02'5,ý$
323,6,9$ý,.21$ý1$/,67$ɄɈɇȺɑɇȺɅɂɋɌȺ
Redni broj
Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁ
Ime
ɂɦɟ
Ime oca
ɂɦɟɨɰɚ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
1
ADMIR
SEJAD
.$5$%(*29,û
2
ADMIR
SMAJIL
7856,û
3
ADMIR
FEHIM
/-8â.29,û
4
ALDIJANA
NIHAD
.29$ý(9,û
5
ALEKSANDAR
RAJKO
%5$'$â(9,û
6
ALEKSANDRA
MARKO
0,+2/-ý,û
7
ALEKSANDRA
MIHAJLO
672-$129,û
8
ALEN
SAID
.$'5,û
9
Alen
Stanko
ûRãNRYLü
10
ALMIN
RUZMIR
0(â$129,û
11
AMEL
MURADIF
BUNGUR
12
AMIR
MUJO
%(û,5%$â,û
13
AMRA
NERMIN
+$/,/%$â,û
14
AMRA
NURUDIN
û26,û
15
ANA
MARIJAN
&9,-$129,û
16
ANTO
STJEPAN
%$-,û
17
ASMIR
MURADIF
BUNGUR
18
BILJANA
JOVAN
72'2529,û
19
BILJANA
MILORAD
$17,û
20
BLAGOJE
Ĉ8.$
),/,329,û
21
BOJAN
MITAR
95$ý(9,û
22
BOJAN
ZLATKO
/$=,û
23
BORO
NIKOLA
3$7.29,û
24
BOŠKO
LJUBO
.267,û
25
BRANIMIR
MIROSLAV
Ĉ2.,û
26
BRANIMIR
ZDRAVKO
32329,û
27
BRANIMIR
MILOŠ
/8.,û
28
BRANISLAV
VLADO
ä$5,û
8/29/2013 7:23:24 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
29
BRANKA
ZDRAVKO
75,3,û
30
BRANKA
PAVLE
0$/,û
31
BRANKICA
MILOŠ
/8.,û
32
ý('2
VOJKO
.8=0$129,û
33
DAJANA
Ĉ2.2
*81-(9,û
34
DAMIR
RAJKO
9$6,/-(9,û
35
DANIJEL
SPASOJE
9,'$.29,û
36
DANIJELA
JOVO
,.$129,û
37
DANIJELA
MIROSLAV
$17,û
38
DARKO
DRAGAN
385,û
39
DAVOR
Ĉ25Ĉ(
720,û
40
DEJAN
DRAGO
'5,1,û
41
DEJAN
MIRO
5$',û
42
DIJANA
JOVAN
67$1,û
43
DINO
MEHMED
%(*$129,û
44
Dino
Miron
'XMPHQRYLü
45
DOBRINKA
NEDO
'$%,û
46
DRAGAN
LUKA
,/,û
47
DRAGAN
IVO
JUROŠ
48
DRAGANA
MILAN
1(',û
49
DRAGANA
DRAGUTIN
,/,û
50
DRAGANA
MIROSLAV
$17,û
51
DRAŽEN
ALEKSANDAR
5,67,û
52
ĈXUÿLFD
Joso
,YLü
53
ĈXUR
Ivo
*DãSDUHYLü
54
DUŠICA
MILENKO
-$û,029,û
55
DŽENITA
HAJRUDIN
0(â,û
56
EDIN
ESAD
68/-,û
57
EDISA
MEVLUDIN
ORMAN
58
FEHIM
ABDULAH
2.,û
59
FEHIM
SMAJIL
7856,û
60
GORAN
LUKA
0,â,û
61
GORAN
SIMO
351-,û
62
GORAN
RATOMIR
/$=,û
63
GORAN
BRANKO
BOGDAN
64
GORAN
SLAVKO
/8.,û
65
GORAN
DIMITRIJE
&9,-$129,û
8/29/2013 7:23:24 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
66
GORAN
RADE
3$9,ý,û
67
GORAN
SIMO
5,67,û
68
Goran
Marko
Špionjak
69
GORDANA
GORAN
&(7,û
70
HAJDEJA
HUSEIN
BUNGUR
71
IRNESA
FAHIR
+(5',û
72
IVANA
PETAR
5,67,û
73
IVO
BONO
-85,û
74
IVO
ANTO
PAVLIŠ
75
JASMINA
ASIF
+2'ä,û0(+,û
76
JASMINA
MUSTAFA
0867$-%(*29,û
77
JASNA
OSTOJA
(5,û
78
JASNA
SULJO
+$/,/,/29,û
79
JELENA
SRETKO
%2ä,û
80
JELENA
STOJAN
72'2529,û
81
JELENA
VINKO
Ĉ85Ĉ,û
82
JELENA
UROŠ
Ĉ85,û
83
JOVAN
JOVO
5,67,û
84
JOVO
MILE
7(â,û
85
JOVO
SLOBODAN
67,-(3,û
86
JOVO
RAJKO
*8-,û
87
JULIJANA
STEVO
672-,û
88
KATARINA
JOZO
,.,û
89
KEMAL
MEHO
%(*,û
90
LEJLA
SADIKA
()(1',û
91
LJILJANA
RADOVAN
67$1.29,û
92
MANDA
MIJAT
GRABOVAC
93
MARA
DUŠKO
129$.29,û
94
MARA
IVICA
PARADŽIK
95
Marijan
Šimo
$QÿLü
96
Mario
Ivo
Kobaš
97
Markica
ĈXUR
.ODLü
98
MARKO
IVO
DUBRAVAC
99
MATO
MARKO
&9,7.8â,û
100
MEHMEDALIJA
PAŠAGA
$-.81,û
101
MELISA
NAZIF
$/,û
102
MERSIHA
SULEJMAN
*8â,û
8/29/2013 7:23:24 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
103
MILE
MILORAD
SORAK
104
MILICA
STOJAN
6$9,û
105
MILIJANA
ý('2
67$1.29,û
106
MILJANA
MILENKO
9,',û
107
MILKA
MILORAD
720,û
108
MILOVAN
DRAGOMIR
&9,-$129,û
109
MIRA
NIKO
0$5.29,û
110
MIRZO
NIJAZ
SARVAN
111
MLADEN
DRAGAN
RADOŠ
112
MLADEN
ý('2
05.21-,û
113
MUHAMED
ZIJAD
+$/,/29,û
114
NADA
MUSTAFA
0867$-%(*29,û
115
NADA
DUŠAN
672-$129,û
116
NADA
PERO
%$-,û
117
NADEŽDA
ŽELJKO
3(8/,û
118
NATAŠA
VLADO
72'2529,û
119
NATAŠA
RADOVAN
67$1.29,û
120
NATAŠA
DUŠKO
1(',û
121
NELA
BRANKO
û(5,û
122
NEMANJA
DRAGAN
9,'29,û
123
NENA
BRANKO
û(5,û
124
NERMIN
ARIF
+$/,/%$â,û
125
NOVAK
MILORAD
'(-$129,û
126
OBRAD
MILANKO
6,0,û
127
OLIVER
TODOR
.$7$1,û
128
PREDRAG
DANICA
.2-,û
129
RATKO
NEDELJKO
5$',û
130
RUŽA
VASO
/8.,û
131
Ružica
Filip
0DWLü
132
RUŽICA
SLAVKO
,/,û
133
Ružica
Anto
6WDQLü
134
SABINA
ESMA
68/(-0$129,û
135
SABINA
SAMIR
08-.,û
136
SADIJA
SAKIB
68/-,û
137
SADMIR
SABAHUDIN
*8â,û
138
SANJA
MOMIR
%/$*2-(9,û
139
SANJA
DEDO
MASTALO
8/29/2013 7:23:24 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
140
SANJA
PREDRAG
0,â$129,û
141
SANJA
STEVO
9,',û
142
SENAD
SAFET
%(5%,û
143
SIMEUN
PETAR
-$1.29,û
144
SINIŠA
LUKA
3(-,û
145
6/$Ĉ$1$
JOVO
.26,û
146
SLOBODAN
IVO
67$18â,û
147
SLOBODAN
MILAN
05.21-,û
148
SONJA
ŠERIF
%(â,529,û
149
65Ĉ$1
MILOVAN
&9,-$129,û
150
STANOJKA
SAVO
Ĉ85,û
151
STEFAN
BOGDAN
7(â$129,û
152
STOJAN
PETAR
PERIZ
153
SUVAD
IBRAHIM
68/(-0$129,û
154
SVJETLANA
STOJA
3$17(/,û
155
SVJETLANA
PERO
67(9$129,û
156
TAMARA
MILANKO
3(7529,û
157
TANJA
EDIN
+86,û
158
TANJA
MIRO
6$9,û
159
TATJANA
RADENKO
67(9$129,û
160
TEA
ZORAN
67$1.29,û
161
UROŠ
Ĉ2.2
75,9,û
162
VANJA
Ĉ25Ĉ(
0,/2â(9,û
163
VANJA
RUZMIR
=(ý,û
164
VEDRANA
NEDELJKO
5$â.29,û
165
VEDRANA
DUŠAN
672-$129,û
166
VESNA
ý('20,5
*52=',û
167
VESNA
STOJKO
020.29,û
168
VLADIMIR
NIKIFOR
/2=,û
169
ŽARKO
FRANJO
%$58.ý,û
170
ŽELJANA
MILENKO
&(7,û
171
ZEMIR
RUZMIR
0(â$129,û
172
ZIJAD
AVDO
'(9('ä,û
173
ZIJAD
AHMET
6(1',-$5(9,û
174
ZORAN
DRAGAN
-29,û
175
ZORAN
KOSTA
%$%,û
176
ZRENKA
ŽARKO
&9-(7.29,û
8/29/2013 7:23:24 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
1.DQGLGDWLNRMLVXL]DEUDQL]DLQVWUXNWDåXQDOD]HVHQD.RQDþQRMOLVWLLREDYH]QLVXGDXSHULRGXRG26. do 30.avgusta
NRORYR]D3RSLVQRMNRPLVLMLSRYMHUHQVWYXJUDGDRSüLQDSRGQHVXQHRYMHUHQHNRSLMHVOHGHüLKGRNXPHQDWDX]GRVWDYOMDQMH
QDXYLGRUJLQDOQLKGRNXPHQDWD/LþQX2VREQXNDUWX'LSORPXR]DYUãHQRMãNROL8YMHUHQMHRG]DYRGD]D]DSRãOMDYDQMH
(ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna
åUWYDUDWDþODQSRJLQXORJERUFDEUDQLWHOMD
2,QVWUXNWDåD]DRSüLQVNHLQVWUXNWRUHRGUåDWüHVHXSHULRGRG06. do 10.093RSLVQDNRPLVLMDSRYMHUHQVWYRüH
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3,QVWUXNWDåD]DSRSLVLYDþHRGUåDWüHVHXSHULRGRG16. do 20.093RSLVQDNRPLVLMDSRYMHUHQVWYRüHREDYLMHVWLWL
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4.DQGLGDWMHREDYH]DQGDQDLQVWUXNWDåXGRQHVHEURMWHNXüHJUDþXQDDNWLYQRJLQD]LYEDQNHNRGNRMHMHUDþXQ
otvoren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨʁɢɫɭɢɡɚɛɪɚɧɢɡɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭɧɚɥɚɡɟɫɟɧɚɄɨɧɚɱɧɨʁɥɢɫɬɢɢɨɛɚɜɟɡɧɢɫɭɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ26ɞɨ
30ɚɜɝɭɫɬɚɉɨɩɢɫɧɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɚɩɨɞɧɟɫɭɧɟɨɜʁɟɪɟɧɟɤɨɩɢʁɟɫɥɟɞɟʄɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɡɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚ
ɭɜɢɞɨɪɝɢɧɚɥɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɅɢɱɧɭɤɚɪɬɭȾɢɩɥɨɦɭɨɡɚɜɪɲɟɧɨʁɲɤɨɥɢɍɜʁɟɪɟʃɟɨɞɡɚɜɨɞɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɭɤɨɥɢɤɨɞɨɤɚɡɭʁɟɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɂɧɞɟɤɫɡɚɫɬɭɞɟɧɬɟȾɨɤɚɡɞɚʁɟɤɚɧɞɢɞɚɬɛɢɨɛɨɪɚɰɢɧɜɚɥɢɞɪɚɬɚɰɢɜɢɥɧɚ
ɠɪɬɜɚɪɚɬɚɱɥɚɧɩɨɝɢɧɭɥɨɝɛɨɪɰɚ
2ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɟɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɟɨɞɪɠɚɬʄɟɫɟɭɩɟɪɢɨɞɨɞ06ɞɨ10.09ɉɨɩɢɫɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚʄɟ
ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢɤɚɧɞɢɞɚɬɟɨɦʁɟɫɬɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟ
3ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɡɚɩɨɩɢɫɢɜɚɱɟɨɞɪɠɚɬʄɟɫɟɭɩɟɪɢɨɞɨɞ16ɞɨ20.09ɉɨɩɢɫɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚʄɟɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɟɨɦʁɟɫɬɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟ
4Ʉɚɧɞɢɞɚɬʁɟɨɛɚɜɟɡɚɧɞɚɧɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭɞɨɧɟɫɟɛɪɨʁɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚɚɤɬɢɜɧɨɝɢɧɚɡɢɜɛɚɧɤɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɪɚɱɭɧ
ɨɬɜɨɪɟɧ
1. Predsjednik PKLS
Predsjedatelj PPOS
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɉɄɅɋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8/29/2013 7:23:24 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Download

popisivači - konačna lista / коначна листа modriča