BUGOJNO
323,6,9$ý,.21$ý1$/,67$ɄɈɇȺɑɇȺɅɂɋɌȺ
Redni broj
Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁ
Ime
ɂɦɟ
Ime oca
ɂɦɟɨɰɚ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
1
ABDEL
SENAD
$/,%(*29,û
2
ADIS
SAFET
+86.,û
3
ADMIR
BESIM
ä'5$/29,û
4
ADNAN
SULEJMAN
5867(03$â,û
5
ADNAN
MUHAMED
5$0,û
6
AID
OSMAN
ä'5$/29,û
7
AIDA
GORAN
BUŠATLIJA
8
AJDIN
MUSTAFA
-86,û
9
ALE
RASIM
.$-0,û
10
ALISA
SVETOMIR
BUBANJA
11
ALMA
JASMINA
+$'ä,û
12
ALMA
NAZIF
KIŠIJA
13
ALMA
NUHRET
ý$-',1
14
ALMA
OMER
â83,û
15
ALMIR
ZIJAD
)$=/,%(*29,û
16
ALMIR
FAHRUDIN
,9.29,û
17
ALMIR
HUSEIN
KIŠIJA
18
ALVIN
DRAGANKA
0$-ý,û
19
AMEL
Ĉ(9$'
129$/,û
20
AMELA
KEMAL
BAMBUR
21
AMELA
IBRO
5$=,û
22
AMELA
BAKIR
KRAK
23
AMILA
IBRAHIM
)(-=,û
24
AMINA
NAHID
$/,%(*29,û
25
AMINA
SUVAD
SLOBODA
26
AMIR
SEAD
,9.29,û
27
AMIR
MUNIR
+$-'$5(9,û
28
AMRA
SAFET
'85,ûý$8â(9,û
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
29
ANA
ŽIVKO
ý21',û
30
ANA
IVICA
GVOZDEN
31
ANESA
ABDULAH
%(â,û
32
ANIS
ESAD
-86,û
33
ANITA
ZVONKO
DILBER
34
ANITA
STIPO
%$5,â,û
35
ANKICA
IVO
ý21',û
36
ANKICA
KATA
ŽULJ
37
ANKICA
IVO
6,0,û
38
ARMIN
SENAD
'$87%(*29,û
39
ASMIR
OMER
PILAV
40
AZRA
SENAD
â$%,û
41
AZRA
MEHMED
5867(03$â,û
42
AZRA
HALID
ý8672
43
BENJAMIN
VENERA
-868)63$+,û
44
BERINA
ZIJAD
)$=/,%(*29,û
45
BOGDANKA
BRANKO
PAŽIN
46
BOJAN
MARICA
0,ý,û
47
BORIS
PREDRAG
32329,û
48
BRANKA
STIPO
ŠKORO
49
BRANKICA
STIPO
95/-,û
50
DAMIR
MIRKO
720/-(129,û
51
DANIJEL
MIRKO
MAROS
52
DANIJELA
AHMET
TUTARIŠ
53
DARKO
AUGUSTIN
.$-,û
54
DERVIŠ
ASIM
MLIVO
55
DIVNA
RADE
ROTENBIHER
56
DOLORES
DARKO
JELEN
57
DONIZADA
SAKIB
.$/(%,û
58
Ĉ25Ĉ(
PETAR
BUJAK
59
DRAGAN
STIPO
68%$â,û
60
DRAGAN
MARKO
68%$â,û
61
DRAGANA
BRANKO
BRNADA
62
DRAŽENKA
IVO
GVOZDEN
63
DUBRAVKA
MATE
=(/,û
64
Ĉ85Ĉ,1$
VOJIN
0$5,-$129,û
65
DŽEMKA
HAMID
GARIB
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
66
DŽENITA
1(Ĉ$'
KARADŽA
67
DŽEVAD
1(Ĉ$'
KARADŽA
68
EDIN
HAMID
7$/,û
69
EDIN
ŠAHA
%(â,û
70
EDIN
DERVIŠ
â87.29,û
71
EDINA
RAHMIJA
â83,û
72
EDINA
ADNAN
/-8%8â.,û
73
EDINA
MUHAREM
'(/,û
74
ELDIN
RAMO
+$/,/29,û
75
ELMA
NIJAZ
ä'5$/29,û
76
ELVIR
MIRSAD
6()(529,û
77
ELVIRA
ALE
Ĉ8/,0$1
78
EMA
SENAD
ä'5$/29,û
79
EMINA
ASIM
%$/,+2'ä,û
80
EMIR
FEHIM
TIHAK
81
ENES
MEHMED
KARADŽA
82
ENISA
ŠERIF
TIHAK
83
ESAD
BAKIR
0$â,û
84
FARUK
EŠREF
DAGOJA
85
FILIP
VINKO
),/,329,û
86
FRANJO
ZDRAVKO
BUDIMIR
87
FUAD
Ĉ8/(-0$1
HERO
88
GLORIA
MIROSLAV
KOLOVRAT
89
GOSPOVA
MILORAD
0$Ĉ81
90
HANA
MEHO
0(0,û
91
HEDIJA
ALIJA
DAGOJA
92
HERMINA
MIROSLAV
)$%8/,û
93
ILHANA
HASAN
%8â$7/,û
94
ILIJANA
MARKO
-()7(1,û
95
IRHANA
SABAHUDIN
+2=,û
96
IRMA
IZET
%(5,û
97
IVAN
MARKO
GRABOVAC
98
IVAN
VESELJKO
'$',û
99
IVAN
MARIJAN
BEKAVAC
100
IVANA
VESNA
95/-,û
101
IVANA
ZDRAVKO
BUDIMIR
102
IVANKA
IVO
GUDELJ
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
103
IVANKA
NINE
KONTA
104
IVICA
JOZO
MILJAK
105
JAKOV
MARIJAN
BEKAVAC
106
JASMINA
Ĉ(0$/
+86,û%(+,û
107
JELENA
IVICA
'80$1ý,û
108
JELENA
BRANKO
ŠKRLEC
109
JELENA
VINKO
%$5,â,û
110
JOSIPA
STIPO
MUŠURA
111
KADEMLIJA
MUSTAFA
'(',û
112
KOVILJKA
MITAR
6,0,û
113
KRISTINA
STIPO
.$-,û
114
KRISTINA
MIROSLAV
)$%8/,û
115
KRISTINA
STIPICA
'8-029,û
116
LJILJANA
BRANKO
)5$1-,û
117
LJILJANA
IVICA
KIŠIJA
118
LJUBICA
IVO
BUDIMIR
119
MAIDA
ADNAN
/-8%8â.,û
120
MAIDA
SMAIL
TIHAK
121
MAJA
MIRKO
ŽULJ
122
MAJA
PREDRAG
32329,û
123
MARIJA
PERO
%$5,â,û
124
MARIN
NIKICA
MIŠURA
125
MARINA
MATO
POCRNJA
126
MEDINA
FAHRUDIN
185.,û
127
MEHINA
JUSUF
0$â,û
128
MEHREMA
SALIH
BUNGUR
129
MEJRA
SMAIL
TIHAK
130
MELISA
HALID
080,129,û
131
MERIMA
MELIHA
6$5$-/,û
132
MERIMA
SMAIL
,0$029,û
133
MERIMA
MUSTAFA
%(*29,û
134
MERSAD
MIDHET
%(*$129,û
135
MERSED
MIRSAD
%(ý,529,û
136
MESUD
JUSO
9(/,û
137
MILKA
ALEKSA
Ĉ2*,û
138
MILOJE
MILISLAV
1(1$'29,û
139
MINELA
SEAD
25/29,û
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
140
MIRELA
ZDENKO
'8*$1'ä,û
141
MIRJANA
MIROSLAV
.$3(7$129,û
142
MIRZA
DŽEVAD
,%5$+,029,û
143
MIRZA
HUSEIN
+86(7,û
144
MUAMER
KEMAL
SUPUR
145
MUAMERA
HIMZO
UGARAK
146
MUNIRA
ARIF
+$/,/29,û
147
MURIS
ENES
$-.81,û
148
MUSTAFA
SALIH
KARADŽA
149
NADIR
OSMAN
-868)%$â,û
150
NADIRA
MEHO
+86(,1%(*29,û
151
NADIRA
HAKIJA
ABDALAJBEGOVIC
152
NAIDA
NEDIM
%(ý,529,û
153
NASIMA
UZEIR
.$'81,û
154
NEDIM
FERID
0(+,û
155
NEDIM
KEMAL
%$/,+2'ä,û
156
NEVENKA
ILIJA
GVOZDEN
157
NEVENKA
STIPAN
FARKAŠ
158
NIHAD
MEHMED
'/$.,û
159
NIHADA
NAHID
*$=,û
160
NIKOLA
IVO
0,/,ý(9,û
161
NIKOLINA
MIRKO
ŽULJ
162
NISVETA
NAIM
6$',.29,û
163
OSMAN
HAMDIJA
08/$60$,û
164
PALMA
VINKO
POCRNJA
165
PETAR
VINKO
/8ý,û
166
PETAR
MARKO
MARINA
167
RAHIMA
EDO
TUKAR
168
RAMIZ
IBRAHIM
=$+,529,û
169
RAŠID
SAFET
ý(+$-,û
170
ROBERT
VLADO
MIŠURA
171
RUŽICA
NIKO
LJUBAS
172
RUŽICA
NINO
ŠAPINA
173
SAFET
MIRSAD
%(ý,529,û
174
SALDIN
IDRIZ
%(â,û
175
SAMIR
RAMO
0$â,û
176
SAMIRA
ŠABAN
+$%,%29,û'(/,û
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
177
SANEL
MUHAMED
$/,û
178
SELMA
HASIB
-868)63$+,û
179
SELMAN
BAKIR
ý(+$-$
180
SEMINA
MENSUD
-868)%$â,û
181
SENAD
SAFET
ä'5$/29,û
182
SENAIDA
HALID
KERO
183
SENKA
PETAR
VUKADIN
184
SIMO
MILE
PAŽIN
185
SNEŽANA
ILIJA
=(/,û
186
65(û.2
LJUBO
DUVNJAK
187
STANISLAV
SENKA
$56(1,-(9,û
188
STIPO
FRANO
=(/,û
189
SUAD
SATKO
PIDRO
190
SUVADA
EMIN
$%$=29,û
191
TOMISLAV
IVICA
BRNADA
192
TONI
BERISLAV
Ĉ$/72
193
TONI
VLATKO
=(/,û
194
VEDRAN
PERICA
POCRNJA
195
VELDIN
EDIN
+$'ä,û
196
VERNESA
Ĉ(0$/
,'5,=29,û
197
VESNA
BRANKO
95/-,û
198
VESNA
IVO
TUSTONJA
199
VILDANA
EDIN
+$'ä,û
200
ŽANA
ŽIVKO
$/,û
201
ZIJAD
FUAD
'(/,û
202
ZIJADA
ADEM
=*21,û
203
ZORAN
VOJISLAV
$56(1,-(9,û
204
ZORANA
ZORAN
KUNOVAC
205
ZVONKO
TOMKO
DILBER
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
1.DQGLGDWLNRMLVXL]DEUDQL]DLQVWUXNWDåXQDOD]HVHQD.RQDþQRMOLVWLLREDYH]QLVXGDXSHULRGXRG26. do 30.avgusta
NRORYR]D3RSLVQRMNRPLVLMLSRYMHUHQVWYXJUDGDRSüLQDSRGQHVXQHRYMHUHQHNRSLMHVOHGHüLKGRNXPHQDWDX]GRVWDYOMDQMH
QDXYLGRUJLQDOQLKGRNXPHQDWD/LþQX2VREQXNDUWX'LSORPXR]DYUãHQRMãNROL8YMHUHQMHRG]DYRGD]D]DSRãOMDYDQMH
(ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna
åUWYDUDWDþODQSRJLQXORJERUFDEUDQLWHOMD
2,QVWUXNWDåD]DRSüLQVNHLQVWUXNWRUHRGUåDWüHVHXSHULRGRG06. do 10.093RSLVQDNRPLVLMDSRYMHUHQVWYRüH
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3,QVWUXNWDåD]DSRSLVLYDþHRGUåDWüHVHXSHULRGRG16. do 20.093RSLVQDNRPLVLMDSRYMHUHQVWYRüHREDYLMHVWLWL
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4.DQGLGDWMHREDYH]DQGDQDLQVWUXNWDåXGRQHVHEURMWHNXüHJUDþXQDDNWLYQRJLQD]LYEDQNHNRGNRMHMHUDþXQ
otvoren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨʁɢɫɭɢɡɚɛɪɚɧɢɡɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭɧɚɥɚɡɟɫɟɧɚɄɨɧɚɱɧɨʁɥɢɫɬɢɢɨɛɚɜɟɡɧɢɫɭɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ26ɞɨ
30ɚɜɝɭɫɬɚɉɨɩɢɫɧɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɚɩɨɞɧɟɫɭɧɟɨɜʁɟɪɟɧɟɤɨɩɢʁɟɫɥɟɞɟʄɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɡɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚ
ɭɜɢɞɨɪɝɢɧɚɥɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɅɢɱɧɭɤɚɪɬɭȾɢɩɥɨɦɭɨɡɚɜɪɲɟɧɨʁɲɤɨɥɢɍɜʁɟɪɟʃɟɨɞɡɚɜɨɞɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɭɤɨɥɢɤɨɞɨɤɚɡɭʁɟɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɂɧɞɟɤɫɡɚɫɬɭɞɟɧɬɟȾɨɤɚɡɞɚʁɟɤɚɧɞɢɞɚɬɛɢɨɛɨɪɚɰɢɧɜɚɥɢɞɪɚɬɚɰɢɜɢɥɧɚ
ɠɪɬɜɚɪɚɬɚɱɥɚɧɩɨɝɢɧɭɥɨɝɛɨɪɰɚ
2ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɟɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɟɨɞɪɠɚɬʄɟɫɟɭɩɟɪɢɨɞɨɞ06ɞɨ10.09ɉɨɩɢɫɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚʄɟ
ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢɤɚɧɞɢɞɚɬɟɨɦʁɟɫɬɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟ
3ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɡɚɩɨɩɢɫɢɜɚɱɟɨɞɪɠɚɬʄɟɫɟɭɩɟɪɢɨɞɨɞ16ɞɨ20.09ɉɨɩɢɫɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚʄɟɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɟɨɦʁɟɫɬɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟ
4Ʉɚɧɞɢɞɚɬʁɟɨɛɚɜɟɡɚɧɞɚɧɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭɞɨɧɟɫɟɛɪɨʁɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚɚɤɬɢɜɧɨɝɢɧɚɡɢɜɛɚɧɤɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɪɚɱɭɧ
ɨɬɜɨɪɟɧ
1. Predsjednik PKLS
Predsjedatelj PPOS
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɉɄɅɋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8/30/2013 2:06:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Download

popisivači - konačna lista / коначна листа bugojno