
92,59 355.923.435,04
10
Ind.
(9:8)
14
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.816.424,00
14.816.424,00
1.000,00
4.800,00
1.000,00
26.100,00
4.800,00
390.000,00
26.100,00
15.945,00
390.000,00
1.000,00
15.945,00
293.060,00
1.000,00
1.816.000,00
293.060,00
193.390,00
1.816.000,00
1.833.289,00
193.390,00
10.241.840,00
1.833.289,00
10.241.840,00
12.142.139,37
12.142.139,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.059,20
0,00
4.019,64
13.059,20
0,00
4.019,64
261.868,20
0,00
1.078.780,63
261.868,20
167.282,42
1.078.780,63
1.611.931,02
167.282,42
9.005.198,26
1.611.931,02
9.005.198,26
0,00 2.472.479.934,00 2.289.352.403,05
121,41 255.545.064,00
310.245.112,40
93,49
97.789.875,00
91.521.838,00
0,00
3.000.000,00
3.074.300,00
14,76
3.964.929,94
585.356,55
6,82
91.213,10
6.223,20
112,78 2.832.871.016,04 2.694.785.233,20
13
Ind.
(12:11)
81,95
81,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,35
0,00
25,21
3,35
0,00
25,21
89,36
0,00
59,40
89,36
86,50
59,40
87,93
86,50
87,93
87,93
87,93
92,59
121,41
93,59
102,48
14,76
6,82
95,13
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
820
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
512. strana – Broj 20
27. maj 2011.
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 513.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
413
414
415
416
421
422
423
320
321
322
323
324
325
5
319
4
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
09
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
04
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
06
07
08
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
04
06
07
08
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
04
06
07
08
13
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
01
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
01
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
01
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
01
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
01
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
01
Naknade u naturi
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
7
OPIS
04
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
0,00
0,00
0,00
5.160.083,61
5.160.083,61
0,00
0,00
1.440.432,00
1.440.432,00
0,00
4.220.354,51
4.220.354,51
0,00
0,00
0,00
0,00
44.801.641,65
44.451.641,65
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
9.278.456,62
8.008.456,62
0,00
0,00
1.270.000,00
0,00
30.610.350,45
30.021.635,45
0,00
0,00
588.715,00
0,00
0,00
6.054.437,00
0,00
0,00
3.262.264,00
3.262.264,00
0,00
4.660.104,00
4.660.104,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
54.033.758,00
53.683.758,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
11.685.988,00
10.415.988,00
0,00
0,00
1.270.000,00
0,00
35.205.003,00
34.616.288,00
0,00
0,00
588.715,00
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
0,00
0,00
0,00
6.054.437,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
86,73
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
76,89
0,00
0,00
100,00
0,00
86,95
82,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
79,40
0,00
0,00
82,91
90,56
0,00
0,00
44,15
0,00
90,56
85,23
0,00
0,00
44,15
0,00
0,00
0,00
85,23
10
Ind.
(9:8)
0,00
10.302.455,00
11.300.000,00
10.818.433,00
1.510.000,00
224.829,00
0,00
2.550.132,00
2.110.000,00
7.071.897,00
50.000,00
34.155.717,00
0,00
4.622.439,00
200.000,00
1.510.000,00
50.000,00
32.033,90
11.782.029,00
0,00
2.620.296,00
6.414.472,90
0,00
284.092,00
2.620.296,00
0,00
8.604.748,00
284.092,00
0,00
687.044,00
0,00
8.604.748,00
5.078.111,00
0,00
100.000,00
687.044,00
11
Plan
0,00
27.851.760,40
5.000,00
2.517.996,00
172.548,32
0,00
0,00
2.838.530,55
0,00
322.493,00
27.500,00
30.547.304,72
0,00
7.292.309,53
29.500,00
262.761,00
22.747,94
13,00
3.188.523,55
0,00
178.839,00
7.607.331,47
0,00
499.394,94
178.839,00
0,00
3.843.796,88
499.394,94
0,00
654.246,49
4.756,00
3.843.796,88
3.347.374,07
83.585,00
100.000,00
659.002,49
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
270,34
0,04
23,28
11,43
0,00
0,00
111,31
0,00
4,56
55,00
89,44
0,00
157,76
14,75
17,40
45,50
0,04
27,06
0,00
6,83
118,60
0,00
175,79
6,83
0,00
44,67
175,79
0,00
95,23
0,00
44,67
65,92
0,00
100,00
95,92
13
Ind.
(12:11)
34.616.288,00
10.302.455,00
11.300.000,00
11.407.148,00
1.510.000,00
224.829,00
10.415.988,00
2.550.132,00
2.110.000,00
8.341.897,00
50.000,00
69.360.720,00
53.683.758,00
4.622.439,00
200.000,00
1.860.000,00
50.000,00
32.033,90
23.468.017,00
1.000,00
2.620.296,00
60.448.230,90
4.660.104,00
284.092,00
2.621.296,00
3.262.264,00
8.604.748,00
4.944.196,00
6.054.437,00
687.044,00
0,00
11.867.012,00
5.078.111,00
0,00
100.000,00
6.741.481,00
14
30.021.635,45
27.851.760,40
5.000,00
3.106.711,00
172.548,32
0,00
8.008.456,62
2.838.530,55
0,00
1.592.493,00
27.500,00
61.157.655,17
44.451.641,65
7.292.309,53
29.500,00
612.761,00
22.747,94
13,00
12.466.980,17
0,00
178.839,00
52.408.973,12
4.220.354,51
499.394,94
178.839,00
1.440.432,00
3.843.796,88
4.719.749,45
5.160.083,61
654.246,49
4.756,00
5.284.228,88
3.347.374,07
83.585,00
100.000,00
5.819.086,10
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
86,73
270,34
0,04
27,23
11,43
0,00
76,89
111,31
0,00
19,09
55,00
88,17
82,80
157,76
14,75
32,94
45,50
0,04
53,12
0,00
6,83
86,70
90,56
175,79
6,82
44,15
44,67
95,46
85,23
95,23
0,00
44,53
65,92
0,00
100,00
86,32
16
Ind.
(15:14)
514. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
424
425
426
431
435
444
481
482
483
484
327
328
329
330
331
331_1
332
333
334
5
326
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od domacih zaduzivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
06
07
08
10
13
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
07
08
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
04
06
07
08
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled
elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Prihodi iz buxeta
01
80.036.718,91
70.205.433,91
0,00
0,00
7.831.285,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.152.137,41
3.152.137,41
0,00
10.136.738,16
10.056.775,16
0,00
79.963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.596.336,50
1.596.336,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
69.309.263,00
0,00
0,00
7.831.285,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.116.139,00
3.116.139,00
0,00
11.053.584,00
10.973.584,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
1.818.972,24
1.818.972,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
79.140.548,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
91,67
0,00
0,00
87,76
0,00
0,00
0,00
0,00
91,67
0,00
87,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,65
0,00
99,95
0,00
0,00
101,16
0,00
91,71
101,29
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
101,16
101,13
10
Ind.
(9:8)
0,00
116.000,00
1.000,00
0,00
383.672,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
0,00
383.672,00
0,00
83.000,00
0,00
237.400,00
83.000,00
751.000,00
237.400,00
0,00
1.806.048,00
430.000,00
220.000,00
751.000,00
0,00
1.181.300,00
2.456.048,00
0,00
7.413.640,00
1.000.000,00
5.779.842,00
620.000,00
0,00
930.602,13
1.181.300,00
15.744.084,13
11
Plan
0,00
601.097,64
0,00
0,00
275.738,55
2.213,73
10.978,00
9.000,00
601.097,64
20.700,00
297.930,28
0,00
4.411,94
20.700,00
152.626,27
4.411,94
1.029.604,07
152.626,27
0,00
4.530.476,78
20.431,00
63.413,00
1.029.604,07
0,00
1.806.134,32
4.614.320,78
0,00
13.135.987,19
838.734,71
6.239.353,00
639.202,56
500.000,00
427.181,85
1.806.134,32
21.780.459,31
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
518,19
0,00
0,00
71,87
0,00
0,00
0,00
518,19
0,00
77,65
0,00
5,32
0,00
64,29
5,32
137,10
64,29
0,00
250,85
4,75
28,82
137,10
0,00
152,89
187,88
0,00
177,19
83,87
107,95
103,10
0,00
45,90
152,89
138,34
13
Ind.
(12:11)
1.200.000,00
116.000,00
1.000,00
1.818.972,24
383.672,00
0,00
0,00
0,00
1.316.000,00
0,00
2.202.644,24
85.000,00
83.000,00
0,00
237.400,00
168.000,00
751.000,00
237.400,00
10.973.584,00
1.806.048,00
510.000,00
220.000,00
751.000,00
3.116.139,00
1.181.300,00
13.509.632,00
69.309.263,00
7.413.640,00
1.000.000,00
13.611.127,00
2.620.000,00
0,00
930.602,13
4.297.439,00
94.884.632,13
14
1.100.000,00
601.097,64
0,00
1.596.336,50
275.738,55
2.213,73
10.978,00
9.000,00
1.701.097,64
20.700,00
1.894.266,78
0,00
4.411,94
20.700,00
152.626,27
4.411,94
1.029.604,07
152.626,27
10.056.775,16
4.530.476,78
100.394,00
63.413,00
1.029.604,07
3.152.137,41
1.806.134,32
14.751.058,94
70.205.433,91
13.135.987,19
838.734,71
14.070.638,00
2.639.202,56
500.000,00
427.181,85
4.958.271,73
101.817.178,22
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
91,67
518,19
0,00
87,76
71,87
0,00
0,00
0,00
129,26
0,00
86,00
0,00
5,32
0,00
64,29
2,63
137,10
64,29
91,65
250,85
19,69
28,82
137,10
101,16
152,89
109,19
101,29
177,19
83,87
103,38
100,73
0,00
45,90
115,38
107,31
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
01
Porezi, obavezne takse i kazne
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Dotacije nevladinim organizacijama
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Prihodi iz buxeta
04
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Amortizacija nematerijalne imovine
01
04
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Amortizacija nekretnina i opreme
Prihodi iz buxeta
01
Materijal
Prihodi iz buxeta
01
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
7
OPIS
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 515.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
511
512
515
523
336
337
338
5
335
4
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
08
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
04
06
07
08
09
13
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
07
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
Izvori finansirawa za funkciju 820:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od domacih zaduzivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 820:
Izvori finansirawa za glavu 12.02:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od domacih zaduzivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 12.02:
Izvori finansirawa za razdeo 12:
0,00
0,00
441.696.937,84
0,00
0,00
10.405.963,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
454.102.900,84
4.071.904,70
0,00
286.000,00
0,00
0,00
4.071.905,00
0,00
286.000,00
0,00
0,00
501.425.570,24
0,00
0,00
10.406.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
513.831.570,24
16.826.944,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.357.904,70
51.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.357.905,00
441.696.937,84
0,00
0,00
10.405.963,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
454.102.900,84
10.429.065,81
0,00
0,00
16.826.944,57
10.463.000,00
0,00
0,00
51.240.000,00
501.425.570,24
0,00
0,00
10.406.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
513.831.570,24
0,00
10.429.065,81
9
Izvr{ewe
0,00
10.463.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
1.000.000,00
0,00
300.000,00
427.920,00
162.150,00
1.000.000,00
0,00
800.300,00
2.200.000,00
1.800.000,00
0,00
20.000,00
210.102,00
890.070,00
0,00
0,00
800.000,00
5.030.402,00
1.000,00
800.000,00
11
Plan
88,09
0,00
0,00 75.906.168,00
0,00 16.810.000,00
100,00 27.838.092,00
100,00
3.250.000,00
0,00
1.682.150,00
0,00
0,00
0,00
1.397.567,03
88,38 126.883.977,03
0,00
89.306.575,65
875.448,44
10.218.610,00
936.771,82
1.219.625,00
500.000,00
581.937,85
103.638.968,76
0,00
89.306.575,65
875.448,44
10.218.610,00
936.771,82
1.219.625,00
500.000,00
581.937,85
103.638.968,76
535.252,00
0,00
407.799,00
111.301,00
133.091,00
535.252,00
0,00
1.556.688,69
0,00
178.699,00
2.360,00
0,00
154.743,00
652.191,00
0,00
658.652,00
0,00
1.892.490,69
0,00
658.652,00
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
88,09
0,00
0,00 75.906.168,00
0,00 16.810.000,00
100,00 27.838.092,00
100,00
3.250.000,00
0,00
1.682.150,00
0,00
0,00
0,00
1.397.567,03
88,38 126.883.977,03
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
32,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
99,68
0,00
0,00
32,84
0,00
99,68
10
Ind.
(9:8)
0,00
117,65
5,21
36,71
28,82
72,50
0,00
41,64
81,68
0,00
117,65
5,21
36,71
28,82
72,50
0,00
41,64
81,68
53,53
0,00
135,93
26,01
82,08
53,53
0,00
194,51
0,00
9,93
0,00
0,00
73,65
73,27
0,00
0,00
0,00
37,62
0,00
82,33
13
Ind.
(12:11)
501.425.570,24
75.906.168,00
16.810.000,00
38.244.092,00
5.250.000,00
1.682.150,00
0,00
1.397.567,03
640.715.547,27
501.425.570,24
75.906.168,00
16.810.000,00
38.244.092,00
5.250.000,00
1.682.150,00
0,00
1.397.567,03
640.715.547,27
1.000.000,00
4.071.905,00
300.000,00
713.920,00
162.150,00
1.000.000,00
51.240.000,00
800.300,00
2.200.000,00
1.800.000,00
0,00
20.000,00
210.102,00
5.247.975,00
10.463.000,00
0,00
800.000,00
56.270.402,00
1.000,00
11.263.000,00
14
441.696.937,84
89.306.575,65
875.448,44
20.624.573,00
2.936.771,82
1.219.625,00
500.000,00
581.937,85
557.741.869,60
441.696.937,84
89.306.575,65
875.448,44
20.624.573,00
2.936.771,82
1.219.625,00
500.000,00
581.937,85
557.741.869,60
535.252,00
4.071.904,70
407.799,00
397.301,00
133.091,00
535.252,00
16.826.944,57
1.556.688,69
0,00
178.699,00
2.360,00
0,00
154.743,00
5.010.095,70
10.429.065,81
658.652,00
0,00
18.719.435,26
0,00
11.087.717,81
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
88,09
117,65
5,21
53,93
55,94
72,50
0,00
41,64
87,05
88,09
117,65
5,21
53,93
55,94
72,50
0,00
41,64
87,05
53,53
100,00
135,93
55,65
82,08
53,53
32,84
194,51
0,00
9,93
0,00
0,00
73,65
95,47
99,68
0,00
0,00
33,27
0,00
98,44
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
04
06
07
08
09
10
13
01
04
06
07
08
09
10
13
09
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Zalihe robe za daqu prodaju
Prihodi iz buxeta
01
Nematerijalna imovina
Prihodi iz buxeta
01
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
04
Zgrade i gra|evinski objekti
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
7
OPIS
01
04
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
7
516. strana – Broj 20
27. maj 2011.
13
1
13.01
2
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
444
483
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
5
339
4
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
01
01
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od domacih zaduzivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 12:
7
OPIS
1.207.297,67
206.016,98
206.016,98
0,00
0,00
52.951,20
52.951,20
0,00
0,00
2.505,44
2.505,44
28.584,52
28.584,52
66.261,72
66.261,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.328,00
271.000,00
271.000,00
155.420,00
155.420,00
57.000,00
57.000,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
7.500,00
136.000,00
136.000,00
237.132,00
237.132,00
5.500,00
5.500,00
1.000,00
1.000,00
8.308.296,66
6.744.679,13
1.207.297,67
8.091.226,00
1.448.328,00
10.411.106,00
6.744.679,13
672.327.436,32
0,00
0,00
10.405.963,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
684.733.399,32
9
Izvr{ewe
8.091.226,00
745.036.688,24
0,00
0,00
10.406.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
757.442.688,24
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
11
Plan
79,80
0,00
0,00
0,00
27,94
0,00
21,02
27,94
33,41
21,02
0,00
33,41
92,90
0,00
0,00
92,90
76,02
0,00
83,36
76,02
83,36
83,36
83,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.306.575,65
875.448,44
10.218.610,00
936.771,82
1.219.625,00
500.000,00
581.937,85
103.638.968,76
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
90,24
0,00
0,00 75.906.168,00
0,00 16.810.000,00
100,00 27.838.092,00
100,00
3.250.000,00
0,00
1.682.150,00
0,00
0,00
0,00
1.397.567,03
90,40 126.883.977,03
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,65
5,21
36,71
28,82
72,50
0,00
41,64
81,68
13
Ind.
(12:11)
10.411.106,00
1.000,00
5.500,00
1.000,00
237.132,00
5.500,00
136.000,00
237.132,00
7.500,00
136.000,00
1.000,00
7.500,00
57.000,00
1.000,00
155.420,00
57.000,00
271.000,00
155.420,00
1.448.328,00
271.000,00
8.091.226,00
1.448.328,00
8.091.226,00
745.036.688,24
75.906.168,00
16.810.000,00
38.244.092,00
5.250.000,00
1.682.150,00
0,00
1.397.567,03
884.326.665,27
14
8.308.296,66
0,00
0,00
0,00
66.261,72
0,00
28.584,52
66.261,72
2.505,44
28.584,52
0,00
2.505,44
52.951,20
0,00
0,00
52.951,20
206.016,98
0,00
1.207.297,67
206.016,98
6.744.679,13
1.207.297,67
6.744.679,13
672.327.436,32
89.306.575,65
875.448,44
20.624.573,00
2.936.771,82
1.219.625,00
500.000,00
581.937,85
788.372.368,08
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
79,80
0,00
0,00
0,00
27,94
0,00
21,02
27,94
33,41
21,02
0,00
33,41
92,90
0,00
0,00
92,90
76,02
0,00
83,36
76,02
83,36
83,36
83,36
90,24
117,65
5,21
53,93
55,94
72,50
0,00
41,64
89,15
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
06
07
08
09
10
13
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 517.
518. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 519.
520. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 521.
522. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
16
1
16.01
2
130
070
3
Funk
Razdeo Glava cija
411
412
413
414
415
416
421
387
388
389
390
391
392
472
5
386
385
4
01
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Izvori finansirawa za funkciju 070:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 070:
Izvori finansirawa za glavu 15.01:
Prihodi iz buxeta
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 15.01:
Izvori finansirawa za razdeo 15:
Prihodi iz buxeta
Donacije me|unarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 15:
Ova aproprijacija namewena je za
jednokratne nov~ane pomo}i
Prihodi iz buxeta
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
Socijalna pomo} ugro`enom stanovni{tvu neklasifikovana na
drugom mestu
Prihodi iz buxeta
Donacije me|unarodnih organizacija
Ukupno za funkciju 090:
7
OPIS
121.933.843,75
21.826.157,88
21.826.157,88
3.380.397,23
3.380.397,23
3.015.352,21
3.015.352,21
2.781.206,47
2.781.206,47
0,00
0,00
1.500,00
132.031.448,00
23.633.628,00
23.633.628,00
3.541.000,00
3.541.000,00
5.002.000,00
5.002.000,00
2.817.000,00
2.817.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
584.022.318,66
0,00
23.844.456,41
0,00
607.866.775,07
629.169.078,00
3.000.000,00
24.800.000,00
20.000.000,00
676.969.078,00
121.933.843,75
584.022.318,66
0,00
23.844.456,41
0,00
607.866.775,07
629.169.078,00
3.000.000,00
24.800.000,00
20.000.000,00
676.969.078,00
132.031.448,00
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
295.933.411,07
0,00
295.933.411,07
9
Izvr{ewe
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
322.408.000,00
3.000.000,00
325.408.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
7,50
98,73
0,00
60,28
98,73
95,46
60,28
92,35
95,46
92,35
92,35
92,35
92,82
0,00
96,15
0,00
89,79
92,82
0,00
96,15
0,00
89,79
100,00
100,00
100,00
100,00
91,79
0,00
90,94
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
1.000,00
20.000,00
2.817.000,00
1.000,00
5.002.000,00
2.817.000,00
3.541.000,00
5.002.000,00
23.633.628,00
3.541.000,00
132.031.448,00
23.633.628,00
132.031.448,00
629.169.078,00
3.000.000,00
24.800.000,00
20.000.000,00
676.969.078,00
629.169.078,00
3.000.000,00
24.800.000,00
20.000.000,00
676.969.078,00
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
322.408.000,00
3.000.000,00
325.408.000,00
14
0,00
1.500,00
2.781.206,47
0,00
3.015.352,21
2.781.206,47
3.380.397,23
3.015.352,21
21.826.157,88
3.380.397,23
121.933.843,75
21.826.157,88
121.933.843,75
584.022.318,66
0,00
23.844.456,41
0,00
607.866.775,07
584.022.318,66
0,00
23.844.456,41
0,00
607.866.775,07
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
60.800.000,00
295.933.411,07
0,00
295.933.411,07
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
7,50
98,73
0,00
60,28
98,73
95,46
60,28
92,35
95,46
92,35
92,35
92,35
92,82
0,00
96,15
0,00
89,79
92,82
0,00
96,15
0,00
89,79
100,00
100,00
100,00
100,00
91,79
0,00
90,94
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
06
07
13
01
06
07
13
01
01
01
06
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 523.
17
1
17.01
2
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
412
413
414
415
416
421
399
400
401
402
403
483
396
398
444
395
411
423
394
397
422
5
393
4
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 16.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 16.01:
Izvori finansirawa za razdeo 16:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 16:
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
7
OPIS
100.133.089,82
100.133.089,82
17.923.823,83
17.923.823,83
3.939.357,20
3.939.357,20
3.389.176,98
3.389.176,98
2.615.238,75
2.615.238,75
0,00
0,00
0,00
0,00
108.016.905,00
108.016.905,00
19.335.024,00
19.335.024,00
4.847.500,00
4.847.500,00
4.144.000,00
4.144.000,00
3.088.000,00
3.088.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
159.418.887,75
159.418.887,75
192.743.956,00
192.743.956,00
0,00
1.000,00
159.418.887,75
159.418.887,75
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
192.743.956,00
192.743.956,00
6.287.943,55
0,00
25.294.880,00
2.000,00
159.418.887,75
159.418.887,75
192.486,66
6.287.943,55
400.000,00
25.294.880,00
192.743.956,00
192.743.956,00
1.500,00
192.486,66
9
Izvr{ewe
20.000,00
400.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
0,00
0,00
84,69
0,00
81,79
84,69
81,27
81,79
92,70
81,27
92,70
92,70
92,70
82,71
82,71
82,71
82,71
82,71
82,71
0,00
0,00
0,00
24,86
0,00
48,12
24,86
7,50
48,12
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
50.000,00
1.000,00
50.000,00
3.088.000,00
1.000,00
4.144.000,00
3.088.000,00
4.847.500,00
4.144.000,00
19.335.024,00
4.847.500,00
108.016.905,00
19.335.024,00
108.016.905,00
192.743.956,00
192.743.956,00
192.743.956,00
192.743.956,00
192.743.956,00
192.743.956,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
25.294.880,00
2.000,00
400.000,00
25.294.880,00
20.000,00
400.000,00
14
0,00
0,00
0,00
2.615.238,75
0,00
3.389.176,98
2.615.238,75
3.939.357,20
3.389.176,98
17.923.823,83
3.939.357,20
100.133.089,82
17.923.823,83
100.133.089,82
159.418.887,75
159.418.887,75
159.418.887,75
159.418.887,75
159.418.887,75
159.418.887,75
0,00
0,00
0,00
6.287.943,55
0,00
192.486,66
6.287.943,55
1.500,00
192.486,66
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
0,00
0,00
0,00
84,69
0,00
81,79
84,69
81,27
81,79
92,70
81,27
92,70
92,70
92,70
82,71
82,71
82,71
82,71
82,71
82,71
0,00
0,00
0,00
24,86
0,00
48,12
24,86
7,50
48,12
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
524. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
17.02
2
160
3
Funk
Razdeo Glava cija
414
415
416
421
411_1
412
413
483
408
411
482
407_1
412
481
407
410
444
406
411
423
405
409
422
5
404
4
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
04
Stalni tro{kovi
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Naknade tro{kova za zaposlene
3.793.443,00
216.416,37
216.416,37
3.793.443,00
216.416,37
216.416,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.249.509,46
11.249.509,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.196.000,00
29.196.000,00
0,00
134.457.397,90
134.457.397,90
794.000,00
3.793.443,00
794.000,00
3.793.443,00
146.939.788,37
146.939.788,37
0,00
794.000,00
21.000,00
794.000,00
134.457.397,90
134.457.397,90
1.525.065,00
0,00
2.232.500,00
21.000,00
146.939.788,37
146.939.788,37
127.786,95
127.786,95
1.525.065,00
400.000,00
2.232.500,00
9
Izvr{ewe
400.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
38,53
0,00
0,00
38,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,51
91,51
91,51
91,51
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
68,31
0,00
31,95
68,31
31,95
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.773.020,00
0,00
6.395.042,61
0,00
0,00
30.000,00
0,00
1.241.328,00
102.920,00
30.000,00
4.393.600,00
235.980,00
1.344.248,00
4.629.580,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.627.462,49
0,00
4.083.704,84
17.928,00
0,00
124.953,00
17.928,00
590.747,47
75.942,42
124.953,00
2.791.212,42
424.259,64
666.689,89
3.215.472,06
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
62,83
0,00
63,86
0,00
0,00
416,51
0,00
47,59
73,79
416,51
63,53
179,79
49,60
69,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
29.196.000,00
5.773.020,00
0,00
35.591.042,61
0,00
0,00
30.000,00
0,00
1.241.328,00
102.920,00
30.000,00
4.393.600,00
235.980,00
1.344.248,00
4.629.580,00
146.939.788,37
146.939.788,37
146.939.788,37
146.939.788,37
216.416,37
3.793.443,00
216.416,37
794.000,00
3.793.443,00
21.000,00
794.000,00
2.232.500,00
21.000,00
400.000,00
2.232.500,00
400.000,00
14
11.249.509,46
3.627.462,49
0,00
15.333.214,30
17.928,00
0,00
124.953,00
17.928,00
590.747,47
75.942,42
124.953,00
2.791.212,42
424.259,64
666.689,89
3.215.472,06
134.457.397,90
134.457.397,90
134.457.397,90
134.457.397,90
216.416,37
3.793.443,00
216.416,37
794.000,00
3.793.443,00
0,00
794.000,00
1.525.065,00
0,00
127.786,95
1.525.065,00
127.786,95
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
38,53
62,83
0,00
43,08
0,00
0,00
416,51
0,00
47,59
73,79
416,51
63,53
179,79
49,60
69,45
91,51
91,51
91,51
91,51
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
68,31
0,00
31,95
68,31
31,95
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
07
04
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Socijalna davawa zaposlenima
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
MESNE ZAJEDNICE
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 17.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 17.01:
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
7
OPIS
04
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 525.
1
2
3
Funk
Razdeo Glava cija
422
423
424
425
426
431
444
415
416
417
418
418_1
419
5
414
4
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
13
15
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
07
08
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
07
08
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
04
07
08
13
15
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
08
13
15
04
Donacije od ostalih nivoa vlasti
07
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.862,56
238.862,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.574,76
335.554,74
0,00
0,00
0,00
2.020,02
0,00
310.413,06
310.413,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.020,02
335.000,00
0,00
0,00
0,00
2.020,02
0,00
1.056.500,00
1.056.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,17
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
29,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
18.000,00
3.938.640,00
50.000,00
235.800,00
180.816,46
888.503,96
0,00
0,00
5.126.144,00
15.000,00
185.000,00
323.877,37
31.496,04
5.293.760,42
0,00
7.716.000,00
680.000,00
220.000,00
319.825,67
11.647.500,00
5.681.517,41
0,00
16.841.555,00
512.000,00
1.935.400,00
321.424,07
102.425,40
20.583.325,67
448.500,00
50.000,00
19.712.804,47
63.000,00
298.400,00
249.987,67
10.634,94
498.500,00
11
Plan
13
Ind.
(12:11)
636.560,84
0,00
1.587.410,06
0,00
61.543,00
180.816,46
1.112.441,92
636.560,84
0,00
2.454.433,16
0,00
4.130,00
323.877,37
21.496,04
2.942.211,44
0,00
1.858.654,36
0,00
5.000,00
939.825,67
11.203.497,21
2.803.936,57
0,00
4.832.689,44
30.000,00
216.060,59
1.054.456,75
141.392,46
14.006.977,24
201.329,20
0,00
6.274.599,24
0,00
0,00
40,30
0,00
26,10
100,00
125,20
0,00
0,00
47,88
0,00
2,23
100,00
68,25
55,58
0,00
24,09
0,00
2,27
293,86
96,19
49,35
0,00
28,70
5,86
11,16
328,06
138,04
68,05
44,89
0,00
31,83
0,00
0,00
62.771,97
21,04
249.987,67 100,00
143.482,71 1.349,16
201.329,20
40,39
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
18.000,00
3.938.640,00
50.000,00
235.800,00
180.816,46
888.503,96
0,00
1.056.500,00
5.126.144,00
15.000,00
185.000,00
323.877,37
31.496,04
5.293.760,42
335.000,00
7.716.000,00
680.000,00
220.000,00
321.845,69
11.647.500,00
6.738.017,41
0,00
16.841.555,00
512.000,00
1.935.400,00
321.424,07
102.425,40
20.920.345,69
448.500,00
50.000,00
19.712.804,47
63.000,00
298.400,00
249.987,67
10.634,94
498.500,00
14
16
Ind.
(15:14)
636.560,84
0,00
1.587.410,06
0,00
61.543,00
180.816,46
1.112.441,92
636.560,84
310.413,06
2.454.433,16
0,00
4.130,00
323.877,37
21.496,04
2.942.211,44
335.554,74
1.858.654,36
0,00
5.000,00
941.845,69
11.203.497,21
3.114.349,63
238.862,56
4.832.689,44
30.000,00
216.060,59
1.054.456,75
141.392,46
14.344.552,00
201.329,20
0,00
6.513.461,80
0,00
0,00
40,30
0,00
26,10
100,00
125,20
0,00
29,38
47,88
0,00
2,23
100,00
68,25
55,58
100,17
24,09
0,00
2,27
292,64
96,19
46,22
0,00
28,70
5,86
11,16
328,06
138,04
68,57
44,89
0,00
33,04
0,00
0,00
62.771,97
21,04
249.987,67 100,00
143.482,71 1.349,16
201.329,20
40,39
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Amortizacija nekretnina i opreme
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Materijal
Prihodi iz buxeta
01
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
01
Specijalizovane usluge
Prihodi iz buxeta
01
Usluge po ugovoru
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Tro{kovi putovawa
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
07
7
OPIS
08
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
526. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
451
481
482
483
511
512
420_1
421
421_1
422
423
5
420
4
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
08
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
07
13
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
07
08
13
15
01
04
07
08
13
15
01
04
07
08
13
15
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
248.862,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
12.149.039,82
0,00
30.000,00
0,00
2.020,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.862,56
30.836.362,56
0,00
30.000,00
0,00
2.020,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.149.039,82
0,00
30.000,00
0,00
2.020,02
0,00
12.181.059,84
0,00
0,00
0,00
0,00
30.836.362,56
0,00
30.000,00
0,00
2.020,02
0,00
30.868.382,58
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
0,00
0,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
0,00
4.032.800,00
200.000,00
425.000,00
1.294.379,06
14.000,00
27.735.600,00
9.240.000,00
4.355.892,25
5.966.179,06
0,00
0,00
41.331.492,25
739.552,00
410.000,00
95.000,00
152.000,00
0,00
0,00
1.396.552,00
480.000,00
0,00
18.000,00
480.000,00
11
Plan
39,40
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
78.514.739,00
11.558.900,00
3.394.600,00
7.046.202,55
12.846.560,34
0,00
991,21
0,00
22.020.201,19
548.130,06
431.351,90
6.576.461,39
12.846.560,34
0,00
22.020.201,19
548.130,06
431.351,90
6.576.461,39
12.846.560,34
42.422.704,88
0,00
333.057,49
0,00
74.146,34
404.469,27
14.000,00
2.614.673,63
0,00
3.423.028,20
825.673,10
0,00
125.786,05
6.037.701,83
68.959,70
0,00
7.700,00
210.250,00
125.786,05
171.280,67
286.909,70
991,21
171.280,67
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
39,40
0,00
0,00 78.514.739,00
100,00 11.558.900,00
0,00
3.394.600,00
100,00
7.046.202,55
0,00 12.846.560,34
39,46 113.361.001,89
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
5,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ind.
(9:8)
0,00
28,05
4,74
12,71
93,33
100,00
0,00
28,05
4,74
12,71
93,33
100,00
37,42
0,00
8,26
0,00
17,45
31,25
100,00
9,43
0,00
78,58
13,84
0,00
0,00
14,61
9,32
0,00
8,11
138,32
0,00
0,00
20,54
0,21
0,00
0,00
0,21
13
Ind.
(12:11)
30.836.362,56
78.514.739,00
11.588.900,00
3.394.600,00
7.048.222,57
12.846.560,34
30.836.362,56
78.514.739,00
11.588.900,00
3.394.600,00
7.048.222,57
12.846.560,34
144.229.384,47
0,00
4.032.800,00
230.000,00
425.000,00
1.294.379,06
14.000,00
27.735.600,00
9.240.000,00
4.355.892,25
5.996.179,06
248.862,56
0,00
41.331.492,25
739.552,00
410.000,00
95.000,00
152.000,00
248.862,56
0,00
1.396.552,00
480.000,00
0,00
18.000,00
480.000,00
14
0,00
991,21
12.149.039,82
22.020.201,19
578.130,06
431.351,90
6.578.481,41
12.846.560,34
12.149.039,82
22.020.201,19
578.130,06
431.351,90
6.578.481,41
12.846.560,34
54.603.764,72
0,00
333.057,49
30.000,00
74.146,34
404.469,27
14.000,00
2.614.673,63
0,00
3.423.028,20
855.673,10
14.700,00
125.786,05
6.037.701,83
68.959,70
0,00
7.700,00
210.250,00
140.486,05
171.280,67
286.909,70
991,21
171.280,67
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
39,40
28,05
4,99
12,71
93,34
100,00
39,40
28,05
4,99
12,71
93,34
100,00
37,86
0,00
8,26
13,04
17,45
31,25
100,00
9,43
0,00
78,58
14,27
5,91
0,00
14,61
9,32
0,00
8,11
138,32
56,45
0,00
20,54
0,21
0,00
0,00
0,21
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Izvori finansirawa za funkciju 160:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 160:
Izvori finansirawa za glavu 17.02:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Prihodi iz buxeta
01
Ma{ine i oprema
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
04
Zgrade i gra|evinski objekti
Prihodi iz buxeta
01
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Porezi, obavezne takse i kazne
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Dotacije nevladinim organizacijama
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
7
OPIS
04
04
04
04
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
68
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 527.
18
1
18.01
2
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
444
425
426
427
428
429
430
431
432
433
5
424
4
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 18.01:
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE
GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE
Ukupno za glavu 17.02:
Izvori finansirawa za razdeo 17:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za razdeo 17:
7
OPIS
232.648,84
164.773,95
164.773,95
0,00
0,00
0,00
0,00
3.647,92
3.647,92
0,00
0,00
0,00
0,00
489.200,00
181.000,00
181.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
9.481.983,25
38.443,09
232.648,84
47.000,00
489.200,00
10.169.347,00
1.372.860,08
38.443,09
1.406.059,00
47.000,00
9.481.983,25
9.481.983,25
7.669.609,37
1.372.860,08
7.855.088,00
1.406.059,00
10.169.347,00
10.169.347,00
7.669.609,37
146.606.437,72
0,00
30.000,00
0,00
2.020,02
0,00
146.638.457,74
177.776.150,93
0,00
30.000,00
0,00
2.020,02
0,00
177.808.170,95
7.855.088,00
12.181.059,84
9
Izvr{ewe
30.868.382,58
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
11
Plan
93,24
93,24
93,24
0,00
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
91,04
0,00
47,56
91,04
81,79
47,56
97,64
81,79
97,64
97,64
97,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,47
0,00
0,00 78.514.739,00
100,00 11.558.900,00
0,00
3.394.600,00
100,00
7.046.202,55
0,00 12.846.560,34
82,47 113.361.001,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.020.201,19
548.130,06
431.351,90
6.576.461,39
12.846.560,34
42.422.704,88
42.422.704,88
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
39,46 113.361.001,89
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,05
4,74
12,71
93,33
100,00
37,42
37,42
13
Ind.
(12:11)
10.169.347,00
10.169.347,00
10.169.347,00
5.000,00
80.000,00
5.000,00
100.000,00
80.000,00
5.000,00
100.000,00
1.000,00
5.000,00
181.000,00
1.000,00
489.200,00
181.000,00
47.000,00
489.200,00
1.406.059,00
47.000,00
7.855.088,00
1.406.059,00
7.855.088,00
177.776.150,93
78.514.739,00
11.588.900,00
3.394.600,00
7.048.222,57
12.846.560,34
291.169.172,84
144.229.384,47
14
9.481.983,25
9.481.983,25
9.481.983,25
0,00
0,00
0,00
3.647,92
0,00
0,00
3.647,92
0,00
0,00
164.773,95
0,00
232.648,84
164.773,95
38.443,09
232.648,84
1.372.860,08
38.443,09
7.669.609,37
1.372.860,08
7.669.609,37
146.606.437,72
22.020.201,19
578.130,06
431.351,90
6.578.481,41
12.846.560,34
189.061.162,62
54.603.764,72
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
93,24
93,24
93,24
0,00
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
3,65
0,00
0,00
91,04
0,00
47,56
91,04
81,79
47,56
97,64
81,79
97,64
97,64
97,64
82,47
28,05
4,99
12,71
93,34
100,00
64,93
37,86
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
07
08
13
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
528. strana – Broj 20
27. maj 2011.
19
1
19.01
2
130
3
Funk
Razdeo Glava cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
5
434
4
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
04
07
13
Materijal
Prihodi iz buxeta
Teku}e popravke i odr`avawe
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
99.558.518,04
99.558.518,04
17.820.974,50
17.820.974,50
4.056.090,93
4.056.090,93
2.518.679,17
2.518.679,17
3.608.913,89
3.608.913,89
0,00
0,00
81.511.152,64
81.511.152,64
0,00
1.934.851,92
1.934.851,92
15.710.288,19
15.710.288,19
1.501.928,04
1.501.928,04
25.989.572,93
25.989.572,93
65.810.821,62
65.794.301,62
0,00
0,00
0,00
107.118.119,00
19.174.142,00
19.174.142,00
5.370.000,00
5.370.000,00
5.658.000,00
5.658.000,00
4.223.000,00
4.223.000,00
1.000,00
1.000,00
106.400.000,00
106.400.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
30.550.000,00
30.550.000,00
1.685.085,00
1.685.085,00
32.646.900,00
32.646.900,00
73.163.490,60
73.097.260,00
0,00
40.000,00
0,00
9.481.983,25
9.481.983,25
10.169.347,00
10.169.347,00
107.118.119,00
9.481.983,25
9
Izvr{ewe
10.169.347,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
90,01
0,00
0,00
0,00
79,61
89,95
89,13
79,61
51,42
89,13
48,37
51,42
76,61
0,00
48,37
0,00
76,61
85,46
0,00
44,52
85,46
75,53
44,52
92,94
75,53
92,94
92,94
92,94
93,24
93,24
93,24
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.864.719,60
0,00
35.280,40
0,00
3.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.693.492,80
0,00
35.280,40
0,00
1.728.773,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.537,64
0,00
0,00
45.537,64
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
43,82
0,00
100,00
0,00
44,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,54
0,00
0,00
45,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
73.097.260,00
3.864.719,60
40.000,00
35.280,40
32.646.900,00
77.063.490,60
1.685.085,00
32.646.900,00
30.550.000,00
1.685.085,00
4.000.000,00
30.550.000,00
106.400.000,00
100.000,00
4.000.000,00
1.000,00
106.500.000,00
4.223.000,00
1.000,00
5.658.000,00
4.223.000,00
5.370.000,00
5.658.000,00
19.174.142,00
5.370.000,00
107.118.119,00
19.174.142,00
107.118.119,00
10.169.347,00
10.169.347,00
10.169.347,00
14
65.794.301,62
1.693.492,80
0,00
35.280,40
25.989.572,93
67.539.594,82
1.501.928,04
25.989.572,93
15.710.288,19
1.501.928,04
1.934.851,92
15.710.288,19
81.511.152,64
45.537,64
1.934.851,92
0,00
81.556.690,28
3.608.913,89
0,00
2.518.679,17
3.608.913,89
4.056.090,93
2.518.679,17
17.820.974,50
4.056.090,93
99.558.518,04
17.820.974,50
99.558.518,04
9.481.983,25
9.481.983,25
9.481.983,25
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
90,01
43,82
0,00
100,00
79,61
87,64
89,13
79,61
51,42
89,13
48,37
51,42
76,61
45,54
48,37
0,00
76,58
85,46
0,00
44,52
85,46
75,53
44,52
92,94
75,53
92,94
92,94
92,94
93,24
93,24
93,24
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
Prihodi iz buxeta
04
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
[email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
[email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
Ukupno za glavu 18.01:
Izvori finansirawa za razdeo 18:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 18:
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 529.
1
2
3
Funk
Razdeo Glava cija
444
482
483
485
511
512
515
447
448
449
449_1
450
451
5
446
4
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
09
13
15
01
04
07
09
13
15
01
04
07
09
13
15
01
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 19.01:
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za glavu 19.01:
Izvori finansirawa za razdeo 19:
Prihodi iz buxeta
Nematerijalna imovina
Prihodi iz buxeta
07
Ma{ine i oprema
Prihodi iz buxeta
Zgrade i gra|evinski objekti
Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane
dr`avnih organa
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
60.000,00
354.000,00
354.000,00
89.529.908,99
78.922.856,98
0,00
0,00
10.607.052,01
0,00
30.504.984,55
30.504.984,55
300.000,00
360.000,00
360.000,00
114.147.185,39
95.939.184,00
132.000,00
1.940.900,00
16.132.184,19
2.917,20
33.500.000,00
33.500.000,00
431.424.307,00
0,00
0,00
0,00
10.607.052,01
16.520,00
442.047.879,01
806.013,01
60.000,00
807.500,00
300.000,00
522.160.190,00
0,00
172.000,00
1.940.900,00
16.132.184,19
29.147,80
540.434.421,99
570.424,00
806.013,01
1.000.000,00
807.500,00
431.424.307,00
0,00
0,00
0,00
10.607.052,01
16.520,00
442.047.879,01
200.756,59
570.424,00
330.000,00
1.000.000,00
522.160.190,00
0,00
172.000,00
1.940.900,00
16.132.184,19
29.147,80
540.434.421,99
16.520,00
200.756,59
9
Izvr{ewe
26.230,60
330.000,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
82,62
0,00
0,00
0,00
65,75
56,68
81,79
82,62
0,00
0,00
0,00
65,75
56,68
81,79
91,06
82,26
0,00
0,00
65,75
0,00
91,06
98,33
78,43
20,00
98,33
99,82
20,00
57,04
99,82
60,84
57,04
62,98
60,84
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.964.719,60
0,00
0,00
35.280,40
0,00
4.000.000,00
0,00
3.964.719,60
0,00
0,00
35.280,40
0,00
4.000.000,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.739.030,44
0,00
0,00
35.280,40
0,00
1.774.310,84
0,00
1.739.030,44
0,00
0,00
35.280,40
0,00
1.774.310,84
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
43,86
0,00
0,00
100,00
0,00
44,36
0,00
43,86
0,00
0,00
100,00
0,00
44,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
522.160.190,00
3.964.719,60
172.000,00
1.940.900,00
16.167.464,59
29.147,80
544.434.421,99
522.160.190,00
3.964.719,60
172.000,00
1.940.900,00
16.167.464,59
29.147,80
544.434.421,99
33.500.000,00
95.939.184,00
132.000,00
1.940.900,00
16.132.184,19
2.917,20
33.500.000,00
360.000,00
114.147.185,39
300.000,00
360.000,00
807.500,00
300.000,00
1.000.000,00
807.500,00
330.000,00
1.000.000,00
26.230,60
330.000,00
14
431.424.307,00
1.739.030,44
0,00
0,00
10.642.332,41
16.520,00
443.822.189,85
431.424.307,00
1.739.030,44
0,00
0,00
10.642.332,41
16.520,00
443.822.189,85
30.504.984,55
78.922.856,98
0,00
0,00
10.607.052,01
0,00
30.504.984,55
354.000,00
89.529.908,99
60.000,00
354.000,00
806.013,01
60.000,00
570.424,00
806.013,01
200.756,59
570.424,00
16.520,00
200.756,59
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
82,62
43,86
0,00
0,00
65,83
56,68
81,52
82,62
43,86
0,00
0,00
65,83
56,68
81,52
91,06
82,26
0,00
0,00
65,75
0,00
91,06
98,33
78,43
20,00
98,33
99,82
20,00
57,04
99,82
60,84
57,04
62,98
60,84
16
Ind.
(15:14)
530. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
20
1
20.01
2
Razdeo Glava
130
3
Funk
cija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
444
453
454
455
456
457
458
459
460
461
5
452
4
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 20.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 20.01:
Izvori finansirawa za razdeo 20:
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
BIRO ZA [email protected] PRAVNE POMO]I
BIRO ZA [email protected] PRAVNE POMO]I
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina
Ukupno za razdeo 19:
7
OPIS
131.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689.600,00
22.000,00
22.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
6.355.146,91
6.355.146,91
96.107,89
131.685,00
140.000,00
689.600,00
8.685.670,00
8.685.670,00
930.277,03
96.107,89
1.157.361,00
140.000,00
6.355.146,91
6.355.146,91
5.197.076,99
930.277,03
6.465.709,00
1.157.361,00
8.685.670,00
8.685.670,00
5.197.076,99
431.424.307,00
0,00
0,00
0,00
10.607.052,01
16.520,00
442.047.879,01
9
Izvr{ewe
6.465.709,00
522.160.190,00
0,00
172.000,00
1.940.900,00
16.132.184,19
29.147,80
540.434.421,99
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
73,17
73,17
73,17
73,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,10
0,00
68,65
19,10
80,38
68,65
80,38
80,38
80,38
82,62
0,00
0,00
0,00
65,75
56,68
81,79
10
Ind.
(9:8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.964.719,60
0,00
0,00
35.280,40
0,00
4.000.000,00
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.739.030,44
0,00
0,00
35.280,40
0,00
1.774.310,84
12
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,86
0,00
0,00
100,00
0,00
44,36
13
Ind.
(12:11)
8.685.670,00
8.685.670,00
8.685.670,00
8.685.670,00
5.000,00
100.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
100.000,00
1.000,00
5.000,00
22.000,00
1.000,00
689.600,00
22.000,00
140.000,00
689.600,00
1.157.361,00
140.000,00
6.465.709,00
1.157.361,00
6.465.709,00
522.160.190,00
3.964.719,60
172.000,00
1.940.900,00
16.167.464,59
29.147,80
544.434.421,99
14
6.355.146,91
6.355.146,91
6.355.146,91
6.355.146,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.685,00
0,00
96.107,89
131.685,00
930.277,03
96.107,89
5.197.076,99
930.277,03
5.197.076,99
431.424.307,00
1.739.030,44
0,00
0,00
10.642.332,41
16.520,00
443.822.189,85
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
73,17
73,17
73,17
73,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,10
0,00
68,65
19,10
80,38
68,65
80,38
80,38
80,38
82,62
43,86
0,00
0,00
65,83
56,68
81,52
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
07
09
13
15
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
7
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 531.
21
1
21.01
2
Razdeo Glava
490
130
3
Funk
cija
421
422
423
444
468
469
470
471
423
416
467
474
415
466
422
414
465
473
413
464
421
412
463
472
411
5
462
4
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
963.026,72
184.015,78
184.015,78
0,00
0,00
62.284,45
62.284,45
0,00
0,00
0,00
0,00
31.530,16
31.530,16
50.262,00
50.262,00
0,00
0,00
983.794,00
238.000,00
238.000,00
326.000,00
326.000,00
64.000,00
64.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
147.000,00
147.000,00
170.000,00
170.000,00
10.000,00
10.000,00
905.386,43
905.386,43
131.216,00
131.216,00
298.530,00
298.530,00
1.021.000,00
1.021.000,00
200.000,00
200.000,00
550.000,00
550.000,00
6.671.155,66
6.671.155,66
5.380.036,55
963.026,72
5.496.063,00
983.794,00
7.440.857,00
7.440.857,00
5.380.036,55
6.355.146,91
6.355.146,91
9
Izvr{ewe
5.496.063,00
8.685.670,00
8.685.670,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
54,28
65,61
54,28
88,68
65,61
88,68
89,66
89,66
0,00
29,57
0,00
21,45
29,57
0,00
21,45
0,00
0,00
97,32
0,00
0,00
97,32
77,32
0,00
97,89
77,32
97,89
97,89
97,89
73,17
73,17
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
550.000,00
200.000,00
550.000,00
1.021.000,00
200.000,00
1.021.000,00
7.440.857,00
7.440.857,00
10.000,00
170.000,00
10.000,00
147.000,00
170.000,00
5.000,00
147.000,00
1.000,00
5.000,00
64.000,00
1.000,00
326.000,00
64.000,00
238.000,00
326.000,00
983.794,00
238.000,00
5.496.063,00
983.794,00
5.496.063,00
8.685.670,00
8.685.670,00
14
298.530,00
131.216,00
298.530,00
905.386,43
131.216,00
905.386,43
6.671.155,66
6.671.155,66
0,00
50.262,00
0,00
31.530,16
50.262,00
0,00
31.530,16
0,00
0,00
62.284,45
0,00
0,00
62.284,45
184.015,78
0,00
963.026,72
184.015,78
5.380.036,55
963.026,72
5.380.036,55
6.355.146,91
6.355.146,91
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
54,28
65,61
54,28
88,68
65,61
88,68
89,66
89,66
0,00
29,57
0,00
21,45
29,57
0,00
21,45
0,00
0,00
97,32
0,00
0,00
97,32
77,32
0,00
97,89
77,32
97,89
97,89
97,89
73,17
73,17
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 20:
7
OPIS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
532. strana – Broj 20
27. maj 2011.
22
1
22.01
2
Razdeo Glava
130
3
Funk
cija
413
414
482
483
521
479
412
483
478
481
482
477
411
426
476
480
424
5
475
4
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
13
01
01
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Op{te usluge
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
11.891.025,57
11.891.025,57
2.128.493,49
2.128.493,49
176.873,03
176.873,03
472.016,30
472.016,30
13.481.878,00
13.481.878,00
2.413.255,00
2.413.255,00
193.500,00
193.500,00
832.200,00
832.200,00
25.719.208,13
1.411.678,40
0,00
27.130.886,53
13.667.290,64
1.411.678,40
0,00
18.195.292,00
105.450.000,00
607.658,83
32.997.349,00
105.450.000,00
607.658,83
139.055.007,83
30.481,00
15.078.969,04
500.000,00
124.252.950,83
25.719.208,13
1.411.678,40
0,00
27.130.886,53
0,00
30.481,00
800.000,00
500.000,00
32.997.349,00
105.450.000,00
607.658,83
139.055.007,83
4.015.148,40
0,00
4.235.700,00
800.000,00
19.048.052,47
1.411.678,40
0,00
20.459.730,87
0,00
4.015.148,40
54.500,00
4.235.700,00
25.556.492,00
105.450.000,00
607.658,83
131.614.150,83
0,00
9
Izvr{ewe
54.500,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
56,72
91,41
56,72
88,20
91,41
88,20
88,20
88,20
77,94
1,34
0,00
19,51
77,94
1,34
0,00
19,51
74,53
1,34
0,00
15,55
75,11
1,34
0,00
6,10
12,14
0,00
6,10
94,79
0,00
0,00
94,79
0,00
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
832.200,00
193.500,00
832.200,00
2.413.255,00
193.500,00
13.481.878,00
2.413.255,00
13.481.878,00
32.997.349,00
105.450.000,00
607.658,83
139.055.007,83
32.997.349,00
105.450.000,00
607.658,83
139.055.007,83
25.556.492,00
105.450.000,00
607.658,83
131.614.150,83
18.195.292,00
105.450.000,00
607.658,83
500.000,00
124.252.950,83
800.000,00
500.000,00
4.235.700,00
800.000,00
54.500,00
4.235.700,00
54.500,00
14
0,00
472.016,30
176.873,03
472.016,30
2.128.493,49
176.873,03
11.891.025,57
2.128.493,49
11.891.025,57
25.719.208,13
1.411.678,40
0,00
27.130.886,53
25.719.208,13
1.411.678,40
0,00
27.130.886,53
19.048.052,47
1.411.678,40
0,00
20.459.730,87
13.667.290,64
1.411.678,40
0,00
30.481,00
15.078.969,04
0,00
30.481,00
4.015.148,40
0,00
0,00
4.015.148,40
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
56,72
91,41
56,72
88,20
91,41
88,20
88,20
88,20
77,94
1,34
0,00
19,51
77,94
1,34
0,00
19,51
74,53
1,34
0,00
15,55
75,11
1,34
0,00
6,10
12,14
0,00
6,10
94,79
0,00
0,00
94,79
0,00
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
09
13
01
09
13
01
09
13
Primawa od prodaje nefin. imovine
Izvori finansirawa za funkciju 490:
Prihodi iz buxeta
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 490:
Izvori finansirawa za glavu 21.01:
Prihodi iz buxeta
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 21.01:
Izvori finansirawa za razdeo 21:
Prihodi iz buxeta
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 21:
Prihodi iz buxeta
09
Robne rezerve
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
7
OPIS
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
74
27. maj 2011.
Broj 20 – Strana 533.
23
1
23.01
2
Razdeo Glava
133
3
Funk
cija
414
482
491
495
444
490
413
426
489
494
423
488
412
422
487
493
421
486
411
416
485
492
415
5
484
4
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Prihodi iz buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Ostale op{te usluge
ZA[TITNIK GRA\ANA
ZA[TITNIK GRA\ANA
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansirawa za glavu 22.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 22.01:
Izvori finansirawa za razdeo 22:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 22:
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Materijal
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
7
OPIS
275.614,93
147,54
147,54
0,00
0,00
371.830,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.851.228,61
1.851.228,61
331.369,96
331.369,96
29.180,00
29.180,00
45.423,00
45.423,00
4.860.139,00
4.860.139,00
869.959,00
869.959,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
100.000,00
15.527.166,88
15.527.166,88
131.538,00
275.614,93
135.000,00
371.830,00
17.964.533,00
17.964.533,00
179.409,07
131.538,00
188.370,00
135.000,00
15.527.166,88
15.527.166,88
23.650,00
179.409,07
96.000,00
188.370,00
17.964.533,00
17.964.533,00
0,00
23.650,00
1.000,00
96.000,00
15.527.166,88
15.527.166,88
248.398,95
0,00
248.500,00
1.000,00
17.964.533,00
17.964.533,00
248.398,95
9
Izvr{ewe
248.500,00
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
45,42
41,69
45,42
38,09
41,69
38,09
38,09
38,09
86,43
86,43
86,43
86,43
86,43
86,43
0,00
7,38
0,00
74,12
7,38
97,44
74,12
95,24
97,44
24,64
95,24
0,00
24,64
99,96
0,00
99,96
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
100.000,00
70.000,00
100.000,00
869.959,00
70.000,00
4.860.139,00
869.959,00
4.860.139,00
17.964.533,00
17.964.533,00
17.964.533,00
17.964.533,00
17.964.533,00
17.964.533,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
371.830,00
2.000,00
135.000,00
371.830,00
188.370,00
135.000,00
96.000,00
188.370,00
1.000,00
96.000,00
248.500,00
1.000,00
248.500,00
14
45.423,00
29.180,00
45.423,00
331.369,96
29.180,00
1.851.228,61
331.369,96
1.851.228,61
15.527.166,88
15.527.166,88
15.527.166,88
15.527.166,88
15.527.166,88
15.527.166,88
0,00
147,54
0,00
275.614,93
147,54
131.538,00
275.614,93
179.409,07
131.538,00
23.650,00
179.409,07
0,00
23.650,00
248.398,95
0,00
248.398,95
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
45,42
41,69
45,42
38,09
41,69
38,09
38,09
38,09
86,43
86,43
86,43
86,43
86,43
86,43
0,00
7,38
0,00
74,12
7,38
97,44
74,12
95,24
97,44
24,64
95,24
0,00
24,64
99,96
0,00
99,96
16
Ind.
(15:14)
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
75
534. strana – Broj 20
27. maj 2011.
1
2
Razdeo Glava
3
Funk
cija
415
416
421
422
423
444
497
498
499
500
501
5
496
4
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
Poz. Ekon. Izv.
buxeta klas. fin.
Izvori finansirawa za funkciju 133:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 133:
Izvori finansirawa za glavu 23.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 23.01:
Izvori finansirawa za razdeo 23:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 23:
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
7
OPIS
50.000,00
2.000,00
2.000,00
2.291.566,53
2.291.566,53
0,00
100.000,00
50.000,00
6.134.098,00
6.134.098,00
0,00
0,00
1.000,00
100.000,00
2.291.566,53
2.291.566,53
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
6.134.098,00
6.134.098,00
0,00
0,00
80.000,00
1.000,00
2.291.566,53
2.291.566,53
34.364,96
0,00
80.000,00
6.134.098,00
6.134.098,00
34.364,96
0,00
0,00
9
Izvr{ewe
8
Plan
SREDSTVA IZ BUXETA
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,96
0,00
42,96
10
Ind.
(9:8)
11
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvr{ewe
SREDSTVA IZ DODATNIH
PRIHODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Ind.
(12:11)
6.134.098,00
6.134.098,00
6.134.098,00
6.134.098,00
6.134.098,00
6.134.098,00
2.000,00
50.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
1.000,00
80.000,00
14
2.291.566,53
2.291.566,53
2.291.566,53
2.291.566,53
2.291.566,53
2.291.566,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.364,96
0,00
34.364,96
15
Izvr{ewe
UKUPNA SREDSTVA
Plan
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,96
0,00
42,96
16
Ind.
(15:14)
27. maj 2011.
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
Broj 20 – Strana 535.
536. strana – Broj 20
[email protected] LIST GRADA NOVOG SADA
27. maj 2011.
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:401-13/2011-I
27. мај 2011. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
[email protected]
Reg. br. Predmet
Strana
ГРАД НОВИ САД
Скупштина
210
Одлука о завршном рачуну буџета
Града Новог Сада за 2010. годину
457
Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
Download

Zavrsni racun budzeta Grada Novog Sada za 2010. godinu.pdf